Sunteți pe pagina 1din 185

Dr.

Aurel ~opescu-Bilce~ti 1

MISTERUL MORTII,
. LiJMEACEALALTA
~I NEM~REA
SUFLETULUI
:.,.

Editors 'Iriumf

'------
MOTTO:

Nu mil tem privind groapa eu umbrele-i eterne


Caei daea ~tiu eii trupul e aeaolo lntr-o lnehisoare ./
in ea sujletu-~i ajla aeolo aripa spre-nal(are.

VICTOR HUGO

--
- -- -- - -- --- - -

PREFATA
,

In eartea "Misterul mortii, lumea""cealalta #


nemurirea sufletului" am deseris aleatuirea fiintei umane
eu eele trei eorpuri ale"sale: fizic, eterie ~i astral, in care se
aila inchis spiritul sau. Aeeste trei corpuri sunt "
create de-
spirit odata eu intruparea sa, dupa legi spirituale, divine,
conform karmei fiecaruia.
Corpul fizie alcatuit din tesuturi, organe ~iaparate, are
rplul de a mentine stabil mediul intern al organismului
reprezentat prin sange, in a~afel incat el sa contina in mod
permanent, toate substantele necesare intretinerii vietH.
Cine este in ultima instanta beneficiarul acestor
activitati con~tiente ~i incon~tiente ale organismului? Cel
ce beneficiazii ~e toate aeestea este con~tientul omului,

3
- . --

Misterul mortii, lumea cealaltl ,I nemurlrea suOetului

prin care.el se bucura ca ffiananCaroai bine, ca are conditii


de confort mai bune ~i ca simte anuinite placeri prin
organelesale de simt. .

Tot con~tientul este acela prin care omul dore~te sa-."


evite suferintele vietii. Dar cine este acest co~tient? S-ar
putea interpreta ca acesta. este reprezentat de creieriJl
uman, acest organ care este format din 14 mjliarde de
celule munite neuroni ~i care sunt ~te intre ele prin sute
de miliardede conexiuni. "'

Aceste conexiuni sunt puse sau nu in functiune in


raport de cablajul cu care se n~e fiecare dintre noi, cablaj
specific speciei umane, dar care nu este identic pentru toti
oarnenii, caci fiecare om are 0 anumita karma ~i tocmai din
aceasta cauza spiritul i~i creeaza corpul eteric ce va forma
creierul in scopul indepliniiii acestei karme. De aici rezulta
diferentele dintre oarneni ce se datoreaza treptei de
dezvoltare spirituaUi diferit~ a spiritului ce vine la
reincarnare.
Daca creierul ar fi in ultima instanta beneficiarur
intregii activitap a corpul~ fizic, acesta. odata cu moartea
dispare caci el este format din materie organic a ~iaceasta
este supusadescompunerii.
Atunei eu ce se alege omul in viata, caci indiferent
dac~ pri~ creierul sau inco~tientul sau in timpul vietH
percepe satisfaetii sau suferinte, odata cu moartea nu mai
ramane mmic din toate aceste per~epfjj.
Rostul vietH este ca omul sa manance bine ~i sa aiba

- --- -
_.- ------.--.

Dr. Aurel Popescu-Bllce~ti

tot confortul, saUdimpotrivd, sd sufere?


Dupd moarte nu mai mmane nimic, cine i~i mai
aminte~tecd a existat 0 fiintd omeneascd sau alta, toml este
o iluzie, astazi ne privim unii pe aItii iar maine unii dintre
noi yom fi morp.
Ce mmane din viata ~or~i a noasW, a tuturora?
Rdmane un timp amintirea ~i apoi totul dispare ca ~i
cand ar fi fost un vis.
Din sutele de ~ilioane de spermatozoizi apti sd ducd
viata mai departe, ~ansa.o are 'numai unul, celelalte
miliarde se pierd in timpul vietii tard sd aibd aceasm ~ansd,
de~i fiecare dintre ei poartd informatia specificd fiintei
umane. Ce avantaj ii aduce viata acestui unic spermatozoid
saula 2-3 in .timpul unei vieti care sd dea na~tere la 2-3
urm~i in corp fizic?
Daca indiferent de modul cum percepem viata, aceasta
este trecatoare §i 0 iluzie de ce ne n~tem daca toti trebuie
sa murim?
Riispunsul la aceste intrebari trebuie sa fie aItul ~i
acest riispuns il da ~tiinta spiritua1a.Ea ne descrie cele trei
corpuri: fizic, eteric §i astral, ca instrumente pe care ~i Ie
creeaza 0 alta entitate, care ~ste nemuritoare ~i
transcendenta ~i aceasta este reprezentata de spiritul
omului.
Numai. spiritul omului este acela ce poate beneficia
sau nu de viata fizied, dici toate amintirile vietii pamante~ti
Taman inregistrate in amintirea spiritului ~i in arhiva

5
--...........

Misterul morfii, lumea cealaltli ~i nemurir~a suOetului

cereasca, dupa care yom fi judecafi.dupa moarte.


Suferinfele sau nesuferinfele sunt ~coli pe care trebuie
sa Ie unneze spiritul confonn destinului fiecaruia.
Spiritul omului nu se n~te odata cu n~terea copilului
~a cum se fonneaza cele trei corpuri, fizic, eteric ~iastral,
caci el vine deja fonnat din lumea spiritelor ~i el reprezinta
un spirit care a mai avut ~i alteintrupari, in_~te vieff
pamante~ti anterioare. Dar de ce;trebuie sa traiasca spiritul
in plan fizic, de ce nu a rarnas in lumea astrala, in oamenii
-
astrali - adica ingeri pe care i-a creat Dumnezeu, de ce fel
de impuri~fi trebuie sa se debaraseze pentru a cobon in
a
materie ~i suferi?
Totul se datoreza pacatului Luciferic pe care il poartii
aceste spirite, pe care Ie purtiim fiecare dintre noi, caci ele
au fost odata in plan astral $i nu cuno~teau nici suferinfa ~i
nici moartea, ele erau tara sex ca ~i ingerii a~a cum pot
deveni sfintii care traiesc pe Parnant.
Lucifer a dorit sa traiasca in pl~ fizic caci el
prefigurand .chipul femeii fizice a dorit sa cunoasca place-
rea vietii sexuale. Dorind sa paraseasca' planul de crea1ie
divina~i-acreat0 planeta fizi~apentru a-~iindepliniacest .
. plan, dar aceasta planeta a fost distrusa de Dumnezeu,
resturile ei fizice, constituindu-Ie meteoritii, asteroizii ~i
cometele de astazi, care se gasesc in spatiul astral ~ise
rotesc :peun inel ce se afla intre planetele Marte ~i Jupiter,
adica chiar ~colo unde Lucifer i~i crease planeta sa.
Dumnezeu a creat Pamantul ~iI-a blestemat capeel sa

6
.
j
~ -- ----..... I
Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

duca viata aceste. spirite luciferice razvratite care au


reprezentat Qtreime din ingerii creati de Dumnezeu.
Odata cu crearea omului fizic a venit ~i moartea, ca.o
pedeapsa data de Dumnezeu, dici aceste spirite razvratite
trebuie sa moara, sa se nasca din nou ~i din nou sa moara
pana cand prin suferinta el~ se vor putea purifica ~i odata
cu aceasta purificare sa poata parasi detinitiv aceasta
planeta blestemata de Dumnezeu, Pamantul.
Acest pacat numit stramo~esceste cauza mortii omului
~i cel care ne fac~ sa ne n~tem pentru suferinta: Din acest
punct de vedere nu este intfunplatoare manifestarea mamei
. la n~tere care ppa de durere ~i nici ppatul copiluluinou
nascut, de indata ce ia contact cu lumea exterioara,caci atAt
muritorul de mai t8rziu cat ~inascutul ce va continua vlata,
sunt tacuti in pacatul sexual, care este luciferic. .
De ce mama odata cu n~terea ,copilului nu are 0
senzat~ede placere ~i de fericire, c~i ~a ar fi normal de
indata ce ea da n~tere unei vieti care sa perpetueze specia
'umana.
Aceasta doctrina a cosmogoniei -ezoterice, este
cunoscuta de toate religiile, dar nu este tacut1icunoscuta.
De ce oare a fost necesar ca Fecioara Maria sa se nasca
din Dub la fel cum s-a nascut din Dub ~i Isus Hristos?
Fecioara Maria a retacut-o pe Eva astrala cea tara de pacat
, ~inemuritoare,iar Isus HristosI-aretacut peAdam Celest;
pe Feciorul Fecioar~ din .1umeaastrala, ambii ocolind .
pacatul Iuciferic.

'--
-- ---- .- -- ------

Misterul martii, lumea ceidaltA ~i nemurirea suOetului

Odata cu moartea fIzica are loc 0 ~tere spirituala,


caci spiritul, care s-a aflat inchis caintr-o inchisoare in cele
trei corpuri care alcatuiesc cam~Ue sale, se elibereaza
. odata cu distrugerea lor ~i se va inalta in lumea spiritelor..
Odata eliberat, acest spirit va fi judecat de spjptele
angelice ~iluciferice ~iva fi retrimis din nou la reincarnate,
la noi suferinte, atunci cand in viata sa pamanteana nu 'a
beneficiat de purlficare sau. nu se Na mai reincarna .'
niciodata, ~a luind ~tere sOOtiice au trait pe Parnant.
Ace~a, daca vor fi .trimi~i inapoi pe P4m8nt, vor avea 0
misiune speciala, aceea de a amta oamenilor.. puterea
.. §i
vointa lui DUmnezeu.
In a,ceastacarte voi descrie fenomenul mortii, etapele
prin care trece corpul \iman pam se instaleaza moartea, din
\
punctul de vedere al aspectelor fiziologice ~i
fiziopatologice. Pe de alta parte, yom constata ce se II
intfunpla cu spiritul omului dupa moarte, in lumea cealalta,
I
care exista in paralel cu lumea noastra fizica.
Pentru a intelege aceasta lume spirituala trebuie sa
.intelegem ca existenta ei se afla in alte dimensiuni, in care
noi, ca fiinte ~ateriale, nu putein patrunde. Numai spiritele
noastre potpatrunde in aceste dimensiuni, carese supra-
pun notiunii de ceruri, iar daca exista ~apte ceruri, atunci
trebuie sa existe ~apte dimensiuni, dar aceasta trecere a
spiritului uman intr-o altadimensiune are loc numai dupa
moartea fizica.
in ~ceste ceruri ajung gandurile oamenilor ~i, in

--
Dr. Aurel Popescti-BjUce~tJ

funcpe de gradul de puriflcare at spiritelor ce Ie emanA,


acestea pot parcurge aceste ceruri, care formeazAco~tiinta
cosmica, ace~ DEVACHAN, .denumit astfel de Rudolf
Steiner sau NIRVANA,din religia budistA.
Fenomenul morpi a preocupat mintea omeneascAdin
toate timpurile, datoritAfaptul~i cAnu exista un om care sA
poatAevita acest ultim moment al existentei sale flzice. \

Acest fenomen ne face pe fiecare dintre noi sA ne


cutremurmn, atunci cand ne gandim la .el cAci, dacAviata
este 0 stare de con~tienta.prin care ne putem da seama de
existenta ei, moartea nu mai este insoptA de nicio forma de
co~tienta. AceastAteama de necunoscut ne inspwmantA
cel mai mult, cAciniciun om nu s-a intors la viatAdupa ce
a murit, sAne poatArelata ceea ce urmeaza dupa star~itul
vietii..
VAzandun om mort, te intristezi, iar dacAel iti este
rucla sau prieten, te afecteazA mai mult decdt oricare alt
eveniment al vietii.
Priviti taOOsau mama care ~i-au pierdut flul, sau
copilul care ~i-apierdut parintii ~i yeti vedea pe chipullor
cea mai profunda tristete ~i suferintA.
Pentru mult timp, fata lor este transflguratAde durere,
aceasta pentru ca dispare pentru totdeauna flinta pe care au
iubit-o sau omul pe care-l cuno~teau. Viata este trecatoare
~i nimeni mi se n~te nem~tor, indiferent de gradullui de
cultura sau de conditia sa sociaUi sau materiala, caci toti,
mai devreme sau mai tfuziu, suntem supu~i aceluia~i

9
.-- --.---

Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea suOetului

deznodamant - moartea.
Cel ce da na~tere unei alte vieti, da, de fapt, n~tere
unei alte morti, caci dupa fiecare viataurmeaza, in mod
inevitabil, moartea. Numa{ spiritul, eliberat dupa moarte,
l~i continua existep.ta sa astrala, pastrandindividualitatea
omului pamantean, a carui viata ramane inregistrata sub
fonna de imagini in co~tHnta spiritului. .
Spiritele oamenilor, aflate in spati~, se pot manifesta ~i
i~i pot dovedi existenta prin mediumuri, materializandu-se
prin aparitia, spontana, sub forma de fantome, care
reprezintapersonalitatea corpului fizic in care au trait.
Spi~iteledin spatiu ne influenteaza permanent, in mod
incdn~tient,prin telepatie, atat in stare de veghe..cat ~i in
timpul somnului, atunci cand spiritul, imbtacat in corpul
astral,parase~te corpul fizie ~i ia contact direct cu celelalte
I
spirite. Spiritele din lumea cealalta se manifesta in timpul
1
~edintelorde spiritism, cand ne comunica aspecte ale vietH
de acolo sau anumite evenimente pe care Ie-au trait in i
. timpul vietii pamante~ti sau pe care Ie vor trai oamenii 1
prezentila aceste ~edinte.
Existenta spiritului nemuritor ~i transcendent este
dovedita ~i in ~edintele de hipnoza, prin regresia in timp,
cand spiritul din om se manifesta prin toate vietile pe care
le-a trait pe Pamant, in intruparile lui anterioare.
Descrierea lumii celeilalte ~i a nemuririi spiritului
reprezinta tema acestei carti.

10
FENOMENUL MORTII
.

Numai omul, dintre toate speciile create de


Dumnezeu, are in co~tiinta sa convingerea di intr-o zi va
moo. Aeeasta 0 ~tie,nu din experienta sa proprie, eaei omul
moare 0 singura data, iar odatii eu moartea intervine
neantul ~i el nu se mai poate intoarce la viata in corpul
aceleia~i persoane. El nu din prezenta propriei moqi
cunoa~te acest fenomen, ci din experienta ce ~i-o fonneaza
asis~d . la moartea semenilor sm.
.

Numai specia umana ~tie ca trebuie sa moara ~i


aceasta, 0 ~tie numai datorita experientei, omul ~ind
con~tient ca trebuie ~ipoate sa moara in fiecare clipa. Spre
deosebire de om, animalele nu sunt eon~tienteea trebuie sa
moara, eIe avdnd numai un presentiment aI moqii ~iaeeasta

11
-
- -- - . -- ..- ~-

-
Misterulmortii,lumeacealaltl ,I oemurireasuOetulul

numai atunci cand arhenintarea mortii este imediata, iar


atunci se resemnew cu demnitate ~i se culca la pamant in
~teptarea ei. Ele nu cunosc 0 necesitate a moI1ii~a cum 0
cuno~te omul.
Acest mister al moqii a preocupat mintea omului dm
toate timpurile.
Max Scheler, in 1933, a scris 0 carte dedicata mortii,
dar pentru el moartea apare numai ca punct limita,
previzibil, care urmeaza, in mod implacabil, batranepi.
Prin procesul de imbatranire, omul pierde sentimentul
libertatii sale ~i chiar libertatea ins~i. Dar moartea nu
survine numai ca punct terminus al procesului de
imbatramre, caciin majoritatea cazurilor ea survine cu mult
inainte de batranete.
La ~atranete' rezistenta organismului uman scade,
astfel in~at constanta mediului intern, homeostazi~, este
zdruncindta de foqele de distrugere ale entropiei. Din acest
punct de vedere omul are nu numai certitudinea ca odata
trebuie sa moara atwici cand punctullimita al vietii fizice
este atins, la finele batranetii,
. dar ~i certitudinea ca in
~

fiecareclipaviata sa se afta in posibilitateamoqii. .

Astazi ca intotdeauna, moartea poate surveni in orice


clipa a vietii ~i de aceea clipa este singura existentii sigura
a vietii.
In evolutia vietii numai copiii ~i oamenii primitivi nu
realizeazanecesitateamoqii. Acestecategoriiconsideraea .
moartea se datoreaza unei cauze exterioare ~i are un

12
Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

caracter intampl~tor. Oamenii priInitivi au mai mare team~


de moI1i decat de moarte. in sine, ~ci pentru ei, mortul
reprezinm un posibil $trigoi, ce poate face mu celor r~~i
in viata, iar pentru a evita aceasta, moqii trebuie satistacup
~i fermecap prin ritualuri.
De~i omul cuno~te f~nomenul moI1ii din experienta
celorlalti semeni, de multe ori are ~i el presentimentul
acesteia.
Multi sfinp §i-auprevazut ceasul mortii prin meditape,
ins~ §i oamenii obi§nuip pot avea acest presentiment, care
se at1~ intipmt in subco~tient, adic~ in locul unde
actioneaza spiritul nostru. Orice spirit care vine la
remcarnare are un destin a1~u atat din punct de vedere a1
evenimentelor vietii cat ~i al momentului moqii ~i naturii
acesteia.
Acest destin rnmane m subcon§tient §i, datorim unei
bariere, formam din elemente subatorirlce,ce separ! corpul
astral de corpul eteric, el nu poate fi con~tientizat.
In anumite situatii se formeaza 0 fisure m aceasta
bariera ~i aceste informapi se co~tientizeaza. Dar in afam
de spiritul ce se aft! m subco~tientul oinului, destinul mai
este cunoscut de spiritul protector care ne urmare~te toat!
viata ~i c~e ne influenteaza activitatea, prin telepatie,
actionand asupra subcon§tientului.El poate sa-l influenteze
~isa-l in~tiinteze despre.apropierea moI1iifizice, caci acest
moment este cunoscut inca din lumea astrala, inainte de
intrupare.

13

-- ---
. _._ __ __ _ _ u_ .- ------

Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea suOetului

Aspectul omului mort ne impresioneaza ~i ne da 0


stare de fri£a. Privind ochii desehi~i ai mortului, observam
sfar~itu1vietii lui ~i disparitia persoanei sale spirituale, eu
care nu mai putem eomunica. Trairea fenomenului moqii .~~
intensitatea lui depind de propria noastra persoana ~i de
earaeterul relatiei eu persoana mortului. Traind experienta
moqii aproapelui nostru, traim de fapt experienta pe care (, ,I
vom euno~te noi in~ine.
Din acest punet de vedere, moartea nu este 0 durere a
deftmetului ~ide aceea nu exista 0 mila pentru moarte, mila
o traie~tenumai eel ce asista la moartea aproapelui sau.
intreaga noastra viata este 0 lupta continua cu factorii
de mediu extemi ~i interni pentru mentinerea metabolis-
mului norma~ al organismului ~i_a constantei lui de mediu
intem, cunoscuta sub nume1e de homeostazie.
Caracteristiea moqii. este deseompunerea organica a
corpului fizic, care desfigureaza ehipul omului ~i, eu cat
iubim mai !J1ult.persoana care a murit, cu atilt mai mult
uram moartea ~i ne infrico~am de ea. Dar moartea fiind
inevitabila, orice lupta impotriya ei este dinainte pierdum,
caci viata pamanteasca este 0 iluzie ~i 0 de~ertaeiune.
Lumea se degradeaza eu fiecare clipa, iar clipa moare pe
masura ce se na~te, ea fiind singurulloc ~i singura ~ansa a
unei existente posibile, caci ea aluneca in timp ~i din cauza
.timpului.
"

14

----
.

CRITERIILE DE CONFIRMARE
ALE MORTII
.

..

Cfuldputem spune ca un om este mort?


Din
.. acest punct de vedere sunt citate cazuri celebre,
.

cand oanieni considerat1a fi morti, in realitate nu murisera.


Astfel, e~tecunoscut cazullui Andreas Vesaliu care, in timp
ce facea autopsia cadavrului unui nobil spaniol, acesta a
revenit la viata.
Pastorul Schwart s-a de~teptat la Delhi, cand era in
co~ciug~ii se celebrau funeraliile. Situatii asemanatoare au
fost semnalate de Platon, in cartea sa Dialogurile, de
Plutarh, in Vietile ~i.de Plinius cel mitran, in cartea sa
. Istoria naturalii.
In timpul.unei autopsii la New York, cand medicul a
facut incizia pentru disectia cadavrului, omu!, presupus
mort, s-a trezit ~il-a apucat pe doctor de gat, acesta murind

15
,.
Misterul mortii, lumea cealalti ~i oemurirea suOetului

pe loc ?e ~oculpsihic produs.


Cares~t criteriiledupacarese poateapreciaca un om .
a murit? In acest sens sunt mai multe probe pe care Ie
putem efec1ua.Astfel, daca se atinge pielea cu flacacaUl1ei
lumanari, in caZul unei moqi autentice, cand circulatia
sangelui a incetat, nu se mai produc b~ici. Se mai poate
injecta 0 solutie diluata de fluoresceina pe comee. Normai,
la omul viu se produce 0 colorare in verde a acest~a, dar
nu mai are niciun efect in cazurile de moarte autentica.
In acela~i scop, se poate folosi atrophia care, aplicata
pe comee, produce 0 dilatare a pupilei,omului viu ~ina are
. efect la mort
Viata se organizeaza din materie o~ganica, alcatuita
din compu~i ai carbonului, acesta fiind singurul element
capabil sa se combine cu el jns~i pentru a forma
macromolecule de proteine, adica textura fiecacei forme de
viata.
Pentru a se mentine un echilibru stabil, organismul
uman produce celule noi, cu acee~i viteza cu care cele
batrane mor~
In fiecare secunda, ceva din corpul nostru moare ~i
ceva nou se na~te. Moartea acestor celule este programata
~i are un scop anume, sa lase loc altor celule tinere, care sa
duca mai departe functionalitatea organismului uman.
Din acest punct de vedere, moartea consolideaza viafa
in cadrul aceluia~i organism. Moartea celulelor menfine
echilibrul necesar $i impiedica proliferarea haotica a

16
Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

populatiei globului ~i putem spune ca viata se hrane~te cu


viaf8, intr-un proces ciclic, iar acest proces este tara sfiir~it
atata timp cat nu intervine moartea omului. Acest proces a
fost numit de Joseph Hoffman" Vtirfejul atomic al vie/WI.
EI afmna di alimentele pe care Ie ingeram, emu integrate
C4putin inainte in alte organisme vii.
Corpul omului adult contine 60 miliarde de celule, iar
in 24 de ore se pierd atatea celule cat s-ar umple 0 farfurie
de supa. in 24 de ore intreaga cap~eala a gurii este
inghitita ~i ~gerata in stomac, iar bolul alimentar trecand
prin intestin descuameaza 70 000 de milioane de celule pe
zi de pe mucoasa intestinala.
Dupa maturitate, organismul pierde constant din
numiirul total de celule, iar dupa pubertate, celulele
creierului ce se distrug, nu mai sunt inlocuite. Dupa vdrsta
de 30 de ani se pierd in medie pe an, unu la suta din
numiirul neuronilor, care la adult sunt in numar tie 14
riUliarde. Moartea celulelor continua, astfel echilibrul
celular nu mai este mentiflut, intervenind dezordinea ~i
batranetea. .

Dupa batranete.urmeaza in mod inevitabil moartea, ~i


~a cum'am aratat, uneon autenticitatea moqti nu.este u~or
de stabilit. Pentru a ne convinge de instalareamortii, un alt
mijloc de verificare este controlarea respir.apei; astfel,
pentru aceasta, se pune la gum 0 oglinda ce se va aburi
atunci cdnd omul este inca viu.
Un alt semn al mortii clinice este absenta pulsului, dar

17
Misterul mortii, lurgea cealaltii ~i nenlUrirea suOetdlui

din acest punct de vedere, trebuie sa cunoa~tem ca sunt


anumite telmici de control al~ subcon~tientului a~a cum
este .yoga, cand, prin concentrarea vointei se pot opri
.

respiratiao~i bataile inimii tara ca omul sa fie mort.


Un I;1ltsemn al moqii este scaderea temperaturii, to~i
neexistand un consens asupra nivelului constant normal al
temperaturii. In mod normal temperatura omului este
scazuta cand ne trezim din somn ~i este erescuta cand
dormim.
.. Femeilein timpuloVulatieiau cu un grad mai ridicata
temperatura corpului ~i acesta este un testpentru a ~ti dadl
un ciclumenstrualeste ovulatoriusau nu. . .

o baie rece poate reduce temperatura corpului pana la


32 de grade Celsius. . I

In ceea ee prive~te moartea, dupa instalarea ei


temperaturacorpului scade cu un grad pe ora; dar ar trebui
sa tin~m cont ca in moartea subita aceasta seadere nu se
produce, iar pe de alta parte, in erizele de astm. bron~ic
temp'eratura corpului scade pana la valori specifice moqii.
Sunt ~i exceptii cand temperatura cre~te imediat dupa
moarte, a~a cum se intfunpia in caz de deces prin: tetanos,
holera ~i''Variceia.Dar viata este posibila ~i Ia temperaturi
foarte scazute. Este citata readucerea la viata a unui baietel
din Suedia, care surprins de 0 avaIan~a~i-arevenit complet
la viata, de~i temperatura lui ajunsese la 10 grade Celsius.
In natura exista animale cum este ariciul, care. in
timpul hibemarii are 0 temperatura de 6 grade Celsius, iar

18
Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

in chirurgia hipotenna se reduce temperatura pana la 15


grade Celsius.
In ceea ce prive~temodificanle oculare, se cupoa~te ca .
in momentul moqii se produce 0 dilatare a pupilei, jar dupa
20 de ore pupilele se contracta.
La .'catva timp dupa .moarte, to? ochii au culoare
verzui-caprui, se produce 0 inceto~are ~i uscare a corneei,
iar dupa 10 ore, globul ocular se afunda in orbite ~i devine
flasc. ·
Cands-a instalat cu adevarat moartea, celulele ro~ii
din sange se separa sub actiunea gravitatiei, lasand un ser
incolor care da 0 culoare caracteristica pieHi, 0 paloare ..
specifica moqilor. Sangele se strange in partea interioara a
corpului lasand 0 pata intunecata. La diteva ore dupa
moarte, se produce 0 coagulare a sangelui, iar dupa cateva
zile poate deveni din nou fluid.
Rigiditatea cadaverica, specifica mortului, dispare
dupa 36 de ore de la deces.
Trebuie sa deosebim moartea adevarata de moartea
clinica, in moarte clinica fiind absente con~tienta,reflexele
respiratiei $i activitatea cardiaca, dar organismul ca intreg,
nu a' murit, caci un anumit metabolism se continua.
S~~itul mortii clinice, care poate dura pana la 6 minute, se
poate descoperiprin electro-encefalograma,.
Singurul indiciu de moarte sigura, este putrefactia,
care incepe in intestin, sub aCfiuneaflorei microbiene §i se
evidentiazaprintr-o colorarea abdomenului in pete cenU§u

19

---
Misterul mortii, lumea cealalUi ~i nemurirea sufletului

ce apoi devin verzui ~i emana un miros respingator.


Din punct de vedere fiziopatologic, cauzele directe ale
unei moqi sunt urmatoarele:
- asfixia sau stopul respirator, a~a cum se inmmpIB:
in sufocare sau inecare;
. - sincopa sau stopul circulator, cum se observa In
bolile de inima, in ~oc sau hemoragii.
De remarcat ca, dupa moarte, parul ~i unghiile
continua sa creaseR, ficatul mai produce glucoza, iar
primele organe care mor sunt creierul ~i ochiul.
Din punct de vedere al evolutiei vietii, daca omul adult
~este con~tient de inevitabilitatea mortii, copHi capata
con~tiintamoqii de-a lungul unui proces evolutiv. Sub 5
ani,ei mi acc~pta moartea, pentru eitot ce Ii inconjoara este
viu ~i nu reu~esc sa diferentieze obiectele neinsufletite. de
celeinsufletite. Mai tarziu, catre 9 ani, copiii i~i dau seama
ca moartea mseamna 0 intrerupere permanenta a tuturor
functiilorvitale.
Dar cum se comporta animalele In fata mortii
semenilor lor?
Observand cimpanzeii din captivitate, in timp ce 0
femela murea in pare, perechea sa, care se afla in afara
parcului,a Inceputsa urle. Mascululse uita in jurul sau ca .
~i cand ar fi existat ceva, invizibil pentru ochiul omului.
De regula, animalele de prada nu mai incearca sa-~i
ucida captivii in clipa cand ace~tia inceteaza sa se mai
zbata.

20
Dr. Aurel P~pescu-BAlce~ti

Fenomenul moqii este insa perceput ~i de plante, care


sunt capabile sa reactioneze atunci cand se produce
. moarteaaltor specii.De exemplu,planteleau produsni~te
descarcari electrice in ~omentul in care ni§te creveti au
fost aruncati in apa c1ocotita.Ele reacponeaza la orice fel
de agresiune.asupra formelor. de viatii, chiar la spargerea
unuiou. .
Chiar ~i celulele reactioneaza atunci cand percep
moartea altora.
S-auintrodusni~e electroziintr-oprobade spermaumana
prelevatarecent,donatorulafldndu-sela 50 de metridepartare.
Acestaa spart0 fiolade azotHde amil ~ii-a mirositcontinutul.
La douasecundedupapercepereamirosuluispennatozoiziiau
inceputsa reacponezein semnde solidaritate.Dar acesttest nu
estepezitivla spenna altor specii.
Chiar un ou care se sparge in preajma altuia, produce
in acestadin urmamodificanelectrice..
Existenta acestor fenomene se datoreaza prezentei
corpuluielectric, corpului de energie al tuturor acestora
care este specific fiecarei specii in parte, corp cu memorie
§i inteligenta, iar comunicarea dintre ele este de ordin
telepatic, ele avand aceea§i lungime de unda eterica.
Existii un limbaj spirJtual universal al viepi care se
poate realiza prin gand, decodificarea gandului poate fi
facuta atat de oameni cat ~i de animale §i plante.

21
___n_

CAUZELE DIRECTE,
ALE MORTII
,

Speciaumana are 0 longevitate corelata de factori


biologici cOaredetermina imbatranirea ~i apoi moartea. Dar
moartea poate surveni in mod accidental in orice moment
al vietH, de exemplu prin caderi accidentale de la inaltime
sau prininec. Cei aftatiin situatia de a muri prin caderi de -
la inaltime de pe munte ~i care au fost salvati, declara ca
~i-au vazut in timpul caderii, tot trecutul vietii lor in
imagini vizuale ~i de cele mai multe ori declara ca s-au
deta~at ~i-~i priveau trupul in cadere. Aceste clipe le
provocau un'fel de transa placuta pe care nu ar fi dori~sa 0
paraseasca. .

22
----
Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

Aceea~i stare de fericire 0 au sinuciga~ii c.are au dat


gre~ in tentativa lor~esteo stare asemanatoare cu cea pe
care 0 percep cei ce folosesc drogurile. Explicatia este
aceea ca~in ambele situatii~corpul astral se desprinde de
corpul fizic ~icu vederea astrala i~iprive~te corpul. Aceasta
traireastralaIe da 0 stare de fericire. .

Sunt foarte interesante cercetarile facute de Elisabeth


Kubler-Ross .in cartea sa Drumu/ spre omega. Ea, a
interogat peste 200 ge pacienti muribunzi ~i a descris in
drumul lor spre moarte mai multe etape: in prima etapa
I
convingerea bolnavului este ca nu traie~te un pericol real~
aceasta este 0 respingere pornita din instinctul de
conservare. Urmeaza 0 perioada de furie ~i de frustrare~
cand se intreaba de ce tocmai lui sa i se intfunple~iar dupa
aceasta~. urmeaza 0 alta perioada de spaima. ~i de
depresiune.
Raymond Moody a studiat bolnavii care au fost in
moarte clinica ~ia publicat observatiile sale in c~ea Via/a
dupa via/a. Bolnavii aflatiin moarte clinica au la inceput
senzatia ca aud un zgomot neplacut~ca 0 sonerie pu~ernica~
apoi au senzatia ca aluneca printr-un tunel intunecos~apol
ca sUiltin afaratrupului~ observand eforturile pe care Ie fac
cei ce ,doresc sa-i readuca la viata. Urmeaza aparitia
chipurilor. unor.rude sau priete,ni decedati, sau 0 fiinta
stralucitoare facuta di~ lumina pura ~i 0 trecere in revista a
. lor~lnsotita de 0 stare de fericire ~i pace interioara.
vietii .

Descrieri asemanatoare gasim in visul de agonie allui

23
Misterul mortii, lumea cealalJii ~i nemurirea sufletului

Scipio, din tratatullui Cicero De Republica ~ide asemenea;


ill viziuriea Sf. Pavel, precum ~i ill d~scrierile de traditie
zoroastrica ~i budista din Cartea tibetana a moqilor.
In t~ate aceste descrieri exista experimente prin Cafe.'
se observa parasirea trupului de catre spirit ~i intalnirea lui
cu prietenii ~i rudele decedate. .

Michel Sabom, cardiolog din Florida, a constatat ca ,


la 61 din bolnavii care au revenit din moarte clinica,
dintr-un total de 116 cazuri, se regase~te senzatia de a fi
separati de trup ~i relatarea despre dilatoria in a patia
dimensiune a spatiului. .
Aceste cazuri se constata indiferent de varsta, sex,
rasa, stare de cultura, religie, conditii sociale sau localitati
geografice.
Etapele finale ale cicfului care prevad moartea clinica,
sunt asemanatoare la moqile subite, cat ~i la cele lente.
~ercetarile biochimice ale celor atlati in agonie au
determina~ prezenta a patru etape: starea de ~oc, starea
preagonica, agonia propriu-zisa ~i moartea clinica.
In prima etapa se mob.ilizeaza sangele din. periferie
spre creier, printr-o splenocontractie care trimite in
circulatie sangele din splina. A doua etapa, preagonica,
cunoa~te modificiiri biochimice deosebite ill creier. Se
produc unde beta rapide ~i se consuma rapid glucozadin
sange. Aceste modificari Ie gasim ~i in perioada de
meditatie intensa. Urmeaza agonia propriu-zisa, Can?
respirafia se opre~te ~i retlexele oculare dispar.

24
-...--..-

Dr. Aurel Popescu-BAlc~ti

Prin stop cardiac se produce moartea ~i in cazurile de


vrajitorie Voodo, tara a se putea decela nicio Ieziune orga-
nica, c~uza mOI1ii fiind dezechilibrul hemodinamic ~i
talticardiaparoxisticaventriculara. .

Moartea prin magie neagra sau vrajitorie se explica


prin actiunea telepatica a vrajitorului asupra subcon~tien-
tului victimei. Acesta receptioneaza mesajul telepatic
transmis, dici exista un cod universal spiritual, care are la
baza decodificarea gandului. ..
Transmitandu-i-se subcon~tientului un mesaj de
moarte subitii, acesta neavand Iogica ~i discernamant,
produce in organism modifican biochimice ~i functionale
~ pe care Ie prime~teprin telecomanda. In acel~i iimp inter-
vine ~i actiunea gandului asupra corpului eteric al orga-
. nismului,cel responsabilde functionalitateaorganismelor,
caci ~iel decodifica gandul ~i face sa se actioneze conform
comenzii primite.
Este foarte posibil ca actiunea asupra immii, a actului
de mag~eneagra.sa se exercite asupra ~odului atrial cardio-
nector care pare sa actioneze ca un adeviirat cristal de cuart
capabil sa primeasca mesaje telepatice ~i sa Ie execute.
Aceasta ar explica oprirea cordului prin fibrilatie sau
tahicardieparoxisticaventriculara. .

S-au facut experiente telepatice in acest sens, astfel,


atunci cand i s-a transmis receptorului sa-~i imagineze ca
este Ingrop~t de viu, acesta a a':lt un atac violent de astm.
Astfel se mai produc modifican ale tensiunii arteriale ~iale

25

---
r

Misterul mortii, lumea cealaltl ~i nemurirea sufletului

volurnului sanguin prin comenzi telepatice !acute prin


gand.
In general moartea prin magie neagra se produce prin
~oc. Prin magie se poate produce un fel de -le~in numit
catalexie, PrID care omul cade lent la pamant, cu ochii
inchi~i,rara a face nicio mi~care sau sa'scoata vreun sunet,
de~i ramane con~tient ~i i~i da seama ce se petrece in jurul.
sau. Tot prin magie se poate produce 0 alta stare numita
catalepsie, 0 brusca anulare a sensibilitatii ~i a mobilitatii
voluntare asociata cu 0 rigiditate ceroasa a membrelor.
Prin magie se pot produce ~icrize de epilepsie, aceasta
. stare fiind considerata de unii a fi de fapt.o substituire a
spiritului victimei cu un alt spirit diavolar-satanic. Atat
somnul cat ~i epilepsia sunt legate de moarte fiind privite
ca moqi simbolice.
Echilibrul dintre viata ~i moarte in timpul vietH omu-
lui este mentinut prin intermediul subcon~tientului ~i in-
con~tientului.
Acesta din urma este format de evolutia in timp a
corpului et~ric. Evolut1ainco~tientului este ins~i evolutia
corpuluid~ energie.al organismelorin tot regnul animal. _

. Incon~tienfulmentine homeostazia sangelui ca mediu


intern al organismului ~i tot el, adresandu-se subcon~tien-
tului, in speta substantei reticulare din trunchiul cerebral,
con~tientizeaza lupta noastra Cllagentii nocivi ai mediului
extern.
In cazul moqii, intervine inactivitatea acestui

26
-
Dr. Antel Popescu-B4Ice~ti

incon~tient,deCia cOrPuluide energie car.eparase~tecorpul


fizic.
La oamenii aflati ih situatia de privare senzoriala,
creierul functioneaza priri semnalele trimise de
subcon~tient, adica de trunchiul, c~rebral, iaracesta i~i
mentine tonusul datorita inf~rmatiilor provenite de la
celelalte orgime -de simt. Daca semnalele sunt prea
monotone sau lnceteaza, creierul incepe sa se comporte
anormal, cu modificari de personalitat~ ~i de perceptie ce
produc tulburari
. in gandire- ~i apoi apar halucinatii.
Se ~tie cadaca toateexcitatiilesenzoriale dispar,
creierul i~i inc~teaza activitatea,.astfel Cristpher Byemey
afnma ca varietatea stimulilor nu este numai sarea vietii,
este insa~isubstantaei.
In agonie ace~tistimuli senzoriali dispar pe masura ce
in organism dezordihea devine predominanta. Cand
stimulii senzoriali care actioneaza asupra organelor de simt
se reduc, avem tendinla s~ adormim, iar cand se reduc ~i
stimulii din interior somnul devine lipsit de vise.
in moartea clinica stimulii din afara sunt redu~i la
minimum ~i deasemenea se reduc ~i stimulii interni pana
inceteazaoomplet. .

In ceea ce prive~te moartea e 0 mare deosebire intre


suferinta ~i moarte, caci suferinta este apanajul vietii, este
calea prin care spiritul nostru se poate purifica, de aceea
suferim inai mult pentru a ne vindeca decat pentru a mun.
Dar chiartarii a-i produce durere moartea n iDspaimantape

27
i -- --
Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

om caci ea reprezinta un salt spre n~cunoscut.


Cu toata aceasta spaima de moarte, comportamentuI
omului in preajma ei, este diferit dupa rasa, dupa gradul de
cultur~ sau dupa convingerea sa religioasa.
Chine7;ii reprezinta poporul care moare in lini~te ~i
rara agitatie.
in agooia ce precede moartea, simtui tactil dispare eel
dintai, apoi vederea, urmeaza pierderea gustului ~i a
mirosului, numai auzul persistii, dar in loc sa fie diminuat,
dimpotriva, el este foarte mult sporit ~i aceasta se datore~te
desprinderii corpului sau astral in aceasta stare preagonica
~i calatoriei lui in afara corpului; astfel pumnd auzi 0
conversatie ce are loc la depiirtare de el.
In majoritatea cazurilor moartea survine tara ca
bolnavii sa-~i dea seama; caci pentru muribund aceasta
stare este euforidi ~i placuta.
Teama de moarte este totu~i prezenta la toti oamenii,
cu cat ne temem mai mult de ea cu amt este mai de temut.
Cel mai mult pe oamenii care asista un muribund, Ii
inspaimanta lupta dintre viata ~i moarte in timpul agoniei.
Cu cat se dezvolta ~tiinta, cu amt mai mult cre~te in dura~
agonia. .
Mari] initiati ~i antichitatii nu se temeau de moarte
caci prin actul initierii ei reu~eau sa-~i desparta corpul
astral de cel fizic ~i sa calatoreasca prin el in lumea astrala,
dandu-~i astfel seama ca moartea fizica nu este altceva,
decat 0 na~tere spirituala ~i de aceea Seneca sau Platon

28

-
..-------... -. -. - --- -- -

Dr.Aurel Popescu-Bllcqti

priveau venirea moqii cu curaj ~i iubire.


Schoppenhauer afirma chiar ca moartea este scopul
vietH.
Robert Mac-Kenne asismnd foarte multi muribunzi,
declara ca indiferent de gradul in care barbatul sau femeia
se pot gasi in plina vigoare. a sanatatii, atunci cand se
apropie clipa mortii, tempa se transforma invariabil in
lini~te,star~itul venind cu calm ~i seninatate sufleteasca.
Dr. Viovenal trage concluzia ca in toate bolile ~i la
toate varstele, ultimile clipe ale viatii sunt mai putin
infrico~atoaredecat se crede. La sffir~itulunei boli, apare 0
epuizare ~iun fel de anestezie, suferinta fiind inca un semn
ca organismul mai lupta cu moartea.
La acee~i concluzie ajunge ~i William Osler, care,
supraveghind muribunzii, constata ca moartea pentru ei
este 0 resemnare, un somn ~i 0 uitare. Qar ~a cum se va
vedea in capitolele urmatoare, exista un paralelism intre
plecarea.spre moarte ~iplecarea spre viata fizica a spiritului
din lumea astrala, caci in ambeie situatii avem doua stari
incon~tiente.
Ce este de fapt moartea?
Dupa Larrousse, moartea este incetarea vietii. Moartea
este un somn definitiv al co~iintei ~i abolirea perceptiilor
creierului.
In general teama de moarte este data de spectrul care
insofe~teagonia mortH.Agonia ~te 0 lupmmtremoarte $i
viafa, iar durata ei este in functie de natura bolii ~i de

29
Misterul mortii, lumea cealaWi ~i nemurirea sunetului

rezistenta bolnavului, ea variind de la 0 elipa la eateva zile.


In eazurile obi~nuite, faciesul de.vine palid, aripile
nasului se subtiaza, privirea devine tulbure ~i ~tearsa,
pulsul slabe~te, respiratia se modifiea, putand apare
horcaitul. Alteori faciesul celor aflati in agonie se
inaspre~te, mu~ehii se ineordeaza, agonieul prezentiind
mi~cari de greblare a ceareeaful!li patului. Starea de agonie
a muribt!n~ului este la fel de impresionanta ea ~i 0'criza de
epilepsie. Criza epilepticilor ii face pe ace~tia livizi, cad pe
podea rara cuno~tinta, mu~chii se' crispeaza, membrele se
rasucesc, fata se contracta de parca ar.fi torturati, fac spume
la gura, ochii se dau peste cap, apare incontinenta de scaun
~i urina. Accesul se termina printr-o prostratie asema-
natoare eu starea de coma, iar de toate aceste manifestari
epilepticul nu i~i aminte~tenimic.
La fel se
. intampla ~i in. criza de eelampsie, care apare
la gravide in timpul travaliului, urmata de aceea~i amnezie.
Agonia muribundului ne impresioneaza pentru ca ~tim ca
dupa ea urmeaza moartea. In agonie cel mai impresionant
aspect este horcaitul, care este greu de suportat de cei care
asista; el se datoreaza fie unei paralizii a cerului gurii, fie.
unei ~ontractii a limbii, fie prezentei mucozitatilor din
bronhii ~iI}.as.EI se~ana cu sforaitul din timpul somnului,
agonia este ultimul conflict dintre fortele vietii ~i puterea
care Ie stinge, ca 0 ultima palpaire a Iumanapi.
Muribundul nu este con$tient de starea In care se afla,
el nu percepe in acel moment nicio suferinta. Multi oameni

30
-- ----
\
Dr. Aurel Popescu-BiUce~ti

care au fost in agonie ~i au revenit la viata, afmna ca au-


zeau tot ceea ce se discuta despre ei, inclusiv problemele
legate de inmormantarea ce urma sa Ii se faca.
Oricare ar fi cauza mortii, in actulinsu~i al mortii nu
exista nici 0 suferinta fizica ~i nici in momentele care 0
preced. Grice individ il1 pr~gul mortii are perceptiile
diminuate. In gene;al oamenilor Ie este teama de moarte,
considerandca in acelecIipeei simtca nu mai au aer ~ise .
sufoca, dar moartea survine intr-o stare de narcoza perfecta,
tara suferintil, indiferent daca aceasta apare la star~itul
vietii prin procesul de imbatranire sau se datoreaza unui
traumatism, unei boIi sau unui accident.
De ce muribundulnu percepenici 0 durere? .

Explicatia 0 gasim in doctrina oculta ~i teozofica


asupra vietH care explica durerea ca pe un atribut al
corpului astraL Tocmai de aceea nu se mai afla In corpul
fizic al muribundului,caci el se desprinde de acesta ~i
.

calatore~e la distanta de el; tocmai din aceasta cauza


moartea nu este un sentiment, ci dimpotriva, este lipsa
oricarui .sentiment.
Foarte multi autori spun ca moartea nu este altceva
decdt separarea spiritului de trup: Planpius, Varigny, Rysc~.
Platon aseamana, din aceasta cauza, moartea cu
somnul, caci ~i In somn are loc separarea spiritului de
corpul fizic. Moartea, din punct de vedere subiectiv, nu
prive~te decdt con~tiinta,.dar ea nu este apanajul corpului
fizic~ci al corpului astral ~i,CuInacesta nu mai este unit cu

31
Misterul mortii, lumea cealaltl ,i nemurirea sutletului

corpul fizic, co~iinta lipse~te muribundului. Aceasta


disparitie este tara durere, caci durerea este perceputa
numai atat timp cat corpul astral este unit cu cOfpuleteric.
In general, in afara de medicii ~i de oamenii instruitt.
care cunosc fenomenul mortii ~i ~tiu ca unneaza sa moara,
ceilalti oameni nu-~i dau seama de iminenta
!" apropiere a-.
mortii.
Din punct de yedere fiziologic fenomenele mortii sunt
unnatoarele::
* su{!rimareafunctiei cerebrale;
* incetarea subita a senzatiilor ~i a locomotiei vo-
"luntare;
* paralizia stimulata a diafragmului ~i a m~chilor
intercostali;
* intreruperea fenomenelor mecanice ale respiratiei
~i vocii;
* anihilarea fenomenelor chimice;
* oprjrea inimii ~i a circulatiei sangelui;
* intreruperea metabolismului celular;
* oprirea proceselor de.termogenezii.
Ultima lupta intre viata ~i moarte se petrece in afara
con~tiinteimuribundului ~i:taradurere, a~acum au cercetat
numero~i autori: Romain Cools, Oswald WIrth, Andre
Lebay,Andre de Maison, A. Baillot, Francis Thomas.
Sunt a.utori, cum este Boucher de Perthrs care in
lucrarea s~ La Creation spune ca in momentul in care
spiritul se desprinde de corp, pe care il parase~te, ar trebui

32

- --
Dr. Au~1 Popescu-Bilcqti

sa incercam o'suferinta wi~ dar aceasta suferinta este de


ordin spiritual.
Hufeland spunea ca nimeni nu a simpt niciodata
moartea ~i noi murim tara sa fim mai co~tienti deca!
'atunci cand am venit pe lume. .
Omul nu-~i poate simp. moartea sa, caci moartea
inseamna pierderea corpului eteric care este tocmai
mijlocul prin care sufletul i~i simte trupul. Top oamenii
care ~i-au revenit din moartea clinicR, au spus ca nu au
simtit ca mor ~i ca i~i pierdusera cuno~tinta.
Convulsiile, spasmele ~i horcaitul, Ii fac sa sufere pe
cei care' asista muclbundul ~i n~ pe acesta, care nu mai
simte nimic.
In apropierea moqii apar tulburan ale functiilor
intelectuale, pierderea facultaplor afective, a instinctelor ~i
a facultatiior senzoriale.
Exista trei categoriide b!>licare pot duce la moarte. 0
prima categorie 0 formeaza bolile in care delirul nu apare
nici in pragul moqii.
A doua categorie 0 reprezinta bolile extracerebrale
care nu afecteaza decat in mod secundar creierul ~i care
prezinta Unsemidelir.
A treia categorie ~i ultima, cuprinde bolile cerebrale
care sunt insotite intotdeauna de delir.
Din prima categorie fac parte urmatoarele boli: tuber-
culoza pulmonara, bolile cardiace.$ihepatice, cancerul sto-
macului ~i intestinului, bemoragiile, pIeureziile, peritonite-

33
Misterol mortU,lumea ceal8ltJ ,I nemurlrea suOetulul

Ie ~i afectiunile chirurgicale. In aceste situatii moartea sur-


yine prin insuficienta respiratorie sau insuficientii cardiaca.
Foarte mulp dintre bolnavi, nu simt ca mor ~i adoIm
plini de iluzii; dar somnullor este cel din urma.
Din acest punct de vedere amintim ca .lmparatulroman
Adrian, in ultimile clipe ale viepi sale a compus versuri in-
cantatoare, iar Ronsard, a compus versuri pentrU iubita sa.
G boala care se vindeca,provoaca mai multa suferinta
decat 0 boala din care se moare. De remarcat ca tuber-
culo~ii se despart de viata cu 0 ~urinta impresionanta: "ei
se sting ca o:lampa tara ulei", ~a cum a descris Voivenel
.incartea sa Medicu/
. inJala
. durerii ~i a morlii.
Moqile dramatice sunt cele mai impresionante ~a
cum se intampla in pancreatita acuta ~i edemul pulmonar.
In moqile prin anemie, muribundul are crize convulsi-
ve impresionante dar ~a cum afirma Mac Kenna, bolnavul
nu este con§tient de ele ~i nu are nici 0 suferinta.

34
- -- - - - - - ---
-- -- -- -- - - d_ __ --

MOARTEACA LINIE DREAPTA.


"
DUP A.BA TRANETE

-
Organismul uman are 0 evolutie precisa in tirnpul
vietii. Dupa 0 perioada de cre~tere ~i de dezvoltare a
copilariei ~i adolescentei; urmeazA varsta omului adult,
urmata invariabil de batranete, daca nu intervine moartea
din alte cauze de boaU\sau accidente.
Varsta batranetii este intrerupta tara nicio exceptie de
.moarte,ultimul act al existentei corpului omenesc.
. In mod normal dupa 70 de ani, se poate aprecia 'ca
omul i~i incepe perioada batranetii sale, de~i nu .trebuie sa
confundam varsta cronologica a anilor ell vdrsta biologica,
care nu sunt intotdeauna paralele, caci biologic organismul

35
Misterul mortii, lumea cealaltil ~inemurirea suOetului

poate fi imbatrfuUtmai devreme ca urmare a unei imHol-


naviri survenite in timpul vietii sau unor conditii precare de
viatii.
Dupa perioada adulta, in intreg organismul are 19c.un
proces de scleroza care intereseaza vasele sangvine, acestea
ducand la reducerea fluxului sangvin necesar functionarii
bune a organismului, diferitelor aparate ~i organe care in
ultima- instanta deregleaza constanta mediului intern a
sangelui, homeostazia. Se instaleaza lent 0 insuficienta
functionalij.pentru toate funcpile organismului.
Dereglarea functiilor ventilatorii la batrani se
manifesta sub trei aspecte:
.*restrictiv, obstructiv sau mixt.
Prin reducerea capacitatii toraco '- pulmonare ~i prin
ingustarea bronhiilor, intervine ~i ~educerea capacitatii de
adaptare functionala a aparatului cardiovascular, prin
_ scadereaprogresivaa posibilitatilorde adaptare la efort.
Cea mai mare parte din cordurile senile prezinta 0 scleroza
coroniana cu leziuni ateromatoase. Arterele; in general,
prezinta 0 ateromatoza eu ingro~area intimei, prin depuneri
de lipide, calciu ~i colesterol, care conduc 1a 0 sc1eroza -
generalizata.
Venele nu mai sunt elastice, ele devin dure ~i rigide.
C~pilarele se reduc, calibrul lor este neregulat, far
circulapa sangvina este incetinita.
Arteriosc1eroza duce la 0 insuficienta renala printr-o
nefrita interstitialifeu atrofia parenehimului renal.

36

---
--..-.-.
-- -_..-

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

Metabolismul celular la batrc1nieste caracterizat prin


predominanta proceselor' de dezasimilare. Consumul
energetic.de fond scade progresiv ~i paralel cu varsta se
produce 0 carenta nutritiva complexa de proteine, vitamine
~i siiruri minerale. Rezervele energetice sunt limitate ~i
consumate rapid la cele mai mici .agresiuni. Fractiunile
proteice sunt modificate prin scaderea albuminelor ill
raportul albumine/globuline, care de la cifra normala de 1,5
ajunge la 0,70-0,90. Scaderea albuminelor se datoreaza
scad~rii sintezei hepatice,. deficitului de absotbtie intesti-
nala ~i scaderii functiei organelor genitale. La batrc1niscad
rezervele de glicogen hepatic ~i muscular, apa totala din
organism seade odata cu illaintarea in varsta. Daca la copil
apa reprezinta 75% din greutatea corpului, la adult este de
60%, la batrc1niscade la 50%. Apa extracelulara cre~te ill
dauna celei intracelulare, proces specific batranetii prin
sciiderea proceselor metabolice ce duc la 0 mai mica
eliberare de apa metabolica.
Dintre electroliti, sodiul, clorul ~i calciul cresc, iar ill
schimb, potasiul, magneziul ~ifosforul scad.
peshidratarea, hipoxia ~i acidoza produc tulburari
metaboiice celulare ~i deplasiiri anarhice de ioni, carac-
terizate in general prin trecerea potasiului ~i magneziului
din celule in spatiul extracelular ~i patrunderea ill celule a
sodiului. Se produc leziuni ireversibile in parenchimurile
cu ~ol vital: tesut nervos, cord,.ficat ~i rinichi, expIicand,
mecanismul mortii. Cele mai impresionante modifican ale

37
- -- --
. -- _.-

Misterulmortli,lumeacealaltl ,I nemurireasuOetulul

batranefii sunt cele psihice. inainte de 'aparifia mortH,


. batranii, ajun~ila vw-stefoarte inaintate, i~i pierd memoria,
nu mai recunosc persoanele din anturajul familial,
amintirile din viafa lor sunt eronate ~i distorsionate, se
instaleaza 0 apatie progresivii, insotita de 0 emaciere grava,
adesea tesutul gras disparand in totalitate, greutatea
ponderala ajungand la 40-45 kg, cu tulburari sfipcteriene,
prin insuficienfa sfincteriana pentru materii fecale ~i urina.
Asistand astfel de batram, de cele mai multe ori
constatam conversafii imaginare ale acestora cu. rudele
decedate, pfu-infii,frafii sau copiii. Aceste tulburari caracte-
. ristice batrftnefii inaintate se datoreaza unor pierderi
continue de corp astral, cel care este responsabil de pro-
ducerea proceselor psihice. Aceasta caracteristica este
similara cu cOlistatareace 0 facem la bolnavii ce se afla in
agonie, indiferent de cauza ei, observafii facute de
Elisabeth Koubler-Ross, in cartea sa Drumu/ spre omega
~i care se explica prin de~area corpului astral de corpul.
. fizic. '"..
In moqile naturale sau senile majoritatea mortilor sunt
tara suferinta. Moartea prin batranete este deci rezultatul
unei scaderi gradate, pe nesimtite a forfei fizice.
Majoritatea autorilor considera batranetea ca fiind datorata
inlocuirii tesuturilor nobile ale organismului printr-o t
invazie a tesutului conjunctiv, care este lipsit de I

funcfionalitate. I

1
Unii autori sustin ca celulele macrofage ~i fagocitele I

38
- ------
Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

tesutului conjunctiv ar distruge tesuturile nobile ale


organelort producand 0 tulburare a structurilor.histologice
care ar duce la scleroza senila.
Exista batrani care se sting u~or ~i tara boala. \

Dumnezeu a tacut ca omult trecand printr-o stareavansata


de senilitatet sa-~i piarda cuno~tintat sa hu mai fie lucid,
pentru a nu-~ida seama de apropierea moqii lui.
Eduard Thiandiere
. afmna in cartea sa Mdndria .

renunfarii, ca vine 0 vreme in viata celui mai activ dintre


oamenit in care sufletul, nemaiavand nici ragazul, nici
pofta, nici puterea de a raspunde la tot ceea ce il solicita din
. afara ~iaspira el nis~i la nimicire ~i transfigurare, altfel
spus, imbatranireainseamnaobi~nuireacu gandulmoqii.
De~i toti batfanii sunt impresionati cand asista la
inmormantareaaltora, ei devin resemnap ~i indiferenp
atuncicandse apropieproprialor moarte.

39
MOARTEA SURVENITA
"
IN URMA UNOR CAUZE
ACCIDENTALE

Moartea prin asflXie


in ac~asta situatie, moartea se produce fie prin
blocarea plamanilor, fie prin"oprirea inimii, care duce la
insuficient~pulmonara.Fenomenulasfixieieste constant~i .
aproape ireversibil ~i face moartea nedureroasa caci
anesteziaza centrii nervo~i.
De~i, in primul moment, scaderea concentratiei de
oxigen din sange ~icre~tereabioxidului de carbon produc 0
hiperactivitate respiratorie, in a doua faza se produce 0

40
I
I
.I
Dr. Aurel Popescu-BAlcqti

deprimare a respiratiei.
In procesul agoniei se trezesc amintiri foarte vechi,
exista 0 surescitare cu 0 exagerare a fenomenelor reflexe, 0
agitatie intelectuala, delir ~i halucinafii.
In evolutie agonicul devine calm ~i lini~tit, cu 0
logoree incoerenta ~i de neinteles pentru cei din jur. Cei ce
mor prin asfixie nu percep durerea, ei sunt ca ~ianesteziati.
Asfixiile care produc moartea se intdlnesc in
urmatoarele cazuri:
* asfixia prin inec;
* asfi~a prin electroeutare;
* asfixia eu gaze toxiee;
* asfixia prin lipsa de aer.
La moartea prin inec, subiectii i~i revad intreaga lor
viata. ce se desfa~oara prin imagini eare se sueeed in fata
oehilor lor. Aceste amintiri se pare ca se produe in aeela~i'
timp ~i nu sueeesiv, ei sunt intr-o stare de semicori~tienta,
asistand la propria lor viata ee se desf'~oara in imagini.
. Inecatul obi~nuit nu ajunge aproape niciodata la
fundul apei din cauza densitatii eorpului sau; de remarcat
ca, atunci eand cineva se ineaca in apa sarata, moartea se
produce ell suferinta.
In majoritatea cazurilor,glota se opune patrunderii apei
in plamani, dar se poate intiimpla totu~i ca picaturi de apa
sarata sa fie inghitite ~i sa patrunda in arbore1e respirator,
detenninand0 senzatiedearsura~ide sfa~iere,care slabe~te
progresiv, astfel ca, ill fmal, el moare tot tara durere.

41
-- -
-- ___nO' '__________ -- -, -- ,---

Misterulmortii,lumeacealalti,I nemurtreasuOetulul

Majoritatea inecatilor au fata congestionatli, pielea


violeta, ~ ales la buze ~i urechi, ochii deschi~i, cu 0
privire ce pare a fi vie, gura este intredeschisa, limba ie~ita
in afara, 0 ciuperca de spuma alba iese dintre buze ~i din
nan. Ace~tiasunt inecatii de tip vdnat.
Alti inecati aucu totul alta intati~are, fata lor este
palida, 0 paloare cadaverica, nu prezintli niciun feI. de
spuma la gum sau la nas, ace~tia sunt inecati de tlp alb,
sincopati sau inhibiti.
Pentru .inecatii vineti sau asfixici,nu patrunderea apei
in arborele respirator este cauza martii, caci lichidul nu
patrunde inaintea fazei de agonie. Pentru un timp, se
produce un spasm al glotei, iar ridicarea valului palatin
interzice intrarea apei in trahee prin nan.
Se produce 0 fuga a sangelui din periferie in capilare
~i vene, mai ales in. creier ~i plamani. Cre~terea
concentrat\ei acidului carbonic in sange determina reluarea
brusca a. respiratiei, care fusese opritli la inceput, se
produce o' aspiratie toracica puternica, cu 0 diminuare a
presiunii, iar cum glota contmua sa fie inchisa, nici aerul ~i
nici apa nu pot patrunde, astfel ca sangele arterei ~i.
capilarelor pulmonare este cel aspirat prin peretele vaselor
~i patrunde in plamani, se amesteca cu aerul rezidual
alveolar ~i formeaza spuma ce a acoperit. intregul arbore
pulmonar ~i care apare la gura ~i niirile inecatului; se
produce de [apt un edem pulmonar supraacut, care
detennina mecanismul morfii prin mecare.
I
42
---
Dr. Aurel Popesc:u-Bllc:~ti

La inecatfi.albi, sincopap sau inhibip, nu giisim leziuni-


nici pulmonare, nici cardiace, contactul cu apa provocand 0
sincopa, cu oprirea cardiaca, al carui mecanism este
urmatorul: venele se golesc tiimitand sangele in interiorul
capilar, astfel ca el nu mai' ajunge in cavitatea dreapta a
- inimii,-in cantitatea suficientapentru a face functionala
mica circulatie, care la randul ei sa alimenteze cu sange
inima stanga.
In aceas~ situatie, inima i~i inceteaza acpunea de
pompa ~i se opre~te;Reducerea brusca a fluxului de sange
spre creierproducepierdereacuno~tintei.
_

In asfixia prin electrocutare se produce un tetanos


muscular violent, cu pierderea cuno~tintei, tara niciun fel
de durere, subiectii murlnd de fapt inco~enti, dureros
_ fiindnumaitetanosulmuscular.
Moartea prin intoxicatie cu gaze prezinta acele~i
_

caracteristici ca ~imoartea prin asfixiere, fiind 0 intoxicape


lenta cu oxid de carbon, de~i, uneori, poate fi ~i brusca. In-
producerea lenta a intoxicatiei, bolnavul are 0 indispozitie
generala, tendinta la greturi, stan de v0!lla, dureri de cap,
ce intervin pe nesimtite, cu pierderea cuno~tei, apare un
somn care se adance~te.Cand cantitatea de gaz este mare,
se produce pierderea brusca a cuno~tintei, ca ~i in cazurile
de inee,producandu-se0 p~e totala. -
o astfel de moarte au avut-o locuitorii or~ului roman
Pompei, caci ill afar! de lava vulcanica care a erupt, era ~i
oxid de carbon In cantitate foarte mare. Survenind bruse,

43
Misterul mOrfii,lumea cealaltA,I nemurirea suOetulul

moartea acestora s-a produs tara durere.


Ih cazurile de intoxicatii cu oxid de carbon, primele
simptome; survin cdnd aproximaiiv jumatate din
hemoglobina a fost blocata de gaz; apare 0 indlspozitie,
apoi 0 durere violenta de cap, senzatia de cere d~ fier care
strange tamplele; urmeaza anieteli ~i vdjaituri in urechi,
halucinatii ~i tendinta irezistibila de a dormi. Mu~chii i~i
pierd progresiv puterea, mai ales m~chii extensori ai
picioarelor, ceea ~ceface ca victimele sa nu mai poata fugi
de la locul accidentului.
In asfixiile prin lipsa de aer, a~a cum se intdmpla la
scafandri ~i la cei ce sunt surprin~i sub daramaturi sau
ingropati sub avalan~e, moartea survine lara cuno~tinta,
deci tara dureri. .

Desprinderea corpului astral de corpul fizic este


prezenta ~i in cazurile de caderi in gol de la inaItime.
In aceste situatii, cei ce cad, in. timpul caderii, i~i
retraiesc intreaga lor viata, moartea fiind lara durere, caci
corpul astl:alse desprinde inainte de a lua contact cu solul.
Subiectul.aude zgo.motulfacut de corpul sau cand acesta se
izbe~te de'pamant, dar nu simte durere.
~i moartea care survine prin atacul fiarelor salbatice
este lara durere, de~iomul este con~tient.La fel se intdmpla
~iin moartea prin decapitare, in momentul fatal condamna-
tul fiind in sincopa, calaul decapitand, de fapt; un 'cadavru,
omasa de came inerta, tara forta ~i tara sentimente.
In moartea prin spanzuratoare are loc 0 dizlocare

44
Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

brutala a vertebrelor ~i este, de fapt, tot 0 moarte prin


asfIxiere.Ea incepe printr-o senzape neplacuta ~ise incheie
printr-o senzape placuta, de ordin vizual,olfactiv ~i
~~ti~ .

Emisiunea seminala este prezenm la moI1ii prin


spanzurare, dar ea este privita ca una din primele conse-
cinte ale rigiditatii cadaverice ~ise produce la toate cazurile
de moarte in care cadavrul se afla intr-o pozitie verticala.
in cazul de otl'avirecu cianura de potasiu, moartea este
fulgeratoare, subiectul cade, scotfuld un strigat. Cand
stomacul este plin, pierderea cuno~tintei se produce mai
tarziu, iar in acest interval respiratia ~i contracpile inimii
sunt accelerate, apare 0 senzatie de sufocare, apar greturi,
dureri in piept, anxietate, intunecarea vederii, ameteli
puternice ~i 0 indispozipe generala.
Moartea care apare in intoxicafia cu ciuperci este
pr~cedata de 0 facire a corpului, foarte intensa ~i uneori, de
fenomene convulsive.
'In general, moqile ce se produc prin otl'aviri, sunt
moqi dureroase.
Moartea care se produce prin infometare se instaleaza
incet ~i"tara durere, fIind precedata de 0 senzatie de
slabiciune ~ide pierdere a cuno~tintei.

45

-- - --
MOARTEA PRODUSA
PRIN SINUCIDERE

Sinuciderea este considemta un plicat de moart~. de


toate religiile, neadmitandu-se- niciun fel de justifi-
care.Acest fel de a se intrerupe cursul firesc al vietH este
impotrlva. vointei lui Dumnezeu, din aceasta cauzli §i
religia cre~tina considera sinuciderea ~ plicat de moarte. .
Cu toate.acestea nu se cunoa§te niciun filosof cre§tin ,
care sa vada in sinucidere 0 crima. I
De§i evreii din Vechiul Testament, budi§tii §i orlicH au
avut oroare fata de sinucidere, §i in cazul acestom existau
I
unii care 0 acceptau ~i 0 justificau. O{oarea sacra faJAde
I
sinucidere este un fenomen propriu §i exclusiv cre§tin. I
I
I
46
- - - --- I
- -- ---

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

Moartea prin sinucidere ogasim la toate popoarele ~i


in toate epocile, chiar ~i la oamenii primitivi ~i, din acest
PllD;ctde vedere, nu se poate trage concIuzia ca omul
iube~teviata in mod necondiponat.
Trairea suferintei in materie a spiritului uman face sa
apara ispita ca omul sa-~idoreasca moartea, din acest motiv
sinuciderea 0 intalnim in Iume ca un fapt.cotidian. Se poate
pune intrebarea daca sinucig~ii pot fi considerati ni~te
oameni l~i. Prin sinucidere au murit oameni il~tri ca
HanibaI, Cato, Brutus, Mitridate, Seneca ~i Decebal.
Putem sa-i consideram pe ace~tia l~i sau mai degraba
. am puteasa-i .apreciemca oamenicurajo~i? .

Pentru popoarele razboinice, spartani, romani sau


japonezi, sinuciderea era un act de curaj ~i 0 datorie. Eroul
pagan prefera moartea decat dezonoarea invinsului.
" Cre~smul vedein sinucidereunpa.catluciferic~inu 0
l~itate obi~nuita,nu se poate spune ca sinuciderea este 0
slabirea vointei caci, ~a cum exism 0 vointa de a trill,exista
~io.vointa de a muri, care trebuie sa fie extrem de puternica.
Daca ar fi sa defmim sinuciderea, atunci sa ne referim
la felul cum a definit-o Durkheim: "orice cauza de moarte
rezultand direct sau indirect dintr-un act pozitiv sau"
negativ, executat de ins~i victima con~tienm de rezultatul"
actiunii sale". Aceasm definitie nu face 0 deosebire intre
actul de a fugi de moarte ~i"actul sinuciderii, aceasta
distincpe trebuie insa facuta pentru ca multi oameni se
sinucid pentru a evita un alt fel de moarte, dezonoranta.

47
-- --
- -__00--
____.

Misterul Iitortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

o alm definitie a moqii prin sinucidere a fost data de


Landsberg in felul urmator: "actul prin care 0 flinta ome-
neasca creeaza, in mod voluntar, ceea ce ~rede a fi 0 cauza
eficienm §i suficienta a propriei sale moqi".
Apo.stolul Pavel, adresandu-se credincio§ilor, a spus:
"frati ~i fli, nl,ltrebuie sa fugiti de ~uferintele intru Hristos,
pentru ca El. insu§i s-a daruit de buna voie moqii, 'pentru
mantuireanoastra". '

In contrast cu acesta, Sf. Au~ afirma urmatorul


principiu: "sa te omori inseamna sa omori un om, sinucide-
rea este omucidere, iar aceasta este de neiertat ~i pedepsita
de 1egile1uiMoise".
Traditia cre~tina admite doua exceptii, ~i anume
t:azboiuldrept ~ipedepsa cu moartea, pe care Ie accepta.
Sinuciderea este contrara inclinatiei naturale a omului,
contrara legii naturale ~icontrara milei, dar in ace1a~itimp,
dorinta de viata a omului, nu este nici nelimitata, nici
neconditionata. Acest bun, care este viata, din punct de
vedere cre§tin,este'un bun indoielnic, nefiind bunul eel mai
de pret: ca sa te lipse~ti de un bun relativ pentru a evita un
rau mai mare, ca pierderea onoarei sau a libertatii, nu este
un act cafe se Jndreapta impotriva propriei noastre persoane
§i,de foarte niulte ori, eel ce se sinucide este intr-o astfel de
situatie.
In antichitate, la marii filosofi greci, moartea prin
sinucidere era aproape 0 regula. Foarte ftecvent, sinucide-
rea este intaInita la tineri din cauza consumului de droguri

48
--
- -------- --- --- --- -- - ---

Dr. Aurel Popescu-Balce~ti

~i,nu de putine ori, indragostitii mor impreuna.


Sfantul Toma eonsidera ea omul este proprietatea lui
Dumnezeu ~i numai EI trebuie sa ia 0 hotarare cu privire la
viata sau moartea oamenilor. Daea omul se n~te pentru a
suferi ~i astfel sa-~ipurifice spiritul, ca singura posibilitate
de a realiza aceasta, sinueiderea,-intrerupand viata, nu mai
lasa spiritului aeeasta posibilitate ~i din aeeasta eauza acest
act este condamnat de religie. Cu toate acestea, se admit
doua exceptii: daca sinuciderea a fost fiicuta intr-o stare de
slabiciune mintala sau daca in sinucidere se gase~te un act
de cainta.
Am seris deja ca in actul mortii are loc desprinderea
corpului astral, care imbraca spiritul omului ~i care cwato-
re~tedupa moarte in lumea astrala.
In cartea l~ Elisabeth Kubler-Ross, Drumu/ spre
omega, se descrie tocmai acest fenomen pe care I-a intalnit
la muribunzi. Ea descrie marturiile tacute de oamenii care
ajung in pragul mortii, omega reprezentdnd sf'ar~itul
alfabetului grec ~i, prin analogie, moartea ca sf8r~it al
vietH, omega fiind scopul evolutiei umane, ultima
destinatie catre csu-etinde, inexorabil, umanitatea.
Relatarlle acestor oameni, aj~i in praguI moqii, sunt
identice, indiferent de rasa, religie, nationalitate ~i de
gradul de cultura.
Este foarte serimificativ faptul ca, ace~ti oameni
reveniti la viata, ~i.au schimbat profund viafa lor moralii ~i
spirituala, deveniJ?d fiinte mai iubitoare ~i mai

49
-- ------
Misterul mOrfii,lumea cealaltli ,i nemurirea suOetului

compatimito"are,prototipuri ale unei noi rase, mai avansate,


a speciei umane, omul spiritualizat, omul viitorului, omul
con~tiinfei, care se bazeaza pe iubire ~i infelepciune.
Aceasta remarca a fost fiicuta ~i de alp autori, printre care:
John White, R. M. Buke, Aurobindo, Ken Wilbar, Nancy
Clark, T. Robinson. Ace~tia descriu noua stare a 'existenfei
spirituiui, p.ecare 0 numesc faza a patra, in care con~tiinfa
va fi pe primul plan fatAde corpul fizic, pentru care nu mai
reprezinta"'o preocupare apartc;:.Aceasta stare evolutiva a
viitorului om s-ar datora trezirii energiei primordiale din
om, numita energia Kundalini, ~a cum descrie Gopi
Krishna, in cartea sa, Energia evo/utivii a omu/ui.
Trezirea energiei Kundalini este un drum spre
. ,
iluminare, 0 cale ce face sa avanseze specia umana spre 0
stare de con~tiintAmai mare.
Concluziile starii la care ajung muribunzii sunt
urmatoarele: experienfa mortii iminente este 0 experienfii
transcendenta a con~tiinfei umane schimbata in bine.
Aceasta experienfa este sau poate fi lnsotita de trezirea
unei energii subtile, numita Kundalini.
Aceasta energie poate sa transforme sistemul nervos,-
in mod permanent, pentru a activa potentele spirituale
latente ale omului. Aceasta trezire a energiei Kundalini
poate sa genereze un nou tip de fiinta, care se caracterizeza
printr-o inJelegere spirituala a universului. .

Concluzionand, se poate spune cd activitatea acestei


energii poate duce la 0 noua rasa de fiinfe umane, care ar

50
-- - ---'
Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

putea sa transfonne planeta. Experinta trairii unei stari de


moarte iminenta schimba modul de viata al omulili
respectiv, care incearca 0 iubire mai mare fata de tot ce Ie
inconjoara, fiintele ~i lucrurile cu care la contact. Se obtine
o mai mare co~tiinta a faptului ca facem parte top din
conitiinta cosmica, tot ce ne inconjoara este viiz11tin
~ceastastare preagonicain a patra dimensiunea spatiului..
Ia ~tere 0 spirituaUtate marita, o' credinta ferma in
Dumnezeu, ca unic creator a.tot ce ne inconjoara.
Religia este numai 0 scara pe care putem urca spre a
obtine gradul superior de spiritualitate.
Reveniti din aceasta stare preagonica, oamenii au un
mai mare grad de spiritualizare, scopul lor in viata fiind
iubirea fata de altii, un altruism deosebit; Ie dispare teama
de moarte pe care, chiar 0 doresc pentru a se reintaJ.nicu -
sursa de lumina dumnezeiasca pe care au cunoscut-o in
experienta mortii iminente, caci ei au descris' ca au loot
contact cu 0 lumina orbitoare, 'ce Ie inunda spiritul, ei se
scalda in emotii de bucurie, de indintare, de triumf, de
maretie, de renuntari ~i de fericire, un extaz irezistibil.
Se descrie <>iluminare intelectuala, 0 iluminare prin
care se vede evolutia universala, se de~teapta un sentiment
de iubire ~i de compasiune pentru toate creaturile vii ale
pamantului. Se produce ocre~tere a fortei ~i a activitatii
mintale, 0 intinerire ~i 0 prelungire a vietii, 0 schimbare a
, personalitafiilor,devenindmai caritabili.Ei capata0 fOI1a
magnetica care atrage ~i inspira celorla1ti 0 fidelitate ~i 0

51
-- -- - - -
Misterul mortii, lumea cealalti'i ~i nemurirea sufietului

credinta de nezdruncinat. Se produce 0 dezvoltare apilte-


. rilor paranormale in clarviziune, perceptie extrasenzoriala,
preziceri ~i vindecarl psihice.
Cum se explica aeeasta schimbare pe care 0 ...obtin
oamenii ee ajung in pragul mortii?
In aceasta stare, prin corpul astral desprins de. corpul
fIzie, spiritul ealatore~te~iia contact cu co~tiinta cosmiea,
cu Divinitatea, de unde ob~e ac~te. informatii, proprii
spiritelor angelice, ~i toate acestea piin activitatea energiei
Kundalini. :
In sa!!8erita, Kundalini inseamna fncalcitii, ea un
~arpe; aceasta este 0 forma de bioenergk subtila, care se
afla intr-o forma latenta, ca un ~arpe adormit la baza
coloanei vertebrale, in osul numit sacru, care inseamna de
fapt osul stant.
In anumite oeazii particulare, aceasm energie poate fI
activata, ea mergand pritr-un canal special de-a lungul
coloanei vertebrale. Circuland, ea afeeteaza unele centre de
energie, de. absorbtie a corpului eterie ~i astral ~i poate
provoca transformari energetice explozive ~i destabili-
zatoare, ce se fac simtite atat pe plan fIzic, cat ~i pe plan .
psihic, efectele sale variaza de la individ la individ, iar
manifesmrile lor tipice sunt extrem de tulburatoare pentru
echilibrul personal.
Trezirea acestei forme speciale de energie 11aduce pe
om intr-o .stare de con~tiinta mai inalta, iar cand este
complet "t!ezita, omul poate atinge co~tiinta cosmica.

52
Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

Aceasta energie activeaza sistemul nervos, potentialele sale


latente, permitind omului sa faca 0 experienta cosmica ~isa
realizeze performante uimitoare. Activarea acestei energii
ar fi prezenta la geniile umane ~i la cei cu experiente
mistice ~i religioase, ea fiind de provenienta divina.
Aceasta energie este 0 supozipe pana in momentul de fata,
caci nu s-a re~it testarea ei, de~i unii autori au conceput
aparate pentru a 0 masura, prlntre care Itzhok Benton ~i
HiroshiMotoyama. .

Un argument in fav<,:?area acestei energii este afmnatia


celor ce se trezesc din starea de moarte iminenta, care spun
ca sunt-con~tienti ca in ei s-a trezit 0 energie speciala.
Aceasta energie Kundalini oartrezi al cincilea centru de
absorbtie astrala de la nivelul gatului ~i astfel se obtine
posibilitatea de a se vedea trecutul, prezentul ~i viitorul, in
acee~i dimensiune. Ciind se activeaza ~i centrul al ~aselea
de absorbtie astrala, situat intre spriincene,respiratia devine
mai rara ~i mai u~oara, a~a incat se poate trai tara a mai
respira, atingiindu-se astfel con~tiinta cosmica unde nu
exista trecut ~iviitor, caci toate fenomenele se desfa~oarain
aceea~idimensiune, in afara spatiului tridimensional.
Este'de retinut ca ace~ti oameni care revin la viata,
dupa ce au trecut prin aceste trairi astrale, afirma ca se
reintorc in corpul fizic, intriind prin cre~tetul capului,
sp~iind ca i~i dau seama cum se umple corpul fizic cu
energia pe care 0 poarta spiritullor.
Se concluzioneaza ca trezirea energiei Kundalini este

53
Misterul mortii, lumea cealalti ~i ne~urirea suDetului

analoga cu starea pe care 0 traiesc persoanele aflate in


pragul mort:ii.De asemenea, aceasta energie este trezita ~i
. prin diferite procedee de concentrare a gandirii, cum sunt in
Yoga ~i meditatia Zen.
. Marii initiati ai antichltatii,prin concentrariale gan-
dirii, au luat contact cu con~tiinta cosmica, tre~ind tocmai
aceasta energie.
Desprinderea spiritului de corp~ fiiic a fost studiata
din fenomenul mort:ii clinice, de R~ymond Moo.dy. El a
studiat.aproximativ 150 de cazuri ~le unor persoane care au
fost readust?la viata .dupa ce au fost socotite ~i decIarate in
moarte clinica de catre doctorii lor, sau experiente ale unor
persoane care, dupa accidente, rani ~i imbolnaviri foarte
grave, au ajuns foarte aproape de moarte flZica, precum ~i
experiente ale unor persoane care, in timp ce mureau, au
povestit altor persoane prezente aceste fenomene. Ace~ii
bolnavi, care ajung in pragul mort:ii,in momentul in care se
ajunge in situatia de a fi considerati mort:i,aud medicii care
. ii decIara ca fiind decedati ~i dupa acest moment ei aild un'
zgomot puternic ~i au impresia ca ,treeprintr-un tunellung
~i intunecos. Dar toti constata ca sunt in afara corpului -
fizic, pe care ~i-lvad de la distanta, 'observand cum medicii
incearca sa-i readuca la viata.
In aceasta stare ei constata ca au un trup, dar un altfel
de trup, nu unul fizic, ~i in acest trup vad ~i alte persoane
pe care le cuno$teau Inainte de aceastii stare, dar de care
~tiau cd Sm;ttmort:i,acestea fiind rude sau prieteni.

54
-- -- --- -
Dr. Aurel Popescu.BAlce~ti

Mai tarziu, Ie apare 0 ~inta de lumina- iubitoare ~i


"calda. Aeeasta fiinta de lum.ina 1(;(arare toata viata In
irnaginile cele. mai importante ale acesteia, ei traiese 0 stare
"

de fericire ~i de bucurie de care nu ar vrea sa se desparta.


, lata cum relateaza aeeasta stare 0 femeie care ~i-a
revenit din moartea clinica: "credeam ca eram rnoarta ~i
imi parea diu, dar nu puteam sa-mi dau seama unde urma
"sarnerg. Gandul ~ico~tiintamea erau ca atunci cand e~tiIn
viata, dar ilUputeam sa inteleg toate acestea, ma gandeam
niunai unde"voi merge". I~i dadea seama ca se afla intr-un
trup spiritual, care nu are 0 soliditate, obiectele din jurul
. sau pareau sa se rni~teprin el ~i, de~iin .aceastastarese
adresa oamenilor fizici, ace~tia n-o auzeau ~i n-o vedeau.
" "

Acest corp spiritual nu are greutate, el pa~e~tepe tavanul


eamerei sau piute~te in aer. In ceea ce prive~te fiinta de
lumina, majoritatea 0 considera ca fiind Inger, iar comu-
nicarea cu ea se face prin traducerea ganduluL
Revenind la viata flzica, ace~ti oameni care au trait
experienta morti~ clin.iee, eonstata ea au un alt spirit, ei
devenind mai altrui~tifata de suferinta altora ~imulti dintre
ei ~u puterea de a eunoa~te gandurile oamenilor. Dar, eeea
ee este' rnai important, ei nu se mai tern de moarte,
cunoscand locuI"unde vor merge, ei nu mai au dubii in
legatura cu supravietuirea spiritului dupa rnoarte.
Asemanarea flintej de lumina cu ingerii sEmcu Hristos,
prin analogie, 0 gasim descrisa in faptele apostolilor. Cand
apostolul Pavel rnergea spre Damase, unde trebuia sa

55
Misterul mortii, lumea eealaltA ~i nemurirea sufletului

participe la judecarea a doicre~tini pe care unna 2sa-i


condamne la moarte, 0 lumina din cer i s-a aratat, iar el
descrie astfel aceasta Infati~are: "Am. vazut pe drum
stralucind 0 lumina din cer, a carei stralucire emmai
_ puternicaca a soarelui,iar aceastaluminastraluceainjurul
meu ~i a celor ce calatoreau cu mine ~i cazand Clltotii la
pamant, eu am auzit un glas care imi zicea in limba ebraica:
,,saule, Saule de ce ma prigone~ti? Este greu sa izbe~ti cu
piciorul intr-un tepu~!" Cine e~ti,Doamne? am zis eu ~i EI
a zis: "Sunt Isus, pe care tu il prigone~ti, 'dar scoala-te ~i
stai in picioare pentru ca m-am aratat tie, ca sa te pun
, sJujitor oJimartor atat a lucrurilor pe' care le-ai vazut, cat
oJia lucruri/or pe care ma vei vedeaflicandu-Ie".
Fiinta aceea de lumina are 0 personalitate, de~i nu i se
poate vedea.nici ,0forma fizica ~i ea are 0 voce.
Acea viziune a lui Pavel i-a schimbat complet viata,
cad din prigonitor devine un aparator al cre~tinilor ~i un
propovaduitor frunt~ al cre~tinismului.
Pavel spunea in pelerinajele sale ca "exista trupuri
cere~ti ~i trupuri pamante~ti., dar una este ~tralucirea
trupurilor cere~ti ~i alta a celor pamante~ti, a~a este ~i
-invierea mortHor, trupul este, semanat in putrezire ~i
invierea in neputrezire, este semanat in ocara ~i invie in .
marire, este semanat in neputinta ~i invie in putere, este
semanat trup fizic sau firesc ~i invie trup spiritual, caci
exista un trup ceresc ~i-existaun trup spiritual!" Existenfa
J
spiritului nemuritor ~i transcendent este descrisa ~i de

56
.- '- --. -.- -

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

Pl,aton,care de asemenea face §i remarca ca spiritul trme§te


in alte dimensiuni, in afara timpului, caci timpul nu se mai
gase~tein spatiul as~aI de dincolo de lumea fizica, iar ceea
ce noi numim timp, nu este altceva decdt reflexia
mi~catoare, nereala a ve~niciei. EI descrie calatoria astrala
a spiritului §i convorbirile lui cu alte spirite, considerand
trupul fizic ca fiind inchisoarea_spiritului, iar moartea ~ste
o evadare a acestuia.
~piritul trece dintr-o stare de mare cOD§tii!1ta pe care 0
are inainte de n~tere, la una mai putin con~tienta,cand este
lntrupat in om §i uita, in acela§itimp, adevarurile pe care Ie
eunoseuse in starea sa din afara trupului. Acest aspect este
eel mai bine descris de Platon in eartea a X-a a sa,
Republica, unde poveste§te mitul soldatului grec R.
Spiritul, ca entitate.separam de trup ~i transcendenta, este
aratat ~iin Carfea tibefana a mor{ilor,unde se mentioneaza-
ca mintea sau sufletul persoanei muribunde pleaca din trup.
La un moment dat, sufletul (spiritul), intra ~ntr-un le~in §i
se descopera in gol, dar nu in gol fizie, ci lIDUlin care ii
persista con§tiinta, el poate sa auda ni§te sunete alarmante
~i deranjante, dupa care se afla inveIit intr-o iluminare,
fiind surprlns ca se afl~ in afara trupului fizic, vede ~i aude
rudele ~i prietenii sai cum ii jelesc trupul ~i il pregatesc
pentru inmormantare, dar cand Ii se adreseaza,_ace~tianu-l
vad ~inu-l aud. Se intreaba pe sine daca este mort sau nu ~i
cand, in final, i~i da seama ca este mort, se intreaba unde
trebuie sa mearga. EI constata cd are un trup, dar nu

57
- ----
-- - -.- - - - -- -- -- - - -.. ----.--------

Misterulmortil,lumeacealalti ,I nemurlreasufletulul

material ~i ca poate trece prin stanci ~i pereti tara sa


intalneasca nici 0 rezistenta. Calatoria lui este aproape
instantanee ~i se poate intalni cu alte trupuri spirituale, in
aceasta stare el i~i vede toata viata pamanteasca in imagini,
un fel de oglinda, in care este reflectata intreaga lui viata
trupeasca.
.Spiritele converseaza intre ele intr-o limba universala
care este limb.agandului, iar timpul ~i.spatiul nu mai opun
obstacolele pe care Ie opun in viata fizica.
Aceasta viata din lumea cealalta este descrisa ~i.in
Biblie, astfel Isaia 26: 1 spune: "Sa invie dar, mortii !ai, sa
invie cu trupul unui mort, treziti-va ~i cantati voi ce stati in
tarana, pentru ca pamantul va scoate iar~i afara pe cei
morti", jar Daniel J2:2 spune: "Multi din cei ce dorm in
taI'ana pamantului se vor trezi, uniispre viata ve~nica, iar
altii pentru ocara ~i ~ine ve~nica".
Initiere~ in timpul vietii, are ca scop intelegerea
/

fenomenului mortii ~i convingerea de supravietuire a


spiritului. Dupa ce a pierrlut nemurirea, omul este sortit
mortii. Daca pe pamant omul nu re~e~te, prin respectarea
legilor divine pe care Ie recomanda biserica, sa fie mantuit,
el va trebui sa se reincarneze de nenumarate ori pentru a
.reu~isa obtina ispa~irea.
Australienii considera ca timpul care separa moartea
de reincamare este scurt.
In general, spiritul bunicilor sau stabunicilor este acela
care se reincameaza, dar la alte popoare credinta in acest

58
--
Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti.

interval de timp este foarte diferita.


Rolul initierii efectuate in. timpul vietii este foarte
important, caci initiatuI este mai bine pregatit pentru a
cunoa~te viata spirituIui dupa moarte ~i pentru a infrunta
acea.sta perioada diferita ca 1imp, care incepe odata cu
moartea ~i se sfar~e~tefie cu reincarnarea la 0 noua viata.
fie cu ascensiun~a in lurnea spiritelor angelice, care nu mai
au nevoie de 0 alta reincarnare, caci ele au devenit pure ~i
au intrat in con~tiintaco~mica.de aceea misterul mortii nu
consta in ceea ce sf'ar~~te ea, ci in ceea ce incepe odata cu
ea.
Omul vede, de nenurnarate ori, murind un semen de al
sau, il vede'in agonie, fiecare.cunoscand moartea in acest
sens, dar nimeni nu cuno~te insa inceputuI de dupa
moarte, caci atunci incepe ceva cu desavar~ire deosebit,
ceva ce nu ne inchipuim curn va fi, ceva ce !lu putem vedea
cu ochii in timpul vietii.
Moartea po~te fi cunoscuta inca din timpul vietii, mai
precis inceputul ei, trecerea imediata de la viata la moarte,
trecerea intr-o alta lurne, unde incepe cu totuI altceva ~i
unde valorile vietii fizice nu mai sunt recunoscute.
Scara valorilor, dupa moarte, estecu totul de alta
factura, ea depinde de puritatea morala a spiritelor noastre
pentru a ne piltea reintoarce in santil' familiei lui
Dumnezeu, sau sa - ne intoarcem din nou in vartejul
remcarmlrilor ~i la suferinta.,
i Din aceea~i cauza, viMaspiritului unui cer§etor poate
I
I 59
I
L -----
- u .__ ______.

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

trece, dupa moarte, in co~tiintaangelica, pe cand spiiitul


unui savant impur mora1ice~tese reintoarce la suferinte, fie
ca este allui Bergson, Einstein sau allui Robin, Dante sau
Goethe.
Daca privim moartea din punct de vedere filosofic,ea
ne apare ca un fenomen natural sau ca un mister, in ~bele
cazuri nu se ajunge la realitatea mortii, ci numai la
COnstatareaei. De aceea moartea trebuie invatata inca din
timpuFvietii, de~i la incep1;1teste foarte greu de inteles, de
altfel ~a ~i intrai'ea in viata. ea se invata de la oamenii care
au cunoscut-o tara sa moar~ ~i ace~tia sunt oamenii initiati
in tainele cerurilor ~i ale pamantului, caci ace~tia cunosc
fenomenele ezoterice ale vietti ~i ale mortii.
in ceea ce prive~te. existenta vietii spiritului dupa
moarte, un sondaj GALLUP, a aratat ca 94% din oamenii
interogati in America, cred in existenta lui Dumnezeu, 67%
cred in existenta paradisului, 53% cred in existenta
infernului, 23% cred in reincarnare, 46o/Q. cred in existenta
fiintelor inteligente de pe alte planete, 24% cred ca putem
comunica cu mortii, 50% cred in perceppa extrasenzoriala
~i 15% cred ca au avut experiente la limita mortii.
Existenta spiritelor dupa moarte se datoreaza unor uni-
versuri mentale paralele. Spatiu1nostru mental este limitat
la trei dimensiuni, ~a cum este universul fizic. care ne
inconjoara, dar exista ~i alte universuri mentale cu 4, 5, 6
sau 7 dimensiuni.
Aceste lumi mentale paralele sunt interdependente,

60
-------
Dr. Aurel Popescu-Bllcefti

caci lumea exterioara nu ar putea exista tara universul


mental care 0 percepe, iar universul mental i~i imprumum
imaginile de la perceptii.
Aceasm relatie dintre lumea ex~erioara ~i lumea
inte~ioara, a preocupat toate filosofiile, de la Platon ~i
Aristotel. Cei mai mulp au ajuns la concluzia ca exista 0
alta lume, ca aceasta lume ,este locaIizata in cer, ca exista
un trup fizic ~iun suflet (spirit), ca in timp ce trupul moare,
spiritul se duce pe lumea cealalta. Aceasta posibilitate a
existentei unei lumi paraIele cu cea fizica ~ia caIatoriilor in
aIm lume este sustinuta, din ce in ce mai mult, de ~tiintele
. exacte, fizica ~imatematica,care au deschis noi perspec-
tive aratand ca, aIaturi de lumea universului vizibil, exista
o aim lume, ascunsa in particule minuscule, invizibile cu
vederea flZica.
Exp1lcapa existentei acestor lurni se afla in existenta
unor spapi ~u mai mult de trei dimensiuni, ~ cum a aratat
. AlbertEinstein.Datoritafaptuluica noitraimintr-unspapu
tridimensional, nu putem comunica cu alte lumi invizibile,
ce traiesc in alte dimensiuni. Con~tiinta cosmica, in care
asced spiritele pure dupa moarte? se afl~ in a pa~a
dimensiune. In aceasta dimensiune, vederea astrala este
sferica, simultan atotperceptiva. Se pot vedea lucruri amt in
fatii cat ~iin spate, amt la dreapta cat ~i la stanga, in a patra
dimensiune obiectul focalizat se plaseaZiiin centru, el fiind
privit din toate paqile, privindu-l ~iin interior, ca ~icand'ar
. fi transparent.

61
Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

Experientele in afara corpului, din moartea clinica., din


starile preagonice, dm somnul eu vise, din Yoga' ~i alte
procedee de meditatie, se des~oara, toate, in a patra
dimensiune.
In acest sens, sa citam cazu11uiRobert Monroe, un om
de afaceri din Virginia, care a descoperit in 1958 ca se
putea desprinde pe sine de corpul sau fizic ~i cu eel de-al
doilea corp al sau putea vizita prieteni aflati la mare
distanta ~i putea relata evenimente petrecute acolo. Dar in
afara de explorarea campului fizic, el puteavedea ~i o'lume
intermediara, populata de fantome imprevizibile, pe care 0
putem v€.deanumai In stare de vis.
Cel mai important fapt descris de acesta este existenfa
unei alte lumi, paralele cu a noastra, in care exista totceea
ce exista pe pamant, 0 reflectare ca intr-o oglinda a
existentei pamante~ti:
Monroe spune ca, In vederea lui astraHi,a descoperit
ca trupul sau fizie se transformase in propria-i imagine in
oglinda, dreapta corpului devenind partea stanga, iar partea
stanga devenind partea dreapta, 0 lume deci r~sturnata, era
de fapt corpul sau rasucit prin cea de a patra dimensiune ~i
careIi dadeaimagineain oglinda. .

Experientein afaracorpului,foarteimportante,a facut .


~i scriitorul american de origine peruviana, Carlos
Castaneda.Constatarilesunt asemanatoarecu relatarilelui
Raymond 1100dy privind viziunile celor care au fost in
moarte c1inica~i care se des:m$oara,evident,tot in a patra .

62
- -- -
Dr. Aurel P0J!eS~u-Bllcqti

[t - dimensiune. Ei spun ca au intaInit rude ~i prieteni decedap,


caauintaInit0 fiinta de lumina care Ie prezinta 0 retrospec-
tiva in panoramica vietHlor. _

f
Locuitorii din Oceania, China ~iAmerica de Nord fac
distinctie intre un spirit liber sau separat de corpul fizic din
tjmpul visului sau a transei ~i spiritul corporal care asigura
functiile vitale ale vietH. .
Tarfunul mortilor poate fi un #nut al fericirii sau al
suferinJei,in functie de gradul de moralitate al spiritului.
In lumea cealalta, de dupa- viata, toate lucrurile de
acolo prezintii 0 simetrie inversa, cand pe pamant este ziua,
acolo este noapte ~i invers; altii considera ca acolo nu
ex,istanoapte ~i nici somn, pentru ca nu exista oboseala.
In stare de transa, ~amanul ~tra in a patra dimensiune
~i inaceastii stare el manifesta indiferentAla dureri ~i rani
autoproouse. in stare' de transa, ~aman~l comumca cu
spiritul ~i calatore~tein lumea spiritelor ~i poate fi posedat
de alte spirite care vorbesc prin gura lui. In unele cazuri,
~amanuleste le~at cu 0 sfoara, intr-un cort inchis, care este
zguduit violent de catre spirite ~i care se crede ca dezleaga
sforilecu careeste legai~amanul. _

Transa ~amanuluieste echivalata cu moartea, de catre


Hultkrantz, caci el apare ca ~i mort, nu are mi~cari ~i are
tendinta spre apnee (absenta respiratiei).

63

- -~--
-

ACTUL PROPRIU-ZIS
AL MORTII .DIN PUNCT
DE VEDERE SPIRITUAL

..

Senzatiile care preced ~i urmeaza dupa moarte sunt


foarte variate ~i ele depind de puritatea morala a spiritului
pe care I-a purtat omul in.timpul vietii pamante~ti.
Privind actul moqii din punct de vedere sphitua1; se
poate spune ca moartea se datoreaza separarii spiritului de
corp, iar aceasta separare se desfa~oara incet, incet, in mod
gradat. Cu dit legaturile dintre corpul fizic ~ispirit sunt mai
puternice, cu atat mai lunga va fi agonia. lmediat dupa
desprinderea de corpuZfizic, spiritul1§i revede intreaga sa.

64
..

Dr. AurJ,1 Popeseu-BAle~ti

viata m mod fulgerator; in imagini, ca ~i cand corpul sau


fizic in care a trait a fost fotografiat permanent de catre
altcineva, el se vede deci pe sine dinafara. Dupa aceasta
retraire, spiritul intra intr-o stare de adormire, de semnalat
ca parasirea 'corpului.fizic, spiritul 0 face prin al ~aptelea
centro de absorbtie eterica ~i astrala care se gase~te in
cre~tetul capului, el este imbracat de perispirit, adica de
fluidele ce formeaza corpul astral, solar, cosmic ~i
m¥versic. .

. Parasireacorpuluifizic se face sub formaunui fum de

tigara, a unei cete alburii, care se inalta spre tavanul


camerei ~i care are forma corpului fizic, la inceput dispus
sub forma orizontala, iar apoi dispus in plan vertical.
Aceasta desprindere a spiritului a putut fi surprinsa pe
pelicula fotografica. De mentionat ca parasirea corpului de
catre spirit, la spiritele inferioare se fac~ prin gura, odata cu
ultimul suspin. Ie~it din corpul fizic, perispiritul avand in
interior spiritul, ia forma corpulw uman, identica cu acela
care moare; iar cordonul de legatura cu corpul eteric se
rupe, el pleaca in spatiul astral, trecand prin tavanul
camerei ~i prin pereti, tara ca ace~tiasa constituie un
obstacol mecanic. inainte d~ a se rope acest cordon, corpul
astral fiind partial desprins ~i omul aflandu-se in agonie, el
vede in jurullui spiritele rudelor ~i prietenilor lui decedate
m~ inainte cu care de obicei poarm conversatii.
Spiritele acestor morti vin in preajma muribundului
pentru a-I ajuta la destrupare ~ipentni a-I insoti in calatoria

65
---
Misterul mortii, IUlDeacealaltl ,I nemurirea sufletulul

lui asttaHi,unul dintre ace~tiafiind calauza in noua sa viata.


Pentru a ajuta spiritul sa se desprinda de corp~i sa se
poata elibera mai ~or este nevoie de mull! lini~te injt.1rul
muribundului, caci plansetele ~i manifestarile de jale il pot
determina sa se intoarca in corpul fizic pentru scurt timp ~i
o aIm desprindere se face cu marl eforturi ~i suferinte
pentru spirit.
In ceea ce prive~te spiritul omuluicare se sinucide,
acesta intrerupand drumul fi2;ic de purificare morala,
incalcand legea divina a nedistrugerii corptiluifizic, i~i .
provoaca marl suferinte in vietile sale pamante~ti.viitoare.
El va ramane pe langa cadavrul sau;pana in ziua cfuld
el trebuie sa-l paraseasca conform destinului predestinat
inainte de. reincarnare de catre spiritele angelice. In tot
acest timp el repeta actul sinuciderii cu marl suferinte
spirituale:. .

Sfantul Mina, prin spiritul sau, a relatat ca in


momentul mortii sosesc trei spirite, trei mesageri
destrupatori, cel mai mic in grad face demagnetizarea ~i
deselectizarea corpului, pentru ca acesta sa nu mai poata
avea nici 0 putere de atractie fata de spirit. Un alt spirit
mesager are menirea de a tara toate firicelele fluidice ce
patrund in toate celulele corpului fizic ~i care nu este
altceva decat corpul eteric. Al treilea spirit absoarbe spiritul
~i perispiritul care formeaza haina spiritului pornit in
calatoria astrala. In aceste inve1i~uriale perispiritului se va
prezenta spiritul in fafa spiritelor superioare. lata cum reda

66 jI
j
J
Dr. Aurel Popescu~Bllce§ti

acest lucru , lucrarea The Morrow of Death by Amicus in


care' spiritul preotului N. A. Stokwell comunica prin
mediumul sau, Ernest H. Pekam, actul moqii sale: "Cand
ma gaseam in lumea panianteana nu mi-am tacut nielo idee
de existenta omului dincolo ~e mormant. in timpul meu nu
se cuno~tea posibilitatea de a ~e comunica cu spiritele
moqilor. in lumea spiritelor, ma vazui primit ~i ajutat de
.persoane pe care Ie-am cunoscut pe pamant ~i care
murisera inaintea mea. Cea mai mare bueurle a mea, am
. avut-o eand am intalnit-o pe scumpa mea tovar~a. Primii
:p~i in lumea spiritelor au fost indrumap de ghidul meu".
Procesul moqii fiziee ea ~i ea ~i eel al re~erii in lu-
mea spiritelor, este interesant. Dupa moarte se trece la o.
noua existenta, imediat dupa moarte spiritul nu realizeaza
moartea corpului fizic in c.area stat in viata pamanteasca.
Spiritele dupa moarte sunt intfunpinate ~i conduse de
conducatori experimentati ~i vor merge in lumea spiritelor
conform gradului lor de spiritualizare ~ipurificare morala,
ele nu se pot ridica in planurile superioare astrale daca
vibratiile fluidice ale spiritului sunt mai grosolane, de aeeea
ele graviteaza pe un plan spiritual corespunzator meritelor
din.viata pamanteasca. .
Lumea noastra spirituala este lumea gandului, tot ceea
ce se vede ~ise aude aici este .creatiagandului, chiareorpul
nostru spiritual este 0 creatiune a gandului, noi suntem -
fiinte construite din gandire, existand intr-o lwne creata
prin gandire.

67

--- -
___ u. .__ _..---

Misterul mortii, lumea cealaltA,I nemurlrea suOetulul

Ace~e adevaruri sunt una dintre numeroasele tame'pe


care Isus Hristos nu le-a dezvaluit generapei lui, pentru ca
aceasta nu era coapta pentru a Ie inteIegt. Cei mai puPn
increzatori in lumea cealalta ar putea intreba de unde-~tim
noi ca ceea ce comunica spiritele moqilor sunt Iucruri
adevarate. Raspunsul vine din faptul ca mult~ din
comunicarile £acute de spirit in ~edintele de spiritism
despre faptele Iui din lumea pamanteasca, necunoscute de
mediumuri sau asistenp, se dovedesc a fi exacte dupa
verificarileulterioare. ..
Facand 0 sinteza a miilor de comunicari spirituale cu
spiritele moqilor se poate spune ca sunt faze fundamentale
care, indiferent de gradul evolutiv al decedatului, se
reproduc in mod constant, iar alte fenomene secundare se
intalQescin functie de 'gradul de purificare a1spiritului care
a murit. .
Dintreaspectele fundamentale se pot cita urmatoarele:
-Spiritul nu crede la inceput ca a murit, caci se vede
un om ca ~imai inainte ~ii~i aduce aminte de toata viata lui
pamanteasca.
- Spiritul este primit de rude ~i de prieteni ~i
relateaza ca a cazut intr-un somn, iar lumea in care a ajuns i
I
este frumoasa sau intunecata, in functie de faptele savar~ite
I.
pe pamant.
- Spiritele din spapu comunica prln gandire, care
este limbaJul spiritual universal. I
- Gandirea este foqa creatoare de lucruri ~i aspecte f

68

- --
.-'- ---------

. Dr. Aurel Popescu-Bilcefti

in lumea astraliL
- Spiritele strabat spapui in sus ~i in jos, in jurul
pamantului.
- Potrivit eonditiilor lor morale, spiritele graviteaza
automat catre nivelul s.,iritual eorespunzAtorlor.
Aeeste aspeete sunt deseri~e ~i de persoanele aflate in
moarte eliniea. Dupa. ee-~i revin la starea normala a
con~tientului, . ele povestese fenomenul desprinderii
spiritului de eorPul fizie, de~andu-se ~i privind de pe
tavanul. camerei unde se afla, tot eeea ee seintanipla eu
corpullor fizie, ce manevre de .reanimare s-au faeut ~i de
eatre cine, toate aeestea fiind vazute ~iauzite eu vederea ~i
auzul astrale.
. Spiritul nu parase~ imediat eorpul fizie, aflandu-se in
primele zile alaturi de eadavrul sau ~i asistand la
inmonniintarea acestuia~
Dupa 42 de zile, spiritul se inalta in lumea astrala, este
ceea ee biseriea ere~ sarbatore~e de Ziua InaItarii
Domnului.
. Ajunse in lumea astrala, spiritele inferioare sunt
judeeate de spiritele evoluate ~iin funetie de moralitatea lor
sunt trimise la 0 noua reinearnare eu un nou destin.
Ciindspiritele sunt mai evoluate, ele singure i~i pot da
seama de faptele lor imorale din lumea pamanteasca ~i i~i
pot alege planul unei noi reincarnari, aceasta hotariire a lor
fiind aprobata sau nu de ea~ spiritele superioare.
. 0 a treiafonnadejudeeataa spirituluieste aeeeaee se

69

- - - -- -
-_.----

Misterulmortii,lumeacealaltl,i nemurireasuOetului

face. dupil un ciclu de 26.000 de ani de existentil in


atmosfera spiritualil a planetei, aceasta 0 va face spiritul
solar. Astfel spiritul va fi supus la trei' judecilti: cea din
timpul unei intrupilri, cea de dupil fiecare reincamare ~icea
de la sffirtitul ~colii spirituale planetare.
Spiritele inferioare ~egatede plilcerile lume~ti,timp de
I~pte ani coboaril mereu suprafata pilmantului ~ii~iprivesc,
prin pilmantul ce it acoperi\, propriul cadavru.
Din aceastil cauzil nueste permis sil se deshumeze un
cadavru inainte de ~apte ani, cild persistil in-acest timp 0
atractiemagneticilpentru spirit. .

Cilderea intr-un somn adanc a spiritului dupa moarte


este de cateva zile, luni sau ani ~i in acest timp spirituli~i
reface foqele pierdute, in efortul desprinderii lui de corpul
fizic. In lumea ceatalta unele spirite sunt ajutate de alte
spirite ca sa inteleaga noua forma de existenta, altele nu
sunt Iljutate !1inU-!1idau seama ce s-a intfunplat cu ele. In
aceasm si~tie legatura lor cu corpul eteric al cadavrului
nu s-a l~pt complet. Pe flrul acesta reprezentat de un
cordon ornbilical astral,spiri~elecoboaril pe fata pamantului
unde Ii vild pe cei lilsati ~iele se cred vii printre oamenii de
pe pamant cilrora Ii se adreseaza, dar nu sunt auzite, caci
vocea lor nu este sonori\, ci este 0 voce spiritualil. EI
dore~te sa rea!1ezeunele lucruri din casa, dar observa cil
mana lui trece prin aceste obiecte, caci toate acestea sunt
realitilti eterice, constituite cu puterea gandului ~i din
materialul eteric ce umple universul.

70

-- --
Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

'In lumea astralAspiritele nu se gAseescintr-un anumit


loc, ele se gAsescin jurul pmnantului in diferite zone de
vibratii dupAveehimea ~i meritu11or.
Cu cat spiritul este mai putin pur, eu atat el se va afla
mai aproape de pAmantin zona cea m~ inferioarA, el va
simti setea, foamea ~ialte dorinte ale piAcerilorlume~ti,.dar
cum nu mai are corp fizie nu Ie poate indeplini ~i din
aceasta cauzAva suferi foarte multo
Coborand pe pAmatlt,spiritele sugestioneazAtelepatic
oamenii, simtind satisfactie in sAv~irea unor fapte rele de
catre ace~tia. In zona spiritualA inferioarA se gAsesc ~i
spiritele animalelor. Oandul fiind codul universal de
comunicare intre spirite, fie ele intrupate sau nu, fac ca ceea
ce gandim despre moqi sAfie interceptat ~i decodificat. In
felul acesta spiritele moqilor ~tiuceea cevorbim ~i ceea ce
gandimdespreele. .

Ele . coboam pe pmnant dar nu pot fi viizute cAei


existenta lor este in altii dimensiune decat eea in care trAim
noi. Prezenta spiritelor moqilor in jurul nostru poate fi
perceputii ca 0 stare de frig sau de cald pe care 0 simtim in
special pe partea dreaptii a corpului. Cand acestea au mai
mult fluid eterie il pot condensa ~i astfelgA realizeze un
deget aproape materializat ~ieu el sAproducAeioeAnituriin
obiecte din camera in care locuim, ciocAnituriin mobilA,in
geam, in oglindA,ele pot sparge un geam, un pahar, un bee,
pot trantijos. WIobiect, iar in camero se simte un curent, un
vant, 0 mi~care de aer. Alteori poate sA se materializeze

71

----
Misterul mortii,.lumea c:ealaltA,I Demuri~ suOetului

intr-o flacara sau un punct luminos.


. Spiritul este forma~dim-o forma de energie care are la
bazii alte. elemente subatomice, probabil neutrini. Aceastll
forma de energie este inzestrata cu memorie, inteligebfA~i
vointa. 0.
Puterea de ~ropagare a spiritului este pute~a de
propagare a gandului, adica 10 Ia puterea 10, "pana la
puterea 20, adici1mai mare decat viteza "de propagare a
luminii, WJacum a putut coristata w. T. Tiller. Pi1trunz4ndin
con~tiintacosmica, acolo unde dispare nopunea de timp ~i
spapu, ele se pot deplasa amt in trecut cat ~i in viitor.
Frederich Jurgenson in Suedia ~i Konstantin Raudive
in Germania, au .reu~itsa inregistreze pe benzi magnetice
vocile astrale ale spiritelor unor oameni morti. Aceste
realizari au mai fost mcute de Attila yon Szalay ~i
Raymond in America. Doctorul Dougall cantarind
muribundul inainte de ie~irea spiritului ~i dupa aceea a
constatat di greutatea spiritului este in jur de 20 de grame.
Doctor Baraduc fotografiindu-l pe flul sau An~ in
momentul mortii, developand apoi filmul, a constatat
prezenta. .unor vfu1ejuri deasupra capului cadavruIuL '

Acela~i autor fotografiind-o ~i pe sopa sa in timpul mortii


a observat prezenta unor sfere luminoase plutind deasupra
capuluimuribundei. .
A~a cum pentru nWJtereaunui copil este nevoie de 0
mo~a care sa-i taie cordonul ombilical, tot asfel ~i la
nWJtereanoastra spirituala este nevoie de 0 mOWJaspirituala

72 I

- ------- J
....--.-.------

Dr. Aurel Popeseu-BI1e~ti

care sa we cordonulombilicalce leaga corpul astral de


corpul eteric al organismului.
Din punct de vedere spiritual exista trei cadavre: unul
fizic, unul eteric ~i altul astral, adica acela§i numar de
corpuri care Ie are ~i omul:fizic, eteric ~i astral.
Cdnd spiritul revine la. reincarnare, el singur i~i
formeaza un nou corp astral, un nou corp eteric ~i un corp
fizic. Tot ce a creat Dumnezeu pe pammt, este destinat
pieirii amt in regnul animal cat ~i eel vegetal sau om.
Pentru astrofIzicienisfl11itulvietii pe pamdnt va fI .

atins cdnd Soarele


. i~iva.termina rezervele sale de hidrogen.
La fiecare generatie numarul moqilor cre~te in
progr~sie geometrica, tot ~a cum ~i populapa globului se
inmulte~te in progresie geometrica. Intr-un secol mor
aproximativ5 miliardede oameni. #

In fata moftii suntem cu topi egali, iar aceasta se vede


foarte bine cand privim alinierea crocHor intr-un cimitir
militar.
~ cum am aratat fenomenul moqii cuprinde trei
etape: agonia, actul moqii ca moment ireversibil ~ietapade
dupa moarte.
Simptomele pe care Ie simte un om cdnd moare sunt
urmatoarele:
-0 senzape fizica de apasare ca ~i cand pamdntul se
scufunda in apa;
- 0 senzape de fiig c~ ~i cand cotpul ar Ii aruncat
mtr-o apa; senzafie care se transforma in fIerbinfeala ca ~i

73
Misterulmortii,lumeacealaltl,I nemurlreasuOetului

cum apa s-ar scufundain foc; .

-0 senzatie de explozie a atomilor corpului ~a cum


o denwnesc tibetanii; adica senzatia focului care se scu-
fulld~in aer.
Pent~u fiecare din aceste etape sunt forme de
manifest~e caracteristice ale corpului fizic: pierderea
controlului m~chilor faciali, pierderea auzului, pierderea
vederii, respiratia care devine spasmodica ~i apoi se pierde
cuno~tinta.
In timpul actului moqii corpul eteric se scurge din
corpul fizic prin cinci ie~iri, dar deobicei punctul cel mai
important de ie~ireeste ~el din cre~tetul capului.
Din aceasta cauza pentru a se ~ura moartea este blne
sa nu atingem acest loc. A doua regiune importanta pe unde
se scurge. corpul-. eteric este regiunea situata imediat
deasupra ombilicului. Dupa moarte spiritul este imbracat
un timp in perispirit aflandu-se alaturi d~ el un anumit timp
~i corpul eteric.
Primul care se desparte in lum~a astrala de spirit este
corpul eteric, iar apoi se desparte ~i de corpul astral.
triiir~a spiritului in lumea astralii ar cunoa~te ~apte
dimensiurii, ~apte sfere cere~ti, care. ald1tuiesc con~tiinta
cosmica "$au Devachanul, descris de Rudolf Steiner. In
lumea astralii spiritele fac studil in diversespecialitati iar
rezultatele studiilor lor sunt transmise telepatic oamenilor
sub forma de intuitii, care reprezinta factorul principal at
progresului in lumea fizica.

74
-- -- -
~. -- - - - - --.
-- .-.

MARTURII
DESPRE NEMURIRE
.

Sustinerea ideii de nemurire a spiritului ~i de


continuare a existentei de dupa moartea fizica se bazeaza
pe mai multi faetori. Unul din aceste argumente il
constituie aparitia celor decedati cu aceea~iinfati~are fizica
pe care au avut-o in viata lor pamanteasca. Din acest punct .
de vedere trebuie sa deosebim doua feluri de aparitii: prima
este constituita de aparitia celor decedati imediat dupa
moarte sau chiar in momentul mortii, aparitii ee au loe la
distanta de locul clecesului~i care - apar unor rude sau
prieteni care I-au cunoscut pe acel om in timpul vietii. A
doua categorie de aparlfii a eelor moqi, sunt acelea care

75
Misterul mortii, lumea cealaltl ~inemurirea sufletului

apar la mare distanta in timp dupa moarte, la ani sau cliiar


zeci de ani dupa aceasta.
Cand am descris capitolul fantomel()r, stafiilor ~i a
dedublarilor ca fenomene paranonnale prin puterea-'de
manifestare a energiei spirituale, am adttat ca spiritul are
puterea de a-~i fonna corpul eteric ~i corpul as~ al
viitorului sau corp fizic. Aceastii manifestare paranonnala
o au o~enii care posedii aceastii mediumnitate.
Acela~i fenomen se petrece ~i cu spiritul. de dupa
moarte, eli~i face din elementele eterului universal corpul
eteric, astral ~i fizic, dar in mod instantaneu §i astfel poate
sa aparafantomaunor oamenimorti. .

Sunt citate astfel nenumiirate cazuri dintre care


relatiim cateva: strabunicul lui Sebastian Stern, se afla in
serviciu in Serviciile' Olandeze. Acesta s-a trezit intr-o
dimineata vazand-o in fata patului pe mama sa care seafla
departe de tara. La intoarcerea sa in ~ dupa cinci luni, a
aflat ca mama sa murise exact in ziua in care el a viizut-o
aparandu-i in Indiile Olandeze. Inainte de a muri ea il striga
cu insistenta pe fiul ei: Sebastian al meu, Sebastian al meu.
Un aIt caz il constituie intetegerea dintre un magistrat
Sch.Qlkopfcare pleca in anul 1777 din Hale, ca misionar in
Indiile qrientale ~i prietenul sau Emendorffer. Intelegerea
consta in faptul ca acela ce va muri primul sa-i apara
fantoma- celuilalt. Dupa aproximativ un an intr-o noapte
cand magistratul era cuIcat dar nu putea donni, i-a apacut 0
rnptura imbracata in alb care i-aspus: "Eu sunt prietenul

76
..-.-

Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti.

tau, ma sirot nespus de fericit, dar intelegerea noastrii mi-a


pricinuit multa suferintii".
Spiritele care doresc sa devina in planul material ca
fantome trec prin marl suferinte, ele incaIcand de fapt legile
divine. Acel~i lucru I-a afirmat ~i Kati King in
experimentele de materializare de fantome ala lui William
Ckookes din secolul trecut din Anglia...
o alta aparltie a unei fantome a unui om decedat a
descns-o autoarea lucrarii Din lumea spiritelor. Este vorba
despre fantoma unui general care apare in timpul moqii
logodnicei sale care era chiar ma~a autoarei caqii.
Aceste aparltii nu sunt intotdeauna cu acel~i chip
flzic, unoori apar ca orice fantoma inta§urata intr-un
.

ve~mant alb, sau ca 0 taptura de lumina ~a cum s-a


intfunplat in. Elvetia in cantonul Bemei, cand taptura
straIucitoare prin care a aparut spiritul \lIlui mort, plutea in
camera cerand sa i se dea mana, dupa care a disparut.
o altafantoma ii apare episcopului evanghelic Sailrem
care ~i-a vamt intr-o noapte prietenul' sau de acee~i
confesiune Konrad Schimdt, exact la ora decesului
acestuia.
Preotului Oberlin din Steinal i-a apilrut in stare de
veghe fantoma sotiei sale care decedase cu noua ani in
urina. Ea ii apilrea aproape zilnic comunicandu-i
. evenimente care urmau sa se petreaca in viitor. Fantoma
aparea tuturor persoanelor d.in casa ~i chiar unor locuitori
din Steinal prezicandu-le multe necazuri.

77
----
Misterul mortii, lumea cealaltA,i nemurirea sufletului

Aparitia fantomei W1eimoarte cu 15 ani in urma,


mama umii. ofiter de marina pe numele de Herbert
. Wenksterncare, deceptionatdin cauzarefuzuluilogodnicei
sale de a finaliza casatoria lor, i-a aparut ~i. i-a spus: "nu
face acest lucru, iti va aduce 0 povara, ti-o va aduce pentru
eternitate". Fantoma marnei sale i-a aparut cu ochii' ei
alb~tri iar dupa ce ~i-atacut cori1unicareaacesta a simtit o'
sarutare pe frunte dupa care fantoma a disparut.
in ora~ul Mantes s-a materializat fantoma flicei sotilor
Alexandre, care .murise in urma cu 7 ani, fantoma ~i-a
imbrati~at parintii, a cantat la pian ~i s-a intretinut cu un
numar de 16 asistenti care erau de fata, distribuindu-Ie flori
dupa care a disparut, acoperita de W1nor, a~acum a aparut.
Desprindereaspirituluiimbracatincorpul astrala fost .
descris de marele medium Ernest Waten. Daisy era 0 fata
t8nara care de~i se logodise nu se casatorise din cauza W1ei
tuberculoze pulmonare, care. avea 0 evolutie agravata.
Ernest Waten 0 cuno~tea din copilane fiind colegi de
~coa1a.Ea fiind'spitalizata a murit de fata fiind ~i acest
medium care descrie astfel momentul moriii: ,,respiratia a
devenit mai sacadata, stateam. la piciorul patului'
supraveghindu-i trasaturile ei de ceara. Deodata a~ternutul
g-a ridicat ~i am viizut 0 ceata u~oara ca de fum emanand
din corpul ei ca ~i cum s-ar fl desprins dintr-W1foe de
curand atatat. Fumul se ridica deasupra patului ~i se
rostogolea..mereupanB a devenit 0 minge de fwn mobilii cu
U$oarenuante opalescente, fumul se condensa §i cre§tea din

78
Dr. Aurel Popescu-BllceJti

ce in ce mai mare alimentat de un puternic efluviu venit din


corp, un efluviu de aburi cam de 8 centimetri in diametru,
incdt, incet, aceasta forma rotundil s-a lungit ~i a loot 0
forma ovoidala ca un ou uri~ ajungdnd la 1,60 m Iungime
~icam 0,5 m in inaItime. Condensarea a crescut pdna a luat
formaunui corp semisolidde culoarecenu~ie,ca,un volum .

de ruin in continua mi~care,.apoi a prins forma apardnd


linia taliei ~i a gatului asemanatoare unei pap~i legate
printr-un fel de cordon om~ilical cu corpul fizic prin care
se putea vedea'valul de energie. Forma eterica a loot 0
infati~areperfect omeneasca se vedeau picioarele, conturul
bustului cu trasaturi clare ca ~i cdnd 0 alta Daisy aparea
plutind in aer privind spre pamdnt unita de corpul ei printr-
un cordon.de argint prin care viata i se scurgea ~or. Dupa
aceea forma acestei energii a inceput sa se agite ~i sa se
legene ca un balon captiv, apoi cordonul de argint a inceput
sa se intinda ~i sa se subtieze la mijloc pdna cdnd s-a rupt,
. dupa care'forma plutitoarea, loot o' pozitie verticala, era
forma insufletita a formei adormite din pat. Dupa aceasta,
dintr-un colt al camerei au aparut doua forme inve~mantate
in alb, un biirbat ~i 0 femeie, care s-au indreptat spre ea,~i
i~urdndu-~i vaiurile in jurul . ei au disparut impreuna
plutina in neant.
Privind corpul din pat, acesta mai .~espira, iar pulsul
s-a mai putut percepe inca 20 de minute, dupa care a
incetat.
In multe ~edinte de spiritism Daisy a aparut ~i prin

79
--- - -- -
- - - .....- . u _. <- - -<--- .-.-

Misterul mortU,lumea cealaltl¥i nemurirea sufletului

diferite mediumuri ea a comunicat cii.i~i aminte~te toate


momentele mOI1iiei ~i pe cei care au fost atunei de fatii.
Aceastii desprindere de corpul flzic a putut.fl fotografiam,
este cazul decesului unei tinere de 32 de ani care a murit.pe
masa de operatie, fotograful spitalului a surprins pe
fotografle desprinderea corpului. astral. In monientul
developarii el a exclamat: "Tatii Ceresc, acesta este un
suflet uman!".
In 1863 la cina oferitii de baroana Boisleve se afla ca
invitat ~i generalul Fleury; ~eful grajdurilor imperiale ale
lui Napoleon al 111-iea. Fiul baroanei, Honore se gasea in
Mexic, in foI1ele expediponiste. La ora nooo mergand s~
aduc~ cafeaua invitatilor, baroana a scos un tip~t §i a
le§inat. Dupa ce §i-a revenit a explicat c~ i§i vazuse flul in
uniform~ dar far~ caschem, cu chipul palid, iar in locul
ochiului stang era 0 gaur~ din care curgea sange ce se
prelin~ea pe obraz. Dup~ 0 saptamana doamna Boisleve a
primit §tin~ac~ flul ei Honore, fusese ueis cu un glonte ce
p~trunsese prin ochiul stang; el fusese ucis chiar in
momentufeand a aparut in salonul mamei sale, ca fantoma.
Psihologul canadian Romanes, poveste~te c~ in 1878
flind treaz, a vamt u~a dormitol)llui deschizandu-se ~i
aparand 0 fantom~ ~urata intr-un giulgiu, care s-a
apropiat pana la pi~ioarele patului. apoi cu ambele maini
~i-adesrncut lintoliul in dreptul fetei §i a vamt astfel chipul
surorii sale pe care, recunoscand-o i-a rostit nurnele. In
acest moment aratarea a disparut. De§i sora era bolnava, el

80
Dr.Aurel Popescu-Bil~ti

nu a aflat decat dupa aceea ca ea murise chiar in momentul


aPat1tieifantomei ei.
In general aparitia stafrilor se face la locul unde au trait
oameni care au inurit, dar ele pot apare ~i in alm parte.
Un aIt caz de aparitie dupa moarte este povestit de
Harold Owen, ofiter pe un cruci~tor al marinei engleze
dupa sffir~itulprimului razboi mondial. Acesta navigand
spre Camerun ~i coborand in cabina ~i-a vamt fratele,
poetuI.Wilfred.Owen, care statea pe scaunul ce se.gasea in
cabina. El era imbracat in uniforma militara ~i in acel timp
tre~uia sa fie pe front. Chipul~frateluia dispilrut, scaun~
ramanand gal. Dupa aceasm intdmplare a aflat ca fratele
sau a murit inainte de incheierea armistitiului de pace.
o persoana decedata care a continuat sa se arate ca ~i
. cumar fi fostvie, a fostsotiadoctoruluiEustace,pre~edinte
al curtii de magistrati din Anglia.
Stafiile care bantuie, nu apar obligatoriu imbracate in
alb,.ele pot aparea ~i in hainele obi~nuite pe care Ie purtau
in timpul vietii. Stafiile nu pot fi prinse, caci sunt intan-
gibile ~i au puterea de a trece prin ziduri ~i ~i inchise, de
obiceiigno!andu-ipe cei vii. . ..
Stafiile au in general legatura cu un eveniment tragic
care a dus la moartea omului respectiv ~i aparitia lor este
destuI de frecventa la cd al caror cadavru a fost zidit.
FiIozoful Athendoros a avut curajul sa stea intr-o
noapteintr-oeasaunde intr-adevar a ap~t 0 stafie, care i-a.
tacut semn sa 0 unneze. Curajosul filozof a unnat-o pana

81
Misterul morfii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

in locul unde s-a oprit ~i apoi a disparut. Sapandu-se in acel .

loc, a ~ost gasit un schelet in lanturi caruia i s-a acordat apoi


inmormantarea cuvenita. .

Stafia. unei femei inalte, imbracate in negro, se plimba


adeseaprin casa familiei Despard din Cheltenham, ea i~i
tinea 0 batista peste partea inferioara it fetei. ~i a putut
. fi ,.
vazuta de toti membrii familiei, cat ~i de alte persoane. Ea
putea trece peste obstacole tara nici un efort, dar nimeninu
putea sa 0 atinga. Aceasta aparitie s-a facut timp de ~apte
ani.
Dovezile privind aparitia acestot fantome 0 constituie
comportamentul animalelor in momentul'aparitiei acestora.
Aceste animale se reped, sar ~ini~ca in gol, ele intra intr-o
stare de spaima,' parul Ii se zbarle~te ~i incep sa urle
prelung.
Alteori, stafiile, rara sa apara, produc fellomene de tip
poltergeistl. In 1958, membrii familiei Heimann, domi-
ciliata in Long Island, auzeau zgomote de sticle destupate,
ele destupandu-se singure in diverseincaperi ~ivarsandu-~i
continutul: Deasemenea, pot'produce diferite stricaciuni ~i
pot sparge. diverse obiecte.
Ptezenta spiritelor in spatiu influenteaza telepatic
omul pamantean atat prin vis cat ~i prin intermediul unor
mediumuri in ~edintele de spiritism. Cunoscand faptul ca
fiecare spirit trimis la reincarnare"are un destin prestabilit
#' mca din lumea astra14, acest destin, care este inscris in

1. Yennen din engleza, insemm1ndspirit. strigoi. Aici, cu sensuJ de spiritiste.

82

-- '---- -
Dr. Aurel Popescu-BAlcqti

arhiva cereasca, este cunoscut atat de el cat ~i de spiritele


ce formeaza con~tiinta cosmica. Cum in aceasta con~tiinta
cosmiCii dispare notiunea de timp, pentru ca dispare
nopunea de mi~care, evemmentele care vor ave~LJocin
viitor sunt interpretate ca avdnd loc in prezent.
Aceasta constatare este g,onfirmatade previziunile pe
care Ie fac unele spirite ce se substituie spiritului unui
medium aflat in transa ~i care.prin glasul mediumului, de
cele mai multe ori in alta 11mbadecat cea pe care 0 vorbe~te
curent acest medium, pre~ce persoanelor care asista la
~edintade spiritism unele evenimente petrecute in !tecutul
vietii lor, cat ~i altele care se yor petrece in viitor.
. lata 0 asemenea previziune relatata de mediumul
Ernest Waten. Intr-o vizita tacuta la Boumemouth in timpul
razboiului a ayut un frumos exemplu despre admirabil~le
calitap de medium ale domnului Frank Blacke: "El mi-a
cernt sa conduc 0 ~edinta de spiritism ~i am acceptat cu
condipa ca reuniunea sa se termine cu 0 rica ~edinta de
clarviziune".. La sfar~itul serii domnul Blacke a tacut
cateva precizari, una din ele referindu-se la 0 doamna
straina pentru toti cei de fata. EI a descris un ofiter in
uniforma militara care mudse. Descrierea era foarte
minutioasa fiind precizat ~igradul ofiterului. Intrebata fiind
aceasta doamna daca il cuno~te, aceasta ii raspunse ca
acela era sotuJ ei, dar ca el traie~te, chiar cu 0 zi inainte
primind '0 scrisoare de la el, scotand chiar s~soarea din
geanta. Dup4 ce Blacke a v4zut scrisoarea i s-a adresat din

83
- '--
- - -- -- ---
"

Misterulmortii,lumeacealaltil,I nemurireasutletului

nou acestei doamne spunandu-i: "Scumpa doamna sfatul


meu esfe sa plecafi imediat acasa ~i sa tip pregatita sa aflati
ca soful duinneavoastra este mort". Intorcandu-se acasa
acea doamqa a primit 0 ~tiiIitare de la Ministerul de
razboi prin care i se comunica ca sotuI ei fuSese ucis pe
front cu patru zile in urma. _
tata ~i un alt caz povestit de acel~i medium Ernest
Waten care, aflandu-se la Portsmouth, .a loot parte la 0
~edintade spiritism in casa doatnnei Grishaw, 0 doamna in
V8rstade 80 de ani care adeseori 100~i ea parte la aceste
'~edinie de spiritism. Imbolnavindu-se,ea afirma doctorului
.care 0 consulta ca va muri la sfar§itullunii martie, de~i
dupa acest consult ea se simtea destul de bine. Ea a dat
dispozitie nepoatei sale sa-i comande 0 rochie neagra ~i
apoi a trimis dupa antreprenorul de pompe funebre pe care
I-a ~iplatit anticipat. Ea a $pus ca ar dori ca in ultima zi de
marti a lunii martie sa se tin8 0 ~edintiide spiritism in jurul
co~ciugului ~i sa fie ~ezat capacul acestuia spre perete,
caci ea dupa:moarte va ciocani in el. A precizat chiar ca va
muri in ziua . de luni, inainte. de ora 13:30, fapt ce s-a
.

petrecut intocmai. S-a tinut ~edinta de spiritism ~a cum a


cernt ea, iar marti noaptea, in doua randuri s-au auzit
ciocanituri in capacul sicriului.
Intr-o alta imprejurare, Ernest Waten era acasa cu sotia
lui. La un moment dat a vamt fantoma tatalui sau care
murise cu mu.Jttimp in unna ~i care adresandu-i-se i-a spus
.sa se ducaimediat la mama sa, caci peste putin timp aceasta

84

---------
..' .

Dr. Aurel Popescu-Bllce~ti

va veni langa el. Mama sa traia in vestul Angliei in


localitatea Warwic-Kashire.Mergand in aceasta localitate a
gasit-o pe mama sa relativ sanatoasa. Plecand dupa aceea la
Droitwich, la cateva ore dupa plecare, mama sa a murit pe
nea~teptate.Vesteaa primit-o chiar de la mama sa a doua zi
dupa decesul ei, in cursul diminetii cand aceasta s-a aratat
la patullui ca 0 umbra.
Este cunoscut faptul ca intr-o ~edinta de materializare
de fantome cu ajutorul unui medium de materializare,
.

fantoma care se materializeaza este intruparea spiritului


unui om mort, iar corpul fizic al acesteia se formeaza din
corpul eteric ~i fizic al mediumului. Greutatea fantomei
cantare~te exact cat scade in greutate mediumul ~i este
posibil ca acesta sa dispara in intregime in timpul ~edintei
~i sa reapara dupa dispari~a fantomei.
Este posibil ca un spirit ce coboara din lumea astrala
sa se poata intrupa chiar in spiritul mediumului caruia sa-i
transfigureze intati~area. Este cazul doamnei Caroline
Groom cunoscuta ~i dupa ce mediumul a cawt in transa,
trasaturile fetei sale au luat aspectul unei tinere de~i era 0
femeie intre doua varste. Astfel mediUmul Groom a loot
intati~area Unei femei tinere ~i frumoase. Dupa aceasta
schimbare la fata ea a continuat sa vorbeasca cu asistentii
dar a cernt sa nu fie atinsa, ea recomanddndu-se a fi loana
d'Arc. Acesta a reprezentat cel mai neobi~nuitcaz de
transfigurare.
. Din Noul Testamentcuno~tem ca Isus Hristosa finut

85
-..-.-

Mlster~1 moliii, lumea cealaltii ~i nemurirea suOetului

o adunare pe Muntele Schimbarii la Fata. la care au apmut


fantomele lui Moise ~i Ilie ~i care au vorbit cu acest prilej.
Cu aceasta ocazie a avut loc schimbarea la fata a lui Isus
cand el s-a transfigurat, luand aspe.ctul unei fiinte
stralucitoare, de fata fiind Apostolii sm Petru ~ilacob.
Aparitia spiritului unui .mort in fenomenul de
materializare a fantomelor ~i confmnarea acestor. fantome
.a fost posibila ~i prin experientele ~fectuate la institutul
Metafizic din Paris folos~d ca medium pe. polonezul
Franek Kluski, de catre Gustav Geley ~i Robert Tocquet.
Procedeul a constat din lasarea amprentelor fantomei pe
. tiparedeparafma.Pentruaceastafantomeleerau invitatesa
introduca mana sau piciorul intr-un recipient cu apa calda
pe care plutea un strat de parafma. Aceasta parafma se
constituia intr-un fel de ciorap care imbraca mana sau
piciorul. Failtomele introduceau apoi mana sau piciorul
intr-un vas ~u apa care solidifica parafma, iar dupa aceea
fantoma.depunea pe coapsele spectatorilor manu~ile foarte
fme de parafina care aveau toate aspectele membrelor
adulte: pori, cute, fire de par ~i neregularitati, dar ele
reprezentau 0 mana de adult in miniatura. Dupa aceea
manu~ile erau umplute cu ipsos lichid ~i se obtinea astfel
reproducerea mainii fantomei.
Acest procedeu a fost folosit in repetate randuri ~i el
constituie un. argument convingator despre materializarea
fantomelor, alaturi de fotografierea lor.
In ~edinfele de materiaIizari. de fantome, aceasta-

86
---- j
--....--... . .. _.- -_.-

,Dr.Aurel Popescu-Bllc~ti

materializeaza, asistentilor diferitele obiecte in mod


corespunzator cu profesia acestora lli cu 0 semnificatie .

simbolica. Astfel parintele Eugeniu din Geneva a primit un


mger~ de argint, 0 doamna a primit 0 brolla de aur cu
smatald c~e tacea 0 pereche perfecta cu inelul cu smarald
pe care sotul i-I daduse cu pupn timp mainte de moartea sa.
Luciana Campani descrie aparitia bunicului din partea
mamei unuia.-dintreasistenp, caruia fantoma i-a diiruit un
ceas pe care acesta it daduse unuia dintre fiii sai care
plecase pe front llipe care il pierdus.e.
.... .
4" In zilele noastre au avut loc aparipi de fantome la
castelul de la Rotta din Moncalieri langa Torino. Acesta a
fost sediul templierilor, un ordin religios militar ~i a fost
constituit in anul 1100, fiind .proprietatea familiei de
Savoia. In acest castel s-au petrecut muIte crime ~i
evenimente dramatice iar cadavrele. respective
. au fost-
.ingropatein curtea castelului.
In anul19.87 in acest castel care era bantuit de fantome
~ aparut din nou 0 fantoma alballi luminoasa care s-a
recomandat pe numele de Michel. Ea a aparut ca un nori~or
de fum care a luatapoi forma unei figuri barbatellti,inalte,
, imbracate in haine de caIugar, cu gluga ~i guler largo
Celelalte aparitii de fantome in acest castel apareau
drept caIugap, maici, femei nobile, cavaleri caIare sau
procesiuni intregi. ..Fantomele au 0 con~tiinta a . lor proprie
~i rnspund la intreban.
o aWiaparifiea avut loc tot in anul 1987 intr-un sat

87
----
Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

denumit RoccaMonteino,situatpe dealurijedinRomagna,


in spateJe culmilor Cattolia din Italia. In acest caStel au
muri,t in iniprejurari neelucidate, preotul Giovani
Muzzarelli, precum ~i un paj ingropat de viu"..pentru
bfuluiala de adulter cu sopa unui personajimportant.
Este un fapt demn de retinut ca unele fantome se
materializeaza cu ~asedegete. In ceea ce prive~ disparitia
fantomelor, acestea se pot dematerializa in plina lumina. La
disparitia lor trasaturile Ie devin confuze ~i imprecise,
P8l1ilecorpului parfu!da intra'una intr-alta,ochiise irifunda
in orbite, nasul se aplatizeaza, oasele' frontale se turtesc,
picioarele parca se scurteaza, asemenea unei cladiri care se
naruie, ramfu1fu1dpe podea numai capul ei, alaturi de 0
masa de c§rpe care apoi dispar in intregime.
Atingerea fantoinelor este primejdioasa, lovirea,
bruscarea sau ranirea a<::estora produce acel~i efect
vatfunato~asupra corpului mediumului din care s-a format
fantoma. Nu s-a reu~it sa se descifreze misterul procesului
indirect prin care substanta ie~ita din corpul mediumului,
i~i pastreaza sensibilitatea ca ~i cfu1ds-ar afla in interiorul
corpului, dar s-a putut constata ca fantoma este in .
permanenta legata de medium printr-un cordon de
ectoplasma care de cele mai multe, ori iese din capul
mediumului. Aceasta atingere intempestiva a fantomei a
.
fost descrisa de mediumul Florence Cook, care a fost
folosita la materializareafantomei Katiei King:' "un
nmsafir de fata, domnul W. Volckman, se repezi la Katie

88
j
-.-- .- ---
--- ..- -

King, 0 apuca de mana, apoi de talie, a urmat 0 lupta in


. timpul careia doi din prietenii mediumului au sarit .fu
ajutorul Katiei care, dupa marturia domnului Henri
Dumphy, de profesie avocat, parea ca-~i pierde gambele ~i
picioarele, dupa care ea facea 0 mi~careca aceea a unei foci
in apa, apoi Katie aluneca prin infa~urarea lui Volclanan,
. neliisBndnici 0 urma de existenfiicorporala.Cinciminute
dupa disparitia fantomei, mediumul, domni~oara Cook, a
fost gasita iQ:lbracatain negro, incaltatii, cu cureaua stransa
in jurul taliei ca ~i la inceputul ~edintei ~i avfutd funda
sigilata cu pecetea de inel a contelui de Caithness intacta, a
fost cautata dar Jiu s-a gasit nici 0 urma din draperiaalba in
care aparuse Katie.
WIlliam Croocks a re~it materializarea completa a
fantomei Katiei a~a.cum a descris-o in cartea sa Nemurirea
Suj/etului.
. lata cum descrie aceasta materializare completa a
Katiei: "Niciodata nu a aparut Katie cu atat de mare
perfectiune, timp de doua ore ea s-a plimbat prin camera
purmnd conversatii familiare cu cei de fata. De mai multe
ori m-a luat in brate in timpul mersului ~i impresia pe care
am simiit-o era accea ca langa min~ se afla 0 femeie vie,
nu un vizitator din lumea cealalta. I-am cerut permisiunea
s-o iau in brate, ingaduinta mi-a fost data in chip gratios ~i
m-am folosit de aceasta ocazie in mod cuviincios, cum ar fi
facut orice barbat in asemenea imprejurare. Fantoma nu
opuse nid 0 rezistenfa, ea era 0 fiinta tot ~a de materiala

89
Misterul mortii, lumea cealaltA ~iDemurirea suOetului

ca ~i domni~oara Cook ins~i". William Croocks descrie ~i


ultima mate~ializarea fantomei Katiei King: "La orele7,23
seara, domnul Croocks a condus-o pe domni~~ara Cook, la
mediumul sau in cabinetul obscur unde ea seifttinse pe
scanduri cu capul rezemat pe perna. La orele 7,28 Katie
, ,

vorbipentruprimadata,iar la 7,30se aratiiin afaraperdelei '

in toata forma ei. Avea par lung, castaniu, de nuantiiaurle,


cazand in cosite de ambele paTtiale' capului ~i de-a lungul
spatelui pana la brau. Ea era inve~inantata in alb cu maneci
scurte ~i gatul gol, purta un vo'al lung, alb, pe care ~iI-a
'lasat pe obraz, numai 0 data sau de' doua ori in timpul
. ~edintei. Mediumul purta 0' rochie albastra deschis, de
merinos. Aproape tot ,timpul ~edihtei, Katie a stat in
picioare in fata noastra, perdeaua cabinetului fiind
inlaturata ~itoti am putut vedea deslu~itmediumul in transa
cu obrazul acoperit ca s-o fereasca de lumina, ea nu-~i
parasise pozitia de lainceputul ~edintei. Katie vorbi despre
apropiata ei plecare~i accepta un buchet de £loripe care 11
adusese doinnul Toop precum, ~i cativa crini legati
impreuna, e.ferifi de domnul Croocks. Katie 11invita pe
domnul Toop sa dezlege buchetul ~i sa puna £lorile in fata
ei pe podea. Ea se a~ezaturce~te ~i ne ruga pe toti sa:facem
la fel, imprejurul ei, apoi impaqi florile ~i diidu fiecaruia.
un mic buchet pe care 11infii~ura intr-o panglica albastra,
scrise de asemenea scrisori de adio iscalindu-se Annie
Owen Morgan, zicandca acesta a fost numele ei adevarat
-in timpul vietH pamante$ti. Scrise 0 scrisoare §i

90
-- .-.--------.

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

mediumuluiei ~i alese pentru el un boboc de trandafIr'ca


<lar de adio. Katie lWiatunci 0 foarfec~ taie 0 ~uvita din
parol ei ~i ne dadu fIecaruia 0 buna parte. Lila apoi de brat
pe domnul Croocks, facu ocolul camerei ~i stranse mana
fiecaruia, se ~eza iar~i ~itaie inai multe bucati din rochia
ei ~i din voal, daroindu-Ie celor de fata. VWnd gauri atilt
de mari in rochie, pe cand ea se afla ~ezata intre domnul
.Croocks ~i domnul Toop, fu intrebata daca ar putea repara
stricaciunea, ~a cum facuse ~i in alte imprejurari. Ea
infati~a atunci partea taiata catre lumina ~i lovi 0 data
deasupra, astfel ca intr-o clipa partea taiata a fos1facuta la .
loc ca ~i mai Inainte. Palpand stofa, cei de fata au constatat
ca nu mai are nici 0 gaur~ nici 0 cusatura acolo unde erau
gavri de zece centimetri in diametru. Parand a fI foarte
obosita, ea spuse cu tristete ca dcire~tesa pIece pentru ca
foqa Ii scade. In timp ce indrepta asupra prietenilor 0
ultima privire grava ,~iingaduitoare, ea se facu nevazuta. 0
auzise de~teptandpe medium care 0 ruga plangand sa mai
stea putin, iar Katie i-a sp~: "draga mea, nUpot, misiunea
mea este Indeplinita, Dumnezeu sa te binecuvanteze". S-a
auzit sunetul unui sarot de adio, dupa care mediumul aparo
in mijlocul'nostru complet sleit ~i adanc consternatr Katie
spunea ca de acum inainte nu va mai putea nici vorb,i,nici
, sa-~iarate obrazulca, indeplinindtimp de trei ani aceste'
manifestari fizice, petrecuse 0 viata foarte penibil~ ca sa-~i
_ispa~easca gre~elile pentru a se putea malta 1a un grad
superior de viata spirituala, ea va mai aparea la intervale

91

----
Misterul mortii, lumea cealaltl ,I nemurirea suOetulul

foarte Iungi de timp, putfu1dsli corespondeze in scris eu


mediumul sliu, dar cli acest medium.o va putea int~tdeauna
ved~a cu ajutorul luciditatii magnetice".
. Mat~rializareaspirituIui se face ~i sub forma'tJi'ior
lumini ~i aceasta materializare.a fost descrisli ~i de William
Croocks"fuaceea~i lucrare numita Nemurirea Sufletul1:li.
,,Am vazut puncte luminoase ~nind din diferite pmp
~i ~ezandu-se pe capul. unom din cei de fata, am primit
raspunsul la intrebliri puse d~ min~ prin sclipiri de luminli
strMucitoareproduse in fata mea de a~tea on "decate ori ii
ceream. Am viizut sciinteide luminli zburiind de pe masli in
tavan ~i recaziind pe masli cu un zgomot foarte distinct, am .
obtinut 0 comunicare aIfabeticli prin fulgere luminoase
produse in aer inaintea mea, am vazut un nor luminos
plutind deasupra unui tablou. Mi s-a intamplat de muite ori
ca un corp solid fosforescent cristaIin sa-mi fie pus in miinli
de 0 mana care nu era a nimanui din . cei de fafli. in plinli
lumina am vazut un nor luminos planiind deasupra unui
heliotrop ~ezat pe 0 masli liinglinoirupiindu-i 0 ramura ~i
aduciind-o unei doamne. in alte imprejurari am viizut un
nor la fel, condensiindu-se sub ochii no~tri, luiind f-orma
Wleimiiipi ~i transportiind mici obiecte".
A,ceasta forma de materializare a spirituIui este la fel
cu aparitia luminii ee i-a 3:parutApostolului Pavel in drum
spre Damase ~i care a dus la eonvertirea aeestuia la
cre~tinism.
In:tati~area fantomei Katiei King a fost imortalizata

92
Dr. AureJ Popescu-BiJcefti

fotografic de catre Wllliani Croocks. Fantoma a fost


examinata §i s-a vamt ca era bine distincta de medium.
Mai intai, insa§i fantoma, a afirmat ca a fost 0 fiinta
care a trait pe pamant.
lata cum deserie William Croocks deosebirea dintre
fantoma :;;imedium: "doresc sa dau la lumina cateva
deosebiri pe care Ie-am observat intre fantoma §i medium.
Talia Katiei este variabila, la mine acasa am vazut-o mai
inalta cu 15 em deeat inaltimea mediumului. Urechile
fantomei nu sunt gaurite, pe cand ale mediumului sunt §i
poarta de obicei cercei. Tenul Katiei estefoarte alb, pe cand
al mediumului este foarte oache:;;.Degetele fantomei sunt
mult mai lurigi ca ale mediumului, obrazul ei este mai
mare. Am siguranta cea mai absoluta ca intre medium §i
fantoma sunt individualitap §i deosebiri, cel putin in ceea
ce prive§te trupurile lor. Mai multe semne mici care se
gasesc pe obrazul mediumului, lipsesc de pe obrazul
fantomei. Paml mediumUlui este de un brun a§a de inchis
ca pare aproape.negro. 0 :;;uvifiidin paruI Katiei, care este
acum sub ochii mei §i pe care mi-a dat voie s-o iau din
cositele ei bogate, dupa ce Ie-am urmant cu degetele mele
pana pe cre§tetul capului ei, ca sa ma asigur ca au crescut
acolo, este de un pUicutcastaniu auriu.
Intr-o seara numaruI pulsatiilor fantomei era de 75 de
batai pe minut, pe cand ale mediumului, cu eateva clipe mai
in urma era de 90 de biitm pe minut fiind de altfel cifra ei
obi~nuita. Apasandu-ne urechea pe pieptul fantomei,

93
~--
MisteruJ mor(ii, Jumea ceaJ.8ltii~i nemurirea sufletului

auzeam ba~d inauntru 0 inima, iar bataile emu mai


regulate decat ale mediumului. Incercand in acel~i mod,
pUimanii fantomei s-au aratat a fi mai sanato~i decat ai
medjurnuiui, ca~i in momentul experierilei mele, mediumul
urma un tratamem medical impotriva unui guturai.
(Nemurirea Sufletului, pag. 269).
To?te aeestea arat! identitatea diferita- a eelor doua
fiinte: mediumul ~i fantoma"~ ..

In cartea sa Materializari de fantorne, doetorul


Schrenk-Notzing arata fotografii ce surpri,ndfenomenul de -
formare al fantomelor materializate. Un cap mic de fan-
toms. materializata aparea iang~ mediiunul Eva Carriere.
Cand cap~orul se arata iar~i 0 auzi pe Eva vorbind in ace-
la~itimp. Ea dorea ea gazda, doamna Bisson, sa taie 0 ~u-
vita de par de pe cap~or. Pe ca.Tldfantoma se apropia, 1

doamna Bisson Iua eu mana dreapta 0 percche de foarfed


pe care i Ie intindeam eu. Mana ei stanga fu dusa la mana
dreaptAa Evei, spre eap~orul a~ezat spre marginea perdelei.
Atunci, sub ochii mei, care putura.observa totul de aproape,
uoamna Bisson apuca 0 ~uvita de par cam de ~ase centi-
me~i pe care mi-a dat-o mie(pag.131). S-~ taiat apoi 0
bucata~epar de pe capulmediumului~i leoOa ~at la analiza.
Concluzia acestei examinari este redatii astfel in cartea
. sa: "Pilrul provenit de la fantoma amrna pe jumiHatea
dreapta a fetei, pana jos pe gat, pe cand parui Evei este
bron, eel de pe capul fantomei, numWt Estela, este blond /
deschis".

94

_~.l
Dr. Aurel Popescu-Bilc~ti

Examenul chimic §i.inicrofotografic a fost flicut..de


doctorul Steiner din Munchen: paruI este din cap §i este pm-
omenesc, deosebirea in', structura epidermici\ poate fi
datora~ varstelor diferite ale paruIui, dar expertul, tratfu1d
cele doua e~tioane cu ~cid sulfuric inci\lzit la 50 de grade
Celsius, a notat ci\ §uvita luati\ de la medium se dizolvi\ in
. fibrile mult mai curate decdt paruI fantomei, tratat in
'acel8§i mod.
~aruI mediumului se descompunea foarte natural in
- elementele lui, in timp ,ceparuI fantomei ari\ta nu numai
aceasti\ disolutie dar §i 0 solutiune paqiali\ a ins~i
fibrilelor. Aceasti\diferenti\indici\0 deosebire in constitutia
chimici\ a substantei care nu se observi\ la unul §i acel8§i
individ, de aceea este probabil ci\ amandoua mostrele
apaqin unor iIidivizi diferiti.
Prin cercetarea ~tiinpficade laborator se inli\tura astfel
orice iluzie aratfu1dea eonstatarea este reala 100% !ii ca
fantoma este cu totul altapersoana deeat a mediumului,
dematerializati\. .
Aceste fantome vorbese un limbaj omenesc, in limba
din tara unde are loe experienta de~i.mediumul poate sa nu
cunoasca'limba respeetiva. Fantomele spun despre ele ca
sunt spiritele unor oameni morti.
I
II Trebuie sa rflentionam; a~a cum a aratat Gabriel
Del~e in eartea sa Aparilii materializate ale vii/or ~i ale
I

morli/or, precum ~i .autorul Hector Durville in cartea sa


Fantomele celoy'vii, ,ea in timpul somnului natural sau prin
I

95
j
,
-- ---
Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemurirea suOetului

hipnoza, fantoma omului viu desprinsa din corp se poate


'manifesta la distanta, iar in unele cazUrlpot fifotografiate,
dar niciodata aceste fantome nu afmna despre ele ca ar
reprezenta aparitia fantomelor unui mort.
Fantoma este insa~iEut, este partea psihica ~igandirea
omului, este personalitatea sa in timp ce corpul material
este numai laca~ul spiritului, receptorul provizoriu supus
decaderii ~i:mortii, este cadavml in perspectiva. Niciodata
personalita~eafantomei LUlUi om viu nu afirma despre ea ca
apaqine ul1uiom mort, ill afara de cazUl~and individul este -
un boInav mintal.
In ceea ce prive~te ap3ri!ia unor oameni in viata la
distanta In timpul visului, aceasta se expiica prin
desprinderea spiritului ~i a corpului astral din timpul
sonmuiui ~i posibilitatl1e acestuia de a-~i reface un corp
fizic la distanta de corpul eteric al celui ce doarme cu care
este legat printr-un cordon fluidic, iar aceasta.materializare
se face instantaneu.
Ernest "Vaten,asistand 1a0 ~edintiide materializa,ride
fanh:me, a materializat in fantcma 0 ruda a sa. Cu acest
prilej el a dorit sa verifice daca aceasta fantoma se
comporta sau nu ca un om &devtirat~i, In ac~st sens, a
mtrebat fantoma dad poate manca. Raspunza.TJ.d afirmativ
- ca poate -.el i-a olerit doi bbcuiti ~i 0 'patlagica ro~ie pe
care f"lltonia le-a introd1.lsill gura,~jle-a mestecat. Dupa ce
fantoma s..a dernaterializat 111ceti~or,in f{lla ochilor
asistenti101~nu s-a gasH ruei un iest de biseuiti sau din

96
.. - - .--

Dr. Aurel Popescu-Bllce§ti

patlagica pe care Ie mancase.


Continuarea existentei spiritului dupa moartea fIzica ~i
identificarea personalitatii .1ui este dovedita ~i de alte
intamplari.
ijenjamin Sirkia din Palermo, in luna mai 1910, a
discutat cu doctorul sau personal despre fenomenele
psihjce, el fiind un materialist convins. Intr-o zi acesta are
o conversatie cu doctorul sat\ convenind ca primul care va
"' muri sa dea un semnal ca spiritul este nemuritor ~i
supravietuie~te,'in ~a fel ca acesta sa vina ~isa sparga ceva
in camera in care locuie~te, convenind ca acel obiect sa fIe.
clopotelul de poqelan suspendat de lustra de deasupra
. mesei.
Dupa aceasta conversatie doctorul a plecat la Licata, 0
provincie din Grigenti. Peste ~apteluni, intr-o zi, s-au auzit
~ lovituriaplicate~upra abajuruluilustreisuspendate,cat ~i
asupra clopotelului ce era legat de aceasta. Aceste lovituri
s-au repetat inca cinci zile, iar in ultima seara s-a auzit 0
lovitura puteroica care a spart in doua clopote1ul. In ziua
urmatoare s-a produs un zgomot puternic in sufrageria
unde,se sparsese clopotelul, gasindu-se 0 bucata de clopotel
~ezata pe nlasa de parca aceasta fusese pusa acolo de 0
mana omeneasca.
Dupa doua zile, doctorul a aflat de la un alt prieten al
sau, profesorul Rusci, ca Benjamin Sirkia murise in_
! ultimele zile ale lunii noiembrie. Spiritul, dupa moarte,
i
I
I
poate face unele lucruri mecanice sau poate apiirea sub
I
i 97
I
,
I
----
Misterul mortii, lumea cealaltl ,I nemurlrea suOetulul

forma unOI'fantome.
La Paris, 0 fata numita Marguerite, ~i-a pierdut. in
acela~ian trei membri ai familiei sale, tata, mama ~i 0 sora
numita Jeanne, care avea numai 16 ani ~i care murise de 0
afectiune pulmonara. Marguerite s-a trezit din somn intr-o
dimineara auzind zgomot in camera. Acest zgomot. era
facut de 0 silueta irilbracata in n~gru, care trecandpe ldrlga
patul ei, s-a aplecat deasupra capului surorii sale care
donl1ea'~i a .sarutat-o pefrunte. Privind mai atent aceasti\
faptura i~i dadu seama ca aceasta semana Ctimama sa care
era moarm. I)upa putin timp, sora sa, Jeanne se treze~te din
sonm ~i-i spune ca-i pare rau ca s-a trezit,. cilci 1."1vis a
vazut-o pe mama ei care venise sa 0 sarute, era imbracata
in negro, a~a cum purta ea doliu dupa moartea sotului ei.
Mama lor era moartii de doua luni.
Un alt caz s-a petrecut pe patul unui spital, unde un "'

copilin varsUide 12 ani, numit Tommi Brown, era foarte


"bolnav.Acesta Ii spune mamei sale catatal sau, care murise
. de doi ani, a venit la el ~i.i-afacut semn sa-l urmeze,caci
dore~te sa-l ia cu el. Dupa cateva zile copilul a murit.
Aparitia spontana a fantomei.unui mort este rehtata de
Myers, in cartea sa Personalitatea umana. Povestitorul
relateaza ca sora sa in vfu-stade 18 ani a murit de holera, la
. Saint Louis, in anul 1867. Dupa nOvaa..'ll,ailfu1du-sein
S.U.A..in camera unde loeuia, i-a aparut soralui, care era
.moarta ~i care sta In stanga sa,.sprijinandu:.secu mana de I,
I,
masa, dupii care a disparut imediat. Elaspus f-amiliei :!

98
Dr. Aurel. Popescu-BAlc~ti

aceasta intfunplare, aducandu-~i aminte ca fantoma sorei


avea pe obrazul drept 0 zganetura recenta. Auzind acest
amanunt, mama sa a le~inat, iar dupa ce ~i-a revenit a
declarat ca acea zganetura de pe fata moartei i-o provocase
in timp ce se preocupa de toaleta mortuara ~i ca ascunsese
sub pudra acel semn, in ~a fel ca sa nu se poata observa.
Aceasta aparitie a fantomei a fost urmata de moartea
mamei.
Lordul Brougham, un ilustru politician ~i istoric
englez avea un prieten cu care vorbise despre nemurirea
sufletului. Ei au recut un legamant ca acela care ya. muri
primul sa revina ~i sa se manifeste celuilalt, pentru a
confmna continuarea vietHde dupa moarte.
in timp ce se gasea intr-o carlade baie in Suedia, lordul
. Brougham, aruncandi1-~i0 privire pe scaunul pe care erau
hainele lui, I-avamt pe scaun pe prietenul ~au, G.H.,despre
care ~tiaca plecase in India. Aceasta se intfunpla pe data de
19 decembrie,. iar dupa ce s-a intors in Anglia, la
Edinburgh, a gasit o. scrisoare dill India care anunta
moartea prietenului sau care avusese loc chiar pe data de 19
decembrie.
Aceste aparitii dupa moarte in urma unui legamant
.
recut mainte de a muri este. povestit ~i de eatre Castex-
Degvange, astfel matu~a sa avand 0 prietena din copilarie,
au t1icut conven!ia ea prima care moare sa i se arate
celeila1te sub fonna unei fantome. In timp ce matu~a era
a:jezata pe pat, ea a vazut-o pe prietena sa a~ezata pe

99
L - - ~ ---
Misterul mortii, lumea cealalti ~inemurirea scOetului

fotoliul de langa masuta ei de lucru, purtfutd pe deasupra


rochiei un fel de pelerina cu capi§on cr care fusese
imbracata la inmormantare.
Spiritul unui mort face 0 comunicare sopel'"sii1e,
intfunplarea petrecandu-se in 1761, doamna Masterllle,
vaduva ~ui ministru al Oiandei. L~ Stokholm,. este
solicitata sa restituie 0 sumll de 25.000 de guldeni unui
creditor ai~sotuIuidecedat. Ea a cautat chitanta respectiva
dar nu a gasit-o. Facand. 0 vizitii .celebrului medium
Swedenborg, merge apoi acasa §i il viseazli pe sotuI sau,
care indica mobila unde em dep~ chitanta,impreunacu .

un ac de par cu diamant, pe care ea il considera pierdut.


Acest vis s-a petrecut la ora doua noaptea. A doua zi a venit
la vaduva mediumul ~w'edenborg, care i-a povestit ell in
noaptea precedenta a vlizut .spiritul sotuIui ei, care i-a
declarat ca se duce la vliduva sa. Se §tie ell in "isspiritul
omului, invelit in corpul sllu astral, se desprinde de corpul
sau fizic ~i cliHitore~te in lumea astralll ~i anume in
straturile mferioare ale acesteia, lume astralll care mai este
denumita Devakhan, unde spiritul poate lua contact cu
spiritele altor moqi prin vazuI 9i a~ astrale.
Voicontinua sa descriu apantii de fantome ale moqilor
§i in alte :situatii. Astfel mons~niorul Parle care a deyenit
apoi episs;opde Alger, aflandu-se in cabinetul sau, a auzit
u~a deschizandu-se in spatele sau. Intorcandu-se a vllzut
conturul unei fantome, in care a recunoscut pe unul din
membrii parohiei' sale care era mort. Acesta ii spune 0

100
--
Dr.AurelPopeseu-Bllcqti

sum4, creditorul ~iadresa sa : ,,Achitap aceast! sum! ca s!


nu mai sutar". Mergand a doua zi -Ia aceastA adres!, a
constatat c! suma ~i creditorul erau exacte ~a cum .i-a'
indicat fantoma. Intr-un alt C8Z;'~ntele Thadee Czacki,
po;yeste~teca dupa moartea tatalui sall"acesta i-a'aparut in
vis ~i i-a spus ca a imprumutat 0 sum! de 0 sut! de-ducap
pentru care nu l~~ nici 0 chitanta, 'acest vis s-a repetat
pana cand ,el s-a dus la acea adresa ~i a aflat ca intr-adevar
tatal siiu imprumutase acea suma. Dupa ce aceSta a achitat
suma, visul nu s-a mai repetat.' "
, Intr-o aIta relatare a lui 'Robert Dale Owen, 0
domni~oaradintr-o familie din New York,mersese in vizita
la 0 ma~a, proprietara unui castel depe malul fluviului
Hudson. Acest castel era bantuit de fantome. In timp ce
dormea in camera ei a apiirut 0 fantoma imbracata intr-un
costum de camerista, care se plimba prin camera dupa care
a disparol Dupa un timp s-a dus la 0 ~dinta de spiritism.,
unde s-a prezentat un spirit care se numea Sarah Clarke, un
nume necunosc1,1t nici de ea ~i nici de mediumul care facea
acea ~edinta.Acest spirit le-a comunicat ca fusese cu mult
timp inain~ecamerista lama~ domni~oarei ~i ca atunci
cand aceasta se gasea in vizita la miitu~a,ea a facut 0 vizita
incercand sa-i,spuna cii era vinovata de cateva furturi ~isa-i
ceara s-o ierte, caci din aceasta cauza ea sufera foarte mult
in lumeaspiritelor~ '

Mergand din nou 1a ma~ii a at1at cii, intr-adeviir, in


urma cu treizeci de ani, aceasta a avut 0 camerista eu aeest

101
-----
I
Misterul morfii, lumea cealaltl ,1 nemurirea sufletului ~
j
I
nume ~i ea in aeea perioada i-au disparut din camera mai
~
multe lucruri, adici1 exact ce-i indicase spirimlin acea
~edinta. Dupa ce matu~a a iertat-o, fantoma 1111a mai
I
\lntuit niciodata acel castel.
I
Hi~arionMarqUEllltdescrie un ait caz de aparitie a unei
fantome. Aceasta era fantoma unui om care murind nu
spusese unde erau ascun~i banii familiei. Intr-o noapte, in
jurul orelor 24,00 a auzit pa~i care coborau pe scara de la
pod, p~ii s-au oprit pe etajul unde era .flu! acestuia, dupa
care s-a auzit actionand clanta u~ii care apoi s-a deschis
auzindu-se vocea tatalui sau: "Baptistine, ccpilul meu, de
cand v-am parasit sunte!i cople~iti de nelini~tea banilor pe
care nu-i puteti giisi. Banii sunt intr-o veche ..lada de
portocale ~i ea se afla.in camera din spateIe bucatariei. In
aeeasta lada cu doua desp~1ituri sunt d~ 0 parte ni~te saci
eu seminte, iar in cealalta parte in fundul iazii, sub ni~te
carpe, se gasesc banii ce v-a:ucauzat votta atatea ne~azuri.
Adio; copilul meu!". A doua zi cautand banii la locul
indicat au fost gasitiexaet in locul.indicul de timtoma. .
Fantomelespiritelor oamenilor morti potapare ~idupa
o vrem~ indelungam dupa moa..-te,l.i~eorichia! dupA60 de
ani. De~i,in cele mai numeroase constatari acestea apar In
primele zile~saptama.."1i.sauluni dupa moartea lor, scazand
in fTecventaodatiicu trecerea.timpului.
Argumente in sprijinul continuani existen!~i spiritului
dupa moarte sunt aduse §i.de comul1icanle pe care aceste
spirite Je fac in timpuJ:§edinfelorde.spiritism.

102
J
j
-.
- - ---

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

Magistratul rusMarutchich poveste~tede decesul unei


tetite orfane de tata, numita Paladie pe care a cunoscut-o
prin ftatele acesteia. Aceasta fata a murit la vdrsta de 15
ani, fiind calugarita in manastire. La 0 ~edinta de spiritism
a aparut spiritul Paladiei care i..a spus: "re~eaza ingerul,
cade..." .
Magistratul nu a inteles sensul acestor cuvinte, dar
. . aflfutdca aceasta era inmormantatala Ki~v,s-a dus sa-i
_viziteze mormantul, astfel a vamt. ca statuia de marmura
care veghea mormantul ~icare reprezenta un Inger ce purta
o cruce, era aplecata intr-o pozipe ce statea sli carla. Numai
dupa aceea a inte1es mesajul comunicarii din ~edinta de
spiritism. Fantoma Paladiei i-a aparut in numeroase situatU,
uneon chiar ~i de trei ori pe saptamana, recunoscaridu-i
bine infati~area intotdeauna imbracata in acee~i rochie
inchisa, in care' era imbracata atunci cand ea a murit sub
I ochii saL Aceste aparitii ale fantomei Paladiei se
l prelungeau 2-3 minute, ca apoi treptat sli apara din ce in ce
I

I mai putin ~i apoi sli dispara. Dupa trei ani de la ultima


J aparitie ii apare din nou in biroul sau de lucru, cu care
i ocazit! el se hotar~te sa-i vorbeasca. EI a intrebat-o ce
l simte in pl'ezent,iar ea i-a raspuns: "impacare". La ~ase ani
i de la acesta aparitie fantoma apare din nou ~i-i spune:
I
- ,,Am fost, am vazut", dupa care surWnd a disparut.
In seara aceleia~i zile 0 t8nil...acare se afla in casa
magistratului a avut impresia unei fanto~e In camera ei
care i-a sptis;
J
I
i
103
t
!
..-. -- - -- - -- ----

Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemurirea suOetului

-"sanu te temi de mine, eu sunt buna ~i iubitoare",


Judeeatorul Edmonds fost pre~edinte al senatului
S.U.A. ~i apoi membru al curtii de apel din New York
poveste~teafmnatiile facute prin mediumul Laura, fiieaJui.
Aeeasta. a vorbit 9 sau 10 limbi strmne in ~edintele de
spiritism cIe~i.ea nu cuno~tea decat doua limbi. Diferiti
straini au putut sa comuniee prin intennediul ei cu persoane
decedate, in limba rani lor. lntr-o seara ea a primit vizita
unui gree, pe numele sau Evanghelides, care a inceput sa
vorbeasca cu Laura in limba greaca. In timpul ~edintei,
grecul, profund emotionat, a inceput sa planga rara a
explica motivul in fata celor ~apte persoane prezente.
A doua zi, de fatii numai cu Laura a explicat starea lui
sufleteasca din ~edintade spiritism. Spiritul cu care vorbea
Laura atunci cand aceasta era in transa, era al unui bun
prieten al sau, fratele unui patron grec, Marco Bozarris.
Acesta 11anuntase ca unul dintre copiii sai ram~i in Greda
murise. Dupa zece zile Evanghelides, primind 0 scrisoare
din Greda a aflat de moartea fiului sau. De retinut ca Laura
11vedea pe grec pentru prima data.
A.cela~iautor Edmonds a mai semnalat un caz liTcare
la 0 ~edint~de spiritism a aparut un spirit care a mcut-o sa
vorbeasca. perfect un dialect scotian. Aeest spirit s-a
identificae.a fi al unei doamne Paisley, din Scotia, care
murise cu cateva zile mai inainte. Dupa un timp acela~i
spirit s-a adresat ~iunui alt medium, 0 tanara din Rockfort,
Illinois, domni~oara Scongall, care nici ea nu cuno~tea

104
_.- .--.-

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

limbascotian~~icarerasp~d unuiadintreasistenti,.sea .

identificat a fi chiar bunica lui care murise in Scotia ~ide al


caruidecesnu se ~tia. ,

Toate aceste relatari, confirIna nu numai existenta spi-


ritului dupa moarte, dar ~ipastrarea identificarii lui ca per-
soana ce a fost in viata. Dar aceasta mai arata ca ~ilimbajul
omului este de ordin spiritual, spiritul omului mort face ca
limba in care vorbea inainte de mOarte sa se mentma ~i
dupa moartea corpului fizic ~imai mult chiar aceasta limba .,
o poate transmite ~ediumului care se.afla in transa, care 0
preia ~i-l face sa vorbeasca. Aceasta constatare este 0
revelatie caci materiali~tii sustm ca con~tiinta ~i limbajul
omului, sunt determinate de creier, nu de spirit. Cea mai
impresionanm constatare este aceea ca 0 fantoma care
apare instantaneu ~a precum ~i dispare, vorbe~te. Cum
reu~e~teaceasta, cum poate folosi instantaneu creierul, este
o enigma. Un creier uman se dezvolta in ani sau chiar zeci
de ani, cum ar putea sa se formeze creierul ~i sa mai ~i
invetesa vorbeasca 0 limba? Este eel mai evident argument
ca eo~tiinta, personaHtatea~i limbajul sunt determinate de
spiritul omului nu de materia ereierului.
Nemurirea spiritului a fost deserisa de foarte multi
autori printre care amintim urmatorii:
* Pierre Comeille in cartea sa Supravieluirea sufletului
~i evolulia /ui dupa moarte.
.* Arthur Ford in carte~ sa Relatare despre viala ~i
moar/e.

105
Misterul mortii, lumea eealaltit ~i nemurirea suOetului

* Morey Bernstein" in cartea sa Protocolul unei


rena§~eri.in aceasta arata ca un subiect aflatin hipno~
poate sa-~i.povesteasca alte vieti pamante~ti anterioare. El
citeaza carol lui Bridey Murphy care nascut! in 1923 i~i
aminte~te'de viata ei anterioara, ea murind in anul 1864 ca
urinare a unui accident. Ea relateaza cum a asistat la
propria ei moarte ~i cum ~i-a privit inmormantarea
propriului corp.
Aceasta reincarnare a spiritelor a fost descrisa ~i de
Gustav Pfannmuller in cartea sa intitulata Moartea, lumea
cealalta §i nemurirea. EI arata ca spiritul provine din lumea
spiritelor, nu se formeaza odata cu n~terea copilului,
numai ca "acest"autor crede in metempsihoza, adica in
transmigratia spiritului dupa moarte, nu numai in om, dar ~i
in plante ~ianimale. Aceasta idee a lui, vine in contradictie
cu legile divine, prin care un spirit evolueaza pe scara
ascendenHi~i niciodata pe scara descendenta.
Un spirit de om a fost creat de Dumnezeu in miliarde "

de am, in lumea astrala, paralel ell spiritul plantelor ~i


animalelor, dar odata format el nu se intoarce intr-o forma
inferioara~
Spiritul nu este nici corp, nici actiune a cotpului, el
este actiune ~i creatie dumnezeiascRt iar oamenii sunt
creatia spiritului. Spiritul nu este corp, este extracorporal,
este 0 substanta care i~i are fiinta din sine, este ceea ce
exista cu adev3!at, care nici nu devine nici nu se pierde. El
este inceputul mi~carii~i imprima mi~caretuturor celorlalte

106
- ~--
-- - - --~.

Dr. Aurel Popescu-BAlc~ti

Iucruri, in timp ce el !nsu~i se mi~ca de la sine, el da


trupului inzestrat cu suflet, viafa pe care el 0 are din sine
ins~i ~i nu 0 pierde niciodata, pentru ca el 0 are de la sine.
Spiritul este inrudit cu entitatea .divina ~i cu
eternitatea, el nu are corp, nu poate fi vamt in lumea fizica,
are 0 viata in mod natural ~i este nepieritor. Aceasm dovada
a nemuririispiritului0 constituieposibilitateaca acesta f .

nu se intrupeze din nou la mult timp dupa moartea omului,


intr-un alt corp fizic, adica sa se reincarneze.
Actul spiritului de a lua in decursul secolelor, rand pe
rand corpuri omene~ti noi, se nume~te reincarnare;
CO:nfmnarea faptului ca spiritul reprezint! 0 entitate
nemuritoare ~itranscendenm, 0 putem verifica prin regresia
in timp a unui om aflat in stare de hipnoza.
oEstecunoscut faptul ca in stare de hipnoza, con~tiinta
~i functionalitatea scoartei cerebrale sunt suprimate.
Hipnotizatorul se adreseaza subcon~tientului celui
hipnotizat, comunicand cu personalitatea dam de spiritul
siiu. Pe de aIm parte, toam activitatea noastra din viata
pamanteasca ramane inregistram in acest subcon~tient, ia
nivelul caruia actioneaza spiritul omului. Aceasta
inregistrare continua, se face la fel cum inregistreaza un
calculator datele pe care Ie introducem in memoria lui.
o In aceasm stare de hipnoza, omul ia succesiv in
primire personalitatile pe care le-a cunoscut in alte viep
anterioare, amintindu-~i cu exactitate toate datele privind
biografia lui din acele vieri, dar ~i toci(e datele privind

107
- - -----

Misterul moJ1ii, lumea cealaltl ~i nemurirea suOetului

evenimentele social-politice din acea perioada. Astfel de


experiente de regresie in timp sub stare de hipnoza, a tacut
un mare hipnotizator din Lyon, numit Alphotise Buvier. El
a reg~esat in timp 0 femeie licenfiata, casatorita cu -fui"
militar ~i I?ama a unei fetite de 4 ani. Aceasta, regre~ata,
inainte de a se ~te, spune ca se afla in lumea astrala, ca
spirit liber;,ea se mi~cape orbita, privind parintii ~iprietenii
sai care se afla ~i ei in spatiu, ~i-~i cauta spiritul
logodnicului sau, Louis, care inurise' inaintea ei. in viafa
anterioara ea se numise Margarete Duchesne, ~i dupa ce a
murit a fost inmonniintata in cimitirul Briancon, ea
decedand in &lU11860in V8rstade 26 de ani de 0 afectiune
pulmonara, probabil tuberculoza. Regresata inaintea
decesului, ea ~e~te, sP"!Ileca are dureri de piept ~i este
indragostita de Louis Jules Martin, care i~i face stagiul
militar in localitatea Briancon.
Un aIt caz de regresie in timp este al unui barbat care,
regresat intr-o alta viata spune ca la 32 de ani era la Milano
~i !ucra ca sculptor in marmura la un patron ce se numea
Paoli, un betiv care I-a batut de mai multe ori, pentru ca nu
era iIidemiinatic.In acee~i viata dus la 25 de ani, spune ca
este sluga futr-o bucatane, iar la 21 de ani, a fost chemat la
recrutare '~e unde a fost respins pentru ca era foarte slab.
Regresat lit V8rstade 19 ani, era viinzator de ziare, vindea
ziarul Durance, aceasta intfunpliindu-sein anu11757.
La 18 ani era ucenic la un atelier de cizmane, dar
neplacandu-i aceasta meserie a abandonat-o. La 16 ani

108
- ---
J
Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

locuia cu parintii sm la Saint Pierre aproape de Briancon,


unde taOOsau era cultivator la 0 ferma. La 12 ani este elev.
~i are ca profesor un preot numit Antoine. La 10 ani spune
ca-i este frig, nu are haine, iar mama sa i-a confecponat 0
pereche de pantaloni dintr-o rochie a ei, iar atunci cand ii
este mai frig se refugiaza sub grajdul
, boilor unde este mai
~

cald.

tntr-o alta viata anterioara este femeie ~i are vdrsta de


30 de ani, numindu-se Jeny Ludovic, traind in anul 1702
este mama a doi copti, unul de 7 ani, care se cheama
Auguste ~i aItul mai mic abia nascut, locuie~tecu sotuI sau-
m locaIitatea BIoermeI ~i acesta face doage pentru butoaie.
Regresata mai inapoi in acee~i viata, este orfana ~i
locuie~te la unclUulei, pe care.il cheama M8rletti ~i care
lucreaza la un farmacist, dar care se pare ca este chiar taOO
ei. Ea il cuno~te pe Ludovic, un barbat vaduv care are ~i el
doi copii ~i cu care urmeaza sa se casatoreasca. La 12 ani
se vede pe malul apei la Blouermel ~iculege plante pe care
unchiul Ie da fannacistului unde lucreaza ~i pe care il
cheama Ioannes Irens. Printre plantele medicinaIe pe care
Ie culege citeaza ochiul pisicii, planta ceruIui, piciorul
paianjenului~oglinda sufletului ~ialtele. Regresata Ia vdrsta
de 5 ani se vede pe genunchii unchiului sau, apoi adusa in
momentul n~terii ea spune ca vede 0 femeie pe pat grav
bolnava ~ipe taOOei (unchiul) care plange.
In altAviataanterioara,se ~ume~teMichel Bety, este
in anul 1615 ~i are 22 de ani. EI se vede luptfuld impotriva

109
-
--- --- .-- --- - -.-....--.

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sune~ului

elvefienilor ~i est~ ranit cu 0 .1oviturade lance in torace pe


partea dreapta'j
La 20 de ani este in drum spre Amiens, pentru a lupta
impotriva englezilor ~i spune ea a visat ca peste doi ani va
muri in lupm. La 19 ani, este alaturi de prietena sa Diane de
Couky ~i se afla in serviciul regelui Carol aI VI-lea ca
mu~chetar.La 16 ani spune ea eocheteaza cu Charlotte de
Montmorency dar aceasta mai este prietena ~i cu Francois,
un biHatde acee~i vacsta cu el. La 12 ani, este de doi ani
paj la eurtea regelui, conduce doamnele la curtea regelui.
Tatal sau este paznicul casei de Montmorency. fu.tr-oaIm
.viata anterioara este femeie, se nume~te Mariette Maertin ~i
face leeturi unei doamne care se numea Gaston. Dusa la 18
ani, este angajam la contesa Guise ~i preda lectH nepotului
. sau care are 4 ani, aceasta petrecfu1du-sein timpul regelui
Filip cel Frumos.
Intr-o aita viata anterioara el traie~te in anul 1010 ~i-
este starefa la 0 manastire pe timpul regelui Robert aI 111-
lea. La 60 de ani se vede pregatind tinere pentru a deveni
calugarite. Ea spune ca are in subordine 20 de caIugarite ~i
spera sa fie llumim stareta. Intr-o aim viafa anterioara.este
prins d~ Atila, la ChaIons sur Marne, din ordinul caruia i
s-au ars o~hii, avfu1d pe atunci 31 de ani, se llumea
Carlomee ~i se gasea intr-o unitate militara condusa de
Masoee, aceasta lupm a avut loc in anul 449. La 25 de ani
era plugar fiind aHituride mama sa, eu care locuia in tinutul
Albinos de pe valea raului Journ.

110

-- - -
Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

Regresat intr.:.oaIta viata, spune ca a fost ars de viu de


im~aratul Probus la VRrstade 40 de ani, fiind originar din
tinutul Romulus in anul 279 ~i se numea' Esius.
'Fiica sa a fost rapita de imparat ~i Bcuta metresa, el
s-a dus in slujba imparatului cu gandul de a-I asasina, dar a
fost prins tocmai cand se pregatea sa-l omoare, fiind apoi
ars de viu impreunaeu fiiea sa. _

intr-o aIta viata anterioara traie~te in anul 100 dupa


Hristos, este femeie ~i se nume~te Irisse. Ea se vede
eulegand fiori pentru a Ie da preotului Ali ~i a trait aproape
de Trieste in tara numita Imondo. La ~ase ani a scapat de
moarte eu ajutorul unui tAnarpe care il chema Jeus, dici era
recrutata pentru a fi arsa ca jertfa zeilor.
Toate aceste amintiri din aIte-vieti .anterioare arata ca
spiritul este ne~uritor ~1transcendent ~i prin reincarnan
imbraca nenumarate cotpuri fizice umane.
Experiente de regresie in timp, au fost £acute ~i de un
medic psihiatru american de origine iudaica, numit Brian
Weiss, el a regresat in timp 0 bolnava de astenie numita
Catherine. Toate vieple ei anterioare s-au sf§r~it cu mofti
violente ceea ce ar explica boaIa ei actuala. Ea a trait atat
ca femeie cat ~ica barbat, in diferite vieti ~i in diferite tan.
Cand este regresata intr-o viata anterioara dintr-o aIta tara,
ea vorbea limba tarii respective, de~i in viata actuaIa nu
cuno~tea aceasta limba. Dusa in stare de spirit liber, ea
descrie lwnea astrala ca pe 0 lwne a gandurilor.Acest
i medic a Beut experienfe de regresie in timp pe un numar de

111
) - -- --
Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

. 12bolnavide diferitecategoriisociale.0 pacientaevreica, -


din Miami. Beach, regresata, se descrie intr-o viata
anterioara, fiind violata de soldatii din legiunile romane din
Palestina, la scurt timp dupa rastignirea pe cruce a hri-I'Sus
Hristos. intr-o alta viafli,era patroana unei case de toleranta
la New Orleans, intr-o alta viafli a trait intr-o manas*e din
Franta in evulmediu, iar intr-o alta viafli a trait in Japonia.
De remarcat ca regresia in timp mcuta de acest medic, a
fost :tacutain mod ascendent, plecand de la 0 reincarnare
foarte vec~e ~i ajungand pana in zilele actuale.
Aceasta se explica prin comunicarile pe care Ie fac
. spiritele libere din. spatiul astral cu alte spirite ~i prin
informarile pe care Ie culeg din con~tiinta cosmica unde
toate evenimentele pe~ecute pe p~t raman intiparite in
arhiva cereasca.
In con~tiinta cosmica, spiritele traiesc in alte
. dimensiuni, unde dispare notiunea de timp trecut ~i viitor.
Alte experiente de regresie in t.imp au fost mcute de
mai multi medici, printre care amintim pe doctorii Joseph
Rhine, Ian Stevenson ~i Gertrude Schneider, care afirma
nemurirea ~i transcendenta spiritului.
In 1904 Rocha a efectuat numeroase asfel de
expcriente de regresie in timp, cu diferite persoane, toate
confmnand reincarnarea spiritului.
Prin rt:gresia in timp a unui om, acesta ne relateaza
date despre. existenfa lui fizica intr-o perioada de timp eu
mult inainiea datei na~terii lui.

112
- - ---- I
.J
Dr.Aurel Popeseu-BlI~ti

Aceasta rel~tare din alOOvieti anterioare, pe care le-a


trait, se fac sub stare de hipnoza; fiind relatate fie in sens
invers de curgere a timpului, fie in sens nonnal, ~a dupa
cum este inOOrogatde c3tre hipnotizator.
Acesta ii cere sa se situeze intr-o "anumitaperioada de
timp ~i sa-i spuna ce vede. Omul regresat in timp relateaza
acea perioada ~i pe el ~i sub fonna unor imagini
deruldndu-se~a cum ar derula 0 caseta video. EI se descrie
.~. pe el ~1 ca ~i cdnd l-ar vedea 0 alta persoana, vazfu1du-
se deci din exterior.
Fenomenele social-poUtice lJi economice pe care Ie
descrie corespund cuno1Jtintelorpe care omul Ie avea la
acea data, nu relateaza fapte pe care le-a cunoscut ulterior
acestei perioade, iar"limba prin care"se exprima este limba
pe care 0 cunolJteain acea perioada, care poate fi diferita de
limba pe care 0 foloselJteinmomentul actual. Toate datele
istorice, social-poUtice sau de alta natura, pe care aceste
persoane Ie descriu in stare de regresie din alte vieti
anterioare,pot fi verificate"lJiacesteacorespundintocmai. "

Dupa ce colonelul A.S. Rochas, fost director al


"Politebniciidin Paris, a deschis seria acestor experiente,
foarte multi autori s-au ocupat ~i au descris acest fenomen.
Printre acelJtiait citam pe Arnoll Bloxham in Anglia, ale
carui experiente se gasesc in eartea Triiim mai multe viep
serisa de Jeffrey Iverson. In aceastii carte sunt referiri la
peste 400 de astfel de regr~sii care au fost inregistrate pe
banda magnetica. ArnoI1locuia in or~ul Cardiff in Anglia

113
--
Misterul mortii, lumea cealaltl ~inemurireasuOetuldi

~i el trata diver~i bolnavi prin l?ipnoza. tel mai r~pre-


zentativ caz de regresie in timp, prin care ne dam seama ca
spiritul este nemuritor ~i transcendent ~i ca in el se
pastreaza inregistrarea tuturor vietilor lui anterioare, este al
unei paciente numita Jane Evans, care in afara vietii 'sale
actuale,.a mai trait alte 6 vieti. Ea se trata la doctorul Amoll
Bloxham pentru 0 artritii reumatismala. Astfel in anul 286
este sotia uJ)ui perceptor ~i traia sub dominatia romana in
Anglia, in acea viata se numea Lavinia ~iera sotia lui Titus,
un profesor de greaca, latina ~i poezie. Acesta 'era
invatatorul unui fiu al lui Constantinus, un inalt demnitar
.roman. In acea viata ea da date foarte precise despre mi~-
carile de eliberare ale Angliei de sub dominatia romana.
In timpul revoltei din anul 286 ea s-a ascuns impreuna
.cu sotia lui Constantinus, Helena ~i, cu' fiul acesteia
Constantin, este vorba de viitoarea imparateasa Elena ~i
fiul ei, viitor~l imparat Constantin eel Mare. Impreuna cu
sotul ei, Titus, au fost asasinati de soldatii romani, din
ordinul imparatului Diocletian, ca represalii impotriva
cre~tinilor. Ea nu relateaza nimic despre viitorul imparat,
Constantin eel Mare ~i mama sa Elena, pentru ea, in
perioad~ la eare se refera, ea nu euno~tea aC,estedate, fiind
asasinata inainte ca aceste evenimente sa se petreaca. Intr-o
aIta viata, ea traie~te in York ~i se nume~te.Rebeca, fiind
sotia unui evreu bogat. Comunitatea evreia~ca in care
traie~te este persecutata, evreii fiind obligati sa poarte un
semn sub fonna unui inel galben, In dreptul inimii, pentru

114

----
Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti .

-a se putea vedea ca sunt evrei. Aceasta viata 0 traie~te pe


ilinpuIlui Henric al XII-lea Plantagenet. Acest rege a ajutat
comunitatea evreiasca, dupa el urcand pe tron Richard
:lnima de Leu, care in timp ce se afla in cruciada a izbucnit
o prigoana impotriva evreilor. in aceasta situatie Rebeca,
sotuI, fluI ~i fiica ei, Rachel, s-au ascuns intr-o biserica,
soldapi romani i-au gasit, au ucis-o pe Rachel, apoi ~i pe
'ea.
Cercetarile uIterioare,.care s-au facut in anuI 1975 in
o~uI York au constatat existenta bisericii St. Mary de
.;Castelgate,in care se ascunsese Rebeca. .
in luna septembrie a acelui~i an, a fost descoperita
cripta in care se ascunsese familia Rebecm.
Intr-o alta viata anterioara, Jane Evans a fost camerista
lui Jaques Coeur §i ea traia la Bourgas. De~iin viata actuala
ea nu fusese nicodata in aceasta localitate, d~scrie cu lux'de
amanunte casteluIlui J. Coeur, curtea, casa, arhitectura ~i
feluI cum erau decorate camerele acestui castel in anul
1450. Ea se nume~teAlison, este foarte tanara ~i se afla in
serviciullui 1. Coeur, care era un comerciant foarte bogat,
un Olpcu mare influenta la curtea regelui. EI a fost acuzat
ca a otravit~o pe favorita regelui, Agnes Sorel. Cand J.
Coeur a fost inchis sub aceastli acuzatie, Alison s-a sinucis.
Intr-o alta viata ea a fost doamna de companie, fiind in
serviciul doamnei Catherina. Impreuna cu aceasta a plecat
din Spania in Anglia, aceasta unnand sa se casatoreasca cu
prinful Arthur. Ea se nume~te Anna de Castille ~i este

115
--------
Misteru) mortil, lumea cealaltl,i nemurirea sufletulul

origil1aradin Madrid. In drumul pe mare, spre Angli~ AnDa


are rau de mare. Descrie apoi sosirea lor in Anglia §i
portretuI printului Arthur. Dupa casatoria st!panei sale cu
acest print, ea se intoarce in Spania, se imboInave§t'e"'§i
moare, in U1JIlaunei epidemii.
In 170~, traie~te la Londra, unde este croitoreasa:!a un
atelier de moda, aceasta in timpul reginei Anne, iar numele
ei este Ann Traskaer. In aceasta viata eSte 0 t4nm'a tara
cultura §i se plange ca este foarte obosita. Ea se descrie
apoi intr-un salon de bolnavi, in timpul unei epidemii de
ciuma.
Intr-o alta viata anterioara, Jane este caIugarita intr-o
. mAnastire catolica din America §i se nume§te Grace. Ea
descrie ca, inainte de a se casatori, a trait intr-un Ora§din
statuI Iowa, iar numele ei de fainilie era Ellis. De§i in viata
aetuala cuno~te datele acelei perioade, aceasta fiind
perioada primului razboi mondial, sub stare de hipnoza ~i
regresata in acea perioada, ea nu relateaza nimic despre
aeeste fapte, caci pe atunci ea nu era instruita. Aceasta
demonstreaza ea eo~tiinta din acea viata §i cea din viata
aetuala se g~sesc pe alte lungimi de unda.
In eartea sa Reincarnarea, sensul existentei §i al viefii,
Paul Liekens afirma ca spirituI, prin reincamare, i§i ia
amintirlIe asupra sa, odata eu fiecare fapta, sentiment,
deeizie sau eredinta. Tot ceea ee omul realizeazii in viata
pamanteasea este dinainte pllinuit, acest destin a1 omului
este hotarat in lumea astrala inainte de reinearnare.

J
116
I
--
J
Dr. Aurel Popescu-Bllcefti

- . ~elen Wamboch, intr-o perioada de 16 ani, cercet!nd


HOO de persoane, acestea au trait 5500 de regresii in timp
~i concluziile sale au fost publicate in cartea sa Omul are '

mai multe viefi.


.. Una din persoaneleregresate de ea adescris viata
traita in or~elul Westfield" din New Je(Sey, descriind
or~ul, numele strazilor ~i notorietatilor or~ului din acea
perioada, date care au fost cercetate ~i confmnate. Aceastli
persoanli murise prin imp~care ~i ea descrie faptul cli,
imediat dupli imp~care, spiritul s-a aflat langlicorpul fizic,
astfel cli, de fapt, nu traise momentul propriu-zis al
imp~cmi, cliciinainte de aceasta spiritul ei se desprinsese
de corpul fizic.
* Ian Stevensona cercetat peste 1500 de cazuri de
"regresiein timp.
* Zveed Bjorkhen a inregistrat pe banda de
m~etofon circa 600 de r~gresm in timp.
* Arnold Bloxham a ihregistrat 400 de cazuri de
regresie in timp..
* Lynn Buess a experimentat de asemenea sute de
cazuri de regr~sie in timp.
Alte regresii au fost tacute de diferip autori, printre
care amintim: doctorii Kelsey ~i Joan Grand, in Anglia,
Perrier, din Franta.
Psihologul american Lynn Buess a tacut regresii in
timp, nu prin hipnozli, ci prin~r-ometoda ce se fQlose~teIn
acupunctura. L-a regresat ~ipe Paul Liekens, care a descris

117
Misterul mortii, lumea cealalti $1nemurirea sufletului
I

o viata a sa anterioara, intr-o legiune romana, pe cand avea


28 de ani, regresat mai in urma, este soldat roman pe langa
Pontius PHatus, asistand la judecata lui Isus Hristos, el
aflfu1du-sela 0 distanta de numai trei metri de acesta.
Referitor la reincarnare, trebuie sa ne referim ~i la
credinta tibetana, privindu-I pe Dalai Lama, el
reprezentfu1dcea de-a 14-a reincarnare a acelui~i spirit,
care a fost purtat de predecesorii saL Dalai Lama actual,
este nascut in 1935, el fiind reincarnarea celui care a moot
in 1933. Cunoscand ca aceasta reincarnare se face carn la
doi ani dupa moartea celui precedent, se fonneaza 0
delegatie de calugari care incep cercetarile tuturor baietilor
nascuti in Tibet, la diteva sapti\mani pana la doi ani dupa
moartea a~estuia, care il descopera dupa anumite semne
considerate secrete. Astfel,' actualul Dalai Lama, a fost
instalat la var-stade 4 ani. '
Un alt argument in favoarea transmigratiei sufletului il
reprezinta Xenoglosia, adica" vorbirea unei limbi straine
identificabila, tara ca in actuala viata acea persoana sa 0 fi
studiat. Aceasta Xenoglosie este de doua felOO:recitativa ~i
responsiva. In cea recitativa, 0 persoana folose~te cuvinte ~i
converseaza intr-o limba straina, dar careia nu-i intelege
sensul, adica nu intelege aceste cuvinte, aceasta fonna se
constata mai ales la copii.
In Xenoglosia responsiva, 0 fonna mai rara, el
fdose§te in exprimare 0 limba stramli de cea pe care 0
cunoa§te ~i pe care nu a studiat-o niciodata ~i Ii intelege

118

j
Dr. Aurel Popescu-BiUce~ti

sensul. Aceasta forma de Xenoglosie este corelata de


amintiri dintr-o alta viafiianterioara, ea fiind deci legata de
aminti~le Wlei personalitati care a trait intr-o alta viata
anterioara.
Manifestarile .unei reincamarl se pot identifica in mai
multe feluri. Unele amintiri SWltgenerale, informaponale
sau verbale ale personalitatii anterioare, cand Wlcopil i§i
'aminte~tecum se numea el intr-o alta viata, descrie viata §i
~oartea acelei persoane, date despre familia pe care a avut-
o ~i localitatea Wldea trait. .
o alta categorie, 0 reprezinta amintirile compocta-
mentale care reprezinta nlaniere, obiceiuri ~i antipatii,
fobii, deprinderi, talente §i alte trasaturi de caracter pe care
le-a avut personalitatea in care spiritul sau a trait intr-o alta
viata, care alaturi de semnele fizice sunt concludente pentru
a identifica personalitatea ariterioara.
. Alte amintiri din vietile anterioare SWlt legate de

capacitatea persoanei din preient de a recWlo8§telocuri ~i


oarneni care au legaturi cu personalitatea anterioara, copilul
fiind condus acolo Wlde a ~ait ~i recWloscand oamenii ~.
locurile. .

Un alt indiciu ar fi legat de aspectul fizic, care s-a


repetat dintr-o viata in alta: reaparitia semnelor din na§tere
~i a malformatiilor existente in viata anterioara ~i a celor
existente in prezent, legate de rani vechi sau de felul mortii
personalitlitii anterioare.
Odata Cll moartea spiritului, ca entitate separam de

119
Misterul mortii, lumea cealaltl ~inemurirea suOetului

corpul fizic, invizibil vederii fizice, nemuritor ~i


transcendent, eliberat de incorsetarea sa data de corpul
. fizic, va urca in planul astral intr-un plan .corespunzlitor
calitlitilor vibratiilor fluidice pe care Ie are. in acest plan el
i~i va retriii viata lui din existenta pamanteasca, in imagini,
dar in sens invers al des~umrii lor cronologice, adica de
la momentul moqii panli la momentul ~terii. Dupli
aceasta retrmre spiritul trece pe un alt plan superior numit
Devakhan, ~a cum a aratat-p Isus Hristos atunci cand Ie
sp~ea apostolilor slii ,,Adevlirat va zic voua, cli daca nu
yeti cfeveni asemenea acestor copii, nu yeti intra in
imparlitia derurilor". Retrairea vietii fizice in planul astral
este 0 puriJicare ~i aceasta etapa a trami spiritului dupli
moarte este denumita de hind~i Kamoloka.
in acest plan al Devakhan-ului se afla ~i spiritul
imbracat in corpul astral al omului din timpul vietii, in
somnul profund.
in acest loc, spiritul, dupa moarte, i~i dezvolta
calitatile, pentru a putea crea un aIt corp eteric, pentru 0
noua viatii fizica pe care 0 va incerca conform destinului ce
ii va fi dat. Toate vietile fizice ce-i urmeaza in reincarnare
au corpuri eterice noi, diferite unul de altul ~i acestea
determina noi infiiti~ari exterioare alecorpului fizic, caci
fiecare om i~i are corpul sau fizic, conform karmei sale.
Numai initiatii pot sa-~i conserve trasaturile corpului fizic,
de fiecare data cand se reincarneaza pe pmnant, caci ele i~i
pastreazi'i in intregime con~tiinP1, trecand de Ia viata

120

--------
Dr. Aurel Popescu-Bllce~ti

pamanteascilla cea cereascii, §i din nou la 0 alta viata pil-


manteascii,in aceste alternative de zeci de ani, i§i pilstreazil
infliti§area,iar leg~nda Ie atribuie 0 viata de mii de ani.
,; In-Devakhan,exista ~aptestan de spirite, grqpate in
ordine ascendenta. Toate lucrurile de pe pamant, i~i au
reprezentarea lor in Devakhan, caci aici se gilse~te fata
astralil a lumii fizice ~i acest plan se mai nume~te
"ContinentulDevakhan-ului, in care se gilsesc spiritele
tuturor plantelor §i animalelor. Este 0 viziune in care
raporturile sunt inversate ca intr-un cli~eu fotografic,
negativ, apm-andnumai aura acestor corpuri, in timp ce
substanta fizicil apare ca un vid.
Intr-o treapta mai ridicata a Devakhan-ului, locurile
goale ale corpurilor fizice se viid umplute cu curenti
. spiri~i, curenpi vietii universale, iar aceasta treapta
spirituaIiise nume~te oceanul Devakhan-ului, aici se vede
izvorul universal al vietH ~i ele poartil numele de
Arhangheli.
In a treia. treapta a Devakhan-ului se afla lumea
gandurilor care formeaza atmosfera Devakhan-ului, unde
gandurile sunt reprezentate prin imagini de culori, de
luminil ~isunet, aici este Ecoul vietilor de pe pamant.
Pe 0 alta treapta mai ridicata a Devakhan-ului,
arhetipurile nu mai apar ca un cli~eu negativ, ci ca unul
pozitiv ~i acest plan astral se nume~te Laboratorul
Devakhan-ului, in acest laborator se concepe lumea. Tot ce
a trecut prin corpurile astrale de pe pamant se fixeaza aici

121
I
I __
Misterul mortii, lumea cealaltA,I nemurlrea suQetulul

intr-o arhiva, intr-o substanta a~tiva, numita materia


negativa, pe care filozofii indieni 0 numesc Akasha.
Mai sus, se afla treapta sferei armoniei celeste, pe care
Pitagora 0 numea muzica sferelor, aici fiecare fiinta este
reprezentata printr-o aura sonora specifica.
Amintirea, in mitUri, a acestei sfere, este legenda
Sfantului Graal, care reflecta experientele lumii
devakhani<;e,lumina fiind proiectata de Logos, verbul solar
~i planetar:

122
-- -- --
------..-. --- ..- - -.---.---.

POSEDAREA,DEPOSEDAREA
~I REPOSEDAREA

Spiritul, ca en~itatedistincta fata de corpul fizic ~i cu


posibilitatea transmigratiei lui, se observa ~iin actiunea de
posedare. In aceasta situatie, un spirit strain celui
reincarnat, se asimileaza cu acesta ~i determina modificari
in actiunilepsihice ale persoanei posedate. Asupra corpului
material~ adica corpul fizic, spiritul intrus nu arenici 0
acpune, asupra acestuia actionand nuniai spiritul incarnat,
caci spiritul ~i corpul fizic sunt legate impreuna pana la
termenul marcat pentru existt:nta- corporalii conform
destinului fiecaruia.
AdevarafHposedafi sunt aceia in care -spiritulincamat

123

- --- - - -
Misterulmortii,lumeacealaltl ,I nemurireasunetului

este subjugat de catre alt spirit. Cuvant!Jlposeda~ in sensu!


strict al cuvantului,presupuneexistentainfluenteiunui alt '

spirit de demon, adica 0 categorie de fiinta de natura rea,


exis~d 0 dependenta absoluta in care se poate gasi un
spirit fata de spiritele imperfecte care il subjuga.
Este foarte elocventa in acest caz actiunea spiritului
posedat, descrisa de doctorul Stevens, in 1887, sub
denumirea:de "Minunea Watseka". Cazul a fost citat de
psihologut William Kamesca fiind cel mai convingator caz
de posedare.
In 1864 0 tanara numita Mary Roff, din Watseka, in
statui Ilinois din SUA, 'a decedat dupa ce a suferit 0
afectiune psihica. In acel timp, 0 vecina a acesteia, numita
Lurancy Vennum,
, . avea varsta de un an . Dupa 13 ani de la
moartea lui Roff, Lurancy a inceput sa prezinte semne ale
unei afectiuni psihice, denumita manie. Hipnotizata de
Stevens, ea a spus ca se afla sub influenta unor spirite
malefice. Atunci, tot sub hipnoza, i s-a cernt sa caute un alt
spirit, bun, care sa 0 ajute sa se debaraseze de influenta
spiritelor rele ~i ea a raspuns ca a gasit 'un spirit binevoitor
~i acesta se nume~te Mary Roff ~i i-a cernt acestW spirit
ajutor. Dupa revenirea din starea de hipnoza, Vennum
Luran~y a inceput sa se comporte intocmai ca Mary Roff,
cu al carui.nume se ~irecomanda.
Ea s-a dus la familia Roff, pe care a recunoscut-o,
precum ~(pe prietenii acesteia ~i ~i-a amintit evenimentele
survenite inainte de n~terea sa ~i chiar s-a dus sa 10cuiasca

124

----
Dr. Aure) Popeseu-BlI~ti

en familia Roff. Aeeastli comportare s-a mentu1Ut 0


:perioadade trei luni, in tot acest timp ea a oeupat corpullui
Vennum.
Pe data de 21 mai 1878, Roff a spus familiei ca
Vennum se va"intoarce, ca vindecarea spiritului sau a fost
obtinuta in totalitate, iar ea va trebui sa pIece in Iumea
spiritelor ~i intr-adevar a plecat, iar Vennum, sWlatoasa
'psihic, s-a reintors in corpul ei. Acest caz este concludent,
el confirma ca spiritul esteo entitate nemuritoare ~i
transcendent!, el ne mai confirma faptul ca spiritul dupa
moarte i~i pastreaza individualitatea, con~tiinta ~i
personalitatea omului pmnantean in care a fost incarnat
inainte de moarte.
Majoritatea posedatilor aud voci, care ii urmaresc,
~ Ie adreseaza imaeini, insulte ~ivorbe de oem. Terapia
de deposedare se face sub stare de hipnoza, cand se solicita
ajuto111lunui spirit astral, sa coboare ~i s~ ajute spiritul
posedal Se considera ca spiritul posedat are 0 Iegatura
karmica cu cel.posedat ~i aceasta ar explica unele cazuri de
posedare in contexpli reincarnani. in mod curent, ace~ti
posedap, care spun ca aud voci malefice, sunt etichetati ca
bolnayj psihici, schizofrenici. ... .
Spiritul posedat poate fi eliberat de sub dominatia
spiritului intrus prin exorcism, acpune pe care 0 face un
preot sau 0 8.ltlipersoana care se ocupa cu deposedari,
folosind hipnoza, cand, printr-un anumit ritual, spiritul
posedat este obligat sa pIece din corpuJ pe care il poseda.

125
Misterulmortii,lumeacealalti ,i nemurireasun~tului

Trebuie retinut faptul ca pentru ca un om sa poata fi


posedat, el singur trebuie sa se deschida p~ntru a permite
accesul acestor entitati strame. Daca avem un simt al
binelui bine conturat ~i ne gandim numai la bine,aceste
entitati stra41e nu pot accede in spiritul.omului, . caci
gandind numai la bine, prin rezonanta, se cheama ~i alte
spirite bune '€are ne protejeaza.
Trebuie deosebita posedarea de atacul p~ihic. Cei ce
sunt posedati, pentru a re~i deposedarea, au nevoie de 0
entitate externa, care sa vorbeasca pentru ei, deoarece ei
~i-au pierdut propria voce, numai un -exorcist poate ordona
.spiritului intrus sa pIece.
In atacul psihic, posedarea nu este completa, ei simt ca .
.sunt sub influenta unor spirite, rele care ii urmaresc ~i ii
incorseteaza,' dar pentru vindecarea lor este nevoie de
acordul ~i buna vointa a celui ~tacat psihic. Dar ~i in cazul
posedarii, pentru deposedare este absolut obligatoriu ca
posedatul sa doreasca deposedarea, pentru ca este un fapt
binecunoscut ca energia urmeaza gandul.
In exorcism, se cere ajutor unui agent extern, divin ~i
atotput~rnic, care actioneaza prin intermediul preotului sau
al celui care:face exorcizarea.
Existenla unui hiperspatiu care are dimensiuni in afara
celuitridimensional,a fost aratata de mai multi autori. .

In lumea cea mai de sus a planului astral se afta lumea


gandurilor, gandul se propaga intr-o alt! dimensiune decdt
cea In care trmm ca oameni fizici ~i de aceea nu-l putem

126
Dr. Aurel Popescu-Bil~e,ti

'constataprin organelede simtfizice. .


ilIn starede hipnoza,omulhipnotizatpoateidentificape
o coala de hartie alba un desen imaginat mental, care cu
ochiul fizic nu poate fi vazut, aceasta datorita faptului ca in
stare de hiJ?noza,.spiritul celui hipnotizat se afla intr-o alta
dimensiune decdt cea a spatiului nostru.
In anul 1974 in spitalul din or~ul Perm, doctorul
Krohalov a facut 0 descoperire epocala ~i anume
fotografierea imaginilor halucinatorii ale bolnavilor cu
:delirvizual halucinatoriu. EI a obtinut aceste fotografii cu
" . ~unaparat obi~nuit in obiectivul carma' bolnavul in criza
privea la distanta de 15-20 cm. EI a folosit un man~onde la
un aparat pentru fotografii subacvatice, pentru ca intre
obiectivul deschis al aparatului ~i ochii pacientului sa se
creeze un spapu intunecat care sa permita inregistrarea
imaginii halucinatorii a bolnavului, tm-a c~ filmul sa fie
voalat de imaginea exterioara. EI a re~it astfel sa filmeze
,un numar de 115cazuri ~i a declarat ca a stabilit ca in cazul
halucinatiilorvizuale.se produce 0 transmitere inversa a
informatiei vizuale de la centrul analizatorului vizual spre
p~riferie intr-o radiatie electromagnetica, de la retina
oculara catre spatiul biocampului sub. forma de imagini
vizuale holografice. Aceasta dovede~te ca in jurul nostru
exista campurl fizice a caror natura nu a fost stabilita, un
univers paralel cu al nostru.
Se $tie de asemenea ea eleericitatea este un fenomen
diferit, care opereaza In a patra dimensiune,' eeea ee noi

127
---
Misterulmortii,lumeacealaltl,I nemurireasuOetulul

nwninielectricitate in spatiul tridimensional, estegravitatie


in cea de-a patra dimensiune.
In uni~ersurile paralele, conceptul holografic ~i de hi-
perspatiujoadi un rol central. Fenomenele de materializare
~i dematerializare i~i au originea in campurl de energie, de
con~tiinta ~i con~tient8.superioare nouB.,in 'care spapul ~i
timpul sunt definite intr-o alta dimensiune.
Einstein a descoperit legatura dintre campul
electromagnetic ~i gravitational descoperind 'metoda de
. trecere in hiperspatiu.
Un alt. caz de posedare este acela al femeii Uttara. ",.
. Haddarcares-anascutin Indiala Nagjurin anul1941. Cfuld
avea 32 de ani, in mod brusc in ea apare 0 alta personalitate
care nu mai vorb<:?alimba natala, ci vorbea foarte bine limba
bengali, pe care ea nu 0 cuno~teain mod normal. Sub noua
personalitate ea se recomanda Sharada, imbracfuldu-se ca 0
femeie.bengaleza. Nu mai recuno~ea parintii §i prietenii ci,
. din contra,:vorbeade viata noHsale personalitati.Aceast!
schimbare. dureaza.cateva saptamanidupa care revine la
normal.~inu-~imai aminte~tenimic din cele iritfunplatesub
noua . ei personalitate. Comportamentul celor douB.
personalitati este cu totul diferit, cfuld vorbea limba bengali
nu mai cuno~tealimbile in care vorbea curent, adica malati;
hindi ~i engleza. Cand este Sharada poveste~te ca atunci
. cand avea 22 de ani ~i era insarcinataa fost mu§catade
_ ~arpe~i a moot. Cercetandu-se,.
s-a constatatca acea
personalitate Sharada, traise intre anii 1810- 1830.

128
Dr. Aurel Popescu-BAI~ti

In legatura cu posedarea, este de retinut ipoteza


peofesorului Stuart Edelstein, direciorul institutului de
biochimie al universitapi din Geneva referitoare la anemia
falciforma, 0 boala raspandita in Aftica ~i in alte tan, 0
boala incurabila. El relateaza ca in sanul populapei unde se
inta1ne~teaceasta boala, ar fi vorba de copii care se int6rc,
spiritele rele ale unor copii care se reincarneaza.
Cunoscandu-se acest fapt, populapa din aceste localitap,
pentru a preintfunpina aceste reincarnari practica mutilari
rituale ale copilului.
. Fapt impresionant este ca se nasc copii care prezinta
aceste mutilari din n~tere, acele~i mutilari care au fost
!acute fratio~ui care i-a precedat, adica taierea ultimei
falange a degetului mic de la mana stanga, sau taierea din
cartilagiul unei urechi, malformatii congenitale de acest fel
neexistand.

129
MANIFESTAREA SPIRITULUI
Dui-A MOARTE PRIN VOCEA
"
CELUI CE L-A PURTAT IN
..." ...
VIATAP~TEASCA

.Este cazul Cleliei Barbirei, care se maitifesta prin


vocea sa,:de~ide la moartea ei au trecut 100 de ani. Aceast!
voce este auzit! de ciilugarltele din ordinul pe care I-a
inte~eiat, dar este auzit ~i de preoti ~i chiar de laici.
Inainte de a muri, ea. a promis ca se va afla mereu
aroape de surorile din ordinul ei. Aceasta voce se aude in
cantecele de slava ~i rugaciunile pe care Ie fac surorile, ea
vine de sus '~ise aude foarte claroClelia Barbieri s-a m1scut

130
Dr. Aurel Popes'cu-Bilce~ti

in 1847 intr-un cartier din San Giovanni, in Persiceto, in


.Bologna.
Ea a ramas orfana de tata, la 0 V8rstafrageda, traind
apoi alaturi de sora ~i de mama sa ~ia murit de tuberculoza
la v8rsta de 23 de ani. Ea era foarte credincioasa ~i in
acel~i timp era un mediu de levitape. Vocea ei s-a auzit
pentru prima data pe 13 iulie 1871, la prima aniversare a
mortii sale. Vocea se aude de peste 100 de ani, intonatia ei
cand .este trista ~i grava, preveste~te primejdii pentru
regiunea Bolognei.
Uneori spiritele mortilor se introduc in mediumul aflat
in transa ~i i~i arata 'identitatea. Un caz sugestiv'a fost in
1901, cand mediumul aflat in transa, a inceput sa vorbeasca
spunand ca este judecatorul Reggio Vicenzi care decedase
la 27 octombrie 1900 ~i care fusese pre~edintele Cuqii de
Apel la Geneva. ~edinta spiritista a avut loc la Paris cu
mediumul Borcazzi, care nu avea in stare normala, nici un
fel de infoi1natiedespre acest judecator.
Contactul cu himea cealalti1,lumea spiritelor, se poate
face ~i cu ajutorul undelor electromagnetice. Este cazullui
Agostino Gemelli, care avand dificultati s-a inregistrat pe 0
banda ~agnetica veche ~i a implorat ajutorul taH\1uisau
care era mort. Ascultfu1dapoi banda a fost surprins auzind
vocea tataluisau: "Da sunt aici, mereueu tine sa te ajut". .

Intrebfu1dneiticrezator daca este tatal sau: "Bineinteles,


incapatanatule, nu auzi ca sunt eu!".
Sunt citate aparitiiale
-. unor cmpuri de oameni decedati
i
131
I
l_
Misterul mortii, lumen cealalti ~i nemurirea sufletului

pe ecranele ~elevizoarelor.
Suedezul Friederich Jurgenson in 1959 re~e~te sa
inregistrze jgebanda magnetica vocea maniei sale care era
moat'ta cu multi ani inainte. Astfel de inregistrari a recut ~i
letonul Konstantin Raudive. S-a observat aparitia unor
ftaze intregi in programele computerelor, de~iacestea ~u au
fost programate. Ele s-ar datora interventiei spiritelor
oamenilor decedati.
Primul caz a fost semnalat de germanul Manfred
Boden urmat de observafia englezului Webster, care prin
computerul sau, a intrat In legatura cu personalitati care au
trait in urma cu secole.

..'

,-

132

- - -- I
COMUNICARI
A;LE SPIRITELOR
"
IN ~EDINTE DE SPIRITISM

Prof. Hilsop, american de origine, studiind timp de


mai multi ani fenomenul de spiritism, prin comunicarl
primite de la lumea astraHi,a tras concluzia ca continuarea
unei vieti spirituale dupa moartea fizica este reala. .

. Prof. italian Bozzano, relateaza comunicarea facuta

intJ;-o.~edinta de spiritism de catre judecatorul Edmond


relativ la moartea prietenului sau, judecatorul Peckam
"Daca a~fi putut sa-mi aleg atunci modul de dezmcamare,
desigur ca nu l-a~ fi adoptat pe' acela pe care legea
destinului mi I-a impus. Cu toate acestea acUIh.nu ma mai
plang de ceea ce mi s-a intdmplat, data fiind natura

I
133
II
I
Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

minunata a vietii mele existente. Toate scenele, toate


actiunile pe care Ie-am tacut in timpul vietii mele, mi-au
trecut 'prin .fata privirii ca ~i cum ele ar fi fost gravate in
IT'inteamea, in furmule lummoase. nici unul din amicii mei
dJn copilarie ~i pana la:moarte, nu au lipsit. In momentul
cand ma afundam in mare tinandu-mi sotia in brate, parintii
imi aparura ~i mama imi intinse mana ~i ma trase din apa
cu 0 energie extraordinara. M-am desprins de corp aproape
rara sa-mi dau seama ~i cu sOfia alaturi am urmat-o pe
mama care venise tocmai pentru a ma conduce. In timp ceo
eu ma gandeam la fratele meu, mama mi-a inteles gandul ~i
. mi-a spus: "Fratele tau va veni cat de.curand a!ci la noi".
E.Wolfe din SUA descrie comunicarea care a tacut-o
spiritul unui soldat care a moot de tifos exantematic in.
timpul razboiului dintre Nord ~i Sud. El a descris astfel
trecerea de la moartea fizica la na~terea spirituala: "Mi s-a
pamt ca ma de~teptam din somn, nu ma mai simteam
bolnav, fapt de care eram nedumerit, imi dadeam seama ca
s-a inmmplat ceva ciudat cu mine, dar nu intelegeam ce
anume. Vedeam corpul intins pe pat ~i imi ziceam: ce
fenomen ciudat! Privind in jurul meu am fost surprins
viizand trei camarazi ce fusesera uci~i in tran~eele din fata
Wickburgului, la a caror-ingropareparticipasem ~ieu, dupa
aceea am simtit ca ma cuprinde somnul, iar gandOOlemi se
pierdeau incetul cu incetul, dupa ce in prealabil mi-am
vazut toata viata in imagini. In lumea spiritelor camarazii
mei ce mLU'iserainaintea mea, 'm-au Insotit tot timpul.

134

-- --- -- ---
Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

Ajuns aici mi se .plh'eaca umblu pe pmnant solid ~i am


vazut0 femeiebatranace mi se adresa,spunandu-mi:Jim,
iata-te,ai venitla noH,dupace am privit-omai binemi-am
dat seama ca aceasta era bunica mea. Ea m-a condus la
locuinta ei ~i mi-a spus sa ma odihnesc ~i.sa dorm, ceea ce
am ~i fiicut, dar aceasta locuinta este prezenta numai in
gandul meu, caci aici toata existenfa se afla in gandurile
noastre, care se vad sub forma de imagini.

135

-----
PLANUL ASTRAL

Unde poate supravietui spiritul omului dupa moarte,


de indata ce noi pute~ lua contact cu el? Daca el nu se mai
afla pe pamant, .este evident ca el se afla in planul astral.
Dar ce inseamna aceasm notiune abstracm?
Acest plan astral poate fi denumit ca sufletul
pamfultului, iar din punct de vedere teofizic, el reprezinm
trupul S:ffintuluiDub. Acest plan astral reda viata de pe
pamfult: forma a tot ce exista animat in mi~care ~i in el se
afla toate spiritele oamenilor care au murit pe pamant.
Planeta. noastra, cu tot ce exista pe ea, este 0 copie
exacm a astl'alului, cad tot ce exista pe pamant i~i are
reprezentarea sa, in c1i~eulastral, toate acestea au un dublu
astral, atat fiintele cat ~i lucrurile, Acest plan astral, este
format din planuri, subplanuri ~i diviziuni desubplanuri,

136
Dr. Aurel Popescu-~ilc~ti

°daraceste notiuni nu trebuie °inteleseca un anwnit loc din


,acest spatiu astral, eaei delimitarea dintre ele, 0 determina
natura vibratorie a spiritelor ce se afla in el.
Corpurile astraie ale spirite~or oamenilor pamanteni 0

care nu s-au eliberat de trup, calatoresc in planurile


inferioare ale planului astral. Ele se gasese aici, fie in timp
ce omul doarme fie in timp ce omul sm in transa. Corpurile
'"astralefiind eele ce determina procesele psihice ale omului,
se intelege ea, eu ajutorul acestor corpuri astrale ce se
gasesc in planul astral inferior, se pot forma anumite
,categorii de fenomene psihice.
In aceste planuri inferioare ale astralului, se gasesc
imaginile gandurilor pe care Ie emana oamenii de pe
pamant in activitatea lor zilnica, aceste ganduri care
0

calatoresc in planul astral actioneaza in permanenta asupra


omului prin telepatie, fiind atrase de simturile aeelora ce se
gasesc intr-o dispozitie asemanatoare.
Incercarea de a patrunde in aceste planuri inferioare de 0

lumi astrale, ~ebuie evitata caci poate pricinui un rau


imens, aici ~eafla corpurile astrale ale oamenilor rara trup,
dar care mai sunt legate de acesta $i de pamant. A~a cum
am mai aratat, planul astral este 0 stare, nu un loc aparte,
orientat spre un anume punet cardinal, el nu este altceva
decat un nivel de vibratii.
Dupa moarte spiritul omului este un timp imbraeat in
corpul astral. Acest corp astral este fOImatdintr-o substanfii
o foarte fina, inaccesibila simturilo~noastre, dar ca ~i corpul

137
--- -
Misterul mortii, lumea cealalti ,I nemurirea suOetulul

fizic este un inveli~ temporar al spiritului.


Spiritele ajunse imediat dupa moarte in planul astl1Use
afla intr-o stare de somn, asemanatoare starii de coma a
omului fizic, aceasta. stare ar putea :ti asemanata cu viafa
intrauterina a copilului, caci este 0 stare necesare pentru a
se na~te in:aceasta lurne a spiritelor.
In aceasta stare de somnolenta, spiritul poate trai stan
de vise, atunci cand sufletul sau reprezentat de corpul
astral, mai pastreaza inca atractia lumii materiale. Dupa
aceasta stare de somn astral, spiritul omului mort incepe
viata lui de spirit libel' astral.
Trebuie retinut ea ~edintele de spiritism deranjeaza
acest somn astral, trezind spiritul din somnul lui ~i
producandu-i marl suferinte,.din aceasta eauza nu este bine
sa chemam.in ~edintele de spiritism spiritulunui om mort
de curand.
Starea de somn a spiritului dupa moarte, 0 au numai
spiritele oamenilor moqi de moarte naturala. Spiritele
oamenilor moqi prin accident, care i~i parasesc brusc
trupul, se gasesc 0 mare perioada de timp in st~e de veghe,
tara s~mn ~i in deplina posesie a capacitatilor mentale, ele
nu realizeaza ca au murit ~inu inteleg ce se intampla cu ele.
Somnul spiritului dupa moarte mai este tulburat de
plansetele .oamenilor pamanteni, care determina treziri ale
aeestora ~i 0 incercare disperata de a se reintoarce, din
aceasta cauza pentru ca spiritul sa pIece lini~tit In lurnea
astrala, trebuie ca cei dragi, rama~i in viata sa menrina 0

138
---
..- --

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

stare de lini~tein preajma mortului.


S'omnul spiritului este variabil ea durata. In mod
obi~nuit sufletele mai evoluate, stau intr-o stare de somn un
timp mai indelungat.
. In general,duratasomnuluispirituluidupamoarteeste
propoqionaUieu timpul pe care il va petreee spiritul in p! 1
astral, dupa trezirea lor.
In aeeasta stare de somn, spiritul se debaraseaza ~i de
eorpul sau astral, de aeeea spiritele inferioare, avand mai
putin corp astral, se vor debarasamai repede de aeesta ~ise
vor trezi mai devreme, in timp ce spiritele evoluate, avand
mai mult corp astral, au nevoie de 1:lntimp mai indelungat
pentru a se debarasa de ele.
Numai dupa ee spiritul se desparte ineet, incet de
corpul astral devine co~tient de noua sa stare ~i va trai in
planul astral corespunzator destinului sau. Eliberandu-se de
inveli~ul ce face corpul astral, spiritul i~ipierde aspeetul de
fiintao~eneasca. .
Inveli~urileastfale aruneate de spirit se reintore in cele
mai joase planuri astrale ~i apoi dispar ineetul eu ineetul,
dar pana a dispare pribegind in atmosfera astrala, au un
aspect neplacut. Spiritele eliberate sunt atrase de
subplanurile eorespunzatoare vibratiilor lor de energie.
Dhnensiunile planului astral aleatuiese dimensiunile
timpului, deoarece vibratiile pot fi detectate prin niasurarea
vitezei mi~carii, care poate fi determinata numai prin
earaeteristicile timpului. Cu cat graduI de vibratii este mai

139
--
Misterul mortii, lumea cealalta $i nemurirea suOetului

malt, cu atat este mai mare viteza manifestatade vibrafii,


dar vibrafiile superioare au 0 mi~care atat de rapida, meat
ea pare complet statica.
Atragerea spiritului catre planul corespunzator naturii
sale este absolut exacta ~i conforma acestor legi, este
imposibil
. ca un spirit sa se ridice mai sus de planul caruia
. .
Ii aparfine. .
Numai"spiritul din planul superior poate patrunde ~i
A .
vizita spafiUeinferioare. .
In acest plan astral nu exista materie ci numai
imaginatia gandurilor, iar dezvoltarea spiritului este
treptata atat in timp, cat"=1i
In afara lui.
In planul astral fiecare spirit este Inconjurat de acea
ambianfiireligioasa, care corespunde credinfei lui din viata
pamanteasca. Fiecare spirit duce cu sine propriul sau rai
. creat de sine Insu~i, corespunzator cu dorinfa lui. Credinta
omului de 'pe pamant ii asigura mediul necesar, iar
con~tiinta11condamna la pedeapsa in care crede.
In planul astral spiritele nu raman la acelea~i
cuno~tinte pe care Ie aveau in viafa intrupata, caci ele fac
continuu progrese, prin activitatea mentala, prin gandirea
lor.
Tot ceea ce se realizeaza pe pamant, in lumea fizica,
este mai imiinte realizat in lumea astrala, mental, de spirit,
intuifia 0an:enilor pamanteni este rodul activitatii mentale
a spiritului in lumea astrala, calitafile morale ~ispirituale se
dezvolta in planul astral inalt al Devachanului. Aici se

140
~r. Aurel Popescu-BAlcqti

realizeaza toate dorintele, toate nazuintele ~i visele


nerealizate.
Lumea ratiunii, lumea spirituaIii, este mult mai reala
deeat lumea materiala, in lumea astrala spiritul efeetueaza
o munea asemanatoare luerului ratiunii inventatorului,
atunci eand ereeaza ~i define~te eeea ee va eapata apoi 0
forma materiala.
In planul astral, spiritele eomuniea intre ele prin
imagini ale gandurilor ~i exista posibilitatea unei mai
stranse apropieri mtre spiritele inrudite, deedt simpatia din
viata pamanteasea.
Inainte de a reveni mtr-o alta viata pamanteasea,
spiritul intra m al doilea somn, iar dupa remearnare i~i
revine la starea de con~tiinta. meet, m timpul copilariei ~i
adoleseentei.
Trezirea lui treptata se manifesta prin dezvoltarea
mintii.
Cand el se treze~te mai repede ne aflam in fata unor
eopii genii, alteori se dezvolta mult mooineet deedt normal.
Cum se poate explica din punct de vedere ~tiintific,
existenta unei lumi dincolo de viata pamantesca?
Continuarea vietii spiritului ~upa moarte poate fi
inteleasa numai daea admitem ca aeestea se atla intr-o aha
lume, paralela eu a noastra ~i care se desI~oara Intr-o aha
dimensiune, m care organele noastre de simt fizic nupot
patrunde.
Acest hiperspatiu cum I-au numitfizicienii, care

141
L
Misterul mortii, lumea cealaltA,I nemurlrea sufletului

. coexista eu cel newtonian, in care se d~sfa~oara viata


noastra eotidiana, are confonn ultimelor teo~i fizice, patru
sau mai multe dimensiuni.
Este de retinut ca electricitatea, de~i este cunoscum de
peste 100de ani, nu s-a ~ut panaacum ca este rezultatul unui
fenomen de tip diferit, care opereaza in cea de-a patra di-
mensiune,iar ceea ce numim noi electricitatein spatiulnostru
tridinlensional,este gravitatia in cea de-a patra dimensiune.
Malte din manifestarile spiritelor in fenomenele
paranonnale se desta~oara in universuri paralele, cu carac-
teristici ne~uclidiene ~i relativ einsteiniene, in care
. opereazaalte legi naturaleale acestoruniversuriparalele.
Fenomenul de materializare al fantomelor. cu
dematerializarea lor precum ca ~i alunor mediumuri i~i au
originea in cfunpuri energetice de con~tiinta ~i con~tienta
care sunt superioare omului fizic ~iin care spatiul ~itimpul
sunt definite intr-o aIm dimensiune.
In acest univers paralel cu al nostru, al carui "spatiu
negativ", denumire data de I. T. Sanderson in cartea sa
Musafirii nepoftifi, sunt pennise viteze supraluminice. In
acest univers fizica relativismapare ca un caz particular al
unui spatiu cu proprietilti pe care civilizatia noastra nu a
putut inca sa Ie inteleaga, dar pe care Ie presupune.
In acest hiperspatiu actioneaza spiritele oamenilor in
timpul vietii in stare de vis ~i dupa moarie in lumea astrala
~i tot in ac.est spatiu actioneaza gandurile noastre, fie
transmise iJ?treoameni, intre oameni ~i animale sau mtre

142
.-.----------- -----------

Dr. Aurel Popescu-BAlcqti

oameni ~i plante prin telepatie, fie in comunicarile intre


spiritele oamenilor moqi existente in lumea de dincolo de
moarte. Admitdnd existenta acestui hiperspatiu ~i acestui
univers paralel cu al nostru, se pot explica fenomenele
considerate ca paranormale, in'special cele de c1arviziune~i
monitiune (pre ~i retromonitiune), in care dispare notiunea
de trecut, prezent ~i viitor.
Trecerea in acest hiperspatiu a fost prevazuta de
Einstein, care a descoperit legiitura din~e cfunpul electro-
magnetic~i cel gravitational,ca metodiide piitrunderein .

acesta, ~a se explica ~iteleportare~ fenomen cunoscut mai


ales dupii experimentul Philadelphia care s-a petrecut in
anul1945. Este vorba de un distrugator de escorta aI marl-
nei americane. Evenimentul s-a intfunplat in docul.militar
Philadelphia de unde ~i-a luat ~i denumirea, acest vas care
era insotit de alte doua alte vase de razboi ~i avea un
echipaj de 37 de persoane, it fost teleportat intr-un spatiu al
unui univers paralel. In aceasta experientii vasul a disparut
de sub.controlul marinei militare, fapt inexplicabil pentru
ziarl~tii ce I-au consemnat ~i tinut in mare secret de
conducerea marinei militare americane, dar care a acceptat
publiearea unor fotografii ale vasului inainte de experiment
~i a supravietuitorilor acestui vas. Acest experiment a avut
la baziitrecerea distrugatorului intr-un spatiu eu mai multe
dimensiuni. Nava.a disparut ~i a reaparut dupa oprirea
conditiilor ce aveau un camp magnetic cu 0 anumita
distribuJiein spatiu, de 0 anumita intensitate ~i frecventa.

143
-----
... ... "
CALATORIA IN ASTRAL
"
IN TIMPU~ VIETII

In timpul vietii pamante~ti omul i~i traie~te 0 treime


din aceasta dormind. Mintea, la fel ca ~i materia, are trei
dimensiuni: 0 prima dimensiune este data de starea de
veghe sau de mentalul co~tient, 0 aWi dimensiune 0
formeaza subco~tientul, fenomene care se desfii~oararara
en noi sa ne dam seama de ele ~i acest subcon~tient
controleaza in permanentii aetivitatea organelor eorpului
mnan, mintea mai are 0 dimensi une, este mental ul
supracon~tient. Somnul tine de subeo~tient ea ~i visul.
Supraeon~tientul se gase~te intr-o alta lume paralela eu a
noastra $i este determinat de eon~tiinta cosmiea, de
memoria spiritelor aflate in planul astral. in supraeo~tient.

144
---------

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

se poate patrunde in timpul vietii prin meditafii ~i extaz sau


prin vis in timpul somnului.
In sonm, mentalul con~tient nu mai functioneaza, se
odihne~te, subco~tientu1 insa continua sa funcponeze. In
somnul cu vise Oeste0 activitate febrila, pIma de sensuri. In
activitatea mentalului, co~tientu1 reprezinta numai a zecea
parte din acti~itatea lui, pe cand subco~tientul este de
odouaori mai mare.
Supracon~tie!ltu1este infinit omnipotent, omniscient ~i
de natura divina.
. Prin anumite meditatii se poate patrunde ami in
subcon~tient cat ~i in supmco~tient. In -timpul visului,
campul astral al omului ~i spiritul sau, patrund in lumea
astrala. Visele sunt de mai multe feluri:
Primul tip de vis este visul cu fantasme, ele reprezinta
impiuitatile pe care mentalulle ia in timpul zilei ~i ar putea
fi comparat cu praful ce se depune pe mintea noastra, iar
prin visul cu fantasme se face 0 curatire a mintii care se
scutura de ace~t praf. Aceste vise cu fantasme reprezinta
90% din totalul viselor.
Al doilea tip de vis este defularea dorinte1or refulate,
acestea se refera la necesitati naturale care nu sunt
satismcute, dar care se cer satismcute. In aceste vise se
realizeaza implinirea acestor dorinte Intr-un fel sau altul.
Aceste vise sunt impuse de subcon~tient, cad daca
dorinfele apaqin mintii con~tiente, necesiHitile apartin
sub~on~tientului.

145
--------.-- -- ---

Misterul morfii, lumea cealaltA ,I nemurlrea suOetulul

Subcon~tientu1 nu are dorinte, el este interesat de


mentine1'eavietii, de buna functionalitate a aparatelo1'ce
.contribuie la mentine1'eahomeostazei sangelui. EI cuno.a~te
numai ce e natural, nu e afectat de societate, ramane mereu
pur, nealtel'at de dorintele satisiacute sau nesatisiacute de
mentalul co~tient.
Interpretand corect acest al doilea gen.-de vise, aflam
care sunt necesitatile ol'ganismuluiuman ~i ne ajuta sa °

devenim mai con~tienti ~i sa ne modificatp stilul de viata.


Aceste necesitati trebuie indeplinite, caci ele reprezin-
ta ins~i evolutia subcon~tientului, care are intelepciunea
realitatilor, caci el a trait milioane de viep, el poarta in el
. experientabJturorexistentelo1'
anterioare,pe cand mentalul
con~tient cUi1o~te numai aceasta viata, el este infantil ~i
lipsit de experienta.
Exista apoi al treilea gen de vise, care reprezinta
mesaje de la subco~tient, acest fel de vis este cel mai
important, caci el este de inspiratie divina, venind din
con~tiinta cosmica, de acolo de unde nu mai exista trecut
. sau viitor, ci numai prezent. Este spatiul astral unde se
gasesc ~piritele evoluateOale mortilor.
Aceste vise VOl'aduce de multe ori ~i previziune
asupra uno1'evenimente care se VOl'petrece in viitol', d~ ne
aduc ~i amintiri' din viata noastra actuala, uitate de
con~tientulnostru.
Un alt tip de vis, it repl'ezinta amintirea de vietile
noastre.anterioare inregistrate in memoria spiritului nostru

146
Dr. Aurel Popescu-Bilce,ti

~i imprimate in arhiva cereasca, aceste vise sunt in strdnsa


corelatie_cufenomenul reincarnarii.
AI cincilea tip de vis, se proiecteaza in viitor, dar
aceste vise sunt foarte, rare, ele ne pot da imagini ale
eveninientelor ce vor urma.
In general, in vis nimeni nu are .senzatia ca ceea ce
viseaza este ceva ireal totul pare absolut real.
Visul se datoreaza desprinderii spirituIui, imbracat in
corpul astral, de corpul ftzic ~i calatoriei lui in lumea
astrala.
Creierul-,mintea sunt numai 0 reflectare a spirituIui ca
oglinda, cdnd nu mai este oglinda nu mai este nici
reflectarea, iar cdnd nu mai este reflectarea nu mai este nici
mintea, cu alte cuvinte, mintea este trecatoare, ca 0 iluzie,
numai spiritul cu amintirile lui ramdne nemuritor.
Creierul care percepe totuI, nu are propri,i lui senzori.
Daca se opereaza pe creier, cu cutia craniana deschisa ~iin
stare de veghe, flUse percepe nid 0 gurere, nu este necesara
nid 0 anestezie, aceasta pentru ca senzatiile tin de corpul
astral, deins~i ftinta omului.
Mintea omului este numai un fenomen,_nu are 0
substanta de sine statatoare, ea dispare.~a a lasa urme.
.De fapt, mintea nu exista, exista doar gdndul. Cdnd
gdndurile se succed, se realizeaza 0 continuitate' ~i aceasta
continuitate creeazaimpresia ca mintea exista. Dar exista
gdnduri,nu minte,a~acum exista electroni~inu materie~ _

altfel spus, gandul este electronul mintii. Mintea omului nu

147

-----
. ..- - -- --- ..-

Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemurirea sufletului

poate fi controlata, caci ea nu exista ca un obiect.


Gandurileapaqin spiritului,nu creierului. .
Gandurile fac Iegatura dintre minte ~i-con~tiinta. Fara
ganduri nu exista minte ~itara minte legatura cu creierul ~i
sistemulnervoseste intrerupta. :
Nici creierul nu este co~ent, creierul este exaCtca un
computer, prime~te semnale ~i Ie decodifica, creierul 'uman
este un mecanism cu totul lipsit de inteligenta. El
acumuleaza toate informatille, Ie decodifica ~i Ie transmite
mintii.
Nu s-~ putut inca intelege mecanismul prin care
gandul se tiansmite structurilor nervoase ~i cum acestea
'reu~esc sa-l decodifice. Dar, oricat s-ar cerceta acest
mecanism, el nu va putea fi gasit, amta timp cat privim
acest fenomen prin piisma conceptiei materialiste. Acest
mecanism este explicat prin ~tiinta spiritului care explica
functionalitatile organismului uman prin intermediul
.corpurilor sale de energie eterica ~i astrala care controleaza
intreg organismul uman, caci aceste corpuri sunt capabile
sa decodifice gandul, corpul astral raspunde instantaneu la
actiunea gandului, iar corpul eteric mai lent.
Specificitatea functionalitatii fiecarui organ este data
de specificatia energiei eterice pentru fiecare dintre acestea.
Gandurile sunt nemuritoare, ele sunt date de spiritul
omului. ~i persista dupa moarte in lumea astral a a
ganduriIor, 1.Uldenu exista nofiunea de timp, caci timpul
I
este creat de dorinte, este 0 umbra a dorinfelor ~i este in I
I
I
148
Dr. Aurel Popescu-Bilc~ti

afara ~xistentei care este eterna.


Spiritul~ ca principiu inteligent al universului, este
inlantuit in materie, care repreiinta instrumentul de care se
serve~te ~i in acel~i timp pe care i~i exercita actiunea sa.
Rolul intermediar intre spirit ~i materie il joaca fluidul
universal, prin care spiritul poate produce 0 varietate de
lucruri in materie.
Din acest fluid universal fac parte ~i fluidul magnetic
~i cel electric.
Spiritul actionem prin intermediul organelor, iar
organele sunt animate de fluidul vital al corpului eteric, pe
tot timpul vietii pamante~ti, iar dupa moarte, spiritul
desprins de corp, i~i continua existenta in lumea astrala,
pastrandu-~i identitatea ~i personalitatea din timpul vietii
piunante~ti.Omul, in timpul vietii are un singur spirit, dela
n~tere ~ipanalamoarte,el esteunic~iacel~i, amtla copil .
cat ~i la adult, acesta nu este creat de Dumnezeu la n~terea
copilului, caci el este deja creat, fiind purtat de alte corpuri
omene~ti, care .au trait in alte vieti ~i care au murit. Odata
cu moartea, spiritul reintra in lumea spiritelor, pe care 0
parasise inainte de intrupare, reprezentdnd aparitia ultimei
sale reincarnan.
Cu cat spiritul in viafii a fost mai legat de materie, cu
atat sufera mai mult in separarea sa. Dupa separarea de
corpul fiZic,spiritul se afla intr-o stare de confuzie ~i nu-~i
da seama imediat ce s-a in~plat cu el. Clarificarea ideilor
~i memoria trecutului sau Ii revin pe masura ce se

149

-- -- .
Misterulmortii,lumeacealalti,I nemurireasuOetulul

disperseaza in spapu, aceastll confuzie este variabiUi ca


durata, de la cateva ore pana la capva"ani.
Dupa moarte, spiritul i~i vede corpul sau ~inu intelege
de ce este separat de el. EI vede pe langa corpul sau
persoane, Ie vorbe~te,dar nu inte1egede ce acestea nu-l pot
auzi. Aceasm iluzie 0 are pana in momentul cand s-a
desp~s in intregime prin spiritul sau.
Orice spirit, are mai Iilulte existente corporale, ~i la
fiecare existenta noua spiritul face un pas pentru progresul
sau, atuncf-cand spiri!ul este complet purificat nu mai are
nevoie de 0 noua reincarnare.
Spiritele pot ramane stationare, "dar nu retrogradeaza
niciodata. daca corpul fizic degenereaza odata cu
senilitatea sa, spiritul nu cuno~te aceasta degenerare. Viata
spiritelor se compune dintr-o serie de existente corporale de
_ la care el trebuiesa obtinaprogresulsau.
Drumul spiritelor este progresiv ~iniciodata retrograd.
Spiritul perfectfonat, nu"coboara din gradul sau valoric ~i
din nivelul din care provine. De~i spiritul nu decade
niciodata, el poate decade ca om, economic "sausocial, dar
nu ca spirit, aceasta se datoreaza destinului fiecarui om,
care destin este prestabilit. Spiritul unui om cu mare rang
politic sau economic dintr-o viata pamanteasca, poate, in
aIm viata, anima un om meseria~ sau cer~etor. Viata
materiala cOsteun"purgatoriu pentru spirit, un fel de sistem
de curatire.a lui. Spiritul unui copil mort la 0 varstii mica,
poate fi mult mai avansat decat spiritul unui "adult,putdnd

150
--
--

Dr. Aurel Popescu"Bllc~ti

avea 0 mai mare 'experient! ca spirit.


Moartea prematura a unui copil poate completa 0 alta
existenta, intrerupta inaintea termenului stabilit, spiritul
unui copil mort reincepe 0 alta existent! corporala.
, Spiritele se incarneaza in bacbati sari femei, deoarece
ele nu au sex, sexele diferite pe care Ie intrupeaza ii dau
ocazii diferite de perfectionare.
Spiritul nu apartine parinplor, parintii transmit numai
viata animala. Din aceasta cauza, un tata geniu poate avea
un copil redus mintal sau invers, totul se datoreaza
destinului fiecaruia, care este prestabilit de divinitate,
aceasta inseainna ca spiritele nu provin unele din altele.
De~i spiritul copilului nu provine din spiritul
parintilor, spiritele acestora au 0 mare influent! asupra
spiritului copilului, pe care incearca sa-l dezvolte, dar
aceasta numai in cazul in care spiritele parintilor sunt mai
elevate deedt al eopilului, ori aeeasta nu este intotdeauna
valabil, eaci de multe ori spiritul copili1lui este mai pur
decdt al parintilor.
Uneori, este posibil ea spiritul tatalui sau al mamei sa
. fie spirituleopiluluilor,dar din alta viat!.anterioara.
De~i gemenii au spirite diferite ~i de~i ei seamana
foarte mult fizie, spiritele lor pot avea grade diferite de
purificare. Ele se incameaza in eopii gemeni, prin simpatia
dintre ele. Originea faeuWitilor deosebite ale unor
persoane, rara studii, probabil se datoieaza intuitiei, care
este un atribut spiritual ~i provine din alta viafa anterioara

151
Misterul rnortii, lurnea cealaltA ~i nernurirea suOetului

a spiritului, cad numai corpurile se schimba, iar spiritul nu.


Spiritele libere din spatiul ~stral Wiesc in afara
timpului, trecutul este un prezent pentru ele, ca ~i viitorul,
spiritele il vad in prezent. Cu cat spiritul este mai pur ~i se
apropie de dimensiun~a cea mai ridicata a spatiilor, cu amt
poate mai bine sa aiba cuno~tinteasupra viitorului.
In lumea astrala, lumea spiritelor, spiritul are 0 'vedere
~i un auz mult mai perfectionate decat Ie are omul fizic,
aceste perceptii sunt atribute ale spiritului ~i fac parte din
fiinta sa.
Suferinta spiritului este de ordin moral, care este mult
mai puternica decat suferinta fizica, iar suferintele morale
. suntperceputeprin energiace formeazagandul.
In lumea astrala spiritele sunt a~ezate dupa gradullor
.de purificare. Elestint subordonate unele altora, tocmai
datorita acestor deosebiri dihtre ele. Spiritele sunt de
diferite ordine, conform meritelor lor, gradul de
superioritate al unui spirit nu se suprapune cu gradul social
sau economic pe care I-a purtat in viata pamanteasca, cei
mai marl de pe pamant pot fi din ultimul rang printre
spirite, in timp ce servitorii lor pot fi de ordin mult mai
ridicat. . Spiritele comunica intre ele prin transmiterea
gandului, ial:mediul sau de propagare 11constituie fluidul
universal.
Simpat"iaprin care un spirit este atras de un altul este
rezultatul unei perfecte concordante a gandurilor ~i
instinctelor lor. In ceea ce prive$te viata corporala, unirea .

152
- - . --_.- - - .--------

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

spiritului cu cOlpulfizic este una defmitiva, in sensul ca un


alt spirit nu poate sa se reamplaseze in locul aceluia care i-a
fost predestinat. Dar spiritul, desemnat de catre divinitate
sa traiasca in corpul fizic, se poate rupe, uneori, de
legaturile fluidice care'illeaga de acesta ~i sa-l paraseasca,
in acest fel se explica moartea copiilor care are loc la
~terea lor.
in cazul copiilor nascuti morti, nici un spirit nu a fost
.destinat pentru corpurile lor ~i aceasta se datoreaza karmei
parintilor, care in alte vieti nu s-au comportat normal cu
copiii lor, Dumnezeu ii pedepse~te pentru a nu mai avea
descendenp. Si to41~i,exista cazuri cand doua spirite pot
exista altemativ intr-un singur om, acestea sunt cazurile de
posedare ~i deposedare, cand un alt spirit se substituie
spiritului sau.
Dar, de fapt, nu e 0 substituire, este 0 dominare a
spiritului unui om de catre alt spirit.
Spiritele din spapu au culoare conform modului lor de
purificare, cele inferioare au culoarea ro~ie, cele mai
evoluate albastra ~i cele pure au culoarea alba. Aceasta
observatie a fost confirmata ~i de experientele spiritiste
fiicute de Pierre Comeille cu mediumul sau, Reine, prin
comunicarile unor spirite evoluate, care veneau la aceste
~edinte,cum au fost Vettellini ~iMorrov. ,In afara de aceste
observatii, prin aceste doua spirite, mediumul san, Rein~,
"o,fata" care a moot apoi .de tanara, a putut sa prevada
viitorul mai multor persoane care emu de fatii.

153
---
Misterul mortii, lumes cealaltA ,I nemurlrea suOetului

Este semnificativ ca Reine recuno~te in cadrul


spiritelor evoluate, spiritele copiilor mOrfi la n~tere, care
nu au tacut niciodam vreun rau.
Spiritullui Vettellini a comunicat ca aceste spirite albe
-luminoase nu sunt astfel pentru ca sunt de copii mOrfi,ele
au parcurs ciclul educativ pamantesc, au atins c~tigul
maxim pe care il poate da intruparea in viata. Nu se yor mai
reincarna, culoarea explica gradullor de evolutie.in cadrul
spiritelor albastre sunt spiritele care vin voluntar sa se
incarneze pe pamant, alegand 0 viata care sa Ie permita sa
. dea exemple noi ~i deosebite.Acest spirit evoluat a lui
Vettellipi s-a materializat intimpul unei nopp, mediumului
Reine pe c~d acesta era treaz. Spiritele care nu mai pot sa
se reincarneze se afta in afara conditiilor fizico-chimice
care stapanesc planul pamantului. Ele influenteaza
evenimentele planetare prin intermediul spiritelor albastre,
iar. in anumite situatii ar putea sa actioneze direct,
producand imagini sau reprezentari ale fomiei lor sau ale
formelor altor personaje, spre a impresiona pe cineva. ~
se explica aparitia lui Hristos ~i a Fecioarei Maria, a
_ ingerilor, a sfmtilor sau altor personaje legendare. Vettellini
i-a prezis lui Reine ca va muri tanara, ceea ce s-a ~i
intdmplat. .

Toate fazele primului razboi mondial, le-a descris lui


Pierre Corneille, 'precum ~i rascoala bol~evica din Rusia.
Acest spirit superior i-a comunicat lui Reine cum ca viafa
pamanteasca iIitrupata a spiritelor, este 0 ~cercare impusa

154
-- --
.
~---

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

fiintelor pentru. a evolua. In cursul vietH ior pamante§ti


oamenii pot suferi influenta spiritelor superioare sau
inferioare conform tendintei lor, oamenii atrag sau resping
pe cele bune sau rele, dupa tendintele §i vointa lor. Ei i§i
creeaza propria lo.rsocietate astraUi.
Spiritele superioare protectoare, care indeamna Iq
bine, sunt §i ele sub coordonarea unor spirite de ordin m
inalt, care ar putea produce .0. modificare relativa. a
destinului oamenilor.
Viata pamanteasca poate fi asemanatoare cu 0 §coaIa
cu mai multe clase, prin care orice spirit trebuie sa treaca
prin reincarnare, pentru a se putea purifica.
Suferintele vietH sunt studii experimentale necesare
facultaplor viitoare ale spiritelor, pentru formarea unei
con§tiinte din ce in ce mai inalte, ceea ce constituie de fapt-
esenta evolupei
Moartea este predestinatii. Bolile §i accidentele sunt
mijloacele folosite de spiritele superioare pentru a realiza
destinul prevazut.
Dupa moarte, spiritele superioare sunt obligate' sa
rataceasca un timp mai scurt sau mai lung in atmosfera
. pamantului, revazandu-~i propria viata §i intelegand
gre§elile sale. Dupa un timp, aceste spirite sunt trimise la
aIta intrupare de catre spiritele directoare din lumea
astrelor. Dar §i deasupra spiritelor albe sunt ierarhii de
spirite, ~imai evoluate.
Spiritul e capt.atdefmitiv la na§tere, de§iunele legaturi

155
.d_ --

Misterul mortii, lumea cealalt4 ~i nemurirea suOetului

exista in timpul concepfiei ~i pe toata durata sarcinii, cu


scopul de a-~iprepara propria sa IocuinfB.~ide a da anumite
insu~iri propriei sale personalitati. Dupa ce spiritul este
captat definitiv Ia n~ere, el i~i pierde orice cuno~tinta ~i
amintire a v~etiloranterioare.
Spiritul"decedatului este condus dupa ie~irea Iui din
corp inaintea unor spirite superioare pentru ~ recuno~tere
a responsabilitatii faptelor
. din viata trecuta. Co~tiinta
.

proprie a spiritului respectiv este cea care face de fapt,


judecata spiritului. Ea se prive~te ca intr-o oglinda,
vazandu-~i imaginea in toata viafa pe care a trait-o in
. carnal.
Un spirit evoluat poate avea 0 viafa lunga pe pamant
. daca are 0 sarcina de indeplinit sau daca existenta lui este
un prilej de evolufie a anturajului sau sau chiar pentru el.
Accidentele care curma brusc viafa, bolile lungi ~i
grele care se prelungesc ani de zile, sunt pentru a
rascumpara crime anterioare sau rautafile din alte vieti
anterioare ~i de multe ori chiar' spiritul care a revenit la
intrupare ~i le-a ales spre a putea evolua.
Este semnificativ ca spiritullui Vettellini a comunicat
prin mediU1i1uIsau, Reine, ca marti, 25 martie 1913, legea
.
serviciului militar de trei ani va fi votata in Franta cu 410-
430 voturi, fapt ce ~-a dovedit.
In primele 2-3 luni de sarcina spiritul este captat de
corpul uman printr-un f11'fluidic ~i este relativ liber, acest
fir este ca 0 raza de soare care ar patrunde intr-o camera

156
Dr. Aurel Popeseu-Bllc~ti

printr-o mica deschizatura, apoi cu timpul el vine sa-~i ia


masurile sale ~isa-~irealizeze propriile dorinte in formarea
rntului ~i in caracterul sau personal.
Reincarnarea spiritelor este in stransa legatura cu
influenta astrelor, cu curenpi fluidici ai acestora. Datorita
acestor influente exista 0 perioada de maxima reincarnare
~i alta minima, precum ~i 0 influenta asupra deceselor
oamenilor.
Reincarnarile care au loc in acee~i perioada a anului
sufera influentele acelor~i ~, ~i din aceasta cauza au
legaturi ~i trasaturi de caracter apropiat. Este de fapt
influentazodiaculuiasupraoamenilor. .

Uneori pamantul emite radiatii care se intaInesc


izbindu-se de curentii care vin din spatiile interplanetare.
Cfuldse produce acest fenomen, spiritele de nivel superior
sunt respinse, pentru a putea cobon pfula la noi,'ele trebuie
sa se imbrace in fluidul nostru propriu.
Marile spirite, atat de diferite prin substantele lor, nu .
pot sa coboare mai jos ~i din acest motiv, .pentru ele este 0
mare suferintil"~i se supara daca sunt chemate la ~edintele
de spiritism. .
Imensa majoritate a comunicarilor spiritiste sunt
mcute de spirite mijlocii, care in general i~i pastreaza in
astral opiniile lor pamante~ti: Marile spirite pot modifica
fatalitatea atunci cand este necesar, inc1usiv fatalitatea
mortii.
Unele spirite evoluate comunica in ~edintele de
I
L ---
157
Misterul mortil, lumea cealaltl $1nemurlrea ~unetylul

spiritism ca timpul necesar unui spirit pentru a-~i indeplini


evolufia pamanteana ar fi inire 4000 ~i 6000 de ani, adica
30-40 de reincarnari ~i intervalele sale din astral.
Pentru tbtalitatea spiritelor venite irilpreuna pe pamant
spre a evolua prin rasa alba sa ajunga sa-~i faca cic1urile
pamante~ti. Ie sunt necesare 26.000 de ani, adica timpul
necesar sistemului nostru solar, de a ajunge de la un punct
vemalla altul, in mi~carea lui de rotatie m spirala pe care 0
are in univers.
Spiritele inferioare pot construi in mod fluidic
.reprezentiiri exacte ale unor diverse obiecte ~i lucruri din
'viata pamanteasca pe care Ie materiaJizeaza relativ,
folosind materialele atomice din radiatiile planetei noaJtre.
Aceste imagini produe asupra simtuIui lor iluzii pe care
fenomenele ~i materia fiziea Ie produe asupra simturilor
noastre ca realitati.
De aeeea, unele raspunsuri asupra vietH de dupa
moarte a spiritului, eu toate ea s~t perfect sincere, ne par
stupide:
In viafa astrala aeeste spirite putin evoluate nu
observa, in .general, deeat aceste imagini - iluzii, mai mult
sau mai putin materializate.
Spiritele eu eonditii inferioare din atmosfera noastra
nu pot lua nici 0 cuno~tinta de substanta eterica subtila a
spiritelor superioare, acestea nu exista pentru spiritele
inferioare, dupa cum ele nu exista pentru noi.
Revelatia de dupa moarte este totdeauna propoqionala

158
--- --
Dr. Aurel Popescu-Bllce,ti

cu gradul de evolutie a spiritului.


-. Referitor la desprinderea spiritelor de corpul fizic, in
momentull!lortii, in moartea naturala el se desprinde de pe
toata suprafata corpului lent, dar eel ~ai des prin vertex, iar
in mortHeviolente spiritul se degaja dintr-o data, prin gum,
iar aceasta degajare face ca el sa lase in corpul fizic
materiale dense ~i grele ale duhului sau fluidic,' 'aceste
materii greoaie constituie legaturlle pamante~ti~care in alta.
si~tie ar fi intovar~it spiritul in viata lui astrala ~i s-ar fi
transmis apoi in alta incarnare.

'.

I-
159
L.._ _ ---
_ _. u__

" "
CUVANT DE INCHEIERE

Filozofia mortii a fost ~i ramane mereu 0 necunoscuta,


dici omul vine din neapt ~ipleaca in neant, dupa 0 clipa de
respiro, el aflandu-se intre doua neanturi.
Totdeauna omul a avut frica de moarte, aceasm.frica
nu 0 iIitaInim insa la initiati, caci ace~tia cunosc faptul ca
moartea fiz1canu este star~itu1existentei noastre, ci numai
trecerea la"9 aItli forma de existenta. 0 viata spirituaIa, care
se desfii~oarain lumea astrala.
Moartea este consecinta dorintei de sexuaIitate a
omemrll.
I~cartea sa Sexu/ ~i moartea, Jaques Ruffie afirma ca
noi suntem copiii sexului ~i aI moqii, iar Georges Bataille
afirma: "furia mea de a iubi se deschide spre moarte, ca 0
. fereastra spre curte".

160
Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

Aceste adevaruri i~i au originea in pacatul nostru


stramo~esc,in dorinta luciferica de a trai viata sexu&a.
Sexualitatea ~imoartea sunt strans legate, caci prin sex
dam n~tere la 0 noua viata, care este urmata, implacabil,
de 0 noua moarte.
.in ceea ce prive~tenegarea moqii, mca din antichitate,
Epicret afirma ca: "ea este, eu nu sunt, eu sunt, ea nu este",
iar Lucretiu spunea: ,,nimic nu este moartea pentru noi, cat
existam ea nu este, cdnd este, noi nu mai suntem", altfel
spus, cdnd traini,. mOartea nu este, iar cdnd ea este, noi
suntem cei ce nu mai suntem.
La Bruyere afirma ca mOarteanu vine decat 0 data ~i
se face simpta m toate clipele vietH, este mult mai greu sa
o intelegi d~cat sa 0 induri.
Dar oricare ar fi aprecierea filozofilor despre moarte,
ea este adevarata tinta a vietii noastre.
Spiritul uman este obligat sa ia cuno~tinta de neputinta
disocierii vietii de moarte, caci, ~a cum afmna Euripide,
cine ~e, poat~ ca viata sa fie moarte, iar moartea sa fie
viata. aceasta pentru ca moartea nu este doar ultimul
moment al vietii, ci este intretesuta cu aceasta viata.
, Moartea este in noi: de la mceputul existentei noastre
murim in fiecare zi ~i in fiecare zi trebuie sa invingem
moartea, caci incepem sa murlm inca de la n~tere ~i
continuam sa ne n~tem pdna la moarte, aceasta pentru ca
sensu! vietii se imp.line~tep~ star~itul ei.
Cum moartea poatesurveni in orice moment,numai

161
Misterul. moJ1ji, lumea cealaltii ~i nemurirea suOetului

c1ipane ing~duie sa intram In legatura cu fiinta, singura ea


ne deschide arum in etemitate.
In clipa mortii sufletul patrunde in acelea~i taine ca ~i
marii initiati. .

OmuI fiind format din materie ~i .spirit, sensul vietii


este aceIa de a transmite progresiv capacitatea trupului, in
luciditatea ~i transparenta spiritului, a carui samanta 0 de-
tine psihismul sau, caci spirituI vede luminafundamentala
numai dupa D:10arteafizica a:omului.
Puritatea sufletului este 0 conditie a bunei morfi, caci
sufletul e fericit sa pIece daca atinge un maXimum de
puritate, iar 0 moarte buna este atinsa cand spiritul eliberat
poate Iua contact cu divinitatea.
Principalele conditii ale unei morti bune suntacuitatea
con~tiinJei, credinta in nemurirea sufletului, pacea,
seninatatea ~i comunicarea cu divinul, divinul care este in
noi, cu divinul care este in univers, dupa moarte.
Con!})tiintaindividului iese din noi pentru a se contopi
, care facem parte, dar tara a se
cu con~tiinta totala din
dizolva in aceasta, a~a cum afirma Miguel de Unamuno.
Aceasta pentru ca spiritul omului i~i pastreaza
individualitatea ~i eI poate sa influenteze oamenii vii, iar
din acest punct de vedere, mortii: au chiar 0 anumita
.superloritate asupra celor vii, caci cei ce traiesc nu pot sa-i
invete nimic pe cei moqi, pe cand mortii, dimpotriva, ii
instruiesc pe cei vii.
o ancheta a institutului ftancez de investigatie a

162
-

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

opiniei publice condusa de JE~~ STOETZEL in 1979,


indica faptul ca 41% din cei intervievati considera ca dupa
moarte exista 0 fonna de supravietuire, iar 59% cred in
Dumnezeu. Dintre atei, numai 74% considera ca moartea
este star~itulpentru toti.
La credincio~iiin Dumnezeu proportia celor ce cred in
supravietuire este de 58%.
De altfel, toate religiile considera moartea numai
sfar~itulvietiic6rporale.Aicii~igase~teadevarulopinialui .
MIGUEL DE UNAMUNO care afinna ca omul este
. animalul care i~i pastreaza mortH in speranta ve~niciei
spiritului lor. Cicero, atjnna in legatura cu aceasta: "nu
imparta~escopinia sustinuta de putini, ca sufletul pierer
impreuna eu trupul ~i ea moartea distruge trupul in
intregime, imi place mai mult sa ma refer la autoritatea
eelor din vechime ~i a parintilor no~tri, care cinsteau cu
aw.tareIigiozitate mortH,ceea ce n-ar fi facut cu siguranta
daca ar fi crezut in deplina lor spulberare".
Socrate spunea: "sufletele noastre sunt ~e natura
divina,odatadesprinse.de trup ele se reintorcla ceruri,iar
cele mai curate ~imai virtuoase vor ajunge primele acolo".
Mare1e scriitor Victor Hugo ~i-a schimbat complet
viata dupa 0 ~edinta de spiritism, cand a apamt spiritul
fiicei sale moarte, ~are a venit sa-l viziteze prin inennediul
mediumului CHARLES HUGO.
Platon, In dialogul PHAEDON, spune ca adevaratii
filozofi nu mai au teama de moarte, spre deosebire de
tr
163
- ~- - . - . -- _.- ----

MisteruJ mortii, Jumea ceaJaltA ~i nemurirea suftetului

ceilalti oameni. EI spune chiar ca numai ignorantii se tem


de moarte.
Platon spunea ca frica de moarte poate fi atenuata sau
chiar anulata pe calea experientei initiatice.
. Moartea ~i viata sunt 0 realitate umca, un tot
existential, ele
. nu pot fi despaqite una de cealalta caci
. fac
parte din ciclul ve~nic al omenirii ~i aI universului.
Moartea e cunoscuta atat de sarac cat ~i de bogat, atat
de genii cat ~i de ignoranti.'
Am vamt cum egiptenii'care credeau mtr-o viata dupa
moarte i~i imbalsamau mortii '~i puneau langa ei mancariri
. ~ive~minte,crezandca dupamoartesufletulse va foloside
ele. Pe flecaJ.:e~icriu se scriau cuvintele magice din Cartea
mor/i/or, care aveau menirea sa ajute sufletul omului sa
invinga toate greuta~le dupa moarte. Egiptenii initiati
conslderau viata pamanteana ca 0 pedeapsa a pacatului
luciferic cad primii oanieni s-au revoltat impotriva 1ui
Dumnezeu. Viata trebuie sa fie numai 0 purificare a
spiritului pentru ca dupa moarte sa se intoarca in lumea
spiritelor credincioase lui Dumnezeu, sa se confunde apoi
cu divinitatea, unde este numai adevar ~i dreptate.
- Din acest punct de vedere viata era pentru ei pregatirea
pentru moarte ~i pedepsirea pacatului stramo~esc, un joc al
zeilor ~inumai moartea este singura realitate.
De~ertaciunea vietH 0 aminte~te atat Cartea egipteanii
a mor/i/or, cat ~i Car/ea Tibetand a marti/or, dici numai
viafa spiritului, cea care urmeaza dupa moarte este

164
-- - - -
_.-

Dr. Aurel Popeseu-Bllcqti

adeviirataviata pe care ne-a dat-o Dumnezeu.


La tibetani cand omul este mort, acesta este lasat
singur intr-o camera,. este ~t intr-o panza ~i este
~ezat in pozitie embrionica, cu genunchii ~i la gum,
cu picioarele incruci~ iogbinic, simboltiI trecerii in altii
lume sau simbolul ~terii spirituale. Cat timp mortuI se
afla in camera mortuarii, i se ofem hrana 2-3 zile, iar dupa
ce este inmormantat sau ars, i se ofem hrana efigiei lui timp
de ,49de zile ~iin tot acest timp i se citesc rugaciuni pentru
a u~uracalatoria spiritului.
Egiptenii initiap ca ~i cosmogonia ezoterica
occidentala descriu moartea ca urmare a blestemului lui
Dumnezeu adresat primilor oameni Adam ~i Eva, care au
dorit sa cunoasca viata sexuala, dorinta exprimatii de
Lucifer in razvratirea sa cereasca. Spiritul din om este
preexistent lui in lumea astraIa. de unde a venit la intrupar~
~ii~i continua viata dupa moartea fizica, care nu reprezintii
deeat distrugerea inehisorii pe care 0 realizezii corpul fizic
spiritului. Pan~ la razvratirea luciferica, care a fost urmatii
de 0 treime din ingerii pe care Ii crease Dumnezeu, oamenii
astrali emu tara sex ~i nemuritori, ~a cum sunt ~i azi
ingerii din lumea 8straIa..
Piina a se ajunge la moartea fizica ~i eliberarea
spiritului, omul cuno~te 0 prima etapa, aceea de
dezvoltare embrionara in interiorul uterului mamei sale.
Aceasta dezvoltare se face sUbinfluenta celor ~pte raze de
culoare ale Iwninii solare; fiecare . dintre aceste culori

165
Misterul moqii, lumea cealaltA ~i nemurirea suDetului

reprezinta diferite categorii de spirite divine, numite


spiritele Formei. Aceasm dezvoltare a organismului ~an
este condusa de spiritul care se afla in afara corpului, in
-jurul pantecelui mamei sale.
Celulele. care formeaza corpul omenesc,. nu sunt
acele~i cu care se n~te copilul, caci ele au 0 duram' de
viata bine determinata, spre exemplu globulele albe ale
sangelui au 0 durata de viata de 30 de zile, cele ro~ii de 120
de zile. Daca ne referim numai la numarul lor, exista
normal 7000 de leucocite ~i 4-5 milioane de globule ro~ii
pe mililitrul de sange. Cate asfel de globule ro~iisunt in 4-5
. kg de sange; cat are organismuluman?Aceastainseamna'
ca in permapenta mor ~i se nasc miliarde de celule ~i acest
proces este. generalizat, caci toate celulele corpului se
prescliimba. Se P?ate spune ca la fiecare 7 ani organismul
wnan se reimprospateazain intregime. '

Celulele nervoase, neuronii, sunt in. numar de


aproximativ 14 miliarde, la n~tere, dar chiar din momentul
n~terii mor zilnic, rara a se mai reface, sute de mii de astfel
_ de celule. Intati~areaomului adult este schimbataradical
fata de aceea. a copilului sau adolescentului, iar a batramlor
,

este total diferita de cea a adultului.


In mod natural, 'evolutia fizica a omului sufera
modificari morfologice specifice fiecarei etape a vietii lui.
Cu cat se apropie star~itul natural al omului, moartea prin
Unbatranire, caracteristicile morfologice ale organismului
uman se schimba.

166
--
Dr. Aurel Popescu-BiUc~ti

De ce omul'nu moare cu aceea~i infi\ti~are ging~a a


adolescentului sau cu trupul suplu ~i viguros al adultului,
atunci cand moare de batranete? Aceasta se datoreaza
corpului eteric. al organismului uman, matricea lui
energetic a, care devine deficitara odata cu trecerea
timpului, prin scaderea absorbfiei lui din eterul universului,
la nivelul celor 7 centre de absorb'pe ale corpului uman.
Aceasta sciiderea fluidului vital face ca celulele nobile din
diverse organe sa fieinlocuite cu tesut conjunctiv, care
.schimba toata arhitectura intr~guhii organism, omul batran
-aproapede moarte este complet transfigurat, comparativ cu
ceeace a fost.
Zbarcit, garbovit, redus in greutate ~i mic~orat in
inaltime, deficitar functional in toate aparatete corpului sau
fizic. .

Dar cea mai impresionanta transformare are loc in


procesele sale psihice, procese ce sunt influentate chiar de
spiritul .omului. Se produce 0 scadere a memoriei, 0
incoerenta in gandire ~i au loc viziuni imaginare, se pierde
erientarea in timp ~i spatiu, persoanele nu mai sunt
recunoscute, sunt confundate unele cu altele, timpul nu mai
are 0 logica ~i cea mai impresionanta manifestare a
batrdnilor este convorbirea acestora cu oameni jmaginari.
Aceste persoane imaginare sunt spiritele oamenilor
decedati, care au rncutparte din familia lor iar aceasta traire
premergatoare mortii se datoreaza de~iirii in parte a
corpuriIor lor astrale ~i 0 tniire a lor in alta dimensiW1e,

167
j - -- -
Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemutirea sunetului

specifica lumii spiritelor, mediul in care va trai spiritul


dupa moarte. Aceste trairi ale omului batran nu sunt
.pennanente, caci corpullor astral nu s-a de~at complet, el
pastreaza 0 legaturli cu corpul fizic ~i eteric al omului prin
care se reintoarcein organism. Este 0 situape analoga
muribunzilor care vad ~i aud totuI la distanta de camera
unde se afla, tocmai prin aceastii vedere ~i auz astral, prin
corpul astral ce se desprinde de muribund ~i cu care poate
realiza aceasta.
Aceasta involupea corp~ui uman este dictata de legi
divine, pentll1ca spiritul ce se va elibera dupa moarte sa nu
.
.regreteca ~i,..ar
lasaun corp fizicarmonios~iviguros,iarpe
.
de alta parte omul, pierzfu1du-~iorientarea in timp ~ispatiu,
nu-~i da seama de apropierea morfii sale ~i nu mai regreta
placerile lumii fizice:
Moartea survine cand circuitul macrocosmic ~i
microcosmic al energiei universale se scurtcircuiteaza 'in
interiorul organismului. Acest curent continuu de energie
.vitala ce vine din Dnivers, dupa ce traverseaza organismul,
dfu1d foqa motrice necesarii proceselor intracelulare, se
reintoarce in marele curentcosmic. Acest fluid este format
din elementele subatomice, fiirli masa dar incarcat electro-
magnetic, ceea ce conferli 0 polaritate a organismului.
Dintre elementele subatomice ale corpului eteric, protonii,
electronii ~i fotonii sunt elemente stabile, neutronul este
instabil, el se dezintegreazii spontan dand un proton, un
electron ~i ~ particula fiira sarcina denumit neutrino, care

168
-- -~

Dr. Aurel Popescu-Bil~ti

este stabil ca ~i protonul §i neutronul. Acest dans continuu


a1 energiilor, ce formeaza eterul universal, este cel ce
intretine viata, tiecare particula subatomica efectueaza un
dans a1energiei §i in acel~i timp este ea ins~i un dans al
energiei, un proces continuu de creape ~i distrugere.
Viata celulelor este supravegheata de ceasul biologic
care se afla in nucleullor, ~a cum au aratat americanul L.
Heiflik ~i germanul Karl Esser. Ace~a au indepartat
nucleul unor celule tIDere§i I-au inlocuit cu nucleul unor
celule batrane, observand ca celulele tinere mor odata. cu
cele batrane de tipul celor de 1acare s-a prelevat nucleul.
Daca celulele sunt prelevate in azot lichid la
temperatura de minus 196 grade Celsius, acest ceas
biologic celular se opre~e, ca.. dupa decongelare sa
pomeasca din npu.
lnaintarea in V8rsta deregleaza metabolismul
aminoacizilor ~i a substantei ereditare, a ADN-ului din
nuCleul celular. Biologii au gasit gena care 'este
responsabila. de longevitatea omului, in cromozomul 7,
aceasm gena imbatranind organismul ~i ducandu-l, in fond,
la moarte.
Aceasm programare a vietii este predestinam §i de la
acest ceas al vietHnu ne putem sustrage, acest ceas e pomit
~i oprit sub comanda spirituIui, el i~i face corpul eteric ~i
corpul fme conform destinului sau, asfel ca in acest
cromoiom 7 spiritulinscri~ ceasu1biologic aI corpului fizic
uman.

169
Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea sufletului

Se poate afirma ca omul are, in dimensiunea spafiu-


timp, 0 linie a vietii incepand cu cre~terea, apoi "
desta~urarea vietii in toate evenimentele ei, care se termina I
Cllmoartea.
Aceasta"moarte se refera numai la corpul fizic, corp
care contine elementele specifice SCOarfeipamantului ~i
care va dispare pentru totdeauna,. fiind asimilat de insu~i
pamantul pe care a trait.
Dar fiinfa umana are ~i"0 aIm entitate~ care dupa
moartea fizica se deta~eaza de corpul fizic, piistreaza
.individualitatea,memoria~ipersonalitateaindividuluicare
a purtat-o, amt timp cat acesta nu se va reintrupa pentru 0
.noua viata materiala. Acesta este spiritul omului care vine
J
din lumea astrala ~ise reintoarcein ea. .

Este 0 stransa interdependenfa intre fortele prin care el I


conduce corpul omenesc amt timp cat este inclus in acesta J
~i fortele din care a plecat ~i se va reintoarce, caci micro- I
cosmosul omului este 0 mica parte din macrocosmosul cu
care insa formeaza un tot unitar.
Existenta acestei energii spirituale ~i caracteristicile
descrise s-ati putut dovedi in multe imprejurarl.
Muribunzii
. pe care i-a studiat Elisabeth
. Kubler-Ross
in cartea sa lnterviu cu muribunzii, i~i aduc aminte, dupa ce
au evitat moartea in ultimul moment, ca ceva se deta~eaza I
de corpullor fizic, iar acest ceva Ie reprezintacon~tiinta ~i
personalitatea lor. !
I
Spiritismul susfine tocmai existenfa acestui spirit in

170
- --
j
. ---- ..-----

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

om, care este purtiitorul personalitiitii ~i capacitiiplor sale


intelectuale. Acest spirit continua sa traiasca dupa moartea
corpului fizic, continuandu-~i 0 alta viata, de tip spiritual,
in lumea astrala.
Faptul ca prin intermediul unor mediumuri putem intra
in legatur~ cu ele, este 0 dovada a existentei lor. Am aratat
ca muribundul are trairi extrasenzoriale pe care Ie
des~oara prin corpullui astral, care imbraca spiritul sau.
Aceste trairi astrale se des~oara in.alte dimensiuni, nu in .
cea ,tridimensionalain care traim noi.
lata un exemplrt descris de Milan Ryzl: "doua fetite,
colege de ~coala s-au imbolnavit de difterie, una pe nume
Jannie iar cealalta Edith. Intr':'unadin zile Jannie a murit,
dar parintii lui Edith au pastrat secretul moqii ei. A treia zi
dupa moartea Janniei, starea sanatatii lui Edith. se
agraveaza brusc ~i,putin timp inainte de a muri, ea a vorbit
de moarte ~i a vazut pe unele dintre prietenele ei, despre
care ~tiaca murisera". Deodata, ea s-a intors surprinsa catre
tataI ei ~ia strigat: ,,0 sa 0 iau ~ipe Jannie cu mine, dar tam,
nu mi-ai spus ca Jannie e aici"~i, intinzand mana a spus:
"Jannie, ce bine imi pare ca e~ti aici!".
. Continuarea unei alte vieti, 0 viata spirituala, este
manifestata ~iin fenomenele paranonnale de aparitii , stafii
~i fantome, cand oameni cunoscuti ca fiind moqi, apar ca
fantome. Aceste aparipi pot fi autentice ~i avand toate
car~cteristicile unui om fizic, alteori este mai putin clar,
aparand ca 0 umbra, un fum sau 0 ceata; Dupa putin timp

171
..- -_.---

Misterul mortii, lumea cealaitA ~i nemurirea suOetului

figura dispare brusc, uneori atunci cand vrem sa intram in


contact cu ea sau cand vrem sa 0 atingem. Aceste fantome
apar ~i prin :u~i inchise sau prin perep, °ele sunt date de
spirite ale up.oroameni moqi sau ale unor muribunii care
doresc sa comunice persoanelor iubite de pe pamfutt
disparitiasau apropiatalor disparipe. .

Un marinar englez a clizut de pe vapOr in apropierea


insulei Java ~i em pe punctul de a se ineca. In agonie,
inainte de a-§i pierde cuno~ta. a strigat: "mama". Cfutd
~i-a recapatat cuno~ta. dupa ce a fost salvat ~i-a amintit
.ca a vazut-o pe mama sa ~i pe ceilaltI""membriai familiei
.sale, acasa in Anglia, iar modul in care se gaseau in acel
moment a fost confirmat la intoarcerea sa acasa.
o alta grupare de aparipi sunt acele fantome care apar
in repetate randuri, diu-numai in anumite locuri, unde s-a
petrecut un eveniment tragic ~i aceste aparipi au fost
denumite stafii.
V~iunile pe patul de moarte ale muribunzilor au mai
fost studiate §i de Wllliam Barret ~i Karlis Osis.
Opinia generala vede in ele un puternic indiciu al
continuarii vietii de dupa moarte.
Siluetele pe care Ie vad muribunzii sunt spiritele
rudelor care vin sa-I ajute Ia descarnare ~i la trecerea in
lumea de dincolo. Muribunzii vad ~i spiritele unor oameni
morP dar despre a caror moarte nu aveau cuno~tinta
inainte.
Trairea muribunzilor este asemanatoare cu cea a

172
- ___ _. _.. n_._ .. _.----

Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

omului in moartea clinica ~icare a fost descrisa in cuprinsul


carpi. Ace~a, remarcand faptul ca sunt in afara corpurilor
fizice ~i ca intAlnescspiritele rudelor ~i prietenilor moqi,
toti venind cu scopul de a-i ajuta sa faca desprind~rea de
corpul fizic.
. Continuarea vietH spiritului dupa moarte, care pentru
purificarevinela noireincarnarl,a fostdemonstratain stare .
de hipnoza in stanle de regresie in timp, cand aceste
persoane relateaza vietile lor anterioare ~i fenomenele
social-politice din acele timpuri, Gare se dovedesc a fi
exacte.
Existenta unei lumi spirituale paralele cu lumea
materiala ne arata ca suntem 0 parte a unui plan cosmic, a
unei structuri universale superioare.
In viata noastra pamanteasca trebuie sa ne manifestam
dragostea, compasiunea ~i cinstea, sa fun morali pentru a
putea patrunde, dupa moarte, in structurile superioare ale
universului, spirite ce nu maioau nevoie de reincarnan
pentru purificare.
Se pare ca cea mai senina moarte <?avem atunci cand
uItimul nostru gand contine dorinta ferma de a 100contact
cu ~ortelemisterioase ale cosmosului.
Aceasta con~inta cosmica, 11).care trebuie sa intram
dupa moarte, se desI~oara in lumea gandurilor ~i a
imaginilor, 0 lume in alte dimensiuni, in care spatiul ~i
timpul i~i pierd semnificatia..Timpul este numai un atribut
allumii fizice, lumea spiritelor este atemporala, lipsita de

173
_ 0 _ on ~ ._ U 0-

.
Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea sufletului

timp ~i deasupra timpului este momentul rara timp sau


ve~niculacum sau Nirvana la budi~ti.
Pentru a cunoa~te adeviirul in legatura cu continuarea
altei vieti dupa moartea flZica este nevoie sa se renunte la
credinta oarba in dogmele religiilor, care nu se preocupa de
altii cunoa~tere de~at cea descrisa in caqile lor sfinte,
indiferent cum se numesc. In ultima instanta tot ~tiinte1e
exacte vor dovedi existenta unei alte lumi in afara celei
-tridimensionalein care traim noi ~iin care se pot intaIni alte
lumi paralele;
In ultimul timp s-au extins cercetiirile parapsihologiei
~i perceptiei extrasenzoriale pentru dobandirea de noi
informatii directe despre viata cealalta. Dar unele
cuno~tinte s-au ~i dobdndit de catre marii initiati ~i s-au
pastrat in invataturile ezoterice ale religiilor existente.
Cu.sigmanta, multe religii i~i au originea in perceptiile
extrasenzorhde, pe care Ie au oamenii in stare de transa.
Intr-un. viitor apropiat oamenii nu vor mai avea
credinta oarba in dogma revelatiei ~i fiecare om va avea
posibilitatea sa verifice ~i sa constate cu propria intelegere
continutul de adevar al invataturilor inspirate.
Din toata aceasta lucrare se poate constata ca moartea
omului nu reprezinta un sfar~it al sau, ci marcheaza un fel
de tranzitie la un ait mod de existenta, pe care n constituie
.forma de energie superioara pe care 0 poartii, aceea a
spiritului sau~
Viata piimanteasca e 0 etapa intermediara in lunga

174
--- --
Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

existenta 'a spiritului, 0 etapa in care este supus unor


,incercari ~i ispite materiale determinate de lnfluenta
luciferica.
Intre credinta in nemurire a spiritelor' religioase ~i
convingerea, care se bizuie pe' argumentele ratiunii, se afla
sperantanemuririi,carepoate convenioricuL .

Platon spunea, dupa ce a petrecut ani 'multi in


prizonierat: "moartea e azi inaintea mea, ca dorinta a unui
om de a-~ivedea casa".

175
POSTFATA 9

Din toate timpurile, oamenii au perceput ~iau acceptat


caracterul misterios ~i enigmatic a1 unor experiente din
viata lor, pe:care Ie-au jnterpretat in mod mistic, fie ca ne
referim la. intuitii, vise veridice, aparitii? divinatii,
comunicari cu defunctii sau a'doua vedere.
~i in zilele noastre ~amanul este considerat vindecator
~i~efreligios al poporului sau. El este capabil sa intre intr-o
stare modificaUi de con~tiinta, care sa-i permita sa
comunice cu spiritele' morplor pe care sa-i consulte in
vederea luarii unor decizii importante privind societatea
.lor.
Printre parintii bisericii cre~tine, Tartulian credea In
existenta viselor-clarvazatoare ~i a viziunilor profetice, iar
Augustin a admis ca spiritul omului poseda capacitati

176
Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

clarvazatoare, vorbind despre viZiuni,fantome ~i aparifii ca


forme de manifestare ale acestuia. Marti cercetatori din
diverSefiri au ajuns la concluzia ca transmiterea gandurilor
~i sentimentelor, de la un spirit la altul, se fac.e prin
telepatie, adica tara intermediul organelor de simf, iar
aceasta
. demonstreaza ca mintea este independenta de
.
creter.
La baza c~municarii oamenilor 'vii cu oamenii morti,
de ,fapt cu spiritele. morfilor, se afla acela§i fenomen al
telepatiei.
Posibilitatea materializarii de fantome ca ~i disparifia
lor in plina lumina este fenomenul cel mai fascinant ce nu
poate fi liUnuritcu ajutorul §tiinfelor exacte, acestea fIind
fapte ce pot fi explicate numai dadi Ie interpretam ca
fenomene de manuestare ale spiritului de dincolo de
moarte.
Prin intermediul automatismelor mediumitafii a aparut
fenomenul corespondenfelor incruci§ate,cel mai elocvent
caz ce confirma supraviefuirea spiritului dupa moarte.
Acest experiment extraordinar a aparut dupa moartea
lui Friederick Myers, care a fost un sUSfinatoral ideii de
supraviefuire a spiritului, idee dezvoltata In cartea sa
Personalitateaumana~isupravie{uireaei. .

Aceste mesaje spirituale transmise unor automati§ti


sUJ?-t
trunchiate .§i numai dupa punerea lor cap la cap Ii se
poate mfelege sensu!..Dar 3;utomati~tiicare primesc aceste
mesaje '11Use cunosc unul pe aItul $i astfel comunicarea

177
r
Misteru! mortii, lumea cealaltl ,I nemurlrea suOetulul

telepaticii dintre ei este exclusa.


Toateacestecomunicarise incheiaucu rugaminteade _ I

a fi transmise Societatii pentru studiul psihic din Londra.


Cdnd aceste mesaje au.ajuns aici, s-a constatat ca ele aveau
o continuitate logica.
S-a tras concluzia ca la originea acestor mesaje s-a
atlat insu~i Friederick Myers ~i altii din fondatorii acestei
societati, Gurney ~i Sindgwich, care erau de asemenea
moqi. Astfel s-a tacut dovada continuitatii personalitatilor
'lor spirituale dupa moarte.
Cum se poate explica descrierea
- scriitorului Morgan
.

Robertson, mcuta cu 14 ani mai inainte, despre prima


caIatorie ~i naufragiul unui mar~ transatlantic, cu numele
Titan, care se ciocnea de un iceberg ~i se scufun4a?
Era 0 comunicare mcuta telepatic scriitorului de un
spirit din lumea astrala, care.prevedea acest'accident~ caci
in lumea spiritelor nu exista trecut ~i viitor, toate
evenimentele fiind triiite la timpul prezent, nu numai
evenimentul a fost prevazut, ci chiar ~i dimensiunea,
compartimentele ~i viteza de deplasare a vasului. .
Un caz extraordinar de h'lterventie a spiritului dupa
moarte s-a petrecut in timpul Consiliului dela Niceea, din
emul325 dupa Hristos. Chiar in timpul consiliului au moot
doi episcopi. .Acest consiliu trebuia. sa interzica evocarea
mortilor, printr-un dictat.
Numarul necesar al voturilor nu se putea obtine tara
semnatura celor doi episcopi care mu,risera chiar In timpul

178 .

-- - -- J
Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

eonsiliului. Atunci, cativa p~inp - concilianti au rugat


spiritele acestora, sa semneze-documentul fmal, a .doua zi
dimineata, pe document au fost gasite semnaturile celor doi
defuncti care au fost recunoscute de toti cei prezenti.
. Foarte multe mesaje spirituale se transmit prin vise.
Sa ne amintim de visullui Iosif, sotul Fecioarei Maria,
care I-a avertizat sa pIece cu Maria ~iIsus pentru a scapa de
l1ciderea pruncilor. Sofocle, a avut un vis in care un om
furase 0 cupa de aur din templul lui Hermes. Visul s-a
repetat pana ce acesta s-a dus ~ia comunicat autoritaplor
Atenei, in urma carui fapt hotUl a fost prins ~i cupa_
recuperata.
Vise de pre~onitie a avut ~i Temistocle, invingatorul
bataliei- de la Salamina impotriva per~ilor.Pre~edintele'
Americii, Abraham Lincoln, ~i-avarnt in vis propriul corp
mort, a~ezat pe catafalcul langa- care se aflau rudele ~i
prietenii sai, cu putin timp inainte de a fi fost asasinat cu
_ focuri de revolver,pe cand se afla intr-oloja la teatru.
Sistemul,elementelor ordonate pe baza grotatilor lor
-atomice,i-a fost sugeratlui Mendeleevin vis.
. Foarte multe vise avertizeaza oamenii in viata sa
incerce sa evite unele evenimente tragice, sa ne amintim
visul sotiei lui Cezar, CaJpurnia; in noaptea premergatoare
asasinarii acestuia in Senatul Romei.
Aceasta inseamna ca trebuie sa admitem ipoteza unei
cunoa~teri apriorice, proprie -simtu1uiuman, independenta
de organele de simt, de spatiu ~i timp.

179
1
1
Misterulmortli,lumeacealalti,I nemurireasuOetulul
i
I
Aceasta mai inseamna ca viitorul este predestinat,
acesta este prevazut in arhiva cereascii in care trecutul, J1
I
prezentul ~i viitorul coexista, c!ci timpuI este legat de ~
~patiul tridimensional in care traim in conditille noastre .
I
pamante~ti. .

Supravieiuirea spiritului dupa moarte este 0 credinti


prezenta in toate religiile, dar pentru occidentali aceasta
credinta ~i-apierdut din semnificaPa ei. Dar pentru religiile
neoccidentale credinta ca moartea nu estesfii1'§ituIabsolut
.ci dO&f0 trecere la 0 noua, forma de existenti a spirituIui,
de la cea incorsetata in timp~ vietii, la forma eliberata.in
~umea astral.~. Aceasta credinti se piistreaza atilt in
hinduism, budism, jainism ~itantrismuI tibetan.
Cum s';ar putea explica poltergeismul, fenomene
imprevizibile care .tara 0 cauza aparenta, manifestA
instantaneu in anumite cazuri, 0 ploaie de pi~tre cazute din
tavan, lovituri in mobile ~i pereti, ridican de mobilier, ~i
~iferestre care se deschid singure? Acestea sunt manifestari
ale energiei spiritelor unor morti care vor sa Ie arate celor
din casa ea ele exista ~i d~pa mOarteafizica.
Aeeste fenomene apar intotdeauna legate de 0
persoana fizica care are aceasta mediumitate ~i de obieei
dispar dupa diteva zile sau cel mqIt luni.
Bantuirea este forma de manifestare a spiritului
moqilor care este legata de loe ~i dureaza un timp mai
Indelungat.
Ele nu depind de prezenta unor persoane fiziee,

180

--- ---
Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

aceasta este produsa de spirite chinuite care nu au lini~te ~i


odihna dupa moarte. Ele apar de obicei acolo unde au avut
o moarte tragica.
A~acum.am spus, lumea de dincolo a fost comunicata
de F. Myers prin scrierea automata, transmiterea diverselor
mediumuri afIate la mare distanta unul de aItul ~icare nu se
cuno~teau intre ele..Comunicarea intre spiritele din spatiu
se face numai prin procesul gandirii pure. Oandul se
transmite la orice distant! ~i poate trece prin orice bariera.
Foqa de gandire din lumea fizica poate pune in
mi~care obiecte ~i sa fixeze imagini pe filme.
Fotografierea gandurilor aputut fi realizata de Ted
Serios din Chicago.
In timpul vietii, F. Myers a fost foarte mult preocupat
de problema existentei spiritului dupa moarte.
Cunoscandu-se ca telepatia este un fapt real, se poate
invoca faptul ca mediumurile eiau inflrientate telepatic de
oameni in viatti-Din aceastacauza Myers, dupa moarte, a
comunicat m~sajele sale la mediumuri diferite, din
localitap diferite, redandu-le. fragmente, care numai dupa
centralizarea'lor au putut avea 0 legatura, astfel a fost
combatuta ipoteza ca aceste comunican ar fi meute prin
te1epatie.Aceste mediumuri prezentau 0 scriere automata
cand se gaseau in stare de transa.
Transmiterea 1uia durat 30 de ani ~i s-au putut scrie
2.000 de pagini de scrier~, automata. Acestea au fost
fumizate de Societatea de.eercetari psihice din Londra.

181
M~sterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

Cele mai multe eomuniean din lumea eealalta au fost


fiieute de Myers prin mediumul Geraldine Cummings.
Este interesant sa ~tim ea fOI1ade avansare a evolutiei
car~ duce.la' extinderea eon~tientu1uieste permanenta, nu
ineeteaza odata eu moartea, ea este cosmiea ~i ve~nica,
numai trairea spirituala este scopul principal al creatiei, dar
aceasta traire spirituala este intr-oalta dimensiune decdt
cea in care traim noi.
Myers a trait ca spirit,. comunicandu-ne cuno~tintele ~I,
sale, timp de 20 de ani. Astfel, a descris cele 7 trepte de
existenta ale vietH de dincolo.
Amintindu-le, prima treapta este reprezefltata chiar de
momentulmOI1ii. Treapta a doua este cea. care urmeaza
imediat dupa desprinderea spiritului de corpul ,mort ~i ea a
fost denumita de Myers, treapta intermediara, care este insa
scurta. Celelalte trepte sunt numite: sfera iluziei, srera
cUlorii, sfera de flacan, sfera luminii ~l eternitatea. Aceste
ultime doua sfere sunt in imediata apropiere de sfera
creatiei.
In sfera intermediara, in care. traie~te spiritul dupa
moarte, el i~i reaminte~te toata viata pamanteana. In treapta
. a treia sau sfera iluziei, tot ce-~i imagineaza spiritul prinde
contur, a~acum i~i dore~tefoI1alui imaginativa. Tot ceea ce
i~i dore~te se realizeaza in imaginatia sa.
Barierele limbilor nu joaca nici un rol, deoarece
spiritele se inteleg prin gandire..
In sfera a treia poti vedea derulandu-se, sub forma de

182

j
-- -- -. - --

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

imagini, intAmplm de la inceputul istoriei omenirii, caci tot


ce se petrece pe pamant, ramane imprimat in nnagini in
memoria cosmicii.
In sfera a patra, se fac cercetari pentru a cunoW}temai
bine fiinta wn~ existenta 'ei ~i a universului. Aici
co~tientul este continuu ~inu mai are nevoie de somn, tot
ceea ce yede spiritul este sub forma de culori ~i raze, care
nu exista in spectrul pamantean, corpul spiritului este tacut
aici din lumina ~i culori. In fata spiritului aflat pe aceasta
treapta, prin 'imaginapa gandirii pot sa apara persoane
.moarte, care sunt foarte departe de el, cu care poartii
convorbiri prin gandire.
in ~fera a cinc~a,fiinta spirituala are un corp de flacm,
cu care poate caIatori in tot universul stelar.
In sfera a ~asea,traiesc spiiitele care au cunoscut ~iau
invatatsainteleagatoateaspecteleintregiicreapi,este sfera _

luminii sau a ratiunii pure. .


Ele au atins culmea suprema a evolutiei co~ti<;~ntului.
MajQritatea spiritelor raman in sfera a treia. in universul
- general energia care mi~ca ~i stapane~te totul este
con~tiinta.
Un grup.de cercetatori alcatuit din medici, ingineri ~i
matematicieni, care lucreaza la centrul pentru Studii de
Transcomunicatii din Luxemburg, au reu~it sa capteze din
univers vocile mai multor savanti decedati. Printre aceste
spirite, au fost contactate cele ale lui Thomas Edison §i
Marie Curie.

183
1
Misterul mortii, lumea cealaltii,i nemurirea suOetului

La aceste cercetari au loot parte fizicianul Ernst


Senkowski, fos~profesor de inginerie la Universitatea din
Mainz ~iDr. Theo Locher, pre~edintele fundapei Elvetiene
.de Parapsihologie.
Aceste cercetari au fost !acute cu !JIlaparat de radio
reglat pe trec.ventespeciale.
Rezultatele acestor cercetari au fost descrise de Mark
Macy, in cartea sa "Conversape dincolo de lumina".
Laboratorul de parapsihologie a fost vizitat ~i de
profesorul Walter Uphoff de la Universitatea din Colorado.
Capmnd vocile spiritelor acestor oameni morti, au
. re~it sa afle ce preocupareau spiritele oamenilor dupa
moarte in lufnea astrala. Astfel, au putut constata ca acestea
i~i continua:acolo activitatea lor de pe pamant, in vederea
obtinerii de noi evolupf ~tiinpfice pe care apoi Ie comunica
oamenilor pamanteni prin telepatie. Dar cea mai
spectaculoasa aparitie a unei !antome s-a petrecut in ora§ul
Santa Cruz din California. Un tWlar pictor de 27 de ani,
Anthony Shavers, s-a indragostit de 0 fata de 18 ~.
Bolnava de cancer, aceasta, la randul ei s-a indragostit ~i ea
. de Anthony, dar dupa putin timp a moot. Fantoma acestei
tinere i-a aparut in vis acestuia de nenumarate ori ~i, prin
comunicarile telepatice, ei au howat oficierea unei
ceremonii de casatorie, la care ea sa fie prezenta sub forma
unei fantome.
Lucrurile s-au petrecut intocmai, ceremonialul fiind
celebrat de pastorul Martin Gance.

184

----
Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

squeta stmlucitoarea fantomei acestei fete, car~ in


viata pmnanteascase numea Allison, a apmut alaturi de
tanarulAnthony, fUndvazuta de top martoriiprezenti la
ceremonie, iar un invitat a re~it sa surprindape pelicula .

fotografica prezenta fantomei.

I.

185
-- -

S-ar putea să vă placă și