Sunteți pe pagina 1din 48

R E P U B L I C A M O L D O V A

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I

E.02.02
FIABILITATEA CONSTRUCȚIILOR

Fiabilitatea elementelor de construcții și tere-


nurilor de fundații. Principii de bază.

NCM E.02.02:2015

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


CHIŞINĂU 2015
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM E.02.02:2015
ICS 91.140.10

Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii.


Principii de bază.
CZU

Cuvinte cheie:

Preambul

1 ELABORAT de către " Institutul Național de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect” ing. V. Pundev
(conducător temă).

2 ACCEPTAT de către Comitetul tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii Comi-
tetul Tehnic CT-C E.02 “Fiabilitatea şi siguranţa construcţiilor", (procesul-verbal nr. din.
2015).

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor


nr. din. .2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr., art.), cu aplicare din .

4 ÎNLOCUIEŞTE NCM E. 01.02-2005 „Regulament privind stabilirea categoriilor de importanţa a


construcţiilor, NCM E. 02.01.2005 “Fiabilitarea în construcţii. Terminologie” şi ГОСТ 27751-88
«Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчёту».

MDRC, 2015 EDIŢIE OFICIALĂ

II
NCM E.02.02:2013

Cuprins

Cuvânt înainte ................................................................................................................................. IV

1 Domeniu de aplicare .........................................................................................................................1

2 Referințe normative ...........................................................................................................................1

3 Termeni și definiții .............................................................................................................................1

4 Cerințe generale ................................................................................................................................3

5 Durabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații a clădirilor și construcțiilor ingine-


rești ...................................................................................................................................................5

6 Stări limită ..........................................................................................................................................5

7 Sarcini și acțiuni ................................................................................................................................7

8 proprietățile materialelor de construcție și solurilor ...........................................................................9

9 Parametri geometrici .......................................................................................................................10

10 Condițiile de funcționare a materialelor, elementelor de construcții și terenurilor de fundații .........10

11 Considerarea importanței construcțiilor ...........................................................................................10

12 Cerințe generale pentru modelele de calcul....................................................................................11

13 Controlul calității ..............................................................................................................................12

14 Evaluarea stării tehnice ...................................................................................................................13

15 Aplicarea metodelor probabilistice și statistice ................................................................................15

Anexa A (normativă) Clasificarea clădirilor și construcțiilor inginerești conform


nivelului (clasei de importanță) .......................................................................... 16

Anexa B (normativă) Lista clădirilor și construcțiilor inginerești cu o prezența


masivă a oamenilor ........................................................................................... 18

Bibliografie .............................................................................................................................................19

Traducerea autentică a documentului normativ în limba rusă ..............................................................20

III
NCM E.02.02:2013

Introducere

NCM E.02.02-2015 „Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații” este elaborat pen-
tru a înlocui:

- ГОСТ 27751-88 „Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения по


расчёту”;

- NCM E.01.02-2005 „Regulamentul privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor”.

Prezentul Normativ stabilește principiile generale de asigurare a fiabilității elementelor de construcții și


terenurilor de fundații. Acestea trebuie aplicate la proiectarea, calculul, construcția, fabricarea și ex-
ploatarea construcțiilor, precum și la elaborarea documentelor normative și standardelor.

ГОСТ 27751 conținea 5 secțiuni, prezentul Normativ – 14. Au fost adăugate secțiuni privind termino-
logia, stările limită, modelele de calcul, au fost introduse cerințe privind asigurarea durabilității și con-
trolul calității la proiectarea și edificarea construcțiilor, evaluarea stării tehnice a construcțiilor; au fost
prezentate recomandări privind posibilitatea utilizării metodelor de calcul probabile.

Pentru prima dată s-a dat o clasificare aproximativă a construcțiilor pe nivele de importanță, ceea ce
are o înaltă însemnătate pentru aprecierea rolului acestui factor asupra siguranței diferitor construcții.
Pentru fiecare tip de construcții au fost introduse cerințe minime pentru controlul calității la proiectarea
și edificarea construcțiilor.

„Starea limită ultimă” este un termen nou și introducerea acestuia este dictată de o serie de prăbușiri a
clădirilor în ultimii ani, inclusiv cu pierderi de vieți omenești.

Riscul apariției situațiilor de accident pentru o anumită clădire sau construcție trebuie evaluat de către
proiectatul general și coordonat cu beneficiarul.

Calculul stării limită ultime trebuie efectuat pentru grupările speciale de încărcări, în conformitate cu
prevederile pct. 6.3.3 a prezentului Normativ.

Pentru prima dată au fost introduse stările limită cu aprecierea distrugerii progresive. Având în vedere
creșterea semnificativă a volumului reparațiilor la clădiri ca urmare a epuizării premature a durabilității
materialelor folosite, în prezentul Normativ sunt indicate cerințele relevante, inclusiv tabelul cu durata
de viață a diferitor construcții. Astfel, clădirile și construcțiile unice (teatre, muzee, construcții cu des-
chideri mari, clădiri înalte, baraje, etc.) trebuie proiectate pentru o durată de viață de cel puțin 100 de
ani, clădirile de construcție în masă de cel puțin 50 de ani și altele. Eurocod 1990 „Bazele proiectării
structurilor” și ISO 2394 „Principiile de bază ale fiabilității construcțiilor” conțin un tabel similar [10].
Deși metodele de calcul a construcțiilor pentru o durată de viață prestabilită nu sunt încă elaborate,
totuși, acest domeniu este în curs de dezvoltare în cadrul comitetelor tehnice a organizațiilor internați-
onale (ISO, FIB, etc.). Standardul ISO 2394 conține un punct corespunzător - pct.4.5.

Determinarea durabilității construcțiilor este fundamentală pentru prezentul document.

Fiabilitatea în prezentul Normativ este determinată conform ISO 2394 ca capacitatea construcției de a
îndeplini cerințele prevăzute pe durata de viață calculată.

Pentru evaluarea performanței structurilor au fost adoptate metodele stărilor limită. Metodele probabi-
listice de calcul pot fi aplicate numai în cazul când există o serie suficientă de date statistice omogene.
La etapa prezentă aceste metode pot fi utilizate doar pentru evaluarea valorii încărcărilor, parametrilor
și fiabilității generale în formă de valori prevăzute la nivel de experți (de exemplu, probabilitatea seis-
melor de intensitate diferită, asigurarea valorilor normative a caracteristicilor de rezistență).

IV
NCM E.02.02:2015

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I
Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații.
Principii de bază.

Надёжность строительных конструкций и оснований.


Основные положения.

Reliability of the constructions and the foundations.


General principles and requirements.
Data punerii în aplicare:

1 Domeniu de aplicare
Prezentul normativ în construcții (în continuare Normativ) stabilește principiile generale privind asigu-
rarea fiabilității construcțiilor și terenurilor de fundații și acestea trebuie utilizate la proiectarea, calculul,
construcția, fabricarea și exploatarea construcțiilor, precum și la elaborarea documentelor normative și
standardelor.

2 Referinţe normative
În prezentul document normativ nu sunt referințe la documente normative.

3 Termeni și definiții
În prezentul document normativ sunt utilizați următorii termeni și definițiile acestora:

3.1 Termeni generali

3.1.1 Mediu agresiv – mediul de exploatare a construcției, care cauzează reducerea secțiunilor și
degradarea proprietăților materialelor în timp.

3.1.2 Degradarea proprietăților materialelor în timp – reducerea treptată a performanței materiale-


lor, procesul de micșorare a acestora în raport cu valorile de proiect.

3.1.3 Durabilitate – capacitatea construcției de a menține caracteristicile de rezistență, fizice și altele,


stabilite la proiectare și care asigură exploatarea normală pe durata de viață calculată.

3.1.4 Clădire – rezultat al procesului de construcție, care reprezintă un sistem tridimensional format
din partea supraterană și (sau) partea subterană, care include încăperi, rețele și sisteme tehnic-
inginerești, care este destinat pentru traiul și (sau) activitățile oamenilor, procese de producție, depozi-
tarea produselor sau adăpostirea animalelor.

3.1.5 Fiabilitatea construcției – capacitatea construcției în general, părți a acesteia sau unui element
structural separat de a îndeplini funcțiile necesare pe durata de viață calculată.

3.1.6 Document normativ – document, disponibil unei game mari de consumatori, care stabilește regu-
lile, principiile și caracteristicele generale referitoare la anumite activități în domeniul construcțiilor și
rezultatele acestora.

1
NCM E.02.02:2015

3.1.7 Exploatare normală – exploatarea construcției în conformitate cu condițiile prevăzute în normele


de construcție sau caietul de sarcini, inclusiv întreținerea tehnică corespunzătoare, reparația capitală
și reconstrucția.

3.1.8 Refuz în funcționare – starea construcției în care nu se îndeplinește una sau mai multe condiții
ale stărilor limită.

3.1.9 Încăpere – spațiu în interiorul clădirii, care are o funcționalitate specifică și este limitată de ele-
mentele construcției.

3.1.10 Durata de viață calculată – perioada de exploatare a construcției conform destinației până la
reparația capitală și (sau) reconstrucție cu deservire tehnică corespunzătoare, stabilită de Normele în
construcții sau în caietul de sarcini. Durata de viață calculată se măsoară de la începutul exploatării
construcției sau de la reluarea exploatării după reparația capitală sau reconstrucție.

3.1.11 Construcție inginerească – rezultatul procesului de construcție, care reprezintă un sistem volu-
metric, plan sau linear, având partea supraterană și (sau) subterană, format din elemente portante și
în anumite cazuri din elemente de protecție, și destinat pentru desfășurarea diverselor procese de
producție, păstrarea produselor, aflarea temporară a oamenilor, circulația persoanelor și mărfurilor.

3.1.12 Condiții tehnice speciale CTS – document normativ, care conține cerințe suplimentare pentru
construcții capitale referitor la fiabilitate și siguranță, în cazul în care la elaborarea documentației de
proiect nu au fost stabilite astfel de cerințe în documentele normative în vigoare sau aceste cerințe nu
sunt suficiente. CTS reflectă specificul cerințelor față de cercetările inginerești, proiectarea, construc-
ția, exploatarea și lichidarea (demolarea) obiectului.

3.1.13 Durata de viață – perioada de funcționare normală a construcției cu întreținerea tehnică prevă-
zută și lucrările de reparație (inclusiv reparația capitală) până la starea în care exploatarea ulterioară
este inadmisibilă sau neconvenabilă.

3.1.14 Element de construcție – parte a construcției care îndeplinește funcția elementelor portante, de
protecție sau decorative.

3.1.15 Produs pentru construcție – produs destinat utilizării în calitate de element structural al con-
strucțiilor.

3.1.16 Material pentru construcție – material destinat pentru fabricarea construcțiilor.

3.1.17 Construcție – clădire și/sau construcție inginerească de diferite destinații și elementele acesto-
ra.

3.1.18 Deservirea tehnică și reparația curentă – set de măsuri, realizate pe durata de viață calculată a
construcției, care asigură exploatarea normală a acesteia.

3.1.19 Teren de fundație a construcției – strat de teren natural sau artificial, care interacționează cu
structura construcției, preia acțiunile transmise prin fundație și partea subterană a construcției și care
transmite de la sursele externe acțiunile tehnogene și naturale care influențează asupra construcției.

3.1.20 Exploatarea elementelor portante ale construcției – set de măsuri pentru menținerea gradului
necesar de fiabilitate a construcției pe durata de viață calculată în conformitate cu cerințele documen-
telor normative și de proiect.

3.1.21 Monitorizare tehnică – urmărire sistematică a stării construcției și terenurilor de fundație în sco-
pul controlului calității, evaluării conformității deciziilor de proiect și cerințelor normative, prognozării
capacității portante reale și prognozării în baza acestora a duratei de exploatare remanentă.

3.2 Termenii prevederilor de calcul

3.2.1 Acțiuni – variații de temperatură, impactul mediului înconjurător asupra construcției, acțiunea
cântului, tasarea terenului de fundație, deplasarea suporturilor, degradarea proprietăților materialelor

2
NCM E.02.02:2015

în timp și alte efecte, care cauzează schimbări în starea de tensiune-deformare a structurilor. La exe-
cutarea calculelor se admite stabilirea acțiunii ca sarcini echivalente.

3.2.2 Structura construcției – totalitatea elementelor de construcție interconectate și terenul de funda-


ție, care asigură rezistența, stabilitatea și nivelul necesar de performanță a construcției.

3.2.3 Încărcări – forțe mecanice externe (greutatea structurii, echipamentelor, oamenilor, zăpezii, etc.),
care au un impact asupra construcțiilor.

3.2.4 Capacitate portantă – efectul maxim al acțiunii exercitat asupra construcției, fără depășirea stări-
lor limită.

3.2.5 Valorile caracteristice ale proprietăților fizice ale materialelor – valorile proprietăților fizice și me-
canice ale materialelor, stabilite în documente normative sau condiții tehnice, care sunt controlate la
fabricarea acestora, în timpul lucrărilor și exploatării construcției

3.2.6 Asigurare – probabilitatea realizării favorabile a valorii variabilei de mărime aleatorie. De exem-
plu, pentru încărcări, ”asigurarea” – este probabilitate de a nu depăși valorile predeterminate; prentu
caracteristicele materialelor, ”asigurarea” – este probabilitatea valorilor mai mici sau egale cu cele
predeterminate

3.2.7 Variabile – mărimi fizice utilizate în calculul construcțiilor (acțiuni, proprietățile materialelor sau
solului), ale căror valori se schimbă pe durata de viață calculată sau au un caracter aleatoriu.

3.2.8 Stare limită a construcției – stare la depășirea căreia exploatarea construcției este inadmisibilă,
dificilă sau neconvenabilă.

3.2.9 Prăbușire progresivă (sub formă de avalanșă) – distrugere consecventă (în lanț) a elementelor
de construcții portante, care duce la prăbușirea construcției sau părților acesteia ca urmare a deterio-
rărilor inițiale locale.

3.2.10 Schemă de calcul (model) – model idealizat a structurii construcției utilizat la efectuarea calcu-
lelor.

3.2.11 Criterii de proiectare pentru stările limită – relațiile care definesc condițiile de realizare a stărilor
limită.

3.2.12 Situații de proiectare – ansamblul celor mai nefavorabile condiții luate în considerare la calculul
clădirilor și construcțiilor inginerești, care pot apărea în timpul exploatării sau lucrărilor de construcție.

3.2.13 Coeficienți de fiabilitate – coeficienți care țin cont de posibilele abateri nefavorabile a valorilor
încărcărilor, proprietăților materialelor și schemei de calcul a construcției de la condițiile reale de ex-
ploatare, precum și de nivelul de importanță a construcțiilor. Se introduc 4 tipuri de coeficienți de fiabi-
litate: coeficientul pentru sarcini Yf, coeficientul pentru proprietățile materialului Ym, coeficientul pentru
condițiile de exploatare Yd, coeficientul de importanță a construcției Yy.

4 Cerințe generale
4.1 Pentru fiecare clădire și/sau construcție inginerească este necesar de stabilit nivelul de importanță
(clasa C-1, C-2 sau C-3) în dependență de destinație, precum și impactul social, ecologic și economic,
bazat pe distrugerea și deteriorările presupuse ale acestora.

4.2 Clasa construcțiilor se stabilește în caietul de sarcini de către proiectantul general prin coordonare
cu beneficiarul, în conformitate cu clasificarea prezentată în anexa A.

4.3 Condiția de bază pentru asigurarea fiabilității construcțiilor este îndeplinirea cerințelor (criteriilor)
pentru toate stările limită considerate sub influența celor mai nefavorabile combinații de încărcări de
calcul pe durata de viață proiectată.

3
NCM E.02.02:2015

4.4 Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații trebuie asigurată la etapa de elabo-
rare a conceptului comun al structurii, la proiectarea acesteia, fabricarea elementelor structurale, lu-
crărilor de construcție și exploatare.

4.5 Pentru acțiuni speciale (a se vedea pct. 7.1.2) fiabilitatea construcțiilor trebuie asigurată prin efec-
tuarea unor măsuri speciale:

- selectarea materialelor și soluțiilor structurale, care în caz de ieșire accidentală din funcțiune sau
deteriorare locală a elementelor structurale portante, nu duc la prăbușirea progresivă a construcției;

- prevenirea sau reducerea posibilității de aplicarea a unor astfel de acțiuni asupra elementelor portan-
te ale construcției;

- efectuarea unui ansamblu de măsuri organizatorice speciale pentru a asigura limitarea și controlul
accesului persoanelor neautorizate la elementele structurale portante.

4.6 Soluțiile structurale și de proiectare adoptate trebuie să fie întemeiate prin rezultatele calculelor
pentru stările limită a construcției, a elementelor și îmbinărilor structurale ale acesteia, și, dacă este
necesar, datele cercetărilor experimentale, care duc ca rezultat la stabilirea parametrilor de bază a
construcțiilor, capacității portante ale acestora și acțiunilor la care sunt supuse.

Pentru construcțiile clasei C-3 la proiectarea cărora sunt utilizate soluții structurale care nu au fost
testate anterior sau pentru care su există metode fiabile de calcul, urmează să fie utilizate datele stu-
diilor experimentale pe modele sau structuri la scară naturală.

4.7 Pentru toate cazurile, dacă pentru elaborarea documentației de proiect pentru o anumită construc-
ție capitală nu sunt suficiente cerințe de fiabilitate stabilite de documentele normative în vigoare, ela-
borarea documentației de proiect trebuie precedată de elaborarea și aprobarea în conformitate cu
procedura stabilită a condițiilor tehnice speciale (CTS).

4.8 La proiectarea și edificarea construcțiilor trebuie luat în considerare impactul acestora asupra
schimbării condițiilor de exploatare a construcțiilor din apropiere, precum și ecologia mediului înconju-
rător.

4.9 La proiectarea construcțiilor sub acțiunea sarcinilor sau acțiunilor dinamice și ciclice, dacă este
necesar, trebuie alocate măsuri speciale de protecție (amortizoare de vibrații, perforația elementelor
de îngrădire, izolarea contra vibrațiilor etc.). Proiectarea elementelor structurale sub acțiunea sarcinilor
ciclice, trebuie efectuată cu considerarea rezultatelor calculelor de verificare a anduranței și rezisten-
ței.

4.10 La calculul construcțiilor trebuie examinate următoarele situații de calcul:

- stabilită – care are o durată apropiată duratei de viață a construcției (de exemplu, exploatarea între
două reparații capitale sau schimbări în procesul tehnologic);

- de tranziție – cu o durată mică comparativ cu durata de viață a construcției (de exemplu, fabricarea,
transportarea, montarea, reparația capitală și reconstrucția construcției);

- accidentală – care corespunde condițiilor excepționale de funcționare a construcției, care pot duce la
pierderi sociale, de mediu și economice semnificative.

4.11 Pentru fiecare situație de calcul considerată fiabilitatea construcțiilor trebuie asigurată prin:

- calculul structurii în ansamblu și elementelor sale structurale separate pentru fiecare stare limită
considerată;

- selectarea și controlul implementarea soluțiilor structurale optimale, materialelor, proceselor tehnolo-


gice de fabricare și montarea elementelor de construcții;

- crearea condițiilor pentru asigurarea exploatării normale a construcțiilor;

4
NCM E.02.02:2015

- controlul stării tehnice a construcției în ansamblu și elementelor sale structurale separate;

- aplicarea măsurilor organizatorice menite să reducă posibilitatea apariției situațiilor de accident și


prăbușirea progresivă a construcției

5 Durabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații a clădirilor


și construcțiilor inginerești
5.1 Pentru asigurarea durabilității necesare a construcției la proiectare trebuie luate în considerare:

- condițiile de exploatare conform destinației;

- impactul estimat al mediului înconjurător;

- proprietățile materialelor utilizate, mijloacele posibile de protecție a acestora de efectele negative ale
mediului, precum și posibilitatea degradării proprietăților acestora.

5.2 La proiectarea construcțiilor trebuie să se țină seama de impactul posibil asupra lor a mediului
agresiv și alte condiții negative de exploatare (înghețare și dezghețare consecutivă, prezența reactivi-
lor contra formării de gheață, emisiile provenind de la instalații industriale etc.).

5.3 Măsurile necesare pentru asigurarea durabilității elementelor de construcții și terenurilor de funda-
ții a clădirilor și construcțiilor inginerești cu considerarea condițiilor specifice de exploatare a construc-
țiilor, și durata de viață proiectată trebuie stabilite de proiectantul general prin coordonare cu benefici-
arul. Durata de viață recomandată a clădirilor și construcțiilor inginerești este prezentată în tabelul 1.

NOTĂ – Durata de viață a elementelor structurale separate poate fi adoptată diferită de durata de viață a construcției în ansam-
blu în baza unei justificări corespunzătoare.

Tabelul 1 Durata de viață recomandată a clădirilor și construcțiilor inginerești

Durata de viață aproxi-


Denumirea construcției
mativă
Clădiri și structuri temporare (construcții pentru muncitorii din construcții și personalul
10 ani
care lucrează în schimburi, depozite temporare, pavilioane de vară, etc.)
Construcții exploatate în condiții de mediu agresive (rezervoare, conductele rafinăriilor
Nu mai puțin de 25 ani
de petrol, gaze și industriei chimice etc.)
Clădiri și structuri de construcție în masa în condiții normale de exploatare (construcții
Nu mai puțin de 50 ani
civile și industriale)
Clădiri și structuri unice (muzee importante, depozite de valori naționale și culturale,
lucrări de artă monumentală, stadioane, teatre, clădiri locative cu înălțimea mai mare
100 ani și mai mult
de 75 m, clădiri cu destinație publică și administrativă cu înălțimea mai mare de 55 m,
construcții cu deschideri mari etc.)

6 Stări limită
6.1 Prevederi generale

6.1.1 Construcțiile trebuie să îndeplinească cerințele (criteriile), corespunzătoare următoarelor stări


limită:

- primul grup de stări limită – starea construcției, depășirea căreia duce la pierderea capacității portan-
te a structurilor și apariția situației accidentale de calcul;

- al doilea grup de stări limită – starea, la depășirea căreia este afectată exploatarea normală a con-
strucției, se epuizează resursa de durabilitate sau se încalcă condițiile de confort.

5
NCM E.02.02:2015

- stări limită speciale – stări, care apar ca rezultat al acțiunilor și situațiilor speciale și depășirea cărora
duce la distrugerea construcțiilor cu consecințe dezastruoase.

6.1.2 Prima grupă de stări limită include:

- distrugeri de orice tip (de exemplu, plastice, friabile, de oboseală);

- pierderea stabilității elementelor structurale sau a construcției în ansamblu;

- condițiile în care apare necesitate de încetare a exploatării (de exemplu, deformări excesive rezultate
din degradarea proprietăților materialelor, ductilitatea, deplasare în conexiuni și deschiderile excesive
ale fisurilor).

6.1.3 A doua grupă de stări limită include:

- atingerea deformărilor limită a construcției (de exemplu, încovoieri și unghiuri de rotație limită) sau
deformărilor limită a terenurilor de fundații, stabiliți în baza cerințelor tehnologice, structurale sau este-
tic-psihologice;

- atingerea nivelurilor limită de oscilații a construcțiilor sau terenurilor de fundații care afectează funcți-
onarea normală a echipamentului sau provoacă efecte fiziologice dăunătoare;

- formarea fisurilor în elementele structurale, care nu afectează exploatarea normală a construcției;

- atingerea lățimii limită de deschidere a fisurilor;

- alte fenomene în urma cărora apare necesitatea limitării în timp a exploatării construcției din cauza
defectării echipamentelor, reducerii inacceptabile a performanței acestora sau durata de viață proiec-
tată a construcției (de exemplu, deteriorări de coroziune).

6.1.4 Lista stărilor limită și criteriilor relevanți, care trebuie luați în considerare la proiectarea construc-
ției se determină în regulile de proiectare și (sau) în caietul de sarcini pentru proiectare.

Stările limită pot fi atribuite construcției în ansamblu sau elementelor structurale separate și conexiuni-
lor acestora.

6.1.5 Pentru fiecare stare limită trebuie stabilite modele de calcul a construcției și elementelor sale
structurale cu considerarea celor mai nefavorabile devieri coeficientului de fiabilitate, valorilor limită a
sarcinilor, solicitărilor, încovoierilor, deplasărilor și tasării fundațiilor.

6.1.6 Pentru fiecare stare limită considerată trebuie stabilite modele de calcul a construcției, elemente-
lor structurale ale acesteia și terenurilor de fundație, care descriu comportamentul acestora în cele
mai nefavorabile condiții de exploatare și construcție.

Ipotezele admise la selectare modelelor de calcul trebuie luate în considerare la calculul construcțiilor
pentru stările limită.

6.2 Calculul conform stările limită

6.2.1 Calculul construcțiilor conform stările limită trebuie executat cu considerarea:

- duratei de viață proiectată;

- proprietăților de rezistență și deformare a materialelor, stabilite în documente normative sau caietul


de sarcini pentru proiectare, iar pentru soluri – prin rezultatele cercetărilor geotehnice;

- celor mai nefavorabile variante de distribuție a sarcinilor acțiunilor și combinații ale acestora, care pot
apărea în timpul edificării sau exploatării construcțiilor;

- consecințelor nefavorabile, în cazul depășirii stării limită;

6
NCM E.02.02:2015

- degradarea proprietăților materialelor;

- condițiilor de fabricare a elementelor structurale, edificare a construcțiilor și caracteristicele de ex-


ploatare.

6.2.2 Valorile limită a săgeții de încovoiere și deplasării elementelor structurale și de îngrădire a con-
strucțiilor trebuie stabilite independent de materialele utilizate.

6.2.3 Pentru construcțiile pentru care normativele în construcții nu conțin prevederi referitor la deter-
minarea forțelor și solicitărilor cu considerarea deformărilor neelastice, se admite efectuarea calculelor
pe ipoteza comportamentului lor elastic; iar secțiunile elementelor structurale se admite de calculat cu
considerarea deformărilor neelastice.

6.2.4 Calculul elementelor de construcții și terenurilor de fundații cu nivel ridicat de importanță (clasa
C-3) se recomandă de efectuat în baza rezultatelor cercetărilor speciale teoretice și experimentale,
efectuate pe modele sau construcții la scară naturală.

6.2.5 La calculul terenurilor de fundație trebuie utilizate valori stabilite empiric a caracteristicelor de
rezistență și deformate a solurilor, precum și alți parametri ce caracterizează interacțiunea structurii cu
terenul de fundație.

6.2.6 Calculul prăbușirii progresive se efectuează pentru clădiri și construcții inginerești de clasa C-3,
precum și pentru construcțiile de clasa C-2 cu o prezență masivă a oamenilor (a se vedea anexa B).

6.2.7 Calculul de stabilitate contra prăbușirii progresive trebuie să asigure rezistența și stabilitatea
sistemului structural în ansamblu în caz de ieșire din funcțiune a unui element structural (stâlpi, secți-
une a peretelui, secțiune a planșeului) și posibila distrugere ulterioară a elementelor din apropiere. În
același timp trebuie asigurate măsurile structurale care contribuie la dezvoltarea în elementele portan-
te și nodurile acestora a deformărilor plastice sub influența sarcinilor limită [1÷9].

Pentru evaluarea stabilității construcției contra prăbușirii progresive este admisă considerarea doar a
celor mai periculoase scheme de distrugeri locale.

6.2.8 Verificarea stabilității clădirii și construcției inginerești contra prăbușirii progresive include calcu-
lul elementelor structurale portante în locurile de distrugeri locale conform primului grup de stări limită
cu rezistența de calcul a materialelor egală valorilor normative. În același timp valoarea deformării și
lățimea de deschidere a fisurilor (construcții din beton armat) în elementele de construcții nu se regle-
mentează.

6.2.9 Sarcinile de lungă durată, permanente și temporare, la calculul stabilității clădirii contra prăbușirii
progresive trebuie adoptate cu coeficienții combinațiilor de sarcini și coeficienții fiabilității pentru sarcini
egali cu unu.

6.2.10 Se admite a nu efectua calculul pentru prăbușirea progresivă dacă au fost întreprinse măsuri
speciale care exclud prăbușirea progresivă a construcției sau părți a acesteia.

7 Sarcini și acțiuni
7.1 Clasificarea acțiunilor

7.1.1 Sarcinile ți acțiunile se împart în:

a) permanente – schimbarea valorilor de calcul a cărora pe durata de viață calculată este neesențială
comparativ cu valorile lor medii;

b) de lungă durată – care își mențin valorile de calcul pe o durată îndelungată de exploatare a con-
strucției;

7
NCM E.02.02:2015

c) de scurtă durată – a căror durată de acțiune a valorilor de calcul este semnificativ mai mică decât
durata de viață a construcției;

d) speciale – care creează situații de accident; acțiunile speciale se împart în normative (de exemplu,
seismice, ca urmare a incendiului) și acțiuni accidentale (de exemplu, la explozie, coliziune cu mijloa-
ce de transport, la avarierea echipamentelor și refuzul în lucru a elementului structural portant), care
nu sunt stabilite în documentele normative.

7.1.2 În funcție de reacția construcției, sarcinile și acțiunile se împart în:

- statice, sub acțiunea cărora se permite a nu fi considerate accelerația și forțele de inerție a construc-
țiilor;

- dinamice, sub acțiunea cărora trebuie considerate accelerația și forțele de inerție a construcțiilor. Se
admite aducția acțiunilor dinamice la sarcinile statice echivalente prin introducerea coeficienților dina-
mici corespunzători, ținând cont de forțele de inerție care apar în construcții.

Tipul de acțiune (static sau dinamic) se stabilește în documentele normative corespunzătoare.

7.1.3 Pentru evaluarea reacției construcției la acțiunile dinamice trebuie utilizate modele dinamice
corespunzătoare. În acest caz parametrii stării de deformate sub tensiune (sarcinile, tensiunile, depla-
sările etc.) se stabilesc ca rezultat al calculului dinamic.

7.2 Sarcini normative și de calcul

7.2.1 Caracteristicele de bază a sarcinilor sunt valorile sale caracteristice normative sau de calcul,
care sunt stabilite în documentele normative corespunzătoare sau în caietul de sarcini pentru proiecta-
re.

7.2.2 Valoarea de calcul a sarcinii, în cazul în care este stabilită valoare ei normative, se determină
prin înmulțirea valorii normative cu coeficientul de fiabilitate pentru sarcini.

7.2.3 Coeficientul de fiabilitate pentru sarcini ia în considerare posibila abatere a sarcinii în direcția
(mai mare sau mai mică) nefavorabilă de la valoarea ei normativă.

Valoarea coeficienților de fiabilitate pentru sarcini pot diferite pentru diferite stări limită și diferite situații
de calcul.

7.2.4 Valorile de calcul a sarcinilor și acțiunilor, care depind de condițiile climaterice teritoriale (sarcina
de zăpadă, sarcina vântului, acțiunea temperaturii etc.) pot fi determinate direct pentru perioada de
calcul a frecvenței lor, care poate varia în dependență de starea limită considerată.

7.2.5 La calculul construcțiilor pentru al doilea grup de stări limită, valorile de calcul a sarcinilor de
scurtă durată pot fi stabilite cu considerarea timpului permis de încălcare a exploatării normale a con-
strucției.

7.2.6 Valorile de calcul a sarcinilor speciale se stabilesc în conformitate cu documentele normative și


caietul de sarcini pentru proiectare, cu considerarea posibilelor pierderi sociale și materiale în caz de
distrugere a construcției și cu considerarea măsurile necesare pentru prevenirea distrugerii acesteia.

7.3 Combinații de calcul ale sarcinilor

7.3.1 Pentru fiecare situație de calcul trebuie luate în considerare toate combinațiile nefavorabile posi-
bile ale sarcinilor, care trebuie stabilite în baza rezultatelor analizei tuturor variantelor reale de acțiune
simultană a sarcinilor diferite și luând în considerare posibilitatea realizării diverselor scheme de apli-
care a sarcinilor de scurtă durată sau absența unora dintre ele.

7.3.2 Probabilitatea mai multor sarcini de atinge simultan valorile de calcul, corespunzătoare probabili-
tății unei sarcini de a atinge valoarea sa de calcul, se ia în considerarea prin coeficienții combinațiilor
de sarcini, valoarea cărora nu trebuie să depășească 1,0.

8
NCM E.02.02:2015

7.3.3 În dependență de combinațiile de sarcini considerate se disting:

a) combinații de bază de sarcini, constând din sarcinile permanente, de lungă durată și (sau) de scurtă
durată;

b) combinații speciale de sarcini, care includ acțiunile speciale și accidentale.

7.3.4 În combinațiile speciale se permite a nu lua considerare sarcinile de scurtă durată, dacă în nor-
mativele pentru proiectare nu sunt prevăzute alte cerințe.

7.3.5 Combinațiile de calcul ale sarcinilor și valorile numerice ale coeficienților de combinații se stabi-
lesc în documentele normative pentru sarcini.

8 Proprietățile materialelor de construcție și solurilor


8.1 Caracteristicele de bază ale rezistenței materialelor sunt valorile normative ale caracteristicelor lor
de rezistență.

8.2 Pentru materialele care au trecut controlul de intrare sau sortarea, asigurarea valorilor normative a
caracteristicelor de rezistență trebuie să fie nu mia mică de 0,95.

8.3 Caracteristicele normative ale materialelor și solurilor, precum și variabilitatea acestora trebuie
determinate în baza rezultatelor cercetărilor mostrelor corespunzătoare sau prin metode de testare
nedistructivă. Testările trebuie efectuate pentru mostre, care reprezintă totalitatea (setul) considerată
a materialelor ținând cont de condițiile de fabricare, acceptare și livrare.

8.4 La alocarea caracteristicelor de calcul a materialelor trebuie considerate posibilele diferențe între
proprietățile materialelor în mostre și în construcții reale (efecte de mărime, modificări ale proprietăților
în timp, diferențele condițiilor de temperatură etc.).

8.5 La calculul construcțiilor, care funcționează în condiții de temperaturi ridicate sau scăzute, umidita-
te ridicată, medii agresive, expuneri repetate, etc. trebuie considerate posibilele modificări ale proprie-
tăților în timp, în primul rând, degradarea proprietăților fizice a materialului (rezistența, elasticitatea,
vâscozitatea etc.).

8.6 Valorile normative ale proprietăților adiționale ale materialelor și solurilor pot fi obținute prin calcul
în baza prevederilor adoptate în normativele pentru proiectarea construcțiilor.

8.7 În calitate de parametri de bază a caracteristicelor mecanice a solurilor trebuie stabilite valorile
normative și de calcul a caracteristicelor de rezistență, deformare și altor caracteristice fizic-mecanice,
determinate în baza datelor cercetărilor geotehnice a terenului de construcție cu considerarea experi-
enței de proiectare și construcție.

Valorile normative ale caracteristicelor solului sau parametrilor care determină interacțiunea fundațiilor
cu solul, trebuie adoptate egale cu așteptările matematice obținute prin prelucrarea rezultatelor cerce-
tărilor, dacă nu sunt prevăzute alte condiții de determinare a valorii acestora.

8.8 Abaterile posibile nefavorabile ale caracteristicelor de rezistență și altor caracteristici ale materiale-
lor și solurilor de la valorile normative trebuie considerat cu coeficienții de fiabilitate pentru material.
Valorile acestor coeficienți pot varia pentru diferite stări limită.

8.9 Valoarea de calcul a caracteristicelor materialelor și solurilor se determină prin raportul dintre valo-
rile normative ale acestor caracteristici și coeficientul de fiabilitate pentru material sau sol. Valorile de
calcul ale caracteristicelor materialelor și solurilor pot fi determinate direct în baza datelor experimen-
tale.

9
NCM E.02.02:2015

9 Parametri geometrici
9.1 La calculul structurii construcțiilor trebuie considerate posibilele inexactități de dimensiuni geome-
trice. Valorile numerice ale acestor inexactități trebuie adoptate cu considerarea condițiilor de fabricare
și montare a elementelor de construcții.

9.2 Parametrii geometrici a elementelor de construcții, variabilitatea cărora este nesemnificativă, pot fi
adoptați conform valorilor de proiect.

9.3 În cazurile când abaterile parametrilor geometrici de la valorile de proiect au un impact semnifica-
tiv asupra funcționării structurilor (de exemplu, excentricități semnificative, abateri de la verticală sau
forma predeterminată, modificarea dimensiunilor secțiunilor ca urmare a efectelor mediului agresiv),
acestea trebuie considerate în modelele de calcul a construcțiilor.

9.4 Dimensiunile geometrice ale elementelor de construcții la etapa de montare și exploatare nu trebu-
ie să difere de valoare de proiect mai mult de valoarea toleranțelor, stabilite în documentele normative
în vigoare.

9.5 La etape de montare controlul conformității abaterilor reale a parametrilor geometrici de la toleran-
țele de proiect trebuie executat în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare.

10 Condițiile de funcționare a materialelor, elementelor de construcții și tere-


nurilor de fundații
10.1 Posibilele abateri a schemei de calcul a elementelor structurale și nodurilor construcției de la
condițiile reale de funcționare trebuie considerat prin aplicarea coeficienților de funcționare.

10.2 Coeficienții de funcționare trebuie stabiliți:

- în documentele normative care reglementează calculul elementelor de construcții și terenurilor de


fundații;

- în baza datelor experimentale și teoretice;

- în baza datelor privind funcționarea reală a materialelor, elementelor de construcții și terenurilor de


fundații în condițiile desfășurării lucrărilor de construcție și exploatării construcției.

11 Considerarea importanței construcțiilor


11.1 În funcție de clasa clădirii și construcției inginerești (a se vedea secțiunea 4.1) la proiectare trebu-
ie considerați coeficienții de fiabilitate pentru importanță, valorile minime ale căror sunt prezentate în
tabelul 2.

Tabelul 2 Valorile minime ale coeficientului de fiabilitate pentru importanță

Valoarea minimă a coeficientu-


Clasa clădirii sau a con-
Nivelul de importanță lui de fiabilitate pentru importanță
strucției inginerești
Yn
Grupul 1 1,2
C-3 sporit
Grupul 2 1,1
C-2 normal 1,0
C-1 inferior 0,8
Notă - Pentru clădirile cu înălțimea mai mare de 250 m și structuri cu deschideri mari (fără suporturi intermediari) cu deschideri mai
mari de 120 m de coeficient de fiabilitate pentru importanță trebui adoptat nu mai mic de 1,2 ( Y n = 1,2).

11.2 Clasa și nivelul de importanță a clădirilor și construcțiilor inginerești, precum și valorile numerice
ale coeficientului de fiabilitate pentru importanță se stabilesc de proiectantul general prin coordonare
cu beneficiarul în caietul de sarcini pentru proiectare, dar nu mia mici decât cele indicate în tabelul 2.

10
NCM E.02.02:2015

Pentru diferite elemente structurale ale clădirilor și construcțiilor inginerești se admite stabilirea diferi-
tor coeficienți de fiabilitate pentru importanță.

11.3 Coeficientul de fiabilitate pentru importanță trebuie multiplicat cu efectele acțiunilor (efectele sar-
cinilor), determinate în calculul combinațiilor de sarcini de bază pentru primul grup de stări limită (a se
vedea pct. 6.1.1)

La calculul pentru al doilea grup de stări limită (a se vedea pct. 6.1.1) a construcțiilor, se admite adop-
tarea coeficientului de fiabilitate pentru importanță egal cu unu.

Normele de considerare a nivelului de importanță a construcțiilor la calculul pentru combinațiile spe-


ciale de sarcini se stabilește în normativele pentru proiectarea construcțiilor, în caietul de sarcini pen-
tru proiectare.

11.4 Clasele și nivelurile de importanță a construcțiilor trebuie considerate la:

- evaluarea durabilității clădirilor și construcțiilor inginerești;

- elaborarea gamei și volumului lucrărilor de proiectare, precum și cercetările inginerești desfășurate și


cercetările experimentale;

- elaborarea soluțiilor structurale pentru părțile supraterane și subterane a construcțiilor;

- dezvoltarea programelor se asistență științific-tehnică, la proiectarea, fabricarea și montarea elemen-


telor de construcții;

- elaborarea cerințelor pentru acceptarea, cercetarea, exploatarea și diagnosticarea tehnică a con-


strucțiilor.

11.5 Pentru clădirile și construcțiile inginerești de clasa C-3, cu nivel înalt de importanță, trebuie pre-
văzută asistența științific-tehnică la proiectarea, fabricarea și montarea elementelor de construcții, și
monitorizarea lor tehnică în timpul edificării și exploatării.

12 Cerințe generale pentru modelele de calcul


12.1 Modelele de calcul (schemele de calcul) a construcțiilor trebuie să reflecte condițiile reale a func-
ționării acestora și să corespundă situației de calcul examinate. În același timp trebuie să fie luate în
considerare particularitățile structurale ale construcțiilor, particularitățile comportamentului acestora
până la atingerea stării limită examinată, precum și sarcinile și acțiunile, inclusiv impactul mediului
înconjurător asupra construcției, și posibilele imperfecțiuni geometrice și fizice.

12.2 Schema de calcul conține:

- modelele de calcul a sarcinilor și acțiunilor;

- modele de calcul care descriu starea de deformate sun tensiune a elementelor de construcții și tere-
nurilor de fundații;

- modelele de calcul a rezistenței.

12.3 Modelele de calcul a sarcinilor trebuie să includă inventivitatea (valoarea), locul aplicării, direcția
și durata acțiunii. Pentru acțiunile dinamice, pe lângă aceasta, trebuie stabilită legea modificării sarci-
nilor în timp sau inventivitățile caracteristice și, dacă este necesar, unghiurilor de fază și caracteristice-
le spectrale (spectrul energetic, funcțiile de auto- și comună corelare).

În unele cazuri este necesar de considerat dependența acțiunilor de reacția construcției (de exemplu,
efectele aeroelastice ale interacțiunii fluxului de vânt cu structurile flexibile).

11
NCM E.02.02:2015

În cazul în care nu este posibilă descrierea cu precizie a parametrilor sarcinilor, este recomandabilă
efectuarea mai multor calcule cu ipoteze diferite.

12.4 Modelele de calcul a stării de deformate sub presiune trebuie să includă relațiile determinatoare,
care descriu:

- reacția clădirilor și structurilor inginerești și elementelor structurale ale acestora la sarcini dinamice și
statice;

- condițiile interacțiunii între elementele structurale și terenul de fundație.

În același timp trebuie stabilite:

- caracteristicile elastice sau neelastice a elementelor structurale și terenurilor de fundație;

- parametrii care caracterizează funcționarea geometrică lineară sau nelineară a construcțiilor;

- proprietățile fizice și reologice, efectele degradării;

12.5 Modelele de calcul a rezistenței construcțiilor se împart în:

- modelele de calcul a rezistenței locale și stabilității, modele de rezistență și stabilitate a elementului,


modele de rezistență generală a construcției;

- modelele de calcul a rezistenței instantanee și modelele care iau în considerare acumularea deterio-
rărilor în timp;

- modelele de calcul a rezistenței și deformării terenurilor de fundații.

12.6 În unele cazuri, stabilite în caietul de sarcini pentru proiectare, calculul trebuie efectuat cu utiliza-
rea datelor cercetărilor experimentale a construcțiilor real existente sau modelelor de construcții. Pre-
gătirea și desfășurarea unor astfel de cercetări și evaluarea rezultatelor obținute trebuie efectuată în
așa mod, încât condițiile experimentului să fie similare cu condițiile de funcționare a construcției pro-
iectate (în timpul lucrărilor de construcție și exploatării). Condițiile care nu pot fi modelate în procesul
efectuării experimentului (de exemplu, caracteristicile de termen lung), trebuie considerate prin proiec-
tare în baza analizei rezultatelor obținute și, dacă este necesar, prin utilizarea coeficienților de fiabilita-
te.

13 Controlul calității

13.1 Controlul produselor proiectate, materialelor, produselor, elementelor de construcții fabricate,


precum și calitatea lucrărilor efectuate la construcție, trebuie vizeze asigurarea fiabilității în conformita-
te cu cerințele regulamentelor tehnice, normativelor în construcții și standardelor.

13.2 Sunt supuse controlului materialele, produsele și elementele de construcții la toate etapele fabri-
cării și utilizării acestora, inclusiv:

- la efectuarea lucrărilor de cercetare;

- la proiectare;

- la fabricarea materialelor, produselor și elementelor de construcții;

- la etapa de desfășurare a lucrărilor de construcție;

- la etapa de exploatare și reparație a construcțiilor.

13.3 Lista operațiunilor de control care urmează a fi efectuate se stabilește în normativele de proiecta-
re, regulile de efectuare a lucrărilor și standardele pentru furnizarea produselor. Listele și volumele

12
NCM E.02.02:2015

operațiunilor de control sunt specificate în documentația de proiect cu considerarea proprietăților arhi-


tectural-structurale ale construcției, condițiilor lucrărilor de construcție și exploatării ulterioare.

13.4 Cerințele minime pentru controlul calității de proiectare sunt prezentate în tabelul 3. În același
timp trebuie prevăzut controlul că:

- cerințele și condițiile adoptate la proiectare corespund normativelor în vigoare;

- sunt utilizate modele de calcul relevante, iar însăși calculele au fost efectuate cu precizia necesară;
în acest scop, este recomandată efectuare calculelor paralele cu utilizarea unui software special dez-
voltat și certificat, analiza comparativă a schemelor de calcul și rezultatele obținute;

- desenele și altă documentație de proiect corespund rezultatelor calculelor și cerințelor normativelor;

- soluțiile tehnice privind cerințele care su sunt reglementate de documentele normativă, au fost adop-
tate cu justificarea adecvată.

Tabelul 3 Controlul calității de proiectare

Clasa clădirii sau con-


Nivelul de importanță Controlul calității de proiectare
strucției inginerești
Monitorizarea independentă, efectuată de o organizație diferi-
C-3 Sporit
te de cea ce a elaborat proiectul
Controlul de către persoane care nu au participat la elabora-
C-2 Normal
rea proiectului în cadrul organizației care a elaborat proiectul
Auto-verificare: verificarea se efectuează de către persoanele
C-1 Inferior
care au elaborat proiectul

13.5 Evaluarea performanței produselor și elementelor construcții trebuie efectuată în cadrul sistemu-
lui prevăzut de legislația și documentele normative în vigoare.

13.6 Controlul lucrărilor de constricție și montare la construcția clădirilor și construcțiilor inginerești, și


reconstrucției acestora se efectuează în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare.
Cerințele minime pentru controlul calității lucrărilor de construcție și montare sunt prezentate în tabe-
lul 4.

Tabelul 4 Controlul calității lucrărilor de construcții și montare

Clasa clădiri, construcției


Nivelul de importanță Cerințe minime pentru inspectare
inginerești
C-3 Sporit Controlul părții terțe
Control, în conformitate cu normele organizației care efec-
C-2 Normal
tuează lucrările de construcție
C-1 Inferior Auto-examinare

13.7 Controlul asigurării exploatării normale a construcțiilor se efectuează în baza cerințelor legislației
și documentelor normative în vigoare.

14 Evaluarea stării tehnice


14.1 Evaluarea stării tehnice a construcțiilor trebuie efectuată în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei de viață calculată a construcției;

b) la verificarea aptitudinii structurii existente a construcției de a rezista solicitărilor legate de așteptări-


le modificărilor de exploatare în utilizarea construcției (la reconstrucție și reparație capitală a construc-
ției, reamenajarea încăperilor etc.).

c) la modificarea condițiilor climatice a amplasării construcției (schimbarea seismicității, inundarea și


înecarea sit-ului etc.);

13
NCM E.02.02:2015

d) la modificare normative a valorii seismicității de calcul a construcției în timpul exploatării în direcția


majorării;

e) la verificarea aptitudinii de exploatare a construcțiilor, care au fost expuse la foc, explozie, dezastre
naturale (cutremure s.a.);

f) la reparații capitale sau reconstrucție a construcției (chiar și în cazurile care nu implică o creștere a
sarcinilor), precum și la uzura construcțiilor în urma exploatării îndelungate;

g) la prezența unor defecte și deteriorări a elementelor de construcții (de exemplu, din cauza acțiunilor
de forțe, corozive, de temperatură sau alte acțiuni, inclusiv tasarea neuniformă a fundațiilor, deforma-
rea terenurilor de fundații), care pot reduce caracteristicele de rezistență și de deformate a elemente-
lor de construcții și pot înrăutăți starea de exploatare a construcției în ansamblu;

h) la detectare abaterilor de la proiect în timpul exploatării, reducând capacitatea portantă și perfor-


manța elementelor de construcții;

i) la schimbarea destinației funcționale (tehnologice) a construcției;

k) la reluarea construcției întrerupte în absența conservării sau după trei ani de la încetarea construc-
ției cu conservare, cu excepția cazurilor, când lucrările de construcție s-au desfășurat fără documenta-
ția de proiect elaborată în modul stabilit.

l) la necesitatea controlului și evaluării stării elementelor construcțiilor exploatate, situate în apropiere


de construcțiile noi în proces de edificare;

m) la demolarea parțială a construcției în ceea ce privește evaluarea stării părții păstrate a construcți-
ei;

n) la necesitatea determinării aptitudinii elementelor structurale ale construcției pentru o exploatare


normală, precum și clădirilor rezidențiale;

o) la desfășurarea monitorizării tehnice.

14.2 Verificarea și evaluarea stării tehnice a construcției se desfășoară în conformitate cu planul de


întreținere tehnică, la solicitarea proprietarilor sau autorităților.

14.3 La evaluarea stării tehnice, analiza și calculul elementelor structurale existente trebuie efectuată
în baza prevederilor descrise în capitolele 4-13, și rezultatelor examinărilor. Documentele normative
abrogate, care funcționau în perioada proiectării structurii inițiale, precum și valorile numerice, regulile
și metodele, care nu sunt descrise în normativele în vigoare, pot utilizate doar ca materiale auxiliare.

14.4. La efectuarea analizei și calculului elementelor de construcții, se admite de adoptat dimensiunile


elementelor de construcții și conexiunilor acestora, la etapa evaluării stării lor tehnice, conform docu-
mentației de proiect inițială, în cazul în care, la examinare nu au fost depistate abateri semnificative. În
caz contrar, trebuie utilizate rezultatele măsurărilor directe și examinării la locație.

14.5 La efectuarea calculelor de evaluare a stării tehnice a construcției, sarcinile și acțiunile climateri-
ce trebuie să corespundă situațiilor de proiectare reale.

14.6 Proprietățile materialelor trebuie examinate în conformitate cu starea reală a construcției. În cazul
când, există documente referitoare la proiectul inițial și în rezultatul examinării tehnice nu au fost de-
pistate modificări ale proprietăților materialelor, se admite folosirea valorilor de calcul adoptate în pro-
iectul inițial. Dacă este necesar, trebuie efectuat controlul (distructiv sau nedistructiv) și verificarea
capacității portante a construcției, în baza datelor obținute în urma examinării.

14.7 Verificarea construcțiilor în rezultatul examinărilor și calculelor efectuate trebuie să conțină con-
cluzii privind starea tehnică a construcției și eventualele condiții de exploatare ulterioară.

14
NCM E.02.02:2015

15 Aplicarea metodelor probabilistice și statistice

Metodele probabilistice și statistice se recomandă a fi utilizate pentru justificarea caracteristicelor nor-


mative și de calcul a materialelor și terenurilor de fundații, sarcinilor și coeficienților de combinații.
Aplicarea metodelor specificate este admisă când există suficiente date cu privire la variația parame-
trilor cheie în cazul în care cantitatea (lungimea seriei) de date permite efectuarea analizei statistice
(în special, aceste date trebuie să fie uniforme și independente static).

Aplicarea acestor metode este permisă în prezența unor metode probabilistice eficiente de considera-
re a parametrilor cheie corespunzători schemei de calcul adoptate.

15
NCM E.02.02:2015

Anexa A
(normativă)

Clasificarea clădirilor și construcțiilor inginerești conform nivelului


(clasei de importanță)
Clasa (nivelul) de Descrierea consecințelor Denumirea clădirilor și construcțiilor inginerești
importanță așteptate
C-1 (scăzut) Consecințe nesemnifica- a) Sere, clădiri mobile (prefabricate de tip container),
tive asupra vieții oamenilor depozite temporare, care nu prevede aflarea permanentă
și mici sau nesemnifica- a oamenilor;
tive economice, sociale b) Facilități cu durată de viață și aflarea oamenilor limita-
sau ecologice tă.
C-2 (normal) Consecințe medii asupra Clădiri și construcțiile inginerești care nu sunt incluse în
vieții oamenilor, consecințe clasele C-1 și C-3.
semnificative economice,
sociale sau ecologice
C-3 (nivel ridicat) Consecințe grave asupra Grupa 1: Clădiri și construcții inginerești deosebit de
vieții oamenilor sau conse- periculoase și complexe din punct de vedere tehnic.
cințe foarte grave econo- 1.1 Construcții de energetică (inclusiv instalații nucleare,
mice, sociale și ecologice spații de depozitare pentru substanțele nucleare și radi-
oactive).
1.2 Instalații hidrotehnice de prima și a doua clasă.
1.3 Instalații de comunicare tehnică, comunicații prin
cablu și alte construcții ale infrastructurii de comunicații.
1.4 Liniile electrice și alte construcții ale rețelei electrice
cu tensiunea în rețea de 330 kW sau mai mult.
1.5 Construcții ale infrastructurii spațiale.
1.6 Aeroporturi și alte construcții ale infrastructurii aviati-
ce.
1.7 Porturi maritime, cu excepția porturilor maritime spe-
cializate, concepute pentru deservirea ambarcațiunilor
sportive de agrement.
1.8 Centrale termice cu capacitate de 150 MW sau mai
mult.
1.9 Facilități de producție, la care:
a) se produc, utilizează, prelucrează, formează, depozi-
tează, transportă și se lichidează substanțe periculoase,
în cantități care depășesc limita;
b) se obțin mase topite de metale feroase și neferoase
pe baza acestor mase topite;
c) se efectuează lucrări pentru îmbogățirea de minerale,
precum și lucrări în condiții de subteran;
d) se utilizează telecabine instalate staționar, funiculare.

Grupa 2: Clădiri și construcții inginerești periculoase


și complexe din punct de vedere tehnic.

2.1 Construcții ale infrastructurii feroviare;


2.2 Metrouri;
2.3 Construcții cu deschideri mai mari de 100 m, console
mai mari de 20 m și cu adâncirea părții subterane (inte-
gral sau parțial) sub cota de planificare a terenului mai
adânc de10 m;
2.4 Construcții a căror funcționare este necesară la cu-
tremur și eliminarea consecințelor acestuia (clădirile de
comunicații ale autorităților, serviciilor de urgență și stare
excepțională, poliției, sistemelor de aprovizionare cu
energie electrică și apă, instalațiile pentru stingerea
incendiilor, aprovizionării cu gaze naturale; construcții
care conțin cantități mari de substanțe toxice sau explo-
zive, care pot fi periculoase pentru populație; instituțiile
medicale, care au în dotare echipamente pentru utilizare
în situații de urgență).

16
NCM E.02.02:2015

Anexa A (continuare)
2.5 Clădirile muzeelor importante, arhivelor publice,
organelor administrative, depozite pentru valorile națio-
nale și culturale.
2.6 Instituții medicale mari, precum și construcții de di-
vertisment (inclusiv construcții sportive cu acoperite și cu
tribune pentru spectatori) și construcții comerciale cu
prezența masivă a oamenilor (mai mult de 250 persoa-
ne).
2.7 Construcții cu deschideri de 60÷100 m, clădiri publice
și administrative cu înălțimea mai mare de 55,00 m,
rezidențiale cu înălțimea mai mare de 75,00 m.
2.8 Stâlpi și turnuri, construcții pentru comunicații și tele-
radiodifiziune, țevi cu înălțimea mai mare de 100 m.
2.9 Tuneluri, conducte pe drumurile de categorie înaltă
sau cu o lungime mai mare de 500 m, structuri de pod cu
deschideri de 200 m și mai mult.
2.10 Construcții hidroenergetice și termoenergetice cu
capacitatea de 150 MW.
2.11 Construcții situate în zone seismice, în care apare
pericol pentru aflarea grupurilor de oameni cu mobilitate
limitată (spitale, școli, grădinițe, azile pentru invalizi și
oameni în vârstă).
2.12 Alte construcții, prăbușirea cărora poate duce la
grave consecințe economice și sociale, ca urmare a
acțiunilor periculoase de mediu și/sau de origine tehnică

17
NCM E.02.02:2015

Anexa B
(normativă)

Lista clădirilor și construcțiilor inginerești cu o prezența masivă a oamenilor


1. Clădiri (rezidențiale, cu oficii, administrative, publice și altele.) cu 5 etaje sau mai mult.

2. Clădirile muzeelor, arhivelor publice, organelor administrative, depozitelor valorilor naționale și


culturale de nivel republican.

3. Clădiri de divertisment, sportive și de agrement, întreprinderi comerciale, în cazul în care:

- numărul persoanelor ce se află în clădite constituie 500 sai mai mult;

- numărul persoanelor ce se află în zona înconjurătoare este mai mare de 10000.

4. Clădirile în care sunt amplasate restaurantele, cafenelele și alte spații similare pentru 100 de
locuri și mai mult.

5. Clădirile instituțiilor preșcolare de învățământ, școli, instituții de învățământ pentru 100 de locuri
și cu înălțimea de 2 etaje sau mai mult.

6. Terminale pentru pasageri (clădirile aeroporturilor, gărilor de tren, autogărilor, terminale fluviale
și maritime) de nivel republican si situate în nodurile importante de transport; metrou, con-
strucții de cult.

7. Hoteluri pentru 50 de locuri și mai mult.

8. Spitale pentru 50 de locuri și mai multe.

9. Instituții medicale ambulatorii pentru 100 de vizitatori si mai mult.

10 Orice clădire sau construcție inginerească cu încăperi în care se pot afla 100 de oameni li mai
mult.

18
NCM E.02.02:2015

Bibliografie

1. СП 63.13330-2012 «СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные


положения».
2. ГОСТ Р 54257-2010. Надёжность строительных конструкций их оснований.
3. Межгосударственный стандарт «Надёжность строительных конструкций и оснований. Ос-
новные положения» (проект 2014 г.).
4. Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях М, 2002.
5. Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычай-
ных ситуациях. М, 2002.
6. Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от проектирующего обрушения. – М.:
Правительство Москвы – Москомархитектура 2005.
7. МГСН 4.19 2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных
высотных зданий и зданий комплексов в г. Москве М., 2005.
8. Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения - М.: Прави-
тельство Москвы – Москомархитектура 2005.
9. МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролёт-
ных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздей-
ствиях. – М.: ФГУП. «НИЦ Строительство». 2008.
10. EN 1990 Eurocode: Basis of structural design (bazele proiectării structurilor).

19
NCM E.02.02:2015

Traducerea autentică a prezentului document normativ în limba rusă

Начало перевода

Предисловие
NCM E. 02.02-2015 «Надёжность строительных конструкций и оснований» разработан
взамен:

- ГОСТ 27751-88 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные по-


ложения по расчёту».

- NCM E. 01.02-2005 „Regulament privind slăbirea categoriilor de importanță a construcții-


lor”.

Настоящие Нормы устанавливают общие принципы обеспечения надёжности кон-


струкций и оснований сооружений. Их следует применять при проектировании, расчё-
те, возведении, изготовлении и эксплуатации строительных объектов, а также при раз-
работке нормативных документов и стандартов.

ГОСТ 27751 содержал 5 разделов, данные Нормы – 14. При этом добавлены разделы
по терминологии, по предельным состояниям, расчётным моделям, введены требова-
ния по обеспечению долговечности и контролю качества проектирования и строитель-
ства сооружений, оценке технического состояния строительных объектов; даны реко-
мендации по возможности применения вероятных методов расчёта.

Впервые дана примерная классификация сооружений по уровню ответственности, что


немаловажно для учёта этого фактора при обеспечении безопасности различных
строительных объектов. Для каждого класса сооружений введены минимальные тре-
бования к контролю качества проектирования и строительных монтажных.

«Аварийное предельное состояние» является новым понятием, и введение его про-


диктовано рядом обрушений зданий, имевших место в последние годы, в том числе с
человеческими жертвами.

Риск возникновения аварийных ситуаций для того или иного здания, или сооружения
должен быть оценён генпроектировщиком и согласован с заказчиком.

Расчёт по аварийному предельному состоянию должен выполняться на особые соче-


тания нагрузок согласно положению, п. 6.3.3 настоящих Норм.

Впервые введены предельные состояния с учётом прогрессирующего разрушения.


Учитывая значительно возросший объём ремонта зданий вследствие преждевремен-
ного исчерпания долговечности применяемых материалов, в настоящих Нормах обо-
значены соответствующие требования, включая таблицу сроков службы различных
строительных объектов. Так, уникальные здания и сооружения (театры, музеи, боль-
шепролётные сооружения, высотные здания, плотины и др.) должны проектироваться
на срок эксплуатации не менее 100 лет, здания массового строительства не менее 50
лет и др. Аналогичную таблицу содержит и Еврокод 1990 «Основы строительного про-
ектирования» и стандарт ИСО 2394 «Основные принципы обеспечения надёжности
строительных конструкций» [10]. Хотя методы расчёта конструкций на заданный срок
службы пока не разработаны, тем не менее, это направление развивается в рамках

20
NCM E.02.02:2015

технических комитетов международных организаций (ИСО, FIB и др.). В стандарте


ИСО 2394 есть соответствующий пункт 4.5.

Определение надёжности строительных конструкций является основополагающим для


данного документа.

Надёжность в настоящих Нормах определена по ИСО 2394 как способность конструк-


ции выполнять заданные требования в течении расчётного срока его службы.

Для оценки работоспособности конструкций приняты методы предельных состояний.


Вероятностные же методы расчёта могут быть применены лишь в тех случаях, когда
имеется достаточно длинный ряд статически однородных данных. На данном этапе эти
методы могут быть использованы только для оценки значений нагрузок, параметров и
общей надёжности в виде заданных значений на экспертном уровне (например, веро-
ятности проявления землетрясений различной интенсивности, уровне обеспеченности
нормативных значений прочностных характеристик).

При разработке настоящих Норм использованы часть положений стандарта РФ ГОСТ


Р 54257-2010 [2] и проекта межгосударственного стандарта 2014 г. «Надёжность стро-
ительных конструкций и оснований. Основные положения» [3].

21
NCM E.02.02:2015

1 Область применения
Настоящие строительные нормы (в дальнейшем Нормы) устанавливают общие принципы обес-
печения надежности конструкций и оснований сооружений и их следует применять при проекти-
ровании, расчете, возведении, изготовлении и эксплуатации строительных объектов, а также
при разработке нормативных документов и стандартов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем нормативном документе нет ссылок на нормативные документы.

3 Термины и определения

В настоящем нормативном документе использованы следующие термины и их определения:

3.1 Общие термины

3.1.1 Агрессивная среда: Среда эксплуатации объекта, вызывающая уменьшение сечений и


деградацию свойств материалов во времени.

3.1.2 Деградация свойств материалов во времени: Постепенное понижение уровня эксплуатаци-


онных характеристик материалов, процесс их изменения в сторону ухудшения относительно
проектных значений.

3.1.3 Долговечность: Способность строительного объекта сохранять прочные, физические и дру-


гие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплу-
атацию в течение расчетного срока службы.

3.1.4 Здание: Результат строительства, представляющий собой объёмную строительную систе-


му, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инже-
нерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназна-
ченную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения про-
дукции или содержания животных.

3.1.5 Надежность строительного объекта: Способность строительного объекта в целом, его ча-
сти или отдельного конструктивного элемента выполнять требуемые функции в течение расчет-
ного срока эксплуатации.

3.1.6 Нормативный документ: Документ, доступный широкому кругу потребителей и устанавли-


вающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определённых видов дея-
тельности в области строительства и их результатов.

3.1.7 Нормальная эксплуатация: Эксплуатация строительного объекта в соответствии с услови-


ями, предусмотренными в строительных Нормах или задании на проектирование, включая соот-
ветствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию.

3.1.8. Отказ: Состояние строительного объекта, при котором не выполняются одно или несколь-
ко условий предельных состояний.

3.1.9 Помещение: Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назна-


чение и ограниченное строительными конструкциями.

3.1.10 Расчетный срок службы: Установленный в строительных Нормах или в задании на проек-
тирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремон-
та и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок
службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации
после капитального ремонта, или реконструкции.

22
NCM E.02.02:2015

3.1.11. Сооружение: Результат строительства, представляющий собой объёмную, плоскостную


или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части,
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и
предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения
продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

3.1.12 Специальные технические условия СТУ: Нормативный документ, содержащий дополни-


тельные требования к объекту, капитального строительства по надёжности и безопасности, если
при разработке проектной документации на него таковые требования в действующих норматив-
ных документах не установлены или эти требования не достаточны. СТУ отражают особенности
требований к инженерным изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации, а также
ликвидации (сносу) объекта.

3.1.13 Срок службы: Продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта с


предусмотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами (включая капитальный
ремонт) до состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесооб-
разна.

3.1.14 Строительная конструкция: Часть сооружения, выполняющая определенные функции


несущих или ограждающих конструкций, или являющаяся декоративным элементам.

3.1.15 Строительное изделие: Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента


строительных конструкций зданий и сооружений.

3.1.16 Строительный материал: Материал, предназначенный для изготовления строительных


объектов.

3.1.17 Строительный объект: Здание и/или сооружение различного назначения и их конструктив-


ные элементы.

3.1.18 Техническое обслуживание и текущий ремонт: Комплекс мероприятий, осуществляемых в


период расчетного срока службы строительного объекта, обеспечивающих его нормальную экс-
плуатацию.

3.1.19 Основание здания или сооружения: Часть массива грунта в природном или искусственном
состоянии, взаимодействующая с конструкцией объекта, воспринимающая воздействия, переда-
ваемые через фундамент и подземные части объекта и передающие от внешних источников
техногенные и природные воздействия, действующие на объект.

3.1.20 Эксплуатация несущих конструкций объекта: Комплекс мероприятий по поддержанию


необходимой степени надёжности конструкций в течении расчётного срока службы объекта в
соответствии с требованиями нормативных и проектных документов.

3.1.21 Технический мониторинг: Систематическое наблюдение за состоянием конструкций и ос-


нований с целью контроля их качества, оценки соответствия проектным решениям и норматив-
ным требованиям, прогноза фактической несущей способности и прогнозирования на этой осно-
ве остаточного ресурса объекта.

3.2 Термины расчетных положений

3.2.1 Воздействия: Изменения температуры, влияние на строительный объект окружающей сре-


ды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во вре-
мени и другие эффекты, вызывающие изменение напряженно-деформированного состояния
строительных конструкций. При проведении расчетов воздействия допускается задавать как
эквивалентные нагрузки.

3.2.2 Конструктивная система объекта: Совокупность взаимосвязанных строительных конструк-


ций и основания, обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень эксплу-
атационных качеств.

23
NCM E.02.02:2015

3.2.3. Нагрузки: Внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, людей, снегоот-
ложения и другие), действующие на строительные объекты.

3.2.4 Несущая способность: Максимальный эффект воздействия, реализуемый в строительном


объекте без превышения предельных состояний.

3.2.5 Нормативные характеристики физических свойств материалов: Значения физико-


механических характеристик материалов, устанавливаемые в нормативных документах или тех-
нических условиях и контролируемые при их изготовлении, при строительстве и эксплуатации
строительного объекта.

3.2.6 Обеспеченность: Вероятность благоприятной реализации значения переменной случайной


величины. Например, для нагрузок, «обеспеченность» – вероятность не превышения заданного
значения; для характеристик материалов «обеспеченность» – вероятность значений меньших
или равных заданным.

3.2.7 Переменные параметры: Используемые при расчете строительных объектов физические


величины (воздействия, характеристики материалов и грунтов), значения которых изменяются в
течении расчетного срока эксплуатации или имеют случайную природу.

3.2.8 Предельное состояние строительного объекта: Состояние строительного объекта, при пре-
вышении которого его эксплуатация недопустима, затруднена или нецелесообразна.

3.2.9 Прогрессирующее (лавинообразное) обрушение: Последовательное (цепное) разрушение


несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего объекта или его частей
вследствие начального локального повреждения.

3.2.10 Расчетная схема (модель): Идеализированная модель конструктивной системы, исполь-


зуемая при проведении расчетов.

3.2.11 Расчетные критерии предельных состояний: Соотношения, определяющие условия реа-


лизации предельных состояний.

3.2.12 Расчетные ситуации: Учитываемый при расчете зданий и сооружений комплекс наиболее
неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при его эксплуатации и возведении.

3.2.13 Коэффициенты надёжности: Коэффициенты, учитывающие возможные неблагоприятные


отклонения значения нагрузок, характеристик материалов и расчётной схемы строительного
объекта от реальных условий его эксплуатации, а также уровень ответственности строительных
объектов. Вводится 4 типа коэффициентов надёжности: коэффициенты надёжности по нагрузке
Yf, коэффициенты надёжности по материалу Ym, коэффициенты условий работы Yd, коэффици-
енты надёжности по ответственности строительного объекта Yy.

4 Общие требования
4.1 Для каждого здания и/или сооружения необходимо установить его уровень ответственности
(класс C-1, C-2 или C-3) в зависимости от его назначения, а также социальных, экологических и
экономических последствий, основанные на предполагаемых их повреждениях и разрушениях.

4.2 Класс сооружений устанавливается в задании на проектирование генпроектировщиком по


согласованию с заказчиком в соответствии с классификацией, приведённой в приложении А.

4.3 Основным условием надежности строительных объектов являются выполнения требований


(критериев) для всех учитываемых предельных состояний при действии наиболее неблагопри-
ятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы.
4.4 Надежность строительных конструкций и оснований следует обеспечивать на стадии разра-
ботки общей концепции сооружения, при его проектировании, изготовлении его конструктивных
элементов, строительстве и эксплуатации.

24
NCM E.02.02:2015

4.5 При особых воздействиях (см. п. 7.1.2) надёжность строительных конструкций кроме того
следует обеспечить за счёт проведения одного или нескольких специальных мероприятий,
включающих в себя:

- выбор материалов и конструктивных решений, которые при аварийном выходе из строя или
локальном повреждении отдельных несущих элементов конструкций не приводят к прогресси-
рующему обрушению объекта;

- предотвращение или снижение возможности реализации подобных воздействий на несущие


конструкции;

- использование комплекса специальных организационных мероприятий, обеспечивающих огра-


ничение и контроль доступа посторонних лиц к основным несущим конструкциям строительного
объекта.

4.6 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатом рас-
чёта по предельным состояниям объекта в целом, их конструктивных элементов и соединений, а
также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых
устанавливаются основные параметры строительных объектов, их несущая способность и вос-
принимаемые ими воздействия.

Для объектов класса С-3, при проектировании которых использованы не апробированные ранее
конструктивные решения или для которых не существует надёжных методов расчёта, необходи-
мо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструк-
циях.

4.7 Во всех случаях, если для разработки проектной документации на конкретный объект капи-
тального строительства недостаточно требований по надёжности, установленных действующи-
ми нормативными документами, разработке документации должны предшествовать разработка
и утверждение в установленном порядке специальных технических условий (СТУ).

4.8 При проектировании и возведений строительных объектов необходимо учитывать их влия-


ние на изменение условий эксплуатации и работы конструкций близлежащих сооружений, а так-
же экологии окружающей среды.

4.9 При проектировании конструкций, воспринимающих динамические и циклические нагрузки


или воздействия, при необходимости, следует применять специальные меры защиты (гасители
колебаний, перфорация ограждающих конструкций, виброизоляция и др.). Проектирование кон-
структивных элементов, воспринимающих циклические нагрузки, должно проводиться с учётом
результатов их проверочного расчёта на выносливость и усталостную прочность.

4.10 При расчете конструкций должны быть рассмотрены следующие расчетные ситуации:

- установившаяся - ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строитель-


ного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями
технологического процесса);

- переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного


объекта продолжительность (например, изготовление, транспортировка, монтаж, капитальный
ремонт и реконструкция строительного объекта);

- аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы объекта, которые


могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям.

4.11 Для каждой учитываемой расчетной ситуации надежность строительных конструкций долж-
на быть обеспечена за счет:

- расчета сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов по всем учитываемым


предельным состояниям;

25
NCM E.02.02:2015

- выбора и контроля исполнения оптимальных конструктивных решений, материалов, технологи-


ческих процессов изготовления и монтажа строительных конструкций;

- создания условий, гарантирующих нормальную эксплуатацию строительных объектов;

- контроля технического состояния сооружения в целом и его отдельных конструктивных эле-


ментов;

- проведения организационных мероприятий, направленных на снижение возможности возник-


новения аварийных ситуаций и прогрессирующего обрушения строительного объекта.

5 Долговечность конструкций и оснований зданий и сооружений


5.1 Для обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его проектировании
необходимо учитывать:

- условия эксплуатации по назначению;

- расчетное влияние окружающей среды;

- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздей-


ствий среды, а также возможность деградации их свойств.

5.2 При проектировании строительных объектов необходимо учитывать возможное влияние на


них агрессивной среды и других негативных условий эксплуатации (попеременное заморажива-
ние и оттаивание, наличие противолёдных реагентов, выбросов промышленных производств и
т.д.).

5.3 Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований зданий и со-


оружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчет-
ные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с заказчиком. Ре-
комендуемые сроки службы зданий и сооружений приведены в таблице 1.

Примечание – При соответствующем обосновании сроки службы отдельных несущих и ограждающих конструкций могут
быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом.

Таблица 1 Рекомендуемые сроки службы зданий и сооружений

Примерный срок служ-


Наименование объектов
бы
Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтового
10 лет
персонала, временные склады, летные павильоны и т.п.)
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрес -сивных сред (резервуары,
трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и химической про – Не менее 25 лет
мышленности и т.п.)
Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях эксплуатации
Не менее 50 лет
(здания жилищно-гражданского и производственного строительства)
Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, хранилищ нацио-
нальных и культурных ценностей, произведения монументального искусства, ста-
дионы, театры, здания жилого назначения высотой более 75 м, общественного и 100 лет и более
административного назначения высотой более 55 м, большепролётные сооруже-
ния и т. п.)

6 Предельные состояния
6.1 Общие положения

6.1.1 Строительные объекты должны удовлетворять требованиям (критериям), соответствую-


щим следующим предельным состояниям:

26
NCM E.02.02:2015

- первая группа предельных состояний – состояния строительных объектов, превышение кото-


рых ведет к потере несущей способности строительных конструкций и возникновению аварийной
расчётной ситуации;

- вторая группа предельных состояний – состояния, при превышении которых нарушается нор-
мальная эксплуатация строительных конструкций, исчерпывается ресурс их долговечности или
нарушаются условия комфортности;

- особые предельные состояния - состояния, возникающие при особых воздействиях и ситуациях


и превышение, которых приводит к разрушению объектов с катастрофическими последствиями.

6.1.2 К первой группе предельных состояний следует относить:

- разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное);

- потерю устойчивости отдельных конструктивных элементов или объекта в целом;

- условия, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрез-


мерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в со-
единениях, а также чрезмерное раскрытие трещин).

6.1.3 Ко второй группе предельных состояний следует относить:

- достижение предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, углов


поворота) или предельных деформаций оснований, устанавливаемых исходя из технологиче-
ских, конструктивных или эстетико-психологических требований;

- достижение предельных уровней колебаний конструкций или оснований нарушающих нор-


мальную работу оборудования или вызывающих вредные для здоровья людей физиологические
воздействия;

- образование трещин, в конструкциях не нарушающих нормальную эксплуатацию строительного


объекта;

- достижение предельной ширины раскрытия трещин;

- другие явления, при которых возникает необходимость ограничения во времени эксплуатации


объекта из-за нарушения работы оборудования, неприемлемого снижения их эксплуатационных
качеств или расчетного срока службы сооружения (например, коррозионные повреждения).

6.1.4 Перечень предельных состояний и соответствующих критериев, которые необходимо учи-


тывать при проектировании строительного объекта, устанавливают в нормах проектирования и
(или) в задании на проектирование.

Предельные состояния могут быть отнесены как к конструкции в целом, так и к отдельным эле-
ментам и их соединениям.

6.1.5 Для каждого предельного состояния должны быть установлены расчетные модели строи-
тельного объекта и его конструктивных элементов с учётом наиболее неблагоприятных отклоне-
ний, коэффициента надежности, предельных значения усилий, напряжений, прогибов, переме-
щений и осадки фундаментов.

6.1.6 Для каждого учитываемого предельного состояния должны быть установлены расчетные
модели объекта, его конструктивных элементов и оснований, описывающие их поведение при
наиболее неблагоприятных условиях их возведения и эксплуатации.

Допущения, принятые при выборе расчетных моделей, должны быть учтены при расчёте строи-
тельных объектов по предельным состояниям.

27
NCM E.02.02:2015

6.2 Расчет по предельным состояниям

6.2.1 Расчет строительных объектов по предельным состояниям должны проводиться с учетом:

- их расчетного срока службы;

- прочностных и деформационных характеристик материалов, устанавливаемых в нормативных


документах или задании на проектирование, а для грунтов - по результатам инженерно-
геологических изысканий;

- наиболее неблагоприятных вариантов распределения нагрузок, воздействий и их сочетаний,


которые могут возникнуть при возведении и эксплуатации сооружений;

- неблагоприятных последствий в случае достижения строительным объектом предельных со-


стояний;

- деградации свойств материалов;

- условий изготовления конструкций, возведения сооружений и особенностей их эксплуатации.

6.2.2 Предельные значения прогибов и перемещений несущих и ограждающих конструкций зда-


ний и сооружений следует устанавливать независимо от применяемых материалов.

6.2.3 Расчет конструкций, для которых нормы проектирования не содержат указаний по опреде-
лению усилий и напряжений с учетом неупругих деформаций, допускается проводить в предпо-
ложении их упругой работы; при этом сечения конструктивных элементов допускается рассчиты-
вать с учетом неупругих деформаций.

6.2.4 Расчёт конструкций и оснований зданий и сооружений повышенного уровня ответственно-


сти (класса С-3) рекомендуется проводить на основе результатов специальных теоретических и
экспериментальных исследований, проводимых на моделях или натуральных конструкциях.

6.2.5 При расчете оснований необходимо использовать устанавливаемые опытным путем зна-
чения прочностных и деформационных характеристик грунтов, а также другие параметры, ха-
рактеризующие взаимодействие конструкций с основанием.

6.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса С-3, а
также зданий и сооружений класса С-2 с массовым нахождением людей (см. приложение В).

6.2.7 Расчёт на устойчивость против прогрессирующего разрушения должен обеспечивать проч-


ность и устойчивость конструктивной системы в целом при выходе из строя одного какого-либо
элемента конструктивной системы (колоны, участка стены, участка перекрытия) и возможном
последующем разрушении близлежащих элементов. При этом должны быть обеспечены кон-
структивные меры, способствующие развитию в несущих конструкциях и их узлах пластических
деформации при предельных нагрузках [1÷9].

Для оценки устойчивости строительного объекта против прогрессирующего обрушения допуска-


ется рассматривать лишь наиболее опасные схемы локального разрушения.

6.2.8 Проверка устойчивости здания и сооружения против прогрессирующего обрушения вклю-


чает расчёт несущих конструкций в местах локальных разрушений по предельным состояниям
первой группы с расчётными сопротивлениями материалов, равными нормативным значениям.
При этом величина деформаций и ширина раскрытия трещин (железобетонные конструкции) в
конструкциях не регламентируются.

6.2.9 Постоянные и временные длительные нагрузки при расчёте устойчивости здания против
прогрессирующего обрушения следует принимать с коэффициентами сочетаний нагрузок и ко-
эффициентами надёжности по нагрузкам равными единице.

28
NCM E.02.02:2015

6.2.10 Расчёт на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены


специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение объекта или его части.

7 Нагрузки и воздействия
7.1 Классификация воздействий

7.1.1 Нагрузки и воздействия следует подразделять на:

а) постоянные – изменение расчетных значений, которых в течение расчетного срока службы


строительного объекта мало по сравнению с их средними значениями;

b) длительные – сохраняющие расчетные значения в течении большого промежутка времени


эксплуатации строительного объекта;

c) кратковременные – длительность действия расчетных значений, которых значительно меньше


срока службы объекта;

d) особые – создающие аварийные ситуации; особые воздействия подразделяются на нормиру-


емые (например, сейсмические, в результате пожара) и аварийные воздействия (например, при
взрыве, столкновении с транспортными средствами, при аварии оборудования и отказе работы
несущего элемента конструкции), которые не заданы в нормативных документах.

7.1.2 В зависимости от ответной реакции строительного объекта, нагрузки и воздействия под-


разделяют на:

- статические, при действии которых допускается не учитывать ускорения и силы инерции строи-
тельных объектов;

- динамические, при действии которых следует учитывать ускорения и силы инерции строитель-
ных объектов. Динамические воздействия допускается приводить к эквивалентным статическим
нагрузкам за счёт введения соответствующих коэффициентов динамичности, учитывающих воз-
никающие в объектах силы инерции.

Тип воздействия (статический или динамический) устанавливают в соответствующих норматив-


ных документах.

7.1.3 Для оценки реакции строительного объекта при динамических воздействиях необходимо
использовать соответствующие динамические модели. В этом случае параметры напряженно-
деформированного состояния (усилия, напряжения, перемещения и др.) определяют в резуль-
тате динамического расчета.

7.2 Нормативные и расчетные нагрузки

7.2.1 Основными характеристиками нагрузок являются их расчётные или нормативные характе-


ристические значения, устанавливаемые соответствующими нормами проектирования или зада-
ниями на проектирование.

7.2.2 Расчетное значение нагрузки в тех случаях, когда установлено ее нормативное значение,
определяют умножением нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке.

7.2.3 Коэффициент надежности по нагрузке учитывает возможное отклонение нагрузок в небла-


гоприятную (большую или меньшую) сторону от их нормативных значений.

Значения коэффициентов надежности по нагрузке могут быть различными для различных пре-
дельных состояний и различных расчетных ситуаций.

7.2.4 Расчетные значения нагрузок и воздействий, зависящих от территориальных климатиче-


ских условий (снеговые и ветровые нагрузки, воздействия температуры и др.), допускается
определять непосредственно по расчётному периоду их повторяемости, который может зависеть

29
NCM E.02.02:2015

от рассматриваемого предельного состояния.

7.2.5 При расчете строительных объектов по второй группе предельных состояний расчетные
значения кратковременных нагрузок могут устанавливаться с учетом допустимого времени
нарушения условий нормальной эксплуатации строительного объекта.

7.2.6 Расчетные значения особых нагрузок устанавливают в соответствующих нормативных до-


кументах и заданиях на проектирование с учетом возможных социальных и материальных по-
терь в случае разрушения объекта и необходимых мер по предотвращению его разрушения.

7.3 Расчетные сочетания нагрузок

7.3.1 Для каждой расчетной ситуации необходимо учитывать все возможные неблагоприятные
расчетные сочетания нагрузок, которые следует устанавливать на основе результатов анализа
всех реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок и с учетом возможности
реализации различных схем приложения кратковременных нагрузок или отсутствия некоторых
из них.

7.3.2 Вероятность одновременного достижения несколькими нагрузками их расчетных значений,


соответствующая вероятности достижения одной нагрузкой ее расчетного значения, учитывает-
ся коэффициентами сочетаний нагрузок, значение которых не должно превышать 1,0.

7.3.3 В зависимости от учитываемой комбинации нагрузок следует различать:

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и (или) кратковремен-


ных нагрузок;

b) особые сочетания нагрузок, включающие в себя особые и аварийные нагрузки и воздействия.

7.3.4 В особых сочетаниях кратковременные нагрузки допускается не учитывать, если в нормах


проектирования конструкций не приведены иные требования.

7.3.5 Расчётные сочетания нагрузок и численные значения коэффициентов сочетаний устанав-


ливают в нормативных документах по назначению нагрузок.

8 Свойства строительных материалов и грунтов


8.1 Основными характеристиками прочности материалов служат нормативные значения их
прочностных характеристик.

8.2 Для материалов, прошедших приемочный контроль или сортировку, обеспеченность норма-
тивных значений их прочностных характеристик должна быть не ниже 0,95.

8.3 Нормативные характеристики материалов и грунтов, а также их изменчивость следует опре-


делять на основе результатов испытаний соответствующих образцов или методами их неразру-
шающего контроля. Испытания необходимо проводить на образцах, представляющих рассмат-
риваемую совокупность (партию) материалов с учетом условий их изготовления, приемки и по-
ставки.

8.4 При назначении расчетных характеристик материалов следует учитывать возможные отли-
чия свойств материала в образцах и реальных конструкциях (размерные эффекты, изменение
свойств во времени, различия температурных условий и т.п.).

8.5 При расчете конструкций, работающих при высоких или низких температурах, повышенной
влажности, в агрессивных средах, при повторных воздействиях и т.п. условиях, следует учиты-
вать возможные изменения их свойств во времени, в первую очередь, деградацию физических
свойств материала (прочности, упругости, вязкости и др.).

8.6 Нормативные значения дополнительных характеристик материалов и грунтов могут быть

30
NCM E.02.02:2015

получены расчётным путём на основе положений, принятых в нормах проектирования конструк-


ций.

8.7 В качестве основных параметров механических свойств грунтов следует устанавливать нор-
мативные и расчетные значения прочностных, деформационных и других физико-механических
характеристик, определяемых на основе данных инженерно-геологических изысканий участка
строительства объекта с учетом опыта проектирования и строительства.

Нормативные значения характеристик грунта или параметров, определяющих взаимодействие


фундаментов с грунтом, следует принимать равными их математическим ожиданиям, получен-
ным по результатам обработки результатов испытаний, если не оговорены иные условия, опре-
деляющие их значения.

8.8 Возможные отклонения в неблагоприятную сторону прочностных и других характеристик


материалов и грунтов от их нормативных значений следует учитывать коэффициентами надеж-
ности по материалу. Значения этих коэффициентов могут быть различными для разных пре-
дельных состояний.

8.9 Расчетное значение характеристик материалов и грунтов определяют делением норматив-


ного значения этих характеристик на коэффициент надежности, по материалу или грунту. Рас-
чётные значения характеристик материалов и грунтов допускается определять непосредственно
по экспериментальным данным.

9 Геометрические параметры
9.1 При расчетах конструкций сооружений следует учитывать возможные неточности их геомет-
рических размеров. Численные значения таких неточностей следует назначать с учетом условий
изготовления и монтажа конструкций.

9.2 Геометрические параметры конструкций, изменчивость которых незначительна, допускается


принимать по проектным значениям.

9.3 В случаях, если отклонения геометрических параметров от проектных значений оказывают


существенное влияние на работу конструкций (например, значительные эксцентриситеты, от-
клонения от вертикали или заданной формы, изменение размеров сечений вследствие воздей-
ствий агрессивной среды), то их следует учитывать в расчетных моделях конструкций.

9.4 Геометрические размеры конструкций на стадии их монтажа и эксплуатации не должны от-


личаться от их проектных значений более чем на величину допусков, указанных в действующих
нормативных документах.

9.5 На стадии монтажа контроль за соответствием фактических отклонений геометрических па-


раметров конструкций от проектных допусков следует проводить в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.

10 Условия работы материалов, конструкций и оснований


10.1 Возможные отклонения расчетной схемы конструктивных элементов и узлов строительного
объекта от условий его реальной работы следует учитывать, используя коэффициенты условий
работы.
10.2 Коэффициенты условий работы необходимо устанавливать:

- в нормативных документах, регламентирующих расчет конструкций и оснований;

- на основе экспериментальных и теоретических данных;

- данных о реальной работе материалов, конструкций и оснований в условиях производства ра-


бот и эксплуатации объекта.

31
NCM E.02.02:2015

11 Учёт ответственности сооружений

11.1 В зависимости от класса зданий и сооружений (см. раздел 4.1) при их проектировании
необходимо использовать коэффициенты надежности по ответственности, минимальные значе-
ния которых приведены в таблице 2.

Таблица 2 Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности

Минимальные значения коэффи-


Класс здания или со-
Уровень ответственности циента надежности по ответ-
оружений
ственности Yn
Группа 1 1,2
С-3 Повышенный
Группа 2 1,1
С-2 нормальный 1,0
С-1 пониженный 0,8
Примечание - Для зданий высотой более 250 м и большепролётных сооружений (без промежуточных опор) с пролётом
более 120 м коэффициент надёжности по ответственности следует принимать не менее 1.2 (Yn=1.2).

11.2 Класс и уровень ответственности зданий и сооружений, а также численные значения коэф-
фициента надежности по ответственности устанавливаются генпроектировщиком по согласова-
нию с заказчиком в задании на проектирование, но не ниже тех, которые указаны в таблице 2.
Для разных конструктивных элементов зданий и сооружений допускается устанавливать различ-
ные уровни ответственности и, соответственно, назначать различные значения коэффициента
надежности по ответственности.

11.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия


(нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой
группе предельных состояний (см. п. 6.1.1.).

При расчете по второй группе предельных состояний (см. п. 6.1.1). строительных объектов ко-
эффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице.

Правила учета уровня ответственности строительных объектов при расчете на особые сочета-
ния нагрузок устанавливают в нормах проектирования конструкций, в задании на проектирова-
ние объекта.

11.4 Классы и уровни ответственности строительства объектов следует учитывать:

- при оценке долговечности зданий и сооружений;

- при разработке номенклатуры и объема проектных работ, а также проводимых инженерных


изысканий и экспериментальных исследований;

- при разработке конструктивных решений надземной и подземной частей зданий и сооружений;

- при разработке программ научно – технического сопровождения, при проектировании, изготов-


лении и монтаже конструкций;

- при разработке правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диагностики строи-


тельных объектов.

11.5 Для зданий и сооружений класса С-3, имеющих повышенный уровень ответственности,
должно предусматриваться научно-техническое сопровождение при проектировании, изготовле-
нии и монтаже конструкций, а также их технический мониторинг при возведении и эксплуатации.

12 Общие требования к расчетным моделям


12.1 Расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать действи-

32
NCM E.02.02:2015

тельные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации. При этом


должны быть учтены конструктивные особенности объектов, особенности их поведения вплоть
до достижения рассматриваемого предельного состояния, а также действующие нагрузки и воз-
действия, в том числе влияние на строительный объект внешней среды, а также возможные
геометрические и физические несовершенства.

12.2 Расчетная схема включает в себя:

- расчетные модели нагрузок и воздействий;

- расчетные модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов кон-


струкций и оснований;

- расчётные модели сопротивления.

12.3 Расчетные модели нагрузок должны включать в себя их интенсивность (величину), место
приложения, направление и продолжительность действия. Для динамических воздействий, кро-
ме того, должны быть заданы закон изменения нагрузки во времени или характерные частоты и,
при необходимости, фазовые углы и спектральные характеристики (энергетический спектр, авто
– и взаимные корреляционные функции).

В некоторых случаях необходимо учитывать зависимость воздействий от реакции строительного


объекта (например, аэроупругие эффекты при взаимодействии потока ветра с гибкими сооруже-
ниями).

В случае если невозможно точно описать параметры нагрузок, целесообразно проведение не-
скольких расчетов с различными допущениями.

12.4 Расчетные модели напряженно-деформированного состояния должны включать в себя


определяющие соотношения, описывающие:

- реакцию зданий и сооружений и их конструктивных элементов при динамических и статических


нагрузках;

- условия взаимодействия конструктивных элементов между собой и с основанием.

При этом должны быть установлены:

- упругие или неупругие характеристики конструктивных элементов и основания;

- параметры, характеризующие геометрически линейную или нелинейную работу конструкций;

- физические и реологические свойства, эффекты деградации.

12.5 Расчётные модели сопротивления строительных конструкций подразделяют на:

- расчётные модели местной прочности и устойчивости, модели прочности и устойчивости эле-


мента, модели общей устойчивости строительного объекта;

- расчётные модели мгновенной прочности и модели, учитывающие накопление повреждений во


времени;

- расчётные модели прочности и деформирования основания.

12.6 В некоторых случаях, устанавливаемых в задании на проектирование, расчет необходимо


выполнять с использованием данных экспериментальных исследований реальных строительных
конструкций или моделей строительных объектов. Подготовку и проведение подобных испыта-
ний, а также оценку полученных результатов следует осуществлять так, чтобы условия экспери-
мента были подобны условиям работы проектируемой конструкции (во время её эксплуатации
или возведения). Условия, которые не моделируются в процессе проведения эксперимента

33
NCM E.02.02:2015

(например, долговременные характеристики), необходимо учитывать при проектировании на


основе анализа полученных результатов и, при необходимости, за счет использования коэффи-
циентов надежности.

13 Контроль качества
13.1 Контроль проектной продукции, производимых материалов, изделий, конструкций, а также
качества работ, выполняемых при возведении объектов, должен быть направлен на обеспече-
ние надежности в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и
стандартов.

13.2 Контролю подлежат материалы, изделия и конструкции на всех этапах их создания и при-
менения, в том числе:

- при выполнении изыскательских работ;

- при проектировании;

- при изготовлении материалов, изделий и конструкций;

- на стадии возведения строительных объектов;

- на стадии эксплуатации и ремонта строительных объектов.

13.3 Перечень выполняемых контрольных операций устанавливают в нормах проектирования,


правилах производства работ и стандартах на поставку продукции. Перечни и объемы контроль-
ных операций уточняют в проектной документации с учетом архитектурно-конструктивных осо-
бенностей объектов строительства, условий их возведения и последующей эксплуатации.

13.4 Минимальные требования к контролю качества проектирования приведены в таблице 3.


При этом необходимо предусмотреть проверку того, что:

- требования и условия, принятые при проектировании, соответствуют действующим нормам;

- использованы адекватные расчетные модели, а сами расчеты проведены с необходимой точ-


ностью; в этих целях рекомендуется проведение параллельных расчетов с использованием
независимо разработанных, сертифицированных программных средств, сравнительный анализ
расчетных схем и полученных результатов расчета;

- чертежи и другая проектная документация соответствуют результатам расчетов и требованиям


норм;

- технические решения по требованиям, не регламентированным нормативными документами,


приняты с надлежащим обоснованием.

Таблица 3 Контроль качества проектирования

Класс здания, Уровень


Контроль качества проектирования
сооружения ответственности
Независимый контроль, осуществляемый организацией
С-3 Повышенный
отличной от той, которая разрабатывала проект
Контроль внутри организации, которая разрабатывала про-
С-2 Нормальный
ект, лицами, которые не участвовали в разработке проекта
Самопроверка: проверка проводится лицами, которые раз-
С-1 Пониженный
рабатывали проект

13.5 Оценку эксплуатационных характеристик изделий и конструкций следует проводить в рам-


ках системы, предусмотренной действующим законодательством и нормативными документами.

13.6 Контроль строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений, и их рекон-

34
NCM E.02.02:2015

струкции осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных докумен-


тов. Минимальные требования к контролю качества строительно-монтажных работ приведены в
таблице 4.

Таблица 4 Контроль качества строительно-монтажных работ

Класс здания, Уровень


Минимальные требования к инспекции
сооружения ответственности
С-3 Повышенный Контроль третьей стороной
Контроль в соответствии с правилами организации осу-
С-2 Нормальный
ществляющей строительство
С-1 Пониженный Самоосвидетельствование

12.7 Контроль обеспечения нормальной эксплуатации строительных объектов осуществляется


на основе требований действующего законодательства и действующих нормативных докумен-
тов.

14 Оценка технического состояния


14.1 Оценку технического состояния строительных объектов следует проводить в следующих
случаях:

а) по истечении расчетного срока службы объекта;

b) при проверке возможности существующей конструкции объекта выдерживать нагрузки, свя-


занные с ожиданиями эксплуатационных изменений в использовании данного объекта (при ре-
конструкции и капитальном ремонте объекта, перепланировки помещений и т.п.);

c) при изменении природно-климатических условий места расположения строительного объекта


(изменения сейсмичности, затопления и подтопления площадки и т.п.);

d) при нормативном изменении величины расчётной сейсмичности строительного объекта за


время его эксплуатации в сторону увеличения;

e) при проверке эксплуатационной пригодности конструкций, подвергшихся пожару, взрыву, сти-


хийных бедствий природного характера (землетрясения и т.п.);

f) при капитальном ремонте или реконструкции объекта (даже в случаях, не сопровождающихся


увеличением нагрузок), а также при износе конструкции при их длительной эксплуатации;

g) при наличии дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие силовых, коррози-


онных, температурных или иных воздействий, в том числе неравномерных просадок фундамен-
тов, деформации оснований), которые могут снизить прочностные, деформативные характери-
стики конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние объекта в целом;

h) при выявлении отступлений от проекта в процессе эксплуатации, снижающих несущую спо-


собность и эксплуатационные качества конструкций;

i) при изменении функционального (технологического) назначения объекта;

k) при возобновлении прерванного строительства объектов при отсутствии консервации или по


истечении трёх лет после прекращения строительства при выполнении консервации, за исклю-
чением случаев, когда строительство осуществлялось без наличия проектной документации,
разработанной в установленном порядке;

l) при необходимости контроля и оценки состояния конструкций эксплуатируемых объектов, рас-


положенных вблизи от вновь строящихся объектов;

m) при частичном сносе объекта в части оценки состояния конструкции его сохраняемой части;

35
NCM E.02.02:2015

n) при необходимости определения пригодности строительных конструкций объекта для нор-


мальной эксплуатации, а также жилых зданий для проживания в них;
o) при проведении технического мониторинга.

14.2 Проверку и оценку технического состояния строительного объекта проводят по плану тех-
нического обслуживания, по запросу владельцев или органов власти.

14.3 При оценке технического состояния анализ и расчет существующих конструкций необходи-
мо выполнять на основе положений, изложенных в разделах 4 – 13, и результатов обследова-
ния. Отменённые нормативные документы, действовавшие в период проектирования первона-
чальной конструкции, а также численные данные, правила и методики, не рассматриваемые в
действующих нормативных документах, могут быть использованы только как вспомогательные
материалы.

14.4 При проведении анализа и расчета конструкций на стадии оценки их технического состоя-
ния размеры элементов конструкции и их соединений допускается принимать в соответствии с
первоначальной проектной документацией, в том случае, если при обследовании не выявлено
каких-либо существенных отклонений. В противном случае необходимо использовать результа-
ты непосредственных измерений и натурных обследований.

14.5 При проведении расчетов по оценке технического состояния строительного объекта нагруз-
ки и климатические воздействия должны соответствовать фактическим расчетным ситуациям.

14.6 Свойства материалов следует рассматривать в соответствии с фактическим состоянием


конструкции. В случае, если имеются документы по первоначальному проекту сооружения и в
результате технического обследования не зафиксированы изменения свойств материалов, до-
пускается использовать расчетные значения, принятые в первоначальном проекте. При необхо-
димости следует провести контроль (разрушающий или неразрушающий) и проверку несущей
способности конструкций, на основе полученных при обследовании данных.

14.7 Проверка конструкций по результатам обследований и выполненных расчетов должна со-


держать выводы о текущем техническом состоянии строительного объекта и возможных услови-
ях его дальнейшей эксплуатации.

15 Применение вероятностно-статистических методов


Вероятностно-статистические методы рекомендуется применять для обоснования нормативных
и расчетных характеристик материалов и оснований, нагрузок и коэффициентов сочетаний. Ис-
пользование указанных методов допускается при наличии достаточных данных об изменчивости
основных параметров, в случае, если количество (длина ряда) данных позволяет проводить их
статистический анализ (в частности, эти данные должны быть однородными и статически неза-
висимыми).

Применение таких методов допускаются при наличии эффективных вероятностных методик


учета случайной изменчивости основных параметров, соответствующих принятой расчетной
схеме.

36
NCM E.02.02:2015

Приложение A
(нормативное)

Классификация зданий и сооружений по


уровню (классу ответственности).
Класс (уровень) Описание предполагае-
Наименование зданий и сооружений
ответственности мых последствий
Незначительные послед- а) Теплицы, мобильные здания (сборно-разборные и
ствия для жизни людей и контейнерного типа), склады временного содержания,
небольшие или несуще- в которых не предусматривается постоянного пребы-
С-1 (пониженный)
ственные экономические, вания людей;
социальные или экологи- b) Сооружения с ограниченными срока- ми службы и
ческие последствия пребыванием в них людей.
Средние последствия для Здания и сооружения, не вошедшие в классы С-1 и
жизни людей, значитель- С-3.
С-2 (нормальный) ные экономические, соци-
альные или экологические
последствия
Тяжёлые последствия Группа 1. Здания и сооружения особо опасные и
для жизни людей или технически сложные.
очень большие экономи- 1.1 Объекты энергетики (в том числе ядерные уста-
ческие, социальные или новки, пункт хранения ядерных материалов и радио-
экологические послед- активных веществ).
ствия 1.2 Гидротехнические сооружения первого и второго
классов.
1.3 Объекты технической связи, линейно-кабельные
коммуникации и др. объекты инфраструктуры связи.
1.4 Линии электропередачи и иные объекты электро-
сетевого хозяйства напряжением 330 киловатт и бо-
лее.
1.5 Объекты космической инфраструктуры.
1.6 Аэропорты и иные объекты авиационной инфра-
структуры.
1.7 Морские порты, за исключением морских специа-
лизированных портов, предназначенных для обслужи-
вания спортивных прогулочных судов.
1.8 Тепловые электростанции мощностью 150 мега-
ватт и выше.
С-3 (повышенный 1.9 Производственные объекты, на которых:
уровень) а) получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, транспортируются и уничтожа-
ются опасные вещества, в количествах, превышаю-
щих предельные;
b) получаются расплавы чёрных и цветных металлов
на основе этих расплавов;
c) ведутся работы по обогащению полезных ископае-
мых, а также работы в подземных условиях;
d) используются стационарно установленные канат-
ные дороги, фуникулеры.

Группа 2. Здания и сооружения опасные и техни-


чески сложные.
2.1 Объекты инфраструктуры железнодорожного
транспорта.
2.2 Метрополитены.
2.3 Объекты с наличием пролётов более чем 100 м,
консоли более чем 20 м и заглублением подземной
части (полностью или частично) ниже планировочной
отметки земли более чем на 10 м.

37
NCM E.02.02:2015

Приложение А (продолжение)
2.4 Объекты, функционирование которых необходимо
при землетрясении и ликвидации его последствий
(здания правительственной связи, службы МЧС и
полиции, системы энерго- и водоснабжения, сооруже-
ния пожаротушения, газоснабжения; сооружения,
содержащие большое количество токсичных или
взрывчатых веществ, которые могут быть опасны ми
для населения; медицинские -учреждения, имеющие
оборудование для использования в аварийных ситуа-
циях).
2.5 Здания основных музеев, государственных архи-
вов, административных органов управления, храни-
лищ национальных и культурных ценностей.
2.6 Крупные учреждения здравоохранения, а также
зрелищные объекты (включая крытые спортивные
сооружения с трибунами для зрителей) и торговые
объекты с массовым
нахождением людей (более 250 человек).
2.7 Сооружения пролётом 60÷100 м, общественные и
административные здания высотой более 55,00 м,
жилые здания высотой более 75,00 м.
2.8 Мачты и башни, сооружения связи и телерадио-
вещания, трубы высотой более 100 м.
2.9 Тоннели, трубопроводы на дорогах высшей кате-
гории или имеющие протяжённость более 500 м, мо-
стовые сооружения с пролётами 200 м и более.
2.10 Объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью
более 150 мВт.
2.11 Объекты, расположенные в сейсмических райо-
нах, в которых возникает опасность для нахождения в
них маломобильных групп населения (больницы, шко-
лы, дошкольные учреждения, дома инвалидов и пре-
старелых).
2.12 Другие объекты, разрушения которых может при-
вести к тяжёлым экономическим и социальным по-
следствиям в результате опасных воздействий при-
родного и/или технического происхождения.

38
NCM E.02.02:2015

Приложение B
(нормативное)

Перечень зданий и сооружений с массовым нахождением людей


1. Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и бо-
лее.

2. Здания музеев, государственных архивов, административных органов управления, хранилищ


национальных и культурных ценностей республиканского уровня подчинения.

3. Зрелищные, спортивные развлекательные объекты, торговые предприятия в том случае,


если:

- количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более;

- количество людей, находящихся на прилегающей территории превышает 10000 человек.

4. Здания, в которых расположены рестораны, кафе и другие подобные помещения на 100 по-
садочных мест и более.

5. Здания дошкольных и образовательных учреждений, школ, учебных заведений на 100 посто-


янных посетителей и имеющих высоту 2 этажа и более.

6. Пассажирские терминалы (здания аэровокзалов, ж/д вокзалов, автовокзалов, речных и мор-


ских вокзалов) республиканского уровня подчинения и на крупных транспортных узлах; станции
метрополитена, здания культовых учреждений.

7. Гостиницы на 50 мест и более.

8. Стационары лечебных учреждений на 50 коек и более.

9. Амбулаторные лечебные учреждения на 100 посетителей и более.

10. Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и
более.

39
NCM E.02.02:2015

Библиография

1. СП 63.13330-2012 «СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные


положения».
2. ГОСТ Р 54257-2010. Надёжность строительных конструкций их оснований.
3. Межгосударственный стандарт «Надёжность строительных конструкций и оснований. Ос-
новные положения» (проект 2014 г.).
4. Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях М, 2002.
5. Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычай-
ных ситуациях. М, 2002.
6. Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от проектирующего обрушения. – М.:
Правительство Москвы – Москомархитектура 2005.
7. МГСН 4.19 2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных
высотных зданий и зданий комплексов в г. Москве М., 2005.
8. Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения - М.: Прави-
тельство Москвы – Москомархитектура 2005.
9. МДС 20-2.2008. Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролёт-
ных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздей-
ствиях. – М.: ФГУП. «НИЦ Строительство». 2008.
10. EN 1990 Eurocode: Basis of structural design (основы проектирования строительных кон-
струкций).

40
NCM E.02.02:2015

Содержание
Предисловие ......................................................................................................................... 20

1 Область применения ............................................................................................................ 22

2 Нормативные ссылки ............................................................................................................ 22

3 Термины и определения ....................................................................................................... 22

4 Общие требования ................................................................................................................ 24

5 Долговечность конструкций и оснований зданий и сооружений ....................................... 26

6 Предельные состояния ......................................................................................................... 26

7 Нагрузки и воздействия ......................................................................................................... 29

8 Свойства строительных материалов и грунтов .................................................................. 30

9 Геометрические параметры ................................................................................................. 31

10 Условия работы материалов, конструкций и оснований ................................................. 31

11 Учёт ответственности сооружений ..................................................................................... 32

12 Общие требования к расчетным моделям ........................................................................ 32

13 Контроль качества ............................................................................................................... 34

14 Оценка технического состояния ......................................................................................... 35

15 Применение вероятностно-статистических методов ....................................................... 36

Приложение A (нормативное) Классификация зданий и сооружений по уровню


(классу ответственности) ...................................................... 37

Приложение B (нормативное) Перечень зданий и сооружений с массовым


нахождением людей ………………...………. ........................ 39

Библиография ........................................................................................................................... 40

Конец перевода

41
NCM E.02.02:2015

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT-C E.02 "Fiabilita-
tea şi siguranţa construcţiilor" care au acceptat proiectul documentului normativ:

Preşedinte Anatolie Zolotcov Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


Viceministru al MDRC

Secretar, membru Piotr Eremeev Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


şef-adjunct al Direcţiei reglementări tehnico-
economice

Reprezentant al Piotr Eremeev Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


MDRC şef-adjunct al Direcţiei reglementări tehnico-
economice

Membri Grigore Popov Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


Expert Tehnic

Iurii Liunenco UTM catedra „Construcţii arhitectonice” Dr.conf.

Ion Bubuioc expert tehnic

Anatolie Laşcul INCP „Urbanproiect” al MDRC, spec.principal,


şef Centrlul de calcul
Vasile Alcaz Institutul de Geologie şi Seismologie AŞM, Dr.hab.
Mihail Potîrcă Serviciul de Stat privind Verificarea şi Expertizarea
Proiectelor şi Construcţiilor, Dr.hab.

42
NCM E.02.02:2015

Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca
utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amenda-
mentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în publi-
caţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor,
pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte
publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu
prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

43
NCM E.02.02:2015

Ediție oficială
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM E.02.02:2015
”Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor
de fundații. Principii de bază.”
Responsabil de ediție ing.

Tiraj ____ ex. Comanda nr. _____

Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenței 6/1
www.incercom.md

44

S-ar putea să vă placă și