Sunteți pe pagina 1din 3

F1-REG-71-03

FIŞA DISCIPLINEI

Introducere in stiintele sociale, anul universitar 2016-2017


1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Pitesti
1.2 Facultatea Stiintele Educatiei, Stiinte Sociale si Psihologie
1.3 Departamentul Psihologie si Stiinte ale Comunicarii
1.4 Domeniul de studii Jurnalism
1.5 Ciclul de studii licenta
1.6 Programul de studiu / calificarea Jurnalism/Jurnalist

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Introducere in stiintele sociale
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Lucia Neagoe
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Lucia Neagoe
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat


3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S/L/P 1
3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S/L/P 14
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 29
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 16
Tutorat -
Examinări 8
Alte activităţi ..... -
3.7 Total ore studiu individual 83
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a laboratorului

6. Competenţe specifice vizate


 Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştintelor de specialitate din domeniul ştiinţelor
Competenţe
profesionale

comunicării
 Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare
 Identificarea si utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a
jurnalistului

 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale
Competenţe
transversale

transversale

uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora


 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe
paliere ierarhice
 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Familiarizarea studentilor cu domeniul ştiintelor sociale, cu principalele concepte, teorii şi
disciplinei metode ale acestora
7.2 Obiectivele specifice - formarea capacitătii de a defini ştiintele sociale prin comparatie cu ştiintele naturii;
F1-REG-71-03

- întelegerea diferitelor abordări şi metode în cadrul domeniului ştiintelor sociale;


- gasirea de solutii practice, fundamentate stiintific, la diferitele probleme profesionale

8. Conţinuturi
Nr. Metode de Observaţii
8.1. Curs
ore predare Resurse folosite
1 Stiintele sociale – delimitari conceptuale 2
2 Istoria Stiintelor sociale 2
3 Metodologia cercetarii in stiintele sociale 4 Suport de curs in
Ramuri ale stiintelor sociale: 2 format electronic
4
Stiintele comunicarii
5 Sociologia 2 Se recomandă
Expunerea,
studentilor
6 Psihologia 2 explicaţia,
parcurgerea
7 Antropologia 2 conversaţia
prealabilă a
8 Pedagogia 2 euristică
suportului de curs
9 Geografia umana 2 pentru a putea
10 Istoria 2 interactiona în timpul
11 Asistenta sociala 2 predării
12 Economia 2
13 Dreptul 2
Bibliografie
1. Lucia Neagoe, „Introducere in stiintele sociale. Note de curs”
2. Hausman, Daniel M. (editor), Filozofia ştiintei economice, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993.
3. Hollis, Martin, Introducere în filosofia ştiintelor sociale, Bucureşti, Editura Trei, 2001.
4. Lohisse, Jean, Comunicarea. De la transmiterea mecanică la interactiune, traducere Gabriela Scurtu Ilovan,
Iaşi, Polirom, 2002
5. Parot, Francoise; Richelle, Marc, Introducere în psihologie. Istoric şi metode, traducere de Doina Ştefana
Săucan, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.
6. Vlăsceanu, Lazăr, Introducere în metodologia cercetării sociologice, Universitatea Bucureşti, 2008.
7. Costea, Ştefan, Istoria generală a sociologiei, editia a II-a, Bucureşti, Editura Fundatiei “România de Mâine”,
2004.
8. Dogan, Mattei , Noile ştiinţe sociale, Editura Alternative, Bucureşti, 1997
9. Sandu Antonio, Fundamente ale stiintelor sociale, Editura Lumen, Iasi, 2012
10. Berger, Peter L; Luckmann, Thomas , Construirea sociala a realităţii, Editura Univers, Bucureşti 1999
11. Searle, John, Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iaşi, 2000

Nr. Metode de Observaţii


8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore predare Resurse folosite
1 Stiintele sociale si stiintele naturii – abordare comparativa 2
Chestionarul si interviul – metodele cele mai folosite in 4 Referatul, fișa
2
cercetarea sociala didactică
Lucrari de
3 Teorii despre realitatea, cunoaşterea şi comunicarea socială 2 Corelare cu
specialitate prezente
Cunoasterea psihologica a individului si a grupurilor si rolul ei in 2 lectura
4 in Biblioteca
prezentarea obiectiva a realitatii individuală
Universitatii
Cunoasterea culturala a grupurilor si comunitatilor – abordarile 2 şi activitatea
5 practică
Antropologiei si ale Geografiei umane
6 Societatea – structura si functii. Abordari juridice si economice 2
Bibliografie
1. Parot, Francoise; Richelle, Marc, Introducere în psihologie. Istoric şi metode, traducere de Doina Ştefana
Săucan, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.
2. Vlăsceanu, Lazăr, Introducere în metodologia cercetării sociologice, Universitatea Bucureşti, 2008
3. Berger, Peter L; Luckmann, Thomas , Construirea sociala a realităţii, Editura Univers, Bucureşti 1999
4. Searle, John, Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iaşi, 2000
5. Biriş, Ioan , Sociologia civilizaţiilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
F1-REG-71-03

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
din nota finală
Evaluare parţiala Test grilă 10%
10.4 Curs
Evaluare finală Test grila 50%

Prezenţă Înregistrare prezenţă seminar


10%
Activitate seminar Evaluarea directa a participarii
10.5 Seminar / active la discutii, parcurgerea 20 %
Laborator / lecturilor recomandate
Tema de casă

Temă de casă Eseu 10%

- Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul stiintific de specialitate


- Cunoasterea conceptelor de baza in stiintele sociale si explicarea interdependentelor dintre
10.6 Standard minim
ele
de performanţă
- Aplicarea achizitiilor in oferirea unor exemplificari si sustinerea unor argumentari in domeniul
stiintelor sociale

Data completării Titular de curs, Titular de seminar / laborator,

___septembrie_____ lect. univ. dr. Lucia Neagoe lect. univ. dr. Lucia Neagoe

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament,


___septembrie_____ (prestator) (beneficiar),
Conf. univ. dr. Manuela Ciucurel Conf. univ. dr. Manuela Ciucurel

S-ar putea să vă placă și