Sunteți pe pagina 1din 1

Nume ...................................................................

Lucrare scrisă la Geografia României pe semestrul I


Clasa a VIII-a D
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 45 min.
Subiectul I (36 puncte)

Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Cel mai înalt vârf din cadrul Carpaţilor Orientali-Grupa Nordica se numeşte:
a. Pietrosu b. Oas
c. Buzăului d. Bârsei 6 puncte
2. Relieful glaciar este prezent în munţii:
a. Bicaz b. Rodnei
c. Bistriţei d. Stânişoarei 6 puncte
3. Relieful carstic se dezvoltă pe rocile numite:
a. granite b. calcare
c. nisipuri d. pietrişuri 6 puncte
4. Limita de nord a Carpaţilor Orientali este :
a. Oituz b. Graniţa nordică
c. Maramureş d. Graniţa vestică 6 puncte
5. Râul Mures străbate depresiunea:
a. Brasov b. Giurgeu
c. Maramureş d. Ciucului 6 puncte
6. Rocile vulcanice din Orientali predomină în partea de:
a. est b. centru
c. vest d. sud-est 6 puncte

Subiectul II (12puncte)

În coloana A sunt numerotate denumiri de munţi din Orientali, iar în coloana B sunt enumerate denumirile grupelor
montane din care fac parte aceştia. Scrieţi pe foaia de teză, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B

1. Vrancei a) Grupa Nordică


2. Calimani b) Grupa Sudică
3. Rodnei c) Grupa Centrală

Subiectul III (16 puncte)

Comparaţi relieful podişului Moldovei cu relieful Câmpiei Române precizând două asemănări şi două deosebiri
între ele. Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: modul de formare, tipuri
de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientare.
Notă: Asemănările şi deosebirile se tratează comparativ şi nu separat.

Subiectul IV (20 puncte)

Pentru Câmpia Română precizaţi:

a. limitele sau unităţile vecine;


b. patru caracteristici ale reliefului (altitudini, modul de formare, petrografie = roci, orientare, fragmentare, alte aspecte
specifice ale reliefului);
c. patru diviziuni