Sunteți pe pagina 1din 136

Grupul CEZ în România

Raport de sustenabilitate 2016


Cuprins
Cuvânt înainte Mesaj CEO 4

Capitolul 1 Obiective pentru o dezvoltare durabilă 7

Capitolul 2 Despre Grupul CEZ în România 15

Capitolul 3 Primul nostru raport de sustenabilitate 27

Capitolul 4 Clienţii noștri 45

Capitolul 5 Angajaţii noștri 61

Capitolul 6 Energia vine de la oameni 81

Capitolul 7 Energie verde 99

Capitolul 8 Grija faţă de mediu 105

Capitolul 9 Buna guvernare 115

Anexa 1 Indexul Aspectelor și Indicatorilor GRI 124

Anexa 2 Glosar termeni și definiţii 129


Cuvânt înainte
G4-1

Stimate cititor,

Să aduci energie electrică în casele a mai mult de 3,5 milioane de români, să


operezi cele mai mari parcuri eoliene de pe uscat din Europa, să ai grijă de mai
mult de 1800 angajaţi, fiind totodată un partener de încredere pentru autorităţile
române și o afacere profitabilă care își mulţumește acţionarii, toate acestea
implică o responsabilitate extraordinară.

Deoarece ne-am putut baza pe o echipă locală de specialiști și manageri


de înaltă calificare, abordarea noastră operaţională a fost mai degrabă cea a
unui investitor local cu experienţă internaţională. Prin urmare, în ultimii 12 ani,
am lucrat asiduu pentru a deveni și a rămâne un partener stabil și demn de
încredere pentru toţi actorii noștri interni și externi, considerând responsabilităţile
noastre sociale și de mediu la fel de importante ca și cele economice.

Deși eforturile noastre în domeniul sustenabilităţii au fost constante încă de


la intrarea pe piaţa din România, este pentru prima dată când publicăm un ▪ Am furnizat energie electrică și gaze naturale către
raport de sustenabilitate. Ne-am luat această sarcină în serios și ne-am angajat mai mult de 3.500.000 de consumatori români în 7
în ultimul an într-un amplu dialog cu toate părţile interesate, din interiorul și judeţe din sudul României;
exteriorul companiei, pentru a înţelege mai bine așteptările lor și pentru a ne ▪ Am operat cel mai mare parc eolian din Europa,
putea adapta priorităţile în mod corespunzător. situat în Dobrogea, în zona localităţilor Fântânele,
Una dintre principalele noastre preocupări este ca activitatea noastră să aducă Cogealac și Grădina, și un sistem hidroenergetic
valoare adăugată clienţilor, angajaţilor, partenerilor, furnizorilor, autorităţilor sau în judeţul Caraș Severin, cu centrale electrice
comunităţilor în care acţionăm în prezent și în care vom fi, de asemenea, în viitor. amplasate pe 4 lacuri (Secu, Gozna, Văliug și Timiș
Trei Ape); împreună, parcul eolian și hidrocentralele
Privind înapoi la anul 2016, cred că suntem mai aproape ca oricând să ne au produs 1.235 GWh, ceea ce reprezintă mai
îndeplinim promisiunea și ambiţia de a oferi mai mult decât energie. Sper că mult de jumătate din targetul de minim 20% al
aceasta va deveni și convingerea dumneavoastră, după ce vă voi împărtăși cu energiei totale care trebuia să fie produs din surse
mândrie câteva rezultate cheie pe care am reușit să le atingem în doar un an: regenerabile la nivel naţional, așa cum a fost impus

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 4


statului român prin Directiva Europeană 2009/28/ și beneficii), toţi angajaţii beneficiază în medie de
CE; 25 ore de formare/an, ceea ce le îmbunătăţește
▪ Energia electrică pe care am produs-o a fost abilităţile profesionale, dar și capacitatea de a
distribuită către aprox. 1.437.240 locuri de consum, furniza servicii la standardele de calitate pe care le
utilizând 54.890 km de linii electrice, 143 staţii de promovăm;
conversie 110 kv/MT, 60 staţii de transformare MT/ ▪ Am demarat un nou program strategic -
MT, 81 puncte de alimentare și 10.288 posturi de “Academia” - care pregătește echipa noastră pentru
transformare; viitor: 66 dintre angajaţii noștri, de la diferite niveluri
▪ Atunci când este cazul, clienţii noștri pot semnala organizaţionale (executiv la top management), au
disfuncţionalităţi sau pot trimite reclamaţii prin participat la un program de formare de 2 luni, având
utilizarea unuia dintre cele 10 canale de comunicare drept scop dezvoltarea leadership-ului și abilităţilor
(formular online, fax, e-mail, linii telefonice directe) manageriale;
sau pot vizita unul din cele 16 centre de asistenţă ▪ Clienţii noștri, partenerii noștri și comunitatea
ale căror servicii ţintesc excelenţa (80% din locală sunt, în principiu, unul și același lucru;
solicitările clienţilor sunt preluate în mai puţin de 20 pentru noi a devenit natural să dovedim că avem
de minute în Centrele de Relaţii cu Clienţi, 80% din grijă de acest ecosistem și, în acest scop, am
apelurile telefonice sunt preluate în mai puţin de 45 investit mai mult de 1.479.836 lei în programe de
de secunde, 3,5 minute reprezintă media timpului responsabilitate socială, pe care le-am dezvoltat
de răspuns pentru întrebările legate de serviciile pe cont propriu (de exemplu, Maratonul Olteniei, a
energetice); 4-a ediţie, sau Biblioteca de Energie), împreună cu
▪ Clienţii noștri sunt clienţi mulţumiţi - studiile ONG-uri (de exemplu, One World in School, Never
de brand realizate în 2016 arată că peste 50% Alone) sau pe care le-am sponsorizat, la cererea
dintre clienţi sunt satisfăcuţi de calitatea serviciilor actorilor locali;
noastre, 30% consideră angajaţii noștri ca fiind ▪ Evoluţia noastră către o dezvoltare durabilă este
adevăraţi specialiști și 70% au apreciat că i-am susţinută de un puternic fundament etic și de un
sfătuit corespunzător în alegerea celor mai bune simţ al responsabilităţii ce modelează relaţia noastră
opţiuni contractuale; de zi cu zi cu clienţii, partenerii și comunităţile locale;
▪ Angajaţii noștri, peste 1800 ca număr, sunt bine siguranţa, performanţa, inovaţia, profesionalismul
pregătiţi, orientaţi spre client și eficienţi, iar noi le și colaborarea sunt valorile care stau la baza unui
suntem recunoscători pentru loialitatea pe care sistem de conformitate de înaltă calitate pe care
o arată companiei (în 2016, rata de retenţie a l-am implementat în toate companiile noastre în
angajaţilor a fost de 80%); pe lângă un solid pachet 2016 și care se bazează pe coduri puternice de
de beneficii sociale și financiare (numai în 2016, conduită și etică, transpuse în politici echivalente
am investit aproximativ 1.500.000 lei în bonusuri (anticorupţie, de combatere a conflictelor de interese

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 5


etc.) consolidate prin canalele de avertizare asupra ▪ “Cea mai bună campanie internă în domeniul
neconformităţii și prin proceduri de control; CSR” (premiul II), la Gala “Romanian CSR Awards”,
▪ Ne-am conturat, de asemenea, și imaginea de pentru proiectul Electric Carpooling;
companie „verde” prin promovarea utilizării energiei ▪ ... și multe altele, pe care le puteţi descoperi în
curate în mobilitatea zilnică – astfel, am implementat secţiunea “Despre noi”.
o campanie de conștientizare în domeniul
e-mobilităţii în Oltenia, invitându-i pe toţi angajaţii Evaluate prin prisma anului 2016, prezentul și
noștri să conducă 2 mașini electrice din parcul viitorul nostru sunt provocate să aducă și mai multe
nostru auto și să le reîncarce la cele 2 staţii electrice rezultate - o provocare pe care ne-o asumăm cu
instalate în Pitești și Craiova; 191 de angajaţi au bucurie. Sperăm că o scurtă trecere în revistă a
condus vehiculele electrice, iar 33 de proprietari de obiectivelor noastre de performanţă pentru următorii
autovehicule electrice sau hibride au primit energie ani, așa cum vă sunt prezentate în următoarea
electrică gratuită de la CEZ în valoare de 429 kWh. secţiune, vă poate convinge atât de angajamentul
nostru faţă de propria îmbunătăţire, cât și de inovaţia
Deși toate acestea sunt doar câteva exemple ale pe care intenţionăm să o aducem în sectorul
rezultatelor noastre, ele sunt și realizările care ne-au energetic.
adus cea mai mare recunoaștere pe tot parcursul
anului: Viitorul pe care îl anticipăm va fi determinat de noile
▪ Premiul SABER Gold la EMEA 2017 pentru surse de energie, care va fi produsă în condiţii
regiunea Balcanilor, pentru “Biblioteca de Energie”, de maximă eficienţă, cu costuri minime asupra
campania lansată de CEZ Vânzare și agenţia mediului, distribuită într-un mod sigur și economic
Rogalski Damaschin Public Relations, care a unui consumator pe care ni-l dorim bine informat,
convins 25.000 de clienţi să adopte factura conștient de valoarea energiei și partener în co-
electronică, 60 de angajaţi să înregistreze primul lor crearea acesteia.
audiobook și 103.000 nevăzători să îl asculte prin
intermediul unei biblioteci virtuale; În continuare, vă invit să descoperiţi ce schimbări
▪ “Compania de Energie Regenerabilă a Anului”, pozitive am adus în viaţa celor asupra cărora
la Gala “Romanian Energy Awards 2016”, pentru activitatea noastră are impact și sperăm să ne
“Parcurile Eoliene CEZ”; spuneţi ce putem face mai bine.
▪ “Iniţiativa anului în domeniul energiei”, din nou la
“Romanian Energy Awards 2016”, pentru proiectul Cu deosebită consideraţie,
e-Mobilitate;
▪ Premiul I la Gala Romanian PR Award, categoria Martin Zmelik
“PR pentru Marketing-produse și servicii existente”, Manager de ţară
pentru “Biblioteca de Energie”; Grupul CEZ în România

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 6


CAPITOLUL 1

Obiective pentru o
dezvoltare durabilă
După 12 ani de evoluţie constantă, Grupul CEZ își dorește ca dezvoltarea sa în România să fie un proces sustenabil, cu impact pozitiv
în plan economic, social și de mediu. Pentru o dezvoltare durabilă pe termen lung, ne-am propus și continuăm să urmărim atingerea
următoarelor obiective de performanţă:

Domeniu de Obiectiv de Perioada de Măsuri pentru atingerea Rezultate obţinute în 2016 Rezultate așteptate post 2016
performanţă performanţă implementare obiectivului
vizată
Distribuirea Asigurarea 2016-2020 - Dezvoltarea unui sistem de măsurare - În urma implementării de proiecte pilot în perioada - Implementarea unei investiţii proprii de peste 95
energiei excelenţei inteligent (smart metering) care să 2013-2015, peste 34000 consumatori aveau deja de milioane de euro până în anul 2020 - pentru anul
electrice operaţionale (Smart conducă la o transparenţă crescută instalate sisteme de contorizare inteligentă. În 2016, 2018, valoarea investiţiilor Distribuţie Oltenia bugetate
Transformation) faţă de client și faţă de autoritatea de Distribuţie Oltenia a implementat o nouă soluţie în reţeaua de distribuţie este de 180,797 milioane lei
reglementare; tehnică “TLC în bandă largă” în beneficiul a 63 de cheltuieli de investiţii (CAPEX) și puneri în funcţiune
- Reducerea pierderilor de energie prin consumatori; (PIF) de 181,987 milioane lei.
instalarea contoarelor inteligente și a - Investiţiile efectuate în judeţele din aria de operare a - Modernizarea și integrarea în sistemul SCADA a
sistemului de management al datelor Distribuţie Oltenia (Argeș, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman și următoarelor Staţii de transfomare 110/20 kv:
MDM; Vâlcea) au avut în vedere îmbunătăţirea parametrilor ▪ Azot, localitatea Turnu Măgurele, jud. Teleorman;
- Creșterea gradului de automatizare a de calitate ai reţelei de medie tensiune SAIFI/SAIDI, ▪ Măgura, localitatea Turnu Măgurele, jud. Teleorman;
reţelelor de Medie Tensiune (și, implicit, prin extinderea sistemului SCADA – prin montare ▪ Olt, localitatea Turnu Măgurele, jud. Teleorman;
îmbunătăţirea parametrilor de calitate de echipamente telecomandate de la punct central, ▪ Sybetra, localitatea Turnu Măgurele, jud. Teleorman;
a energiei distribuite) prin instalarea modernizarea liniilor electrice de medie tensiune ▪ Vedea, localitatea Alexandria, jud. Teleorman;
echipamentelor controlate de la distanţă; și asigurarea condiţiilor de racordare la reţeaua de ▪ Viișoara, localitatea Viișoara, jud. Teleorman.
- Îmbunătăţirea managementului forţei distribuţie a noilor consumatori în condiţiile noii - Continuarea lucrării demarate în anul 2017 de
de muncă și reducerea costurilor legislaţii; realizare a unei noi Staţii de transformare 110/20 kv
operaţionale; - Cele mai importante investiţii realizate în 2016 au situată în Zona Industrială de Est a Craiovei;
- Stabilirea unui sistem unificat de fost: - Extindere sistem SCADA cimp prin montarea unui
baze de date pentru a furniza un mix ▪ Trecerea la 20 kV a reţelelor electrice de 6 kV din număr de 130 echipamente telecomandate în LEA 20
de informaţii de înaltă calitate pentru municipiul Craiova – 4514 mii LEI; KV aparţinând Distribuţie Oltenia;
îmbunătăţirea serviciilor. ▪ Modernizarea posturilor de transformare și - Integrarea în sistemul SCADA a aprox. 29 de staţii de
montarea de noi transformatoare în vederea reducerii transformare 110/MT sau montarea unui total de 550
Consumului Propriu Tehnic în judeţele Vâlcea, Dolj, reanclanșatoare pe liniile de MT până în 2020;
Gorj, Argeș, Olt, Mehedinţi și Gorj – 7515 mii LEI; - Extinderea numărului de beneficiari ai sistemelor
▪ Lucrări de modernizare LEA joasă tensiune și de contorizare inteligentă la aproximativ 425.850
branșamente și lucrări de modernizare branșamente consumatori în perioada 2017-2020;
în vederea reducerii Consumului Propriu Nontehnic - Asigurarea prin lucrări de investiţii a condiţiilor
– 16665 mii LEI; de racordare la reţeaua de distribuţie a noilor
▪ Integrarea în SCADA a staţiilor de transformare consumatori în condiţiile noii legislaţii – lucrări de
110/20 kV și 20/6 kV: Mioveni, Târgu Jiu Sud, extindere/electrificare și lucrări de întărire în amonte
Bălcești, Drăgănești-Vlasca, Ţicleni 2, Parângu, de punctul de racordare;
Peșteana, Cărbunești, Seciuri, Schitu Golești, IMM - Pilotarea unui proiect de MWM (Mobile Work
Câmpulung – 26460 mii LEI. Management) în judeţul Olt în 2017 și extinderea
acestuia în 2018-2020 în întreaga arie de operare,
Rezultatele privind reducerea pierderilor de energie pentru a automatiza fluxurile de lucru și pentru
și îmbunătăţirea parametrilor de calitate sunt detaliate a reduce timpul petrecut în rezolvarea sarcinilor
mai jos. neproductive;
- Îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă și
management al forţei de muncă cu un buget alocat
de 4,3 milioane lei.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 8


Domeniu de Obiectiv de Perioada de Măsuri pentru atingerea Rezultate obţinute în 2016 Rezultate așteptate post 2016
performanţă performanţă implementare obiectivului
vizată
Reducerea 2016-2020 - Reducerea progresivă a Consumului - În 2016, CPT tehnic a scăzut la 8.66 % de la - Reducerea pierderilor de energie la 976,3 GWh
pierderilor de Propriu Tehnologic (CPT), tehnic și 8.91% (valoare înregistrată în 2015), iar cel non- (max.10,26%), din care:
energie (CPT) non-tehnic; tehnic a scăzut de la 1.72% (în 2015) la 1.54%. o 849,5 GWh, reprezentând 87% din total CPT
- Modernizarea/retehnologizarea - Pierderile totale din reţea au atins o valoare tehnic;
reţelei de distribuţie, în special a celei minimă istorică: 999,4 GWh (10,20%), din care: ▪ 126,9 GWh, reprezentând 13% din total CPT
de Joasă Tensiune; ▪ 848,8 GWh, reprezentând 84,9% din total CPT comercial.
- Securizarea branșamentelor și tehnic; - Realizarea de investiţii pentru reducere CPT în
scoaterea acestora la limita de ▪ 150,6 GWh, reprezentând 15,1% din total CPT valoare de 27,9 milioane lei în 2018, din care:
proprietate. comercial. ▪ 5,1 milioane lei alocate în lucrări pentru
- În reţelele de Joasă Tensiune, ponderea reducerea CPT non-tehnic (comercial);
pierderilor a depășit limitele impuse de ANRE cu ▪ 22,8 milioane lei alocate în lucrări pentru
aprox. 1.44% a.î. majoritatea investiţiilor pentru reducerea CPT tehnic.
modernizare/retehnologizare au fost și vor fi - Dezvoltarea de noi proiecte, începând cu anul
concentrate la acest nivel. 2017, pentru o mai bună previzionare a pierderilor
din reţea, reducerea pierderilor comerciale și
reducerea pierderilor tehnice;
- Introducerea tehnologiilor eficiente energetic,
a sistemelor moderne de măsurare și control al
energiei distribuite, evaluarea continuă a eficienţei
energetice și a consumului de energie.
Îmbunătăţirea 2016-2020 - Reducerea duratei și frecvenţei - Durata (SAIDI) și frecvenţa (SAIFI) întreruperilor - Reducerea continuă și progresivă a duratei și
parametrilor de întreruperilor energiei electrice prin energiei electrice în 2016 s-au situat la mai puţin frecvenţei întreruperilor:
calitate (SAIDI, creșterea vitezei de răspuns și de de jumătate comparativ cu anul 2012. Astfel, ▪ asigurarea unui total SAIFI aferent anului 2018
SAIFI) soluţionare a incidentelor; în 2016, indicatorii de calitate au înregistrat de 4,12 nr. întreruperi/utilizator, din care:
- Alinierea la indicatorii impuși de următoarele valori: ▪ SAIFI întreruperi planificate: 0,72 nr.
ANRE; ▪ total SAIFI: 4,59 nr. întreruperi/utilizator, din întreruperi/utilizator;
- Realizarea de investiţii în lucrări care: ▪ SAIFI întreruperi neplanificate: 3,40 nr.
de modernizare cu impact asupra ▪ SAIFI întreruperi planificate: 0,75 nr. întreruperi/utilizator;
indicatorilor de calitate; întreruperi/utilizator; ▪ asigurarea unui total SAIDI aferent anului 2018
▪ SAIFI întreruperi neplanificate: 3,84 nr. de 463 minute/utilizator, din care:
întreruperi/utilizator. ▪ SAIDI întreruperi planificate: 183 minute/
utilizator;
▪ total SAIDI: 527.5 minute/utilizator, din care: ▪ SAIDI întreruperi neplanificate: 280 minute/
▪ SAIDI întreruperi planificate: 197.5 minute/ utilizator.
utilizator - Continuarea investiţiilor în lucrări de modernizare
▪ SAIDI întreruperi neplanificate: 330 minute/ cu impact asupra indicatorilor de calitate
utilizator. (modernizare LEA MT, extinderea sistemului
- A fost demarat Proiectul de Conformare la SCADA prin instalarea de echipamente controlate
Standardele de Calitate (etapa I) ce presupune de la distanţă) - bugetul alocat în programul de
alinierea la indicatorii impuși prin Ordinul ANRE investiţii aferent anului 2018 pentru reducere
Numărul 11/2016. SAIFI/SAIDI este de 7,8 milioane lei;
- Continuarea Proiectului de Conformare la
Standardele de Calitate (etapa II) prin alinierea la
indicatorii impuși de ANRE cu începere de la data
de 1 ianuarie 2019.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 9


Domeniu de Obiectiv de Perioada de Măsuri pentru atingerea Rezultate obţinute în 2016 Rezultate așteptate post 2016
performanţă performanţă implementare obiectivului
vizată
Creșterea 2016-2018 - Diminuarea numărului de incidente - 0 accidente de muncă; - 0 accidente de muncă;
capacităţii și accidente la locul de muncă; - Echipamentul de protecţie este disponibil în - Menţinerea rezultatelor obţinute de angajaţi la
angajaţilor de a - Monitorizarea stării de sănătate a proporţie de 100% instruirile și testările pe teme de SSM;
opera în reţeaua angajaţilor, identificarea și eliminarea - 75% dintre angajaţii supuși procesului de - Amenajarea unui centru de perfecţionare central
electrică, cu zonelor cu risc ridicat și specific, autorizare SSM au obţinut note de 7+; care va include poligoane de instruire pentru
profesionalism identificarea corectă a sarcinii - 70% dintre angajaţii instruiţi pe teme de SSM Medie Tensiune (MT)-Joasă Tensiune (JT), 110 kV,
și în condiţii de de muncă, urmărirea modului de (aprox. 960 persoane) au obţinut note de 8+ la PRAM, simulator pentru comandă operaţională,
siguranţă completare corectă a formalităţilor testări; stand de măsurare;
de lucru; - Au fost achiziţionate dispozitive și echipamentele - Instruirea specialiștilor privind realizarea lucrărilor
- Asigurarea instrucţiunilor și certificate pentru efectuarea în siguranţă a lucrului sub tensiune;
echipamentelor de protecţie care sub tensiune; - Atestarea instrucţiunii privind efectuarea
permit lucrul sub tensiune pentru - Distribuţie Oltenia a obţinut atestatul pentru 11 defrișărilor cu reţelele JT sub tensiune.
reţeaua de Joasă Tensiune în instrucţiuni de Lucru Sub Tensiune (LST), pentru
vederea îmbunătăţirii SAIDI/SAIFI efectuarea de lucrări la Joasă Tensiune în firide,
și a creșterii nivelului de confort al cutii de distribuţie și reţele Joasă Tensiune (JT)
consumatorilor; clasice și torsadate;
- Obţinerea atestărilor - Instrucţiunile pentru care s-a obţinut
corespunzătoare pentru instrucţiunile atestatul sunt întocmite atât pentru remediere
de LST și efectuarea de lucrări la deranjamente, refacere contacte electrice, legare/
Joasă Tensiune; dezlegare conductoare, cât și pentru înlocuire
- Achiziţionarea dispozitivelor și echipamente (soclu LF, suport MPR, disjunctor);
echipamentelor certificate pentru - A fost întocmită instrucţiunea privind efectuarea
efectuarea în siguranţă a lucrului sub defrișărilor cu reţelele JT sub tensiune;
tensiune; - A fost definit un program de instruire privind
- Conformarea cu cerinţele legale și realizarea lucrărilor sub tensiune.
cu alte reglementări de SSM la care
organizaţia subscrie;
- Creșterea eficienţei programelor
deja existenţe în domeniul Sănătăţii și
Securităţii în Muncă;
- Definirea și implementarea unui
program de instruire specific pentru
operarea de lucrări la reţelele JT sub
tensiune;
- Definirea și implementarea unui
nou mod de instruire: "instruirea prin
a face".

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 10


Domeniu de Obiectiv de Perioada de Măsuri pentru atingerea Rezultate obţinute în 2016 Rezultate așteptate post 2016
performanţă performanţă implementare obiectivului
vizată
Producţia Eficientizarea 2017-2018 - Creșterea predictibilităţii producţiei În 2016, TMK Hydroenergy Power, Tomis Team, Parcurile eoliene din jud. Constanţa
de energie producţiei de energetice prin colectarea de date și MW Team Invest și Ovidiu Development au - Dezvoltarea și implementarea in-house a unei
din surse energie din surse managementul acestora; produs împreună 1.235 GWh de energie brută. noi metode de identificare a dezechilibrării
regenerabile regenerabile - Cercetarea, dezvoltarea și Factorul de capacitate pentru parcul eolian generatoarelor turbinelor de vânt;
introducerea de noi tehnologii și (însumând turbinele aparţinând Tomis Team SA, - Dezvoltarea Centrului de monitorizare de la
metode de lucru pentru a produce și MW Team Invest SRL și Ovidiu Development distanţă, un departament dedicat monitorizării și
stoca energie; SRL) a fost de 22.10% în 2016, iar pentru operării turbinelor de vânt;
- Creșterea factorului de capacitate. microhidrocentralele din patrimoniul TMK - Implementarea in-house a Sistemului de
Hydroenergy Power SRL a fost de 40%. Monitorizare și Control (CMS-Control Monitoring
System) pentru a îmbunătăţi previzibilitatea
defectelor și a reduce timpul de funcţionare al
turbinelor;
- Dezvoltarea unei metodologii de calcul a creșterii
energiei;
- Cercetarea și dezvoltarea de noi metode de
transferare a datelor din prognozele meteo către
prognoze de producţie;
- Testarea de noi produse de generare a energiei:
wiom și vortex;
- Cercetarea și dezvoltarea unor noi metode
de producere a energiei (i.e.: producerea de
hidrogen utilizând electroliza cu abur, combinată
cu producţia de energie electrică în modul invers,
utilizând hidrogenul stocat de gaze naturale)
sau de stocare a acesteia (i.e. stocarea energiei
utilizând sarea topită și turbina cu abur);
- Identificarea de noi oportunităţi pentru venituri
suplimentare (noi modele de business, fonduri
UE).
Microhidrocentralele din jud. Caraș-Severin
- Creșterea debitelor pe aducţiunea Semenic
pentru mărirea producţiei în CHE Crainicel 2-în
acest sens, în 2018 se va achiziţiona, monta și
integra pompa nr. 3 la staţia de pompe Timiș
Trei Ape, ceea ce ar avea ca rezultat o creștere
a debitelor cu 0,3 mc și implicit o creștere a
producţiei în CHE Crainicel 2 mai aproape de
puterea instalată;
- Creșterea capacităţii rezervorului de pe Semenic;
- Modernizarea canalului Murgila;
- Optimizarea fluxului de apă prin repararea
canalelor de colectare a apei folosind ciment
sau tuburi de plastic în formă de “u”, acoperirea
canalelor deschise și realizarea de inspecţii
regulate pentru a identifica slăbiciunile în sistem;
- Repararea generatorarelor pentru a crește
eficienţa de la 60% la 90%;
- Interconectarea centralelor electrice și a staţiei
de pompe cu fibră optică;
- Identificarea de noi oportunităţi pentru venituri
suplimentare (fonduri UE, soluţii SCADA).

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 11


Domeniu de Obiectiv de Perioada de Măsuri pentru atingerea Rezultate obţinute în 2016 Rezultate așteptate post 2016
performanţă performanţă implementare obiectivului
vizată
Resurse Creșterea 2016 - Creșterea valorii/cuantumului - În anul 2016, valoarea totală a programelor de - Dimensionarea programelor de instruire pentru a
umane competenţelor programelor de instruire; pregătire profesională s-a majorat cu aprox.4.4%, răspunde nevoilor operaţionale.
angajaţilor ceea ce a însemnat o creștere a bugetului de la
1,288,499 lei (în 2015) la 1,345,501 lei (în 2016)
- Creșterea în pondere a instruirilor - Într-o etapă a dezvoltării digitale ne-am propus să - Menţinerea ponderii instruirilor profesionale.
profesionale din total instruiri. creștem competenţele angajaţilor noștri punând
accent pe competenţele profesionale atât în
domeniul energetic, în scopul utilizării eficiente
a instalaţiilor din dotare, dar și în alte domenii
precum IT, vânzare etc.
- Din totalul instruirilor, aproximativ 60% reprezintă
instruiri profesionale, în timp ce 40% reprezintă
alte programe de formare (soft skills, obligaţii
legale, autorizări, etc).
- În 2016 s-au derulat programe intensive de
training pentru dezvoltarea competenţelor
profesionale tehnice (teoretice, dar mai ales
practice), organizate cu furnizorii de echipamente
din domeniul nostru de activitate.
Iniţierea unor 2016-2017 Implementarea programului - 66 angajaţi au fost selectaţi din 200 de aplicanţi; În 2017:
programe de Academia pentru: - Feedback 360° iniţial; ▪ continuarea proiectului cu module 2 și 3
instruire care să ▪ îmbunătăţirea abilităţilor de - Modulul 1 s-a finalizat cu workshopuri pe teme focusate pe conducerea oamenilor, motivare,
răspundă filosofiei management și leadership ale de comunicare și leadership. performanţă și strategie;
de consolidare a angajaţilor; ▪ feedback 360° final;
managementului ▪ creșterea performanţei și motivarea ▪ prezentarea rezultatelor.
local angajaţilor, cu impact pozitiv asupra
culturii organizaţionale; Pe termen lung:
▪ creșterea angajamentului și ▪ Experienţă de afaceri directă și aplicată, cu
asumarea responsabilităţii individuale. acces la cele mai bune practici de afaceri;
▪ Mai multă responsabilitate faţă de propria
dezvoltarea personală și schimbare;
▪ O cultură a feedback-ului;
▪ Un cadru informal pentru relaţionare;
▪ Dobândirea unui limbaj de business comun.
Clienţi Retenţia clienţilor 2016-2020 - Creșterea vânzărilor de energie Energie electrică: Energie electrică:
existenţi în aria electrică și gaze naturale; ▪ În 2016, CEZ Vânzare a vândut aprox. 3.4 GWh ▪ Creșterea graduală, dar susţinută a volumului
de operare și către peste 1 milion de clienţi; de energie electrică vândută pe piaţa competitivă
atragerea de noi pentru a atinge nivelul de peste 2400 GWh în
clienţi Gaze naturale: 2020;
▪ În perioada 2015-2016, CEZ Vânzare a extins ▪ Creșterea numărului clienţilor eligibili pentru a
volumul de gaze vândute cu până la 118% faţă de depăși pragul de peste 90000 locuri de consum
2014-2015. în 2020;

Gaze naturale:
▪ Creșterea volumului de gaze naturale vândute
de până la 312% în 2017 și a portofoliului de
clienţi de până la 28 ori; pentru orizontul 2021
este targetat un număr de peste 9900 locuri de
consum.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 12


Domeniu de Obiectiv de Perioada de Măsuri pentru atingerea Rezultate obţinute în 2016 Rezultate așteptate post 2016
performanţă performanţă implementare obiectivului
vizată
- Îmbunătăţirea constantă a calităţii În 2016, în cele 16 Centre de Relaţii cu Clienţii Menţinerea calităţii serviciilor la standardele
serviciilor oferite. (CRC) din aria de operare a fost implementat un stabilite.
complex sistem de asigurare a calităţii serviciilor
prin care:
▪ Interacţiunea angajaţilor cu clienţii este
guvernată de o Declaraţie privind Drepturile și
Codul de Conduită al clientului, alături de un
decalog al promisiunilor pentru client;
▪ Clienţii au acces la peste 10 canale de
comunicare, online și offline, deosebit de eficiente
ca timp de livrare a unui răspuns: 80% din clienţi
sunt preluaţi în mai puţin de 20 minute în CRC;
80% din apeluri preluate în mai puţin de 45
secunde; timp mediu de răspuns de 3.5 minute
pentru a răspunde la întrebări legate de serviciile
energetice;
▪ În CRC-uri au fost instalate noi tehnologii
(scanere cu software de generare formulare
precompletate, linii telefonice cu funcţii de
call-back; aplicaţie pe telefon și website pentru
anunţarea deranjamentelor; hartă interactivă a
deranjamentelor), pentru reducerea timpului de
procesare a solicitărilor primite de la clienţi în front
office sau back-office și creșterea gradului de
satisfacţie al acestora.

Studiile de brand din 2016 arată că:


▪ Peste 50% dintre clienţii Grupului CEZ în
România sunt mulţumiţi de calitatea serviciilor
prestate și a produselor oferite;
▪ Peste 30% dintre clienţi consideră că angajaţii
CEZ sunt profesioniști desăvârșiţi;
▪ Majoritatea celor care intră în contact cu forţa
de vânzări a Grupului CEZ în România susţine că
au în faţa lor profesioniști adevăraţi;
▪ Peste 70% din cei chestionaţi (clienţi CEZ)
s-au declarat satisfăcuţi de faptul că personalul
Grupului CEZ în România recomandă planurile
tarifare cele potrivite;
▪ Două treimi dintre clienţii agenţi economici au
declarat că managerul de cont desemnat de CEZ
este o persoană competentă.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 13


Domeniu de Obiectiv de Perioada de Măsuri pentru atingerea Rezultate obţinute în 2016 Rezultate așteptate post 2016
performanţă performanţă implementare obiectivului
vizată
Mediu Protejarea 2017-2020 - Monitorizarea ecosistemelor din aria Parcurile Eoliene din Dobrogea Aria de distribuţie / furnizare energie
biodiversităţii de operare; ▪ Grupul CEZ în România monitorizează constant
- Investiţii în proiecte de protecţie a ecosistemul din zonă, în special comportamentul, - Depunerea unui proiect LIFE și obţinerea de
biodiversităţii. migraţia, hrănirea și reproducerea păsărilor. În fonduri europene în cuantum de 4 milioane euro
acest scop, a fost încheiat un contract cu o firmă pentru:
de specialitate, iar raportarea datelor se face ▪ Reducerea cu până la 90% a ratei de coliziune
trimestrial către autorităţile române de mediu. cu liniile electrice a speciilor protejate de păsări;
▪ Reducerea cu până la 80% a ratei de
Microhidrocentrale electrocutare a speciilor protejate de păsări;
▪ Versanţii sunt întreţinuţi și consolidaţi pentru ▪ Creșterea populaţiei de păsări protejate;
prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de ▪ Montarea de semnalizatoare pe LEA 110 kv;
teren; ▪ Montarea de teci electroizolante pe LEA MT;
▪ În zonele afectate de lucrări de investiţii / ▪ Montarea de cuiburi artificiale;
modernizări, terenul este readus la starea iniţială; ▪ Înlocuire stâlpi cu stâlpi bird friendly;
▪ Aprox. 300 de puieţi au fost plantaţi în zona ▪ Marcarea stâlpilor de 110 kv (vopsire).
centralei Breazova.

Aria de distribuţie / furnizare energie


▪ În zonele afectate de lucrări de investiţii /
modernizări, terenul este readus la starea iniţială;
▪ 82 de cuiburi de barză au fost montate pe
stâlpii de MT în judeţele Mehedinţi, Argeș, Dolj,
Teleorman, Vâlcea.
Imbunătăţirea 2016-2018 - Conformarea cu cerinţele legale - Deșeurile rezultate în urma activităţilor - Respectarea legislaţiei de mediu și a
performanţei de de mediu; desfășurate sunt gestionate conform legislaţiei de procedurilor operaţionale în vigoare;
mediu - Reducerea consumului de energie mediu și procedurilor operaţionale în vigoare; - Alinierea companiilor Distribuţie Oltenia și Cez
și a resurselor naturale; - Echipamentele sunt întreţinute periodic pentru Vânzare la standardul SR EN ISO 14001:2015.
- Alinierea la standardele de mediu evitarea poluărilor accidentale;
internaţionale; - Au fost menţinute autorizaţiile de gospodărire
- Managementul durabil al surselor a apelor pentru sursele de alimentare cu apă din
de energie regenerabilă. staţiile de transformare (50 de locaţii diferite);
- 3 instalaţii energetice de distribuţie, inactive, au
fost dezafectate și terenul a fost adus la starea
iniţială;
- În zonele afectate de lucrări de investiţii/
modernizări terenul este readus la starea iniţială;
- Un stoc permanent de material absorbant
100% biodegradabil a fost menţinut pentru toate
barajele, hidrocentralele și staţiile de transformare;
- Au fost obţinute autorizaţiile de funcţionare în
siguranţă și de gospodărire a apelor pentru
Barajele și centralele electrice aparţinând
TMK. Din noiembrie 2012 avem autorizaţie de
mediu pentru întregul parc eolian din Cogealac.
Valabilitatea autorizaţiilor este de 10 ani;
- Distribuţie Energie Oltenia are implementat și
certificat un Sistem de Management de Mediu
conform ISO 14001:2004;
- S-a deschis un cont dedicat cheltuielilor cu
protecţia mediului care se bugeteaza în fiecare an.
În 2016, cheltuielile de mediu ale Grupului CEZ în
România au fost de 225.012 lei, iar ale companiei
Distribuţie Oltenia de 890.846 lei.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 14


CAPITOLUL 2

Despre
Grupul CEZ în România
Povestea noastră, pe scurt

Grupul CEZ reprezintă unul dintre cei mai mari producători, distribuitori și furnizori de energie din Europa G4-3

Centrală și de Sud-Est, precum și din Turcia.

Societatea-mamă a Grupului este ČEZ a.s., o companie cehă de stat, cu sediul la Praga, al cărei acronim G4-6

este derivat din České Energetické Závody-în traducere: Centralele electrice cehe. În 2005, ČEZ a.s.
și-a început expansiunea internaţională prin achiziţia de companii energetice din ţări precum: Bulgaria,
România, Polonia, Olanda, Irlanda, Germania, Ungaria, Turcia, Serbia și Slovacia. Grupul CEZ este rezultatul
acestei dezvoltări a ČEZ a.s., desfășurată pe parcursul a 12 ani și implicând mai mult de 137 companii din
peste 10 ţări.

1992 2003 2005-2006 2007 2008 ... 2016

Este fondată ČEZ, a. Apare Grupul CEZ Grupul CEZ se Grupul CEZ pătrunde Grupul CEZ începe Grupul CEZ ajunge
s., la Praga. ca urmare a fuziunii extinde în afara pe piaţa din Ungaria. construcţia celui mai în topul primelor 10
CEZ, a.s. cu mai multe Cehiei, prin achiziţia mare parc eolian de companii energetice
companii regionale de companii în pe uscat din Europa, din Europa, atât ca
de distribuţie energie Bulgaria și România. în România. putere instalată, cât și
electrică din Cehia. ca număr de clienţi și
În paralel, Grupul își acoperire geografică.
continuă expansiunea
prin achiziţia de
companii în Turcia,
Albania și Slovacia.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 16


În România, odată cu preluarea companiei Astfel, Grupul CEZ a devenit unul dintre cei mai mari G4-4, G4-17

Electrica Oltenia SA în 2005, Grupul CEZ a devenit investitori din sectorul energetic eolian românesc,
principalul furnizor de energie pentru mai mult de producând energie nepoluantă ce nu consumă
1.361.000 români din judeţele Argeș, Dolj, Gorj, resursele naturale epuizabile ale României.
Mehedinţi, Olt, Vâlcea și Teleorman. În prezent, Grupul CEZ aduce energie electrică și
gaze naturale în casele a peste 3.500.000 români,
5 ani mai târziu, în 2010, Grupul CEZ în România prin serviciile următoarelor 8 companii membre:
și-a extins operaţiunile în judeţul Caraș-Severin, CEZ România, CEZ Vânzare, Distribuţie Energie
achiziţionând și reabilitând cele 4 microhidrocentrale Oltenia (fostă CEZ Distribuţie SA), CEZ Trade, Tomis
de la Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și Breazova, Team, MW Team Invest, Ovidiu Development și TMK
laolaltă cu amenajările hidro aferente de la Trei Hydroenergy Power.
Ape, Gozna, Văliug și Secu. În urma unui proiect
de retehnologizare, puterea instalată a bazei
hidroenergetice din judeţul Caraș-Severin a crescut
de la 18MW la 22MW.

Un alt moment de referinţă în dezvoltarea Grupului EU-1

CEZ din România este reprezentat de anul 2012,


când, în urma unei investiţii de 1,1 miliarde euro, în
nordul judeţului Constanţa a fost pus în funcţiune
cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa,
cu o putere totală instalată de 600 MW. Parcul a fost
dezvoltat în două etape – mai întâi la Fântânele, prin
instalarea a 139 de turbine eoliene cu o capacitate
de 347,5 MW, și apoi în zona Cogealac și Grădina,
incluzând 101 turbine cu o capacitate totală de
252,5 MW.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 17


Despre noi, în detaliu

Pentru a oferi servicii de calitate fiecărui consumator, cele 8 societăţi membre ale Grupului CEZ acoperă diferite segmente din G4-4

lanţul de aprovizionare cu energie și operează în diferite zone din ţară. Oriunde ar fi, în centrul activităţii Grupului se află clientul, G4-5

ale cărui nevoi sunt o sursă de inspiraţie pentru dezvoltarea produselor și serviciilor. G4-7
G4-9
EU-3
Companie, Arie geografică Sediu social Roluri în cadrul Grupului Produse/servicii Număr Clienţi deserviţi Cifra de afaceri
Forma juridica cheie angajaţi în in 2016 netă
2016
CEZ România Naţional Bd. Ion Ionescu Oferă servicii de suport tuturor Servicii de consultanţă, 481 6 companii, 147,267,000 lei
S.A. de la Brad, nr. 2B, companiilor din cadrul Grupului management, membre ale
Sector 1, București CEZ în România procesare date, Grupului CEZ în
controlling, IT, HR, România
servicii clienţi,
trezorerie
TMK Hydroenergy Jud. Caraș-Severin Str. Primăverii 4B Produce energie electrică din Energie hidro 30 1 client industrial 34,787,000 lei
Power S.R.L. Reșiţa, jud. Caraș- surse regenerabile (hidrologice) (statia de
Severin pompare TMK
Reșiţa); 1 client
comercial - Enel
Banat.
Tomis Team S.R.L, Jud. Constanţa Bd. Ion Ionescu Produce energie eoliană în Energie eoliană 17 1 client comercial 285,181,000 lei
MW Team Invest de la Brad, nr. 2B, parcul de la Fântanele, jud. - Romanian
S.R.L. Sector 1, București Constanţa Energy Transport
System Operator
(TSO)
Ovidiu Jud. Constantţa Bd. Ion Ionescu Produce energie eoliană în Energie eoliană N/A N/A 176,764,000 lei
Development de la Brad, nr. 2B, parcul de la Cogealac-Gradina,
S.R.L. Sector 1, București jud. Constanţa
CEZ Vânzare S.A. Naţional Calea Severinului Furnizează energie electrică Vânzare energie 47 1.367.354 1,422,384,000 lei
nr. 97, et. 1, si gaze naturale pentru clienţi electrică și gaze
Craiova, jud. Dolj casnici și industriali naturale
Distribuţie Oltenia Jud. Argeș, Dolj, Calea Severinului Distribuie energie electrică Distribuţie energie 1228 1.427.035 787,176,000 lei
S.A. Gorj, Mehedinţi, nr. 97, parter, etaj pentru clienţi casnici și electrică
Olt, Vâlcea, 2-4, Craiova, jud. industriali
Teleorman Dolj

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 18


Companie, Arie geografică Sediu social Roluri în cadrul Grupului Produse/servicii Număr Clienţi deserviţi Cifra de afaceri
Forma juridica cheie angajaţi în in 2016 netă
2016
CEZ Trade S.R.L. Naţional Bd. Ion Ionescu Tranzacţionează certificate Trading de energie 4 N/A 7,292,414 lei
de la Brad, nr. 2 B, verzi și energie electrică en electrică și gaze
Sector 1, București gros pentru Tomis Team, naturale en gros
Ovidiu Development și TMK
Hydroenergy Power. Tranzacţionare
Achiziţionează gaz natural certificate verzi
pentru necesarul CEZ Vânzare
SA. Realizează prognozele de Suport pe piaţa de
producţie pentru parcul eolian. echilibrare
Furnizează gaz natural (licenţă
ISO 9901:2008). Reprezintă Prognoze vânt
CEZ a.s. pe piaţa de trading en
gros din România Furnizare gaz natural

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 19


Despre noi, prin prisma rezultatelor

În 2016, datorită atenţiei acordate producţiei de energie verde, precum și investiţiilor făcute în procese smart
și de (re)tehnologizare, Grupul CEZ în România a înregistrat profit, iar Parcul Eolian CEZ a produs suficientă
energie cât pentru alimentarea a peste 231.852.400 gospodarii. Aceste rezultate se datorează și efortului
depus de către cei 1803 angajaţi, dedicaţi livrării serviciilor la standarde de excelenţă.

UM Results in 2016
EU-1 Putere instalată MW 622
EU-2
Producţia netă de energie hidro realizată MWh 78.411
Producţia brută de energie eoliană realizată MWh 1.159.262
Energie electrică distribuită clienţilor finali MWh 6.381.036
EU-4 Linii electrice de transmisie și distribuţie Km 58.505
Vânzări electricitate către consumatori finali MWh Aprox. 3.369.000
Profit din activitatea energetică RON Aprox. 934,582,000
Alte venituri din exploatare RON Aprox. 98,253,000
Alte cheltuieli de exploatare (fără amortizare) RON Aprox. 566,584,000
EBITDA RON Aprox. 466,251,000
EBIT RON Aprox. -33,731,000
Profit net RON Aprox. -229,849,000
Cheltuieli de investiţii RON Aprox. 233,698,000
Invesţii în programe de CSR RON 1,479,836
G4-9 Număr de angajaţi la sfârșitul anului 2016 persoane 1803

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 20


2016, un an al progresului

În anul 2016, au avut loc schimbări importante în toate segmentele lanţului de furnizare a energiei, fapt ce
a îmbunătăţit semnificativ experienţa clienţilor în relaţie cu serviciile noastre și ne-a poziţionat definitiv drept
lideri pe piaţa energetică din România

Producţie ▪ Grupul CEZ în România devine cel mai mare producător de energie regenerabilă din ţară, graţie creșterii
producţiei în Parcul Eolian Fântânele, gestionat de Tomis Team și MW Team Invest (total energie produsă:
1.159,3 GWh);
▪ TMK a crescut producţia de energie hidro anuală brută cu 11% faţă de cantitatea previzionată, datorită
cantităţii mari de precipitaţii (cu 42% peste media ultimilor 6 ani);
▪ S-a început investiţia în completarea sistemului de alarmare a bazei hidroenergetice cu încă 4 sirene, în aval
de baraje, pentru a acoperi integral judeţul Caraș-Severin.

Distribuţie ▪ În 11 localităţi, Distribuţie Oltenia a început lucrările de integrare în SCADA a staţiilor de transformare
110/20kV și 20/6 kV;
▪ Posturile de transformare au fost modernizate și noi transformatoare au fost instalate în toate cele 7 judeţe din
aria de operare a companiei Distribuţie Energia Oltenia;
▪ În satul Mogoșești (jud. Olt) au fost montate 65 contoare inteligente în cadrul unui proiect pilot;
▪ Reţelele electrice de 6 kV din Municipiul Craiova, zona PT200 Spital, au fost retehnologizate pentru trecerea
la 20 kV.

Furnizare ▪ Satisfacţia clienţilor a crescut datorită implementării de către CEZ Vânzare a 4 instrumente dedicate clienţilor:
▪ Factura în format unic;
▪ Automatizarea transmiterii deranjamentelor la InfoLinia CEZ (linia telefonică dedicată clienţilor CEZ Vânzare);
▪ Sistemul modern de IVR (transmiterea indexului autocitit, fără a solicita un consultant prin Call Center);
▪ Site-ul www.cezinfo.ro - clienţii au acces la informaţii utile, pot încheia online atât contracte de furnizare a
energiei, precum și asigurări obligatorii auto și de locuinţă;
▪ Clienţii au primit carduri de fidelitate în cadrul unor proiecte pilot, implementate în parteneriat cu Profi și
Christian Tour;
▪ La finalul anului, CEZ Vânzare a început să furnizeze și gaze naturale pentru segmentul casnic.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 21


Recunoaștere și premii

Aprilie 2016 ▪ Grupul CEZ în România a obţinut premiul II la categoria “Cea mai bună
campanie internă de CSR”, în cadrul Galei Romanian CSR Awards, pentru
proiectul Electric Carpooling;

Mai 2016 ▪ Grupul CEZ în România a adus acasă două premii de la Gala “Romanian
Energy Awards 2016”, obţinând titlul de “Compania de energie regenerabilă
a anului” pentru proiectul Parcurile Eoliene CEZ și “Iniţiativa anului în energie”
pentru proiectul e-Mobility;
▪ Distribuţie Oltenia a primit Premiul I pentru “Programul de eficienţă energetică
al anului” în cadrul Galei Romanian Energy Awards și titlul de “Iniţiativa anului în
energie”, în cadrul aceleiași Gale, pentru proiectul SMART Transformation.

Noiembrie 2016 ▪ Proiectul de CSR “Biblioteca de energie” a obţinut premiul I la categoria PR


pentru Marketing – produse și servicii existente;
▪ Distribuţie Oltenia a obţinut premiul I din partea Camerei de Comerţ și
Industrie a judeţului Dolj, la categoria “Întreprinderi foarte mari din domeniul
distribuţiei energiei electrice”, și Trofeul de Excelenţă pentru clasarea
consecutivă în topul firmelor timp de 5 ani;
▪ Tot din partea Camerei de Comerţ și Industrie a judeţului Dolj a primit și CEZ
Vânzare locul I la categoria “Comercializarea energiei electrice, Clasa de mărime
– Întreprinderi mijlocii” și Trofeul de Excelenţă pentru clasarea consecutivă timp
de 3 în topul firmelor;
▪ Camera de Comerţ și Industrie a României a anunţat oficial acordarea către
TMK HEP a locului 3 în domeniul: industrie, grupa: producţie de energie
electrică, categoria: întreprinderi mijlocii.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 22


Viitorul către care tindem, prezentul pe care îl construim

Misiune: Pentru materializarea acestei viziuni, Grupul CEZ


în România și-a asumat misiunea de a îmbunătăţi
Misiunea noastră primordială este aceea de a fi continuu performanţa societăţilor membre,
un partener sigur și dorit de către clienţii noștri în de a susţine iniţiativele inovatoare propuse de
furnizarea de energie electrică și prestarea de alte acestea (inclusiv prin asigurarea cash-flow-ului),
servicii. Dorim să continuăm să sprijinim ceea ce de a securiza operaţiunile la nivel regional, de
este cel mai de preţ în jurul nostru - energia clienţilor a-și menţine poziţia unică pe piaţa locală și de a
noștri, care, pentru noi, este prioritară. consolida angajamentul Acţionarilor în investiţia
pentru viitor.
Viziune:
Zi de zi, angajaţii Grupului CEZ din România
Pe termen lung, viziunea Grupului CEZ România împărtășesc și dau dovadă de aceleași valori:
este de a aduce inovaţia în soluţionarea necesităţilor ▪ Integritatea, cinstea, deschiderea, excelenţa
energetice și de a contribui activ la îmbunătăţirea personală, autocritica constructivă și respectul
calităţii vieţii în aria de operare. reciproc;
Ne folosim de experienţa acumulată la nivel ▪ Dedicarea și responsabilitatea faţă de client,
european pentru a-i oferi clientului produse și acţionari, parteneri și colegi;
servicii energetice de înaltă performanţă și calitate, ▪ Pasiunea pentru tehnologie;
protejându-i totodată interesele în cadrul viitoarei ▪ Curajul de a-și asuma provocări importante și
pieţe a energiei. mândria de a le duce până la capăt, onorând
angajamentele luate, furnizând rezultate și luptând
Acordăm o atenţie deosebită dezvoltării noastre în pentru cea mai înaltă calitate.
România și sprijinim acele realizări inovatoare care
vor asigura satisfacţia clienţilor noștri într-un context
tehnologic în continuă schimbare.

Prin tot ceea ce facem, tindem să oferim mai mult


decât energie, dezvoltând o strânsă colaborare
cu orașele, comunele și regiunile în care lucrăm și
investind în dezvoltarea sustenabilă a acestora.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 23


Acţionariat și structura de guvernare

Companiile membre ale Grupului CEZ din România sunt societăţi pe acţiuni, cu capital integral privat, sau societăţi cu G4-7

răspundere limitată, majoritatea administrate în sistem dualist. Societăţile pe acţiuni sunt conduse de către un Directorat, iar G4-34

cele cu răspundere limitată de către administratori.

Societatea Forma juridică Directorat/Administratori Acţionariat


CEZ, a.s. CEZ Poland CEZ România
Distribution B.V. S.A.
Distribuţie Oltenia S.A. Societate pe acţiuni Ion Dobrescu - președinte 99.99999861% 0.00000139%
Martin Zmelik
Doina Vornicu
Eugen Butoarcă
Cristinel Tita
CEZ Vanzare S.A. Societate pe acţiuni Cornelia Szabo - președinte 99.9995% 0.0005%
Marius Cîmpeanu
Jan Dubsky
CEZ România S.A. Societate pe acţiuni Martin Zmelik - președinte 99.999999% 0.000001%
Doina Vornicu
Jan Dubsky
Tomis Team S.A. Societate pe acţiuni Mirela Dima - președinte 99.98% 0.02%
Adrian Borotea
Dan Mălinici
Ovidiu Development S.R.L. Societate cu răspundere Bogdan Renea 99.99999861% 0.00000139%
limitată Dan Malinici
M.W. Team Invest S.R.L. Societate cu răspundere Mariana Gencărău 100%
limitată Dan Mălinici
TMK Hydroenergy Power S.R.L. Societate cu răspundere Daniel Tudose 100%
limitată Mariana Breciugă
Adrian Borotea

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 24


Afilierea la organizaţii naţionale și internaţionale

Grupul CEZ în România are onoarea de a fi membru activ în următoarele organizaţii și reţele din domeniul G4-16

energetic, din România:

▪ EURELECTRIC;
▪ Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE);
▪ Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER);
▪ Asociaţia Română pentru Microhidroenergie;
▪ Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA);
▪ Camera Americană de Comerţ din România.

G4-15
Ca membru al ACUE, atunci când a fost solicitat, Grupul CEZ din România a avut posibilitatea de a contribui
la redactarea diferitelor avize privind propunerile legislative puse în dezbatere publică în 2016 (a se vedea
lista de opinii trimise de către membrii ACUE, disponibilă la www.ces.ro/avize-ces/ro/26).

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 25


CAPITOLUL 3

Primul nostru raport


de sustenabilitate
Raportarea non-financiară

G4-32 În contextul unei Uniuni Europene tot mai Prezentul raport folosește drept referinţă cadrul
preocupată de atingerea obiectivelor de creștere de raportare Global Reporting Initiative (GRI) G4
durabilă (Strategia Europa 2020) și ţinând cont Guidelines, în opţiunea „Core”, pentru a reflecta
de momentul favorabil creat de transpunerea în în mod deschis asupra modului în care asigurăm
peste 30 de state a Directivei Europene 2014/95 producţia și furnizarea energiei electrice, precum
privind raportarea non-financiară, rapoartele de și asupra impactului pe care îl avem în zona de
sustenabilitate au făcut mai mult decât a-și confirma operare, în toate cele 3 domenii: economic, social și
necesitatea - ele au devenit instrumente pentru de mediu.
planificarea unei funcţionari eficiente a pieţelor și
crearea unei economii robuste, la nivel european și
la nivel naţional.

Mai mult, raportarea sustenabilităţii, bazată pe


utilizarea cadrelor recunoscute pe plan internaţional,
a devenit necesară pentru a spori comparabilitatea
și transparenţa dintre companii, precum și pentru
a indica poziţia acestora în raport cu angajamentul
comunităţii internaţionale de a asigura un viitor
durabil societăţii și planetei.

Grupul CEZ își dorește ca dezvoltarea sa în


G4-29 România să contribuie la un astfel de viitor și să
G4-30 fie un proces sustenabil, cu impact pozitiv asupra
economiei, mediului și comunităţilor locale. În egală
măsură, ne dorim ca acest proces de dezvoltare să
fie transparent și măsurabil, de aceea vom raporta
anual rezultatele companiilor noastre în domeniul
sustenabilităţii.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 28


Contextul de sustenabilitate

Sectorul energetic românesc este în curs de Prin intermediul acestor autorităţi, statul român își
a-și încheia tranziţia de la o structură economică rezervă funcţiile de reglementator și implementator
aproape închisă, izolată de reţelele de energie ale de politici energetice, fiind totodată deţinător
statelor din jur, către o structură deschisă, cu coduri de active în acest sector, atât în segmentele de
de reţea armonizate la nivel regional și european și transport și distribuţie de energie, cât și în producţia
și furnizarea acesteia.
cu pieţe cuplate (începând din 2014, piaţă pentru
ziua următoare – PZU - funcţionează în regim cuplat
Anul 2016 a fost caracterizat printr-o activitate
cu pieţele din Republica Cehă, Slovacia și Ungaria). de elaborare și implementare a reglementărilor
Procesul de tranziţie a fost asumat de România necesare funcţionării sectorului energetic în condiţii
prin articolul 194 al Tratatului de Funcţionare al UE, de eficienţă, concurenţă, transparenţă și protecţie a
precum și prin numeroase directive, regulamente consumatorilor.
și documente strategice care articulează acquis-
ul comunitar în domeniul energiei. Principalele Astfel, au fost aprobate contracte cadru de furnizare
coordonate ale contextului dezvoltării sectorului a energiei electrice pentru clienţii beneficiari ai
energetic din România, expuse mai jos, au drept serviciului universal și un formular unic de factură
referinţă/sursă „Strategia energetică a României, la nivelul întregii ţări. Au fost introduse standarde
2016-2030, cu perspectiva anului 2050”, realizată de performanţă pentru serviciile de distribuţie și
furnizare care prevăd compensaţii oferite clienţilor
de Ministerul Energiei și publicată în decembrie
și a fost aprobată procedura de investigare și
2016.
soluţionare a plângerilor cu prevederi stricte pentru
furnizori și operatorii de reţea.

Evoluţia cadrului legislativ Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul


de distribuţie a energiei electrice a eliminat limita
Principalele autorităţi de reglementare din de reducere procentuală a tarifelor, limitând în
sectorul energetic sunt: Autoritatea Naţională continuare doar creșterea acestora. Criteriile de
de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), recunoaștere a investiţiilor în tarifele de distribuţie au
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru devenit mai restrictive.
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC),
Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de O modificare importantă a reglementărilor a fost în
Afaceri, Ministerul Energiei și Consiliul Concurenţei. modul de tratare a furturilor de energie electrică,

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 29 G4-17


noua reglementare (Ordinul 121/2015) reducând din România, respectiv Romgaz și OMV Petrom,
semnificativ posibilitatea combaterii acestui au acoperit aproape 95% din producţie, iar primii 3
fenomen. importatori au cumulat aproape 95% din importuri,
reprezentând mai puţin de 2,5% din consum.

Piaţa energiei electrice și a gazelor Pe piaţa concurenţială de aprovizionare, în 2015


naturale au funcţionat 74 de companii, primele trei dintre
acestea având o cotă de piaţă de aproximativ 65%.
Începând din iulie 2007, piaţa de energie electrică Măsurile luate de ANRE de a autoriza mai mulţi
a fost liberalizată în totalitate. Cinci din cele opt producători și importatori de gaze naturale, precum
societăţi de distribuţie/ furnizare din România au și obligaţia producătorilor de a tranzacţiona o parte
fost privatizate. Sectorul de generare a energiei este din volumul de gaze naturale pe pieţele centralizate
încă deţinut în cvasitotalitate de stat, excepţiile fiind au condus la crearea unei pieţe mai competitive.
investiţiile din sectorul energiilor regenerabile (cu
realizări notabile cum sunt parcurile eoliene CEZ de
la Fântânele – Cogealac și Grădina, cu o capacitate Sursele primare de energie
instalată totală la sfârșitul anului 2012 de 600 MW),
parcurile eoliene ale ENEL și centrala în ciclu Cu o tradiţie industrială de peste 150 ani în
combinat pe gaze, de 800 MW a OMV Petrom. exploatarea ţiţeiului și a gazelor naturale, România
rămâne principalul producător de hidrocarburi din
Fosta companie Electrica Oltenia SA a participat sud-estul Europei, deși producţia anuală s-a redus
la piaţa de energie electrică din România în baza cu 5% în ultimii 5 ani, pe fondul scăderii investiţiilor
calităţii sale de distribuitor și furnizor licenţiat de și al declinului natural al zăcămintelor (epuizarea
energie, atestat prin Licenţa nr. 457/29.04.2002 resurselor este estimată la 12-15 ani).
pentru distribuţia energiei electrice, respectiv Licenţa
nr. 458/29.04.2002 pentru furnizarea energiei Gazele naturale au o pondere de aproximativ 30%
electrice, acordate de către ANRE. Începând din consumul intern de energie primară, datorită
cu 15 martie 2007, ca urmare a procesului de disponibilităţii ridicate a resurselor autohtone,
separare legală, compania a fost separată juridic impactului redus asupra mediului, precum și
în CEZ Distribuţie SA (actuala Distribuţie Oltenia) existenţei unei bune infrastructuri de extracţie,
și CEZ Vânzare SA, licenţele fiind modificate în transport, stocare și distribuţie. În 2015, producţia
consecinţă: Licenţa nr. 457/2005 pentru distribuţie de gaze naturale a depășit 95% din cererea de
și Licenţa 776/15.03.2007 pentru furnizare, consum și este probabil ca oferta de gaz să rămână
modificată prin Decizia ANRE nr. 2007/03.09.2009. excedentară, ţinând cont de contextual global, ceea
Piaţa gazelor naturale prezintă un grad ridicat ce ar putea conduce la preţuri scăzute și menţinerea
de concentrare în segmentele de producţie și avantajului competitiv al producţiei locale. Sistemul
importuri. În 2015, producătorii dominanţi de gaze Naţional de Transport (SNT), operat de Transgaz

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 30


SA, a fost construit în 1960 pentru un consum triplu Producţia de energie electrică
faţă de cel actual, ceea ce generează costuri mari
de utilizare a infrastructurii și conduce la reflectarea Structura producţiei de energie electrică în 2016
acestora în preţul final al gazelor. a fost următoarea: 29% hidro, 25% cărbune,
18% nuclear, 15% gaz natural, 10% eolian, 2%
Sursele regenerabile de energie (hidroenergie; fotovoltaic și 1% biomasă. Aproximativ 42% din
energie solară, eoliană și fotovoltaică; biomasă; mixul de energie electrică este compus din energie
energia geotermală) sunt bogate și variate, putând regenerabilă, 60% este fără emisii de GES și 75%
fi exploatate pe scară mai largă, în special prin are emisii scăzute de CO2. Intensitatea emisiilor de
folosirea noilor generaţii de echipamente și instalaţii. CO2 pe unitatea de energie electrică produsă este
Deși potenţialul hodroenergetic este utilizat în bună apropiată de nivelul mediu european, de circa 300g
măsură, amenajările pe cursurile de apă pot fi CO2/kWh.
extinse ori retehnologizate.
Cota de energie electrică produsă din surse
Exploatarea potenţialului eolian și fotovoltaic a regenerabile de energie care beneficiază de
avansat rapid în ultimii ani, dar este așteptat să sistemul de promovare prin certificate verzi pentru
încetinească în următorul deceniu. Capacităţile anul 2016 a fost stabilită prin HG nr. 1.015/2015
eoliene și fotovoltaice de cca 4500 MWh, dezvoltate la valoarea de 12,15% din consumul final brut
în România în perioada 2011-2016, i-au permis de energie electrică, în continuare sub nivelul
României să-și atingă ţinta de reducere a emisiilor necesar pentru absorbţia tuturor CV emise de
de GES pentru 2020 și să scadă preţul mediu angro producătorii RES. În consecinţă, certificatele verzi
al energiei electrice. Totuși, intermitenţa energiei s-au tranzacţionat și în anul 2016 la valoarea minimă
eoliene și fotovoltaice a adus dificultăţi de integrare legală stabilită de ANRE.
în Sistemul Energetic Naţional și s-a reflectat în
costul plătit de consumatorii finali. De asemenea,
repetatele modificări în schema de susţinere a
tehnologiilor SRE prin certificate verzi a afectat Consumul de energie
predictibilitatea și funcţionalitatea industriei.
Conform datelor Ministerului Energiei, România avea
Biomasa, resursele geotermale și energia solară în 2016 un consum mediu orar de energie electrică
sunt exploatate doar marginal în România, putând fi de 6500 MWh, cu variaţii între aproximativ 4200
valorificate substanţial doar în următoarele decenii. MWh și 9600 MWh. În 2016, consumul total de
energie electrică a urmat însă trendul descrescător
înregistrat încă din 1990. În primele 10 luni ale
anului 2016, consumul final per capita de energie
a fost de 2430 kWh/an, iar preţul mediu pentru
consumatorii casnici a fost al 6-lea cel mai mic din

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 31


UE (conform datelor EUROSTAT). Totuși, dată fiind cu cele mai scăzute preţuri cu energia electrică,
puterea scăzută de cumpărare, suportabilitatea semnificativ sub media europeană. Cele mai
preţului continuă să fie o problemă, iar sărăcia recente date ale Eurostat (2016) arată că, în 2015,
energetică să înregistreze încă un nivel ridicat România a avut cel mai mic preţ din UE al gazului
(100,000 locuinţe încă nu erau conectate la reţeaua natural pentru consumatorii casnici, de 34 €/MWh,
de energie electrică în 2016). urmată de Estonia (38 €/MWh) și Bulgaria (39 €/
MWh). Pentru consumatorii industriali, cel mai mic
Conform proiecţiilor pentru orizontul anului 2030 preţ european al gazului l-a avut în 2015 Belgia
(Strategia Energetică a României 2016-2030), (29 €/MWh), urmată de Republică Cehă (30 €/
este așteptată o creștere a consumului mediu cu MWh) și România (31 €/MWh). La energie electrică,
circa 20%. Până în anul 2030, capacităţile vechi România a avut în 2015 al șaselea cel mai mic
vor fi retrase din funcţiune, ceea ce înseamnă că preţ mediu din UE pentru consumatorii casnici, de
noi capacităţi vor trebui instalate, cu o eficientă 132 €/MWh, după Bulgaria (96 €/MWh), Lituania,
globală ridicată, capabile să asigure conformarea la Republica Cehă, Estonia și Croaţia (131 €/MWh).
condiţiile impuse prin codul de reţea și reglementări Pentru consumul industrial, România a avut al treilea
conexe, la nivel european. cel mai mic preţ al energiei electrice, de 80 €/MWh,
după Bulgaria și Republica Cehă (78 €/MWh), fiind
urmată de Croaţia (93 €/MWh)și Estonia (96 €/
MWh).
Preţul energiei și accesibilitatea
acestuia Raportul de preţ între energia electrică și gazul
natural continuă să fie defavorabil pentru prima
Potrivit proiecţiilor PRIMES din cadrul Scenariului (gazul natural fiind de până la 3 ori mai ieftin pentru
de Referinţă realizat pentru CE (iulie 2016), preţul consumatorii casnici); totuși, ca urmare a creșterii
angro este estimat să crească de la nivelul scăzut calităţii condiţiilor de trăi, este așteptată o creștere
din prezent, de aproximativ 30 €/MWh, la un a consumului de energie electrică în noi sectoare,
nivel mediu cuprins între 65 și 85 €/MWh pentru determinată de electromobilitate sau introducerea
perioada 2030-2050. La preţul angro al energiei de noi tipuri de electrocasnice în gospodării (aparate
electrice se adaugă tarifele de reţea, taxele și de aer condiţionat, cuptoare electrice etc.).
accizele, în funcţie de tipul de consumator și de
banda de consum. Totuși, în perioada 2017-2020, Factorii determinanţi pentru evoluţia preţului final
preţul energiei electrice este de așteptat să rămână sunt costurile (1) capitalului pentru investiţii în
la un nivel apropiat celui din prezent. tehnologiile de producţie a energiei electrice, (2) cu
combustibilii, (3) de modernizare și retehnologizare
Creșterea pe termen lung a preţului energiei a infrastructurii de transport și distribuţie și (4) cu
electrice are loc în ansamblul UE, România certificatele ETS de emisii de GES. În prezent,
rămânând în continuare printre statele membre producătorii de energie electrică nu sunt profitabili

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 32


(cost mediu total de 114 €/MWh raportat la un preţ finali și, în special, a consumatorilor vulnerabili”.
mediu final de 94 €/MWh), situaţie ce nu poate Pentru a asigura o protecţie reală a consumatorilor,
persista pe termen lung. “Romania trebuie să participe la pieţe lichide și
competitive, demonopolizate și transparente, cu
Deși statul român a încercat să menţină un preţ reglementări echitabile și stabile. Doar astfel pot fi
scăzut al energiei și gazelor naturale, pentru asigurate amplele resurse financiare necesare în
a asigura protecţia socială a consumatorilor și sectorul energetic în deceniile următoare, precum
competitivitatea internaţională a produselor fabricate și în domeniile industriale de prelucrare a energiei
în România, accesibilitatea costurilor continuă primare. Consumatorul de energie va beneficia
să reprezinte o provocare pentru consumatori, astfel de cel mai bun preţ al energiei, fie ea din surse
puterea medie de cumpărare găsindu-se sub media indigene sau din import” (Strategia energetică a
europeană - cf. Eurostat(2016), raportat la paritatea României 2016-2030).
puterii de cumpărare, PIB per capita din România
este de 57% din media UE.
Dezvoltarea durabilă a sectorului
Conform calculelor bazate pe definiţia utilizată în energetic
Legea 196/2016 a venitului minim de incluziune,
40% din populaţia României se confruntă cu sărăcie Tranziţia energetică din România este un complex
energetică. Din cele aproape 7,5 mil locuinţe din proces de transformare a sectorului energetic,
România anului 2015 – 4,3 mil în mediul urban și aliniat schimbărilor ce se petrec în întreaga
3,2 mil în mediul rural – o bună parte sunt încălzite Uniune Europeană, în efortul de a atinge eficienţă
doar parţial: circa 90% din cele de la ţară și aproape energetică și a le asigura consumatorilor o energie
20% din cele de la oraș. În special pentru locuirea echitabilă.
urbană, încălzirea parţială a locuinţei ţine de
incapacitatea familiilor de a-și asigura nivelul necesar Pentru a stimula această tranziţie, Comisia
de confort termic, fapt corelat cu veniturile scăzute Europeană a emis Directiva privind energia din
disponibile pentru plată facturilor. Venitul mediu net surse regenerabile (2009), deja transpusă în
lunar per capita în 2015 a fost de 1011 lei (1190 lei practică de către statele membre și care, mai
în mediul urban și 802 lei în mediul rural), potrivit apoi (în toamna anului 2016), a stat la baza unui
datelor INS (2016). Cheltuielile cu energia, pe de nou pachet legislativ, „Energie curată pentru toţi
altă parte, reprezintă 15% din venitul mediu net pe europenii”.
gospodărie (14% la oraș și 18% la ţara).
De la intrarea în vigoare a Directivei privind energia
Potrivit directivelor celui de-al Treilea Pachet de din surse regenerabile (adoptată 2009), statele
reformă a pieţei europene de energie (CE 2009c membre, în marea lor majoritate, au înregistrat
și CE 2009d), Statele Membre au obligaţia “să ia progrese considerabile în îndeplinirea obiectivelor
măsuri adecvate de protecţie a consumatorilor stabilite pentru orizontul 2020, atât în ceea ce

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 33


privește ponderea energiei electrice produsă din În plus, statele membre ale UE sunt încurajate
sursele regenerabile (ţinta a fost de cel puţin 20% să aplice următoarele măsuri pentru a-și crește
din totalul energiei produse și a fost atinsă inclusiv performanţa energetică raportat la orizontul 2030:
de România), cât și în ceea ce privește reducerea ▪ folosirea tehnologiilor smart pentru a crește
barierelor administrative în procesul de autorizare a eficienţa energetică a locuinţelor și măsurarea
exploatării surselor regenerabile. capacităţii acestora de a interacţiona cu reţeaua
electrică și cu proprii locatari potrivit unui indicator
Raportul Comisiei Europene privind progresele specific (“smartness indicator”);
înregistrate în domeniul energiei din surse ▪ promovarea e-mobilităţii prin creșterea numărului
regenerabile (2 februarie 2017) arată că marea de staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice;
majoritate a statelor membre UE a implementat cele ▪ adoptarea și implementarea noilor planuri de
6 măsuri recomandate pentru dezvoltarea sectorului, ecodesign și etichetare energetică;
și anume: ghișeu unic pentru autorizarea exploatării ▪ etc.
surselor regenerabile, formular online pentru cereri
de autorizaţii, autorizare automată după termenul Atingerea acestor ţinte și implementarea măsurilor
limită, proceduri simplificate pentru producătorii recomandate presupun un angajament politic real,
de mică anvergură, zone geografice identificate la toate nivelurile, în statele membre (România
pentru implementarea proiectelor de energie inclusiv) prin:
verde. Din păcate, dintr-o listă de 28 ţări, România ▪ extinderea și îmbunătăţirea politicilor existenţe;
este penultima ca performanţă în implementarea ▪ îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare a proiectelor
procedurilor administrative simplificate, cu doar de eficienţă energetică (ex. prin implementarea
1 măsură implementată - termene maxime clare iniţiative “Finanţare SMART pentru clădiri SMART”);
pentru proceduri. ▪ îmbunătăţirea coordonării și cooperării la toate
nivelurile (între stakeholderi, între sectoare etc.);
Noul pachetul legislativ „Energie curată pentru ▪ extinderea și consolidarea cerinţelor minime
toţi europenii” vizează eficienţa și performanţa privind eficienţă energetică a produselor, vehiculelor
energetică, organizarea pieţei energiei electrice, și clădirilor;
securitatea aprovizionării cu energie electrică, ▪ informarea și implicarea consumatorilor în procesul
precum și reguli de guvernanţă pentru Uniunea de transformare energetică.
Energetică. Potrivit acestui pachet legislativ, până în
2030, statele europene au noi ţinte de atins în ceea
ce privește asigurarea eficienţei energetice prin
valorificarea surselor regenerabile:
▪ 30% din totalul energiei produse de fiecare stat va
fi acoperit din aceste surse;
▪ volumul de energie vândută consumatorilor finali
va atinge un prag de economie de 15%.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 34


Primul nostru raport de sustenabilitate/2016

Prezentul raport reflectă activitatea desfășurată în anul 2016 de către 6 dintre companiile membre ale G4-17

Grupului CEZ în România, și anume: CEZ România, CEZ Vânzare, Tomis Team, MW Team Invest, TMK
Hydroenergy Power și Ovidiu Development. Societăţile din cadrul Grupului raportează financiar separat, cu
excepţia CEZ România și TMK, care raportează consolidat.

Atenţie! În paginile ce
Companii ale Grupului CEZ în România CUI Date financiare oficiale
urmează nu sunt incluse și nu
CEZ România 18196091 se face referire la rezultatele
CEZ Vanzare 21349608 și activitatea companiilor CEZ
Distribuţie (actuala Distribuţie
Tomis Team 18874690 Oltenia) și CEZ Trade.
www.mfinante.ro/infocodfiscal.html
MW Team Invest 18926986 Pentru a afla ce rezultate a
TMK Hydroenergy Power 27189093 avut Distribuţie Oltenia în
domeniul sustenabilităţii
Ovidiu Development 18874682 în 2016, vă recomandăm
consultarea raportului dedicat
exclusiv acestei companii,
Pregătirea primului raport de ▪ Contextul de sustenabilitate - datele raportate care este publicat separat.
sustenabilitate – analiza de materialitate analizează sustenabilitatea companiei în context
macro; G4-18
În pregătirea conţinutului raportului au fost ▪ Integralitatea - raportul prezintă toate aspectele
respectate principiile definite de cadrul de raportare al căror impact a fost considerat drept relevant
GRI G4 Guidelines: pentru domeniile economic, social și de mediu;
▪ Incluziunea stakeholderilor - în procesul de de asemenea, în cadrul colectării datelor, au fost
identificare a stakeholderilor au fost incluse toate permanent urmărite principiile pentru definirea
părţile ce ar putea fi interesate de rezultatele calităţii: Echilibrul, Comparabilitatea, Acurateţea,
companiei în domeniul sustenabilităţii, iar toţi cei Actualitatea, Claritatea și Fiabilitatea.
care au rezultat ca fiind relevanţi în procesul de
prioritizare au fost consultaţi; Cuprinsul următoarelor secţiuni va răspunde în mod
▪ Materialitatea - acest raport prezintă aspectele cele direct aspectelor pe care stakeholderii noștri au ales
mai relevante pentru impactul activităţii noastre în să le raportăm, consultaţi fiind în etapa de analiză a
domeniile economic, social și de mediu sau care materialităţii.
pot influenţa deciziile și evaluările partenerilor noștri;

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 35


Identificarea și prioritizarea stakeholderilor și a formală (factori decizionali), cât și informală, internă
aspectelor materiale sau externă;
▪ Proximitate: cei de care organizaţia depinde în
G4-25 Grupul CEZ în România a identificat toate părţile ce desfășurarea operaţiunilor zilnice și cei ce locuiesc
ar putea avea un interes în raportarea non-financiară în apropierea sediilor organizaţiei;
a societăţilor membre, plecând de la inventarierea ▪ Dependenţa: cei care sunt cei mai dependenţi
interacţiunilor de zi cu zi, intra și inter-organizaţionale, de organizaţie, clienţii ce se bazează pe produsele
și adăugând grupurile sociale asupra cărora sau serviciile organizaţiei sau furnizorii pentru care
organizaţia are un impact (comunitatea locală, clienţi organizaţia este client important/major;
casnici, etc). ▪ Reprezentativitate: cei ce reprezintă instituţii
Din cele 31 de categorii de stakeholderi identificate cheie cu care compania interacţionează, cum ar
la o primă inventariere, a fost realizată ierarhizarea fi reprezentanţii sindicatelor, liderii comunităţilor,
părţilor utilizând următoarele criterii: politicieni locali, etc.
▪ Responsabilitate: cei legaţi de organizaţie prin
intermediul unor contracte și/sau politici juridice, În urma ierarhizării acestora, părţile identificate ca
financiare sau regulamente operaţionale; fiind relevante pentru companie au fost implicate
▪ Influenţa: cei care sunt abilitaţi să determine dacă în procesul consultativ cu privire la conţinutul
obiectivele stabilite de către companie vor fi atinse raportului de sustenabilitate:
sau nu. Aceasta îi include atât pe cei cu influenţă

G4-24
Intern Extern
▪ Angajaţi, ▪ Clienţi,
▪ Middle Management, ▪ Autorităţi Centrale (inclusiv Entităţi de reglementare),
▪ Top Management, ▪ Autorităţi Locale,
▪ Reprezentanţi ai sindicatelor. ▪ Furnizori,
▪ Subcontractori,
▪ Investitori,
▪ Societate Civilă,
▪ Mass media.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 36


Aspectele materiale ce au fost evaluate pentru stabilirea conţinutului raportului de sustenabilitate sunt
cele definite de GRI G4 Guidelines în Expunerile Standard, Expunerile Specifice și Expunerile Specifice
Sectoriale aferente sectorului utilităţi electricitate, iar procesul de identificare a acestor aspecte a avut
următorul parcurs:
G4-18
G4-19
Identificare Prioritizare Validare (prin consultarea părţilor
interesate)
34 de aspecte din domeniile În urma analizei și prioritizării celor 34 de aspecte, În urma validării aspectelor materiale
economic (6), social (18) și de mediu pe baza principiilor includerii stakeholderilor și al prin consultarea stakeholderilor și
(10) sunt selectate de către companie materialităţii, 20 aspecte sunt identificate ca fiind definirea matricei de materialitate, 14
ca fiind relevante pentru activitatea relevante și sunt propuse spre evaluare în cadrul dintre aspectele propuse iniţial de
societăţilor membre. procesului de consultare a stakeholderilor, respectiv: companie au fost identificate ca fiind
1. Performanţa economică; materiale și sunt incluse în cadrul
Aspectele sunt extrase din 2. Prezenţa pe piaţă; raportului:
Expunerile Specifice și Expunerile 3. Practica de achiziţii; 1. Practica de achiziţii;
Sectoriale aferente sectorului utilităţi 4. Disponibilitate și fiabilitate; 2. Disponibilitate și fiabilitate;
electricitate și au fost selectate 5. Energie; 3. Energie;
ţinând cont de principiile contextului 6. Apă; 4. Ape uzate și deșeuri;
de sustenabilitate și al incluziunii 7. Ape uzate și deșeuri; 5. Investiţii în mediu;
stakeholderilor. 8. Conformarea legislativă de mediu; 6. Biodiversitate;
9. Investiţii în mediu; 7. Locuri de muncă;
10. Biodiversitate; 8. Securitate și sănătate la locul de
11. Locuri de muncă; muncă;
12. Securitate și sănătate la locul de muncă; 9. Anticorupţie;
13. Educaţie și pregătire profesională; 10. Etichetarea produselor și
14. Nediscriminare; serviciilor;
15. Anticorupţie; 11. Protecţia datelor consumatorilor;
16. Etichetarea produselor și serviciilor; 12. Comunităţi locale;
17. Protecţia datelor consumatorilor; 13. Siguranţa și sănătatea
18. Comunităţi locale; consumatorilor;
19. Siguranţa și sănătatea consumatorilor; 14. Acces.
20. Acces.
Consultarea stakeholderilor G4-26

Metodele de consultare folosite în etapa de validare a aspectelor materiale au fost următoarele:


▪ 17 întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor publice locale și centrale (Prefectură, Consiliul Judeţean
și Primăria Municipiului) din aria operaţională a Grupului CEZ - judeţele Argeș, Gorj, Dolj, Teleorman,
Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Constanţa și Caraș-Severin;
▪ sondaj online de sustenabilitate - au fost lansate 5677 chestionare, datele colectate din cele 545 de
răspunsuri oferindu-ne o imagine a interesului stakeholderilor atât din interiorul, cât și din exteriorul
companiei faţă de aspectele propuse de organizaţie pentru raportarea de sustenabilitate.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 37


G4-18 Ambele metode au avut în comun chestionarul de sustenabilitate, un instrument dezvoltat de către echipa
G4-19 de proiect și folosit atât în cadrul întâlnirilor cu autorităţile, cât și în campania online de sondare a opiniei
G4-20 stakeholderilor. Prin aplicarea chestionarului, stakeholderii au evaluat aspectele relevante pentru un raport
de sustenabilitate al companiei și au sugerat și alte aspecte de interes pentru ei.

Rezultatul final al întregului proces de consultare a fost transpus într-o matrice de materialitate, care prezintă
relevanţa fiecărui aspect atât pentru stakeholderi, cât și pentru Companie:

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 38


Evaluarea de către stakeholderi a aspectelor propuse de companie
G4-26
ASPECT Categorii de stakeholderi pentru care Aspectul este foarte relevant
G4-27
Practica de achiziţii Investitor
Furnizor
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Disponibilitate și fiabilitate Comunitatea locala
Furnizori
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Energie Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Comunitatea locală
Furnizori
Ape uzate și deșeuri Clienţi
Investitori
Furnizori

Investiţii în mediu Furnizori


Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Clienţi
Biodiversitate Investitori
Comunitatea locală
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Locuri de muncă Angajaţi
Comunitatea locală
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Investitori
Securitate și sănătate la locul de muncă Angajaţi
Mass Media
Furnizori
Investitori
Anticorupţie Angajaţi
Comunitatea locală
Societatea Civilă

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 39


ASPECT Categorii de stakeholderi pentru care Aspectul este foarte relevant
Etichetarea produselor și serviciilor Reprezentanţi ai autorităţilor locale
G4-26
Comunitatea locală
G4-27
Furnizori
Protecţia datelor consumatorilor Comunitatea locală
Societatea Civilă
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Comunităţi Locale Comunitatea locală
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Societatea Civilă
Mass Media
Siguranţa și sănătatea consumatorilor Comunitatea locală
Mass media
Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Acces Comunitatea locală
Societatea Civilă
Reprezentanţi ai autorităţilor locale

G4-20 Limitele Aspectelor Materiale


G4-21
Limitele aspectelor materiale au fost stabilite conform GRI G4 Guidelines, prin:

▪ evaluarea modului de implicare a stakeholderilor (dacă aceștia sunt informaţi despre.../au drept de control
asupra..../sunt direct afectaţi de aspectele analizate);
▪ evaluarea naturii impactului (dacă acesta este juridic, financiar, reputaţional sau social).

Utilizarea cumulativă a acestor criterii a sprijinit identificarea limitelor și naturii impactului fiecărui aspect
material. În urma analizei aspectelor materiale, au fost stabilite următoarele limite, în interiorul și în exteriorul
organizaţiei:

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 40


G4-20
G4-21

LIMITELE ASPECTELOR MATERIALE


Interiorul Companiei Exteriorul companiei
ASPECT
Autorităţi
Autorităţi Comunităţi Mass
Angajaţi Management Angajaţi Clienţi Furnizori Subcontractori centrale
locale locale Media
(reglementare)

Practica de achiziţii 1 2 1,2,3 1,2,3

Energie - 2,3 2 2 2 2 3

Investiţii de mediu 2,3 2 2 2

Biodiversitate 2,3 2 2 2

Ape uzate și deșeuri 1,2,3 2 2 2

Protecţia datelor consumatorilor 1 1,2,3 2 1,2,3 2 2

Siguranţa și sănătatea
1 1,2,3 2 1,2,3 2 2
consumatorilor

Anticorupţie 1,2,3,4 1,2,3,4 2 - 2 2

Etichetarea produselor și
2,3,4 2,3 2 2,3 2 2 2,3 2,3
serviciilor

Locuri de muncă 1,2,3,4 1,2,3,4 2 2 2

Securitate și sănătate la locul de


1,2,3,4 1,2,3,4 2 2 2
muncă

Comunităţi locale 3,4 2,3,4 2,3 - 2,3

Acces 1,3 1,2,3 2 1,2,3 2,3 2,3 - 2,3

Disponibilitate și fiabilitate 2 1,2,3 2 1,2,3 2,3 2,3 - 2,3

Legendă:
NATURA IMPACTULUI: 1 - Legal, 2- Financiar, 3 - Imaginea companiei, 4 - Relaţii sociale în interiorul organizaţiei

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 41


Aspectele materiale propuse de stakeholderi

Chestionarul de sustenabilitate prezentat stakeholderilor în cursul întâlnirilor sau în campania de sondaje


online a inclus și 3 întrebări deschise, ce ofereau spaţiu pentru semnalarea aspectelor deosebit de
importante pentru respondenţi în domeniile economic, social și de mediu.

Pe parcursul procesului consultativ dedicat identificării temelor relevante pentru conţinutul prezentului
raport, am constatat un interes special acordat de stakeholderii noștri următoarelor aspecte:

Stakeholderi interni
G4-27
Aspectul Categorii de Descrierea Aspectului
stakeholderi
Valoarea economică Angajaţi Propuneri privind salarii și beneficii ce ar putea fi oferite de companie:
direct generată și ▪ Motivarea angajaţilor;
distribuită ▪ Compensaţii și beneficii;
▪ Servicii medicale superioare;
▪ Asigurări de sănătate;
▪ Servicii sociale pentru copii angajaţilor: grădiniţe sau afterschool;
▪ Activităţi sportive.
Operaţiuni implementate Angajaţi Propuneri de implicare a companiei în acţiuni sociale și de voluntariat în
în comunitatea locală interesul comunităţii prin sprijinirea unor:
▪ Centre de plasament;
▪ Evenimente sportive;
▪ Formarea profesională a tinerilor;
▪ Familiilor defavorizate.
Dezvoltarea prezenţei Angajaţi Dezvoltarea activităţii companiei prin ofertarea unor noi serviicii și produse:
pe piaţă ▪ Distribuirea de echipamente de climatizare, termice, iluminat;
▪ Oferirea de servicii de telefonie și internet;
▪ Extinderea reţelei de vânzare.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 42


Stakeholderi externi
G4-27
Aspectul Categorii de Descrierea Aspectului
stakeholderi
Operaţiuni ▪ Clienţi; Propuneri de implicare a companiei în acţiuni sociale pentru comunitate, în domeniul
implementate ▪ Reprezentanţi ai social:
în comunitatea autorităţilor locale; ▪ Dezvoltarea reţelei de distribuţie pentru a oferi accesul populaţiei la energia electrică;
locală ▪ Servicii flexibile de plată a facturilor cu valoare ridicată;
▪ Programe de sprijinire a accesului la reţea a clienţilor defavorizaţi;
▪ Sprijinirea centrelor de plasament;
▪ Investiţii în modernizarea unor unităţi medicale;
▪ Evenimente sportive și artistice;
▪ Educaţia și formarea profesională a tinerilor.
▪ Clienţi; Propuneri de implicare a companiei în acţiuni sociale și de voluntariat în interesul
▪ Reprezentanţi ai comunităţii în domeniul protejării mediului:
autorităţilor locale; ▪ Reîmpădurire;
▪ Furnizori; ▪ Protejarea florei și faunei.
▪ Societatea civila.
Accesibilitatea ▪ Clienţi; Stakeholderii au comunicat propuneri de:
preţului ▪ Reprezentanţi ai ▪ Scădere a preţului energiei electrice;
autorităţilor locale; ▪ Scădere a taxelor de racordare;
▪ Societatea civilă. ▪ Simplificare a facturii.
Comunicarea cu ▪ Clienţi; Propuneri de îmbunătăţire a serviciilor de relaţii cu clienţii:
clienţii ▪ Reprezentanţi ai ▪ Deschiderea unor noi CRC-uri;
autorităţilor locale; ▪ Dezvoltarea site-urilor companiilor și a aplicaţiilor IT;
▪ Mass media. ▪ Îmbunătăţirea pregătirii personalului din CRC și Call Center;
▪ Promovarea mai eficientă a serviciilor și produselor;
▪ Sisteme de preluare a opiniilor și reclamaţiilor clienţilor.
Energie Verde ▪ Clienţi; Propuneri de implicare a companiei în proiecte în domeniul energiei regenerabile: solară,
▪ Reprezentanţi ai eoliană și utilizarea de autoturisme electrice (staţii de încărcare).
autorităţilor locale.
Cheltuieli ▪ Clienţi; Propuneri de implicare a companiei în proiecte de investiţii în domeniul protecţiei
și investiţii ▪ Reprezentanţi ai mediului:
în protecţia autorităţilor locale. ▪ Trecerea în subteran a liniilor electrice aeriene;
mediului ▪ Re-tehnologizarea sistemelor și echipamentelor existente cu unele mai performante;
▪ Dezvoltarea unor unităţi de producţie bazate pe materiale reciclabile.

Cu toate că, în momentul de faţă, nu deţinem date care să satisfacă toate așteptările grupurilor menţionate
la capitolul Consultarea Stakeholderilor, ne propunem să monitorizăm temele enumerate mai sus și să
colectam date/indicatori, astfel încât în viitor să putem raporta/publica datele corespunzător.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 43


Cum puteţi citi acest raport

G4-32 Analiza de materialitate și consultarea stakeholderilor au determinat în mod direct conţinutul paginilor ce
urmează. Astfel, următoarele 6 capitole prezintă o diagnoză a performanţelor Grupului CEZ din România
în domeniul sustenabilităţii, în anul 2016, conform cadrului de raportare GRI G4 Guidelines și în răspuns la
aspectele prioritizate cu ajutorul stakeholderilor.

G4-28 Parcurgând acest raport (primul dintr-o serie ce va fi reeditată anual), puteţi afla cum asigurăm
G4-29 sustenabilitatea companiei în relaţia cu clienţii, angajaţii și comunitatea locală, cum furnizăm energie și ce
G4-30 impact avem asupra mediului, precum și cum asigurăm buna guvernare, în acord cu valorile și codul nostru
de etică.

Fiecare aspect va fi prezentat ca o subsecţiune în cadrul unuia dintre următoarele capitole, iar codul de
identificare GRI G4 Guidelines va fi înscris pe marginea paginii ce detaliază aspectul în cauză. O listă
G4-31 completă a aspectelor tratate în prezentul raport o puteţi găsi în Anexa 1. „Indexul Aspectelor și Indicatorilor
GRI”.

Pentru orice informaţii suplimentare privind metodologia dezvoltării raportului de sustenabilitate și a


conţinutului acestuia, ne puteţi contacta la adresa de e-mail sustenabilitate@cez.ro.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 44


CAPITOLUL 4

Clienţii noștri
Profilul clienţilor

Piaţa energiei electrice este complet liberă, orice client putându-și alege un furnizor concurenţial.
Consumatori mari și mici (persoane juridice) și consumatori casnici (persoane fizice), iniţial din aria de
operare a Grupului CEZ (judeţele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea și Teleorman), iar în prezent din
toată ţara, și-au ales drept furnizor de energie compania CEZ Vânzare SA.

La sfârșitul anului 2016, CEZ Vânzare furniza energie electrică unui număr de 1,414,679 locuri de consum
și gaze unui număr de 995 locuri consum, împărţite după cum urmează:

Energie electrică Gaze naturale


Mari consumatori (75% industriali și comerciali, 18,298 Mari consumatori (70% industriali și 243
25% instituţionali) comerciali, 30% instituţionali)
Mici consumatori (50% comerciali+ 35% 65,471 Mici consumatori (60% comerciali+ 15% 530
instituţionali+15% industriali) instituţionali+25% industriali)
Consumatori casnici (100% clienţi rezidenţiali) 1,330,910 Consumatori casnici (100% clienţi rezidenţiali) 222

În funcţie de nivelul de tensiune, locurile de consum se împart astfel:


▪ 3 locuri de consum pe înaltă tensiune (IT);
▪ 2390 locuri de consum pe medie tensiune (MT);
▪ 1,412,276 locuri de consum pe joasă tensiune (JT).

737,524 dintre consumatorii casnici se regăseau în zona rurală, iar 593,386 consumatori în zona urbană. În
plus, CEZ Vânzare a furnizat energie către 83,769 agenţi economici, atât din mediul rural, cât și din mediul
urban, din aceeași arie de acoperire.

La rândul lor, companiile producătoare de energie verde din cadrul Grupului CEZ au proprii clienţi. Astfel,
Tomis Team, MW Team Invest și Ovidiu Development furnizează energie eoliană către Transelectrica printr-
un punct de conectare, iar TMK Hydroenergy Power furnizează hidroenergie către staţia de pompare TMK
Reșiţa (client industrial) și Enel Banat (client rezidenţial).

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 46 G4-8


Produse și servicii primare

În lanţul de consum, CEZ Vânzare este entitatea care le oferă clienţilor finali energie electrică și gaze
naturale, sub forma unor produse personalizate, iar Distribuţie Energie Oltenia asigură branșarea la reţea,
distribuţia energiei și monitorizarea consumului. CEZ România gestionează eventualele cereri și sesizări din
partea consumatorilor mici și casnici, prin Centrele de Relaţii cu Clienţii (CRC). Pentru consumatorii mari,
suportul este asigurat de specialiști CEZ Vânzare, dedicaţi contului companiei client.

Principalele produse vândute de CEZ Vânzare sunt următoarele:

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 47 G4-4


Tip consumatori Produse Caracteristici
Mari și mici, business CEZ PRACTIC ▪ Simplu și flexibil;
și instituţionali ▪ Fără constrângeri contractuale;
▪ Un singur preţ pentru energia electrică, indiferent de intervalul orar sau de cantitatea
consumată;
▪ Produs redenumit din CEZ BASIC/PUBLIC în CEZ PRACTIC.
CEZ ORAR ▪ Potrivit pentru clienţii ce înregistrează un consum mai mare între orele 23:00-07:00 sau
în zilele nelucratoare;
▪ Preţ diferit în funcţie de orele de consum sau în funcţie de sezon;
▪ Cel mai mic preţ în intervalul în care consumi mai mult;
▪ Produs redenumit din CEZ LARGE în CEZ ORAR.

CEZ GARANTAT ▪ Preţul kilowatt-ului rămâne fix, indiferent de variaţiile tarifelor din piaţă;
▪ Perfect pentru bugetarea cheltuielilor;
▪ Protejează afacerea de fluctuaţiile pieţei;
▪ Produs redenumit din CEZ MEDIUM în CEZ GARANTAT.

CEZ MIX ▪ Simplifică modul de gestionare a facturilor de utilităţi;


▪ Contact unic pentru furnizarea gazului și a energiei electrice;
▪ Verificarea gratuită a instalaţiilor în fiecare an;
▪ Potrivit pentru clienţii cu un consum de energie mixt care vor să își optimizeze costurile;
▪ Produs redenumit din CEZ PREMIUM în CEZ MIX;
CEZ VERDE ▪ Oferă energie verde, produsă în România
▪ Reduce semnificativ impactul asupra mediului înconjurător;
▪ Preţ fix pe 1 an al energiei electrice verzi;
▪ Dezechilibre incluse în preţ;
▪ Produs redenumit din CEZ GREEN în CEZ VERDE.
CEZ GAZ ▪ Tarif diferenţiat la furnizarea de gaze naturale, în funcţie de categoria de consum;
▪ Posibilitatea de a alege din 6 tarife, în funcţie de consum;

Casnici CEZ REZIDENŢIAL ▪ Cel mai simplu tarif/produs;


▪ Preţ fix;
▪ Taxa de reziliere zero;
▪ Contract pe 1 sau 2 ani.
CEZ EFICIENT ▪ Preţul abonamentului e fix, iar preţul energiei consumate este mic;
▪ Preţ monom plat garantat pe toată durata contractului;
▪ Abonament fix/zi;
▪ Contract pe 1 sau 2 ani.
CEZ ORAR ▪ Preţ diferenţiat pe zi/noapte (zi – 07:00 – 22:00, noapte – 22:00 – 07:00) sau pe zi/noapte
și weekend;
▪ Contract pe 1 sau 2 ani.

CEZ GAZ ▪ Reducere garantată pe toată perioada contractuală;


▪ Contract pe 1 an;
▪ Preţul contractului se poate negocia.
CEZ GAZ PLUS ▪ Reducere garantată pe toată perioada contractuală;
▪ Perioadă contractuală de 2 ani.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 48


Beneficii pentru client
▪ Calculare simplă a valorii facturii;
▪ Suport din partea unui specialist CEZ Vânzare;
▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.
▪ Cost personalizat la energia electrică în funcţie de profilul de consum;
▪ Diferenţierea tarifului în funcţie de orele de zi sau de noapte, zilele săptămânii sau sezoane;
▪ Consiliere din partea specialiștilor CEZ Vânzare pe toată perioada de acomodare la noul pachet;
▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.
▪ Controlul bugetelor de afaceri (graţie preţului fix pe perioadă contractuală);
▪ Cel mai bun tarif garantat la energia electrică pentru afacerea clientului;
▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Suport din partea unui specialist CEZ Vânzare;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.
▪ O verificare gratuită pe an pentru instalaţia electrică sau o verificare gratuită pe an pentru instalaţia de gaz;
▪ Gestionarea unică a serviciilor de gaze și energie electrică;
▪ Toţi clienţii pot alege pachetul CEZ MIX;
▪ Suport din partea unui specialist CEZ Vânzare.

▪ Suport din partea unui specialist CEZ Vânzare;


▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Informări periodice privind legislaţia din sectorul energiei electrice și piaţa de energie electrică;
▪ Suport pentru utilizarea CEZ VERDE în campaniile de marketing ale partenerului verde.
▪ Preţuri avantajoase pentru toate categoriile de consumatori;
▪ Informaţii operative privind activitatea distribuitorului de gaze naturale;
▪ Suport din partea unui specialist CEZ Vânzare;
▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.

▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;


▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.

▪ Cost personalizat la energia electrică în funcţie de profilul de consum;


▪ Diferenţierea tarifului în funcţie de orele de zi sau de noapte;
▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.
▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu facture;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.
▪ Revizia instalaţiei de gaze naturale asigurată în mod obligatoriu;
▪ Factură electronică trimisă pe e-mail în ziua emiterii;
▪ Plată online pe plationline.cezinfo.ro sau accesând direct link-ul din e-mailul cu factura;
▪ Acces la istoricul facturilor/plăţilor prin interfaţa web.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 49 G4-4


Lanţul de aprovizionare

Caracteristicile furnizorilor de servicii și produse din lanţul de aprovizionare al Grupului CEZ sunt după cum urmează:

CEZ România CEZ Vânzare TMK Hydroenergy Ovidiu Development Tomis Team &
Power MW Team Invest

Segmente din lanţul Consultanţă Vânzare de gaze naturale Producţia de energie din Producţia de energie Producţia de energie din
de furnizare pentru și electricitate surse regenerabile din surse regenerabile surse regenerabile
care sunt achiziţionate
servicii/produse de la
furnizori
Tipuri de servicii/ Servicii de consultanţă Servicii de call center Echipamente de Echipamente de Echipamente de sănătate/
produse achiziţionate și suport IT, juridic, și telesales, colectare sănătate/ siguranţă și sănătate/ siguranţă; siguranţă; servicii de
de la furnizori recrutare, PR, a datoriilor, promovare servicii de întreţinere servicii de întreţinere întreţinere a turbinelor;
management al calităţi, media etc. a echipamentelor a turbinelor; reparaţii; reparaţii; etc.
gestiune a infrastructurii, hidraulice; topografie etc.
transport, securitate, etc. și servicii de cadastru;
reparaţii; întreţinere
pentru infrastructura
electrică a sistemelor
hidroenergetice, etc.
Aria geografică a - București Judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Judeţul Caraș-Severin Judeţul Constanţa Judeţul Constanţa
furnizorilor - Provincie: Dolj, Olt, Mehedinţi, Gorj, Argeș,
Vâlcea, Mehedinţi, Gorj, Teleorman
Argeș, Teleorman
Număr de furnizori 197 77 34 22 70
Procent achiziţii de la 77% 89% 100% 92% 92% (TT) și 100% (MW)
furnizori locali

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 50 G4-EC9, G4-12


În 2016, 88% dintre cheltuielile de achiziţii au fost financiare abilitate, precum și prin intermediul
făcute cu furnizori din România. Pentru CEZ Vânzare auditului intern periodic, verificând conformitatea
SA, MW Team Invest SRL și TMK Hydroenergy serviciilor cu procedurile operaţionale și legislaţia
Power SRL procentul s-a apropiat de 100% furnizori în vigoare și având drept scop creșterea calităţii și
din România. eficienţei serviciilor prestate.

Practicile de achiziţii sunt dezvoltate în jurul unui set În 2016, nu au existat schimbări semnificative în
de principii precum: nediscriminarea, tratamentul locaţia furnizorilor, structura lanţului de aprovizionare
egal, recunoașterea reciprocă, transparenţa, sau în relaţiile cu furnizorii, nici în selectarea și
proporţionalitatea, asumarea responsabilităţii. Aceste rezilierea contractelor.
valori sunt importante pentru companie, deoarece
conduc la menţinerea și dezvoltarea credibilităţii în
faţa clienţilor finali, precum și la creșterea încrederii
acestora în serviciile companiei.

Performanţa și eficienţa proceselor de achiziţie


sunt evaluate în mod constant de către autorităţile

Principiul Prudenţei
Companiile Grupului CEZ în România prestează activitate și pentru a minimiza riscurile, avem diverse
servicii și nu au ca domeniu de activitate realizarea instrumente care sunt utilizate cu un grad ridicat de
de produse. Principiul Prudenţei se aplică în general performanţă. Astfel de instrumente sunt detaliate
companiilor care aduc produse pe piaţă. Modul de în secţiunile dedicate asigurării calităţii serviciilor,
gestionare a riscurilor și oportunităţilor este descris formării profesionale, protecţiei mediului și bunei
în proceduri operaţionale, iar fiecare departament guvernări
a identificat riscurile specifice și modul în care
acestea se pot controla/reduce sau elimina. Pentru
a asigura dezvoltarea durabilă în fiecare domeniu de

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 51 G4-EC9, G4-13, G4-14


Acces la energie și gaze naturale
Energia produsă și furnizată CEZ Vânzare a mai procurat 5452 GWh, dintre care
peste 3369 GWh au fost vânduţi clienţilor finali,
Pentru a răspunde cererii de energie din 2016, 2320 GWh au fost vânduţi pe piaţa en gros, 2322
TMK Hydroenergy Power, Tomis Team, MW Team au fost vânduţi în afara Grupului CEZ, iar 999 GWh
Invest și Ovidiu Development au produs împreună au fost înregistraţi ca pierderi în reţea.
1.235 GWh de energie brută. Factorul de capacitate
pentru parcul eolian (însumând turbinele aparţinând Volumul de energie furnizată către clienţii finali a fost
Tomis Team SA, MW Team Invest SRL și Ovidiu împărţit după cum urmează:
Development SRL) a fost de 22.10% în 2016, iar ▪ 50.65% către clienţii casnici,
pentru microhidrocentralele din patrimoniul TMK ▪ 47.50% la clienţi eligibili și
Hydroenergy Power SRL a fost de 40%. Factorul ▪ 1.23% la clienţii non-casnici care nu au uzat
de capacitate compară producţia de energie reală de dreptul de eligibilitate și nu au solicitat să
dintr-o anumită perioadă de timp cu producţia beneficieze de serviciul universal.
maximă teoretică pentru aceeași perioadă.
Cota de piaţă a CEZ Vânzare SA pe piaţa de retail
Factorul de disponibilitate a energiei a fost de 86% este de aproximativ 7.18% din consumul final.
în microhidrocentralele din judeţul Caraș-Severin
și, în medie, de 98.13% în parcul de la Cogealac-
Grădina, gestionat de Ovidiu Development, și Condiţiile de acces la energie
97.10% în parcul de la Fântânele, gestionat de Tomis
Team și MW Team Invest. Factorul de disponibilitate Conform cadrului legal, accesul clientului la energie
compară cantitatea efectivă de energie, disponibilă se face în urma achitării unui tarif. Tarifele pentru
pentru distribuţie într-o anumită perioadă de timp, energia livrată clienţilor casnici și non-casnici care
cu valoarea cantităţii înregistrate într-o perioadă beneficiază de serviciul universal, sunt calculate
anterioară, pe același interval de timp. Rata ridicată a pe baza principiului costurilor reglementate și a
disponibilităţii energiei este un indicator al eficienţei profitului reglementat. Până la definirea preţului final,
cu care instalaţiile sunt întreţinute și al modului în prin aplicarea criteriilor concurenţiale de selectare a
care sunt gestionate eventualele întreruperi. Furnizorilor de Ultimă Instanţă, alocarea profitului pe
unitatea de energie electrică vândută clienţilor este
În urma tranzacţionării pe piaţa en gros a energiei stabilită de către ANRE.
electrice și a gazelor naturale de către CEZ Trade,

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 52 EU-30, G4-8


Tarifele reglementate pentru clienţii casnici sunt și reconectării sale la reţea. Rezilierea contractului
unice la nivel naţional și au înregistrat o scădere intervine la 30 de zile de la data deconectării locului
de 5.36% încă de la începutul anului 2016. Datele de consum, în lipsa unei confirmări a achitării
privind condiţiile generale de furnizare a energiei restanţelor de către client. Furnizorul poate solicita
electrice, inclusiv tarifarea și schimbarea planului de operatorului Distribuţie Oltenia să reia alimentarea
tarifare, sunt făcute publice într-o secţiune dedicată, cu energie electrică, în condiţiile legii, doar după ce
pe site-ul www.cezinfo.ro. are dovada/confirmarea achitării în integralitate a
tuturor facturilor restante, dobânzilor penalizatoare și
În situaţia neachitarii facturilor către furnizor, CEZ cheltuielilor de debranșare și rebransare la reţea.
Vânzare poate dispune deconectarea clientului
pe motiv de neplată. Premergător deconectării, Cifrele înregistrate în 2016 de către CEZ Vânzare
furnizorul CEZ Vânzare transmite un preaviz cu cel SA privind numărul de clienţi deconectaţi pentru
puţin 15 zile înainte de termenul de deconectare. neplată se regăsesc în tabelul de mai jos, împărţite
La 4 zile după expirarea acestui termen și în lipsa pe categoriile de timp menţionate:
unei confirmări a efectuării plăţii de către client,
furnizorul solicită operatorului deconectarea locului
de consum. Clientul poate plăti facturile restante
atât în perioada preavizului, cât și după expirarea
acestuia, achitând și costurile aferente deconectării

Timpul scurs între momentul


< 48 ore 48 ore – 1 săptămână 1 săptămână – 1 lună 1 lună – 1 an Total
deconectării și cel al plăţii

Număr de clienţi deconectaţi în


9 172 2 754 3 135 1 121 16 182
2016 și reconectaţi ulterior

Cifrele înregistrate în 2016 de către CEZ Vânzare SA pentru numărul de clienţi reconectaţi, alocaţi pe durate
de timp până la reconectare, se regăsesc în tabelul de mai jos:

Timpul scurs între plată și reconectare < 24 ore 24 ore – 1 săptămână > săptămână Total

Număr de clienţi 14 851 1 255 76 16 182

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 53 EU-27


Asigurarea calităţii serviciilor
Grupul CEZ în România este orientat către clienţi și, pentru sesizări generale;
prin toate măsurile luate, vizează satisfacerea celor ▪ Reducerea timpilor de răspuns pe anumite canale
mai înalte cerinţe în domeniu. În 2016, compania de comunicare (tratarea cu prioritate a solicitărilor
și-a intensificat eforturile în vederea asigurării unei primite prin email);
bune funcţionări a sistemului de relaţii cu clienţii. Cu ▪ Reducerea timpilor de așteptare prin
un mix de centre regionale, angajaţi, tehnologie și implementarea funcţiilor de tip call back în
regulamente interne actualizate, serviciul de relaţii cu perioadele cu număr mare de clienţi în coada de
clienţii funcţionează la cele mai înalte standarde. așteptare;
▪ Implementarea unei aplicaţii pe telefon și website
Astfel, în reţeaua celor 16 Centre de Relaţii cu pentru anunţarea deranjamentelor și afișarea unei
Clienţi (CRC), ce acoperă întreaga arie de operare a hărţi interactive a deranjamentelor.
Grupului, au fost implementate următoarele inovaţii:
▪ Instalarea de scanere cu software de generare Declaraţia privind Drepturile și Codul de Conduită
formulare precompletate, pentru reducerea timpului al Clientului, dezvoltată și adoptată în interiorul
de procesare a solicitărilor primite de la clienţi în companiei în 2016, definește valorile etice și de
front office și creșterea gradului de satisfacţie a conduită în afaceri, precum și limitele interacţiunii
acestora; companiei cu clienţii. Prin definirea clară a
▪ Adoptarea internă a unei Declaraţii privind drepturilor și obligaţiilor companiei faţă de clienţii
Drepturile și Codul de Conduită al Clientului, alături săi, dar și drepturile și obligaţiile acestora în raport
de un Decalog al Promisiunilor pentru Client (mai cu compania, Grupul CEZ în România dorește să
multe detalii mai jos); simplifice și să îmbunătăţească relaţionarea sa cu
▪ Monitorizarea lunară a elementelor din contractul consumatorii, precum și să-i protejeze faţă de orice
de fidelitate cu impact asupra satisfacţiei clienţilor eventual abuz sau neregulă.
(ex: 80% din clienţi preluaţi în mai puţin de 20
minute în CRC; 80% din apeluri preluate în mai puţin Cele 6 capitole ale Codului vorbesc despre
de 45 secunde; timp mediu de 3.5 minute pentru a abordarea de management a companiei privind
răspunde la întrebări legate de serviciile energetice); următoarele:
▪ Deschiderea unui mix de canale de comunicare 1. Angajamentul faţă de clienţi;
pentru preluarea cererilor clienţilor: 4 linii telefonice, 2. Valorile respectate de către angajaţi în relaţia cu
2 linii de fax, 2 adrese de email pentru trimitere clienţii;
cereri/sesizări, 1 adresă de email pentru sesizarea 3. Drepturile clienţilor;
încălcării codurilor de conduită, 1 formular online 4. Lista de conduite inacceptabile;

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 54


5. Măsuri în cazul încălcării valorilor companiei; consultanţă gratuită privind serviciile energetice
6. Raportarea încălcării Codului - „Vorbește Liber”. pentru 80% dintre clienţi în mai puţin de 20 de
minute);
Serviciul de relaţii cu clienţii este construit potrivit 6. Să trateze clienţii așa cum se așteaptă să fie și ei
următoarelor principii: înșiși trataţi;
▪ Onestitatea faţă de clienţi - o condiţie prealabilă 7. Să respecte confidenţialitatea datelor personale a
pentru o relaţie de afaceri durabilă și de succes; clienţilor;
▪ "Fair play" și responsabilitate –compania le cere 8. Să răspundă tuturor reclamaţiilor clienţilor și
angajaţilor, după cum se angajează ea însăși, să folosească sugestiile lor pentru îmbunătăţirea
să onoreze cu un grad ridicat de profesionalism serviciilor;
promisiunile faţă de clienţii; 9. Să ofere servicii de calitate și să depună continuu
▪ Calitatea serviciilor, conformă cu standardele eforturi de îmbunătăţire a acestora;
naţionale și internaţionale aplicabile; 10. Să răspundă cât mai repede telefoanelor și
▪ Aplicarea onestă a metodelor de afaceri-marketing emailurilor primite de la clienţi (80% dintre apeluri
și publicitate, într-o manieră care nu contravine sunt preluate în maxim 45 de secunde; răspunsurile
Codului de Conduită. la email sunt oferite în maximum 48 de ore).

Prin adoptarea Codului de Conduită, angajaţii Grupul CEZ în România încurajează în mod deschis
companiei și-au asumat: atât semnalarea situaţiilor de nerespectare a Codului
1. Să fie primitori, echitabili, politicoși, prietenoși și de Conduită, cât și transmiterea diferitelor sesizări
accesibili; sau cereri privind servicile companiei.
2. Să înţeleagă nevoile clienţilor (compania își
consultă clienţii asupra serviciilor, pentru a le Astfel, clienţii pot comunica/cere informaţii/depune
îmbunătăţi constant; transmite factura în format sesizări în diverse moduri:
electronic, ţine cont mereu de programul clienţilor în ▪ Adresându-se unui consultant dintr-un Centru de
derularea operaţiunilor; răspunde rapid la întrebările Relaţii cu Clienţii;
transmise prin liniile telefonice cu privire la serviciile ▪ Apelând INFO Linia CEZ 0251 929 – Secţiunea
energetice oferite, etc); Informaţii Comerciale;
3. Să fie profesioniști, bine informaţi și mândri de ▪ Prin audienţă la managerii centrelor de relaţii clienţi
ceea ce fac; sau la managerii de activităţi;
4. Să se ridice la nivelul așteptărilor clienţilor și, ▪ Prin e-mail la adresa cez_crc@cez.ro;
atunci când nu pot, să-și explice motivele; ▪ Prin completarea unui formular online de sesizări
5. Să informeze corect clienţii asupra a ceea le http://www.cez.ro/ro/sesizari-form.
pot oferi și ce trebuie să primească din partea
companiei (în centrele de relaţii cu clienţii se oferă În cursul anului 2016, CEZ România a preluat și a

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 55


rezolvat un număr total de 16962 de plângeri structurate în funcţie de modul și tipul clientului final, după
cum urmează:

Modul de preluare a plângerilor Total Client final casnic Client final noncasnic
1 Depunere în scris la puncte unice de contact ale 3879 3507 372
furnizorilor
2 Prin intermediul unui centru de telefonie 9246 8741 505
3 Prin intermediul unei adrese de e-mail 2752 2340 412
4 Prin intermediul formularului on-line 42 4

5 Prin fax 414 305 109


6 Prin poștă 625 515 110
Total 16962 15450 1512

Structura plângerilor în funcţie de categorie, concluzia analizei și respectarea termenului legal în perioada
ianuarie – decembrie 2016 a fost următoarea:
Categorie Plângeri Total Rezolvare Nerezolvare Plângeri nerezolvate
în termen în termen în termen din total
legal legal plângeri
1 Contractarea energiei 576 576 0 0
2 Facturare contravaloare energie furnizată 6069 6069 0 0
3 Oferta de preţuri și tarife 1 0 0

4 Continuitatea în alimentarea cu energie 183 0 0

5 Asigurarea calităţii energiei furnizate 756 756 0 0


6 Funcţionarea grupurilor de măsurare 9065 9065 0 0
7 Schimbare furnizor 0 0 0 0
8 Informare clienţi finali în conformitate cu cerinţele legislatiei 0 0 0 0
în vigoare
9 Rezolvare plângeri la adresa furnizorilor formulate de clienţii 0 0 0 0
finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare
10 Rezolvarea altor plângeri ale clienţilor finali 0 0

11 Total, din care: 1692


12 Întemeiate 8844
13 Neîntemeiate 8108
14 Nerezolvate 10

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 56


Conform sintezei modului de soluţionare și măsurilor corective aferente categoriilor de plângeri, în perioada
ianuarie 2016 – decembrie 2016, un număr total de 25806 de cereri au fost adresate companiei, după
cum urmează:
No. crt

Sinteza modului de
Categorie plângere Măsuri corective
soluţionare

Sesizare nesoluţionabilă

Înlocuire grup măsură


Sesizare neîntemeiată
Sesizare întemeiată

Eșalonare instalaţii
Eșalonare facturi

Analiză explicaţii

Factură preaviz
Realocare plăţi
Compensaţii

Metrologică

Alte măsuri
Conciliere
Resigilare
Stornare
Corecţii

Proces
1 Contractarea energiei 176 400 0 1 0 1 2 1 0 170 0 0 0 0 1 0
2 Facturare contravaloare energie 2099 3962 8 97 1 0 29 1 7 1707 23 0 1 9 198 26
furnizată
3 Ofertare de preţuri și tarife 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Continuitate în alimentarea cu energie 32 151 0 0 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 20
5 Asigurarea calităţii energiei furnizate 244 511 1 1 0 3 16 1 0 0 1 0 0 0 191 31
6 Funcţionarea grupurilor de măsurare 6244 2820 1 37 1 1 4 0 0 206 5884 0 14 0 94 3
7 Schimbarea furnizorului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Informarea clienţilor finali în 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conformitate cu cerintele legislaţiei în
vigoare
9 Rezolvarea plângerilor la adresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
furnizorului, formulate de clienţii finali
cu privire la nerespectarea legislaţiei
în vigoare
10 Rezolvarea altor plângeri ale clienţilor 48 264 0 2 0 0 0 2 14 18 0 0 0 0 0 12
finali
Total 8844 8108 10 0 138 2 8 52 13 21 2101 5908 0 15 9 485 92

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 57


Clienţii nostri – clienţi mulţumiţi
Pe parcursul anului 2016, Grupul CEZ în România a Metodele utilizate pentru a prelua răspunsurile
efectuat o sesiune de studii de brand care au inclus respondenţilor au vizat interviul telefonic asistat de
atât întrebări tranzacţionale, precum și întrebări de calculator, interviuri web asistate de calculator sau
satisfacţie. chestionarea respondenţilor door to door.

În ceea ce privește întrebările de satisfacţie, acestea Rezultatele studiilor au demonstrat faptul că:
au vizat: ▪ Peste 50% dintre clienţii Grupului CEZ în România
▪ Măsurarea satisfacţiei clienţilor CEZ în comparaţie chestionaţi susţin că sunt mulţumiţi de calitatea
cu cei ai competiţiei; serviciilor prestate și a produselor oferite;
▪ Identificarea punctelor tari și punctelor slabe în ▪ “Energia vine de la oameni” este mai mult decât
termeni de satisfacţie a clienţilor; un slogan al campaniei cu care Grupul CEZ în
▪ Identificarea celor mai importanţi piloni pentru a România a aniversat 10 ani la noi în ţară: peste
crește satisfacţia clienţilor. 30% dintre clienţi consideră că angajaţii CEZ sunt
profesioniști desăvârșiţi;
Întrebările tranzacţionale au punctat mai degrabă ▪ Majoritatea celor care intră în contact cu forţă de
modul în care furnizarea serviciilor Grupului CEZ în vânzări a Grupului CEZ în România susţine că au în
România au impactat clienţii și au avut ca obiective: faţa lor profesioniști adevăraţi;
▪ Măsurarea conștientizării brandului, considerarea ▪ Peste 70% din cei chestionaţi (clienţi CEZ) s-au
brandului și probabilitatea clienţilor de a recomanda declarat satisfăcuţi de faptul că personalul Grupului
serviciile Grupului CEZ în România; CEZ în România recomandă planurile tarifare cele
▪ Evaluarea imaginii de brand; mai potrivite;
▪ Evaluarea performanţei de brand. ▪ Două treimi dintre clienţii agenţi economici au
declarat că managerul de cont desemnat de CEZ
Studiile au fost realizate în perioada martie – aprilie este o persoană competentă.
2016 și au vizat persoanele peste 18 ani:
▪ Pentru clienţii Grupului CEZ în România,
respondenţii au fost selectaţi din judeţele: Argeș,
Dolj, Gorj, Teleorman, Olt, Mehedinţi și Vâlcea;
▪ Pentru clienţii din afara ariei Grupului CEZ în
România, respondenţii au fost selectaţi din celelalte
judeţe.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 58 G4-PR5


Siguranţa și sănătatea consumatorilor
În cadrul Grupului CEZ, în anul 2016, nu a fost
înregistrat niciun caz de periclitare a siguranţei și
sănătăţii consumatorilor.

Accesul în centralele electrice sau în staţiile


de transformare este strict interzis persoanelor
neautorizate. În situaţii excepţionale, atunci când a
fost permis accesul unor vizitatori (spre exemplu,
în cadrul evenimentelor de tipul “zilelor deschise”),
vizitatorii au primit un instructaj SSM&PSI și au folosit
echipamentul de protecţie pe toată durata vizitei.

În plus, toate punctele de interacţiune cu publicul/


consumatorii respectă în modul cel mai strict
normele de siguranţă și protecţie în caz de incendiu,
iar angajaţii sunt instruiţi regulat cu privire la normele
de siguranţă și sănătate în muncă, supravegherea
tehnică a instalaţiilor/echipamentelor și intervenţie în
situaţii de urgenţă.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 59 EU-25


Protecţia datelor consumatorilor
Companiile Grupului CEZ în România monitorizează pentru Furnizori ce devine parte integrantă a
în mod constant reacţia clienţilor cu privire la tuturor contractelor pe care compania le încheie cu
problemele întâmpinate și garantează securitatea și furnizorii.
protecţia datelor colectate prin toate canalele puse la
dispoziţie. În acest sens, societăţile Grupului notifică În perioada ianuarie-decembrie 2016, CEZ
clientul despre acţiunea de colectare și procesare România, TMK Hydroenergy, Tomis Team, MW
a datelor și obţin consimţământul acestuia pentru Team Invest și Ovidiu Development nu au primit
eventuala folosire a datelor în alte scopuri decât cele plângeri privind încălcarea confidenţialităţii clienţilor
pentru care s-au colectat. și/sau pierderea datelor clienţilor. CEZ Vânzare a
primit un avertisment din partea Autorităţii Naţionale
În ceea ce privește protecţia datelor cu caracter de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
personal, atât ale angajaţilor, cât și ale clienţilor, Personal, pentru scanarea excesivă a cărţilor de
companiile Grupului CEZ din România au identitate.
demarat în 2016 procesul de implementarea a
Regulamentului European pentru Protecţia Datelor
cu Caracter Personal nr. 679/ 2016, care va intra
în vigoare în data de 25 Mai 2018 și va fi cuprins în
următorul raport de sustenabilitate.

Pe lângă acest regulament, Grupul CEZ în


Romania asigură un înalt grad de securitate în
ceea ce privește datele personale prin respectarea
regulamentelor interne: Codul de Conduită, Codul
de conformitate etică, procedurile de investigare și
soluţionare a plângerilor cu prevederi stricte pentru
furnizori și operatorii de reţea.

Grupul CEZ le solicită și celor peste 400 de


parteneri cu care lucrează să respecte un nivel
similar de protecţie a datelor personale ale clienţilor,
cerându-le să achieseze la Codul de Conduită

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 60 G4-PR8


CAPITOLUL 5

Angajaţii noștri
Angajat la CEZ, guvernat de valori
Numărându-se printre principalii angajatori din practici corecte și nu acceptăm nici o formă de
sectorul energetic, Grupul CEZ în România este discriminare, hărţuire, muncă forţată și exploatare
conștient de responsabilitatea pe care o are faţă de prin muncă a copiilor. În interacţiunea cu proprii
proprii angajaţi și depune eforturi constante pentru colegi, parteneri sau cu clienţii, ne așteptăm ca
a le oferi mai mult decât un loc de muncă. angajaţii să probeze exact aceleași valori și să fie un
model de profesionalism pentru cei din jur.
Prin modernizarea, (re)tehnologizarea și securizarea
spaţiilor de lucru, formarea continuă, oportunităţile Diversitatea și oportunităţile egale sunt importante
de socializare și dezvoltare, sistemele de bonusare și atât în cadrul Grupului (pentru manageri și angajaţi),
recompensare a performanţei, cât și prin iniţiativele cât și în afara acestuia (pentru clienţi, parteneri,
de încurajare a echilibrului viaţă personală-activitate comunitate).
profesională, ne-am asigurat că le oferim angajaţilor
noștri toate șansele și toate condiţiile pentru Evaluarea modului de aplicare a principiilor și
performanţă. politicilor noastre de resurse umane se face
prin audit intern. De asemenea, activitatea
Suntem un grup de companii ambiţioase, deschise departamentului de resurse umane este controlată
învăţării, orientate către inovaţie și centrate pe de instituţiile competenţe ale statului.
client – ne dorim să atragem și să reţinem oameni
cu același set de valori. De aceea, formarea
profesională, realizările individuale și modelul
comportamental sunt principalele filtre pe care
societăţile din cadrul Grupului CEZ în România
le aplică atunci când angajează, evaluează sau
promovează angajaţii. Politicile de remunerare sunt
echitabile, bazate pe competenţele profesionale și
performanţa individuală la locul de muncă.

Relaţiile de muncă se bazează exclusiv pe principiile


egalităţii de șanse, consensului și al bunei-credinţe.
Respectarea acestora, a Codului etic și a Codului de
Conduită la locul de muncă sunt obligatorii. Utilizăm

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 62


Cine sunt angajaţii noștri
În cadrul societăţilor din Grupul CEZ în România, la Din totalul numărului de angajaţi, 551 lucrează
finele anului 2016 exista un număr de 576 angajaţi cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, în
(568 de salariaţi cu contract individual de muncă, timp ce 25 lucreză pe durată determinată (normă
normă întreagă, și 8 angajaţi cu contract individual întreagă și parţială cumulat). Și aici împărţirea pe
de muncă, cu timp parţial, din afara Grupului). gen este de 60% femei și 40% bărbaţi. Procentul de
angajaţi aflaţi în relaţii de subordonare era de 83%
Peste jumătate dintre angajaţii înregistraţi la nivelul la sfârșitul anului 2016. În funcţie de gen, împărţirea
Grupului sunt femei - 60% - vs. 40% - bărbaţi, acestora este de 37% bărbaţi și 63% femei.
aceeași împărţire procentuală regăsindu-se și în
cazul angajaţilor cu contract de muncă, normă Aplicând criteriul distribuţiei pe judeţ și gen, forţa de
întreagă, pe perioadă nedeterminată. muncă din Grupul CEZ în România este detaliată
astfel:

Distribuţia forţei de muncă pe judeţe


30%

24% 25%
25%

20%
18%

15%

10%
7%

4% 5% 5% 5%
5% 3% 3%
1%
0%
ș

ti

lj

ţi

lt

an

in

ţa
or
Do
ge

in

lce
m

er

n
re

m
G

ed

ta
Ti
Ar

ev

cu

or

ns
eh

șS
le
Bu

Co
M

Te

ra
Ca

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 63 G4-10


Distribuţia forţei de muncă din judeţe pe gen

90%
85%
80% 83%

74% 74%
70% 71%
73%

67%
60%
57%
54%
50% 54%
52%
48%
46% 46%
40% 43%

30% 33%
29%
27% 26% 26%
20%
15% 17%
10%
0%
ș

ti

lj

ţi

lt

an

in

ţa
or
Do
ge

in

lce
m

er

n
re

rm
G

ed

ta
Ti
Ar

ev

cu

ns
eo
eh

șS
Bu

Co
l
M

Te

ra
Ca
% Bărbaţi % Femei

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 64


La sfârșitul anului 2016, în cadrul companiilor CEZ urmează cursuri de formare în domeniul sănătăţii și
România SA, CEZ Vânzare SA, Tomis Team SA și siguranţei la locul de muncă. Aceste informaţii nu au
TMK Hydroenergy Power SRL, procentul angajaţilor fost colectate până în prezent din mai multe motive:
care au beneficiat de prevederile Contractului ▪ Strategia actuală pentru achiziţii se concentrează
Colectiv de Muncă în vigoare sau ale negocierilor pe furnizarea unei anumite cantităţi de servicii din
colective a fost de 100%. Beneficiile Contractului surse externe, nu pe o anumită cantitate de forţă de
Colectiv de Muncă sunt detaliate mai jos, la sub- muncă;
capitolul “Politici sociale”. ▪ Nu există o cerere juridică privind colectarea
acestui tip de date de către contractor;
Nu au fost înregistrate situaţii de contractare a ▪ Furnizorii nu obișnuiesc să comunice astfel de
lucrătorilor liber profesioniști sau a altor persoane, date în ofertele lor tehnice.
altele decât angajaţi cu contracte de muncă, din
interiorul sau din afara societăţilor. De asemenea,
nu au fost observate variaţii în rata de angajare în
funcţie de sezon, ori sector de activitate.

În ceea ce privește acordurile existente între


companiile membre ale Grupului CEZ în România
și furnizorii de servicii/produse, nu avem informaţii
referitoare la forţa de muncă (calificată sau
necalificată) contractată de aceștia pentru realizarea
serviciilor și nici nu avem date referitoare la numărul
de zile lucrate de către angajaţii lor pentru lucrările
de furnizare servicii și/sau mentenanţă, sau la
procentajul angajaţilor subcontractanţilor care

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 65 G4-11, EU-17, EU-18, G4-10+, G4-11+
Retenţia angajaţilor
În cadrul Grupului CEZ, la nivelul anului 2016, rata Analizând cazurile de încetare a contractului
de retenţie a angajatilor a fost de 80%. Pe parcursul individual de muncă prin prisma grupei de vârstă,
anului a fost înregistrat un număr de 76 cazuri de judeţului și genului, se poate observa o incidenţă
încetare a contractului individual de muncă datorate mai mare a acestor cazuri în rândul bărbaţilor, cu
pensionării, ca urmare a voinţei salariatului sau a vârste între 31-50 ani, din Dolj, Argeș sau Olt.
concedierii.

Grupe de vârstă
Judeţ Total
<30 ani 31 ani -50 ani >50 ani
Bărbaţi
Argeș 1 6 3 10
București 1 1 1 3
Constanţa 1 2 3
Dolj 12 3 15
Gorj 3 2 5
Mehedinţi 2 2
Olt 5 1 6
Teleorman 1 1 2
Vâlcea 2 3 5
Total Bărbaţi 3 34 14 51
Femei
Argeș 1 6 1 8
București 6 6
Dolj 2 5 7
Gorj 1 1 2 4
Total femei 2 15 8 25

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 66 G4-LA1


Aceeași observaţie se poate desprinde analizând rata plecărilor (demisii/concedieri) înregistrată la nivelul
fiecărei companii:

CEZ CEZ TMK Hydroenergy Ovidiu Tomis Team


România Vânzare Power Development MW Teaminvest
Număr total de angajaţi cu vârste între 18-
4 3 0 - 1
29 ani, care pleacă din companie
Număr total de angajaţi cu vârste între 30-
41 6 1 - 1
50 ani, care pleacă din companie
Număr total de angajaţi cu vârste peste
19 0 0 - 0
51 ani, care pleacă din companie
Rata plecării angajaţilor din companie,
0.8% 6.4% 0% - 5.5%
pentru categoria de vârstă 18-29 ani
Rata plecării angajaţilor din companie,
8.6 % 12.7% 3.3% - 5.5%
pentru categoria de vârstă 30-50 ani
Rata plecării angajaţilor din companie,
3.9% 0% 0% - 0%
pentru categoria de vârstă de peste 51 ani
Număr total de angajaţi de gen feminin,
22 3 0 - 0
care pleacă din companie
Număr total de angajaţi de gen masculin,
42 6 1 - 2
care pleacă din companie
Rata plecării din companie pentru
4.6 % 6.4% 0% - 0%
angajaţii de gen feminin
Rata plecării din companie pentru
8.8 % 12.7% 3.3% - 11.1%
angajaţii de gen masculin

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 67 G4-LA1


Tot în cursul anului 2016, 55 noi angajaţi s-au alaturat Grupului CEZ în România, iar împărţirea lor pe grupe
de vârstă, judeţe și gen indică o contrabalansare a ratei de plecare de pe segmentul feminin (25 salariate de
gen feminin au părăsit compania în 2016, 28 noi angajate au ales să ni se alăture), precum și o retenţie mai
bună, și chiar o creștere a numărului de tineri nou angajaţi de gen masculin (10 noi angajaţi cu vârste sub
30 de ani, versus doar 3 din aceeași grupă de vârstă, care au părăsit Grupul).

Grupe de vârstă
Judeţ Total
<30 ani 31 ani -50 ani >50 ani
Bărbaţi
Argeș 2 2
București 1 4 1 6
Constanţa 1 3 4
Dolj 6 5 11
Gorj 2 1 3
Timiș 1 1
Total Bărbaţi 10 16 1 27
Femei
Argeș 2 6 8
București 2 4 1 7
Dolj 6 3 9
Gorj 1 1
Timiș 1 1 2
Vâlcea 1 1
Total Femei 12 15 1 28

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 68 G4-LA1


În functie de companie, situaţia atragerii de noi angajaţi arată după cum urmează:

CEZ CEZ TMK Hydroenergy Ovidiu Tomis Team,


România Vânzare Power Development MW Team Invest
Număr total de noi angajaţi de gen
22 6 0 - 0
feminin
Număr total de noi angajaţi de gen
17 6 1 - 3
masculin
Angajaţi noi, cu vârste între 18-29 ani 16 5 0 - 1
Angajaţi noi, cu vârste între 30-50 ani 21 7 1 - 2
Angajaţi noi, cu vârste peste 51 ani 2 - 0 - 0
Rata angajării de noi persoane, cu
3.35% 10.6% 0% - 5.5%
vârste între 18-29 ani
Rata angajării de noi persoane, cu
4.4% 14.9% 3.3% - 11.1%
vârste între 30-50 ani
Rata angajării de noi persoane, cu
0.4% - 0% - 0%
vârste peste 51 ani
Rata angajării de noi persoane, de gen
4.6% 12.8% 0 - 0%
feminin
Rata angajării de noi persoane, de gen
3.6% 12.8% 3.3% - 16.6%
masculin

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 69 G4-LA1


Politici Sociale
În cadrul companiilor din Grupul CEZ în România cadrul societăţii, altor societăţi din Grupul CEZ în
a fost elaborat și implementat un sistem de politici România și a entităţilor precursoare;
sociale menit să asigure o protecţie socială reală ▪ Acordarea de ajutoare cu ocazia căsătoriei, nașterii
a angajaţilor. Astfel, în conformitate cu prevederile sau înfierii unui copil, decesului salariatului sau a
Contractelor Colective de Muncă negociate, unui membru de familie, precum și acordarea de zile
angajaţii Grupului CEZ în România beneficiază libere plătite pentru astfel de evenimente;
de indemnizaţii și bonusuri care se acordă la ▪ Acordarea de zile suplimentare la concediul
îndeplinirea condiţiilor prevăzute: de odihnă în funcţie de vechimea totală în
muncă;acordarea indemnizatiei de concediere, in
▪ Concediu de maternitate și concediu pentru functie de vechimea in muncă;
creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani ▪ Alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma
sau 3 ani în cazul copilului cu deficienţe; tichetelor de masă;
▪ În caz de accidente de muncă sau îmbolnăviri ▪ Suplimentarea drepturilor salariale cu ocazia unor
profesionale, societatea suportă cheltuielile pentru evenimente anuale (Paște, Crăciun, 8 Martie și Ziua
serviciile medicale necesare conform prevederilor Energeticianului) și acordarea de cadouri pentru
legale; copii cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun;
▪ Ajutor bănesc reprezentând diferenţa între ▪ Diurnă în sumă fixă brută de 50 lei/zi, acordată în
indemnizaţia acordată pentru incapacitatea de cazul în care durata delegării este de minim 12 ore
muncă ce necesită spitalizarea și salariul de bază pe zi;
lunar net în proporţie de 50-100%, în funcţie de ▪ Ajutor bănesc în caz de calamităţi, acordat
vechimea în muncă, în companie; angajaţilor ale căror gospodării au fost afectate în
▪ Compensarea pentru un an a diferenţei dintre urma unor calamităţi naturale;
pensia de invaliditate și salariul de bază în cazul ▪ Acordarea de bonusuri pentru participarea în
în care salariatul și-a pierdut total capacitatea de proiecte.
muncă în urma unor accidente de muncă sau în
legătură cu munca sau îmbolnăviri profesionale; În anul 2016, angajaţii companiilor Grupului CEZ au
▪ Reducerea pentru salariat și pentru membrii primit bonusuri și beneficii în valoare de 1.637.000
familiei acestuia a costului biletelor în staţiuni de lei.
tratament și odihnă;
▪ Bonus pensionare acordat la data pensionării în
funcţie de vechimea totală continuă cumulată în

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 70


Concediul de creștere a copilului și de mentorat.
reîntoarcerea la locul de muncă
Implicându-i în programele de voluntariat gestionate
Grupul CEZ în România încurajează echilibrul de departamentul de CSR din cadrul CEZ România
viaţă personală – activitate profesională și oferă (ex: programul de formare vocaţională Ucenic
stimulentele impuse de lege (precum și alte Electrician, competiţia sportivă cu o cauza socială
bonusuri, cum ar fi sporul pentru căsătorie) pentru Maratonul Olteniei, activităţile de împădurire din zona
a încuraja angajaţii să-și întemeieze familii. La nivelul de operare, concursurile de granturi pentru angajaţi,
anului 2016, 10 angajaţi au beneficiat de concediu parteneriatul cu Asociaţia Niciodată Singur), ne
pentru creșterea copilului. Structura pe gen este de asigurăm că angajaţii seniori își dezvoltă capacitatea
9 femei și 1 bărbat. de a rămâne membri activi ai comunităţii, după ce
se vor pensiona.
Tot în același an, 10 femei și 0 bărbaţi au revenit
la locul de muncă din concediul pentru creșterea La pensionare, pentru a le recompensa loialitatea
copilului. Procentul de revenire la locul de muncă și contribuţia adusă în dezvoltarea companiei,
din concediul pentru creșterea copilului este de în funcţie de prevederile Contractelor Colective
100%. Din totalul de 10 angajaţi care au revenit de Muncă aplicabile în cadrul Grupului CEZ în
la locul de muncă din concediul pentru creșterea România, angajaţii seniori primesc un ajutor bănesc
copilului, 8 sunt încă angajaţi. echivalentul unui salariu de bază brut, alături de alte
beneficii, menţionate mai sus.
Politici de pensionare
Recunoștinţa Grupului CEZ faţă de angajaţii
Angajaţii în vârstă reprezintă un capital uman pensionaţi este reiterată în fiecare an, prin invitaţia
deosebit de valoros pentru companie, ei sunt de a participa la o reuniune specială. Acest tip
profesioniști cu experienţă și maturitate, de la care de eveniment a fost iniţiat în anul 2014 pentru a
tinerii angajaţi pot oricând prelua lecţii valoroase. le recunoaște eforturile celor care au pus bazele
sistemului energetic din România. Prima întâlnire
Prin departamentul de resurse umane și a avut loc la Râmnicu Vâlcea, în anul 2015 s-a
conformitate, ne asigurăm că seniorii companiei desfășurat la Slatina, iar în anul 2016 a fost
se bucură de aceleași oportunităţi de dezvoltare organizată în judeţul Mehedinţi.
personală și profesională ca și colegii lor mai tineri
și că au un rol activ în dezvoltarea companiei. Procentul angajaţilor eligibili să se pensioneze în
Cunoștinţele și abilităţile lor sunt puse în valoare atât următorii 5-10 ani, detaliaţi la nivel de judeţ, grupe
în cadrul diferitelor programe de job-shadowing sau de angajaţi și companii, arată după cum urmează:

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 71 G4-LA3, EU-15


CEZ România SA
Judeţ Termen pensionare Coordonator Funcţionar Manager Specialist Total
…> 5 ani 0.20% 0.20% 1.50% 1.90%
Argeș
…> 10 ani 0.40% 0.60% 0.20% 0.60% 1.80%
…> 5 ani 0.80% 0.80%
București
…> 10 ani 0.40% 0.40%
…> 5 ani 0.40% 0.40%
Dolj
…> 10 ani 0.40% 0.40% 0.80%
…> 5 ani 0.60% 0.60%
Gorj
…> 10 ani 0.20% 0.20% 0.40%
…> 5 ani 0.40% 0.20% 0.60%
Mehedinţi
…> 10 ani 1.00% 1.00%
…> 5 ani 0.20% 0.40% 0.20% 0.80%
Olt
…> 10 ani 0.20% 0.60% 0.80%
…> 5 ani 0.20% 0.20% 0.20% 0.60%
Teleorman
…> 10 ani 0.20% 0.40% 0.60%
…> 5 ani 0.60% 1.00% 0.20% 3.90% 5.70%
Total
…> 10 ani 0.80% 3.20% 0.20% 1.60% 5.80%

TMK Hydroenergy Power


Judeţ Termen pensionare Coordonator Funcţionar Manager Specialist Total
…> 5 ani 3.3% 3.3%
Caraș Severin
…> 10 ani 3.3% 3.3% 6.6%

Pentru CEZ Vânzare, procentul angajaţilor eligibili să se pensioneze în următorii 10 ani este urmatorul:

CEZ Vânzare SA
Judeţ Coordonator Funcţionar Inginer Manager Specialist Total
Argeș 2.1% 2.1%

Printre angajaţii Tomis Team, MW Team Invest și Ovidiu Development, nu există persoane eligibile pentru
pensionare în următorii 5-10 ani. De asemenea, nici printre angajaţii CEZ Vânzare nu există persoane care
să se pensioneze în următorii 5 ani.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 72 EU-15


Educaţie și pregătire profesională leadership;
▪ Creșterea competenţelor în domeniul resurselor
Grupul CEZ în România a înţeles că investiţia în umane;
dezvoltarea și formarea angajaţilor săi reprezintă ▪ Aprofundarea cunoștinţelor în domeniul tehnicilor
o necesitate strategică. Formarea profesională de vânzare și negociere;
a angajaţilor este în acord cu legislaţia română ▪ Creșterea competenţelor în domeniul Social
în vigoare și asigură coerenţa dintre exigenţele Media;
necesare funcţiilor prezente, funcţiilor viitoare și ▪ Creșterea competenţelor în domeniul marketing-
competenţele angajaţilor. Pe termen lung, formarea ului;
profesională a angajaţilor asigură interconectarea ▪ Certificarea în intermedierea produselor de
între dezvoltarea lor personală și cerinţele de asigurare;
calificare ale postului ocupat. ▪ Dobândirea de noi cunoștinţe privind tehnica de
scriere creativă;
Nevoile de training identificate pentru rolurile din ▪ Dobândirea de cunoștinţe în ceea ce privește
organizaţie și pentru fiecare angajat din entităţile preţurile de transfer;
organizaţionale sunt centralizate în planul anual de ▪ Creșterea competenţelor lingvistice;
formare profesională al fiecărei companii din cadrul ▪ Creșterea competenţelor în domeniul informatic ;
Grupului CEZ în România. ▪ Dobândirea de cunoștinţe pentru acordarea
primului ajutor, conform cu legislaţia în vigoare;
În funcţie de strategia pe termen scurt și mediu a ▪ Dobândirea de cunoștinţe pentru îmbunătăţirea
Grupului CEZ în România, pe lângă planul anual de sistemului de management al SSM;
formare profesională, poate să apără și necesitatea ▪ Creșterea nivelului de competenţe în domeniul
unor acţiuni de formare impuse de lansarea de noi Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu,
proiecte, produse și servicii, sau de introducerea de Sănătate și Securitate în Muncă;
noi tehnologii. ▪ Obţinerea autorizărilor necesare desfășurării
activităţii, conform cu legislaţia română în vigoare;
În cursul anului 2016, în cadrul Grupului CEZ s-au ▪ Îmbunătăţirea și actualizarea cunoștinţelor în
desfășurat programe de pregătire profesională care domeniul modificărilor legislative prin participarea la
au avut în vedere următoarele domenii: diferite seminarii de specialitate.
▪ Pregătirea privind activitatea de operare și
mentenanţă a parcului eolian, pentru a asigura Din totalul instruirilor, aproximativ 60% reprezintă
verificările anuale ale elementelor de siguranţă și instruiri profesionale, în timp ce 40% reprezintă
funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor; alte programe de formare (soft skills, obligaţii
▪ Creșterea competenţelor manageriale și de legale, autorizări, etc). La programele de formare

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 73 G4-LA10


profesională organizate în 2016 au participat cursurile MBA. 4 angajaţi din CEZ România SA au
angajaţi din toate categoriile profesionale, în funcţii participat împreună cu colegii din Distribuţie Oltenia
de execuţie sau management de top. SA și CEZ Vânzare SA la acest exerciţiu stimulativ
și dinamic, desfășurat pe parcursul a două zile, la
În anul 2016, CEZ România a demarat proiectul al cărui final echipa a prezentat o soluţie pentru un
strategic „Academia”, ce reprezintă o platformă studiu de caz ales de organizatori.
comună pentru dezvoltarea strategică a managerilor
și a specialiștilor. Acest program cu o durată de În plus, CEZ România SA, prin intermediul Direcţiei
18 luni, la care participă 66 angajaţi din toate Resurse Umane și a Departamentului Comunicare
companiile Grupului CEZ în România, are ca Internă&CSR, a organizat pentru noii angajaţi trei
obiective: ediţii ale acţiunii “Prima zi”. Această acţiune are
scopul de a contribui la accelerarea procesului de
▪ Îmbunătăţirea abilităţilor manageriale și de integrare a noilor angajaţi în mediul profesional,
leadership, prin dezvoltarea competenţelor adaptarea lor mai rapidă la cerinţele de muncă și
manageriale; la cultura organizaţională, precum și cunoașterea
▪ Sporirea responsabilităţii individuale prin politicii și principiilor Grupului CEZ.
intermediul împărtășirii experienţei, implementarea
mentoratului și a planului de succesiune;
▪ Creșterea angajamentului și a asumării
responsabilităţii individuale, pornind de la dorinţa de
dezvoltare personală;
▪ Dezvoltarea capacităţii de învăţare pe tot parcursul
vieţii.

Pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice, 86 de


angajaţi din cadrul companiilor Grupului CEZ au
participat la cursuri săptămânale de limba engleză
organizate cu un trainer intern.

Pentru prima dată, Grupul CEZ în România a


participat la Case Study Competition - ediţia 2016,
care este o abordare inovativă a educaţiei de
management și supune participanţii la experienţe
de învăţare similare cu cele ale studenţilor de la

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 74 G4-LA10


La nivelul anului 2016, numărul mediu de ore de training oferite angajaţilor arată după cum urmează:

CEZ CEZ TMK Hydroenergy Ovidiu Tomis Team,


România Vânzare Power Development MW Team Invest
Media anuală de ore de training/angajat 6.5 9 6.5 - 11
Număr mediu de ore de training/
7 10 7 - 6
angajaţi de gen feminin
Număr mediu de ore de training/
6 9 6 - 11
angajaţi de gen masculin
Număr mediu de ore de training/
7 9 7 - 10
manageri
Număr mediu de ore de training/
angajaţi cu alte roluri decât de 6 9 6 - 12
management

În ceea ce privește instruirea pe teme de sănătate companiilor din Grupul CEZ în România, salariile se
și securitate în muncă, angajaţii noștri au participat compun dintr-o parte fixă și o parte motivaţională.
în proporţie de 100% la diferite forme de instruire, Partea motivaţională este reprezentată de acordarea
iar eficienţa acestor demersuri a fost dovedită în unui bonus lunar de performanţă, plătibil în funcţie
practică: 0 accidente de muncă. de rezultatele individuale și colective obţinute într-un
trimestru.
Respectarea cadrului legal și a procedurilor interne
privind formarea angajaţilor, precum și modul de Stabilirea Indicatorilor de Performanţă le oferă
organizare a activităţilor de training și dezvoltare sunt angajaţilor un set clar de ţinte și le facilitează
verificate prin audit intern. înţelegerea rezultatelor așteptate de către acţionariat.

Evaluarea periodică a performanţei duce la


creșterea conștientizării angajaţilor asupra
Evaluarea performanţei și politica de salarizare nivelului de competenţă dorit și recompensarea
comportamentului adecvat. Fiecare salariat este
Indiferent de rolul avut în cadrul companiei, toţi evaluat atât în funcţie de indicatori strategici, derivaţi
angajaţii (100%) au acces la oportunităţi de din strategia companiei, cât și în funcţie de indicatori
dezvoltare profesională și participă în procese de individuali, specifici activităţii salariatului.
evaluare și autoevaluare a performanţei. În cadrul

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 75 G4-LA9, EU-18


Securitate și sănătate la locul de muncă De regulă, managementul societăţilor din Grupul
CEZ în România aplică următoarele măsuri în mod
Fie că ne gândim la angajaţii din microhidrocentrale unitar:
sau la cei care operează turbinele din parcul eolian, ▪ Implementează anual un plan de prevenire și
la colegii ce verifică liniile de curent și care menţin protecţie pentru a identifica și a minimiza riscurile
reţeaua de distribuţie, ori la angajaţii ce lucrează în pentru sănătatea și siguranţa angajaţilor (câteva
birouri și în Centre de Relaţii cu Clienţii, siguranţa și exemple de activităţi prevăzute în plan: organizarea
sănătatea lor sunt prima noastră grijă. de cursuri lunare pentru angajaţi, inclusiv de prim
ajutor; furnizarea echipamentului de protecţie la faţa
Strategia Grupului CEZ în România privind locului; efectuarea verificărilor medicale anual, etc.);
sănătatea și securitatea muncii și situaţiile de ▪ Politicile privind asigurarea protecţiei și sănătăţii
urgenţă nu se rezumă doar la respectarea unor legi la locul de muncă, alături de protocolul în situaţii
și regulamente – acestea sunt esenţiale și trebuie de urgenţă sunt actualizate în mod constant și
aplicate obligatoriu la nivelul locurilor de muncă. aduse la cunoștinţă angajaţilor cu fiecare prilej (la
Politica în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă angajarea în companie, la intervale regulate de timp,
a Grupului CEZ prevede direcţii permanente de prin instructaj SSM și PSI, și în mod periodic, prin
acţiune pentru: trimiterea de newslettere pe acest subiect sau prin
campanii de postering în sediile companiilor);
▪ Respectarea cerinţelor legale în domeniul ▪ Toate echipamentele de protecţie personală ale
securităţii și sănătăţii în muncă; personalului angajat în producţia de energie sunt
▪ Protejarea securităţii și sănătăţii tuturor angajaţilor verificate în mod regulat;
prin prevenirea leziunilor, degradării stării lor de ▪ Toţi vizitatorii și noii contractanţi ce ajung în staţiile
sănătate, bolilor și incidentelor; de transformare energie sunt instruiţi înainte de a li
▪ Adaptarea muncii la om, în special în ceea ce se acorda drept de acces.
privește proiectarea posturilor de lucru, alegerea
echipamentelor și a metodelor de muncă, în Pentru a îmbunătăţi semnificativ siguranţa și
vederea reducerii riscurilor și a diminuării efectelor sănătatea angajaţilor la locul de muncă, compania
acestora asupra sănătăţii; mai asigură și:
▪ Supravegherea respectării cerinţei ca angajaţii și ▪ Amenajarea ergonomică a locului de muncă;
reprezentanţii lor să fie consultaţi în problemele în ▪ Diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor
domeniul securităţii și sănătăţii în muncă; poluante;
▪ Îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemului ▪ Asigurarea condiţiilor de mediu și microclimat
de management al securităţii și sănătăţii în muncă. (iluminat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire,
umiditate), alături de asigurarea obligatorie a

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 76


materialelor igienico-sanitare, precum și a apei securitatea;
potabile și pentru spălat la toate locurile de muncă; ▪ Adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de
▪ Amenajarea corespunzătoare a anexelor sociale protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie
ale locurilor de muncă (ex. vestiare, grupuri sanitare, individuală;
cantină); ▪ Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru
▪ Controlul permanent al stării materialelor, utilajelor completarea și/sau aplicarea reglementărilor de
și substanţelor folosite în procesul muncii; securitate și sănătate în muncă, ţinând seama de
▪ Dezvoltarea unei culturi a prevenţiei, creșterea particularităţile activităţilor și ale locurilor de muncă/
conștientizării angajaţilor privind riscurile la locul posturilor de lucru;
de muncă, cunoașterea și respectarea legilor, ▪ Organizarea și desfășurarea de instruiri și testări
a normelor de securitate și sănătate a muncii și în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă și în
aplicarea lor; domeniul situaţiilor de urgenţă ale lucrătorilor;
▪ Prevenirea bolilor profesionale - acordăm prioritate ▪ Funcţionarea Comitetului de Securitate și Sănătate
bolilor cauzate de problemele musculo-scheletice în Muncă;
și afecţiunilor oculare – în acest sens, toţi angajaţii ▪ Revizuirea organizării de apărare împotriva
beneficiază la angajare de control medical gratuit, incendiilor.
iar periodic, se desfășoară controale medicale
obligatorii și opţionale pentru toţi angajaţii; Principalii indicatori referitori la sănătatea și
▪ Prevenirea expunerii salariatelor gravide, securitatea în muncă, la nivelul anului 2016, sunt
salariatelor care au născut recent sau a celor care următorii:
alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea și

Indicatori referitori la sănătatea și securitatea în muncă


Număr de Număr de măsuri Număr de Rata formării
Companie An accidente prevăzute în Minutele sancţiuni personalului
de muncă Inspectoratelor Muncii aplicabile [%]
înregistrate
CEZ Vânzare 2016 0 0 0 100%
CEZ România 2016 0 0 0 100%
TMK Hydroenergy Power 2016 0 1 0 100%
Tomis Team, Ovidiu
2016 0 2 0 100%
Development, MW Team Invest

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 77


În cadrul companiilor CEZ România SA, CEZ Vânzare SA, Tomis Team SA, MW Team Invest SRL, Ovidiu
Development SRL și TMK Hydroenergy Power SRL, aferent anului 2016 a existat un număr de 3560 zile
lucrătoare de concediu medical, conform tabelului de mai jos:

Judeţ Femei Bărbaţi


Argeș 1187 118
București 243 0
Dolj 767 95
Gorj 717 91
Mehedinţi 86 0
Olt 13 4
Teleorman 49 28
Vâlcea 60 0
Reșiţa 2 69
Constanţa 0 31
Total 3124 436

În cadrul companiilor din Grupul CEZ în România, nu au fost înregistrate accidente de muncă în 2016, care
să fi implicat sau afectat angajaţii CEZ.

Consultarea angajaţilor în problemele legate de condiţiile de muncă și modul în care își îndeplinesc
securitatea și sănătatea în muncă atribuţiile persoanele desemnate;
▪ urmărește modul în care se aplică și se respectă
În anul 2016, în cadrul Grupului CEZ din România a reglementările legale privind securitatea și sănătatea
fost înfiinţat un Comitet de Securitate și Sănătate în în muncă, măsurile dispuse de inspectorii de muncă
Muncă (CSSM) în conformitate cu prevederile Legii și inspectorii sanitari;
319/2006. CSSM este compus din 6 membri, din ▪ analizează cauzele producerii accidentelor de
care 3 sunt reprezentanţi ai angajaţilor și 3 provin muncă, îmbolnăvirilor profesionale și evenimentelor
din top management. În principiu, trebuie respectată produse și poate propune măsuri tehnice în
proporţia de 50% angajat – 50% angajator. completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
▪ efectuează verificări proprii privind aplicarea
Principalele atribuţii ale CSSM sunt următoarele: instrucţiunilor proprii și a celor de lucru și face un
▪ analizează cererile formulate de lucrători privind raport scris privind constatările făcute;

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 78 G4-LA6, G4-LA5, G4-LA8


▪ pregătește planul de prevenire și protecţie ce se va sindicale, au fost folosite de către Grupul CEZ
realiza în anul următor. în România drept o bună ocazie pentru a oferi
informaţii cu privire la proiectele strategice și
proiectele operaţionale iniţiate de managementul
Relaţia cu sindicatele companiei, evoluţia principalilor indicatori de
performanţă și organizarea evenimentelor interne/
Toţi angajaţii din cadrul companiilor membre ale externe.
Grupului CEZ în România au dreptul de a adera la
un Sindicat și de a fi reprezentaţi de acesta în relaţia Totodată, întâlnirile periodice au vizat elaborarea
cu compania. Acest principiu de bază este deja pus programului anual de instruire a angajaţilor privind
în aplicare, angajaţii Grupului CEZ în România fiind aplicarea regulilor de muncă și protecţie, formarea
reprezentaţi prin două tipuri de organizaţii sindicale: pentru sănătate și securitate la locul de muncă într-
Sindicatul Lucrătorilor din Electricitate Oltenia, ce un sistem centralizat, cu instructori autorizaţi, fiind
reprezintă angajaţii Grupului CEZ în proportie de realizată și evaluarea anuală a sănătăţii angajaţilor.
50%+1, și Sindicatul Angajaţilor din cadrul TMK
Hydroenergy Power, cu o rată de reprezentativitate
de 100%.

Administraţiile companiilor din cadrul Grupului


CEZ recunosc Sindicatele Reprezentative și
Reprezentanţii Sindicatelor drept parteneri legali
pentru un dialog social permanent și sunt deschise
comunicării și cu alte organizaţii sindicale, ce nu
întrunesc condiţiile legale de reprezentativitate, dar
întrunesc condiţiile legale de constituire.
În cursul anului 2016 au avut loc o serie de
negocieri între părţi, în cadrul cărora s-au încheiat
acorduri și protocoale referitoare la noi contracte
colective de muncă (pentru CEZ România și TMK
Hydroenergy Power).

Întâlnirile cu Sindicatele Reprezentative și


Reprezentanţii Sindicatelor, sau cu alte asociaţii

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 79 G4-LA8


CAPITOLUL 6

Energia
vine de la oameni
Relaţia cu comunităţile locale
Comunităţile locale sunt în centrul activităţilor Dialogul și interacţiunea directă cu comunităţile ne
Grupului CEZ în România. Pentru noi, o relaţie dau, la rândul nostru, energie. Toate știrile privind
continuă și constantă cu comunitatea locală este societăţile Grupului sunt comunicate publicului larg
importantă deoarece asigură succesul operaţiunilor prin mass-media, conferinţe de presă, materiale
noastre. Nivelul de dezvoltare al comunităţilor locale tipărite sau canale online (pagini web - www.cez.ro
este o oglindă pentru propriul nostru viitor, arătându- si www.cezinfo.ro), sau prin intermediul angajaţilor
ne cât de mult și cât de stabil ne putem dezvolta noștri, care sunt ţinuţi la curent cu ultimele dezvoltări
local. În plus, afacerile noastre și comunitatea locală și proiecte ale companiei prin intranet, buletine
sunt strâns legate: de cele mai multe ori, angajaţii informative, reviste interne. Grupul CEZ în România
noștri și familiile lor fac parte din aceste comunităţi, este prezent și în social media, unde înregistrează
mulţi dintre furnizorii noștri sunt locali, clienţii noștri un angajament ridicat din partea publicurilor sale (la
și comunitatea locală sunt, în principal, una și finalul anului 2016 aveam 10.350 fani pe Facebook,
aceeași.Nu în ultimul rând, o colaborare strânsă și 99 abonaţi pe YouTube și 1.313 followeri pe
reciprocă poate contribui la identificarea potenţialelor LinkedIn).
oportunităţi și la atenuarea riscurilor de dezvoltare.
Pe cât de mult posibil, ne dorim să comunicăm și
Pe de altă parte, prezenţa companiei pe piaţa locală faţă-în-faţă, prin rute și întâlniri regulate, evenimente
s-a dovedit a veni, an de an, în sprijinul dezvoltării de networking sau conferinţe anuale. Reprezentanţii
comunităţilor, în mod direct, prin investiţiile totale în societăţilor din Grup se întâlnesc în mod regulat
servicii și infrastructură, sau indirect, prin salariile cu reprezentanţii autorităţilor și comunităţilor locale.
plătite angajaţilor, impozitele colectate de către Într-o astfel de întâlnire, compania este reprezentată
autorităţile publice, lucrările contractate de la de către conducerea sa superioară sau de către
furnizorii locali, ajutorul financiar acordat societăţii specialiștii care sunt mandataţi să rezolve problemele
civile în domenii precum educaţia, cultură, protecţia ridicate.
mediului, etc. Proiectele desfășurate împreună cu și
în beneficiul comunităţilor locale au drept fundament Abordarea noastră de management privind
nevoile acestora, sunt adecvate la specificul local și comunicarea și interacţiunea cu comunităţile locale
sunt implementate cu libera participare a membrilor este condusă cu responsabilitate direct de către
comunităţii. Grupul CEZ în România nu a intervenit CEO-ul nostru și în diviziile sau departamentele
în niciun mod care să afecteze negativ structura sau relevante (CSR și comunicare internă, resurse umane,
bunăstarea comunităţilor locale (ex. nicio familie nu a conformitate, sănătate și siguranţă, mediu, finanţe).
fost strămutată pentru a ne desfășura operaţiunile).

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 82 G4-SO1


Energie pentru bine
Pe lângă energia electrică, Grupul CEZ în România din cadrul CEZ România, ce asigură gestionarea
își propune să ofere și alt tip de energie clienţilor cererilor de sponsorizare și dezvoltarea de proiecte,
săi: energia de a face bine. În cadrul strategiei sale atât la nivel de Grup, cât și la nivelul fiecărei
de responsabilitate socială, Grupul CEZ și-a asumat companii membre în parte.
susţinerea de iniţiative (din partea comunităţii sau
din partea propriilor angajaţi, pentru comunitate) Proiectele pe care Grupul CEZ le derulează sau
în mai multe domenii cheie, ce se dovedesc a fi o le susţine în beneficiul comunităţilor din zona sa
prioritate atât la nivel naţional, cât și la nivel local: operaţională sunt stabilite și selectate pe baza unor
educaţia, sănătatea, cultura, sportul, protecţia criterii nediscriminatorii, apolitice și transparente. Mai
mediului. Prin programele de voluntariat cu angajaţii, mult, proiectele sunt întemeiate pe nevoile reale de
Grupul CEZ se implică și în diverse alte activităţi - de dezvoltare ale unor astfel de comunităţi, în strânsă
la filantropie la organizarea de strângeri de fonduri, colaborare cu reprezentanţi lor formali și informali,
intern sau extern, pentru diferite cauze sociale. cum ar fi autorităţile locale și instituţiile, organizaţiile
neguvernamentale etc.
La nivelul Grupului CEZ în România, strategia
de CSR este determinată în mod direct de către În 2016, Grupul CEZ în România a investit
topmanagement și coordonată în mod personal aproximativ 1.479.836 lei în proiecte din domeniul
de către Martin Zmelik, CEO-ul companiei. mediului, sănătăţii, coeziunii comunitare și incluziunii
Implementarea strategiei îi revine drept sarcină sociale a grupurilor dezavantajate.
departamentului de Comunicare Internă & CSR

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 83 G4-SO1


Proiecte emblemă

Maratonul Olteniei 2016


La a 4-a ediţie în 2016, “Maratonul Olteniei” este comunităţile în care activează și, mai ales, contribuie
un eveniment sportiv emblematic pentru Grupul la consolidarea legăturilor cu oamenii locului.
CEZ în România, prin care angajaţi, alergători și Proiectul a luat naștere și ca urmare a nevoii de
cicliști transformă kilometrii în energie pentru bine. interacţiune între angajaţi, clienţi și colaboratori, și
Evenimentul are loc în fiecare an, în ultimul weekend s-a transformat într-o competiţie complexă, cu tradiţie
al lunii august, la Râmnicu Vâlcea, și promovează și relevanţă în comunitate.
mișcarea în aer liber, imersiunea în viaţa comunităţii
locale și mobilizarea pentru o cauză socială locală. Pe de altă parte, Maratonul Olteniei este metoda
aleasă de Grupul CEZ în România pentru a
Ca brand independent, Maratonul Olteniei reprezintă promova susţinerea unor cauze sociale de impact
astăzi o extensie naturală a brandului CEZ – în zonă. Cauza socială din 2016, aceea de a dota
ambele fiind centrate pe valori precum cooperarea, cu echipamente medicale (sistem chirurgical cu
performanţa, efortul, dedicarea – extensie care radiofrecvenţă) Secţia de ORL-Pediatrie a Spitalului
poziţionează Grupul ca prezenţă de necontestat în Judeţean Râmnicu Vâlcea, a apărut ca un pas

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 84 G4-SO1


firesc după sprijinirea, în anul 2015, a cauzei copiilor finish și din zonele tematice de relaxare/distracţie
născuţi prematur. din Parcul Zăvoi, echipamentele tehnice, kiturile
oferite tuturor participanţilor, premiile competiţiei,
Ediţia din 2016 a Maratonului a implicat peste 100 activităţile de comunicare externă și internă, precum
voluntari din rândul angajaţilor Grupului CEZ în și completarea donaţiei pentru Spitalul Judeţean de
România, 550 alergători și cicliști, din ţară și din Urgenţă Vâlcea.
străinătate, și peste 100 copii care s-au întrecut în
probele dedicate lor. Tot în cadrul acestei ediţii, 58 Contravaloarea taxelor și cea a donaţiilor
de angajaţi din Grupul CEZ au alergat și au pedalat, individuale făcute de sportivi direct pe site-ul
fiind cu 67% mai mulţi faţă de ediţia precedentă. Un www.maratonulolteniei.ro a fost suplimentată de
alt motiv de bucurie a fost dublarea numărului de către CEZ România până la atingerea pragului
voluntari (102 persoane), care, așa cum au promis de 15.000 euro. Întreaga sumă a fost folosită
cu un an în urmă, au revenit în Parcul Zăvoi și s-au pentru achiziţionarea sistemului chirurgical cu
implicat activ în toate activităţile, de la amenjarea radiofrecvenţă pentru secţiile ORL și Pediatrie ale
punctelor de alimentare/hidratare de pe traseu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, investiţie ce
până la organizarea cursei copiilor și supravegherea s-a dovedit a fi de un real sprijin pentru comunitatea
zonele tematice din parc. locală, cu atât mai mult cu cât, din acel moment,
micii pacienţi aveau să beneficieze de îngrijiri
Bugetul alocat organizării Maratonului Olteniei, ediţia medicale la cele mai înalte standarde, în orașul lor,
2016, a fost de aproximativ 126.850 euro și a inclus aproape de părinţi și de cei dragi.
organizarea traseelor, a activităţilor din zona de start,

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 85 G4-SO1


Un alt rezultat este impactarea celor 550 de sportivi
care au participat la cursele de alergare și mountain
bike, promovând sportul și un stil de viaţă sănătos.
Dacă ediţia din 2015 a fost ”de neuitat”, atunci cea
din 2016 a fost nu numai memorabilă, dar una
care i-a făcut pe participanţi să se declare foarte
mulţumiţi de organizare, să afirme ca se vor întoarce
și vor recomanda și altor persoane să participe.

95% dintre respondenţii din cadrul unei cercetări


post-eveniment au acordat note de 8, 9 și 10
pentru organizare (cu 10% mai mult ca în 2015),
comunicarea primind 9.3 puncte din 10 posibile.
80% dintre participanţii chestionaţi și-au amintit
spontan cauza socială legată de sănătate și copii.
84% din participanţii la sondaj au recunoscut
în CEZ organizatorul Maratonului, notorietatea
spontană a companiei crescând la 84%, de la
81% în 2015. Reţeaua socială Facebook a fost
declarată principala sursă de informare. În ceea
ce privește rezultatele de pe Facebook, pe toată
perioadă comunicării s-a înregistrat un reach total de
41.600.000 (dintre care 3.5 milioane reach organic)
și 1.855.000 engaged users. Dublarea angajaţilor
care s-au implicat în proiect, ca participanţi sau
voluntari, a fost o altă ţintă atinsă cu care acest
proiect se mândrește. A crescut participarea
sportivilor din zona Olteniei, ceea ce dovedește
o creștere a notorietăţii evenimentului pentru
comunitate și împrejurimi.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 86 G4-SO1


„Biblioteca de energie”
www.bibliotecadeenergie.ro

Un proiect marca CEZ Vânzare, „Biblioteca Conform datelor Institutului Naţional de Statistică,
de energie” este o platformă virtuală prin care în șase din zece locuinţe din România întâlnim un
aproximativ 103.000 de persoane cu deficienţe calculator. În zona Olteniei, cifrele sunt confirmate
de vedere au putut accesa o colecţie online de de faptul că aproape 60% dintre locuinţe au un
audiobook-uri din literatura naţională și universală. calculator personal.

Potrivit datelor puse la dispoziţie de Autoritatea În contextul în care CEZ Vânzare a încercat ani
Naţională pentru persoane cu dizabilităţi, în la rândul să-i convingă pe cei peste 1.4 milioane
România trăiesc aproximativ 103.000 persoane de clienţi casnici să renunţe la factura pe hârtie în
cu deficienţe de vedere, dintre care 54.000 au favoarea facturii electronice, reușind doar câteva
deficienţe severe. Aproape 17.000 de persoane sute de aderări lunar, s-a născut ideea proiectului
cu deficienţe de vedere în diferire grade (pierdere ”Biblioteca de energie”, însoţit de un mesaj puternic-
totală sau parţială a vederii) locuiesc în cele 7 judeţe ”Transforma hârtia în energie!”, inspirat de povestea
în care CEZ Vânzare își desfășoară activitatea ca și exemplul persoanelor cu deficienţe de vedere
principal furnizor de energie electrică – Argeș, care au îmbrăţișat cu inima deschisă opţiunile
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman și Vâlcea. În moderne de facturare.
același timp, putem spune că accesul persoanelor
cu dizabilităţi de vedere la resurse culturale era Personajul principal al campaniei CEZ Vânzare
limitat. Înainte de acest proiect, singurele surse și sursa de inspiraţie pentru proiect a fost domnul
de lectură audio erau audio librăria dezvoltată de Vasile Tiucsan, un nevăzător în vârstă de 45 de
Asociaţia Nevăzătorilor din România (partener în ani din Bala (judeţul Mehedinţi), care de câţiva
campanie) care cuprinde cărţi audio după literatură ani era abonat la factura electronică CEZ Vânzare
clasică, înregistrate de voluntari, și colecţia Bibliotecii (e-factura), pe care o plătește online și în prezent.
Naţionale, disponibilă doar în sălile de lectură din Mai mult, domnul Tiucsan folosea calculatorul și o
București. aplicaţie specială pentru persoane cu deficienţe de
vedere pentru a plăti facturile colegilor de serviciu,
În analiza care a precedat ideea proiectului nu a fost rudelor și prietenilor.
neglijat nici potenţialul enorm al noilor tehnologii și
tendinţele online de a pătrunde în casele românilor.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 87 G4-SO1


Inspirată de povestea domnului Tiucsan și avându-i Campania internă a constat în trimiterea unui
în vedere pe cei cărora produsele digitale le-ar putea newsletter audio prin care angajaţii au fost rugaţi
face viaţa mai ușoară, CEZ Vânzare a lansat prima să sprijine iniţiativa companiei. Mai mult, primul
”Bibliotecă de energie” (bibliotecadeenergie.ro), o audiobook disponibil pe www.bibliotecadeenergie.
platformă virtuală dedicată persoanelor cu dizabilităţi ro, romanul ”Luminiţa, mon amour”, aparţinând
de vedere, prin care se facilitează accesul la ”sursele cunoscutului scriitor român Cezar Paul-Bădescu, a
de energie” menite să le înfrumuseţeze fiecare zi, fie fost înregistrat de către un grup de voluntari CEZ.
că este vorba de cărţi, recenzii audio ale unor opere Aproximativ 60 de angajaţi CEZ, din 7 judeţe,
de artă sau podcast-uri pe teme culturale etc. au participat la înregistrarea cărţii în studio-ul
audio ambulant care a poposit în fiecare judeţ. La
Primul pas a fost dotarea bibliotecii online cu peste evenimente s-a alăturat și autorul cărţii.
140 titluri din literatura română și universală. Pentru Domnul Tiucsan a devenit cunoscut la nivel
a realiza acest lucru, CEZ și-a invitat toţi clienţii naţional, fiind invitat să vorbească despre importanţa
să renunţe la facturile clasice în favoarea celor în accesului la cultură pentru nevăzători și beneficiile
variantă electronică. Pentru fiecare dintre primii mediilor digitale. Astfel, mesajul domnului Tiucsan a
25.000 de noi abonaţi la e-factura CEZ Vânzare, fost transmis în emisiuni TV, la posturi naţionale cu
compania a donat câte 1 leu în scopul facilitării audienţe importante: Realitatea TV, Digi24 și Prima
accesului la cultură al persoanelor cu deficienţe de TV, în editoriale ale unor publicaţii cotidiene de top:
vedere din România. Fiecare factură printată care a Evenimentul Zilei sau Dilema, dar și în peste 30 de
devenit e-factură s-a transformat într-o ”pagină” audio articole în media online și bloguri, atingând mai
din Biblioteca de energie, astfel încât cei care nu pot mult de 2,000,000 persoane. Video-ul documentar
vedea să experimenteze o nouă formă de energie care prezintă viaţa, activităţile, pasiunile domnului
– a tuturor clienţilor CEZ. Campania a fost lansată Tiucsan și cum folosește tehnologia și e-facturarea
online cu povestea reală spusă de însuși dl. Tiucsan a înregistrat 265,000 de vizualizări în platformele
în cadrul unui video (2:14)., despre cum reușește să online - Facebook și YouTube.
plătească factura lunară.
60 de angajaţi CEZ s-au implicat ca voluntari în
Campania offline s-a desfășurat în Centrele de înregistrarea primului audiobook și sute de angajaţi
Relaţii cu Clienţii CEZ, principalele puncte în care CEZ au promovat campania în Centrele de Relaţii
compania își întâlnește zilnic clienţii, unde au cu Clienţii. Aceștia au fost susţinuţi de alte sute de
fost afișate posterele campaniei, scrise în Braille. angajaţi care au dat un exemplu și s-au abonat la
Totodată, plicurile facturilor au fost personalizate cu e-factura CEZ. Biblioteca de Energie s-a lansat cu
mesaje scrise în Braille, care îi îndemnau pe clienţi peste 140 de cărţi audio dedicate persoanelor cu
să ”transforme hârtia în energie” pentru nevăzători. deficienţe de vedere, reușind, după mulţi ani de

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 88 G4-SO1


încercări, să convingă clienţii să adere la factura
electronică.

Într-o societate în care rezistenţa la schimbare este


puternic prezentă, mai ales în privinţa tehnologiei,
a furnizării datelor, a tranzacţiilor online, campania
inspirată de o poveste reală și emoţionantă a
reușit să aducă în atenţia publicului provocările
întâmpinate zilnic de persoanele cu dizabilităţi
de vedere. Astfel, a ieșit la lumină demnitatea cu
care aceștia se descurcă și se apropie de restul
comunităţii prin utilizarea noilor tehnologii și felul în
care implicarea unui număr mare de oameni poate
da o mână de ajutor integrării lor.

În plus, campania l-a răsplătit și pe domnul Vasile Povestea lui Vasile Tiucsan poate fi accesată aici:
Tiucsan, sprijinindu-i bucuria și pasiunea pentru https://www.youtube.com/watch?v=9HxaIggb94U&t=3s
lectură cu o colecţie nouă de cărţi audio.
Biblioteca de energie poate fi vizitată aici:
http://www.bibliotecadeenergie.ro/

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 89 G4-SO1


„Niciodată Singur” / Voluntariat în beneficiul
vârstnicilor din Căminul de Bătrâni Găvana
În contextul european și naţional al creșterii Prin implicarea în acest proiect, CEZ România și-a
gradului de îmbătrânire a populaţiei, CEZ România propus să susţină comunitatea locală într-unul dintre
a decis să se implice în asigurarea unei bătrâneţi judeţele în care companiile Grupului desfășoară
demne și liniștite pentru cei aflaţi în nevoie, în activităţi de furnizare a energiei electrice și a gazelor
cadrul proiectului dezvoltat împreună cu Asociaţia naturale.
Niciodată Singur la Pitești.
Obiectivul acestui proiect a fost alinarea singurătăţii
Conștienţi că situaţia vârstnicilor singuri din vârstnicilor din Centrului de Îngrijire și Asistenţă
România și, în particular, din Pitești trebuie abordată Pitești din cartierul Gavana, municipiul Pitești, și
sustenabil și colectiv, derularea activităţilor de implicarea acestora în activităţi care să le sporească
voluntariat în căminul de vârstnici reprezintă modul bucuria de a trăi, într-un mod concret, simplu și
prin care voluntarii companiei pot veni în sprijinul reproductibil. Atingerea obiectivelor s-a realizat
acestora, cu efecte imediate, dar și de durată, prin cu ajutorul voluntarilor, care s-au implicat activ pe
schimbările de atitudine pe care le declanșează. toată durata programului și care, prin prospeţimea,

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 90 G4-SO1


entuziasmul și energia lor au adus numeroase “Flori pentru suflet”, dăruind peste 950 de flori
zâmbete în jurul lor. și mesaje de felicitare vârstnicilor care au vizitat
Centrele de Relaţii cu Clienţii CEZ în perioada 29-30
În perioada mai-decembrie 2016, voluntarii CEZ au septembrie, și celor 250 de bunicuţi aflaţi în grija
oferit vârstnicilor singuri companie și prietenie prin 9 Centrului de Îngrijire și Asistenţă Pitești din cartierul
activităţi de voluntariat. Gavana, municipiul Pitești.
S-au desfășurat periodic activităţi de socializare, care
au luat forma unor jocuri colective, ateliere de flori, Pentru dobândirea sau dezvoltarea de abilităţi
ateliere de realizare a unor colaje cu fotografii, jocuri specifice în lucrul cu vârstnicii, angajaţii CEZ
de bingo, concurs de cunoștinţe generale, audiţii au participat la o sesiune introductivă privind
muzicale etc. voluntariatul cu persoanele vârstnice și 4 seminarii
pe teme conexe cu activitatea de voluntariat în
În perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când lipsa sprijinul vârstnicilor, susţinute de specialiști în
afecţiunii familiei se resimte puternic, vârstnicii domeniu, un psihoterapeut și formator și un medic
împreună cu voluntarii au participat la un eveniment geriatru. Temele abordate au vizat comunicarea
dedicat venirii lui Moș Nicolae și au decorat globuri cu persoanele vârstnice, relaţionarea cu vârstnicii,
în cadrul unui atelier creativ. voluntariatul în echipă, aspecte privind bătrâneţea
Însă nu toate activităţile au fost derulate în cadrul sau boala.
căminului. S-a reușit organizarea unor excursii la
Muzeul Golești și la Mănăstirea Curtea de Argeș, În cadrul celor nouă acţiuni de voluntariat derulate
prilej de bucurie, de a ieși din rutina zilnică și de a direct cu vârstnicii, a celor patru seminarii și a
face puţină mișcare. sesiunii introductive, CEZ România a implicat 35
Mai mult, cu ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicilor, de angajaţi CEZ, dintre care 16 voluntari au fost
92 de angajaţi CEZ au devenit mesagerii campaniei prezenţi la 5 sau mai multe acţiuni/întâlniri. De cele
1050 de ore de voluntariat au beneficiat direct 250
de vârstnici și indirect 564 de persoane.

Rezultatele calitative ale proiectului pot fi urmărite


pe trei direcţii și confirmă îndeplinirea obiectivelor
propuse iniţial, la demararea proiectului.
Pentru beneficiarii direcţi s-a reușit scăderea
sentimentului de singurătate și creșterea
sentimentului de apreciere, stimă de sine și
valoare personală. Vizita voluntarilor și activităţile

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 91 G4-SO1


de socializare în interiorul sau în afara centrului
le-au oferit vârstnicilor activi sau parţial activi o
alternativă de petrecere a timpului liber, ocazia de
a vedea persoane noi, de a ieși din microcosmosul
căminului, de a se simţi apreciaţi și respectaţi.
Mobilizarea fizică și mentală a vârstnicilor în cadrul
activităţilor de socializare cu voluntarii a facilitat
antrenarea memoriei, a abilităţilor lingvistice și a
atenţiei.

Pentru voluntarii CEZ, s-a pus accentul pe


dezvoltare personală prin expunerea la informaţii și
experienţe de sensibilizare privind contextul general
și particular în care se află categoria de vârsta a III-a
în comunitatea lor, prin expunerea la informaţii cu
aplicare în viaţa personală și profesională. Voluntarii
au dobândit și și-au dezvoltat abilităţi specifice
pentru lucrul cu vârstnicii: abilităţi de comunicare și
ascultare, eficienţă adaptată la acest segment de
vârstă, abilităţi de organizare a acţiunilor adaptate la
abilităţile vârstnicilor, răbdare. În plus, s-a observat
o întărire a relaţiilor dintre angajaţi prin participarea
la acţiuni de mobilizare pentru binele vârstnicilor. În
urma unei analize care va fi realizată peste 6 luni,
se va putea confirma o schimbare de atitudini și
mentalităţi în relaţia cu populaţia de vârstă a III-a.

A treia categorie impactată este comunitatea


în general, prin sensibilizarea publicului larg cu
privire la situaţia vârstnicilor din comunitate, prin
promovarea parteneriatului, dar și promovarea
responsabilităţii corporatiste, colective și/sau
individuale la nivelul comunităţii.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 92 G4-SO1


Programul educaţional
„One World la Școală”
Potrivit analizelor de specialitate, societatea stimulează gândirea critică, creativitatea și spiritului
românească duce lipsă de implicare civică, de civic în rândul tinerilor.
implicare în comunitatea locală și de atenţie faţă de
cei din jur. Într-un cadru informativ, programul „One Grupul CEZ în România a ales să sprijine acest
World România la Școală” își propune să activeze proiect educaţional întrucât a identificat în acesta
spiritul civic al adolescenţilor prin intermediul o soluţie pentru un viitor mai bun, în care tinerii
filmelor documentare care prezintă drepturile omului care își cunosc drepturile și se implică activ în viaţa
într-un mod dinamic și real, făcând astfel posibilă comunităţii au o șansă în plus să-și dovedească
identificarea cu personajele. Filmele documentare potenţialul și să își susţină „cu voce tare” opiniile.
sunt însoţite de activităţi și discuţii care contribuie „One World România la Școală” are scopul de a
la conștientizarea problemelor sociale relevante lărgi și îmbunătăţi activităţile organizate în licee, prin
în acest moment în România. Atât filmele organizarea de proiecţii de film documentar urmate
documentare, cât și discuţiile care le urmează de discuţii, elaborarea materialelor educaţionale,
înfiinţarea cluburilor de film și organizarea workshop-
urilor pentru elevi și profesori, crearea unei platforme
online pentru elevi și profesori, acestea urmărind
dezvoltarea activităţilor pe lungă durată, dar și
creșterea gradului de implicare a tinerei generaţii,
atât în procesul educaţional, cât și în dezvoltarea
propriei comunităţi.

În decursul anului 2016, programul educaţional a


organizat peste 150 de evenimente dedicate elevilor
și profesorilor. Cluburi de film documentar au fost
înfiinţate de către elevi în București, Caracal, Craiova,
Călărași, Curtea de Argeș, Piatra Neamţ, Bacău și
Lupeni.

Având în vedere faptul că aceste cluburi au fost

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 93 G4-SO1


pentru reducerea impactului negativ asupra planetei.
Filmele documentare au fost însoţite nu doar de
discuţii, ci și de ateliere practice în care elevii și-au
testat creativitatea și au descoperit noi moduri de a
acţiona responsabil pentru mediu.

Peste 8000 de elevi și profesori au participat la


evenimentele organizate pe parcursul anului 2016:
ateliere de utilizare a filmului documentar în procesul
didactic, proiecţii de filme realizate în Studioul
Alexandru Sahia, dar și proiecţii și ateliere de
reciclare creativă care fac parte din proiecul
luna.doc.

Rezultatele cuantificabile ale programului


înfiinţate în orașe mai puţin dezvoltate din România, educaţional de până acum sunt organizarea de
această iniţiativă a fost una dintre provocările proiecţii și stabilirea de colaborări în 83 de licee
programului educaţional, pentru că se naște din din 25 de localităţi, dezvoltarea unei videoteci de
curiozitatea și interesul actorilor principali: liceenii. filme documentare selectate pentru adolescenţi
Coordonatorii cluburilor de film sunt susţinuţi care cuprinde 84 de titluri, dezvoltarea a 6 broșuri
de echipa One World, dar ei devin, în timp, pe educaţionale și colaborarea strânsă cu zeci de elevi
deplin responsabili de organizarea proiecţiilor și și profesori, inspectori școlari, funcţionari publici
moderarea dezbaterilor care le urmează. Discuţiile responsabili de proiecte educaţionale, dar și cu
legate de drepturile omului și istoria recentă regizori de film documentar și specialiști din diverse
contribuie la dezvoltarea spiritului civic, iar abilităţile domenii.
organizatorice dobândite pe parcursul programului
îi pot ajuta pe adolescenţi să devină membri activi ai După doar un an și jumătate de activitate, filmele
comunităţilor locale. documentare au îmbogăţit programa școlară cu
un instrument educaţional non-formal folosit în
Toamna anului 2016 a adus o serie de ateliere de zeci de licee. Broșurile elaborate de către echipa
utilizare a filmului documentar pentru profesori, programului și atelierele pentru profesori organizate
dar și cea de-a treia ediţie a proiectului luna.doc, o în acest sens susţin demersul de introducere a
lună de filme documentare în licee. Tema ediţiei din filmelor documentare în educaţie. Metodologia
2016 a fost mediul și utilizarea de soluţii creative dezvoltată în broșuri va fi multiplicabilă la alte

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 94 G4-SO1


filme documentare, care urmează să fie introduse Poveștile prezentate în filme au dublul rol de a stârni
în program. Filmul documentar devine astfel, nu empatia și de a crește curiozitatea adolescenţilor
doar o operă de artă, dar și un punct de pornire vizavi de aspecte ale realităţii înconjurătoare pe
către dobândirea altor informaţii, altele decât cele care nu le considerau importante până atunci. De
cuprinse în manualele școlare, dar totuși regăsite în pildă, după vizionarea filmului „Toto și surorile lui”, un
curriculumul școlar. grup de elevi ai unui liceu din București au decis să
devină voluntari la un centru de copii din apropiere,
Pe de altă parte, cluburile de film coordonate de mai exact la Centrul de Plasament „Cireșarii”.
către elevi, cu susţinere din partea echipei și a Vizionarea filmului „Cinema, mon amour” a adus în
profesorilor, sunt întâlniri extracurriculare regulate prim-plan problema închiderii cinematografelor din
în cadrul cărora sunt dezbătute probleme sociale, ţară și a mobilizat zeci de adolescenţi în acest sens.
accentul fiind pus pe creșterea toleranţei și implicării Astfel, „One World România la Școală” funcţionează
civice în rândul elevilor de liceu și a comunităţii din ca un catalizator și mediator între liceeni și
care aceștia fac parte. societatea în care aceștia trăiesc.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 95 G4-SO1


Alte iniţiative cu
„energie pentru bine”
▪ Plantarea a 6000 de puieţi în zonele despădurite,
în parteneriat cu Direcţiile Silvice din întreaga arie de
operare a Grupului – judeţele Argeș, Caraș-Severin,
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman;
▪ Susţinerea programului educaţional SoNoRo
Interferenţe, prin care 34 tineri muzicieni au avut
șansa de a studia și interpreta muzică de cameră
alături de artiști de talie internaţională și profesori de
muzică de la reputate universităţi din Europa;
▪ Susţinerea organizării Festivalului de Film “Les
Films de Cannes a Bucarest”, pentru un public
de peste 20.000 spectatori ce au putut vedea,
în premieră, filme din selecţia Festivalului de la
Cannes;
▪ Susţinerea Ambasadei Cehiei în organizarea Zilei
Naţionale a Cehiei;
▪ Susţinerea participării Clubului Sportiv de Copii
Washi la campionatele naţionale și internaţionale de
karate;
▪ Oferirea de cadouri la sfârșit de an pentru 300
copii din Municipiul Pitești, prin sponsorizarea
Primăriei Pitești pentru acest scop;
▪ Organizarea unei campanii filantropice de Crăciun
pentru 18 familii defavorizate din zona operaţională
a Grupului;
▪ Refacerea și modernizarea infrastructurii locale
(reţea de canalizare, apă potabilă, reţea de gaze,
restaurarea drumurilor, construcţia, renovarea
sau dotarea grădiniţelor și școlilor) în comunităţile

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 96 G4-SO1


Fântânele-Cogealac-Grădina, cu o investiţie de
peste 14 mil. lei, prin cele două companii ale
Grupului din zonă: Tomis Team și MW Team Invest;
aceleași companii au mai oferit sprijin și Asociaţiei
de Baschet din judeţul Constanţa pentru a participa
la Campionatul Naţional de Baschet, precum și
Centrului de Permanenţă Medicală Cogealac,
judeţul Constanţa, pentru organizarea activităţilor
de caritate pentru familiile dezavantajate, cazurile
sociale și persoanele în vârstă din localitate;
▪ Susţinerea activităţilor educaţionale desfășurate
de Centrul de Voluntariat Reșiţa, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar de Situaţii de Urgenţă Semenic
și Inspectoratul Școlar Judeţean Caraș-Severin,
privind protecţia civilă, prevenirea și stingerea
incendiilor (sponsorizare acordată de compania
TMK Hydroenergy);
▪ Organizarea celei de-a șasea ediţii a Festivalului
"Porţile Poeziei" din judeţul Caraș-Severin, în care,
pe lângă poeţii români, au participat 26 de poeţi
din alte 17 ţări (sponsorizare acordată de compania
TMK Hydroenergy);
▪ Organizarea competiţiei de schi alpin "Cupa
Prietenilor Munţilor" prin sponsorizarea Asociaţiei
"Prietenii Munţilor" de către compania TMK
Hydroenergy;
▪ Organizarea unei tabere de vară pentru copiii din
localitatea Grădina, judeţul Constanţa, cu sprijinul
financiar acordat de Ovidiu Development.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 97 G4-SO1


CAPITOLUL 7

Energie verde
Parcurile Eoliene CEZ
În august 2008 Grupul CEZ în România a Parcurilor Eoliene CEZ contribuie la atingerea,
achiziţionat cele două proiecte care formează cel de către România, a ţintelor de producţie de
mai mare parc eolian situat pe uscat din Europa, energie din surse regenerabile și de asemenea la
localizat în Dobrogea, în zona comunelor Fântânele, realizarea cotelor obligatorii de certificate verzi. Pe
Cogealac și Grădina, cu o capacitate totală de 600 piaţa energiei electrice verzi, Tomis Team și Ovidiu
MW și o investiţie de peste 1,1 miliarde de euro. Development înregistrează cote de 1,17%, respective
0.84%.
Comunele Fântânele, Cogealac și Grădina sunt
situate în nordul judeţului Constanţa, la 17 km Lucrările la parcul eolian au început în luna
distanţă de Marea Neagră. Parcurile Eoliene CEZ octombrie 2008, primul MWh a fost produs în
cuprind 240 de turbine de 2,5 MW, 100 metri iunie 2010, în anul 2012 fiind finalizate lucrările de
înălţime și un diametru al rotorului de 100 de metri. construcţie, iar ambele etape ale proiectului au
Dezvoltat în două etape – prima la Fântânele și cea devenit complet operaţionale.
de-a doua în zona Cogealac și Grădina, proiectul
Parcul Eolian de la Fântânele a fost dezvoltat prin
două companii românești: Tomis Team SA și MW
Team Invest SRL. Parcul are două sectoare ce au
fost construite simultan: Fântânele Est (gestionat
de Tomis Team) și Fântânele Vest (gestionat de
MW Team Invest). La finele anului 2016, parcul de
la Fântânele număra 139 turbine electrice cu o
capacitate de 347.5 MW, 4 substaţii de transformare
33/110 kv și o Staţie Principală de Transformare
110/400 kv, împărţită cu Parcul Eolian de la
Cogealac-Grădina.

Amenajarea parcului a costat 638 miliarde euro


și a fost finanţată printr-o combinaţie de credite
și capitaluri proprii. În 2016, turbinele din Parcul
Eolian Fântânele au produs un total de peste 675
000 MWh. În același an, Parcul Eolian Fântânele a

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 100 EU-5


obţinut 583037 de certificate verzi prin sistemul de electrice cu o capacitate de 252,5 MW, 3 substaţii
suport al investiţiilor în energie regenerabilă. de transformare 33/110 kv și Staţia Principală de
Transformare 110/400 kv. Investiţiile pentru acest
Parcul Eolian de la Cogealac-Grădina a fost parc, în cuantum de aproximativ 462 miliarde euro,
dezvoltat printr-o singură companie românească au fost asigurate de Grupul CEZ în România, din
– Ovidiu Development SRL – în zona localităţilor capitaluri proprii. Prin această investiţie, Grupul CEZ
Cogealac și Grădina din judeţul Constanţa. Ovidiu în România se poziţionează ca fiind unul dintre cei
Development este subsidiara CEZ, a.s. și CEZ mai mari investitori din sectorul energetic eolian
Poland Distribution B.V., subsidiară olandeză românesc, producând în același timp energie
deţinută în proporţie de 100% de către CEZ, a.s. nepoluantă ce nu consumă resursele naturale
La finele anului 2016, parcul număra 101 turbine epuizabile ale ţării.

Sistemul hidroenergetic din judeţul Caraș-Severin

În decembrie 2010, Grupul CEZ în România a


finalizat achiziţia sistemului hidroenergetic din
judeţul Caraș-Severin, lângă Reșiţa, cumpărând
100% din acţiunile companiei TMK Hydroenergy
Power SRL. La momentul achiziţiei, sistemul
hidroenergetic includea 4 centrale hidroelectrice
(Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și Breazova) și
amenajările hidro aferente, având o capacitate
instalată de 18 MW.

Cele 4 lacuri ale amenajării (Secu, Gozna, Văliug


și Timiș Trei Ape) au atât rol de alimentare a
centralelor, de regularizare a cursurilor de apă
(Semenic, Bârzava și Timiș), cât și de alimentare cu
apă a industriei și localităţilor din zonă.

Sistemul a fost în operare până în luna iulie 2012,

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 101


când producţia de energie electrică a fost total aparatelor de măsură și control existente la barajul
oprită, în vederea retehnologizării, fiind menţinute Secu (conform solicitării autorităţilor).
în funcţiune doar reţelele electrice din amenajare. Pe parcursul anului 2016 a fost identificată
După finalizarea lucrărilor de retehnologizare din necesitatea completării sistemului de alarmare cu
decembrie 2013, puterea instalată a crescut la încă patru sirene, pentru a se acoperi integral judeţul
21,98 MW. 2014 a fost primul an de operare al Caraș-Severin, investiţie începută la sfârșitul anului și
noilor capacităţi de producere a energiei electrice, care va fi finalizată în 2017.
depășindu-se cu 11% planul de producţie. S-au
investit aproximativ 6,2 milioane lei, care au dus la o Datorită cantităţii mari de precipitaţii, care a fost
producţie anuală de energie brută de 90,2 GWh. mai mare cu 42% decât media ultimilor 6 ani, în
anul 2016 s-a realizat o producţia anuală brută de
Tot în 2014, s-a demarat un amplu proiect de 92 GWh, în timp ce producţia anuală netă a fost
integrare a companiei în conceptul operaţional de 76,6 GWh (cu 11% mai mare decât în plan).
al Grupului CEZ în România, proiect ce a vizat Numărul certificatelor verzi obţinute de TMK în 2016
revizuirea proceselor, a sistemului de raportare a fost de 13098.
intern și extern, și nu în ultimul rând, definirea și
implementarea strategiei de operare și mentenanţă
care să asigure conformarea cu cele mai bune
practici din domeniu.

În cursul anului 2015 s-a realizat faza I a lucrării de


modernizare a sistemului integrat de înștiinţare–
alarmare a populaţiei în aval de barajele Gozna,
Văliug, Secu și Timiș Trei Ape, precum și reabilitarea

Disponibilitatea și fiabilitatea energiei verzi


Pentru a răspunde cererii de energie din 2016, capacitate compară producţia de energie reală pe
TMK Hydroenergy Power, Tomis Team, MW Team o anumită perioadă de timp cu producţia maximă
Invest și Ovidiu Development au produs împreună teoretică pentru aceeași perioadă.
1.235 GWh de energie brută. Factorul de capacitate
pentru parcul eolian fost de 22.10% în 2016, iar Alte date relevante privind energia verde, planificată
pentru microhidrocentralele din patrimoniul TMK și realizată de companiile Grupului CEZ în România:
Hydroenergy Power SRL a fost de 40%. Factorul de

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 102 EU-5


Parcul eolian de la Fântanele, Parcul eolian de la Cogealac și Sistemul hidroenergetic de la Reșiţa
gestionat de Tomis Team și Grădina, gestionat de Ovidiu
MW Team Invest Development
139 de turbine eoliene, 101 turbine eoliene, 4 microhidrocentrale,
cu o capacitate totală de 347.5 MW cu o capacitate totală de 252.5 MW cu o capacitate instalată de 22 MW

Energia planificată în 2016: Energia planificată în 2016: Factorul de energie, planificat pentru 2016:
551.317 MWh 758.743 MWh 35.7%

Energia electrică brută, produsă în Energia electrică brută, produsă în Energia electrică brută, produsă în 2016:
2016: 675.194 MWh 2016: 484.068 MWh 76.571 MWh

Factorul de disponibilitate a Factorul de disponibilitate a energiei: Factorul de disponibilitate a energiei:


energiei: 97.10% 98.13% 86%
Factorul de capacitate realizat în Parcurile Eoliene CEZ: Factorul de capacitate realizat în sistemul
25% hidroenergetic: 40%

Pentru a fi competitive pe piaţă, companiile defectelor și a reduce timpul de funcţionare al


producătoare de energie verde din cadrul Grupului turbinelor.
CEZ își propun optimizarea previziunii energetice.
În acest scop, căutăm cele mai bune modele de La rândul său, pentru a crește performanţa
prognoză și, drept urmare, energia planificată este producţiei de energie electrică în
cât mai aproape de energia produsă. Totodată, microhidrocentrale, TMK Hydroenergy Power are în
continuăm cercetările pentru soluţii de stocare a vedere implementarea următoarelor măsuri:
energiei produse în Parcurile Eoliene CEZ. ▪ Creșterea debitelor pe aducţiunea Semenic pentru
mărirea producţiei în CHE Crăinicel 2 - în acest
În 2016, Tomis Team a introdus noi tehnologii și sens, în 2018 se va achiziţiona, monta și integra
metode de lucru pentru a asigura fiabilitatea energiei pompa nr. 3 la staţia de pompe Timiș Trei Ape,
produse în parcul eolian. Printre acestea se numără: ceea ce ar avea ca rezultat o creștere a debitelor
▪ Dezvoltarea și implementarea in-house a unei cu 0,3 mc și implicit o creștere a producţiei în CHE
noi metode de identificare a dezechilibrării Crăinicel 2 mai aproape de puterea instalată;
generatoarelor turbinelor de vânt; ▪ Interconectare centrale electrice și staţie de
▪ Dezvoltarea Centrului de monitorizare de la pompe cu fibră optică (în plan tot pentru 2018),
distanţă, un departament dedicat monitorizării și consolidând astfel capacitatea operaţională și
operării turbinelor de vânt; siguranţa în exploatare.
▪ Implementarea in-house a Sistemului de
Monitorizare și Control (CMS-Control Monitoring
System) pentru a îmbunătăţi previzibilitatea

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 103 EU-10, EU-30


Investiţia în energie verde, investiţia într-un viitor
sustenabil
Datorită viziunii sale internaţionale de În judeţul Caraș-Severin, prin compania TMK
responsabilitate socială, prin care acordă sprijin Hydroenergy Power, Grupul CEZ în România a
pentru dezvoltare comunităţilor lângă care operează, susţinut retehnologizarea completă a sistemului
investiţia Grupului CEZ în Parcurile Eoliene din hidroenergetic, eficientizând astfel exploatarea
Dobrogea și în sistemul hidroenergetic de la Reșiţa resurselor de apă, reducând pierderile de energie
a adus nu numai beneficii directe și indirecte la nivel și impactul asupra mediului. Nu în ultimul rând,
naţional, ci și beneficii locale, contribuind astfel la compania TMK a investit peste 39 000 lei în
crearea unui viitor mai stabil și mai sănătos pentru proiecte importante pentru comunitatea locală, atât
comunităţi. din domeniul protecţiei mediului, cât și al educaţiei
și culturii.
Odată cu începerea construcţiei Parcurilor Eoliene
CEZ, compania a oferit sprijin comunităţilor
locale din zona de operare a parcurilor – acestea
beneficiind încă din 2009 de investiţii în domenii
precum: educaţie, infrastructură, sănătate, protecţia
mediului, cultură și consultanţă pentru accesarea
de fonduri europene pentru dezvoltare. Astfel,
Grupul CEZ în România a investit, începând cu
anul 2009, peste 4 milioane de euro în programul
de responsabilitate socială corporativă în care se
regăsesc proiecte de dezvoltare durabilă pentru
comunităţile locale din Fântânele, Cogealac și
Grădina.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 104


CAPITOLUL 8

Grija faţă de mediu


Respectăm mediul,
producem energie verde
Energia exploatată din surse regenerabile (apă, și toate raportările au fost întocmite și transmise
vânt) și produsă de către societăţile din Grupul autorităţilor de mediu competente, conform
CEZ în România în Parcurile Eoliene și în legislaţiei în vigoare. Intervenţia TMK asupra ariei
microhidrocentralele din judeţul Caraș-Severin este protejate a constat în amenajarea a două canale de
energie curată, nu generează emisii de gaze cu aducţiune și anume aducţiunea Murgila-Semenic,
efect de seră și nu produce deșeuri periculoase. din bazinul hidrografic al Timisului (13 KM), și
Considerând distanţa mică ce separă Parcurile aducţiunea Nera-Coșava, din bazinul hidrografic al
Eoliene CEZ de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Bârzavei superioare (aprox. 17 km). În timpul operării
precum și amenajarea centralelor hidroelectrice pe și al lucrărilor de retehnologizare au fost respectate
cele patru lacuri, Gozna, Secu, Văliug și Timiș Trei toate cerinţele legale de mediu. Mai mult, barajele
Ape, Grupul CEZ în România recunoaște posibilul de pe cele patru lacuri de acumulare gestionate
impact al activităţii sale asupra mediului și ia de TMK au un rol hidrotehnic foarte important
permanent măsuri de reducere a acestui impact. în regularizarea cursului Barzavei și Timișului, prin
preluarea unei importante cantităţi de apă din unda
Pentru un management durabil al resurselor de apă de viitură în cazul inundaţiilor și menţinerea debitelor
din cele patru lacuri de acumulare (Gozna, Secu, minime în cazul secetei.
Văliug și Timiș Trei Ape), TMK Hydroenergy Power a
întreprins următoarele acţiuni în 2016: În vederea atingerii unui grad cât mai ridicat al
▪ Curăţarea zonelor din imediata proximitate și din performanţei de mediu, TMK a luat următoarele
jurul barajelor; măsuri suplimentare:
▪ Menţinerea curată a luciului de apă; ▪ Întreţinerea și consolidarea versanţilor pentru
▪ Elaborarea și aprobarea unor noi planuri de prevenirea eroziunii solului și a alunecărilor de teren;
apărare împotiva poluărilor accidentale; ▪ Mmentenanţa periodică a echipamentelor
▪ Efectuarea unor exerciţii de intervenţie împreună hidroenergetice pentru evitarea poluărilor
cu ISU Caraș-Severin pe lacul Secu, simulând o accidentale;
poluare accidentală. ▪ Readucerea terenului la starea iniţială în zonele
afectate de lucrări de investiţii/modernizări;
Toate cele patru baraje sunt autorizate de către ▪ Menţinerea unui stoc permanent de material
Administraţia Naţională a Apelor și ABA BANAT absorbant 100% biodegradabil pentru toate barajele

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 106 G4-EN12


și hidrocentralele din sistem; Fântânele Est și Fântânele West, iar din noiembrie
▪ Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă 2012 avem autorizaţie de mediu pentru întregul parc
și de gospodărire a apelor pentru Barajele și eolian din Cogealac. Valabilitatea autorizaţiilor este
centralele electrice aparţinând TMK; de 10 ani.
▪ Plantarea a circa 300 de puieţi în zona centralei
Breazova. Producţia energiei verzi nu are un impact
semnificativ asupra biodiversităţii, dat fiind că
În ceea ce privește Parcurile Eoliene din Dobrogea, niciuna dintre companiile producătoare – TMK
prin intermediul celor 3 societăţi membre Tomis Hydroenergy Power, Tomis Team, MW Team Invest
Team, MW Team Invest și Ovidiu Development, sau Ovidiu Development – nu introduce în habitat
Grupul CEZ în România monitorizează constant specii invazive ori substanţe care nu apar în mod
ecosistemul din zonă, în special comportamentul, natural, nu introduce dăunători și/sau agenţi
migraţia, hrănirea și reproducerea păsărilor. În acest patogeni, nu modifică procesele ecologice în afara
sens, Grupul CEZ a încheiat un contract cu o domeniului natural de variaţie, nu produce schimbări
firmă de specialitate, iar raportarea datelor se face în procesul ecologic, nu folosește surse de emisii de
trimestrial către autorităţile române de mediu. Firma fum, ori emisii de căldură.
contractată se ocupă cu monitorizarea biodiversităţii
din interiorul parcului eolian și raportează evoluţia Toate operaţiunile sunt desfășurate în condiţiile legii,
acestuia. Aspectele ce trebuie a fi urmărite cu privire având avizele necesare. În cursul anului 2016, nu
la cerinţele Autorizaţiilor de Mediu sunt întocmite în au fost înregistrate niciun fel de reclamaţii împotriva
totalitate de către departamentul specializat. societăţilor Grupului referitoare la încălcări ale
legislaţiei de mediu sau poluări accidentale.
Pentru a preveni poluarea fonică, încă din etapa
de proiectare a Parcurilor Eoliene, au fost asigurate În lipsa unei metodologii, la nivelul anului 2016
condiţiile de funcţionare a turbinelor în limitele nu a fost făcută o analiză comparativă a valorilor
de zgomot admise. Nivelul de zgomot produs biodiversităţii din ariile protejate versus ariile în care
de turbinele din parcul eolian este monitorizat au fost aplicate măsuri de compensare a impactului
permanent de către firme specializate, astfel încât asupra mediului, însă astfel de analize sunt posibile
să ne asigurăm că standardele specifice sunt în viitor.
respectate, iar populaţia din zonă nu este afectată.
Deșeurile rezultate în urma activităţilor de service
și mentenanţă sunt gestionate conform legislaţiei
de mediu și procedurilor operaţionale în vigoare.
În 2011, am obţinut autorizaţie de mediu pentru

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 107 G4-EN12, EU-13


Respectăm mediul, economisim energia
Protejarea mediului înconjurător reprezintă una ▪ Înlocuirea centralelor electrice neperformante cu
dintre direcţiile strategice ale Grupului CEZ în alte surse de climatizare;
România, iar economisirea resurselor naturale, ▪ Înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu corpuri
reducerea energiei și a emisiilor, precum și de iluminat cu led;
conservarea mediului înconjurător sunt dovezi ale ▪ Montarea de folie reflectorizantă pe ferestre
angajamentului nostru în acest sens. Grija faţă la clădirile cu suprafaţă vitrată mare în vederea
de mediu este un aspect important pentru noi, reducerii consumului de energie electrică în timpul
deoarece poate avea un impact direct asupra verii;
propriilor noastre costuri, cât și asupra comunităţilor ▪ Închiderea robineţilor termostataţi la caloriferele din
în mijlocul cărora lucrăm. încăperile neutilizate;
▪ Echiparea corpurilor de iluminat de pe holurile
În cadrul companiilor din Grupul CEZ în România, clădirilor și din parcările exterioare cu senzori de
multe dintre activităţile angajaţilor se desfășoară la mișcare sau crepusculari;
birou. Pentru a monitoriza consumul de resurse și ▪ Optimizare utilizare spaţii.
pentru a încuraja comportamentele responsabile La nivelul întregului Grup CEZ în România, pentru
faţă de mediu în rândul propriilor angajaţi, eficientizarea transportului și reducerea impactului
companiile aplică următoarele măsuri: acestuia asupra mediului, au fost implementate
▪ Reducerea emisiilor de carbon prin încurajarea următoarele măsuri:
organizării de video- sau teleconferinţe, utilizarea ▪ Urmărirea și eficientizarea consumului de
emailurilor sau a mașinilor din parcul auto; combustibil prin reducerea numărului de mașini,
▪ Folosirea fișierelor electronice și a emailurilor în monitorizarea încadrării în consumul normal al
locul imprimării pe hârtie; mașinilor, monitorizarea prin GPS a întregului parc
▪ Informarea periodică a angajaţilor, prin auto;
departamentul de Comunicare internă, privind ▪ Optimizarea deplasării personalului, prin
stingerea luminilor la părăsirea locului de muncă, implementarea aplicaţiei informatice "Comandă
închiderea robinetelor, închiderea calculatoarelor autovehicule din parc auto";
după orele de program și oprirea sistemelor de ▪ Înlocuirea parţială a flotei de mașini tip Toyota cu
climatizare utilizate în timpul verii; mașini tip Duster (30 buc), ceea ce va conduce la o
▪ Setarea centralelor electrice de încălzire la economie de combustibil de 14.000 Euro în 2018.
temperatură ambientală de 18 grade în afara orelor
de program;

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 108


Mai mult, CEZ România a cumpărat 2 mașini și instruire companiilor Distribuţie Oltenia și CEZ
electrice și a instalat două staţii de reîncărcare, Vânzare privind managementul problemelor de
una în Pitești și una în Craiova, în cadrul proiectului mediu. Ambele companii sunt deja certificate
e-Mobility. După 20 de luni de la achiziţie, mașinile pentru conformitate cu cerinţele standardului ISO
electrice aveau 5200 km la bord (ceea ce indică 14001:2004, iar în 2017 este planificată alinierea
un parcurs de aprox. 300 km/lună) și au fost acestora la standardul SR EN ISO 14001:2015,
folosite de către 130 angajaţi din cadrul Grupului ce presupune integrarea problemelor de mediu în
CEZ în România. Staţiile de încărcare pot fi folosite planificarea strategică a activităţilor. Prin alinierea la
atât de către angajaţi, cât și de către clienţi ai noul standard, sunt așteptate rezultate precum:
Grupului CEZ, în mod gratuit. Tot în 2016, un ▪ O mai bună identificare a impactului companiilor
proiect care presupune montarea unor noi staţii asupra mediului, gândit prin prisma ciclului de viaţă
de reîncărcare a mașinilor electrice a fost depus la al fiecărui produs sau serviciu, de la dezvoltare până
AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu) pentru la sfârșitul utilizării;
aprobare. ▪ O planificare a protecţiei mediului în mod proactiv,
mai degrabă decât reactiv;
Un alt aspect îmbucurător: rata de colectare a ▪ Iniţiative de protecţia mediului în consens cu
deșeurilor reciclabile (hârtie și carton, plastic, direcţia strategică a organizaţiei;
metal, sticlă) de la sediile administrative a crescut ▪ Un mai mare angajament din partea top
semnificativ în anul 2016, cu aproximativ 18.24% managementului cu privire la acţiunile de protecţie a
faţă de anul 2015 (de la 2850 la 3370 kg deșeuri mediului;
reciclabile, colectate la nivelul întregului Grup CEZ în ▪ Dezvoltarea unei strategii de comunicare cu privire
România). la protecţia mediului.

Evaluarea eficienţei tuturor acestor demersuri este


asigurată prin analize cost-beneficiu, planificarea de
noi măsuri în funcţie de rezultatele analizei, validarea
planurilor cu departamentul de controlling și
avizarea acestora de către management, în vederea
implementării ulterioare. Urmărirea permanentă a
consumului este asigurată prin responsabilii de
clădiri desemnaţi de fiecare companie în acest
scop.

Nu în ultimul rând, CEZ România oferă consultanţă

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 109


Consumul de energie și resurse
Rapoartele privind consumul de utilităţi se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 160 din 2016 privind unele modificări ale
Legii 21 din 2014 despre eficienţa energetică, lege ce a fost adoptată în conformitate cu prevederile Directivei Europene 2012/27/UE.

Datele colectate privind consumul de utilităţi în 2016 se prezintă în felul următor:


Energie electrică

TOTAL CONSUM
Energie termică

resurse în 2016
TEP/ CONSUM

economisire a
Economia de

Consum apă
economisire
Gaz natural

TOTAL tep
Companie

Diesel (t)

Petrol (t)

Rata de

Rata de
resurse
(MWh)
(Gcal)

[mc]

apei
An

tep 2.400 (mii mc) 0.906 32.055 0.0 47.470


2016 206.925 518.32
consum 24.002 140.811 10.532 31.581 0.0 -
CEZ V 78.731 38.50% 183.65%
tep 10.883 9.518 2.633 36.064 0.0 59.099
2015 285.656 1,470.200
consum 108.830 110.677 30.618 35.531 0.0 -
tep 14.671 147.162 21.248 94.579 0.0 277.660
2016 2,198.138 6,489.85
consum 146.710 1,711.181 247.065 93.182 0.0 -
CEZ R 576.342 26.22% 14.46%
tep 30.882 175.099 23.718 156.135 0.0 385.835
2015 2,774.480 7,427.890
consum 308.822 2,036.037 275.793 153.828 0.0 -
tep - 7.934 - 9.938 0.0 17.872
2016 102.048 863
TMK Hydroenergy consum - 92.257 - 9.791 0.0 -
Power -15.591 -13.54 -79.14%
tep 0.000 6.619 0.000 9.630 0.0 73.238
2015 86.458 180
consum 0.000 76.970 0.000 9.488 0.0
tep - 18.346 - 17.322 0.0 35.668
2016 230.388 180
Tomis Team, Ovidiu consum - 213.322 - 17.066 0.0 -
Development, MW 23.724 0.10 -6.66%
Team Invest tep 0.000 20.371 0.000 17.496 0.0 37.867
2015 254.112 168
consum 0.000 236.875 0.000 17.237 0.0 -

Indicatorii privind consumul de resurse au fost calculaţi prin citirea contorului (în cazul consumului de energie/apă/gaze naturale) și prin
monitorizarea cardurilor de consum OMW/Petrom, folosite de către angajaţi la fiecare alimentare.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 110 G4-EN3, G4-EN6


Ape uzate și deșeuri
Consumul de resurse naturale reprezintă unul Deșeurile sunt colectate selectiv, iar efluenţii se
dintre factorii cheie ai unei dezvoltări durabile, stochează într-un rezervor septic. Măsurarea zilnică
motiv pentru care compania a identificat ca aspect a calităţii apei este efectuată de Administraţia
material managementul apelor uzate și al deșeurilor. Naţională ”Apele Romane”; cel puţin o dată pe an
Sursa apelor uzate și a deșeurilor, calitatea și calitatea apei este măsurată la iniţiativă TMK în
managementul acestora pot varia de la o societate laboratoare specializate.
la alta, cu atât mai mult cu cât acestea sunt un
rezultat direct al specificului fiecărei companii. În cazul Parcurilor Eoliene CEZ, societăţile
producătoare respectă toate normele legale
Astfel, în cazul companiilor CEZ România și CEZ privind managementul apelor uzate și al deșeurilor,
Vânzare, sursa de ape uzate o reprezintă sediile iar activitatea lor este în parametri normali. În
administrative. Gestionarea apelor uzate este activităţile zilnice din parc se verifică, de asemenea,
asigurată de către departamentul de Facility dacă există deșeuri din activităţile furnizorilor.
Management, inclusiv cantităţile furnizate și Neconformităţile constatate sunt raportate
evacuate de apă. Lunar se monitorizează consumul managerului companiei, care dispune luarea de
de apă, iar apa uzată este evacuată în reţeaua măsuri imediate. Toţi furnizorii sunt obligaţi să
publică de canalizare. Anual se elaborează o colecteze deșeurile și să le depoziteze selectiv în
statistică privind consumul global de apă per zona delimitată de companii pentru acest scop.
companie, cea furnizată și cea reziduală. Pe baza
rezultatelor, se iau măsuri de reducere a consumului. Colectarea selectivă a deșeurilor are loc în
Indicatorii de calitate a apelor uzate sunt verificaţi de containere speciale, etichetate pentru fiecare tip
companiile furnizoare de apă, în baza contractelor de deșeu, iar companiile CEZ, producătoare de
existente. energie, sunt autorizate să le colecteze, în urma
eliberării certificatelor de colectare de către primării.
În cazul societăţii producătoare TMK Hydroenergy Toate certificatele primite sunt marcate și trimise
Power, sursa efluenţilor este sediul social al către APM, agenţia care eliberează autorizaţia.
companiei. Gestionarea efluenţilor se face de către Principalii indicatori privind managementul apelor
conducerea întreprinderii CEZ România, inclusiv uzate la nivelul fiecărei companii din Grupul CEZ în
cantităţile primite de la furnizorul local din Reșiţa și România arată după cum urmează:
cantităţile evacuate. Consumul de apă și efluenţi
este monitorizat lunar.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 111 G4-EN22


CEZ România CEZ Vânzare TMK Hydroenergy Ovidiu Development Tomis Team & MW
Power Invest
Volum total
de ape uzate, 3250 mc 73 mc 863 mc 96 mc 361 mc
deversate
Destinaţia apelor Sistem public Sistem public Sistem public de Sistem public de Sistem public de
uzate de canalizare de canalizare canalizare canalizare canalizare
Calitatea apei Calitatea Calitatea Apa uzată este Calitatea apei este Calitatea apei este
și metoda de apei este apei este tratată prin separare evaluată de un evaluată de un
tratare monitorizată monitorizată mecanică în tancuri laborator autorizat și laborator autorizat și
de companiile de companiile septice, operate de determină acordarea determină acordarea
de furnizare. de furnizare. companie locală. sau retragerea sau retragerea
Tratamentul Tratamentul Calitatea apei autorizaţiilor de autorizaţiilor de
apei este apei este este monitorizată gospodărire a apelor, gospodărire a apelor,
asigurat de asigurat de de Administraţia emisă de către emisă de către
municipalitate. municipalitate. Naţională ”Apele Administraţia Bazinală Administraţia Bazinală
Romane” și de Apă Dobrogea – de Apă Dobrogea –
în laboratoare Litoral. Rezultatele Litoral. Rezultatele
specializate, la pentru anul 2016 pentru anul 2016
iniţiativa companiei. au fost în parametrii au fost în parametrii
normali. normali.
Reutilizarea N/A N/A N/A N/A N/A
apei de către
companie

Volumul total de ape uzate este stabilit prin scăderea cantităţii apei furnizate (monitorizată prin apometru) din
cantitatea de apă preluată din reţea.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 112 G4-EN22


În ceea ce privește managementul deșeurilor la nivelul fiecărei companii din Grupul CEZ în România, în
2016 au fost înregistraţi următorii indicatori:

Compania Anul Cantitatea de deșeuri generate Cantitatea de deșeuri valorificate/eliminate


Total Deșeuri periculoase Deșeuri nepericuloase Deșeuri periculoase Deșeuri nepericuloase
deșeuri eliminate/ valorificate eliminate/ valorificate
generate Cantitatea Procent Cantitatea Procent Cantitatea Procent din Cantitatea Procent din
[kg] [kg] din total [kg] din total [kg] cantitatea [kg] cantitatea
generat generat generata generata
[%] [%] [%] [%]
CEZ Vânzare 2016 745 0 0.00% 745 100.00% 0 N/A 745 100.00%
CEZ România 2016 5535 1756 31.73% 3779 68.27% 1756 100.00% 3779 100.00%
TMK 2016 20000 0 0 20000 100.00% 0 N/A 20000 100.00%
Tomis Team, 2016 349411 165142 47.26% 184269 52.74% 165142 100.00% 184269 100.00%
Ovidiu Development,
MW Team Invest

Cantităţile de deșeuri sunt cântărite și preluate de către firma contractată în vederea valorificării.

În ceea ce privește metodele de valorificare a deșeurilor, acestea se împart după cum urmează:
CEZ România CEZ Vânzare TMK Hydroenergy Ovidiu Development Tomis Team & MW
Power Invest
Metoda de valorificare R12 (schimbul de R12 (schimbul de R12 (schimbul de R12 (schimbul de R12 (schimbul de
pentru toate deșeurile deșeuri în vederea deșeuri în vederea deșeuri în vederea deșeuri în vederea deșeuri în vederea
nepericuloase valorificării) valorificării) valorificării) valorificării) valorificării)
Metoda de valorificare R12 (schimbul de Nu a fost cazul R12 (schimbul de R12 (schimbul de R12 (schimbul de
pentru deșeuri deșeuri în vederea deșeuri în vederea deșeuri în vederea deșeuri în vederea
periculoase (becuri valorificării) valorificării) valorificării) valorificării)
economice, neoane, etc.)

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 113 G4-EN23


Cheltuieli pentru protecţia mediului
În 2016, companiile din cadrul Grupului CEZ în România au cheltuit peste 225,012.00 lei pentru protecţia
mediului.

CEZ Ro CEZ V TMK OK TT&MW

Ridicarea deșeurilor 38 000 RON 3800 RON 4053 RON

Tratamentul emisiilor 0 0 4596 RON 20 000 RON 27 000 RON


Costuri de remediere a impactului asupra
0 0
mediului
Prevenirea impactului negativ asupra mediului 0 0 563 RON 55 000 RON 72 000 RON
Total sume cheltuite pentru protecţia mediului 38 000 RON 3800 RON 9212 RON 75 000 RON 99 000 RON

Toate operaţiunile companiilor din Grupul CEZ în România se desfășoară în condiţiile legii, având avizele
necesare. În cursul anului 2016, nu au fost înregistrate reclamaţii, amenzi sau alte sancţiuni împotriva
companiilor CEZ referitoare la încălcări ale legislaţiei de mediu sau poluări accidentale.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 114 G4-EN31, G4-EN29


CAPITOLUL 9

Buna guvernare
Structura de conducere a companiilor
Grupul CEZ în România este format din societăţi pe acţiuni și societăţi cu răspundere limitată. Societăţile
CEZ pe acţiuni sunt administrate de către un Directorat, iar cele cu răspundere limitată-de către
administratori.

La finele anului 2016, corpul de management al companiilor Grupului era compus din:

Societatea Directorat/Administratori

Cornelia Szabo - președinte


CEZ Vânzare S.A. Marius Cîmpeanu
Jan Dubsky
Martin Zmelik - președinte
CEZ România S.A. Doina Vornicu
Jan Dubsky
Mirela Dima - președinte
Tomis Team S.A. Adrian Borotea
Dan Mălinici
Bogdan Renea
Ovidiu Development S.R.L.
Dan Mălinici
Mariana Gencărău
M.W. Team Invest S.R.L.
Dan Malinici
Daniel Tudose
TMK Hydroenergy Power S.R.L. Mariana Breciugă
Adrian Borotea

Managerul de ţară al Grupului CEZ în România este domnul Martin Zmelik, care și-a început mandatul de
CEO în 2015, după aprox. 5 ani în funcţia de director operaţional al companiei. În timpul mandatului său
au fost finalizate parcul eolian CEZ din Dobrogea și proiectul de retehnologizare a microhidrocentralelor
de la nord de Reșiţa, iar societăţile membre ale Grupului au trecut printr-un amplu proces de transformare
organizaţională și modernizare. Întreaga echipă de management din cadrul Grupului CEZ este prezentată
publicului pe website-ul www.cez.ro, în secţiunea “Despre noi”.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 116 G4-34


Structura de conducere a companiilor din Grupul CEZ în România variază în funcţie de dimensiunea
acestora și specificul activităţii. Astfel, societăţile producătoare de energie (TMK Hydroenergy Power,
Tomis Team, MW Team Invest, Ovidiu Development) sunt guvernate de Adunarea Generală a Asociaţilor și
conduse de către administratori, fiecare având funcţii și roluri specifice, după cum urmează:

Adunarea Generală a Asociaţilor Administratorii


▪ Reprezintă organul suprem de conducere al companiei; ▪ Sunt însărcinaţi cu îndeplinirea tuturor actelor necesare
▪ Decide strategia de business și politica economică și de afaceri a și utile pentru realizarea obiectului de activitate al
companiei; companiei, cu excepţia prerogativelor rezervate Adunării
▪ Aprobă situaţiile financiare anuale și bugetul; Generale a Asociaţilor.
▪ Numește și revocă administratorii;

Societăţile axate pe servicii – CEZ România și CEZ Vanzare - sunt guvernate de câte un Directorat, Adunare
Generală a Asociaţilor și un Consiliu de Supraveghere, ale căror funcţii și roluri sunt următoarele:

Directorat Consiliu de Supraveghere Adunarea Generală a Asociaţilor


▪ Este organul statutar care conduce ▪ Exercită un control permanent ▪ Reprezintă organul suprem de conducere al
activităţile societăţii, acţionând asupra conducerii companiei de către companiei;
în numele societăţii și angajând Directorat; ▪ Decide strategia de business și politica
compania în modalitatea prevăzută în ▪ Nu poate avea atribuţii de economică și de afaceri a companiei;
actul constitutiv; conducere a societăţii, dar poate ▪ Adunările Generale ale Acţionarilor sunt fie
▪ Decide asupra tututor aspectelor prevedea că anumite tipuri de Ordinare, fie Extraordinare;
privitoare la companie, cu excepţia operaţiuni nu pot fi efectuate decât cu ▪ Adunările Generale Ordinare se întrunesc cel
celor care se află în competenţa acordul Consiliului de Supraveghere puţin o dată pe an și iau decizii cu privire la:
exclusivă a Adunării Generale a cum ar fi: încheierea de contracte alegerea și revocarea membrilor Consiliului de
Acţionarilor sau a Consiliului de peste o anumită limită; structura Supraveghere; aprobarea situaţiilor financiare
Supraveghere, în conformitate cu organizaţională și numărul de posturi; anuale; stabilirea strategiei societăţii; aprobarea
legea și actul constitutiv. înfiinţarea și desfiinţarea de sedii bugetului, planurilor de afaceri și planurilor de
secundare; revizuirea rezultatelor operare anuale; numirea și revocarea auditorului
trimestriale ale companiei. financiar;
▪ Adunarea Generală Extraordinară se întrunește
ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre
pentru: modificarea obiectului de activitate;
majorarea și reducerea capitalului social;
fuziunea sau divizarea societăţii; încheierea de
acte a căror valoarea depășește jumătate din
valoarea contabilă a activelor companiei.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 117


Valori și principii directoare
Valorile și principiile etice ale companiilor Grupului CEZ sunt aliniate cu cele ale companiei mamă - CEZ, a.s.
– și iau în considerare toate aspectele relevante ale activităţii desfășurate, referindu-se la:

SIGURANŢĂ
Siguranţa este prioritatea noastră și ne comportăm în consecinţă.

PERFORMANŢĂ
Pentru succesul afacerii noastre este necesar să ne îmbunătăţim
performanţa.

INOVARE
Datorită orientării către inovaţie și îmbunătăţire reușim să ne
sprijinim clienţii într-un mediu în continuă schimbare.

PROFESIONALISM
Pentru a ne menţine capacitatea de a fi competitivi trebuie ca,
în continuu, să ne dezvoltăm cunoștinţele și să le împărtășim și
celorlalţi.

COLABORARE
Colaborarea, încrederea și respectul sunt importante pentru
succesul nostru.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 118 G4-56


Începând cu anul 2016, Grupul CEZ în România internaţional de asigurare a conformităţii;
a iniţiat, dezvoltat și implementat un nou sistem de ▪ Implementarea unei secţiuni “Conformitate” în
conformitate, ce valorizează toate principiile de mai intranet, unde sunt postate și puse la dispoziţie
sus și le transpune în norme de etică și integritate, tuturor angajaţilor, spre informare/consultare, toate
asimilate și respectate de către toţi membrii Grupului informările/buletinele electronice și suporturile
CEZ, precum și de către partenerii acestora. programului de instruire rapidă (ExpressTraining)
elaborate de departamentul de Conformitate;
Pentru angajaţi au fost dezvoltate și implementate ▪ Implementarea sistemului de:
următoarele instrumente /măsuri privind ▪ monitorizare/verificare sesizări integritate;
conformitatea/integritatea: ▪ monitorizare inspecţii ale autorităţilor la
▪ Politica anticorupţie-antimită; nivelul companiilor din cadrul Grupului CEZ
▪ Politica privind conflictele de interese; din România;
▪ Politica avertizării privind neconformitatea/ ▪ testarea canalelor de raportare “Vorbește
whistleblowing; liber”, identificarea aspectelor de
▪ Procedura privind Protocolul de Răspuns (privind îmbunătăţit și remedierea acestora;
gestionarea relaţiei cu autorităţile ce derulează ▪ raportare periodică (trimestrială) și/sau
inspecţii la nivelul companiilor din cadrul Grupului ad-hoc – Corporate Compliance - către
CEZ în România); CEZ,a.s.;
▪ Implementarea sistemului de avertizare privind ▪ Implicare în derularea cercetărilor disciplinare –
încălcarea Codurilor de Etică și Integritate (linie potrivit solicitării conducerii, după caz;
telefonică și adresă email “Vorbește liber”, canale ▪ Implicare în proiectele interne/ internaţionale
alternative de raportare/sesizare - două aplicaţii web derulate la nivelul Grupului CEZ din România (ex.
pentru intranet și website, care asigură anonimatul Conformitate, GDPR);
raportorului, iar în cazul celei de pe site asigură și ▪ Colaborare cu ofiţerul de Securitate IT în scopul
criptarea informaţiei transmise); aplicării unor măsuri de diminuare a riscurilor
▪ Implementarea Metodologiei de investigaţie a și monitorizare a tentativelor de fraudă (de tip
sesizărilor privind integritatea; phishing/scam) de la nivelul Grupului CEZ din
▪ Introducerea în cadrul Regulamentului Intern a România;
Declaraţiei–Angajament pentru Angajaţi privind ▪ Participare periodică la ședinţele Operative/
Conflictele de Interese; AMMR, derulate la nivel CEZ România, după caz.
▪ Matricea riscurilor – organizarea de interviuri
cu managementul companiilor Grupului CEZ
din România; evaluare realizată de Kinstelar
(2016)- partener CEZ,a.s. , în cadrul unui proiect

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 119 G4-SO4


Programul de training /instruire pentru angajaţi a siguranţă, protecţia mediului, etc;
implicat următoarele măsuri: ▪ Revizuirea caietelor de sarcini și implementarea
▪ Instruirea periodică a ofiţerilor/responsabililor de unor clauze contractuale privind respectarea
conformitate; Codului;
▪ Dezvoltarea instrumentelor de instruire și informare ▪ Implementarea și transmiterea către furnizori a
rapidă pentru angajaţi (Express Training, Newsletter Protocolului de aderare la Codul de Conduită pentru
Conformitate, Broșură conformitate) prin care sunt Furnizori;
puse la dispoziţia angajaţilor informaţii și suporturi ▪ Întâlniri și discuţii organizate cu cei mai importanţi
de curs cu privire la aspectele importante ce pot furnizori ai CEZ privind implementarea noului Cod
expune angajaţii/compania la riscuri; de Conduită;
▪ Livrare sesiunilor de formare pentru angajaţi ▪ Dezvoltarea Declaraţiei privind Codul de Conduită
(2016-2017), privind aplicarea principalelor pentru Clienţi;
instrumente de asigurare a conformităţii, dezvoltate ▪ Revizuirea și introducerea unor clauze contractuale
în cadrul Grupului CEZ în România (Codul etic, de pentru clienţi privind respectarea valorilor etice ale
Conduită, manualul de conformitate; politicile privind Grupului CEZ din România;
conflictele de interese; politica anticorupţie; sistemul ▪ Organizare unei secţiuni dedicate pe website
Vorbește liber; protocolul de răspuns în cazul pentru parteneri/terţi/angajaţi, facilitându-le accesul
inspecţiilor realizate de autorităţi; etc); la Codurile de conduită/etică pentru Angajaţi,
▪ Asigurarea formării continue: participarea ofiţerilor/ Furnizori, Clienţi (după caz) și oferindu-le șansa de
responsabililor de conformitate la conferinţe/ a afla mai multe despre mijloacele de raportare ale
cursuri pe tematici și aspecte gestionate în cadrul neconformităţii etice/de conduită.
ariei de conformitate (ex. guvernanţă corporative
și managementul riscului; antifraudă, protecţia Toate instrumentele și măsurile de mai sus au fost
datelor). dezvoltate/implementate în scopul dezvoltării unei
culturi organizaţionale (de conformitate) puternice,
Pentru a asigura respectarea de către clienţi/ care să aducă plus valoare și integritate activităţilor
furnizori a principiilor de etică și integritate derulate în cadrul Grupului CEZ în România.
adoptate de către Grupul CEZ în România, au fost
implementate următoarele măsuri:
▪ Dezvoltarea Codului de Conduită pentru Furnizori
- document ce stabilește așteptările Grupului faţă
de proprii parteneri privind modul etic de a aborda
aspecte precum drepturile omului, nedisciminare
și egalitate de șanse pentru angajaţi, sănătate și

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 120 G4-SO4


Măsuri anticorupţie
Grupul CEZ în România promovează o politică de riscurilor de corupţie în cadrul companiei a fost
toleranţă zero în legătură cu corupţia și urmărește/ stabilit după cum urmează:
solicită ca întregul său personal să acţioneze ▪ Orice incident este raportat de angajaţi imediat,
în permanenţă cu onestitate și integritate, să către Departamentul/Responsabilul de Conformitate
protejeze toate resursele încredinţate și să nu facă al fiecărei societăţi CEZ, precum și către structurile
abuz de poziţia ocupată. Este responsabilitatea organizaţionale relevante;
fiecărui angajat, indiferent de poziţia sa în cadrul ▪ Angajaţii care intră în posesia unor informaţii și/
companiei, de a contribui la crearea unui mediu sau care suspectează potenţiale fapte de corupţie
care să descurajeze corupţia, să contribuie la ale unui alt angajat, terţă parte sau contrapartidă
sporirea gradului de conștientizare a riscurilor și a în relaţia acestora cu CEZ, pot reclama aceste
consecinţelor actelor de corupţie. incidente utilizând sistemul “Vorbește Liber”.

Conformarea cu legile, regulile și standardele etice Canalele de raportare implementate în scopul


și profesionale – aplicabile atât în general, cât și combaterii corupţiei sunt de două tipuri:
domeniului specific de activitate în particular - ▪ Canalele alternative de comunicare internă
constituie o obligaţie de bază a întregului personal pentru avertizorii de integritate (“Vorbește Liber”) -
al companiei și este privită ca parte integrantă a instrumente securizate și confidenţiale de informare
activităţilor zilnice desfășurate de acesta. Întregul a Departamentului/Responsabilului de Conformitate
personal, inclusiv membrii structurilor de conducere al fiecărei companii CEZ, prin care orice intenţie de
ale Grupului CEZ în România, aderă la aceste comitere sau fapte de corupţie comise de angajaţii
principii. CEZ pot fi raportate;
▪ Aplicaţiile web ale sistemului “Vorbește Liber”,
Noul sistem de conformitate implementat în 2016 ce pot fi accesate de către angajaţi/parteneri/terţi
le-a oferit angajaţilor principalele instrumente (după caz) atât pe intranet, cât și pe site-ul www.cez.
de conformitate, cum ar fi: coduri etice și de ro – sectiunea Etică și Integritate, și care asigură
conduită, politică de avertizare privind integritatea anonimatul raportorului.
(whistleblowing) și alte politici specifice, evaluarea
riscului de conformitate, pachetul de formare etică Internalizarea de către angajaţi a principiilor,
pentru angajaţi. politicilor și procedurilor de anticorupţie a fost
asigurată printr-o comunicare constantă pe această
Protocolul de acţiune în cazul sesizării faptelor/ temă și o formare adecvată.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 121 G4-SO4


În 2016, angajaţii au primit un număr total de 8 au participat la sesiuni de formare faţă-în-faţă cu
buletine electronice (newslettere), prin care erau privire la aplicarea: Codurilor de Conduită și Etică,
informaţi despre: persoanele care asigură funcţiile Politicilor privind Conflictul de Interese; Anticorupţie;
de conformitate în cadrul companiei; punerea în importanţa folosirii canalelor de avertizare și a rolului
aplicare a politicilor privind conflictele de interese și acestora.
combaterea corupţiei; rolul buletinelor informative
de conformitate și al programului ExpressTraining; Întregul proces de comunicare-formare pe teme de
canalele de avertizare cu privire la neconformităţi conformitate și anticorupţie a fost iniţiat în al treilea
cu normele etice; informaţiile esenţiale de reţinut trimestru al anului 2016 și a fost finalizat în primul
în ceea ce privește anticorupţia, încercările de trimestru al anului 2017.
phishing.
Numărul total al persoanelor informate și/sau
Instruirea de tip ExpressTraining a fost făcută pregătite să aplice procedurile împotriva corupţiei se
până la managementul de vârf. Astfel, angajaţii prezintă conform tabelului:

CEZ CEZ TMK Hydroenergy Ovidiu Tomis Team


România Vânzare Power Development & MW Invest
Numărul total al membrilor din structuri de
conducere care au fost informaţi despre
4 3 3 2 3
politicile și procedurile anticorupţie ale
organizaţiei
Numărul total al membrilor din structuri de
conducere care au primit training despre
4 3 0 0 0
politicile și procedurile anticorupţie ale
organizaţiei
Numărul total al angajaţilor care au fost
informaţi despre politicile și procedurile 39 47 30 0 18
anticorupţie ale organizaţiei
Numărul total al angajaţilor care au
participat la training despre politicile și 28 37 28 0 16
procedurile anticorupţie ale organizaţiei
Numărul total al partenerilor de business
care au primit informaţii privind politicile și 34 77 34 22 70
procedurile anticorupţie ale organizaţiei

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 122 G4-SO4


Evaluarea anuală pentru anul 2016 a fost furnizată
de CEZ,a.s., în colaborare cu Kinstelar, pe baza
metodei de interviu (procesul de evaluare și
prelucrare a datelor obţinute a fost efectuat într-un
mod confidenţial).

Următoarele instrumente au fost create și / sau


utilizate în acest scop:
▪ Listă de manageri de top intervievaţi;
▪ Chestionare cu matrice de risc.

Rezultatele evaluării anuale nu au indicat un


grad ridicat de risc pentru corupţie, dar au impus
necesitatea dezvoltării și implementării și în 2017
a politicii anticorupţie/antimită. Departamentul de
Conformitate a elaborat și implementat această
politică încă din 2016. Aceasta a fost transmisă și
analizată de CEZ, a.s. mai târziu, în 2017. În urma
acestei analize, calitatea politicilor anticorupţie
implementate la nivelul companiei a fost declarată
ca fiind ireproșabilă.

Menţionam că, în cursul anului 2016, nu a fost


înregistrat niciun caz de neconformitate cu politicile
de anticorupţie, iar Grupul CEZ în România nu a
fost și nu este implicat într-o dispută legală privind
practici de corupţie, după cum nici nu a primit vreo
sancţiune pe acest subiect.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 123 G4-SO5


Anexa 1
Indexul Aspectelor și
Indicatorilor GRI
EXPUNERI STANDARD GENERALE

Expunerile standard generale Numărul paginii (sau Link) Verificare externă


Informaţiile referitoare la expunerile standard Se menţionează dacă a fost obţinută o
generale, cerute prin opţiunile "în conformitate verificare externă a expunerilor standard
cu…" pot fi deja incluse în alte rapoarte elaborate generale. Acolo unde este cazul, facem
de companie. În acest caz, introducem mai jos referire la numărul paginii din raport la care
link-urile directe către publicaţii. poate fi gasită declaraţia de verificare externă.
STRATEGIE ȘI ANALIZĂ
G4-1 4
PROFIL ORGANIZAŢIONAL
G4-3 16
G4-4 17,18,47-49
G4-5 18
G4-6 16
G4-7 18, 24
G4-8 46, 52
G4-9 18, 20
G4-10 63
G4-11 65
G4-12 50
G4-13 51
G4-14 51
G4-15 25
G4-16 25
EU-1 17, 20
EU-2 20
EU-3 18
EU-4 20
EU-5 100, 102
G4-10+ 65
G4-11+ 65

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 124


Expunerile standard generale Numărul paginii (sau Link) Verificare externă
Informaţiile referitoare la expunerile standard Se menţionează dacă a fost obţinută o
generale, cerute prin opţiunile "în conformitate verificare externă a expunerilor standard
cu…" pot fi deja incluse în alte rapoarte elaborate generale. Acolo unde este cazul, facem
de companie. În acest caz, introducem mai jos referire la numărul paginii din raport la care
link-urile directe către publicaţii. poate fi gasită declaraţia de verificare externă.
ASPECTE MATERIALE IDENTIFICATE ȘI LIMITELE ACESTORA
G4-17 17, 29, 35
G4-18 35, 37, 38
G4-19 37, 38
G4-20 38, 40, 41
G4-21 40, 41
G4-22 Acesta este primul nostru raport de
sustenabilitate. Nu au existat erori sau modificări
semnificative într-un documente similar, motiv
pentru care o erată nu este necesară.
G4-23 Acesta este primul nostru raport de
sustenabilitate. Nu au existat erori sau modificări
semnificative într-un documente similar, motiv
pentru care o erată nu este necesară.
IMPLICAREA STAKEHOLDERILOR
G4-24 36
G4-25 36
G4-26 37, 39, 40
G4-27 39, 40, 42, 43
PROFILUL RAPORTULUI
G4-28 44
G4-29 28, 44
G4-30 28, 44
G4-31 44
G4-32 28, 44
G4-33 Raportul nu a fost verificat extern. Totuși, echipa
de management analizează oportunitatea unei
astfel de analize pentru următorul ciclu de
raportare.
GUVERNARE
G4-34 24, 116
ETICA ȘI INTEGRITATE
G4-56 118

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 125


EXPUNERI STANDARD SPECIFICE

DMA ȘI INDICATORI Numărul paginii Omisiune Motivul omisiunii Verificare externă


(sau Link)

CATEGORIE: ECONOMIC
ASPECT MATERIAL: PROCEDURI ACHIZIŢII
G4-DMA 50, 51
G4-EC9 50, 51
CATEGORIE: MEDIU
ASPECT MATERIAL: ENERGIE
G4-DMA 108-110
G4-EN3 110
G4-EN6 110
ASPECT MATERIAL: APE UZATE ȘI DESEURI
G4-DMA 111-113
G4-EN22 111,112
G4-EN23 113
ASPECT MATERIAL: CONFORMITATE
G4-DMA 106, 107, 114
G4-EN29 114
ASPECT MATERIAL: GENERAL
G4-DMA 106, 107, 114
G4-EN31 114
ASPECT MATERIAL: BIODIVERSITATE
G4-DMA 106, 107
G4-EN12 106, 107
EU-13 107
CATEGORIE: SOCIAL
SUB-CATEGORIE: PRACTICI DE LUCRU ȘI MUNCĂ DECENTĂ
ASPECT MATERIAL: LOC DE MUNCĂ
G4-DMA 62-71
G4-LA1 66-69
G4-LA3 71

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 126


DMA ȘI INDICATORI Numărul paginii Omisiune Motivul omisiunii Verificare externă
(sau Link)

G4-DMA 71-73
EU-15 71-72
EU-17 65
EU-18 65, 75
ASPECT MATERIAL: SĂNĂTATE ȘI SIGURANŢĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
G4-DMA 76-79
G4-LA5 78
G4-LA6 78
G4-LA8 78, 79
ASPECT MATERIAL: EDUCAŢIE ȘI TRAINING
G4-DMA 73-75
G4-LA9 75
G4-LA10 73-74
SUB-CATEGORIE: SOCIETATE
ASPECT MATERIAL: COMUNITĂŢI LOCALE
G4-DMA 82-97
G4-SO1 82-97
ASPECT MATERIAL: ANTICORUPŢIE
G4-DMA 118-123
G4-SO4 119-122
G4-SO5 123
SUB-CATEGORIE: RESPONSABILITATEA PRODUSULUI
ASPECT MATERIAL: PROTECŢIA DATELOR CONSUMATORILOR
G4-DMA 54-59
G4-PR5 58
G4-DMA 60
G4-PR8 60

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 127


EXPUNERI STANDARD SPECIFICE – Sector Utilităţi Electrice

DMA ȘI INDICATORI Numărul paginii Omisiune Motivul omisiunii Verificare externă


(sau Link)

ASPECT: DISPONIBILITATE ȘI FIABILITATE


G4-DMA 102-104
EU-10 103
ASPECT: SIGURANŢA ȘI SĂNĂTATEA CONSUMATORULUI
EU-25 59
ASPECT: ACCESS
G4-DMA 52-53
EU-27 53
EU-30 52, 103

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 128


Anexa 2. Glosar termeni și definiţii

Abreviere Titlu Definiţie

ACAIS Serviciul Administrare Clădiri Active


Imobilizate, Închirirere Stâlpi
ACUE Federaţia Asociaţiilor Companiilor Federaţia ACUE este o organizaţie patronală reprezentativă la nivelul
de Utilităţi din Energie sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze și minerit
energetic, reprezentând interesele unor importante companii din
domeniul producerii, distribuţiei, furnizării energiei electrice și a gazelor
naturale și al serviciilor conexe acestor activităţi.
ANRE Autoritatea Naţională de
Reglementare în Energie
Aspect Cuvântul “Aspect” este utilizat în liniile directoare pentru a face referire la
lista subiectelor vizate de raport.
Aspect material Sunt elementele care reflectă impacturile economice, de mediu sau
sociale semnificative ale organizaţiei; sau care influenţează substanţial
evaluările și deciziile părţilor interesate (stakeholderilor). Pentru a
determina dacă un aspect este material sunt necesare discuţii, evaluări
cantitative și analize calitative.
Capacitate instalată Fluxul maxim, exprimat în unitate de volum pe unitate de timp sau în
unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul
reţelei în conformitate cu prevederile contractuale.
CEO Chief Executive Officer
Certificate Verzi Titlu care atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei
cantităţi de energie electrică.
Clienţi eligibili Clientul care este liber să încheie un contract de energie electrică și/
sau gaze naturale de la un furnizor ales de acesta.
Client final casnic Clientul care are încheiat un contract de furnizare pentru energie
electrică sau gaze naturale pentru propriul consum casnic, excluzând
consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale.
Client final noncasnic Orice persoană juridică care cumpără energie electrică ce nu
este pentru propriul consum casnic; această categorie include și
producători de energie electrică, operatori de reţea și clienţi angro.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 129


Abreviere Titlu Definiţie

Client industrial Clientul final noncasnic al cărui consum anual de gaze naturale/
energie electrică estimat la locul de consum, în baza tipului și debitelor
aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este de cel puţîn 450.000
MWh; fac excepţie centralele in cogenerare de înaltă eficienţă cu o
putere instalată mai mare de 10 MW, care produc energie termică
destinată SACET, care sunt considerate clienţi industriali, indiferent de
nivelul consumului lor.
Clienţi non-casnici Clientul care cumpără energie electrică/ gaze naturale care nu
sunt destinate consumului casnic propriu, ci unei activităţi cu profil
economic.
Consumatori casnici Consumatorii care utilizează energia electrică în scop propriu, numai
pentru iluminat și pentru receptoarele electrocasnice.
Contract colectiv de muncă Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă
scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, și salariaţi,
reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă
parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă,
salarizarea, precum și alte drepturi și obligaţii ce decurg din raporturile
de muncă.
Contract individual de muncă Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia
o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în
schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
COO Chief Operating Officer/ Director de
Operaţiuni
CRC Centre de Relaţii cu Clienţii
CSR Responsabilitate socială corporativă
CSSM Comitet de Securitate și Sănătate Are scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea și aplicarea
în Muncă deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
Distribuitor Orice persoană ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie
și care răspunde de exploatarea, de întreţinerea și, dacă este necesar,
de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă și, după caz,
a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea
capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al
cererii de distribuţie de energie electrică.
DSC Comitetul de Supervizare a Este factorul de decizie care are rolul de a monitoriza proiectele (în
Distribuţiei limitele aprobate de către Comitetul de Supervizare Locală - LSC) și
iniţiativele operaţionale la nivelul Distribuţie Oltenia.
EIP Echipament Individual de Protecţie

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 130


Abreviere Titlu Definiţie

Energie (electrică) brută Cantitatea totală de energie electrică, inclusiv pierderile de energie
electrică. (În cazul în care se referă la producţia de energie electrică
reprezintă cantitatea totală produsă, inclusiv energia necesară
consumului intern).
Energie verde Energie electrică obţinută din surse de energie regenerabilă și
nepoluantă.
EURELECTRIC EURELECTRIC Asociaţie a întregii industrii electrice din UE
(http://www.eurelectric.org/)
Expunerile / Informaţiile Standard Sunt elemente/capitole ale raportului de sustenabilitate ce oferă o
Generale descriere a organizaţiei și a procesului de raportare.
Expunerile / Informaţiile Standard Sunt elemente/capitole ale raportului de sustenabilitate ce oferă
Specifice informaţii privind modul organizaţiei de a gestiona și performanţa
referitoare la aspectele materiale ale organizaţiei.
Factorul de capacitate Compară producţia de energie reală pe o anumită perioadă de timp cu
producţia maximă teoretică pentru aceeași perioadă.
Factorul de disponibilitate Procentul vizând probabilitatea ca la un anumit moment un dispozitiv să
se găsească în stare de funcţionare.
Furnizor concurenţial Furnizor care acţionează pe piaţa concurenţială, vânzând energia
electrică/gazele naturale consumatorilor eligibili la preţuri negociate
prin contract.
Furnizorul Desfășoară activitatea de furnizare de energie/gaze naturale.
GRI Global Reporting Initiative Reprezintă un cadru internaţional de referinţă, independent, care ajută
companiile, guvernul sau alte organizaţii să înţeleagă și să raporteze
impactul pe care îl au în arii precum încălzirea globală, drepturile omului
sau corupţia.
GRI G4 Global Reporting Initiative G4 Cadru de raportare a sustenabilităţii al Global Reporting Initiative.
Impact Dacă nu se precizează altfel, termenul "impact", se referă la un efect
semnificativ economic, de mediu sau social, care poate fi: pozitiv,
negativ, real, potenţial, pe termen scurt, pe termen lung, direct, indirect,
cu sau fără intenţie.
Lanţul de consum Lanţul care asigură parcursul energiei electrice de la producător la
consumatorul final.
Limita aspectului Se referă la identificarea și descrierea locului în care apare impactul
pentru fiecare aspect material în parte. La stabilirea limitei unui aspect,
o organizaţie ar trebui să ia în considerare impacturile din interiorul și
din exteriorul organizaţiei. Limitele aspectelor variază de la un aspect
raportat la altul.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 131


Abreviere Titlu Definiţie

Locul de consum Incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de
utilizare, energia electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de
racordare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum,
după caz, în incinte sau în zone diferite sau în aceeași incintă sau zonă.
Operator de distribuţie a energiei Orice persoană ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie
electrice și care răspunde de exploatarea, de întreţinerea și, dacă este necesar,
de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă și, după caz,
a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea
capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al
cererii de distribuţie de energie electrică.
Parc Eolian Sit care grupează mai multe turbine la care energia primară este
energia eoliană și care produc electricitate.
Principiile raportării Concepte care descriu finalitatea urmărită de un raport și care ghidează
deciziile luate pe parcursul procesului de raportare, cum ar fi care
indicatori să fie consideraţi corespunzători, și cum să se răspundă la ei.
Producţie anuală brută Cantitatea anuală de energie produsă, măsurată la bornele
generatorului.
RWEA Asociaţia Română pentru Energie
Eoliană
Scopul Structura aspectelor ce sunt cuprinse în raport. Structura Raportului,
specifică fiecărei organizaţii și care a fost determinată conform
standardului de raportare.
SU Serviciul universal Serviciu de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici și
clienţilor noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 și o cifră
de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil
conform raportărilor fiscale anuale care nu depășește 10 milioane de
euro, la un nivel de calitate și la preţuri rezonabile, transparente, ușor
comparabile și nediscriminatorii.
Sistem hidroenergetic Unitate de Producţie care se bazează pe utilizarea energiei hidro,
incluzând centralele pe firul apei, centralele în cascadă cu baraj (cu
acumulare) și centralele de acumulare prin pompare.
SSM Sănătate și Securitate în Muncă Ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea condiţiilor optime
în desfășurarea procesului de muncă, apărarea sănătăţii, integrităţii
corporale și vieţii lucrătorilor și a altor persoane angrenate în procesul
de muncă.
SSM&PSI Securitate și Sănătate în Muncă &
Prevenirea și Stingerea Incendiilor

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 132


Abreviere Titlu Definiţie

Stakeholderi (Părţile interesate) Entităţi sau persoane care pot, în mod rezonabil, să fie afectate
semnificativ de activităţi, produse și servicii ale organizaţiei; și ale căror
acţiuni pot în mod rezonabil, să afecteze capacitatea organizaţiei de a
pune în aplicare cu succes strategiile sale și de a-și atinge obiectivele.
Staţie principală de tranformare Instalaţie electrică a cărei funcţiune este de a transfera energia electrică
între două reţele de tensiuni diferite.
Subiect Folosit în cadrul standardului pentru a defini orice posibil subiect din
domeniul sustenabilităţii.
Substaţie de transformare Sunt elemente ale SEN (Sistemul Energetic Naţional) prin care se
asigură modificarea nivelului tensiunii energiei electrice de la MT (20 și
6 kV) la 0.4 kV pentru alimentarea consumatorilor (casnici, edilitari, mici
consumatori industriali, iluminat public, etc).
Tarifele reglementate Ansamblu de preţuri (denumite componente ale tarifului) pentru energia
electrică activă și, după caz, pentru rezervare sau abonament, aplicat
pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, respectiv
până la data de 31 decembrie 2017 de furnizorii de ultimă instanţă
clienţilor casnici care nu au uzat de eligibilitate.
Vorbește Liber Sistem online de preluare a sesizărilor de neconformitate din partea
angajaţilor și a oricărei terţe părţi interesate. Este un mijloc de
comunicare securizată și anonimă, pus la dispoziţie de către organizaţie
pentru a recepţiona raportări despre orice acţiune / comportament
/ incident legate de fraudă, încălcarea legii, contractului colectiv de
muncă, Codul de etică și altor politici interne ale companiei.

Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016 133


Grupul CEZ în România | Raport de sustenabilitate 2016