Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Referat

Disciplina- Dreptul Administrativ

Tema- RESPONSABILITATEA
GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Efectuat de:Prepelita Mihail,


studentul grupei 1702
Controlat de:Ignatiuc Tatiana,
magistru în drept, lector universitar

Chişinău 2018
Cuprins

Intoroducere .......................................................................................................................... - 2 -
Funcțiile Guvernului ............................................................................................................. - 2 -
Atribuțiile Guvernului .......................................................................................................... - 2 -
Principiile de baza ale activitatii Guvernului ....................................................................... - 3 -
Directiile principale ale activitatii Guvernului ..................................................................... - 3 -
Responsabilitatea si subordonarea Guvernului .................................................................... - 4 -
Dreptul Guvernului de a demisiona ...................................................................................... - 5 -
Exprimarea votului de neâncredere Guvernului ................................................................... - 5 -
Participarea Guvernului la lucrarile Parlamentului .............................................................. - 5 -
Garantiile sociale ale membrilor Guvernului ....................................................................... - 5 -
Competenta Guvernului în conformitate cu Imputernicirile sale Guvernul ......................... - 5 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul dezvoltarii sociale, InvatamIntului,
culturii si ocrotirii sanatatii ................................................................................................... - 6 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul economiei ...................................... - 7 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul finantelor, creditelor, impozitelor,
preturilor si circulatiei monetare........................................................................................... - 8 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul muncii si salarizarii ....................... - 8 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul stiintei si tehnicii ........................... - 8 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul asigurarii legalitatii ....................... - 9 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul asigurarii securitatii si ................... - 9 -
capacitatii de aparare a tarii .................................................................................................. - 9 -
Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul politicii externe ............................ - 9 -
Relaţiile Guvernului cu alte organe de stat ......................................................................... - 10 -
Relatiile Guvernului cu organele ale administratiei publice locale .................................... - 10 -
Conducerea ministerelor si altor organe de pe teritoriul republicii .................................... - 10 -
Ministerele Republicii Moldova ........................................................................................ - 11 -
Departamentele, serviciile si inspectoratele de stat, comisiile guvernamentale ................. - 11 -
Controlul exercitat de Guvern asupra activitatii organelor subordonate lui....................... - 12 -
Concluzie ............................................................................................................................ - 12 -
Bibliogarfie ......................................................................................................................... - 14 -

-1-
Intoroducere

Funcțiile Guvernului
Pentru realizarea programului său de activitate, Guvernul exercită următoarele funcții de
bază:
 de organizare și planificare strategică, prin care se asigură elaborarea și aprobarea
documentelor de politici, inclusiv a celor necesare punerii în aplicare a programului de
activitate al Guvernului;
 de reglementare, prin care se asigură elaborarea și aprobarea cadrului normativ și
instituțional necesar realizării programului de activitate al Guvernului și organizării
executării legilor;
 de administrare a proprietății și finanțelor publice;
 de gestionare și prestare a serviciilor publice pentru care este responsabil Guvernul
 de reprezentare a statului pe plan intern și extern, în limitele stabilite de normele
constituționale și actele normative;
 de asigurare a aplicării și respectării reglementărilor în domeniile de activitate;
 alte funcții care decurg din rolul Guvernului de a reprezenta și a exercita puterea executivă
în Republica Moldova sau din prevederile actelor normative.

Atribuțiile Guvernului
În realizarea funcțiilor sale, Guvernul are următoarele atribuții:
 exercită conducerea generală a administrației publice;
 asigură realizarea politicii interne și externe a statului;
 asigură executarea actelor normative ale Parlamentului și decretelor Președintelui
Republicii Moldova, adoptate în conformitate cu normele constituționale, și a prevederilor
tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
 realizează programul său de activitate;
 înaintează Parlamentului inițiative legislative;
 aprobă, prin hotărîre, și înaintează Președintelui Republicii Moldova proiecte de decrete în
condițiile legii;
 avizează inițiative legislative, inclusiv proiecte de legi, și examinează propuneri legislative;
 aprobă documente de politici și acte normative;

-2-
 elaborează, prezintă Parlamentului spre adoptare și asigură executarea bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor de asigurare obligatorie de asistență
medicală;
 asigură accesul, prestarea, verificarea, evaluarea calității și modernizarea serviciilor
publice;
 asigură administrarea eficientă și transparentă a proprietății publice;
 monitorizează și analizează eficiența implementării actelor normative;
 asigură realizarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice
locale;
n) îndeplinește alte atribuții prevăzute de cadrul normativ sau care decurg din rolul și
funcțiile Guvernului.

Principiile de baza ale activitatii Guvernului


In activitatea sa Guvernul:
1) se calauzeste de Constitutie, de celelalte legi ale republicii, de decretele Presedintelui
Republicii Moldova.
2) porneste de la principiile democratiei, legalitatii si utilitatii sociale;
3) asigura colegialitatea si raspunderea personala a membrilor Guvernului In procesul
elaborarii, adoptarii si realizarii hotarIrilor;
4) asigura exercitarea principiilor stiintifice de administrare, tine seama de experienta
mondiala In sfera constructiei de stat si o aplica.

Directiile principale ale activitatii Guvernului


In conformitate cu Imputernicirile sale Guvernul:
1) creaza conditii pentru stabilirea si asigurarea suveranitatii economice si politice a
Moldovei;
2) elaboreaza conceptia dezvoltarii social-economice a republicii, programul si mecanismul
trecerii la economia de piata;
3) asigura libera initiativa, deetatizarea, privatizarea, demonopolizarea economiei si
dezvoltarea relatiilor de piata.
4) elaboreaza strategia dezvoltarii tehnico-stiintifice, promoveaza
o politica nationala In domeniul stiintei, tehnicii, tehnologiei;
rezolva problemele reglementarii de stat a progresului tehnico-stiintific;

-3-
5) garanteaza tuturor subiectelor proprietatii libertatea
activitatii economice, diversitatea formelor de proprietate si egalitatea lor In drepturi,
are grija de pastrarea proprietatii;
51) protejeaza interesele nationale In activitatea economica, financiara si valutara;
6) realizeaza colaborarea economica cu tarile lumii In conditiile dezvoltarii relatiilor
contractuale, formarii infrastructurii de piata, integrarii general-europene si mondiale;
61) asigura protejarea intereselor nationale In activitatea
economica externa, promoveaza politica liberului schimb sau politica protectionismului,
pornind de la interesele nationale;
7) asigura obtinerea veniturilor fiecarui lucrator In dependenta de rezultatele muncii lui
pentru societate;
8) formeaza un sistem eficient de ocrotire sociala a populatiei, creaza conditii pentru
cresterea nivelului de trai, pentru satisfacerea necesitatilor culturale si spirituale ale
cetatenilor republicii;
9) promoveaza o politica activa In domeniul ocrotirii sanatatii populatiei;
10) asigura utilizarea rationala a resurselor naturale si integritatea lor, protectia
ecologica a populatiei si a mediului ambiant;
11) favorizeaza dezvoltarea autonomiei organelor administratiei publice de toate
nivelurile;
12) asigura legalitatea, ordinea publica, drepturile si libertatile cetatenilor;
13) promoveaza politica securitatii nationale, dirijeaza activitatea de aparare a Republicii
Moldova;
14) asigura respectarea si executarea legilor republicii, hotarIrilor si a altor acte ale
Parlamentului, decretelor Presedintelui Republicii Moldova, actelor normative ratificate
de catre Parlament, precum si a tratatelor si acordurilor internationale In vigoare pe
teritoriul Republicii Moldova.
15) promoveaza o politica externa In conformitate cu competenta sa.

Responsabilitatea si subordonarea Guvernului


Membrii Guvernului poarta raspundere In conformitate cu legislatia In vigoare.
Guvernul cel putin o data pe an, tine In fata Parlamentului o dare de seama asupra activitatii
sale.
Ministrii si conducatorii departamentelor, In baza unei hotarIri a Parlamentului, tin In fata
lui dari de seama asupra activitatii lor.

-4-
Membrii Guvernului sânt obligati sa raspunda la Intrebarile formulate de deputati
referitor la activitatea Guvernului si a organelor din subordinea lui In modul stabilit.
Guvernul examineaza deciziile comisiilor Parlamentului vizând
activitatea Guvernului si a organelor din subordinea lui, comunica
comisiilor rezultatele examinarii deciziilor sau masurile luate pe
marginea lor.

Dreptul Guvernului de a demisiona


Guvernul are dreptul sa demisioneze din proprie initiativa.
Fiecare membru al Guvernului are, de asemenea, dreptul de a demisiona.
Demisionarea Prim-ministrului conduce la demisionarea Guvernului In componenta deplina.
Cererea de demisie a Prim-ministrului si a Intregii componente a Guvernului se prezinta
Parlamentului, care se pronunta asupra ei.
Cererile de demisie a unor membri a Guvernului se prezinta Prim-
ministrului si se aduc la cunostinta Presedintelui Republicii Moldova.

Exprimarea votului de neâncredere Guvernului


Parlamentul, la propunerea a cel putin o patrime din deputati, poate exprima vot de
neâncredere Guvernului.
Exprimarea neIncrederii Guvernului se hotaraste cu votul majoritatii deputatilor.

Participarea Guvernului la lucrarile Parlamentului


Prim-ministrul si membrii Guvernului au dreptul sa participe la lucrarile sesiunilor
Parlamentului, la sedintele comisiilor si sa-si expuna opiniile pe marginea chestiunilor
examinate. In caz de necesitate, participarea membrilor Guvernului la lucrarile
Parlamentului este obligatorie.

Garantiile sociale ale membrilor Guvernului


Membrii Guvernului se bucura de garantii sociale egale si nu pot avea privilegii care nu
sânt prevazute de legislatie. In cazul în care Guvernul se reorganizeaza, In
cazul demisionarii Guvernului sau a unor membri ai lui, precum si la
expirarea mandatului membrii Guvernului beneficiaza de garantiile sociale respective.

Competenta Guvernului în conformitate cu Imputernicirile sale Guvernul


 promoveaza In viata legile Republicii Moldova, decretele Presedintelui Republicii
Moldova si exercita controlul asupra executarii hotarIrilor Guvernului;

-5-
 stabileste functiile ministerelor, departamentelor, ale altor organe si organizatii,
coordoneaza activitatea lor si exercita controlul
asupra ei, stabileste suma totala a cheltuielilor In limitele
mijloacelor prevazute de Parlament pentru Intretinerea organelor administrative;
 coordoneaza si exercita controlul asupra activitatii organelor administrtiei publice locale
ale Republicii Moldova;
 realizeaza programele dezvoltarii economice si sociale a republicii, creeaza conditii
pentru functionarea autoadministrarii;
 conduce organele de aparare a teritoriului, securitatii Republicii Moldova si a
cetatenilor ei;
 asigura promovarea politicii interne si externe a Republicii Moldova.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul dezvoltarii sociale,


InvatamIntului, culturii si ocrotirii sanatatii
Guvernul:
 promoveaza o politica de stat unitara In vederea asigurarii
pentru populatia republicii a unui nivel de trai care nu ar fi mai
scazut decIt nivelul minimal de trai stabilit oficial si care ar corespunde nivelului
dezvoltarii economice a Republicii Moldova;
 realizeaza politica de stat In domeniul reglementarii proceselor
migrationiste, promoveaza si perfectioneaza un program integral In domeniul
demografiei;
 ia masuri In vederea sporirii numarului locurilor de munca, crearii conditiilor pentru
ridicarea nivelului de trai, a unor conditii normale de munca si odihna, asistenta sociala;
 asigura conditii social-economice, creaza o baza tehnico- materiala si fonduri speciale
pentru dezvoltarea InvatamIntului public, culturii, cultelor, ocrotirii sanatatii, protectiei
mediului ambiant;
 elaboreaza directiile strategice de dezvoltare a urbanismului, a gospodariei comunale si de
locuinte;
 ia masuri In vederea asigurarii populatiei cu produse alimentare, marfuri industriale,
medicamente, servicii;
 dirijeaza activitatea de ocrotire a monumentelor de istorie si
cultura; asigura executarea legislatiei cu privire la libertatea constiintei;

-6-
 asigura pastrarea, dezvoltarea si functionarea limbii
moldovenesti, protejeaza dreptul la pastrarea, dezvoltarea si functionarea limbii ruse
si altor limbi vorbite pe teritoriul tarii.
 Incurajeaza crearea de comunitati nationale ale basarabenilor si bucovinenilor,
care locuiesc In afara hotarelor republicii si In alte tari, are grija de ele, dezvoltInd diferite
forme de colaborare;
 asigura dezvoltarea turismului, gospodariei de agrement, culturii fizice si sportului.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul economiei


Guvernul:
 exercita, din Insarcinarea Parlamentului , functiile de proprietar al patrimoniului
statului, creeaza conditiile necesare pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate;
 reglementeaza, folosind mijloacele economice si juridice, activitatea tuturor ramurilor
economiei si a subiectilor proprietatii pe teritoriul Republicii Moldova;
 Intreprinde masuri pentru asigurarea libertatii comertului si activitatii de Intreprinzator,
protectiei concurentei loiale, crearii
unui cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie
 stabileste proportii rationale de folosire a venitului national,
inclusiv dezvoltarea economiei nationale a republicii, elaboreaza, coordoneaza si
realizeaza programele dezvoltarii ei economice si sociale
 promoveaza o politica unitara In domeniul retribuirii muncii;
 organizeaza si reglementeaza activitatea economica externa a republicii;
 elibereaza autorizatii pentru desfasurarea activitatii economice, licente;
 elaboreaza si prezinta Parlamentului proiecte de documente normative privind
programele de dezvoltare economica si sociala;
 organizeaza elaborarea si Indeplinirea programelor complexe republicane;
 ia masuri In vederea ocrotirii si folosirii rationale a
pamIntului subsolului, a resurselor de apa, a faunei si florei,
mentinerii puritatii aerului si asigurarii reproducerii tuturor sistemelor biologice
precum si mentinerii echilibrului ecologic;
 promoveaza politica inviolabilitatii investitiilor persoanelor fizice si juridice, inclusiv ale
persoanelor straine;

-7-
 repartizeaza mijloace pentru acordarea de ajutor zonelor din republica si ramurilor
economiei ei care se afla In conditii dificile sau care necesita o dezvoltare accelerata;
 stabileste modul de administrare a fondurilor create special pentru dezvoltarea social-
economica a republicii;
 asigura organizarea unui sistem unic de evidenta si de statistica;
 organizeaza elaborarea si implementarea standardelor de stat;
 suspenda sau anuleaza hotarIrile si deciziile conducerii Intreprinderilor, institutiilor si
organizatiilor de stat, daca acestea contravin Constitutiei, altor legi si acte normative ale
republicii, decretelor Presedintelui Republicii Moldova, hotarIrilor si dispozitiilor
Guvernului.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul finantelor, creditelor,


impozitelor, preturilor si circulatiei monetare
Guvernul:
 elaboreaza si adopta hotarIri In vederea transpunerii In viata a politicii republicii In
domeniul finantelor, creditelor si circulatiei monetare;
 elaboreaza si prezinta anual Parlamentului spre examinare si aprobare proiectele
bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si proiectul fondului
extrabugetar, In cazul formarii lui;
 promoveaza politica republicii In domeniul preturilor, formarii preturilor si sistemului de
preturi;
 promoveaza politica vamala si financiar-valutara.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul muncii si salarizarii


Guvernul:
 promoveaza politica In domeniul utilizarii fortelor de munca, al muncii si salarizarii, ia
masuri In vederea perfectionarii ei;
 elaboreaza sistemul de pregatire, reciclare si perfectionare a cadrelor, asigura
transpunerea lui In viata.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul stiintei si tehnicii


Guvernul:
 promoveaza o politica unitara In domeniul stiintei si tehnicii, asigurInd crearea bazei
tehnico-materiale necesare dezvoltarii lor;

-8-
 asigura elaborarea si realizarea programelor de dezvoltare a stiintei si tehnicii, creInd In
acest scop fonduri republicane speciale.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul asigurarii legalitatii


Guvernul:
 Intreprinde actiuni vizInd asigurarea drepturilor si libertatilor
cetatenilor, apararea intereselor Republicii Moldova, mentinerea ordinii
publice;
 organizeaza controlul asupra executarii legilor de catre
ministerele, departamentele, inspectoratele, Intreprinderile,
institutiile si organizatiile care Isi desfasoara activitatea pe teritoriul republicii;
 elaboreaza proiectele de legi In scopul perfectionarii
legislatiei In vigoare si reglementarii juridice In sfera economico-sociala.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul asigurarii securitatii si

capacitatii de aparare a tarii


Guvernul:
 ia masuri In vederea asigurarii securitatii statului, pazei frontierelor de stat si a
teritoriului Republicii Moldova;
 exercita conducerea generala a constructiei Fortelor Armate ale
republicii, stabileste anual contingentul de cetateni care urmeaza sa fie recrutati In
vederea pregatirii si reciclarii militare;
 ia masuri In vederea asigurarii capacitatii de aparare a tarii, dotarii Fortelor Armate cu
toate cele necesare pentru ca ele sa-si onoreze datoria fata de popor - apararea
independentei si integritatii taritoriale a Patriei;
 exercita conducerea generala a protectiei civile a Republicii Moldova.

Principalele Imputerniciri ale Guvernului In domeniul politicii externe


Guvernul:
 Incheie contracte cu statele straine, cu organizatiile internationale, asigura
Indeplinirea lor;
 stabileste relatii multilaterale Intre Republica Moldova si state straine, organizatii
internationale, asigura schimbul de informatie, de studenti si specialisti;

-9-
 prezinta Presedintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea si rechemarea
reprezentantilor diplomatici ai Republicii Moldova, Infiintarea, desfiintarea si
schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
 reprezinta Republica Moldova In relatiile internationale.

Relaţiile Guvernului cu alte organe de stat

Relatiile Guvernului cu organele ale administratiei publice locale


Guvernul:
 promoveaza In viata si exercita controlul asupra respectarii si
executarii legilor Republicii Moldova, hotarIrilor Parlamentului,
decretelor Presedintelui Republicii Moldova, hotarIrilor Guvernului de catre organele
administratiei publice locale.
 administreaza, Impreuna cu organele administratiei publice locale obiectivele si ramurile de
importanta statala;
 coordoneaza activitatea organelor administratiei publice locale
In vederea traducerii In viata a politicii de stat In domeniul asistentei sociale, ocrotirii
sanatatii, InvatamIntului public, culturii si protectiei mediului ambiant;
 suspenda si contesta hotarIrile organelor administratiei publice locale, daca ele contravin
Constitutiei si altor legi ale republicii.

Conducerea ministerelor si altor organe de pe teritoriul republicii


Guvernul:
 conduce activitatea ministerelor, departamentelor, a serviiciilor si inspectoratelor de stat, a
comisiilor guvernamentale;
 aproba regulamentele ministerelor, departamentelor, serviciilor si inspectoratelor de stat,
comisiilor guvernamentale.
 numeste si demite din functie adjunctii ministrilor Republicii Moldova si adjunctii
conducatorilor celorlalte organe din subordinea sa, confirma si elibereaza de
exercitarea obligatiilor de membri ai colegiilor ministerelor Republicii Moldova si
ai altor organe din subordinea sa.

- 10 -
Ministerele Republicii Moldova
Ministerele sInt organele centrale de specialitate ale statului. Ele
sInt conduse de ministri, care poarta raspundere personala pentru Indeplinirea
sarcinilor puse In seama lor.
Ministerele, In virtutea sarcinilor, au dreptul de a face remanieri
In aparatele lor prin reInnoirea contractelor de munca sau prin atestarea functionarilor
de stat.
Ministerele transpun In viata, pe baza legilor republicii,decretelor
Presedintelui Republicii Moldova, politica Guvernului, hotarIrile si dispozitiile lui,
conduc In limitele competentei lor domeniile ce le-au fost Incredintate si sInt responsabile
de activitatea lor.
Ministerele prognozeaza dezvoltarea domeniilor respective, ale activitatii lor pe baza
studierii experentei mondiale, conjuncturii, elaboreaza programe de dezvoltare tehnico-
stiintifica si social-economica, au grija de ocrotirea sociala a lucratorilor lor, asigura
pregatirea cadrelor, inclusiv In strainatate.

Departamentele, serviciile si inspectoratele de stat, comisiile guvernamentale


Departamentele de pe lInga Guvern se formeaza de Parlament la propunerea Prim-
ministrului In scopul conducerii, coordonarii activitatii si exercitarii controlului In
domeniile, care nu intra nemijlocit In atributiile ministerelor.
Departamentele sInt conduse de directori generali. Directorii generali sInt numiti In
functie de Guvern.
Serviciile si inspectoratele de stat se formeaza de catre Guvern In scopul exercitarii
controlului asupra executarii legilor republicii, a
hotarIrilor si a altor acte emise de Parlament, a decretelor Presedintelui Republicii
Moldova, a hotarIrilor Guvernului.
Serviciile si inspectoratele de stat sInt conduse de directori, numiti In finctie de Guvern.
Departamentele, serviciile si inspectoratele de stat emit, In limitele competentei lor, acte
normative si de alta natura, instructiuni si indicatii metodice.
Guvernul poate sa creeze comisii permanente si provizorii pentru studierea unor probleme
si elaborarea hotarIrilor In vederea dezvoltarii economiei, politicii In domeniile finantelor,
creditelor, preturilor, valutei, circulatiei monetare, precum si In domeniile politicii sociale,
InvatamIntului public, culturii si din alte sfere ale vietii.

- 11 -
Comisiile se formeaza din lucratori ai ministerelor, precum si din savanti si specialisti de
frunte, la propunerea Prim-ministrului, a prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-
ministrilor.
Activitatea comisilor este condusa de Prim-ministru, de ministri sau de alte persoane, numite
de Guvern.

Controlul exercitat de Guvern asupra activitatii organelor subordonate lui


Guvernul exercita controlul permanent asupra activitatii ministerelor departamentelor
si altor organe subordonate lui.
Prim-ministrul Republicii Moldova poate cere dari de seama fiecarui ministru, conducator
de departament, de serviciu, inspectorat de stat si de comisie guvernamentala.

- 12 -
Concluzie
Responsabilitatea şi răspunderea sînt elemente componente ale statutului administrativ–
juridic al Guvernului, ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului
administrativ. Responsabilitatea trebuie analizată în raport cu capacitatea de folosinţă a
Guvernului, ca subiect al administrării, care apare odată cu numirea în funcţie a cel puţin
unei majorităţi simple a membrilor Guvernului, iar răspunderea — în raport cu capacitatea
de exerciţiu, care apare din momentul depunerii de către Guvern a jurămîntului.
Responsabilitatea Guvernului (morală, politică şi juridică) este privită de noi ca atitudine
conştiincioasă a Guvernului, ca organ colegial al administraţiei publice, şi a fiecărui
membru al Guvernului — individual faţă de onorarea atribuţiilor ce le revin. Guvernul este
responsabil în faţa Parlamentului pentru rezultatele activităţii sale. Cel puţin o dată în an
Guvernul raportează Parlamentului despre activitatea sa. Membrii şi conducătorii altor
autorităţi administrative centrale, în baza unei hotărîri a Parlamentului, ţin în faţa lui dări de
seamă asupra activităţii lor. Membrii Guvernului sînt obligaţi să răspundă la întrebările
formulate de deputaţi referitor la activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui, în
modul stabilit prin lege. Guvernul examinează deciziile comisiilor Parlamentului, vizînd
activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui, comunică comisiilor rezultatele
examinării deciziilor sau măsurile luate în vederea lor. În acest sens răspunderea
Guvernului (morală, politică şi juridică) este privită de către noi drept consecinţă de
depăşire a responsabilităţii Guvernului, ca organ colegial, şi al fiecărui membru al lui în
parte. Unii autori consideră că, pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea, Guvernul
poartă atît o răspundere politică, cît şi o răspundere juridică. Guvernul, ca organ colegial al
administrării publice, poartă numai răspundere colegială morală şi politică. Cea mai
pronunţată şi mai des utilizată formă a răspunderii politice a Guvernului este demisia în
urma exprimării votului de neîncredere (art. 106 din Constituţia Republicii Moldova) sau
moţiunii de cenzură (art. 106¹ din Constituţia Republicii Moldova). Răspunderea membrilor
Guvernului, după cum a fost menţionat, poate fi atît morală şi politică, cît şi juridică. Astfel,
ei răspund disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz, potrivit dreptului comun.
De menţionat că, în toate cazurile de aplicare a răspunderii juridice faţă de un membru al
Guvernului, forma răspunderii juridice şi sancţiunea aplicată va depinde de abaterea ilegală
comisă şi numai acea săvîrşită de acesta în exerciţiul funcţiei. Adică, în toate cazurile de
tragere la răspundere juridică a unui membru de Guvern acesta va răspunde în calitate de
subiect special al răspunderii juridice.
- 13 -
Bibliogarfie
Conforma declaraţiei preşedentelui Mircea Snegur, din data de 31 mai 1991

- 14 -