Sunteți pe pagina 1din 4
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA fi [MO-2073, Chigndu, bd Stefan cel Mare Sfint 105 vem parlamentima Zt __@2 _ a» SS mot Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova gi art. 47 din Regulamentul Parlamentului se inainteazi cu titlu de initiativa legislativa proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007. “SECRETARIATUL PARLAMENTULUT Anexe: REPUBLICit MOLDOVA PN ee 1. Proiectul de lege 208 2. Nota informativa ——SSEEES Proiect LEGE cu privire la modificarea articolului 27 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007 Parlamentul adopt prezenta lege organic’ Art. I— Articolul 27 alineatul (1) din Legea privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42~44, art.119) cu modificatile si completarile ulterioare va fi expus in urmatoarea redacfie: (1) Partidele politice au dreptul s& primeasca anual finantare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Regulamentul privind finantarea partidelor politice, inclusiv metodologia de calcul va fi aprobati de citre Comisia Electoral Central. Cuantumul alocafiilor pentru acest scop se aproba in legea bugetari anuald, cota procentual& constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu exceptia veniturilor cu destinafie special prevazute de legislatie, si se distribuie dup cum urmeaza: a) 87% — partidelor politice proportional cu performanfele obtinute, in egal masur&, atit in alegerile parlamentare cit si in alegerile locale generale; b) 10% ~ partidelor politice proportional care vor respecta cota de cel putin 40% candidati femei inaintati in circumscriptiile uninominale in alegerile parlamentare; ©) 3% — partidelor politice proportional cu numarul de femei alese in functia de deputat in Parlament pe circumscriptii uninominale.” Art. II —Prevederile prezentei legi vor fi puse in aplicare incepind cu anul bugetar 2019. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007 Prezentul proiect de lege a fost elaborat in vederea aducerii Legii privind partidele Politice in concordanfai cu prevederile legislatiei electorale care a fost modificata in anul 2017. Astfel potrivit art. 46 alin. (4) din Codul electoral, republicat la 29 decembrie 2017, partidele politice care vor respecta cota de cel putin 40% de candidati femei {naintaji in circumscripfiile uninominale vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel pufin 10% din suma alocat’ pentru anul bugetar respectivului partid si de un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidat femeie ales in cirumscriptia uninominala conform legislatiei privind partidele politice si procedurii stabilite de Comisia Electoral Centrala Aceste norme au fost introduse in vederea continuarii procesului de perfectionare a legislatiei cu scopul de a crea condifii favorabile femeilor de accedere in functii Publice, inclusiv elective si de a incuraja doamnele sa fie implicate mai activ in politics, De menfionat faptul cd mecanismul de promovare a femeilor confine un sir intreg de misuri, precum obligatiunea ca listele candidatilor pentru alegerile parlamentare si locale si fie intocmite respectindu-se cota minima de reprezentare de 40% pentru ambele sexe. De asemenea, femeile candidate vor trebui si colecteze de doua ori mai pufine semnaturi decit barbajii pentru a fi inregistrati, Promovarea femeilor in politica si instituirea unui mecanism adecvat de motivare reiese si din angajamentele si recomandarile partenerilor si expertilor str&ini Potrivit ultimului aviz al Comisiei de la Venetia si OSCE/ODIHR din iunie 2017 au fost inaintate recomandai de a identifica masuri mésuri adifionale temporare cate ar incuraja partidele politice si inainteze o reprezentare echilibrat& din punct de vedere al genului pe circumscriptii. Astfel, in vederea punerii in aplicare a recomandarilor si noilor prevederi din Codul electoral se propune modificarea articolului 27 din legea privind partidele Politice la capitolul finanjarea de la bugetul de stat a partidelor. Deci, partidele politice vor fi in drept s& primeasca anual finanfare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Blectorale Centrale. Regulamentul privind finanfarea partidelor politice, inclusiv metodologia de calcul va fi aprobati de cditre Comisia Electoral Centrala, Cuantumul alocafiilor pentru acest scop se va aproba in legea bugetara anual, cota procentuala constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu exceptia veniturilor cu destinatie special prevazute de legislatie, si se va distribui dupa cum urmeazi: 4) 87% ~ partidelor politice proportional cu performantele obfinute, in egala miasurdi, atit in alegerile parlamentare cit si in alegerile locale generale; e) 10% ~ partidelor politice proportional care vor respecta cota de cel putin 40% candidafi femei inaintati in circumscripfiile uninominale in alegerile parlamentare; £) 3% — partidelor politice proportional cu numarul de femei alese in functia de deputat in Parlament pe circumseripfii uninominale. Atestam, in comparatie cu prevederile in vigoare o redistribuire de 13% din suma anuala prevazuta in bugetul de stat pentru finanfarea partidelor in favoarea celor partide care vor promova femei. Considerdm ca este un pas important pe de o parte de asigura un echilibru de gen {in procesul de accedere la funcjii de demnitate public’, si pe de alta parte un pas important in modemnizarea clasei politice. Acest proiect de lege nu va necesita surse financiare suplimentare de la bugetul de stat.