Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

A.Algoritm introductiv

Unitatea de învățământ: Școala cu clasele I-VIII Sânnicolau Român


Profesor: Pop Angela
Clasa a VI-a
Data:
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Geografie
Ora:
Locul desfășurării:sala de clasă
Unitatea de învățare: Europa vestică (atlantică)
Lecția: Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Caracteristici naturale
Tipul lecţiei: formare de competențe /mixtă
Competențe generale:
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;
3. Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru;
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;
6. Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului
geografic;
8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspective
dezvoltării durabile.
Competențe specifice:
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici şi utilizarea lor în contexte cunoscute sau în contexte
noi;
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale specifice geografiei Europei Vestice;
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor şi culorilor convenţionale ;
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei
Vestice;
6.1. Explicarea diversităţii umane şi culturale a Europei Vestice realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare ;
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic european.
Obiective ale evaluării: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili :
Cognitive:
Oe1 - să opereze cu noțiuni însușite în lecțiile unității de învățare Europa vestică
Oe2 - să identifice poziția geografică a țărilor din Europa vestică
Oe3 - să caracterizeze clima , populația și economia țărilor din Europa vestică(atlantică)
Formative:
Oe4 - să localizeze pe suport cartografic elementele geografice ale Europei vestice(atlantice)
Atitudinale:
Oe5 - să – și formeze o atitudine pozitivă pentru cunoaștere ; să-și exprime opinia față de defrişări,
de poluare şi de protecţia mediului.
Strategii: dirijată, explicativ - conversativă
Valori și atitudini vizate:
-Relaţionarea pozitivă cu colegii de clasă şi colegii din echipă;
-Dezvoltarea unei gândiri critice şi flexibile.

Metode:
Expozitiv-euristice: M1-expunerea; M2- explicaţia, M3-conversaţia euristicã
Interactive: M4-comparaţia, M6- problematizarea, M7-demonstraţia, M8-lucrul cu harta M9-joc geografic
Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematicã, fisã de lucru
Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualã, perechi
Resurse:
- Umane- 33 elevi ,1 cadru didactic
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale- RM1: Programa şcolarã
R M2: Macroproiectarea didacticã, proiectarea unităţilor de învăţare
RM3-manualul -Geografia continentelor- Europa,
- izvoare cartografice:RM4- Harta Europei,harta fizică a Regatului Unit
RM5 –atlase geografice
RM6-imagini pe suport digital
- izvoare narative: RM7 lectura
Lectură: Arhipeleagul britanic, cel mai extins şi mai important din Europa, cuprinde două insule
mari, Marea Britanie şi Irlanda, precum şi foarte multe alte insule şi grupuri de insule mai mici.
Acest teritoriu este ocupat în cea mai mare parte de Regatul Unit, un stat care include patru
regiuni cu caracteristici istorice şi culturale distincte: Anglia, Ţara Galilor, Scoţia (în Marea
Britanie) şi Irlanda de Nord (parte nord-estică a Irlandei; restul insulei este ocupat de Republica
Irlanda).(Primul meu Atlas Geographic, pagina 26)
Bibliografie:
Daniela, Strat, Manuela Popescu (1998), Geografia continentelor- Europa, Editura Teora
Dulamă, Maria (2010), Didactică axată pe competențe, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca
Elisaveta, Roșu (coord.) (2009), Ghid metodologic de proiectare a instruirii didactice
pentru învățământul preuniversitar, Oradea.
Ielenicz, M; Erdeli, G; Marin,I (2007), Dicționar de termeni geografici pentru gimnaziu
și liceu, Editura Corint, București.
Mândruț, O (2004), Atlas geografic general, Editura Corint, București
Lungu, M.(2004), Statele lumii , Editura Steaua Nordului, Constanța
Internet- National Geographic
w.w.w.travel –images.com
Istituto Geografico De Agostini (2003), Primul atlas geographic, Editura Humanitas
Educațional, București.
Schema lecție

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Caracteristici naturale

I Poziția geografică:
-pe continent -înV Europei
Vecini,limite: -Irlanda
V și N-Oceanul Atlantic
E-Marea Nordului
S-Marea Mânecii
Regiuni istorice: Anglia, Ţara Galilor, Scoţia, Irlanda de Nord
II. Condițiile naturale

1.Relieful :
Munții: Grampiani (Scoția), Penini (Anglia), Cambrieni (Țara Galilor)
Podișul Cornwall
Câmpia: Angliei de Sud sau a Londrei
2. Clima : temperat-oceanică
3.Apele : Severn, Tamisa, Trent
4.Vegetația: păduri de foioase,
Pășuni
Demers didactic

Secvenţele Conţinuturi Obiective Activitatea Activitatea elevului Res. Res. Evaluare


didactice vizate profesorului mat Proc
ale
evaluării

Moment -absenţe -rãspund cerinţelor


organizator -organizeazã materialele -pregãtesc
ic şi clasa materialele solicitate
-creeazã un climat
cooperant
- Adreseaza interogații
Reactualiz conţinuturi: Frontală
de control privitoare la
area
FRANȚA conținuturile predate și -elaboreazã M5
cunoştinţel
invățate anterior rãspunsuri obs.
or/evaluare
Verificarea temei sistematicã
pentru acasă. -autoevalueazã

Evocare Titlul -solicitã elevilor sã Elevii identifică RM6 M3


observe câteva imagini imaginile şi îşi
Regatul Unit al RM4 M4
-noteazã pe tablã titlul notează în caiete
Marii Britanii
lecţiei titlul lecţiei.
și al Irlandei de
-precizeazã ce trebuie să
Nord.
ştie la sfârşitul orei şi de
Caracteristici
ce este important să
naturale
dobândească noi
cunoştinţe.
-organizeazã învãţarea

-titlul lecţiei
-Asigurã:
Dobândire
Regatul Unit al a) cunoaşterea/receptare
a de noi
Marii Britanii și al Oe1 a/învãţarea Elevii observa harta, R M 3 M2
cunoştinţe Irlandei de Nord. -Folosind harta fizică – identifică elementele
Caracteristici ”Marea Britanie și cadrului natural, fac Observarea
naturale –
Oe2 Irlanda”, elevii sunt ierarhizări, RM7 M4 sistematică
Noțiuni dirijați să identifice și caracterizează,
conţinuturi: să localizeze poziția localizează, explică
Oe6 geografică şi vecinii R. şi demonstrează, RM4 M3
-Poziția geografică U, regiunile istorice,
elementele cadrului
natural, să ierarhizeze RM5
relieful in funcţie de Se fac localizări pe
Oe4 M3
inalţime, să scoată în hărţile din atlase şi pe
observarea
-condițiile evidenţă specificul harta mare. RM3
naturale: sistematică
cadrului natural in
cadrul Europei vestice, M7
Oe3 caracterizând elementele
acestuia..
1.Relieful : -imparte fişele de lucru Completează exerciţiul
şi solicită completarea denumirile unităţilor
lor cu unităţile de relief de relief utilizând
Oe5 identificate. harta fizică a R. U.

Clima : b) înţelegerea noilor


conţinuturi RM4
- explică legătura între Formulează
3.Apele : M2
componentele răspunsuri sub frontala
identificate şi îndrumarea orala
4.Vegetația: particularităţile profesorului.
climatice;

c) analiza analizează imaginile RM4 M8


-Coordonează analiza şi M7 observarea
relaţiei dintre formulează sistematică
componentele răspunsuri sub M5
identificate şi îndrumarea
vegetaţie profesorului.

-identifică pe baza RM3


d) sinteza unor imagini
modalităţi de
protejare a naturii RM6 M1
Solicită elevilor opinii
privind diversitatea Formulează opinii, RM7 M8
faptelor geografice din argumentează M4
ţară

Stimularea Crearea unei Oe5 Creeazã o situație - RM4 M6 verificare


-analizează,suprapun
performanţ probleme problemã întrebându-i frontala
Oe7 mintal hărţile M8
ei pe elevi ex. De ce orala
parcurse în timpul
Regatul Unit este cea
activităţii de predare-
mai puțin împădurită
învăţare, explică şi
argumentează.
țară atlantică?

Fixarea Se realizează prin joc Elevii sunt atenți la RM3 M9 Apreciere


cunoștințel geografic . regulile jocului și verbală
or rezolva cerințele
Fiecare elev care
Analizează răspunsurile.
raspunde corect
primeste puncte,
câştigă elevul cu
punctajul cel mai
mare.

Tema Recomandã: -noteazã


pentru aprofundarea
acasã cunoştinţelor asimilate
prin citirea lecţiei acasã
-Analizeazã critic, -se raporteazã la
Evaluarea
laudã, ierarhizeazã, aprecieri
decide/noteazã