Sunteți pe pagina 1din 3

Verbe neregulate care nu îşi schimbă forma

Infinitiv Trecut Paticipiu Pronunţie Traducere


burst burst burst [bărst] a izbucni, a crăpa, a năvăli
costcd cost cost [cost] a costa
cut cut cut [cat] a tăia
hit hit hit [hit] a lovi
hurt hurt hurt [hărt] a răni
let let let [let] a lăsa
put put put [put] a pune
set set set [set] a pune, a aşeza
shut shut shut [şat] a închide
split split splitVERBE [split] a despica
spread spread spread [spred] a (se) închide, a (se) răspândi
Verbe neregulate cu o singură formă schimbată
Infinitiv Trecut Paticipiu Pronunţie Traducere
beat beat beaten [bit/bit/bităn] a bate
become became become [bicom/bicheim/bicom] a deveni
bend bent bent a (se) îndoi
bind bound bound [baind/bound/bound] a lega
bleed bled bled [blid/bled/bled] a sângera
bring brought brought [bring/brot/brot] a aduce
build built built [bild/bilt/bilt] a construi
burnt burnt [bărn/bărnt/bărnt]
burn a arde
burned burned [bărn/bărnd/bărnd]
buy bought bought [bai/bot/bot] a cumpăra
catch caught caught [checi/cot/cot] a prinde
come came come [com/cheim/com] a veni
creep crept crept [crip/crept/crept] a se târî, a se furişa
deal dealt dealt [diăl/delt/delt] a trata, a se ocupa de
dig dug dug [dig/dag/dag] a săpa
dreamt dreamt [drim/dremt/dremt]
dream a visa
dreamed dreamed [drim/drimd/drimd]
feed fed fed [fid/fed/fed] a hrăni
fight fought fought [fait/fot/fot] a (se) lupta
find found found [faind/faund/faund] a găsi
get got got [ghet/got/got] a primi, a obţine
hang hung hung [heng/hang/hang] a atârna
have had had [hev/had/had] a avea
hear heard heard [hiar/herd/herd] a auzi
hold held held a ţine
keep kept kept [chip/chept/chept] a ţine, a păstra
kneel knelt knelt [niăl/nelt/nelt] a îngenunchia
lay laid laid [lei/leid/leid] a pune, a aşeza
lead led led [lid/led/led] a conduce
leapt leapt
leap [lip/lept/lept] a sări
leaped leaped
learnt learnt [lărn/lărnt/lărnt]
learn a învăţa
learned learned [lărn/lărnd/lărnd]
leave left left [liv/left/left] a pleca, a lăsa
lend lent lent a da cu împrumutul
lit lit [lait/lit/lit]
light a aprinde
lighted lighted [lait/laited/laited]
lose lost lost [luse/lost/lost] a pierde
make made made [meic/made/made] a face
mean meant meant [min/meant/meant] a înseamna
meet met met [mit/met/met] a (se) întâlni
pay paid paid [pei/peid/peid] a plăti
read read read [rid/red/red] a citi
run ran run [ruan/ren/ruan] a fugi
say said said [sei/sed/sed] a spune
Verbe neregulate cu o singură formă schimbată
Infinitiv Trecut Paticipiu Pronunţie Traducere
seek sought sought [sic/sot/sot] a căuta, a cerceta
sell sold sold [sel/sold/sold] a vinde
send sent sent a trimite
shine shone shone [şain/şoun/şoun] a străluci
shoot shot shot [şut/şot/şot] a împuşca
sit sat sat [sit/set/set] a şedea
sleep slept slept [slip/slept/slept] a dormi
smelt smelt [smel/smelt/smelt]
smell a mirosi
smelled smelled [smel/smeld/smeld]
sped sped [spid/sped/sped]
speed a grăbi, a accelera, a mări viteza
speeded speeded [spid/spided/spided]
spelt spelt [spel/spelt/spelt]
spell a ortografia, a scrie corect
spelled spelled [spel/speld/speld]
spend spent spent a cheltui, a petrece
spit spat spat [spit/spet/spet] a scuipa
stand stood stood [stand/stud/stud] a sta (în picioare)
stick stuck stuck [stic/stac/stac] a lipi
sting stung stung [sting/stang/stang] a înţepa
sweep swept swept [suip/suept/suept] a mătura
swing swung swung [suing/suang/suang] a legăna
teach taught taught [tici/tot/tot] a preda, a ânvăţa (pe altul)
tell told told a spune, a povesti
think thought thought [thinc/thot/thot] a se gândi
[anderstend/anderstud/
understand understood understood a înţelege
anderstud]
weep wept wept [uip/uept/uept] a plânge
win won won [uin/uon/uon] a câştiga
wind wound wound [uind/uaund/uaund] a răsuci
Verbe neregulate cu două forme schimbate
Infinitiv Trecut Paticipiu Pronunţie Traducere
awoken [ăueic/ăuouc/
awake awoke a se trezi
awaked ăuoucăn/ăueiced]
be was / were been [bi/uăz/uăr/bin] a fi
borne a purta, a suporta,
bear bore [beăr/bor/born]
born a naşte
begin began begun [bighin/bighen/bigan] a începe
bitten [bait/bit/bităn
bite bit a muşca
bit bit]
blow blew blown [blou/blu/bloun] a sulfa
break broke broken [breic/brouc/broucăn] a (se) sparge
choose chose chosen [ciuz/ciouz/ciouzăn] a alege
dove
dive dived [daiv/douv/daivd/daivd] a se scufunda
dived
do did done [du/did/dăn] a face
draw drew drawn [droa/dru/droan] a trage, a atrage, a desena
drink drank drunk [drink/drenc/dranc] a bea
drive drove driven [draiv/drouv/drivăn] a conduce, a şofa
eat ate eaten [it/eit/ităn] a mânca
fall fell fallen [fol/fel/foalen] a cădea
fly flew flown [flai/flu/floun] a zbura
forbid forbade forbidden [forbid/forbeid/forbidăn] a interzice
forget forgot forgotten [forghet/fărghet/fărgotăn] a uita
forgive forgave forgiven [forghiv/forgheiv/forghivăn] a ierta
freeze froze frozen [friz/frouz/frouzăn] a îngheţa
give gave given [giv/gheiv/ghivăn] a da
go went gone [gou/uent/gon] a merge
grow grew grown [grou/gru/groun] a creşte
hide hid hidden [haid/hid/hidăn] a ascunde
Verbe neregulate cu două forme schimbate
Infinitiv Trecut Paticipiu Pronunţie Traducere
know knew known [nou/niu/noun] a şti
lie lay lain [lai/lei/lein] a zăcea, a se afla
mown [mou/moud/moun/
mow mowed a cosi
mowed moud]
prove proved proven [pruv/pruvd/pruvăn] a dovedi
ride rode ridden [raid/roud/ridăn] a călări
ring rang rung [ring/reng/rang] a suna
rise rose risen [raiz/rouz/raizăn] a răsări, a se ridica
sawn [so/sod/son/
saw sawed a tăia cu fierăstrăul
sawed sod]
see saw seenN [si/sa/sin] a vedea
sewn [sou/soud/soun/
sew sewed a coase
sewed soud]
shake shook shaken [şeic/şuc/şeicăn] a scutura
shown
show showed [şou/şoud/şoun] a arăta
showed
shrank shrunk [şrinc/şrenc/şranc] a se strânge,
shrink
shrunk shrunken [şrinc/şranc/şruncăn] a se scoroji
sing sang sung [sing/seng/sang] a cânta
sunk
sink sank [sinc/senc/sanc/sancăn] a (se) scufunda
sunken
sown
sow sowed [sou/soud/soun] a semăna
sowed
speak spoke spoken [spic/spouc/spoucăn] a vorbi
steal stole stolen [stiăl/stol/stolăn] a fura
struck
strike struck [straic/strac/strac/straicăn] a lovi
stricken
swear swore sworn [suer/sour/suorn] a jura
swim swam swum [suim/suem/suam] a înota
take took taken [teic/tuc/teicăn] a lua
tear tore torn [teăr/tor/torn] a rupe, a sfâşia
throw threw thrown [throu/thru/throun] a arunca
woke woken [ueic/uouc/uoucăn]
wake a trezi
waked waked [ueic/ueicd/ueicd]
wear wore worn [ueăr/uor/uorn] a purta
write wrote written [rait/rout/rităn] a scrie