Sunteți pe pagina 1din 132
Editat de: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Bucuresti - Sos. Pantelimon nr. 266 Telefon: 2 55 10 20; 2 55 22 50/176 - redactie /116 - difuzare BULETINGL CONSTRUCTILOE Vol. 14 1, PRESCRIPTH TEHNICE “Ghidul primarului si al consilierilor locali: solufit constructive pentru realizarea locuinfelor in mediul rural cu respectarea cerinjelor din Legea nr. 10/1995", indicativ G 040-99, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 28/N din 7 aprilie 1999. . 2 “Ghid de proiectare gi wmdrire a comportirii tn exploaure a acoperisurilor din ferme de cabluri” indicativ GP 018-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 3/N din 20 ianuarie 1998. . cece (Ordinul MLPAT nr.9/N din 16 februarie 1999 privind aprobarea "Ghidului de proiectare si executie a refelelor si instalafiilor exterioare de alimentare cu apa si canalizare - AC - Mapa Proiectantului”, ediia 1998.......... 242 Ordinul MLPAT nr. 1/N din 18 ianuarie 1999 privind aprobarea "Soluiilor cadru pentru instalajii automate de stingere a incendiilor tip sprinklere la depozite cu stive inalte”, indicativ SC 003. cece 243 Ordinul MLPAT wr.2(N din 18 ianuarie 1999 privind aprobarea "Ghidului de proiectare - Instalajii de gaze - G - Mapa Proiectantului" editia 1997 si “Ghidul de proiectare - Instalayiifrigorifice - F - Mapa Proiectantului” edigia 1998. 244 Ordinal MLPAT nr. S6IN din 15 tule 1998 privind aprobarea completiri la “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare”, indicativ 1 9-1994, conform anexei la prezentul ordin. 245 Ordinul MLPAT nr.141/N din 28 noiembrie 1997 privind aprobarea “Normativului pentru proiectarea, execufia, exploatarea si postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme”, indicativ NP 24-97. .... 247 Ordinul MLPAT nr.142IN din 28 noiembrie 1997 privind aprobarea “Normativului pentru proiectarea constructiilor publice subterane”, indicativ NP 25-97. 248 ‘Nuestepermis consimfimintul cris al INCERC Bucuresti MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $I AMENAJARII TERITORIULUL ORDIN Nr. 28/N din 7.04.1999 Avand in vedere - Avizul Consiliului Tebnico-Stiintific nr. 176/07.12.1998, - In temeiul H.G. nr. 456/1994 republicata privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrérilor Publice si Amenajérii Teritoriului, = in conformitate cu Hotirirea Parlamentului nr. 12/1996 si a Decretului nr. 591/196, Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urmitorul ORDIN Art.1 Se aproba reglementarea tehnica intitulaté “Ghidul primarului si al consilierilor locali: solutii constructive pentru realizarea locuinfelor in mediul rural cu respectarea cerinfelor din legea nr, 10/1995, indicativ G-040-99" Art.2 Reglementarca tehnici de la art.1, se publicd in Buletinul Constructiilor. Art.3. Prezentul Ordin intra if vigoare Ia data publicdrii lui in Buletinul Constructiilor. Art.4 Directia Programe de Cercetare si Reylementiri Tehnice va aduce la indeplinire prevederite prezentului ordin. MINISTRU, ICOLAE NOICA, MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $I AMENAJARIL TERITORIULUI DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE $I REGLEMENTARI TEHNICE GHIDUL PRIMARULUI SI AL CONSILIERILOR LOCALI SOLUTII CONSTRUCTIVE PENTRU REALIZAREA LOCUINTELOR iN MEDIUL RURAL CU RESPECTAREA CERINTELOR DIN LEGEA 10/1995 INDICATIV G 040-99 Elaborat de: INSTITUTUL DE CERCETARE PROIECTARE PENTRU LOCUI $I CLADIRI SOCIAL-CULTURALE - PRODOMUS S.A. BUCURESTI ing. Corneliu VELICU ing. Alexandrin PAPADACHE Director General Responsabil de lucrare: Avizat de: . DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE $1 REGLEMENTARI ‘TEHNICE Director: Ing. Octavian MANOIU Responsabil lucrare M.L.P.A.T.: Ing. Aurelia FATU GHIDUL PRIMARULUI $I AL CONSILIERILOR LOCAL: | INDICATIV SOLUTI CONSTRUCTIVE PENTRU REALIZAREA. 040-99 LOCUINTELOR IN MEDIUL RURAL CU RESPECTAREA (CERINTELOR DIN LEGEA 10/1995 PARTEAI 1, ELEMENTE GENERALE DE ALCATUIRE .. 2, INFRASTRUCTURA SI FUNDATII LISTA COLECTIVULUI DE SPECIALISTI 2.1. FUNDATII veces 2.1.1. Natura terenului de fundare PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI 2.1.2. lucrari pregatitoare .... 2.1.3, Solufii de fundare . ~teren normal . : . ~loess ing. Serban Altenlin ~ argile contractile... | PERETISUBSOL ....... wee ing, Petre Tutunea 3. HIDROIZOLATIL . «2.0.00 cece eee ; 2.4, PLANSEU PESTE SUBSOL .... ing. Alexandrin Papadache 3. SUPRASTRUCTURA .....-...... . | . 3.1. PERETI PORTANTI : ing. Daniel Cristian 3.1.1. Pereti portangi din zidarie de caramida , | 3.1.2. Pereti portangi din B.C.A. pr. Aurelia Bogdanescu 3.1.3. Pereti portanti din blocuri de beton . . | 3.1.4. Pereti portanti cu structurd mixt pr. Marloara Nicolae | 3.1.5. Pereti portanti din lemn . 3.2. PLANSEE «0... -.000+ ceteetneeees pr. Adriana fonescu 3.2.1. Plangee cu plici cecteeees | Elaboratd Aprobat de: | INSTITUTUL DE CERCETARE MINISTRUL LUCRARILOR PROIECTARE PENTRU LOCUINTE $I PUBLICE §1 AMENAJARIL CLADIRI SOCIAL-CULTURALE - ‘TERITORIULUL PRODOMUS S.A. - Bucuresti u Ordinal nr. 28 din 7.04.1999