Sunteți pe pagina 1din 11

11. Dean Bye L., Students Musical Dictionary, Ed. Mel Bay Publications, Inc. Industrial dr.

,
Pacific, Missouri, 2009
12. Diaconu Adrian, Teoria superioară a muzicii, Conservatorul „George Enescu”, Iaşi, 1978
13. Ferry, Luc – Homo Aestheticus, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997
14. Gastoue, Amedee – Arta gregoriană, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967
15. Giuleanu, Victor – Melodica bizantină, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1971
16. Giuleanu Victor, Principii fundamentale in teoria muzicii, Ed. Muzicală, 1975
17. Giuleanu Victor, Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986
18. Giulvezan Ovidiu, Teoria muzicii, Facultatea de Muzică, Ed.Universităţii de Vest,
Timişoara,1998
19. Golea Antoin, Muzica din noaptea timpurilor până în zorii noi, Ed. Muzicală, Bucureşti,
1987 (2 vol.)
20. Iliuţ, Vasile – O carte a stilurilor muzicale, vol.1, Ed. Academiei de Muzică, Bucureşti,
1996
21. Iliuţ, Vasile – De la Wagner la contemporani, vol 1-4, Ed. Muzicală, Bucureşti
22. Mark Harrison, Contemporary Music Theory Level 2 –Music Education Systems, Ed. Hal
Leonard, Canada, 2010
23. Messiaen Olivier, Technique de mon langage musical, Paris, Ed. Leduc, 1944
24. Nemescu Octavian, Capacităţile semantice ale muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983
25. Oprea Gheorghe; Larisa Agapie, Folclor muzical românesc, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1983
26. Oprea Gheorghe, Studii de etnomuzicologie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 1998
27. Popescu Alexandru, Tendinţe actuale în evoluţia obiceiurilor populare româneşti, în
Revista de Etnografie şi Folclor, 1981
28. Popescu Crinuţa, Teoria muzicii, solfegiu-dicteu, Editura F.R.M., Bucureşti, 2009
29. Popescu Crinuţa, Studiu practic melodico-ritmic, Editura F.R.M., Bucureşti, 2011
30. Popescu Crinuţa, Muzica şi procesele psihice superioare, Editura Muzicală, Bucureşti,
2004
31. Râpă Constantin, Teoria superioară a muzicii, vol.1-2, Ed. Media Musica, Cluj, 2001
32. Sandu- Dediu Valentina, Muzica românească în perioada 1944-2000, Bucureşti, Ed.
Muzicală
33. Stefani Gino;Marconi Luca, La melodia -Gruppo Editoriale Fabbri-Bompiani-Sonzogno-
Etas, Milano, 1992
34. Webern Anton, Calea spre muzica nouă, Editura Muzicală, Bucureşti, 1988
*** - Dicţionar de termeni muzicali, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1984

ARMONIA

1. Analiza celor 32 de variaţiuni de L.V. Beethoven pe o temă de Diabelli.


2. Clasicism şi romantism în liedurile lui Schubert (analiza unui ciclu de lieduri
3. „Frumoasa morăriţă” „ Poveşti de iarnă” etc.
4. Extensii tonale în „Variaţiunile” pentru pian pe o temă de Corellin de S.
Rachmaninov.
5. Armonii cromatice în opera „Tristan şi Isolda „ de R.Wagner.
6. Armonii cromatice în opera „Parsifal” de R.Wagner.

Bibliografie orientativă:
1. Paşcanu Alexandru, Tratat de armonie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982
2. Petculescu Valentin, Armonie tonală, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2008
2
CONTRAPUNCT ŞI FUGĂ

1. Idei estetice în creaţia contemporană românească a anilor 80.


2. Vizualizarea opus-urilor contemporane.
3. Dansul contemporan şi muzica românească contemporană.
4. Tinerii compozitori – valori ale şcolii componistice româneşti.
5. Tiberiu Olah şi muzica sa .

Bibliografie orientativă:

1. Daniela Caraman-Fotea, Grigore Constantinescu, Iosif Sava, Ghid de balet, vol. I-II,
Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1973
2. Ştefan Niculescu, Reflecţii despre muzică, Editura Muzicală, Bucureşti, 1980
3. Ovidiu Varga, Orfeul moldav şi alţi şase mari ai secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti,
1981
4. Ovidiu Varga, Cei trei vienezi şi nostalgia lui Orfeu, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983
5. Octavian Nemescu, Capacităţile semantice ale muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983
6. Grete Tartler, Melopoetica, Editura Eminescu, Bucureşti, 1984
7. Nicolae Brînduş, Interferenţe, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984
8. Corneliu Cezar, Introducere în sonologie, Editura Muzicală, Bucureşti, 1984
9. Theodor Grigoriu, Muzica şi nimbul poeziei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986
10. Antoine Golea, Muzica din noaptea timpurilor pînă în zorile noi, Editura Muzicală, vol. I-
II, Bucureşti, 1987
11. Anton Webern, Calea spre muzica nouă, Editura Muzicală, Bucureşti, 1988
12. Anatol Vieru, Cuvinte despre muzică, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1994
13. Iannis Xenakis, Muzica, Arhitectura, Editura Muzicală a U.C.M.R., Bucureşti, 1997
14. Sorin Lerescu, Teatrul instrumental, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2001
15.Valentina Sandu-Dediu, Muzica românească între 1944–2000, Editura Muzicală,
Bucureşti, 2002
16.Mihaela Stănculescu-Vosganian, Tipologii polifonice în muzica românească
contemporană, Editura Muzicală, Bucureşti, 2002
17.Iancu Dumitrescu, Acousmatic provoker, Edition RēR MEGACORP, London, 2002
18. Ruxandra Arzoiu, Opera de cameră românească, Editura Muzicală, Bucureşti, 2002
19. Livia Teodorescu-Ciocănea, Timbrul muzical - Strategii de compoziţie, Editura Muzicală,
Bucureşti, 2004

ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI

1. Jaloane ale muzicii în perioada străveche şi veche pe teritoriile traco-daco-geţilor;


tipuri de cântare vocală şi instrumentală; manifestări artistice.
2. Tipuri de instrumente şi de manifestări muzicale în Dacia romană. Mărturii
3. Creaţii şi reprezentanţi ai muzicii sacre, de la începuturile creştinismului pe teritoriile
locuite de români la creaţiile contemporane.
4. Genuri, forme, creaţii şi reprezentanţi ai muzicii în epoca medievală
5. Muzica la intersecţia secolelor XVIII-XIX; trăsături stilistice, genuri, forme, creaţii,
reprezentanţi.
6. Cultura muzicală românească în prima jumătate a secolului XIX; Instituţii muzicale,
genuri, forme, creaţii, reprezentanţi.

3
7. Cultura muzicală românească în a doua jumătate a secolului XIX; Instituţii muzicale,
genuri, forme, creaţii, reprezentanţi.
8. Compozitori, precursori, monografii, detalii pe genuri, forme, creaţii.
9. Elan folcloric la compozitori precursori.
10. Personalitatea enesciană la confluenţa naţionalului cu universalul.
11. profunzimea gândirii muzicii enesciene.
12. Creaţia camerală a lui George Enescu
13. Creaţia concertantă a lui George Enescu
14. Creaţia simfonică a lui George Enescu
15. Creaţia vocal- simfonică a lui George Enescu
16. Oedip culme a gândirii enesciene.
17. Liedul în creaţia enescianaă.
18. Creaţia enesciană- confluenţa deplină cu matca folclorică.
19. Micromonografii de compozitori români; detalieri pe genuri, forme, creaţii.
20. Pragmatismul în creaţia compozitorilor români.
21. Neoclasicism muzical românesc.
22. Liedul în creaţia românească (accent pe o anumită perioadă sau reprezentanţi)
23. Simfonia în creaţia românească. (accent pe o anumită perioadă sau reprezentanţi).
24. Creaţia concertistică românească. (accent pe o anumită perioadă sau reprezentanţi)
25. Creaţia corală românească(accent pe o anumită perioadă sau reprezentanţi)
26. Clasici ai miniaturii pianistice româneşti: Tiberiu Brediceanu, Sabin Drăgoi, Mihail
Jora, Marţian Negrea, Paul Constantinescu, Liviu Comes.

Bibliografie orientativă:
1. Carmen Stoianov – Repere în neoclasicismul muzical românesc.
2. Carmen Stoianov- Neoclasicismul muzical românesc
3. Carmen Stoianov – Petru Stoianov- Istoria muzicii româneşti.
4. Carmen Stoianov – Petru Stoianov-Istoria muzicii româneşti în Sinteze an III,
Editura Fundaţiei România de Mâine.
5. Berger, G.W. – Muzica românească – sec. XX, Bucureşti, Editura Muzicală
6. Sandu, Dediu, Valentin, - Muzica românească în perioada 1944-2000, Bucureşti,
Ed. Muzicală.
7. Cosma, Oliviu – Hronicul muzicii româneşti, Bucureşti, Ed. Muzicii
8. Cosma, Oliviu- Oedipul enescian, Bucureşti, Editura Muzicală
9. Bentoiu, Pascal – Capodopere enesciene, Bucureşti, Editura Muzicală
10. Marinescu, Mihaela – Concertul instrumental românesc contemporan, Ed.
Muzicală, Bucureşti, 1984

ISTORIA MUZICII UNIVERSALE, STILISTICĂ, ESTETICĂ

1. Epoci şi stiluri muzicale: Renaştere, Baroc, Clasicism, Romantism, sec.XX:


consideraţii privind evoluţia gândirii muzicale, genuri, forme muzicale, reprezentanţi,
creaţii.
2. Creatori de
3. Locul muzicii în gândirea filosofică.
4. Confluenţa muzicii cu celelalte arte(literatură-poezie; arte plastice; arhitectură) sau
discipline ştiinţifice (matematică, electronică).
5. Reprezentanţi ai şcolilor muzicale naţionale în sec. XIX. genuri, forme muzicale,
reprezentanţi, creaţii.
6. Direcţii creatoare şi personalităţi în muzica sec. XX. genuri, forme muzicale,
reprezentanţi, creaţii.
4
7. Monografii de compozitori, interpreţi, instituţii muzicale.
8. Miniatura instrumentală în creaţia compozitorilor clasici, romantici, contemporani.
9. Simfonia în creaţia contemporană românească.
10. Creaţia de operă în creaţia contemporană românească.
11. Programatismul în creaţia compozitorilor romantici.
12. Genul simfonic în creaţia lui Gustav Mahler.
13. Relaţia pictură-muzică în estetica impresionistă.
14. Simfonia post-romantică în creaţia lui Johannes Brahms.
15. Expresionism muzical.
16. George Enescu – reprezentant de frunte al culturii muzicale româneşti.
17. Stil şi interpretare creativă în liedul romantic.
18. Particularităţile expresive ale liedului în clasicism, romantism, postromantism şi în
creaţia românească
19. Impresionismul în muzică: Claude Debussy şi Maurice Ravel.
20. Începuturile romantismului în Germania şi Austria: Beethoven, Weber, Schubert.
21. Clasicism sau romantism?: Johannes Brahms.
22. Camerata florentină. Naşterea operei ca gen.
23. Sonatele pentru pian de J.Haydn. Creaţia simfonică a lui J.Haydn
24. Sonatele pentru pian de W.A. Mozart. Creaţia camerală, concertistică , simfonică şi de
operă a lui W.A. Mozart.
25. Sonatele pentru pian de L.van. Beethoven.
26. Sonata clasică, model de echilibru, raţiune, sensibilitate, sobrietate

Bibliografie orientativă:
Alexandrescu, Romeo – Claude Debussy, viaţa şi opera, Ed. Muzicală, Bucureşti,1967
Alexandrescu, Romeo – Maurice Ravel, viaţa şi opera, Ed. Muzicală, Bucureşti 1964
Alexandrescu, Romeo – Gebriel Faure, viaţa şi opera, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968
Alexandrescu, Romeo – Paul Dukas, viaţa şi opera, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1971
Blaga, Lucian – Artă şi valoare (Trilogia valorilor), Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996
Blaga, Lucian – Orizomt şi stil, (Opere vol.9), Ed. Minerva, Bucureşti, 1985
Bălan, George – Muzica şi lumea ideilor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1975
Bălan, George – O istorie a muzicii universale, Ed. Albatros, Bucureşti, 1974
Berger, Wilhelm Georg – Muzica simfonică, Ghid, Ed. Muzicală, Bucureşti,
Vol.1 (clasică), 1967; vol.2 (romantică), 1972; vol.3 (romantică-
modernă), 1974; vol.4 (modernă-contemporană),1976;
Vol.5 (contemporană), 1977
Berger, Wilhelm Georg – Estetica sonatei, Ed. Muzicală, Bucureşti, vol.1 (clasică),
1981; vol.2 (romantică), 1983; vol.3 (moderne), 1984; vol.4 (con-
temporane), 1985; vol.5 (baroce), 1985; vol.6 (Teoria generală a
sonatei), 1986
Bentoiu, Pascal – Gândirea muzicală, Ed.Muzicală, Bucureşti, 1975
Bentoiu, Pascal – Imagine şi sens, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1973
Brumaru, Ada – Romantismul în muzică, (2 vol.), Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962
Brumariu, Liviu/ Constantinescu, Grigore - Postromantismul, Ed. Fundaţiei
“România de Mâine”, Bucureşti, 1996
Ciortea, Tudor – Cvartetele de Beethoven, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968
Comes, Liviu – Melodica palestriniană, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1977
Cuclin, Dimitrie – Tratat de estetică muzicală, Ed.Oltenia, Bucureşti, 1933
Dumitrescu, Ilinca (Îngr.ed.)– Mihail Jora.Studii şi documente, vol.1, Ed. Muzicală
Bucureşti, 1995
Eco, Umberto – Opera deschisă, Ed. pt.literatură universală, Bucureşti
Eisikovitz, Max – Polifonia muzicală a Renaşterii, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1966
Ferry, Luc – Homo Aestheticus, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997
5
Gastoue, Amedee – Arta gregoriană, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967
Giuleanu, Victor – Melodica bizantină, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1971
Golea, Antoin – Muzica din noaptea timpurilor până în zorii noi, Ed. Muzicală,
Bucureşti, 1987 (2 vol.)
Iliuţ, Vasile – O carte a stilurilor muzicale, vol.1, Ed. Academiei de Muzică,
Bucureşti, 1996
Iliuţ, Vasile – De la Wagner la contemporani, vol 1-4, Ed. Muzicală, Bucureşti
Leahu, Alexandru – Domenico Scarlatti, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1965
Leahu, Alexandru – Maeştrii claviaturii, ED. Muzicală, Bucureşti, 1976
Kandinski, Wassily – Spiritualul în artă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1994
Schonberg, Harold – Vieţile marilor compozitori, Ed. Lider, Bucureşti, 2000
Stravinski, Igor – Poetica muzicală, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967
Stoianov, Carmen – Neoclasicismul muzical românesc, Ed. Fundaţiei
“România de Mâine”, Bucureşti, 2001
Stoianov, Carmen/ Stoianov, Petru – Istoria muzicii româneşti, Ed. Fundaţiei
“ România de Mâine”, Bucureşti, 2005
Ştefănescu, Ioana – O istorie a muzicii universale, vo.1-4, Bucureşti, Ed. Fundaţiei
Culturale Române
Tatarkiewicz, Wladyslaw – Istoria esteticii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978
Toduţă, Sigismund – Formele muzicale ale Barocului în operele lui J.S.Bach,
Ed. Muzicală, Bucureşti, 1978
Tomescu, Vasile – Paul Constantinescu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967
*** - Larousse. Dicţionar de mari muzicieni, Ed. Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2000
*** - Dicţionar de termeni muzicali, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1984

FOLCLOR MUZICAL ( etnomuzicologie), etnologie , antropologie culturală


tradițională

1. Monografia etnomuzicală a satului/comunei/zonei ..............


2. Studiu etnomuzicologic al obiceiurilor de primăvară/vară/iarmă din zona
etnofolclorică.........
3. Studiu etnomuzicologic al cântecului propriu – zic din zona.......
4. Studiu etnomuzicologic al colindului din zona.......
5. Studiu etnomuzicologic al doinei din zona.....
6. Studiu etnomuzicologic al baladei (cântecului epic) din zona.....
7. Studiu etnomuzicologic al jocurilor(dansurilor) din zona.............
8. Sisteme ritmice folosite în practica muzicii tradiționale din zona.....
9. Sisteme sonore folosite în practica muzicii tradiționale din zona.....
10. Studiu etnosonologic asupra ritualurilor agrare din zona.....
11. Ritualuri de trecere din zona/satul/comuna.............
12. Spectacolul nunții din zona/satul/comuna........Privire diacronică.
13. Repertoriul muzical păstoresc din zona/satul/comuna.......Privire diacronică
14. Repertoriul muzical orășenesc. Diacronismul acestuia și schimbările semnificative
manifestate în ultimii 50 de ani.
15. Studiu etnologic asupra instrumentelor muzicale tradiționale folosite de tarafurile din
zona .........
16. Monografia vetrei lăutărești din zona.......
6
17. Fenomenul globalizării culturale și manifestarea lui în domeniul culturii muzicale
tradiționale
18. Implicarea mediei audio vizuale în redarea scenică/ radiofonică și de concert a modelelor
etnologice tradiționale.
19. Spiritualitatea tradițională vs. fenomenul globalizării culturale.
20. Fenomenul comunicării prin intermediul muzicii tradiționale.
21. Stilul liber improvizatoric specific zonei ...
(se vor trata pe rând categoriile folclorice: balada, doina, bocetul)
22. Repere diacronice (în evoluţie) asupra vieţii omului, oglindite în repertoriul muzical al
obiceiurilor familiale. Naşterea, nunta, înmormântarea.
Notă: Lucrarea poate fi tratată zonal.
23. Studiu diacronic etnomuzicologic asupra repertoriului muzical al obiceiurilor de muncă.
Claca, şezătoarea.
Notă: Subiectul poate fi tratat şi zonal.
24. Studiu etnomuzicologic asupra tipurilor de interpretare a categoriilor muzicale tradiţionale
vocale/instrumentale.
25. Valorificarea cântecului tradiţional prin prelucrări, armonizări şi aranjamente orchestrale.
26. Studiu etnomuzicologic şi antropologic asupra folclorului urban. Romanţa, cântecul de
petrecere, repertoriul mahalalelor, colindul de metrou, manifestările stradale din marile
oraşe, repertoriul muzical al cerşetorilor.
27. Studiu etnomuziclologic asupra repertoriului vârstelor. Repertoriul copiilor.
Structurile sonore oligocordice (prepentatonice). Ritmica specifică repertoriului copiilor.
Notă: Dacă există suficient material, subiectul se poate trata şi zonal.
28.Studiu diacronic etnomuzicologic asupra repertoriului muzical al obiceiurilor de muncă.
Claca, şezătoarea.
Notă: Subiectul poate fi tratat şi zonal.
29.Valorificarea folclorului tradiţional prin intermediul şcolii şi manifestărilor culturale
şcolare.Programe şcolare, manuale şcolare de educaţie muzicală, antologii şcolare, manifestări
culturale (festivaluri şcolare de folclor)
30.Valorificarea folclorului tradiţional prin media audio – vizuala şi festivaluri de folclor.

Bibliografie orientativă:

1. Brăiloiu, Constantin, Opere, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1967 (vol. I), 1979 (vol. IV – p. 55-
68)
2. Comişel, Emilia, Folclor muzical, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1967, p. 5-
180 (curs)
3. Oprea, Gheorghe / Larisa Agapie, Folclor muzical românesc, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1983
4. Oprea, Gheorghe, Studii de etnomuzicologie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Almarom, 1998
5. Suliţeanu, Ghizela, Psihologia folclorului muzical, Bucureşti, Editura Academiei, 1980
6. Suliţeanu, Ghizela, Criterii psihologice în definirea unui sistem de clasificare a muzicii
populare. Despre procesele de transpoziţie şi de substituire, în „Revista de Etnografie şi
Folclor”, tom 24, nr. 2/1979
7. Suliţeanu, Ghizela, Despre cercetările inter şi intradisciplinare în etnomuzicologie, în
„Revista de Etnografie şi Folclor”, tom 37, nr. 1/1979
8. Suliţeanu, Ghizela, Principiile şi legile folclorului în etnomuzicologie, în „Revista de
Etnografie şi Folclor”, tom 34, nr. 5/1989
9. Suliţeanu, Ghizela, Despre cercetările inter şi intradisciplinare în etnomuzicologie, în
„Revista de Etnografie şi Folclor”, tom 37, nr. 1/1992
10. Vianu, Tudor, Estetica, Bucureşti, Editura Univers, 1974

7
11. Suliţeanu, Ghizela, Metoda experimentală în etnomuzicologie, în „Revista de Etnografie
şi Folclor”, tom 14, nr. 5/1969
12. Suliţeanu, Ghizela, Metoda experimentală în etnomuzicologie, în „Revista de Etnografie
şi Folclor”, tom 14, nr. 5/1969
13. Alexandru, Tiberiu, Folcloristică, Organologie, Muzicologie, Studii, Bucureşti, Editura
Muzicală, vol. II-1980, p. 10-21, 118-129
14. Carp, Paula, Notarea relativă a melodiilor populare pe baza integrării lor într-un sistem
organic, în „Revista de Etnografie şi Folclor”, tom 5, nr. 1-2/1960, p. 7-24
15. Kahane, Mariana, De la sistem sonor la formă arhitectonică, în „Revista de Etnografie şi
Folclor”, tom 21, nr. 1/ Moldoveanu, Elisabeta, Consideraţii asupra cercetării interdisciplinare
a folclorului muzical, în „Revista de Etnografie şi Folclor”, tom 39, nr. 1-2/1994
16. Moldoveanu, Elisabeta, Consideraţii asupra cercetării interdisciplinare a folclorului
muzical, în „Revista de Etnografie şi Folclor”, tom 39, nr. 1-2/1994
17. Pop, Mihai, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, I.C.E.D., 1976
18. Popescu. Alexandru, Tendinţe actuale în evoluţia obiceiurilor populare româneşti, în
Revista de Etnografie şi Folclor, 1981, tom 26, nr. 2
19. Pop-Miculi, Otilia, Integrarea sistemelor sonore în desfăşurarea ritualurilor agrare,
Bucureşti, Ed. Didactica, 2004

Lector univ. dr. PTILIA POP - MICULI

FORME ŞI ANALIZE MUZICALE

1. Aspecte morfologice ale discursului muzical în creaţia clasică (J. Haydn, W.A. Mozart, L.
v. Beethoven)
2. Evoluţia tehnicilor de tip variaţional de la muzica clasică la creaţia contemporană
3. Prezenţa tehnicilor specific polifonice în sonata clasică
4. Forme şi genuri clasice din creaţia românească contemporană.
5. Contribuţia românească la înnoirea arhitecturii şi a limbajului muzical.
6. Aspecte ale evoluţiei formei de sonată în creaţia romantică.
7. Tema cu variaţiuni în creaţia lui L.v. Beethoven
8. Tema cu variaţiuni în creaţia lui J. Brahms.
9. Evoluţia concertului instrumental de la clasicism la romantism.
10. Concertul instrumental în muzica sec. XX-XXI

Bibliografie orientativă:
1. Universitatea Spiru Haret, Facultatea de muzică: Sinteze anul III, anul IV – Forme şi
analize muzicale (Editura Fundaţiei România de mâine, 2004-2005)
***: Dicţionar de termeni muzicali (Editura ştiinţifică şi encicplopedică, Bucureţi, 1984)
2. Anghel, Irinel: Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a
secolului XX (Bucuresti, Editura Muzicală, 1997
3. Bentoiu, Pascal: Imagine şi sens (Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor,
1973)
4. Bentoiu, Pascal:Capodopere enesciene (Editura muzicală, Bucureşti, 1999)
5. Berger, Wilhelm Georg: Estetica sonatei clasice (Editura Muzicală, Bucureşti,1981)
6. Berger, Wilhelm Georg: Ghid pentru muzica instrumentală de cameră (Editura Muzicală a
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din R.S.R.)
7. Berger, Wilhelm Georg:: Muzica simfonică barocă – clasică (Editura Muzicală a Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din R.S.R., 1967)
8. Berger, Wilhelm Georg:: Estetica sonatei contemporane (Editura Muzicală, Bucureşti,
1985)
8
9. Ciobanu, Maia: Forme muzicale (Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006)
10. Cojocaru, Dora: Creaţia lui György Ligeti în contextul stilistic al sec. XX (Editura
MediaMusica, Cluj-Napoca, 1999)
11. Messiaen, Olivier: Technique de mon langage musical (Paris, Leduc, 1944)
12. Cosma, O.L.: Hronicul muzicii româneşti vol. III şi IV (Editura Muzicală a Uniunii
Compozitorilor, Bucureşti, 1975, 1976)
13. . Cosma, O.L.: UNIVERSUL MUZICII ROMÂNESTI (Editura Muzicală a Uniunii
Compozitorilor, Bucureşti, 1995)
14 Cosma, Viorel: Muzicieni din România - Lexicon, vol.1 (Editura Muzicală, Bucureşti,
1989)
15. Nemescu, Octavian: Capacităţile semantice ale muzicii (Editura muzicală, Bucureşti,
1983)
16. Niculescu, Ştefan: Reflecţii despre muzică (Editura Muzicală, Bucureşti, 1980)
17. Petecel Teodoru, Despina: De la mimesis la arhetip (Editura Muzicală, Bucureşti, 2003)
18. Popescu Mihai: Repertoriul general al creatiei romanesti (Bucureşti,1987)
19. Pricope, Eugen: Simfonia pînă la Beethoven (Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor
din R.P.R., Bucureşti, 1968)
20. Sandu-Dediu, Valentina: Ludwig van Beethoven (Editura Muzicală, Bucureşti, 2000)
21. Sandu-Dediu, Valentina: Muzica românească între 1944 – 2000 (Bucuresti, Editura
Muzicală – 2002)
22. Tartler, Grete: Melopoetica (Bucureşti, Editura Eminescu,1984)
23. Webern, Anton: Calea spre muzica nouă (Editura Muzicală, Bucureşti, 1988)
24. Webern, Anton: Calea spre muzica nouă (Editura Muzicală, Bucureşti, 1988)
25. Xenakis, Iannis: Muzică Arhitectură (Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din
România, 1997)

DIRIJAT COR şi ANSAMBLU CORAL

1. Miniatura corala in creatia compozitorilor romani din secolul XX


2. Miniatura corala in creatia compozitorilor romani contemporani
3. Privire analitica asupra lucrarii “Missa Brevis” de Zdenek Lucas
4. Muzica corala si tehnologia contemporana
5. Lirica enesciana in creatia corala
6. Gospel-ul si negru spirituals in repertoriul formatiilor corale romanesti
7. Portrete de dirijori
8. Portrete de compozitori de muzica corala
9. Prezentarea diverselor formatii corale(activitate, stil de interpretare, aportul adus in
domeniul in care activeaza, etc.)

Bibliografie orientativă:

TEORIA INSTRUMENTELOR ŞI ORCHESTRAŢIE

1. Prezentarea orchestrală a sintaxelor armonice în creaţia lui George Enescu.


2. Prezentarea orchestrală a sintaxelor polifonice în creaţia lui George Enescu.
3. Prezentarea orchestrală a sintaxelor heterofone în creaţia lui George Enescu

Bibliografie orientativă:

9
1. Bentoiu Pascal, Aspects du monumental dans l’oeuvre d’Enesco, revista Muzica, nr 1, 1990
2. Bentoiu Pascal, Gândirea muzicală, Ed. Muzicala, 1975
3. Creţu Viorel, Procedee variationale in Suita a III-a ‘Sateasca’ de George Enescu. Propunere
pentru un model de analiza în Studii de muzicologie vol.XX, Ed. Muzicala, 1987
4. Creţu Viorel, Preliminarii la o analiză comparativă a variantelor Cvartetului de coarde
op.22 nr.2 de George Enescu în Tribuna musicologica, vol. II, Ed. Muzicala, 1989
5. Creţu Viorel, Procedee variationale si forma de sonata - dimensiuni ale gindirii muzicale
enesciene in revista Muzica nr. 1, 1991
6. Dediu Dan, Aplicaţii ale fenomenologiei arhetipale muzicale la Simfonia de cameră op. 33,
în George Enescu în muzica secolului XX
7. George Enescu – Monografie, Ed. Academiei, 1971, vol. II
8. Giuleanu Victor, Principii fundamentale in teoria muzicii, Ed. Muzicală, 1975
9. Giuleanu Victor, Georges Enesco, l’homme et l’oeuvre, în Enesciana IV , Ed. Muzicală,
1985
10. Iliuţ Vasile, O carte a stilurilor muzicale, vol.I, Editura Academiei de Muzică din
Bucureşti, 1996
11. Iorgulescu Adrian, Compoziţia, ca înfăptuire temporală, revista Muzica, nr.1, 1991
12. Moisescu Titus, George Enescu’s String Quartet in G Major Op. 22 No. 2, în Enesciana
II-III Georges Enesco, musicien complexe, Ed. Academiei, 1981
13. Niculescu Stefan, George Enescu si a III-a sa sonată pentru pian si vioara, revista Muzica,
nr.9, 1981, tipărit şi în volumul Simpozion ‘George Enescu’, Ed. Muzicală, 1984
14. Olah Tiberiu, Poliheterofonia lui Enescu. O noua metoda de organizare a materialului
sonor, revista Muzica, nr.1-2, 1982
Rădulescu Speranţa, studiul Tehnica variaţiei şi dezvoltării motivice în Cvartetele de coarde
op. 22 de George Enescu, în Centenarul George Enescu, 1881-1981, Ed. Muzicală, 1981
15. Rădulescu Speranţa, Elemente de provenienţă folclorică în muzica enesciană, revista
Muzica, nr.9/1981, p.20,
16. Timaru Valentin, Simfonismul enescian, Ed. muzicală a Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din România
17. Timaru Valentin, Observatii asupra genului muzical în revista Muzica, nr.2, 1998

ISTORIA LITERATURII INSTRUMENTALE ŞI VOCAL INSTRUMENTALE

1. Opera Barocă – geneză şi evoluţie


2. Istoricul sonatei pentru instrumentele cu claviatură
3. Basso continuo în genurile muzicii baroce
4. Muzica de dans în sec. XVI – XVII
5. Configuraţiile ansamblurilor în muzica de jazz
6. Curentele muzicii contemporane româneşti
7. Literatura ansamblurilor de suflători

Bibliografie orientativă:

CANTO

1. Cântul vocal ca mijloc de comunicare.


2.Însușirea tehnicii vocale corecte, o necesitate.
3.Cântul românesc și exigențele sale.
4.Respirația corectă și aplicațiile ei în cânt.
5.Arta cântului vocal în Baroc.
10
Bibliografie orientativă:

DIDACTICA EDUCAŢIEI MUZICALE

1. Lucrări destinate copiilor în creaţia compozitorului……X…


2. Monografii culturale (şcoli, formaţii, interpreţi etc)
3. Limbajul verbal şi limbajul muzical în raport cu problemele logopedice ale
elevilor.
4. Asupra transferului de strategii monodisciplinare la cele inter şi pluridisciplinare în
muzică ( creaţie, interpretare, curriculum şcolar)
5. Utilizarea diverselor instrumente muzicale în educaţia muzicală din învăţământul
obligatoriu.
6. Muzica şi publicul tânăr într-un grup şcolar
7. Muzica – metodă de prevenire a violenţei.
8. Disfuncţii ritmice şi sau melodice matrice – în interpretarea cântecelor de către copii
între 6 şi 16 ani.
9. Muzica şi publicul vârstei a treia.
10. Aspecte ale educaţiei muzicale în şcolile şi liceele vocaţionale cu specializare de
muzică, pedagogică, coregrafică, de teatru, muzici militare, teologică.

Bibliografie orientativă:
1. Gabriela Munteanu, Didactica educaţiei muzicale, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2005
2. Universitatea Spiru Haret, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
(D.P.P.P.D.), Sinteze anii I-IV, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004
3. Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Muzică, Sinteze anul III, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2005
4. Universitatea Spiru Haret, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Caiet
de Practică Pedagogică, Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2005

11