Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAME ACREDITATE 6. Tehnologii Informaționale Computerizate 11.

Informatică și TIC pentru gimnaziu clasa a V-a


- Furnizor: C.C.D. Brăila
- Furnizor: C.C.D. Prahova - Public ţintă: cadre didactice care predau Informatică și TIC în învăţământul preuniversitar
1. Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor - Public ţintă: cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar - Durata: 60 de ore
didactice pentru examenul de definitivare în învățământ - Durata: 1020 de ore - Număr credite profesionale transferabile: 15
și concursul național pentru ocuparea posturilor - Număr credite profesionale transferabile: 30 - Acreditat prin O.M.E.C.S. nr.4586/09.08.2017
- Acreditat - Program categoria 1, durata acreditării: 4 ani
- Locaţii: C.C.D. Prahova și filiale - Locaţia: C.C.D. Prahova
- Furnizor: C.C.D. Prahova
- Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
- Durata: 120 de ore
12. JOBS – formarea pentru orietare și consiliere în
- Număr credite profesionale transferabile: 30 7. Prevenirea comportamentului violent în școală
- Acreditat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 3114/01.02.2016 cariera elevilor
- Program categoria 1, durata acreditării: 3 ani
- Locaţii: C.C.D. Prahova și filiale - Furnizor: C.C.D. Prahova - Furnizor: Centrul Național de Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic
- Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - Public ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar
- Durata: 48 de ore
2. Management şi comunicare în învățământ - Număr credite profesionale transferabile: 12
- Durata: 48 de ore
- Număr credite profesionale transferabile: 12
- În curs de acreditare - Acreditat prin O.M.E.C.S. nr.4586/09.08.2017
- Furnizor: C.C.D. Prahova - Locaţii: C.C.D. Prahova și filiale - Program categoria 3, durata acreditării: 3 ani
- Public ţintă:cadre didactice din învăţământul preuniversitar - Locaţia: C.C.D. Prahova
- Durata: 120 de ore
- Număr credite profesionale transferabile: 30
- Acreditat 8. Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini
- Locaţii: C.C.D. Prahova și filiale
13. Educație financiară
- Furnizor: C.C.D. Prahova
3. Asigurarea calității în unitățile școlare - Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - Furnizor: C.C.D. Maramureș
- Durata: 60 de ore - Public ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar
- Număr credite profesionale transferabile: 15 - Durata: 62 de ore
- Furnizor: C.C.D. Prahova
- Acreditat prin O.M.E.C.S. nr.3680/08.04.2015 - Număr credite profesionale transferabile: 15
- Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - Acreditat prin O.M.E.N. nr. 3019/08.01.2018
- Program categoria 3, durata acreditării: 3 ani
- Durata: 45 de ore
- Locaţii: C.C.D. Prahova şi filialele - Program categoria 3, durata acreditării: 3 ani
- Număr credite profesionale transferabile: 11 - Locaţia: C.C.D. Prahova
- În curs de acreditare
- Locaţii: C.C.D. Prahova și filiale
9. Istoria recentă a României Notă! Cost curs acreditat/cursant: 15 lei/credit
4. Calitate în managementul inspecţiei şcolare
___________________________________________________
- Furnizor: C.C.D. Grigore Tăbăcaru Bacău Pentru cursurile acreditate
- Furnizor: C.C.D. Prahova - Public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar cu specializarea istorie * Locaţia de desfăşurare a cursurilor este, după caz:
- Public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar - Durata: 90 de ore Casa Corpului Didactic Prahova, filiale C.C.D. Prahova
- Durata: 52 de ore - Număr credite profesionale transferabile: 25
- Număr credite profesionale transferabile: 13 - Acreditat prin O.M.E.C.S. nr.4623/27.07.2015 * Înscrierile se vor face online pe site-ul www.ccdph.ro
- Acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 3680/08.04.2015 - Program categoria 1, durata acreditării: 3 ani
- Program categoria 3, durata acreditării: 3 ani - Locaţia: C.C.D. Prahova * Dosarul de înscriere, care va conţine Formularul de înscriere, Adeverinta tip şi
- Locaţii: C.C.D. Prahova și filiale celelalte documente precizate în Formularul de înscriere, se va aduce în prima zi de
curs
10. Școala Incluzivă - Școală pentru toți
5. Instrumente multimedia în școală * Listele cu cadrele didactice cărora li se va aproba înscrierea la diferite programe
- Furnizor: C.C.D. București de formare, precum şi datele de începere a cursurilor, vor fi postate pe site-ul
- Public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar instituţiei
- Furnizor: C.C.D. Prahova - Durata: 60 de ore (30 de ore face to face, 30 de ore online)
- Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - Număr credite profesionale transferabile: 15 * Certificare: Atestat de formare continuă însoţit de Fişa competenţelor şi a
- Durata: 40 de ore disciplinelor
- Acreditat prin O.M.E.C.S. nr.6217/23.12.2016
- Număr credite profesionale transferabile: 10 - Program categoria 2, durata acreditării: 3 ani
- Acreditat prin O.M.E.C.S. nr.3680/08.04.2015 - Locaţia: C.C.D. Prahova
- Program categoria 2, durata acreditării:3 ani
- Locaţii: C.C.D. Prahova și filiale
Nr.
PROGRAME AVIZATE DE M.E.N. Crt.
Denumirea programului Public ţintă vizat Durata
Casa Corpului Didactic
Formarea profesorilor la
Nr.
Denumirea programului Public ţintă vizat Durata standarde europene- poarta cadre didactice din învățământul profesional Prahova
Crt. 31 24 de ore
elevilor către o piață a muncii și tehnic
cadre didactice din învăţământul competitivă în context european
1 A fi dascăl azi 24 de ore
preuniversitar cadre didactice din învățământul
Abilitarea curriculară a cadrelor 32 Go Lab- în procesul educațional 24 de ore
cadre didactice din învăţământul primar din preuniversitar
2 didactice din învăţământul primar 16 ore
pentru clasa pregătitoare
unităţile şcolare din judeţul Prahova cadre didactice, cadre didactice auxiliare și
33 Instrumente multimedia în școală 40 de ore
Abilitarea curriculară pentru nivelul
nedidactice din învăţământul preuniversitar
3 profesori din învățământul preuniversitar 24 de ore Managementul activităţilor de
gimnazial 34 secretare din şcoli şi licee 24 de ore
Activitatea educativă – componentă a învățători, profesori diriginți, consilieri secretariat
4 16 ore
administratori financiari din licee şi centre
educației permanente educativi Managementul financiar al
35 24 de ore
Adaptarea curriculei şi a învăţării – cadre didactice din învăţământul organizaţiei şcolare financiare
5 24 de ore
condiţie a succesului şcolar preuniversitar, special şi special integrat cadre didactice de diferite specialităţi cu
Administrarea rețelelor de cadre didactice din învățământul 36 Managementul proiectelor 24 de ore
6 24 de ore responsabilităţi în proiecte de parteneriat
calculatoare preuniversitar cadre didactice din învățământul
personal didactic și didactic auxiliar din Managementul situațiilor de preuniversitar cu responsabilități în domeniul
7 Asigurarea calității în școală 24 de ore 37 24 de ore
învăţământul preuniversitar urgență situațiilor de urgență, consilieri educativi,
cadre didactice din învăţământul diriginți
Aplicarea principiului egalității de
8 preuniversitar, personal didactic auxiliar și 16 ore Mentoratul – de la teorie la profesori mentori pentru coordonarea
șanse în școală 38 24 de ore
nedidactic practică stagiului practic
profesori de informatică de gimnaziu și de Management și consiliere pentru
liceu debutanți sau înscriși la examenele de 39 cadre didactice și didactic auxiliar 12 ore
9
Aspecte metodice privind predarea
24 de ore cariera didactică
informaticii în gimnaziu și liceu obținere a gradelor didactice (definitivat sau Noile educații și problematica cadre didactice din învățământul primar și
gradul didactic II) 40 12 ore
lumii contemporane gimnazial
profesori de matematică de gimnaziu și de Noua generație de proiecte
liceu debutanți sau înscriși la examenele de 41 cadre didactice de diferite specialităţi 24 de ore
10
Aspecte metodice privind predarea
24 de ore educaționale europene -
matematicii în gimnaziu și liceu obținere a gradelor didactice (definitivat sau Perfecționarea cadrelor didactice
gradul didactic II) cadre didactice din învățământul
42 care predau disciplina educație 24 de ore
Competenţe specifice şi de bază preuniversitar
cadre didactice din învătământul tehnologică.
11 pentru disciplina istorie şi didactica 24 de ore Perfecţionarea responsabililor cu
specialităţii
preuniversitar responsabili cu formarea continuă din
43 formarea continuă din 12 ore
Comportamentul violent şi învăţământul preuniversitar
învăţământul preuniversitar
12 absenteismul – prevenire şi învăţători şi diriginţi 24 de ore
intervenţie
Pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea demersului didactic profesori de limba şi literatura română de
cadre didactice din învăţământul preşcolar şi 44 24 de ore
13 Consilierea în grădiniţă şi şcoală 24 de ore în cadrul lecţiilor de limba şi gimnaziu şi de liceu
primar
literatura română
Contribuţia structurilor info-
bibliotecari, profesori documentariști, Pregătirea, organizarea şi
14 documentare la imaginea 24 de ore profesori de limba şi literatura română și
responsabili CDI 45 desfăşurarea demersului didactic 24 de ore
instituţională profesori de limba latină
în cadrul lecţiilor de limba latină
Colaborare, cooperare și cadre didactice din învățământul
15 24 de ore Prevenirea corupției în educație
comunicare între școală și familie preuniversitar cadre didactice din învățământul
46 prin informare, formare și 24 de ore
cadre didactice, profesori documentariști, preuniversitar
16 Cultura Informaţiei 24 de ore responsabilizare
bibliotecari
Probleme ale evaluării în gimnaziu cadre didactice din învăţământul
Cunoașterea principiilor
47 şi liceu la limba şi literatura preuniversitar din învăţământul gimnazial şi 24 de ore
comportamentale de bază – factor cadre didactice din învăţământul preşcolar şi
17 24 de ore română liceal
esențial pentru lucrul cu copiii cu primar
Proiectarea, managementul şi
autism cadre didactice din învăţământul
48 evaluarea programelor 24 de ore
Curs practic de consiliere şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar
18 24 de ore educaţionale
orientare preuniversitar
cadre didactice din învăţământul
Dezvoltarea competenţelor 49 Religie şi cunoaştere ştiinţifică 24 de ore
preuniversitar, nivel liceal

OFERTA
didactice de evaluare a învăţării
cadre didactice din învăţământul Sistemul de valori într-o şcoală
19 prin examene naţionale, la 16 ore 50 profesori pentru învăţământul primar 12 ore
preuniversitar prietenoasă
disciplinele din programele de
examene naţionale Să comunicăm eficient în limba profesori, învățători,educatori interesați în
51 30 de ore
franceză aprofundarea cunoștintelor de limba franceză

DE FORMARE
Elemente de didactică pentru profesori debutanţi din învățământul
20
debutanţi şi stagiari preuniversitar
12 ore Strategii de prevenire a cadre didactice din învățământul preșcolar,
52 16 ore
problemelor de comportament primar și gimnazial
21 Elemente de legislaţie şcolară directori, directori adjuncți 12 ore
TIC pentru personalul didactic
Elemente de pedagogie și 53 personal didactic auxiliar din şcoli 24 de ore
auxiliar

CONTINUĂ
psihologie a educației pentru cadre didactice debutante şi stagiari de
22 24 de ore Utilizarea instrumentelor cadre didactice din învăţământul
susținerea examenelor și diferite specialităţi 54 24 de ore
multimedia preuniversitar
concursurilor naționale
cadre didactice din învăţământul
Elemente de psihopedagogia Pentru programele de formare avizate de M.E.N.
23 primar/gimnazial/liceal din unităţile şcolare 24 de ore
supradotării
din judeţul Prahova
24 Educație nutrițională educatori, învățători, profesori, diriginți 24 de ore
* Furnizor: C.C.D. Prahova
Evaluarea la MATEMATICĂ– pas * Taxa de curs: 3,5 lei/ora/cursant A. PROGRAME ACREDITATE
25 profesori de matematică (gimnaziu) 24 de ore
cu pas – la gimnaziu * Locul de desfăşurare a cursurilor este, după caz: C.C.D. Prahova, filiale C.C.D.
Evaluarea la MATEMATICĂ – cadre didactice din învățământul Prahova, C.D.I.-uri, C.J.A.P. Prahova, unități de învățământ
26 24 de ore
pas cu pas – la liceu preuniversitar
* Certificare: Adeverinţă tip CCD B. PROGRAME AVIZATE DE M.E.N.
Evaluarea, componentă esenţială a cadre didactice din învăţământul
27 24 de ore * Înscrierile se vor face online pe site-ul www.ccdph.ro.
procesului didactic preuniversitar
28
Evaluare prin probe practice/orale
inspectori și metodiști I.S.J. Prahova 16 ore * Dosarul de înscriere, care va conţine Formularulde inscriere, Adeverinta tip şi celelalte Anul şcolar 2017-2018
și inspectii speciale la clasă documente precizate în Formularul de înscriere, se va aduce în prima zi de curs.
29 Formarea metodiştilor metodiști ISJ 16 ore
* Listele cu cadrele didactice cărora li se va aproba înscrierea la diferite programe de Str. Democrației nr. 35, Ploiești,
profesori suplinitori în vederea participării la
30 Formarea suplinitorilor concursul național de ocupare a posturilor 24 de ore formare, precum şi datele de începere a cursurilor, vor fi postate pe site-ul instituţiei. jud. Prahova, cod 100559
vacante din învățământul preuniversitar Tel/Fax: +40 (0)244 577 338
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Str. Democrației nr. 35, Ploiești,jud. Prahova, cod 100559
www.ccdph.ro
Tel/Fax: +40 (0)244 577 338, www.ccdph.ro, Mail: ccdprahova@gmail.com ccdprahova@gmail.com