Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

PROIECT

GUVERNANTA CORPORATIVA A BANCII


COMERCIALE CARPATICA S.A.

Profesor:

Lector Univ.Doctor Nicolaescu Eugen

Absolvent:
Nechifor Francisca-Amalia
CUPRINS

I. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI CONTROLUL


INTERN

II. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

III. SITUATIA FINANCIARA SI DIVIDENDELE


ACORDATE

IV. POLITICILE DE REMUNERARE A CONDUCERII

V. CALITATEA MANAGEMENTULUI

VI. CALITATEA SISTEMULUI DE COMUNICARE CU


ACTIONARII

VII. CULTURA CORPORATIVA

VIII. PRACTICILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Bibliografie
I. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI CONTROLUL INTERN

BCC a elaborat propriul Cod de Guvernanţa Corporativa, În baza Principiilor de


guvernanţa corporativa ale OECD şi a Ghidului privind guvernanţa corporativa pentru
instituţiile bancare ale Comitetului de la Basel. Dupa aprobarea sa de catre Consiliul de
Administraţie (aprilie 2007), Banca a aplicat şi respectat Întocmai prevederile Codului.
BC Carpatica este organizata În sistem unitar, conducerea superioara fiind asigurata de
urmatoarele organisme:

Adunarea Generala a Acţionarilor


Este organul suprem al Bancii, alcatuit din totalitatea acţionarilor, având atribuţiile şi
autoritatea
prevazute de lege şi de Actul Constitutiv; organizarea şi funcţionarea se fac În baza
prevederilor Actului Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile. Adunarea
Generala a Acţionarilor este condusa de Preşedintele Consiliului de Administraţie, iar În
lipsa acestuia, de persoana desemnata de acesta pentru a-l Înlocui, daca Adunarea
Generala nu decide altfel.

Consiliul de Administratie
Este organul de administrare a Bancii, alcatuit dintr-un numar de administratori aleşi
dintre acţionari, având atribuţiile şi autoritatea stipulate prin Actul Constitutiv, completate
cu prevederile legale aplicabile; organizarea şi funcţionarea se fac În baza Actului
Constitutiv, legilor aplicabile şi a regulamentului propriu. Consiliul de administraţie este
format din cel puţin 7 şi cel mult 11 membri, persoane fizice, numarul acestora fiind
totdeauna impar. Potrivit Hotarârii Consiliului de Administraţie preşedintele Consiliului
de Administraţie este şi Directorul General al Bancii. Consiliul de Administraţie al Bancii
se Întruneşte ori de câte ori este necesar, În şedinte extraordinare, Însa cel puţin o data pe
luna, de regula, la sediul bancii, de regula În ultima vineri din luna În sedinţe ordinare.
Componenta Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2016:
Pâna la Adunarea Generala a Acţionarilor din 12.01.2016, Consiliul de Administraţie era
format din urmatorii membri:
1. Nicolaie Hoanţa - preşedinte al Consiliului Administraţie
2. Viorel Grigore
3. Ilie Carabulea
4. Maria Priveghiu
5. Ioan Gândila
6. Nicolae Balteş
7. Nicolae Nan
8. Luciano Vinella
9. Giuseppe Vinella
10. Ion Dobrica
În cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor din 12.01.2016, a fost revocat din funcţia de
membru al Consiliului de Administraţie,dl Giuseppe Vinella.
În cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor din 31.05.2016, a fost revocat din funcţia de
membru al Consiliului de Administraţie,dl Luciano Vinella.
În cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor din 11.10.2016, s-a constatat Încetarea calitaţii
de membru al Consiliului de Administraţie a dlui Balteş Nicolae, ca efect al demisiei
acestuia, potrivit art. 17.4 din Actul Constitutiv.
La finalul anului 2016, Consiliul de Administraţie al bancii era compus din urmatorii
membri:
1. Nicolaie Hoanţa - preşedinte al Consiliului de Administraţie
2. Viorel Grigore
3. Ilie Carabulea
4. Maria Priveghiu
5. Ioan Gândila
6. Nicolae Nan
7. Ion Dobrica

Comitetul de Direcţie
Este un organ colectiv de conducere operativa a Bancii, în care directorul general şi
directorii generali adjuncţi acţioneaza împreuna; se afla în subordinea CA; competenţele
sunt cele delegate expres de CA şi sunt prevazute în regulamentul propriu de organizare
şi funcţionare.
Componenta Comitetului de Directie pe parcursul anului 2016:
În perioada 01.01.2016-31.05.2016:

Nicolaie Hoanţa 01.01.2016 - 31.05.2016


Ion Dobrica 01.01.2016 - 31.05.2016
Florin Craciun 01.01.2016 - 09.04.2016
Camelia Aron 25.02.2016 - 31.05.2016

În perioada 01.06.2016-31.12.2016:
Nicolaie Hoanţa 01.06.2016 - 31.12.2016
Ion Dobrica 01.06.2016 - 31.12.2016
Camelia Aron 01.06.2016 - 31.12.2016
Gheorghe Cismaru 01.07.2016 - 31.12.2016

Comitetul de Audit
Se afla în directa subordine a Consiliului de Administraţie şi raporteaza acestuia; are rol
consultativ, urmarind ca Banca sa realizeze obiectivele generale ale activitaţii de audit şi
control intern; organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului de Audit sunt stabihte
prin regulamentul propriu, aprobat la nivelul CA; competenţele sale sunt cele prevazute
expres de legislaţia aplicabila.
*Sursa: Actul Constitutiv BCC

Conducerea operativa
Se afla În directa subordine a Consiliul de Administraţie; are autoritatea necesara pentru a
lua toate masurile aferente conducerii Bancii, cu respectarea celor exclusiv rezervate, de
lege sau de Actul Constitutiv, CA sau AGA.

Comitetul de Administrare a Riscurilor


Se afla În subordinea directa a Consiliului de Administraţie, având raporturi, În limita
competenţelor, şi cu Comitetul de Direcţie; este format din conducatori ai bancii
(Director General, Directori Generali Adjuncţi) şi din conducatori ai direcţiilor şi
departamentelor independente din Centrala bancii a caror activitate este afectata de
riscurile semnificative. Din acest comitet pot face parte şi alţi conducatori de
departamente din Centrala BCC, daca se considera necesar. Este un comitet permanent cu
rol principal de informare a Consiliului de Administraţie asupra problemelor legate de
riscuri şi de analizare a modului de derulare a administrarii riscurilor de catre Banca.

Comitetul de credite

Comitetul de Credite se organizeaza In Centrala BCC, ca organism colectiv de decizie În


directa
subordine a Comitetului de Direcţie, având ca domeniu principal de responsabilitate
acordarea creditelor, În limita competenţelor stabilite de Consiliul de Administraţie. Este
format din 5 membri titulari, dintre care unul este preşedinte, şi un numar corespunzator
de Înlocuitori ai acestora. Şedinţele Comitetului de Credite au loc ori de câte ori este
cazul, dar cel puţin o data pe saptamâna.

Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor


Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor este subordonat Comitetului de
Direcţie, ca organ de lucru al acestuia. Comitetul are urmatoarele atribuţii: analizeaza
nivelurile dobânzilor practicate pentru plasamente şi resurse, nivelurile comisioanelor În
lei şi valuta percepute de la clienţii nebancari, urmareşte evoluţia, structura şi calitatea
activelor şi pasivelor şi evoluţia pieţei de acţiuni şi propune masuri privind gestionarea
eficienta a activelor şi pasivelor Bancii. Este format din 5 membri titulari şi 5 Înlocuitori,
cu drept de vot, dintre care unul este preşedinte. Din Comitetul de Administrare a
Activelor şi Pasivelor fac parte cel puţin: un director general adjunct precum şi
reprezentanţi ai urmatoarelor structuri:
Financiar Contabile, Trezorerie Pieţe de Capital, Finanţari, Creditare. Şedinţele C.A.A.P.
au loc ori de câte ori este cazul, dar cel puţin o data pe luna.

Auditorul financiar
Situaţiile financiare ale bancii sunt certificate de catre un auditor independent. Numirea
auditorului extern revine Consiliului de administraţie şi este aprobata În cadrul Adunarii
Generale a Acţionarilor. Auditorul Însarcinat cu certificarea situaţiilor este Ernst& Young
Assurance Services SRL.

II. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

In prezent, capitalul social al bancii este de 228.076.419,50 lei, impartit in 2.280.764.195


actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Raportari actionariat:
Data raportarii Actionar Procent
29.09.2017 ALBU ALIN 9,9980%
Vinella Luciano impreuna cu
22.09.2017 < 5%
FIN-PART S.P.A.
FIN-PART S.P.A. (Vinella
10/04/17 Luciano asociat unic la societatea 5,0610%
FIN-PART S.P.A.)
SC EUROCONF
04/12/14 < 5%
DISTRIBUTION GROUP SA
Structura actionariatului 31.12.2016-31.08.2016 (*sursa: BVB)

DEPOZITARUL
Sursa informatiei: Data: 31.08.2017
CENTRAL
Actionar Actiuni Procent
alti actionari / others 1.282.742.218 63,7373%
CARABULEA ILIE 729.804.287 36,2627%
Total 2.012.546.505 100 %

DEPOZITARUL
Sursa informatiei: Data: 30.06.2017
CENTRAL
Actionar Actiuni Procent
alti actionari / others 1.282.742.218 63,7373%
CARABULEA ILIE 729.804.287 36,2627%
Total 2.012.546.505 100 %
DEPOZITARUL
Sursa informatiei: Data: 28.02.2017
CENTRAL
Actionar Actiuni Procent
alti actionari / others 1.282.742.218 63,7373%
CARABULEA ILIE 729.804.287 36,2627%
Total 2.012.546.505 100 %
DEPOZITARUL
Sursa informatiei: Data: 31.12.2016
CENTRAL
Actionar Actiuni Procent
alti actionari / others 1.282.742.218 63,7373%
CARABULEA ILIE 729.804.287 36,2627%
Total 2.012.546.505 100 %

III. SITUATIA FINANCIARA SI DIVIDENDELE ACORDATE

Informatii financiare anuale (Indicatori principali)


2016(RON) 2015(RON) 2014(RON)
Casa, disponibilitati la banci centrale 610.027.863,00 543.177.434,00 410.040.205,00
Creante asupra institutiilor de credit 79.485.367,00 231.011.101,00 239.943.863,00
Creante asupra clientelei 1.336.760.628,00 1.284.939.052,00 829.253.711,00
Imobilizari corporale 84.287.641,00 89.773.702,00 91.365.999,00
Imobilizari necorporale 5.195.676,00 5.045.078,00 5.030.279,00
Total activ 2.287.695.364,00 2.288.735.440,00 1.637.309.546,00

Datorii privind institutiile de credit 162.701.666,00 252.681.790,00 147.924.436,00


Datorii privind clientela 1.799.404.954,00 1.748.498.335,00 1.157.152.869,00
Capital social subscris 201.254.651,00 162.746.031,00 116.035.091,00
Total pasiv 2.287.695.364,00 2.288.735.440,00 1.637.309.546,00

Dobanzi de primit si venituri asimilate 205.176.350,00 167.381.468,00 119.365.938,00


Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate 135.363.600,00 98.044.139,00 60.527.286,00

Venituri din comisioane 73.652.377,00 71.614.454,00 50.573.386,00


Cheltuieli cu comisioane 3.834.360,00 4.046.259,00 2.775.057,00

Rezultatul activitatii curente dupa impozitare 801.922,00 8.420.627,00 19.286.030,00


Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare 0,00 - -
Venituri totale 574.724.447,00 451.397.539,00 280.249.134,00
Cheltuieli totale 573.943.036,00 442.006.956,00 259.229.575,00

Rezultat brut 781.411,00 9.390.583,00 21.019.559,00


Rezultat net 801.922,00 8.420.627,00 19.286.030,00
Rezultat / actiune - - -
Nota: Raportarile financiare sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul
Finantelor Publice.

Judet: SIBIU Domeniu de activitate: Alte activitati de intermedieri monetare


Denumire societate: BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. Cod CAEN (Rev.2) : 6419
Adresa: SIBIU, jud.SIBIU, str. Autogarii nr. 1 Cod fiscal / CUI: 11447021
Cod Registrul Comertului: J32/80/1999 Simbol: BCC

- RON -
Informatii financiare - 30.09.2017
ACTIV
Casa, disponibilitati la banci centrale 306.176.431,00
Creante asupra institutiilor de credit 114.959.163,00
Creante asupra clientelei 1.301.251.501,00
Imobilizari corporale 77.376.083,00
Imobilizari necorporale 5.943.464,00
Total activ 3.275.871.124,00
PASIV
Datorii privind institutiile de credit 698.399.049,00
Datorii privind clientela 2.240.888.707,00
Capital social subscris 228.076.420,00
Total pasiv 3.275.871.124,00
Dobanzi de primit si venituri asimilate 231.240.017,00
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate 196.300.287,00
Venituri din comisioane 48.584.612,00
Cheltuieli cu comisioane 2.758.975,00
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare 5.873.109,00
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare 0,00
Venituri totale 463.671.251,00
Cheltuieli totale 457.798.142,00
Rezultat brut 5.873.109,00
Rezultat net 5.851.609,00
Rezultat / actiune -

Dividende (RON)
Dividend Dividend Data
Tip Data AGA Data Data ex Data
Anul Persoane Persoane referinta
dividend (dividend) inregistrarii dividend declararii
Fizice Juridice AGA
2016 0,0000 0,0000 - N/A N/A N/A N/A N/A
2015 0,0000 0,0000 - 31.03.2016 21.04.2016 09/05/16 N/A 07/03/16
2014 0,0000 0,0000 - 02/04/15 21.04.2015 10/05/15 N/A 16.03.2015
2013 - N/A N/A N/A N/A N/A
2012 0,0000 0,0000 - 15.04.2013 23.04.2013 N/A N/A 28.03.2013
2011 0,0000 0,0000 - 09/04/12 24.04.2012 N/A 07.04.2004 31.03.2012
IV. POLITICILE DE REMUNERARE A CONDUCERII

Conform Principiului 6 din Principiile OECD de guvernanţa corporativa,


“Consiliul de administraţie trebuie sa se asigure ca politicile şi
practicile de recompensare sunt conforme cu obiectivele şi strategia
pe termen lung, cultura corporativa şi mediul de control.”
Respectarea acestui principiu presupune:
 Corelarea recompensarii membrilor CA cu strategia de afaceri pe
termen lung al bancii.
 Daca membrii CA dispun de stimulente legate de performanţa,
recompensarea acestora trebuie determinata pe baza unor condiţii
obiective şi relevante, stabilite pentru îmbunataţirea pe termen lung a
valorii corporative a bancii.
Potrivit prevederilor art. 153^18 din legea societaţilor comerciale,
remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie este stabilita prin
Actul Constitutiv sau prin Hotarâre a Adunarii Generale a Acţionarilor.
Remuneraţia suplimentara a membrilor Consiliului de Administraţie
este stabilita prin Hotarâre a Adunarii Generale a Acţionarilor. Actul
constitutiv sau adunarea generala a acţionarilor fixeaza limitele
generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.
1. Pachetul de remunerare a administratorilor este constituit din:
- indemnizaţia lunara: este aprobata anual în AGA ordinara prin care se
aproba situaţia financiara a Bancii;
- stimulente variabile, care constau în sume de bani, acordate în
funcţie de realizarea obiectivelor pe termen scurt şi lung prevazute de
Strategia generala a Bancii.
2. Sistemul de stimulente
În vederea cointeresarii administratorilor neexecutivi în sprijinirea
realizarii obiectivelor strategice ale bancii, cu scopul îmbunataţirii
poziţionarii acesteia în cadrul sistemului bancar românesc şi creşterii
satisfacţiei acţionariatului şi personalului Bancii, regulamentul de
remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie are în vedere
urmatorul sistem de stimulente:
a) Pentru îndeplinirea anuala a obiectivelor strategice:
Anual, administratorii (cu excepţia celor care îndeplinesc atât funcţia
de administrator cât şi de conducator al Bancii) beneficiaza de
urmatorul sistem de stimulente, în sume brute:
 3 salarii medii ale conducerii Bancii, calculate ca medie aritmetica a
salariilor de încadrare a directorului general şi adjuncţi aferente lunii
decembrie din anul de analiza, pentru realizarea indicatorilor ROE, ROA
şi Raportul cost/venit din anul respectiv în proporţie de cel puţin 110%;
 2 salarii medii ale conducerii Bancii, calculate ca medie aritmetica a
salariilor de încadrare a directorului general şi adjuncţi aferente lunii
decembrie din anul de analiza, pentru realizarea indicatorilor ROE, ROA
şi Raportul cost/venit din anul respectiv în proporţie de cel puţin 107%;
 1 salariu mediu al conducerii Bancii, calculat ca medie aritmetica a
salariilor de încadrare a directorului general şi adjuncţi aferente lunii
decembrie din anul de analiza pentru realizarea indicatorilor
ROE, ROA şi Raportul cost/venit din anul respectiv în proporţie de cel
puţin 105%.
b) Pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung
La finele perioadei pentru care a fost elaborata Strategia de Dezvoltare
a BCC, administratorii primesc pentru îndeplinirea obiectivelor legate
de profit pe termen lung (stabilite prin Bugetul strategic), ocota parte
din profitul mediu net realizat de banca (ca suma neta), astfel:
 10% din profitul net mediu realizat de Banca în perioada pe care a
fost elaborata Strategia de Dezvoltare a BCC pentru realizarea mediei
anuale a profitului brut din Strategia generala a Bancii, în proporţie de
cel puţin 110%, suma ce va fi împarţita în cote egale, între
administratori şi conducerea Bancii;
 8% din profitul net mediu realizat de Banca în perioada pe care a
fost elaborata Strategia de Dezvoltare a BCC pentru realizarea mediei
anuale a profitului brut din Strategia generala a Bancii, în proporţie de
cel puţin 107%, suma ce va fi împarţita în cote egale, între
administratori şi conducerea Bancii;
 5% din profitul net mediu realizat de Banca în perioada în care a fost
elaborata Strategia de Dezvoltare a BCC pentru realizarea mediei
anuale a profitului brut din Strategia generala a Bancii, în proporţie de
cel puţin 105%, suma ce va fi împarţita în cote egale, între
administratori şi conducerea Bancii.

In ceea ce priveste remunerarea membrilor Consiliului de


Supraveghere, sunt precizate urmatoarele:

Art. 1. Se stabileste remuneratia membrilor Consiliului de


Supraveghere la un nivel de pana la 20% din remuneratia lunara a
Directorului General al bancii.
Art. 2. Se aproba ca membrii COnsiliului de Supraveghere sa fie
remunerate suplimentar pentru activitatea depusa in cadrul
comitetelor consultative cu sume al caror cuantum sa se incadreze
intre 500-5000 EUR/persoana/luna.

Art. 3. Se stabilesc limitele pentru remuneratia ce va fi acordata


membrilor Directoratului intre 1000 – 50000 eur/luna/membru. In
cadrul acestor limite Consiliul de Supraveghere va decide cuantumul
remuneratiei lunare ce va fi acordata fiecarui membru al Directoratului.
Remuneratia totala acordata fiecarui membru al Directoratului nu o va
depasi pe cea stabilita pentru DIrectorul General al bancii.

Politicile de remunerare ale bancii se bazeaza pe criterii


corespunzatoare de performanta.
V. CALITATEA MANAGEMENTULUI

Actionarii Bancii Comerciale Carpatica au aprobat trecerea de la sistemul unitar la cel


dualist de conducere, prin care banca va fi administrata de un directorat si un consiliu de
supraveghere. Astfel, cei cinci membri ai Consiliul de Supraveghere alesi pentru un
mandat de patru ani sunt :
Ilie Carabulea
Gandila Ioan
Doina Toader
Grigore Viore
Petria Nicolae

Conducere:

Nicolae SURDU (Director General)


George CIOBANASU (Director General Adjunct)
Ion DOBRICA (Director General Adjunct)
Gheorghe CISMARU (Director General Adjunct)
George Ciobanasu, noul Director General Adjunct al Bancii Comerciale Carpatica
Conducerea executiva a Bancii Comerciale Carpatica are un nou membru incepand cu
luna noiembrie a.c. in persoana domnului George Ciobanasu completand astfel structura
de management actuala.
Cu o experienta de peste 7 ani in domeniul financiar bancar, George Ciobanasu a lucrat
anterior in cadrul Bancii Transilvania, Bancpost si Millennium Bank, fiind responsabil
de activitatile de creditare a clientilor IMM si Corporate, de conducerea retelei de unitati
Bancpost din Bucuresti, respectiv de managementul portofoliului de clienti IMM si
Corporate ai Millennium Bank Romania.
Licentiat al Academiei de Studii Economice din Bucuresti si absolvent “Magna Cum
Laude” al Programului MBA Romano-Canadian, specializarea Finante, George
Ciobanasu va asigura conducerea activitatii de Corporate Banking (Operatiuni Bancare
Companii) din cadrul Bancii Comerciale Carpatica.
Principalele obiective de management ale noului Director General Adjunct desemnat
urmaresc cresterea competitivitatii bancii si dezvoltarea portofoliului de clienti companii,
printr-o oferta de produse si servicii de calitate.

Nicolae Surdu, fost director general al sucursalei Fortis Bank din Romania , a fost numit
in functia de director general al Bancii Comerciale Carpatica (BCC), in locul lui Nicolaie
Hoanta. Consiliul de Administratie al BCC a aprobatin noiembrie 2009 conducerea
dualista a bancii, prin Directorat si Consiliul de Supraveghere. De la finele anului trecut,
Nicolae Surdu a fost Managing Partner la First Capital Consulting&Partners, dupa
aproape doi ani in care a condus afacerile belgienilor de la Fortis Bank in Romania.
Anterior, el a ocupat timp de trei ani pozitia de vicepresedinte al Credit Europe Bank.

Elena Ciubotaru, director executiv resurse umane in cadrul Bancii Carpatica


Incepand cu data de 14 decembrie 2009, Elena Ciubotaru s-a alaturat echipei de
management a Bancii Carpatica in functia de Director Executiv Resurse Umane.
Cu o experienta de peste 10 ani in activitatea de resurse umane, Elena Ciubotaru si-a
inceput cariera in cadrul Bancii Transilvania unde a lucrat 6 ani (2007 - 2013),
continuand apoi in Bancpost in urmatorii 4 ani (2014 - 2017) unde a ocupat functiile de
Director Resurse Umane Retea si Director Executiv Resurse Umane.
Licentiata a Universitatii “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca – “Facultatea de Psihologie si
Stiinte ale Educatiei”, cu master in Psihologie organizationala, Elena Ciubotaru are o
vasta experienta in domeniul managementului resurselor umane fiind implicata in
proiecte cu impact in extinderea retelei de unitati operationale si dezvoltarea culturii
organizationale.
Principalele obiective de management ale noului director executiv resurse umane al
Bancii Comerciale Carpatica urmaresc cresterea calitatii resurselor umane si dezvoltarea
echipei bancii.

Conducerea bancii detine o vasta experienta manageriala si incearca armonizarea


strategiilor si planurilor cu realitatile economice ale timpurilor prezente.
BCC este decisă şi pregătită să folosească în mod adecvat toate oportunităţile pieţei,
având ca obiective principale consolidarea afacerii, bazandu-se pe imbunatatirea
randamentelor asteptate de la active precum sip e productivitatea muncii. Aceasta linie
strategica va fi sustinuta de actiunile ce vor fi intreprinse de pe pozitia de banca
universala, prin oferirea unei game largi de produse si servicii precum si prin calitatea
acestora.

VI. CALITATEA SISTEMULUI DE COMUNICARE CU ACTIONARII

Rapoartele si situatiile financiare periodice reflecta o imagine fidela si


justa a pozitiei si performantei financiare a bancii.

VII. CULTURA CORPORATIVA

In ceea ce priveste cultura corporativa, banca s-a remarcat prin abilitatea de a atrage si
pastra persoanele talentate prin eficienta programelor de training recum si prin sistemul
de acordare a stimulentelor.
Politica de resurse umane a bancii se bazeaza pe urmatoarele aspecte:
Atitudine - atitudinea pozitiva, deschidere spre nou, curiozitate euristica, implicare,
actiune, schimbare, performanta, responsabilitate
Capacitate - deprinderi, aptitudini, cunostinte teoretice
Sustinere - suport material (dotari materiale la standarde inalte), sustinere psihologica,
relatii interpersonale bazate pe colaborare si cooperare
Formare si dezvoltare personala si profesionala:
- identificarea obiectivelor personale cu obiectivele organizatiei
- satisfacerea trebuintei de autoimplinire/realizare personala
- satisfacerea trebuintei de prestigiu/de stima
- posibilitati de promovare interna pe baza unor proceduri si evaluari obiective

Avand in vedere continua dezvoltare a Bancii si promovarea in unitatile BCC a tinerilor,


in special a absolventilor de invatamant universitar, a caror dezvoltarea profesionala este
dependenta de implicarea organizatiei in formarea si dezvoltarea lor, Directia de Resurse
Umane ofera:
Programe de formare profesionala continua a salariatilor
Programe de recrutare a economistilor debutanti.

Cultura corporative este subliniata si prin politicile sociale si de mediu.


In luna martie 2013, Presedintelui Bancii Comerciale Carpatica i-a fost acordat premiul
Cel mai admirat om de afaceri, in cadrul Galei Corporate Social Responsibility Awards
and Celtic Celebrations 2013, organizata de Revista Bucharest Business Week la Sibiu.

In luna martie 2015, Banca Comerciala Carpatica a fost recompensata cu un premiu in


cadrul Galei Corporate Social Responsibility, desfasurata la Sibiu de Ziarul de afaceri
Bucharest Business Week. Distinctia a fost acordata pentru implicarea BCC in proiecte
educationale - Bursa Carpatica.

VIII. PRACTICILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Banca Comercială Carpatica promovează un sistem eficient de guvernare corporativă


preocupat, în permanenţă, de susţinerea corectitudinii, transparenţei şi responsabilităţii
faţă de obiectivele majore şi interesele băncii şi, totodată, faţă de interesele clienţilor şi
partenerilor de afaceri. Sub îndrumarea Consiliului de Administraţie, conducerea
executivă a BCC urmează politici clare în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor în
cadrul structurilor corporative sau în cadrul jurisdicţiilor care afectează transparenţa.

Elementele cheie ale guvernanţei corporative solide regăsite la nivelul Băncii Comerciale
Carpatica includ, printre altele:
• strategie generala de dezvoltare bine articulata
• stabilirea şi asigurarea aplicarii unor responsabilitati clare, autoritatea adoptarii
deciziilor şi alte responsabilitati
• functie puternica de gestionare a riscurilor, sistem adecvat de control intern şi
proiectarea funcţionala a proceselor
• valori corporative, cod de conduita şi alte standarde de comportament adecvat, precum
ai sisteme eficiente utilizate pentru asigurarea conformitatii
• transparenta în circulatia informatiilor.
Banca Comercială Carpatica sustine, totodata, domeniile de interes social, cultural şi
educational.

Declaratie privind practicile de guvernanta corporativa

a) codul de guvernanta corporativa care se aplica institutiei de credit si/sau codul de


guvernanta corporativa pe care institutia de credit a decis in mod voluntar sa-l aplice.
BCC a elaborat propriul Cod de Guvernanta Corporativa, in baza Principiilor de
guvernanta corporativa ale OECD si a Ghidului privind guvernanta corporativa pentru
institutiile bancare ale Comitetului de la Basel.
Dupa aprobarea sa de catre Consiliul de Administratie (aprilie 2015), Banca a aplicat si
respectat intocmai prevederile Codului.
b) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern si sistemelor de
gestionare a riscurilor, in relatie cu procesul de raportare financiara
Intrucât in situatiile financiare se reflecta toate operatiunile contabile, controlul intern
este exercitat de catre intreg personalul cu atributii in inregistrarea de operatiuni
contabile. Inregistrarea acestora in sistemul informatic se realizeaza in doi pasi, astfel
incât chiar de la inregistrare se exercita un dublu control al operatiunilor. Controlul
intern este exercitat la intocmirea raportarilor financiare de catre personalul cu atribuTii
in elaborarea raportarilor financiare (cu respectarea procedurilor de control intern
specifice acestei activitati, reglementate intr-o procedura interna).
c) modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor si atributiile cheie ale acesteia,
ca si o descriere a drepturilor actionarilor si a modului in care acestea pot fi exercitate
Adunarea Generala a Actionarilor este condusa de Presedintele Consiliului de
Administratie, iar in lipsa acestuia, de persoana desemnata de acesta pentru a-l inlocui,
daca Adunarea Generala nu decide altfel. Adunarea Generala a Actionarilor alege unu
pâna la 3 (trei) secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând
capitalul social, pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si Actul Constitutiv al Bancii pentru tinerea adunarii generale.
Actionarii pot fi reprezentati la Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor
legali, de personae imputernicite de acestia prin procura speciala sau de alti actionari.
Membrii Consiliului de Administratie ori functionarii Bancii nu ii pot reprezenta pe
actionari, sub sanctiunea nulitatii hotarârii, daca fara votul acestora nu s-ar
fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, in baza
actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor
sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele
respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea
prevazuta de legi si Actul Constitutiv.
Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot exprimat conform prevederilor in vigoare.
Cu ocazia sedintelor Adunarilor Generale a Actionarilor sunt intocmite procese-verbale
care vor fi inregistrate intr-un registru special, tinut la sediul Bancii. Aceste procese-
verbale vor mentiona indeplinirea formalitatilor privind convocarea si vor include numele
actionarilor participanti sau al reprezentantilor acestora, numarul de actiuni reprezentate,
un sumar al dezbaterilor, hotarârilor adoptate si, la cererea actionarilor, declaratiile facute
de acestia in timpul sedintelor. Procesul-verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si
de secretar si va avea anexate documentele privitoare la convocare, precum si lista
actionarilor participanti.
Hotarârile Adunarilor Generale luate in conditiile legii si Actului Constitutiv sunt
obligatorii si pentru actionarii absenti sau neprezentati, precum si pentru actionarii care
au votat impotriva.
Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorii financiari si sa fixeze dividendul;
b. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
c. sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa
revoce auditorul financiar,
d. sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
e. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate;
f. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale
Bancii.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba:
a. prelungirea duratei societatii;
b. majorarea capitalului social;
c. reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
d. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
e. dizolvarea anticipata a Bancii;
f. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
g. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
h. emisiunea de obligatiuni;
i. aprobarea incheierii de catre Consiliul de Administratie a actelor juridice privind
dobândirea, instrainarea, inchirierea, schimbarea sau constituirea in garantie a bunurilor
aflate in patrimoniul Bancii, a caror valoare depaseste limita stabilita prin lege;
j. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarâre pentru care este
ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.
Fiecare actiune detinuta de catre actionari confera acestora dreptul de a participa la
Adunarile Generale, dreptul la un singur vot in Adunarea Generala, dreptul de informare,
dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor sub forma dividendelor, dreptul
preferential de subscriptie asupra actiunilor emise ulterior de catre societate, dreptul de
a propune modificarea Actului Constitutiv, precum si orice alte drepturi prevazute de
prezentul Act Constitutiv sau de dispoziTiile legale in vigoare.
Actionarii au dreptul de a decide modul de distribuire a profitului societatii. Profitul
urmeaza a fi repartizat, in conditiile legii, conform hotarârii Adunarii Generale a
Actionarilor cu prioritate pentru dezvoltarea societatii.
Fiecare actiune da dreptul la dividende. Cuantumul dividendelor cuvenit se va stabili de
Adunarea Generala a Actionarilor la sfârsitul fiecarui exercitiu financiar. Dividendele se
platesc actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Odata cu
fixarea dividendelor, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili termenul in care acestea
se vor plati actionarilor, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin lege.
Actionarii pot participa la subscrierea de noi actiuni, proportional cu numarul actiunilor
pe care acestia le poseda.
Actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii, in conformitate cu
prevederile dispozitiilor legale in vigoare si cu respectarea dispozitiilor Actului
Constitutiv.
Dreptul de proprietate asupra actiunilor in forma dematerializata si tranzactionate pe o
piata reglementata se transmite in conformitate cu legislatia in vigoare privind valorile
mobiliare.
Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv si cuprinde
dreptul de a le transmite altei persoane in proprietate.
f) structura si modul de operare a organelor de administratie, conducere si supraveghere
si ale comitetelor acestora. BC Carpatica a fost organizata in sistem unitary pana in
noiembrie 2009, conducerea superioara fiind asigurata de urmatoarele organisme:
- Adunarea Generala a Actionarilor: este organul suprem al Bancii, alcatuit din totalitatea
actionarilor, având atributiile si autoritatea prevazute de lege si de Actul Constitutiv;
organizarea si functionarea se fac in baza prevederilor Actului Constitutiv, completate cu
prevederile legale aplicabile;
- Consiliul de Administratie: este organul de administrare a Bancii, alcatuit dintr-un
numar de administratori alesi dintre actionari, având atributiile si autoritatea stipulate prin
Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile; organizarea si functionarea
se fac in baza Actului Constitutiv, legilor aplicabile si a regulamentului propriu;
- Comitetul de Audit: se afla in directa subordine a Consiliului de Administratie si
raporteaza acestuia; are rol consultativ, urmarind ca Banca sa realizeze obiectivele
generale ale activitatii de audit si control intern; organizarea, functionarea si atributiile
Comitetului de Audit sunt stabilite prin regulamentul propriu, aprobat la nivelul CA;
competentele sale sunt cele prevazute expres de legislatia aplicabila;
- conducerea operativa: se afla in directa subordine a Consiliul de Administratie; are
autoritatea necesara pentru a lua toate masurile aferente conducerii Bancii, cu respectarea
celor exclusiv rezervate, de lege sau de Actul Constitutiv, CA sau AGA;
- Comitetul de Administrare a Riscurilor: se afla in directa subordine a Consiliului de
Administratie si raporteaza acestuia; este alcatuit din conducerea operativa si
conducatorii structurilor Centralei, fiind un comitet permanent cu rol principal de
informare a Consiliului de Administratie asupra problemelor legate de riscuri si de
analizare a modului de derulare a administrarii riscurilor de catre Banca;
- Comitetul Director: este un organ colectiv de conducere operativa a Bancii, in care
directorul general si directorii generali adjuncti actioneaza impreuna; se afla in
subordinea CA; competentele sunt cele delegate expres de CA si sunt prevazute in
regulamentul propriu de organizare si functionare.
Bibliografie:

Robu, V., Vasilescu, C., „Imbunatatirea sistemului de guvernanta


corporativa –strategie de crestere a performantei globale a
intreprinderii”
www.bvb.ro
Ziarul Financiar
www.carpatica.ro