Sunteți pe pagina 1din 8

Instituţia: Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți

LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ

1. - Tipul: Opțional ca disciplină nouă (Limba şi literatura română)


2. - Clasa: a IX-a – profil UMANIST
3. - Durata: 1 an (2018-2019)
4. - Număr de ore pe săptămână:1 oră
5. - Autori/titulari de curs: prof. Ciobîcă Paula
ARGUMENT
,,Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”,
spunea atât de convingător cronicarul Miron Costin.
Fascinaţia cărţii se înfiripă de la cea mai fragedă vârstă. Ea incepe o data cu primii paşi în
lumea poveştilor citite de părinţi sau bunici şi se continuă în anii de şcoală, lectura îmbogăţind
considerabil cunoştinţele elevilor. De asemenea, ea produce satisfacţii deosebite şcolarului prin
trăirea întâmplărilor fabuloase care se petrec în carte, deprinzându-l să deosebească răul de bine,
cultivându-i gusturi, convingeri şi sentimente alese.
Alegerea acestui opţional a pornit de la dorinţa de a-i determina pe elevi să iubească
lectura, conştientizându-i de faptul că timpul petrecut cu cartea este cu adevărat cel mai folositor.
Şi chiar dacă lectura şcolarului trebuie făcută pe baza unei selecţii destul de riguroase, ea trebuie
să devină asemeni unei oaze de destindere în care el să se regăsească în ceasurile de răgaz,
neconstrâns de cerinţele unei programe obligatorii.
Ne-am propus, de asemenea, să insuflu elevilor dorinţa de a–şi alcătui o bibliotecă, spre a
avea cartea oricând la îndemână.În vederea reţinerii unor date mai importante privind acţiunea,
personajele, impresiile, elevii vor fi deprinşi să alcătuiască fişe de lectură, să formuleze judecăți,
să facă legătura cu viața. Toate acestea le vor putea folosi în organizarea unor şezători literare
sau în pregătirea unor concursuri pe diverse teme.
Toate demersurile didactice care vor fi făcute vor avea drept scop să dezvolte elevilor
gustul pentru citit, să-i facă să iubească şi cartea şi pe cel care a scris-o . De asemenea, elevii vor
descoperi, prin lectura și discutarea textelor propuse,noi modele de viață, principii de viață și vor
putea pune în balanță stilul lor de viață și cel al personajelor descoperite în minunata lume a
cărților.
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor,


în diferite situaţii de comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea
diferitelor texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul


literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de
comunicare
 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia în
dezvoltarea personală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE

1. Utilizareacorectăşiadecvată a limbiiromâneîndiferitesituaţii de comunicare


Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare
1.1. Aplicarea cunoştinţelor de Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi vocabularului
limbă în receptarea mesajelor
orale şi scrise
1.2. Utilizarea achiziţiilor Norma literară, variante libere, registre stilistice
lingvistice, cu accent pe
aspectele normative
1.3. Folosirea adecvată a Ascultare activă, exprimarea opiniei, conversaţie, dezbatere, monolog
strategiilor de comunicare informativ şi argumentativ, prezentarea orală a rezultatului unor
orală în monolog şi dialog documentări
1.4. Utilizarea adecvată a Modalităţi de indicare a bibliografiei, normele citării
tehnicilor de redactare Analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat şi nestructurat

2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea


diferitelor texte literare și nonliterare

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


2.1. Analiza principalelor - particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative studiate;
componente de structură, de - particularităţi ale compoziţiei în textele narative studiate (incipit, final,
compoziţie şi de limbaj episoade / secvenţe narative, tehnici narative);
specifice textului narativ - construcţia personajelor;
- modalităţi de caracterizare a personajului; tipuri de personaje;
- instanţele comunicării în textul narativ;
- tipuri de perspectivă narativă;
- specii epice: basm cult, nuvelă, roman;
2.2. Identificarea şi analiza - particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic;
principalelor componente de - particularităţi ale compoziţiei textului dramatic;
structură şi de limbaj specifice - modalităţi de caracterizare a personajelor;
textului dramatic - registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului;
- specii dramatice: comedia;
2.3. Identificarea şi analiza - titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă
elementelor de compoziţie şi (motiv poetic, laitmotiv);
de limbaj în textul poetic - figuri semantice (tropi);
- elemente de prozodie;
- poezie epică, poezie lirică
instanţele comunicării în textul poetic;
2.4. Folosirea unor modalităţi - temă şi viziune despre lume;
diverse de înţelegere şi de - sensuri multiple ale textelor literare.
interpretare a textelor literare
studiate
3. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice Conţinuturi


3.1. Folosirea unor strategii de comunicare Exprimarea opiniei, conversaţie, dialog, monolog
orală în vederea înţelegerii şi interpretării argumentativ, dezbatere, prezentare de carte
textelor studiate
3.2. Redactarea unor lucrări pornind de la Jurnal de lectură, comentariu, analiză, eseu, recenzie
textele studiate
3.3. Argumentarea unei opţiuni personale în Dezbatere, paralelă, eseu
confruntarea cu puncte de vedere diferite
exprimate în legătură cu un anumit text literar
sau cu un fenomen literar/ cultural

SUGESTII METODOLOGICE
Conţinutul opţionalului „Lectura și abilitățile de viață” are în vedere apropierea de text și
dezvoltarea deprinderii de a citi conștient. În demersul acestui curs se urmăreşte familiarizarea
elevilor cu noţiunile şi tehnicile de analiză a unor teme literare, a mai multor forme de
manifestare artistică, precum şi a mai multor scriitori, formularea unui punct de vedere
argumentativ susţinut teoretic, inducerea unei maniere de interpretare care să conducă spre
valorificarea oricărui element structural specific textului literar.
Conţinutul învăţării cuprinde texte literare ce oferă o paletă interpretativă bogată din
perspectiva registrului teoretic, stilistic şi estetic. Autorii propuşi permit soluţii optime pentru
organizarea demersului didactic. În alegerea textelor se va ţine seama şi de următoarele criterii
generale: accesibilitate în raport cu nivelul dezvoltării intelectuale a elevilor, atractivitate,
valoare, varietatea autorilor selectaţi, volumul de lecturi propus pe parcursul întregului an şcolar
în raport cu timpul disponibil. De asemenea, se va urmări selectarea unor texte diverse care să se
încadreze în epoci diferite.
Având în vedere aceste criterii, se propun fragmente de text şi texte integrale din
următorii autori: Mircea Eliade, Gelu Naum, George Călinescu, Radu Tudoran, Ioan Slavici.
În ceea ce priveşte strategia didactică, avem în vedere metode activ-participative, precum
brainstormingul, studiul de caz, dezbaterea şi conversaţia euristică. Ca forme de organizare a
elevilor, propunem, pe lângă activităţile frontale, organizarea elevilor pe grupe sau realizarea
unor ateliere de lucru.
PLANIFICARE ANUALĂ

A Abilități Tema Compet. Conținuturi Nr.ore Săpt.


specifice

1.Abilități de 1.1 - Prezentarea optionalului și a programei 1 oră I-VI


comunicare, 1.2 - Ce este cartea? Ce cărţi citim?
abilități de 1. Tema: ,,Joc 1.3 1 oră SEM. I
și joacă” 1.4 ,,Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum
autocunoaștere
2.1 2 ore 6 ore
2.4 Temă. Structură. Personaje
3.1 2 ore
3.3
2. Abilități de 1.1 IX- XII
management al 1.2 SEM . I
învățării și al 2. Tema: 1.3 ,,Mara” de Ioan Slavici 4 ore 4 ore
,,Familia” 1.4
informațiilor, VII- VIII
2.1 Temă. Structură. Personaje 4 ore
gândire critică 2.4 XIII-XVIII
3.1 Literatură și cinematografie SEM. I
3. Abilități sociale, 3.2 8 ore
3.Tema:
abilități de a face 3.3 ,,Cartea nunții” de George Călinescu
,,Iubirea”
conexiuni prin
folosirea propriei 4 ore
experiențe

4. Abilități de 1.2 ,,Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran 2 ore I-X


autocunoaștere, 2.3
abilități de 4.Tema: 2.4 Temă. Structură. Personaje 2 ore SEM. II
comunicare ,,Aventură, 1.3
călătorie” Context istoric 2 ore 10 ore
3.1
Abilități sociale, 3.2 Temă. Structură. Planuri narative 2 ore
abilități de a face 3.3
conexiuni prin Literatură și cinematografie 2 ore
folosirea propriei
experiențe

5. Abilități de 2.2 4ore XI - XVII


management al 1.1
învățării și al 5.Tema: 1.3 ,,La țigănci” de Mircea Eliade 3 ore SEM. II
informațiilor, ,,Lumi 2.2
fantastice” Temă. Structură. Personaje 7 ore
gândire critică 3.2
Recapitulare finală
PLANIFICAREA ORELOR
SEMESTRUL I
Nr. Conţinutul învăţării Activităţi de învăţare Săpt. Evaluare
crt

 Prezentarea - Prezentarea textelor ce vor fi studiate I


programeiși a - Discutarea obiectivelor și a metodelor de
optionalului evaluare
1. Ce este cartea? Ce - Exerciţii de redactare şi de explicare a II Fişe
cărţi citim? termenului carte si prezentarea criteriilor după
care alegem o carte III
Eseu : Cartea –oglinda
sufletului -exerciţii de redactare nuanţată în raport cu Activitate frontală
structura și motivaţiile personale; exerciţii de IV Eseul argumentativ
descriere a unor modele reprezentative pentru
,,Cartea cu Apolodor” vârsta si opţiunile personale . Activitate
individuala
2. de Gellu Naum - exerciţii de reperare a unor argumente si a
unor contraargumente . Activitate
Temă. Structură.
-exerciţii de exprimare liberă a opiniilor; individuală
Personaje
-exerciţii de comunicare in grup V-IX Activitate frontală

Eseul argumentativ
- exerciţii de redare (prin povestire) a
3. Activitate
,,Mara” de Ioan Slavici conţinutului unor opere
individuală
Temă. Structură. - exerciţii de comunicare in grup
Activitate pe grupe
Personaje - Vizionare de film
X-
- exerciţii de redare (prin povestire) a Texte suport
Literatură și XIV
conţinutului unor opere;
cinematografie Activitate
- exerciţii de argumentare in sprijinul ideii individuală
,,Cartea nunții” de
exprimate intr-o operă
4. George Călinescu Activitate
-exerciţii de reperare a unor argumente si a XV- independe
unor contraargumente XVIII
- exerciţii de exprimare liberă a opiniilor
PLANIFICAREA ORELOR
SEMESTRUL al-II-lea
Nr Conţinutul învăţării Activităţi de învăţare Săptă- Evaluare
mâna
crt

-exerciţii de realizare a unor imagini după I – II Activitate frontală


opere literare
- exerciţii de argumentare in sprijinul ideii Lectura textului
exprimate intr-o opera proprie suport
1. ,,Toate pânzele sus!” de
Radu Tudoran - exerciţii de interpretare a unor fragmente din Activitate
opera epică individuală
Temă. Structură.
Personaje - Lectura textului-suport pe ansamblu si pe III-IV Activitate pe grupe
fragmente; Activitate
Context istoric
individuală
- exerciţii de argumentare
Temă. Structură. Planuri
narative -exerciţii de reperare a unor argumente si a
unor contraargumente .
Literatură și - exerciţii de redare a conţinutului unor V-VI Activitate pe grupe
cinematografie opere epice

-exerciţii de reperare a unor argumente si a VII-VIII Texte-suport


unor contraargumente .
– recenzie de teatru
2. . Texte-suport
,,La țigănci” de Mircea
- exerciţii de interpretare a unor fragmente
Eliade IX-X Activitate frontală
Temă. Structură. -exerciţii de argumentare in sprijinul ideii
exprimate în opera epică Activitate
Personaje individuală

-Lectura textului-suport pe ansamblu si pe XI-XII Activitate pe grupe


roluri Activitate frontală
XIII-
- exerciţii de argumentare in sprijinul ideii XIV Activitate
exprimate intr-o opera dramatică individuală
-exerciţii de reperare a unor argumentesi a
unor contraargumente . Texte-suport
-exerciţii de reperare a unor argumente si a XV-XVI Activitate frontală
unor contraargumente
- exerciţii de exprimare liberă a opiniilor Discutarea eseurilor
- exerciţii de adaptare a comportamentului colegilor
3. Recapitulare finală verbal și nonverbal la o situaţie de comunicare
inedită
- exerciţii de reperare a unor argumente si a Prezentarea
unor contraargumente . XVII portofoliului
- exerciţii de redare (prin povestire) a
conţinutului unoropere

S-ar putea să vă placă și