Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE

A EDUCATOARELOR – NIVELUL I

ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Componența Comisiei Metodice a educatoarelor Grădiniței cu Program Prelungit


”Inocența”Găești şi Grădiniței ”Piticot” Găești, este următoarea:
- Nita Valerica Marinela – responsabil
- Dinu Violeta – secretar
- Necula Adriana Lavinia – membru
- Matei Georgeta- membru
- Negrila Ligia- membru
- Florea Mihaela-Monica–membru
- Zincă Mădălina- membru
- Nicolae Florina– membru
- Radu Gh. Elena- membru
- Radu A. Elena-membru
- Nae Iulia – membru
- Marinescu Beatrice– membru

A. Managementul ariei curriculare


1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Comisia metodică a educatoarelor şi-a propus pentru anul școlar 2016-2017 următoarele
obiective:
• asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale;
• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;
• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-
participative;
• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
• organizarea de activităţi extracurriculare;
• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului
la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
• colaborarea şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preșcolar s-a realizat prin dezvoltarea de
competenţe, ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT, precum şi de recomandările
primite din partea inspectorului de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe s-a
realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale,
conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de
competenţă conform nivelului de vârstă.
Pe parcursul anului școlar 2016-2017 s-au întreprins activităţi de observare a
preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii
evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă
realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea
efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de
cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de
respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor
s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de
receptivitate.
Activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun” au constituit o
nouă experienţă atât pentru preșcolari cât şi pentru părinţi.
Pe parcursul anului școlar 2016-2017 Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat o
activitate bogată conform planului managerial și graficului de activitățiaprobat in prima ședință
a Comisiei Metodice de la sfârșitul lunii septembrie.
În cadrul ședințelor Comisiei Metodice s-au elaborat planificări anuale pe teme de
studii,s-au prezentat rezultatele evaluării inițiale, s-a dezbătut conținutul Scrisorii metodice
pentru învățământul preșcolar 2016-2017, s-au prezentat referatele planificate și probele de
evaluare semestrială.
In luna septembrie am participat la Consfătuirea cadrelor didactice unde am primit
informații cu privire la completarea documentelor școlare, la portofoliul educatoarei, la structura
anului școlar de la inspectorul de specialitate și de la responsabilul cercului pedagogic.
În luna septembrie in cadrul ședinței comisiei metodice au fost făcute propuneri privind
oferta educațională a unității de învățământ (obiective, finalități, resurse materiale și umane,
curriculum), au fost stabilite documentele necesare portofoliului educatoarelor și dosarului
comisiei metodice(CV, portofoliu pentru dezvoltarea personală; programa și fișa de avizare a
opționalului (CDȘ); evaluările inițiale (proiectare și centralizare); proiecte/schițe pentru debutant
/ definitiv/ grad II, stabilirea responsabilităților în cadrul comisiei)
In luna octombrie fiecare educatoare a prezentat rezultatele evaluărilor inițiale și
consemnarea rezultatelor în fișele individuale ale preșcolarului;
- Programa și fișa de avizare a opționalului(CDȘ)
- Planificarea anuală a temelor
-Planificarea săptămânală- modalitate de completare a Caietului educatoarei
- Discutarea scrisorii metodice, fișei de reflecție, fișei pentru aprecierea progresului individual al
copilului, înainte de înscrierea in clasa pregătitoare, fișei de observare a activității
În luna noiembrie toate educatoarele din unitate au participat la Cercul pedagogic care s-a
desfășurat la Grădinița Capsuna, Cobia, susținut de profesor pentru educație Musat Florina și a
avut ca temă „Cunoasterea de sine ca preconditie, cale si scop in educatie”, responsabil de
cerc : Constantinescu Steluta.

In luna decembrie, doamna profesor pentru educatie timpurie Florea Monica a sustinut in
cadrul comisiei metodice lucrarea de gradul I, avand ca tema „Metode si tehnici de dezvoltare
a creativitatii la varsta prescolara”.
În luna ianuarie o tema propusă a fost Metoda proiectelor în învățământul preșcolar
ce a presupus realizarea unor scheme de proiecte desfășurate la grupe, exemple de bune practici,
responsabile de acesta activitate fiind doamnele Dinu Violeta si Nicolae Florina.
În luna februarie tema a fost Relația grădiniță-familie nu poate produce singură
copii de succes ce s-a desfășurat sub forma unei dezbateri dând exemple de bune practici
condusa de doamna Zinca Madalina.
În luna martie cadrele didactice din Grădinița ,,Inocența” au participat la cercul
pedagogic desfășurat la Grădinița cu PN Fierbinti, Selaru, având ca temă Rolul activitatilor de
educatie fizica in dezvoltarea psihofizica a copilului de 3-6 ani, responsabil de cerc:
Constantinescu Steluta.
În luna aprilie tema realizată a fost Confecționare decoruri pentru primăvară
(mărțișoare, felicitări, flori,etc.)- ateliere de lucru, aplicații practice, unde au participat toate
cadrele didactice.
În luna mai tema desfășurată în cadrul comisiei metodice a fost Rolul educației plastice
la vârstă preșcolară sub forma unei lecții demonstrative, dezbatere, referate, sustinuta de
doamna Nae Iulia.

2. ACIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

În cadrul activităţilor extracurriculare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură


pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la
preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor
interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
Pe parcursul anului școlar 2016-2017 preșcolarii însoțiți de doamnele educatoare și
părinți au mers să vizioneze diverse piese de teatru accesibile vârstei lor.
La toate grupele au avut loc serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au fost realizate
drumeții, vizite.

3.CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII


În cadrul Consiliului profesoral s-au făcut propuneri și s-a întocmit oferta disciplinelor
opționale în anul școlar 2016-2017, la Grădinița cu PP ,, Inocența”, Găești.
Fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor opționale la ședințele cu părinții
desfășurate la grupă și în funcție de propunerile părinților și necesitățile copiilor( nivel)au fost
elaborate planificările calendaristice avizate de conducerea unității și de Inspectorul de
specialitate după cum urmează:
- Grupa mijlocie ,,Fluturasilor”-educatoare: Zinca Madalina si Florea Monica;
opțional: „Sunt mic si invat munca sa o valorific”
- Grupa mijlocie ,,Iepurasilor”-educatoare Dinu Violeta si Nicolae Florina;
opțional: „In lumea povestilor”

- Grupa mijlocie-educatoare Nae Iulia;


optional: „Sunt mic si invat munca sa o valorific”

B.PROIECTE SI PARTENERIATE
La nivelul unității am derulat mai multe activități in cadrul proiectelor și parteneriatelor
existente :
Parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii”, filiala Bucureşti, reprezentată de doamnele REBECCA
GROSU şi DANA ZOE - ,, Si eu am drepturi”
Parteneriat cu ISU Gaesti: „Pompierii, prietenii nostri!”
Protocol de colaborare cu Politia orasului Gaesti;
Parteneriat international „Programe artistice - intre traditional si modern”Gaesti -Chisinau

Fiecare educatoare a desfășurat activități cuprinse în programul activităților


parteneriatelor precizate în cuprinsul dosarului comisiei metodice:

-Grupa mica „Albinutele”, educatoare: Nita Marinela si Necula Adriana:


„Sub priviri calde”- proiect de parteneriat cu familia

Grupa mica „Ingerasii”, educatoare Matei Gheorghita si Negrila Ligia:


„Impreuna pentru copii”- proiect de parteneriat cu familia

-Grupa mica a „Puisorilor”, educatoare Radu Elena si Radu Elena Luminita:


„Mai usor impreuna”- proiect de parteneriat cu familia
„Un strop de credinta”- parteneriat educational cu Biserica „Sf. Ilie”

-Grupa mijlocie „Fluturasii”, educatoare Dinu Violeta si Nicolae Florina:


„Micul crestin”- proiect de parteneriat cu Biserica”Sf.Ilie”
„Impreuna vom reusi”- proiect de parteneriat cu familia

- Grupa mijlocie, educatoare Nae Iulia:


„Impreuna vom cuceri noi orizonturi”- proiect de parteneriat cu familia

-Grupa mijlocie a „Iepurasilor”, educatoare Zinca Madalina si Florea Monica:


„Parteneri pentru binele copiilor”- proiect de parteneriat cu familia
C. Managementul calităţii
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a
cadrelor didactice, întâlniri de lucru)
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă,
este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea
comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.
Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate
pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social.
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor
didactice.
- s-a pus un accent mai mare pe integrarea strategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un
climat favorabil învăţării;
- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în
sensul construirii de relaţii bune în grădiniţă;
- părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de
învăţământ;
- s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă,
sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;
2. Optimizarea strategiilor de evaluare
- s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari;
- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor;
S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că
folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale
grupelor, demersul didactic fiind bine conceput.

D. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregătirea


profesională in vederea creșterii calității actului educațional prin:
 participarea activă la activitatea metodică desfășurată la nivelul unității;
 realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică;
 întocmirea corectă a documentelor școlare;
 planificarea activităților in conformitate cu domeniul de cunoaștere si centrul de interes
corespunzător;
 procurarea si studierea revistelor de specialitate și acelor mai noi apariții
editoriale;
 confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse;
 întocmirea unor materiale informative si prezentarea lor in cadrul ședințelor
comisiei metodice;
 pregătirea si susținerea activităților cu copii;
 ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și
individualizat .
Toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare și pregătire profesională organizate
de C.C.D. . Dâmbovița, dar si de alti furnizori de formare contiuna.

Întocmit de,
Nita Valerica Marinela