Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul cu Program Sportiv Bacău Unitatea de învăţare: Constituirea României moderne

Profesor: Cornelia Cucu Conţinutul: Începuturile vieţii politice moderne în


România.Studiu de caz: Constituţia din 1866
Clasa: a VIII-a

ACTIVITATE PE GRUPE

FIŞA DE LUCRU NR.1

“Constituţia din 1866 se aseamănă cu alte constituţii liberale în vigoare în Europa occidentală.Asemănarea dintre ele era una dintre consecinţele
principale ale faptului că începând din anii 1830-1840, România îşi trimisese intelectualii în Occident.Sursa principală de inspiraţie, ca forma şi
conţinut, a fost Constituţia Belgiei din 1831. Dar Constituţia din 1866 nu era câtuşi de puţin o simplă imitaţie a celei belgiene, deoarece în articolele
referitoare , de exemplu , la proprietate, învăţământ, alegeri şi guvernare locală autorii ei luaseră în consideraţie condiţiile specifice României.”
(Mihai Bărbulescu, Denis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României)

Sarcini de lucru: 1.Menţionaţi câteva trăsături ale Constituţiei din 1866


2. Precizaţi un motiv pentru care Constituţia belgiană a servit ca model Constituţiei din România.
FIŞA DE LUCRU NR.2

“Despre teritoriul României


Art.1 – Principatele Unite Române constituie un singur stat indivizibil, sub denumirea de România.
Art.2 – Teritoriul României este nealienabil. Limitele statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea unei legi.
Art.4 - Teritoriul este împărţit în judeţe, judeţele în plăşi, plăşile în comune. Aceste divisiuni şi subdivisiuni, nu pot fi schimbate, sau rectificate decât
prin o lege.
(Constituţia de la 1866)

Sarcină de lucru: Argumentaţi de ce Constituţia de la 1866 a fost percepută pe plan extern ca o manifestare a independenţei.

FIŞA DE LUCRU NR.3

“Despre drepturile românilor


Art.5 – Românii se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor.
Art.7 – Însuşirea de român se dobândeşte , se conservă şi se pierde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Numai străinii de rituri creştine pot
dobândi împământenirea.
Art.10 – Toţi românii sunt egali în faţa legii şi datori să contribuie fără deosebire la dările şi sarcinile publice (...)
Art.13 – Libertatea individuală este garantată. (...)
Art.15 – Domiciliul este neviolabil (...)
Art.16 – Nici o pedeapsă nu poate fi înfiinţată, nici aplicată, decât în puterea unei legi.
Art.19 – Proprietatea de orice natură (...) este sacră şi neviolabilă (...)
Art.21 – Libertatea conştiinţei este absolută. Libertatea tuturor cultelor este garantată (...)
Art.24 – Constituţiunea garantează tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile şi opiniile lor prin grai, prin scris şi prin presă.”
(Constituţia de la 1866)

Sarcină de lucru: Analizaţi textul de mai sus şi identificaţi drepturile şi libertăţile cetăţeneşti precizate în Constituţia de la 1866.

FIŞA DE LUCRU NR.4

“Despre puterile statului


Art.32 – Puterea legislativă se exercită colectiv de către Domn şi reprezentaţiunea naţională. Reprezentaţiunea naţională se împarte în două adunări:
Senatul şi Adunarea deputaţilor. (...)
Art.35 - Puterea executivă este încredinţată Domnului, care o exercită în modul regulat prin Constituţie.
Art.36 – Puterea judecătorească se exercită de Curţi şi Tribunale (...)”

“Despre domn
Art.82 – Puterile constituţionale ale domnului sunt ereditare, în linie coborâtoare directă şi legitimă a Măriei Sale Prinicipelui Carol I de Hohenzollern-
Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură şi cu exclusiunea perpetuă a femeilor şi coborâtorilor lor.
Art.93 – Domnul numeşte şi revocă pe miniştrii săi
El sancţionează şi promulgă legile (...)
El are drept de amnistie în materie politică
El este capul puterii armate (...)
El are dreptul de a bate monedă, conform unor legi speciale.”
(Constituţia de la 1866)

Sarcină de lucru: Analizaţi principiul separaţiei puterilor în stat.

FIŞA DE LUCRU NR.5

“Despre Adunarea Deputaţilor


Art.58 – Corpul electoral este împărţit în fiecare judeţ în patru colegii.
Art.59 – Fac parte din primul colegiu acei care au un venit funciar de 300 galbeni în sus.
Art.60 – Fac parte din al doilea colegiu acei care au venit funciar de 300 galbeni în jos până la 100 inclusiv.
Art.61 – Fac parte din al treilea colegiu al oraşelor , comercianţii şi industriaşii care plătesc către stat o dare de 80 lei. Sunt scutiţi de cens în acest
colegiu, toate profesiunile liberale, ofiţerii în retragere, profesorii şi pensionarii statului.
Art.63 – Fac parte din colegiul al patrulea toţi aceia care plătesc o dare către stat oricât de mică şi care nu intră în categoriile de mai sus.(…)

Despre Senat
Art.68 – Membrii Senatului câte doi din fiecare judeţ: unul din colegiul întâi compus din proprietarii de fonduri rurale din judeţ care au un venit
funciar de 300 galbeni cel puţin; cel de-al doilea colegiu al oraşelor reşedinţe compus din proprietarii de nemişcătoare ce aveau un venit funciar de 300
galbeni în jos”
(Constituţia de la 1866)

Sarcină de lucru: Identificaţi sistemul electoral prevăzut.


FIŞA DE LUCRU NR.6

1.”Art.127. Din ziua punerii în vigoare a Constituţiei de faţă sunt abrogate toate dispoziţiunile din legi, decrete, regulamente şi alte acte contrarii cu
cele aşezate de ea.
Art.128. Se va putea înfiinţa o comisie permanentă care nu va avea alte atribuţii decât studierea şi elaborarea proiectelor de legi şi regulamente de
administraţie publică.”
(Constitutia de la 1866)

2.“Constituţia din 1866, faptul este incontestabil, a reprezentat un puternic instrument în dezvoltarea României moderne, în afirmarea independenţei,
în accelerarea procesului de dezvolare a capitalismului, în consolidarea instituţiilor burgheze şi a statului naţional.”
(Gh.Platon, Istoria modernă a României)

3.”Această nenorocită ţară , care a fost totdeauna sub jugul cel mai aspru , se pomeneşte trecând fără tranziţie de la un regim despotic la o constituţie
liberală, încât nici un popor din Europa n-are alta la fel.”
(Carol I, Scrisoare adresată unui prieten, în “Augsburger Allgemeine Zeitung” din 15/27 ianuarie 1871)

Sarcină de lucru: Mentionaţi importanţa Constituţiei de la 1866.


TEST

I.Încercuiţi varianta corectă: (3 puncte)


1.Constituţia de la 1866 a fost adoptată în timpul domniei lui:
a) Carol I; b) Ferdinand I; c) Carol II.
2. Constituţia consacra oficial numele statului:
a) Principatele Române; b) Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei; c) România.
3. Constituţia de la 1866 a avut ca model Constituţia:
a) germană; b) belgiană; c) engleză.

II. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă: (3 puncte)


1.Constituţia de la 1866 a fost prima constituţie internă……………………………………….
2. Ca formă de guvernământ se instituia………………………………………………………..
3. Puterea domnului era destul de largă, acesta beneficiind de dreptul de……………………

III. Răspundeţi pe scurt: 3 puncte)


Precizaţi trei drepturi şi libertăţi cetăţeneşti menţionate în Constituţia de la 1866.