Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă în clasa a XI-a

Data:
Subcompetențe:
Obiective operaționale:
O1. Să- și dezvolte abilitățile de realizare a unui eseu structurat;
O2. Să selecteze opere și personaje literare potrivite temei;
O3. Să demonstreze cunoașterea adecvată a textelor selectate;
O4. Să raporteze tema eseului la citatul propus;
O5. Să- și exprime opinia cu referire la actualitatea subiectului abordat.

Nr. Item Punctaj

1. Pornind de la afirmația lui Anais Nin: Viața este un proces de devenire, o 47 puncte
combinație de stări prin care trebuie să trecem. Oamenii eșuează când
doresc să aleagă o stare și să rămână în ea., scrie, în limita de 2-3 pagini,
un eseu structurat cu tema:

Destinul personajelor literare pentru care viața este un drum mare cu


multe semne
(referindu-te la două personaje din literatura română, potrivite temei)

În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe :

1.Explicarea conceptului de destin al personajelor literare pentru care viața este un drum mare cu multe semen.
2 puncte
2.Raportarea conceptului la sugestia din citatul propus. 3 puncte
3. a)Reperarea motivată a două personaje din două creații epice din literatura română, potrivite temei.
6 puncte
b) Comentarea, a câte două trăsături morale ale personajelor în raport cu tema propusă. 4 puncte
c)Ilustrarea adecvată a trăsăturilor comentate cu câte două exemple convingătoare din cele două texte selectate.
4 puncte
4. Dezvoltarea motivată a unei idei din citatul propus. 2 puncte
5. Exprimarea opiniei proprii cu referire la actualitatea subiectului abordat. 2 puncte
(ordinea încadrării parametrilor în eseu este la alegere, dar fiecare va începe din aliniat)

Barem de apreciere:
Cerința Variante acceptabie Specificări Punctaj

1.Explicarea conceptului de Explicarea conceptului de destin al 2 puncte pentru 2 puncte


destin al personajelor literare personajelor literare pentru care explicarea conceptului.
pentru care viața este un viața este un drum mare cu multe
drum mare cu multe semen. semen.
2.Raportarea conceptului la Conceptul numit este analizat şi 1+2 3 puncet
raportat la citatul propus. 1 punct pentru
sugestia din citatul propus. formularea ideii derivate
din citat.
2 puncte pentru
relaţionarea afirmaţiei
proprii cu aserţiunea
propusă.
3. a)Reperarea motivată a două Oricare două texte studiate în 3+3 6 puncte
personaje din două creații cadrul curentului realist, cu dovada Câte 3 puncte pentru
epice din literatura română, clară a cunoașterii textului. referinţa la fiecare
potrivite temei. Motivarea alegerii în raport cu personaj şi formularea
parametrul indicat. Personajele argumentelor
urmează să fie din texte diferite, dar convingătoare.
textele pot fi selectate din creaţia
aceluiaşi autor!
b) Comentarea, a câte două Orice comentarii adecvate şi 2+ 2 4 puncte
trăsături morale ale corecte în raport cu trăsăturile Câte 2 puncte pentru
personajelor în raport cu tema morale numite. fiecare dintre trăsăturile
propusă. comentate.
c)Ilustrarea adecvată a Orice secvenţe din textele alese, 2+2 4 puncte
trăsăturilor comentate cu câte ilustrative pentru tema eseului. Câte 2 puncte pentru
două exemple convingătoare fiecare referinţă
din cele două texte selectate. convingătoare la text.
4. Dezvoltarea motivată a unei Orice idei congruente cu tema 2 puncte pentru ideea clar 2 puncte
idei din citatul propus. eseului şi citatul propus. formulată şi comentată
explicit
5. Exprimarea opiniei proprii Opinia proprie, clar formulată, cu 2 puncte pentru opinia 2 puncte
cu referire la actualitatea referire la actualitatea subiectului proprie formulată clar.
subiectului abordat. abordat.

Redactare

Nr. Conținutul Condiții de acordare a Distribuirea punctajului Punctaj total


parametrului punctajului
1 Organizarea în Se acordă în cazul unei Cele 2 puncte vor fi distribuite după 2 puncte
scris a ideilor. lucrări structurate, cu principiul calitativ:
distincţiile clare între claritatea ideilor — 1 punct;
introducere, desfăşurarea consecutivitatea ideilor — 1 punct;
ideilor, concluzii.
2 Utilizarea limbii Se acordă punctajul întreg Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 4 puncte
literare. (4 puncte), dacă numărul 2 greşeli de stil.
de greşeli de stil nu Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise
depăşeşte 1. 2-3 greşeli.
Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise
4-5 greşeli.
Se acordă 1 punct, dacă au fost comise
6-7 greşeli.
Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise
mai mult de 7 greşeli de stil.
3 Aptitudini de Se acordă pentru dovada Cele 4 puncte vor fi distribuite astfel: 4 puncte
analiză şi de capacităţii de lucru cu pentru constatarea aspectelor definitorii
interpretări textul propus, citarea din ale temei de realizat - 1 punct;
critice. text şi referinţele la text. utilizarea de date, informaţii, fapte
elocvente - 1 punct;
abilitatea de a sintetiza informaţii, date,
fapte angajate în compoziţie – 1 punct;
abilitatea de a interpreta critic o anumită
informaţie, de a face constatări şi a
ilustra anumite fenomene literare - 1
punct.
Notă: Se acordă 0 puncte pentru fiecare
parte nerealizată a sarcinii de lucru.
4 Respectarea Se acordă punctajul întreg Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 6 puncte
normelor (6 puncte), dacă numărul 2 greşeli ortografice sau gramaticale.
ortografice şi de greşeli ortografice sau Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise
gramaticale. gramaticale nu depăşeşte 1. 2-3 greşeli.
Se acordă 4 puncte, dacă au fost
comise 4-5 greşeli.
Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise
6-7 greşeli.
Se acordă 2 puncte, dacă au fost comise
8-9 greşeli.
Se acordă 1 punct, dacă au fost comise
10-11 greşeli.
Se acordă 0 puncte, dacă sunt comise
mai mult de 11 greşeli ortografice şi/sau
gramaticale.
Respectarea Se acordă punctajul întreg Se va scădea câte 1 punct pentru fiecare 6 puncte
normelor de (6 puncte), dacă numărul 2 greşeli de punctuaţie.
punctuaţie. de greşeli de punctuaţie nu Se acordă 5 puncte, dacă au fost comise
depăşeşte 1. 2-3 greşeli.
Se acordă 4 puncte, dacă au fost
comise 4-5 greşeli.
Se acordă 3 puncte, dacă au fost comise
6-7 greşeli.
Se acordă 2 puncte, dacă au fost
comise 8-9 greşeli.
Se acordă 1 punct, dacă au fost comise
10-11 greşeli.
Se acordă 0 puncte, dacă sînt comise
mai mult de 11 greşeli de punctuaţie
Aşezarea în Se acordă punctajul întreg, Cele 2 puncte vor fi repartizate astfel: 2 puncte
pagina şi dacă au fost respectate pentru aşezarea corectă a textului în
încadrarea în alineatele şi limitele de pagină — 1 punct;
limitele de spaţiu. pentru respectarea limitelor de spaţiu în
spaţiu toate secvenţele —1 punct.

Barem de notare

Punctaj 1-2 3-7 8-13 14-23 24-30 31-35 36-40 41-45 46-47
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și