Sunteți pe pagina 1din 19

Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi” Peştişani VIZAT,

Comuna Peştişani, Sat. Peştişani, Jud. Gorj DIRECTOR, ŞEF CATEDRĂ


Tel/Fax 0253/277113
E-mail: gsipeştişani@yahoo.com
Site: http://gsipestisani.licee.edu.ro
Prof.Anghel Manuela
Clasa a XII-a
2h/sapt.
Manual:Upstream Advance C1

PLANIFICARE ANUALA LA LIMBA ENGLEZA/ L2/ filiera tehnologica


An scolar 2016/2017
CLASA aXII-a

NR. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE NR. SEM. Observații


UNITATE - TEME ORE I.,II./
- ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII SAPT
- FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII
1. Recapitulare 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 2 I.S1
Reactualizarea unor elemente de vocabular specific studiat în specialitate relevante pentru a rezolva o
anul anterior. sarcină de lucru
Folosirea adecvata a unui vocabular specific, relevant pentru 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
domeniul ocupational. clarificarea sensului mesajului
Informatii factuale pe teme de interes .profesional:instructiuni,
explicatii, specificatii de produse si servicii. 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
Exersarea unor structuri gramaticale cunoscute în contexte noi. instrucţiuni orale de operare
Transferul informatiilor in diverse forme de prezentare: tabele, 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
grafice, notite. unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
Realizarea de operatii modificare de operatii, luare de decizii. unei sarcini de lucru
2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
forme de prezentare
2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
unor texte cu conţinut operaţional
3.2 Formularea clară şi politicoasă a
instrucţiunilor şi solicitărilor
4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
structurate şi cu folosirea de conectori

4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă


adecvate pentru a verifica corectitudinea
informaţiei transmise

4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,


la context şi la tipul de text
2. UNIT 1. SOMETHING TO SHOUT ABOUT. 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 6 I.S2
DOMENIUL OCUPAŢIONAL specialitate relevante pentru a rezolva o I.S3
Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional; sarcină de lucru I.S4
Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
Organizarea locului de muncă (instituţiei, companiei), comportament 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
profesional, deontologie profesională; sentimente exprimate în discuţii cu caracter
Echipamente, activităţi, operaţii şi procese de producţie (în profesional
funcţie de specializare); 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor. clarificarea sensului mesajului
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui instrucţiuni orale de operare
formular 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale domeniul de activitate
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
evenimente, procese unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, unei sarcini de lucru
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi fapte
prezente cu cele trecute 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A exprima opinii / puncte de vedere personale referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale forme de prezentare
A solicita opinii / puncte de vedere personale 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de unor texte cu conţinut operaţional
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
acţiune / faţă de opiniile altora vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
A contrazice opiniile altora profesionale
A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii
(inclusiv despre costuri, preţuri etc.) 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj instrucţiunilor şi solicitărilor
A cere şi a da detalii şi explicaţii 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
A solicita repetarea şi reformularea promovarea de produse şi servicii specifice
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe domeniului ocupaţional
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere,
îndoială, îngrijorare, temere 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A exprima o hotărâre sau o promisiune relevanţi pentru sarcina de lucru
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII: 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri structurate şi cu folosirea de conectori
speciale de utilizare a articolului
4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
Verbul :verbe modale; construcţii cu infinitivul şi cu
informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
participiul, funcţii sintactice ale participiul trecut
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive de activitate
defective de număr, substantive colective
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
comparativul adecvate pentru a verifica corectitudinea
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv.
informaţiei transmise

4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,


la context şi la tipul de text

5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea


acestora cu argumente
5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
înţeleasă, în prezentări
5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
limbaj adecvat la context şi respectând norme
sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
cu interlocutorul

3. UNIT 2. ESCAPE ARTISTS. SELF-ASSESSMENT 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 6 I.S5
MODULE 1 specialitate relevante pentru a rezolva o I.S6
DOMENIUL PERSONAL sarcină de lucru I.S7
Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social,
strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri); 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de sentimente exprimate în discuţii cu caracter
echipă; profesional
Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber). 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: clarificarea sensului mesajului
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
formular instrucţiuni orale de operare
A solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
(inclusiv despre costuri, preţuri etc.) domeniul de activitate
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic / unei sarcini de lucru
săptămânal
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
evenimente, procese referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, forme de prezentare
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
fapte prezente cu cele trecute accepta şi a refuza o ofertă / unor texte cu conţinut operaţional
invitaţie
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
A oferi un obiect în mod politicos profesionale
A exprima mulţumiri
3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A cere scuze
instrucţiunilor şi solicitărilor
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii
A solicita şi a da sfaturi 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
A solicita şi a formula propuneri, sugestii promovarea de produse şi servicii specifice
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul domeniului ocupaţional
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva. 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva relevanţi pentru sarcina de lucru
A exprima diverse grade de certitudine 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
A exprima presupuneri
structurate şi cu folosirea de conectori
A exprima probabilitatea
A exprima acţiuni / stări posibile 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
A exprima cauze şi consecinţe
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
îndoială, îngrijorare, temere de activitate
A formula concluzii
A formula decizii 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
A exprima opinii / puncte de vedere personale adecvate pentru a verifica corectitudinea
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
informaţiei transmise
A solicita opinii / puncte de vedere personale
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de 4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de la context şi la tipul de text
acţiune / faţă de opiniile altora 5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
A contrazice opiniile altora acestora cu argumente
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
A cere şi a da detalii şi explicaţii
explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
A solicita repetarea şi reformularea
înţeleasă, în prezentări
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: Sintaxă:
ordinea cuvintelor; corespondenţa timpurilor 5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
limbaj adecvat la context şi respectând norme
Verbul verbe modale sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, cu interlocutorul
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare,
numerale multiplicative
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv, publicitar,
argumentativ.
4. UNIT 3 . PEOPLE POWER. 6 I.S8
DOMENIUL PERSONAL I.S9
1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de
Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, I.S10
specialitate relevante pentru a rezolva o
strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri); sarcină de lucru
Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de
echipă; 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber). sentimente exprimate în discuţii cu caracter
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: profesional
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic / clarificarea sensului mesajului
săptămânal
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
evenimente, procese instrucţiuni orale de operare
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
fapte prezente cu cele trecute domeniul de activitate
A formula oferte / invitaţii 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
A accepta şi a refuza o ofertă / invitaţie unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune unei sarcini de lucru
A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva
A oferi un obiect în mod politicos 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A exprima mulţumiri referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A cere scuze forme de prezentare

A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza


A solicita şi a da sfaturi unor texte cu conţinut operaţional
A solicita şi a formula propuneri, sugestii
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva. vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
profesionale
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
A exprima diverse grade de certitudine 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A exprima presupuneri instrucţiunilor şi solicitărilor
A exprima probabilitatea
3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
A exprima acţiuni / stări posibile
promovarea de produse şi servicii specifice
A exprima condiţii domeniului ocupaţional
A exprima cauze şi consecinţe
3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
relevanţi pentru sarcina de lucru
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere,
îndoială, îngrijorare, temere 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
A exprima o hotărâre sau o promisiune structurate şi cu folosirea de conectori
A formula concluzii
4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
A formula decizii
informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
A exprima opinii / puncte de vedere personale de activitate
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de adecvate pentru a verifica corectitudinea
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de informaţiei transmise
acţiune / faţă de opiniile altora
4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
A contrazice opiniile altora
la context şi la tipul de text
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
A cere şi a da detalii şi explicaţii 5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
A solicita repetarea şi reformularea acestora cu argumente
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
defective de număr, substantive colective înţeleasă, în prezentări
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează 5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
comparativul limbaj adecvat la context şi respectând norme
Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
numerale multiplicative cu interlocutorul
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi
aproximare; grade de comparaţie
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie,
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională;
corespondenţa timpurilor
Tipuri de texte:Informativ, explicativ, descriptiv,
publicitar, argumentativ.

5. UNIT 4. GROWING CONCERNS. SELF-ASSESSMENT 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 6 I.S11
MODULE 2 specialitate relevante pentru a rezolva o I.S12
DOMENIUL PUBLIC sarcină de lucru I.S13
Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice,
ecologice, strategii de utilizare a resurselor); 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Tinerii şi viaţa comunitară; sentimente exprimate în discuţii cu caracter
Democraţie, civism şi drepturile omului; profesional
Mass-media. 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: clarificarea sensului mesajului
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
evenimente, procese instrucţiuni orale de operare
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi fapte o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
prezente cu cele trecute domeniul de activitate
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
A exprima mulţumiri
A cere scuze unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
unei sarcini de lucru
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii
A solicita şi a da sfaturi 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A solicita şi a formula propuneri, sugestii referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul forme de prezentare
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva.
2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva unor texte cu conţinut operaţional
A exprima diverse grade de certitudine
A exprima presupuneri 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
A exprima probabilitatea vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
A exprima acţiuni / stări posibile profesionale
A exprima condiţii 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A exprima cauze şi consecinţe instrucţiunilor şi solicitărilor
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
îndoială, îngrijorare, temere promovarea de produse şi servicii specifice
A exprima o hotărâre sau o promisiune domeniului ocupaţional
A formula concluzii 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A formula decizii relevanţi pentru sarcina de lucru
A exprima opinii / puncte de vedere personale 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale structurate şi cu folosirea de conectori
A solicita opinii / puncte de vedere personale
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
vedere informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de
acţiune / faţă de opiniile altora de activitate
A contrazice opiniile altora
4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
adecvate pentru a verifica corectitudinea
A cere şi a da detalii şi explicaţii
A solicita repetarea şi reformularea informaţiei transmise
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
Numeralul:numerale ordinale, numerale fracţionare,
la context şi la tipul de text
numerale multiplicative
Verbul: diateza pasivă 5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi acestora cu argumente
aproximare; grade de comparaţie 5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni înţeleasă, în prezentări
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; 5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă limbaj adecvat la context şi respectând norme
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv, sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
argumentativ. cu interlocutorul
6. UNIT5. OUR CHANGING WORLD. 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 6 I.S14
DOMENIUL PUBLIC specialitate relevante pentru a rezolva o I.S15
Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, sarcină de lucru I.S16
ecologice, strategii de utilizare a resurselor);
Tinerii şi viaţa comunitară; 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Democraţie, civism şi drepturile omului; sentimente exprimate în discuţii cu caracter
Mass-media profesional
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene clarificarea sensului mesajului
evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
evenimente, procese instrucţiuni orale de operare
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
fapte prezente cu cele trecute domeniul de activitate
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii
unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A solicita şi a da sfaturi
unei sarcini de lucru
A solicita şi a formula propuneri, sugestii
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva. referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva forme de prezentare
A exprima diverse grade de certitudine 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A exprima presupuneri unor texte cu conţinut operaţional
A exprima probabilitatea
A exprima acţiuni / stări posibile 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
A exprima condiţii vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
A exprima cauze şi consecinţe profesionale
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, instrucţiunilor şi solicitărilor
îndoială, îngrijorare, temere
A exprima o hotărâre sau o promisiune 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
promovarea de produse şi servicii specifice
A formula concluzii domeniului ocupaţional
A formula decizii
3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A exprima opinii / puncte de vedere personale
relevanţi pentru sarcina de lucru
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de structurate şi cu folosirea de conectori
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
acţiune / faţă de opiniile altora informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
A contrazice opiniile altora
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj de activitate
A cere şi a da detalii şi explicaţii 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
A solicita repetarea şi reformularea
adecvate pentru a verifica corectitudinea
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII:
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive informaţiei transmise
defective de număr, substantive colective 4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri la context şi la tipul de text
speciale de utilizare a articolului
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi
5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
aproximare; grade de comparaţie
acestora cu argumente
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie,
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni 5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa înţeleasă, în prezentări
timpurilor;
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv, 5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
argumentativ limbaj adecvat la context şi respectând norme
sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
cu interlocutorul

7. RECAPITULARE . SELF-ASSESSMENT 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 2 I.S 17


MODULE 2 DOMENIUL PUBLIC specialitate relevante pentru a rezolva o
Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, sarcină de lucru
ecologice, strategii de utilizare a resurselor); 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Tinerii şi viaţa comunitară; sentimente exprimate în discuţii cu caracter
Democraţie, civism şi drepturile omului; profesional
Mass-media
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene clarificarea sensului mesajului
evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, instrucţiuni orale de operare
evenimente, procese 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi domeniul de activitate
fapte prezente cu cele trecute
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A solicita şi a da sfaturi unei sarcini de lucru
A solicita şi a formula propuneri, sugestii 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva. forme de prezentare
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A exprima diverse grade de certitudine
unor texte cu conţinut operaţional
A exprima presupuneri
A exprima probabilitatea
A exprima acţiuni / stări posibile
A exprima condiţii
A exprima cauze şi consecinţe
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere,
îndoială, îngrijorare, temere
A exprima o hotărâre sau o promisiune
A formula concluzii
A formula decizii
A exprima opinii / puncte de vedere personale
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de
acţiune / faţă de opiniile altora
A contrazice opiniile altora
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
A cere şi a da detalii şi explicaţii
A solicita repetarea şi reformularea
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII:
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv,
argumentativ

8. UNIT6– A JOB WELL DONE HAPPY NEW YEAR! 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 6 II.S18
DOMENIUL OCUPAŢIONAL specialitate relevante pentru a rezolva o II.S19
Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional; sarcină de lucru II.S20
Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
Organizarea locului de muncă (instituţiei, companiei), comportament 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
profesional, deontologie profesională; sentimente exprimate în discuţii cu caracter
Echipamente, activităţi, operaţii şi procese de producţie (în profesional
funcţie de specializare); 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor. clarificarea sensului mesajului

FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal instrucţiuni orale de operare
A solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale domeniul de activitate
A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic / 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
săptămânal unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, unei sarcini de lucru
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi fapte prezente
cu cele trecute 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva forme de prezentare
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul unor texte cu conţinut operaţional
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
A exprima diverse grade de certitudine 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
A exprima presupuneri vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
A exprima probabilitatea
A exprima acţiuni / stări posibile profesionale
A exprima condiţii 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A exprima cauze şi consecinţe instrucţiunilor şi solicitărilor
A formula concluzii
A formula decizii 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
promovarea de produse şi servicii specifice
A exprima opinii / puncte de vedere personale domeniului ocupaţional
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de relevanţi pentru sarcina de lucru
vedere 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de
structurate şi cu folosirea de conectori
acţiune / faţă de opiniile altora
A contrazice opiniile altora 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
A cere şi a da detalii şi explicaţii
de activitate
A solicita repetarea şi reformularea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive adecvate pentru a verifica corectitudinea
defective de număr, substantive colective informaţiei transmise
Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri
speciale de utilizare a articolului 4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi la context şi la tipul de text
aproximare; grade de comparaţie
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, 5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni acestora cu argumente
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; 5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, înţeleasă, în prezentări
descriptiv,argumentativ 5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
limbaj adecvat la context şi respectând norme
sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
cu interlocutorul

9. UNIT 7 .FIT FOR LIFE. 6 II.S21


DOMENIUL PERSONAL 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de II.S22
Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, specialitate relevante pentru a rezolva o II.S23
strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri); sarcină de lucru
Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de
echipă; 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber). sentimente exprimate în discuţii cu caracter
profesional
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv, argumentativ
1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: clarificarea sensului mesajului
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
formular instrucţiuni orale de operare
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, domeniul de activitate
evenimente, procese 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi unei sarcini de lucru
fapte prezente cu cele trecute
2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii forme de prezentare
A solicita şi a da sfaturi
A solicita şi a formula propuneri, sugestii 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A exprima acţiuni / stări posibile unor texte cu conţinut operaţional
A exprima condiţii 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
A exprima cauze şi consecinţe vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
A exprima opinii / puncte de vedere personale profesionale
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de instrucţiunilor şi solicitărilor
vedere
3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de
promovarea de produse şi servicii specifice
acţiune / faţă de opiniile altora
domeniului ocupaţional
A contrazice opiniile altora
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A cere şi a da detalii şi explicaţii relevanţi pentru sarcina de lucru
A solicita repetarea şi reformularea 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
structurate şi cu folosirea de conectori
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII:
Substantivul:substantive cu plural neregulat, substantive 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
defective de număr. informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
Verbul: verbe modale. de activitate
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie,
4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
de mişcare.
Sintaxă: ordinea cuvintelor. adecvate pentru a verifica corectitudinea
informaţiei transmise

4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,


la context şi la tipul de text
5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
acestora cu argumente
5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
înţeleasă, în prezentări
5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
limbaj adecvat la context şi respectând norme
sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
cu interlocutorul

10. UNIT 8. LIVE AND LEARN .SELF-ASSESSMENT MODULE 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 6 II.S24
3 specialitate relevante pentru a rezolva o II.S25
DOMENIUL EDUCAŢIONAL sarcină de lucru II.S26
Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
Viaţa culturală şi lumea artelor; 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Patrimoniul socio-cultural european; sentimente exprimate în discuţii cu caracter
Repere culturale ale spaţiului lingvistic anglo-saxon – trecut profesional
şi prezent 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: clarificarea sensului mesajului
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive
defective de număr, substantive colective 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, instrucţiuni orale de operare
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; domeniul de activitate
corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă
2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal
unei sarcini de lucru
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui
formular 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale forme de prezentare
A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic /
săptămânal 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, unor texte cu conţinut operaţional
evenimente, procese
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
fapte prezente cu cele trecute A exprima obligaţia / profesionale
necesitatea / interdicţia de a face ceva 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A exprima diverse grade de certitudine instrucţiunilor şi solicitărilor
A exprima presupuneri
A exprima probabilitatea 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
A exprima acţiuni / stări posibile promovarea de produse şi servicii specifice
domeniului ocupaţional
A exprima condiţii
A exprima cauze şi consecinţe 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe relevanţi pentru sarcina de lucru
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
îndoială, îngrijorare, temere
structurate şi cu folosirea de conectori
A exprima o hotărâre sau o promisiune
A formula concluzii 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
A formula decizii de activitate
A exprima opinii / puncte de vedere personale
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
A solicita opinii / puncte de vedere personale adecvate pentru a verifica corectitudinea
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de informaţiei transmise
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de 4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
acţiune / faţă de opiniile altora
la context şi la tipul de text
A contrazice opiniile altora
5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
acestora cu argumente
A cere şi a da detalii şi explicaţii
A solicita repetarea şi reformularea 5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
A solicita şi a da sfaturi înţeleasă, în prezentări
A solicita şi a formula propuneri, sugestii
5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv,
limbaj adecvat la context şi respectând norme
argumentativ.
sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
cu interlocutorul

11. UNIT9. THE IMAGE BUSINESS 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de 6 II.S27
DOMENIUL PERSONAL specialitate relevante pentru a rezolva o II.S28
Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, sarcină de lucru II.S29
strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri);
Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
de echipă; sentimente exprimate în discuţii cu caracter
Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber). profesional
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal clarificarea sensului mesajului
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui
formular 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, instrucţiuni orale de operare
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic / o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
săptămânal domeniul de activitate
A exprima mulţumiri 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A solicita şi a da sfaturi unei sarcini de lucru
A solicita şi a formula propuneri, sugestii
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
A exprima opinii / puncte de vedere personale forme de prezentare
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A solicita opinii / puncte de vedere personale unor texte cu conţinut operaţional
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de
vedere 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
acţiune / faţă de opiniile altora profesionale
A contrazice opiniile altora
3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
instrucţiunilor şi solicitărilor
A cere şi a da detalii şi explicaţii
A solicita repetarea şi reformularea 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
A exprima acţiuni / stări posibile promovarea de produse şi servicii specifice
A exprima condiţii domeniului ocupaţional
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
Verbul: diateza pasivă; verbe modale; construcţii cu relevanţi pentru sarcina de lucru
infinitivul şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
trecut
structurate şi cu folosirea de conectori
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive
defective de număr, substantive colective 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
comparativul
de activitate
Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri
speciale de utilizare a articolului Adverbul: de mod, de loc, 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de adecvate pentru a verifica corectitudinea
comparaţie
informaţiei transmise
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie,
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni 4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; la context şi la tipul de text
corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv, 5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
argumentativ. acestora cu argumente
5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
înţeleasă, în prezentări
5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
limbaj adecvat la context şi respectând norme
sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
cu interlocutorul

12. UNIT 10. SHOP AROUND 6 II.S30


DOMENIUL PUBLIC 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de II.S31
Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, specialitate relevante pentru a rezolva o II.S32
tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor); sarcină de lucru
Tinerii şi viaţa comunitară;
Democraţie, civism şi drepturile omului; 1.2 Identificarea unor opinii, atitudini şi
Mass-media. sentimente exprimate în discuţii cu caracter
profesional
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII:
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui clarificarea sensului mesajului
formular
A solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii instrucţiuni orale de operare
(inclusiv despre costuri, preţuri etc.) 2.1 Identificarea de idei şi opinii necesare pentru
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, o sarcină de lucru în texte pe teme legate de
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale domeniul de activitate
A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic /
2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
săptămânal
unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi,
unei sarcini de lucru
evenimente, procese
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
fapte prezente cu cele trecute forme de prezentare
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii
A solicita şi a da sfaturi 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
A solicita şi a formula propuneri, sugestii unor texte cu conţinut operaţional
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva. 3.1 Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în
vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva profesionale
A exprima diverse grade de certitudine
A exprima presupuneri 3.2 Formularea clară şi politicoasă a
A exprima probabilitatea instrucţiunilor şi solicitărilor
A exprima acţiuni / stări posibile 3.3 Realizarea de prezentări simple pentru
A exprima condiţii promovarea de produse şi servicii specifice
A exprima cauze şi consecinţe domeniului ocupaţional
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe 3.4 Utilizarea de termeni de specialitate comuni
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, relevanţi pentru sarcina de lucru
îndoială, îngrijorare, temere
A exprima o hotărâre sau o promisiune 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,

A formula concluzii structurate şi cu folosirea de conectori


A formula decizii 4.2 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de
A exprima opinii / puncte de vedere personale informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale de activitate
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de
4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de adecvate pentru a verifica corectitudinea
acţiune / faţă de opiniile altora informaţiei transmise
A contrazice opiniile altora
4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj la context şi la tipul de text
A cere şi a da detalii şi explicaţii
A solicita repetarea şi reformularea 5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
acestora cu argumente
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive 5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
defective de număr, substantive colective explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
înţeleasă, în prezentări
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează
comparativul 5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
limbaj adecvat la context şi respectând norme
Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
speciale de utilizare a articolului cu interlocutorul
Verbul: diateza pasivă; verbe modale; construcţii cu
infinitivul şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul
trecut
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi
aproximare; grade de comparaţie
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie,
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională;
corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv,
argumentativ.

13. RECAPITULARE FINALA. 6 II.S33


SELF-ASSESSMENT MODULE 5. 1.1 Obţinerea, din mesaje orale, de detalii de II.S34
specialitate relevante pentru a rezolva o II.S35
Recapitularea, sistematizarea si consolidarea celor mai sarcină de lucru
importante continuturi ale unitatilor de invatare studiate pe 1.3 Iniţierea de acţiuni pentru confirmarea sau
parcursul intregului an scolar. clarificarea sensului mesajului
DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, 1.4 Realizarea de operaţii şi acţiuni pe baza unor
tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor); instrucţiuni orale de operare
Tinerii şi viaţa comunitară; 2.2 Corelarea de informaţii din diverse părţi ale
Democraţie, civism şi drepturile omului; unui text / din texte diferite pentru rezolvarea
Mass-media. unei sarcini de lucru
DOMENIUL PERSONAL 2.3 Transferul unor informaţii factuale din texte
Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, referitoare la domeniul ocupaţional în diverse
strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri); forme de prezentare
Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa
de echipă; 2.4 Realizarea de acţiuni adecvate pe baza
Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber). unor texte cu conţinut operaţional
3.2 Formularea clară şi politicoasă a
FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII: instrucţiunilor şi solicitărilor
A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal 4.1 Redactarea unor texte funcţionale variate,
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui structurate şi cu folosirea de conectori
formular
A solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare 4.3 Utilizarea unor materiale de referinţă
A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii adecvate pentru a verifica corectitudinea
(inclusiv despre costuri, preţuri etc.)
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, informaţiei transmise
experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale
4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la subiect,
A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic /
săptămânal la context şi la tipul de text
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi,
evenimente, procese 5.2 Prezentarea unor opţiuni şi susţinerea
A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, acestora cu argumente
fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi
5.3 Solicitarea şi oferirea de clarificări şi
fapte prezente cu cele trecute
explicaţii atunci când instrucţiunea nu este clar
A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii
înţeleasă, în prezentări
A solicita şi a da sfaturi
A solicita şi a formula propuneri, sugestii 5.4 Participarea la conversaţii folosind unui
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul limbaj adecvat la context şi respectând norme
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva. sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva cu interlocutorul
A exprima diverse grade de certitudine
A exprima presupuneri
A exprima probabilitatea
A exprima acţiuni / stări posibile
A exprima condiţii
A exprima cauze şi consecinţe
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere,
îndoială, îngrijorare, temere
A exprima o hotărâre sau o promisiune
A formula concluzii
A formula decizii
A exprima opinii / puncte de vedere personale
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de
vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de
acţiune / faţă de opiniile altora
A contrazice opiniile altora
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
A cere şi a da detalii şi explicaţii
A solicita repetarea şi reformularea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive
defective de număr, substantive colective
Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează
comparativul
Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri
speciale de utilizare a articolului
Verbul: diateza pasivă; verbe modale; construcţii cu
infinitivul şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul
trecut
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi
aproximare; grade de comparaţie
Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie,
de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională;
corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv,
argumentativ