Sunteți pe pagina 1din 8
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI Amul 183 (XVII) — Nr. 689 PARTEAA LEGI, DECRETE, HOTARARI $I ALTE ACTE Vineri, 11 septembrie 2015 SUMAR Ne Pagina DECIZII ALE CURT! CONSTITUTIONALE Decizia nr. 471 din 16 iunie 2015 refertoare la excepia do ‘neconsttufonalitate a dispozilor ar. 281 alin. (8) Ita) din Codul de procedurs penala " HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIE! 718. — Hotirdre pentru modifcaroa i completarea Hotarari Guvernulu rv, 7.081/2002 privind slabiirea lunformei, echipamentuiu’ specific, insomnelor distinctive, insignel =! documentului'de legiimare pentru pals ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ‘ACE AOMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE 980. — Ordinal miistruli energje,itreprinderiormici gt Tiloci gi mediului de alace pevind aprobarea Procecufi de implemontare a scremel tansparente {9 ajutor do minis provazute tn cadrul Programulut hajonal multanual de infinjare si dezvotare do Incubatoare tehnologice gl da afacan 980. — Ordinal ministuul ransporturior prvind pubicarea ‘accopiari amendamentclor fa Codul international al mnifloacelor de_salvare (Codul LSA), adoptate de Grganizatia Mentima Internationals prin Rezoluia NSC3E8G9) a Comet de sigrafé marta cin 22 mal 2014. [ACTE ALE BANCII NATIONALE A ROMANIE! 28. — Circular’ privnd fansarea ta circu pumismatic a Lunei monede dn argint dedicate impinia 100 de ani {eta consiuirea Corpulul de Aviaie Roman REPUBLICARI Leges ar. 10/1995 priving caltatea In construct 24 78 os MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr, 689/11.1X.2015, 9 REPUBLICARI LEGEA Nr. 10/1995") privind calitatea in constructi ‘CAPITOLUL| Dispozitii generale Art. 1. — (1) Caltatea constructilor este rezultanta totalit performanfelor de comportare a acestora in exploatare, in Scopul salsfaceri, pe intreaga durata de exstenta, a exigentelor uilizatorilor si colectvitaior 2) Exigentele privind calitatea_instalatilor sia echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizoaza pe baza do roglementi specific fiecérui domeniu de activate ‘Art.2, — (1) Prevederile prezenteilegi se aplicé constructor si instalajilor aferente acestora, denumite in continuare Consiruofi, in etapele de proiectare, executie $1 receplie a Constructor, precum sin elapelo de exploatare ¢!interventila Constructle existento si de postutiizare a acostora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clas de importanta sau sursa de finanjare, in scopul protejari viet feamenilor, & bunurilor acestore, a societaji §i a mediull Inconjurator. (2) Instalatile prevazute ta alin. (1) cuprind instalatite electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventialie, de climatizerelconditionare aer, de slimentare cu apa si de canalizare, exclusiv instalajile, utilajele si echipamentele {ehnologice din interiorul sau exterior constructor. 'Ad. 3. — Prin prozenia loge so insliuie sistemul calla in construct, care 8 conduca la reaizarea gi exploatarea unor Construct de caltate corespunzétoare, in scopul prota vei ‘camendor, a bunutior acestora, a saceai sa medi inconjurator. ‘At. 4. — (1) Sistomul callin construct se aplic in mod iferentiat in funolie de categoria de. importanta. ale Constructor, conform requlamentelor si procedurlor de aplicare 2 fiecérei componente a sister (2) Ciasiicarea in categori de importanta a constructor se face ih funcie de comploxtae, destinati, mad de uiizare, rad de rise sub aspectul sigurantel, precum i dupa considerente ‘economice. ‘Ar. 5. — (1) Pentru objinerea unor construc de calitate sunt obligatort reaizarea si mentineres, pe intreaga durata de existenfa a construcilor, a urmatoarelorcerinte fundamentale plicable 4) reziston{a mecanica si stabiitate; b) secuntate la incendiu; ¢}igiena, sanatate gi mediu inconjurator; 4) siguranta si accesibiltate in exploatare; @) protectie impotiva zgomotulu, {}economie de energie zolare termi’, 4) ullizare sustenabild a resursolor naturalo™) {2) Aplicarea cerinjelor fundamentale se stabileste pe ‘domeni/subdomeni gi categori de construc si pe special ) Republcats in emul art. Vin Leges ne 17772015 pentru masses scomplotorea Log. 1011895 pv eta pentru instalaileaferente constructilor, prin reguiamente 9 Feglomentaitehnice in construct. Art. 6. — (1) Obligatiile privind asigurarea cerintelor ‘undameniale prevazut la at. 6, tn toate stapele prevazue la ‘an. 2, ov actorior mpi), pot responsebitaiorfecaruia Stabilo in conti igh (2) In sensu! prezentel leg, factor implicai provazat Ia ain, (1) sunt investor, proprietari, administrator, utizatori, fexecutanti, cercetateri, proiectanti, vericator de proiecte alestaj, experi tehnicl lest, auditor energetic penta lain testa, responsadlitehnci cu executia avtoriza, cin de fanlior aulorzal, producdtorifabricanji de produse pentru Eonstructi, reprazentanfiavtorizal al acestora, importator, dstbuitori de produse pentru construct, organismele de tvaluare gi verticare © constanfl performanjei produselor pentru constucti, organismele de evaluae tannic european in construct. organsmaleelaboratoare de agremento tence in constr, sboratoarele de analize si ncereart in construc ’n. 7, ~ (1) In conractele care se incheie on, dupa caz, in Aispoztie sau in avtorizatile co se emit, factor prevazutl faricolul precedent sunt obigas8 incre clauzee retertoar a nivell de caltate al constructor, corespunzdtoarecerinjcor, precum si garanjile materiale gi alle preveden, care s@ conduca la ealzarea acestorclauze ‘Q)]n contracts nu se po insrie vel scene, refertoare in calltate, nferoare reglementanior In vigoare, cu priv [a cern prevézute a ar. 5. CAPITOLUL IL ‘Sistemul calitafil in construct Ar, 8. — Sistemul cali in construct reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilali, regulamente, procedurl si mijloace, care concura la realizarea cali onstruciilor in toate etapele de concepere, realizare, cexploatare gi postutilzare a acestora. ‘Ant. 9. — Sistemul cali in constructii se compune din: 2) activitatea de reglementare in constructi; b) cortificarea performantei gi a conformitati produselor pentru construct; ‘c) agrementul tehnic In construct <) varificarea gi expertizarea tehnic’ a proiectelor; ) veriicarea calla lucrérlor executate, expertizarea tehnicd a execulellucrarlor gia constructor, precum gi auditul energetic al ciidirilor; ) managementulcaiitati in construc; 9) acreditarea si/sau autorizarea laboratoarelor de analize gi Ineereari in construc; In eanstuci, pubes In Montona Of a Romania, Para ex. £84 dn Zlule 2018, ddndu-so oxo’ o noua numerotro ‘Legon 011999 prin cal modiata pi in construc a fost publeata in Montoul fea 8! Remon, Para Ia. 12 dim 28 lamar 1905 ga mal fst i otaricea Guverous x 498/200! pentru sctualzarea Smelor amenalorcontaventonale, preva laa 33 dn Loge, 1885 prin eaaten ~Legoa 58772002 penta odie 7 ain 12 rom 2002; const, pubes in Monon! Ofea al Romane, Pate 298 cin Suni 200%, 40 én Légea ny, 10/996 prvnd caliatean consi, pubeatn Monitor Feil al Romani, Pata "ages ne. 1232007 pent medicare Leg; 70/1985 prvnd caltatea n consul publican Meitorl Ofll al Romani, Partoa |v. 307 in 9 mai 2007, teak din 12 oiemtie 2072, ev modi ulteioare rr. 18772012 pentru puneres in apsare a Lop nt 28672009 prin Cod pon, pubis in Mentor Ola al RoménieParoa |. 757 S)g) iin gone la 2 une a Gata nan vigaore a Lege. 172036. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA!, Nr, 689/11.1X.2015 hy) activitatea metrologied in construct i) receptia construct }) urmarirea comportari in exploatare gi interventi la cconstructile existente, precum si postullizarea construcfilor; k) exercitarea controlului de stat al alii n construct I) atestarea tehnico-profesionala si autorizarea specialigtilor care desfagoard activtate in construct. ‘Art. 10. — (1) Activitatea de regiementare tn construct cuprinde elaborarea de reglementari tehnice In domeniu, precum si activitaji speciice, corelative activitaji de reglementare, precum cercetare, testi, documentalil, studl, audit, banci de date, realizare de prototipuri (2) Reglementérile tehnice cuprind 'prevederi_privind proiectarea si execulia constructilor, eficienta energetica in cladiri, inspectia tehnica in exploatare a echipamentelor si Llilajeior thnoiogice, precum gi instalaflor pentru construdfi corinte gi nivele de performanta la produse pentru construc} cexploatarea si interventi in exploatare la construciiexistente, pprecum si postutiizarea consirudtior, a caror aplicare este obligatorie in vederea asiguréri cerinjelor fundamentale aplicabile constructilor.Aceste reglementar se aproba prin ordin al ministrului dezvoitari regionale si administraliei public gi se ppublicd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I ‘Att. 11. — (1) Certificarea performantel produselor pentru construct cu specificati tehnice de referint’ armonizate, respectiv certificarea conformitati' acestora cu. specificali tehnice de referinta nearmonizate se efectueaza, prin gra producatoruluiffabricantului, de catre—_organisme otiicate/desemnate/acreditate/abiltate, in conformitate cu regulamentele 5 procedurle aplicabile. (2) Produsele pentru constructi trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerinjelor fundamentale aplicabile Constructor in functie de utlizarea preconizata a acestora, 3) La lucrarile de constructii se interzice utiizarea de produse pentru constructi {ard cerlificarea si declararea, in Conditilelegi, a performantel, respect a conformitati acestora. Art. 12. — (1) Agrementele tehnice in construchi stabilesc, in condifile prezentei legi, aptitudines de utlzare, condiile de {abricatie, de transport, de depozitare, de punere in opera si de intretinere a acestora (2) La lucratile de construcfi care trebule s& asigure nivelul de calitate conform cerinfelor se vor folosi produse, procedee si cechipamente tradionale, precum si altele noi pentru care exist ‘agremente tehnice corespunzatoare. Art. 13. — (1) Verificarea proiectelor privind respectarea, reglementérilor tehnice referitoare la cerinfele fundamentale aplicabile se efectueazé de catre specialigti verificatori de proiecte atestati pe domenilsubdomenii si specialitali,ali decat ‘specialist elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele ia a cdror elaborare a partcipat sau proiectele pentru ‘care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de ‘expertiza tehnica. (2) Se interzice utilizarea prciectelor tehnice ga detalilor de ‘executie, neverificate in condijile alin. (1) -coroborat cu: provederile art, 6 alin. (2). (@) Veriicarea cali lucrarior executate pentru realizarea Cconstructilor gia intervontilor la construcile existente, pentru ‘care se emit, in conditile legi, autorizaji de construire sau de desfintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitor prin dirigin(! de gantier eutorizat, angajai ai investtorilor, gi prin Fesponsabili tehnici cu execulia aulorizali, angajali ai executantior (4) Expertizarea tehnica a proiectelor, a execute lucrailor sia consiructlor se efectueaza de catre expert tehnici atestat pe domenii/subdomenii si specialiaf At. 14. — (1) Managementul cali tn construe implied sirategii si mésuri specifice pentru asiqurarea respectari cerinjelor fundamentale aplicable constructor si constitu obigalaluturo factorlor care partcpa la otapee provzte la ar. (2) Operator economici care executa ucréri de constucti asiguranivelul de calilate corespunzator _cerintelor fundamentale, prin personal propriu si responsabilitehnici cu execula autoizai, pracum si print-un sistem propru conceput sirealzat. Art. 15. — Autorizarea si acreditarea laboratoarelior de analize 51 Incercari In consirueti se fac I conformitate cu revederile legale. ‘an. 16. —Asigurarea ectiviaiimetrologice in construc se realizeaza conform prevoderilor logale privind etalonarea, vetiicarea gi mentinerea in stare de functionare a mijloacalor de mBsurare gi contrl utiizate in acest domeniu Ant. 17. — (1) Receptia constructilor consitule cerificarea realizar acesiora pe baza examinarii lor nemilocte, in Conformitate cu documentajja de executle gi cu documentele ccuprinse in cartea tehnica a construct. (2) Cattea tehnicd @ constructiel cuprinde documentatia prvind " proiectarea, documentalieprivindexeculia, ocumentata pivin receptia si documentaliapriving urmarrea ccomportari in exploatare si intervengi asupra constructiel, se Intocmeste prin gia investitorului $1 se pred® proprietaruui consiruciei asifel: documentatia”privind. proiectarea_ gi ocumentalia privind executia, la receptia ia terminarca lucrailor, lar documentaiia privind receplia, precum $i documentatia privind urmarirea comportai in ‘exploatare $i interventii asupra constructcl la recepiia fnala a luererlor de construct (G) Proprietari constructilor au oblgatia s8 pastreze gi sé completeze la zi documentajia tehnicd privind urmairea comportérii In explostare si interventii asupra acostora Prevederile din cartea tehnicé a consiructel retertoare I exploatare sunt obligatori pentru proprietar, administrator $1 uilizator. In cazul asociaie de proprietan, cartea tehnica a Consiructici se pastreaza gi se completeaza la zi de cate administrator. La instinarea constructiel, cartea tehnica se preda noulu proprietr. (4) -Receplia constucilor se face de cate investtorproprietar, in prezentaproigctantui ga executantlu silsau reprezentanior de specialitte, legal desemnati de cesta. ‘Ar. 18. — (1) Urmativea comport tn exploatare a consirugfilor se face pe toata durata de exstenta a acestora si cuprinde ansamblui de acivitaiprivind examinarea drect8 sau investigarea cu mijoace de observare gi masurare specie, in scopul mentinori cerinjlorfundamentalo. (2) Intervene la constructileexistonte se refer la lucrért de construire, reconstrure, sprijnire provizorie a elementelor variate, desfiniare parjals, consoidare, reparaje, modifcare, extindere, reabiliare termicd, crestere a perfornanie energatice, renovare major’ ‘sau complexd,. dupa caz, ‘chimbare’ de destinatie, protejare, restaurare, conservare, desfinjaretotald. Acestea se efeciueaza in baza une’ expertize {ehnice intoemite de un expert tehnic atestat gi, dupa caz, in baza unui audit energetic intocmit de un auditor energatic pentru li atestat, cuprind proiectarea, execuia si recep lcrarior care necesita emiterea in condifile lagi a autorzalel de construire sau de desfinjare, dupa caz. Intervene la construcile existente se consemneaza oblgatoriu in cartea teh a consircte ‘Ait. 19, — Postutiizarea constructor cuprinde acivitatile do dezatectare, demontare si demolare a construcilor, de reconditionare si de refolosire a olamentelor si a produselor MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 689/11.1%.2015 " recuperatile, precum si reciclarea degeurilor cu asigurarea protectiel mediului potrvit lai Ant, 20. — (1) Controlul de stat al calitatit in construct cuprinde inspect fa investior, Ia unitaile de proiectare, de execute, de exploatare si de postulizare a constructor, privind existenta si respectarea sistemuluicalitai in construct (2) Controlul de stat al calitji in construct se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C., care raspunde de executarea controlului statulul cu privire la aplicarea unitaré a prevederilor legale in domeniul calitati constructor. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) nu se supun controlului de stat al cata in constructi, exercitat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C., locuinjele Unifamilisle parter gi anexele gospodaresti din proprietatea Persoanelor fizice,\ situate in mediul rural gi in satele apartinatoare municipilor si oraselor, precum si construcile provizori si lucraile care se poi executa fara autorizatio do ‘construire, potrivt igi Ar. 21. — (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeazé atestarea_tehnico- profesional a specialislor care desfagoara actvitate in Construcfi — verificatori de proiecte, experi tehnici, auditor energetic! pentru cli — pe domenii/subdomenii si categori de constructi gi pe specialtati pentru instalatile aferente construcilor,corespunzator cerinfelorfundamentale, precum si confirmarea periocicd privind exercitarea dreptului de practicd al acestora. (2) Inspectoratul de Statin Constructii— S.C. organizeazt 8) autorizarea laboratoarelor de analize gi inceredi; ) autorizarea responsabillor tehnici cu executia si a dirginjilor de gantier, precum gi confirmarea periodica privind ‘exercitarea dreptului de practics al acestora (3) Tarifele pentru atestare i autorizare se aproba prin ordin ‘al ministrului dezvoltariregionale si administratei publice gi se ‘suporta de partie interesate, CAPITOLUL II Obligatii si raspunderi SECTIUNEA 1 Obiigati $1 réspunderi ale investitoritor ‘Art. 22. — Investitori sunt persoane fizice sau jurdice care finanjeaza si realizeaza investili sau interventi la construcile existente in sensul legil gi au urmatoarele obligafi principale referitoare la calitatea constructor: a) stabiliea nivelului calitativ ce trebule realizat prin proiectare gi execulie pe baza reglementatilor tehnice, precum sia studillor ¢1 cercetarilor efectuate; b) oblinerea acorduriior gi a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizaliel de construire; ©) asigurarea verificani proiectelor prin specialist verificatori de proiecte atostal; 1d) asigurarea verificari executiei corecte a, luorérilor de. cconstruoti prin diigiati de specialitate sau operatori econamici de consultanta specializai, pe tot parcursul luerarior, ) actionarea in vederea solutionarii neconformitatior, 3 defectelor apérute pe parcursul execufiellucratilor, precum si a deficientelor proiectelo £) asigurarea recep lucrarior de construct la terminarea lucrarlor sila expirarea perioadel de garantie 49) intocmicea céititehnice a constructci gi predarea acestela cate proprietar, h) expertizarea constructor de catre expertitehnici atestati, ‘in situatile Tn care la aceste constructi so executa lucrari de natura celor prevézute la ar, 18 alin, 2) al prezentatlegi SECTIUNEA 2 2-0 Obiigati $1 rispunderi ale protectantiior Al, 23. — Proiectan{i de construc réspund de nd ‘urmatoarelor obliga principale referitoare la calitatea constructor: 4) precizarea prin proiect a categoriei de importan(a a constrict ) asigurarea prin proiecte si detalii de execute a niveluu de callate corespunzdtor cerinfelor, cu respectarea reglementarior tehnice ¢ a clauzelorcontractuale; ¢) prezentarea proiectelor elaborate in fala specialisior verifcatori de proiecte atestali, stabil) de catra investter, precum si solujonarea neconformitaiior si neconcordantolor sermalaio; 4) elaborarea caletolor de sarcini, a instrucnilortehnice privnd executia lucrénor,exploatarea, intetinerea gi reparaile, precum si, dupa cez, @ proiecteior de umérire prvind comportarea in timp a construcilor. Documentatia.privind postutiizarea constructor se efectueaz’ numai la solictarea Propretari ¢) stablrea, prin proiect, a fazelor de execute determinate pentru lucrdile aferente cernjlor si paricparea pe gantir la verticarie de caltate legate de acestea; 1) stablirea modului de tratare a ‘defectelor aparute in execu, din vina profoctaniuui, a construct la care rebuie 88 asigure nvelu de caltate corespunzatorcerinelor,precum s Uumérirea apliciri pe gantier @ soluifor adoptate, dupa Insugirea acestora de catre specialist verficatori de proiecte atest, la cererea investitrull, 9) participarea la intocmirea cari tehnice 2 constructel sla receplia lucranior executate h) asigurarea asistenjet tehnice, conform clauzelor contractual, pentru proiectele elaborate, pe perioada execute construgjilor sau a lucrarilor de interventie la consiructile existente; |) asigurerea_partciparii oblgatorie a proiectantulu coordenator de proiact si, dupa caz, a proieciantlor pe special la toate fazele de execuie stabil prin prolect sila receptia la terminarea lucrilr. ‘Ad. 24, — Cheltuelle generate de efectuarea unor iver suplimentare fel de documentatiatehnico-economica ‘aprobatd, ca urmare a unor erri de proiectae, sunt suportate 6e proiectentproiectantl coordonator de proiet i proiectani pe specialitai, persoane fizice sau jurdice, in soldar cu \eificatori prolectuu, la sesizarea justficatd a investtorlut $ilsau a beneiiciaruul in baza unui rapor Ge expertiza tehnicd elaborat de un expert tenic atest SECTIUNEA a 3.0 Obligati gf réspunderi ale executantitor ‘At. 25, — Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligaii principale: a). 'Sésizaréa investitorilor asupra_neconformitatiior si ‘neconcordantelor constatate In proiecte, in vederea solutionart b) Tnceperea execuliei lucranior numai la construct autorizate in coneiitile legit $1 numai pe baza gi in conformitate ‘cu proiecte verficate de specialist atestati ©) asigurarea nivelulul de calitate coraspunzator cerinjelor print-un sistem propriu de caltate conceput $i realizat prin personal propriu, cu responsabil tehnici cu executia autorizali d) convocaraa factorilor care trebuie 4 participe la verificarea luerarilor ajunse in faze determinante ale execute ilor necesare efectuarii acestora, in scopul btinerit acordului de continuare a lucratilor, 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 689/11.1X.2015 ©) solujonarea_neconformitailor, a defectelor sia nneconcordantelor aparute in fazele de execuie, numai pe baza soluilorstabiite de protectant cu acordulinvesttorului 1) uilizarea in executia lucrailor numal a produsélor si a procedeclor prevazute in proiect, ceriicate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realzarea cerinteor, precum $i gestionarea prabelor-maror inlocuitea produsolor si a procedeslor prevazute in proiect cu altele care Indeplinese Conailile precizate si numai pe baza solutiior sabilte. do proiecian cu acordu investtorlu; 9) respectarea proiectelor sia detalilor de execute pentru realizarea nivelulu de caltale corespunzator cerinjlor, 1) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructi —1.S.C. in cazul producer unor aecidente t’hnice in impul execute lucranlor, i) supunerea. la receplie numai a construcilor care corespund cerinfelor de caltate si pentru care a predat investitorulul documentele necesare intocmini cart tehnice a construc: }) aducerea la indepinice, a termenele statilite, a masurior dispuse prin aciele de contra sau prin documentelé de receptio a lucrarlor de construch i) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor caltative apérute din vina’sa, atat in perioade de executie, cat gi In Pericada de garantie stablta potivtlegi; 1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inj, la terminarea execute! luraor, 1m stablrea réspundetiortuturor partcipanjlor la procesul do produclie. — faciori de réspundere, colaborator, ubcontractanyi — in conformitate cu sistemul propriu. de asigurare a caitsi adoptt gi cu prevederielegale in vigoare. SECTIUNEA 4-2 Obrigatt $1 réspunder! ale spocialigtilorverifeatori do prolecte, ale responsabiliortehniel cu execula {1 alo expertilor tohnici,atestay! Art. 28. — (1) Specialist verfcatori de proiecte atestath raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste fsigurarea nivelului de calitate corespunzsior —cerinelor provectull {2) Responsabili tehnici cu executia autorizati réspund, conform atibutilor ce le revn, pentru realizarea nivelului de ‘altate corespunzator cerintelorfundamentale la lucrile de ‘construct pentru care sunt angeal (3) Expert tehniciatestal, angaja pentru expertizarea unor proiecte, lucrari deconstruct sau construct aflato. in explostare, réspund pentru solutile date. (4) Odiigatile specialstior atestati se stablesc prin regulamente de aplicare a leg (6) hn cazulproduceri unor everimente deosebite din cauza Lunar factor naturali sau antropicy, la soictarea Inspectoratuui de Stat in Construct — 18.C., experi tohnictatestali participa ta evaluarea star tehnice a constructor averiate in vederea stabil coneiilor de uiizare Tn continuare or de dezafeciare a acestora SECTIUNEA 9 5.0 Obligatit $i réspunderi ale proprietarlor constructilor Art. 27. — Proprietarii construcfilor au urmatoarele obligati principale: a) efectuarea la timp a lucréilor de intretinere si de reperati care le revin, prevazute conform normelar legale in cartea tehnica a constructel si rezultate din activitatea de urmarire @ comportari in timp a constructilor, Vee: 12 nota do subs de laa ln (1) 9) ») pastrarea si completarea la zi a c&rji tehnice a construcfei si predarea acesicia, la Instrdinarea consiructiel, noului roprietar; ©) asigurarea urmariri comportarit In timp a constructor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor thrice: d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum $i de lucrari de reparali ale constructie! numai pe bazé de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verfcate potrivit legi e) asigurarea realizirii lucrérllor de interventii asupra construcjior, impuse prin reglementarile legale; 1) asigurarea efectuari lucrarilor din etapa de postutlizare a constructor, cu respectarea prevederilorlegale in vigoare. SECTIUNEAs 6-3 Obiigatl gi réspundert ale administratorlor {$1 ale ulizatorilor constructor Art, 28. — Administratorii gi utlizatori’ construcfilor au Uurmatoarele obliga principale a) folosirea constructor conform instruct ‘exploatare prevazute In cartea tehnicd a construct ) efectuarea la timp a lucratilor de intreinere gi de reparati care le revin conform contractului ©) efectuarea de luorri de intervene fa constructia existent ‘in sensul prevederior art. 18 alin. (2). numai cu acordul proprietarulu gi cu respectarea pravederilor legale; 4) efectuarea urmarirt comportar in timp a constructor conform cari tehnice a construct! gi contractulul incheiat cu proprietarul 8) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat In Construct —.S.C., In cazul unor accidente tehnice la Construcile In exploatare, SECTIUNEA a 7-2 ‘Obiigatt $i raspunder! in activitatoa de corcotare Art. 29. — Unitatile care presteaza activitati de cercetare in construct au urmatoarele obligafi principale: a) efectuarea de cercetiri teoretice i experimentale preliminare, In vederea fundamentél reglementailortehnice in construct ») fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solu tehnice, produse g procedee noi pentru construct ) verificarea $1 controlul nollor produse i procedee la solicitarea producatorilor, in vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispoziilor legale. SECTIUNEA a 8-0 Obiigatil $i réspunderi comune ‘Act. 30. — Proiectantul, specalistulverfcator de proiecteatestat, fabricanti sl fumizori de materiale si produse pentru construcfi, executantul, responsabllultennic cu executia autorza, digintele de antler autorizat, expertultehnic alestat raspund potrivit obigatilor ‘elle revin pentru vile ascunse ale constructive int-un interval de 10 ani de la recepiia Iucrari, precum si dupa implinvea acestui termen, pe toat’ durata de existent @ constructei, pentru vcile stucturi de rezistenfa rozuitate din nerespeciarea normelor de proiectare gi de execufe in vigoare la data realizai h Art. 31%), — Proiectanti, precum si specialist atestati tehnico-profesional sau autorizaf, prevazull la art. 6, au obligatia 8a incheie asigurari de réspundere civil profesionala, cu valabiltate pe durata exercitri dreptului de practica cy MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 689/11.1X.2015 13 Art, 32. —Proiectanti, precum gi specialist atestaitehnico- profesional sau eutorizai, prevazuti la art. 6, au obligatia de @ pune la cispozita autortailr de reglementare gilsau de control in construc la solciteres acestora, documentele intocmite in exercitarea obligalilor ce le revin, SECTIUNEA a 9. CObiigatie $1 rdspunderte Inspectoratulul de Stat in Constructil — 15.0. Art. 33. — Inspectoratul de Stat in Construct — 1.8.6. fexercité controlul statului cu privire la aplicarea unitard prevederilor legale In domeniul caltatii constructor, in toate etapele si componentele sistemului caliaji in construcfi, constata contraventile, apica sanctiunile gi masurile prevazute de lege 1 dispune oprirea lucrarlorrealizate necorespunzator. Art. 34. —Prin exceptie de la prevederile art. 33, Ministerul ‘Apararii Najfonale, Ministerul Afacerilor Interne, Administratia Nalionala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informati Serviciul de Informalii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale gi Serviciul de Protectie gi Pazd exercit® controlul statuiui cu privie la aplicarea unitara a prevederilor legale in ‘domeniul cat constructor, in toate otapele gi componentole sistemului calitali in constructi, constata contraventile, aplic sanctiunile prevazute de lege si, dupa caz, dispun oprirea lucrarior realizate necorespunzator, pentru construc _amenajarie giinstalatile aferente obiectivelor militar si speciale din cadrul acestora, prin structurile propril de control, al ezror mod de organizare si functionare se stabileste prin ordine ale ‘conducatorilr institutilor respective. caPITOLULIV Sanctiuni Art, 35. (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construc ori executarea de modifica ale acestela fara respectarea reglementarior tehnice_privind Stabiitatea gi ezistenta, dac in acest fel este pus in percol viata sau integrates corporala a uneia on mai multor persoane, Constitue infaclune si be pedepsoste cu Inchisoare de a un fn ia Sani 3\intrzcorea unr dreptun (2) Fapta prevazuta la alin. (1), dacd a produs una ori mai multe dintre urmatoarele consecinje: pierderi de vieli omenesti vatamare grav a integral eorporale sav a s®natai une or ‘mai mltor persoane, cistugerea tolalé sau parialé @ onstusti, dstrugeres or dogradarea unorinstelati sau utiajo importante ori alte consecinje deosebit de grave, constituie infaojune 51 se pedepseste cu nchisoare de fa 3 a 10 ani gi intezicerea unor dreptun () Daca faptle provazute i ain. (1) au fost sivargito din culpa limtele speciale ale pedepselor se reduc la jumatate, ‘ar. 36. ~ In seneul prezentei leg, conatitue contraventie urmatoarei fate, daca nu au fost savarsito In ast de conc ‘Tncat, potrivit legil, s constituie infractiuni, si se sanctioneazd, cu amend8, astfel Ide la 10.000 tei a 20.000 8) executarea de modiic la construate ori demolaree acosteia cu incélcarea prevederiorrefertoare la autorizarea $i executares acestela; ) fealizarea do modifica, transtormén, modemizar consol fara proiect verfeat de specialist atstat conform prevederiorlegale si care pot sfecta cernfele fundamentale aplicabile; €) incalcarea fundamentale prevederilor referitoare la aplicabile constructor cerintele prevazute roglementrile tennice in vigoare la data contract proiecti sirespectiv, a execufeilucraior 4d) realizarea de construct faré proiecte sau pe baza de proiacte noveriicate de specialist alestal conform prevederilor legate @) feceptionarea constructiei de cate investitor cu incdlcarea prevederilrlegale; 1) elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solu rneconforme sau care conjin neconcordante intre diferitele sectuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de caltate al constructilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile, Odata cu constatarea contraventiel gi ‘sanciunii, proiectantul are obligatia de a compl documentaja tehnica, dupa caz, pe cheltuiala propria; 9) insugirea de catre specialisti verificatori de’ proiecte atestali a° prolectelor incomplete, care prezinta solu neconforme sau care confin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea rivelui de calitate al constructor corespunzator cerinjelor fundamentale aplicabile; h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respecta prevederile reglementarlor tehnice in vigoare la date contractari acestora, precum si stablirea unor solutt care conduc la incalcarea prevedenior refertoare ta cerintele fundamentale aplicabil i) interzicerea sau obstructionarea efectuait controluui caltati in construc, neprezentarea documentelor gi a actelor solictate de persoanele cu atributi de control siisau de utoritile competente, conform prevederilor legal; U.de la $.000 lela 10.000 lei 2) neasigurarea verifcérii executel lucréilor de construct prin specialist drigin de gantier autorizati sau care detin Certiicateechivalente, recunoscute in condiie eal b) organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului ‘de management al clita, precum si realizarea de construct fara specialistiresponsabilitehnici cu executia autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conti legi €) depasirea de catre verficaton de proiecte atestati, expert tohnici atestai, auditor energetici pentru cladiri atestati, responsabili tehnici cu executia autorizati si diiginti de gantier Aautorizai a competentelor pe domenii, subéomenii,speciatai sau grade profesionale pentru care sunt atestajilautorzatisi'sau neindepliirea obligatilor ce le revin potrivitreglementanitor In vigoare; 6) netndeplinirea obligalilorstabilte prin reguiamentele si procedurile elaborate in aplicarea prezentei gi, privind realizarea si mentinerea cerinjelor fundamentale in etapele de tealizare a construciilor, de exploatare si interventii la constructile existente si in etapa de postutlizare a acestora de tre factor implica, potivit responsabiitaiorecarua @) ;nepredarea carl consiructiei de catre investitor proprietarulul, respectiv documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia, la recepjia la terminarea, lucrdtilor, iar documentatia privind receptia si documentatia prvind urmarirea comportai in exploatare si interven asupra Construciel, la receptiafinelé a lucrailr de construct f) neexecutarea obligailor privind urmarirea comport in exploatare a constructilor de complexitate si importanté deosebits, referitoare la cerin{a fundamentala rezistonta rmecanica gi stabitate 9) necompletares si nepastrarea cérfi tehnice a constructie! conform prevederiior legale; 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 689/11.1X.2015 1h) neexecutarea obligailorprivind urmarirea comport in cexploatare a constructor si neexecutarea, In conaiile leg, 8 lucrilor de reparaf i consolidari; i) noamenajarea’terenurilor “ocupate temporar pentru aducerea lor la starea inijala, fa terminarea lucranor de construct }) neaplicarea de catre executant a soluilor stabil, in contiile leg, de proiectant sau expert tehnicatestat, pentru rezolvarea neconformitajilor, defectelor ori neconcordanfelor apérute in timpul execulei construcilor,respectiv a lucralor 4e interven ia consirucile existent; Il do fa 1.500 Ie a 6.000 lek 2a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta' a construcisi si nestabilrea fazolor doterminante supuse Control cata b) prevederea in proiect sau uilizarea unor produse necertiicate sau pentru care nu exista agremento tehnice fa lucrari la care trebuie si se asigure nivelul de calitate Corespunzator cerintelorfundamentale aplicabile: ©) nerespectarea prin proiecte a nivelului de caltate Corespunzator cern(elorfundamentale aplicabile: @) neconvocarea factorlor care trebuie $8 partcipe la veritcarea lucriorajunse in faze determinante ale execuliei sineasigurarea condiilor de vericare; ipsa nemotivata de la verifcarea lucrarlor alunse in faze determinant, ca urmare a convocai facute de executant; {) neindepiinirea obligaliel proiectantului de a stabil soli pontru remedierea defectelorsesizate, referitoere la cerintele fundamentale apicabile; 9) nesesizarea Inspectoratului de Stat in Constructi— S.C. {in cazul producer unr accidente tehnice la construcfile in ‘execute, precum sila cole In exploatare; h) neindepliniea, la termenul stabil, a masurilor cuprnse in actele de contrat i) reuzul experfiortehnic testa de participare la evaluarea sta tehnice a unor construct avariate din cauza unor factor ‘naturali sau antropici, la solictarea Inspectoratului de Stat in Constructi—18.6 Art. 37. — (1) Odatd cu aplicarea amenzii de catre persoanele cu atrbuti de control din cadrul inspectoratului de Statin Consiructii— 18.C., peniru contraventile provézute la art 36, Ministerul Dezvoltari Regionale gi Administrajel Publica poate dispune prin ordin al ministulul, ca sanctiune complementara, suspendarea dreptului de practica al specialstior atestali care desfagoaré acivitate in construc pentru o perioads cuprinsa intre 6 luni gi 12 uni, proportional cu nivelul amenzii apicate gi In functio de natura gi gravitatea fap. (2) Inspectoratul de Stat tn Construct — LS.C. poate dispune ca sancjiune complementaré, odata cu aplicarea ‘amenzi pentru contraventile prevazute fa ar. 36, suspendarea dropiuul de practica al specialigtior autorizati care destégoara activitate in constuchi pentru o perioada cuprinsa inte 6 luni si 42 luni, proporjonal cu nivel amenzitapticae gi In funclie de natura si gfavitatea faptei, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvottani Regionale gi Administratiei Publice. ‘At. 38. — (1) Sanciunie coniraventionale prevézutela art. 35, 0 aplca atat persoanelorurice, cat si persoanelor fice. (2) in concitile prezentel leg, coniravenientul poate achita jumatate din minimul amenziistabilte prin procesul-vorbal de Contraventie, in termen de 48 de ore de la data iuari la ccunostinfa a sancfiuni contravenfional. At 38. — (1) Constatarea contraventilor prevazute la ar. 38 siaplcarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu arbuti de control din cacrulInspectoratului de Statin Constructi— I. lar, in cazurle prevazute la art. 34, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Aparérii’ Najionale, Ministerul Aiacerilor Inteme, Administralia Nalfonala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informati, Serviciul de Informatii Externe, ‘Serviciul de Telecomunicatii Speciale gi Serviciu de Protectie gi Paz’ (2) Dreptul de a aplica amenzile prevazute la art, 36 se prescrie in termen de 3 ani dela data savarsin faptel ‘Art, 40. — Contraventilor prevazute la art. 36 le sunt aplcabile dispozitile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind, regimul juridic al contraventilor, aprobaté cu moditicari si ccompletéri prin Legea nr. 180/202, cu modificarile $i ccompletarie ulterioare. CAPITOLULV Dispoziti finale gi tranzitori Art 41, — (1) Regulamentele cu privre ta componentele sistomului cali in constructi se elaboreaza de Ministerul Dezvolttii Regionale si Administatiei Publice si se aprob8 prin hotarri ale Guvernulu (2) Procedure pentru apicarearegulamentelor prevazute la alin. (1) si, dupa caz, instrucjiun in apicarea acestora se aproba prin ordin al ministrulu dezvoltti regionale 51 administratei publice At, 42. — Prin excoplie de fa art. 13, proiectele pentru locuinjele nifemiliale parter i anexele| gospodaresti din propristatea persoanelorzce, situate in medi rural sin stele ~apartinatoare municipillor si oragelor, precum i constructile provizori pentru care nu se emit autorizati de construire nu se supun veri de cate verificatr de proiecte atest ‘Art 43. — (1) lnvestioril sau proprictari au obligatia sa vireze catre Inspectoratul de Statin Constructi—I.S.C. 0 suma echivalenta cu o coté de 0.5% din valoarea autonzata, fra TVA, a luctélor pentru realizarea construetilor noi ga luersrlor de interventie ia constructile existente pentru care se emit, in condifilelegi, autorizati de construieldestinjare, cu exceplia investitororpropretarior care realizeaza luca de intervene pentru consolidarea cladilor de locut Incadrate in casa | de rise solsmic. (2) Suma echivalent cote de 0,5% prevazut la alin. (1) se determin $i se vireaza aire ‘Inspectoratul de Stat in Construi— LS.C. astel a) 50% din suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valor luerénior autorzate se vireaza de care invesitr sau proprietai la data transmitori la Inspectoratul do Stat tn Construct — USC. a inglinjari privind data inceperi lucrrlor autorizate, astfel cum este prevazut in Legea nr. 50/1991. privind autorizarea executari lucréilor de construc, republicat cu ‘modifcdile gi completa uiterioare; ) suma fezultaté ca ciferenié inte suma echivalent cote 0.5% aplcate valori finale, tard TVA, alucrarlor executate $i ‘uma viraté potvit prevederior lit. a) se vireazé de catre investitor sau proprietar la data semndrii procesulu-verbal de receptie la terminarea Iucralor. (3) Intdrzierea a plat a sumelorstablite potivit prevederilor alin, (2) a) gb) se penalizeazd cu 0,15% pe zi de intdiere. (4) Inspectoratul de Stet in Construct — 1.8.C. utiizeaza 50% gin fondul ase! consiuit pentru indoplinirea atribujilor, potivit prevederior legale, si vreaza lunar 50% cin acest fond contul Ministerului Dezvoltari Regionale $i Administrajei Publice. (6) Sumele viate de inspectoratul de Stet in Constructii— 1.8. in concitile prezenie leg, se constiuie in venitur propri MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr 689/11.1X.2015 18 ale Ministerului Dezvoltarii Regionale gi Administratiei Publice din care $2 efectueaza chelluiel curenie gi cheltuieli de capital pentru a) activitatea de reglementare In constructil, cuprinzand ccontractarea elaborasli de reglementari tehnice si de acti specifice de reglementare; ) executarea prin Compania Najonala de InvestiiC.N..” S.A. a unor categori de servci si lucrdr in cadeul ,Programulul national de construc de interes public sau socal ©) actvitalea de atestare tehnico-profesionala a specialistior {in construci ¢) organizarea si gestionarea bazelor de date specifice privind constructile, reglementarile tehnice, organismele notificate/desemnate/acreditate/ablitate, produsele pentru cconstrucii si specialist’ cu activitate In constructii atestati tehnico-profesional (6) Disponibiltajile Ia finele anului din veniturte proprii se reporteaza in anul urmator $1 au aceeasi destinate. (7) Cheltuialle de personal includ plata indemnizatiet de paricipare a specialistilor in calitate de membri in ‘comitetele/comisile/consiile pentru avizari din punct de vedere tehnic, precum si In comisille de examinare pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistior cu activitate in construc (8) Cuantumul indemnizatiei de participare a specialistior, ca membri in comitetele/comisille/consille prevazute la alin. (7), 88 aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale i administratiei publice, odata cu aprobarea regulamentelor de organizare gi funciionare ale acestora, In conformitate cu actele normative privind salarizarea personalulul din institutile de Invatamant superior, (2) Cheltuisile necesare avaluatii conformitaji produselor Pentru constructi, evalu! tehnice europene pentru produse pentru construc, elaborarit gi avizarit agrementelor tehnice in Constructi, atestéril tehnico-profesionale si autorizari specialistiior cu actvitate in construcfi, aulorizani gi acreditari laboratoarelor in constructi, verificdrt proiectelor gi executioi lucrarilor de constructi, expertzarii tehnice a proiectelor $i onstructilor, certificari performanjei energetice si auditul energetic al cladirior, inspeciiei tehnice in exploatare a ‘echipamentelor $i utlajelor tehnologice, precum si a instalafilor pentru constructi, managementului ‘calitati tn construct, Verificarlor metrologice, receptie lucrailor, urmariti comportait In exploatare si interventiel la constructile existente, precum si postutlizarii constructilor se suporta de cate factor interesa. ‘Art 44, — Pe data intra in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabiltai, siguranjei In exploatare, functionalitai si caltatii constructor, Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in construct, precum si orice alte dispozii contrare. NoTA Reproducem mai jos prevederile ar. Il si IV din Legea 1. 177/2015 pentru modiicarea si completarea Leal nr. 10/1995 privind caiitatea in construc, care nu sunt incorporate tn forma ‘epublicata a Legil ar. 10/1995 gi care se aplicd, in continuare, ‘ca dispoziti proprit ale acesteia Art. Il, — (1) Prezenta lege intr fn vigoare la 60 de zile de ta data publicari in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I"), cu =) At 28" a devenit pi renmerotare at 31 At 20a devenit prin renumerotare art. 21 ‘exceptia masurilor prevazute la at. Salin.(1)lt.g) siart. 29°"), ‘ca intr in vigoare la 12 luni de fa data intra fn vigoare prezentei eg) (2) In aplicarea prevederitor art. 20") alin. (2) it. b), in termen de 4 luni de la data inti in vigoare a prezentei leg Inspecioratul de Stat in Construc{ii — 1.8.C. va elabora procedura privind eutorzarea 5 exercitarea dreptlui de prectica 2 responsabillortehnici cu execufa gi va prolua dela Ministorul Dezvoltii Regionale Administra’ Public lista specalstior cu acivitate in construct atestali pentru compotenta do responsabiltehnic cu execulia si matce aferenta certifcatelor de atestaretehnico-profesionala emise pe numele acestora Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd # responsabillor tehnici cu executia se aproba prin crdin al ministrului dezvoltariregionate si administratiei pubice. ‘Art. IV.—In termen de 12 luni de la data intr n vigoare a prezentei leg, Mnisterl Dezvolteri Regionale gi Administratici Publico va revizui si va actualiza, in mod’ corespunzator modifcarior si completéilor aduse prin prezenta lege, umatoarele acte normative: 8) Hotérdea Guvernulul nr, 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrailor de constructs insta aerente acestora, cu modificéle si completa uiterioare; ) Hotarérea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verficare si experizaretehnica de calitate a proiectelor, a execute lucrrior si a construcifor, ©) Hotararea Guvernulu nr. 766!1997 pentru aprotarea unor regulamente privind calitatea in construcfi, cu madificarile gi completo ultericare; 4) Holérdrea Guvernului nr, 203/2003 pentru aprobarea Regulamentulu privind tipurle de reglementari thrice si de cheltuali aferente activitatii de reglementare in construci, urbanism, amenajarea teritoriutui gi habitat, precum si a Notmelor metodologice privnd citerile gi modul de alocare a sumelor necesare unor ucréi de interventi in prima urgent Ia construct vulnerabile si care prezinta pericol public, cu modifica si completa uiteioare; @) Holararea Guvernului nr. 62212004 privind stabiree conditlor de introducere pe pial a produselor pentru construc, republicata, cu modifica si complete ultrioare; f) Hotérarea Guvomnului nv. 28/2008 privind aprobarea confjinutulu-cadru al documentaleitehnico-economice aferente invesitilor pubice, precum si a structuri si metodologiei de elaborare a devizului general pent obiective de investi gi luerai de interventi; 9) Hotirarea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabiirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea ‘revederiior Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentulul European gi al Consiliului din 9 marie 2011 de stabilre a unor condiji armonizate pentru comercilizarea produselor pentru Constructs! do abrogare a Directive! 89MOB/CEE a Consilill h) Hot@rarea,Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atributilor gonerale si specific a structuil organizatorce ga rnumérului maxim de postu, precum sia norma parcului auto $i 2 consumului de carburenj ale Inspectoralului de Statin Construct —1.S.C., cu modifcaio ulteroare. 2908 n. 17772015 a fst pubieat in Monto Of ol Romine, Pata | ne. 488 ain 2 use 2015,