Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECĂTORIA ..........................

(se va completa în funcție de caz – poate fi Tribunal, Curte


de Apel, ICCJ)
DOSAR NR. .........../............./................... (este numărul menționat pe citația primită de la
instanță)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul/a, .............................., cu domiciliul în ....................................... și adresa


pentru comunicarea tuturor actelor de procedură .............................., (doar dacă vă alegeți o adresă
unde să se efectueze comunicarea actelor – de exemplu adresa la care locuiți este diferită de cea din
CI) formulez prezenta

CERERE DE LĂMURIRE

a hotărârii nr. ....... pronunțate de ….., în dosarul nr. …../…../….. la data de …..

În fapt, arătă că la data de ..... a fost pronunțată încheierea/sentința/decizia nr. ….. de


Judecătoria/Tribunalul/Curtea de apel/Înalta Curte de Casație și Justiție prin care s-a soluționat
dosarul nr. …../…../…..., în sensul că …..

Susțin că dispozitivul hotărârii necesită lămuriri cu privire la înțelesul/întinderea/modalitatea de


aplicare întrucât …..

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 443 C. proc. Civ.

Probe: În dovedire, depun următoarele înscrisuri:...... (se vor enumera documentele depuse,
menționându-se pe cât posibil numărul și data acestora, precum și o scurtă descriere a conținutului
acestora).

Depun prezenta cerere de în ….. exemplare la care anexez documentul care atestă dreptul de
reprezentare (dacă este cazul: .procura în original/copie legalizată/, delegația de reprezentare/copie
legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant/extras din registrul public)

Data: Semnătura,

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI/TRIBUNALULUI .......................................

S-ar putea să vă placă și