Sunteți pe pagina 1din 11

LISTA LUCRĂRILOR

ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE
ale dnei VICTORIA TROFIMOV,
doctor în economie, conferenţiar universitar

Monografii / Manuale

Trofimov, Victoria. Maluri de Prut: valențe academice și spirituale ale colaborării cu Institutul de
Cercetări Economice şi Sociale ”Gheorghe Zane”. Considerații la 150 de ani ai Academiei
Române / V.Trofimov et al. / Academia Română. 150 de ani în serviciul Națiunii Române:
Monografie colectivă. Coord. T. Păduraru, G. Tacu. - Academia Română, Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi, România. - Iaşi: Performantica, 2016. - P.86-90. - ISBN
978-606-685-395-8.

Trofimov, Victoria. Методологические основы создания, внедрения и развития


Интегрированной Информационной Системы Менеджмента Университета. / V. Trofimov, et
al. - Sumy.: Ucraina, 2015. - 348 p. – ISBN 978-966-657-566-4.

Trofimov, Victoria. Problema globală a sărăciei: provocări, soluții, priorități de gestiune / V.


Trofimov, N. Șonțu. - Ch.: Ed. IEFS, 2014. - 246 p. – ISBN 6978-9975-4381-9-3.

Trofimov, Victoria. Fiscalitate brută, fiscalitate netă. Studiu de caz România şi Republica
Moldova / Victoria Trofimov ș.a. / Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări
Economice „Costin C. Kiriţescu”. – Bucureşti : Ed. Academia Română, 2013. – 157 p. – ISBN
978-973-27-2300-5.

Trofimov, Victoria. Teorie economică. Microeconomie. Note de curs / V. Trofimov, O. Livițchi,


C. Tcaciuc. - Ch.: UCCM, 2013. - 188 p. – ISBN 978-9975-114-36-3.

Trofimov, Victoria. Politicile fiscale şi bugetare în teoriile economice / V. Trofimov, E.


Câmpeanu, A. Timuş, E. Pădurean. - Ch.: Ed. IEFS, 2012. -235 p. – ISBN 978-9975-4295-8-0.

Trofimov, Victoria. Femei şi Bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial. / V.


Trofimov, E. Vîtcărău, L.Spoială. - Ch.: Ed. BNS, 2012. - 306 p. – ISBN 978-9975-80-584-1.

Trofimov, Victoria. Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova: Raport analitic
editat la recomandarea şi cu suportul UNIFEM şi DFID, rom./engl. // prezentat la Conf. Int.
„Îmbunătăţirea statisticii agricole şi sociale” (cu suportul ISAS/DFID), Chişinău: BNS, 22 mai
2008. - Ch.: BNS, 2008.- 100 p.- ISBN 978-9975-80-147-8.

Trofimov, Victoria. Stabilizarea şi creşterea economică: aspecte metodologice, probleme, soluţii:


Monografie / V. Trofimov, Gh. Rusu, V. Şevciuc; USM. - Ch.: Ed. CEP USM, 2007.- 200 p. –
ISBN 978-9975-70-299-7.

Trofimov, Victoria. Imperativele utilizării forţei de muncă: dimensiuni mondiale şi naţionale. –


Ch.: Ed. AŞM, 2006. - 140 p. - ISBN 978-9975-62-156-4.

Trofimov, Victoria. Problemele ocupării forţei de muncă în Republica Moldova // Republica


Moldova: dimensiunile reformelor: Monografie colectivă a CSPP şi ME .- Ch., 2002.- P. 285-
297.- ISBN 9975-902-05-7.

Articole în reviste recenzate de circulaţie internaţională


1
Trofimov, Victoria. European Neighborhood Policy: some conclusions in a country - specific
framing / V. Trofimov, O. Soimu Laura Gomez Urquijo // Review of International Comparative
Management.- România, București.- vol.13, Issue I, March 2012.- P.130-138.

Trofimov, Victoria. Hациональный и международный опыт менеджмента высшей


школы: кооперативное образование в свете современных тенденций формирования
человеческого капитала. / V. Trofimov. În ”Вестник Белгородского Университета
кооперации, экономики и права» Фундаментвльные и прикладные исследования. Vol.3
(43). ISSN 2223-5639. – Russia, Belgorod: 2012, p.85-91.

Trofimov, Victoria. Ecotourism concept in the light of cultural diversity and regional
development // V Trofimov. In Agricultural Economics and Rural Developmen. New Series: Year
VIII .- Academia Română, București. 2011.-Nr.1.- P.117-125.

Trofimov, Victoria. The dimensions of social policy as an element of corporate social


responsibility management [on line] / V. Trofimov, O. Liviţchi. În: Economy.
Transdiciplinarity. Cognition Journal / George Bacovia University in Bacau. România.
2011,Nr.2.P.141-148.- Mod de acces:
http://www.ugb.ro/etc/etc2011no2/etc_2_2011.pdf

Trofimov, Victoria. Dimitrie Cantemir şi „Descrierea Moldovei” // În: Caiete Critice.- Academia
Română, București. 2010.- Nr.12(278).- P.10-16.

Trofimov, Victoria. Socially responsible behaviour of the organization: between the necessity of
management of sustainable development and realities / V. Trofimov, O. Liviţchi // Review of
International Comparative Management.- România, București. 2010 - Nr.1.- P.720-729.

Трофимов, Виктория. Деонтологические взаимоотношения преподаватель – студент как


фактор активизации познавательной составляющей образовательного процесса. //
Фундаментальные и прикладные исследования.- Moscova. 2005.- Nr.5-6.- P.27-29.

Articole în reviste recenzate de circulaţie naţională

Trofimov, V. International aspects of food security and its management issues / V Trofimov, S.
Moraru, O. Livițchi // In: Journal of Research on Trade, Management and Economic
Development. – Chisinau: UCCM, 2016. Vol.3, Issue 1(5). – 2016. – P. 78-86. - ISSN 2345-
1424, ISSN 2345-1483.

Trofimov, Victoria. Asigurarea securităţii alimentare în Republica Moldova în contextul


economiei mondiale: evaluare, riscuri, probleme de gestiune / V. Trofimov, S. Moraru, O.
Livițchi // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova: Vol. 11.-
Ch., 2013.- P.106-117.

Trofimov, Victoria. Economia tenebră și formele ei de manifestare în context internațional și


național / V. Trofimov, S. Moraru, D. Șveț // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-
Comerciale din Moldova: Vol. 10.- Ch., 2012.- P.132-149.

Trofimov, Victoria. Considerations sur la formation de l`intellectualite en Moldova: quelques


reperes historiques concernant le paysage socioprofessionnel a travers le clivage urbain – rural /
V. Trofimov, D. Roşca // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din
Moldova: Vol. 9.- Ch., 2012.- P.3-11.
2
Trofimov, Victoria. Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia / V. Trofimov,
A. Stratan // Academos .- 2011.-Nr.3(22).- P.77-82.

Trofimov, Victoria. Poverty reduction in the Republic of Moldova: international experiences and
appreciations / V. Trofimov, N. Şonţu // Economica.-2011.-Nr.2(76).- P.61-70.

Trofimov, Victoria. Funcţionarea spaţiului economic european: experienţe şi perspective / V.


Trofimov, P. Uncu, O. Şoimu // Economie şi sociologie. -2010.- Nr.1.- P.41-51.

Trofimov, Victoria. Impactul crizei economice globale asupra situaţiei pe piaţa muncii / V.
Trofimov, A. Cuşnir // Studia universitatis. -2009.-Nr. .- P 15-22.

Trofimov, Victoria. Aspecte ale incidenţei procesului cunoaşterii în formarea capitalului uman //
Studia universitatis. - 2008.- Nr.3(13).- P.114-119.

Trofimov, Victoria. Delimitări conceptuale privind intergarea europeană şi transformarea


sistemică / V. Trofimov, O. Şoimu // Studia universitatis.-2008.-Nr.8 (18).- P.147-149.

Trofimov, Victoria. Investiţiile în capitalul uman în contextul creării noii economii / V. Trofimov,
A. Cuşnir // Studia universitatis. - 2007.- Nr.8.- P.153-155.

Trofimov, Victoria. Securitatea economică a Republicii Moldova: unele probleme şi căi de


soluţionare / V. Trofimov, O. Şoimu // Studia universitatis.-2007.-Nr.8.-P.126-128.

Trofimov, Victoria. Integrarea politicii naţionale de ocupare în Republica Moldova în cadrul


internaţional de funcţionare a pieţei muncii // Economie şi Sociologie. – 2006.- Nr.1.- P.11-15.

Trofimov, Victoria. Aportul produselor intelectuale la creşterea economică: studiu


mondoeconomic / V. Trofimov, S. Maximilian // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova : Vol. IV: Seria «Ştiinţe socioumanistice.- Ch.: USM, 2006.- P. 117-120.

Trofimov, Victoria. Particularităţi ale utilizării forţei de muncă în economia contemporană //


Economie şi Sociologie.-2005.- Nr.3.- P. 14-18.

Trofimov, Victoria . Perfecţionarea mecanismului organizatoric de susţinere financiară a activităţii


antreprenorilor rurali / V. Trofimov, C. Tcaciuc // Economie şi Sociologie.- 2005.-Nr.2.- P.48-55.

Trofimov, Victoria. Valorificarea factorului uman în R.Moldova: între cifre şi realitate / V. Trofimov,
C. Tcaciuc // Economie şi Sociologie .- 2005.- Nr.1.- P.40-46.

Trofimov, Victoria. Învăţământul economic modern: cultivarea unui nou sistem de valori la
generaţia tânără // Economie şi Sociologie.- 2004.-P.20-27.

Trofimov, Victoria. Axele unui nou sistem de valori ale mişcării cooperatiste din Republica
Moldova în condiţiile globalizării economiei mondiale / V. Trofimov, C. Melinte // Buletin
ştiinţific jubiliar: UCCM la 10 ani: Ed. Jubiliară / MOLDCOOP, UCCM. – Ch.: UCCM, 2003.-
P.111-117.

Trofimov, Victoria. Argumente în favoarea reformei asistenţei de sănătate ca componentă a


politicii sociale în Republica Moldova // Economie şi Sociologie. - 2003.- Nr. 3.- P.81-86.

3
Trofimov, Victoria. Globalizarea şi impactul ei asupra tehnologiilor informaţionale / V. Trofimov,
A. Gribincea, S. Sofronie, O. Dimo // Economie şi Sociologie. – 2003.- Nr.3 .- P.69-76.

Trofimov, Victoria. Posibilităţi de reducere a şomajului în R.Moldova în condiţii de globalizare a


economiei mondiale // Economie şi sociologie.- 2002.- Nr. 2.- P.33-41.

Trofimov, Victoria. Modificări structurale ale evoluţiei şomajului în Republica Moldova / V.


Trofimov, A. Izman // Economie şi sociologie. - 2002.- Nr.1.- P.81-88.

Trofimov, Victoria. Dezvoltarea micului business ca factor de creştere a nivelului de ocupare al


populaţiei // Economie şi sociologie. – 2001.- Nr.4.- P.61-67.

Trofimov, Victoria. Oportunităţi de soluţionare a problemelor ocupaţionale în unele medii


defavorizate din R.Moldova // Economie şi sociologie. – 2001.- Nr.3.-P.91-94

Trofimov, Victoria . Securitatea socială: esenţă, noţuiuni de bază, asigurarea ei / V. Trofimov, A.


Rojco, Z. Stremenovski // Economie şi sociologie. – 2001.- Nr.2.-P.22-29.

Trofimov, Victoria. Problemele ocupării şi şomajului în curentele moderne ale „noii economii a
muncii” // Economie şi sociologie. – 2000.-Nr.1.- P.18-25.

Трофимов, Виктория. Законодательное обеспечение функционирования системы


социального партнерства / В. Трофимов, А. Рожко, З. Стременовски // Economie şi
sociologie. -2000.- Nr.2.- P.92-101.

Trofimov, Victoria. Aspecte socio-demografice ale comportamentului şomerilor indemnizaţi / V.


Trofimov, I. Holban // Economie şi sociologie. – 1999.- Nr.1.- P.57-65.

Trofimov, Victoria. Atitudinea cauzal-determinativă a şomerilor indemnizaţi privind reâncadrarea


lor în câmpul muncii // Economie şi sociologie. – 1998.- Nr.3.- P.42-46.

Trofimov, Victoria. Şomajul în Moldova – realitate dură a perioadei de tranziţie // Economie şi


sociologie.- 1998.- Nr.1.- P.25-33.

Articole, prezentate la conferințe internaţionale peste hotarele Republicii Moldova

Trofimov, Victoria. Development opportunities for Eastern European countries: multicultural


experiences arising from the management of academic mobility / V. Trofimov. // Language and
Literature in the Context of Intercultural Communication: Materiale conf. intern., Vanadzor, 18-
19 Octombrie, 2016 / Universitatea de Stat din Vanadzor, Armenia. – Vanadzor : SUV, 2016. - P.
352-358. - ISBN 978-9939-875-00-2.

Trofimov, Victoria. The role of information and democratic media in modern economy. The case
of Romania in post-socialist transition period. / V Trofimov, P.Frasila. // Institutional
development of socio-economic systems: national economy in the world area: International
conference: Materiale conf. intern., Poltava, 27-28 Mai, 2016 / Universitatea de economie și
comerț din Poltava, Ukraina. – Полтава : ПУЭТ, 2016. - P. 109-111. - ISBN 978-966-184-235-
8.

Trofimov, Victoria. Национальные особенности организации PhD-образования в процессе


построения и качественного совершенствования общеевропейского пространства знаний.

4
/ V. Trofimov, A.Tshuguryan, N.Srapyan // Quality of higher education: modern trends and
development prospects of educational activities of institutions of higher education: Materiale
conf. intern., Poltava, 18-19 Februarie, 2016 / Universitatea de economie și comerț din Poltava,
Ukraina. – Полтава : ПУЭТ, 2016. - P. 18-22. - ISBN 978-966-184-220-4.

Trofimov, Victoria. Development and management opportunities of cross-border cultural


cooperation as element of sustainable development in Siret-Prut-Nistru Euroregion / V.
Trofimov, O.Dabija // Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor
transfrontaliere”: Materiale conf. intern., ediţia XII, Iaşi, 6 noiembrie 2015, Vol. XXIII. /
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi, România.- Iaşi: Tehnopress, 2015.-
P.97-104. - ISBN 978-606-687-221-8.

Trofimov, Victoria. Роль международных финансовых органов в совершенствовании


менеджмента экономики услуг . / V. Trofimov, L. Anton // Проблеми та перспективи
розвитку фінансів у сучасному світі: Materiale conf. intern., Poltava, 22-23 Octombrie, 2015 /
Universitatea de economie și comerț din Poltava, Ukraina. – Полтава : ПУЭТ, 2015. - P. 42-46.
- ISBN 978-966-184-217-4.

Trofimov, Victoria. Роль информационных технологий в менеджменте международной


деятельности университета как средства продвижения ценностей Болонского процесса. /
V. Trofimov, K. Kyrichenko // Mаркетингова діяльність підприємств: сучасний
зміст: Materiale conf. intern., Poltava, 28-29 Mai, 2015 / Universitatea de economie și comerț
din Poltava, Ukraina. – Полтава : ПУЭТ, 2015. - P.170-173. - ISBN 978-966-184-210-5

Trofimov, Victoria. Migration challenges in the context of regional development: causes, effects,
management issues / V. Trofimov // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та
управління: Materiale conf. intern., Poltava, Decembrie, 2014 / Universitatea de economie și
comerț din Poltava, Ukraina. – Полтава : ПУЭТ, 2015. - P. 96-100. - ISBN 978-966-184-193-1

Trofimov, Victoria. Economic and social problems related to migration processes and the role of
the associative sector in addressing them / V. Trofimov, C. Melinte // Contemporary
Issues in Economy and Technology: Materiale conf. intern., Split, June 19-21, 2014 /
University of Split, Split, Croatia.- Split: Conference Proceedings DVD, 2014.- P. 47-56.
- ISBN 978-953-7220-15-0

Trofimov, Victoria. Роль профессиональной подготовки в высшей школе как фактор


повышения конкурентоспособности выпускников: национальный и
международный опыт// Качество высшего образования: факторы формирования
конкурентоспособности выпускников: Materiale conf. intern., Poltava, Ukraina, 23-24
Ianuarie 2014 / Полтавский Университет Экономики и Торговли, Poltava, Ukraina.-
Poltava: ПУЭТ, 2014.- P.203-208.

Trofimov, Victoria. Improvement of the management of the academic activity in the context of
information technologies/ V. Trofimov, L. Savga // International Scientific-Practical
Conference: Kutaisi, Georgia, October 26-27, 2013/ Kutaisi University, Georgia &
Koblenz-Landau University, Germany.- Kutaisi:, 2013.- P.231-234.

5
Trofimov, Victoria. Correlation of the configuration of educational services to the labor market
needs in the field of tourism as a factor of sustainable development management / V.
Trofimov, O. Liviţchi // Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile:
Actualitate şi perspective: Materiale conf. intern., România, mai 2011 / Institutul de
Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi-Vatra Dornei, România.- Iaşi:
Tehnopress, 2011.- P.9-20.

Trofimov, Victoria. Turismul rural în RM. Perfecţionarea infrastructurii prin prisma exigenţelor
biodiversităţii ca element al dezvoltării sustenabile / V. Trofimov, O. Liviţchi // Turismul
rural românesc: Actualitate şi perspective: Materiale Sesiune şt. inernt., România, mai
2010 / Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi-Vatra Dornei.- Iaşi :
Tehnopress, 2010.-P.52-58.

Trofimov, Victoria. Aspecte aplicative ale fenomenului de sărăcie în Republica Moldova / V.


Trofimov, N. Şonţu // Zilele academice ieşene. Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane:
Materiale conf. şt. intern., România, 2009 / Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.
Zane”,Iaşi, România.-România:Ed. Argonaut, 2009.- P.379-402.

Trofimov, Victoria. Dezvoltarea durabilă şi turismul rural în RM în contextul Euroregiunii Siret-


Prut-Nistru: deficienţe, gestiune, oportunităţi pentru resursa umană // Zilele academice ieşene.
Dezvoltarea economico-socială durabilă în cadrul euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere :
Materiale conf. şt. intern., România, 2009 / Institutul de Cercetări Economice şi Sociale
„Gh.Zane”, Iaşi, România.- România: Ed. Tehnopress, 2009.- P.280-288.

Trofimov, Victoria. Politica regionalizării în procesul de globalizare / V. Trofimov, N Badan //


Materiale conf. şt. intern.: Foreign economic activity: regional aspect.- Ucraina, Odesa :
Universitatea Economică de Stat, 2009.- P.132-138.

Trofimov, Victoria. Aprecieri şi probleme ale potenţialului Republicii Moldova în cadrul


circuitului internaţional de turism rural // Turismul rural românesc: actualitate şi perspective:
Materiale Sesiune şt. inernt., mai 2008, România / Institutul de Cercetări Economice şi Sociale
„Gh.Zane”, Iaşi-Vatra Dornei, Ro mânia.- Iaşi: Performantica, 2008.- P.238-249.

Trofimov, Victoria. Utilizarea potenţialului uman naţional şi provocările economiei moderne //


Zilele academice ieşene. Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi
incertitudine : Materiale conf. şt. inernt., România, sept. 2008: ed. XXIII / Institutul de
Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi, România. – România: Ed. Performantica, 2008.-
P.162-169.

Trofimov, Victoria. Imperativele dezvoltării turismului rural în Republica Moldova ca oportunitate


de valorificare a potenţialului autohton / V. Trofimov, O. Sârbu // Turismul rural românesc şi în
R.Moldova: Materiale conf. şt. intern., mai 2007, România / Institutul de Cercetări Economice şi
Sociale „Gh.Zane”, Iaşi-Vatra Dornei, România.- Iaşi: Performantica, 2007.- P.237-240.

Trofimov, Victoria. L’influence des processuses migratoires sur les caracteristiques du potentiel
humain national / V. Trofimov, G. Laiu // Identitate, globalizare şi universalitate in Europa
Centrală şi de Est: Materiale conf. şt. intern., mai 2006 România: Vol.1 / Sibiu: Univ. „Lucian
Blaga”.-România: S. n., 2006.-P. P.455-458.

Trofimov, Victoria. Foreigh direct investments in context of globalisation / V. Trofimov, E. Sava //


Identite, globalization and Universalitate the Eastern and Central European Economic Area:

6
Materiale conf. şt. inernt., mai 2006, România: Vol. 1 / Sibiu, Univ. „Lucian Blaga”.-
România:S.n.,2006.-P.414-419.

Трофимов, Виктория. Активизация познавательной составляющей образовательного


процесса //Materiale сonf. şt. intern.: Наука и кооперативное образование”: 175 лет
потребительской кооперации России.-M., 2006.- C.393-394.

Trofimov, Victoria. Probleme actuale ale pieţei muncii din Republica Moldova // Finanţele şi
integrarea în Uniunea Europeană: Materiale conf. şt. intern., 25-26 noiembr. 2004.-Buc.:
S.n.,2004.- P.317-322.-ISBN 973-594-623-8.

Trofimov, Victoria. Probleme şi direcţii prioritare de perfecţionare a gestiunii fluxurilor migratorii


ale populaţiei în Republica Moldova // Materiale conf. şt. interen. - România, Bacău, 2003.-
P.251-257.

Трофимов, Виктория. Основные направления и проблемы интеграции Республики


Молдова в мировую экономику / В. Трофимов, Е. Малека // Проблемы развития малого и
среднего бизнеса: Materialele conf. şt. intern.– Kazahstan, Samarcand, 2003-C.158-159.

Трофимов, Виктория. Повышение уровня занятости населения как основы экономической


безопасности в условиях переходной экономики // Васильевские чтения: национальные
традиции в торговле, экономике, политике и культуре: Materialele conf. şt.-met. intern.- M.:
S.n., 2002.-P.50-53.

Articole, prezentate la conferințe internaționale, organizate în Republica Moldova

Trofimov, Victoria. Modalităţi de eficientizare a managementului cultural din Republica


Moldova / V. Trofimov, O. Dabija // Economic growth in conditions of globalization: Materiale
conf. şt.-practică intern. a INCE, 15-16 oct. 2015, Ed. a X-a, Chşinău. Vol.1.- Ch.: Ed. INCE,
2015.- P.253-256. - ISBN 978-9975-4185-1-5.

Trofimov, Victoria. Безработица в левобережье Республики Молдова и факторы, влияющие


на ее сокращение. / V. Trofimov, С. Caușan // «Общество в эпоху перемен: формирование
новых правовых и социально-экономических отношений»: Materiale conf. intern.,
Московская академия экономики и права. Filiala din Tiraspol, 23-24 Aprilie, 2015.- Tiraspol,
Republica Moldova, 2015. – P. 51-64. - ISBN 978-9975-3027-5-3.

Trofimov, Victoria. Gestiunea formării profesionale universitare în contextul dilemei „cerere -


ofertă” pe piaţa muncii în condiţii de internaţionalizare // Integrarea specialistului cu studii
superioare pe piaţa muncii: Aspecte naţionale şi internaţionale: Materiale conf. şt.-practică
intern., 21-22 oct. 2011, Bălţi / Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, R.Moldova.- Bălţi,
2012.- P.15-22.

Trofimov, Victoria. Unele aspecte ale asigurării securităţii economice a Republicii Moldova ca
precondiţie a dezvoltării durabile în contextul economiei mondiale actuale / V. Trofimov, S.
Moraru, P. Uncu, V. Moraru // Creşterea economică în condiţiile globalizării: Materiale conf. şt.-
practică intern. a IEFS, 21-22 oct. 2011, Chşinău.- Ch.: Ed.IEFS, 2011.- P.342-347.

Trofimov, Victoria. Migraţia şi dezvoltarea: impactul remitenţelor asupra economiei ţărilor de


origine ale migranţilor / V. Trofimov, A. Cuşnir, S. Moraru // Materiale conf. şt.-practică intern.,
21-22 sept. 2011, Chişinău / ASEM. - Ch.: S.n., 2011. - P.368-372.

7
Trofimov, Victoria. Training quality in the context of european values: problems and solutions /
V. Trofimov, T. Mereniuc, A. Trofimov // Implementarea Sistemului de Management al Calităţii
în cadrul învăţămîntului superior: Aspect practic şi ştiinţific: Materiale conf. şt.-practică intern.,
Chişinău, 4-5 noiemb. 2010/ Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.-Ch.:UCCM,
2011.-P.145-150.

Trofimov, V. Analiză comparativă a funcţionării pieţei muncii în Republica Moldova şi


România / V. Trofimov, A. P. Haller // Creşterea economică - prioritate naţională în contextul
integrării în Uniunea Europeană: Materiale conf. şt. intern., Chişinău, oct. 2008. - Ch.: CEP
USM, 2008.-P.415-418.

Trofimov, Victoria. Educaţia şi cultura – factori importanţi ai egalităţii de şanse, creşterii şi


dezvoltării economico-sociale / V. Trofimov, A. P. Haller // Materiale conf. şt. intern.: Instruirea
şi cercetarea: modalităţi de integrare. Chişinău, 2008. –
Ch.: Ed. ASEM, 2008.- P.231-238.

Trofimov. Victoria. Unele exigenţe în formarea economistului în contextul societăţii


cunoaşterii // Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare: Materiale conf. şt. intern.,
Chişinău, 2008 . - Ch.: Ed. ASEM, 2008.- P.226-231.

Trofimov, Victoria. Poverty and inequality: characteristics of fragile states / V. Trofimov, N.


Motîli // Materiale simp. şt. intern., 21 oct. 2008: Lucrări ştiinţifice: Vol.22, Economie /
Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Ch.:S.n., 2008.- P.65-69.

Trofimov, Victoria. Systemic transformation in the context of european integration V. Trofimov,


O. Şoimu // Materiale simp. şt. intern., 21 oct. 2008: Lucrări ştiinţifice: Vol.22, Economie /
Universitatea Agrară de Stat din Moldova.- Ch.:S.n.., 2008.- P.180-183.

Trofimov. Victoria. Oportunităţi de valorificare a potenţialului de muncă în condiţiile noii economii


/ V. Trofimov, A. Cuşnir // Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a RM şi experienţe
de dezvoltare a altor ţări: Materiale conf. şt. intern. / Universitatea de Stat din Moldova.
-Ch.:S.n.,2007.-P.14-16.

Trofimov, Victoria .Unele tendinţe în relaţiile economice externe / V. Trofimov, S. Maximilian,


Al. Gribincea // Materiale conf. şt.-practică intern.: Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene, IRIM, 2007.- Ch.: S.n., 2008.-P. 323 ;12-15.

Trofimov, Victoria. Problematica formării intelectualului societăţii / V. Trofimov, S. Maximilian //


Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere: Materiale conf. şt.
intern., 28 sept. 2006: Vol.2 Seria «Ştiinţe socioumanistice” / Universitatea de Stat din Moldova
– Ch.: U.S.M., 2006.- P. 207-208.

Trofimov, Victoria. Perfecţionarea proceselor de recrutare – selecţie – angajare în R.Moldova //


Analele Academiei de transporturi, informatică şi Comunicaţii. Materiale conf. şt. intern. - Ch.:
Evrica, 2005.-P.7-15.

Трофимов, Виктория. Некоторые аспекты эволюции международной институциональной


среды организации трудовой деятельности // Ecuaţii Integrale şi Modelarea Problemelor
Aplicative: Materiale conf. şt. intern.- Ch.:S.n. , 2005. -P.

8
Trofimov, Victoria. Consideraţii privind crearea şi stimularea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică
a studenţilor // Cooperaţia de consum din Moldova la 135 de ani: Materiale Conf. Şt. Jubiliară a
corpului profesoral – didactic de la UCCM.- Ch.: UCCM., 2004.- P.47-50.

Trofimov, Victoria. Unele aspecte practice privind aprofundarea cunoaşterii teoriei economice /
V. Trofimov, S. Bodeanu // Materiale Conf. Şt. anuală a corpului profesoral – didactic a UCCM.-
Ch.: UCCM, 2004.-P.33-37.

Trofimov, Victoria. Actualizarea ideilor economice din opera lui Dimitrie Cantemir: aprecieri şi
învăţăminte / V. Trofimov, S. Bodeanu // Buletin ştiinţific jubiliar: UCCM la 10 ani: Ed.
Jubiliară / MOLDCOOP, UCCM. – Ch.: UCCM, 2003.-P.99-103.

Trofimov, Victoria. Aprecieri empirice privind perfecţionarea predării disciplinei “Economie


politică şi doctrine economice” / V. Trofimov; UCCM // Materiale conf. şt. intern. anuală a
UCCM.- Ch.: UCCM, 2003.-P.329-332.

Trofimov. Victoria. Comerţul extern al Republicii Moldova: realităţi şi perspective / V. Trofimov,


E. Maleca // Symposia professorum: Materiale conf. şt.; 10-11oct. 2003: Seria Economie.- Ch.:
U.L.I.M., 2003 .-P.43-47.

Trofimov, Victoria. Politici socio-economice ale statului în mediul rural prin prisma evoluţiei
mişcării cooperatiste în R.Moldova / V.Trofimov, C. Melinte // Materiale conf. şt. intern. - Ch.:
A.S.E.M., 2003.- P.193-200.

Трофимов, Виктория. Научные исследования сотрудников кафедры и их использование в


образовательном процессе / В. Трофимов; UCCM // Materiale Seminar metodic intern. al
Universităţilor Cooperatiste din CSI.-Ch.:UCCM, 2003.-P.44-51.

Trofimov, Victoria. Direcţii de perfecţionare a politicii de ocupare în Republica Moldova //


Politica socială şi problemele ameliorării calităţii vieţii: Materiale conf.- Ch.: A.Ş.M., 2002.-
P.214-216.

Trofimov, Victoria. Impactul politicii sociale asupra nivelului de trai al populaţiei / V. Trofimov,
A. Izman // Politica socială şi problemele ameliorării calităţii vieţii: Materiale conf. -Ch.:
A.Ş.M., 2002.- P.142-144.

Trofimov, Victoria. Tendinţe noi ale şomajului contemporan ca problemă mondială majoră //
Probleme regionale în contextul procesului de globalizare: Materiale simp. intern. - Ch.: ASEM,
2002.- P.292-295.

Trofimov, Victoria. Precarizarea ocupării ca factor ce potenţează criza familiei // Particularităţi


şi tendinţe ale proceselor demografice în R.Moldova: Materiale conf. intern.- Ch.: A.Ş.M., 2001.-
P.106-113..

Trofimov, Victoria. Necesităţi de ameliorare a ocupării potenţialului de muncă în perioada de


tranziţie // Teoria şi instruirea economică în sprijinul reformelor.: Materiale conf. - Ch.: AŞM –
IREI.- 2000.-P.56-57.

Trofimov, Victoria. Perfecţionarea cadrului legislativ ca factor de optimizare a utilizării forţei de


muncă // Legi, legităţi şi legislaţie în teoria şi practica economică : Materiale conf. şt.-metodică .
- Ch.: ASEM, 2000.-P.86-88.

9
Trofimov, Victoria. Specificul şomajului în Republica Moldova şi impactul acesteia asupra
practicilor de personal în întreprindere // Realizări şi tendinţe în implementarea mecanismelor
economiei concurenţiale : Simp. şt. intern., 22-23 apr. 1999: Materiale şi sinteze: Vol. 1 /
MOLDCOOP, UCCM, Univ. “George Bacovia”, România.-Ch.:UCCM,2000.-P.79-80.

Trofimov, Victoria. Particularităţi ale comportamentului şomerilor în aglomeraţia urbană //


Materiale conf. intern.: Dezvoltarea durabilă a teritoriilor şi factorului uman în localităţile R.
Moldova . - Ch.: Primăria oraşului şi Ministerul Dezvoltării Teritoriului din RM, 1999.- P.134-
135.

Trofimov, Victoria. Şomajul în Moldova: tendinţe şi posibilităţi de atenuare a impactului său


social // Materiale Conf.: Probleme sociale ale reformării societăţii: speranţe, realizări,
perspective.- Ch.: A.Ş.M., 1998.-P.61-62.

Lucrări metodico-didactice

Trofimov, Victoria. Managementul Relațiilor Economice Internaționale. Ghid metodic / V.


Trofimov, S. Moraru, O. Livițchi.- Ch.: UCCM, 2013.- 64 p.- ISBN 978-9975-114-35-6.

Trofimov, Victoria. Ghid metodic privind organizarea şi desfăşurarea practicii de producţie şi de


licenţă pentru specialitatea „Economie generală” / V. Trofimov, A. Tabarcea, I. Barcari, M.
Hămuraru..- Ch.: “Totex-Lux”, 2007.-38 p.-ISBN 978-9975-9953-3-7.

Trofimov, Victoria. Ghid metodic privind organizarea şi desfăşurarea practicii de producţie şi de


licenţă pentru specialitatea „Relaţii economice internaţionale” / V. Trofimov, A. Tabarcea, L.
Castraveţ; USM .- Ch.: CEP USM, 2007.- 37 p.-ISBN 978-9975-917-90-2.

Trofimov, Victoria. Îndrumări metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă la


specialitatea „Economie generală” / V. Trofimov, I. Barcari; Universitatea de Stat din Moldova. –
Ch., 2007.- 38 p.

Trofimov, Victoria. Îndrumări metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă la


specialitatea Economie mondială şi REI / V. Trofimov, A. Şuşu-Ţurcan; Universitatea de Stat din
Moldova. – Ch., 2007.- 38 p.-ISBN 978-9975-70-106-8

Trofimov, Victoria. Metodologia elaborării şi susţinerii tezelor de curs la disciplina


“Economics”/ V. Trofimov A. Cuşnir, M. Hămuraru, S. Bodeanu; USM.-Ch., 2007.- 17 p.-ISBN
978-9975-9953-4-4.

Trofimov, Victoria. Indicaţii metodice privind elaborarea compartimentului economic al tezelor


de licenţă / V. Trofimov, O. Sârbu; UCCM.- Ch.: UCCM, 2005.-26 p.-ISBN 9975-64-023-0.

Trofimov, Victoria. Teorie economică: Suport aplicativ de curs / V. Trofimov, O. Sârbu; UCCM.-
Ch.: UCCM, 2005.-48 p.

Трофимов, Виктория. Сборник тестов по экономической теории / В. Трофимов, O. Сырбу;


UCCM.- Ch.: UCCM, 2005.-52 p.

Trofimov, Victoria. Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor anuale la disciplinеle


“Economie politică şi Doctrine economice” şi “Micro-macroeconomie” / V. Trofimov, S.
Bodeanu, O. Sârbu; UCCM.-Ch.: UCCM, 2004.-30 p

10
Trofimov, Victoria. Programa cadru la disciplina “Economie politică şi doctrine economice” / V.
Trofimov, S. Bodeanu, O. Sârbu; MOLDCOOP, UCCM.- Ch.: UCCM, 2004. - 24 p.-ISBN
9975-929-15-x.

Трофимов, Виктория. Программа по дисциплине «Политэкономия и экономические


доктрины» / V. Trofimov, S. Bodeanu, O. Sârbu; UCCM.-Ch.: UCCM, 2004.-24 p.-ISBN 9975-
929-14-1.

Трофимов, Виктория. Методические указания для разработки и защиты курсовых работ по


дисциплинам «Политэкономия и экономические доктрины» и «Микро-макроэкономика» /
V. Trofimov, S. Bodeanu, O. Sârbu; UCCM.- Ch.: UCCM, 2004. - 64 p.

11