Sunteți pe pagina 1din 5

10/6/2017 Ordonanta urgenta 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.

Forma aplicabila pentru 'Ordonanta urgenta 156/2007' la data 6 octombrie 2017, valabila si azi

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind


despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării
de autoturisme
(la data 09-nov-2008 actul a fost aprobat de Legea 232/2008 )
Având în vedere:
- necesitatea instituirii unor reglementări care să permită acordarea efectivă a despăgubirii
pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;
- urgenţa instituirii în cel mai scurt timp a unui cadru legal care să permită acordarea de
despăgubiri în regim nediscriminatoriu tuturor deponenţilor care au constituit depozite la
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme,
indiferent de marca acestora, şi nu doar acelora care au avut în vedere achiziţionarea de
autoturisme Dacia,
ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate prin intermediul unei
ordonanţe de urgenţă ar conduce la imposibilitatea acordării despăgubirilor pentru
persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. -
S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1) Persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume
la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., precum şi cele care au transferat
aceste sume după 22 decembrie 1989 în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare -
B.R.D. - S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme, au dreptul să obţină despăgubiri
băneşti dacă depozitele astfel constituite, existente în conturile active ale Casei de
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., respectiv ale Băncii Române pentru Dezvoltare -
B.R.D. - S.A., îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial.
(la data 09-nov-2008 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 232/2008 )

(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele existente în conturile active


care îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial, conform alin. (1), sunt acele depozite
constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziţionării
de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă şi din care nu s-au efectuat
retrageri.
Art. 11
De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au
transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A.
cu aceiaşi scop, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2).
(la data 09-nov-2008 Art. 1 completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 232/2008 )

Art. 12
Despăgubirile se acordă atât pentru perioada depozitului constituit la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., cât şi pentru perioada depozitului constituit la Banca Română
pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează:
a) pentru persoanele care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. - S.A. înainte de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la
perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013;
b) pentru persoanele care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. după data de 1 ianuarie
1990, calculul sumelor se va face cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00108318-2016-03-10&DisplayDate=2017-10-06 1/5
10/6/2017 Ordonanta urgenta 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.…

depunerii până la data de 31 decembrie 2013.


(la data 07-mar-2014 Art. 1^1 completat de Art. I din Legea 9/2014 )

Art. 13
În cazul în care persoanele fizice au constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după data de 22
decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. -
S.A. şi nu prezintă documentele doveditoare care să ateste data constituirii depozitului la
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., calculul despăgubirii se face de la data
transferului la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. până la data de 31
decembrie 2013.
(la data 31-aug-2014 Art. 1^2 completat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta 19/2014 )

Art. 2
Valoarea totală a despăgubirii însumează 760.625.341,06 lei şi reprezintă cumulul
despăgubirilor calculate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. prin
indexarea, de la data depunerii şi până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente în cele
37.478 de depozite constituite conform art. 1, cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de
Institutul Naţional de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de Casa de
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată.
(la data 29-sep-2008 Art. 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 113/2008 )

Art. 3
(1) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. 2 este asigurată de Ministerul
Economiei şi Finanţelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu
valoarea totală a despăgubirii.
(2) Titlurile de stat prevăzute la alin. (1), emise cu data de 21 decembrie 2007 pe numele
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - SA, sunt nenegociabile, nepurtătoare de
dobândă şi au scadenţa la data de 30 octombrie 2008.
(la data 29-sep-2008 Art. 3, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 113/2008 )

(3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală
a despăgubirii, calculată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. conform art.
2, pe numele fiecăruia dintre cei 37.478 de deponenţi.
(la data 29-sep-2008 Art. 3, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 113/2008 )

(4) Cu data emisiunii titlurilor de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
înregistrează în conturi deschise pe numele deponenţilor prevăzuţi la art. 1 obligaţia de
plată la scadenţă a sumei reprezentând valoarea nominală individuală a titlurilor de stat,
care este egală cu valoarea individuală a despăgubirii cuvenite fiecăruia dintre aceştia.
(5) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, care este data de 30 octombrie 2008,
Ministerul Economiei şi Finanţelor procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe
numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a sumei de 760.625.341,06 lei,
reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat emise.
(la data 29-sep-2008 Art. 3, alin. (5) modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 113/2008 )

(6) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de
Ministerul Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
privind datoria publică.
(7) În prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat, Casa
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. procedează la stingerea obligaţiei de plată
prevăzute la alin. (4) prin alimentarea fiecărui cont al deponenţilor cu suma reprezentând
valoarea individuală a despăgubirii, sumă care, începând cu această dată, este purtătoare
de dobândă.
(8) Începând cu data prevăzută la alin. (5), persoanele fizice care au dreptul la
despăgubire conform art. 1 se pot prezenta la ghişeele Casei de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. - S.A. în vederea punerii la dispoziţia acestora a sumelor cuvenite.

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00108318-2016-03-10&DisplayDate=2017-10-06 2/5
10/6/2017 Ordonanta urgenta 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.…

(9) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenţii,


mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta în original documentele "cec cu
suma limitată" şi "act de identitate" valabil, acte de stare civilă, procură specială
autentificată, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz.
(la data 26-mar-2008 Art. 3 modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 33/2008 )

Art. 31
(1) În vederea despăgubirii persoanelor fizice prevăzute la art. 13 Ministerul Finanţelor
Publice procedează, la solicitarea B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., la emisiuni de
titluri de stat în limita unui plafon de 5.000.000 lei. Titlurile de stat sunt nenegociabile şi
nepurtătoare de dobândă.
(la data 10-mar-2016 Art. 3^1, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 19/2016 )

(11) Pentru emisiunile de titluri de stat care se efectuează în limita plafonului prevăzut la
alin. (1), datele de emisiune şi scadenţă se menţionează în prospectele de emisiune ale
titlurilor de stat.
(12) Întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor reprezentând
valoarea despăgubirilor revine B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.
(la data 10-mar-2016 Art. 3^1, alin. (1) completat de Art. I, punctul 2. din Legea 19/2016 )

(2) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală
a despăgubirii, calculată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., pe numele fiecăruia
dintre deponenţi.
(3) La stabilirea valorii despăgubirilor nu se iau în calcul depunerile de sume efectuate la
Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare -
B.R.D. - S.A.
(4) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice procedează la
răscumpărarea acestora prin plata către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. a sumei
reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Această plată se va face în
contul B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., iar banca evidenţiază încasarea într-un cont
destinat în mod special acţiunii de despăgubire, cont nepurtător de dobândă şi de
comisioane, din care se vor pune la dispoziţia persoanelor fizice sumele aferente
despăgubirilor individuale.
(5) Valoarea totală a despăgubirii este calculată de către B.R.D. Groupe Societe Generale -
S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. -
S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează; din suma
transferată la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. se va deduce dobânda
legală bonificată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a
fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de
Institutul Naţional de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D.
Groupe Societe Generale - S.A. pe perioada în care a fost acordată.
(6) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenţii
îndreptăţiţi, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate a
B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., cu un act de identitate valabil, acte de stare civilă,
procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi
alte documente legale, după caz.
(7) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de
Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind
datoria publică.
Art. 32
În cazul în care în termen de 90 de zile de la data scadenţei emisiunii de titluri de stat
prevăzută la art. 31 alin. (1), deponenţii prevăzuţi la art. 13 fac dovada datei constituirii
depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., B.R.D. Groupe Societe
Generale - S.A. va calcula diferenţa corespunzătoare despăgubirii, aceştia urmând a fi
despăgubiţi prin emisiuni de titluri de stat, ale căror elemente tehnice se stabilesc la
propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00108318-2016-03-10&DisplayDate=2017-10-06 3/5
10/6/2017 Ordonanta urgenta 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.…

(la data 31-aug-2014 Art. 3 completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta 19/2014 )

Art. 33
(1) Pentru deponenţii cărora prin hotărâri judecătoreşti executorii li s-a dispus plata
despăgubirilor în baza art. 2 şi 3 şi calculul acestora până la data plăţii, valorile totale ale
despăgubirilor se calculează de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. conform art.
31 alin. (5).
(2) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat calculată pentru deponenţii
prevăzuţi la alin. (1), este egală cu diferenţa dintre valorile individuale nou-calculate şi
valorile individuale ale despăgubirilor încasate.
(3) Emisiunile de titluri de stat se vor efectua în limita plafonului stabilit la art. 31 alin. (1),
iar datele de emisiune şi scadenţă se vor menţiona în prospectele de emisiune ale titlurilor
de stat. Titlurile de stat sunt nenegociabile şi nepurtătoare de dobândă.
(la data 10-mar-2016 Art. 3^2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 19/2016 )

Art. 4
(1) Ministerului Economiei şi Finanţelor îi revine responsabilitatea ducerii la îndeplinire a
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, referitoare la emisiunea şi răscumpărarea
titlurilor de stat.
(2) Întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor reprezentând
valoarea despăgubirilor, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a acţiunii de despăgubire
efectivă a persoanelor fizice beneficiare ale acestora, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă, revine Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
Art. 5
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr.
146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2007.
-****-
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Valoarea despăgubirilor în lei la 31
Nr. crt. Sucursala Număr conturi la 31 iulie 2007
iulie 2007
1 Alba 519 10.677.556,85
2 Arad 1.673 35.730.414,27
3 Argeş 1.361 28.672.675,31
4 Bacău 644 12.620.289,63
5 Bihor 1.728 35.923.254,01
6 Bistriţa 118 2.430.306,28
7 Botoşani 115 2.321.689,14
8 Braşov 1.030 21.186.016,91
9 Brăila 322 6.498.660,04
10 Buzău 275 5.508.074,69
11 Caraş-Severin 831 16.729.428,56
12 Călăraşi 143 2.960.307,10
13 Cluj 814 16.634.225,98
14 Constanţa 844 17.246.075,96
15 Covasna 417 8.624.597,81
16 Dâmboviţa 605 12.220.766,27
17 Dolj 2.284 45.063.653,96
18 Galaţi 461 9.296.162,44
19 Giurgiu 100 2.059.768,22
20 Gorj 578 11.457.901,38
21 Harghita 698 13.756.679,31
22 Hunedoara 859 17.743.177,05
23 Ialomiţa 85 1.704.525,37
24 Iaşi 1.067 21.204.508,95
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00108318-2016-03-10&DisplayDate=2017-10-06 4/5
10/6/2017 Ordonanta urgenta 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.…

25 Maramureş 737 14.849.339,22


26 Mehedinţi 313 6.249.367,90
27 Mureş 1.296 25.712.222,78
28 Neamţ 538 10.710.257,32
29 Olt 364 7.431.394,54
30 Prahova 998 19.866.378,86
31 Satu Mare 526 10.586.203,16
32 Sălaj 139 2.805.670,51
33 Sibiu 792 16.743.324,32
34 Suceava 932 19.309.781,47
35 Teleorman 207 4.086.338,95
36 Timiş 2.676 55.025.874,05
37 Tulcea 140 2.984.012,63
38 Vaslui 276 5.383.572,59
39 Vâlcea 600 12.107.118,39
40 Vrancea 240 4.788.134,33
41 Municipiul Bucureşti 9.117 182.874.470,75
TOTAL: 37.462 759.784.177,26
(la data 29-sep-2008 anexa 1 abrogat de Art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 113/2008 )
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 883 din data de 21 decembrie 2007

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00108318-2016-03-10&DisplayDate=2017-10-06 5/5