Sunteți pe pagina 1din 76

Cazane de pardoseala pe gaz

Cazane de pardoseala in
Hoval UltraGas® 15 - 90 kW
condensatie pe gaz ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Hoval UltraGas® 125 - 1000 kW


฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Hoval UltraGas® 250 - 2000 kW


฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala Hoval CompactGas 1000 - 2800 kW


pe gaz ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe gaz 53


Cazane de pardoseala pe gaz

Cazane de pardoseala pe gaz Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hoval UltraGas® (15-90)


Cazan de pardoseala in condensatie pe gaz
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀aluFer®฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ UltraGas (15-50)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ®

฀ ฀ ฀ ฀
฀ UltraGas (70, 90)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Certificarea cazanului
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ®

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Panou de comanda al cazanului TopTronic®T/ ฀ ฀ ฀ ฀
U4.1 ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Modul BMS 0-10 V
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ (Building management system)
฀ ฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀UltraGas (70,90) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
®
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ Variante configurabile La UltraGas® (15-50) nu poate fi montat in


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ panoul de comanda al cazanului!
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ La UltraGas® (70,90) poate fi montat in
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ panoul de comanda al cazanului!
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos 55


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀
Cazan de pardoseala in condensa-
tie Hoval UltraGas® Coduri articole

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀aluFer®฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
Panou de comanda al cazanului ฀ ®

Livrare
฀ ฀


®
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

Modificare pentru propan


฀฀ ฀ ฀

฀ ®
฀ ฀
฀ ®
฀ ฀

Accesorii

pentru Hoval UltraGas® (15-50)

Set de conectare
pentru functionare independenta de aerul
ambiental

฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Piesa inclusa in sistemele LAS de evacuare


gaze arse.

4
Cos de fum UG MD2 C80/125 PP pentru
UltraGas (se cupleaza cu setul de mai sus)

฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
2฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
PP ฀ ฀
3
3฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
4฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
UltraGas
(35-90)
2 ฀ ฀ ฀
15 - 50 1
5฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Hoval

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole

Piesa de separare C100/150 -> 2xE100PP


฀ ®


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Recomandare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

pentru Hoval UltraGas® (70, 90)

Cos de fum UG MD2 C100/150 PP pentru


UltraGas

1฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
3 ฀ ฀ ฀
2฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
UltraGas 2
3฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
70 - 90
(35-90) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
1 ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
Hoval

4฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

pentru Hoval UltraGas® (70, 90)

Racord gaze arse orizontal E100PP


฀ ®
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Furtun de aspiratie pentru aerul necesar


arderii
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀฀

฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole

Set regulator suplimentar ZN1


Numai pentru UltraGas® (70,90)
฀ ฀ ฀ ฀
®

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ Regulator pentru incalzire Hoval
TopTronic®T/N฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pe un regulator se poate monta un singur
modul cheie!
฀ Senzor tur VF202K ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ Set de conectare฀
฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Set Modul BMS 0-10 V


(Building management system)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
UltraGas® (15-50): nu poate fi instalat inpa-
noul de comanda al cazanului,
UltraGas® (70, 90): poate fi instalat inpanoul
de comanda al cazanului, ฀
฀฀฀฀฀฀฀฀

Statie de camera RS-T


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Telecomanda RFF-T
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Senzor exterior AF 200 suplimentar


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Senzor boiler KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Senzor de contact VF204S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀
Accesorii pentru regulatorul de
Coduri articole
incalzire Hoval TopTronic®T

Module cheie pentru Hoval TopTronic®T


฀ ฀ ฀ ฀
Modul cheie compus din:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀
Pe un regulator se poate monta un singur
1-7 modul cheie!

Functii standard disponibile deja in


®

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Functiile modulelor cheie


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

1
2
3
4
5
6
7
Modul cheie 1
1 pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Modul cheie 2
2 pentru combustibil solid/ rezervor tampon / instala-

tie bivalenta
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀

3
Modul cheie 3
pentru instalatii solare
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀steckere libere
4 Modul cheie 4
pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec si com-
bustibil solid/ rezervor tampon / instalatie bivalenta
฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀steckere libere

5 Modul cheie 5
pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec si ฀ ฀ ฀
instalatie solara
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀steckere libere
6 Modul cheie 6
pentru combustibil solid/ rezervor tampon / instala-
tie bivalenta si instalatie solara ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀steckere libere

7 Modul cheie 7
pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec, combu-
stibil solid/ rezervor tampon / instalatie bivalenta si
฀ ฀ ฀
instalatie solara
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀steckere libere฀
Pentru solutii de sistem si aplicatii vezi ฀ ฀ ฀
CD-ul Hoval ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos
Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀
Accesorii
Coduri articole

Limitator de temperatura pentru circuitul de


incalzire฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Termostat de contact RAK-TW1000.S
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀฀฀ Termostat de contact RAK-TW1000.S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
Termostat de imersie RAK-TW1000.S SB 150
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Grup de siguranta
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Soclu cazan ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
UltraGas®(15-50)

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀

Sisteme de evacuare condens


pentu Hoval UltraGas®(15-90)

pentru Hoval UltraGas® (15-50)

Pompa de condens
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cutie de neutralizare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Granule pentru cutia de neutralizare


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

pentru Hoval UltraGas® (70, 90)

Pompa de condens
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cutie de neutralizare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Granule pentru cutia de neutralizare


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole

Seturi de conectare pentru cazan

Seturi de conectare pentru cazan


Hoval UltraGas® (15-90)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Set de conectare pentru UltraGas® (15-90)


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

AS25-S/NT/ HT pentru UG (15-


Temperatura redusa / inalta 27)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ 210

AS32-S/NT/ HT pentru UG (35,


Temperatura redusa / inalta 50)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀฀ ฀ 301

AS40-S/NT/ HT pentru UG (70,


Temperatura redusa / inalta 90)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ 471

Set de adaptare DN32-DN40


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 301

Set de adaptare DN32-DN25


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 50

Set de adaptare DN20-DN25


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ 52
฀฀
Set de adaptare DN25-DN32
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 44

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀
Grupe de armaturi pt. UltraGas (15-90) Coduri articole

Grup de armaturi HA-3BM-R


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

DN20 (¾")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ 752
A ฀ ฀ 825
฀ DN25 (1")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ 794
A ฀ ฀ 825
฀ ฀ 494
฀ ฀
A ฀ 494
A ฀ 525
DN32 (1¼")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ 1.032
A ฀ ฀ 1.781
฀ ฀ 707
฀ ฀
A ฀ 525
A ฀ 635
DN40 (1½")
฀ ฀ 2.017

Grup de armaturi HA-3BM-L


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

DN20 (¾")
฀ ฀ ฀

A ฀ ฀ 752
A ฀ ฀ 825
DN25 (1")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ 794
A ฀ ฀ 830
DN32 (1¼")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ 1.032
A ฀ ฀ 1.781

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)

฀ ฀฀

Coduri articole

Grup de incarcare LG-2/


Grup de armaturi HA-2
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀฀ ฀฀ ฀

DN20 (¾")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ 529
DN25 (1")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ ฀ 587
A ฀ ฀ ฀ 600
DN32 (1¼")
฀ ฀ ฀
A ฀ ฀ ฀ 710

Suport de perete
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 84
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ 92
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 128

Service
Punere in functiune

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)


UltraGas® (15-27)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 55
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀

฀ ฀฀ ฀ ฀
฀Ø
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
55
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)


UltraGas® (35-90)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀
฀Ø
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
55 55
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ 55
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)


Pierderea de presiune din cazan

UltraGas® (15-27)

35

30

25
[mbar]

20

15

10

0
0 1 2 3
[m3/h]

UltraGas® (35,50)
30

25

20 ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
[mbar]

15

10

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
3
[m /h]

UltraGas® (70,90)
30

25

20
[mbar]

15

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m3/h]

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)

UltraGas® (15-27) cu set de conectare AS25-S/NT/HT si grup de pompare HA25


UltraGas® (35, 50) cu set de conectare AS32-S/NT/HT si grup de pompare HA32
฀ ฀

฀ ®

฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
5 ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
®
฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)

UltraGas® (70, 90) cu set de conectare AS40-S/NT/ HT si grup de pompare HA40


฀ ฀

฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)

Hoval UltraGas® (15-50)


฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
A =฀ ฀ ฀ ฀ 500 mm฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
A =฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hoval UltraGas® (70,90)


฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
A =฀ ฀ ฀ ฀ 500 mm฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
A =฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)

Prescriptii si directive ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ Aerul necesar arderii
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Functionare dependenta de aerul ambiental
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Apa de umplere si completare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Functionarea independenta de aerul ambi-
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
ental cu conducta separata de aer de ardere
pentru cazan ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Calitatea apei ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Apa de incalzire (agent termic) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Racord gaze
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Punere în functiune
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ instalatii cu admisie continua de ฀ ฀
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Robinet manual de gaze si filtru de gaz
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ instalatii cu admisie intermitenta de ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀dispozitiv de sepa-
฀ ฀ ฀
rare a sistemului. Spatiul necesar
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Tipul de gaz
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Camera de montare ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Tabel 1: Volum maxim de umplere pe baza VDI 2035
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ®

]
5

฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

pana la 50 kW Neprecizat 20 l/kW


50 pana la 200 kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW Demineralizata


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)

Presiune alimentare cu Gaz natural


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pentru UltraGas® (15-90) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Dimensiunile cosului
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Conditiile de calcul:
Presiune alimentare cu Propan ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pentru UltraGas® (15-90)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Zgomot ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ e zgomot฀ ฀ ฀ ฀
Pompa pentru incalzire ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ presiune fonica฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Functionarea ulterioara a pompei (tempo- ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
rizare) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Seturi de montare si proiectare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
Recomandare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Montarea cazanului in pod ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Evacuarea condensului
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Cosul / Instalatia de evacuare a
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ gazelor arse
฀ ฀ ฀ ฀
Cos utilizat separat
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
Vas de expansiune
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (15-90)

UltraGas® (15-90) AF
฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Plan hidraulic BCRT010
TopTronic T B1

RS-T

DKP

Dies ist ein


unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
SLP löschen Sie dieses
UltraGas
Shape!
Sie haben
(15-90)die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
HT nehmen!!! HT
hovhovalh
NT hovalhova NT
alhovalho

UltraGas® (15-90)
฀ ฀ ฀ ฀
AF
1
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
TopTronic T
฀ ฀ ฀ ฀ VF1 B1 VF2 B1

Plan hidraulic BCRT030


RS-T

DKP MK1 MK2

Dies ist ein


P YK1 YK2
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Dies ist ein Möglichkeit ein
unerlaubter Weg! neues Shape
Gehen Sie einen zu nehmen!!!
Schritt zurück oder SF hovhovalhoval
SLP löschen Sie dieses hovalhovalhov
UltraGas
Shape! alhovalhovalho
Sie haben
(15-90)die valhovalhovalh
Möglichkeit ein ovalhovalhoval
neues Shape zu hovalhovalhov
HT nehmen!!! HT alhovalhovalho
hovhovalh valhovalhovalh
NT hovalhova NT ovalhovalhoval
alhovalho hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh

Indicatii importante :
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (15-90)

UltraGas® (15-90)
฀ ฀ ฀ AF
5
฀ ฀ 3 KVLF
S1

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ TopTronic T VF1 B1 VF2 B1

Plan hidraulic BCRT070


RS-T

P
DKP MK1 MK2

Dies ist ein


unerlaubter
YK1 YK2
Weg!
P SF
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Dies ist ein Möglichkeit ein SOP
unerlaubter Weg! neues Shape
Gehen Sie einen zu nehmen!!!
Schritt zurück oder hovhovalhoval
SLP löschen Sie dieses hovalhovalhov
UltraGas
Shape! alhovalhovalho
Sie haben die valhovalhovalh
Möglichkeit ein ovalhovalhoval
neues Shape zu hovalhovalhov SLVF
KSPF
T2

W
HT nehmen!!! HT alhovalhovalho
hovhovalh valhovalhovalh
NT hovalhova NT ovalhovalhoval KRLF
alhovalho hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh

UltraGas® (15-90) $)

+7 17
฀ ฀ ฀ 
฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ 7RS7URQLF7 9) 9) %

฀ ฀ ฀ ฀
567 567 ::
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 7 7 7 7

0. 0.
Plan hidraulic BCRT050
'LHV LVW HLQ
3 <.
0 <.
0 :HJ 7
XQHUODXEWHU

*HKHQ 6LH
HLQHQ 6FKULWW
]XUFN RGHU
O|VFKHQ 6LH
GLHVHV6KDSH
6LH KDEHQ GLH
'LHV LVW HLQ 0|JOLFKNHLW HLQ
XQHUODXEWHU:HJ 6) QHXHV6KDSH]X
*HKHQ 6LH HLQHQ QHKPHQ
6FKULWW ]XUFN RGHU KRYKRYDOKRYDO
6/3
O|VFKHQ 6LH GLHVHV KRYDOKRYDOKRYD
8OWUD*DV
6KDSH OKRYDOKRYDOKRY
6LH KDEHQ
 GLH DOKRYDOKRYDOKR
0|JOLFKNHLW HLQ 6/3 YDOKRYDOKRYDOK

QHXHV 6KDSH ]X RYDOKRYDOKRYDO
+7 QHKPHQ +7 KRYDOKRYDOKRYD
KRYKRYDOK OKRYDOKRYDOKRY
17 KRYDOKRYD 17 DOKRYDOKRYDOKR
DOKRYDOKR YDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDO
K

Indicatii importante :
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ .:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hoval UltraGas® (125-1000)


Cazan de pardoseala in condensatie pe gaz
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀aluFer®฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀

Panou de comanda al cazanului


TopTronic®T/U4.1 (UltraGas® (125-350))
TopTronic®T/U4.4 (UltraGas® (400-850))
TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® (1000))
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀
®

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ Autorizarea cazanului
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ®

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
฀ ฀ ฀ Variante configurabile Modul BMS 0-10 V
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ (Building management system)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ Livrare Poate fi montat in panoul de comanda al
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ cazanului!
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ®

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos 75


Hoval UltraGas® (125-1000)

฀ ฀฀
Cazan de pardoseala in
Coduri articole Euro
condensatie Hoval UltraGas®

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀aluFer® ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
Panou de comanda al cazanului ฀
TopTronic®T/U4.1 (UltraGas® (125-350))
TopTronic®T/U4.4 (UltraGas® (400-850))
TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® (1000))
Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

®
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀฀
฀฀ 5 ฀
฀฀ 5 ฀
฀฀ 5 ฀
฀฀ 5 ฀
฀฀ 5 ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀฀ ฀

Set de asamblare pentru UltraGas (125-1000)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Set de modificare pentru propan

฀ ฀ ฀
400 pana la 500 kW. ฀
575-720 kW ฀
pentru functionarea cu GPL (amestec
propan/butan) 125 kW - 350 kW ajustari
ale arderii in conformitate cu manulul de
montaj.

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole Euro

Statie de camera RS-T


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 236

Telecomanda RFF-T
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 126

Senzor exterior AF 200 suplimentar


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 18

Senzor boiler KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de contact VF204S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ 29

Set regulator suplimentar ZN1


฀ ฀
TopTronic®T/U4.4 (UltraGas® (400-850)) sau
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 678

฀ Regulator pentru incalzire Hoval


TopTronic®T/N฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Senzor tur VF202K
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Set de conectare฀
฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Set-Modul BMS 0-10 V


(Building management system)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Poate fi montat in panoul de comanda al ฀ 340
cazanului!

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos 77


Hoval UltraGas® (125-1000)

฀ ฀฀
Accesorii pentru regulatorul de
incalzire Hoval TopTronic®T Coduri articole Euro

Module cheie pentru Hoval TopTronic®T


฀ ฀ ฀ ฀
Modul cheie compus din:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀
Pe un regulator se poate monta un singur
1-7 modul cheie!

Functii standard disponibile deja in


®

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Functiile modulelor cheie


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

1
2
3
4
5
6
7
Modul cheie 1 ฀ ฀ ฀ 100
1 pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Modul cheie 2
2 ฀ ฀ ฀ 128
pentru combustibil solid/ rezervor tampon / instalatie
bivalenta
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀

3 ฀ ฀ ฀ 134
Modul cheie 3
pentru instalatii solare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀steckere libere
4 Modul cheie 4

pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec si combustibil ฀ ฀ 178
solid/ rezervor tampon / instalatie bivalenta
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀steckere libere
Modul cheie 5 ฀ ฀ ฀ 168
5
pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec si instalatie
solara
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀steckere libere
฀ ฀ ฀ 212
6 Modul cheie 6
pentru combustibil solid/ rezervor tampon / instalatie
bivalenta si instalatie solara
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀steckere libere
Modul cheie 7 ฀ ฀ ฀ 238
7 pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec, combustibil
solid/ rezervor tampon / instalatie bivalenta si instalatie
solara
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀steckere libere฀

Pentru solutii de sistem si aplicatii ฀ ฀ ฀
vezi CD-ul Hoval ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012
Hoval UltraGas® (125-1000)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole Euro

Limitator de temperatura pentru circuitul de


incalzire฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Termostat de contact RAK-TW1000.S
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ 76

Tremostat de contact RAK-TW1000.S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 100
Termostat de imersie RAK-TW1000.S SB 150
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 97

Grup de siguranta
complet cu supapa de siguranta (3 bar), ma-
nometru si aerisitor automat cu blocare.
racord: cu filet interior
฀ ฀
฀ ฀ ฀ 155
฀ ฀
฀ ฀ ฀ 210

Aerisitor rapid cu blocare ½“


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 21

Kit de conectare pentru racorduri tur si


retur
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


®

฀ ฀ 212
฀ ฀ 186
฀ ฀ 225
฀ ฀ 220
฀ ฀ 251
฀ ฀ 251
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole Euro

Set limitator de temperatura


฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 851

Racord pentru alimentarea directa cu aer


de ardere:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

®
฀ ฀ ฀ 301
®
฀ ฀ 327
®
฀ ฀ 388
®
฀ ฀ 511
®
฀ ฀ 160
®
฀ ฀ ฀ 210

Recomandare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Clapeta motorizata de aspiratie pentru aer


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ 482
®
฀ ฀ ฀ 524

Racord pentru alimentarea directa cu aer


de ardere:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

®
฀ ฀ ฀ 340
®
฀ ฀ 419
®
฀ ฀ 419
®
฀ ฀ 498
®
฀ ฀ 524
®
฀ ฀ ฀ 537

Clapeta de inchidere hidraulice PN 16


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

®
฀ ฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ 563
®
฀ ฀฀฀฀฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 746
®
฀ ฀฀฀฀฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 925

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)

฀ ฀฀
Dispozitiv de neutralizare pentru
Coduri articole Euro
UltraGas® (125-1000)

฀ ฀ ฀

Tip KB 22
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 707

Tip KB 23
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 799

Tip KB 24
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.021

Granule pentru cutia de neutralizare


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ 73

Pompa de condens
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ 322

Service
Punere in functiune

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)


UltraGas® (125-300)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 55

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)


UltraGas® (350-575)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ 5
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 75
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)


UltraGas® (650-1000)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ 5 5
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 75 77 77

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)


Pierderea de presiune din cazan
UltraGas® (125, 150) UltraGas® (200-300)

25 60

Druckverlust [mbar]
20 50
40
15
30
10
20
5 10
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 5 10 15 20 25 30

UltraGas® (350-500) UltraGas® (575-720)

30 25

Druckverlust [mbar]
25 20
20 15
15 10
10 5
5 0
0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

UltraGas® (850, 1000)

60

50

40

30 ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)

UltraGas® (125-1000)
฀ ฀

Nota:
Spatiul minim - vezi pagina urmatoare

฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ "
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ "
฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ "

F J

U X Y

฀฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)

Dimensiuni de transport UltraGas®


฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

®
฀ ฀ ฀
F J

Latimea minima a usii si a coridorului pentru transportarea cazanului


฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ ฀
฀ ฀ ฀

Exemplu de calcul pentru latimea coridorului


฀ ฀ ฀ ฀

®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀t฀฀
฀ ฀ ฀฀฀฀฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)

Spatiu necesar UltraGas® (125-1000)


฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀Atentie! ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)

UltraGas® cu picioare scurtate


฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

UltraGas® pe soclu cu picioare ajustabile


฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

®

UltraGas® cu soclu fara picioare


฀ ฀


฀฀
฀฀
฀฀


®

Carcasa soclului si picioarele


nu se returneaza!

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)

Cutie de neutralizare pentru Hoval UltraGas® (125-1000)


฀ ฀

Cutie de neutralizare Tip KB 23


Utilizare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cuprinde
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

La montare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cutie de neutralizare cu pompa


฀ ฀ ฀ ฀
Tip KB 24 ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Utilizare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Varianta
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

La montare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Cutie de neutralizare cu pompa


Tip KB 22
Utilizare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
Varianta ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀fara฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)

Prescriptii si directive
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Aerul necesar arderii
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Functionare dependenta de aerul ambiental
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Functionarea independenta de aerul ambi-
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ental cu conducta separata de aer de ardere
฀ ฀ ฀
pentru cazan ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Apa de umplere si completare: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Racord gaze
Calitatea apei ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Punere în func iune
Apa de incalzire (agent termic) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Robinet manual de gaze si filtru de gaz
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ instalatii cu admisie continua de ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Tipul de gaz
฀ ฀ instalatii cu admisie intermitenta de ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Camera de montare ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀dispozitiv de sepa- ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
rare a sistemului. ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Presiune alimentare cu Gaz natural
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Pentru UltraGas® (125-1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Tabel 1: Volum maxim de umplere pe baza VDI 2035
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Presiune alimentare cu Propan
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Pentru UltraGas® (125-720)
5 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ intotdeauna dedurizata
฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)

Pompa pentru incalzire ฀


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ presiune fonica฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Vas de expansiune ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Functionarea ulterioara a pompei (tempo- ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
rizare) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Recomandare:
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Montarea cazanului in pod ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Zgomot
฀ ฀ ฀฀ ฀ e zgomot฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Evacuarea condensului
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)

Cosul / Instalatia de evacuare a Dimensiunile cosului


gazelor arse
Conditiile de calcul din tabel: ฀ ฀ ฀
Cos utilizat separat ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Conducte de legatura ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
Conducta gaze
Cazan arse (etansa) Numar de coturi 90° (evacuare + admisie)
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

®
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (125-1000)

UltraGas® (125-1000) AF
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Plan hidraulic BCST010
TopTronic T B1

RS-T

DKP

Dies ist ein


unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
SLP löschen Sie dieses
UltraGas
Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
HT nehmen!!! HT
hovhovalh
NT hovalhova NT
alhovalho

UltraGas® (125-1000) AF
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
TopTronic T VF1 B1
Plan hidraulic BCST020

RS-T

MK1

Dies ist ein


unerlaubter
YK1
Weg!
P Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Dies ist ein Möglichkeit ein
unerlaubter Weg! neues Shape
Gehen Sie einen zu nehmen!!!
Schritt zurück oder SF hovhovalhoval
SLP löschen Sie dieses hovalhovalhov
UltraGas
Shape! alhovalhovalho
Sie haben die valhovalhovalh
Möglichkeit ein ovalhovalhoval
neues Shape zu hovalhovalhov
HT nehmen!!! HT alhovalhovalho
hovhovalh valhovalhovalh
NT hovalhova NT ovalhovalhoval
alhovalho hovalhovalhov
alhovalhovalho
Indicatii importante : valh

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (125-1000)

UltraGas® (125-1000)
฀ ฀ ฀ ฀
AF
1
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ TopTronic T VF1 B1 VF2 B1

Plan hidraulic BCST030


RS-T

DKP MK1 MK2

Dies ist ein


unerlaubter
YK1 YK2
Weg!
P Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Dies ist ein Möglichkeit ein
unerlaubter Weg! neues Shape
Gehen Sie einen zu nehmen!!!
Schritt zurück oder SF hovhovalhoval
SLP löschen Sie dieses hovalhovalhov
UltraGas
Shape! alhovalhovalho
Sie haben die valhovalhovalh
Möglichkeit ein ovalhovalhoval
neues Shape zu hovalhovalhov
HT nehmen!!! HT alhovalhovalho
hovhovalh valhovalhovalh
NT hovalhova NT ovalhovalhoval
alhovalho hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh

UltraGas® (125-1000)
฀ ฀ ฀ ฀ $)

+7 17
฀ ฀ 
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 7RS7URQLF7 9) 9) %

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
567 567 ::
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Plan hidraulic BCST050
7 7 7 7
0. 0.

'LHV LVW HLQ


3 <.
0 <.
0 :HJ 7
XQHUODXEWHU

*HKHQ 6LH
HLQHQ 6FKULWW
]XUFN RGHU
O|VFKHQ 6LH
GLHVHV6KDSH
6LH KDEHQ GLH
'LHV LVW HLQ 0|JOLFKNHLW HLQ
XQHUODXEWHU:HJ 6) QHXHV6KDSH]X
*HKHQ 6LH HLQHQ QHKPHQ
6FKULWW ]XUFN RGHU KRYKRYDOKRYDO
6/3
O|VFKHQ 6LH GLHVHV KRYDOKRYDOKRYD
8OWUD*DV
6KDSH OKRYDOKRYDOKRY
6LH KDEHQ
 GLH DOKRYDOKRYDOKR
0|JOLFKNHLW HLQ 6/3 YDOKRYDOKRYDOK

QHXHV 6KDSH ]X RYDOKRYDOKRYDO
+7 QHKPHQ +7 KRYDOKRYDOKRYD
KRYKRYDOK OKRYDOKRYDOKRY
17 KRYDOKRYD 17 DOKRYDOKRYDOKR
DOKRYDOKR YDOKRYDOKRYDOK
Indicatii importante : RYDOKRYDOKRYDO
K
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ .:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hoval UltraGas® (250D-2000D)


Cazan de pardoseala in condensatie pe gaz
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀aluFer®฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ Certificarea cazanului
®
฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀ ®

฀ ฀ ฀ ฀
Panou de comanda al cazanului ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀
TopTronic®T/U4.1 (UltraGas® (250D-1700D)) ฀ ฀ ฀฀ ฀
TopTronic®T/U4.4 (UltraGas® (800D-1700D)) ฀ ฀฀ ฀ ฀
sau TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® (2000D)) ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ Recomandare: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Variante configurabile ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos
Hoval UltraGas® (250D-2000D)

฀ ฀฀
Cazan de pardoseala in condensa-
tie Hoval UltraGas® Coduri articole

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀aluFer®฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
Panou de comanda al cazanului
TopTronic®T/U4.1 (UltraGas® (250D-700D))
TopTronic®T/U4.4 (UltraGas® (800-1700D))
TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® (2000D))

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

®
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀
฀฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Set de asamblare pentru UltraGas (125-1000)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 71

Set de modificare pentru propan


฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
800D pana la 1000D. ฀ 63
1150D pana la 1440D si H (1440D) ฀ 42
pentru functionarea cu GPL (amestec pro-
pan/butan) 250D - 700D ajustari ale arderii
in conformitate cu manulul de montaj.

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole

Set regulator suplimentar ZN1


฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 678
฀ Regulator pentru incalzire Hoval
TopTronic®T/N฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pe un regulator se poate monta un singur
modul cheie!
฀ Senzor tur VF202K ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ Set de conectare฀
฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Set-Modul BMS 0-10 V


(Building management system)
Poate fi montat in panoul de comanda al
cazanului!
Pentru controlul temperaturii - este necesara ฀ 340
o bucata
Pentru controlul sarcinii - sunt necesare doua
bucati

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

฀ ฀฀
Accesorii pentru regulatorul de Coduri articole
incalzire Hoval TopTronic®T
Module cheie pentru Hoval TopTronic®T
฀ ฀ ฀ ฀
Modul cheie compus din:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀
Pe un regulator se poate monta un singur
1-7 modul cheie!

Functii standard disponibile deja in


®

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Functiile modulelor cheie


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

1
2
3
4
5
6
7
Modul cheie 1
1 pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 100
Modul cheie 2
2 pentru combustibil solid/ rezervor tampon / instala-
tie bivalenta ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ 128

3 Modul cheie 3
pentru instalatii solare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ 134
฀ ฀ ฀steckere libere

4 Modul cheie 4
pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec si com-
bustibil solid/ rezervor tampon / instalatie bivalenta฀ ฀ ฀ 178
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀steckere libere
Modul cheie 5
5 pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec si ฀ ฀ ฀ 168
instalatie solara
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀steckere libere
Modul cheie 6
6 pentru combustibil solid/ rezervor tampon / instala-
tie bivalenta si instalatie solara ฀ ฀ ฀ 212
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀steckere libere
Modul cheie 7
7 pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec, combu-
฀ ฀ ฀ 238
stibil solid/ rezervor tampon / instalatie bivalenta si
instalatie solara
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀steckere libere฀

฀ ฀ ฀
Pentru solutii de sistem si aplicatii
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀
vezi CD-ul Hoval
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012
Hoval UltraGas® (250D-2000D)

฀ ฀฀
Coduri articole
Accesorii

Statie de camera RS-T


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 236

Telecomanda RFF-T
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 126

Senzor exterior AF 200 suplimentar


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 18

Senzor boiler KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de contact VF204S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ 29

Limitator de temperatura pentru circuitul de


incalzire฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Termostat de contact RAK-TW1000.S
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ 76
฀฀฀ Termostat de contact RAK-TW1000.S
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 100
Termostat de imersie RAK-TW1000.S SB 150
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 97

฀฀

Grup de siguranta
complet cu supapa de siguranta (3 bar), ma-
nometru si aerisitor automat cu blocare.
racord: cu filet interior
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 155
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 210

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole

Dispozitiv de neutralizare pentru


UltraGas® (250D-2000D)
฀ ฀ ฀

Tip KB 22
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 707

Tip KB 23
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 799

Tip KB 24
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.021

Pompa de condens
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ 322

Set de conexiune tur / retur


฀฀ ฀
Tur /Retur PN6
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ®
฀ ฀฀ ฀ 2.878
฀ ®
฀ ฀฀ ฀ 3.994
฀ ®
฀ ฀฀ ฀ 4.840
฀ ®
฀ ฀ ฀ 5.160

Clapeta de inchidere hidraulica PN 16


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

®
฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ 563
®
฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ 746
®
฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ 925

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

฀ ฀฀
Accesorii Coduri articole

฀ ฀ Conexiune pentru returul de inalta tempe-


฀ ฀
ratura
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ®
฀ ฀ 801
฀ ®
฀ ฀ 1.210
฀ ®
฀ ฀ 1.485
฀ ®
฀ ฀ 1.721

Kit de conectare pentru racorduri tur si


retur
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


®

฀ ฀ 212
฀ ฀ 186
฀ ฀ 225
฀ ฀ 220
฀ ฀ 251
฀ ฀ 221

฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ®

Set limitator de siguranta


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 851
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Service
Punere in functiune

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


UltraGas® (250D-700D)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ 4 4 4
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


UltraGas® (800D-1300D)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


UltraGas® (1440D-2000D)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀


฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


Pierderea de presiune din cazan
UltraGas® (250D,300D) UltraGas® (400D-600D)
[mbar] [mbar]

60 120
110
50 100
90
40 80
฀ ฀
70 ฀ ฀
30 60
50
20 40

฀ 30
10 20
10
0 0
0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50
[m3/h] [m3/h]

UltraGas® (700D-1000D) UltraGas® (1150D-1440D)


[mbar] [mbar]

60 60
50
Druckverlust [mbar]

50
40 ฀ ฀ 40

30 30 ฀ ฀

20 ฀ 20

10 10

0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[m3/h] [m3/h]
Volumenstrom [m3/h]

UltraGas® (1700D-2000D)
[mbar]

100

80 ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
60

40

20

0
0 20 40 60 80 100 120 140
[m3/h]

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


UltraGas® (250D-2000D)
฀ ฀

F J N P


®
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
4 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Nota

Dimensiuni detaliate vezi UltraGas® (125-1000)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ®
฀ ฀ ฀ ฀ Spatiul minim necesar - vezi desenul separat
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


Spatiul minim necesar UltraGas® (250D-2000D)
฀ ฀

Pentru rabatarea arzatorului trebuie ca


aceasta zona sa ramana libera

Intrarea conductelor de gaz


in cazan se face prin spate

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀Atentie! ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


UltraGas® cu picioare scurtate
฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

UltraGas® pe soclu cu picioare scurtate

฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀

®

UltraGas® cu soclu fara picioare


฀฀
฀฀
฀฀


®

Carcasa soclului si picio-


arele nu se returneaza!

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)


Cutie de neutralizare pentru UltraGas® (250D-2000D)
฀ ฀

Cutie de neutralizare Tip KB 23


Utilizare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Varianta
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

La montare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
Cutie de neutralizare cu pompa ฀ ฀ ฀
Tip KB 24 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Utilizare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Varianta
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

La montare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Cutie de condens cu pompa


Tip KB 22
Utilizare:
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀
Varianta
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀fara฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

Prescriptii si directive ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Aerul necesar arderii
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ Functionare dependenta de aerul ambiental
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Functionarea independenta de aerul ambi-
฀ ฀ ฀ ental cu conducta separata de aer de ardere
Apa de umplere si completare:
pentru cazan ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Calitatea apei ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
Apa de incalzire (agent termic) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Racord gaze
฀ ฀ ฀ ฀ Punere în functiune
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Robinet manual de gaze si filtru de gaz
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ instalatii cu admisie continua de ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ instalatii cu admisie intermitenta de ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Tipul de gaz
฀ ฀ ฀ ฀ ฀dispozitiv de sepa- Spatiul necesar ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
rare a sistemului. ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Camera de montare ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Presiune alimentare cu Gaz natural
Tabel 1: Volum maxim de umplere pe baza VDI 2035 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pentru UltraGas® (250D-2000D)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
]
Presiune alimentare cu Propan
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pentru UltraGas® (250D-1440D)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Pompa pentru incalzire


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
200 pana la 600kW 50l/kW 20 l/kW 20 l/kW intotdeauna dedurificare
peste 600kW Functionarea ulterioara a pompei (tempo-
฀ rizare)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Vas de expansiune ฀฀฀฀฀ ฀ ฀
Montarea cazanului in pod ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀
Evacuarea condensului
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Cosul / Instalatia de evacuare a
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
gazelor arse
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ Un cos de fum pentru doua cazane
Zgomot
฀฀ ฀ e zgomot฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ presiune fonica฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Recomandare: ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

Dimensiunile cosului (suprapresi- ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


une) ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Conditiile de calcul din tabel: ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

Cazan Conducta gaze arse Numar de coturi 90° (gaze arse + aer de ardere)
(etansa)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

®
4 ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Dimensiunile cosului (presiune redusa)


pentru UltraGas® (250D-2000D)

Instalatia de evacuare a gazelor arse trebuie dimensionata astfel incat sa nu existe posibilitatea circulatiei in sens invers spre
incaperea in care este amplasat cazanul. Functionarea sigura a instalatiei de evacuare a gazelor arse trebuie documentata printr-
un raport de masuratori recunoscut.

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

UltraGas® (250D-2000D) AF 1 1
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ TopTronic T TopTronic T VF1 B1 VF2 B1 VF2
VF3 B1 VF4 B1

Plan hidraulic BCTT010

T T T T T T T T
MK1 MK2 MK2
MK3 MK4

Y10.1 Y10.2 Dies ist ein


P P YK1 YK2 YK2
YK3 YK4
unerlaubter
Weg! T
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Dies ist ein Dies ist ein Möglichkeit ein
unerlaubter Weg! unerlaubter Weg! SF neues Shape
Gehen Sie einen Gehen Sie einen zu nehmen!!!
Schritt zurück oder Schritt zurück oder hovhovalhoval
löschen Sie dieses löschen Sie dieses hovalhovalhov
UltraGas
Shape! UltraGas
Shape! alhovalhovalho
Sie haben die Sie haben die valhovalhovalh
Möglichkeit ein Möglichkeit ein SLP ovalhovalhoval
neues Shape zu neues Shape zu hovalhovalhov
nehmen!!! nehmen!!! alhovalhovalho
hovhovalh hovhovalh valhovalhovalh
hovalhova hovalhova ovalhovalhoval
alhovalho alhovalho hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh

UltraGas® (250D-2000D) AF 1 1
฀ ฀ ฀
฀ ฀
TopTronic T TopTronic T
฀ ฀ VF1 B1 VF2 B1 VF2
VF3 B1 VF4 B1

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Plan hidraulic BCTT020 T T T T T T T T


MK1 MK2 MK2
MK3 MK4

Y10.1 Y10.2 Dies ist ein


P P YK1 YK2 YK2
YK3 YK4
unerlaubter
Weg! T
SVLF Gehen Sie
M5.1 M5.2 einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Dies ist ein Dies ist ein Möglichkeit ein
unerlaubter Weg! unerlaubter Weg! SF neues Shape
Gehen Sie einen Gehen Sie einen zu nehmen!!!
Schritt zurück oder Schritt zurück oder hovhovalhoval
löschen Sie dieses löschen Sie dieses hovalhovalhov
Shape! Shape! alhovalhovalho
Sie UltraGas
haben die Sie UltraGas
haben die valhovalhovalh
Möglichkeit ein Möglichkeit ein SLP ovalhovalhoval
neues Shape zu neues Shape zu hovalhovalhov
nehmen!!! nehmen!!! alhovalhovalho
hovhovalh hovhovalh valhovalhovalh
hovalhova hovalhova ovalhovalhoval
alhovalho alhovalho hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh

฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ Indicatii importante :
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval UltraGas® (250D-2000D)

UltraGas® (250D-2000D) AF 1 1
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ TopTronic T TopTronic T VF1 B1 VF2 B1 VF2
VF3 B1 VF4 B1

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Plan hidraulic BCTT030


T T T T T T T T
MK1 MK2 MK2
MK3 MK4

Y10.1 Y10.2 Dies ist ein


P P YK1 YK2 YK2
YK3 YK4
unerlaubter
Weg! T
Gehen Sie
M5.1 M5.2 SVLF einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Dies ist ein Dies ist ein Möglichkeit ein
unerlaubter Weg! unerlaubter Weg! SF neues Shape
Gehen Sie einen Gehen Sie einen zu nehmen!!!
Schritt zurück oder Schritt zurück oder hovhovalhoval
löschen Sie dieses löschen Sie dieses hovalhovalhov
Shape! Shape! alhovalhovalho
Sie UltraGas
haben die Sie UltraGas
haben die valhovalhovalh
Möglichkeit ein Möglichkeit ein SLP ovalhovalhoval
neues Shape zu neues Shape zu hovalhovalhov
nehmen!!! nehmen!!! alhovalhovalho
hovhovalh hovhovalh valhovalhovalh
hovalhova hovalhova ovalhovalhoval
alhovalho alhovalho hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh

฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
Indicatii importante :
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CompactGas (1000-2800)
Cazan din otel pe combustibil gazos

Descriere
Hoval CompactGas
Cazan din otel pe combustibil gazos
Cazan
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Variante configurabile
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ Autorizarea cazanului
La montare ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Panou de comanda TopTronic®T/ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
U3.2
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

Livrare La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ Panou de comanda cu termostate Panou de comanda cu termostate
฀ ฀ ฀ T 2.2 T 0.2
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ® ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ®

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Variante configurabile
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ Variante configurabile
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ La montare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Livrare ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ®

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos 117
Toate drepturile rezervate, 1.04.2012
Hoval CompactGas (1000-2800)

฀ ฀฀
CompactGas
Cazan pe combustibil gazos (1000-2800) Coduri articole

Cazan din otel pentru functionare cu com-


bustibil gazos, fara panou de comanda

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Flansa blind ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 131
฀ ฀ ฀ 157

Panou de comanda cu regulator


TopTronic® pentru Hoval CompactGas®

Panou de comanda U3.2


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.116
Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Senzor de retur VF204


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
M ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
T ฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 26

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CompactGas (1000-2800)

฀ ฀฀
Panou de comanda cu termostate Coduri articole

Panou de comanda T 2.2


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 723
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 817
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.388

Panou de comanda T 0.2


฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ®

฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 492
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 673
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.202
Accesorii pentru panoul de
comanda cu termostate

Termometru pentru gazele arse


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 102

Accesorii pentru regulatorul de tempe-


ratura TopTronic®T

Modul cheie 1
pentru al 2-lea circuit cu vana de amestec ฀ ฀ ฀ ฀ 100
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
1
Pe un regulator se poate monta un singur
modul cheie!

1
Pentru solutii de sistem si aplicatii
vezi CD-ul Hoval

Set regulator suplimentar ZN1


฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 678
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ Regulator pentru incalzire Hoval


TopTronic®T/N฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pe un regulator se poate monta un singur
modul cheie!
฀ Senzor tur VF202K ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ Set de conectare฀
฀ ฀ ฀ ฀
®
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval CompactGas (1000-2800)

฀ ฀฀
Coduri articole
Set-Modul BMS 0-10 V
(Building management system)

^฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀= ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 340
Poate fi montat in panoul de comanda al
cazanului!

MOD bus ZM
Modul pentru conectarea la sistemele BMS
Modul de comunicatie pentru schimb de
date intre regulatoarele Hoval฀ ®
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ®
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ 401

Statie de camera RS-T


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ 236

Telecomanda RFF-T
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ 126

Senzor exterior AF 200 suplimentar


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 18

Senzor de temperatura pentru gazele de


ardere
PT 1000/4
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ 89

Senzor boiler KVT 20/5/6S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Senzor de contact VF204S


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 29

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CompactGas (1000-2800)

฀ ฀฀
Coduri articole

Limitator de temperatura pentru circuitul de


incalzire฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Termostat de contact RAK-TW1000.S
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 76

Termostat de imersie RAK-TW1000.S SB 150


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 97

฀฀

Suporti antivibranti pentru montare sub cazan


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀

Livrare
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 765
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 909
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.564
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.564
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 1.564

Service
Punere in functiune

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval CompactGas (1000-2800)

Date tehnice
CompactGas (1000-2800)
Tip (1000) (1400) (1800) (2200) (2800)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀1
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
%
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
%
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
Ø- ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀
( ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀


฀ ฀


1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CompactGas (1000-2800)

Date tehnice
Diagrama temperatura gazelor arse - putere nominala

110

105
Temperatura gazelor de ardere (°C)

100

95

90

85

80

75

70
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
Puterea nominala (kW)

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀

Pierderea de presiune a gazelor arse


8.0

7.0
Pierderea de presiune a gazelor arse (mbar)

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Puterea nominala (kW)

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CompactGas (1000-2800)

Dimensiuni

฀ q

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀
฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CompactGas (1000-2800)

Dimensiuni fara izolatie si carcasa


฀ ฀
฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Dimensiunile camerei de ardere

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos


Hoval CompactGas (1000-2800)

Prescriptii si directive ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀
Calitatea apei ฀ ฀ ฀ ฀
Apa de incalzire (agent termic)
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Instalatia pentru evacuarea gazelor
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - Instalatia de incalzire arse / cosul
฀ ฀ ฀ ฀ Aerul necesar arderii
Conducta de legatura
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀฀฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -

฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ instalatii cu admisie continua de Montarea arzatorului pe gaz
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ instalatii cu admisie intermitenta de ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
oxigen฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀dispozitiv de sepa- ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
rare a sistemului. Legaturile electrice ale arzatorului ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Cosul
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ Izolarea fonica ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Instalatiile de apa calda menajera
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Alegerea boilereului
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Volum maxim de umplere pe baza VDI 2035
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

1
1
Apa de umplere si completare: <1
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

200 pana la 600 50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW intotdeauna dedurizare


฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ kW
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - peste 600 kW
฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
1

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Cazane de pardoseala pe combustibil gazos Toate drepturile rezervate, 1.04.2012


Hoval CompactGas (1000-2800)

AF

1 1
TopTronic T TopTronic T VF1 B1 VF2 B1 VF3 B1

RS-T RS-T RS-T

T T T T T T
MK1 MK2 MK3

Dies ist ein


unerlaubter
YK1 YK2 YK3
Weg! T
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
Dies ist ein dieses Shape!
unerlaubter Weg! Sie haben die
Gehen Sie einen Möglichkeit ein
SF neues Shape
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses zu nehmen!!!
Shape! hovhovalhoval
Sie haben die hovalhovalhov
Möglichkeit ein alhovalhovalho
CompactGas
neues Shape zu valhovalhovalh
nehmen!!! SLP ovalhovalhoval
hovhovalhovalhova hovalhovalhov
lhovalhovalhovalho alhovalhovalho
valhovalhovalhoval valhovalhovalh
hovalhovalhovalho ovalhovalhoval
valhovalhova hovalhovalhov
valhoval alhovalhovalho
hovalhova valh

RLF
ZUP

YKR

฀ ฀ ฀ Indicatii importante :
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀ ฀ ฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀฀ ฀฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ -
฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Toate drepturile rezervate, 1.04.2012 Cazane de pardoseala pe combustibil gazos