Sunteți pe pagina 1din 41

S.C.

TERMICA SA
SUCEAVA

Este amplasată în partea de S-E a oraşului


Suceava, la circa 8 km, între calea ferată
Suceava – Bucureşti şi râul Suceava.
Suprafaţa ocupată: 160 ha
o CET pe cărbune 158 ha
o CT pe hidrocarburi 2 ha
Investiţia a fost demarată cu :
o Decretul 202/1981 (vechiul amplasament)
o Decretul 296/1984 (noul amplasament)

Unităţi de bază
Capacitate Punere în
CAZANE Combustibil
instalată funcţiune
2 x 420 t/h Huilă+păcură 1987-1988
*) 2 x 105 t/h Gaz+Păcură 1982-1983
*) 1 x 50 Gcal/h Gaz 1965
*) 1 x 100 Gcal/h Gaz+păcură 1983
*)instalate în C.T. Suceava

Capacitate Punere în
TURBINE Tip
instalată funcţiune
2 x 50 MW DSL-50 1987-1988

Producţia de energie termică este asigurată atât din centrala pe huilă, cât şi din centrala pe
hidrocarburi.

1
DATE GENERALE REFERITOARE LA SOCIETATEA COMERCIALA
TERMICA SA SUCEAVA

1.1 INFORMATII GENERALE

1.1.1. Denumire: SOCIETATEA COMERCIALA TERMICA S.A. SUCEAVA


1.1.2. Forma juridica: SOCIETATE PE ACTIUNI
1.1.3. Nr. Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J33/310/2002
1.1.4. Infiintarea Societatii Comerciale: 6.06.2002
1.1.5. Codul Unic de Inregistrare: 14682110
1.1.6. Sediul Social: Suceava, Str. Energeticianului nr.1, Cod Postal 720166
1.1.7. Capital Social:
a) la Infiintarea Societatii Comerciale: 174.280.000 Lei
b) Conform CIM la ORC nr.1321/4.03.2008 143.604.600 Lei
1.1.8. Actiuni
Valoarea nominala a actiunilor: 100 Lei
Numarul total de actiuni: 1.436.046 buc.
Tipul Actiunilor: Nominative

1.1.9. Structura actionariatului( Conform certificatului de inregistrare de mentiuni la ORC


nr.1321 /4.03.2008):

Actionari % din capitalul social Nr. Actiuni Valoarea totala (Lei)


Consiliul Local al 100% 1.436.046 143.604.600
Muncipiului Suceava
Total 100% 1.436.046 143.604.600

1.1.10. Sectorul de activitate: Codul CAEN rev.2 – 35 Producţia şi furnizarea de energie


electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1.1.11. Activitatea principala: 3530 – Furnizare de abur si aer conditionat


Licente si autorizatii specifice obiectului de activitate:

Autorizaţia nr. 146/21.03.2003 pentru funcţionarea obiectivului energetic „ CENTRALA


ELECTRICĂ DE TERMOFICARE SUCEAVA”
Autorizaţia nr. 147/21.03.2003 pentru funcţionarea obiectivului energetic „ CENTRALA TERMICĂ
SUCEAVA”
Licenţa nr. 488/4.07.2002 pentru producerea de energie electrică
Licenţa nr. 489/4.07.2002 pentru producerea de energie termică
Licenţa nr. 0241/24.06.2008 pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice

1.1.12. Prezentarea Societatii


SC TERMICA SA a fost constituita prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Suceava nr. 64/2002 si
80/2002 prin aport in natura si numerar in baza HG 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice
de termoficare din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" -
S.A. în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale
acestora si OUG 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice
de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale aprobata prin L643/2002.
Obiectul de activitate al S.C. TERMICA S.A. consta in producerea si livrarea energiei electrice in Sistemul
Energetic National, producerea energiei termice in scopul asigurarii necesarului de energie termica
solicitat de consumatorii urbani (apa fierbinte) si consumatorii industriali (abur si apa fierbinte),
producerea de apa tratata, dedurizata si demineralizata, transportul si distributia energiei termice sub
forma de apa fierbinte necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru intreg municipiul,
activitate concesionata de la Consiliul Local din anul 2000.
SC TERMICA SA Suceava detine din anul 2000 ( prin preluarea de la SE Suceava) contractul de
concesiune asupra retelei de termoficare a Municipiului Suceava , respectiv instalaţii aflate în exploatare
în reţeaua de transport si distribuţie cu următoarele caracteristici :

2
- 49 puncte termice
- 52,04 km reţele de termoficare primare , cu dimensiuni intre 50 – 800 mm
- 409,44 reţele de termoficare secundare , cu dimensiuni cuprinse între 15 – 300 mm
Structura consumatorilor de energie termica ai SC TERMICA SA Suceava este urmatoarea:
o 24.820 apartamente, cu aproximativ 60.000 locatari, în 97 asociaţii de proprietari
o 155 case particulare
o 530 agenţi economici
o 38 unităţi bugetare
In ceea ce priveste productia de energie electrica SC TERMICA SA SUCEAVA SA detine o cota de 0.4%
din productia de energie electrica livrata in retele de catre unitati producatoare de energie electrica
dispecerizabila(2008).

1.1.13. Prezentarea generala a capacitatilor de productie,tehnologiilor, a starii tehnice:


S.C. TERMICA S.A. are in structura organizatorica si functionala doua capacitati de productie si anume:
 Centrala Electrica de Termoficare (CET Suceava), cu functionare pe huila cu puterea electrica
instalata de 100 MW si o capacitate termica instalata de 626,3MWt . Centrala Electrica de
Termoficare pe huila este amplasata in judetul Suceava, la circa 8 km sud-vest de orasul
Suceava, intre calea ferata Suceava – Bucuresti ( km 442,5 – 444,0 ) si raul Suceava si ocupa o
zona de circa 700 m latime , cu o suprafata de 158 ha .
o Centrala Termica (CT2) pe hidrocarburi cu o capacitate termica instalata de 320,55 MWt.
Centrala Termica pe hidrocarburi este amplasata in judetul Suceava la circa 4 km sud –
vest de orasul Suceava, intre calea ferata Suceava – Bucuresti (km 444) si raul Suceava
si ocupa o suprafata de 2 ha.

CET Suceava a fost proiectata pentru a livra energie electrica in Sistemul Energetic National si energie
termica sub forma de abur industrial si apa fierbinte industriei si consumatorilor urbani.
1.1.14. Personal
Numarul de angajati si structura acestora la data de 31.01.2009 este prezentata in tabelul urmator:

TOTAL CET CT Termoficare


Studii superioare , din care : 109 84 2 23
- ingineri 76 54 2 20
- economişti 10 9 0 1
- jurişti 5 5 0 0
- alt personal studii superioare 5 5 0 0
- subingineri 13 11 0 2
Studii medii , din care : 99 58 4 37
- maiştri 48 34 4 10
- tehnicieni 9 5 0 4
- alt personal cu studii medii 42 19 0 23
Personal exploatare (op.cazane, op.turbine, maşinişti, op.
175 152 23 0
chimişti)

Alt personal exploatare , întreţinere, reparaţii ( electricieni lăcătuşi


349 138 8 203
, laboranţi , op. descărcări , instalatori , op. termoficare )

Alţi muncitori , CFU , PSI , conducători auto , primitori distribuitori 63 57 1 5

TOTAL SOCIETATE 795 489 38 268


1.1.15. Principalele activitati, produse,servicii conform datelor din Bilantul pe anul [lei]
2005 2006 2007 2008
Energie Electrica 47.184.975 69.322.698 69.071.687 68.340.624
Energie Termica 47.811.714 52.536.243 48.599.377 51.913.000
Alte activitati 1.796.381 636.794 552.627 117.341
Total cifra de 96.793.070 122.495.735 118.223.691 120.496.965
afaceri neta
3
Analiza (balanţa) anuală a activităţii de exploatare a societăţii pe ultimii 3 ani
(2006,2007,2008) cu evidenţierea încasărilor(veniturilor) şi a cheltuielilor detaliat

[ lei ]
INDICATORI REALIZAT REALIZAT REALIZAT
2006 2007 2008
I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.06+rd.07) ,din
care : 144.737.674 133.191.431 136.056.297
1.Venituri din exploatare, din care : 129.883.594 127.877.162 134.322.907
a) Venituri din activitatea de bază 121.858.941 117.671.064 120.253.624
b)Alte venituri 651.517 552.628 173.341
c) Alte venituri din exploatare 7.373.136 9.653.470 13.895.942
2.Venituri financiare 14.854.080 5.314.269 1.733.390
3.Venituri extraordinare 0 0 0

II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.


9+rd.19+rd.20) 135.955.475 135.023.495 147.882.283
1.Cheltuieli de exploatare din care : (rd.10 la rd.18) 131.008.151 131.161.411 141.532.055
a) Cheltuieli cu materiile prime-comb. tehnologic 56.735.694 50.861.593 59.451.943
b) Cheltuieli cu materialele consumabile alte cheltuieli 3.018.361 3.298.799 2.983.510
c) Cheltuieli privind energia si apa din afară 17.712.314 15.919.677 11.551.399
d) Cheltuieli cu lucrările şi servicii executate de terţi 2.810.029 2.497.690 2.717.728
e) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 2.087.777 2.152.794 3.028.097
f) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 1.150.719 878.744 661.755
g) Cheltuieli cu personalul 22.677.894 25.239.940 40.664.687
h) Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor 19.256.385 18.254.613 17.611.229
i) Alte cheltuieli de exploatare 5.558.978 12.057.561 2.861.707
2.Cheltuieli financiare 4.947.324 3.862.084 6.350.228
3.Cheltuieli extraordinare 0 0 0

III. REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE), 8.782.199 -1.832.064 -11.825.986


(rd. 01 - rd. 08) din care :
- Rezultat din exploatare (rd. 02 - rd. 09) -1.124.557 -3.284.249 -7.209.148
- Rezultat financiar (rd. 06 - rd. 19) 9.906.756 1.452.185 -4.616.838

4
Detaliere venituri/cheltuieli
[ lei ]
Explicaţii 2006 2007 2008
Venituri din activitatea de bază
Venituri din căldură-încălzire şi apă caldă menajeră-
18.666.025 21.345.931 24.327.550
pentru populaţie
Venituri din căldură pentru agenţi economici
6.718.506 5.946.598 5.433.533
(inclusiv instituţii publice)
Venituri cu energie electrică 69.322.698 69.071.687 68.340.624
Subvenţii locale pentru căldură 27.151.712 15.193.402 16.137.632
Subvenţii de la stat pentru compensarea combustibilului 0 6.113.445 6.014.285
Cheltuieli cu combustibilul
Din exploatare 56.735.694 50.861.593 59.451.943
Cu combustibilul gazul 7.969.137 8.308.427 10.134.969
Cu combustibilul păcură 942.533 597.548 516.595
Cu combustibilul huilă 47.824.024 41.955.618 48.800.379
Puncte Tari:
a. Retehnologizarea partiala a CET Suceava prin conversia de pe lignit pe huila
b. Existenta unui personal calificat in companie

Puncte Slabe:
a. Principalul punct slab al societatii este dependenta de consumatorii de agent termic pentru a putea
functiona eficient.
b. Dependenta de furnizorii de carbune in contextul in care nu exista incheiate contracte pe termen
mediu si lung care sa securizeze aprovizionarea cu carbune si sa permita o oarecare
predicitibilitatea pretul carbunelui.
c. Dezechilibrul intre consumul de energie termica si capacitatea de productie a energiei termice si
electrice in cogenerare.
Amenintari:
a. riscul de reglementare - Riscul de reglementare poate influenta activitatea societatii prin doua linii
de risc:
1. pretul energie termice - pretul energiei termice, inclusiv tariful de transport si distributie.
Pretul energiei termice livrate populatiei este aprobat de catre doua autoritati de
reglementare, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
2. pretul energiei electrice – cantitatea de energie vanduta prin contracte reglementate si
pretul energiei acesteia sunt stabilite de catre Autoritatea de reglementare in baza
metodologiei aprobate
In aceasta materie sunt incidente urmatoarele acte normative:
- Legea nr.325/2006 privind Serviciul public de alimentare cu energie termica
publicata in MO nr.651/2006
- OUG nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia
termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate publicata in MO 692/2006,
aprobata prin Legea 483/2006 privind aprobarea OUG 36/2006 publicata in MO
1028/2006
- Ordin 21/514/2006 Ordin comun al Presedintelui ANRE si al Presedintului ANRSC
privind metodologia de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor
necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica
- Ordin 57/2008(ANRE) pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a
cantitatilor de energie electrica vandute de producatori pe baza de contracte
reglementate si a preturilor pentru energia termica livrata din centrale cu grupuri
de cogenerare publicata in MO nr.472/2008

5
b. riscul de mediu – riscul de reglementare privind conditiile de mediu este legat de politicile de mediu
care vor fi adoptate dupa 2013 cu privire la emisiile poluante generate de arderea carbunelui. In
plus, in viitor ar mai putea fi si alte modificari ale legislatiei privind protectia mediului in ceea ce
priveste limitele emisiilor de SO2, NOx, particule, etc.

c. riscul de piata - riscul de piata, in actuala forma de organizare si cu actuala tehnologie si stare
tehnica, se manifesta in ceea ce priveste energia termica prin reducerea consumului total la un nivel
anual care ar putea determina functionarea retelei de trasnport si distributie, a centralei
termoelectrice sub nivelul de profitabilitate. De asemenea riscul de piata s-ar putea manifesta si pe
piata energie electrice prin modificarea semnificativa a structurii cererii si ofertei de energie
electrica.

Oportunitati:
Excesul de capacitate pentru productia de energie termica poate fi convertita intr-o capacitate de
productie a energiei electrice avand ca rezultat o imbunatatire semnificativa a paramatrilor financiari si
tehnici ai SC TERMICA SA Suceava si deasemenea diminuarea semnificativa a probabilitatilor de
manifestare a riscurilor mentionate mai sus

ACTIUNI NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ŞI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII


SC TERMICA SA SUCEAVA PRIN IMPLICAREA SECTORULUI PRIVAT

A. REALIZAREA UNEI CENTRALE ÎN COGENERARE

În conformitate cu prevederile HCL nr.253/2009 s-a aprobat reactualizarea strategiei de termoficare a municipiului
Suceava prin realizarea unei noi centrale de cogenerare , dimensionată pentru necesarul real de căldură în contextul
dezvoltării urbanistice viitoare şi al finalizării lucrărilor de modernizare a sistemului centralizat de termoficare .
Realizarea noii centrale de cogenerare prin atragerea capitalului privat va avea în vedere următoarele consideraţii :
- asigurarea continuităţii alimentării cu energie termică a consumatorilor existenţi la preţuri competitive , posibil de
suportat de segmentul social de consum
- dimensionarea sursei în conformitate cu cererea pieţei şi cu curba anuală de consum termic în condiţiile lipsei
consumului industrial
- realizarea eficienţei impusă de U.E.
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unui sistem de producere a energiei electrice şi
termice care realizează economii de combustibil faţă de producerea separată.
În scopul armonizării cerinţelor impuse cu oferta potenţialilor investitori , soluţia propusă va trebui să răspundă
îmbunătăţirii serviciilor furnizate consumatorilor corelat cu creşterea eficienţei energetice globale şi a indicatorilor
economici ai activităţii proprii .
Potenţialul investitor va trebui să fie capabil să investească şi să propună soluţii tehnice şi financiare pe baza mai
multor scheme organizaţionale şi a unor variante de tipuri de parteneriate care vor fi modelate în funcţie de specificul
cerinţelor de dezvoltare viitoare .
În contextul prezentat anterior , variantele de abordare a soluţiei propuse vor avea în vedere :
- combustibilul utilizat pentru noua capacitate
- aria de cuprindere de către investitor a obiectivelor specifice de activitate ale societăţii
- finanţarea necesară realizării sursei de cogenerare
- modalităţi de implicare a sectorului privat în activitatea SC TERMICA SA Suceava

Reteaua de termoficare a Municipiului Suceava(nr. puncte termice, lungime


conducte etc.)
În oraşul Suceava a început dezvoltarea sistemului de termoficare pentru alimentarea cu energie
termică a consumatorilor urbani şi industriali, încă din 1965.
În prezent, acest sistem centralizat cuprinde:
a. - 49 puncte termice urbane cu reţelele termice aferente (care alimenteaza circa 24.820
apartamente în blocuri de locuinţe, 155 case particulare, 530 agenţi economici şi 38 unităţi
bugetare) apartinand Municipiului Suceava; din cele 49 de PT, în perioada 2006 – 2009,
s-au realizat lucrările de reabilitare şi modernizare pentru 16 PT şi reţelele termice
aferente;
b. - puncte termice industriale cu distribuţie proprie, apartinand unor agenti economic i;
c. - retele de transport a energiei termice (retele primare), apartinand Municipiului Suceava;
6
d. - retele de distributie a energiei termice (secundare), apartinand Municipiului Suceava –
Alimentarea punctelor termice cu energie termică sub formă de apă fierb inte se face din
două surse: CET Suceava cu funcţionare pe huilă şi CT Suceava cu funcţionare pe hidrocarburi.
Procentul total de debranşări în perioada 2000 - 2009 este de circa 24%, cu vârfuri înregistrate în
anii 2001 – 2003. Incepând cu anii 2005 - 2007 debranşările au scăzut cu circa 72% faţă de anul
2005.

Date privind starea tehnică existentă


Reţelele de termoficare primare
Traseele reţelelor primare de termoficare (transport apă fierbinte) sunt de tip radial, cu
legaturi transversale între magistralele de termoficare, pentru a asigura alimentarea
consumatorilor în condiţii de siguranţă şi eficienţă.
Magistralele de termoficare sunt în lungime de circa 52,04 km (lungime conducte pe un
traseu de 26,02 km), fiecare având ramificaţii şi racorduri până la cele 49 PT urbane, respectiv la
cele 13 PT industriale.
Reţelele termice primare, aflate în prezent în exploatarea S.C. Termica S.A. Suceava, sunt
amplasate atât aerian - cca 28,21 %, cât şi în ubteran - 71,79 %. Acestea sunt compuse din ţevi
de oţel cu diametre cuprinse între Dn 800 şi Dn 50, izolate cu saltele din vată minerală protejată
cu tablă neagră sau zincată (pentru conductele instalate suprateran) sau 2 straturi din împâslitură
din fibre de sticlă bitumată pentru conductele montate în canale term ice, având o vechime
cuprinsă între 22-43 ani.
Magistralele de termoficare ale sistemului de transport din municipiul Suceava sunt:
x Magistrala de legătură între CT Suceava- cămin de termoficare C1 zona industrială; x
Magistrala l, între C1 - Areni, care alimentează puncte termice din zonele Centru şi Areni;
x Magistrala II, între C1 – Obcini, care alimentează puncte termice din zonele Zamca, George
Enescu şi Obcini;
x Magistrala Burdujeni, între CT - cartier Burdujeni, care alimentează puncte termice din
Zonele Cuza Vodă şi Burdujeni.
Punctele termice
În municipiul Suceava există 62 de puncte termice, din care 13 PT industriale şi 49 PT
urbane, care funcţionează fie după scheme directe de racordare la sistemul de transport
bitubular, fie după scheme cu racordarea în serie cu două trepte pentru prepararea apei calde de
consum.
În prezent, în exploatarea S.C. Termica S.A. Suceava se afla clădirile şi echipamentele din
cele 49 de PT urbane, dar şi racordurile termice primare care alimentează toate cele 62 de P T.
Starea tehnică actuală a punctelor termice nereabilitate este nesatisfăcătoare, datorită
unor cauze obiective: în principal, datorită vechimii echipamentelor şi instalaţiilor, cuprinse între
22 şi 43 de ani, uzate fizic şi moral, care funcţionează cu ra ndamente scăzute (circa 60%), cu
instalaţii de măsură şi control minime (manometre, termometre), foarte puţine dintre acestea
fiind dotate cu instalaţii de contorizare şi automatizare. Multe din utilajele şi echipamentele
punctelor termice au rămas neschimbate de la punerea în funcţiune, respectiv pompele de
circulaţie încălzire, pompele de apă caldă, pompele de adaos, sistemul de expansiune etc.
Electropompele existente prezintă o durată de exploatare considerabilă, functioneaza cu
randamente scăzute, de circa 50%, care conduc la consumuri mari de energie electrică şi
performanţe scăzute. Schimbătoarele de căldură existente sunt în marea lor majoritate
schimbătoare de căldură tubulare în contracurent, atât pentru încălzire cât şi pentru prepararea
apei calde de consum. Datorită repetatelor probleme apărute în exploatare prin spargeri dese ale
fasciculelor de ţevi, în timp, s-au făcut investiţii pu
nctuale de modernizare pentru o parte din aceste schimbătoare de căldură în unele puncte
termice (60% sunt schimbătoare de căldură cu plăci).
Reţelele termice secundare
Reţelele termice secundare aferente celor 49 PT urbane, în lungime totala de 409,44 km
(lungime conducte, pe un traseu în lungime de 152 km), sunt compuse din 4 sau 3 conducte (2
de încălzire şi 1 de apă caldă de consum, foarte rar existând şi o conductă de recirculare a.c.c.)
cu diametre cuprinse între Dn15 şi Dn300, amplasate în subteran, în canale termice. Izolaţia
termică a acestora este realizată din vată minerală, protejată cu folie de polietilenă sau carton
asfaltat. Vechimea acestora este cuprinsă între 22 şi43 de ani.

7
Lucrările de investiţii în sistemul de centralizat de termoficare realizate în perioada
01.01.2005 – 31.12.2009

Primăria municipiului Suceava a finanţat în perioada 2005 - 2009 (din surse proprii ale Bugetului Local,
din fonduri acordate de la Bugetul Central, precum şi din credite externe) lucrări de investiţii în valoare
totală de peste 107.900.000 lei, inclusiv TVA. Astfel:
- s-a realizat contorizarea energiei termice la nivel de branşament scară de bloc pentru cele
cca. 1.670 scări de bloc şi 160 case racordate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură
din municipiul Suceava. Valoarea acestor lucrări este de cca. 17.000.000 lei, inclusiv TVA.
- s-au modernizat 16 puncte termice, a căror putere termică instalată însumează peste 141
Gcal/h (instalaţii termo-mecanice, electrice şi de măsură - automatizare, precum şi
reabilitarea construcţiei). În punctele termice modernizate au fost montate schimbătoare de
căldură cu placi, electropompe de circulaţie alimentate prin intermediul convertizoarelor
statice de frecvenţă, electropompe recirculare a.c.m., module de expansiune-adaos de ultimă
generaţie, instalaţii de măsură, monitorizare şi automatizare integrală. Valoarea acestor
lucrări este de cca. 14.600.000 lei (inclusiv TVA).
- s-au modernizat reţelele termice de distribuţie aferente celor 16 puncte termice, în lungime
totală de cca. 62 Km, precum şi branşamentele punctelor la reţeaua de transport. Reţelele
termice aferente au fost reabilitate complet, conductele existente fiind înlocuite în totalitate
cu conducte preizolate, prevăzute cu un sistem de monitorizare a pierderilor de fluid avansat
(Brandes). Valoarea acestor lucrări este de cca. 57.900.000 lei inclusiv TVA.
- S-au modernizat reţelele de transport a energiei termice aferente magistralelor I, II şi
Burdujeni pe o lungime totală de cca. 5 Km. Valoarea acestor lucrări este de 18.400.000 lei
inclusiv TVA.
-

1.Date generale ale regiunii: altitudine, date statistice ale umidităţii şi temperaturii

2009 - temperatura exterioara


ziua ianuarie februarie martie aprilie octombrie noiembrie decembrie
o o o o o o o
C C C C C C C
1 -5 -2 -2,1 7,8 -1 2,8
2 -6 -2 -2,9 10,9 -2 1
3 -8 -0,9 -3,1 8,6 -2,6 4,8
4 -8 2,8 0,5 11,5 -1,3 2
5 -5,5 6 2,5 13,4 0,5 1
6 -8,2 6,6 2,1 13 2 3
7 -8,2 6 2,8 13,4 10 1,2
8 -8 5,4 1,7 13 11,3 1,8
9 -8,9 3 3,2 12,8 6 1,6
10 -1,6 1,5 3,6 10,6 8 1
11 -3,2 2,5 3,5 7,5 10,6 0,5
12 -7 0,4 4 7,7 5 -2,8
13 -6 -0,5 1,2 8,6 5,3 -4,3
14 -1,4 -2,2 0,6 9 3,4 5,3 -5
15 1,1 -2,9 2,4 10 4 3,3 -5,8
16 -0,4 -3,8 2,2 3,2 4 -8,7
17 -3,8 -7 1,5 2,5 4,6 -11,7
18 -8,1 -4,2 1,2 2,6 9,7 -12,9
19 -2,1 -4,7 0,6 4 9,1 -15,4
20 2 -5 0 5,4 9,4 -13,1
8
21 1,3 -5 2 6,5 8,4 -13,8
22 4,1 -6,1 2 5,4 7,1 -5
23 3,8 -7,9 3,3 10,6 6 -1,5
24 4 -6,2 4,3 11,2 7 3
25 3,6 -4 -0,5 12,9 8,5 2,3
26 1,9 -2,6 0 11,8 7,9 3,6
27 2,4 0,3 2,1 9 6,4 -1,4
28 3 1 7,4 8,1 6 -0,2
29 1,3 6,5 5,3 6,6 0,2
30 -1 10,4 2 0,3 -1
31 -2 8,4 0,9 -1,1
Medie lunara -2,4 -1,1 2,3 11 6 5,4 -2,4

Relieful municipiului Suceava este diferenţiat, consumatorii fiind amplasaţi pe zone de nivelment ce diferă cu cca 105m, şi
anume:
Zona de consumatori din Cuza Vodă Burdujeni, din lunca râului Suceava, unde sunt amplasate şi cele două surse au
cotele
geodezice cuprinse între 280-304,4 m;
Zonele de consumatori din oraşul vechi sunt situate pe douî niveluri geodezice: zona centrală cu cote cuprinse între
339,4 şi
354,4 m şi zonele de capăt cu cote cuprinse între 359,4 şi 384,4 m .
Din punct de vedere climatic zona oraşului Suceava se caracterizează printr-o climă continentală temperată cu amplitudine
mare a
variaţiilor de temperatură şi prin precipitaţii cantitativ reduse. Temperatura medie anuală este de + 9,2 oC, iar
cantitatea medie de
precipitaţii este de 471,7 mm/an.
Vântul dominant suflă cu intensitate moderată dinspre NE. Sarcinile climatice conform STAS 10101/20 şi 10101/21-90
sunt:
g.v.= 55 Kg/mp la 10 m înălţime şi g.z.= 100 Kg/mp . Adâncimea de îngheţ este de 1,1 m, conform STAS 6054/81.

2.Perioadele de încălzire pe ultimii 3 ani în urmă (data pornirii încălzirii şi data opririi încălzirii)

2007: oprit 07.05.2007


pornit 13.10.2007

2008: oprit 06.05.2008


pornit 14.10.2008

2009: oprit 16.04.2009


pornit 14.10.2009

9
3.Energie termica livrata la consumatorii finali pe ultimii 3 ani 2007-2008-2009

a) Abur industrial b) Încălzire şi apă caldă menajeră


2007
Cantitate populatie agenti economici
Luna
Gcal Luna apa calda incalzire total apa calda incalzire total
ianuarie 0 Gcal Gcal Gcal Gcal Gcal Gcal
februarie 0 ianuarie 4.610 24.256 28.866 204 3.036 3.240
martie 711 februarie 4.338 25.104 29.442 172 3.329 3.501
aprilie 368 martie 4.855 22.342 27.197 185 2.680 2.865
mai 0 aprilie 4.873 13.342 18.215 175 1.531 1.706
iunie 0 mai 3.983 1.395 5.378 301 0 301
iulie 0 iunie 3.880 0 3.880 156 0 156
august 0 iulie 3.485 0 3.485 129 0 129
septembrie 0 august 3.012 0 3.012 73 0 73
octombrie 0 septembrie 1.759 0 1.759 44 0 44
noiembrie 471 octombrie 3.012 3.514 6.526 113 682 795
decembrie 1761 noiembrie 3.459 19.879 23.338 155 3.119 3.274
An 2007 3311 decembrie 4.028 23.834 27.862 155 4.275 4.430
An 2007 45.294 133.666 178.960 1.862 18.652 20.514

10
Cantitate
Luna
2008
Gcal populatie agenti economici
ianuarie 545 Luna apa calda incalzire total apa calda incalzire total
februarie 1167 Gcal Gcal Gcal Gcal Gcal Gcal
martie 0 ianuarie 5.246 34.335 39.581 162 4.447 4.609
aprilie 0 februarie 4.438 26.198 30.636 123 3.111 3.234
mai 0 martie 4.290 18.418 22.708 146 2.490 2.636
iunie 0 aprilie 4.470 15.706 20.176 166 2.254 2.420
iulie 0 mai 3.715 1.507 5.222 91 265 356
august 0 iunie 4.151 0 4.151 67 0 67
septembrie 0 iulie 3.521 0 3.521 123 0 123
octombrie 0 august 3.709 0 3.709 30 0 30
noiembrie 0 septembrie 1.964 0 1.964 71 0 71
decembrie 0 octombrie 3.604 2.549 6.153 110 791 901
An 2008 1.712 noiembrie 3.647 15.603 19.250 198 2.513 2.711
decembrie 3.763 20.338 24.101 151 2.943 3.094
An 2008 46.518 134.654 181.172 1.438 18.814 20.252

11
Cantitate 2009
Luna
Gcal populatie agenti economici
ianuarie 0 Luna apa calda incalzire total apa calda incalzire total
februarie 0 Gcal Gcal Gcal Gcal Gcal Gcal
martie 0 ianuarie 4.385 28.134 32.519 107 4.486 4.593
aprilie 0 februarie 4.223 23.771 27.994 107 3.307 3.414
mai 0 martie 4.040 21.867 25.907 135 3.156 3.291
iunie 0 aprilie 4.291 11.688 15.979 100 1.465 1.565
iulie 0 mai 3.745 0 3.745 128 43 171
august 0 iunie 4.637 0 4.637 138 0 138
septembrie 0 iulie 0 0 0 0 0 0
octombrie 0 august 0 0 0 0 0 0
noiembrie 0 septembrie 0 0 0 0 0 0
decembrie 0 octombrie 892 3.659 4.551 44 963 1.007
An 2009 0 noiembrie 2.926 15.516 18.442 85 2.048 2.133
decembrie 3.351 21.466 24.817 95 3.300 3.395
An 2009 32.490 126.101 158.591 939 18.768 19.707

4. Energia termica produsa pe ultimii 3 ani în urmă -2007-2008-2009

An 2007
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august sept oct. nov dec
ziua cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant
Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi
1 1.745 2.053 1.730 1.550 613 290 269 258 332 1.455 1.781
2 1.871 2.240 1.692 1.493 642 338 250 238 315 1.456 1.772
3 1.967 2.351 1.653 1.440 625 311 268 243 394 1.559 1.763

12
4 1.967 2.129 1.636 1.434 606 294 240 277 97 344 1.593 1.714
5 1.990 2.059 1.724 1.544 601 304 284 274 299 400 1.592 1.724
6 1.956 1.965 1.739 1.538 581 290 294 251 208 341 1.580 1.700
7 1.767 1.968 1.631 1.668 551 321 329 249 230 353 1.897 1.743
8 1.491 1.874 1.667 1.487 414 302 301 254 230 329 1.713 1.655
9 1.776 1.706 1.731 1.353 443 324 247 248 224 351 1.522 1.691
10 1.475 1.804 1.641 1.336 455 303 274 261 216 519 1.622 1.675
11 1.778 1.836 1.654 1.322 463 295 292 279 238 685 1.934 1.851
12 1.711 1.885 1.661 1.313 563 297 287 268 235 370 1.687 1.821
13 1.785 1.807 1.661 1.232 440 293 282 228 266 467 1.942 1.914
14 1.704 1.767 1.607 1.263 461 293 306 271 255 625 1.946 1.968
15 1.614 1.733 1.614 1.299 447 280 289 247 266 750 1.872 2.194
16 1.609 1.836 1.562 1.274 410 321 241 229 260 1.125 1.793 2.187
17 1.635 1.581 1.523 1.285 507 294 268 243 252 809 1.962 2.168
18 1.763 1.522 1.592 1.282 461 299 264 272 243 976 1.906 2.151
19 1.563 2.068 1.540 1.196 499 257 262 275 255 1.010 1.856 2.144
20 1.881 1.943 1.563 1.179 437 271 267 246 1.114 2.039 2.138
21 1.654 1.942 1.586 1.116 425 281 271 266 1.219 1.996 2.183
22 1.500 2.097 1.575 1.115 438 273 273 280 1.244 1.615 2.182
23 1.783 2.335 1.532 1.035 429 305 273 265 1.176 1.816 2.116
24 1.724 2.528 1.510 1.028 441 329 261 246 1.190 1.726 2.223
25 1.655 2.433 1.551 1.076 383 275 265 273 1.353 1.731 2.190
rev.anuala
26 1.853 2.373 1.418 949 433 286 254 302 1.102 1.590 2.182
27 2.134 2.226 1.503 656 423 279 267 230 1.128 1.815 2.149
28 2.263 1.959 1.433 768 391 275 271 244 1.130 1.910 2.295
29 2.026 1.492 742 382 236 253 285 1.141 1.968 2.265
30 2.080 1.562 695 396 311 250 248 1.165 2.014 2.248
31 2.196 1.560 272 287 1.267 2.328
Total luna 55.916 56.020 49.543 36.668 14.632 8.827 8.439 4.865 6.659 24.724 53.107 62.115

13
An 2008
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august sept oct. nov dec
ziua cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant
Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi
1 2.455 1.941 1.352 1.472 864 377 329 336 429 1.093 1.531
2 2.480 1.947 1.385 1.498 815 356 329 373 397 1.029 1.573
3 2.504 1.820 1.340 1.343 762 368 313 323 420 1.040 1.505
4 2.636 1.888 1.347 1.414 950 367 317 329 438 1.013 1.480
5 2.832 1.818 1.444 1.453 792 372 416 305 407 1.029 1.343
6 2.680 1.847 1.501 1.375 661 389 329 329 rev anuala 445 1.118 1.321
7 2.438 1.821 1.365 1.323 519 382 329 329 274 796 1.244 1.430
8 2.272 1.736 1.436 1.207 492 363 317 351 354 777 1.295 1.668
9 2.392 1.948 1.443 956 447 373 329 387 342 814 1.310 1.588
10 2.450 1.974 1.320 998 482 406 336 352 460 808 1.370 1.581
11 2.548 1.976 1.326 1.083 443 405 329 435 323 803 1.429 1.646
12 2.549 2.003 1.086 1.088 428 383 416 342 317 758 1.380 1.679
13 2.560 2.041 1.271 1.050 389 340 317 384 435 789 1.435 1.682
14 2.483 1.945 1.310 1.105 311 359 323 433 336 799 1.547 1.682
15 2.223 2.072 1.438 1.137 404 316 323 342 367 703 1.140 1.812
16 2.001 2.162 1.272 1.226 376 375 348 392 342 769 1.318 1.749
17 2.070 2.143 1.179 1.200 410 367 373 329 379 757 1.385 1.742
18 2.025 2.112 1.265 1.126 362 358 317 348 354 760 1.392 1.633
19 2.225 1.964 1.341 1.014 372 413 436 354 416 819 1.482 1.523
20 1.702 1.830 1.439 930 384 313 351 410 416 854 1.431 1.581
21 1.975 1.790 1.404 960 385 308 323 464 348 1.026 1.434 1.559
22 2.002 1.706 1.466 903 393 352 336 416 398 1.015 1.418 1.524
23 2.092 1.706 1.111 1.204 389 325 317 441 365 1.062 1.511 1.574
24 2.148 1.729 1.282 1.200 428 321 429 242 392 1.095 1.595 1.737

14
25 2.107 1.510 1.412 1.148 404 315 342 398 1.175 1.505 1.712
26 2.142 1.413 1.448 1.096 379 328 385 416 1.230 1.483 1.685
27 2.154 1.290 1.350 992 363 324 342 491 1.092 1.591 1.806
28 2.095 1.627 1.336 958 418 365 336 rev anuala 398 1.115 1.457 1.895
29 2.165 1.598 1.308 1.084 391 345 317 392 1.108 1.607 1.784
30 2.093 1.288 979 397 327 354 379 1.044 1.419 1.915
31 2.147 1.250 425 292 1.010 2.308
Total luna 70.645 53.357 41.515 34.522 15.035 10.692 10.650 8.746 9.092 25.514 40.500 51.248

An 2009
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august sept oct. nov dec
ziua cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant cant
Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi Gcal/zi
1 2.156 1.803 1.600 1.281 376 354 1.367 1.344
2 2.531 1.775 1.646 1.270 397 348 1.419 1.226
3 1.801 1.811 1.680 1.259 375 368 1.513 1.281
4 2.260 1.641 1.585 1.155 368 362 1.519 1.352
5 2.164 1.518 1.613 1.078 318 366 1.431 1.715
6 2.213 1.500 1.611 1.061 372 414 1.381 1.378
7 2.190 1.438 1.634 1.001 343 359 1.236 1.359
8 2.192 1.475 1.526 963 390 331 revizie revizie revizie 1.089 1.058
9 2.233 1.490 1.470 940 407 345 anuala anuala anuala 1.069 1.451
10 2.192 1.527 1.488 1.014 374 361 1.170 1.445
11 2.102 1.638 1.400 1.202 364 360 1.111 1.450
12 2.136 1.646 1.431 1.004 368 366 1.217 1.641
13 1.963 1.749 1.437 1.067 364 394 1.221 1.703
14 2.053 1.732 1.601 1.053 358 358 315 1.215 1.683
15 1.869 1.785 1.530 1.019 366 367 555 1.207 1.622
16 1.974 1.750 1.385 1.069 420 350 598 1.240 1.801

15
17 2.057 1.826 1.571 821 365 351 624 1.240 1.965
18 2.086 1.711 1.496 849 342 342 568 1.122 2.085
19 1.923 1.801 1.499 761 352 344 1.149 1.119 2.130
20 1.925 1.871 1.509 703 359 382 1.218 1.043 2.157
21 1.879 1.887 1.594 726 352 352 1.268 1.136 2.146
22 1.807 1.917 1.508 799 350 354 1.142 1.082 1.984
23 1.766 1.832 1.411 877 390 358 1.147 1.097 1.822
24 1.785 1.675 1.469 784 350 361 1.035 1.162 1.696
25 1.472 1.889 1.459 840 345 319 985 1.135 1.637
26 1.743 1.808 1.535 825 356 356 954 1.138 1.473
27 1.816 1.667 1.444 697 342 363 969 1.142 1.616
28 1.579 1.658 1.431 463 353 341 969 1.230 1.620
29 1.871 0 1.249 625 319 338 1.092 1.201 1.554
30 2.022 0 1.275 508 404 355 1.193 1.278 1.642
31 1.940 0 1.225 0 396 0 1.347 0 1.797
Total luna 61.700 47.820 46.312 27.714 11.335 10.719 0 0 0 17.128 36.530 50.833

16
5.Structura energiei termice livrate - AN 2007

Nr. Indicator U.M. Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. AN
crt. 2007

Energie termică
1. livrată la gardul Gcal 51.877 52.478 45.294 32.780 13.031 7.726 7.235 4.164 5.756 21.103 47.574 55.314 344.332
centralei

Energie termică
2. livrată la Gcal 32.107 32.943 30.062 19.921 5.679 4.036 3.614 3.085 1.803 7.321 26.611 32.292 199.474
consumatori finali:

- agenţi economici Gcal 3.240 3.501 2.865 1.706 301 156 129 73 44 795 3.274 4.430 20.514

- populaţie Gcal 28.867 29.442 27.197 18.215 5.378 3.880 3.485 3.012 1.759 6.526 23.337 27.862 178.960

Pierderi de energie
3. Gcal 19.770 19.535 15.232 12.859 7.352 3.690 3.621 1.079 3.953 13.782 20.963 23.022 144.858
termică:

% 38,11 37,23 33,63 39,23 56,42 47,76 50,05 25,91 68,68 65,31 44,06 41,62 42,07

17
Structura energiei termice livrate - An 2008

Nr. Indicator U.M. Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. An
crt. 2008

Energie termică
1. livrată la gardul Gcal 65.039 48.146 37.992 31.009 13.032 9.189 9.147 7.544 7.782 21.495 35.465 46.216 332.056
centralei

Energie termică
2. livrată la consumatori Gcal 44.190 33.870 25.344 22.596 5.578 4.218 3.644 3.739 2.035 7.054 21.961 27.195 201.424
finali:

- agenţi economici Gcal 4.609 3.234 2.636 2.420 356 67 123 30 71 901 2.711 3.094 20.252

- populaţie Gcal 39.581 30.636 22.708 20.176 5.222 4.151 3.521 3.709 1.964 6.153 19.250 24.101 181.172

Pierderi de energie
3. Gcal 20.849 14.276 12.648 8.413 7.454 4.971 5.503 3.805 5.747 14.441 13.504 19.021 130.632
termică:

% 32,06 29,65 33,29 27,13 57,20 54,10 60,16 50,44 73,85 67,18 38,08 41,16 39,34

18
Structura energiei termice livrate - An 2009

Nr. Indicator U.M. Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. An2009
crt.

Energie termică
1. livrată la gardul Gcal 56.634 44.274 42.686 24.204 9.832 9.217 0 0 0 14.816 32.489 45.794 279.946
centralei

Energie termică
2. livrată la consumatori Gcal 37.112 31.408 29.198 17.544 3.916 4.775 0 0 0 5.558 20.575 28.212 178.298
finali:

- agenţi economici Gcal 4.593 3.414 3.291 1.565 171 138 0 0 0 1.007 2.133 3.395 19.707

- populaţie Gcal 32.519 27.994 25.907 15.979 3.745 4.637 0 0 0 4.551 18.442 24.817 158.591

Pierderi de energie
3. Gcal 19.522 12.866 13.488 6.660 5.916 4.442 0 0 0 9.258 11.914 17.582 101.648
termică:

% 34,47 29,06 31,60 27,52 60,17 48,19 0,00 0,00 0,00 62,49 36,67 38,39 36,31

19
6. Parametri termoficare urbană AN 2009

A. Regim maxim iarna [ ore/an ] CET = 792 ore


CT = 288 ore
1. Funcţionare CET
Putere termică = 104 [ MW ]
Debit = 2981 [ mc/h ]
o
Temp. Reţea ( tur ) = 88 C
o
Temp. Reţea ( retur ) = 58 C
Presiune reţea ( tur ) 15,1 /
oras/Burd. = 7,7 bar
Presiune reţea ( retur ) = 4,9 bar

2. Funcţionare CT
Putere termică = 28 [ MW ]
Debit = 800 [ mc/h ]
o
Temp. Reţea ( tur ) = 88 C
o
Temp. Reţea ( retur ) = 59 C
Presiune reţea ( tur ) 15,1 /
oras/Burd. = 7,7 bar
Presiune reţea ( retur ) = 4,9 bar

B. Regim mediu iarna [ ore/an ] CET = 3647 ore


CT = 0 ore
1. Funcţionare CET
Putere termică = 71 [ MW ]
Debit = 2780 [ mc/h ]
o
Temp. Reţea ( tur ) = 88 C
o
Temp. Reţea ( retur ) = 60 C
Presiune reţea ( tur )
oras/Burd. = 14 / 7,6 bar
Presiune reţea ( retur ) = 4,9 bar

C. Regim de vară [ ore/an ] CET = 0 ore


CT = 1464 ore
1. Funcţionare CT
Putere termică = 20 [ MW ]
Debit = 1920 [ mc/h ]
o
Temp. Reţea ( tur ) = 73 C
o
Temp. Reţea ( retur ) = 64 C
Presiune reţea ( tur ) 12,8 /
oras/Burd. = 6,8 bar
Presiune reţea ( retur ) = 4,5 bar

20
7. Apa de adaos in circuit termoficare

2007 2008 2009


Luna
mc mc/h mc mc/h mc mc/h
ianuarie 100.284 134,79 63.727 85,65 89.872 120,80
februarie 83.912 124,87 62.498 89,00 73.999 110,12
martie 99.604 134,06 60.325 81,19 78.596 105,78
aprilie 93.624 130,03 96.562 134,11 92.839 128,94
mai 78.833 105,96 66.582 89,49 55.282 74,30
iunie 27.417 38,08 55.816 77,52 73.087 101,51
iulie 30.633 41,17 49.647 66,73 0 0,00
august 21.959 48,16 56.582 99,62 0 0,00
septembrie 40.931 56,85 47.962 85,65 0 0,00
octombrie 59.536 79,91 68.856 92,42 37.259 50,01
noiembrie 63.469 88,15 95.134 132,13 39.467 54,82
decembrie 65.212 87,65 89.772 120,66 50.852 68,35
Total an 765.414 90,35 813.463 96,29 591.253 90,24

21
Venituri şi cheltuieli de exploatare
pentru activitatea de transport şi distribuţie
energie termică (RON)

2004 2005 2006 2007 2008


Venituri 21.039.230 20.675.597 21.601.059 19.723.298 19.933.093

Cheltuieli de exploatare 31.554.926 36.931.347 37.652.559 34.670.061 40.095.297


Pierderi energie
termică şi apă de 21.684.667 26.961.748 26.839.363 24.217.340 25.192.496
adaos
Personal 4.035.082 4.506.429 5.098.475 5.975.636 9.758.373
Utilităţi ACET 1.600.874 1.676.330 2.061.474 1.210.518 1.432.174
Energie electrică 913.530 1.131.308 1.120.410 1.330.392 1.252.471
Redevenţă 839.675 825.493 863.077 787.713 796.182
Materiale şi reparaţii 2.284.006 1.778.572 1.596.052 1.109.218 1.608.168
Alte cheltuieli 197.090 51.467 73.708 39.184 55.433
Rezultat brut -10.515.696 -16.255.750 -16.051.500 -14.946.763 -20.162.203

Structura cheltuielilor de exploatare

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0
Pierderi Personal Utilităţi Energie Redevenţă Materiale şi Alte
ACET electrică reparaţii cheltuieli

2003 2004 2005 2006 2007 2008

22
23
24
B. IMPLICAREA SECTORULUI PRIVAT SI IDENTIFICAREA UNEI SOLUŢII DE ASOCIERE ÎN CET –
HUILĂ

Prin HCL nr.52/2009 s-a aprobat implicarea sectorului privat la SC TERMICA SA Suceava prin vânzarea întregului
pachet de acţiuni deţinute de Consiliul Local al municipiului Suceava la CS TERMICA SA Suceava prin metoda licitaţiei
cu strigare.
Obiectivul acestei acţiuni a fost atragerea unui investitor privat , cu real potenţial financiar , care să dezvolte
zona de cogenerare sau să transforme funcţionarea capacităţilor pe zona de condensaţie .
Licitaţia cu strigare , programată pe 10 aprilie 2009 cu repetare pe 21 mai 2009 nu s-a finalizat cu succes şi nu s-
a reuşit atragerea unui potenţial investitor în contextul mediului economic actual .
Instalaţiile din CET- huilă reprezintă un patrimoniu important ce a parcurs etape de modernizare şi de
retehnologizări majore care poate reprezenta interes pentru un eventual investitor.
În acest context se intenţionează continuarea procedurii de implicare a sectorului privat şi identificare a unei
soluţii de asociere care poate fi :
- vânzare acţiuni
- vânzare active
- concesionare
- societate mixtă
- administrare

Constructia centralei a inceput in anul 1985, punerea in functiune (PIF) s-a realizat astfel:

• grupul nr.1 ,format din cazanul de 420 t/h cu functionare pe lignit (ulterior a fost modernizat pentru
functionare pe huila) si turbina de 50 MW cu condensatie si prize reglabile, PIF 1987
• grupul nr.2 ,format din cazanul de 420 t/h cu functionare pe lignit (ulterior a fost modernizat pentru
functionare pe huila) si turbina de 50 MW cu condensatie si prize reglabile, PIF 1988
Din punct de vedere macroseismic amplasamentul se incadreaza, conform P 100 in zona de seismicitate
E, corespunzand cu gradul 6,5 de intensitate seismica.

Asigurarea transportului agentului termic la consumatori se face printr-un ansamblu de retele, distributia
finala facându-se din colectoarele amplasate in CT 2.

Evacuarea energiei electrice produse din CET Suceava in SEN se face prin intermediul unei statii electrice
de 110 KV de tip interior.

Blocurile nr.1 si nr.2 au fiecare in componenta urmatoarele agregate principale:

- un cazan de abur de 420 t/h cu huila si instalatiile anexe aferente,


- o turbina pe abur de 50 MW si instalatiile anexe aferente.

Cele doua blocuri functioneaza intr-o schema cu bare colectoare atât pe partea de apa de alimentare cat
si pe partea de abur viu.

Gospodaria de combustibil solid alimenteaza cu carbune turnurile de capat si buncarii, asigurând fluxul
tehnologic pâna la cazan prin alimentatoarele de carbune (benzile Redler) si morile cu bile. Gospodaria de
carbune este prevazuta cu doua estacade supraterane pentru descarcare, o statie de sfarâmare
(concasare), noua turnuri de transbordare, benzi transportoare, doua tunele de dezghet si statiile
electrice aferente .

Gospodaria de combustibil solid a fost dimensionata pentru functionare pe lignit, de la trecerea la


functionare pe huila o parte din instalatii au fost conservate, altele modernizate.

Pentru buna functionare si mentinerea stocului de siguranta pe timp de iarna, au fost prevazute doua
tunele pentru dezghetarea vagoanelor.

Pornirea cazanelor si stabilizarea flacarii la arzatoare se realizeaza cu pacura.

Gospodaria de combustibil lichid a fost prevazuta cu o statie de descarcare, doua rezervoare de pacura
de 3150 m3 fiecare , rezervoare de ulei de turbina si de transformator, statie de pompe pentru
transvazare, statie de pompe apa (treapta I si II) , statie de pompe motorina, rezervoare de CLU.

25
Ulterior, gospodaria de combustibil lichid s-a extins prin montarea a inca doua rezervoare de pacura de
5000 m3 fiecare si a unei statii tip PECO.

Gospodaria aferenta este dimensionata sa asigure o eventuala functionare numai pe pacura la o sarcina
de 60% a cazanelor.

Evacuare zgurei si cenusei rezultate din procesul de ardere a carbunelui se face hidraulic spre depozitul
de zgura si cenusa. Pentru conformarea la cerintele de mediu sunt in curs de executie lucrari pentru
evacuare uscata a cenusei si modificarea sistemului de evacuare a zgurei de la palnia focarului.

Statia pentru tratarea chimica a apei este prevazuta cu instalatii de proces (linii tehnologice de filtrare a
apei si instalatii de pompare) la interior, iar la exterior sunt prevazute rezervoare de stocare a apelor
tratate , filtre decantoare, bazine de omogenizare si retentie, gospodaria de reactiv si de sare.

Apa industriala necesara alimentarii statiei de tratare chimica a apei si pentru adaosul in circuitul de zgura
si cenusa este furnizata de sistemul de alimentare cu apa industriala a zonei industriale Valea Sucevei.

Apa potabila este asigurata din reteaua de alimentare cu apa potabila a zonei industriale.

Gospodaria de alimentare cu apa pentru stins incendiu este prevazuta cu rezervor, statia de pompe
aferenta si sistemul de distributie.

Gospodaria de aer comprimat este organizata pe doua sectiuni si anume :

- aer comprimat instrumental


- aer comprimat tehnologic

Gospodaria de producere hidrogen este destinata asigurarii hidrogenului pentru racirea


generatorului turbinei atât pentru umplere la pornire, cât si pentru asigurarea adaosului zilnic.
Gospodaria de termoficare are rolul de a furniza caldura sub forma de apa fierbinte la consumatorul
urban cât si pentru asigurarea caldurii in cladirile CET.
Gospodaria de retele in incinta cuprinde atât retele prin care se alimenteaza instalatiile anexe din
incinta CET, cât si cele prin intermediul carora se trimite agentul termic la CT2 .
Pentru pornirea din stare rece a centralei a fost prevazuta o Centrala Termica de Pornire (CTP) formata
din doua cazane cu functionare pe pacura si instalatiile anexe.
Apele menajere se evacueaza direct la Statia de Epurare oraseneasca.
Apele uzate de la STCA, apele reziduale tehnologice, golirile de la turnul de racire, apele pluviale
si apele din reteaua de DREN sunt utilizate integral pentru transportul hidraulic al zgurei si cenusei la
depozitul de zgura si cenusa.
Asigurarea consumatorilor vitali de energie electrica in situatia unei avarii se realizeaza din grupul Diesel
de interventie care este constituit dintr-un motor Diesel si un generator sincron de curent alternativ.

Instalatiile electrice din CET cuprind instalatiile electrice de la bornele de inalta tensiune ale
transformatoarelor de racord la sistem a generatoarelor si ale transformatorului de servicii proprii comune
pana la instalatiile de distributie, comanda de servicii proprii.
Instalatia de automatizare este destinata conducerii instalatiilor tehnologice in conditii de siguranta in
toate regimurile de exploatare, respectiv pornire, functionare normala, oprire. Instalatia de automatizare
a fost proiectata in perioada 1984 – 1987, fiind pusa in functiune in august 1987 pentru blocul 1 si in
decembrie 1988 pentru blocul 2 si retehnologizata in perioada 1999 – 2000 pentru cresterea nivelului de
performanta .
Instalatia de automatizare aferenta celor doua blocuri energetice este o instalatie complexa, care
este constituita din urmatoarele sisteme, avind in vedere functiunile indeplinite in cadrul ansamblului,
amplasarea spatiala si tehnica de realizare :
-camera de comanda tehnologica
-sistemul de masura
-sistemul de reglare automata
-sistemul de comanda
-sistemul de protectie
-sistemul de semnalizare
-sistemul de echipamente

26
Instalatiile de automatizare au fost realizate si pentru urmatoarele gospodarii anexe:
-gospodaria de combustibil solid
-gospodaria de combustibil lichid
-gospodaria de aer comprimat
-gospodaria de tratare chimica a apei
-gospodaria de producere hidrogen
-gospodaria de evacuare zgura si cenusa
-gospodaria de termoficare

Din punct de vedere al constructiilor, acestea au fost realizate conform studiului geotehnic , la
fiecare structura de rezistenta s-au adoptat solutii in functie de destinatia fiecarui obiectiv.
Sala turboagregatelor , corpul intermediar si sala cazanelor formeaza Cladirea Principala care a fost
conceputa si realizata pentru trei blocuri cazan - turbina.
Sala turboagregatelor are 25 m latime, iar turboagregatele sunt pozitionate longitudinal. Pentru
activitatile de reparatii si mentenenta, sala este deservita de un pod rulant de 50 /12,5 tf.
In turnurile de capat intra benzile transportoare de carbune care alimenteaza cazanele.
Sala cazanelor nr.1-2 este o constructie cu deschiderea de 40,90 m si lungimea de 70,40m. Cazanul nr. 3
a fost prevazut a se monta intr-o constructie separata. Constructia lui a inceput in anul 1990 , dar nu s-a
mai finalizat, acum structura metalica este demontata in intregime.
Zona din spatele cazanului cuprinde ventilatoarele , electrofiltrele , statiile electrice pentru instalatiile de
desprafuire electrica (I.D.E.) , statiile de pompe Bagger cu circuitele de transport hidroamestec de zgura
si cenusa.
Canalele de gaze arse se racordeaza la cosul de fum conceput si dimensionat pentru trei cazane.
In fata Cladirii Principale sunt amplasate transformatoarele de 10,5/123 kV - 80 MVA legate prin bare
capsulate cu cele doua turbogeneratoare, precum si cladirea grupului diesel.
Paralel cu sala masinilor se afla statia de 110 kV conectata la transformatoarele centralei , prin
care se evacueaza puterea in Sistemul Energetic National.
In frontul fix al Cladirii Principale este inclus Corpul Tehnic Administrativ pentru laboratoare si
birouri. In zona salii cazanelor, langa turnurile de capat sunt amplasate statiile electrice pentru servicii
comune.
Statia pentru tratarea chimica a apei cuprinde sala filtrelor si sala pompelor iar in exterior pentru
diverse instalatii sunt platforme betonate protejate anticorosiv.
Pentru reparatiile necesare agregatelor exista un atelier specializat, iar pentru lucrari de reconditionare a
pieselor de schimb si prelucrari mecanice exista un atelier mecanic aparte.
Gospodaria de carbune este prevazuta cu doua estacade supraterane pentru descarcare, o statie
de sfarâmare (concasare) , noua turnuri de transbordare, benzi transportatoare , doua tunele de dezghet
si statiile electrice aferente.

Pentru supravegherea functionarii si asigurarea telecomenzilor exista doua camere de comanda


tehnologica, una la statia electrica de la concasare si una in statia de servicii generale.

Gospodaria de combustibil lichid a fost prevazuta cu o statie de descarcare , statie de pompe


pentru transvazare , statie de pompe motorina , rezervoare de CLU.
Statia de aer comprimat tehnologic si instrumental se realizeaza intr-un spatiu comasat.
In incinta CET se mai gasesc urmatoarele:

-cladire administrativa termoficare


-statia de pompe termoficare tr.I
-statia de pompe termoficare tr.II
-statie pompe recirculare
-statie pompe apa potabila si de incendiu
-statie de pompe recirculare apa decantata de la depozitul de zgura si cenusa
-statie pompe dren
-depozit de echipamente

27
Caracteristicile calităţii gazului (Kcal/mc), respectiv puterea calorifică inferioară)
şi tabloul consumurilor de gaz în mii. mc pe anul 2009

Puterea calorifică
Cantitate
Luna
Kcal/mc mii mc
ianuarie 8047,39 993,365
februarie 0 0
martie 0 0
aprilie 8.047,23 811,584
mai 8.049,29 1.823,643
iunie 8.048,08 1.724,764
iulie 0 0
august 0 0
septembrie 0 0
octombrie 8.050,94 545,154
noiembrie 0 0
decembrie 0 0
An 2009 8.048,47 5.898,51

Caracteristicile calitative ale păcurii (Kcal/Kg) şi tabloul consumurilor de păcură sau


tone pe anul 2009

Puterea calorifică
Cantitate
Luna
Kcal/kg tone
ianuarie 9.538,17 262
februarie 9.641,51 53
martie 9.619,05 294
aprilie 9.557,48 635
mai 0 0
iunie 0 0
iulie 0 0
august 0 0
septembrie 0 0
octombrie 9.556,89 167
noiembrie 9.553,65 233
decembrie 9.555,55 378
An 2009 9.565,28 2.022

28
Caracteristicile calitative ale cărbunelui/huilei (Kcal/Kg) şi tabloul consumurilor de cărbune/huilă
pe anul 2009
Puterea calorifică
Cantitate
Luna
Kcal/kg tone
ianuarie 6.018,86 28.210
februarie 6.074,72 23.982
martie 6.085,05 24.444
aprilie 6.051,70 11.567
mai 0,00 0
iunie 0,00 0
iulie 0,00 0
august 0,00 0
septembrie 0,00 0
octombrie 6.168,93 9.720
noiembrie 6.161,86 22.358
decembrie 6.238,06 34.571
An 2009 6.119,42 154.852

Energia electrică vândută în reţea: preţul mediu, producţia totală (MWh) şi vândută (MWh) pe
anul 2009

Preţ mediu Energie el. produsă Energie el. livrată


lei/MWh MWh MWh
394,32 243.398 188.531
Energie electrică cumpărată pentru consumul propriu al societăţii CET:
cantitatea totală cumpărată şi consumată (MWH) pe anul 2009

Preţ mediu Cantitate


lei/MWh MWh
CET 282,19 2.576
CT 338,89 4.237
P.T. 481,46 2.555
TOTAL 362,17 9.368

29
TERMEN
in
Nr DENUMIRE LUCRARE STADIU VALOARE
PROGRAM
CONFORMARE
LUCRARI PENTRU CONFORMARE PE MEDIU (GOSPODĂRIREA APELOR)
1. Modificarea instalaţiei Realizat fizic cca. 98%. Valoare conf. contract = Lucrare realizată şi
de evacuare a cenuşii 6.575.294 lei. recepţionată (la terminare
zburătoare de la Rest de plata 125.540,58 lucrări), nu mai figurează
buncărele lei (cca. 30.620 €) conform în Programul de
electrofiltrelor şi a contract in litigiu, Conformare.
preîncălzitoarelor de
Lucrări suplimentare –
aer rotative, prin
solicitare executant = cca.
execuţia unui sistem
1.000.000 €
de captare a cenuşii
în stare uscată într-un
siloz de cenuşă şi
valorificarea acesteia.
2. Închiderea şi Documentaţie : Studiu 8.922.062,92 lei fără TVA Nu figurează în Programul
ecologizarea in de evaluare a (cca. 2.125.262 €), - de Conformare pe
condiţii de siguranţă impactului de mediu, conform Deviz General din "Mediu". Termenele sunt
a depozitului de zgură Bilanţ de mediu, PT. convenite cu OGA:
şi cenuşă de la SC Documentaţie pt. - Comp. 1, 31.12.2010
TERMICA SA Suceava obţinerea Acordului de - Comp. 3, 31.12.2011
mediu, Proiect Tehnic. - Comp. 2, 31.12.2012.
3. Refacere apărare de Documentaţie: PT 825.875,74 lei, exclusiv TVA Nu figurează în Programul
mal în zona (cca. 201.433 €). de Conformare pe
depozitului de zgură "Mediu". Termenele sunt
şi cenuşă de la CET convenite cu OGA:
Suceava cărbune. - 31.12.2010.
4. Epurarea si Documentaţie: SF, PT 7.507.342,0 lei fără TVA 31.12.2012.
evacuarea apelor CS, DE. (cca. 2.256.354 €) -
uzate provenite din conform DG din PT.
procesele tehnologice
de la CET Suceava pe
cărbune/huilă,
captarea şi evacuarea
reziduurilor solide din
apele uzate.
5. Desulfurarea gazelor Documentaţie : SPF, 20.000.000 € 31.12.2013
de ardere evacuate la SF.
coş de la cazanele nr.
1 şi 2 de 420 t/h.

6. Reabilitarea şi Documentaţie: PT 8.600 € 31.12.2010


modernizarea
arzătoarelor cu NOx
aferente cazanelor
nr.1 şi 2 de 420 t/h
7. Măsuri secundare de Documentaţie: SF 4.200.000 € 31.12.2017
reducere emisii NOx
aferente cazanelor
nr.1 şi 2 de 420 t/h
TOTAL 28.822.269 €

30
DENUMIRE
Nr STADIU VALOARE TERMEN
LUCRARE
LUCRARI PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE (CSF)
Inlocuire conducte abur Documentatie: PT, CS, 992.215 €, pt. bl.2, conform 31.12.2012, la un
1. viu aferente blocului nr. DE pentru Bloc 2, Deviz General PT. program de functionare
2 de 50 MW. Furnitura: parţial. de 3.500 ore/an.
TOTAL 992.215 €

Prezentarea Problemelor de Mediu

SITUAŢIA AUTORIZĂRII S.C. TERMICA S.A. Suceava:

1. CET Suceava pe huilă - Autorizaţie Integrată de Mediu nr.14/31.05.2006- 31.12.2017,


cu PROGRAM DE CONFORMARE
2. CT – pe hidrocarburi - Autorizaţie Integrată de Mediu nr.15/28.12.2005 - 28.12.2015,
Revizia nr.1/15.10.2007, cu PROGRAM DE CONFORMARE
3. CET Suceava pe huilă - Autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.10/2008
4. CT – pe hidrocarburi - Autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.9/2008 .
5. Autorizaţie de Gospodărirea Apelor pentru CET pe huilă nr.317/10.12.2008
6. Autorizaţie de Gospodărirea Apelor pentru CT pe hidrocarburi nr.316/10.12.2008
7. Aviz de Mediu pentru închidere în condiţii de siguranţă a Depozitului de zgură şi
cenuşă nr.37/17.07.2008
8. Acord de Mediu pentru închidere în condiţii de siguranţă pentru Depozitul de zgură şi
cenuşă nr.1/06.01.2009

Impactul funcţionării S.C.TERMICA S.A.Suceava asupra mediului

Factor de mediu - AER


CET pe huilă - 2 cazane de 420 t/h – 1 Instalaţie mare de ardere(Pt > 500 MWt)
Valorile limită de emisie conform HG 541/2003 şi HG 322/2005:
Valori limită de emisie conform HG 541/2003 şi HG
322/2005 Perioade de tranziţie
Poluant Combustibil (mg/Nm3) aprobate
Pt > 500 MWt (2 Cazane de 420t/h)

SO2 400 mg/Nm3 până la 31.12.2013


solid 500 mg/Nm3 până la 31.12.2010
NOx
HUILĂ 200 mg/Nm3 până la 31.12.2017
Pulberi 50 mg/Nm3 până la 31.12.2010

- “Sistemul informatic pentru supravegherea continuă a emisiilor de noxe (SO2, NOx, pulberi ) de la
cazanele de 420 t/h” monitorizează continuu emisiile de noxe (SO2, NOx, pulberi) la coşul de fum şi se
asigură transmiterea/preluarea electronică a datelor zilnice înregistrate, la APM Suceava.
- Sunt menţinerea în stare de funcţionare corespunzătoare instalaţiile de depoluare existente:
- Electrofiltre ( 2 bucăţi /cazan)
- Arzătoare cu Nox redus ( 16 bucăţi /cazan)

CT pe hidrocarburi – 3 instalaţii mari de ardere( Pt >50 MWt)


- CAF nr.2 (58 MWt)
- CAF nr.5 (116 MWt)
- CAI nr.6,7 (2 x 72 MWt)
- Conform NOTIFICARE, transmisă Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - avem obligaţia de a
funcţiona, cu fiecare din cele 3 instalaţii mari de ardere, max.20.000 ore în perioada 2008 –2015.
31
Factor de mediu - APĂ
S.C.TERMICA S.A.Suceava nu evacuează ape uzate în râul Suceava sau în alte ape subterane sau de suprafaţă.

Factor de mediu - SOL

Depozit zgură şi cenuşă

Depozitul de zgură şi cenuşă al CET Suceava pe huilă este amplasat pe malul stâng al râului
Suceava, la cca. 4 km aval de incinta centralei şi ocupă o suprafaţă de 49 ha.
Depozitul de zgură şi cenuşă este format din 3 compartimente :
 compartimentul 1 – este finalizată etapa de supraînălţare II şi este conservat prin placare cu
pământ vegetal şi înierbat cu ierburi perene (mai-iunie 2001);
 compartimentul 2 – este finalizată etapa de supraînălţare II şi este în funcţiune;
 compartimentul 3 – este finalizată etapa de supraînălţare I şi este conservat prin placare cu
pământ vegetal şi înierbat cu ierburi perene (aprilie-iunie 1999).
S.C.TERMICA S.A.Suceava a obţinut Avizul de Mediu nr.37/17.07.2008 pentru închidere în condiţii de
siguranţă a Depozitului de zgură şi cenuşă şi Acordul de Mediu nr.1/06.01.2009 pentru închidere în
condiţii de siguranţă pentru Depozitul de zgură şi cenuşă .

32
Politica de mediu

Politica de Mediu adoptată de S.C. TERMICA S.A. Suceava are


î n vedere producerea şi furnizarea energiei electrice si termice î n
condiţii de eficienţă ridicată şi cu impact câ t mai redus asupra
mediului.
Obiectivul general al Politicii de Mediu este reducerea impactului
produs de funcţionarea instalaţiilor energetice la nivelul cerinţelor
Directivelor Europene de Mediu în vigoare, în condiţiile unor costuri cât mai reduse.

A. Situaţia autorizării funcţionării S.C. TERMICA S.A. Suceava


a. CET Suceava pe huilă
Autorizaţie Integrată de Mediu nr.14/31.05.2006, valabilă pâ nă la data de
31.12.2017.
b. CT pe hidrocarburi
Autorizaţie Integrată de Mediu nr.15/28.12.2005, Revizia 1/15.10.2007, valabilă
pâ nă la data de 28.12.2015.

B. Organizarea activităţii de protecţie a mediului

La S..C TERMICA SA s-a implementat un Sistem de Management de Mediu pe baza


Procedurilor Operaţionale Pmediu-001 – Pmediu-008 în conformitate cu SR EN
ISO14001:2005. Acest sistem este supus unui proces de perfecţionare continuă, în
concordanţă cu standardele ISO 9000 şi ISO 14001.

C. Monitorizarea calităţii mediului

S.C. TERMICA SA are un sistem propriu de control al tuturor factorilor de mediu –


apă, aer, sol – şi dispune de aparatură de înaltă calitate şi de personal specializat
pentru efectuarea analizelor fizico – chimice, conform STAS-urilor în vigoare.
Programul de monitorizare urmăreşte:
Nivelul de poluanţi gazoşi din gazele de ardere (SO2, NOX, pulberi) – sistem
de monitorizare continuă emisii la coş de fum;
Nivelul de poluanţi gazoşi în aer, în incinta centralei (SO2, NOX, pulberi);
Calitatea apelor uzate evacuate la staţia de pompe Bagger;
Calitatea apelor freatice din centrală şi de la depozitul de zgură şi cenuşă

S.C. TERMICA SA a implementat, conform HG 541/2003 – Anexa nr.2, un sistem de


monitorizare continuă emisii de SO2, NOX şi pulberi la coşul de fum, din luna noiembrie
2004. Sistemul informatic de monitorizare respectă condiţiile impuse de standardele CEN
referitoare la măsurarea emisiilor de SO2, NOX şi pulberi şi asigură controlul permanent al
emisiilor de noxe, în vederea stabilirii regimurilor optime de funcţionare şi încadrării valorilor
emisiilor de noxe în limitele stabilite de normativele de mediu în vigoare.

33
Începând cu luna octombrie 2005, s-a realizat şi pus în funcţiune un sistem de
transmitere/preluare electronică la APM Suceava a datelor privind emisiile de SO2, NOX şi
pulberi (mg/Nmc), rezultate din monitorizarea continuă.

D. Politica de mediu – perspective

S.C. TERMICA SA Suceava şi-a propus, pentru perioada 2006 – 2017, realizarea unui
Program de lucrări de mediu în valoare de 32.540 mii EURO, ce va asigura reducerea
progresivă a emisiilor de noxe SO2, NOX şi pulberi până la valorile stabilite de legislaţia de
mediu în vigoare şi alinierea la prevederile Directivelor Europene de Mediu.
S.C. TERMICA SA Suceava a solicitat acordarea de perioade de tranziţie pentru
introducerea celor mai bune tehnici disponibile în vederea respectării valorilor limită de
emisie pentru SO2, NOX şi pulberi şi a obţinut, conform Planului de Implementare pentru
Directiva 2001/80/CE, următoarele perioade de tranziţie:
 Pentru SO2, 31 decembrie 2013 (SO2 = 400 mg/Nm3)
 Pentru NOX 31 decembrie 2010 (NOX = 500 mg/Nm3)
 Pentru NOX 31 decembrie 2017 (NOX = 200 mg/Nm3)
 Pentru pulberi 31 decembrie 2010 (pulberi = 50 mg/Nm3)

34
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Energie electrică produsă şi livrată [MWh]

350000

300000

250000

79,40%
78,45%

79,36%
200000
77,27%

78,63%
150000

100000

50000

0
2005 2006 2007 2008 2009

Perioada 2005 2006 2007 2008 2009


Energie produsă 290.163 339.091 331.374 324.024 243.398
Energie livrată 227.662 269.095 263.118 254.798 188.531
Consum propriu
21,55% 20,64% 20,6% 21,37% 22,54%
tehnologic
Putere medie la timpul de funcţionare[MW]

Perioada 2005 2006 2007 2008 2009


Grup1 53,52 48,24 44,75 51,37 46,76
Grup 2 51,41 47,77 49,08 51,44 52,22
Total centrală 104,93 96,01 93,83 102,81 98,98

35
Energie termică produsă şi livrată [Gcal]

Energie termică produsă 2005 2006 2007 2008 2009


CET 389.674 350.092 316.131 309.397 269.356
CT 88.291 64.360 60.550 62.120 40.735
Total centrală 477.965 414.646 376.681 371.517 310.091
Energie termică livrată 242.866 225.902 203.057 203.385 178.543

Evoluţia numărului de apartamente deconectate/conectate


de la/la sistemul centralizat de termoficare

33.236 apartamente iniţial


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Număr total
de 32264 30282 28790 27052 26482 25970 25667 25220 25157 24820
apartamente
deconectate 750 1982 1492 1756 597 564 380 535 490 571
reconectate 18 27 52 77 88 427 108

36
Consum TOTAL de combustibil
(tone c.c.)

2005 2006 2007 2008 2009


Consum total 176.946 185.240 186.630 179.955 144.917
Huilă 158.705 170.833 173.855 167.191 135.372
Păcură 3.720 2.502 1.573 1.338 2.763
Gaze naturale 14.521 11.905 11.202 11.426 6.782

Consum combustibil pe 2005


89,7%

2,1%
8,2%
huilă păcură gaze naturale
Consum combustibil pe 2006 Consum combustibil pe 2007
92,2% 93,2%

1,4%
6,4% 0,8%
6,0%
huilă păcură gaze naturale huilă păcură gaze naturale

Consum combustibil pe 2008


Consum combustibil pe 2009
92,9%
93,4%

0,7%
6,3% 4,7% 1,9%
huilă păcură gaze naturale
huilă păcură gaze naturale

37
VENITURI ŞI CHELTUIELI (RON)

2004 2005 2006 2007 2008

Venituri totale 114.745.113 108.741.962 144.737.674 133.191.431 136.056.297

Din exploatare 98.999.986 107.047.527 129.883.594 127.877.162 134.322.907

Financiare 15.745.127 1.694.435 14.854.080 5.314.269 1.733.390

Cheltuieli totale 118.157.907 131.808.450 135.955.475 135.023.495 147.882.283

Din exploatare 112.720.202 120.611.444 131.008.151 131.161.411 141.532.055

Financiare 5.437.705 11.197.006 4.947.324 3.862.084 6.350.228

Rezultat brut -3.418.794 -23.066.488 +8.782.199 -1.832.064 -11.825.986


Din exploatare -13.720.216 -13.563.917 -1.124.557 -3.284.249 -7.209.148

Financiare +10.307.422 -9.502.571 +9.906.756 1.452.185 -4.616.838

Venituri Cheltuieli
160000000 160000000
140000000 140000000
120000000 120000000
100000000
100000000
80000000
80000000 60000000
60000000 40000000
40000000 20000000
20000000 0
Cheltuieli Din Financiare
0
Venituri totale Din exploatare Financiare totale exploatare

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

REZULTAT FINANCIAR
15000000
10000000
5000000
0
-5000000
-10000000
-15000000
-20000000
-25000000
Rezultat brut Din exploatare Financiare

2004 2005 2006 2007 2008

38
39
40
41