Sunteți pe pagina 1din 5

Anul V, Nr.

5/2006 37

FINANŢAREA CURENTĂ ŞI CREDITELE BANCARE PE


TERMEN SCURT ÎN ASIGURAREA ECHILIBRULUI
FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII

Prof. dr. Ioan NISTOR


Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Comerţul financiar, reprezentat şi semifabricate şi produse finite destinate


de băncile comerciale autorizate, se vânzării.
adresează şi întreprinderilor, persoane În continuare, odată cu vânzarea
juridice, care folosesc în finanţarea utilităţilor create, elementele structurale
curentă frecvent creditele bancare pe ale activelor circulante nu dispar,
termen scurt. Intrările şi ieşirile de valoarea lor transformându-se în creanţe,
numerar sunt rareori sincronizate motiv până la încasarea contravalorii în formă
pentru care ciclul fluxului de numerar va bănească.
scoate la iveală, în mod obişnuit, Transformările specifice proceselor
existenţa unor perioade când este de producţie, modificările produse în
necesară finanţarea curentă prin cadrul ciclului de exploatare, necesită
creditele bancare pe termen scurt. existenţa unor active circulante în toate
În economia întreprinderii, fazele acestuia: aprovizionare, producţie,
plasamentele de capital în active desfacere şi realizare (încasare).
circulante constituie o investiţie a cărei În faza de aprovizionare întâlnim
durată de imobilizare a capitalului este elemente structurale de active circulante
mai mică de un an. Aceste plasamente cum ar fi: materii prime, materiale,
de capital pe termen scurt trebuie să ţină combustibil, piese de schimb, seminţe şi
seama, pe de o parte, de raportul în care materiale de plantat, furaje, materiale de
se află activele circulante faţă de activele natura obiectelor de inventar,
imobilizate, iar, pe de altă parte, de costul disponibilităţi băneşti ş.a.
privind procurarea capitalului necesar În faza de producţie sau
finanţării activelor circulante. transformare, elementele de active
În mod concret, activele circulante iau forma: producţiei
circulante sunt de diferite feluri, cu neterminate (producţiei în curs de de
comportament diferit în utilizarea lor şi cu fabricaţie), cheltuielilor anticipate etc.
implicaţii variate în economia bănească a În faza de desfacere sau
întreprinderii. Structura internă a activelor comercializare, activele circulante sunt
circulante depinde de profilul structurate în: produse finite,
întreprinderii, de tehnologia de fabricaţie, semifabricate, produse reziduale,
de organizarea ciclului de exploatare, animale, mărfuri etc., toate acestea
precum şi de progresul tehnic în destinate vânzării.
economie. Valoarea adusă din afara În faza de realizare sau decontare,
întreprinderii sub formă de materii prime, activele circulante iau forma: creanţelor
materiale, combustibil se completează cu asupra clienţilor, disponibilităţilor băneşti,
valoarea conservată prin procesele de titlurilor de valoare ş.a.
transferare, devenind active circulante de Activele circulante intră în structura
tipul producţiei neterminate, de producţie în urma unui proces de
consum în care îşi transferă o mare parte
38 Finanţe – Provocările viitorului

din valoarea conservată anterior în bilanţului) în timp ce modalităţile de


utilităţile create, iar pe de altă parte se finanţare a acestor nevoi privesc,
pierde prin degradare, risipă, rebuturi etc. deopotrivă, toate formele structurale ale
Pregătirea activelor circulante pentru un capitalului.
nou ciclu de producţie presupune Finanţarea activităţii curente
trecerea lor printr-un proces de consum trebuie asigurată în contextul noţiunii de
care are ca scop să refacă elementele echilibru, care în teoria economică are
structurale la forma iniţială – de semnificaţii multiple. La nivelul
disponibilităţi băneşti – şi în acelaşi timp, întreprinderii, echilibrul economico-
să aducă semnale, prin crearea de noi financiar se realizează atunci când
capacităţi de producţie, de creşterea mijloacele consumate se recuperează
nivelului lor. integral, respectiv, când veniturile sunt
La nivelul întreprinderii, toate egale cu cheltuielile. Însă, o asemenea
fazele procesului de exploatare presupun înţelegere nu pune în evidenţă legătura
consumuri de active circulante care ansamblului cu componentele echilibrului
necesită resurse de finanţare curentă. general, cu stările parţiale ale lui care se
Finanţarea activelor circulante pentru constituie într-un sistem de
săvârşirea normală a ciclului de proporţionalitate şi relaţii prin care se
exploatare se exprimă prin necesarul de realizează şi se menţine starea generală.
fond de rulment. În acest context, trebuie avut în
Mărimea necesarului de fond de vedere mai multe tipuri de egalităţi şi
rulment dă o imagine asupra efortului corelaţii între necesităţile şi posibilităţile
financiar pe care trebuie să-l facă întreprinderii, între elementele structurale
întreprinderea, fie prin contribuţii proprii ale bilanţului.
la creşterea capitalului propriu, fie prin Folosind bilanţul întreprinderii
îndatorare asigurând creşterea capitalului obţinem informaţii despre capitaluri, pe
împrumutat. de o parte, după sursa de provenienţă,
Necesarul de fond de rulment este iar, pe de altă parte, după modul de
determinat de volumul activităţilor utilizare şi materializare a capitalurilor.
programate a se realiza şi condiţiile de Practic, bilanţul prezintă situaţia
desfăşurare a acestora. financiară a întreprinderii la un moment
Volumul activităţilor programate se dat, fie la sfârşitul anului fiscal, fie la
apreciază prin intermediul consumurilor sfârşitul altor perioade (trimestre) din
de valori materiale şi servicii reclamate activitatea exerciţiului anual. Prin
de ciclul de exploatare, care sunt de descrierea făcută se oglindeşte ceea ce
competenţa compartimentului tehnic. la un moment dat întreprinderea posedă
În altă ordine de idei, necesarul de (adică activul bilanţului) şi tot ceea ce ea
fond de rulment indică nivelul capitalului datorează (adică pasivul bilanţului) în
circulant care urmează să fie investit în acel moment.
active circulante şi care asigură În starea generală de echilibru a
finanţarea curentă. bilanţului se circumscriu atât egalităţi ale
Faţă de cele de mai sus, trebuie elementelor structurale cât şi inegalităţi,
făcută distincţie între necesarul de fond cu semnificaţia lor economică.
de rulment şi modalităţile de finanţare Semnificative sunt stările de echilibru şi
curentă, acestea din urmă stabilindu-se inegalităţile privind finanţarea activităţilor.
în funcţie de politica financiară a Dacă finanţarea pe termen lung se
întreprinderii. Necesarul de fond de referă la capitalurile permanente, formate
rulment este o noţiune integrată în din capitalul propriu şi împrumuturile pe
spectrul capitalului circulant, care se termen mediu şi lung, finanţarea curentă
stabileşte prin dimensionarea se înfăptuieşte prin: fondul de rulment,
elementelor structurale ale activelor pasivele din exploatare şi împrumuturile
circulante (folosind informaţii din activul bancare pe termen scurt.
Anul V, Nr.5/2006 39

Fondul de rulment, ca resursă de financiară se folosesc expresiile de fond


finanţare curentă, se leagă exclusiv de de rulment lichiditate sau fond de rulment
activele circulante. El reprezintă o financiar, care se calculează ca diferenţă
noţiune fără corespondent, exprimând un între valoarea activelor sub un an şi
conţinut nou care nu se regăseşte în alte valoarea pasivelor sub un an. Denumirea
expresii noţionale. În acest sens, se de mai sus este motivată de regula
cuvine să precizăm că fondul de rulment echilibrului financiar minim, regula
nu reflectă alt tip de capitaluri decât cele îndatoririi maxime şi regula finanţării
cuprinse în capitalul total, însă, evident, maxime.
reprezintă o anumită combinaţie a Regula echilibrului financiar minim
elementelor componente ale acestuia. promovează principiul conform căruia
Definirea fondului de rulment este resursele folosite pentru finanţarea
strâns legată de noţiunea de lichiditate a activelor trebuie să rămână la dispoziţia
activelor şi de exigibilitate a pasivelor întreprinderii pentru o durată cel puţin
indicând modalitatea de utilizare a egală cu cea a imobilizărilor.Ca urmare a
capitalurilor procurate pentru finanţarea riscurilor aferente activelor şi pasivelor
activelor circulante. sub un an trebuie să existe o marjă de
În mod normal, echilibrul financiar siguranţă, reprezentată de fondul de
s-ar obţine atunci când se realizează rulment lichiditate pozitiv.
echilibrul resurselor financiare cu aceeaşi Regula îndatoririi maxime priveşte
durată. Practic, în schimb, dacă volumul îndatorarea pe termen mediu şi lung
activelor sub un an este egal cu cel al pentru care sunt stabilite două limite
pasivelor sub un an, acestea din urmă maxime. Prima limită precizează faptul
pot fi achitate la timp, iar echilibrul că datoriile pe termen mediu şi lung nu
financiar va fi astfel respectat. Însă, pe pot depăşi suma capitalurilor proprii. A
parcursul procesului de exploatare doua limită este dată de corelaţia între
există, în general, anumite riscuri la datoriile pe termen mediu şi lung şi
nivelul elementelor de bilanţ sub un an, autofinanţarea anuală, în sensul că
cum ar fi: încetinirea vitezei de rotaţie a datoriile trebuie să fie mai mici.
capitalurilor imobilizate în active sub un Regula finanţării maxime
an, ca urmare a reducerii temporare a reprezintă o aplicaţie a primelor două
volumului vânzărilor sau a condiţiilor de reguli şi precizează faptul că, pentru
plată mai bune acordate clienţilor; fiecare operaţie de investiţii stabilită a se
posibilitatea ca unele stocuri să devină realiza, îndatorarea la termen nu trebuie
inutilizabile iar unele creanţe să se să depăşească un anumit procentaj din
dovedească a fi irecuperabile; mărimea investiţiei prevăzute.
accelerarea rotaţiei pasivelor sub un an Pasivele din exploatare constituie,
datorită faptului că furnizorii au cerut să în prezent o sursă de finanţare curentă,
fie plătiţi mai repede. frecventă şi substanţială.
Din cauza existenţei acestor Fluxurile ciclului de exploatare
riscuri, trebuie păstrată o marjă de generează obligaţii faţă de terţi, stat,
siguranţă, limită apreciată în funcţie de salariaţi, etc. Aceste obligaţii, ce exprimă
natura activităţii întreprinderii şi de modul în datorii, se sting la anumite termene.
în care este gestionată. Această marjă de Pe durata de timp de la apariţie până la
siguranţă este reprezentată de fondul de stingere (plată), expresia bănească a lor
rulment. este folosită de întreprindere pentru
Pentru a individualiza mai bine finanţarea pe termen scurt a activelor
concepţia de fond de rulment, care circulante necesare. Variaţia lor
decurge din regula echilibrului financiar influenţează necesarul de fond de
minimal, în literatura de specialitate se rulment, iar dimensionarea acestor
folosesc mai multe expresii pentru a pasive se face diferit în funcţie de
defini marja de siguranţă. În practica termenele de plată stabile sau aleatorii.
40 Finanţe – Provocările viitorului

Fără a intra în detalii, ţin să devine preponderent în activitatea unor


precizez că, în prezent, multe întreprinderi pentru finanţarea curentă.
întreprinderi îşi desfăşoară activitatea Creditul bancar pe termen scurt are
bazându-se pe aceste pasive, ca sursă menirea de a elimina dezechilibrele
de finanţare. Acest proces de formare a temporare, echilibrând bugetul trezoreriei.
capitalurilor atrase temporar constituie un Efectuând un studiu asupra unui
fenomen care a produs mutaţii în eşantion de câte 48 de întreprinderi din
structura resurselor de finanţare curentă. trei domenii de activitate: industrie,
Tocmai ca urmare a acestui fapt, nu comerţ şi agenţii de turism, grupate în
puţine sunt întreprinderile care au capital funcţie de mărimea capitalului social
social sau chiar capital propriu (până la 100 mii lei; între 100 şi 400 mii
nesemnificativ faţă de cifra de afaceri. lei şi peste 400 mii lei) se constată o
Capitalul atras în pasivele de exploatare structură diferită în finanţarea curentă,
tabel 1.
Tabel 1.
Structura resurselor în finanţarea curentă
în procente
Nr INDICATORI
. INDUSTRIE COMERŢ TURISM -AGENŢII
crt
CAPITAL SOCIAL
100 Pest
DOMENIU Până 100 Peste Până Până 100 Peste
400 e 400
DE ACTIVITATE 100 400 400 100 100 400 400
mii mii
mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
lei lei
1 Capital propriu 47 44 42 55 50 46 66 62 65
2 Credite bancare
pe termen
mediu şi lung 14 15 16 5 8 9 6 12 13

3 Capital
permanent 61 59 58 60 58 55 72 74 78

4 Credite bancare
pe termen scurt 22 25 27 24 25 30 15 12 10

5 Alte surse 17 16 15 16 17 15 13 14 12
6 Total 100 100
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% %
7 Active
imobilizate 52 59 62 35 39 45 64 67 70

8 Active circulante
48 41 38 65 61 55 36 33 30

9 Total 100 100


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% %
10 Fond de rulment
permanent 9/ 0/ -4/ 25/ 19/ 10/ 8/ 7/ 8/
18,7 0 0 38,5 31,1 18,2 22,2 21,2 26,7

11 Credite bancare
pe termen scurt 45,8 61,0 64,3 36,9 41,0 54,5 41,7 36,4 33,3

12 Alte resurse 35,5 39,0 35,7 24,6 27,9 27,3 36,1 42,4 40,0
13 Total resurse de
finanţare 100 100
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
curentă % %
Anul V, Nr.5/2006 41

După cum rezultă din datele de 100 mii lei. În cazul celorlalte două
mai sus, ponderea cea mai mare în eşantioane fondul de rulment este
finanţarea curentă o reprezintă fondul de inexistent, negativ chiar, fapt pentru care
rulment, cuprins între 18,2% şi 38,5%, la finanţarea curentă se face în proporţie de
întreprinderile din domeniul comerţului, 61,0% şi 64,3% pe seama creditelor
acolo unde, de fapt, capitalul propriu se bancare pe termen scurt iar diferenţa de
situează între 46% şi 55%. Explicaţia o 39% şi respectiv, 35,7% prin intermediul
constituie faptul că activele imobilizate în altor resurse. Firesc, în acest domeniu,
acest domeniu de activitate, deşi costul finanţării este unul mai ridicat ca
depăşesc 45% din totalul activelor, sunt urmare a folosirii frecvente a creditelor
finanţate exclusiv din capitalurile proprii, bancare pe termen scurt care au costul
ceea ce înseamnă un capital permanent mai mare decât celelalte resurse.
mare şi implicit fond de rulment mai În domeniul agenţiilor de turism
mare. Finanţarea activelor circulante în participarea fondului de rulment în
domeniul comerţului prin intermediul finanţarea curentă este cuprinsă între
creditelor pe termen scurt şi pe baza 21,2% şi 26,7% fiind urmat de creditele
pasivelor din exploatare (alte resurse) se pe termen scurt în proporţie cuprinsă
situează la nivele diferite. Înseamnă că, între 33,3% şi 41,7%, respectiv 26,7%,
în acest domeniu de activitate cele trei pasivele din exploatare într-o proporţie
resurse de finanţare participă, cu variaţii cuprinsă între 36,1% şi 42,4% din totalul
sensibile, în finanţarea curentă, resurselor de finanţare.
preponderentă fiind creditarea bancară. În concluzie, se poate aprecia că
În domeniul industriei finanţarea din cercetarea efectuată, bugetul
activităţii curente prin intermediul fondului
de rulment este nesemnificativă.
trezoreriei asigură echilibrul finanţării
Prezenţa fondului de rulment în finanţare, curente într-o proporţie semnificativă
în proporţie 18,7% se poate consemna pe baza creditelor bancare pe termen
numai la eşantionul întreprinderilor scurt.
industriale cu capital social de până la

S-ar putea să vă placă și