Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Didactic

Clasa: 6
Disciplina: Limba engleză
Subiectul lecției: ”Codrii Moldovei” (Moldovan Codrii)
Data: 13.10.17
Profesor: Ceban Nelly
Timp alocat: 45 min.
Tipul lecției: Lecție de comunicare și însușire de cunoștințe noi

Competențe specifice :

 Comunicare interactivă într-un schimb de informații simple și direct ;


 Desprinderea sensului global al unui mesaj ;
 Identificarea de informații cheie din textul lecturat.
Subcompetențele lecției :
 Producerea mesajelor scrise în baza textului lecturat ;
 Identificarea cuvintelor cheie din text și utilizarea acestora în diverse contexte ;
 Realizarea unei scurte prezentări orale, utilizînd informația studiată anterior despre diversitatea
arborilor și animalelor care se întîlnesc în Codrii Republicii Moldova;
 Structurarea ideilor pentru realizarea discursului propriu ;
 Argumentarea fluentă a punctului de vedere.

Obiectivele lecției: Elevul va fi capabil:

O1 să identifice cuvintele cheie și expresiile, lecturînd textul ;


O2 să elaboreze întrebări și răspunsuri, sudiind textul;
O3 să interpreteze, oral, informația despre flora și fauna din Codrii R. Moldova, utilizînd cunoștințe
generale;
O4 să distingă tipurile de arbori ce se regăsesc în Republica Moldova ;
O5 să denumească acțiuni care conduc la poluare și să menționeze efectele poluării asupra speciilor
forestiere, analizînd materialele primite ;
O6 să argumenteze, în grup, necesitatea acțiunilor cu caracter ecologic, în vederea conservării
speciilor de plante și animale pe cale de dispariție .

Strategii didactice : conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, demonstraţia, problematizarea,


observaţia, clustering, brainstorming, ciorchinele, exemplificare, învățarea prin descoperire, R.A.I.

Forme de organizare a activitatii elevilor : activitate frontală combinată cu lucrul in perechi,


activitate individuală și în echipă.

Resurse materiale : imagini decupate, dicționar, fișe de lucru, manual, caiet, proiector, calculator,
Coli A4, postere, minge, lipici, cariocă.
Secvențele Obiec Detalieri de conținut Materiale Strategii Evaluare Timp
lecției tive (Activitatea profesorului/elevului) didactice alocat

-Momentul organizatoric
Evocare Captarea atenției 11’
Profesorul salute elevii, verifică prezența
și asigură un climat propice desfasurarii
lectiei. Elevii pregătesc rechizitele
necesare pentru lecție.
Manual Expunerea
Monitorizarea temei de acasă Caiet
O3 Elevii prezintă informația elaborată Conversația Întărirea
despre animalele trestre, suterane și Imagini răspunsurilor
acvatice ce trăiesc în R. Moldova. decupate Exemplificar
e Evaluare
Dirijarea învățării Coală de orală
Profesorul sugerează elevilor să hîrtie A4 Brainstormin
O4 identifice în imagini arborii ce se g
întîlnesc în R.M. Elevii generează Flipchart
exemple și notează ideile pe conturul Actualizarea
unui arbore de pe coala de hîrtie expus Discuție informației
la tablă. Caiet frontală învățate
Elevii menționează despre diversitatea și Fișe anterior
O3 importanța arborilor pentru viața omului,
utilizînd informația studiată anterior în
cadrul orelor de biologie.

Nominalizarea lectiei noi si a 14’


Realizarea obiectivelor operationale propuse
sensului Profesorul anunta tema activității
curente si obiectivele aferente acesteia.
Prezentare Familiarizare
Receptarea cuvintelor cheie ale lecției Manual powerpoint a cu
Profesorul pronunță cuvitele noi, elevii Imitare cuvintele
imită prof. pronunțînd cuvintele cu voce Dicționar cheie ale orei
tare urmărind materialele expuse. Stilou Termeni
Aplicarea cunoștințelor Lap-top cheie
Elevii alcătuiesc combinații de cuvinte și
utilizează cuvintele învățate în context Postere
noi. Capacitatea
de a utuliza
Lecturarea textului cuvintele noi
Profesorul solicită elevilor să lectureze Manual Lucru în diverse
O1 textul ”The Codrii”. Elevii citesc și independent contexte
traduc textul în lanț. Ei identifică în text
speciile de arbori studiate.
16’
Asigurarea conexiunii inverse Minge
Reflecție
Elevii răspund la întrebările profesorului
asupra textului, apoi primind mingea R.A.I
O2 formulează întrebări aruncînd mingea
mai departe altor colegi.
Lucru în
Dirijarea învățării. grup Abilitatea de
Prof.solicită răspunsuri la întrebările : a formula și
Ce acțiuni trebuie să întreprindă fişe cu a răspunde
omul în vederea protejării pădurilor informaţii, corext la
O5 din țară ? întrebări
-Cum să protejăm speciile de animale planul de
care sunt pe cale de dispariție ? prezentare,
Elevii își expun opiniile.
Asigurarea retentiei si a transferului imagini
decupate,
Bazîndu-se pe cunoștințele obținute în
lucru în
cadrul orelor de educația ecologică,
lipici, echipe
elevii sunt solicitați să realizeze un
Prezentarea
proiect de grup.
carioci după planul
Prof. organizează echipele şi împarte
Proiectul primit
sarcinile de lucru:
O6 Grupa detectivilor: va urmări să afle ce
se întâmplă cu speciile forestiere în
urma poluării mediului
Grupa cercetătorilor, după studierea
materialelor vor denumi acțiunile care
învăţarea
conduc la poluare și vor identifica soluții
prin
în vederea remedierii problemei
descoperire,
defrișărilor pădurilor din R.M.
Formarea
Grupa ecologiştilor va explica care sunt
deprinderilor
consecinţele intervenţiei omului în urma
problematiza de a sintetiza
protejării speciilor de plante și animale
rea, informații, și
pe cale de dispariție.
elabora
Grupa micilor artişti ne va transmite
ciorchinele prezentări
mesaje prin intermediul cuvintelor şi al
culorilor. 4’
Manual
Membrii ehipelor studiază materialele
primite, îşi împart sarcinile, apoi
Stilou
pregătesc expunerea, după planul primit.
Prof. verifică modul în care lucrează
Fișe
elevii, ajută, corectează.
Discuție Evaluare
După ce toate echipele au terminat,
Carioca dirijată frontală
elevii se organizează în semicerc pentru
a urmări prezentarea. Fiecare echipă
desemnează un membru care va expune,
după plan, informaţiile.
Extensie Încheierea activității
Profesorul face aprecieri
asupra lecției
Prof. explică tema de acasa. Manual Evaluare
Prof. Sugerează elevilor desfășurarea formativă
unui proiect tematic în cadrul căruia să Stilou
desfășoare acțiuni practice de curățire a
mediului și oferirea strategiilor pentru Caiet
salvarea pădurilor din R.M.

Titlul proiectului este VIITORUL E ÎN MÂINILE


NOASTRE!!!

S-ar putea să vă placă și