Sunteți pe pagina 1din 122

ORDIN nr.

96 din 22 iulie 2014


privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
Data intrarii in vigoare : 18 august 2014

Forma actualizata valabila la data de : 14 decembrie 2017


Prezenta forma actualizata este valabila de la 13 decembrie 2017 pana la 14 decembrie 2017

──────────
*) Notă CTCE:
*) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 611 din 18 august
2014, la data de 14 decembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr.
192 din 11 decembrie 2014; ORDINUL nr. 32 din 27 martie 2015; ORDINUL nr. 88 din 13 august 2015; ORDINUL nr. 193 din
30 decembrie 2015; ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016; ORDINUL nr. 139 din 14 decembrie 2016; ORDINUL nr. 25 din 3
martie 2017; ORDINUL nr. 44 din 14 aprilie 2017; ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017; ORDINUL nr. 90 din 27 iulie 2017;
ORDINUL nr. 126 din 10 noiembrie 2017.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este
un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
Văzând Referatul de aprobare nr. 2.341 din 23 iunie 2014, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobă tarifele aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, după cum urmează:
1. Tarif pentru activităţi de laborator:
a) analize şi examene de laborator în domeniul sănătăţii animalelor, prevăzut la lit. A din anexa nr. 1;
b) analize şi examene de laborator privind expertiza sanitar- veterinară a produselor de origine animală, a
alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. B din anexa nr. 1;
c) analize şi examene de laborator şi autorizare pentru comercializarea produselor medicinale şi a altor produse
de uz veterinar, practicate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar,
prevăzut la lit. C din anexa nr. 1;
1
d) consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor
de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. D din anexa nr. 1;
e) consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor
de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. E din anexa nr. 1;
f) verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul expertizei alimentelor de origine animală, a
alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. F din anexa nr. 1;
g) verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul expertizei alimentelor de origine animală, a
alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. G din anexa nr. 1;
h) evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzut
la lit. H din anexa nr. 1.

2. Tarif pentru operaţiunile la frontieră:


a) inspecţii şi controale veterinare la frontieră pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor
vii, introduse din ţări terţe, prevăzut la lit. A din anexa nr. 2;
b) controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat
asupra mărfurilor supuse controlului veterinar, prevăzut la lit. B din anexa nr. 2;
c) asistenţa sanitar-veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei, prevăzut la lit. C din anexa nr. 2.

3. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru
înregistrarea sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu
amănuntul:
a) în unităţile care produc alimente de origine animală prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară
veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către
personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 3;
b) pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare,
procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine
nonanimală, prevăzut la lit. B din anexa nr. 3;
c) acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală,
prevăzut la lit. C din anexa nr. 3;
d) înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu
amănuntul, prevăzut la lit. D din anexa nr. 3.

4. Tarif aplicabil în domeniul reglementării reagenţilor:


a) autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum
şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare, prevăzut la lit. A din anexa nr.
4;
b) testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic,
prevăzut la lit. B din anexa nr. 4;

2
c) evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie a reagenţilor, prevăzut la lit. C din
anexa nr. 4.

5. Tarif pentru autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor:


(la 21-03-2017 Partea introductivă a pct. 5 din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL
nr. 25 din 3 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 21 martie 2017)
a) unităţi care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, prevăzut
la lit. A din anexa nr. 5;
b) unităţi şi a mijloace de transport supuse controlului sanitar-veterinar, prevăzut la lit. B din anexa nr. 5;
c) eliberarea paşaportului sau în cazul pierderii acestuia, eliberarea paşaportului duplicat, prevăzut la lit. C
din anexa nr. 5.
d) Tarif pentru autorizarea unităţilor producătoare de seminţe germinate prevăzut la lit. D din anexa nr. 5
(la 21-03-2017 Punctul 5. din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 25 din 3
martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 21 martie 2017)

6. Tarif pentru evaluarea, înregistrarea, autorizarea şi certificarea unităţilor care desfăşoară activităţi în
domeniul hranei pentru animale şi în domeniul farmaceutic veterinar:
a) evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitar-
veterinare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 6;
b) înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de
transport al hranei pentru animale, prevăzut la lit. B din anexa nr. 6;
c) înregistrare, autorizare, certificare unităţi şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar, prevăzut la
lit. C din anexa nr. 6.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ TVA.

ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele:
a) anexele nr. 1 - 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi
a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie
2005, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul
ordin;
b) anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului
oficial al alimentelor de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai
2006, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

3
c) cap. I - V din Norma sanitară veterinară referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea
inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor
vii, introduse din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 16/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007,
iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;
d) pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control
oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine
animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
nr. 64/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, iar referirile la acesta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;
e) anexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a
reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca
fiind făcute la prezentul ordin;
f) anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu
amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie,
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,
iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;
g) anexa nr. 2 la Instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de
prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare
de origine nonanimală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie
2008, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul
ordin;
h) anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a
unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al
bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu
sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 194 din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca
fiind făcute la prezentul ordin;
i) art. 45 alin. (2) şi (3) din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 286 şi 286 bis din 30 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la acestea se
consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

4
j) anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care
produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, iar referirile la
aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;
k) anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a
unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei
pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie
2010, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;
l) anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în
care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 şi 66 bis din 27 ianuarie 2014, iar referirile
la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin.

ART. 3
Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
──────────
*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 bis, care se poate achiziţiona
de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Bogdan Mircea Dumitrache

Bucureşti, 22 iulie 2014.


Nr. 96.
ANEXA 1

ANEXE

5
ANEXE din 22 iulie 2014
privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor**)
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 bis din 18 august 2014
Data intrarii in vigoare : 18 august 2014

Forma actualizata valabila la data de : 13 decembrie 2017


Prezenta forma actualizata este valabila de la 13 decembrie 2017 pana la 14 decembrie 2017

──────────
*) Aprobate prin ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611
din 18 august 2014.
──────────
──────────
*) Notă CTCE:
*) Forma consolidată a ANEXELOR din 22 iulie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 611 bis din 18 august 2014,
la data de 13 decembrie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 192
din 11 decembrie 2014; ORDINUL nr. 32 din 27 martie 2015; ORDINUL nr. 88 din 13 august 2015; ORDINUL nr. 193 din 30
decembrie 2015; ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016; ORDINUL nr. 139 din 14 decembrie 2016; ORDINUL nr. 25 din 3 martie
2017; ORDINUL nr. 44 din 14 aprilie 2017; ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017; ORDINUL nr. 90 din 27 iulie 2017; ORDINUL
nr. 126 din 10 noiembrie 2017.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este
un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────

ANEXA 1

A. TARIF

pentru efectuarea analizelor şi examenelor


de laborator în domeniul sănătăţii animalelor

*T*
*Font 9*
┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Denumire analiză/Test │ Tip probă │ Metoda/Tehnica de │ Tarif lei/ │
│crt.│ │ │ laborator/Referenţial│analiză/examen/│
│ │ │ │ de metodă │ operaţiune │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1│Examen anatomopatologic │cadavre │diagnostic necropsic │ 24│

6
│ │la animale mici │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 2│Examen anatomopatologic │cadavre │diagnostic necropsic │ 40│
│ │la animale mijlocii │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 3│Examen anatomopatologic │cadavre/set de │diagnostic necropsic │ 88│
│ │la animale mari │organe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 4│Examen anatomopatologic │set de organe │diagnostic necropsic │ 23│
│ │la set de organe - │ │ │ │
│ │animale mijlocii │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 5│Examen anatomopatologic │set de organe │diagnostic necropsic │ 31│
│ │la set de organe - │ │ │ │
│ │animale mari │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 6│Expertiză medico-legală │cadavre/set de │expertiză de laborator│ 620│
│ │veterinară │organe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 7│Examen citologic rapid │frotiuri şi │examen citologic │ 38│
│ │pentru diagnostic în │amprente din │ │ │
│ │micobacterioze │fragmente de │ │ │
│ │ │ţesuturi etalate │ │ │
│ │ │pe lamă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 8│Metoda citologică de │organe, ţesuturi │examen citologic │ 38│
│ │colorare Sellers │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 9│Metoda citologică de │organe, ţesuturi │examen citologic │ 31│
│ │colorare Armstrong │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 10│Metoda citologică de │organe, ţesuturi │examen citologic │ 37│
│ │colorare Pappenheim │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 11│Metoda citologică de │organe, ţesuturi │examen citologic │ 38│
│ │colorare Papanicolaou │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 12│Metoda citologică de │organe, ţesuturi │examen citologic │ 43│
│ │colorare hematoxilină - │ │ │ │
│ │eozină (HE) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 13│Metoda citologică de │probe de sânge, │examen citologic │ 44│
│ │colorare albastru de │secreţii, urină, │ │ │
│ │toluidină │lapte, amprente │ │ │
│ │ │şi/sau frotiuri │ │ │
│ │ │de ţesuturi/organe│ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 14│Metoda citologică de │organe, ţesuturi │examen citologic │ 39│
│ │colorare negru Sudan B │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

7
│ 15│Metoda citologică de │organe, ţesuturi │examen citologic │ 37│
│ │colorare violet de │ │ │ │
│ │genţiană │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 16│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 50│
│ │colorare hematoxilină - │ │ │ │
│ │eozină (H.E) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 17│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 52│
│ │colorare Masson │ │ │ │
│ │modificată (HEA) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 18│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 55│
│ │colorare Ziehl Nielsen │ │ │ │
│ │modificată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 19│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 54│
│ │colorare Mann │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 20│Metoda histologică de │organe ţesuturi │examen histopatologic │ 63│
│ │colorare Levaditti │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 21│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 56│
│ │colorare Pappenheim │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 22│Metoda histologică de │probe de ţesuturi/│examen histopatologic │ 55│
│ │colorare Gomori │organe ca atare │ │ │
│ │ │şi/sau │ │ │
│ │ │preprocesate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 23│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 56│
│ │colorare Van Gieson │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 24│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 45│
│ │colorare Gridley │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 25│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 47│
│ │colorare hematoxilină- │ │ │ │
│ │eozină-verde lumină (HEV)│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 26│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 46│
│ │colorare Lillie - │ │ │ │
│ │Pasternack │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 27│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 63│
│ │colorare negru de Sudan B│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 28│Metoda histologică de │probe de ţesuturi/│examen histopatologic │ 46│
│ │colorare Pasini │organe ca atare │ │ │
│ │ │şi/sau │ │ │

8
│ │ │preprocesate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 29│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 46│
│ │colorare Brown şi Brenn │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 30│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 53│
│ │colorare Okamoto │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 31│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 63│
│ │colorare Von Kossa │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 32│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 46│
│ │colorare Romanowski - │ │ │ │
│ │Giemsa modificată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 33│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 56│
│ │colorare Brachet │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 34│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 55│
│ │colorare Lentz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 35│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 46│
│ │colorare Bensley │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 36│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 56│
│ │colorare Cowdry │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 37│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 48│
│ │colorare De Robert - │ │ │ │
│ │Hausser │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 38│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 46│
│ │colorare Langhans │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 39│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 47│
│ │colorare Paschinger │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 40│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 55│
│ │colorare Roşu de Congo │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 41│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 55│
│ │colorare Schmorl │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 42│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 46│
│ │colorare Schultze - │ │ │ │
│ │Schmldt │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 43│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 56│
│ │colorare Gram Weigert │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

9
│ 44│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 56│
│ │colorare Nicolau - │ │ │ │
│ │Kopciowska │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 45│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 56│
│ │colorare Tanzer │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 46│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 48│
│ │colorare Twort - Ollett │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 47│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 48│
│ │colorare violet de │ │ │ │
│ │genţiană │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 48│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 48│
│ │colorare Ziehler │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 49│Metoda histologică de │organe, ţesuturi │examen histopatologic │ 64│
│ │colorare albastru de │ │ │ │
│ │toluidină │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 50│Metoda histochimică de │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 45│
│ │colorare albastru alcian │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 51│Metoda histochimică de │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 65│
│ │colorare albastru alcian │ │ │ │
│ │- PAS │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 52│Metoda histochimică de │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 55│
│ │colorare Perls │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 53│Metoda histochimică de │organe, ţesuturi │examen histochimic │ 64│
│ │colorare PAS │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 54│Detecţia unor antigene │probe de ţesuturi/│metoda │ 166│
│ │virale sau bacteriene │organe ca atare │imunohistochimică │ │
│ │prin metoda │ │ │ │
│ │imunohistochimică │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 55│Detecţia PrPres prin │trunchi cerebral │metoda │ 171│
│ │metoda imunohistochimică │ │imunohistochimică │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 56│Detecţia PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda │ 49│
│ │testul rapid ELISA │ │imunoenzimatică │ │
│ │pentru EST (protocolul │ │ │ │
│ │dublu sandwich) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 57│Detecţia PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda │ 41│
│ │testul rapid ELISA │şi alte organe │imunoenzimatică │ │
│ │pentru EST (protocolul cu│limfoide │ │ │

10
│ │polimeri chimici) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 58│Detecţia PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda de imunoblotare│ 65│
│ │testul rapid Western │şi alte organe │ │ │
│ │blotting pentru EST │limfoide │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 59│Detecţia PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda │ 48│
│ │testul rapid │ │imunocromatografică │ │
│ │imunocromatografic pentru│ │ │ │
│ │EST │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 60│Detecţia PrPres prin │Trunchi cerebral │Metoda de imunoblotare│ 330│
│ │testul de confirmare │şi alte organe │ │ │
│ │Western blot pentru EST │limfoide │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 61│Testul de discriminare │Probe de ţesuturi/│Metoda de imunoblotare│ 1021│
│ │pentru tipizarea de suşe │organe ca atare │ │ │
│ │EST la rumegătoare │şi/sau │ │ │
│ │ │preprocesate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 62│Detecţia materialului de │Tampoane prelevate│Metoda imunoenzimatică│ 103│
│ │risc specific pentru EST │de pe suprafeţe │ │ │
│ │din masele musculare ale │(muşchi, suprafeţe│ │ │
│ │rumegătoarelor/suprafeţe │tehnologice) │ │ │
│ │tehnologice din abatoare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 63│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin, │Metoda imunoenzimatică│ 6│
│ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │
│ │Bluetongue │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 64│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 27│
│ │specifici (IgG) virusului│ │(ELISA) blocking │ │
│ │West Nile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 65│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 59│
│ │specifici (IgM) virusului│ │(ELISA) sandwich cu │ │
│ │West Nile │ │antigen recombinant │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 66│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 12│
│ │specifici pestei ecvine │ │(ELISA) blockinq │ │
│ │africane │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 67│Izolarea virusului West │Set organe şi │Izolare pe culturi │ 46│
│ │Nile pe culturi celulare │ţesuturi │celulare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 68│Izolarea şi identificarea│Sânge pe │Izolare pe ouă │ 72│
│ │virusului Bluetongue │anticoagulant, set│embrionate şi culturi │ │
│ │ │organe şi ţesuturi│celulare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 69│Testde seroneutralizare │Ser sanguin, │Seroneutralizare │ 66│

11
│ │pe culturi celulare │plasmă │ │ │
│ │pentru virusul Bluetongue│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 70│Detecţia anticorpilor │ser sanguin │hemaglutinare şi │ 26│
│ │serici specifici │ │inhibare a │ │
│ │virusului pseudopestei │ │hemaglutinării cu │ │
│ │aviare (boala de │ │reagenţi de referinţă │ │
│ │Newcastle) │ │ internaţionali │ │
│ │ │ │(HA-IHA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 71│Detecţia anticorpilor │ser sanguin │hemaglutinare şi │ 17│
│ │serici specifici │ │inhibare a │ │
│ │virusului pseudopestei │ │hemaglutinării cu │ │
│ │aviare (boala de │ │reagenţi indigeni │ │
│ │Newcastle) │ │(HA-IHA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 72│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Hemaglutinare şi │ 80│
│ │serici specifici │ │inhibare a │ │
│ │virusului influenţei │ │hemaglutinării, cu │ │
│ │aviare │ │reagenţi de referinţă │ │
│ │ │ │internaţionali │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 73│Izolarea şi identificarea│Organe interne, │Izolare pe ouă │ 179│
│ │virusului influenţei │exsudate, secreţii│embrionate SPF de │ │
│ │aviare │ţesuturi │găină │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 74│Izolarea şi identificarea│Organe interne, │Izolare pe ouă │ 179│
│ │virusului pseudopestei │exsudate, secreţii│embrionate SPF de │ │
│ │aviare (boala de │ţesuturi │găină │ │
│ │Newcastle) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 75│Aprecierea patogenităţii │Lichide embrionare│Indicele de │ 237│
│ │virusului bolii de │de găină │pitogenitate │ │
│ │Newcastle (NDV) - │ │intracerebrală (IPIC) │ │
│ │pseudopesta aviară │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 76│Detecţia subtipului de │Izolate virale │Inhibarea │ 952│
│ │neuraminidază a virusului│ │neuraminidazei │ │
│ │influenţei aviare │ │(macrometoda) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 77│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │imunoenzimatică │ 11│
│ │specifici virusurilor │ │(ELISA) blocking în │ │
│ │febrei aftoase │ │fază lichidă, pentru │ │
│ │ │ │subtipurile O1, A22 şi│ │
│ │ │ │Asia1 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 78│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Virusneutralizare │ 141│
│ │antivirusuri febra │ │ │ │
│ │aftoasă prin │ │ │ │
│ │virusneutralizare │ │ │ │

12
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 79│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 17│
│ │faţă de proteinele │ │(ELISA) blocking │ │
│ │nestructurale în infecţii│ │ │ │
│ │cu virusuri ale febrei │ │ │ │
│ │aftoase │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 80│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 16│
│ │faţă de proteinele │ │(ELISA) indirectă │ │
│ │nestructurale în infecţii│ │ │ │
│ │cu virusuri ale febrei │ │ │ │
│ │aftoase │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 81│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 16│
│ │serici specifici │ │(cELISA) │ │
│ │virusului Bolii │ │ │ │
│ │veziculoase a porcului │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 82│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Metoda imunoenzimatică│ 6│
│ │serici specifici │ │(cELISA) competitiv │ │
│ │virusului Bolii │ │5B7 │ │
│ │veziculoase a porcului │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 83│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Virusneutralizare │ 73│
│ │serici specifici │ │ │ │
│ │virusului bolii │ │ │ │
│ │veziculoase a porcului │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 84│Detecţia anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 8│
│ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │
│ │pestei bovine │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 85│Detecţia anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 8│
│ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │
│ │pestei micilor │ │ │ │
│ │rumegătoare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 86│Detecţia anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 6│
│ │specifici virusului │plasmă │competitiv (cELISA) │ │
│ │pestei porcine africane │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 87│Detecţia anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 16│
│ │proteinei Erns a │plasmă │marker (ELISA market) │ │
│ │virusului pestei porcine │ │ │ │
│ │clasice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 88│Detecţia anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 14│
│ │specifici virusului │plasmă │(cELISA) │ │
│ │pestei porcine clasice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

13
│ 89│Detecţia anticorpilor │Ser sangvin, │Metoda imunoenzimatică│ 12│
│ │specifici virusului │plasmă │(ELISA) blocking │ │
│ │pestei porcine clasice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 90│Detecţia antigenului │Stern, organe │Imunofluorescenţă │ 11│
│ │specific virusului pestei│ │directă (IFD) │ │
│ │porcine clasice pe │ │ │ │
│ │frotiuri de măduvă │ │ │ │
│ │sternală şi criosecţiuni │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 91│Detecţia antigenului │Stern, organe │Imunoperoxidază │ 21│
│ │specific virusului pestei│ │(IPMA) │ │
│ │porcine clasice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 92│Izolarea virusului pestei│Stern, organe, │Izolare pe culturi │ 40│
│ │porcine clasice pe │ser, plasmă, sânge│celulare │ │
│ │culturi celulare │pe anticoagulant, │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 93│Detecţia anticorpilor │Ser sangvin, │Virusneutralizare │ 109│
│ │specifici virusului │plasmă │(NPLA şi FAVN) │ │
│ │pestei porcine clasice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 94│Izolarea şi identificarea│Mojarat material │Izolare pe culturi │ 376│
│ │virusurilor febrei │patologic primar │celulare şi detecţia │ │
│ │aftoase şi bolii │(epiteliu şi │de antigen │ │
│ │veziculoase a porcului │lichid vezicular) │(identificare prin │ │
│ │prin inoculare pe culturi│sau supernatant │ELISA) │ │
│ │celulare │cultură celulară │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 95│Detecţia antigenelor │Mojarat material │Detecţie de antigen │ 143│
│ │virusurilor febrei │patologic primar │(identificare prin │ │
│ │aftoase şi bolii │(epiteliu şi │ELISA) │ │
│ │veziculoase a porcului │lichid vezicular) │ │ │
│ │prin tehnica │sau supernatant │ │ │
│ │imunoenzimatică (ELISA) │cultură celulară │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 96│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzie în gel de│ 8│
│ │serici antivirus AIE │ │agar (test Coggins) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 97│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de│ 8│
│ │serici antivirus LEB │ │agar (ID) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 98│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de│ 8│
│ │serici antivirus Maedi │ │agar (ID) │ │
│ │Visna │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 99│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunodifuzia în gel de│ 8│
│ │serici antivirusul │ │agar (ID) │ │
│ │artritei encefalitei │ │ │ │
│ │caprine │ │ │ │

14
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 100│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici antivirus LEB │ │(ELISA) blocking │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 101│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin/probă │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici antivirus LEB │ │(ELISA) indirectă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 102│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici antivirus AIE │ │(ELISA) de competiţie │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 103│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici specifici │ │(ELISA) indirectă │ │
│ │virusului Maedi Visna │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 104│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici anti-virus IBR │ │(ELISA) gB blocking │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 105│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici anti-virus IBR │ │(ELISA) gE blocking │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 106│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici specifici │ │(ELISA) indirectă │ │
│ │virusului diareei virale │ │ │ │
│ │bovine │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 107│Detecţia virusului │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │diareei virale bovine │ │(ELISA) de inhibiţie │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 108│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici anti-virus │ │(ELISA) gE blocking │ │
│ │Aujeszky │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 109│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici anti-virus SRRP │ │(ELISA) blocking │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 110│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici anti-virus SRRP │ │(ELISA) indirectă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 111│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici anti-virus GET │ │(ELISA) blocking │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 112│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │specifici virusului │ │(ELISA) indirectă │ │
│ │arteritei virale ecvine │ │ │ │
│ │(AVE) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 113│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │specifici virusului │ │(ELISA) indirectă │ │
│ │Rinopneumoniei ecvine │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

15
│113a│Detecţia anticorpilor │Ser │ELISA │ 19│
│ │antivirus Schmallenberg │sanguin, │ │ │
│ │prin tehnica │plasmă │ │ │
│ │imunoenzimatică indirectă│ │ │ │
│ │(ELISA) SCREENING │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│113b│Detecţia anticorpilor │Ser │ELISA │ 24│
│ │antivirus Schmallenberg │sanguin, │ │ │
│ │prin tehnica │plasmă │ │ │
│ │imunoenzimatică indirectă│ │ │ │
│ │(ELISA) CONFIRMARE │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 114│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 10│
│ │serici specifici │ │(ELISA) de competiţie │ │
│ │virusului sindromului │ │ │ │
│ │iepurelui brun european │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 115│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin, │Imunoenzimatică │ 30│
│ │antirabici postvaccinali │lichid toracic │(ELISA) indirectă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 116│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Microseroneutralizare │ 52│
│ │serici antivirusul │ │ │ │
│ │arteritei virale ecvine │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 117│Detecţia de antigen rabic│Creier │Imunofluorescenţă │ 15│
│ │ │ │directă (IFD) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 118│Izolarea şi identificarea│Probe de ţesuturi/│Izolare pe culturi │ 89│
│ │virusului bolii Aujeszky │organe │celulare │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 119│Detecţia virusului rabic │Creier │Biotest │ 48│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 120│Detecţia markerului │Dinte, os lung │Test de detecţie al │ 6│
│ │vaccinal (tetraciclină) │ │tetraciclinei din oase│ │
│ │în oase recoltate de la │ │ │ │
│ │vulpi vaccinate antirabic│ │ │ │
│ │cu momeli │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 121│Determinarea titrului │Ser sanguin │Virus neutralizare │ 159│
│ │anticorpilor antirabici │ │evidenţiată prin │ │
│ │postvaccinali │ │imunofluorescenţă │ │
│ │ │ │(FAVN) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 122│Evidenţierea paraziţilor │sânge pe │microscopică │ 22│
│ │extracelulari din sânge │anticoagulant │ │ │
│ │în preparat direct şi │ │ │ │
│ │frotiu colorat │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 123│Evidenţierea adulţilor de│raclat de mucoasă │microscopică │ 24│
│ │Echinococcus spp. │intestinală │ │ │

16
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 124│Evidenţierea formelor │Organe/cadavru │Macro/microscopică │ 24│
│ │larvare de Echinococcus │ │ │ │
│ │spp. din organe │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 125│Evidenţierea parazitului │fecale, conţinut │microscopică │ 37│
│ │Cryptosporidium spp. din │intestinal │ │ │
│ │materii fecale/conţinut │ │ │ │
│ │intestinal prin colorare │ │ │ │
│ │Ziehl Neelsen modificată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 126│Evidenţierea paraziţilor │Organe/cadavru │Microscopică │ 18│
│ │din matrix ficat şi │ │ │ │
│ │conţinut vezică biliară │ │ │ │
│ │pe preparat direct │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 127│Evidenţierea │material seminal/ │microscopică │ 25│
│ │protozoarelor flagelate │secreţii vaginale │ │ │
│ │în preparat direct │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 128│Evidenţierea parazitului │Material seminal/ │Microscopică │ 93│
│ │Tritrichomonas foetus la │secreţii vaginale │ │ │
│ │bovine prin cultivare pe │ │ │ │
│ │mediu │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 129│Evidenţierea ouălor şi │Fecale, conţinut │microscopică │ 46│
│ │oochiştilor de paraziţi, │intestinal, │ │ │
│ │prin flotaţie/ │furaje, aşternut, │ │ │
│ │sedimentare, spălări │apă, sol, urină │ │ │
│ │succesive │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 130│Evidenţierea larvelor de │fecale, conţinut │microscopică │ 38│
│ │paraziţi din materii │intestinal, │ │ │
│ │fecale şi din probe de │ţesuturi, organe │ │ │
│ │ţesut biologic, prin │ │ │ │
│ │larvoscopie │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 131│Detecţia chisturilor şi │ţesut muscular │examen │ 9│
│ │larvelor de Trichinella │ │trichineloscopic │ │
│ │spp. [în condiţiile Reg. │ │(2 compresoare) │ │
│ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 132│Detecţia larvelor de │ţesut muscular │digestie artificială │ 45│
│ │Trichinella spp. [în │ │cu agitator magnetic │ │
│ │condiţiile Reg. (CE) nr. │ │ │ │
│ │2.075/2005] │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 133│Identificarea genurilor │Exemplare │Microscopică │ 48│
│ │şi speciilor de │culicoides │ │ │
│ │Culicoides pe baza │ │ │ │

17
│ │caracterelor de │ │ │ │
│ │morfologie externă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 134│Identificarea genurilor │Exemplare ţânţari/│Microscopică │ 46│
│ │şi speciilor de ţânţari │vectori │ │ │
│ │şi a altor vectori ai │ │ │ │
│ │bolilor la animale pe │ │ │ │
│ │baza caracterelor de │ │ │ │
│ │morfologie externă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 135│Identificarea genurilor │exemplare căpuşe, │microscopică │ 43│
│ │şi speciilor de căpuşe şi│acarieni │ │ │
│ │a altor acarieni │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 136│Identificarea genurilor │raclat dermic, │microscopică │ 34│
│ │şi speciilor de paraziţi │raclat cavitate │ │ │
│ │din derm, mucoase şi │bucală, raclat │ │ │
│ │producţii cornoase pe │corneţi nazali, │ │ │
│ │baza caracterelor de │secreţie │ │ │
│ │morfologie externă │auriculară, │ │ │
│ │ │secreţie nazală, │ │ │
│ │ │raclat cioc, lână,│ │ │
│ │ │pene, păr, cruste,│ │ │
│ │ │piele │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 137│Detecţia coproantigenelor│Materii fecale │Imunoenzimatică │ 63│
│ │de Echinococcus spp din │ │(ELISA) directă │ │
│ │materii fecale │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 138│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │Imunoenzimatică │ 36│
│ │anti-Fasciola hepatică │ │(ELISA) indirectă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 139│Detecţia anticorpilor IgG│Ser sanguin │Imunofluorescenţă │ 45│
│ │anti-Toxoplasma gondii │ │(IFI) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 140│Examen micologic │Organe, ţesuturi, │Microscopică │ 7│
│ │ │secreţii, │ │ │
│ │ │excreţii, fanere │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 141│Examen micologic din │Furaje │Metoda orizontală │ 21│
│ │probe furaje │ │pentru numărarea │ │
│ │ │ │drojdiilor şi │ │
│ │ │ │mucegaiurilor │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 142│Izolarea şi identificarea│Organe, ţesuturi, │Cultivare pe mediul de│ 16│
│ │miceţilor din organe, │secreţii, │cultură Sabouraud │ │
│ │cadavre, produse │excreţii, fanere │ │ │
│ │patologice de la animale │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 143│Identificarea biochimică │Culturi levuri │Analizor automat API- │ 75│

18
│ │a levurilor │ │ID32C │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 144│Determinarea │furaje │imunoenzimatică │ 236│
│ │micotoxinelor din │ │(cElisa) │ │
│ │furaje/1 micotoxină │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 145│Test biologic pentru │Furaje │Biotest │ 172│
│ │diagnosticul │ │ │ │
│ │micotoxicozelor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 146│Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi│Reacţia de │ 100│
│ │virusului pestei porcine │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │clasice │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 147│Identificarea genomului │Tampoane nazale, │Reacţia de │ 102│
│ │virusului gripei ecvine │orofaringeale, │polimerizare în lanţ │ │
│ │(Matrix) │lavaj traheal │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 148│Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi│Reacţia de │ 102│
│ │virusului gripei aviare │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │(Matrix) │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 149│Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi│Reacţia de │ 89│
│ │virusului gripei aviare │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │(H5) │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 150│Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi│Reacţia de │ 89│
│ │virusului gripei aviare │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │(N1) │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 151│Identificarea ADN │Alimente şi furaje│Reacţia de │ 126│
│ │modificat genetic din │care conţin soia │polimerizare în lanţ │ │
│ │alimente şi furaje care │ │(PCR) │ │
│ │conţin soia │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 152│Cuantificarea ADN │Alimente şi furaje│Reacţia de │ 606│
│ │modificat genetic din │care conţin soia │polimerizare în lanţ │ │
│ │alimente şi furaje care │ │(PCR) │ │
│ │conţin soia │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 153│Detecţia Salmonella spp. │Organe, fecale │Reacţia de │ 87│
│ │în probe biologice │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │ │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 154│Identificarea │Sânge │Tipizare moleculară │ 107│
│ │genotipurilor rezistente/│ │ │ │
│ │susceptibile la scrapie │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 155│Identificare şi │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 424│
│ │caracterizare a genomului│ │ │ │

19
│ │specific virusului │ │ │ │
│ │pseudopestei aviare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 156│Identificare şi │Omogenat de creier│Tipizare moleculară │ 424│
│ │caracterizare a genomului│ │ │ │
│ │specific virusului rabic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 157│Identificare şi │Suspensii virale │Tipizare moleculară │ 424│
│ │caracterizare a genomului│ │ │ │
│ │specific virusului gripei│ │ │ │
│ │aviare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 158│Identificarea genomului │Culturi bacteriene│Reacţia de │ 100│
│ │specific Brucella spp │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │ │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 159│Identificarea speciilor │Culturi bacteriene│Reacţia de │ 102│
│ │genului Brucella │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │ │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 160│Diferenţierea │Culturi bacteriene│Reacţia de │ 100│
│ │Campylobacter coli de │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │Campylobacter jejuni │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 161│Identificarea genomului │Sânge de │Reacţia de │ 126│
│ │virusului Bluetongue │rumegătoare │polimerizare în law │ │
│ │ │recoltat pe EDTA │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│161a│Identificarea genomului │Sânge pe │Real Time │ 167│
│ │virusului Schmallenberg │EDTA │RT-PCR │ │
│ │prin Real Time RT-PCR │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 162│Genotipizarea speciilor/ │Culturi bacteriene│Tipizare moleculară │ 247│
│ │tulpinilor aparţinând │ │ │ │
│ │complexului Mycobacterium│ │ │ │
│ │tuberculosis │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 163│Detecţia genomului │Culturi bacteriene│Reacţia de │ 87│
│ │bacterian al speciei │fagure cu puiet │polimerizare în lanţ │ │
│ │Paenibacillus larvae │căpăcit şi miere │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 164│Identificarea genomului │Omogenat de │Reacţia de │ 86│
│ │herpesvirusului crapului │ţesuturi │polimerizare în lanţ │ │
│ │Koi │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 165│Detecţia elementelor │Alimente şi furaje│Reacţia de │ 137│
│ │genetice p35S şi t-nos │ │polimerizare în lanţ │ │
│ │din alimente şi furaje │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 166│Identificarea genomului │Culturi virale │Reacţia de │ 100│

20
│ │virusului febrei aftoase │inactivate │polimerizare în lanţ │ │
│ │ │ │(PCR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 167│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 18│
│ │durină │ │complementului (RFC) │ │
│ │ │ │(microtehnica OIE) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 168│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 22│
│ │morvă │ │complementului (RFC) │ │
│ │ │ │(microtehnica OIE) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 169│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 25│
│ │pleuropneumonia │ │complementului (RFC) │ │
│ │contagioasă a bovinelor │ │(microtehnica OIE) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 170│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de │ 19│
│ │specifici în │ │competiţie (cELISA) │ │
│ │pleuropneumonia │ │ │ │
│ │contagioasă a bovinelor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 171│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Seroaglutinare rapidă │ 3│
│ │bruceloză cu B. abortus, │ │pe lamă cu antigen │ │
│ │B melitensis şi B suis │ │colorat Cu Roz-Bengal │ │
│ │ │ │(RBT) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 172│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 9│
│ │bruceloză cu B abortus şi│ │seroaglutinare lentă │ │
│ │B suis │ │(SAT) în tuburi │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 173│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 3│
│ │bruceloză (B abortus, │ │seroaglutinare lentă │ │
│ │B suis) │ │(SAT) în microplăci │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 174│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 24│
│ │diagnosticul brucelozei │ │complementului (RFC) │ │
│ │(B abortus. B melitensis │ │în tuburi - tehnica │ │
│ │şi B suis) │ │Wassermann │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 175│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 22│
│ │bruceloză (B abortus, │ │complementului (RFC) │ │
│ │B melitensis şi B. suis) │ │(microtehnica) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 176│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 22│
│ │epididimita infecţioasă a│ │complementului (RFC) │ │
│ │berbecilor (bruceloză │ │în tuburi) tehnica │ │
│ │ovină cu B.ovis) şi │ │Wassermann │ │
│ │bruceloză canină (B. │ │ │ │
│ │canis) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 177│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/ │Imunoenzimatică │ 12│

21
│ │bruceloză cu B. abortus │sânge/lapte │indirectă (iELISA) │ │
│ │şi B. melitensis │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 178│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică de │ 55│
│ │bruceloză rumegătoarelor │ │competiţie (cELISA) │ │
│ │(B abortus) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 179│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 22│
│ │epididimita infecţioasă a│ │complementului (RFC) │ │
│ │berbecilor │ │(microtehnica OIE) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 180│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 22│
│ │specifici în epididimita │ │indirectă (iELISA) │ │
│ │infecţioasă a berbecilor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 181│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/ │Imunoenzimatică │ 11│
│ │paratuberculoză la │sânge/lapte │indirectă (ELISA) │ │
│ │rumegătoare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 182│Detecţia de gamma │Plasma/sânge │Imunoenzimatică │ 110│
│ │interferon (gamma-IFN) în│integral │sandwich gamma IFN │ │
│ │tuberculoza bovinelor │ │(ELISA gamma IFN) │ │
│ │(BOVIGAM TEST KIT) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 183│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 23│
│ │leptospiroză │ │microaglutinare (RMA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 184│Detecţia anticorpilor │ser sanguin/sânge │microaglutinare (MAT) │ 5│
│ │specifici în leptospiroză│ │(microtehnica OIE) │ │
│ │pentru o probă examinată │ │ │ │
│ │cu un singur serotip de │ │ │ │
│ │Leptospira spp. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 185│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 4│
│ │tularemie │ │seroaglutinare rapidă │ │
│ │ │ │pe lamă (RSAR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 186│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 16│
│ │tularemie │ │seroaglutinare lentă │ │
│ │ │ │în tub (RSAL) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 187│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 20│
│ │Febra Q şi chlamydioza │ │complementului (RFC) │ │
│ │ │ │în tuburi - tehnica │ │
│ │ │ │Ida Bengston │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 188│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 25│
│ │Febra Q │ │indirectă (iELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 189│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 24│

22
│ │chlamydioză │ │indirectă (iELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 190│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de fixare a │ 45│
│ │toxoplasmoză (Toxoplasma │ │complementului (RFC) │ │
│ │gondii) │ │(microtehnica) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 191│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 30│
│ │toxoplasmoză │ │indirectă (iELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 192│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 21│
│ │trichineloză │ │indirectă (iELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 193│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 2│
│ │tifoză şi puloroză │ │seroaglutinare rapidă │ │
│ │ │ │pe lamă (RSAR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 194│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 5│
│ │tifoză şi puloroză │ │seroaglutinare lentă │ │
│ │ │ │(RSAL) în tub │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 195│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 4│
│ │micoplasmoza respiratorie│ │seroaglutinare rapidă │ │
│ │aviară │ │pe lamă (RSAR) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 196│Detecţia anticorpilor în │Ser sanguin/sânge │Reacţia de │ 6│
│ │micoplasmoza respiratorie│ │seroaglutinare lentă │ │
│ │aviară │ │(RSAL) în tub │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 197│Detecţia anticorpilor │Ser sanguin/sânge │Imunoenzimatică │ 21│
│ │anti-Mycoplasma │ │indirectă (iELISA) │ │
│ │gallisepticum │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 198│Izolarea şi identificarea│Urină, sânge, │Examen cultural şi │ 180│
│ │fenotipică a │organe, avorton │examen bacterioscopic │ │
│ │leptospirelor din │ │ │ │
│ │materiale patologice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 199│Determinarea pH-ului │Apă, conţinut │Electrochimică │ 10│
│ │ │stomacal │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 200│Determinarea conţinutului│Furaje │Volumetrică │ 30│
│ │de cloruri hidrosolubile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 201│Determinarea conţinutului│Furaje, creier │Potenţiometrică │ 21│
│ │de cloruri hidrosolubile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 202│Determinarea metalelor │Furaje, ţesuturi, │Spectrometrică de │ 16│
│ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │organe │absorbţie atomică │ │
│ │Mg, Fe, Se. etc.)/element│ │(AAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

23
│ 203│Determinarea metalelor │Apă │Spectrometrică de │ 12│
│ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │absorbţie atomică │ │
│ │Mg, Fe, Se. etc.)/element│ │(AAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 204│Determinarea metalelor │Furaje, ţesuturi, │Spectrofotometrică cu │ 116│
│ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │organe │plasmă cuplată │ │
│ │Mg, Fe, etc.) │ │inductiv (ICP-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 205│Determinarea metalelor │Apă │Spectrofotometrică cu │ 113│
│ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │plasmă cuplată │ │
│ │Mg, Fe, etc.) │ │inductiv (ICP-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 206│Determinarea metalelor │Soluţii apoase │Spectrometrică de │ 8│
│ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │absorbţie atomică │ │
│ │Mg, Fe, Se. etc.)/element│ │(AAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 207│Determinarea metalelor │Soluţii apoase │Spectrofotometrică cu │ 106│
│ │(Cd, Pb, Cu, Zn, Na, K, │ │plasmă cuplată │ │
│ │Mg, Fe, etc.) │ │inductiv (ICP-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 208│Determinarea cuprului │Ser │Spectrometrică de │ 10│
│ │ │ │absorbţie atomică │ │
│ │ │ │(AAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 209│Determinarea zincului │Ser │Spectrometrică de │ 11│
│ │ │ │absorbţie atomică │ │
│ │ │ │(AAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 210│Determinarea seleniului │Ser │Spectrometrică de │ 12│
│ │ │ │absorbţie atomică │ │
│ │ │ │(AAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 211│Determinarea metalelor │Ser, sânge │Spectrometrică de │ 12│
│ │(Cd, Pb, Na, K, Ca, Mg, │ │absorbţie atomică │ │
│ │Fe, etc.)/element │ │(AAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 212│Determinarea azotaţilor │Conţinut stomacal,│Spectrometrică de │ 8│
│ │şi a azotiţilor │ser, albine │absorbţie moleculară │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 213│Determinarea azotaţilor │Furaje │Spectrometrică de │ 19│
│ │şi a azotiţilor │ │absorbţie moleculară │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 214│Identificarea fosfurilor │Conţinut stomacal,│Colorimetrică │ 12│
│ │metalice │momeli, furaje │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 215│Identificarea acidului │Conţinut stomacal,│Colorimetrică │ 15│
│ │cianhidric │furaje │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 216│Identificarea alfa- │Conţinut stomacal,│Colorimetrică │ 12│
│ │naftiltioureei (ANTU) │momeli, furaje │ │ │

24
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 217│Identificarea stricninei │Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 11│
│ │ │momeli │strat subţire (CSS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 218│Identificarea │Conţinut stomacal,│Colorimetrică │ 21│
│ │alcaloizilor │material vegetal │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 219│Identificarea aldehidei │Nutreţuri şi │Colorimetrică │ 15│
│ │epihidrinice (reacţia │grăsimi │ │ │
│ │Kreiss) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 220│Determinarea alcoolului │Conţinut stomacal,│Spectrometrică de │ 15│
│ │metilic │material vegetal │absorbţie moleculară │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 221│Determinarea │Sânge │Spectrometrică de │ 16│
│ │methemoglobinei │ │absorbţie moleculară │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 222│Determinarea hidrogenului│Apă │Volumetrică │ 15│
│ │sulfurat │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 223│Determinarea substanţelor│Apă │Volumetrică │ 17│
│ │oxidabile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 224│Determinarea oxigenului │Apă │Volumetrică │ 22│
│ │dizolvat │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 225│Determinarea indicelui │Şrot soia │Potenţiometrică │ 11│
│ │ureazic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 226│Identificarea │Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 18│
│ │pesticidelor │momeli, furaje, │strat subţire (CSS) │ │
│ │organoclorurate │albine, apă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 227│Identificarea │Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 18│
│ │pesticidelor │momeli, furaje, │strat subţire (CSS) │ │
│ │organofosforice │albine, apă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 228│Identificarea erbicidelor│Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 12│
│ │triazine │momeli, furaje, │strat subţire (CSS) │ │
│ │ │albine, apă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 229│Identificarea erbicidelor│Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 11│
│ │de tip 2,4 D │momeli, furaje, │strat subţire (CSS) │ │
│ │ │albine, apă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 230│Identificarea │Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 12│
│ │pesticidelor │ momeli, furaje │strat subţire (CSS) │ │
│ │organomercurice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 231│Identificarea │Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 11│

25
│ │carbofuranului │momeli, furaje, │strat subţire (CSS) │ │
│ │ │albine, apă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 232│Determinarea raticidelor │Conţinut stomacal,│Cromatografică în │ 11│
│ │ │momeli, furaje │strat subţire (CSS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 233│Determinarea raticidelor │Conţinut stomacal,│Lichidcromatografică │ 50│
│ │ │momeli, furaje │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 234│Determinarea │Albine, material │Gazcromatografică │ 169│
│ │piretroizilor │vegetal │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 235│Determinarea fipronilului│Albine, material │Gazcromatografică │ 152│
│ │ │vegetal │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 236│Determinarea │Albine, material │Gazcromatografică │ 136│
│ │tiametoxamului │vegetal │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 237│Determinarea │Albine, material │Lichidcromatografică │ 184│
│ │acetamipridului │vegetal │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 238│Determinarea amoniului │Apă │Spectrometrică de │ 10│
│ │ │ │absorbţie moleculară │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 239│Determinarea azotiţilor │Apă │Spectrometrică de │ 20│
│ │ │ │absorbţie moleculară │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 240│Determinarea azotaţilor │Apa │Spectrometrică de │ 8│
│ │ │ │absorbţie moleculară │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 241│Determinarea clorurilor │Apă │Volumetrică │ 17│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 242│Test screening │Conţinut stomacal,│Gazcromatografică │ 69│
│ │ │momeli, albine, │cuplată cu │ │
│ │ │furaje, apă │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 243│Test screening │Conţinut stomacal,│Lichidcromatografică │ 87│
│ │ │momeli, albine, │cuplată cu │ │
│ │ │furaje, apă │spectrometru de masă │ │

26
│ │ │ │(LC-MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 244│Examen anatomopatologic │Peşte, moluşte, │Necropsică │ 14│
│ │ │crustacee, │ │ │
│ │ │amfibieni │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 245│Detecţia mixobacteriilor │Peşte │Bacterioscopică │ 5│
│ │la peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 246│Detecţia germenilor │Peşte │Bacterioscopică │ 5│
│ │bacterieni la peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 247│Examen bacteriologic din │Peşte │Bacteriologică │ 122│
│ │rinichi/tegument/splină │ │ │ │
│ │la peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 248│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 122│
│ │subspecii Aeromonas │ │ │ │
│ │salmonicida la salmonide │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 249│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 122│
│ │serotipuri de Yersinia │ │ │ │
│ │ruckeri la salmonide │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 250│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 122│
│ │bacterii condiţionat │ │ │ │
│ │patogene la peşti │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 251│Examen bacteriologic din │Peşte │Bacteriologică │ 145│
│ │branhii pe medii │ │ │ │
│ │selective │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 252│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 145│
│ │Flavobacterium │ │ │ │
│ │columnare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 253│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 145│
│ │Flavobacterium │ │ │ │
│ │psychrophilum │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 254│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 145│
│ │specii condiţionat │ │ │ │
│ │patogene din genul │ │ │ │
│ │Flavobacterium │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 255│Izolare şi identificare │Peşte │Bacteriologică │ 161│
│ │Renibacterium │ │ │ │
│ │salmoninarum la salmonide│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 256│Izolare şi identificare │Peşte, moluşte │Bacteriologica │ 110│

27
│ │specii bacteriene din │bivalve │ │ │
│ │genul Vibrio │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 257│Detecţia bacteriilor din │Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 137│
│ │genul Salmonella în 25 g │ │ │ │
│ │moluşte bivalve │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 258│Determinarea numărului de│Moluşte bivalve │Bacteriologică │ 21│
│ │E. coli în moluşte │ │ │ │
│ │bivalve │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 259│Determinarea │Tulpini bacteriene│Difuzimetrică │ 4│
│ │sensibilităţii bacteriene│ │ │ │
│ │la antibiotice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 260│Detecţie oomicete │Peşte │Microscopică directă │ 3│
│ │parazite la peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 261│Izolare şi identificare │Peşte │Micologică │ 63│
│ │oomicete parazite la │ │ │ │
│ │peşti │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 262│Identificarea │Peşte │Microscopică │ 5│
│ │sporozoarului histozoic │ │ │ │
│ │Myxobolus cerebralis la │ │ │ │
│ │păstrăv │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 263│Detecţia protozoarelor │Peşte │Microscopică directă │ 6│
│ │ciliate şi flagelate la │ │ │ │
│ │peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 264│Examen parazitologic pe │Peşte │Microscopică │ 6│
│ │amprentă de organ/ţesut │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 265│Detecţie mixozoare la │Peşte │Microscopică │ 3│
│ │peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 266│Detecţie monogene la │Peşte │Microscopică directă │ 3│
│ │peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 267│Detecţia trematodelor la │Peşte │Microscopică │ 3│
│ │peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 268│Detecţie nematode şi │Peşte │Microscopică │ 3│
│ │cestode la peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 269│Detecţie crustacee │Peşte │Microscopică │ 3│
│ │parazite la peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 270│Detecţie Anisakis sp în │Peşte │Digestie peptică │ 29│

28
│ │file de peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 271│Identificare şi │Moluşte bivalve │Cultivare în mediu │ 44│
│ │cuantificare Perkinsus sp│ │thioglicolat │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 272│Detecţie Haplosporidium │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│
│ │sp. în frotiuri │ │ │ │
│ │(amprente) din branhii │ │ │ │
│ │moluşte bivalve │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 273│Detecţia de Bonalia │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│
│ │ostreae/exitiosa în │ │ │ │
│ │frotiuri (amprente) din │ │ │ │
│ │cord la moluşte bivalve │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 274│Detecţie Mikrocytos │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│
│ │mackhini în frotiuri din │ │ │ │
│ │leziuni la moluşte │ │ │ │
│ │bivalve │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 275│Detecţia de Marteilia │Moluşte bivalve │Microscopică │ 24│
│ │refringens în frotiuri │ │ │ │
│ │(amprente) din glanda │ │ │ │
│ │digestivă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 276│Izolarea pe culturi │Peşte/organe │Virusologică │ 105│
│ │celulare a virusurilor la│peşte/icre │ │ │
│ │peşti │embrionate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 277│Identificarea/detecţia │Supernatant │Imunofluorescenţă │ 345│
│ │virusurilor la peşti prin│culturi celulare/ │ │ │
│ │imunoflorescenţă │amprente organe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 278│Detecţia virusurilor la │Supernatant │Virusneutralizare │ 48│
│ │peşte prin │culturi celulare/ │ │ │
│ │virusneutralizare │amprente organe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 279│Detecţia virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică │ 103│
│ │septicemiei hemoragice │supernatant │(ELISA) │ │
│ │virale la păstrăv │culturi celulare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 280│Detecţia virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică │ 103│
│ │necrozei pancreatice │supernatant │(ELISA) │ │
│ │infecţioase la păstrăv │culturi celulare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 281│Detecţia virusului │Omogenat organe/ │Imunoenzimatică │ 103│
│ │viremiei de primăvară a │supernatant │(ELISA) │ │
│ │crapului │culturi celulare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 282│Detecţia virusului │Supernatant │Imunoenzimatică │ 118│

29
│ │necrozei hematopoietice │culturi celulare │(ELISA) │ │
│ │infecţioase │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 283│Detecţie biotoxine marine│Omogenat moluşte │Imunoenzimatică │ 167│
│ │PSP │bivalve │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 284│Detecţie biotoxine marine│Omogenat moluşte │Imunoenzimatică │ 637│
│ │ASP (1-4 teste) │bivalve │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 285│Detecţie biotoxine marine│Omogenat moluşte │Imunoenzimatică │ 637│
│ │DSP(1-4 teste) │bivalve │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 286│Analiza biologică a apei │Apă de suprafaţă │Microscopică directă │ 12│
│ │de suprafaţă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 287│Examen citomorfologic │Sânge peşte │Microscopică │ 6│
│ │sânge la peşte │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 288│Formulă leucocitară │Sânge peşte │Microscopică │ 6│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 289│Examen clinic/ │Albine vii sau │Macro/microscopică │ 20│
│ │anatomopatologic albine │moarte/fagure cu │ │ │
│ │ │puiet căpăcit/ │ │ │
│ │ │fagure cu puiet │ │ │
│ │ │necăpăcit │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 290│Examen clinia/ │Larve/fluturi/ouă │Macro/microscopică │ 9│
│ │anatomopatologic viermi │ │ │ │
│ │mătase │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 291│Examen bacterioscopic la │Albine/fagure cu │Bacterioscopică │ 7│
│ │albine/viermi mătase │puiet/viermi │ │ │
│ │ │mătase/fluturi/ouă│ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 292│Izolarea şi identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 224│
│ │speciilor din genul │căpăcit fagure cu │ │ │
│ │Paenibacillus (larvae, │miere căpăcită, │ │ │
│ │alvei) │polen, ceară │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 293│Izolarea şi identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 129│
│ │speciei Bacterium │căpăcit/necăpăcit │ │ │
│ │eurydice │fagure cu miere │ │ │
│ │ │căpăcită │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 294│Izolarea şi identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 163│
│ │speciei Brevibacillus │căpăcit/necăpăcit │ │ │
│ │laterosporus │fagure cu miere │ │ │
│ │ │căpăcită │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 295│Izolarea şi identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 129│

30
│ │speciei Mellisococcus │căpăcit/necăpăcit │ │ │
│ │plutonius │fagure cu miere │ │ │
│ │ │căpăcită │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 296│Izolarea şi identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 125│
│ │speciei Enterococcus │căpăcit/necăpăcit │ │ │
│ │faecalis │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 297│Izolarea şi identificarea│Fagure cu puiet │Bacteriologică │ 159│
│ │speciei Hafnia alvei │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 298│Izolarea şi identificarea│Viermi mătase │Bacteriologică │ 223│
│ │speciei Bacillus │ │ │ │
│ │thuringiensis │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 299│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│
│ │ectoparazitului Aethina │puiet/detritus │ │ │
│ │tumida │stup │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 300│Identificare spori Nosema│Albine/viermi │Microscopică directă │ 8│
│ │sp │mătase/ouă viermi │ │ │
│ │ │de mătase/fluturi │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 301│Determinare număr spori │Albine/viermi │Microscopică directă │ 11│
│ │Nosema sp │mătase/viermi de │ │ │
│ │ │mătase/fluturi │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 302│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│
│ │ectoparazitului Braula │puiet/detritus │ │ │
│ │caeca │stup │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 303│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│
│ │ectoparazitului Varroa │puiet/detritus │ │ │
│ │destructor │stup │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 304│Identificarea │Albine/fagure cu │Macro/microscopică │ 12│
│ │ectoparazitului │puiet/detritus │ │ │
│ │Tropilelaps sp │stup │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 305│Identificarea chiştilor │Albine/fagure cu │Microscopică directă │ 8│
│ │de Malphigamoeba │miere căpăcită │ │ │
│ │mellificae │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 306│Detectarea │albine │microscopică directă │ 11│
│ │endoparazitului Acarapis │ │ │ │
│ │woodi în traheile │ │ │ │
│ │toracice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 307│Identificarea │Albine │Microscopică/coloraţia│ 14│
│ │endoparazitului Acarapis │ │cu albastru de metilen│ │

31
│ │woodi │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 308│Identificare Aspergilus │Albine/fagure cu │Microscopică │ 7│
│ │sp/ Ascosphaera apis │puiet │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 309│Izolare şi identificare │Albine/fagure cu │Micologică │ 129│
│ │Aspergilus sp │puiet căpăcit/ │ │ │
│ │ │necăpăcit viermi │ │ │
│ │ │mătase │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 310│Izolarea şi identificarea│Fagure cu puiet │Micologică │ 129│
│ │speciei Ascospnaera apis │căpăcit/necăpăcit │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 311│Izolarea şi identificarea│Viermi mătase │Micologică │ 129│
│ │speciei Beauveria │ │ │ │
│ │bassiana │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 312│Identificarea cristalelor│Viermi mătase │Microscopică │ 14│
│ │virusului Borellina │ │ │ │
│ │bombycis │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 313│Determinarea cantitativă │Sânge integral │Hematologică │ 31│
│ │a parametrilor │recoltat pe EDTA │ │ │
│ │hematologici (hemogramă) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 314│Determinarea vitezei de │Sânge integral │Metoda Westergreen │ 19│
│ │sedimentare a hematiilor │recoltat pe EDTA │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 315│Determinarea │Sânge integral │Hematologică │ 49│
│ │caracteristicilor │recoltat pe EDTA │ │ │
│ │morfologice ale │ │ │ │
│ │eritrocitelor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 316│Evidenţierea leucocitelor│Sânge integral │Hematologică │ 49│
│ │pe frotiul de sânge │recoltat pe EDTA │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 317│Colorare frotiu - metoda │Sânge integral │Hematologică │ 23│
│ │panoptică May │recoltat pe EDTA │ │ │
│ │Grunwald-Giemsa │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 318│Medulograma │Sânge integral │Hematologică │ 94│
│ │ │recoltat pe EDTA │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 319│Leucocitoconcentratul │Sânge integral │Hematologică │ 70│
│ │ │recoltat pe EDTA │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 320│Dozarea albuminelor │Ser sanguin │Biochimică │ 7│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 321│Dozarea calciului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 7│

32
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 322│Dozarea vitaminei E │Ser sanguin │Biochimică │ 30│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 323│Dozarea fosforului seric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 324│Dozarea magneziului seric│Ser sanguin │Biochimică │ 9│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 325│Dozarea proteinei totale │Ser sanguin │Biochimică │ 7│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 326│Dozarea ureei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 327│Dozarea activităţii │Ser sanguin │Biochimică │ 26│
│ │transaminazelor serice │ │ │ │
│ │(GOT) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 328│Dozarea activităţii │Ser sanguin │Biochimică │ 26│
│ │transaminazelor serice │ │ │ │
│ │(GPT) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 329│Dozarea activităţii │Ser sanguin │Biochimică │ 22│
│ │fosfatazei alcaline │ │ │ │
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 330│Dozarea glucozei serice │Ser sanguin │Biochimică │ 19│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 331│Dozarea acidului uric │Ser sanguin │Biochimică │ 9│
│ │seric │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 332│Dozarea creatininei │Ser sanguin │Biochimică │ 9│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 333│Dozarea colesterolului │Ser sanguin │Biochimică │ 11│
│ │seric │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 334│Dozarea beta-carotenului │Ser sanguin │Biochimică │ 11│
│ │seric │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 335│Dozarea activităţii │Ser sanguin │Biochimică │ 24│
│ │amilazei serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 336│Dozarea acidului piruvic │Ser sanguin │Biochimică │ 26│
│ │seric │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 337│Dozarea │Ser sanguin │Biochimică │ 21│
│ │gamaglutamiltransferazei │ │ │ │
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 338│Dozarea colinesterazei │Ser sanguin │Biochimică │ 21│

33
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 339│Dozarea lipidelor totale │Ser sanguin │Biochimică │ 23│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 340│Dozarea bilirubinei │Ser sanguin │Biochimică │ 26│
│ │totale serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 341│Dozarea vitaminei A │Ser sanguin │Biochimică │ 32│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 342│Dozarea rezervei alcaline│Ser sanguin │Biochimică │ 7│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 343│Dozarea trigliceridelor │Ser sanguin │Biochimică │ 11│
│ │serice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 344│Identificarea corpilor │Ser sanguin │Biochimică │ 22│
│ │cetonici serici │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 345│Examen sumar de urină │Urină │Biochimică │ 46│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 346│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică i analizor │ 188│
│ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │
│ │tip Comprehensive │ │ │ │
│ │diagnostic profile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 347│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică/analizor │ 151│
│ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │
│ │tip Large animal profile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 348│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică/analizor │ 147│
│ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │
│ │tip Liver profile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 349│Dozarea unor parametri │Sânge integral/ │Biochimică/analizor │ 175│
│ │biochimici cu rotorul de │ser sanguin │automat VETSCAN │ │
│ │tip Avian/Reptilian │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 350│Verificarea │Resturi de materie│Determinarea ATP │ 25│
│ │decontaminării │organică prelevate│ │ │
│ │suprafeţelor │de pe suprafeţe │ │ │
│ │ │decontaminate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 351│Detecţia şi numărarea de │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│
│ │Escherichia coli şi │destinată adăpării│membrană/SR EN ISO │ │
│ │bacterii coliforme │animalelor │9308-1 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 352│Detecţia şi numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│
│ │enterococilor │destinată adăpării│membrană/SR FN ISO │ │

34
│ │ │animalelor │7899 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 353│Determinarea numărului de│apă potabilă │bacteriologică/SR EN │ 14│
│ │UFC/mililitru apă │destinată adăpării│ISO 6222 │ │
│ │ │animalelor │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 354│Determinarea numărului de│Aer │Micologică │ 9│
│ │fungi din aer │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 355│Examenul mobilităţii │Material seminal │Microscopică │ 6│
│ │spermatozoizilor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 356│Determinarea │Material seminal │Microscopică │ 16│
│ │concentraţiei │ │ │ │
│ │spermatozoizilor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 357│Examenul morfologic al │Material seminal │Microscopică │ 34│
│ │spermatozoizilor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 358│Examen bacterioscopic │Organe, ţesuturi, │Bacteriologică │ 50│
│ │special │lichide puncţie, │ │ │
│ │ │secreţii, │ │ │
│ │ │excreţii, probe │ │ │
│ │ │mediu, fecale etc.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 359│Examen bacteriologic pe │Cadavru set organe│Bacteriologică │ 110│
│ │cadavru din care │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 360│- examen bacteriologic │Cadavru, set │Bacteriologică │ 32│
│ │negativ pe cadavru │organe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 361│- examen bacterioscopic │Ţesuturi, lichide │Bacterioscopică │ 10│
│ │ │puncţie, │ │ │
│ │ │formaţiuni │ │ │
│ │ │nodulare, raclat │ │ │
│ │ │mucoase, conţinut │ │ │
│ │ │digestiv, etc. │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 362│- examen patogenitate │Tulpina bacteriană│Bacteriologică │ 12│
│ │culturi microbiene │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 363│- antibiogramă │Tulpina bacteriană│Antibiogramă │ 15│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 364│- examen biochimic │Tulpina bacteriană│Biochimică │ 39│
│ │culturi microbiene │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 365│Examen bacteriologic pe │Organe, ţesuturi, │Bacteriologică │ 79│
│ │proba unică din care: │lichide puncţie, │ │ │
│ │ │secreţii, │ │ │
│ │ │excreţii, probe │ │ │

35
│ │ │mediu, fecale, │ │ │
│ │ │etc. │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 366│- examen bacteriologic │Organe, ţesuturi, │Bacteriologică │ 24│
│ │negativ pe probă unică │lichide puncţie, │ │ │
│ │ │secreţii, │ │ │
│ │ │excreţii, probe │ │ │
│ │ │mediu, fecale, │ │ │
│ │ │etc. │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 367│Antibiograma │Tulpina bacteriană│Antibiogramă │ 16│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 368│- examen biochimic │Tulpina bacteriană│Biochimică │ 39│
│ │culturi microbiene │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 369│Identificare serologică │Culturi bacteriene│Aglutinare rapidă pe │ 32│
│ │tulpini bacteriene │ │lamă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 370│Examen bacteriologic │Cadavre, organe, │Bacteriologică │ 76│
│ │pozitiv pentru detecţie │fecale, ouă, │ │ │
│ │Salmonella spp │ouă embrionate, │ │ │
│ │ │deşeuri de │ │ │
│ │ │incubaţie, │ │ │
│ │ │meconiu, probe de │ │ │
│ │ │aşternut, │ │ │
│ │ │avortoni, │ │ │
│ │ │învelitori │ │ │
│ │ │placentare, │ │ │
│ │ │secreţii, │ │ │
│ │ │excreţii, tampoane│ │ │
│ │ │cloacale, furaje, │ │ │
│ │ │etc. │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 371│Examen bacteriologic │Cadavre, organe, │Bacteriologică │ 49│
│ │negativ pentru detecţie │fecale, ouă, │ │ │
│ │Salmonella spp │ouă embrionate, │ │ │
│ │ │deşeuri de │ │ │
│ │ │incubaţie, │ │ │
│ │ │meconiu, probe de │ │ │
│ │ │aşternut, │ │ │
│ │ │avortoni, │ │ │
│ │ │învelitori │ │ │
│ │ │placentare, │ │ │
│ │ │secreţii, │ │ │
│ │ │excreţii, tampoane│ │ │
│ │ │cloacale, furaje, │ │ │
│ │ │etc. │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 372│Tipizare serologică │Culturi bacteriene│Aglutinare rapidă pe │ 240│
│ │Salmonella spp. │ │lamă │ │

36
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 373│Identificare biochimică │Tulpini bacteriene│Analizor automat API │ 153│
│ │Salmonella │ │20E/ Rapid ID 32 E │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 374│Identificare biochimică │Tulpini bacteriene│Analizor automat API │ 76│
│ │tulpini bacteriene │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 375│Detecţie Campylobacter │Cadavre, organe, │Bacteriologică │ 43│
│ │ │fecale, avortoni, │ │ │
│ │ │conţinut digestiv │ │ │
│ │ │avortoni şi │ │ │
│ │ │cadavre, │ │ │
│ │ │învelitori │ │ │
│ │ │placentare, │ │ │
│ │ │secreţii cervico- │ │ │
│ │ │vaginale, │ │ │
│ │ │secreţii │ │ │
│ │ │prepuţiale, │ │ │
│ │ │material seminal, │ │ │
│ │ │lapte mastitic, │ │ │
│ │ │tampoane cloacale,│ │ │
│ │ │furaje, etc. │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 376│Identificare │Tulpini bacteriene│Bacteriologică │ 52│
│ │Campylobacter │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 377│Testarea │Tulpini bacteriene│Metoda cu E-Teste │ 197│
│ │antibiorezistenţei │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 378│Test biologic pentru │Cadavru set organe│Bacteriologică │ 334│
│ │tuberculoză │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 379│Verificarea │resturi de materie│test stafilococic/ │ 9│
│ │decontaminării în │organică prelevate│metoda Decun │ │
│ │exploataţiile de animale │de pe suprafeţe │ │ │
│ │ │decontaminate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 380│Detectarea şi numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 55│
│ │Pseudomonas aeruginosa │destinată adăpării│membrană/SR EN ISO │ │
│ │ │animalelor │16266 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 381│Detectarea şi numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 34│
│ │bacteriilor anaerobe │destinată adăpării│membrană/SR EN 26461 │ │
│ │sulfito-reducătoare │animalelor │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 382│Detecţia anticorpilor │ser sanguin │imunoenzimatică │ 10│
│ │serici anti-virusul │ │(ELISA) │ │
│ │artritei encefalitei │ │ │ │
│ │caprine │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

37
│ 383│Determinarea amoniacului │conţinut stomacal │ │ 7│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 384│Verificarea eficienţei │probă sanitaţie │verificarea eficienţei│ 5│
│ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │
│ │domeniul sănătăţii │100 cmp │suprafeţelor │ │
│ │animalelor (izolarea │ │ │ │
│ │stafilococilor) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 385│Verificarea eficienţei │probă sanitaţie │verificarea eficienţei│ 5│
│ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │
│ │domeniul sănătăţii │100 cmp │suprafeţelor │ │
│ │animalelor (determinare │ │ │ │
│ │NTG) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 386│Verificarea eficienţei │probă sanitaţie │verificarea eficienţei│ 6│
│ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │
│ │domeniul sănătăţii │100 cmp │suprafeţelor │ │
│ │animalelor (determinare │ │ │ │
│ │NTF) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 387│Verificarea eficienţei │probă sanitaţie │verificarea eficienţei│ 4│
│ │decontaminării în │prelevată de pe │decontaminării │ │
│ │domeniul sănătăţii │100 cmp │suprafeţelor │ │
│ │animalelor (izolarea │ │ │ │
│ │bacteriilor coliforme) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 388│Analiza bacteriologică a │apă destinată │analiza bacteriologică│ 15│
│ │apei (determinarea │adăpării │a apei │ │
│ │numărului de bacterii │animalelor │ │ │
│ │coliforme şi Escherichia │ │ │ │
│ │colli metodă rapidă) │ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

(la 26-05-2017 Litera A. din Anexa 1 a fost completata de Punctul 1 şi 2, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017)

*ST*

B. TARIF

pentru efectuarea analizelor şi examenelor


de laborator privind expertiza sanitară veterinară
a produselor de origine animală, a alimentelor
de origine nonanimală şi a furajelor

*T*
*Font 9*
┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
38
│Nr. │Denumire analiză, examen │ Tip probă │ Metoda/Tehnica de │ Tarif lei/ │
│crt.│ de laborator şi │ │ laborator/Referenţial│analiză/examen/│
│ │ activitate sanitară │ │ de metodă │ operaţiune │
│ │ veterinară │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1│Detectarea bacteriilor │Alimente │Analizor automat │ 77│
│ │din genul Salmonella │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 2│Detectarea bacteriilor │Alimente, hrană │SR EN ISO 6579 │ 24│
│ │din genul Salmonella │animale, teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 3│Detectarea Campylobacter │Alimente │Analizor automat │ 106│
│ │spp │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 4│Detectarea │Lapte praf. │SR ISO/TS 22964 │ 18│
│ │enterobacteriilor │produse pe bază │ │ │
│ │sakazakii │de lapte praf. │ │ │
│ │ │probe de mediu │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 5│Detectarea enterotoxinei │Alimente │Analizor automat │ 145│
│ │stafilococice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 6│Detectarea Escherichia │Alimente, hrană │SR EN ISO 16654 │ 63│
│ │coli O 157 │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 7│Detectarea Escherichia │Alimente │Analizor automat │ 135│
│ │coli O 157:H7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 8│Detectarea Listeria spp │Alimente │Analizor automat │ 132│
│ │şi a Listeria │ │ │ │
│ │monocytogenes │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 9│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │Tehnica numărului │ 15│
│ │Escherichia coli │animale │cel mai probabil/ │ │
│ │prezumtivă │ │SR ISO 7251 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 10│Detectarea şi numărarea │Alimente │Analizor automat │ 46│
│ │Escherichia coli │ │ │ │
│ │prezumtivă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 11│Detectarea şi numărarea │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│
│ │Escherichia coli şi a │ │membrană/SR EN ISO │ │
│ │bacteriilor coliforme │ │9308 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 12│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │Metoda de detecţie/SR │ 25│
│ │Listeria Monocytogenes │animale, teste │ISO 11290-1 │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 13│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │Metoda de numărare/ │ 29│

39
│ │Listeria Monocytogenes │animale, teste │SR ISO 11290-2 │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 14│Detectarea şi numărarea │Apa potabilă │Metoda filtrării prin │ 57│
│ │Pseudomonas aeruginosa │ │membrane SR EN ISO │ │
│ │ │ │16266 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 15│Detectarea şi numărarea │Apa potabilă │Metoda filtrării prin │ 36│
│ │bacteriilor anaerobe │ │ membrane/SR EN 26461 │ │
│ │sulfito-reducătoare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 16│Detectarea şi numărarea │Alimente │Metoda de detecţie/ │ 101│
│ │Campylobacter spp. │ │SR EN ISO 10272-1 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 17│Detectarea şi numărarea │Alimente │Metoda de enumerare a │ 117│
│ │Campylobacter spp. │ │coloniilor/SR EN ISO │ │
│ │ │ │10272-2 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 18│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │Analizor automat │ 46│
│ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 19│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │Metoda de numărare a │ 19│
│ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │coloniilor/SR ISO │ │
│ │ │sanitaţie │21528-2 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 20│Detectarea şi numărarea │Alimente, hrană │Tehnica MPN cu │ 17│
│ │enterobacteriaceaelor │animale, teste │îmbogăţire/SR ISO │ │
│ │ │sanitaţie │21528-1 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 21│Detectarea Vibrio spp │Alimente │ISO/TS 21872-1 │ 37│
│ │potenţial enteropatogenă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 22│Detectarea Yersinia │Alimente │SR EN ISO 10273 │ 38│
│ │enterocolitica prezumtiv │ │ │ │
│ │patogenă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 23│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 20│
│ │acetice │ │laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 24│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 18│
│ │anaerobe gazogene │ │laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 25│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 15│
│ │anaerobe termofile │ │laborator │ │
│ │gazogene │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 26│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 14│
│ │anaerobe/spori bacterii │ │laborator │ │
│ │anaerobe │ │ │ │

40
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 27│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 16│
│ │lipolitice │ │laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 28│Determinare bacterii │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 38│
│ │proteolitice │ │laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 29│Determinare lactobacili │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 24│
│ │ │ │laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 30│Determinare Proteus spp. │Alimente │Metodă dezvoltată în │ 14│
│ │ │ │laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 31│Determinarea activităţii │Alimente │SR ISO 21807 │ 7│
│ │apei │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 32│Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană │Analizor automat │ 39│
│ │coliforme │animale, teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 33│Determinarea bacteriilor │Alimente, hrană │SR ISO 4831, SR ISO │ 22│
│ │coliforme │animale, teste │4832 │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 34│Determinarea celui mai │Alimente, hrană │Tehnica MPN/SR EN │ 26│
│ │mic număr de Bacillus │animale │ISO 21871 │ │
│ │cereus prezumtiv │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 35│Determinarea │Alimente │Imunoenzimatică │ 129│
│ │enterotoxinei │ │(ELISA) │ │
│ │stafilococice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 36│Determinarea │Alimente │Metoda dializei │ 41│
│ │enterotoxinei │ │ │ │
│ │stafilococice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 37│Determinarea gradului de │Pâine │Metoda dezvoltată în │ 26│
│ │contaminare cu Bacillus │ │laborator │ │
│ │subtilis │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 38│Determinarea NTG la │apă potabilă │microbiologică │ 14│
│ │22/37°C │îmbuteliată │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 39│Determinarea │Culturi bacteriene│Difuzimetrică │ 19│
│ │sensibilităţii la │ │ │ │
│ │substanţe antimicrobiene │ │ │ │
│ │a tulpinilor bacteriene │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 40│Determinarea speciei de │Carne crudă │Imunodifuzia (ID) în │ 44│
│ │provenienţa a cărnii │ │gel de agar │ │

41
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 41│Determinarea speciei de │Carne tratată │Imunoenzimatică │ 320│
│ │provenienţă a cărnii │termic │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 42│Examen bacterioscopic │Alimente │Bacterioscopică │ 10│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 43│Examen microbiologic │Conserve │SR 8924 │ 23│
│ │complet al unei probe │ │ │ │
│ │(stante) conserve │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 44│Identificare biochimică a│Alimente │Analizor automat │ 77│
│ │bacteriilor anaerobe │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 45│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 65│
│ │Campylobacter spp │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 46│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 74│
│ │Enterobacteriaceae │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 47│Identificare biochimica │Alimente │Analizor automat │ 106│
│ │Listeria spp. şi a │ │ │ │
│ │Listeria monocytogenes │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 48│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 77│
│ │Salmonella spp. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 49│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 49│
│ │Stafilococ coagulazo- │ │ │ │
│ │pozitiv │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 50│Identificare biochimică │Alimente │Analizor automat │ 77│
│ │Steptococcacea │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 51│Identificarea laptelui │Lapte crud │Metoda CMT │ 5│
│ │mastitic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 52│Identificarea şi │apă potabilă │metoda filtrării prin │ 32│
│ │numărarea enterococilor │ │membrană/ SR EN ISO │ │
│ │intestinali │ │7899 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 53│Numărare Bacillus cereus │Alimente │Tehnica de numărare a │ 18│
│ │ │ │coloniilor la 30°C/ │ │
│ │ │ │SR EN ISO 7932 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 54│Numărare Clostridium │Alimente, hrană │Tehnica de numărare a │ 6│
│ │perfringens │animale │coloniilor/SR EN ISO │ │
│ │ │ │7937 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 55│Numărare Escherichia coli│Alimente, hrană │SR ISO 16649 │ 18│
│ │beta-glucuronidaza │animale │ │ │

42
│ │pozitivă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 56│Numărare Pseudomonas spp │Carne │ISO 13720 │ 22│
│ │prezumtiv │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 57│Numărarea bacteriilor │Alimente, hrană │SR ISO 15213 │ 17│
│ │anaerobe sulfito- │animale │ │ │
│ │reducătoare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 58│Numărarea bacteriilor │Alimente │Metoda dezvoltată în │ 24│
│ │butirice │ │laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 59│Numărarea celulelor │Lapte crud │Fluoro-opto- │ 17│
│ │somatice │ │electronică │ │
│ │ │ │(Somascope)/SR EN ISO │ │
│ │ │ │13366-2 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

│ 60│Numărarea celulelor │Lapte crud │Microscopică/SR EN ISO│ 14│


│ │somatice │ │13366-1 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 61│Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană │Analizor automat │ 44│
│ │mucegaiurilor │animale teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 62│Numărarea drojdiilor şi │Alimente, hrană │ISO 21527 │ 27│
│ │mucegaiurilor │animale, teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 63│Numărarea │Alimente, hrană │Tehnica de numărare a │ 11│
│ │microorganismelor │animale, teste │coloniilor la 30 grade│ │
│ │ │sanitaţie │Celsius/SR EN ISO 4833│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 64│Numărarea │Alimente, hrană │Analizor automat │ 44│
│ │microorganismelor │animale, teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 65│Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană │Analizor automat │ 45│
│ │coagulază - pozitivi │animale, teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 66│Numărarea stafilococilor │Alimente, hrană │SR EN ISO 6888 │ 30│
│ │coagulază - pozitivi │animale, teste │ │ │
│ │ │sanitaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 67│Serotipizare │Culturi bacteriene│PHA (schema Penner) │ 170│
│ │Campylobacter jejuni │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 68│Serotipizare prin │Culturi bacteriene│Aglutinare pe lamă/tub│ 116│
│ │aglutinare pe lamă şi tub│ │ │ │

43
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 69│Serotipizare Salmonella │Culturi bacteriene│Aglutinare pe lamă/tub│ 109│
│ │spp │ │(schema Kauffmann- │ │
│ │ │ │White) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 70│Controlul vizual al │Peşte │Examen parazitologie/ │ 12│
│ │peştelui │ │Reg. CE 2074/2005 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 71│Detecţia chisturilor şi │ţesut muscular, │examen │ 9│
│ │larvelor de Trichinella │carne şi produse │trichineloscopic │ │
│ │spp. [în condiţiile Reg. │din carne │(2 compresoare) │ │
│ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 72│Detecţia chisturilor şi │carne vânat │examen │ 18│
│ │larvelor de Trichinella │ │trichineloscopic │ │
│ │spp. [în condiţiile Reg. │ │(4 compresoare) │ │
│ │(CE) nr. 2.075/2005] │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 73│Detecţia larvelor de │ţesut muscular, │digestie artificială │ 47│
│ │Trichinella spp [în │carne şi produse │cu agitator magnetic │ │
│ │condiţiile Reg. (CE) │din carne │ │ │
│ │nr. 2.075/2005] │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 74│Determinarea compoziţiei │Carne şi preparate│Analizor automat │ 2│
│ │cărnii/produse din carne │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 75│Determinarea compoziţiei │Lapte │Analizor automat │ 10│
│ │laptelui │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 76│Determinarea pH-ului │Carne şi produse │Potenţiometrică │ 4│
│ │ │din carne, lapte │conductivităţi/ │ │
│ │ │şi produse │SR ISO 2917, STAS │ │
│ │ │lactate, apa │8201, SR ISO 10523 │ │
│ │ │potabilă, vin │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 77│Determinarea punctului de│Lapte │Metoda crioscopică/ │ 7│
│ │congelare │ │SR EN ISO 5764 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 78│Examen botanic │Materii prime │Macroscopică │ 18│
│ │ │furajere │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 79│Examen organoleptic │Alimente, hrană │Organoleptică │ 8│
│ │ │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 80│Aprecierea stadiului de │Alimente, hrană │Reacţia Kreis/SR │ 14│
│ │oxidare a grăsimii │animale │9065, STAS 12266 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 81│Determinare acid │Hrană animale │Titrimetrică │ 41│
│ │cianhidric │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

44
│ 82│Determinare amprolium │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 41│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 83│Determinare cloruri │Apa potabilă │Titrimetrică-Mohr/ │ 11│
│ │ │ │SR ISO 9297 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 84│Determinare conservanţi │Conserve, băuturi │Lichidcromatografică │ 83│
│ │ │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 85│Determinare dimetridazol │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 32│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 86│Determinare gosipol │Hrană animale │Spectrofotometrică/ │ 172│
│ │ │ │Reg. CE 152/2009 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 87│Determinare impurităţi/ │Materii prime │Macroscopică │ 8│
│ │corpuri străine │furajere │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 88│Determinare nicarbazin │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 80│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 89│Determinare raport │Alimente │Enzimatică │ 20│
│ │glucoză-fructoză │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 90│Determinare Roşu de Sudan│Alimente │Lichidcromatografică │ 38│
│ │I, II, II, IV │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 91│Determinare Roşu de Sudan│Alimente │Lichidcromatografică │ 47│
│ │I, II, II, IV │ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC-MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 92│Determinare tylan │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 51│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 93│Determinarea acidităţii │Alimente, băuturi │Titrimetrică │ 7│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 94│Determinarea acidităţii │Lapte praf, miere,│Volumetrică/SR ISO │ 6│
│ │ │produse morărit │6091, SR ISO 6092, │ │
│ │ │ │SR 784 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 95│Determinarea acidităţii │Iaurt │Potenţiometrică/ │ 24│
│ │ │ │SR ISO 11869 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 96│Determinarea acidităţii │Alimente │Titrimetrică │ 7│
│ │volatile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 97│Determinarea acizilor de │Hrană animale │STAS 12254 │ 12│
│ │fermentaţie │(nutreţuri │ │ │
│ │ │însilozate) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 98│Determinarea acizilor │Praf de ou │Titrimetrică │ 8│
│ │graşi liberi │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

45
│ 99│Determinarea acizilor │Vin │Ioncromatografică (IC)│ 106│
│ │organici (tartic, malic, │ │ │ │
│ │citric şi oxalic) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 100│Determinarea activităţii │Lapte şi băuturi │Fluorimetrică/SR EN │ 166│
│ │fosfatazei alcaline │pe bază de lapte │ISO 11816 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 101│Determinarea activităţii │Hrană animale │Titrimetrică/SR ISO │ 11│
│ │ureazice a stratului de │ │5506 │ │
│ │soia │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 102│Determinarea activităţii │Vin │Titrimetrică │ 6│
│ │cenuşii │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 103│Determinarea alcoolilor │Alcool etilic şi │Gazcromatografică (GC)│ 47│
│ │superiori │băuturi alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 104│Determinarea alcoolului │Vin, alcool etilic│SR 6182/40, SR 184/10 │ 44│
│ │metilic │şi băuturi │ │ │
│ │ │alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 105│Determinarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 7│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 106│Determinarea amoniacului │Alimente │Nessler │ 3│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 107│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Spectrofotometrică/ │ 5│
│ │ │ │SR ISO 7150 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 108│Determinarea amoniacului │Apa potabilă │Titrimetrică/SR ISO │ 7│
│ │ │ │5664 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 109│Determinarea anionilor │Alimente, vin │Ioncromatografică (IC)│ 114│
│ │(fluoruri, cloruri, │ │ │ │
│ │nitriţi, nitraţi, │ │ │ │
│ │bromuri, sulfaţi, │ │ │ │
│ │fosfaţi) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 110│Determinarea azotaţilor │Alimente │Spectrofotometrică │ 12│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 111│Determinarea azotaţilor │Apa potabilă │Spectrofotometrică │ 6│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 112│Determinarea azotaţilor │Hrană animale │Spectrofotometrică - │ 71│
│ │ │ │Kit │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 113│Determinarea azotaţilor │Hrană animale │Spectrofotometrică - │ 32│
│ │ │ │reducere pe coloana de│ │
│ │ │ │Cd │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 114│Determinarea azotiţilor │Carne şi produse │Spectrofotometrică/ │ 19│
│ │ │din carne, apa │SR EN 12014, SR EN │ │

46
│ │ │potabilă, hrană │26777, SR 13175 │ │
│ │ │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 115│Determinarea azotiţilor │Legume şi fructe │Spectrofotometrică- │ 4│
│ │ │ │GRIESS │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 116│Determinarea azotului │Produse din │Reg CE 2074/2005 │ 14│
│ │bazic volatil total │pescuit proaspete │ │ │
│ │ │şi preparate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 117│Determinarea azotului │Alimente, hrană │Distilare/SR 9054, │ 7│
│ │uşor hidrolizabil │pentru animale │Reg. 152/2009 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 118│Determinarea calciului │Hrană animale │Titrimetrică/SR EN ISO│ 46│
│ │ │ │6869 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 119│Determinarea │Iaurt │Colorimetrică │ 3│
│ │carbonaţilor/ │ │ │ │
│ │bicarbonaţilor │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 120│Determinarea cationilor │Alimente, Vin │Ioncromatografică (IC)│ 114│
│ │(sodiu, amoniu, potasiu, │ │ │ │
│ │calciu, magneziu) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 121│Determinarea celulozei │Hrană animale │Gravimetrică/Reg CE │ 30│
│ │brute │ │152/2009 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 122│Determinarea cenuşii │Alimente, produse │Gravimetrică/SR ISO │ 3│
│ │ │morărit, hrană │936, SR 8613, SR784. │ │
│ │ │animale, vin │Reg CE 152/2009 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 123│Determinarea cenuşii │Alimente, produse │Gravimetrică Met │ 9│
│ │insolubile în acid │morărit, hrană │IISPV, Reg CE 152/2009│ │
│ │clorhidric │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 124│Determinarea clorului │Apa potabilă │STAS 6364 │ 4│
│ │rezidual liber │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 125│Determinarea clorurii de │Produse din carne,│Potenţiometrică │ 56│
│ │sodiu │brânză, peşte │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 126│Determinarea clorurii de │Alimente, hrană │Titrimetrică-Mohr │ 11│
│ │sodiu │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 127│Determinarea clorurii de │Hrană animale │Titrimetrică - │ 24│
│ │sodiu │ │Volhard/ Reg CE │ │
│ │ │ │152/2009 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 128│Determinarea colagenului │Produse din carne │Spectrofotometrică │ 51│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

47
│ 129│Determinarea coloranţilor│Alimente │Lichidcromatografică │ 337│
│ │ │ │(UPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 130│Determinarea coloranţilor│Alimente │Lichidcromatografică │ 54│
│ │ │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 131│Determinarea │Vin, alcool etilic│Reg CE 2676/1990 │ 4│
│ │concentraţiei alcoolice │şi băuturi │ │ │
│ │ │alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 132│Determinarea conţinutului│Alimente procesate│Gazcromatografică (GC)│ 133│
│ │de acrilamidă │termic │ │ │

├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 133│Determinarea conţinutului│Hrană animale │Spectrofotometrică │ 16│
│ │de cupru │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 134│Determinarea conţinutului│Grâu şi făină de │Test rapid │ 2│
│ │de gluten │grâu │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 135│Determinarea conţinutului│Grâu şi făină de │SR EN ISO 21415 │ 2│
│ │de gluten umed │grâu │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 136│Determinarea conţinutului│Hrană animale │Titrimetrică/SR EN ISO│ 12│
│ │de magneziu │ │6869 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 137│Determinarea conţinutului│Hrană animale │Spectrofotometrică │ 17│
│ │de mangan │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 138│Determinarea corpurilor │Alimente, cereale │Gravimetrică/ │ 6│
│ │străine │ │microscopică │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 139│Determinarea densităţii │Lapte, vin, sucuri│Areometrică/SR143; │ 5│
│ │ │de fructe şi │SR 2418 │ │
│ │ │legume, ape │ │ │
│ │ │minerale, băuturi │ │ │
│ │ │răcoritoare │ │ │
│ │ │carbogazoase │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 140│Determinarea dioxidului │Vin, alcool etilic│STAS 6182/13 │ 4│
│ │de sulf liber │şi băuturi │ │ │
│ │ │alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 141│Determinarea dioxidului │Vin, alcool etilic│STAS 6182/13 │ 6│
│ │de sulf total │şi băuturi │ │ │
│ │ │alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 142│Determinarea eficienţei │Lapte │Metoda cu benzidină │ 11│
│ │pasteurizării laptelui │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

48
│ 143│Determinarea eficienţei │Lapte │Metoda rapidă │ 7│
│ │pasteurizării laptelui │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 144│Determinarea │Pâine │SR 91 │ 2│
│ │elasticităţii miezului de│ │ │ │
│ │pâine │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 145│Determinarea esterilor │Alcool etilic şi │SR 184/6 │ 6│
│ │ │băuturi alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 146│Determinarea extractului │Propolis │Extracţie cu solvenţi │ 26│
│ │alcoolic uscat şi │ │ │ │
│ │conţinutul de ceară │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 147│Determinarea extractului │Vin, alcool etilic│STAS 6182/9 │ 3│
│ │sec total │şi băuturi │ │ │
│ │ │alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 148│Determinarea fierului │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 14│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 149│Determinarea fierului │Vin │SR 6182/10 │ 15│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 150│Determinarea fosforului │Alimente │Gravimetrică Chi-Mo- │ 16│
│ │ │ │ci-Ac │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 151│Determinarea fosforului │Alimente, hrană │Spectrofotometrică/ │ 22│
│ │ │animale │ISO 13730, ISO 649 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 152│Determinarea glucozei şi │Miere │SR 784 │ 17│
│ │fructozei din miere │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 153│Determinarea gradului de │Lapte │Filtrare │ 1│
│ │impurificare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 154│Determinarea grăsimii │Praf de ou. │Extracţie cu solvenţi │ 25│
│ │ │lăptişor de matcă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 155│Determinarea grăsimii │Lapte, îngheţată │Extracţie etero- │ 41│
│ │ │ │amoniacală tip │ │
│ │ │ │Mojonnier/SR EN ISO │ │
│ │ │ │1211, SR EN ISO 7328/1│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 156│Determinarea grăsimii │Brânză │Extracţie │ 36│
│ │ │ │eteroclorihidrică tip │ │
│ │ │ │Mojonnier/SR EN ISO │ │
│ │ │ │1735 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 157│Determinarea │Grăsime animală │SR EN ISO 663 │ 24│
│ │impurităţilor insolubile │ │ │ │
│ │din grăsime │ │ │ │

49
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 158│Determinarea grăsimii │Alimente, hrană │Soxlet/SR SO 1444 │ 8│
│ │ │animale │SR 8613 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 159│Determinarea grăsimii │Lapte şi produse │Butirometrică/ISO 488 │ 14│
│ │ │lactate, maioneză,│ISO 2446, SR EN ISO │ │
│ │ │margarină │3727 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 160│Determinarea greutăţii │Cereale │SR EN ISO 7971 │ 2│
│ │hectolitrice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 161│Determinarea │Miere │Fiehe/SR 784 │ 17│
│ │hidroximetilfurfuralului │ │ │ │
│ │(HMF) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 162│Determinarea │Miere │Spectrofotometrică/SR │ 11│
│ │hidroximetilfurfuralului │ │784 │ │
│ │(HMF) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 163│Determinarea histaminei │Peşte │Lichidcromatografică │ 58│
│ │ │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 164│Determinarea │Alimente │Gravimetrică/ │ 12│
│ │impurităţilor minerale │ │microscopică │ │
│ │insolubile raportate la │ │ │ │
│ │substanţa uscată │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 165│Determinarea indicelui de│Hrană animale │STAS 12266 │ 23│
│ │aciditate │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 166│Determinarea indicelui de│Ceară de albine │STAS 3064 │ 8│
│ │aciditate │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 167│Determinarea indicelui de│Grâu şi făină de │Măsurare diametre │ 7│
│ │deformare a glutenului │grâu │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 168│Determinarea indicelui de│Grăsimi de origine│SR EN ISO 3961 │ 58│
│ │iod │animală şi │ │ │
│ │ │vegetală │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 169│Determinarea indicelui de│Grăsimi de origine│SR 3960. STAS 12266 │ 19│
│ │peroxid │animală şi │ │ │
│ │ │vegetală, hrană │ │ │
│ │ │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 170│Determinarea indicelui de│Grăsimi de origine│SR EN ISO 6320 │ 20│
│ │refracţie │animală şi │ │ │
│ │ │vegetală │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 171│Determinarea indicelui de│Ceară de albine │STAS 3064 │ 10│

50
│ │saponificare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 172│Determinarea indicelui de│Alimente │Titrimetrică │ 36│
│ │saponificare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 173│Determinarea indicelui │Miere │SR 784 │ 7│
│ │diastazic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 174│Determinarea indicilor │Produse lactate │Metoda dezvoltată în │ 34│
│ │Reichert-Meissl şi │ │laborator │ │
│ │Polanske │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 175│Determinarea │Băuturi │Lichidcromatografică │ 100│
│ │îndulcitorilor │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 176│Determinarea │Alimente │Lichidcromatografică │ 343│
│ │îndulcitorilor │ │(UPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 177│Determinarea lactozei │Lapte │Titrimetrică │ 20│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 178│Determinarea Na, Ca K │Alimente │Flamfotometrică │ 14│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 179│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică │ 38│
│ │ │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 180│Determinarea Para Red │Alimente │Lichidcromatografică │ 48│
│ │ │ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 181│Determinarea porozităţii │Pâine, produse de │SR91 │ 2│
│ │ │franzelărie şi │ │ │
│ │ │specialităţi de │ │ │
│ │ │panificaţie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 182│Determinarea procentului │Miere │SR 784 │ 4│
│ │de polen │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 183│Determinarea proteinei │Alimente, prod │Kjeldhal/ SR EN ISO │ 18│
│ │ │morărit/ │8968, SR ISO 937, Reg │ │
│ │ │panificaţie, hrană│CE 152/2009 │ │
│ │ │animale, cereale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 184│Determinarea punctului de│Ceară de albine │STAS 3064 │ 34│
│ │topire │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 185│Determinarea puterii de │Pepsină │STR 280 │ 3│
│ │coagulare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 186│Determinarea │Lapte şi produse │STAS 6358 │ 3│

51
│ │solubilităţii produselor │lactate │ │ │
│ │sub forma de praf │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 187│Determinarea substanţei │Unt │SR EN ISO 3727 │ 6│
│ │uscate negrase │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 188│Determinarea substanţelor│Miere │SR 784 │ 7│
│ │insolubile în apa din │ │ │ │
│ │miere │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 189│Determinarea substanţelor│Apă potabilă │Titrimetrică │ 5│
│ │organice oxidabile │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 190│Determinarea sulfitului │Alimente │Enzimatică │ 126│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 191│Determinarea titrului │Lapte │SR 143; SR 2418 │ 5│
│ │proteic │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 192│Determinarea umidităţii │Alimente, produse │Gravimetrică/SR EN │ 4│
│ │ │morărit, hrană │ISO 3727, SR ISO 6731,│ │
│ │ │animale, cereale │SR EN ISO 5534, SR ISO│ │
│ │ │ │1442, SR 8613, Reg. CE│ │
│ │ │ │152/2009 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 193│Determinarea conţinutului│Carcasă pasăre, │Reg 543/2008 │ 23│
│ │de apă. Testul chimic │părţi congelate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 194│Determinarea conţinutului│Carcasă pasăre │Reg 543/2008 │ 2│
│ │de apă Testul scurgerii │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 195│Determinarea umidităţii │Miere │Refractometrică/SR 784│ 2│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 196│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 121│
│ │ │ │(HPLC)/Reg CE 152/2009│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 197│Determinarea vitaminei A │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 40│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 198│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 116│
│ │ │ │(HPLC)/Reg CE 152/2009│ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 199│Determinarea vitaminei E │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 36│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 200│Determinarea volumului │Pâine │SR 91 │ 2│
│ │pâinii │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 201│Determinarea zaharozei │Miere, vin, alcool│SR 784, STAS 6182/17 │ 8│
│ │ │etilic şi băuturi │ │ │
│ │ │alcoolice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 202│Determinarea zahărului │Miere │SR 784 │ 8│

52
│ │invertit │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 203│Determinarea zahărului │Vin │SR 6182-18/C91 │ 23│
│ │reducător │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 204│Determinarea zaharurilor │Vin │Standardizată │ 14│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 205│Determinări ponderale │Conserve │SRAS 6516 │ 2│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 206│Dozare uree │Hrană animale │Reg CE 152/2009 │ 38│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 207│Identificare glucide │Alimente │Colorimetrică-Reacţia │ 7│
│ │ │ │Fehling │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 208│Identificare şi dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 82│
│ │Avatec │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 209│Identificare şi dozare │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 214│
│ │Carbadox │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 210│Identificare şi dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 61│
│ │Monensin/Lasalocid │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 211│Identificare şi dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 88│
│ │Narasin │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 212│Identificare şi dozare │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 209│
│ │Nicarbazin │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 213│Identificare şi dozare │Hrană animale │Lichidcromatografică │ 216│
│ │Olaquindox │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 214│Identificare şi dozare │Hrană animale │Spectrofotometrică │ 78│
│ │Salinomicin │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 215│Identificarea amidonului │Alimente │Colorimetrică │ 5│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 216│Identificarea │Hrană animale │Microscopică/Reg CE │ 43│
│ │constituenţilor de │ │152/2009 │ │
│ │origine animală │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 217│Identificarea │Carne şi produse │SR 9065 │ 4│
│ │hidrogenului sulfurat │din carne │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 218│Testul de stabilitate │Vin │SR 6182/2 │ 22│
│ │fizico-chimic la aer │ │ │ │
│ │pentru vin │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 219│Testul de stabilitate │Vin │SR 6182/2 │ 22│
│ │fizico-chimic pentru vin │ │ │ │

53
│ │la temperaturi ridicate │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 220│Testul de stabilitate │Vin │SR 6182/2 │ 22│
│ │fizico-chimic pentru vin │ │ │ │
│ │la temperaturi scăzute │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 221│Determinare melamină │Produse cu │Lichidcromatografică │ 287│
│ │ │conţinut proteic │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 222│Determinare reziduuri de │alimente, hrană │gazcromatografică │ 292│
│ │pesticide │pentru animale │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 223│Determinare reziduuri de │alimente de │lichidcromatografică │ 300│
│ │pesticide │origine nonanimală│cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 224│Determinarea 3MCPD │Alimente │Gazcromatografică (GC)│ 135│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 225│Determinarea 3MCPD │Alimente │Lichidcromatografică │ 192│
│ │ │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 226│Determinarea arsenului │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 56│
│ │ │animale │absorbţie atomică cu │ │
│ │ │ │generare de hidruri │ │
│ │ │ │(SAA HG) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 227│Determinarea contaminării│Alimente │Gazcromatografică │ 2841│
│ │cu dioxin[, furani şi PCB│ │cuplată cu │ │
│ │asemănătoare dioxinei │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │de înaltă rezoluţie │ │
│ │ │ │(GC-HRMS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 228│Determinarea markerului │Făinuri proteice │Gazcromatografică │ 163│
│ │făinurilor proteice - │ │cuplată cu │ │
│ │glyceroltriheptanoat │ │spectrometru de masă │ │
│ │(GTH) │ │(GC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 229│Determinarea mercurului │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 55│
│ │ │animale │absorbţie atomică cu │ │
│ │ │ │vapori reci (SAA CV) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 230│Determinarea metalelor │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 23│
│ │grele (Pb, Cu Cd, Zn. Fe,│animale │absorbţie atomică cu │ │
│ │Sn, etc.) - 1 element │ │flacără (SAA FL) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

54
│ 231│Determinarea metalelor │Alimente, hrană │Spectrofotometrie de │ 38│
│ │grele (Pb, Cu, Cd, Zn, │animale │absorbţie atomică cu │ │
│ │Fe, Sn, etc.) şi arsen │ │cuptor de grafit │ │
│ │(As) - 1 element │ │(SAA CG) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 232│Determinarea │Alimente, hrană │Cromatografie în │ 64│
│ │micotoxinelor/1 │animale │strat subţire (CSS) │ │
│ │micotoxină │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 233│Determinarea │Hrană animale │Imunocromatograficâ - │ 47│
│ │micotoxinelor/1 │ │AFLACARD │ │
│ │micotoxină │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 234│Determinarea │Alimente, hrană │Imunoenzimatică │ 207│
│ │micotoxinelor/1 │animale │(ELISA) fără │ │
│ │micotoxină │ │purificare pe coloană │ │
│ │ │ │de imunoafinitate │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 235│Determinarea │Alimente, hrană │Imunoenzimatică │ 298│
│ │micotoxinelor/1 │animale │(ELISA) cu purificare │ │
│ │micotoxină │ │pe coloană de │ │
│ │ │ │imunoafinitate │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 236│Determinarea │Alimente, hrană │Lichidcromatografică │ 233│
│ │micotoxinelor/1 │animale │(HPLC) │ │
│ │micotoxină │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 237│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 141│
│ │de agenţi antiinflamatori│ficat, lapte crud │cuplată cu │ │
│ │nesteroidieni │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 238│Determinarea reziduurilor│Alimente │Imunoenzimatică │ 224│
│ │de alergeni │ │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 239│Determinarea reziduurilor│Miere │Gazcromatografică (GC)│ 46│
│ │de amitraz │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 240│Determinarea reziduurilor│Lapte crud ficat, │Lichidcromatografică │ 78│
│ │de antihelmintice │peşte de │(HPLC) │ │
│ │ │crescătorie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 241│Determinarea reziduurilor│Lapte crud ficat │Lichidcromatografică │ 80│
│ │de antihelmintice │ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 242│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Radioimunotest │ 129│
│ │de beta - lactamice │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │
│ │ │peşte │ │ │

55
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 243│Determinarea reziduurilor│Ficat │Lichidcromatografică │ 127│
│ │de carbadox şi olaquindox│ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 244│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 130│
│ │de cloramfenicol │lapte, ouă, miere,│(ELISA) │ │
│ │ │ser sanguin, urină│ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 245│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 194│
│ │de cloramfenicol │lapte, ouă, miere,│cuplată cu │ │
│ │ │urină │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 246│Determinarea reziduurilor│Ficat, ouă │Lichidcromatografică │ 82│
│ │de coccidi ostatice │ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 247│Determinarea reziduurilor│peşte crescătorie │lichidcromatografică │ 75│
│ │de coloranţi │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 248│Determinarea reziduurilor│Urină │Lichidcromatografică │ 182│
│ │de corticosteroizi │ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 249│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 128│
│ │de dimetridazol │lapte, ouă, plasmă│(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 250│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 117│
│ │de enro/ciprofloxacin │ficat, rinichi, │(ELISA) │ │
│ │ │lapte │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 251│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 125│
│ │de gentamicină │rinichi, lapte │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 252│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Radioimunotest │ 144│
│ │de gentamicină/neomicină │rinichi, lapte │(CHARM II) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 253│Determinarea reziduurilor│Alimente │Lichidcromatografică │ 384│
│ │de hidrocarburi │ │cuplată cu │ │
│ │policiclice aromatice │ │spectrometru de masă │ │
│ │(PAH) │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 254│Determinarea reziduurilor│ţesuturi (ficat, │lichidcromatografică │ 407│
│ │de lactone ale acidului │rinichi, muşchi │cuplată cu │ │
│ │resorcilic │inclusiv peşte), │spectrometru de masă │ │
│ │ │bilă, ouă, lapte │(LC - MS/MS) │ │

56
│ │ │şi urină │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 255│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Radioimunotest │ 138│
│ │de macrolide │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │
│ │ │ouă, miere, peşte │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 256│Determinarea reziduurilor│Alimente, hrană │Gazcromatografic (GC) │ 283│
│ │de melamină │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 257│Determinarea reziduurilor│Alimente, hrană │Gazcromatografică │ 64│
│ │de melamină │animale │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectromtru de masă │ │
│ │ │ │(GC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 258│Determinarea reziduurilor│Alimente, hrană │Lichidcromatografică │ 250│
│ │de melamină │animale │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 259│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 125│
│ │de neomicină │rinichi, lapte, │(ELISA) │ │
│ │ │ouă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 260│Determinarea reziduurilor│Ţesut musular, │Imunoenzimatică │ 165│
│ │de nitrofurani │lapte, ouă, miere,│(ELISA) │ │
│ │ │plasmă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 261│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 74│
│ │de nitrofurani │lapte, ouă, miere,│cuplată cu │ │
│ │ │peşte de │spectrometru de masă │ │
│ │ │crescătorie │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 262│Determinarea reziduurilor│ţesut muscular, │lichidcromatografică │ 97│
│ │de nitroimidazoli │lapte crud, ouă, │cuplată cu │ │
│ │ │peşte de │spectrometru de masă │ │
│ │ │crescătorie, ser │(LC - MS/MS) │ │
│ │ │sanguin │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 263│Determinarea reziduurilor│Alimente │Lichidcromatografică │ 80│
│ │de nitrozamine │ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 264│Determinarea reziduurilor│Produse de origine│Gazcromatografică (GC)│ 246│
│ │de pesticide │vegetală │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 265│Determinarea reziduurilor│Alimente de │Gazcromatografică (GC)│ 116│
│ │de pesticide carbamice │origine animală │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 266│Determinarea reziduurilor│Grăsime, lapte │Gazcromatografică (GC)│ 106│

57
│ │de pesticide │crud, ouă, miere, │ │ │
│ │organoclorurate │peşte de │ │ │
│ │ │crescătorie, alte │ │ │
│ │ │alimente, hrană │ │ │
│ │ │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 267│Determinarea reziduurilor│Grăsime, lapte │Gazcromatografică (GC)│ 126│
│ │de pesticide │crud, ouă, │ │ │
│ │organofosforice │miere, peşte de │ │ │
│ │ │crescătorie, alte │ │ │
│ │ │alimente, hrană │ │ │
│ │ │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 268│Determinarea reziduurilor│Alimente de │Gazcromatografică (GC)│ 132│
│ │de piretroide │origine animală │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 269│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Gazcromatografică │ 136│
│ │de stilbene │urină │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 270│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 110│
│ │de streptomicină │rinichi, lapte, │(ELISA) │ │
│ │ │miere │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 271│Determinarea reziduurilor│Miere │Lichidcromatografică │ 113│
│ │de streptomicină │ │(HPLC) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 272│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Radioimunotest │ 129│
│ │de streptomicină/ │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │
│ │dihidrostreptomicină │miere │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 273│Determinarea reziduurilor│Ficat, urină │Imunoenzimatică │ 329│
│ │de substanţe betaagoniste│ │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 274│Determinarea reziduurilor│Ficat, urină │Lichidcromatografică │ 355│
│ │de substanţe betaagoniste│ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 275│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Gazcromatografică │ 228│
│ │de substanţe steroidiene │ser sangvin, urină│cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 276│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 201│
│ │de substanţe steroidiene │ficat, urină │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

58
│ 277│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 103│
│ │de sulfamide │ficat, rinichi, │(HPLC) │ │
│ │ │lapte, miere │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 278│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Radioimunotest │ 187│
│ │de sulfamide │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │
│ │ │ouă, miere, peşte │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 279│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 115│
│ │de sulfonamide │rinichi, miere │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 280│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 108│
│ │de sulfoquinoxalină │rinichi, lapte │(ELISA) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 281│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Imunoenzimatică │ 120│
│ │de tetracicline │rinichi, ouă, │(ELISA) │ │
│ │ │miere │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 282│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 136│
│ │de tetracicline │rinichi, lapte │(HPLC) │ │
│ │ │crud, ouă, miere, │ │ │
│ │ │peşte de │ │ │
│ │ │crescătorie │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 283│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Radioimunotest │ 129│
│ │de tetracicline │rinichi, lapte, │(CHARM II) │ │
│ │ │ouă, miere, peşte │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 284│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 353│
│ │de tireostatice │tiroida, urină │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 285│Determinarea reziduurilor│Rinichi │Imunoenzimatică │ 228│
│ │de tranchilizante şi │ │(ELISA) │ │
│ │betablocante │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 286│Determinarea reziduurilor│Ţesut muscular, │Lichidcromatografică │ 274│
│ │de tranchilizante şi │ficat, rinichi │cuplată cu │ │
│ │betablocante │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 287│Determinarea reziduurilor│Ţesuturi, lapte │Gazcromatografică │ 64│
│ │de amitraz │şi miere │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(GC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 288│Determinarea reziduurilor│Ţesuturi (ficat, │Lichidcromatografică │ 109│
│ │de lactone ale acidului │rinichi, muşchi │cuplată cu │ │
│ │rezorcilic │inclusiv peşte), │spectrometru de masă │ │

59
│ │ │bilă, ouă, lapte │(LC-MS/MS) │ │
│ │ │şi urină │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 289│Determinarea │Alimente, hrană │Spectrometrie gama │ 43│
│ │radioactivităţii │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 290│Determinarea proteinei │Alimente │PCR │ 604│
│ │vegetale/ animale │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 291│Calculul energiei brute │Hrană animale │Publicaţii │ 2│
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 292│Determinarea toxinei │Alimente, hrană │SR 13419 │ 135│
│ │botulinice │animale │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 293│Testarea │Tulpini patogene │Metoda microdiluţiilor│ 184│
│ │antibiorezistenţei │ │ │ │
│ │microbiene │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 294│Determinarea reziduurilor│Hrană animale │UPLC-Q-TOF │ 196│
│ │de antibiotice şi │ │ │ │
│ │coccidiostatice │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 295│Determinarea speciei de │produse procesate │RT-PCR │ 771│
│ │provenienţă a cărnii/ │alimente şi hrană │ │ │
│ │laptelui │pentru animale) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 296│E. coli VTEC - │carne │PCR │ 295│
│ │determinarea genelor de │ │ │ │
│ │virulenţă şi serogrup │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 297│Determinarea reziduurilor│peşte crescătorie │lichidcromatografică │ 61│
│ │de coloranţi │ │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
│ │ │ │(LC - MS/MS) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 298│Determinarea acidităţii │produse lactate │SR ISO 1740:2008 │ 30│
│ │grăsimii │şi unt │(metoda de referinţă) │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 299│Determinarea activităţii │brânză │fluorimetrică/ISO │ 317│
│ │fosfatazei alcaline │ │11816-2 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 300│Determinarea lactozei │lapte şi produse │metoda fenol- │ 24│
│ │ │lactate │sulfurică STAS 10902 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 301│Determinarea chiştilor de│apă │parazitologică prin │ 1586│
│ │Giardia şi/sau │ │Flita - Max xpress │ │
│ │oochiştilor de │ │ │ │
│ │Cryptosporidium │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 302│Determinarea azotaţilor │apă │test rapid │ 24│

60
│ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 303│Determinarea azotiţilor │apă │test rapid │ 20│
│ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 304│Determinarea durităţii │apă │test rapid │ 18│
│ │totale │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 305│Determinarea fosforului │apă │test rapid │ 8│
│ │total │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 306│Determinarea CCO_Cr │apă │test rapid │ 20│
│ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 307│Determinarea CBO5 │apă │test rapid │ 29│
│ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 308│Determinarea clorului │apă │test rapid │ 6│
│ │rezidual │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 309│Determinarea │miere │SR 784/2 2009 │ 3│
│ │conductivităţii │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 310│Determinarea cianurilor │apă │test rapid │ 18│
│ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 311│Determinarea sulfaţilor │apă │test rapid │ 16│
│ │ │ │Spectroquant Nova 60 │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 312│Determinarea substanţelor│produse şi │UPTC-Q-TOF │ 4595│
│ │stupefiante şi psihotrope│preparate pe bază │ │ │
│ │ │de plante, │ │ │
│ │ │amestecuri │ │ │
│ │ │minerale, pulberi,│ │ │
│ │ │tablete sau │ │ │
│ │ │comprimate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 313│Determinarea reziduurilor│produse de │ICP - OES │ 219│
│ │de metale grele prin │origine animală │ │ │
│ │ICP - OES │şi nonanimală │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 314│Identificarea laptelui de│lapte crud, │kit │ 42│
│ │vacă în lapte de │pasteurizat, │ │ │
│ │oaie/capră │brânzeturi de │ │ │
│ │ │oaie/capră │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 315│Determinarea reziduurilor│ţesuturi, lapte, │Lichidcromatografie │ 190│
│ │de antibiotice │ouă │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤

61
│ 316│Determinarea reziduurilor│ţesuturi, lapte, │Lichidcromatografie │ 90│
│ │de colistin │ouă │cuplată cu │ │
│ │ │ │spectrometru de masă │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 317│Determinarea O2 şi CO2 │alimente │Analizor │ 25│
│ │din produse alimentare │ │ │ │
│ │ambalate în atmosferă │ │ │ │
│ │modificată (MAP) │ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

*ST*

(la 17-08-2017 Litera B din anexa 1 a fost completată cu punctele 315-317 de Articolul I ORDINUL nr. 90 din 27 iulie 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 17 august 2017)

C. TARIF

pentru efectuarea analizelor şi examenelor


de laborator, precum şi a autorizării pentru
comercializarea produselor medicinale şi a
altor produse de uz veterinar, practicate de
Institutul Veterinar pentru Controlul Produselor
Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar

*T*
*Font 9*
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumire │ Tarif/ Lei │
│crt.│analiză/examen/operaţiune/produs │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1│Solubilitate │ 207│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2│Controlul organoleptic │ 54│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3│Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor │ 92│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4│Gradele de coloraţie ale lichidelor │ 1065│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5│Identificare prin reacţii chimice │ 323│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6│Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie │ 840│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7│Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire│ 517│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8│Identificare spectrofotometrică în IR │ 573│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

62
│ 9│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie │ │
│ │alcoolică │ 506│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 10│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în soluţie │ │
│ │apoasă │ 388│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 11│Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil - în solvenţi│ │
│ │organici │ 726│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 12│Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică │ 227│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13│Dozare gravimetrică │ 359│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 14│Dozare volumetrică │ 257│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 15│Determinarea densităţii cu picnometru │ 176│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 16│Determinarea densităţii cu densimetru electronic │ 122│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 17│Determinarea punctului de topire │ 223│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 18│Determinarea punctului de picurare, a punctului de │ │
│ │solidificare, gelificare şi a punctului de fierbere │ 218│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 19│Determinarea vâscozităţii cu vâscozimetrul cu capilar │ 240│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 20│Determinarea vâscozităţii cu vâscozimetrul rotaţional │ 249│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 21│Determinarea dimensiunii bujiurilor, pesariilor şi │ │
│ │comprimatelor │ 63│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 22│Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, │ │
│ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 110│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 23│Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor │ 160│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 24│Determinarea friabilităţii comprimatelor │ 170│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 25│Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor, │ │
│ │drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor │ 158│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 26│Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj │ 220│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 27│Controlul microscopic al pulberilor vegetale │ 185│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 28│Determinarea indicelui de acetil │ 365│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 29│Determinarea indicelui de hidroxil │ 549│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 30│Determinarea indicelui de aciditate │ 239│

63
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 31│Determinarea indicelui de peroxid │ 247│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 32│Determinarea indicelui de saponificare │ 252│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 33│Determinarea indicelui de ester │ 277│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 34│Determinarea indicelui de iod │ 223│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 35│Determinarea substanţei nesaponificabile │ 385│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 36│Determinarea azotului din combinaţiile organice │ 301│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 37│Determinarea tensiunii superficiale │ 262│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 38│Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale │ 204│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 39│Determinarea puterii rotatorii specifice │ 255│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 40│Determinarea indicelui de refracţie │ 202│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 41│Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri │ │
│ │străine în produse vegetale, metale grele, amoniu, As, Ca, Zn,│ │
│ │Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi, fosfaţi, azotaţi, impurităţi │ │
│ │organice şi altele │ 223│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 42│Determinarea spectrofotometrică UV-VIS │ 452│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 43│Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare │ 216│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 44│Determinare polarografică │ 437│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 45│Separări cromatografice pe coloană │ 665│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 46│Determinare cromatografică pe strat subţire │ 575│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 47│Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor │ │
│ │farmaceutice │ 222│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 48│Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate │ │
│ │farmaceutice │ 347│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 49│Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi │ │
│ │preparate farmaceutice │ 231│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 50│Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale│ 267│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 51│Proba de sedimentare │ 154│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 52│Determinarea indicelui de amăreală │ 213│

64
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 53│Controlul microchimic al produselor vegetale │ 211│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 54│Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării│ 31│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 55│Degresarea produselor vegetale în vederea dozării │ 41│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 56│Extragerea principiilor active din produse vegetale şi │ │
│ │preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării │ 366│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 57│Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării │ 295│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 58│Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică │ 216│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 59│Determinarea umidităţii prin uscare │ 179│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 60│Controlul mărimii particulelor │ 191│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 61│Determinarea intervalului de distilare │ 287│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 62│Determinarea gradului de fineţe al pulberilor │ 177│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 63│Determinarea stabilităţii suspensiilor │ 171│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 64│Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei │ 183│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 65│Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor │ 82│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 66│Determinarea timpului de cădere a spumei │ 50│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 67│Determinarea puterii de spumare │ 331│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 68│Determinarea densităţii aparente la pulberi │ 190│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 69│Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere │ 270│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 70│Determinarea substanţelor grase totale │ 108│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 71│Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale │ 90│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 72│Reziduu insolubil în acid clorhidric │ 72│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 73│Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor │ 63│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 74│Capacitatea de întindere la unguente │ 61│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 75│Dezagregarea produselor efervescente │ 146│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 76│Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin │ │
│ │distilare la rotavapor │ 94│

65
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 77│Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la │ │
│ │rotavapor │ 90│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 78│Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0,30-0,50 мm │ │
│ │pentru determinări cu aparatură de înaltă performanţă │ 55│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 79│Determinare spectrofotometrică în IR │ 585│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 80│Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică │ 945│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 81│Determinare flamfotometrică │ 941│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 82│Analiza HPLC │ 1086│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 83│Analiza GC │ 842│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 84│Analiza GC cuplată cu HEAD - SPEACE │ 946│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 85│Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer │ 185│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 86│Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda │ │
│ │Kjedahl │ 401│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 87│Determinarea tipului de emulsie │ 61│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 88│Determinarea azotului aminic din produse biologice │ 344│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 89│Determinarea conţinutului în clorură de sodiu │ 163│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 90│Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda │ │
│ │iodimetrică │ 337│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 91│Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu │ 161│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 92│Determinarea vâscozităţii emulsiei │ 17│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 93│Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) │ 23│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 94│Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin │ │
│ │tehnica ELISA/placă │ 372│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 95│Control de laborator prin test imunocromatografic │ 139│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 96│Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA │ 312│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 97│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 6 cobai │ 2201│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 98│Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 3 cobai │ 1255│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

66
│ 99│Controlul valorii revelatoare pe 9 cobai │ 2276│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 100│Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai │ 5258│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 101│Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare │ 501│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 102│Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) │ 146│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 103│Reacţia de hemaglutinare (HA) │ 111│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 104│Reacţia de fixare complement RFC Wasserman │ 316│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 105│Reacţia de imunodifuzie în gel de agar │ 162│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 106│Stabilire titru hemolitic ser antioaie │ 196│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 107│Stabilire titru complement alexină │ 222│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 108│Control puritate prin examen bacterioscopic │ 122│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 109│Control macroscopic - produse biologice │ 36│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 110│Control sterilitate bacteriană şi fungică/ flacon │ 47│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 111│Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii │ 115│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 112│Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci │ 243│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 113│Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii │ │
│ │hidrocarbonate/mediu │ 79│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 114│Control inactivare pe medii de cultură specifice │ 94│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 115│Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare │ 664│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 116│Control inactivare suspensie virală/culturi celulare - absenţa│ │
│ │hemadsorbţiei │ 666│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 117│Control inactivare suspensie virală pe şoareci/vaccin │ │
│ │antirabic inactivat │ 445│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 118│Control inactivare suspensie virală pe ouă SPF │ 2617│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 119│Control inactivare toxină tetanică │ 500│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 120│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GRAM │ 31│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 121│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie GIEMSA │ 31│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 122│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu │ │

67
│ │albastru de metilen │ 31│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 123│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie Casares │ │
│ │Gill │ 49│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 124│Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu verde │ │
│ │de malachit │ 29│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 125│Control puritate virusologică/pui │ 1422│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 126│Control puritate virusologică/ouă embrionate │ 1121│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 127│Control puritate virusologică culturi celulare │ 732│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 128│IPIC tulpină - pseudopesta aviară │ 870│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 129│Control concentraţie în germeni - vaccinuri bacteriene vii │ 550│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 130│Control concentraţie în spori - vaccin anticărbunos │ 636│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 131│Control concentraţie în spori vaccinuri antifungice │ 535│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 132│Control concentraţie în virus pe linii celulare │ 635│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 133│Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi │ │
│ │IF(directa) │ 1035│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 134│Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri antirabice │ │
│ │vii │ 834│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 135│Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek │ 673│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 136│Controlul concentraţiei de virus DIE 50/embrioni SPF │ 681│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 137│Control concentraţie virus DIE 50/embrioni convenţionali │ 225│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 138│Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare DICP 50 │ 558│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 139│Determinare DL 50/pui │ 754│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 140│Determinare DL 50/ouă embrionate │ 334│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 141│Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci │ 1055│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 142│Determinare DLM/ cobai │ 2368│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 143│Control viremie/pui - boala Marek │ 1395│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 144│Determinare LT/10/şoareci - toxine clostridiene │ 764│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

68
│ 145│Determinare DP 50/şoareci │ 1745│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 146│Control valoare biologică - seroneutralizare/şoareci - │ │
│ │antitoxina tetanică │ 672│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 147│Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis │ 1201│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 148│Control specificitate - Salmonella │ 69│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 149│Control specificitate - Leptospira spp │ 250│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 150│Control specificate DI 50/pui - vaccin difterovariola aviară │ 643│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 151│Control specificitate antigenică pe culturi celulare │ 743│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 152│Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi │ │
│ │hemadsorbţie │ 1002│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 153│Control specificitate antigenică - imunoflorescenţă directă │ │
│ │amprentă frotiu │ 492│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 154│Control specificitate antigenică - seroneutralizare pe culturi│ │
│ │celulare │ 3867│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 155│Control specificitate antigenică - seroneutralizare culturi │ │
│ │celulare - FAVN │ 3944│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 156│Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis │ 2754│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 157│Control apatogenitate/porc - tulpină vaccinală E. │ │
│ │rhusiopathiae │ 406│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 158│Control apatogenitate/iepuri - tulpină vaccinală E. │ │
│ │rhusiopathiae │ 1265│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 159│Control patogenitate/porumbei - tulpină vaccinală E. │ │
│ │rhusiopathiae │ 1400│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 160│Control inocuitate specifică oi, capre, bovine, cabaline, │ │
│ │suine │ 339│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 161│Control inocuitate specifică/ boboc raţă/ boboc gâscă │ 74│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 162│Control inocuitate specifică/ tineret aviar │ 106│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 163│Control inocuitate pe pui SPF (1-30 zile) │ 1628│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 164│Control inocuitate specifică/ pui (1-30 zile) │ 83│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 165│Control inocuitate specifică/ câine │ 172│

69
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 166│Control inocuitate specifică/câine - rabie │ 270│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 167│Control inocuitate specifică/ pisică │ 147│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 168│Control inocuitate nespecifică pe un iepure │ 332│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 169│Control inocuitate nespecifică pe un cobai │ 318│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 170│Control inocuitate nespecifică pe un şoarece │ 80│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 171│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/ │ │
│ │iepuri │ 6445│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 172│Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de control/ │ │
│ │cobai │ 5470│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 173│Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine - vaccin │ │
│ │anticărbunos │ 732│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 174│Control valoare imunizantă/ iepuri (IHA) vaccin contra bolii │ │
│ │hemoragice a iepurelui │ 1739│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 175│Control valoare imunizantă/ câini (IHA)- vaccin parvoviroză │ │
│ │canină │ 1057│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 176│Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt antiviral │ │
│ │şi antipasteurelic bovin │ 1245│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 177│Valoare imunizantă - infecţie de control/porci - vaccinuri │ │
│ │antibacteriene │ 957│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 178│Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede vaccinuri │ │
│ │antibacteriene │ 712│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 179│Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee vaccinuri │ │
│ │antibacteriene │ 2673│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 180│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate │ 3805│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 181│Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare (FEG) │ 2180│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 182│Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai vaccinuri │ │
│ │antibacteriene │ 6305│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 183│Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci vaccinuri │ │
│ │antibacteriene │ 1451│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 184│Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri vaccinuri │ │
│ │antibacteriene │ 777│

70
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 185│Controlul inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv │ │
│ │animale) │ 290│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 186│Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) │ 529│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 187│Control concentraţie virus DIE50/ml fără embrioni │ 223│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 188│Controlul valorii imunizante - IHA/pui │ 2031│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 189│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi │ │
│ │IHA/pui │ 2994│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 190│Controlul valorii imunizante prin infecţie de control pentru │ │
│ │difterovariola aviară │ 1854│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 191│Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin │ │
│ │seroneutralizare/şoareci │ 2692│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 192│Control seroneutralizare/şoareci │ 980│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 193│Determinare titru antitoxine clostridiene/tip │ 3068│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 194│Valoare imunizantă - RMAL - vaccin antileptospiric │ 2412│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 195│Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL │ 238│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 196│Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR │ 30│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 197│Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice │ 470│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 198│Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice │ 535│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 199│Control valoare protectoare prin infecţie de control pt. │ │
│ │vaccinuri antifungice │ 273│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 200│Controlul virulenţei reziduale la vaccinul antirabic sub formă│ │
│ │de momeală │ 876│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 201│Controlul valoare imunizantă pe cobai-vaccinuri antivirale │ │
│ │(vaccinare, recoltare sânge) │ 2868│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 202│Controlul valoare biologica pe şoarece a vaccinurilor │ │
│ │antirabice inactivate │ 7764│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 203│Controlul concentraţiei în virus a vaccinurilor/suspensiilor │ │
│ │virale pe culturi celulare prin testul de imunofluorescenţă │ │
│ │indirectă │ 1134│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 204│Reacţia de înhibare a hemaglutinării pentru determinare │ │

71
│ │valoare imunizantă vaccinuri antivirale │ 1186│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 205│Reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare (valoare │ │
│ │imunizantă vaccinuri virale) │ 1642│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 206│Controlul concentraţie în virus a vaccinurilor/suspensiilor │ │
│ │virale pe culturi celulare prin reacţia de hemadsorbţie │ 1065│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 207│Controlul impurităţii pirogene │ 726│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 208│Controlul impurităţilor toxice pe şoareci │ 233│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 209│Determinarea activităţii microbiologice antibiotice, │ │
│ │chinolone, vitamine │ 538│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 210│Determinarea activităţii bactericide (faza 2, etapa 1) │ 1.024│
│ │a produselor dezinfectante │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 211│Determinarea activităţii fungicide (faza 2, etapa 1) │ 790│
│ │a produselor dezinfectante*) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│211a│Determinarea activităţii sporicide │ 633│
│ │a produselor dezinfectante │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 212│Extragerea principiilor active din produse farmaceutice, forme│ │
│ │liposolubile pentru dozare │ 538│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 213│Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene, │ │
│ │fungice din probiotice │ 523│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 214│Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene, │ │
│ │fungice din probiotice │ 671│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 215│Controlul eficacităţii conservanţilor antimicrobieni │ 1930│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 216│Controlul conţinutului în endotoxine (test L.A.L.) │ 1727│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 217│Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu au │ │
│ │substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, aţă chirurgicală │ 548│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 218│Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone, antimicotice │ 943│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 219│Determinarea valorii nutritive, medii de cultură, folosite la │ │
│ │controlul sterilităţii produselor │ 215│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 220│Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar care conţin │ │
│ │substanţă activă nouă, propuse prin procedura de recunoaştere │ │
│ │mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat de │ │
│ │referinţă, la care se adaugă, după caz: │ 20745│
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul ├──────────────┤

72
│ │speciilor de interes economic │ 964│
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul ├──────────────┤
│ │animalelor de companie │ 714│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 221│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei │ │
│ │asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe) │ │
│ │propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin │ │
│ │procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă,│ 19199│
│ │la care se adaugă, după caz: ├──────────────┤
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/cale de administrare în cazul │ 964│
│ │speciilor de interes economic ├──────────────┤
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 666│
│ │animalelor de companie │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 222│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine │ │
│ │stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau │ │
│ │procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă │ 17536│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 223│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin │ │
│ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ │
│ │descentralizată cu România stat membru de referinţă │ 15396│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 224│Autorizarea produselor medicinale care conţin substanţă activă│ │
│ │nouă, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin │ │
│ │procedura descentralizată cu România stat membru interesat în │ │
│ │primul val │ 20271│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 225│Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei │ │
│ │asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe),│ │
│ │propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin │ │
│ │procedura descentralizată cu România stat membru interesat în │ │
│ │primul val │ 19913│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 226│Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine │ │
│ │stabilită, propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau │ │
│ │prin procedura descentralizată cu România stat membru │ │
│ │interesat în primul val │ 17773│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 227│Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin │ │
│ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ │
│ │descentralizată cu România stat membru interesat în primul val│ 17000│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 228│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin │ │
│ │substanţă activă nouă, autorizate în Uniunea Europeană prin │ │
│ │procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura │ │
│ │"repeat use" cu România stat membru │ 11829│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 229│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma│ │
│ │unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze │ │
│ │fixe), autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de │ │

73
│ │recunoaştere mutuala şi propuse prin procedura "repeat use" │ │
│ │cu România stat membru interesat │ 10818│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 230│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare │ │
│ │medicală bine stabilită, autorizate în Uniunea Europeană prin │ │
│ │procedura de recunoaştere mutuala şi propuse prin procedura │ │
│ │repeat use cu România stat membru interesat │ 10758│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 231│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice │ │
│ │autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere│ │
│ │mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" cu România stat│ │
│ │membru interesat │ 9928│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 232│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ │
│ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală │ │
│ │sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat│ 7253│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 233│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ │
│ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală │ │
│ │sau procedura descentralizată cu ROMÂNIA stat membru de │ │
│ │referinţă │ 8142│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 234│Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP │ 748│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 235│Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP │ 1159│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 236│Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP │ 2764│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 237│Eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru import │ │
│ │paralel │ 2081│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 238│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o │ │
│ │substanţă activă nouă, prin procedura naţională, la care se │ 7132│
│ │adăugă, după caz: ├──────────────┤
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 594│
│ │speciilor de interes economic ├──────────────┤
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 415│
│ │animalelor de companie │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 239│Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma│ │
│ │unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze │ 6955│
│ │fixe), prin procedura naţională, la care se adaugă, după caz: ├──────────────┤
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 594│
│ │speciilor de interes economic ├──────────────┤
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 415│
│ │animalelor de companie │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 240│Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare │ │
│ │medicală bine stabilită prin procedura naţională │ 6064│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

74
│ 241│Autorizarea produselor medicinale veterinare generice, prin │ │
│ │procedura naţională │ 6064│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 242│Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii terapeutice, │ │
│ │prin procedura naţională │ 3983│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 243│Notificarea produselor medicinale de uz veterinar fără │ │
│ │indicaţii terapeutice, prin procedura naţională │ 893│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 244│Evaluarea variaţiei de tip IA, prin procedura naţională │ 594│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 245│Evaluarea variaţiei de tip IB, prin procedura naţională │ 832│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 246│Evaluarea variaţiei de tip II, prin procedura naţională │ 1960│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 247│Evaluarea cererilor privind modificarea designului şi │ │
│ │inscripţionării ambalajului primar şi secundar al produsului │ │
│ │medicinal de uz veterinar, a prospectului şi RCP-ului, altele │ │
│ │decât cele datorate unor variaţii de tip IA, IB şi II, prin │ │
│ │procedura naţională │ 832│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 248│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ │
│ │medicinale veterinare, prin procedura naţională │ 4220│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 249│Avizare material publicitar pentru prod. Biologice/ │ │
│ │medicamente/aditivi furajeri/alte produse pe fiecare domeniu │ │
│ │media │ 862│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 250│Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare, prin │ │
│ │procedura naţională │ 143│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 251│Consultanţă de specialitate în domeniul produselor medicinale │ │
│ │şi al altor produse de uz veterinar/oră │ 59│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 252│Notificare referitoare la produse care nu necesită autorizare/│ │
│ │produs │ 594│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 253│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o │ │
│ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura de │ │
│ │recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat │ │
│ │membru interesat în primul val │ 15990│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 254│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o │ │
│ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura de │ │
│ │recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" │ │
│ │realizată cu România stat membru interesat │ 8920│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 255│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o │ │
│ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura de │ │
│ │recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat │ 20211│

75
│ │membru de referinţă la care se adaugă, după caz: ├──────────────┤
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 964│
│ │speciilor de interes economic ├──────────────┤
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 714│
│ │animalelor de companie │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 256│Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o │ │
│ │subst. activă cunoscută autorizată prin procedura naţională, │ 5855│
│ │la care se adaugă după caz: ├──────────────┤
│ │a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 594│
│ │speciilor de interes economic ├──────────────┤
│ │b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul │ 415│
│ │animalelor de companie │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 257│Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin │ │
│ │"consimţământ informat │ 4816│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│257a│Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin │ │
│ │"consimţământ informat" prin procedura de recunoaştere mutuală│ 8091│
│ │sau procedura descentralizată cu România stat interesat în │ │
│ │primul val │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│257b│Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin │ │
│ │"consimţământ informat" prin procedura de recunoaştere mutuală│ 11435│
│ │sau procedura descentralizată cu România ca stat de referinţă │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 258│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor │ │
│ │medicinale veterinare prin procedura naţională │ 6776│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 259│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor │ │
│ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală │ │
│ │sau procedura descentralizată cu România stat de referinţă │ 18963│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 260│Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor │ │
│ │medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală │ │
│ │sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat│ 17239│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 261│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ │
│ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ │
│ │descentralizată cu România stat membru de referinţă │ 18369│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 262│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ │
│ │procedura de recunoaştere mutuală sau procedura │ │
│ │descentralizată cu România stat interesat în primul val │ 16288│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 263│Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin │ │
│ │procedura de recunoaştere mutuală, şi propuse prin procedura │ │
│ │repeat use cu România stat interesat │ 11651│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 264│Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor │ │

76
│ │medicinale veterinare homeopate cu indicaţie terapeutică prin │ │
│ │procedura naţională │ 1367│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 265│Autorizarea de comercializare limitată a produselor medicinale│ │
│ │veterinare │ 2675│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 266│Aviz de comercializare produse medicinale veterinare │ 1367│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 267│Evaluare documentaţie tehnică pentru suplimente nutritive, │ │
│ │cosmetice şi alte produse de uz veterinar în vederea │ │
│ │notificării │ 535│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 268│Notificarea consolidată**) în vederea completării │ │
│ │documentaţiilor tehnice pentru produsele aflate în procedura │ │
│ │de autorizare sau de reautorizare prin procedura naţională │ 594│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 269│Evaluare documentaţie tehnică produse biocide în scopul │ │
│ │obţinerii Autorizaţiei pentru experiment sau test │ 832│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 270│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru │ │
│ │utilizarea temporară a produsului biocid pentru fiecare │ │
│ │funcţie în vederea obţinerii Autorizaţiei de urgenţă │ │
│ │(120 zile) │ 832│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 271│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază a │ │
│ │produselor biocide în vederea plasării lor pe piaţă prin │ │
│ │procedura naţională │ 1010│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 272│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru │ │
│ │produse biocide în vederea revizuirii sau modificării │ │
│ │autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare │ 832│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 273│Notificare**) în vederea completării documentaţiei tehnice a │ │
│ │produsului biocid │ 412│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 274│Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru │ │
│ │fiecare funcţie a produselor biocide, în vederea plasării pe │ │
│ │piaţă prin procesarea naţională │ 824│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 275│Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru │ │
│ │produse biocide în vederea revizuirii sau modificării │ │
│ │autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare │ 765│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 276│Verificarea efectului bactericid şi fungicid pe test obiecte │ │
│ │(faza 2, etapa 2) a produselor dezinfectante***) │ 2.962│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 277│Tarif anual de menţinere pe piaţă a autorizaţiei de │ │
│ │comercializare pentru produse medicinale veterinare │ 326│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 278│Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru produse│ │

77
│ │medicinale veterinare imunologice în vederea eliberării │ │
│ │oficiale a seriei │ 1010│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 279│Variaţie la autorizaţia de comercializare pentru import │ │
│ │paralel │ 594│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 280│Determinarea numărului de bacterii aerobe viabile din │ │
│ │produsele farmaceutice non-sterile │ 574│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 281│Determinarea numărului de drojdii şi mucegaiuri din produsele │ │
│ │medicinale veterinare non-sterile │ 508│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 282│Detecţie şi determinare număr bacterii Gram negative │ │
│ │bilă-tolerante din produsele farmaceutice non-sterile │ 695│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 283│Detecţie Escherichia coli din produsele farmaceutice │ │
│ │non-sterile │ 367│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 284│Detecţie Staphylococcus aureus din produsele farmaceutice │ │
│ │non-sterile │ 327│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 285│Detecţie Salmonella spp. din produsele farmaceutice │ │
│ │non-sterile │ 374│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 286│Detecţie Pseudomonas aeruginosa din produsele farmaceutice │ │
│ │non-sterile │ 322│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 287│Detecţie Clostridium sporogenes din produsele farmaceutice │ │
│ │non-sterile │ 326│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 288│Detecţie Candida albicans din produsele farmaceutice │ │
│ │non-sterile │ 362│
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

*ST*

──────────
*) Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 50% din valoare.
**) Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei iniţiale.
***) Valoarea este atribuită pentru un set complet de teste (efect bactericid pe suprafeţe poroase şi nonporoase şi efect
fungicid pe suprafeţe nonporoase). Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe poroase şi nonporoase va fi tarifată cu 80% din valoare.
Eficacitatea bactericidă pe suprafeţe nonporoase va fi tarifată cu 40% din valoare. Eficacitatea fungicidă va fi tarifată cu 20%
din valoare. Eficacitatea levuricidă va fi tarifată cu 10% din valoare.
──────────
NOTE

a) Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare se face numai la cerere, în baza documentelor ce atestă pierderea
actului, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

78
b) În cazul variaţiilor grupate, tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variaţiei
care defineşte grupul şi 75% din tariful pentru variaţia inclusă în grup, aplicat fiecărei variaţii din grup, alta decât variaţia
care defineşte grupul.
c) Pentru variaţiile tip I, II sau grup de variaţii, solicitate prin "Distribuirea echitabilă a sarcinilor" (worksharing) se
aplică acelaşi tarif stabilit pentru variaţiile de tip I, II sau grup de variaţie în funcţie de tipul de procedură.
d) Cotizaţia anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei de comercializare se achită în primele 6 luni ale anului în curs
pentru toate autorizaţiile de comercializare valide la data de 31 decembrie a anului precedent.

(la 26-05-2017 Litera C. din Anexa 1 a fost completata de Punctul 4, 7 şi 8, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017)

(la 26-05-2017 Litera C. din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 3, 5 şi 6, Articolul I ORDINUL nr. 62 din 18 mai 2017,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017)

D. TARIF

pentru consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertiza


alimentelor de origine animală, a
alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor

*T*
*Font 7*
┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire serviciu/ │ Denumire acţiune de │ Tip probă │Metoda/ Tehnica de laborator│ Tarif lei │
│crt.│ birou/compartiment │ instruire │ │ │ /analiză/ │
│ │ │ │ │ │ examen/ │
│ │ │ │ │ │operaţiune │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │Compartiment Animale│Particularităţi de diagnostic│Peşte │Examen bacteriologic, │ │
│ │Acvatice │în bolile peştilor │ │virusologie şi parazitologic│ │
│ │ │ │ │animale acvatice │ 858│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │ │Diagnosticul bacteriilor │Peşte │Examen bacteriologic animale│ │
│ │ │patogene şi condiţionat │ │acvatice │ 369│
│ │ │patogene pentru peşti │ │ │ │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │ │Bioagresori de natură │Peşte │Examen parazitologic animale│ │
│ │ │parazitară la peşti │ │acvatice │ 329│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │ │Detecţia contaminanţilor │Moluşte │Examen bacteriologic conform│ 444│
│ │ │bacterieni în moluşte bivalve│bivalve │ISO TS 16649-3 şi ISO 6579 │ │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 5 │ │Sănătatea Animalelor acvatice│Peşte │ │ │
│ │ │(prevenire, diagnostic, │ │ │ │
│ │ │combatere boli animale │ │ │ │
│ │ │acvatice) │ │ │ 252│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 6 │ │Sănătatea Animalelor acvatice│Peşte │ │ │
│ │ │(prevenire şi combatere boli │ │ │ │
│ │ │animale acvatice) │ │ │ 90│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 7 │Compartiment Insecte│Metode de diagnostic în │Fagure cu puiet │Examen bacteriologic │ │
│ │utile │laborator în bolile │ │ │ │

79
│ │ │bacteriene ale puietului de │ │ │ │
│ │ │albine │ │ │ 682│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 8 │ │Metode de laborator în │Probe albine │Examen parazitologic │ │
│ │ │ectoparazitozele albinelor │ │ │ 378│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 9 │ │Metode de diagnostic în │Probe albine │Examen parazitologic │ │
│ │ │laborator în endoparazitozele│ │ │ │
│ │ │albinelor │ │ │ 335│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 10 │ │Diagnostic diferenţial în │Probe albine │Examen toxicologic │ │
│ │ │intoxicaţii la albine │ │ │ 276│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 11 │ │Metode de diagnostic în │Probe albine │Examen micologic │ │
│ │ │bolile micotice ale albinelor│ │ │ 646│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 12 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │Albine │ │ │
│ │ │combaterea bolilor bacteriene│ │ │ │
│ │ │ale albinelor şi puietului │ │ │ 252│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 13 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │Albine │ │ │
│ │ │combaterea bolilor parazitare│ │ │ │
│ │ │ale albinelor şi puietului │ │ │ 252│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 14 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │Albine │ │ │
│ │ │combaterea bolilor │ │ │ │
│ │ │micotice ale albinelor şi │ │ │ │
│ │ │puietului │ │ │ 252│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 15 │ │Prevenirea, diagnosticul şi │Albine │ │ │
│ │ │combaterea bolilor virale ale│ │ │ │
│ │ │albinelor şi puietului │ │ │ 252│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 16 │ │Noţiuni generale de prevenire│Albine │ │ │
│ │ │şi combatere a bolilor la │ │ │ │
│ │ │albine │ │ │ 252│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 17 │Compartiment │Metode screening de │Probe biologice, furaje, │LC MS │ │
│ │Toxicologie Chimie │identificare a unor compuşi │apă, momeli │ │ │
│ │ │toxici prin tehnici LC-MS │ │ │ 670│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 18 │ │Metode screening de │Probe biologice, furaje, │GC MS │ │
│ │ │identificare a unor compuşi │apă, momeli │ │ │
│ │ │toxici prin tehnici GC-MS │ │ │ 621│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 19 │ │Metode screening de │Probe biologice, furaje, │HPTLC │ │
│ │ │identificare a unor compuşi │apă, momeli │ │ │
│ │ │toxici prin tehnici HPTLC │ │ │ 507│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 20 │ │Determinarea metalelor (Pb, │Probe biologice, furaje, │AAS, ICP MS │ │
│ │ │Cd, Cu, Se, Zn, Mg, Ca, K, │apă, momeli │ │ │
│ │ │Na etc.) prin tehnici AAS şi │ │ │ │
│ │ │ICP - MS │ │ │ 559│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 21 │ │Determinarea unor compuşi │Probe biologice, furaje, │metode specifice │ │
│ │ │toxici prin metode specifice │apă, momeli │ │ 433│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 22 │Compartiment Viroze │Testul ELISA pentru detecţia │ser sanguin │serologie virală │ │
│ │Majore │anticorpilor în pesta porcină│ │ │ │
│ │ │clasică │ │ │ 862│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 23 │ │Testul imunofluorescenţă │organe │biologie virală │ │
│ │ │directă pentru pesta porcină │ │ │ │
│ │ │clasică │ │ │ 296│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

80
│ 24 │ │Testul de virus neutralizare │ser sanguin │serologie virală │ │
│ │ │pentru detecţia anticorpilor │ │ │ │
│ │ │în pesta porcină clasică │ │ │ 542│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 25 │ │Testul de izolare pe culturi │organe │biologie virală │ │
│ │ │celulare a virusului pestei │ │ │ │
│ │ │porcine clasice │ │ │ 271│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 26 │ │Testul ELISA pentru detecţia │ser sanguin │serologie virală │ │
│ │ │anticorpilor specifici │ │ │ │
│ │ │bluetongue - Vmrd │ │ │ 194│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 27 │ │Detecţia de anticorpi │ser sanguin │serologie virală │ │
│ │ │subtipurile H5 şi H7 pentru │ │ │ │
│ │ │virusul influenţei aviare │ │ │ 326│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 28 │ │Detecţia de anticorpi pentru │ser sanguin │serologie virală │ │
│ │ │virusul bolii de Newcastle │ │ │ 304│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 29 │Compartiment │Tehnici de serologie virală │ser sangvin │test imunoenzimatic │ │
│ │Virusologie │(ELISA şi ID) utilizate în │ │ │ │
│ │ │diagnostic │ │ │ 429│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 30 │ │Tehnici ELISA utilizate în │ser sangvin │test imunoenzimatic │ │
│ │ │serologie virală │ │ │ 418│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 31 │ │Testul de imunodifuzie în gel│ser sangvin │test imunoenzimatic │ │
│ │ │de agar utilizat în serologie│ │ │ │
│ │ │virală │ │ │ 170│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 32 │ │Testul de seroneutralizare pe│ser sangvin │test de seroneutralizare pe │ │
│ │ │culturi celulare │ │culturi celulare │ 246│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 33 │ │Testul IFD în rabie │creier │test de imunofluorescenţă │ │
│ │ │ │ │directă │ 401│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 34 │ │Diagnostic în rabie prin IFD │creier │test de imunofluorescenţă │ │
│ │ │şi Bioprobă │ │directă; │ │
│ │ │ │ │test de inoculare │ │
│ │ │ │ │intracerebrală a şoriceilor │ 394│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 35 │ │Testul FAVN pentru detecţia │ser sangvin │test de virusneutralizare a │ │
│ │ │anticorpilor antirabici │ │anticorpilor antirabici │ │
│ │ │postvaccinali │ │postvaccinali evidenţiaţi │ │
│ │ │ │ │prin imunofluorescenţă │ 378│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 36 │Biroul │Detecţia PrP res prin teste │fragmente creier, │metode imunoenzimatice, de │ │
│ │Morfopatologie │rapide pentru diagnosticul │omogenate │imunoblotare sau │ │
│ │ │EST │creier │imunocromatografice │ 520│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 37 │ │Diagnosticul cito- │fragmente ţesuturi/organe │metode cito- histochimice, │ │
│ │ │histopatologic şi/sau │ │imunohistochimice de │ │
│ │ │imunohistochimic pentru boli │ │colorare │ │
│ │ │la animale │ │ │ 291│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 38 │ │Tehnica de procesare a │fragmente ţesuturi │tehnica de includere la │ │
│ │ │probelor de ţesuturi şi │/organe │parafină şi aplicarea unor │ │
│ │ │aplicarea metodelor de │ │metode de colorare │ │
│ │ │colorare │ │ │ 216│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 39 │ │Diagnosticul morfopatologie -│cadavre 1 set organe │diagnostic necropsic │ │
│ │ │examen necropsic/medico - │ │ │ │
│ │ │legal veterinar la animale │ │ │ 309│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 40 │Serviciul Biologie │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ │

81
│ │moleculară şi │virusului pestei porcine │ │ │ │
│ │organisme modificate│clasice │ │ │ 127│
├────┤genetic, Centrul de ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 41 │studii şi │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ │
│ │ştiinţifice pentru │virusului gripei aviare │ │ │ │
│ │gripa aviară, │(Matrix) │ │ │ 144│
├────┤zoonoze, boli ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 42 │emergente şi │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ │
│ │transfrontaliere │virusului gripei aviare (H5) │ │ │ 132│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 43 │ │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ │
│ │ │virusului gripei aviare (N1) │ │ │ 132│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 44 │ │Identificarea ADN modificat │Alimente şi furaje care │PCR │ │
│ │ │genetic din alimente şi │conţin soia │ │ │
│ │ │furaje care conţin soia │ │ │ 168│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 45 │ │Cuantificarea ADN modificat │Alimente şi furaje care │PCR │ │
│ │ │genetic din alimente şi │conţin soia │ │ │
│ │ │furaje care conţin soia │ │ │ 648│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 46 │ │Identificarea genotipurilor │Sânge │Tipizare moleculară │ │
│ │ │rezistente/susceptibile la │ │ │ │
│ │ │scrapie │ │ │ 216│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 47 │ │Identificarea genomului │Sânge de rumegătoare │PCR │ │
│ │ │virusului bluetongue │recoltat pe EDTA │ │ 168│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 48 │ │Detecţia elementelor genetice│Alimente şi furaje │PCR │ │
│ │ │p35S şi t-nos din alimente şi│ │ │ │
│ │ │furaje │ │ │ 181│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 49 │Compartiment │Tehnici de colectare, │ │ │ │
│ │Parazitologie │conservare şi identificare a │ │ │ │
│ │ │speciilor de ţânţari vectori │ │ │ │
│ │ │pentru virusul West Nile │ │ │ 306│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 50 │ │Tehnici de colectare, │ │ │ │
│ │ │prelucrare şi identificare a │ │ │ │
│ │ │gasteropodelor gazde │ │ │ │
│ │ │intermediare pentru helminţi │ │ │ 295│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 51 │ │Tehnici de colectare, │ │ │ │
│ │ │conservare şi identificare a │ │ │ │
│ │ │speciilor de căpuşe vectori │ │ │ │
│ │ │pentru agenţii etiologici ai │ │ │ │
│ │ │unor boli virale, bacteriene │ │ │ │
│ │ │şi parazitare │ │ │ 306│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 52 │ │Diagnosticul echinococozei şi│ │ │ │
│ │ │fasciolozei prin tehnici │ │ │ │
│ │ │ELISA │ │ │ 343│
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 53 │ │Metode şi tehnici de │ │ │ │
│ │ │laborator în diagnosticul │ │ │ │
│ │ │parazitozelor │ │ │ 244│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 54 │Compartiment │Metode de izolare şi │ │ │ │
│ │Micologie, │identificare a diferitelor │ │ │ │
│ │Micotoxicologie │genuri/specii de fungi │ │ │ │
│ │ │implicaţi în stări morbide la│ │ │ │
│ │ │animale │ │ │ 244│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 55 │Compartiment │Determinarea unor micotoxine │ │ │ │
│ │Micologie, │din probe de furaje prin │ │ │ │

82
│ │Micotoxicologie │tehnica ELISA │ │ │ 580│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 56 │Biroul Imunologie │RFC - tehnica standard OIE, │ser sanguin/sânge │RFC. Titrări reagenţi │ │
│ │ │aplicată în bruceloză pentru │ │ │ │
│ │ │1 zi (durata x 3 zile) │ │ │ 258│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 57 │ │Tehnici serologice │ser sanguin/sânge │RBT, SAT, RFC, RMA │ │
│ │ │(bacterioze) începători │ │ │ │
│ │ │pentru 1 zi (durata x 4 zile)│ │ │ 328│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 58 │ │ELISA - aplicată în │ser sanguin/sânge │ELISA │ │
│ │ │paratuberculoză (1 zi) │ │ │ 300│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 59 │ │RMA - aplicată în │ser sanguin/sânge │RMA │ │
│ │ │leptospiroză pentru 1 zi │ │ │ │
│ │ │(x 2 zile) │ │ │ 282│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 60 │Compartiment │Conduita generală a │cadavru, set organe, organe,│examen bacteriologic │ │
│ │Bacteriologie │examenului bacteriologic │ţesuturi, lichide puncţie, │ │ │
│ │ │pentru izolarea şi │secreţii, excreţii, probe │ │ │
│ │ │identificarea bacteriilor │mediu, fecale, culturi │ │ │
│ │ │patogene pentru animale │bacteriene, frotiuri etc. │ │ 332│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 61 │ │Izolarea şi identificarea │cadavre, organe, fecale, │ │ │
│ │ │speciilor din genul Brucella │avortoni, conţinut digestiv │ │ │
│ │ │şi Campylobacter │avortoni şi cadavre, │ │ │
│ │ │ │învelitori placentare, │ │ │
│ │ │ │secreţii cervico-vaginale, │ │ │
│ │ │ │secreţii prepuţiale, │ │ │
│ │ │ │material seminal, lapte │ │ │
│ │ │ │mastitic, tampoane cloacale,│ │ │
│ │ │ │culturi bacteriene, frotiuri│ │ │
│ │ │ │etc. │ │ 364│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 62 │ │Izolarea şi identificarea │cadavre, organe, fecale, │ │ │
│ │ │Salmonella spp. │ouă, ouă embrionate, deşeuri│ │ │
│ │ │ │de incubaţie, meconiu, probe│ │ │
│ │ │ │de aşternut, avortoni, │ │ │
│ │ │ │învelitori placentare, │ │ │
│ │ │ │secreţii, excreţii, tampoane│ │ │
│ │ │ │cloacale, furaje, culturi │ │ │
│ │ │ │bacteriene etc. │ │ 433│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 63 │ │Conduita diagnosticului │ţesuturi, lichide puncţie, │ │ │
│ │ │baclellologic în infecţiile │probe mediu, culturi │ │ │
│ │ │produse de Bacillus anthracis│bacteriene, frotiuri etc. │ │ 316│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 64 │ │Conduita diagnosticului │ţesuturi, fecale, culturi │ │ │
│ │ │bacteriologic în infecţiile │bacteriene, frotiuri etc. │ │ │
│ │ │produse de germeni din genul │ │ │ │
│ │ │Mycobacterium │ │ │ 379│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 65 │ │Izolarea şi identificarea │cadavru, set organe, organe,│ │ │
│ │ │altor specii patogene pentru │ţesuturi, lichide puncţie, │ │ │
│ │ │animale (Listeria, │secreţii, excreţii, furaje, │ │ │
│ │ │Staphylococcus, Pasteurella, │fecale etc. │ │ │
│ │ │Streptococcus, Clostridium │ │ │ │
│ │ │s.a.) │ │ │ 427│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 66 │ │Metoda difuzimetrică standard│tulpini bacteriene │ │ │
│ │ │CLSI pentru testarea │ │ │ │
│ │ │comportamentului la │ │ │ │
│ │ │antimicrobiene a bacteriilor │ │ │ │
│ │ │patogene pentru animale │ │ │ 266│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤

83
│ 67 │ │Procedura de dezinfecţie, │ │ │ │
│ │ │dezinsecţie şi deratizare │ │ │ 385│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 68 │ │Metode utilizate în │ │ │ │
│ │ │verificarea decontaminării │ │ │ │
│ │ │aerului şi suprafeţelor │ │ │ 379│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 69 │ │Analiza microbiologică a apei│ │ │ │
│ │ │potabile destinate adăpării │ │ │ │
│ │ │animalelor │ │ │ 379│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 70 │Birou Coordonare │Conceptul de trasabilitate în│ │instruire teoretică │ │
│ │Programe, Dezvoltare│medicina veterinară - cadru │ │ │ │
│ │Cercetare │metodologic │ │ │ 325│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 71 │ │Analiza de risc în medicina │ │instruire teoretică │ │
│ │ │veterinară - cadru │ │ │ │
│ │ │metodologic │ │ │ 325│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 72 │ │Analiza de risc pentru │ │instruire teoretică │ │
│ │ │sănătatea animalelor │ │ │ 325│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 73 │ │Analiza de risc pentru │ │instruire teoretică │ │
│ │ │laboratoarele sanitare │ │ │ │
│ │ │veterinare şi pentru │ │ │ │
│ │ │siguranţa alimentelor │ │ │ 433│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 74 │Biroul Sănătate şi │Metode hematologice utilizate│ │ │ │
│ │Bunăstare Animală │în medicina veterinară │ │ │ 320│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 75 │ │Metoda profilului metabolic │ │ │ │
│ │ │în evaluarea bunăstării │ │ │ │
│ │ │animalelor │ │ │ 354│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 76 │Compartiment │Metode biochimice utilizate │ │ │ │
│ │Toxicologie Chimie │în medicina veterinară (I) │ │ │ 379│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 77 │ │Metode biochimice utilizate │ │ │ │
│ │ │în medicina veterinară (II) │ │ │ 379│
└────┴────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┘

*ST*

E. TARIF

pentru consultanţă şi instruiri practice de


laborator privind expertiza alimentelor de origine animală,
a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor

*T*
*Font 7*
┌────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │ Denumire domeniu acţiune │ Denumire analiză/test │ Tarif │ Tarif instruire │ Timp │Total │ Total │
│crt.│ Instruire │ │ analiză │ teoretică-practică/oră/ │minim de │tarif/ │ tarif │
│ │ │ │(în funcţie│ specialist │instruire│analiză│instruire│
│ │ │ │de testele ├────┬────────────────────┤ (ore) │ │/domeniu │
│ │ │ │pentru care│Lei │ Specialitate │ │ │ │
│ │ │ │se solicită│ │ │ │ │ │
│ │ │ │instruirea)│ │ │ │ │ │

84
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 1 │Detecţia alimentelor iradiate │Detecţia alimentelor iradiate prin│ 23 │ 32 │Fizician │ 7 │ 247 │ 247 │
│ │ │fotoluminescenţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 2 │Radioactivitate │Detecţia activităţii specifice a │ 43 │ 31 │Fizician │ 7 │ 267 │ 267 │
│ │ │radionuclizilor prin spectrometrie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │gama │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 3 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 1 │ 36 │ 287 │
│ │determinarea compoziţiei ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │chimice a hranei pentru │Proteină │ 18 │ 32 │inginer │ 2 │ 82 │ │
│ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Grăsime │ 8 │ 32 │ │ 1 │ 40 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Celuloză │ 30 │ 32 │ │ 2 │ 94 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Cenuşă │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 4 │Examene de laborator pentru │Amoniac │ 7 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 71 │ 172 │
│ │determinarea indicilor de ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │
│ │prospeţime a hranei pentru │Ind Aciditate │ 23 │ 32 │inginer │ 1 │ 55 │ │
│ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Reacţia Kreiss │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 5 │Examene de laborator pentru │Cloruri │ 11 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 75 │ 336 │
│ │determinarea unor compuşi cu ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │
│ │risc toxicologic din hrana │Activitatea ureazică │ 11 │ 32 │inginer │ 1 │ 43 │ │
│ │pentru animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Nitriţi │ 19 │ 32 │ │ 2 │ 83 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Nitraţi │ 71 │ 32 │ │ 2 │ 135 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 6 │Examene de laborator pentru │Calciu │ 46 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 110 │ 345 │
│ │determinarea macro/micro ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │
│ │elementelor din hrana pentru │Fosfor │ 16 │ 32 │inginer │ 1 │ 48 │ │
│ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Magneziu │ 12 │ 32 │ │ 1 │ 44 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Fier (UV-VIS) │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Cupru (UV-VIS) │ 16 │ 32 │ │ 1 │ 48 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Mangan (UV-VIS) │ 17 │ 32 │ │ 1 │ 49 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 7 │Examene de laborator pentru │Vit. A │ 40 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 1 │ 72 │ 536 │
│ │determinarea unor aditivi ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │furajeri din hrana pentru │Vit. E │ 36 │ 32 │inginer │ 1 │ 68 │ │
│ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Nicarbazin │ 80 │ 32 │ │ 1 │ 112 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Amprol │ 41 │ 32 │ │ 1 │ 73 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Tylosin │ 51 │ 32 │ │ 2 │ 115 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Dimetridazol │ 32 │ 32 │ │ 2 │ 96 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 8 │Examene de laborator pentru │Monensin/ Lasalocid │ 61 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 1 │ 93 │ 387 │
│ │determinarea unor substanţe ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤medic veterinar, ├─────────┼───────┤ │
│ │coccidiostatice din hrana │Salinomicin │ 78 │ 32 │inginer │ 2 │ 142 │ │
│ │pentru animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Narasin │ 88 │ 32 │ │ 2 │ 152 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 9 │Examene macro/ microscopice │Identificarea constituanţilor de │ 43 │ 32 │Chimist, biochimist,│ 2 │ 107 │ 189 │
│ │specifice hranei pentru │origine animală │ │ │medic veterinar, │ │ │ │
│ │animale ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤inginer ├─────────┼───────┤ │

85
│ │ │Impurităţi botanice/ Impurităţi │ 18 │ 32 │ │ 2 │ 82 │ │
│ │ │(corpuri străine) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 10 │Examene de laborator pentru │Azot uşor hidrolizabil │ 7 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 39 │ 256 │
│ │determinarea prospeţimii la ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │carne şi produse din carne │PH │ 4 │ 32 │ │ 2 │ 68 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Hidrogen sulfurat │ 4 │ 32 │ │ 1 │ 36 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Reacţia Nessler │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Reacţia Kreis │ 14 │ 32 │ │ 2 │ 78 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 11 │Examene de laborator pentru │Aciditate/Aciditate iaurt │ 24 │ 32 │Chimist/ │ 2 │ 88 │ 570 │
│ │determinarea prospeţimii la │potenţiometre │ │ │Medic veterinar │ │ │ │
│ │lapte şi produse lactate ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Indice de peroxid │ 19 │ 32 │ │ 4 │ 147 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Indice de iod │ 58 │ 32 │ │ 2 │ 122 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Indice de aciditate │ 7 │ 32 │ │ 2 │ 71 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Aprecierea stadiului de oxidare a │ 14 │ 32 │ │ 4 │ 142 │ │
│ │ │grăsimii prin reacţia Kreis │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 12 │Examene de laborator pentru │PH │ 4 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 36 │ 538 │
│ │determinarea prospeţimii la ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │peşte şi produse de pescărie │Azot bazic volatil total │ 14 │ 32 │ │ 6 │ 206 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Histamina prin HPLC │ 58 │ 32 │ │ 6 │ 250 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Aprecierea stadiului de oxidare a │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │
│ │ │grăsimii prin reacţia Kreis │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 13 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 32 │Chimist/ │ 2 │ 68 │ 532 │
│ │determinarea componentelor ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │naturale la carne şi produse │Grăsime │ 8 │ 32 │ │ 4 │ 136 │ │
│ │din carne ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Substanţe proteice │ 18 │ 32 │ │ 2 │ 82 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Substanţe minerale │ 3 │ 32 │ │ 2 │ 67 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Hidroxiprolina │ 51 │ 32 │ │ 4 │ 179 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 14 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 4 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 36 │ 548 │
│ │determinarea componentelor ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │naturale la lapte şi produse │Grăsime - metoda de referinţă │ 41 │ 32 │ │ 5 │ 201 │ │
│ │lactate │lapte/brânză │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Grăsime - metoda de rutină │ 14 │ 32 │ │ 1 │ 46 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Substanţe proteice │ 18 │ 32 │ │ 3 │ 114 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Substanţe glucidice (lactoza) + │ 20 │ 32 │ │ 3 │ 116 │ │
│ │ │Deproteinizare │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Substanţe minerale │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 15 │Examene de laborator pentru │Umiditate │ 2 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 34 │ 505 │
│ │determinarea componentelor ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │naturale la miere şi produse │Zahăr invertit │ 8 │ 32 │ │ 2 │ 72 │ │
│ │apicole ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Zaharoză │ 8 │ 32 │ │ 2 │ 72 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Glucoză şi fructoză │ 17 │ 32 │ │ 3 │ 113 │ │

86
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Substanţe proteice │ 18 │ 32 │ │ 3 │ 114 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Determinarea granulelor de polen │ 4 │ 32 │ │ 3 │ 100 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 16 │Determinarea unor elemente │Clorura de sodiu │ 56 │ 32 │Chimist/ │ 4 │ 184 │ 545 │
│ │chimice din compoziţia ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │produselor din carne │Fosfaţi │ 22 │ 32 │ │ 5 │ 182 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Nitriţi │ 19 │ 32 │ │ 5 │ 179 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 17 │Încercări fizico - chimice │Determinarea activităţii │ 166 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 198 │ 464 │
│ │pentru determinarea unor │fosfatazei alcaline │ │ │Medic veterinar │ │ │ │
│ │cerinţe speciale de calitate la├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │lapte şi produse lactate │Determinarea punctului de îngheţ │ 7 │ 32 │ │ 1 │ 39 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Densitate │ 5 │ 32 │ │ 1 │ 37 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Determinarea puterii de coagulare │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │
│ │ │a cheagului │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Determinare carbonaţi/bicarbonaţi │ 3 │ 32 │ │ 1 │ 35 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Clorura de sodiu │ 56 │ 32 │ │ 2 │ 120 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 18 │Încercări fizico-chimice pentru│Indice diastazic │ 7 │ 32 │Chimist/ │ 2 │ 71 │ 191 │
│ │determinarea unor cerinţe ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │speciale de calitate la miere │HMF │ 17 │ 32 │ │ 1 │ 49 │ │
│ │şi produse apicole ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Substanţe insolubile în apă din │ 7 │ 32 │ │ 2 │ 71 │ │
│ │ │miere │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 19 │Determinarea conservanţilor din│ │ 83 │ 32 │Chimist/ │ 7 │ 307 │ 307 │
│ │băuturile răcoritoare prin HPLC│ │ │ │Medic veterinar │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┼─────────┤
│ 20 │Determinarea îndulcitorilor │ │ 100 │ 32 │ │ 7 │ 324 │ 324 │
│ │(zaharină, aspartam, şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acetsulfam K) din băuturile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răcoritoare prin HPLC │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┼─────────┤
│ 21 │Determinarea coloranţilor din │ │ 54 │ 32 │ │ 7 │ 278 │ 278 │
│ │băuturile răcoritoare prin HPLC│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┼─────────┤
│ 22 │Determinarea coloranţilor Roşu │ │ 47 │ 32 │ │ 7 │ 271 │ 271 │
│ │de Sudan din boia de ardei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin LC/MS │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 23 │Determinări fizico - chimice la│PH │ 4 │ 32 │Chimist/ │ 1 │ 36 │ 269 │
│ │apă ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤Medic veterinar ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Nitriţi │ 19 │ 32 │ │ 2 │ 83 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Nitraţi-metoda APHA │ 6 │ 32 │ │ 2 │ 70 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Amoniac │ 5 │ 32 │ │ 1 │ 37 │ │
│ │ ├──────────────────────────────────┼───────────┼────┤ ├─────────┼───────┤ │
│ │ │Cloruri │ 11 │ 32 │ │ 1 │ 43 │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 24 │Reguli generale pentru examene │ │ 8 │ 32 │Medic veterinar │ 6 │ 200 │ 200 │
│ │microbiologice │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 25 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 24 │ 32 │Medic veterinar │ 4 │ 152 │ 152 │
│ │detectarea bacteriilor din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │genul Salmonella spp │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 26 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 25 │ 32 │Medic veterinar │ 5 │ 185 │ 185 │

87
│ │detecţia şi numărarea Listeria │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monocytogenes │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 27 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 15 │ 32 │Medic veterinar │ 7 │ 239 │ 239 │
│ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Escherichia coli │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 28 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 29 │ 32 │Medic veterinar │ 4 │ 157 │ 157 │
│ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stafilococilor coagulazo - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pozitivi │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 29 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 26 │ 32 │Medic veterinar │ 4 │ 154 │ 154 │
│ │detecţia şi numărarea Bacillus │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cereus │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 30 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 6 │ 32 │Medic veterinar │ 4 │ 134 │ 134 │
│ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Clostridium perfringens │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 31 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 117 │ 32 │Medic veterinar │ 6 │ 309 │ 309 │
│ │detecţia şi numărarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Campylobacter spp │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 32 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 38 │ 32 │Medic veterinar │ 6 │ 230 │ 230 │
│ │detecţia şi numărarea Yersinia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │enterocolitica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 33 │Metoda orizontală pentru │identificare/ confirmare │ 37 │ 32 │Medic veterinar │ 4 │ 165 │ 165 │
│ │detecţia şi numărarea Vibrio │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spp │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 34 │Metoda orizontală pentru │Enterobacteriacee Bacterii │ 111 │ 32 │Medic veterinar │ 16 │ 623 │ 623 │
│ │detecţia şi numărarea altor │coliforme, NTG, Bacterii anaerobe │ │ │ │ │ │ │
│ │specii bacteriene patogene │sulfito- reducătoare, Drojdii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mucegaiuri │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 35 │Controlul calităţii apei │Determinare E coli, │ 101 │ 32 │Medic veterinar │ 4 │ 229 │ 229 │
│ │potabile │Determinare enterococi intestinali│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Clostridii anaerobe sulfito - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reducatoare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 36 │Controlul calităţii laptelui │NTG, NCS │ 25 │ 32 │Medic veterinar │ 3 │ 121 │ 121 │
│ │materie primă │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 37 │Examen parazitologic peşte │ │ 12 │ 32 │Medic veterinar │ 2 │ 76 │ 76 │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 38 │Decelarea larvelor Trichinella │ │ 47 │ 32 │Medic veterinar │ 6 │ 239 │ 239 │
│ │sp prin metoda digestiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │artificiale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 39 │Examen bacteriologic conserve │ │ 2 │ 32 │Medic veterinar │ 5 │ 162 │ 162 │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 40 │Determinarea speciei de │ELISA │ 320 │ 32 │Medic veterinar │ 6 │ 512 │ 512 │
│ │provenienţă a cărnii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 41 │Determinarea speciei de │USDA-FSIS │ 44 │ 32 │Medic veterinar │ 4 │ 172 │ 172 │
│ │provenienţă a cărnii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 42 │Determinare a metalelor grele │ │ 171 │ 32 │Medic veterinar │ 7 │ 395 │ 395 │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ 43 │Detecţia activităţii specifice │ │ 109 │ 32 │ │ 7 │ 333 │ 333 │
│ │a radionuclizilor prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spectrometrie gama │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤

88
│ 44 │Determinare micotoxine │ │ 298 │ 32 │Inginer chimist │ 7 │ 522 │ 522 │
└────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┘

*ST*

F. TARIF

pentru verificarea capacităţii de


diagnostic de laborator în domeniul expertiza alimentelor de
origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor

*T*
*Font 7*
┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumire serviciu/ │Denumire test intercomparare │ Tip probă │Metoda/ Tehnica de laborator│ Tarif lei │
│crt.│ birou/compartiment │ │ │ │ /analiză/ │
│ │ │ │ │ │ examen/ │
│ │ │ │ │ │operaţiune │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │Compartiment Animale│Identificarea bacteriilor │Peşte │Examen bacteriologic │ │
│ │Acvatice │patogene pentru peşti │ │ │ 567 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │ │Detecţie mixobacterii la │Peşte │Examen bacteriologic │ │
│ │ │peşti │ │ │ 300 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │ │Identificarea bioagresorilor │Peşte │Examen bacteriologic │ │
│ │ │parazitari la peşti │ │ │ 298 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │Compartiment Insecte│Identificarea bacteriilor │Probe faguri │Examen bacteriologic │ │
│ │utile │patogene pentru albine │ │ │ 647 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 5 │ │Examen calitativ şi │Probe albine │Examen parazitologic │ │
│ │ │cantitativ în parazitoze │ │ │ 324 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 6 │Compartiment │Identificarea unor compuşi │Probe biologice, furaje, │HPTLC │ │
│ │Toxicologie Chimie │toxici prin tehnici HPTLC │apă, momeli │ │ 328 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 7 │ │Determinarea unor compuşi │Probe biologice, furaje, │Metode specifice │ │
│ │ │toxici prin metode specifice │apă, momeli │ │ 351 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 8 │ │Determinarea metalelor (Pb, │Probe biologice, furaje, │AAS │ │
│ │ │Cd, Cu, Se. Zn, Mg, Ca, K, Na│apă, momeli │ │ │
│ │ │etc.) prin tehnică AAS │ │ │ 303 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 9 │Compartiment viroze │Detecţia anticorpilor │Ser sanguin │serologie virală │ │
│ │majore │specifici virusului │ │ │ │
│ │ │bluetongue │ │ │ 335 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 10 │ │ELISA pentru detecţie │Ser sanguin │serologie virală │ │
│ │ │anticorpi în pesta porcină │ │ │ │
│ │ │clasică │ │ │ 93 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 11 │ │Stern │Stern │biologie virală │ 113 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 12 │ │Identificare anticorpi faţă │Ser sanguin │serologie virală │ │
│ │ │de virusul influentei aviare,│ │ │ │
│ │ │subtipurile H5 şi H7 │ │ │ 2373 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 13 │ │Identificare anticorpi faţă │Ser sanguin │serologie virală │ │

89
│ │ │de virusul bolii de Newcastle│ │ │ 2110 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 14 │Compartiment │Testul ID (Coggins) în │Ser sanguin │test de imunodifuzie în gel │ │
│ │Virusologie │diagnosticul anemiei │ │de agar │ │
│ │ │infecţioase ecvine │ │ │ 70 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 15 │ │Testul ID şi ELISA în │Ser sanguin │test de imunodifuzie în gel │ │
│ │ │diagnosticul leucozei │ │de agar; test imunoenzimatic│ │
│ │ │enzootice bovine │ │ │ 96 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 16 │ │Testul ELISA în diagnosticul │Ser sanguin │test imunoenzimatic │ │
│ │ │rinotraheitei infecţioase │ │ │ │
│ │ │bovine │ │ │ 79 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 17 │ │Testul IFD în diagnosticul │Creier │test de imunofluorescenţă │ │
│ │ │rabiei │ │directă │ 119 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 18 │ │Detecţia PrPres prin testul │Fragmente creier, omogenate │Metoda imunoenzimatică │ │
│ │ │rapid ELISA dublu sandwich │creier │ │ │
│ │ │pentru EST │ │ │ 276 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 19 │ │Detecţia PrPres prin testul │Fragmente creier │Metoda imunoenzimatică │ │
│ │ │rapid ELISA prin utilizare de│omogenate creier │ │ │
│ │ │polimeri chimici pentru │ │ │ │
│ │ │captura selectivă a PrPres │ │ │ │
│ │ │pentru EST │ │ │ 238 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 20 │ │Detecţia PrPres prin testul │Fragmente creier, omogenate │metoda de imunoblotare │ │
│ │ │rapid western blotting pentru│creier │ │ │
│ │ │EST │ │ │ 351 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 21 │ │Detecţia PrPres prin testul │Fragmente creier, omogenate │Metoda imunocromatografică │ │
│ │ │rapid imunocromatografic │creier │ │ │
│ │ │pentru EST │ │ │ 235 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 22 │ │Examinarea la microscop a │Preparate cito - histologice│microscopie │ │
│ │ │preparatelor histologice │din fragmente ţesuturi/ │ │ │
│ │ │permanente colorate prin │organe, colorate prin │ │ │
│ │ │diferite metode de colorare │diferite tehnici de colorare│ │ 168 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 23 │ │Procesarea histopatologică │Fragmente ţesuturi/organe │metoda includerii la │ │
│ │ │prin tehnica histologică de │ │parafină │ │
│ │ │procesare a probelor de │ │ │ │
│ │ │organe │ │ │ 359 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 24 │ │Aplicarea diferitelor metode │Fragmente ţesuturi/organe │metode histologice de │ │
│ │ │histologice de colorare a │ │colorare │ │
│ │ │preparatelor histopatologice │ │ │ │
│ │ │permanente │ │ │ 359 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 25 │Serviciul Biologie │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ │
│ │moleculară şi │virusului pestei porcine │ │ │ │
│ │organisme modificate│clasice │ │ │ │
│ │genetic, Centrul de │ │ │ │ │
│ │studii şi │ │ │ │ │
│ │investigaţii │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice pentru │ │ │ │ │
│ │gripa aviară, │ │ │ │ │
│ │zoonoze, boli │ │ │ │ │
│ │emergente şi │ │ │ │ │
│ │transfrontaliere │ │ │ │ 328 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 26 │ │Identificarea genomului │Organe şi ţesuturi │PCR │ │
│ │ │virusului gripei aviare │ │ │ │
│ │ │(Matrix/H5/N1) │ │ │ 604 │

90
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 27 │ │Identificarea ADN modificat │Alimente şi furaje care │PCR │ │
│ │ │genetic din alimente şi │conţin soia │ │ │
│ │ │furaje care conţin soia │ │ │ 436 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 28 │ │Cuantificarea ADN modificat │Alimente şi furaje care │PCR │ │
│ │ │genetic din alimente şi │conţin soia │ │ │
│ │ │furaje care conţin soia │ │ │ 1877 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 29 │ │Identificarea genotipurilor │Sânge │Tipizare moleculară │ │
│ │ │rezistente/susceptibile la │ │ │ │
│ │ │scrapie │ │ │ 508 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 30 │ │Identificarea genomului │Sânge de rumegătoare │PCR │ │
│ │ │virusului bluetongue │recoltat pe EDTA │ │ 436 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 31 │ │Detecţia elementelor genetice│Alimente şi furaje │PCR │ │
│ │ │p35S şi t-nos din alimente şi│ │ │ │
│ │ │furaje │ │ │ 471 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 32 │Compartiment │Identificarea speciilor de │ │ │ │
│ │Parazitologie │Culicoides vectori pentru │ │ │ │
│ │ │virusul bluetongue │ │ │ 332 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 33 │ │Evidenţierea paraziţilor │ │ │ │
│ │ │intracelulari/extracelulari │ │ │ │
│ │ │din sânge pe anticoagulant, │ │ │ │
│ │ │prin frotiu fixat şi colorat │ │ │ 250 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 34 │ │Evidenţierea parazitului │ │ │ │
│ │ │Cryptosporidium spp din │ │ │ │
│ │ │materii fecale/conţinut │ │ │ │
│ │ │intestinal, prin frotiu fixat│ │ │ │
│ │ │şi colorat prin tehnica Ziehl│ │ │ │
│ │ │Neelsen modificată │ │ │ 277 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 35 │ │Identificarea genurilor şi │ │ │ │
│ │ │speciilor de ectoparaziţi pe │ │ │ │
│ │ │baza caracterelor de │ │ │ │
│ │ │morfologie externă │ │ │ 206 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 36 │ │Identificarea genurilor şi │ │ │ │
│ │ │speciilor de ţânţari şi a │ │ │ │
│ │ │altor vectori ai bolilor la │ │ │ │
│ │ │animale pe baza caracterelor │ │ │ │
│ │ │de morfologie externă │ │ │ 329 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 37 │ │Evidenţierea ouă, oochisturi,│ │ │ │
│ │ │larve sau adulţi de paraziţi │ │ │ │
│ │ │din fecale │ │ │ 233 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 38 │ │Identificarea genurilr şi │ │ │ │
│ │ │speciilor de căpuşe pe baza │ │ │ │
│ │ │caracterelor de morfologie │ │ │ │
│ │ │externă │ │ │ 329 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 39 │ │Detecţia coproantigenelor de │ │ │ │
│ │ │Echinococcus spp din materii │ │ │ │
│ │ │fecale prin tehnica ELISA │ │ │ │
│ │ │directă │ │ │ 171 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 40 │ │Detecţia anticorpilor │ │ │ │
│ │ │anti-Fasciola hepatica în ser│ │ │ │
│ │ │la ovine şi bovine, prin │ │ │ │
│ │ │tehnica ELISA indirectă │ │ │ 181 │

91
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 41 │Compartiment │Izolarea, caracterizarea şi │Omogenate de culturi │examen micologie │ │
│ │Micologie, │identificarea │micotice, secreţii, │ │ │
│ │Micotoxicologie │genurilor/speciilor de fungi │excreţii, fanere, furaje │ │ │
│ │ │implicaţi în diferite stări │ │ │ │
│ │ │morbide la animale │ │ │ 290 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 42 │ │Determinarea unei micotoxine │Furaje │ELISA │ │
│ │ │din proba de furaj prin │ │ │ │
│ │ │tehnica ELISA │ │ │ 404 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 43 │ │Detecţia anticorpilor IgG │ │ │ │
│ │ │anti- Toxoplasma gondii din │ │ │ │
│ │ │ser la animale, prin tehnica │ │ │ │
│ │ │IFI │ │ │ 206 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 44 │Biroul Imunologie │Detecţia anticorpilor │Ser sanguin/sânge │RBT, SAT, RFC │ │
│ │ │anti-Brucella spp prin RBT, │ │ │ │
│ │ │SAT şi RFC (set de 5 probe) │ │ │ 547 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 45 │ │Detecţia anticorpilor anti-M │Ser sanguin/sânge │ELISA │ │
│ │ │paratuberculosis prin ELISA │ │ │ │
│ │ │(set de 5 probe) │ │ │ 331 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 46 │ │Detecţia anticorpilor anti- │Ser sanguin/sânge │RMA │ │
│ │ │Leptospira spp prin MAT (set │ │ │ │
│ │ │de 5 probe) │ │ │ 493 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 47 │Compartiment │Estimarea capabilităţii de │Fecale, furaje, etc. │examen bacteriologic │ │
│ │Bacteriologie │diagnostic pentru izolarea şi│ │ │ │
│ │ │identificarea Salmonella spp │ │ │ 279 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 48 │ │Estimarea capabilităţii de │Frotiuri realizate din │ │ │
│ │ │diagnostic pentru │ţesuturi, culturi bacteriene│ │ │
│ │ │identificarea │ │ │ │
│ │ │morfotinctorială a │ │ │ │
│ │ │bacteriilor patogene la │ │ │ │
│ │ │animale │ │ │ 176 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 49 │Biroul Evaluare │Hemoleucograma din sânge │ │ │ │
│ │bunăstare animală şi│integral de bovine │ │ │ │
│ │protecţia mediului │ │ │ │ 38 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 50 │ │Dozarea unor parametri │ │ │ │
│ │ │biochimici din soluţii │ │ │ │
│ │ │standard │ │ │ 83 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 51 │ │Test de sanitaţie prin │ │ │ │
│ │ │evidenţierea ATP │ │ │ 70 │
├────┤ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┤
│ 52 │ │Analiza microbiologică a apei│ │ │ │
│ │ │potabile │ │ │ 235 │
└────┴────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┘

*ST*

G. TARIF

pentru verificarea capacităţii de


diagnostic de laborator în domeniul expertiza alimentelor de
origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor

92
*T*
┌────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Denumire serviciu/│ Denumire test interlaborator │ Total │
│Crt.│birou/compartiment│ │ tarif lei│
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │Radioactivitate │Determinarea radioactivităţii prin │ │
│ │ │spectrometrie gama │ 285 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2 │Control furaje │Impurităţi botanice din cereale │ │
│ │ │(amestecuri de seminţe) furaje │ 143 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3 │Control furaje │Determinarea conţinutului de umiditate - │ │
│ │ │metoda gravimetrică │ 137 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4 │Control furaje │Determinarea proteinei - metoda │ │
│ │ │volumetrică │ 153 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 5 │Control furaje │Determinarea grăsimii - metoda │ │
│ │ │gravimetrică │ 143 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 6 │Control furaje │Determinarea cenuşii - metoda │ │
│ │ │gravimetrică │ 136 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 7 │Control furaje │Determinarea cenuşii insolubile în acid │ │
│ │ │clorhidric │ 143 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 8 │Control furaje │Determinarea celulozei brute din furaje │ 163 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 9 │Control furaje │Determinarea celulozei prin metoda │ │
│ │ │Sharrer - Kurscher │ 163 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 10 │Control furaje │Determinarea volumetrică calciu - furaje │ 179 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 11 │Control furaje │Determinarea UV-VIS fosfor │ 156 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 12 │Control furaje │Determinarea UV-VIS mangan din furaje │ 151 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 13 │Control furaje │Determinarea UV-VIS magneziu - furaje │ 146 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 14 │Control furaje │Determinare UV-VIS fier - furaje │ 147 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 15 │Control furaje │Determinarea UV-VIS cupru - furaje │ 149 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤

93
│ 16 │Control furaje │Determinarea volumetrică- Mohr - clorura │ │
│ │ │de sodiu │ 145 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 17 │Control furaje │Determinarea conţinutului de cloruri │ │
│ │ │Volhard │ 159 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 18 │Control furaje │Determinare volumetrică - activitate │ │
│ │ │ureazică │ 145 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 19 │Control furaje │Determinarea conţ de azotaţi UV-VIS │ 204 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 20 │Control furaje │Determinarea cont de azotiţi UV-VIS │ 153 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 21 │Control furaje │Determinarea vitaminei A prin │ │
│ │ │spectrofotometrie UV │ 254 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 22 │Control furaje │Determinarea vitaminei E prin │ │
│ │ │spectrofotometrie UV │ 168 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 23 │Control furaje │Identificarea constituenţilor de origine │ │
│ │ │animală │ 176 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 24 │Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS amprol │ 174 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 25 │Control furaje │Determinare UV-VIS dimetridazol │ 166 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 26 │Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS nicarbazin │ 214 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 27 │Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS lasalocid │ 195 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 28 │Control furaje │Identificare UV-VIS tylan │ 184 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 29 │Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS monensir │ 195 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 30 │Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS salinomicin│ 212 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 31 │Control furaje │Identificare şi dozare UV-VIS narasin │ 221 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 32 │Microbiologie │Detecţie Salmonella │ 212 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 33 │Microbiologie │Detecţie Listeria monocytogenes │ 160 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 34 │Microbiologie │Numărare Listeria monocytogenes │ 162 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 35 │Microbiologie │Detecţia Campylobacter │ 287 │

94
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 36 │Microbiologie │Numărare Enterobacteriaceae │ 153 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 37 │Microbiologie │Număr total de germeni │ 138 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 38 │Microbiologie │Numărare Stafilococ c.p. │ 163 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 39 │Microbiologie │Numărare Escherichia coli │ 153 │


├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 40 │Microbiologie │Numărare celule somatice │ 165 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 41 │Microbiologie │Decelarea larvelor de Trichinella │ │
│ │ │spiralis prin metoda digestiei │ │
│ │ │artificială │ 135 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 42 │Toxicologie │Determinare a metalelor grele/element │ │
│ │ │(Pb, Cu,Cd, Zn etc.) prin SAA cu flacără │ 209 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 43 │Toxicologie │Determinare a metalelor grele/element │ │
│ │ │(Pb, Cu,Cd, Zn etc.) prin SAA cu cuptor │ │
│ │ │de grafit │ 214 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 44 │Toxicologie │Determinarea mercurului prin SAA cu │ │
│ │ │vapori reci │ 251 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 45 │Toxicologie │Determinarea arsenului prin SAA cu │ │
│ │ │generator de hidruri │ 271 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 46 │Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin│ │
│ │ │HPLC │ 527 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 47 │Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin│ │
│ │ │test ELISA fără purificare pe coloană │ 398 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 48 │Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin│ │
│ │ │test ELISA cu purificare pe coloană │ 535 │
├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 49 │Toxicologie │Determinarea reziduuri de micotoxine prin│ │
│ │ │test ELISA identificare rapidă │ 208 │
└────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┘

*ST*

H. TARIF

95
pentru evaluarea în vederea autorizării
laboratoarelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

*T*
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ Denumirea laboratorului conform legislaţiei specifice │Tarif de│
│crt.│ │evaluare│
│ │ │ - lei -│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 1. │Laborator sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor │ 2012 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

*ST*

----------
Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa I din ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie
2016, conform pct. 1 al art. I din ordinul mai sus menţionat.

ANEXA 2

A. Tarif sanitar veterinar privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul
produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe
1. Tarif aplicabil cărnii importate
Sumele tarifelor pentru controlul oficial la importul unui transport de carne sunt fixate la:
a) 55 euro/transport până la 6 tone;
b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
c) 420 euro/transport peste 46 tone.
2. Tarif aplicabil produselor de pescuit importate
(1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit este fixat la:
a) 55 euro/transport până la 6 tone;
b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
c) 420 euro/transport peste 46 tone.
(2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit transportate în vrac
trebuie să fie:
a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 500 tone;
b) 1200 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 1.000 tone;
c) 2400 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 2.000 tone; şi
d) 3600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit mai mare de 2.000 tone.
(3) Trebuie să se aplice prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru
animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, în cazul produselor pescuite din
mediul natural al acestora şi debarcate direct de pe un vas de pescuit ce navighează sub pavilionul unei ţări terţe.

96
(4) Tarifele aplicabile producerii şi punerii pe piaţă de produse de pescuit şi de acvacultură sunt fixate la:
- prima punere pe piaţă de produse de pescuit şi de acvacultură:
(i) 1 euro/tonă pentru primele 50 tone valorificate lunar;
(ii) 0,5 euro/tonă peste limita de 50 tone.
3. Tarif aplicabil produselor din carne şi cărnii de pasăre, vânat sălbatic, iepure, vânat de fermă, subproduselor şi hranei
de origine animală destinate animalelor
(1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la
cap. I şi II, sau al unui transport de subproduse de origine animală ori al unui transport de hrană pentru animale este fixat la:
a) 55 euro/transport până la 6 tone;
b) 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
c) 420 euro/transport peste 46 tone.
(2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele
decât cele prevăzute la cap. I şi II, al unui transport de subproduse de origine animală sau al unui transport de hrană pentru
animale, transportate în vrac, trebuie să fie:
a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 500 tone;
b) 1200 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 1.000 tone;
c) 2400 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 2.000 tone; şi
d) 3600 euro/vas cu o încărcătură de produse mai mare de 2.000 tone.
4. Tarif aplicabil tranzitului prin România de produse şi animale vii
Valoarea tarifelor pentru controlul oficial la tranzitul de produse şi animale vii prin România este fixată la un nivel minim
de 30 euro, crescută cu 20 euro/sfert de oră, pentru fiecare membru al personalului implicat în controale.
5. Tarif aplicabil animalelor vii importate
Tariful pentru controlul oficial la importul unui transport de animale vii este fixat:
a) pentru bovine, ecvidee, porcine, ovine, caprine, păsări, iepuri, păsări vânat mic sau vânat terestru şi următoarele
mamifere terestre: porci mistreţi şi rumegătoare, la:
- 55 euro/transport până la 6 tone;
- 9 euro/tonă până la 46 tone; şi
- 420 euro/transport peste 46 tone.
b) pentru animale din alte specii, la costul real de inspecţie exprimat pentru un animal sau pentru o tonă importată, la:
- 55 euro/transport până la 46 tone; şi

- 420 euro/transport peste 46 de tone.

*T*

*ST*

*T*

*ST*

B. TARIF

97
pentru controalele veterinare executate
asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a
frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

*T*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │Tarif/mijloc de│
│crt.│ Acţiunea efectuată │ transport │
│ │ │ - lei - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1.│Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare │ │
│ │şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de │ │
│ │export a mărfurilor supuse controalelor sanitare │ │
│ │veterinare de frontieră │ 44 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

*ST*

----------
Lit. B a anexei 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 317 din 26 aprilie 2016.

*T*

*ST*

*T*

*ST*

C. TARIF
pentru asistenţa sanitară veterinară
acordată în posturile de trecere a frontierei

*T*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │ Tarif/acţiune │
│crt.│ Acţiunea efectuată │ - lei - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

98
│ 1.│Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, │ │
│ │în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului │ 65" │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

*ST*

----------
Lit. C a anexei 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 317 din 26 aprilie 2016.

ANEXA 3

A. Cuantumul tarifului perceput pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar în unităţile care produc alimente de
origine animală prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine
animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007

*T*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitate Specificaţie Tariful
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Abatorizare a) carne de vită de la:
- bovine adulte - 5 euro/animal
- tineret bovin - 2 euro/animal
b) solipede şi ecvidee - 3 euro/animal
c) carne de porc: animale cu
greutatea carcasei:
- mai mică de 25 kg - 0,5 euro/animal
- egală sau mai mare de 25 kg - 1 euro/animal
d) carne de oaie şi carne de
capră, animale cu greutatea
carcasei:
- mai mică de 12 kg - 0,15 euro/animal
- egală sau mai mare de 12 kg - 0,25 euro/animal
e) carne de pasăre:
- pui broiler - 0,01 euro/animal
- găini şi bibilici - 0,005 euro/animal
- raţe şi gâşte - 0,01 euro/animal
- curci - 0,025 euro/animal
- carne de iepure de fermă - 0,005 euro/animal
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Tranşare a) carne de vită, carne de viţel,
carne de porc, carne de solipede/
ecvidee, carne de oaie şi carne de

99
capră (carcasă, semicarcasă şi
sferturi) - 2 euro/tonă
b) carne de pasăre şi carne de
iepure de fermă - 1,5 euro/tonă
c) carne de vânat de fermă şi carne
de vânat sălbatic:
- păsări vânat mic şi vânat terestru - 1,5 euro/tonă
- carne de ratite (struţ, emu, nandu) - 3 euro/tonă
- carne de mistreţ şi de rumegătoare - 2 euro/tonă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Procesarea - produse din carne, carne tocată şi - 1 euro/tonă
cărnii carne preparată materie primă
recepţionată
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Procesarea a) păsări vânat mic - 0,005 euro/animal
cărnii de b) vânat mic terestru - 0,01 euro/animal
vânat c) ratite (struţ) - 0,5 euro/animal
d) mamifere terestre: - mistreţ - 1,5 euro/animal
- rumegătoare - 0,5 euro/animal
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Procesarea - lapte materie primă intrat
laptelui la procesare - 0,5 euro/tonă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Producerea a) prima punere pe piaţă a produselor - 1 euro/tonă
şi punerea de pescuit comercial şi de pentru primele 50
pe piaţă a acvacultură de tone valorificate
produselor de lunar
pescuit - 0,5 euro/tonă
comercial şi peste limita de
acvacultură 50 de tone
b) prima vânzare pe piaţa de peşte - 0,5 euro/tonă
a produselor de pescuit comercial pentru primele 50
şi acvacultură de tone
recepţionate lunar
- 0,25 euro/tonă
peste limita de 50
de tone
c) prima vânzare în cazul lipsei - 1 euro/tonă
gradării sau al gradării insuficiente primele 50 de tone
pentru prospeţime şi/sau dimensiune, valorificate lunar
în conformitate cu prevederile pentru
Regulamentului Comisiei nr. 103/76 şi
ale Regulamentului Comisiei nr. 104/76
- 0,5 euro/tonă
peste limita de 50

100
de tone
d) procesarea produselor de pescuit - 0,5 euro/tonă
comercial şi de acvacultură peşte intrat la
procesare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Activităţi - produse de origine animală, inclusiv - 0,5 euro/tonă
generale ouă destinate consumului uman produse de origine
animală, inclusiv
ouă destinate
consumului uman
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

NOTĂ:
a) În cazul unităţilor de procesare a cărnii cu sală de tranşare, pentru carnea intrată la tranşare (carcase, semicarcase şi
sferturi de bovine, porcine, ovine şi caprine) se aplică numai tariful prevăzut la pct. 2.
b) Pentru unităţile de procesare a cărnii independente fără abatorizare şi tranşare, carmangerii şi măcelării, se aplică numai
tariful de la pct. 3.
c) În cazul în care în aceeaşi unitate se desfăşoară activităţi de abatorizare, tranşare şi procesare a cărnii, se aplică
numai tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2.
d) Pentru unităţile de tranşare, restul materiei prime se tarifează ca la pct. 3.
e) Tariful pentru unităţile prevăzute la pct. I nu poate fi mai mic de 50 euro/lună şi mai mare de 5000 euro/lună, cu excepţia
unităţilor de procesare a cărnii, unde tariful nu poate fi mai mare de 2000 euro/lună.
f) Produsele de origine animală depozitate în depozite integrate în unităţile producătoare, precum şi în alte depozite
autorizate sanitar-veterinar aparţinând aceleiaşi unităţi, aflate în aceeaşi localitate şi în alte localităţi, precum şi produsele
de origine animală livrate de unitatea producătoare altei unităţi în baza unui contract de franciză nu se tarifează.
g) În cazul în care fermele piscicole aparţin aceleiaşi unităţi de procesare, se percepe numai tariful prevăzut la pct. 6 lit.
d).
h) În cazul în care în aceeaşi unitate se desfăşoară activităţi de abatorizare păsări şi tranşare carne de pasăre, se va
percepe numai tariful pentru abatorizare, pentru loturile tăiate în aceeaşi unitate.

*T*

*ST*

*T*

*ST*

B. Tariful pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare,
procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

101
*T*
*Font 9*
┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Etapele aferente realizării│Cheltuieli pentru │Cheltuieli necesare│ Total │
│crt.│unui control oficial în │salariu/persoană/h│ perfecţionării/ │cheltuieli/h│
│ │domeniul alimentar │ (lei) │ persoană/h │ (lei) │
│ │ │ │ (lei) │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 1 │Pregătirea controlului, │ │ │ │
│ │studierea facilităţilor şi │ │ │ │
│ │documentaţiei deţinute │ │ │ │
│ │de operatorii economici, │ │ │ │
│ │astfel încât să fie │ │ │ │
│ │capabili să îşi │ │ │ │
│ │îndeplinească atribuţiile │ │ │ │
│ │în mod adecvat │ 22 │ 1 │ 23 │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 2 │Realizarea controlului │ 22 │ 1 │ 23 │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ 3 │Analiza activităţii de │ │ │ │
│ │control şi stabilirea │ │ │ │
│ │concluziilor │ 22 │ 1 │ 23 │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ 66 │ 3 │ 69 │
└────┴───────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────┘

*ST*

----------
Lit. B a anexei 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 317 din 26 aprilie 2016.

*T*

*ST*

*T*

*ST*

102
*T*

*ST*

C. Tariful pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine
nonanimală

*T*
┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ Loturi ≤ 15 tone │ Loturi > 15 tone │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│Distanţa până la locul │ │ │
│de prelevare ≤ 80 km │ 69 lei │ 80 lei │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│Distanţa până la locul de│ │ │
│prelevare > 80 km │ 94 lei │ 100 lei │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘

*ST*

----------
Lit. C a anexei 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 317 din 26 aprilie 2016.

*T*

*ST*

*T*

*ST*

D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare
cu amănuntul

*T*
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Tariful de │
│crt.│ Unitatea │înregistrare │

103
│ │ │ lei/unitate │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.│Carne, lapte şi produse din lapte: │ │
│ │- carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor│366 - │
│ │şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al │persoane │
│ │exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui │juridice │
│ │ │10 - persoane│
│ │ │fizice │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Centru de colectare a vânatului sălbatic │ 244 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2.│Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din │ │
│ │miere şi ouă pentru consum: │ │
│ │- centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a │ 244 │
│ │peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, │ │
│ │gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru │ │
│ │de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse │ │
│ │apicole, centru de colectare a ouălor │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a │ 122 │
│ │mierii de albine şi a altor produse apicole │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3.│Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare│ │
│ │a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în│ │
│ │domeniu: │ │
│ │Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie │ 366 │
│ │şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare │ │
│ │prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a │ │
│ │mijloacelor de transport │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, │ 244 │
│ │depozit alimentar, catering │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Hipermarket/Supermarket │ 612 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4.│Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi │ │
│ │legumelor │ │
│ │Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a │ 240 │
│ │produselor din cartofi în scop alimentar │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/ │ 244 │
│ │concentratelor de fructe şi legume │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi │ 244 │
│ │legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) │ │

104
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5.│Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor │ 366 │
│ │vegetale şi animale │ │
│ │Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale│ │
│ │brute şi rafinate │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor │ 366 │
│ │pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate │ 244 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6.│Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului│ 244 │
│ │şi produselor din amidon │ │
│ │Unităţi de morărit şi măcinat │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi │ 366 │
│ │a premixurilor │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a │ 244 │
│ │glucozei, siropului de glucoză şi a maltozei │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru măcinarea legumelor │ 244 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7.│Activităţi de fabricare a altor produse alimentare │ 366 │
│ │Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi │ │
│ │conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de │ │
│ │panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, │ │
│ │biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, │ │
│ │fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc. │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase│ 366 │
│ │a gumei de mestecat, a ciocolatei şi a produselor din cacao│ │
│ │etc. │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, │ 244 │
│ │cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase │ │
│ │similare │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea │ 366 │
│ │condimentelor │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare │ 366 │
│ │omogenizate şi alimentelor dietetice │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate │ 244 │

105
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de │ 244 │
│ │origine nonanimală neclasificate în altă parte │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/ │ 244 │
│ │deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi │ │
│ │de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau │ │
│ │cristalizate) │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea │ 244 │
│ │ciupercilor │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8.│Activităţi de fabricare a băuturilor │ │
│ │Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie │ 366 │
│ │şi a băuturilor alcoolice distilate │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor │ 366 │
│ │vinuri din fructe │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor │ 366 │
│ │băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi │ 366 │
│ │răcoritoare nealcoolice │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9.│Alte activităţi │ │
│ │Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor │ 244 │
│ │alimentare de origine nonanimală │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi de fabricare a îngheţatei │ 244 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine │ 366 │
│ │nonanimală │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Depozit pentru seminţe de consum │ 244 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi de comercializare a produselor alimentare de │ 366 │
│ │origine nonanimală congelate │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele │ 122 │
│ │alimentare ce vin în contact cu alimentele │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală │ 122" │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

106
*ST*

----------
Lit. D a anexei 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 1 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 317 din 26 aprilie 2016.

ANEXA 4

A. TARIF
pentru autorizarea şi reautorizarea
comercializării reagenţilor şi a
seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru
modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare

*T*
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ Denumire operaţiune │ Tarif │
│crt.│ │ opera- │
│ │ │ ţiune │
│ │ │ - lei -│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 1. │Emitere autorizaţie de comercializare a reagenţilor şi a │ │
│ │seturilor de diagnostic de uz veterinar │ 2571 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 2. │Reautorizarea comercializării reagenţiilor şi a seturilor de │ │
│ │diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului │ │
│ │pentru fiecare serie/lot/şarjă │ 643 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 3. │Reautorizarea comercializării reagenţiilor şi a seturilor de │ │
│ │diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului │ │
│ │pentru fiecare serie/lot/şarjă │ 1286 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 4. │Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I │ 387 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 5. │Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II │ 643 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

*ST*

B. TARIF
pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar
în vederea verificării valorii de diagnostic

107
*T*
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ Denumire operaţiune │ Tarif │
│crt.│ │ opera- │
│ │ │ ţiune │
│ │ │ - lei -│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 1. │Set de diagnostic RSAR │ 323 │
├────┼──────────────────────────