Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

DLC+DŞ
1. Obiectivele pe care le-am avut în vedere la aplicarea acestui test au fost următoarele
O1 – să denumească personajul şi titlul poveştii din care acesta face parte;
O2 – să formeze prin încercuire grupa merelor mici;
O3 – să coloreze grupa merelor mari;
O4 – să încercuiască cifra corespunzătoare grupei cu cele mai puţine obiecte;
O5 – să completeze pe chipul fetiţei, prin desen, elementele care îi lipsesc.
2. Conţinutul probei (scrierea itemilor):
I1: Denumeşte personajul şi titlul poveştii din care acesta face parte.

I2: Formează prin încercuire grupa merelor mici. Colorează grupa merelor mari.
Încercuieşte cifra care corespunde grupei cu cele mai puţine obiecte.

I3: Desenează pe chipul fetiţei elementele care îi lipsesc.


3. Evaluarea se face aplicând descriptorii de performanţă din tabelul următor.
Tabel - Descriptorii de performanţă pentru testul de evaluare iniţial
Itemul Suficient Bine Foarte bine
 denumeşte un  denumeşte două  denumeşte toate personajele şi
personaj şi titlul personaje şi titlurile titlurile poveştilor din care fac
I1
poveştii din care face poveştilor din care parte;
parte; fac parte;
 formează prin  formează prin  formează prin încercuire grupa
încercuire grupa încercuire grupa merelor mici, colorează grupa
I2 merelor mici; merelor mici şi merelor mari şi încercuieşte
colorează grupa cifra corespunzătoare grupei cu
merelor mari; cele mai puţine obiecte;
 descoperă şi  descoperă şi  descoperă şi desenează toate
desenează două desenează patru elemente care lipsesc de pe
I3 elemente care elemente care chipul fetiţei;
lipsesc de pe chipul lipsesc de pe chipul
fetiţei; fetiţei;