Sunteți pe pagina 1din 55
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)

STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)

STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)
STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS)

Cuprins

TEMATICA

2

ASPECTE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȀIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

2

EVALUARE

4

CADRUL CONCEPTUAL AL RAPORTARII FINANCIARE

5

IAS 1 PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

7

IAS 7 SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

11

IAS 8 POLITICI CONTABILE, MODIFICARI ALE POLITICILOR CONTABILE SI ERORI

14

IAS 10 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

19

IAS 34 RAPORTAREA FINANCIARĂ INTERIMARĂ

21

IFRS 8 SEGMENTE DE ACTIVITATE

23

IFRS 5 ACTIVE DETINUTE SPRE VANZARE SI ACTIVITATI INTRERUPTE

24

IAS 33 REZULTATUL PE ACŢIUNE

25

IAS 2 STOCURI

29

IAS 16 IMOBILIZARI CORPORALE

32

IAS 38 IMOBILIZARI NECORPORALE

35

IAS 40 INVESTIŢII IMOBILIARE

38

IAS 36 DEPRECIEREA ACTIVELOR

39

IAS 23 COSTURILE INDATORARII

40

IAS 20 CONTABILITATEA SUBVENŢIILOR GUVERNAMENTALE ŞI PREZENTAREA INFORMAŢIILOR LEGATE DE ASISTENŢA

GUVERNAMENTALĂ

41

IFRS 15 VENITURI DIN CONTRACTE CU CLIENTII

42

IAS 37 PROVIZIOANE, DATORII CONTINGENTE ŞI ACTIVE CONTINGENTE

44

IAS 12 IMPOZIT PE PROFIT

46

IFRS 1 APLICAREA PENTRU PRIMA DATA A IFRS

49

RECAPITULARE

50

1

TEMATICA ASPECTE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȀIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

I. Cadrul general conceptual de raportare financiară elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde InternaȀionale de

Contabilitate):

1. Obiectivul, utilitatea și limitările raportării financiare cu scop general.

2. InformaȀii privind resursele economice ale unei entităȀi raportoare, privind pretenȀiile ridicate faȀă de entitate și

privind modificările resurselor și pretenȀiilor:

2.1. Resurse economice și pretenȀii.

2.2. Modificări ale resurselor economice și pretenȀiilor (performanȀa financiară reflectată de contabilitatea de

angajamente, performanȀa financiară reflectată de fluxurile de trezorerie anterioare, modificări ale resurselor

economice și pretenȀiilor care nu rezultă din performanȀa financiară).

3. Caracteristicile calitative ale informaȀiilor financiare utile:

3.1. Caracteristici calitative fundamentale (relevanȀa și pragul de semnificaȀie, reprezentarea exactă).

3.2. Caracteristici calitative amplificatoare (comparabilitate, verificabilitate, oportunitate, inteligibilitate).

3.3. Constrângeri ce Ȁin de cost asupra raportării financiare utile.

4. Ipotezele de bază (continuitatea activităȀii).

5. Elementele situaȀiilor financiare:

5.1. PoziȀia financiară (active, datorii, capitaluri proprii).

5.2. PerformanȀa (venituri, cheltuieli, ajustări pentru menȀinerea capitalului).

6. Recunoașterea elementelor în situaȀiile financiare:

6.1. Probabilitatea realizării unor beneficii economice viitoare și fiabilitatea evaluării.

6.2. Recunoașterea activelor și datoriilor.

6.3. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

7. Evaluarea elementelor din situaȀiile financiare (definiȀia evaluării, costul istoric, costul curent, valoarea realizabilă

(de decontare), valoarea actualizată).

8. Conceptele de capital, menȀinere a capitalului și determinare a profitului.

II. Prezentarea situaȀiilor financiare (IAS 1):

1. Obiectiv și domeniu de aplicare.

2. DefiniȀii (situaȀii financiare cu scop general, imposibilitatea aplicării, standarde internaȀionale de raportare

financiară, semnificativ, note, alte elemente ale rezultatului global, proprietari, profit sau pierdere, ajustări din reclasificare, rezultatul global total).

3. Scopul situaȀiilor financiare.

4. Setul complet de situaȀii financiare.

5. Caracteristicile generale (prezentarea fidelă și conformitatea cu IFRS-urile, continuitatea activităȀii, contabilitatea

de angajamente, pragul de semnificaȀie și agregarea, compensarea, frecvenȀa raportării, informaȀii comparative, consecvenȀa prezentării).

6. Identificarea situaȀiilor financiare.

7. SituaȀia poziȀiei financiare (informaȀii care trebuie prezentate în situaȀia poziȀiei financiare, distincȀia activ

circulant/imobilizat și, respectiv, datorie curentă / pe termen lung, informaȀii care trebuie prezentate fie în situaȀia poziȀiei

financiare, fie în note).

2

8.

SituaȀia rezultatului global (informaȀii care trebuie prezentate în secȀiunea de profit sau pierdere sau în situaȀia

profitului sau pierderii, informaȀii care trebuie prezentate în secȀiunea alte elemente ale rezultatului global, profitul sau

pierderea aferent(ă) perioadei, alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei, informaȀii care trebuie prezentate fie în situaȀia (situaȀiile) profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global, fie în note).

9. SituaȀia modificărilor capitalurilor proprii (informaȀii care trebuie prezentate în situaȀia modificărilor capitalurilor

proprii, informaȀii care trebuie prezentate fie în situaȀia modificărilor capitalurilor proprii, fie în note).

10. Note (structură, prezentarea politicilor contabile, surse ale incertitudinii estimărilor, capital, alte prezentări de

informaȀii).

III. SituaȀia fluxurilor de trezorerie (IAS 7):

1. Obiectiv și domeniu de aplicare.

2. Beneficii ale informaȀiilor referitoare la fluxurile de trezorerie.

3. DefiniȀii (numerar, echivalente de numerar, fluxuri de trezorerie, activităȀi de exploatare, activităȀi de investiȀii,

activităȀi de finanȀare).

4. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activităȀi de exploatare.

5. Raportarea fluxurilor din activităȀi de investiȀii și de finanȀare.

6. Raportarea fluxurilor de trezorerie pe o bază netă.

7. Fluxuri de trezorerie în valută.

8. Dobânzi și dividende.

9. Impozite pe profit.

10. InvestiȀii în filiale, entităȀi asociate și asocieri în participaȀie.Modificări ale participaȀiilor în capitalurile proprii ale

filialelor și ale altor întreprinderi.

11. Alte tranzacȀii decât cele în numerar.

12. Componente ale numerarului și ale echivalentelor de numerar.

13. Alte prezentări de informaȀii.

IV. Politici contabile conforme Standardelor InternaȀionale de Raportare Financiară (IFRS):

1. Recunoașterea/derecunoașterea, evaluarea și prezentarea în situaȀiile financiare a informaȀiilor privind activele (IAS

38, IAS 16, IAS 36, IAS 2, IFRS 5, IAS 40, IFRIC 1, IFRIC 20).

2. Recunoașterea, evaluarea și prezentarea informaȀiilor privind provizioanele, datoriile contingente și activele

contingente (IAS 37, IFRIC 1, IFRIC 5, IFRIC 6, IFRIC 21).

3. Clasificarea și prezentarea în situaȀiile financiare a informaȀiilor privind contractele de leasing (IAS 17 / IFRS 16

(data aplicarii 01.01.2019).

4. Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori (IAS 8).

5. SubvenȀii (IAS 20).

6. Costul îndatorării (IAS 23).

7. Venituri din contractele cu clientii (IFRS 15)

8. Agricultura (IAS 41).

9. Recunoașterea/derecunoașterea, evaluarea și prezentarea în situaȀiile financiare a informaȀiilor privind instrumentele

financiare (IFRS 7, IFRS 9, IAS 32, IAS 39).

10.

Efectele variaȀiei cursurilor de schimb valutar (IAS 21)

11.

Evenimente ulterioare perioadei de raportare (IAS 10)

12.

Rezultatul pe acȀiune (IAS 33)

13.

Impozitul pe profit (IAS 12)

14.

Aplicarea pentru prima dată a IFRS (IFRS 1)

3

EVALUARE

21 OCTOMBRIE 2017

I.

Proiect

a) Selectati o entitate care aplica IAS/IFRS (listata pe Bursa de Valori Bucuresti sau din clasamentul Fortune 500);

b) Identificati modelul de evaluare al companiei (din situatiile financiare se vor extrage bazele de evaluare utilizate de entitate pentru activele si datoriile sale);

c) Se vor prezenta politicile contabile specifice unei categorii de active sau datorii;

d) Identificarea a 3-5 avantaje si dezavantaje ale aplicarii IAS/IFRS;

e) Proiectul va avea ca anexa doar Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia fluxurilor de numerar, Situatia modifcarilor de capital propriu

II.

Evaluare: intrebari deschise din sfera IAS/IFRS

4

CADRUL CONCEPTUAL AL RAPORTARII FINANCIARE

CADRUL CONCEPTUAL AL RAPORTARII FINANCIARE Recunoasterea elementelor in situatiile financiare Compania MASTER CHEM vinde

Recunoasterea elementelor in situatiile financiare

Compania MASTER CHEM vinde produse chimice pe plan local si doreste sa se exporte o parte din productie si in alte tari. Managementul a constatat ca o conditie esentiala este conformitatea cu legislatia internationala privind protectia mediului. Desi a implementat cateva politici de mediu, compania doreste sa aibe in viitor un audit de mediu care costa ~ 120,000 EURO. Auditul va cuprinde revizuirea directivelor de politica ecologica si un raport detaliat privind recomandarile necesare.

Directorul financiar sugereaza ca valoarea auditului sa fie capitalizata si apoi sa fie corelata cu veniturile obtinute din export, pentru a respecta principiul conectarii veniturilor la cheltuieli.

Substance over form

Activitatea Topaz include vanzarea de produse cu proces lung de fabricatie. Cateva detalii ar fi: pe data de 1 aprilie 2009 produsele au un cost de 5.000 um si valoarea justa (realizabila, de vanzare) 7.000 um. Produsele nu sunt gata pentru vanzare decat dupa data de 31 martie 2012. Pe data de 1 aprilie 2010, Topaz a semnat un contract cu EasyFinance pentru vanzarea stocurilor cu 6.000 um. Contractul acorda lui Topaz dreptul de rascumparare a stocurilor, oricand pana pe data de 31 martie 2012 la un pret fix de 7.986 um, data la care Topaz estimeaza ca va vinde aceleasi stocuri la un pret de 10.000 um. Dobanda pe care Topaz ar plati-o daca ar contracta un credit in valoare de 6.000 um cu scadenta de 3 ani, ar fi:

Anul 1 600 um Anul 2 660 um Anul 3 726 um.

Prezentati forma juridica si economica a tranzactiilor de mai sus in Situatia rezultatului.

5

Forma juridica Anul 2010 2011 2012 Total Forma economica Anul 2010 2011 2012 Total
Forma juridica
Anul
2010
2011
2012
Total
Forma economica
Anul
2010
2011
2012
Total

6

IAS 1 PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

IAS 1 PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE 1. Smithson Exploration s- a înfiinţat la data de 01.01.N printr

1. Smithson Exploration s-a înfiinţat la data de 01.01.N printr-un aport depus în contul de la bancă în valoare de 2.000 um. De asemenea, a fost contractat un credit de la bancă în valoare de 1.500 um. Obiectul de activitate este de consultanţă (suport geofizic) pentru explorarea gazelor naturale. În primul an de activitate au fost achiziţionate : un teren, o clădire şi echipamente la un cost de 400 um, 1.000 um, respectiv 600 um. Amortizarea înregistrată în primul an este de 10% din costul de achiziţie. Presupunem ca activele corporale au fost achizitionate la 01.01.N. In anul N au fost încheiate contracte de prestări servicii în valoare de 5.000 um, până la sfărşitul anului, au fost facturate servicii în valoare de 3.200 um; pentru restul de 1.800 um serviciile vor fi prestate şi facturate în anul următor. Toate serviciile au fost încasate, cu excepţia facturii din decembrie în valoare de 250 um. Smithson Exploration este convinsă că va încasa factura în anul următor. Plăţile efectuate în anul N includ chiria (280 um), salarii (1.560 um), dobânda (150 um) şi impozit pe profit (430 um). În plus, Smithson Exploration a înregistrat cheltuieli cu chiria (20 um), salarii (60 um) şi dobânzi (12 um) pe care nu le-a plătit până la sfârşitul anului. Smithson Exploration a declarat şi a plătit dividende în valoare de 150 um şi a rambursat 100 um din creditul bancar. Prezentaţi situaţiile financiare ale anului N pentru compania Smithson Exploration. (Situaţia poziţiei financiare, Situaţia reultatului global, Situaţia modificărilor de capital propriu, Situaţia fluxurilor de numerar).

Rezolvare:

Situaţia poziţei financiare

 

Cost

Am

VNC

Observatii

Teren

400

N/A

400

Clădire

1.000

100

900

Echipament

600

60

540

 

1.840

Creanţe

250

Numerar

1.780

 

3870

 

Datorii pe termen scurt

92

chirii

20

salarii

60

dobânzi

12

Datorii pe termen lung

1.400

credit

1.400

7

Capital propriu

2.378

Capital social

2.000

Rezultat global

378

3.870

3.870

Situaţia rezultatului global

 
   

Observatii

Venituri din servicii

3.200

 

Cheltuieli:

   

chirii

300

 

salarii

1.620

 

amortizare

160

 

Rezultat operaţional

1.120

 

Costul finanţării

162

 

Rezultat inainte de impozit

958

 

Cheltuieli cu imp pe profit

430

 

Rezultatul exerciţiului

528

 

Dividende

(150)

 

Rezultat net

378

 

Castiguri

0

 

Pierderi

0

 

Rezultat global

378

 

Situatia modificarilor de capital propriu

Capital social

Rezerve

Rezultat reportat

TOTAL

Sold initial

0

0

0

0

Subscriere capital

2.000

0

0

2.000

Reevaluare active (net)

0

0

0

0

Rezultatul exercitiului

0

0

528

528

Dividende distribuite

0

0

(150)

(150)

Sold final

2.000

0

378

2.378

8

Situaţia fluxurilor de numerar

Observatii

Incasări din exploatare

2.950

clienţi

2.950

Plăţi de exploatare

2.270

salarii

1.560

chirii

280

impozit

430

Flux de numerar - Exploatare

680

Incasări din finanţare

3.500

credit

1.500

asociat

2.000

Plăţi aferente finanţării

400

rată credit

100

dobândă

150

dividende

150

Flux de numerar - Finanţare

3.100

Incasări investiţie

0

Plăţi aferente investiţei

2.000

Teren

400

Clădire

1.000

Echipament

600

Flux de numerar - investiţie

(2.000)

Numerar 01.01.N

0

CASH FLOW (Flux de numerar)

1.780

Numerar 31.12.N

1.780

9

2.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE clasificarea ch dupa natura lor

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE clasificarea ch dupa funcţia lor

venituri din exploatare

102.000

Cifra de afaceri

102.000

Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din vânzarea mărfurilor

92.900

Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din vânzarea mărfurilor

92.900

9.100

9.100

cheltuieli din exploatare

Costul bunurilor vandute

84.400

Cheltuieli cu materii prime Venituri din producţia stocată obţinută în cursul perioadei (sold debitor) Venituri din producţia imobilizată Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

17.100

Cheltuieli privind mărfurile Costul bunurilor vandute

7.300

77.100

6.600

MARJA BRUTA

17.600

11.900

7.300

Alte venituri din exploatare

12.700

2.840

3.800

Venituri din producţia imobilizată Venituri din creanţe reactivate

11.900

Cheltuieli cu taxe şi impozite Cheltuielile cu salariile

3.600

65.000

800

Cheltuieli desfacere

27.950

 

Cheltuieli cu contribuţia unităţii la asigurările sociale Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

 

cheltuieli cu salariile ch cu materialele Ch CAS Ch CFS Ch cu amortizarea ch reparatiile Cheltuieli cu reclama şi publicitatea Ch colaboratori ch cu taxele

15.000

13.325

700

770

3.075

Cheltuieli cu contribuţia unităţii la fondul de şomaj Cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate, Cheltuieli cu colaboratorii Cheltuieli cu reclama şi publicitatea Cheltuieli cu protocolul Cheltuieli cu deprecierea creanţelor

75

325

1.700

6.230

3.800

1.000

400

400

500

320

2.700

 

200

Ch administrative

16.260

cheltuieli cu salariile ch cu materialele Ch CAS Ch CFS Ch cu amortizarea Ch colaboratori Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Cheltuieli cu protocolul 320 lei ch cu taxele

10.000

Alte venituri / cheltuieli din exploatare Venituri din creanţe reactivate

 

340

800

2.050

rezultat din exploatare

-14.110

50

 

1.330

Cheltuieli cu dobânzile Venituri din diferenţe de curs valutar

400

500

1.000

770

 

320

Rezultat financiar

600

900

 

Alte ch de exploatare

200

rezultat curent

-13.510

Cheltuieli cu deprecierea creanţelor

200

 
 

Rezultat din exploatare

-14.110

Cheltuieli cu dobânzile (costul finantarii) Venituri din diferenţe de curs valutar

400

1.000

Rezultat financiar

600

rezultat curent

-13.510

10

IAS 7 SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1. Să se prezinte tabloul fluxurilor de trezorerie pe baza următoarelor informaţii:

Contul de profit şi pierdere - extras

Elemente

N

Venituri din vânzarea mărfurilor

2.400

Cheltuieli cu mărfurile vândute

1.200

Cheltuieli cu salariile

460

Cheltuieli cu amortizarea

500

Cheltuieli cu dobânzile

180

Venituri din cedarea activelor

160

Cheltuieli cu cedarea activelor

100

Rezultat brut

120

Cheltuieli cu impozitul pe profit

30

Rezultatul net

90

Bilanţul contabil - extras

Elemente

N

N-1

A. Active imobilizate

1400

1200

Terenuri

400

200

Utilaje (valoare brută)

1600

1200

Amortizarea utilajelor

(600)

(400)

B. Active curente

520

520

Mărfuri

200

240

Clienţi

200

120

Disponibilităţi băneşti

120

160

C. Cheltuieli în avans

40

20

D. Datorii pe termen scurt

500

460

Împrumuturi ajunse la scadenţă

160

260

Datorii salariale

80

60

Furnizori

160

140

Furnizori de imobilizări

100

0

E. Active circulante nete

60

80

F. Total active minus datorii curente

1460

1080

G. Datorii pe termen lung

280

400

Împrumuturi bancare

280

400

H. Provizioane

0

0

I. Venituri în avans

0

0

J. Capitaluri şi rezerve

1180

680

Capital social

800

300

Rezerve

290

180

Rezultat

90

200

11

Informaţii suplimentare:

a) s-a scos din funcţiune o imobilizare complet amortizată care a avut o valoare brută de 200 lei;

b) s-a vândut cu încasare imediată o imobilizare cu valoarea brută de 200 lei, preţ de vânzare 160 lei;

c) creşterea de capital social s-a efectuat prin aport în numerar care a fost vărsat în contul de la bancă;

d) din rezultatul anului N-1, 90 lei au fost distribuiţi sub formă de dividende şi 110 lei au fost încorporaţi în rezerve;

e) în anul N s-au plătit datoria privind impozitul pe profit, dobânzile şi dividendele.

Prezentati Situatia fluxurilor de numerar conform IAS 7

2. Situatia rezultatului global al companiei Premier la data de 31 martie 2013 este:

Venituri Costul bunurilor vandute

31.000

21.800

Marja bruta

9.200

Costuri de distributie Costuri adminstrative Costuri de finantare:

3.600

2.200

400

- dobanda credit

150

- dobanda leasing

250

Profit inainte de impozit

3.000

Impozit pe profit

1.000

Rezultat net

2.000

Elemente ale rezultatului global (Vezi nota (i))

1.350

Rezultat global

3.350

Situatia pozitiei financiare la data de 31 martie 2013

 

31 martie 2013

31 martie 2012

Active

Active non-curente Echipamente (VNC) Costuri de dezvoltare

Active curente Stocuri Creante Conturi la banci

14.000

10.700

1.000

-

3.300

3.800

2.950

2.200

50

1300

TOTAL ACTIVE

21.300

18.000

Capital si datorii

Capital

Capital social (1 actiune = 1 leu) Rezerve din reevaluare Rezultat reportat

8.000

8.000

1.350

0

3.200

1.750

12

Datorii non-curente

8% credit bancar Impozit amanat Datorii leasing financiar

1.400

3.125

1.500

800

1.200

900

Datorii curente

Datorii leasing Datorii comerciale Impozit pe profit curent

750

600

2.650

2.100

1.250

725

TOTAL CAPITAL si DATORII

21.300

18.000

Note:

(i)

Pe data de 1 iulie 2012 Premier a achizitionat un echipament in leasing la valoarea justa de 1.500. La aceasta data, activele existente au fost reevaluate cu 2.000 (plus din reevaluare), din care 650 reprezinta impozit amanat. Nu au avut loc iesiri de active.

(ii)

Amortizarea echipamentelor este de 900, iar a costurilor de dezvoltare de 200 sunt pentru anul incheiat la data de 31 martie 2013.

(iii)

Costurile de finantare sunt considerate activitati operationale (de exploatare).

(iv)

Dividendele anului 2012 au fost platite.

Prezentati Situatia fluxurilor de numerar conform IAS 7, aplicand metoda indirecta.

3. Să se prezinte tabloul fluxurilor de trezorerie pe baza următoarelor informaţii:

 

um

 

N-1

N

Active non curente

2140

3060

Amortizare cumulata

(580)

(840)

Active curente

1520

1570

Capital social

1000

1100

Prime legate de capital

800

900

Rezultat reportat

480

590

Credite bancare pe termen lung

800

1200

Informatii suplimentare:

1. Activele curente includ disponibilităţi băneşti astfel: 31.12.N-1 14 um, iar la 31.12.N 18 um.

2. Fluxul de numerar generat de activitatea de exploatare înainte de plata dobânzilor aferente exploatării este de 746 um.

3. Societatea a vândut active non curente la preţ de vânzare de 280 um, cost de achiziţie 480 um.

4. Creditele au fost contractate pe data de 01.01.N şi dobânzile totale de plătit sunt de 72 um; dobânzile

se referă la activitatea de exploatare; în cursul anului nu s-a plătit nicio rată.

5. Profitul înainte de distribuirea de dividende este de 260 um.

6. Creşterea de capital social s-a realizat prin emisiunea de acţiuni, preţ de emisiune mai mare decât

valoarea nominală a acţiunii.

13

IAS 8 POLITICI CONTABILE, MODIFICARI ALE POLITICILOR CONTABILE SI ERORI

1. O întreprindere practică pentru evaluarea la ieşire a stocurilor metoda FiFo, permisă de IAS 2 Stocuri. La 01.01.2014, societatea decide să schimbe această metodă cu costul mediu ponderat, agreat de IAS

2, argumentul schimbării metodei fiind acela al modificării condiţiilor de exploatare. Societatea estimează că dacă ar fi utilizat CMP dintotdeauna, atunci:

- costul stocurilor pentru toţi anii anteriorilui 2013 ar fi fost cu 200 u.m. mai scăzute;

- costul stocurilor pentru anul 2013 ar fi fost cu 40 u.m. mai mic decât raportările efectuate. Cota de impozit pe profit este de 20%. Informaţiile disponibile la 31.12.2014 sunt:

Contul de profit şi pierdere

Elemente

2014

2013

Vânzări

5.000

4.500

Costul bunurilor vândute

2.200

2.000

Cheltuieli desfacere

400

300

Cheltuieli administrative

300

200

Profit din activităţi ordinare înainte de impozitare

2.100

2.000

Impozit pe profit (20%)

420

400

Profit net

1.680

1.600

- rezultatul reportat la 01.01.2013 a fost de 900 u.m.

- rezultatul reportat la 31.12.2013 a fost de 2.500 u.m.

Prezentaţi contul de profit şi pierdere şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii după modificarea politicii contabile şi întocmiţi nota explicativă cu privire la această modificare.

Conform IAS 8, modificarea politicii contabile presupune retratarea informaţiilor comparative şi prezentarea lor ca şi când acea politică ar fi fost utilizată dintotdeauna, efectul modificării urmând a afecta ultimul sold raportat al rezultatului reportat.

Contul de profit şi pierdere

Elemente

2014

2013

Vânzări

   

Costul bunurilor vândute

   

Cheltuieli desfacere

   

Cheltuieli administrative

   

Profit din activităţi ordinare înainte de impozitare

   

Impozit pe profit (20%)

   

Profit net

   

14

Extras din situaţia modificărilor capitalurilor proprii a societăţii Alfa u.m.

 

Elemente

Valori

 

2014

2013

Sold iniţial al rezultatului reportat anterior modificării

   

+

Efectele modificării de politică contabilă

   

(netă de impozit pe profit)

= Sold iniţial al rezultatului reportat recalculat

   

+

Profit net al exerciţiului

   

= Sold final al rezultatului reportat

   

Extras din notele la situaţiile financiare ale societăţii

Nota 1: În exerciţiul financiar 2014, societatea a decis să-şi schimbe politica contabilă de evaluare a costului stocurilor, trecând de la metoda FiFo la costul mediu ponderat. Modificarea a fost determinată de schimbarea condiţiilor de exploatare, considerându-se că metoda FiFo nu mai corespunde obiectivului situaţiilor financiare de a oferi informaţii relevante utilizatorilor. Ca atare, situaţiile financiare aferente anului 2013 au fost refăcute pentru a reflecta modificarea. Conform IAS 8, modificarea politicii contabile presupune retratarea informaţiilor comparative şi prezentarea lor ca şi când acea politică ar fi fost utilizată dintotdeauna, efectul modificării urmând a afecta ultimul sold raportat al rezultatului reportat.

a. După cum s-a prezentat în situaţia modificărilor capitalurilor proprii (partea aferentă rezultatelor

reportate), soldul iniţial al rezultatului reportat la 01.01.2013 a fost ajustat pentru a reflecta modificarea de

politică aferentă anilor anteriori cu suma de 160 u.m., reprezentând valoarea modificării de politică 200 u.m., netă de impozitul pe profit. Soldul iniţial al rezultatului reportat la 01.01.2014 a fost ajustat pentru a reflecta modificarea de politică aferentă anilor anteriori cu suma de 160 u.m., reprezentând valoarea modificării de politică 200 u.m., netă de impozitul pe profit, şi cu 32 um pentru a reflecta modificarea de politică aferentă anului 2013, reprezentând modificarea de politică 40 u.m., netă de impozitul pe profit. În total, rezultatul reportat la 01.01.2014 a fost ajustat cu 192 u.m.

b. Valorile comparative pentru anul 2013 din contul de profit şi pierdere au fost recalculate după cum

urmează:

Costul bunurilor vândute înainte de modificare

Efectul modificari de politica contabila

Costul bunurilor vândute după modificare

Cheltuiala cu impozitul pe profit înainte de modificare

Efectul modificari de politica contabila

Cheltuiala cu impozitul pe profit după modificare

15

Studiu de caz: Modificări în estimările contabile

Studiul de caz (a) - modificarea afectează numai perioada curentă:

În urma

informaţiilor de care dispune societatea la această dată, creanţa are o probabilitate de încasare de 60%. La 31.12.2014, datorită unor infuzii de capital în societatea clientă, situaţia financiară a acesteia se ameliorează şi probabilitatea de încasare a creanţei ajunge la 90%. Care sunt soluţiile contabile adoptate la 31.12.2013 şi 31.12.2014 de către societatea NORD?

La 31.12.2013, S.C. Nord S.A. are o creanţă asupra unui client în valoare de 100.000 u.m

o creanţă asupra unui client în valoare de 100.000 u.m 31.12.2013 – constituirea unei ajustari pentru

31.12.2013 constituirea unei ajustari pentru depreciere:

31.12.2014 – reluarea unei părţi din ajustarea pentru depreciere:

Studiul de caz (b) - modificarea afectează şi perioadele ulterioare:

Întreprinderea Romvan S.A. posedă un echipament achiziţionat la un cost de 120.000 lei la 30.06.20N11. În momentul achiziţiei, durata de viaţă utilă a fost apreciată la 8 ani. Amortizările înregistrate au fost:

Anul

Mod de calcul

Valoare

20N11

(120.000/8)x6/12

7.500

20N12

(120.000/8)

15.000

20N13

(120.000/8)

15.000

La închiderea exerciţiului 20N14 se are în vedere o utilizare mai intensivă a echipamentului şi se estimează ca durată de utilizare totală ar fi trebuit sa fie de 5 ani, in loc de 8 ani.

16

Corectarea erorilor

În timp ce pregătea raportarea financiară pentru anul 2014, contabilul societăţii Alfa a descoperit că, dintr-o eroare a programului informatic, în anul 2013 amortizarea utilajelor (inclusă în costul bunurilor vândute) a fost supraevaluată cu 100 u.m. Informaţiile disponibile sunt următoarele:

Contul de profit şi pierdere al societăţii Alfa

 

Elemente

2014

2013

Vânzări

6.000

7.000

Costul bunurilor vândute

2.000

2.500

Cheltuieli desfacere

500

600

Cheltuieli administrative

700

800

Profit din activităţi ordinare înainte de impozitare

2.800

3.100

Impozit pe profit

560

620

Profit net

2.240

2.480

Informaţii suplimentare:

- rezultatul reportat la 01.01.2013 a fost de 1.800 u.m.

- rezultatul reportat la 31.12.2013 a fost de 4.280 u.m.

- cota de impozit pe profit a fost de 20%.

Prezentaţi contul de profit şi pierdere şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii după corectarea erorii şi întocmiţi nota explicativă cu privire la corecţia acesteia.

Conform IAS 8, corectarea erorii presupune retratarea informaţiilor comparative şi prezentarea lor ca şi când eroarea nu s-ar fi produs, efectul erorii urmând a afecta ultimul sold raportat al rezultatului reportat.

Contul de profit şi pierdere al societăţii Alfa

 

Elemente

2014

2013

Vânzări

   

Costul bunurilor vândute (vezi Nota 1)

   

Cheltuieli desfacere

   

Cheltuieli administrative

   

Profit din activităţi ordinare înainte de impozitare

   

Impozit pe profit

   

Profit net

   

17

Extras din situaţia modificărilor capitalurilor proprii a societăţii Alfa u.m.

 

Elemente

Valori

 

2014

2013

Sold iniţial al rezultatului reportat anterior corecţiei

   

+

Corecţia erorii (netă de impozit pe profit)-vezi Nota 1.b

   

= Sold iniţial al rezultatului reportat recalculat

   

+

Profit net al exerciţiului

   

= Sold final al rezultatului reportat

   

Extras din notele la situaţiile financiare ale societăţii Alfa Nota 1: În exerciţiul financiar 2013, societatea a supraevaluat cheltuiala cu amortizarea utilajelor cu 100 u.m. Ca atare, situaţiile financiare aferente anului 2013 au fost refăcute pentru a corecta eroarea. Aşa cum prevede IAS 8, situaţiile financiare anului în care s-a produs eroarea trebuie retratate şi prezentate ca şi când eroarea nu s-ar fi produs. Efectele erorii din perioadele precedente trebuie prezentate prin ajustarea soldului de deschidere al rezultatului reportat.

a. După cum s-a prezentat în situaţia modificărilor capitalurilor proprii (partea aferentă rezultatelor reportate,

u.m.,

soldul iniţial al rezultatului reportat la 01.01.2014 a fost ajustat pentru a reflecta corecţia cu suma de

reprezentând valoarea erorii

u.m., netă de impozitul pe profit.

b. Valorile datelor comparative pentru anul 2013 din contul de profit şi pierdere au fost recalculate după cum

urmează:

Costul bunurilor vândute înainte de corecţie

u.m.

Corecţia erorii

u.m.

Costul bunurilor vândute după corecţie

u.m.

Cheltuiala cu impozitul pe profit înainte de corecţie

u.m.

Corecţia erorii

u.m.

Cheltuiala cu impozitul pe profit după corecţie

u.m.

18

IAS 10 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

1.Departmentul Contabilitate definitivează proiectul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar ce se încheie la 31 decembrie 2014 pe data de 28 februarie 2015. Pe 15 martie 2015, Consiliul de Administraţie analizează situaţiile financiare şi le autorizează în vederea emiterii. Entitatea îşi anunţă profitul şi alte informaţii financiare selectate pe 16 martie 2015. Situaţiile financiare sunt puse la dispoziţia acţionarilor şi a altor persoane interesate, la sediul societăţii, pe data de 1 aprilie 2015. Situaţiile financiare sunt aprobate în Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 10 mai 2015. Situaţiile financiare aprobate sunt ulterior depuse la un organism de reglementare pe data de 15 mai 2015.

În aceste condiţii, situaţiile financiare sunt autorizate pentru publicare pe data de 15 martie 2015 (data la care Consiliul de Administraţie a autorizat emiterea).

2. Entitatea Kiwi este un furnizor curent de materiale de construcţii al entităţii Blue Sky. La data de

31.12.2009, datoriile faţă de Kiwi erau de 30.000 lei, termenul de plată al acestora fiind 20 ianuarie 2010. La data de 4 ianuarie 2010, entitatea Blue Sky achiziţionează de la furnizorul său materiale la nivelul sumei de 45.000 lei, termenul de plată fiind de 30 de zile. La data de 18 ianuarie, entitatea Blue Sky achită entităţii Kiwi suma de 30.000 lei, reprezentând creanţele aferente achiziţiilor din luna decembrie. Având în vedere că până la data de 4 februarie 2010 nu a fost achitată suma scadentă de 45.000 lei, entitatea Kiwi a acţionat în instanţă entitatea Blue Sky, pe lângă creanţa restantă pretinzându-se şi daune suplimentare la nivelul sumei de 10.000 lei. Data la care situaţiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise este:

- pentru entitatea Kiwi, 30 martie 2010;

- pentru entitatea Blue Sky, 5 aprilie 2010.

Avocaţii entităţii Kiwi estimează că există o probabilitate de 90% de a câştiga procesul.

Cele două entităţi vor ajusta situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2009?

Litigiul a fost generat în exclusivitate de evenimente apărute ulterior datei bilanţului. Astfel, cele două entităţi nu îşi vor ajusta situaţiile financiare aferente exerciţiului 2009. Dacă până la sfârşitul anului 2010 sentinţa definitivă nu este pronunţată, iar probabilitatea ca Blue Sky să piardă procesul se menţine la 90%, atunci:

- entitatea Blue Sky va recunoaşte un provizion pentru litigii la nivelul sumei de 49.500 lei (55.000 lei x 90%); şi

- entitatea Kiwi va prezenta un activ contigent în notele explicative.

În situaţia în care scadenţa pentru creanţa de 30.000 lei ar fi fost 20 decembrie 2009, iar ca urmare a

neîncasării la timp a acesteia entitatea Kiwi ar fi acţionat în instanţă entitatea Blue Sky la data de 28 decembrie 2009, atunci:

- situaţiile financiare ale entităţii Kiwi ar fi trebuit ajustate, în funcţie de evoluţia evenimentelor desfăşurate până la data de 30 martie 2010 (constituirea sau majorarea activului contingent prezentat în note);

19

situaţiile financiare ale entităţii Blue Sky ar fi trebuit ajustate, în funcţie de evoluţia evenimentelor desfăşurate până la data de 5 aprilie 2010 (constituirea sau majorarea provizionului sau a datoriei contingente, în funcţie de caz).

3. Entitatea Anotimp a fost înfiinţată în anul 2005. Până la 30 noiembrie 2009, toate creanţele faţă de clienţi au fost încasate până la scadenţă. Totuşi, în ianuarie 2010, unul din clienţi care îi datora entităţii Blue Sky suma de 600 de lei a devenit falimentar. La data de 31 decembrie 2009, soldul total al creanţelor entităţii Blue Sky era de 845.000 lei. Situaţiile financiare aferente exerciţiului 2009 vor fi ajustate?

Deşi acesta este un eveniment ulterior datei bilanţului care ajustează situaţiile financiare, valoarea creanţei nerecuperabile este nesemnificativă în raport cu soldul total al acestora. Astfel, în acest caz, nu este necesară o ajustare pentru deprecierea creanţei. În practică, trebuie utilizat raţionamentul profesional pentru a stabili dacă un anumit eveniment este suficient de semnificativ pentru a ajusta situaţiile financiare ale unei entităţi.

20

IAS 34 RAPORTAREA FINANCIARĂ INTERIMARĂ

O entitate îşi pregăteşte situaţiile financiare trimestriale la 30 septembrie 200N pe baza lui IAS 34. Care sunt perioadele ce trebuie adoptate de entitate pentru prezentarea informaţiei financiare pentru (i) anul curent şi (ii) anul comparativ?

financiare pentru (i) anul curent şi (ii) anul comparativ? Manageme ntul trebuie să prezinte informaţiile aşa

Managementul trebuie să prezinte informaţiile aşa cum este descris mai jos:

   

An curent

 

An comparativ

Bilanţ

30

Septembrie 200N

30

Decembrie 200N-1

-

sfârşitul perioadei

 

Situaţia rezultatului global*

   

perioada comparativă faţă de aceeaşi dată a anului precedent

-

30

Septembrie 200N

30

Septembrie 200N-1

-

perioada de trei luni (trim.)

30.06.200N - 30 Septembrie 200N

30.06.200N-1 - 30 Septembrie 200N-1

Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

   

perioada comparativă faţă de aceeaşi dată a anului precedent

-

30

Septembrie 200N

30

Septembrie 200N-1

Situaţia fluxurilor de numerar

   

perioada comparativă faţă de aceeaşi dată a anului precedent

-

30

Septembrie 200N

30

Septembrie 200N-1

* Se remarcă faptul că entitatea trebuie să prezinte contul de profit şi pierdere nu numai pentru aceeaşi dată a anului precedent ci şi pentru perioada interimară curentă (respectiv informaţia referitoare la perioada de trei luni ce se termină la 30.09.20X3 şi

30.09.20X2)

21

Exemplu.

Exemplu. 22

22

IFRS 8 SEGMENTE DE ACTIVITATE

Entităţile trebuie să prezinte informaţii în măsură să ajute utilizatorii de situaţii financiare să evalueze natura şi efectele financiare ale activităţilor economice în care aceasta este angajată şi mediul economic în care aceasta operează. Printre prezentările de informaţii sunt solicitate următoarele:

a) informaţii despre profitul sau pierdere raportată la nivel de segment, inclusiv veniturile şi cheltuielile specificate, incluse în rezultatul raportat pentru segment, activele şi datoriile pe segment şi bazele de evaluare;

b) reconcilieri ale totalurilor veniturilor pe segmente, profitului sau pierderii raportată pe proiect, activelor şi datoriilor segmentului şi alte elemente semnificative.

O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii generale:

a) factorii utilizaţi pentru a identifica segmentele raportabile ale entităţii, inclusiv principiile de organizare (spre ex., dacă managementul a ales să organizeze întreprinderea pornind de la diferenţele privind produsele şi serviciile, ariile geografice, reglementări de mediu, sau o combinare a factorilor de mai sus, şi dacă segmentele de exploatare au fost agregate), şi

b) tipurile de produse şi servicii de la care segmentele raportabile îşi obţin veniturile.

de la care segmentele raportabile îşi obţin veniturile. Datele pe segmente de activitate aferente anului N5

Datele pe segmente de activitate aferente anului N5

 

Închirieri sali

 

Cazare

Restaurant

Bar

pentru

TOTAL

 

evenimente

 

Total venituri

2.249

1.244

566

3.988

8.047

 

#clienti externi #clienti interni (in cadrul grupului)

1.899

654

409

2.870

5.832

350

590

157

1.118

2.215

Rezultat pe segment

631

-876

576

1.005

1.336

 

Active pe segment

6.544

5.339

3.233

7.507

22.623

Datele pe arii geografice aferente anului N5

 
 

Danemarca

Lituania

Letonia

Ucraina

Estonia

TOTAL

 

Total venituri

1.907

2.023

891

877

2.349

8.047

#clienti externi #clienti interni (in cadrul grupului)

782

1.652

409

233

1.287

4.363

1.125

371

482

644

1.062

3.684

Rezultat pe segment

432

566

1.064

-1.468

742

1.336

Active pe segment

6.692

3.985

3.956

3.503

4.487

22.623

23

IFRS 5 ACTIVE DETINUTE SPRE VANZARE SI ACTIVITATI INTRERUPTE

1. Alfa are 2 linii de business: Cards si Roses si decide sa renunte la Cards. Un extras din Contul de profit si pierdere prezinta urmatoarele informatii:

 

Roses

Cards

$000

$000

Venituri Costul vanzarilor Cheltuieli administrative Cheltuieli de distributie

650

320

320

150

60

90

120

110

Alte cheltuieli allocate activitatilor continue ($000):

Costul finantarii

17

Cheltuieli cu impozitul pe profit

31

Activele liniei de business cards au fost vandute rezultand o pierdere de $ 76.000 iar costurile suplimentare privind dezafectarea activelor sunt de $ 37.000. Managementul a reorganizat business-ul la un cost de reorganizare de $ 98.000.

Prezentati Contul de profit si pierdere evidentiind castigul/pierderea din activitatile intrerupte.

2. Un extras din Situatia rezultatului global a entitati Iris este prezentat mai jos:

Toate diviziile (inclusiv East and West) Mil lei

 

Divizia East

Divizia West

Mil lei

Mil lei

Venituri Costul bunurilor vandute Venituri financiare Costuri de distributie si administrative Impozit pe profit

1.116

73

100

375

26

80

25

0

0

410

13

24

89

12

20

Iris are mai multe divizii, fiecare reprezentand o componenta distinctiva a raportarii. In cursul anului 2016, Irish s-a reorganizat astfel:

- activitatile Diviziei East au fost mutate intr-o fabrica din estul Europei; managementul a ramas la headquarter.

- Divizia West a fost inchisa; costurile de reorganizare sunt de 4.2 milioane lei.

Prezentati Situatia rezultatului global astfel incat sa prezentati operatiile intrerupte (discontinue) conform IFRS 5 Active detinute spre vanzare si activitati intrerupte.

24

IAS 33 REZULTATUL PE ACŢIUNE

1. Sa se calculeze numarul mediu de actiuni aflate in circulatie pe baza urmatoarelor informatii:

Data

1 ian N

31 ian N

31 mai N

1 dec N

Actiuni emise

Data 1 ian N 31 ian N 31 mai N 1 dec N Actiuni emise N/A

N/A

1000

N/A

Actiuni proprii

răscumpărate

N Actiuni emise N/A 1000 N/A Actiuni proprii răscumpărate 450 N/A 250 Actiuni in circulatie 3000

450

N/A

250

Actiuni in circulatie

3000

3000 - 450 = 2550

2550 + 1000 = 3550

3300

EMISIUNILE GRATUITE (Drepturi de atribuire DA)

Următoarele informaţii se referă la rezultatele societăţii Color S.A pentru exerciţiile încheiate la 31 decembrie N şi N+1.

Profit net N 100.000 Profit net N+1 150.000 Acţiuni comune în circulaţie pana la 30 sept N+1 1.000 titluri Emisiune gratuită la 1 octombrie N+1: 2 acţiuni comune pentru fiecare acţiune comună în circulaţie la 30 septembrie N+1

25

EMISIUNILE DE DREPTURI DE SUBSCRIERE (DS) 2. Alpha S.A. raportează următoarele rezultate pentru anii încheiaţi la 31/12/N2; 31/12/N3 şi 31/12/N4. Se presupune că toate drepturile au fost exercitate la 1 martie N3.

Anul

N2

N3

N4

Profit net

90.000 lei

114.000 lei

135.000 lei

Numărul de acţiuni în circulaţie înainte de emisiunea de drepturi 500.000 acţiuni Termenii emisiunii de acţiuni – O acţiune nouă pentru fiecare cinci acţiuni în circulaţie (100.000 acţiuni noi

emise)

 

Preţul de exercitare:

150 lei

Data limită de exercitare a drepturilor: 1 Martie N3 Valoarea justă a unei acţiuni comune înainte de exercitare la data de 1 martie N3 este 330 lei.

Solutie:

Calculul valorii teoretice pe acţiune după exercitarea drepturilor este următorul:

Valoare

=

teoretica

Valoarea justã a tuturoractiunilor în circulatie

suma totalã primitã pentru exercitarea drepturilor

Numãrul actiunilor în circulatie înainte de exercitare

numãrulactiunilor emise

330

500.000

actiuni

150

100.000

actiuni

300 lei

 

500.000

actiuni

100.000

actiuni

Calcularea factorului de ajustare:

Valoarea justă pe acţiune înainte de exercitarea drepturilor Valoarea teoretică pe acţiune după exercitarea drepturilor

Calculul rezultatului pe acţiune (EPS)

= 330/300 = 1,1

N2:

 

Rezultat pe actiune

= 90 000 000 / 500 000 actiuni = 180 lei

N2:

 

Rezultat pe actiune recalculat

= 90 000 000 / (500 000 actiuni x 1,1) = 163,64 lei

N3:

114 000 000 / (500 000 actiuni x 1,1 x 2/12) + (600 000 actiuni x 10/12) = 192,68 lei

=

Rezultat pe actiune

N4:

 

=

135 000 000 / 600 000 actiuni = 225 lei

Rezultat pe actiune

26

3. Determinarea ordinii în care trebuie incluse titlurile diluante în calculul mediei ponderate a numărului

3. Determinarea ordinii în care trebuie incluse titlurile diluante în calculul mediei ponderate a numărului de acţiuni.

Rezultat Profitul net

10.000.000

Acţiuni comune în circulaţie

2.000.000

Valoarea justă medie a unei acţiuni comune în cursul anului

75

Acţiuni comune potenţiale

Opţiuni

S-au convertit 100.000 opţiuni, obţinându-se 20.000 acţiuni comune.Raportul de schimb 1 acţiune = 5 opţiuni. (Conversia opţiunilor nu genereaza modificari ale rezultatului)

Acţiuni preferenţiale convertibile

800.000 acţiuni care dau dreptul la dividende cumulative egale cu 8 pe acţiune. Acestea se pot converti in actiuni comune in baza unui raport de paritate de 1 actiune preferentiala pentru 2 actiuni comune

Obligaţiuni convertibile cu dobândă de 5%

valoare nominală a împrumutului este de 100.000.000 um. Fiecare obligaţiune, în valoare de 1.000, este convertibilă în 20 de acţiuni comune.

Cota de impozitare

40%

Modificarea rezultatului la conversia acţiunilor comune potenţiale.

Specificatie

Calcule

Creşterea

rezultatului

Creşterea

numărului de

Rezultatul pe

acţiune

acţiuni comune

nou emisa

Opţiuni

Creşterea rezultatului

 

Zero

   

Acţiuni emise aferente optiunilor

100.000 x 1/5

 

20.000

 

Zero

Acţiuni preferenţiale convertibile

Creşterea profitului net

8x800.000

6.400.000

   

Acţiuni comune aferente act preferentiale

     

(6,4 mil/1,6 mil

2 x 800.000

1.600.000

acţ)

   

4,00

Obligaţiuni convertibile, dob. 5%

Creşterea profitului net

100.000.000x0,05x(1-0,4)

3.000.000

   

Acţiuni aferente obligatiunilor

100.000 x 20

 

2.000.000

(3 mil / 2 mil acţ)

 

1,50

Stabilirea ordinii în care instrumentele financiare vor fi luate în considerare la calculul rezultatului diluat:

1.

opţiuni

2.

3.

4.

5.

– efect asupra rezulatului pe acţiune 0

27

Calculul rezultatului pe acţiune–diluat

Rezultat pe

acţiune

Profit net aferent

Acţiuni comune

Efect

Raportat

Opţiuni

TOTAL

Obligaţiuni convertibile, dobânda 5%

TOTAL

Acţiuni preferenţiale convertibile

Pentru că rezultatul pe acţiune–diluat se majorează la luarea prin considerare a acţiunilor preferenţiale convertibile (de la 3,23 la 3,45), acţiunile preferenţiale convertibile sunt anti-diluante şi nu intră în calculul rezultatului pe acţiune–diluat. Prin urmare, rezultatul pe acţiune – diluat este 3,23.

Din situaţiile financiare ale SC ABC SA, s-au extras următoarele informaţii:

Rezultatul exerciţiului

750 000 um

Acţiuni aflate în circulatie la data de 1.01.N4

200.000

titluri

Acţiuni preferenţiale aflate în circulaţie la 1.01.N4 (Actiunile preferentiale se pot converti in actiuni comune la un raport de conversie: 1 acţiune preferenţială pentru 2 acţiuni comune). Dividendele pentru acţiunile preferenţiale sunt de 0,2 um/acţ

50.000 titluri

Obligaţiuni convertibile in actiuni comune (raport de conversie: 100 acţiuni pentru 1.000 de obligaţiuni); rata dobânzii 5%, VN = 10

100.000

titluri

Cota de impozit

 

25%

Pe data de 31 martie se răscumpără de pe piaţa financiară 25.000 acţiuni comune. Pe data de 30 septembrie se răscumpără de pe piaţa financiară 18.000 de acţiuni comune. Pe data de 1 decembrie se emit 35.000 actiuni comune si 10.000 actiuni preferentiale. Calculati rezultatul pe actiune de baza. Calculati rezultatul pe actiune diluat.

28

IAS 2 STOCURI

1. SC Mobila Thai SA are ca obiect de activitate producţia de mobilă şi mobilier pentru birouri la comandă pe

baza asamblărilor componentelor pe care le achiziţionează de la diverşi furnizori interni sau externi, în funcţie de cerinţele clienţilor. În anul N a înregistrat o producţie de 700 birouri. De la departamentul de producţie – pe baza devizelor de producţie - s-au colectat următoarele informaţii:

Planşe pentru mesele de birou 700 buc; preţ unitar de achiziţie 700 lei.

Picioare pentru mese 2.800 buc; preţ unitar de achiziţie 110 lei;

Aracet şi alte materiale pentru lipit şi asamblat – costuri totale 25.500 lei;

Sertare pentru birouri 700 buc; cost unitar mediu 275 lei;

Alte consumabile (balamale, şuruburi, etc) 12.000 lei.

Politica entităţii privind salariile este în funcţie de numărul de ore lucrate; ora de muncă este 8 lei; numărul de ore lucrate este de 56.000; la departamentul proiectare sunt 2 ingineri – salariul fiecăruia este de 80.000 lei/an; în hală este un inginer care primeşte 90.000 lei/an.

Managerii şi personalul administrativ primesc 200.000 lei/an;

Pentru departamentul desfacere cheltuielile salariale anuale sunt de 120.000 lei;

Personalul auxiliar (paznic, femeie de serviciu) este plătit cu 15.600 /an; 2/3 din cheltuieli sunt repartizate atelierului de producţie; Utilajele generează amortizări anuale de 5.000 lei; revizia lor se efectuează, în medie, la 4 ani; ţinând cont de acest lucru, capacitatea de producţie calculată de ingineri este de 800 birouri/an; amortizare sediu administrativ 400 lei/an;

Factura de energie electrică este, in medie, 8.000 lei/an; abonamentul la energie electrică este de 1.700 lei; consumul de energie electrică pentru departament adminstrativ reprezintă 25% din total consum, iar desfacere 10%; Materialele reziduale obţinute (rumeguş, etc) sunt vândute unei societăţi pentru a le utiliza în procesul de încălzire. Determinaţi costul de producţie unitar.

2.Entitatea ALFA îşi desfăşoară activitatea în domeniul vinificaţiei. Producţia de vinuri presupune şi lăsarea vinului la învechit într-un butoi special, înainte de fi îmbuteliat. Costurile ocazionate de depozitarea vinului pentru a deveni vin învechit pot fi incluse în costul stocurilor?

3. Entitatea ALFA fabrică un produs, pentru care s-a stabilit un cost primar de producţie (cheltuieli directe si

indirecte variabile alocate pe produs) de 180 lei. Cheltuielile fixe lunare de producţie sunt de 91.500 lei. În anul N, societatea a obţinut 2.000 de bucăţi, în N1 s-au fabricat 2.255 de bucăţi, iar în anul N2 s-au înregistrat 1.777 de bucăţi. Determinaţi costul de producţie unitar şi total, dacă se presupune că nivelul capacităţii normale de producţie este de 2.000 de bucăţi.

29

4. Situaţia stocurilor de produse finite la o entitate producătoare de mobilă se prezintă astfel:

a) Analiza element-cu-element:

Categorii de

Cost

Valoare realizabilă

Min

Comentarii

Valoare de

stocuri

netă

(Cost, VRN)

contabilizat

Birouri

         

B1

2300

2450

2300

   

B2

3300

3320

3300

   

B3

4330

4120

4120

   

Fotolii

         

F1

7800

7700

7700

   

F2

7650

7710

7610

   

TOTAL

 

B) Analiză pe categorii de stocuri:

   

Valoare

     

Categorii de

stocuri

Cost

realizabilă

netă

Min

(Cost, VRN)

Comentarii

Valoare de

contabilizat

Birouri

         

B1

2300

2450

     

B2

3300

3320

     

B3

4330

4120

     

TOTAL

         

Fotolii

         

F1

7800

7700

     

F2

7650

7710

     

TOTAL

         

TOTAL

 

30

C) Analiză pe total stocuri:

Valoare

realizabilă

netă

Categorii de

stocuri

Min

Valoare de

contabilizat

Cost

Comentarii

(Cost,

VRN)

Birouri

B1

2300

2450

B2

3300

3320

B3

4330

4120

Fotolii

F1

7800

7700

F2

7650

7710

TOTAL

31

IAS 16 IMOBILIZARI CORPORALE

1. Entitatea Blue Sky are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al produselor textile şi deţine un lanţ de magazine. Noua legislaţie introdusă cu privire la sănătate şi siguranţă prevede ca toţi proprietarii de magazine să-şi instaleze un sistem de stingere a incendiilor. Achiziţionarea şi instalarea sistemului de stingere a incendiilor nu va avea ca efect creşterea veniturilor din vânzări, comparativ cu perioadele în care nu deţinea acest sistem. În decursul timpului nu au izbucnit incendii, iar conducerea entităţii consideră că în viitor există doar o şansă mică de izbucnire a unui incediu. De aceea, ea se aşteaptă ca în urma instalării sistemului de stingere a incendiilor, costurile operaţionale ale magazinelor să nu se diminueze. Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea şi instalarea sistemelor de stingere a incendiilor pot fi capitalizate prin recunoaşterea lor la imobilizări corporale, dacă ele nu au o utilitate imediată pentru activitatea entităţii?

2. SC Denver gestionează câteva magazine de haine pentru copii. Managementul întreprinderii hotărăşte efectuarea unor cheltuieli pentru modernizarea magazinelor, astfel:

la data de 1.01.N, a achiziţionat o clădire la preţul de 117.000 lei; pentru a putea fi utilizată ca magazin de haine, clădirea a fost reparată la un cost de 63.000 um. S-a estimat că această clădire a va avea o durată utilă de viaţă de 20 de ani, iar amortizarea utilizată este cea liniară. pe data de 3 martie N+3, vitrinele au fost înlocuite pentru că erau crăpate, iar acoperişul a fost reparat; aceste lucrări au costat 9.800 lei. pe data de 10 ianuarie N+5 a fost dată în exploatare o nouă aripă a clădirii realizată la un cost de 115.000 lei; aceasta a majorat durata utilă de viaţă cu 10 ani. pe data de 7 august N+6, clădirea a fost zugrăvită la un cost de 7.500 lei; pe data de 21 decembrie N+6 s-a realizat o revizie completă a sistemului de încălzire şi aerisire la un cost de 20.000 lei; aceste lucrări au determinat comisia tehnică a întreprinderii să estimeze o valoare reziduală pentru clădire de 35.000 lei. Precizaţi care din cheltuielile efectuate se pot considera ca fiind reparaţii şi/sau modernizări.

3.Elite este o entitate care efectuează croaziere turistice cu un singur vas. Vasul a fost achiziţionat pe data de 01.X.19N5. Detalii legate de cost şi duratele utile de viaţă ale vasului şi ale componentelor sale sunt:

 

Cost

 

Componenta

(mil USD)

Metoda de amortizare

Vasul de croazieră

 

300

Liniar, pe o perioadă de 25 ani

Mobilierul

cabinei

şi

pentru

asigurarea

150

Liniar, pe o perioadă de 12 ani

agrementului

Sistemul de propulsie

 

100

40.000 ore de navigare

Până la data de 30 septembrie 20N3 nu au fost efectuate modernizări pentru acest vas de croazieră. În anul care se încheie la 30 septembrie 20N3, s-a constatat că motorul vasului este grav avariat. La data de 30 septembrie 20N3, durata de viaţă rămasă este de 30.000 ore. Datorită faptului că sistemul necesită costuri foarte mari pentru a fi reparat, s-a hotărât înlocuirea acestuia în octombrie 20N3; noul sistem are un

32

cost de 140 mil USD şi o durată utilă de viaţă de 50.000 ore. La data de 30 septembrie 20N4, s-a constatat că s-a utilizat aprox 5.000 ore. La aceeaşi dată când s-a schimbat sistemul de propulsie, Elite a hotărât îmbunătăţirea mobilierului din cabine şi din spaţiul de agrement, costând-o 60 mil USD şi revopsirea vasului la un cost de 20 mil USD. Schimbarea mobilierului a determinat reestimarea duratei utile de viaţă rămase la 5 ani. Calculaţi valoarea netă contabilă a vasului si a componentelor sale la data de 30 septembrie 20N3 şi 30 septembrie 20N4.

4. Pe data de 01.07.X5, Experimenter SRL a deschis o fabrica pentru procesare chimica a minereurilor. S-a estimat ca fabrica sa fie deschisa 5 ani, pana pe data de 30.06.X9, cand va fi dezafectata. La data de 01.07.X4, costurile de dezafectare au fost estimate ca vor fi 5 milioane lei peste 4 ani. Experimenter considera ca rata de actualizare de 12% este adecvata pentru calculul valorii prezente a provizionului; factorul de actualizare 12% cu termen 4 ani este 0.635. Care este cheltuiala din Contul de profit si pierdere de la data de 30.06.X6?

5.IFRIC 1 Modificari ale datoriilor existente din dezafectare, restructurare si de natura similara

Exemplu: O entitate detine o centrala nucleara pentru care a contabilizat un provizion pentru dezafactare; informatiile financiare privind centrala nucleara sunt:

- costul centralei 120.000, din care 10.000 um provizionul pentru dezafactare, care reprezinta datoria estimata de 70.400 um actualizata cu rata de 5%

- durata estimata de utilizare 40 ani

- data inceperii activitatii centralei 1 ianuarie N

- rata de actualizare 5%

- data situatiilor financiare: 31 decembrie

Modelul bazat pe cost (31.12.N9)

33

Modelul de reevaluare.

Entitatea a adoptat modelul de reevalaure pentru active prin deducerea amortizarii din valoarea activului.

O entitatea si-a reevaluat un activ folosit metoda DCF si a obtinut valoarea de 115.000 um la data de 31.12.N2. Aceasta valoare include si 11.600 um costul dezafectarii, care nu s-a schimbat de la estimarea initiala, dupa o actualizare de 3 ani. La data raportarii, in situatiile financiare ar trebui sa identificam urmatoarele elemente:

Activ (valoare reevaluata) Amortizare cumulata Provizion pentru dezafactare Activ net Rezultat reportat (1)

Activ (valoare reevaluata) Amortizare cumulata Provizion pentru dezafactare Activ net Rezultat reportat (1)
Activ (valoare reevaluata) Amortizare cumulata Provizion pentru dezafactare Activ net Rezultat reportat (1)
Activ (valoare reevaluata) Amortizare cumulata Provizion pentru dezafactare Activ net Rezultat reportat (1)
Activ (valoare reevaluata) Amortizare cumulata Provizion pentru dezafactare Activ net Rezultat reportat (1)

126.600

0

11.600

115.000

10.600

Surplus din reevaluare (rezeve din reevaluare) (2)

15.600

34

IAS 38 IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Societatea Alpha ofera clientilor sai electricitate, pe baza de contracte cu durata de 3 ani. Clientii incheie

aceste contracte in cadrul unor centre care functioneaza ca si agenti ai societatii. Pentru fiecare contract incheiat, societatea Alpha plateste centrelor un comision. Pot fi aceste contracte inregistrate de societatea Alpha ca active necorporale?

In conformitate cu IAS 38, elementele necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

identificabilitate:

controlul:

evaluarea credibila:

obtinerea de beneficii economice viitoare:

2. O companie aeriana lucreaza doar cu avioane supersonice. Ca parte a activitatilor sale strategice, societatea

decide sa continue o munca de cercetare in ceea ce priveste proiectarea unui nou tip de motor care va putea spori viteza avionului peste performantele atinse initial. Societatea cheltuieste 2 u.m. pentru un nou laborator

de cercetare si 10 u.m. pentru un nou echipament necesar continuarii activitatii de cercetare. In timpul anului ce se încheie la 31 decembrie N, costurile de cercetare sunt in valoare de 5 u.m. Cum va inregistra societatea toate cheltuielile efectuate in cursul anului N?

Discutaţi şi stabiliţi duratele de viaţă utile care sunt folosite pentru determinarea cheltuielilor cu amortizarea aferente următoarelor imobilizări corporale. Exemplul 1 O listă de consumatori obţinută O companie de marketing de publicitate poştală directă obţine o listă de consumatori şi se aşteaptă să poată obţine beneficii de pe urma informaţiilor de pe listă timp de cel puţin un an, dar nu mai mult de trei ani. Soluţie Lista de consumatori ar fi amortizată conform celei mai bune estimări făcute de management în privinţa duratei sale de viaţă, să zicem 18 luni. Deşi compania de marketing de publicitate poştală directă poate intenţiona să adauge nume de consumatori şi alte informaţii pe listă în viitor, beneficiile economice viitoare aşteptate de la lista de consumatori obţinută se leagă doar de consumatorii care se aflau pe listă la data obţinerii ei. Lista de consumatori ar fi de asemenea revizuită pentru depreciere în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor evaluând la fiecare dată de raportare dacă există indicii că lista de consumatori ar putea fi redusă.

Exemplul 2 Un brevet obţinut care expiră în 15 ani Produsul protejat de tehnologia brevetată este preconizat a fi o sursă de fluxuri de trezorerie timp de cel puţin 15 ani. Entitatea are un angajament din partea unui terţ privind cumpărarea acelui brevet în cinci ani pentru 60% din valoarea justă a brevetului la data la care a fost obţinut, iar entitatea intenţionează să vândă brevetul în cinci ani. Soluţie

35

Brevetul ar fi amortizat pe durata vieţii sale de cinci ani pentru entitate, cu o valoare reziduală egală cu valoarea prezentă de 60% din valoarea justă a brevetului la data la care a fost obţinut. Brevetul ar fi de asemenea revizuit pentru depreciere în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor, evaluând la fiecare dată de raportare dacă există indicii că brevetul ar putea fi depreciat.