Sunteți pe pagina 1din 15

Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Raport de activitate pe anul 2012


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Cuprins

Introducere 3

Organizarea şi funcționarea Consiliului de supraveghere a activității de audit 4

Activitatea Consiliului de supraveghere a activității de audit 7

Activități de natură profesională 7

Activități de asigurare a funcționalității Consiliului de supraveghere a activității de audit 9

Rezultatele controlului desfăşurat 11

Prioritățile în activitatea Consiliului de supraveghere a activității de audit în anul 2013 15

Raport de activitate pe anul 2012 2


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Introducere

Consiliul de supraveghere a activității de audit (în continuare Consiliu) activează în


conformitate cu Legea nr. 61 - XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit şi Hotărîrea
Guvernului nr. 1450 din 21.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61 - XVI din
16.03.2007 privind activitatea de audit, fiind înregistrat la Camera înregistrării de stat pe data de
18 ianuarie 2008.
Consiliul este organul de supraveghere publică a activității de audit ce are ca scop
asigurarea performanței şi calității înalte a serviciilor prestate de participanții de pe aceasta piață.
Acest obiectiv este atins prin asigurarea unui cadru care să determine auditorii să adere la cele
mai înalte standarde de etică. Finalitatea o reprezintă servirea interesului public prin creşterea
încrederii în profesia de auditor a publicului larg, a investitorilor şi instituțiilor statului. Calitatea
înaltă a serviciilor de audit, prin sporirea credibilității rapoartelor financiare auditate, contribuie
la funcționarea corectă şi transparentă a piețelor. Prin urmare, auditorii trebuie să acționeze
respectînd etica profesională care se raportează, în principal, la funcția lor de interes public şi
care include aspecte ce țin de integritate, obiectivitate şi competență profesională.
În scopul de a-şi exercita funcțiile în mod corespunzător şi în vederea respectării legislației
în domeniu, inclusiv reglementărilor europene în materie, Consiliul funcționează cu respectarea
principiilor de:
- independență față de profesia de auditor,
- imparțialitate în luarea deciziilor,
- obiectivitate,
- transparența activității sale.
Astfel, pentru a obține servicii de audit de o calitate constant înaltă, controalele regulate
reprezintă un instrument esențial. În acest scop, auditorii şi societățile de audit fac obiectul unui
sistem de asigurare a calității care este organizat astfel încît să fie independent de auditori şi de
societățile de audit verificate. În plus, sistemul de supraveghere publică este transparent, ceea ce
include publicarea planurilor anuale de activitate, a rapoartelor de activitate şi a altor informații
care reflectă activitatea şi progresele Consiliului.

Raport de activitate pe anul 2012 3


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Organizarea şi funcționarea Consiliului de supraveghere a activității de audit

Cadrul legal şi normativ care reglementează activitatea de audit în Republica Moldova


cuprinde:
 Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, în vigoare de la 1
ianuarie 2008 şi care corespunde prevederilor Directivei europene 2006/43/EC cu
privire la auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale şi consolidate;
 Hotărîrea Givernului nr. 1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de
executare a Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit;
 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 150 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea
Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit;
 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 61 din 04.06.2012 cu privire la aprobarea unor
acte normative în domeniul activității de audit;
 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 48 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea
Normelor de recunoaştere a certificatelor internaționale de calificare în domeniul
contabilității şi auditului;
 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 63 din 10.08.09 cu privire la aprobarea
Indicațiilor metodice privind aplicarea de către societățile de audit, auditorii
întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi
finanțării terorismului;
 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 149 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea
Indicațiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit;
 Standardele internaționale de control al calității (ISQC)
 Standardele Internaționale de Audit (ISA)
 Codul etic al profesioniştilor contabili
 Standardele Internaționale pentru Misiunile de Revizuire (ISRE)
 Standardele Internaționale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE)
 Standardele Internaționale pentru Serviciu Conexe (ISRS)
şi alte acte normative din domeniul auditului.
Organizarea şi funcționarea Consiliului are la bază Legea nr.61-XVI din 16.03.2007 privind
activitatea de audit şi Regulamentul Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă
Ministerul Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007.

Raport de activitate pe anul 2012 4


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Consiliul este format din 7 membri:


 doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor,
 doi reprezentanți ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare,
 un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei,
 doi reprezentanți ai instituțiilor de învățămînt superior cu profil economic
specializați în contabilitate sau audit, avînd titlu ştiințific în economie care se
desemnează de Ministerul Educației la solicitarea Ministerului Finanțelor.
Consiliul este condus de preşedinte, ales de membrii acestuia prin vot secret din rîndul
reprezentanților Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Comisiei Naționale a
Pieței Financiare.
Componența nominală a Consiliului se aprobă de Guvern pe un termen de 3 ani, în prezent
fiind următoarea:
 Barbăneagră Victor, viceministru al finanțelor şi preşedinte al Consiliului;
 Ştirbu Vladimir, director al Direcției generale supraveghere asigurări din cadrul
Comisiei Naționale a Pieței Financiare şi vicepreşedinte al Consiliului;
 Tonu Natalia, şef adjunct al Direcției reglementarea contabilității şi auditului în
sectorul corporativ, şef al Secției reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
Ministerul Finanțelor;
 Grate Ruslan, şef al Direcției control bancar şi monitorizare a activităților de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului, Departamentul
reglementare şi supraveghere bancară, Banca Națională a Moldovei;
 Cebotariov Alina, director al Direcției generale plasamente colective şi micro-
finanțare, Comisia Națională a Pieței Financiare;
 Manoli Mihail, doctor în economie, conferențiar universitar, Catedra contabilitate
şi audit, Academia de Studii Economice din Moldova;
 Stahovschi Ada, doctor în economie, conferențiar universitar, Catedra contabilitate
şi audit, Academia de Studii Economice din Moldova.
În funcția de secretar al Consiliului a fost desemnată Ţurcanu Natalia, şeful Serviciului de
control şi verificare.
Şedințele Consiliului se convoacă de preşedinte după caz, însă nu mai rar de o dată în
trimestru.
Serviciul de control şi verificare (în continuare Serviciu) este constituit în cadrul Consiliului şi
este un aparat permanent de lucru, format din 4 specialişti cu studii superioare în domeniul
economico-financiar sau juridic, cu statut de funcționar public, inclusiv secretarul Consiliului,
încadrați în conformitate cu prevederile Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi
statutul funcționarului public. Activitatea acestuia se desfăşoară în baza Regulamentului privind
Raport de activitate pe anul 2012 5
Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

organizarea şi funcționarea Serviciului de control şi verificare a activității de audit din cadrul


Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor.
Serviciul efectuează controlul asupra modului în care auditorii, societățile de audit şi
auditorii întreprinzători individuali respectă prevederile legislației în vigoare în domeniul
activității de audit, ale standardelor de audit, ale Codului etic şi ale altor acte normative ce
reglementează activitatea de audit, procedurile de control al calității lucrărilor de audit.
Membrii Consiliului şi ai Serviciului sînt responsabili de sectorul de lucru încredințat de
preşedintele Consiliului şi sînt obligați să respecte cerințele de confidențialitate. Consiliul se
supune regulilor instituțiilor publice în ceea ce priveşte atît încadrarea personalului, cît şi nivelul
de salarizare şi de cheltuieli a banilor publici.

Raport de activitate pe anul 2012 6


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Activitatea Consiliului de supraveghere a activității de audit

În această secțiune este prezentată activitatea desfăşurată în anul 2012 de către Consiliu,
implicit Serviciu, în limitele constrîngerilor impuse de efectivul subdimensionat al Serviciului. În
perioada de referință, Serviciul a funcționat 6 luni cu un singur specialist, personalul fiind
completat cu doi membri în a doua jumătate a anului.
Activitățile realizate de consiliu pot fi împărțite în două categorii:
A. Activități de natură profesională rezultate din responsabilitățile care revin
Consiliului conform cadrului normativ şi planului anual de activitate;
B. Activități de asigurare a funcționalității Consiliului.

Activități de natură profesională

Cele mai importante activități de natură profesională au fost legate de examinarea


reclamațiilor, efectuarea controalelor, analiza şi comunicarea unor aspecte privind reglementările
în domeniu.
În scopul atingerii obiectivelor stabilite în Planul anual de activitate pe 2012, în perioada de
referință au fost realizate următoarele activități:
 Au fost emise decizii cu privire la următoarele aspecte:
 O decizie de sancționare sub formă de avertisment a 3 auditori, dat fiind
faptul că aceştia nu au acumulat numărul anual minim de ore de instruire
profesională continuă;
 O decizie de retragere a certificatelor de calificare a 5 auditori, ca urmare a
faptului că nu a fost respectată prevederea legală referitor la instruirea
profesională continuă;
 O decizie de sancționare sub formă de avertisment a 7 societăți de audit din
cauza că nu au fost prezentate în termen rapoartele financiare şi informația
privind respectarea procedurilor de control al calității;
 O decizie de retragere a licențelor a 7 societăți de audit ca urmare a
neprezentării de către aceştia a rapoartelor financiare şi informației privind
respectarea procedurilor de control al calități;

Raport de activitate pe anul 2012 7


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

 Două decizii de sancționare sub formă de avertisment a 2 auditori, ca urmare


a faptului că aceştia nu au efectuat auditul în conformitate cu prevederile
standardelor de audit şi ale legislație în vigoare;
 O decizie de sancționare sub formă de avertisment a unui auditor, deoarece
acesta nu a respectat prevederea legală conform căreia auditorul poate
desfăşura activitate de audit în calitate de auditor întreprinzător individual
sau salariat al unei societăți de audit ori al unui auditor întreprinzător
individual;
 Două decizii de suspendare a activității auditorilor, la cererea acestora.
 Pentru atingerea obiectivului unei supravegheri eficace s-a realizat controlul a 12
societăți de audit şi care a avut ca scop evaluarea sistemului intern de asigurare a
calității. Controalele şi examinările lucrărilor de audit reprezintă un mecanism de
impunere a respectării de către auditori a standardelor de calitate pentru serviciile
prestate în domeniul auditului şi a cerințelor de etică profesională;
 Au fost examinate cazurile, formulate constatările şi expediate răspunsurile privind
2 reclamații referitor la calitatea lucrărilor de audit sub aspectul respectării
standardelor şi legislației în domeniul auditului şi cerințelor Codului etic al
profesioniştilor contabili;
 Au fost întocmite şi expediate scrisori către 11 auditori prin care se cere
prezentarea explicațiilor privind încălcarea prevederilor referitor de ridicarea
nivelului de calificare;
 Au fost expediate cereri către 8 societăți de audit să se conformeze schimbărilor
operate în Legea nr.61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, şi anume
faptului că auditorul poate desfăşura activitate de audit în calitate de auditor
întreprinzător individual sau salariat al unei societăți de audit ori al unui auditor
întreprinzător individual;
 Au fost expediate scrisori către 7 societăți de audit prin care se cer explicații
referitor la modul de asigurare a riscului, dat fiind faptul ca aceste date lipseau în
informația prezentată de către societatea de audit;
 Au fost examinate şi soluționate 2 cereri de contestare a rezultatelor examenelor
de calificare profesională a auditorilor;
 Au fost formulate răspunsuri la 2 solicitări privind activitatea de audit parvenite din
partea unor instituții de stat;
 S-a realizat monitorizarea procesului de instruire profesională continuă a
auditorilor prin verificarea modului în care acesta este desfăşurat de către

Raport de activitate pe anul 2012 8


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

organizațiile de instruire profesională continuă din punct de vedere al calității şi


corespunderii cu programele aprobate;
 S-a monitorizat procesul de certificare a auditorilor prin supravegherea modului în
care sînt desfăşurate examenele de calificare în raport cu cadrul normativ;
 S-a realizat generalizarea informației privind respectarea procedurilor de control al
calității lucrărilor de audit şi rapoartelor financiare prezentate de care auditori şi
elaborarea documentului de sinteză privind activitatea societăților de audit,
auditorilor întreprinzători individuali pe anul 2011;
 Participarea la întîlinirile cu reprezentanții Băncii Mondiale în scopul evaluării
progresului reformelor întreprinse pînă în prezent şi actualizării Raportului în
domeniul supravegherii activității de audit;
 Participarea de comun cu reprezentanții ACAP la o vizită pilot la o societate de
audit în vederea stabilirii gradului de respectare a procedurilor de control al
calității lucrărilor de audit;
 Participarea atît a membrilor Consiliului, cît şi a specialiştilor Serviciului la diverse
cursuri de instruire, mese rotunde etc. în domeniul aplicării Standardelor
Internaționale de Audit.

Activități de asigurare a funcționalității Consiliului de supraveghere a activității de


audit

Dintre activitățile de asigurare a funcționalității Consiliului desfăşurate în perioada de


referință, principalele sînt:
 Organizarea şedințelor Consiliului (convocări de şedințe, asigurarea condițiilor
materiale şi administrative necesare desfăşurării acestora, pregătirea materialelor
aferente, transmiterea acestora, redactarea proceselor-verbale ale şedințelor, etc.).
În anul 2012 au fost convocate 4 şedințe ale Consiliului la data de:
 22 februarie 2012
 17 mai 2012
 9 octombrie 2012
 26 decembrie 2012.
 Întocmirea şi aprobarea Planului anual de activitate pe 2013, Raportului anual de
activitate pe 2011;

Raport de activitate pe anul 2012 9


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

 Asigurarea transparenței în activitatea Consiliului în scopul prezentării rezultatelor


de monitorizare şi supraveghere publică şi urmăririi evoluției înregistrate. Astfel, au
fost publicate pe pagina web a Ministerului finanțelor deciziile emise de Consiliu,
Planul anual de activitate pe 2013, Raportul anual de activitate pe 2011, Informația
privind activitatea societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali pe
anul 2011, rapoartele privind transparența societăților de audit care au efectuat
auditul entităților de interes public. S-a asigurat actualizarea pe parcursul anului a
paginii web cu alte informații de interes public privind funcționarea Consiliului;
 Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea
Serviciului de control şi verificare care să corespundă cadrului legal şi care să
definească atribuțiile şi responsabilitățile Serviciului;
 Asigurarea procesului de dezvoltare profesională continuă a specialiştilor din
cadrul Serviciului, inclusiv prin participarea la seminarul „Elaborarea programului
de audit pentru un client”organizat de ACAP, conferințe, etc.;
 Participarea la Conferința ministerială şi atelierul de lucru privind raportarea
financiară şi auditul în cadrul programului REPARIS;
 Organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante în cadrul Serviciului;
 Realizarea activităților financiar-contabile şi de execuție bugetară a Consiliului:
 Asigurarea evidenței contabile a Consiliului în conformitate cu legislația în
vigoare;
 Completarea Registrului Cartea mare şi ale Registrelor contabile;
 Întocmirea şi prezentarea trimestrială şi anuală a Bilanțului contabil, anexelor
şi a altor rapoarte;
 Contabilizarea şi înregistrarea salariilor angajaților Serviciului;
 Efectuarea operațiunilor bancare şi întocmirea documentelor pentru plata
salariilor;
 Întocmirea şi prezentarea la Inspectoratul Fiscal a dărilor de seamă privind
cîştigurile salariale;
 Elaborarea, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul
finanțelor, a proiectului bugetului Serviciului, a bugetului rectificat;
 Realizarea execuției bugetare.
 Executarea atribuțiilor de administrare a resurselor umane şi de achiziții de articole
de papetărie şi de birou.

Raport de activitate pe anul 2012 10


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Rezultatele controlului desfăşurat

În anul 2012, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de cadrul normativ, Serviciul a realizat


controlul pentru asigurarea calității activității de audit ale societăților de audit care au efectuat
angajamente de audit cu privire la rapoartele financiare pentru anul 2010.
Controlul calității activității de audit a avut următoarele obiective:
 Verificarea implementării de către societatea de audit a unui sistem intern de
control al calității conform standardelor de audit, Legii privind activitatea de audit
şi altor norme şi reglementări în domeniu;
 Evaluarea sistemului intern de asigurare a calității sub aspectul conformității cu
standardele de audit relevante şi cu cerințele de independenţă ale Codului etic al
profesioniştilor contabili;
 Verificarea elaborării şi implementării de către auditori a unor proceduri specifice,
aplicabile clienților de audit pentru identificarea cazurilor de intermediere de către
aceştia a actelor de terorism sau de spălare a banilor;
 Evaluarea conținutului raportului privind transparența prezentat de către
societatea de audit care a efectuat angajamente de audit la entități de interes
public şi informației privind respectarea procedurilor de control al calității
lucrărilor de audit;
 Cunoaşterea sferei de aplicare a auditului pe baza examinării conținutului scrisorii
de angajament, contractelor şi rapoartelor, precum şi a concordanței acestora cu
standardele naționale de audit relevante, cu normele şi reglementările în domeniu;
 Controlul documentelor de lucru ce se referă la angajamentele de audit selectate
pentru a evalua conformitatea cu standardele profesionale şi cu cerințele
normative şi legislative.
Controlul a fost efectuat cu scop de informare şi stabilire a situației reale în ceea ce priveşte
modul în care societățile de audit asigură controlul calității lucrărilor de audit, nefiind aplicate
sancțiuni.
În controalele de calitate au fost cuprinse 12 societăți de audit, avînd sediul în or. Chişinău.
Toate societățile supuse controlului au derulat angajamente de audit a rapoartelor financiare,
precum şi alte tipuri de angajament. Profilul acestor societăți este prezentat mai jos:

Raport de activitate pe anul 2012 11


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

%
(societăţi
evaluate/ total
societăţi)
 Tipul capitalului
Societăți cu capital local 11
Societăți cu capital mixt 1
 Total venitul din vînzări (lei) 25.362.922 24
 Domenii de desfăşurare a activităţii de
audit:
o Total audit obligatoriu, inclusiv 132 42
Auditul general 105 43
Companii de asigurare 19 61
Instituții financiare 6 33
Fonduri de investiție 2 11
o Total audit solicitat, inclusiv 128 23
Auditul general 123 23
Instituții financiare 5 31
 Asigurarea riscului
Contract de asigurare 5 13
Provizion 7 12
 Total angajaţi 153 26
o Inclusiv auditori 49 24
 Număr stagiari
conform rapoartelor prezentate 12
la data controlului 8

Rezultatele controlului sînt generalizate în tabelul de mai jos:


Numărul societăților
Criterii de evaluare
Da Nu Parțial

Politici şi Politica şi procedurile de control al calității lucrărilor de audit 5 4 3


proceduri sînt elaborate în conformitate cu cerințele standardelor de
audit şi ale Codului etic
Politica şi procedurile de control al calității lucrărilor de audit 7 5 -
sînt aprobate printr-un document (ordin, dispoziție etc.) emis
de conducerea societății de audit, de auditorul întreprinzător
individual
Politica privind spălarea banilor este elaborată şi aprobată 6 6 -
conform prevederilor legale

Riscul de audit Modalitatea de asigurare a riscului de audit corespunde cu 12 - -


cea indicată în Informație

Raport de activitate pe anul 2012 12


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Numărul societăților
Criterii de evaluare
Da Nu Parțial

Condiția de a nu efectua auditul rapoartelor financiare la 4 1 -


asigurator 3 ani pînă şi după anul încheierii contractului de
asigurare este respectată *
Este indicat modul de asigurare a riscului în Politica de control 7 5 -
al calității lucrărilor de audit şi în Politica de contabilitate
Independența Procedurile privind respectarea independenței auditorilor, 12 - -
societăților de audit în raport cu clientul sînt elaborate
Declarația de independență a auditorului în raport cu 12 - -
entitățile pentru care s-a efectuat auditul este întocmită
Aptitudini şi A fost elaborată politica şi procedurile privind angajarea şi 6 4 2
competențe instruirea profesională a stagiarilor
Procedurile care asigură că cerințele față de instruirea 12 - -
profesională continuă a personalului implicat în angajamente ce
necesită exprimarea unei opinii există şi sînt respectate
Acceptare şi Procedurile de acceptare a noilor clienți şi de menținere a 7 5 -
menținere clienți acestora sînt elaborate
Procedurile de acceptare şi menținere a clienților sînt aplicate 6 6 -

Planificare, Pentru angajamentele verificate selectiv, contractul de audit 12 - -


raportare este încheiat în scris
În contract sînt prevăzute, pe lîngă cerințele de legislație 10 - 2
civilă, obiectivul şi sfera de aplicare a auditului
Este întocmit planul de audit, în cazul efectuării auditului 8 3 1
rapoartelor financiare, conform SNA 300 "Planificare"
Programul de audit pentru angajamentele verificate selectiv 7 2 3
este elaborat
Raportul auditorului corespunde cerințelor standardelor de 8 3 1
audit şi conține elementele fundamentale prevăzute de SNA
700
Documentare Documentarea procedurilor de audit este corespunzătoare, 2 8 2
astfel încît să permită trasabilitatea lor şi revizuirea lucrărilor de
audit
Organizarea dosarelor de audit este corespunzătoare 4 8 -

*Datele se referă la 5 societăți de audit care au asigurat riscul de audit prin încheierea contractului de
asigurare de răspundere civila profesională.

Ca urmare a controlului efectuat s-a constatat un grad mediu de conformitate cu


prevederile legislative şi normative. Au fost identificate insuficiențe majore privind modul în care
auditorii au documentat lucrările de audit şi, în mod special, procedurile de audit.
Pe planul controlului calității, în anul 2012, Serviciul şi-a orientat activitatea şi asupra
creşterii calității actului de control prin:
 Dezvoltarea unor proceduri interne de control al calității;

Raport de activitate pe anul 2012 13


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

 Formularea de propuneri şi sugestii pentru îmbunătățirea sistemului de asigurare a


calității ale societăților de audit, rezultate în urma controalelor de calitate.

Prioritățile în activitatea Consiliului de supraveghere a activității de audit în


anul 2013

Raport de activitate pe anul 2012 14


Consiliul de supraveghere a activitaă tţii de audit

Rezultatele obținute ca urmare a activității desfăşurate de către Consiliu pînă în prezent


confirmă necesitatea consolidării sistemului public de supraveghere în domeniul auditului prin
întărirea poziției Consiliului şi intensificarea acțiunilor sale.

Astfel, în vederea realizării misiunii sale, în anul 2013 Consiliul îşi va organiza activitatea
astfel încît să fie atinse obiectivele fixate în Planul anual de activitate pentru perioada de
referință:

 Asigurarea calității serviciilor de audit în vederea promovării şi sporirii încrederii


publice, urmînd să fie realizate următoarele acțiuni:

 Instituirea unui sistem eficient şi efectiv de supraveghere a activității


auditorilor, societăților de audit şi auditorilor întreprinzători individuali în
vederea stabilirii gradului de respectare a legislației în vigoare în domeniul
activității de audit;

 Asigurarea procesului de prezentare de către societățile de audit, auditori


întreprinzători individuali a rapoartelor financiare, informației privind
respectarea procedurilor de control al calității lucrărilor de audit, rapoartelor
privind transparența;

 Monitorizarea procesului de certificare şi instruire profesională continuă a


auditorilor.

 Perfecționarea legislației în vigoare în domeniul activității de audit în vederea


constituirii unui cadru normativ performant;

 Promovarea imaginii Consiliului şi asigurarea transparenței activității desfăşurate.

Raport de activitate pe anul 2012 15