Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teologic “Episcop Melchisedec” Roman

Str. Alexandru cel Bun, Nr.2, Loc. Roman


Telefon: 0233740906
Fax: 0233740906
Clasa a XII-A

EXAMEN DE CORIGENTA LA ISTORIE


sesiunea august 2016-probă scrisă
VARIANTA 1

Subiectul I (30 puncte)

Citiţi cu atenţie textele de mai jos:


A. „Naţiunea română este cu mult cea mai veche dintre toate naţiunile Transilvaniei din vremea
noastră, întrucât este un lucru sigur şi dovedit, pe temeiul mărturiilor istorice, a unei tradiţii
niciodată întrerupte, a asemănărilor limbii, datinilor şi obiceiurilor; că ea îşi trage originea de la
coloniile romane aduse la începutul secolului al doilea de către împăratul Traian, în nenumărate
rânduri în Dacia…”.
(D. Prodan, Din istoria formării naţiunii române, 1984)

B. „Cum şi-ar putea cineva măcar închipui că ungurii şi cu nemtii, aşezându-se într-o ţară
cu totul pustie, să nu fi dat ei numele semeţilor munţi care le închideau orizontul, râurilor sale
celor mari cu cursul lung şi cotit, şi să aştepte să vină românii care să îi înveţe pe dânşii cum să le
numească? Ar fi deci după firea lucrurilor că, dacă ungurii şi nemtii ar fi fost cei dintâi locuitori
ai Daciei, să se găsească măcar numele celor mai însemnaţi munţi şi celor mai mari ape de
obârşie ungurească sau germană. Le găsim, dimpotrivă, româneşti sau dace“.
(A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler)

C. „Pe dacii din ţinuturile de dincolo de Dunăre (…) i-a prefăcut în provincie Traian, în
timpul domniei sale, după ce regele lor Decebal a fost omorât. Galienus însă le-a pierdut în
timpul domniei sale, iar împăratul Aurelian, rechemând de acolo legiunile, le-a aşezat în
Moesia…“
(Iordanes, Getica)

Pornind de la aceste texte, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Precizaţi poporul la care se referă cele două surse. 2 p


2. Numiţi, pe baza sursei A respectiv a sursei B, un spaţiu istoric în care au evoluat românii. 2 p
3. Menţionaţi, pornind de la sursa C, numele a trei împăraţi care au avut legătură cu Dacia. 5 p
4. Menţionaţi, pornind de la sursa B, popoarele la care se referă autorul. 5 p
5. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care demonstrează vechimea
românilor, selectând două informaţii în acest sens. 6 p
6. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care demonstrează numele locurilor,
selectând două informaţii în acest sens. 6 p
7. Precizaţi teoria combătută de cele două surse. 4 p
Subiectul al II-lea 30 puncte
Citiţi, cu atenţie, textele de mai jos:
A. „Avem motive să credem că elementul dacic supus s-a ţinut departe de contactul cu
civilizaţia romană şi şi-a menţinut duşmănia faţă de Roma. [...] în Dacia însă a fost creată o
adevărată ţară de colonizare dintr-un teritoriu slab locuit şi înconjurat de o populaţie
duşmănoasă, în care însă romanitatea nu şi-a înfipt rădăcini atât de adânci, nesprijinindu-se pe
bazele sigure ale unei naţionalităţi cucerite şi din punct de vedere spiritual. De aici şi uşurinţa
cu care mai târziu a putut să fie îndepărtată şi a dispărut, fără a lăsa atât de multe urme ca în
Britannia sau în Noricum, fiind ştearsă ca o simplă poleială."
(Robert Roesler, Romănische Studien. Untersuchungen zur alteren Geschichte Riimăniens,
Leipzig)

B.„[...] şi inscripţiile găsite atât în Dacia, cât şi aiurea ne dovedesc cu prisosinţă fiinţarea
poporului dac după cucerire, precum şi romanizarea lui [...].”
(A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler, 1884)

Pornind de la aceste texte, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Numiţi, din sursa A, două provincii ale Imperiului Roman. 4 puncte
2. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care susţine punctul de vedere conform căruia procesul
romanizării Daciei a avut loc, selectând o informaţie în acest sens. 5 puncte
3. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care susţine punctul de vedere conform căruia procesul
romanizării Daciei nu a avut loc, selectând o informaţie în acest sens. 5 puncte
4. Menţionaţi, din sursa A, două informaţii aflate în relaţie de cauză-efect. 7 puncte
5. Prezentaţi o etapă a procesului de romanizare. 5 puncte
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia ideile privind
romanitatea românilor au fost influenţate de contextul politic existent în secolele XVIII-XIX.
4 puncte
(Se punctează coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric
relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

Subiectul al III-lea 30 puncte


Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre ideea romanităţii românilor, având în
vedere:
­ menţionarea a doi umanişti care au susţinut problema romanităţii românilor; 4pct
­ prezentarea a două argumente din secolul al XIX-lea care au susţinut ideea romanităţii
românilor; 6 pct
­ prezentarea a două argumente prin care se contestă ideea romanităţii românilor; 6 pct
­ menţionarea unui istoric român care a abordat problematica romanităţii românilor; 4 pct
­ formularea unui punct de vedere referitor la politizarea ideii romanităţii românilor în
secolul al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 10 pct