Sunteți pe pagina 1din 40

Dosarul nr. 1-1620/17

12-1-68176-10102017

Nr. dosarului de la faza urm ririi penale: 2017030153

04 decembrie 2017 Chi in u

SENTIN

În numele Legii

Judec toria Chi in u (sediul Buiucani),

Pre edintele edin ei, judec tor: Victor Boico

Grefier: Olga Deliu

Cu participarea:

Procurorului: Ion Munteanu

Avocatului: Valeri Astafiev

municipiul

judecind în edin de judecat public , în procedur simplificat prev zut de art. 364 1 Cod de Procedur Penal , cauza penal în privin a lui:

XXXXXXXXX, n scut la 25 februarie 1994, domiciliat în mun. Chi in u, str. Z voiului 11, cet ean al Republicii Moldova i a României, studii superioare juridice, IDNP XXXXXXXXX, celibatar, neangajat, supus militar, f r antecedente penale,

învinuit de comiterea infrac iunilor prev zute de art. art. 327 alin. (2) lit. b 1 ) i c), 327 alin. (2) lit. b 1 ) i c) i 327 alin. (2) lit. b 1 ) Cod penal al Republicii Moldova,

În baza probelor administrate la faza urm ririi penale i a judec ii, instan a,

a constatat:

XXXXXXXXX activând în temeiul ordinului nr. 376ps din 15.12.2016, în calitate de ofi er de urm rire penal al Direc iei nr. 1 din cadrul Direc iei Generale Urm rire Penal a Centrului Na ional Anticorup ie, fiind persoan public cu statut special în sensul art. 123 alin. (2) Cod penal, care de inea gradul special de locotenent, având în virtutea func iei de inute atribu ii legale de efectuare a urm ririi penale în cauze penale, inclusiv de gestionare a bunurilor ridicate drept urmare a ac iunilor de urm rire penal ,

contrar art. 26 alin. (1) lit. a), d), g) i h) a Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Na ional Anticorup ie, conform c rora angajatul Centrului este obligat s respecte Constitu ia Republicii Moldova, legea cu privire la Centrul Na ional Anticorup ie i alte acte normative; s respecte Regulamentul de ordine interioar al Centrului, modul de utilizare a informa iei de serviciu, instruc iile, alte regulamente i acte normative; s asigure

integritatea tuturor documentelor i materialelor primite i gestionate în exerci iul func iei; comportamentul s u, atât în timpul serviciului cât i în via a privat , s fie legal, rezervat, respectuos i s demonstreze disponibilitate;

contrar art. 13 alin. (1) lit. h) i i) a Legii nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofi erului de urm rire penal , conform c rora ofi erul de urm rire penal este obligat: s respecte regulamentul intern, disciplina muncii, normele de conduit i inuta vestimentar stabilit ; s aib un comportament demn în societate i s se ab in de la fapte ce ar compromite demnitatea i onoarea de ofi er de urm rire penal ,

a comis fapte prejudiciabile în urm toarele circumstan e:

Episodul I:

În cadrul urm ririi penale în cauza nr. 2017978141, pornit la 20.04.2017 conform elementelor constitutive ale infrac iunii prev zute de art. 325 alin. (3) lit. a) i a) 1 din Codul penal, ofi erul de urm rire penal al DGUP a CNA, Cristian Richicinschi fiind membru al grupului de urm rire penal , la 21 aprilie 2017, a efectuat ridicarea mijloacelor b ne ti în sum de 50 000 euro de la Adascali a Pavel, fapt consemnat prin procesul-verbal de ridicare, banii fiind plasa i în safeul de serviciu al acestuia nr. 113 din sediul Centrului Na ional Anticorup ie.

În continuare, prin ordonan a procurorului în Procuratura Anticorup ie, Vitalie Galeru din 28 aprilie 2017, banii nominaliza i supra, în sum de 50 000 euro, au fost recunoscu i în calitate de corpuri delicte, cu anexarea i p strarea acestora la cauza penal , de facto fiind l sa i la p strare în safeul ofi erului de urm rire penal Cristian Richicinschi, pîn la luarea unei hot rîri aferent cauzei penale.

Subsidiar, în conformitate cu prevederile art. 297 Cod de procedur penal , la 02.05.2017 cauza penal nr. 2017978141 de învinuire a cet. Igor Voi ehovschi în comiterea infrac iunii prev zute de art. 325 alin. (3) lit. a) i a 1 ) Cod penal, a fost diferit justi iei pentru examinare în fond la Judec toria B l i. Concomitent, conform indica iilor procurorului fiind puse în sarcina ofi erului de urm rire penal al DGUP a CNA, Cristian Richicinschi transmiterea spre p strare a corpurilor delicte respective Serviciului Fiscal de Stat.

Ulterior, XXXXXXXXX, având atribu ii prev zute de art. art. 159 alin. (6) i 160 din Codul de procedur penal , de p strare a bunurilor ridicate în cadrul cauzei penale nr.2017978141, la instrumentarea c rora a participat în virtutea dispozi iei conduc torului organului de urm rire penal al CNA i includerii sale în calitate de membru al grupului de urm rire penal , în perioada de timp cuprins între 28.04.2017 25.08.2017, folosindu-se de situa ia de serviciu, ac ionând în interes material i în scopul realiz rii altor interese personale, cu o inten ie unic i continu , prin acces liber la bunurile care se p strau în biroul s u de serviciu din sediul Centrului Na ional Anticorup ie din bd. tefan cel Mare 198, mun. Chi in u, cu o periodicitate nestabilit cu exactitate, având scopul folosin ei temporare a bunurilor cu restituirea lor ulterioar , a utilizat suma de 50000 euro, recunoscute drept corpuri delicte (ceea ce constituie conform ratei oficiale medii de schimb a BNM echivalentul a 1 036 815 lei), sum care urmeaz a fi calificat prin prisma

prevederilor art. 126 din Codul penal, ca fiind propor ii deosebit de mari.

Ca rezultat al ac iunilor ofi erului de urm rire penal al DGUP a CNA, Cristian Richicinschi, au fost cauzate daune soldate cu urm ri grave intereselor publice, manifestate prin perturbarea procesului de înf ptuire a justi iei exprimate prin distrugerea probelor care servesc la constatarea existen ei sau inexisten ei infrac iunii, la identificarea f ptuitorului, la constatarea vinov iei, precum i la stabilirea altor împrejur ri importante pentru justa solu ionare a cauzei, punând astfel, în pericol i supunerea confisc rii speciale conform prevederilor art.106 din Codul penal a corpurilor delicte respective în folosul statutului.

Subsidiar, prin ac iunile lui Cristian Richicinschi au subminat i discreditat autoritatea i prestigiului activit ii organului de urm rire penal al Centrului Na ional Anticorup ie, cu provocarea unor îndoieli fa de obiectivitatea i integritatea organului de urm rire penal i pierderii încrederii în actul de justi ie, ac iuni care au subminat buna desf urare a activit ii în sfera public .

Episodul II:

Tot XXXXXXXXX, având acelea i atribu ii de serviciu, contrar acelora i prevederi invocate supra, a comis fapta prejudiciabil în urm toarele circumstan e în urm toarele circumstan e:

La 07.03.2017 de c tre ofi erul de urm rire penal al Centrului Na ional Anticorup ie, Cristian Richicinschi, a fost pornit urm rire penal în cauza nr. 2017970154, în baza indicilor infrac iunii prev zute de art. art. 324 alin. (1) i 325 alin. (1) din Codul penal, pe faptul coruperii pasive i coruperii active.

La aceea i dat , în cadrul procesului penal men ionat, cet. Dubovca Nina a predat benevol organului de urm rire penal al CNA, reprezentat de ofi erul de urm rire penal al CNA, Cristian Richicinschi articole din metal galben, i anume 15 (cincisprezece) l n i oare, 21 (dou zeci i unu) br ri, 2 (dou ) inele, 65 ( aizeci i cinci) cercei, 34 (treizeci i patru) pandantive în form de cruciuli e, 13 (treisprezece) pandantive în form de iconi e, 4 (patru) pandantive în diferite forme, în total 154 unit i de confec ii din metale pre ioase, fiind întocmit în acest sens un act de predare-primire contrasemnat de c tre persoanele men ionate.

Astfel, la 15.03.2017, fiind membru al grupului de urm rire penal , Cristian Richicinschi a efectuat cercetarea articolelor din metale pre ioase men ionate, cu participarea cet. Nina Dubovca, ap r torului acesteia Silviu Burlacu i expertului coordonator al Camerei de Stat pentru Supravegherea Marc rii, Inga Balaban.

Inter alia, dup data de 15.03.2017 ofi erul de urm rire penal al DGUP a CNA, Cristian Richicinschi i-a raportat procurorului Victoria Furtun despre rezultatele cercet rii propriu-zise a articolelor din metal de culoare aurie, acestea continuând a fi p strate în safeul de serviciu al ofi erului. Ca rezultat, Cristian Richicinschi primind indica ii de la procuror aferent necesit ii dispunerii unei expertize merceologice la Camera de Stat pentru Supravegherea Marc rii, cu stabilirea calit ii i cantit ii (masei) a articolelor din

metal de culoare aurie predate benevol, stabilirii tipului i titlului metalelor pre ioase i a pre ului real de vânzare-cump rare a articolelor care nu dispun de acte de provenien .

Ulterior, Cristian Richicinschi, având atribu ii prev zute de art.158-160 din Codul de procedur penal , de recunoa tere în calitate de corpuri delicte i de p strare a bunurilor predate în cadrul cauzei penale nr. 2017970154, la instrumentarea c rora a participat în virtutea dispozi iei conduc torului organului de urm rire penal al CNA i includerii sale în calitate de membru al grupului de urm rire penal , în perioada de timp cuprins între 15.03.2017 25.08.2017, folosindu-se de situa ia de serviciu, con tientizând asupra faptului neindividualiz rii articolelor din metale pre ioase, ac ionând în interes material i în scopul realiz rii altor interese personale, cu o inten ie unic i continu , prin acces liber la bunurile care erau încredin ate acestuia întru realizarea ac iunilor de urm rire penal ce se impuneau, p strate în biroul de serviciu al acestuia din sediul Centrului Na ional Anticorup ie, amplasat pe bd. tefan cel Mare 198, mun. Chi in u, cu o periodicitate nestabilit cu exactitate, având scopul folosirii articolelor din metale pre ioase cu ulterioara plasare a altor articole, a utilizat respectivele articole din metale pre ioase, în total 154 unit i, în valoare de 160 393 lei, ceia ce constituie potrivit art.126 din Codul penal daune în propor ii deosebit de mari.

Ca rezultat al ac iunilor ofi erului de urm rire penal al DGUP a CNA, XXXXXXXXX, au fost cauzate daune soldate cu urm ri grave intereselor publice, manifestate prin perturbarea procesului de înf ptuire a justi iei exprimate prin distrugerea probelor care servesc la constatarea existen ei sau inexisten ei infrac iunii, la identificarea f ptuitorului, la constatarea vinov iei, precum i la stabilirea altor împrejur ri importante pentru justa solu ionare a cauzei, punând astfel, în pericol i supunerea confisc rii speciale conform prevederilor art. 106 din Codul penal a articolelor din metale pre ioase în folosul statutului.

Subsidiar, prin ac iunile lui XXXXXXXXX a subminat i discreditat autoritatea i prestigiului activit ii organului de urm rire penal al Centrului Na ional Anticorup ie, cu provocarea unor îndoieli fa de obiectivitatea i integritatea organului de urm rire penal i pierderii încrederii în actul de justi ie, ac iuni care au subminat buna desf urare a activit ii în sfera public .

Episodul III:

Tot el, XXXXXXXXX având acelea i atribu ii de serviciu, contrar acelora i prevederi invocate supra, a comis fapta prejudiciabil , în urm toarele circumstan e:

La 06.06.2017 de c tre organul de urm rire penal al SUP a IP Criuleni a fost pornit cauza penal nr. 2017210368 pe faptul coruperii active, conform art. 325 alin. (1) din Codul penal.

Prin ordonan a procurorului- ef al Procuraturii raionului Criuleni din 09.06.2017 cauza penal nominalizat a fost retras din gestiunea SUP a IP Criuleni cu transmiterea conform competen ei organului de urm rire penal al CNA.

În aceste condi ii, la 20.06.2017 cauza penal respectiv a parvenit la Procuratura Anticorup ie, i prin rezolu ia adjunctului al procurorului- ef al Procuraturii Anticorup ie,

conduc tor al urm ririi penale a fost desemnat procurorul Nadejda Busuioc, care la 23.06.2017 a expediat cauza penal respectiv organului de urm rire penal al CNA, înso it de corpurile delicte plasate într-un plic în sum de 1000 euro ce erau cusute la f. d. 7 a respectivei cauze. Mijloacele b ne ti respective au fost ridicate în cadrul ac iunii de urm rire penal de cercetare la fa a locului, conform procesului-verbal din 06.06.2017 fiind enumerate i descrise numerele i seriile bancnotelor, fiind recunoscute corpuri delicte prin ordonan a din 07.06.2017 a ofi erului superior de urm rire penal al SUP a IP Criuleni, Mihail Burdila.

În continuare, la 24.06.2017 în temeiul rezolu iei efului adjunct de DGUP a CNA, ef al Direc iei nr.1, Cojocaru Mihail, cauza penal nr. 2017210368 a fost vizat ofi erului de urm rire penal al CNA, XXXXXXXXX pentru efectuarea urm ririi penale.

Ca urmare, XXXXXXXXX, în perioada de timp 26.06.2017 25.08.2017, ac ionând în interes material i în scopul realiz rii altor interese personale, cu o inten ie unic i continu în vederea sporirii activului sau mic or rii pasivului patrimonial, având atribu ii la p strarea bunurilor ridicate în cadrul cauzei penale nr. 2017210368 la instrumentarea c rora participa în virtutea dispozi iei conduc torului organului de urm rire penal al CNA, prin acces liber la bunurile care se p strau în biroul s u de serviciu din sediul Centrului Na ional Anticorup ie din bd. tefan cel Mare 198, mun. Chi in u, cu o periodicitate nestabilit cu exactitate la moment, având scopul folosin ei temporare a bunurilor cu restituirea lor ulterioar , a utilizat suma de 1000 euro (ceea ce constituie conform ratei oficiale medii de schimb a BNM echivalentul a 20921,60 lei).

În cadrul edin ei preliminare, inculpatul XXXXXXXXX asistat de avocat a declarat personal, prin înscris autentic, c recunoa te s vâr irea faptelor indicate în rechizitoriu i solicit ca judecata s se fac pe baza probelor administrate la faza de urm rire penal , nesolicitând administrarea de noi probe.

Potrivit prevederilor art. 364 alin. (1) (2) Cod de procedur penal , pân la începerea cercet rii judec tore ti, inculpatul poate declara, personal prin înscris autentic, c recunoa te s vâr irea faptelor indicate în rechizitoriu i solicit ca judecata s se fac pe baza probelor administrate în faza de urm rire penal . Judecata nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urm rire penal , decât dac inculpatul declar c recunoa te în totalitate faptele indicate în rechizitoriu i nu solicit administrarea de noi probe.

Instan a de judecat , stabilind c din probele administrate rezult c faptele inculpatului sunt stabilite i c sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului pentru a permite stabilirea unei pedepse, a admis cererea inculpatului.

În edin a judiciar inculpatul XXXXXXXXX a declarat dup cum urmeaz : La data de 15 decembrie 2016 a fost angajat în cadrul CNA în calitate de ofi er de urm rire penal . A activat în calitate de ofi er de pe data de 15.12.2016 pân la data de 24.08.2017. Fiind membru al grupului nu î i aminte te num rul, procuror fiind Galeru Vitalie, a efectuat perchezi ia în ora ul B l i în ma ina ofi erului de investiga ie D sc li a Pavel al INI de unde a ridicat suma de 50 000 euro transmis lui de c tre inculpat, îns nu- i aminte te exact numele acestuia. Precum este indicat în rechizitoriu a efectuat ac iunile procesuale, a

ridicat i împachetat suma de 50 000 euro ulterior bancnotele fiind transmise la expertiz exper ilor din cadrul CNA. Dup efectuarea expertizei a ridicat banii de la exper i i i-a plasat în safeul de serviciu. În acela i timp raportând procurorului Vitalie Galeru c expertiza este gata, d-nul Galeru Vitalie i-a comunicat ca s efectueze copiile procesului verbal de ridicare i expertizei de fapt pentru transmiterea bancnotelor pentru trezoreria RM. Luând leg tura cu persoana responsabil de la Trezorerie i s-a comunicat setul de acte necesare pentru primirea i predarea banilor dat fiind faptul c pe procesul-verbal de ridicare i pe expertiza de facto nu erau clare unele serii i numere, procurorul i-a comunicat s se deplaseze la B l i i s efectueze copii ale documentelor specificate. Dup deplasarea sa la B l i, i-a comunicat procurorului c nu a putut efectua copii în respectiva cauz penal din motivul afl rii judec torului în concediu i neavând un demers oficial la el, a convenit c va face copiile în luna august. A doua zi dup deplasarea acestuia la B l i, a luat din safeul de serviciu suma integral de 50 000 euro pentru interese personale gândindu-se c va înlocui mijloacele b ne ti cu alte bancnote necon tientizând c sunt necesare seriile i numerele conform proceselor-verbale. Dup cauza penal respectiv la Oficiul CNA în biroul de serviciu nr. 113 s-a prezentat Nina Dubovca i în cadrul procesului verbal de primire a auto-denun ului i conform actului de predare primire, a primit de la d-nei mai multe articole din metal auriu, num rul exact nu i-l aminte te acum, îns este specificat în rechizitoriu. Dup ce a primit metalele pre ioase le-a împachetat în 7 plicuri, plicurile le-a transmis procurorului Victoria Furtun . A doua zi a întocmit actele necesare pentru transmiterea cauzei penale dup competen c tre Procuratura Anticorup ie i a transmis-o cancelariei procuraturii Anticorup ie. Dup , a primit indica ie de la procurorul Victoria Furtun de a dispune o expertiz merceologic a metalelor pre ioase primite de la cet eanca Nina Dubovca. Neavând exemplul de o asemenea ordonan dat fiind faptul c nu a dispus niciodat o asemenea expertiz i-a comunicat procurorului la care aceasta i-a comunicat c îi va da un model de ordonan . Dup aceasta nu î i aminte te exact dou sau trei zile, a sustras din safeul s u personal de serviciu articolele din aur transmi ându-le pentru vânzare a metalelor persoanelor nominalizate în cadrul urm riri penale. A ac ionat din motive personale i gândindu-se c ulterior va înlocui metalele de culoare aurie cu alte metale asem n toare ghidându-se de pozele efectuate în cadrul actului de primire predare a bunului. La sfâr itul lunii iunie 2017 prin rezolu ia efului adjunct al DGU CNA Mihail Cojocaru i-a fost repartizat cauza penal transmis dup competen de c tre I.P Criuleni, procuror pe cauza penal fiind desemnat Nadejda Busuioc, iar ca anex la cauza penal a fost un plic cu mijloace b ne ti în sum de 1000 euro care erau recunoscute ca corpuri delicte. Cauza penal a fost amplasat în safeul de serviciu iar mijloacele b ne ti le-a sustras. Ac ionând astfel la fel din motive personale cu gândul c va perfecta anumite credite i le va întoarce. Dup cele întâmplate pe toate trei episoade a con tientizat, c a s vâr it mai multe infrac iuni i a în eles c articolele din metalele pre ioase cât i mijloacele b ne ti de cauzele penale sustrase nu putea fi înlocuite. În cadrul cauzei penale în care este inculpat la faza de urm rire penal , a restituit toate bunurile sustrase de el în sum de 51 000 euro i toate articolele din metal auriu. Vina o recunoa te pe deplin, la momentul când a con tientizat c a s vâr it o infrac iune a fost deja prea târziu. Era inevitabil deja tragerea sa la r spundere penal .

Faptele inculpatului XXXXXXXXX au fost dovedite, vinov ia fiind confirmat prin mijloacele de prob administrate pe parcursul urm ririi penale, prezentate de procuror i cercetate în edin a de judecat i anume:

- Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a martorului Furtun Victoria care a declarat c , la 07.03.2017 de c tre ofi erul de urm rire penal al Centrul Na ional Anticorup ie Richicinschi Cristian, a fost pornit urm rirea penal pe cauza nr. 2017970154 în baza indicilor infrac iunii prev zute art. art. 324 alin. (1), 325 alin. (1) din Codul penal, pe faptul coruperii pasive i coruperii active.

Temei pentru pornirea urm ririi penale a servit autodenun ul lui Dubovca Nina care a declarat c , pe parcursul anilor 2007 - 2017, comercializeaz articole din aur, f r documente de provenien i atribute de marcaj, în preajma magazinului de bijuterii Aureola amplasat în mun. Chi in u, bd. tefan cel Mare i Sfânt 132, iar activitatea din umbr contra unor remuner ri s pt mânale în sum de 50 lei, este protejat de c tre colaboratorii de poli ie ai Ministerului Afacerilor Interne, în atribu iile c rora intr informarea suspec ilor despre posibilele verific ri inopinate din partea structurilor specializate i întreprinderea ac iunilor în detrimentul contracar rii infrac iunii stabilite.

Totodat , Dubovca Nina în aceea i zi, adic la 07.03.2017 a predat benevol ofi erului de urm rire penal , Cristian Richicinschi articole din metal galben, fiind întocmit un act de predare-primire contrasemnat de persoanele men ionate i anume: 15 l n i oare, 21 de br ri, 2 inele, 32 perechi de cercei (64 de unit i) i un cercel, 13 pandative în form de iconi e, 34 pandative în form de cruciuli i 4 pandative de diferit form .

Articolele din metal galben au fost plasate de c tre ofi erul de urm rire penal , Cristian Richicinschi în 7 plicuri. Ulterior, peste câteva ore, tot la 07.03.2017 Cristian Richicinschi i-a dat plicurile i ea a consemnat acest fapt în actul de predare-primire întocmit anterior. Îns , dup ce a efectuat aceast înscriere, a convenit ca Cristian Richicinschi s examineze în prezen a unui specialist din cadrul Camerei de Stat pentru supravegherea marc rii articolele din metal galben pentru a stabili valoarea acestora i calitatea metalului precum i s numeasc expertizele ce se impuneau pentru a stabili dac articolele din metal galben sunt din aur i pentru a evalua valoarea acestora, pentru o ulterioar confiscare. Tot atunci acesta a luat plicurile înapoi i cauza penal nr. 2017970154 motivând c nu cunoa te toate circumstan ele.

Verificând cu titlu de control materialele cauzei în spe , procurorul- ef al Procuraturii Anticorup ie a stabilit c urm rirea penal urmeaz a fi efectuat de c tre un grup de procurori i ofi eri de urm rire penal . Conducerea ac iunilor de urm rire penal fiind atribuit procurorului în Procuratura Anticorup ie Victoria Furtun .

De asemenea, stabilind în prealabil cu Balaban Inga, expert coordonator al Camerei de stat pentru supravegherea marc rii, la 15.03.2017, aceasta împreun cu Cristian Richicinschi, Dubovca Nina, avocatului acesteia Silviu Burlacu au examinat plicurile în care se con ineau articolele din metal galben.

Cristian Richicinschi i-a raportat c aurul a fost examinat i deoarece aurul se afl la el acesta va numi expertiza. De asemenea, i-a dat indica ii lui Cristian Richicinschi s fie audiat suplimentar Dubovca Nina pentru a stabili toate circumstan ele pe caz i s fie prezentate spre recunoa tere fotografii a presupu ilor b nui i.

executarea ac iunilor ce nu sufer amânare, la care Richicinschi Cristian, invoca diferite motive precum c în urma audierii lui Dubovca Nina a stabilit noi circumstan e i urmeaz s fie audia i martori ce ar confirma vinov ia ofi erului b nuit de corupere pasiv . De altfel, tot el a reiterat c a numit expertiza judiciar la Camera de Stat pentru Supravegherea Marc rii, a articolelor din metal galben, iar ulterior în dependen de rezultat, s -i aduc cauza penal .

Astfel în iunie 2017, a solicitat repetat s -i prezinte un raport aferent ac iunilor de urm rire penal puse în sarcin spre executare, la care Richicinschi Cristian, într-o form agresiv a zis c cauza penal a fost transmis procurorului înc din luna martie imediat dup pornire i nu cunoa te despre careva sarcini. Totodat , asigurând-o s nu- i fac griji c expertiza este numit , dar aferent cauzei penale s-o caute în birou.

Comportamentul agresiv i-a planat suspiciuni asupra veridicit ii celor comunicate, i anume faptul c cauza penal se afl în biroul ei de serviciu, iar articolele din metal galben au fost trimise spre expertizare. Prin urmare, a telefonat-o pe efa Camerei de Stat pentru Supravegherea Marc rii, Marina Margarint întrebând-o dac a fost numit expertiza pe cauza penal de c tre membrul grupului de urm rire penal Richicinschi Cristian, care a comunicat c pe cauza penal nr. 2017970154 nu a fost dispus expertiz .

Verificând biroul 509 i cancelaria Procuraturii Anticorup ie a stabilit c , cauza penal nr. 2017970154 nu a intrat în procuratur , iar în birou nu se reg se te. În cele din urm l-a invitat repetat pe Richicinschi Cristian pentru a stabili toate circumstan ele, iar la întreb rile adresate ultimul era ferm în faptul c cauza penal se afl în birou. Reie ind din cele expuse de c tre acesta, i-a zis c în birou este instalat camera de supraveghere i va vedea de câte ori a intrat în birou i dac a transmis cauza penal sau careva bunuri. Tot atunci, Richicinschi Cristian i-a schimbat pozi ia comunicând c , cauza penal este în biroul colegului, iar expertiza nu a numit-o deoarece a fost implicat în alte ac iuni de urm rire penal , îns articolele din metal galben se afl în safeul biroului i le va ridica în 10 min. fapt ce nu a avut loc, neglijând apelurile ei telefonice. Imediat a telefonat eful de direc ie i i-a zis circumstan ele create i dubiile pe care le are aferent delapid rii de c tre acesta a bunului dat spre p strare i examinare, cât i faptul c refuz s -i prezinte cauza penal spre verificare.

Tot atunci, Cojocaru Mihail, eful de direc ie i-a zis c cauza penal din spusele ofi erului este în biroul unui coleg, iar ultimul este în concediu i la întoarcere atât cauza penal cât i articolele din metal galben îi vor fi transmise.

Pe parcursul lunii iulie-august 2017 fiind telefonat de nenum rate ori ofi erul Richicinschi Cristian, acesta nu r spundea la telefon, iar la începutul lui august i-a zis c a suportat o interven ie chirurgical i la revenire de pe buletin atât cauza penal cât i articolele din metal galben îmi vor fi transmise.

Astfel, la 23.08.2017 a revenit din concediu i a alertat conducerea Procuraturii Anticorup ie despre faptul c Richicinschi C. refuz s -i prezinte cauza penal , cât i articolele din metal galben.

Ca dovad a celor relatate supra, poate fi audit ofi erul de investiga ie Cotoman Ion,

care a asistat la dou discu ii dintre ea i Richicinschi Cristian, la una din aceste discu ii Richicinschi C. invoca c cauza penal este în biroul procurorului i expertiza este numit de c tre el, iar la a doua discu ie unde Richicinschi C. î i cerea scuze c a min it c i-a transmis cauza penal i articolele din metal galben. La fel, poate fi audiat i Botnari c ruia i-a zis în luna iulie s întreprind careva m suri deoarece exist o b nuial rezonabil c Cristian Richicinschi încearc sau a s vâr it o infrac iune, delapidând bunurile l sate spre p strare i expertizare i întreprinde m suri de a se eschiva de a se prezenta atât la serviciu cât i la ea. (f. d. 185-186, vol.I) - Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a martorului Busuioc Nadejda Veaceslav care a declarat c activeaz în sistemul Procuraturii Republicii Moldova din 30.04.2013. În baza ordinului din 01.08.2016 a fost numit în func ia de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalit ii Organizate i Cauze Speciale. În baza ordinului Procurorului General Eduard Harunjen din 10 mai 2017, a fost delegat în Procuratura Anticorup ie pe o perioad de 6 luni, începând cu 15.05.2017 pân la 14.11.2017.

La 20 iunie 2017 a ridicat de la cancelaria Procuraturii Anticurop ie cauza penal nr.2017210368 cu rezolu ia Procurorului adjunct al Procurorului Anticorup ie, Adrian Popenco Conduce i urm rirea penal , institui i dosar de control, expedia i c tre DGUP a CNA .

Conform indica iilor dispuse de procurorul ierarhic superior, a studiat i verificat materialele cauzei penale nr. 2017210368, care au parvenit conform competen ei de la Procuratura raionului Criuleni, fiind pornit la 06.06.2017 în baza art. 325 alin.(1) Cod penal, pe faptul coruperii active. Conform scrisorii de înso ire nr. 175 din 09.06.2017 semnate de Procurorul- ef al Procuraturii raionului Criuleni Adrian Bordianu, s-a constatat c la cauza penal este anexat un plic cu 20 bancnote de 50 euro. În cadrul studierii materialelor cauzei a stabilit c la data de 06.06.2017, Rusu Ludmila a oferit ofi erului de urm rire penal al IP Criuleni, Petra cu Iolanta, bani în sum de 1000 euro pentru exercitarea atribu iilor contrar legii în favoarea feciorului s u Rusu Lauren iu. Mijloacele b ne ti în sum de 1000 euro au fost ridicate în cadrul ac iunii de urm rire penal de cercetare la fa a locului, conform procesului-verbal din 06.06.2017 fiind enumerate i descrise numerele i seriile bancnotelor, dup care sigilate într-un plic. Mijloacele b ne ti în sum de 1000 euro au fost recunoscute în calitate de corp delict pe cauza penal în temeiul ordonan ei din 07 iunie 2017. Plicul care con inea suma de 1000 euro era anexat la cauza penal nr.2017210368, împachetat i sigilat cu semn turile OUP al IP Criuleni Iolanta Petra cu, Stîrcul Liliana i Burdila Mihail cu inscrip ia 1000 euro ridica i în cadrul cercet rii la fa a locului din 06.06.2017. Dup cele constatate i dup instituirea dosarului de control, conform indica iilor procurorului ierarhic superior, a întocmit scrisoarea de înso ire i a expediat cauza penal nr. 2017210368 în adresa Direc iei Generale Urm rire Penal a CNA, pentru organizarea efectu rii urm ririi penale conform competen ei. Plicul cu mijloacele b ne ti în sum de 1000 euro a fost expediat împreun cu cauza penal , fiind cusut la materialele cauzei, indicat în borderoul dosarului i numerotat în borderou i în dosar sub nr.7. Cauza penal a fost remis în adresa organului de urm rire penal al CNA în baza scrisorii nr.6431 din 23.06.2017.

Dup expedierea cauzei penale în adresa Direc iei Generale Urm rire Penal a CNA nu

a avut acces la materialele acesteia. (f.d.187-189, vol.I) - Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a martorului Galeru Vitalie a declarat c activeaz în cadrul organelor Procuraturii din decembrie 2008. În prim vara anului 2017, a avut în procedur cauza penal nr. 2017978141, pe care a pornit-o la 20 aprilie 2017, conform elementelor constitutive ale infrac iunii prev zute în art. 325 alin. (3) lit. a) i a 1 ) din Codul penal, pe faptul promisiunii i oferirii, prin mijlocitor, de c tre Voi ehovschi Igor unei persoane cu func ie de demnitate public , a mijloacelor financiare în propor ii deosebit de mari, pentru a îndeplini ac iuni în exercitarea func iei.

Cauza penal indicat , s-a aflat în exercitarea sa. În cadrul urm ririi penale, la 20 aprilie 2017, prin ordonan a procurorului- ef al Procuraturii Anticorup ie Viorel Morari, s-a dispus efectuarea urm ririi penale de c tre un grup, format din procurori, ofi eri de urm rire penal din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie printre care i Cristian Richicinsci, precum i ofi eri de investiga ii.

În cadrul urm ririi penale, s-a stabilit c la 20 aprilie 2017, Voi ehovschi Igor Anatolie, având statut de învinuit în cauza penal nr. 2017038001, în comiterea infrac iunii prev zute în art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul penal, aflat în conducerea procurorului din cadrul Procuraturii mun. Chi in u, oficiul Buiucani, aflându-se în mun. B l i, str. Academician V. Belousov, a promis lui Adascali a Pavel i Vere ceac Dumitru, iar la 21 aprilie 2017, a oferit ultimilor mijloace financiare în sum de 50 000 Euro, echivalent a 1 036 995 lei, conform cursului oficial de schimb al B ncii Na ionale a Moldovei, ceia ce constituie propor ii deosebit de mari, ca ace tia la rândul lor s le dea persoanelor cu func ie de demnitate public care conduc urm rirea penal în cauza penal nr. 2017038001, ca ace tia s dispun scoaterea lui Voi ehovschi Igor de sub urm rire penal în cauza penal nominalizat , precum i s -i restituie ultimului bunurile ridicate în cadrul efectu rii perchezi iilor.

Dup transmiterea mijloacelor financiare în sum de 50 000 Euro de c tre

Voi ehovschi Igor lui Adascali a Pavel i Vere ceac Dumitru, la 20 aprilie 2017, primul a fost

re inut în flagrant delict, iar mijloacele financiare au fost ridicate.

Procedura de ridicare a mijloacelor financiare în sum de 50 000 Euro, a fost efectuat la 21 aprilie 2017, de c tre ofi erul de urm rire penal al Direc iei Generale Urm rire Penal a Centrului Na ional Anticorup ie Cristian Richicinschi, care le-a plasat în safeul dânsului de serviciu.

Ulterior, la 25 aprilie 2017, prin ordonan a ofi erului de urm rire penal Cristian Richicinschi, a fost dispus efectuarea de c tre exper ii Direc iei Asigurare Operativ a Centrului Na ional Anticorup ie a expertizei tehnico-criminalistice, în cadrul c reia urma a fi stabilit faptul dac mijloacele financiare în sum de 50 000 Euro, corespund celor autentice, dup calitate i metoda imprim rii recuzitelor.

Prin raportul de expertiz judiciar cu nr. 72 din 27 aprilie 2017, s-a stabilit c mijloacele financiare în sum de 50 000 Euro, corespund dup calitatea i metoda imprim rii, imaginilor i execut rii elementelor principale, bancnotelor autentice.

Raportul de expertiz cu nr. 72 din 27 aprilie 2017, precum i mijloacele financiare în sum de 50 000 Euro, au fost transmise de c tre exper ii Direc iei Asigurare Operativ a Centrului Na ional Anticorup ie, ofi erului de urm rire penal Cristian Richicinschi, care le-a plasat în safeul de serviciu pentru p strare.

Prin ordonan a din 28 aprilie 2017 semnat de c tre el, mijloacele financiare în sum de 50 000 Euro, au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte.

La 02 mai 2017, cauza penal de învinuirea lui Igor Voi ehovschi în comiterea infrac iunii prev zute în art. 325 alin. (3) lit. l a) i a 1 ) din Codul penal, a fost transmis pentru examinare în fond în Judec toria B l i, iar mijloacele financiare în sum de 50 000 Euro, se aflau la p strare în safeul de serviciu a lui Cristian Richicinschi.

Dup transmiterea cauzei penale în instan a de judecat , i-a indicat verbal ofi erului de urm rire penal Cristian Richicinschi, s transmit mijloacele financiare organului fiscal pentru p strare, pân la pronun area unei sentin e definitive.

În aceia i zi, ofi erul de urm rire penal Cristian Richicinschi i-a comunicat c nu a avut posibilitatea de a transmite mijloacele financiare spre p strare organului fiscal, deoarece este necesar s fie prezentat un set de documente din cadrul cauzei penale, lucru confirmat lui i de c tre Olga Bor evici angajat a Inspectoratului Fiscal de Stat.

Ca rezultat, i-a indicat lui Cristian Richicinschi s mearg în Judec toria B l i, pentru a efectua copiile actelor necesare, în vederea transmiterii mijloacelor financiare în sum de 50 000 Euro c tre organul fiscal.

Peste ceva timp, a fost informat de c tre ofi erul de urm rire penal Cristian Richicinschi c a mers la Judec toria B l i, pentru a efectua copiile actelor necesare, îns judec torul în procedura c ruia se afl la examinare cauza penal de învinuire a lui Voi ehovschi Igor în comiterea infrac iunii prev zute în art. 325 alin. (3) lit. a) i a 1 ) din Codul penal, se afl în concediul anual de odihn i va fi la serviciu la 10 august 2017.

În perioada 02 august 2017-09 august 2017, el s-a aflat în concediul anual de odihn , îns în momentul în care a ie it la serviciu, a constatat c ofi erul de urm rire penal Cristian Richicinschi, se afla în concediul anul de odihn sau în concediu de boal , fapt care a dus la imposibilitatea de a transmite mijloacele financiare în sum de 50 000 Euro, la p strare organului fiscal.

La 25 august 2017, a aflat c Cristian Richicinschi a fost re inut de c tre colegii din cadrul Procuraturii Anticorup ie, deoarece s-a constatat lipsa unor corpuri delicte pe mai multe cauze penale, care se aflau la p strare la primul, inclusiv i mijloacele financiare în sum de 50 000 Euro recunoscute în calitate de corpuri delicte în cauza penal nr.

2017978141.

În prezent reprezint acuzarea de stat în cauza penal nr. 2017978141, de învinuirea lui Igor Voi ehovschi în comiterea infrac iunii prev zute în art. 325 alin. (3) lit.l a) i a 1 ) din Codul penal, aflat pentru examinare în fond în Judec toria B l i. Pân la momentul de fa , pe marginea cauzei penale indicate nu a avut loc nici o edin de judecat , iar prima edin este planificat pentru 24 octombrie 2017. La prezentul proces verbal, anexeaz

copia scrisorii Procuraturii Anticorup ie cu nr. 4685 din 02 mai 2017 de expedierea cauzei penale indicate în Judec toria B l i pentru examinare în fond i copia ordonan ei din 20 aprilie 2017 de formare a grupului de urm rire penal în cauza penal indicat . (f.d. 190-193, vol. I) - Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 08.09.2017 a martorului Buznea Dumitru Valeriu care a declarat c activeaz în func ia de ofi er de urm rire penal în cadrul CNA din anul 2014, în biroul de serviciu nr.113. Aproximativ începând cu a doua jum tate a anului 2016 a fost transferat în Direc ia nr.1 din cadrul DGUP.

La sfâr itul anului 2016, în func ia de ofi er de urm rire penal în cadrul Direc iei nr.1 a fost numit Richicinschi Cristian, fiind transferat din cadrul Departamentului poli iei de frontier , care a fost repartizat la fel în biroul de serviciu nr.113.

Dup angajare, Richicinschi Cristian a preluat, practic, toate dosarele penale aflate în gestiunea ofi erului de urm rire penal Macoviciuc Boris, care se pensionase în perioada respectiv .

La 7 martie 2017, Richicinschi Cristian a primit indica ia de a recep iona un denun de la o doamn care comercializa neautorizat articole din aur, precum c pentru practicarea acestei activit i transmitea periodic mijloace b ne ti sub form de mit unor poli i ti. Totodat , de la doamna respectiv Richicinschi Cristian a primit i respectiv aceasta a predat toate articolele din aur pe care le avea asupra sa, sub form de l n i oare, inele, cercei, cruciuli e, iconi e i pandative, fiind întocmit în acest sens un act de predare-primire din 07.03.2017, iar el l-a ajutat la num rarea, sortarea, împachetarea i sigilarea acestora. Totodat , a efectuat i fotografierea acestora pe mobilul personal. În acea zi denun uri au depus mai multe doamne, cu care au lucrat mai mul i ofi eri de urm rire penal , iar procuror responsabil era Furtun Victoria.

În aceea i zi, Richicinschi Cristian a intentat un dosar penal în baza denun ului men ionat, pe care l-a expediat, conform competen ei, la Procuratura Anticorup ie. Totodat , acesta a predat articolele din aur procurorului Furtun Victoria contra semn tur , fiind

f cut men iune pe respectivul act de predare-primire supra.

Tot în acea zi sau peste câteva zile, Richicinschi Cristian i-a spus c Furtun Victoria i-a transmis dosarul penal i articolele din aur pentru a le examina marcajele i a le supune expertiz rii, îns nu cunoa te care a fost procedura de transmitere a acestora. În scurt timp Richicinschi Cristian le-a examinat împreun cu un specialist.

Ulterior, l-a v zut pe Cristian Richicinschi care discuta la telefon cu procurorul V. Furtun , pe un ton ridicat. În rezultat, Richicinschi Cristian i-a spus c aceasta i-a cerut dosarul înapoi, pe care el l-a transmis. În privin a articolelor din aur acesta nu a spus nimic, de aceea el credea c ele au fost transmise împreun cu dosarul.

La 21 aprilie 2017, din cauza ninsorilor abundente, nu s-a putut prezenta la serviciu, iar seara, discutând telefonic cu Richicinschi Cristian, care a fost prezent la serviciu, i-a spus c s-au deplasat în mun. B l i împreun cu ofi erul de urm rire penal Grati Ruslan i mai mul i ofi eri de investiga ii, unde au documentat un caz de corupere activ a unor

poli i ti de c tre o persoan care se afla în arest la domiciliu. Din spusele lui, suma mitei constituia 50 000 euro, bani care au fost ridica i, împacheta i i sigila i de c tre el personal. La fel, din spusele lui Richicinschi Cristian, mijloacele b ne ti respective le p stra în safeul s u metalic, iar dup recep ionarea lor dup expertizare, a luat m suri suplimentare de sigilare a safeului, spunând c este o responsabilitate mare p strarea unor astfel de sume mari în biroul de serviciu.

La 29 iunie 2017, împreun cu Richicinschi Cristian a avut o deplasare de serviciu în mun. B l i. Din spusele lui, dosarul penal în privin a corup torului se afla deja pe rol la Judec toria B l i, iar el, la cererea procurorului Galeru Vitalie, în gestiunea c ruia acesta se afla anterior, urma s fac copiile raportului de expertiz prin care au fost examina i banii, pentru a putea transmite mijloacele b ne ti spre p strare Serviciul Fiscal de Stat. Din motiv c judec torul se afla în concediu, Richicinschi Cristian nu a putut efectua copiile necesare, el crezând c , banii în continuare se p streaz în safeul s u.

Referitor la rela iile în care se afl cu Richicinschi Cristian, având în vedere faptul c activa în acela i birou de serviciu, rela iile cu acesta erau de serviciu i colegialitate. În ceea ce prive te modul lui de via i cercul de prieteni, nu cunoa te multe detalii. Cuno te c prietene te cu un fost coleg de liceu pe nume Pîntea, care activeaz în calitate de ofi er de urm rire penal în cadrul Departamentului poli iei de frontier . Richicinschi Cristian se deplasa cu un automobil de model Volvo , care din spusele lui apar ine p rin ilor s i, iar periodic a observat c se deplasa cu un automobil de model Mercedes , care la fel din spusele lui, apar ine unui prieten al tat lui s u i i l-a încredin at pe perioada în care s-a aflat în vacan .

Careva straniet i sau abateri în comportamentul lui Richicinschi Cristian nu a observat. Cunoa te c acesta periodic venea seara târziu la serviciu, din spusele lui pentru a efectua lucrul pe care nu reu ea s -l fac în timpul zilei. În luna iunie 2017 C. Richicinschi s-a aflat în concediu de odihn . De la începutul lunii august Richicinschi Cristian s-a aflat în concediu medical, din spusele lui, pentru a urma un tratament i o interven ie chirurgical la nas.

La întrebarea procurorului din ce cauz câteva articole din aur se aflau într-un sertar de la masa sa de lucru, a relatat c nu cunoa te, deoarece în perioada 14-28 august 2017 s-a aflat în concediu de odihn . Careva articole personale la locul de munc el nu p streaz , iar pe dosarele penale aflate în gestiunea sa nu au fost ridicate careva articole din aur. (f.d. 198-199, vol. I)

- Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 26.08.2017 a

martorului Podlisnic Dorian Dorian a declarat c , pe Cristian Richicinschi îl cunoa te datorit faptului, c anterior pe perioada anului 2016 a activat în cadrul serviciului Poli iei de Frontier , când evident s-au format careva rela ii nu neap rat de prietenie, dar de comunicare fireasc , rela ii care permiteau s se întâlneasc periodic cu ocazii neînsemnate, eventual pentru a sta la o bere sau ceva similar.

Referitor la tabloul financiar al acestuia, poate s -l caracterizeze ca o persoan care nu ducea lips de bani, p rea o persoan asigurat , care- i poate asigura cu u urin cheltuielile curente. Nu cunoa te dac avea careva tangen e la afaceri. Nu prea cuno tea mediul lui de trai, tia doar cine este taic s u. În perioada lunilor martie-aprilie 2017 ei nu

au prea avut întâlniri, nu tia cu ce se ocup el în acea perioad i nu cuno tea ocupa iile lui de atunci, tia doar evident c este deja angajat al Centrului Na ional Anticorup ie.

În una din zilele din aprilie sau mai 2017, a fost telefonat de Cristian, care spunându-i c este în zona unde locuie te la Ciocana, l-a întrebat dac nu vrea s ias la o cafea, fapt acceptat de el. Ie ind, discutând cu el, între altele, pe parcursul discu iilor Cristian l-a întrebat dac nu ar fi interesat de procurarea unor obiecte din aur la un pre bun, adic sub pre urile de pia . Nu- i aminte te dac a explicat el atunci cui apar in acele obiecte lui sau c sunt vândute de alte persoane, el explicându-i c ar fi posibil, dac ar fi un pre bun sau dac îi va place ceva, pentru so ie.

Peste o perioad de timp, pe care nu o poate indica cu certitudine, dar într-un timp relativ scurt, s-au întâlnit din nou cu Cristian în cartierul Ciocana, când acela i-a prezentat în dou cutii (la memorie parc erau ambalaje speciale pentru bijuterii) în care erau mai multe l n i oare i br ri de diferite forme i modele, din care a ales câteva care a considerat el c ar putea s -i plac so iei sale pe care le-a luat de la el pentru a le demonstra i a decide care din ele vor fi procurate. Nici unul din cele alese de el nu aveau etichete sau careva documente de autenticitate (aveau îns încrustat proba, la memorie toate aveau proba 585), el întrebând-l pe Cristian dac sunt sau nu autentice, el atunci ar tându-i plasat proba pe ele. Acela nu a justificat nici într-un fel de ce vinde obiectele date, dac îi apar in ori nu sau dac are nevoie de bani. La fel, el nu a pus un termen în care s se aprecieze asupra c ror din ele se va opri s le procure.

Nu poate s spun num rul exact a obiectelor pe care le-a luat de la Cristian, 10 unit i sau pu in mai mult. La momentul cela el nu i-a numit pre urile pentru fiecare unitate, men ionând c îi va spune dup ce se va aprecia, îns va fi mai bun ca la magazine.

Men ioneaz , c Cristian i-a spus, c dac cineva din cuno tin ele sale ar vrea s - i aleag din bunurile date, este dispus s le vând la acelea i pre uri convenabile.

În perioada urm toare, trecuse deja ceva vreme, el l-a contactat telefonic pe Cristian i l-a anun at c i-a ales dou unit i din cele transmise, iar restul i le va restitui.

Când s-au întâlnit, i-a întors lui toate obiectele transmise, cu excep ia la dou br ri, care le-a ales pentru a le procura, atunci el numindu-i pre ul pentru ele una 3000 mii lei i alta de 2000 lei i ceva (nu- i aminte te exact). tie c e nu avea suficien i bani atunci i a mers la bancomat, extr gând banii, pe care i-a transmis lui Cristian.

Referitor la faptul, dac mai de ine acum bunurile procurate de la Cristian Richicinschi, explic , c peste o perioad , având în vedere c br ara procurat pentru so ie se încâlcea, iar cealalt s-a r zgândit s o cadoneze (din motive ca ulterior a depistat ca avea careva deterior ri), a decis s le vând , pentru care fapt a plasat un anun prin intermediul site-ului www.999.md unde are numele de utilizator didi , solicitând un pre similar celor cu care le-a procurat, fiind vându-te la dou persoane diferite, care l-au contactat în leg tur cu anun ul, la pre ul cu care le-a cump rat.

Mai men ioneaz , c în acea perioad Cristian de regul circula cu un automobil de model Volvo XC90, dar a venit i cu un automobil de model Mercedes clasa E de culoare

alb , despre care spunea c este al unui coleg de serviciu.

La careva petreceri în cadrul c rora s fi v zut ca C. Richicinschi s fi cheltuit careva sume de bani importante nu a fost, tie doar c a fost la mare peste hotare, dar nu cunoa te unde anume. Mai men ioneaz , c el nu cunoa te nici nu a cunoscut dac acele obiecte din aur, procurate de la Cristian îi apar ineau lui sau altor persoane, cu atât mai mult nu cuno tea dac acelea ar fi fost sustrase sau nu. (f.d.200-201, vol. I)

- Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 25.08.2017 a martorului Cojocaru Ion Oleg care a declarat c activeaz în calitate de ofi er superior de investiga ii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Informa ionale din cadrul Inspectoratului Na ional de Investiga ii.

În anul 2009, fiind înmatriculat la studii în cadrul Liceului de cade i, a f cut cuno tin

cu Cristian Richicinschi, cu ultimul în continuare fiind coleg la Academia de Poli ie tefan cel Mare din mun. Chi in u, este în rela ii de prietenie, dup finisarea studiilor ocazional men inând rela ia, avînd un cerc comun de prieteni.

În luna iunie 2017, data nu o cunoa te, îns la sigur pîn la 20 iunie, în cadrul unei întîlniri la o cafea la localul Vivaldi de pe bd. tefan cel Mare i Sfînt mun. Chi in u, a fost rugat de Cristian Richicinschi ca s îl ajute, i anume s g seasc o persoan c reia i-ar putea comercializa o cantitate de aur, în jur de 40 gr., ce reprezint br ri.

În cadrul discu iei Cristian a comunicat c articolele în cauz ar fi fost personale, i c

le comercializeaz deoarece ar avea nevoie stringent de bani, i l-a rugat ca s se ocupe el de realizarea lor, motivând c nu are posibilitatea ca s se ocupe personal, din lips de timp, el c zând de acord.

Dup ce a finisat discu ia, Cristian a scos din geant o saco de polietilen , în care se aflau câteva br ri, cca 20 la num r, erau foarte sub iri, posibil erau de dam , deoarece erau scurte, pe care i-a transmis-o lui.

În aceea i sear , în cadrul unei întâlniri cu un prieten pe nume Vitalie Ani oi, ce la moment î i face studiile în cadrul Universit ii Tehnice, l-a întrebat dac nu cunoa te careva persoane ce ar dori s procure aur, i anume br ri, la ce ultimul i-a comunicat c posibil ar putea g si careva persoane, i c îi v-a comunica ulterior.

A doua zi, Vitalie Ani oi l-a telefonat de pe nr. s u de telefon 068388828, i i-a

comunicat c a g sit pe cineva care ar putea s procure aurul în cauz , astfel s-au întâlnit i au plecat împreun cu automobilul personal în sect. Botanica, sta ionând pe str. Burebista lâng o cl dire nelocativ cu 3-4 nivele, aparent în ea erau oficii, astfel i-a transmis aurul în cauz , i Vitalie a intrat în imobilul dat, iar el l-a a teptat în automobil.

Peste cca 20 30 min. Vitalie a ie it din cl dire, a urcat în autoturism, i i-a comunicat c aurul a fost procurat cu 16 000 lei, erau cca 40 gr., costul fiind de 400 lei per gram, transmi ându-i banii în cauz .

În aceia i zi, seara s-a întâlnit cu Cristian la o sta ie Peco la o cafea, loca ia nu o poate

indica, i-a transmis toat suma, din care Cristina i-a transmis 3 000 lei, ca remunerare

pentru faptul c s-a ocupat de realizarea bijuteriilor date, din care el ulterior i-a transmis 1 000 lei lui Vitalie.

În continuare careva discu ii la acest subiect, sau discu ii similare cu Cristian nu a avut.

Personal pentru el din bijuteriile men ionate nu a l sat i nu a procurat careva articole, ele fiind transmise lui Vitalie pentru comercializare în volumul i num rul primit de la Cristian.

Referitor la originea lor, dup cum a men ionat supra, Cristian i-a comunicat c ar fi aur personal, nepunând la dubii declara iile date, deoarece cunoa te c familia sa are o situa ie financiar foarte bun , Cristian permanent permi ându- i s fac cheltuieli ceva mai majorate decât restul din cercul de cunoscu i.

Din acelea i considerente, nu poate indica dac în ultima perioad el î i permitea cheltuieli excesive, poate doar men iona c utiliza în ultimul timp un autoturism marca Mercedes E220 de culoare alb , a.f.2011, despre care declara c ar fi a unui prieten, îns întâmpl tor a stabilit c autoturismul dat se da în chirie, un anun în acest sens fiind postat pe portalul www.999.md. (f.d. 208-209, vol. I)

- Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere suplimentar din 28.08.2017 a martorului Cojocaru Ion Oleg care a declarat c suplimentar la cele declarate anterior, dore te s men ioneze c , dup ce a fost audiat la 25.08.2017 referitor la primirea de la Cristian Richicinschi a unui lot de articole de aur pentru a le realiza, a stabilit c de fapt data transmiterii bijuteriilor în cauz a fost de 05.07.2017, eroarea datorându-se faptului c a trecut ceva timp de atunci, i a uitat data precis .

De asemenea, a identificat i o fotografie a acestor articole, pe care a f cut-o cu telefonul mobil personal, în aceea i zi când a primit br rile de la Cristian, seara, pe poz fiind fixate 15 br ri de diferite dimensiuni în pozi ie deschis . Poza în cauz printat pe suport hîrtie o anexeaz la procesul-verbal de audiere.

Totodat , men ioneaz c , cca la 4 5 iunie 2017, în cadrul unei discu ii cu Cristian Richicinschi, i-a comunicat c preconizeaz ca s iau un credit, deoarece avea nevoie de bani pentru a face careva lucr ri de repara ie a apartamentului unde locuie te acuma, la ce ultimul i-a declarat c poate el s îl ajute, i anume s îi împrumute suma necesar , ca s nu fi nevoit s pl tesc b ncii dobânda i alte pl i de comision.

Deoarece propunerea dat îl aranja, fiind scutit de plata unor taxe suplimentare, plus la acesta Cristian i-a declarat c accept rambursarea sumei în rate lunare, la salariu, în echivalentul a 100 euro, a c zut de acord, în elegându-se ca s îi împrumute suma de 2 500 euro. Banii i-a primit de la Cristian în aceea i zi, valuta fiind euro, bancnotele fiind toate cu nominalul de 50 euro, utilizându-i pentru scopurile indicate supra.

În continuare, pe parcursul a 2 luni i-a rambursat lui Cristian 500 euro, 400 euro fiind tot din suma primit de la ultimul, pe care nu i-a cheltuit, la moment datorându-i suma de 2 000 euro, i 3 000 lei împrumuta i în acela i scop alt dat .

Referitor la originea banilor, Cristian i-a declarat c îi apar in, provin din economii

personale din salariu, plus la aceasta a mai avut i careva venituri din comercializarea la careva telefoane mobile. (f. d.210-212, vol. I)

- Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 30.08.2017 a martorului Ani oi Vitalie Mihail care a declarat c , la începutul lunii iulie 2017, în cadrul unei discu ii avute cu Ion Cojocaru, cu care sunt în rela ii de prietenie, ultimul l-a întrebat dac nu cunoa te careva persoane ce ar colecta articole din aur la un pre mai bun, explicând c are nevoie de aceast informa ie, deoarece ar fi primit careva bijuterii de la Cristian Richcinschii pentru a le comercializa.

Referitor la originea articolelor indicate, Ion i-a comunicat c a în eles din cuvintele lui Cristian c i-ar apar ine, au fost aduse de peste hotare, i deoarece are nevoie stringent de bani, urmeaz ca s fie comercializate de urgen .

La aceasta a telefonat câ iva prieteni i a discutat referitor la acest aspect, în final de c tre Mihail Pascal, unul dintre persoanele la care s-a adresat dup informa ia dat , i-a comunicat c cunoa te o persoan ce de ine în proprietate un lombard, cât i se ocup cu confec ionarea bijuteriilor, astfel ar putea fi interesat de procurarea aurului în calitate de materie prim .

Astfel, i-a transmis nr. de telefon al persoanei vizate, explicând c oficiul ultimului se afl în mun. Chi in u, str. Burebista, mai jos de Centrul Mamei i Copilului, într-o cl dire cu oficii, plasat pe partea dreapt a str zii.

Dup ce a aflat informa ia în cauz , i-a transmis-o lui Ion Cojocaru, i dup câte ine minte, a doua zi împreun au mers pe adresa indicat supra, telefonând persoana de la lombard preventiv, i ajungând la imobilul în cauz , Ion i-a transmis o saco de polipropilen în care se aflau 15 br ri de mân , de diferit calibraj, dup ce s-a coborât din automobil, i s-a întâlnit cu persoana ce urma s îl procure, el a teptând afar .

Intrând în cl dire, a urcat la al doilea nivel, intrând într-un birou amplasat lâng un lombard, ce avea un panou informativ aferent fabric rii bijuteriilor, persoana ce l-a întâlnit, nu ine minte cum se nume te, a analizat bijuteriile, le-a cânt rit, stabilind c în total au cca 40 gr., declarând c le poate procura cu 400 lei gramul, în total primindu-se 16 000 lei.

La aceasta, deoarece Ion îi declarase c bijuteriile urmeaz a fi comercializate de urgen , pân la orele 17.00, deoarece Cristian are nevoie de bani, a c zut de acord, referitor la provenien explicând c nu cunoa te, deoarece sunt a unui prieten, i probabil sunt aduse de peste hotare, dup ce a încasat suma indicat , pe care a transmis-o în totalitate lui Ion, ultimul ulterior transmi ându-i suma de 1 000 lei, i spunându-i c este din partea lui Cristian.

Cu Cristian Richicinschi f cuse cuno tin anterior de aceasta cu cca o lun , ocazional la o nunt a unui prieten, erau în rela ii normale, în toat perioada de când se cuno teau se eviden ia prin aceea c avea î i permitea cheltuieli excesive, explicând c resursele se datoreaz serviciului, f r a da alte careva detalii. (f.d.213-214, vol. I) - Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere suplimentar din 11.09.2017 a martorului Ani oi Vitalie Mihail care a declarat c , suplimentar la cele

declarate anterior, confirm c la solicitarea lui Ion Cojocaru, prin intermediul prietenului s u Mihail Pascal, nr. de contact 068500558, a identificat locul unde putea comercializa bijuteriile transmise de Cristian Richicinschi, suplimentar stabilind c atelierul unde le-a comercializat în condi iile indicate anterior, se afl într-o cl dire amplasat pe str. Burebista 112/1, mun. Chi in u.

Atelierul în cauz se afl la nivelul II al cl dirii, la primul nivel aflându-se farmacia Elody , accesul se realizeaz separat, pe o scar amplasat lateral stânga a cl dirii, dac o privesti din fa , din exterior poate fi u or localizat dup pancartele informative cu inscrip ia LOMBARD, AUR, ARGINT i nr. de contact.

Îns i atelierul se afl amplasat într-o sal comun cu un lombard, ce conform inscrip iilor informative este gestionat de S.R.L. Royal Gold , atelierul fiind amplasat pe partea stîng , iar lombardul este amplasat pe partea dreapt .

Nu ine minte numele persoanei care a procurat de la el aurul nominalizat, a în eles doar c activeaz în cadrul companiei în cauz , la fel nu a p strat nr. de contact.

Referitor la masa bijuteriilor comercializate, ea a constituit 40,08 gr., fiindu-i achitat pentru 40 gr., suma de 16 000 lei.

La procesul-verbal anexeaz extrasele din google maps pe 2 file, ce con in imaginele foto a cl dirii unde este amplasat atelierul, pe care este plasat panoul informativ de care a men ionat, totodat fiind indicat adresa str. Burebista 112/1, mun. Chi in u, i este indicat amplasarea cl dirii în spa iu. (f.d.215-218, vol. I)

- Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 11.09.2017 a martorului Nicolenco Nicolai Veaceslav care a declarat c , activeaz în calitate de administrator al companiei NN-Prod S.R.L., ce are ca gen de activitate agricultura, afacerea în cauz de facto fiind gestionat de p rin i, neoficial activeaz în cadrul atelierului de confec ionare a bijuteriilor ce apar ine Royal Gold S.R.L., în calitate de ajutor de giuvaier.

Compania Royal Gold S.R.L. este administrat de c tre Nicolae Tulbu, ce este i unul din fondatorii ei, î i desf oar activitatea pe str. Burebista 112/1, mun. Chi in u, la nivelul II al unui imobil comercial, unde într-o sal comun este amplasat atelierul de confec ionare a bijuteriilor, i lombardul, gestionat de aceea i companie.

În cadrul atelierului, în afar de el activeaz Nicolae Tulbu i Radu Lab , ca giuvaieri, materia prim fiind pus la dispozi ie de c tre administrator, confec ionând bijuterii doar pentru pia a intern , în mare parte la comenzile individuale, în care se folose te materia prim pus la dispozi ie de client.

La începutul lunii iulie 2017 a fost contactat de c tre un prieten pe nume Mihail Pascal, care i-a comunicat c un cunoscut de al s u are un lot de bijuterii, pe care dore te ca s le comercializeze la pre ul materiei prime, i dac poate s vad bijuteriile în cauz , i dup caz s le procur.

La aceasta i-a comunicat c poate ca s dea nr. s u de contact vânz torului, i deja

ultimul s îl contacteze, i vor discuta.

La scurt timp dup acesta a fost contactat de c tre o persoan , care s-a prezentat ca fiind din partea lui Mihail Pascal, i-a relatat c are pentru vânzare câteva articole din aur, i l-a întrebat unde i când s se apropie, astfel el i-a comunicat adresa de la locul de munc , s-au în eles referitor la timpul în care urma s se întâlneasc , i au finisat convorbirea.

În continuare, a fost contactat repetat de persoana dat , i-a spus c a ajuns la loca ie, astfel a ie it afar , l-a întâmpinat, dup ce a urcat în sala atelierului, persoana în cauz , despre care ulterior a aflat c se nume te Vitalie, i-a prezentat o saco , în care se aflau 15 br ri de mân de diferite dimensiuni, astfel le-a verificat, stabilind c aveau indicat proba 585 o , fiind din aur, cu toate c în urma verific rilor se stabilea c proba putea fi mai mic , masa total fiind de 40,08 gr., cânt rindu-le prin intermediul cântarului atelierului.

Dup ce a efectuat verific rile necesare, a solicitat date referitor la provenien a aurului, Vitalie declarând c i-a fost transmis de c tre un prieten pentru comercializare, i dup câte cunoa te, ar fi fost adus de peste hotare, la ce i-a spus c în a a caz cel mai probabil ara de origine este Federa ia Rus , astfel deoarece persoana în cauz a venit l-a recomandarea lui Mihail Pascal, nu a mai pus la dubiu cele declarate, i i-a spus c poate s îl achizi ioneze, la pre ul de 400 lei per gram, fapt acceptat de ultimul.

Dup aceasta i-a achitat banii pentru el, ce reprezentau banii personali, în sum de 16 000 lei, i Vitalie a plecat, bijuteriile transmi ându-le în afara atelierului, când deja a ie it în fa a cl dirii afar .

Bijuteriile din aur procurate le-a utilizat pentru fabricarea comenzilor individuale, ele fiind în scurt timp toate topite, astfel neexistând în natur în starea în care au fost procurate.

Despre faptul c bijuteriile procurate de la Vitalie în realitate au fost însu ite de c tre o persoan , în a cui administrare se aflau, i c în realitate reprezentau corpuri delicte, fiind ridicate în cadrul unei cauze penale, nu a cunoscut, aflând despre acesta pentru prima dat în ziua audierii. (f.d.219-220, vol. I)

- Prin declara iile fixate în procesul-verbal de audiere din 25.08.2017 a martorului Dragoman Nicolae Nicolae care a declarat c , activeaz în calitate ef al Serviciului proiectare organizatoric , analiz i planificare din cadrul Direc iei generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne.

În prim vara anului 2017 (luna aprilie-mai), data exact nu poate s i-o aminteasc , a fost invitat de c tre Cristian Richicinschi la domiciliul acestuia amplasat pe adresa mun. Chi in u str. Z voiului la un picnic. În acea zi la Cristian Richicinschi se mai afla fratele s u pe nume Vlad Richicinschi, so ia sa pe nume Irina Vl dicescu i Sergiu Pîntea cu care Cristian a activat în cadrul Poli iei de Frontier . În aceia i zi, Cristian i-a comunicat c vrea s vorbeasc ceva cu el i l-a chemat în camera de baie, care este amplasat în regiunea stâng de la intrarea în domiciliu. Dup ce a intrat în camera de baie, Cristian Richicinschi a ie it pe câteva minute dup care a revenit i a încuiat u a. Atunci Cristian i-a ar tat o saco transparent din polietilen în care se aflau articole din aur (l n i oare pentru femei cu cruciuli e, cercei i verighete), în total aproximativ 100 grame de aur i i-a comunicat c

vrea s le vând , argumentând c are nevoie de bani, îns nu a indicat suma exact .

În aceste circumstan e i-a comunicat lui Cristian c nu tie care este pre ul articolelor

din aur, îns i-a cerut s i le transmit pentru a le verifica la un giuvaer. A doua zi a verificat

articolele din aur, iar în decurs de o s pt mân s-a întâlnit cu Cristian în centru ora ului i i-a spus c îi poate transmite pentru articolele din aur suma de 1200 dolari. Auzind aceast sum Cristian a spus c este de acord i respectiv a primit suma anterior indicat . Nici atunci Cristian nu i-a relatat provenien a aurului i nici despre necesitatea urgent a mijloacelor b ne ti.

Articolele din aur procurate de la Cristian Richicinschi au fost topite la un giuvaer pe nume Iurie, dup care i-a confec ionat dou verighete de c s torie, un l