Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT

DEPARTAMENT DREPT PRIVAT

REFERAT

TEMA: CONTRACTUL DE SERVICII TURISTICE


Disciplina universitar! DREPT CIVIL

Magistru în drept, lector universitar : \

CHIȘINĂ !"#$
CUPRINS
N"#iunii $enerale privin% c"ntractul %e servicii turistice
Ele&entele c"ntractului %e servicii turistice
- Părţile contractante
' Obiectul contractului

' Forma contractului

' Preţul contractului


C"n#inutul c"ntractului %e servicii turistice( Re)ilierea( Rspun%erea pr#il"r

C"nclu)ie

Bi*li"$ra+ie

1. Noţiunii generale privind co ntractul de erv icii turitice.

!
%rin contract de servicii turistice, o parte &organi'atorul c(l(toriei, agentul turistic) se
o*lig( s( acorde celeilalte p(r+i &turist) serviciile stipulate, iar aceasta se o*lig( s( acite costul
lor- Contractul anali'at a devenit un contract nu.it odat( cu adoptarea noului cod civil al
Repu*licii Moldova-
Fiind un contract din categoria celor care .edia'( prest(rile de servicii în s/era
turis.ului, datorit( co.ple0it(+ii raporturilor regle.entate, i.portan+ei lui 1i necesit(+ii
prote2(rii cît .ai a.ple a drepturilor turistului a /ost scos de su* inciden+a nor.elor cu privire la
contractul de prest(ri servicii 1i 1i3a g(sit o proprie regle.entare în cap- 4I4, titlul III al c(r+ii a
III3a, Cod civil-#
5n con/or.itate cu art-# a 6egii turis.ului din ##-"!-!""", turis.ul repre'int( do.eniul
econo.iei na+ionale, cu /unc+ii co.ple0e, ce reune1te un ansa.*lu de *unuri 1i servicii o/erite
spre consu. persoanelor care c(l(toresc în a/ara .ediului lor o*i1nuit pe o perioad( .ai .ic( de
un an 1i al c(ror .otiv este altul dec7t e0ercitarea unei activit(+i re.unerate în locul vi'itat-
Contractul de servicii turistice este consensual or se consider( înceiat din .o.entul
c7nd p(r+ile au convenit în /or.a cerut( de lege asupra clau'elor esen+iale ale lui-
%otrivit art- ##89 Cod civil, p(r+ile tre*uie s( convin( e0pres asupra: itinerarului, locul de
destina+ie 1i ter.enele de a/lare cu indicarea datelor data plec(rii 1i data sosirii, veiculele cu

care se va e/ectua deplasarea, caracteristicile 1i clasele lor clau'elor cu privire la locul ca'(rii,
nivelul de con/ort 1i condi+iile de ali.entare serviciilor supli.entare incluse în costul c(l(toriei
&vi'ite, e0cursii etc) denu.irea 1i adresa organi'atorului 1i a asiguratorului pre+ul c(l(toriei,
costul serviciilor supli.entare neincluse în pre+, posi*ilitatea de .odi/icare a pre+ului, .odul 1i
ter.enele de acitare a pre+ului 1i a celorlalte costuri- %(r+ile pot negocia 1i asupra altor clau'e
esen+iale ale contractului de servicii turistice-
A.*ele p(r+i ale contractului sunt o*ligate reciproc 1i corelativ, ceea ce deter.in(
caracterul sinalag.atic al contractului de prest(ri servicii- Turistul *ene/icia'( de serviciile
prestate în sci.*ul unui pre+- ;in .o.ent ce a.*ele p(r+i ur.(resc o*+inerea de /oloase
patri.oniale, contractul de servicii turistice are un caracter oneros-
<erviciile turistice care repre'int( o*iectul contractului se prestea'( în decursul unei
perioade de ti.p, succesiv- ;atorit( acestui /apt, des/acerea contractului în ca'ul nee0ecut(rii
sau e0ecut(rii necorespun'(toare a o*liga+iilor va opera prin re'iliere-
<upli.entar nor.elor din codul civil care regle.entea'( raporturile dintre p(r+ile
contractului, rela+iile ce apar în s/era turis.ului sunt regle.entate de acte nor.ative speciale-

# ;rept civil, Contracte 1i succesiunii- =olu.ul III de >eorge Ci*ac, Aurel ?aiesu,
Ale0andru Rotari, @leg E/ri., Ci1in(u !"#"- p389$-

8
Este vor*a despre 6egea turis.ului din ##-"!-!""" &M@ nr-93B din !"""), Hot(r7rea
>uvernului Repu*licii Moldova cu privire la introducerea contractului turistic, voucerului
turistic 1i a /i1ei de eviden+( statistic( a circula+iei turi1tilor la /rontiera Repu*licii Moldova
nr-#9$" din !$-#!-!""# &M@ nr-#B##9D9 din 8#-#!-!""#) 1i @rdinul Agen+iei Na+ionale de
Turis. cu privire la apro*area .odului de aplicare a voucerului turistic nr-B! din ##-"!-!""!
&M@ nr-9B39D##D din "9-"9-!""!)-!
@ alt( particularitate a contractului de servicii turistice este deter.inat( de statutul special
al turistului, care, dup( cu. re'ult( din prevederile legale poate /i doar o persoan( /i'ic(, ce
consu.( produsul turistic în scopuri personale 1i nu de întreprin'(tor sau pentru des/(1urarea
activit(+ii pro/esionale- ;in acest considerent, contractului de servicii turistice i se vor aplica în
.od corespun'(tor prevederile generale ale codului civil destinate raporturilor cu participarea
consu.atorului, iar turistul va dispune 1i de .i2loacele de protec+ie 2uridic( speci/ice-
Fiind un contract la care particip( consu.atorul, contractul de servicii turistice este
.arcat de caracterele 2uridice speci/ice acestora  caracterul de contract de ade'iune 1i caracter
pu*lic- Ca regul(, clau'ele contractului de servicii turistice sunt redactate de agentul turistic 1i nu
pot /i negociate, iar potrivit alin-!, art-##8! Cod civil, condi+iile incluse în anun+ul pu*licitar, în
o/ert( sau în alt( in/or.a+ie pre'entat( clientului de c(tre organi'ator sunt o*ligatorii pentru

ulti.ul-
;eclara+ia c( se inter.edia'( doar contracte cu persoane care vor reali'a c(l(toria
&prestator de serviciu) nu va /i luat( în considerare dac( celelalte î.pre2ur(ri con/ir.( /aptul c(
autorul declara+iei e0ecut( pe propria r(spundere presta+iile contractuale ce +in de c(l(torie-
Alin- ! al art- ##8# al Codului Civil al Repu*licii Moldova, a nor.ei co.entate e0clude
li.itarea r(spunderii agentului turistic sau clau'a de non3r(spundere în situa+iile cînd acesta /ace
o declar+ie c( doar inter.edia'( înceierea contractelor cu persoane care vor reali'a c(l(toria,
dac( celelalte î.pre2ur(ri con/ir.( /aptul c( autorul declara+iei e0ecut( pe proprie r(spundere
presta+iile contractuale ce +in de c(l(torie-
Aplicînd nor.a dat( se va +ine cont de toate î.pre2ur(rile concrete, în special este
înceiat contractul în nu.e propriu sau din nu.ele unui ter+, care sunt drepturile 1i o*liga+iile
agentului turistic, r(spunderea sta*ilit(, re.unera+ia etc-

,( Ele&entele c"ntractului %e servicii turistice(


Părţile contractante - Contractul de servicii turistice se înceie între agentul turistic 1i turist- 5n
calitate de agent turisitic pot participa doar agen+ii econo.ici, posesori de licen+( de turis.-
! 6egea turis.ului din ##-"!-!""" &M@ nr-93B din !""")-

9
6icen+a se eli*erea'( societ(+ilor co.erciale, organi'a+iilor neco.erciale 1i
întreprin'(torilor individuali care întrunesc condi+iile prev('ute de 6egea cu privire la licen+ierea
anu.itor genuri de activitate-8
5n calitate de turist poate /igura orice persoan( /i'ic( care este în'estrat( cu capacitatea de
e0erci+iu deplin(- 5n con/or.itate cu p-B al Regula.entului cu privire la .odul de aplicare a
voucerului turistic, turist este persoana /i'ic(, care31i p(r(se1te locul de trai per.anent pe o
durat( de peste !9 ore, cu scopul de a vi'ita o +ar( 1i al c(rui .otiv este altul decît e0ercitarea
unei activit(+i de .unc( re.unerate în locul vi'itat- %entru a avea calitatea de turist, este necesar
ca durata c(l(toriei s( nu dep(1easc( perioada de un an calendaristic-
Obiectul contractului.
@*iectul contractului repre'int( serviciile prestate de agen+ii econo.iciicu pro/il turistic,
ce includ ca'area, .asa 1i transportul turi1tilor, servicii de agre.ent, trata.ent *alnear, asisten+(
turistic( 1i alte servicii co.ple.entare- 5n dependen+( de co.ple0ul de servicii o/erite, o*iectul
contractului poate lua /or.a de tur organi'at, tur individual, tur inclusive, cruise, sa/ari, sop3tur-
;atorit( caracterului co.ple0 al serviciilor prestate, precu. 1i /aptului c( agentul turistic
nu întotdeauna prestea'( personal serviciile, unuii autori consider( ca o*iect al contractului nu
repre'int( serviciile turistice, ci dreptul de a *ene/icia de ele- Contractul .odel de servicii

turistice, apro*at prin ot(rîrea guvernului Cu privire la întroducerea contractului turistic,


voucerului turisitic 1i a /i1ei de eviden+( statistic( a circula+iei turisitice la /rontiera Repu*licii
Moldova, regle.entea'( în calitate de o*iect co.erciali'areaprodusului turisiticG-
Consider(. c( atît opiniile cît 1i /or.ula de contract .odel nu pot /i acceptate- Ne ralie.
opiniei e0puse în literatura de specialitate potrivit c(reia în ca'ul serviciilor turisitice nu pute.
vor*i despre co.erciali'are, or, nu are loc o vîn'are  cu.p(rare a unui drept- ;reptul de a
*ene/icia de servicii turistice ia na1tere pentru pri.a dat( în persoana turistului 1i agentul
turisitic care au înceiat contractul- Faptul c( agentul turistic nu prestea'( personal serviciile, nu
sci.*( natura contractului, deoarece în acest ca', este vor*a despre e0ecutarea o*liga+iei de
c(tre un ter+, pentru ac+iunile c(ruia r(.îne respnsa*il agentul turistic-
Forma contractului. Contractul de servicii turistice ur.ea'( a /i înceiat în /or.( scris(-
Clau'ele o*ligatorii ale contractuluide servicii turistice sunt prev('ute de art-##89 Cod Civil,
care ur.ea'( a /i pre'entate turistului în scris, pîn( la înceierea contractului-9

8 >eorge Ci*ac, ;rept civil, Contracte 1i succesiunii- =olu.ul III Ci1in(u !"#"- p38#-


Art- #D al 6egii turis.ului o*lig( agentul turistic s( întoc.easc( 1i s( eli*ere'e voucerul
turistic- =oucerul turistic este parte integrant( a contractului turistic, cuprinde întregul
volu. de in/or.a+ii despre serviciil e turistice acordate în con/or.itate cu acesta 1i
con/ir.( plata serviciilor- =oucerul turistic tre*uie s( con+in(: locul eli*er(rii, denu.irea,
adresa 1i alte date de identi/icare ale organi'atorului c(l(toriei, nu.(rul, data 1i locul
eli*er(rii licen+ei de turis., datele de identi/icare ale *ene/iciarului voucerului etc- =oucerul
turistic este un docu.ent de strict( eviden+(, precu. 1i docu.ent de eviden+( a circula+iei
turistice la trecerea /rontierei- Modelul voucerului turistic se ela*orea'( de c(tre Agen+ia
Na+ional( de Turis.- 5n con/or.itate cu p-B al Regula.entului cu privire la .odul de aplicare a
voucerul turistic, acesta repre'int( o parte integrant( a contractului care cuprinde integral volu.
de in/or.a+ii despre serviciile turisitice acordate, con/ir.( plata unor servicii concrete, cu. ar /i:
transportul, ca'area, rana, deservirea, e0cursionist( 1i serve1te drept *a'( pentru o*+inerea
acestor servicii-
Preţul contractului  îl constituie re.unera+ia datorat( de turist organi'atorului c(l(toriei pentru
serviciile prestate 1i repre'int( una din clau'ele o*ligatorii ale contractului- %re+ul este
deter.inat în ur.a în+elegerii p(r+ilor ce ur.ea'( a /i prev('ut în contract- Clau'a cu privire la
pre+ ur.ea'( s( prevad( atît pre+ul unic al c(l(toriei, cît 1i costul serviciilor supli.entare-

%otrivit art-##8B, alin ! Cod Civil clau'acu privire la pre+ poate /i .odi/icat( în
ur.(toarele ca'uri:
3 dac( contractul prevede posi*ilitatea de .o di/icare a pre+ului 1i in dic(
para.etrii de calculare a pre+ului .odi/icat
3 în .od e0cep+ional, în c a' de sci.*are a p re+ului pentru transport sau a
te0elor pentru di/erite servicii-
5n orice ca', pre+ul contractului de servicii turistice nu poate /i .a2orat în ulti.ele
dou('eci de 'ile pîn( la începutul c(l(toriei-
Ter.enul contractului  contractului de servicii turistice repre'int( o alt( clau'( esen+ial(
a acestuia- Esen+a turis.ului re'id( într3o c(l(torie- ;eter.inarea ter.enului contractului este la
discre+ia p(r+ilor- 5ns(, pentru ca serviciile de organi'are a c(l(toriei s( repre'inte o*iectul
contractului de servicii turistice, durata c(l(toriei nu tre*uie s( /ie .ai .ic( de !9 de ore 1i nici
.ai .are de # an calendaristic-B
%otrivit art-##89 Cod Civil Contractul de servicii turistice tre*uie s( con+in( ur.(toarele
clau'e:

 Art-#D, 6egea turis.ului din ##-"!-!""" &M@ nr-93B din !""")-


B

B
a- itinerarul, locul&locurile) de destina+ie 1i ter.enele de a/lare, cu indicarea datelor
*- veiculele, caracteristicile 1i clasele lor, data 1i locul plec(rii 1i sosirii
c- in/or.a+ii despre ca'are, categoria sau nivelul de con/ort, caracteristicile lui de
*a'(, serviciile ali.entare
d- în ca'ul sta*ilirii unui nu.(r .ini. de persoane necesar pentru reali'area
c(l(toriei, ter.enul li.it( de noti/icare a clientului în ca' de contra.andare a
acesteia
e- vi'itele, e0cursiile 1i alte servicii incluse în pre+ul unic al c(l(toriei
/- denu.irea 1i adresa organi'atorului &agentului turistic) 1i a asigur(torului, dup(
ca'
g- pre+ul c(l(toriei, posi*ilitatea de .odi/icare a pre+ului, costul anu.itor servicii
supli.entare &ta0a de î.*arcare 1i de*arcare în porturi 1i aeroporturi, ta0ele
turistice) neincluse în pre+ul unic al c(l(toriei 1i posi*ilitatea de .odi/icare a
acestuia
- ter.enele 1i .odalitatea de plat( a pre+ului 1i a celorlalte costuri
i- condi+iile speci/ice, convenite de p(r+i la cererea clientului
2- ter.enele de /or.ulare a preten+iilor privind nee0ecutarea sau e0ecutarea

necorespun'(toare a contractului
- alte condi+ii- $

!. "onţinutul contractului de ervicii turitice. #e$ilierea. #ăpunderea


părţilor.
5nceierea contractului de servicii turistice, p(r+ile lui se o*lig( corelativ 1i independent-
%articularit(+ile contractului de servicii turistice în privin+a drepturilor 1i o*liga+iilor p(r+ilor sunt
deter.inate atît de natura contractului, cît 1i de calitatea de consu.ator a turistului- ;atorit(
acestor particularit(+i legea nu ad.ite derogarea de la nor.ele care regle.entea'( contractul de
servicii turistice în de/avoarea turistului-
%e lîng( nor.ele prev('ute în Codul civil, drepturile 1i o*liga+iile p(r+ilor sunt
regle.entate de art-!",!# ale legii turis.ului-
Agentul turistic are un 1ir de o*liga+ii legale, care se nasc anterior înceierii contractului-
%otrivit art-##8! Cod Civil, organi'atorul c(l(toriei este o*ligat s( pre'inte in/or.a+ia despre

$ art-##89 Cod Civil Co.entariu al Repu*licii Moldova-

$
c(l(torie în anun+urile pu*licitare, o/er( sau în alte in/or.a+ii cît .ai e0act pentru a e0clude
interpretarea lor eronat(-
Contractul de servicii turistice poate /i re'iliat în ca'ul nee0ecut(rii esen+iale, din
ini+iativa turistului 1i în situa+iile de /or+( .a2or(-
%otrivit prevederilor art- ##8 Cod civil contractul de servicii turistice poate /i re'iliat
dac( c(l(toria este pre2udiciat( în .od considera*il în re'ultatul nea2unsurilor sale- C(l(toria se
va considera pre2udiciat( în .od considera*il dac( în re'ultatul nee0ecut(rii sau e0ecut(rii
necorespun'(toare esen+iale din partea agentului turistic serviciile nu corespund prevederilor
contractuale, standardelor sau a1tept(rilor turistului, care re'ult( din o/erta sau pu*licitatea
/(cut(-
Nea2unsurile esen+iale pot deter.ina i.posi*ilitatea utili'(rii serviciului &sci.*area
itinerarului turistic care privea'( turistul de posi*ilitatea vi'it(rii anu.itor locuri) ,
inad.isi*ilitatea utili'(rii lui &e0isten+a pericolului pentru via+a 1i sau s(n(tatea turistului în
ca'ul nee0ecut(rii o*liga+iei de in/or.are despre necesitatea vaccin(rii) sau celtuieli /inanciare
considera*ile pentru înl(turarea lor- 5n orice ca', la deter.inarea caracterului de nee0ecutare
esen+ial( vo. aplica prevederile art-$8 Cod civil-
%entru a putea pretinde re'ilierea contractului, turistul este +inut .ai înt7i s( o/ere

organi'atorului o perioad( de ti.p pentru re.edierea nea2unsurilor- 6a e0pirarea /(r( re'ultat a


perioadei de ti.p sta*ilite, turistul poate re'ilia contractul, at7t în ti.pul c(l(toriei, cît 1i p7n( la
începutul ei-
5n con/or.itate cu alin-!, art-##8 Cod civil nu se cere sta*ilirea unui ter.en dac(
re.edierea este i.posi*il( sau re/u'at( de organi'ator &i.posi*ilitatea sau re/u'ul de a /i
sci.*at într3un otel de clasa corespun'(toare prevederilor contractului) sau dac( re'ilierea
i.ediat( a contractului este 2usti/icat( de un interes special al turistului &e0- pierderea interesului
pentru c(l(torie în ca'ul .odi/ic(rii itinerarului turistic)-
;rept consecin+( a re'ilierii contractului agentul turistic pierde dreptul asupra pre+ului
convenit- 5n po/ida /aptului încet(rii contractului prin re'iliere organi'atorul este o*ligat, în
special în ca'ul c7nd contractul prevedea întoarcerea, s( i3a .(surile necesare pentru a3l
transporta pe turist înapoi 1i s( suporte celtuielile supli.entare-
Turistul poate cere, indi/erent de /aptul dac( a solicitat reducerea pre+ului sau a re'iliat
contractul, desp(gu*iri pentru neîndeplinirea contractului în ca'ul în care lipsurile se datorea'(
unei î.pre2ur(ri pentru care r(spunde organi'atorul-
5n con/or.itate cu art- ##9" Cod civil turistul poate cere desp(gu*iri pentru nee0ecutarea
contractului dac( nea2unsurile c(l(toriei se datorea'( î.pre2ur(rilor pentru care este responsa*il

D
organi'atorul, indi/erent de /aptul dac( a solicitat reducerea pre+ului sau dac( a re'iliat
contractul- @rgani'atorul va /i responsa*il 1i de ac+iunile culpa*ile ale ter+elor persoane antrenate
în e0ecutarea contractului de servicii turistice- %ornind de la statutul de consu.ator al turistului,
acesta poate pretinde at7t repararea pre2udiciului .aterial, cît 1i a celui .oral-
%entru recuperarea pre2udiciului cau'at prin nee0ecutare sau e0ecutare necorespun'(toare
a prevederilor contractuale, turistul poate înainta preten+iile sale organi'atorului în decurs de #
lun( din .o.entul prev('ut de contract pentru înceierea c(l(toriei- ;ac( acest ter.en a /ost
o.is din .otive nei.puta*ile turistului, preten+iile pot /i înaintate 1i dup( e0pirarea ter.enului
de o lun(-
Ter.enul de prescrip+ie pentru ac+iunile ce decurg din nee0ecutarea contractului de
servicii turistice este de B luni 1i se calculea'( de la ulti.a 'i de c(l(torie, deter.inat( potrivit
prevederilor contractuale- ;ac( turistul a înaintat organi'atorului preten+ii, scurgerea prescrip+iei
se suspend( p7n( în 'iua în care turistul respinge în scris cerin+ele /or.ulate-
Nor.a co.entat( prevede dreptul organi'atorului de a31i li.ita r(spunderea pentru
eventualele pre2udicii cau'ate turistului la triplul pre+ al c(l(toriei-
%entru a31i putea li.ita r(spunderea tre*uie s( se întruneasc( ur.(toarele condi+ii:
 s( e0iste un acord în scris re/eritor la li.itarea r(spunderii
 pre2udiciul s( nu /ie cau'at din inten+ie sau culp( grav( a organi'atorului sau
pre2udiciul s( /ie re'ultatul doar a gre1elii unui prestator de servicii i.plicat în
derularea contractului- ;ac( pre2udiciul este re'ultatul inten+iei sau culpei grave a
ter+ului i.plicat în derularea contractului clau'a de li.itare a r(spunderii nu se va
aplica-
5n orice ca', organi'atorul nu31i va putea li.ita r(spunderea pentru pre2udiciul cau'at
prin v(t(.area corporal( a turistului, /iind o*ligat s(3l repare integral, potrivit prevederilor
legale-
%otrivit art-##98 Cod civil o/er( dreptul turistului de a re'ilia contractul oric7nd, p7n( la
începutul c(l(toriei- Este unul din ca'urile c7nd legea ad.ite re/u'ul unilatera l de e0ecutare a
o*liga+iilor- Aceast( situa+ie nu presupune e0isten+a anu.itor nea2unsuri a c(l(toriei 1i se
datorea'( calit(+ii de consu.ator al turistului- Agentul turistic nu poate pretinde acitarea
costului c(l(toriei /iind în drept s( cear( doar o desp(gu*ire corespun'(toare- M(ri.ea
desp(gu*irii se va deter.ina pornind de la pre+ul c(l(toriei, sc('7ndu3se celtuielile nee/ectuate
de organi'ator, precu. 1i ceea ce organi'atorul ar /i putut do*7ndi prin valori/icarea în alt .od a
presta+iilor sale & e0- prestarea serviciului altei persoane)-D

D art-##98 Cod civil al Repu*licii Moldova-


Nor.a co.entat( o/er( dreptul a.*elor p(r+i s( re'ilie'e contractul necondi+ionat dac(
c(l(toria este îngreuiat(, periclitat( sau pre2udiciat( considera*il din cau'a unei /or+e .a2ore-
%otrivit art- ##99 Cod civil, în acest ca' organi'atorul va putea pretinde o inde.ni'a+ie
pentru serviciile real prestate 1i pentru cele necesare înceierii c(l(toriei, /iind dator s(
întreprind( toate .(surile necesare pentru transportarea turistului înapoi- Costurile de
transportare vor /i î.p(r+ite între turist 1i organi'atorul c(l(toriei în .od egal-

Bi*li"$ra+ie

#- Ci*ac >-, ?ru.a <-, Ro*u @-, Ci*ac N-, ;rept civil- Contracte 1i succesiuni, Ci1in(u, !"#9
!- Aurel ?aiesu, >eorge Ci*ac Ale0andru Rotari, @leg E/ri., ;rept civil, Contracte 1i
succesiunii- =olu.ul III, Ci1in(u !"#"

#"
8- Codul civil al Repu*licii Moldova nr-##"$4= din "B-"B-!""!-
9- Co.entariul Codului Civil al Repu*licii Moldova, volu.ul I, ed- ArcG, Ci1in(u !""
- 6egea turis.ului din ##-"!-!""" &Monitorul @/icial nr-93B din !""")-
B- 6egii nr-#" cu privire la protec+ia consu.atorilor din #8-"8-!""8 Monitorul
@/icial Nr- #!B3#8# din !$-"B-!""8
$- 6egea cu privire la organi'area 1i des/(1urarea activit(+ii turistice al Repu*licii
Moldova nr-8! din !9-##-!""B Monitorul @/icial Nr- #93#$ din "!-"!-!""$

##