Sunteți pe pagina 1din 229

ROMÂNIA

Institutul Naţional de Statistică


National Institute of Statistics

ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN AGRICULTURĂ


2016
FARM STRUCTURE SURVEY
2016

Date generale la nivel naţional


General data at national level

Volum 1
Volume 1

2017
CUVÂNT ÎNAINTE

Componentă importantă a economiei naţionale, agricultura reprezintă,


neîndoielnic, o resursă a cărei exploatare inteligentă poate contribui semnificativ la
dezvoltarea României.
În acest sens, prin mărimea şi varietatea terenurilor agricole utilizabile, de la
cele favorabile marilor culturi vegetale din zonele de şes, la cele din zonele deluroase
care pot oferi condiţii bune culturilor din sfera pomiculturii şi viticulturii şi terminând
cu păşunile montane propice creşterii animalelor, teritoriul României oferă imaginea
unei ţări care se află printre cele mai înzestrate natural pentru activităţi agricole dintre
toate statele Uniunii Europene.
Punerea în valoare a acestor bogăţii presupune, însă, o bună cunoaştere a
resurselor, a distribuirii lor teritoriale, pe tipuri de teren şi de calitate a acestuia, pe
nivel de înzestrare cu mijloace de producţie şi, nu în ultimul rând, pe existenţa unor
resurse umane suficiente numeric şi pregătite corespunzător.
La toate aceste cerinţe de informare, statistica modernă răspunde prin
cercetările sale, în special prin recensămintele generale agricole, o dată la zece ani,
cercetări exhaustive, de profunzime, care oferă în detaliu imaginea realităţii agricole a
ţării.
Dinamica vieţii contemporane însă, cu permanente mutaţii, inclusiv în ceea ce
priveşte domeniul agricol, în care entităţile productive – exploataţiile agricole - suferă
schimbări ca structură, dimensiuni, dotări, culturi etc, face ca acest interval de zece ani
să devină prea mare pentru ca informaţia să ţină pasul cu realitatea şi să poată fi
utilizată adecvat.
Ca atare, în practica statisticilor agricole europene a intervenit, în urmă cu
câteva decenii, la noi în ţară acum 15 ani, o nouă cercetare statistică, de tipul unui
recensământ, dar la dimensiuni mai mici – ancheta structurală în agricultură,
capabilă să ofere informaţii de totală relevanţă, fiabilitate şi promptitudine.
În acest context, Recensământului General Agricol din anul 2010 a fost
succedat, de Ancheta Structurală în Agricultură din anul 2013 şi Ancheta Structurală
în Agricultură din anul 2016, ale cărei rezultate sunt prezentate în volumul de faţă.
Ca sursă a informaţiei alcătuite, în principal, din aceiaşi indicatori ca şi la
recensământul general agricol şi la precedenta anchetă structurală, publicaţia de faţă
oferă posibilitatea cunoaşterii evoluţiei exploataţiilor agricole din România de la o
perioadă la alta ca număr, dimensiuni ale suprafeţelor cultivate şi ale efectivelor de
animale. Oferă, de asemenea, date privind irigaţiile, practici de gestionare a solului,
dezvoltare rurală, număr de persoane implicate în activităţi agricole, informaţii care
permit să se evalueze nivelul eficienţei întregului proces agricol, a competitivităţii
agriculturii româneşti faţă de agricultura altor state europene.
Evident, în aceste condiţii, destinatarii acestei lucrări sunt cei interesaţi de
cunoaşterea României, în primul rând cei care au în vedere desfăşurarea de activităţi
agricole în ţara noastră, dar care nu exclude, însă, niciun public mai larg, tocmai
cunoscându-se potenţialul excepţional şi tradiţia remarcabilă a agriculturii româneşti,
pe care actualele orientări în lume, către ecologie şi producţie agricolă “curată”, o aduc
în atenţia mediatică internaţională.

Prof.univ.dr. Tudorel ANDREI


Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
CUPRINS
CONTENTS
Pag.
Page
PRECIZĂRI PRIVIND SPECIFICATIONS REGARDING
ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN 2016 FARM STRUCTURE SURVEY
AGRICULTURĂ 2016 XIX
TABELE TABLES
TABEL GENERAL CU DATE GENERAL TABLE WITH DATA AT
LA NIVEL NAŢIONAL NATIONAL LEVEL
Tabel 1 Exploataţii agricole care au Agricultural holdings that utilised
utilizat suprafeţe agricole şi/ agricultural areas and/ or owned
sau care au deţinut efective de livestock, by legal status of
animale, după statutul juridic agricultural holdings
al exploataţiilor agricole 5
TABELE CU DATE GENERALE TABLES WITH GENERAL DATA
LA NIVEL NAŢIONAL AT NATIONAL LEVEL
SUPRAFEŢE AREAS
Tabel 2 Exploataţii agricole, suprafaţa Agricultural holdings, utilised
agricolă utilizată şi suprafaţa agricultural area and the average of
agricolă utilizată ce a revenit the utilised agricultural area by an
în medie pe o exploataţie agricultural holding, by legal status
agricolă, după statutul juridic of agricultural holdings
al exploataţiilor agricole 11
Tabel 3 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and the utilised
suprafaţa agricolă utilizată, agricultural area, by destination of
după destinaţia producţiei agricultural production, by size
agricole, pe clase de mărime a classes of utilised agricultural area
suprafeţei agricole utilizate 12
Tabel 4 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and the utilised
suprafaţa agricolă utilizată, pe agricultural area, by size classes of
clase de mărime a suprafeţei utilised agricultural area, by legal
agricole utilizate, după status of agricultural holdings
statutul juridic al exploataţiilor
agricole 14
Tabel 5 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and the utilised
suprafaţa agricolă utilizată, agricultural area, by type of land
după modul de deţinere a tenure, by legal status of agricultural
terenului, după statutul juridic holdings
al exploataţiilor agricole 18
Tabel 6 Exploataţii agricole, suprafaţa Agricultural holdings, utilised
agricolă utilizată, suprafaţa agricultural area, unutilised
agricolă neutilizată şi alte agricultural area and other areas, by
suprafeţe, pe categorii de categories of use, by size classes of
folosinţă, pe clase de mărime utilised agricultural area
a suprafeţei agricole utilizate 20

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

VII
Tabel 6.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, personality, utilised agricultural
suprafaţa agricolă utilizată, area, unutilised agricultural area and
suprafaţa agricolă neutilizată other areas, by categories of use, by
şi alte suprafeţe, pe categorii size classes of utilised agricultural
de folosinţă, pe clase de area
mărime a suprafeţei agricole
utilizate 22
Tabel 6.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, personality, utilised agricultural
suprafaţa agricolă utilizată, area, unutilised agricultural area and
suprafaţa agricolă neutilizată other areas, by categories of use, by
şi alte suprafeţe, pe categorii size classes of utilised agricultural
de folosinţă, pe clase de area
mărime a suprafeţei agricole
utilizate 24
Tabel 7 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and cultivated
suprafaţa cultivată, pe clase area, by size classes of utilised
de mărime a suprafeţei agricultural area, by categories of
agricole utilizate, pe categorii use of utilised agricultural area
de folosinţă a suprafeţei
agricole utilizate 26
Tabel 7.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică şi personality and cultivated area, by
suprafaţa cultivată, pe clase size classes of utilised agricultural
de mărime a suprafeţei area, by categories of use of utilised
agricole utilizate, pe categorii agricultural area
de folosinţă a suprafeţei
agricole utilizate 38
Tabel 7.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică şi personality and cultivated area, by
suprafaţa cultivată, pe clase size classes of utilised agricultural
de mărime a suprafeţei area, by categories of use of utilised
agricole utilizate, pe categorii agricultural area
de folosinţă a suprafeţei
agricole utilizate 50
Tabel 8 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and area with
suprafaţa cu ciupercării şi mushrooms and energy crops, by
culturi energetice, după legal status of agricultural holdings
statutul juridic al exploataţiilor
agricole 62
Tabel 9 Exploataţii agricole cu teren Agricultural holdings with arable
arabil şi suprafaţa de teren land and the area of arable land on
arabil pe care au fost aplicate which were applied soil
practici de gestionare a management practices, by legal
solului, după statutul juridic al status of agricultural holdings
exploataţiilor agricole 66

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

VIII
Tabel 10 Exploataţii agricole cu teren Agricultural holdings with arable
arabil inclus în rotaţia land included in crop rotation, by its
culturilor, după ponderea share in crop rotation, by legal
acestuia în rotaţia culturilor, status of agricultural holdings
după statutul juridic al
exploataţiilor agricole 70
Tabel 11 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with utilized
suprafaţă agricolă utilizată, agricultural area, by weight of
după ponderea tehnicilor de manure application techniques
aplicare a gunoiului de grajd 71
Tabel 12 Exploataţii agricole care au Agricultural holdings that developed
avut intrări/ ieşiri de gunoi de manure input/ output inside/ outside
grajd în/ din exploataţia the agricultural holding, by legal
agricolă, după statutul juridic status of agricultural holdings
al exploataţiilor agricole 72
IRIGAŢII IRRIGATIONS
Tabel 13 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and irrigable
suprafaţa amenajată pentru area, by size classes of utilised
irigat, pe clase de mărime a agricultural area, by legal status of
suprafeţei agricole utilizate, agricultural holdings
după statutul juridic al
exploataţiilor agricole 74
Tabel 14 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and irrigated
suprafaţa efectiv irigată cel area at least once in crop year
puţin o dată în anul agricol 2015 - 2016, by size classes of
2015 - 2016, pe clase de utilised agricultural area, by legal
mărime a suprafeţei agricole status of agricultural holdings
utilizate, după statutul juridic
al exploataţiilor agricole 78
Tabel 15 Exploataţii agricole care au Agricultural holdings which applied
aplicat diferite metode de different irrigation methods, by size
irigare, pe clase de mărime a classes of utilized agricultural area
suprafeţei agricole utilizate 82
Tabel 16 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with irrigated
suprafaţă agricolă irigată, agricultural area, by source of
după sursa de apă utilizată, pe irrigation water used,, by size
clase de mărime a suprafeţei classes of utilized agricultural area
agricole utilizate 83
EFECTIVE DE ANIMALE LIVESTOCK
Tabel 17 Efective de animale pe Livestock by main species,
principalele specii, exprimate expressed in livestock units, by legal
în unitate vită mare, după status of agricultural holdings
statutul juridic al exploataţiilor
agricole 86
Tabel 18 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with livestock
efective de animale şi and the livestock by species, by size
efectivele de animale pe classes of utilised agricultural area
specii, pe clase de mărime a
suprafeţei agricole utilizate 88

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

IX
Tabel 18.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with livestock and the
efective de animale şi livestock by species, by size classes
efectivele de animale pe of utilised agricultural area
specii, pe clase de mărime a
suprafeţei agricole utilizate 90
Tabel 18.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with livestock and the
efective de animale şi livestock by species, by size classes
efectivele de animale pe of utilised agricultural area
specii, pe clase de mărime a
suprafeţei agricole utilizate 92
Tabel 19 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with bovines
efective de bovine şi and livestock of bovines, by size
efectivele de bovine, pe clase classes of utilised agricultural area,
de mărime a suprafeţei by categories of bovines
agricole utilizate, pe categorii
de bovine 94
Tabel 19.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with bovines and
efective de bovine şi livestock of bovines, by size classes
efectivele de bovine, pe clase of utilised agricultural area, by
de mărime a suprafeţei categories of bovines
agricole utilizate, pe categorii
de bovine 96
Tabel 19.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with bovines and
efective de bovine şi livestock of bovines, by size classes
efectivele de bovine, pe clase of utilised agricultural area, by
de mărime a suprafeţei categories of bovines
agricole utilizate, pe categorii
de bovine 98
Tabel 20 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with bovines
efective de bovine şi and livestock of bovines, by size
efectivele de bovine, pe clase classes of bovines, by legal status
de mărime a efectivelor de of agricultural holdings
bovine, după statutul juridic al
exploataţiilor agricole 100
Tabel 21 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with bovines
efective de bovine şi and livestock of bovines, by size
efectivele de bovine, pe clase classes of bovines and of utilised
de mărime a efectivelor de agricultural area
bovine şi a suprafeţei agricole
utilizate 102
Tabel 21.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with bovines and
efective de bovine şi livestock of bovines, by size classes
efectivele de bovine, pe clase of bovines and of utilised agricultural
de mărime a efectivelor de area
bovine şi a suprafeţei agricole
utilizate 103

ASA 2016 – Date generale la nivel national


FSS 2016 – General data at national level

X
Tabel 21.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with bovines and
efective de bovine şi livestock of bovines, by size classes
efectivele de bovine, pe clase of bovines and of utilised agricultural
de mărime a efectivelor de area
bovine şi a suprafeţei agricole
utilizate 104
Tabel 22 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with dairy cows
efective de vaci pentru lapte şi and livestock of dairy cows, by size
efectivele de vaci pentru lapte, classes of dairy cows, by legal
pe clase de mărime a status of agricultural holdings
efectivelor de vaci pentru
lapte, după statutul juridic al
exploataţiilor agricole 105
Tabel 23 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with dairy cows
efective de vaci pentru lapte şi and livestock of dairy cows, by size
efectivele de vaci pentru lapte, classes of dairy cows and of utilised
pe clase de mărime a agricultural area
efectivelor de vaci pentru
lapte şi a suprafeţei agricole
utilizate 107
Tabel 23.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with dairy cows and
efective de vaci pentru lapte şi livestock of dairy cows, by size
efectivele de vaci pentru lapte, classes of dairy cows and of utilised
pe clase de mărime a agricultural area
efectivelor de vaci pentru
lapte şi a suprafeţei agricole
utilizate 108
Tabel 23.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with dairy cows and
efective de vaci pentru lapte şi livestock of dairy cows, by size
efectivele de vaci pentru lapte, classes of dairy cows and of utilised
pe clase de mărime a agricultural area
efectivelor de vaci pentru
lapte şi a suprafeţei agricole
utilizate 109
Tabel 24 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with pigs and
efective de porcine şi livestock of pigs, by size classes of
efectivele de porcine, pe clase utilised agricultural area, by weight
de mărime a suprafeţei categories of pigs
agricole utilizate, pe categorii
de greutate a porcinelor 110
Tabel 24.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with pigs and livestock of
efective de porcine şi pigs, by size classes of utilised
efectivele de porcine, pe clase agricultural area, by weight
de mărime a suprafeţei categories of pigs
agricole utilizate, pe categorii
de greutate a porcinelor 111

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

XI
Tabel 24.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with pigs and livestock of
efective de porcine şi pigs, by size classes of utilised
efectivele de porcine, pe clase agricultural area, by weight
de mărime a suprafeţei categories of pigs
agricole utilizate, pe categorii
de greutate a porcinelor 112
Tabel 25 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with pigs and
efective de porcine şi livestock of pigs, by size classes of
efectivele de porcine, pe clase pigs, by legal status of agricultural
de mărime a efectivelor de holdings
porcine, după statutul juridic
al exploataţiilor agricole 113
Tabel 26 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with pigs and
efective de porcine şi livestock of pigs, by size classes of
efectivele de porcine, pe clase pigs and of utilised agricultural area
de mărime a efectivelor de
porcine şi a suprafeţei
agricole utilizate 115
Tabel 26.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with pigs and livestock of
efective de porcine şi pigs, by size classes of pigs and of
efectivele de porcine, pe clase utilised agricultural area
de mărime a efectivelor de
porcine şi a suprafeţei
agricole utilizate 116
Tabel 26.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with pigs and livestock of
efective de porcine şi pigs, by size classes of pigs and of
efectivele de porcine, pe clase utilised agricultural area
de mărime a efectivelor de
porcine şi a suprafeţei
agricole utilizate 117
Tabel 27 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with sheep and
efective de ovine şi efectivele livestock of sheep, by size classes
de ovine, pe clase de mărime of utilised agricultural area, by
a suprafeţei agricole utilizate, categories of sheep
pe categorii de ovine 118
Tabel 27.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with sheep and livestock
efective de ovine şi efectivele of sheep, by size classes of utilised
de ovine, pe clase de mărime agricultural area, by categories of
a suprafeţei agricole utilizate, sheep
pe categorii de ovine 119
Tabel 27.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with sheep and livestock
efective de ovine şi efectivele of sheep, by size classes of utilised
de ovine, pe clase de mărime agricultural area, by categories of
a suprafeţei agricole utilizate, sheep
pe categorii de ovine 120

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

XII
Tabel 28 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with sheep and
efective de ovine şi efectivele livestock of sheep, by size classes
de ovine, pe clase de mărime of sheep, by legal status of
a efectivelor de ovine, după agricultural holdings
statutul juridic al exploataţiilor
agricole 121
Tabel 29 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with sheep and
efective de ovine şi efectivele livestock of sheep, by size classes
de ovine, pe clase de mărime of sheep and of utilised agricultural
a efectivelor de ovine şi a area
suprafeţei agricole utilizate 123
Tabel 29.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with sheep and livestock
efective de ovine şi efectivele of sheep, by size classes of sheep
de ovine, pe clase de mărime and of utilised agricultural area
a efectivelor de ovine şi a
suprafeţei agricole utilizate 124
Tabel 29.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with sheep and livestock
efective de ovine şi efectivele of sheep, by size classes of sheep
de ovine, pe clase de mărime and of utilised agricultural area
a efectivelor de ovine şi a
suprafeţei agricole utilizate 125
Tabel 30 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with goats and
efective de caprine şi livestock of goats, by size classes of
efectivele de caprine, pe clase utilised agricultural area, by
de mărime a suprafeţei categories of goats
agricole utilizate, pe categorii
de caprine 126
Tabel 30.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with goats and livestock
efective de caprine şi of goats, by size classes of utilised
efectivele de caprine, pe clase agricultural area, by categories of
de mărime a suprafeţei goats
agricole utilizate, pe categorii
de caprine 127
Tabel 30.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with goats and livestock
efective de caprine şi of goats, by size classes of utilised
efectivele de caprine, pe clase agricultural area, by categories of
de mărime a suprafeţei goats
agricole utilizate, pe categorii
de caprine 128
Tabel 31 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with goats and
efective de caprine şi livestock of goats, by size classes of
efectivele de caprine, pe clase goats, by legal status of agricultural
de mărime a efectivelor de holdings
caprine, după statutul juridic
al exploataţiilor agricole 129

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

XIII
Tabel 32 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with goats and
efective de caprine şi livestock of goats, by size classes of
efectivele de caprine, pe clase goats and of utilised agricultural
de mărime a efectivelor de area
caprine şi a suprafeţei
agricole utilizate 131
Tabel 32.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with goats and livestock
efective de caprine şi of goats, by size classes of goats
efectivele de caprine, pe clase and of utilised agricultural area
de mărime a efectivelor de
caprine şi a suprafeţei
agricole utilizate 132
Tabel 32.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with goats and livestock
efective de caprine şi of goats, by size classes of goats
efectivele de caprine, pe clase and of utilised agricultural area
de mărime a efectivelor de
caprine şi a suprafeţei
agricole utilizate 133
Tabel 33 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with poultry,
efective de păsări, cabaline equidae (mules and donkeys
(inclusiv măgari, asini şi included), rabbits (breeding
catâri), iepuri de casă (femele females) and bee families and their
pentru reproducere) şi familii livestock, by size classes of utilised
de albine şi efectivele agricutural area, by categories of
acestora, pe clase de mărime animal species
a suprafeţei agricole utilizate,
pe categorii de animale 134
Tabel 33.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality, with poultry, equidae
efective de păsări, cabaline (mules and donkeys included),
(inclusiv măgari, asini şi rabbits (breeding females) and bee
catâri), iepuri de casă (femele families and their livestock, by size
pentru reproducere) şi familii classes of utilised agricutural area,
de albine şi efectivele by categories of animal species
acestora, pe clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate,
pe categorii de animale 138
Tabel 33.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality, with poultry, equidae
efective de păsări, cabaline (mules and donkeys included),
(inclusiv măgari, asini şi rabbits (breeding females) and bee
catâri), iepuri de casă (femele families and their livestock, by size
pentru reproducere) şi familii classes of utilised agricutural area,
de albine şi efectivele by categories of animal species
acestora, pe clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate,
pe categorii de animale 142

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

XIV
Tabel 34 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with poultry
efective de păsări şi efectivele and livestock of poultry, by size
de păsări, pe clase de mărime classes of poultry and by species
a efectivelor de păsări şi pe and categories of poultry
specii şi categorii de păsări 146
Tabel 34.1 Exploataţii agricole fără Agricultural holdings without legal
personalitate juridică, cu personality with poultry and
efective de păsări şi efectivele livestock of poultry, by size classes
de păsări, pe clase de mărime of poultry and by species and
a efectivelor de păsări şi pe categories of poultry
specii şi categorii de păsări 148
Tabel 34.2 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with legal
personalitate juridică, cu personality with poultry and
efective de păsări şi efectivele livestock of poultry, by size classes
de păsări, pe clase de mărime of poultry and by species and
a efectivelor de păsări şi pe categories of poultry
specii şi categorii de păsări 150
Tabel 35 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with poultry
efective de păsări şi efectivele and livestock of poultry, by size
de păsări, pe clase de mărime classes of poultry, by legal status of
a efectivelor de păsări, după agricultural holdings
statutul juridic al exploataţiilor
agricole 152
AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ ORGANIC FARMING AND RURAL
ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DEVELOPMENT
Tabel 36 Exploataţii agricole cu Agricultural holdings with utilised
suprafaţă agricolă utilizată agricultural area organically
certificată ecologic, suprafaţă certified, utilised agricultural area
agricolă utilizată aflată în under conversion and organic
conversie şi animale crescute farming livestock, by legal status of
ecologic, după statutul juridic agricultural holdings
al exploataţiilor agricole 159
Tabel 37 Exploataţii agricole care au Agricultural holdings that benefited
beneficiat de sprijin pentru from rural development support
dezvoltare rurală în ultimii 3 during the last 3 years, by legal
ani, după statutul juridic al status of agricultural holdings and
exploataţiilor agricole şi după by type of rural development
măsurile de dezvoltare rurală 160 support
PERSOANE CARE AU PERSONS WHO WORKED IN
LUCRAT ÎN AGRICULTURĂ AGRICULTURE
Tabel 38 Exploataţii agricole, număr de Agricultural holdings, number of
persoane, pe sexe, şi număr persons, by gender, and number of
de zile lucrate, pe clase de worked days, by size classes of
mărime a numărului de zile number of worked days, by legal
lucrate, după statutul juridic al status of agricultural holdings
exploataţiilor agricole 163

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

XV
Tabel 39 Număr de zile lucrate în Number of worked days within
exploataţii agricole, pe clase agricultural holdings, by size classes
de mărime a suprafeţei of utilised agricultural area, by legal
agricole utilizate, după status of agricultural holdings
statutul juridic al exploataţiilor
agricole 170
Tabel 40 Membrii exploataţiilor agricole Members of agricultural holdings
fără personalitate juridică şi without legal personality and
număr de zile lucrate, pe sexe, number of worked days, by gender,
după gradul de rudenie faţă de by degree of relationship to the
capul exploataţiei agricole head of the agricultural holding
fără personalitate juridică, pe without legal personality, by size
clase de mărime a suprafeţei classes of utilised agricultural area
agricole utilizate 172
Tabel 41 Salariaţi care au lucrat în Employees that worked in
exploataţii agricole şi număr agricultural holdings and number of
de zile lucrate, pe sexe şi pe worked days, by gender and by
categorii, pe clase de mărime categories, by size classes of
a suprafeţei agricole utilizate 178 utilised agricultural area
Tabel 41.1 Salariaţi care au lucrat în Employees that worked in
exploataţii agricole fără agricultural holdings without legal
personalitate juridică şi număr personality and number of worked
de zile lucrate, pe sexe şi pe days, by gender and by categories,
categorii, pe clase de mărime by size classes of utilised
a suprafeţei agricole utilizate 182 agricultural area
Tabel 41.2 Salariaţi care au lucrat în Employees that worked in
exploataţii agricole cu agricultural holdings with legal
personalitate juridică şi număr personality and number of worked
de zile lucrate, pe sexe şi pe days, by gender and by categories,
categorii, pe clase de mărime by size classes of utilised
a suprafeţei agricole utilizate 186 agricultural area
Tabel 42 Şeful exploataţiei agricole, pe Manager of agricultural holding, by
sexe şi pe grupe de vârstă, gender and by age groups, by
după nivelul de instruire a training level of the manager of
şefului exploataţiei agricole 190 agricultural holding
Tabel 42.1 Şeful exploataţiei agricole fără Manager of agricultural holding
personalitate juridică, pe sexe without legal personality, by gender
şi pe grupe de vârstă, după and by age groups, by training level
nivelul de instruire a şefului of the manager of agricultural
exploataţiei agricole fără holding without legal personality
personalitate juridică 192
Tabel 42.2 Şeful exploataţiei agricole cu Manager of agricultural holding with
personalitate juridică, pe sexe legal personality, by gender and by
şi pe grupe de vârstă, după age groups, by training level of the
nivelul de instruire a şefului manager of agricultural holding with
exploataţiei agricole cu legal personality
personalitate juridică 193

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

XVI
Tabel 43 Număr de zile lucrate de către Number of days worked by the
şeful exploataţiei agricole cu manager of agricultural holding with
personalitate juridică, pe sexe, legal personality, by gender, by size
pe clase de mărime a classes of utilised agricultural area,
suprafeţei agricole utilizate, by training level of the manager of
după nivelul de instruire a agricultural holding with legal
şefului exploataţiei agricole cu personality
personalitate juridică 194
Tabel 44 Şeful exploataţiei agricole fără Manager of agricultural holding
personalitate juridică, pe sexe, without legal personality, by gender,
după gradul de rudenie faţă de by degree of relationship to the
capul exploataţiei agricole head of agricultural holding without
fără personalitate juridică, pe legal personality, by age groups and
grupe de vârstă şi pe clase de by size classes of the number of
mărime a numărului de zile worked days
lucrate 196
Tabel 45 Număr de zile lucrate de către Number of days worked by the
şeful exploataţiei agricole fără manager of agricultural holding
personalitate juridică, pe sexe, without legal personality, by gender,
după gradul de rudenie faţă de by degree of relationship to the
capul exploataţiei agricole head of agricultural holding without
fără personalitate juridică, pe legal personality, by age groups and
grupe de vârstă şi pe clase de by size classes of the number of
mărime a numărului de zile worked days
lucrate 199
Tabel 46 Capul exploataţiei agricole Head of agricultural holding without
fără personalitate juridică şi legal personality and members of
membrii exploataţiei agricole the agricultural holding without legal
fără personalitate juridică, pe personality, by gender, by degree of
sexe, după gradul de rudenie relationship to the head of
faţă de capul exploataţiei agricultural holding without legal
agricole fără personalitate personality, by age groups and by
juridică, pe grupe de vârstă şi worked time
după timpul lucrat 202
Tabel 47 Şeful exploataţiei agricole şi Manager of agricultural holding and
angajaţii permanent care au regularly employees that worked
lucrat în exploataţii agricole within agricultural holdings with legal
cu personalitate juridică, pe personality, by gender, by age
sexe, pe grupe de vârstă şi groups and by worked time
după timpul lucrat 205
Tabel 48 Capul exploataţiei agricole Head of agricultural holding without
fără personalitate juridică şi legal personality and its members
membrii acesteia care au that carried out other gainful
desfăşurat alte activităţi activities, by gender, by degree of
aducătoare de venituri, pe relationship to the head of
sexe, după gradul de rudenie agricultural holding without legal
faţă de capul exploataţiei personality
agricole fără personalitate
juridică 208

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level

XVII
Tabel 49 Salariaţi din exploataţii Employees that carried out other
agricole cu personalitate gainful activities, directly related to
juridică, care au desfăşurat the agricultural holding, within
alte activităţi aducătoare de agricultural holdings with legal
venituri, direct legate de personality, by categories of
exploataţia agricolă, pe employees, by gender
categorii de salariaţi, pe sexe 210
ALTE ACTIVITĂŢI OTHER GAINFUL ACTIVITIES
ADUCĂTOARE DE VENITURI
Tabel 50 Exploataţii agricole în cadrul Agricultural holdings where other
cărora au fost desfăşurate alte gainful activities were carried out,
activităţi aducătoare de directly related to the agricultural
venituri, direct legate de holding, by legal status of
exploataţia agricolă, după agricultural holdings, by type of
statutul juridic al exploataţiilor activity
agricole, pe tip de activitate 212
Tabel 51 Exploataţii agricole, după Agricultural holdings, by classes of
importanţa activităţilor importance of gainful activities,
aducătoare de venituri, direct directly related to the agricultural
legate de exploataţia agricolă, holding, by legal status of
după statutul juridic al agricultural holdings
exploataţiilor agricole 214
TABELE CU TABLES WITH
DATE COMPARATIVE LA COMPARATIVE DATE AT
NIVEL NAŢIONAL NATIONAL LEVEL
Tabel 52 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and the
suprafaţa agricolă utilizată ce average of the utilised agricultural
a revenit în medie pe o area by an agricultural holding, in
exploataţie agricolă, în anii years 2010, 2013 and 2016, by legal
2010, 2013 şi 2016, după status of agricultural holdings
statutul juridic al exploataţiilor
agricole 217
Tabel 53 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and cultivated
suprafaţa cultivată în anii area in years 2010, 2013 and 2016,
2010, 2013 şi 2016, pe by main area indicators
principalii indicatori de
suprafaţă 218
Tabel 54 Exploataţii agricole şi numărul Agricultural holdings and livestock
de animale înregistrate în anii registered in years 2010, 2013 and
2010, 2013 şi 2016, pe 2016, by main species of livestock
principalele specii de animale 220
Tabel 55 Exploataţii agricole şi Agricultural holdings and agricultural
suprafaţa agricolă utilizată în area utilised in years 2010, 2013
anii 2010, 2013 şi 2016, pe and 2016, by size classes of utilised
clase de mărime a suprafeţei agricultural area
agricole utilizate 221
GLOSAR 225 GLOSSARY
FORMULAR DE CULEGERE QUESTIONNAIRE
DATE
ASA 2016 – Date generale la nivel naţional
FSS 2016 – General data at national level

XVIII
PRECIZĂRI

PRIVIND ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN AGRICULTURĂ 2016

Legislaţia europeană, referitoare la statistica structurilor agricole, prevede


organizarea şi efectuarea anchetelor statistice cu privire la structura exploataţiilor
agricole, respectiv recensăminte generale agricole, o dată la 10 ani şi anchetele
structurale în agricultură în perioada intercensitară (cercetări statistice realizate prin
sondaj).

Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul


european în domeniul statisticii agricole, România a efectuat Ancheta Structurală în
Agricultură cu an de referinţă 2016.

Cadrul legal
Cadrul legislativ pentru efectuarea Anchetei Structurale în Agricultură 2016
(ASA 2016) în România a fost:

 Regulamentul (CE) nr. 1166/ 2008 al Parlamentului European şi al


Consiliului privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de
producţie agricolă

 Regulamentul (CE) nr. 1200/ 2009 al Comisiei, de punere în aplicare a


Regulamentului (CE) nr. 1166/ 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie
agricolă, în ceea ce priveşte coeficienţii de unitate vită mare şi definiţiile
caracteristicilor
 Regulamentul (CE) nr. 715/ 2014 al Comisiei, de modificare a anexei III
la Regulamentul (CE) nr. 1166/ 2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție
agricolă, în ceea ce privește lista caracteristicilor care trebuie să fie colectate în
cadrul anchetei din 2016 referitoare la structura exploatațiilor agricole
 Ordinul nr. 1192/ 2015 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică,
privind constituirea echipei de coordonare şi implementare a proiectului “Ancheta
Structurală în Agricultură 2016”
 Ordinul nr. 446/ 2016 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică,
privind aprobarea instrumentarului cercetării statistice Ancheta Structurală în
Agricultură 2016

Obiectiv
 Obţinerea de informaţii privind structura exploataţiilor agricole: numărul
exploataţiilor agricole, mărimea medie a unei exploataţii agricole, suprafaţa
agricolă utilizată, practicile de gestionare a solului şi a gunoiului de grajd,
efectivele de animale, irigaţiile, agricultura ecologică, persoanele care desfăşoară
activităţi agricole, dezvoltarea rurală etc.

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XIX
Scop
 Asigurarea de date comparabile la nivel internaţional, pentru fundamentarea
politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic
european, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă
Comună

 Stabilirea tipologiei şi dimensiunii economice a exploataţiilor agricole, pe baza


datelor din ASA 2016 şi a coeficienţilor Producţiei Standard 2013

 Actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole (REXA), care reprezintă


baza de eşantionare pentru toate cercetările statistice din domeniul agricol

 Obţinerea de statistici pentru îmbunătăţirea calităţii indicatorilor de agri-mediu şi


pentru elaborarea politicilor agricole şi de dezvoltare rurală

Unitatea de observare
Potrivit Regulamentului (CE) nr.1166/ 2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de
producţie agricolă, unitatea de observare pentru ASA 2016 a fost exploataţia
agricolă, definită ca unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune
unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/ sau
creşterea animalelor, sau activităţi de menţinere a suprafeţelor agricole în bune
condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară.

Unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât şi economic, presupune utilizarea în


comun a forţei de muncă şi a mijloacelor de producţie (terenuri, maşini agricole etc.).

Gestiunea unică a exploataţiei agricole presupune existenţa unei persoane sau


a unui grup de persoane care are răspunderea juridică şi economică a acesteia.

Activităţile agricole la care se face referire sunt următoarele:

 Cultivarea plantelor nepermanente

 Cultivarea plantelor permanente

 Înmulţirea plantelor

 Cultivarea ciupercilor

 Creşterea animalelor

 Cultivarea plantelor combinată cu creşterea animalelor

 Menţinerea terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu

Nu au făcut obiectul cercetării statistice şi nu au fost considerate exploataţii


agricole:

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XX
 grajdurile pentru cai de curse, de călărie, de galop (adică terenul folosit pentru
antrenamentul cailor de curse)
 târgurile, abatoarele (fără creşterea animalelor)
 unităţile cu activitate de vânătoare, silvicultură şi exploatare forestieră
 unităţile cu activitate de piscicultură, cu excepţia celor care au desfăşurat şi
activităţi agricole.

Exploataţiile agricole au fost clasificate după statutul juridic al acestora în:


a) exploataţii agricole fără personalitate juridică

- exploataţia agricolă individuală


- persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea
familială
b) exploataţii agricole cu personalitate juridică
- regia autonomă – structuri ale regiilor autonome
- societatea/ asociaţia agricolă
- societatea comercială cu capital majoritar privat
- societatea comercială cu capital majoritar de stat
- institutul/ staţiunea de cercetare, unitatea şcolară cu profil agricol
(liceu)
- primăria
- alte instituţii publice
- unitatea cooperatistă
- alte tipuri (fundaţie, aşezământ religios, şcoală etc.)

Sfera de cuprindere
Ancheta Structurală în Agricultură 2016 a vizat atât exploataţiile agricole fără
personalitate juridică cuprinse în eşantion, cât şi toate exploataţiile agricole cu
personalitate juridică, care au desfăşurat activităţi agricole, fie ca activitate principală,
fie ca activitate secundară, indiferent de mărimea şi aportul lor la producţia agricolă,
de pe întreg teritoriul ţării, atât din mediul rural, cât şi din cel urban.

Baza de sondaj
Cercetarea statistică ASA 2016 s-a bazat pe un eşantion reprezentativ, format
din circa 303 mii de exploataţii agricole fără personalitate juridică, care a fost extras
din totalul de 3.828 de mii de exploataţii agricole fără personalitate juridică,
înregistrate la Recensământul General Agricol 2010 şi cuprinse în Registrul Statistic
al Exploataţiilor Agricole, actualizat cu înregistrările de la ASA 2013 şi toate
exploataţiile agricole cu personalitate juridică (circa 28 de mii).

Gradul de încredere a fost de 95%, cu o marjă de eroare relativă standard


de ±5%.
ASA 2016 – Date generale la nivel naţional
FSS 2016 – General data at national level
XXI
Procedeul de înregistrare
Culegerea datelor în formulare s-a efectuat astfel:

 de către operatorii statistici, prin interviu direct (faţă în faţă), pentru


exploataţiile agricole fără personalitate juridică cuprinse în eşantion
 de către persoana desemnată de conducǎtorul exploataţiei agricole cu
personalitate juridică, prin autoînregistrare
Localizarea exploataţiei agricole s-a realizat acolo unde exploataţia agricolă a
avut activitatea agricolă cea mai importantă.

Perioada de înregistrare
Culegerea datelor în teren, la Ancheta Structurală în Agricultură 2016, s-a
efectuat în perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2017.

Momentul şi perioadele de referinţă


Ziua de 31 decembrie 2016, pentru:

 efectivele de animale
 agricultura ecologică – sectorul animalier

Anul agricol 2015 - 2016 (01 octombrie 2015 – 30 septembrie 2016), pentru:

 modul de utilizare a terenului


 practici de gestionare a solului şi a gunoiului de grajd
 informaţii privind irigaţiile
 agricultura ecologică – sectorul vegetal
 persoane care au lucrat în agricultură
 alte activităţi aducătoare de venituri

Ultimii 3 ani, pentru:

 sprijin pentru dezvoltare rurală

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXII
Recrutarea personalului
La culegerea datelor de la exploataţiile agricole fără personalitate juridică au
participat circa 3000 de operatori statistici, recrutaţi din rândul specialiştilor în
agricultură, economie, informatică şi din alte domenii, având cel puţin studii medii. La
nivelul direcţiilor teritoriale de statistică au fost angajaţi, pe perioadă determinată, 42
de coordonatori (un coordonator pentru fiecare judeţ) şi 126 de operatori calculator,
repartizaţi pe judeţe, în funcţie de numărul exploataţiilor agricole cuprinse în
eşantion.

Principalele variabile cercetate


 Suprafaţa agricolă utilizată, după modul de deţinere

 În proprietate
 În arendă
 Teren comun
 În parte sau alte moduri

 Suprafaţa agricolă utilizată (SAU)

 Teren arabil
 Grădină familială
 Păşuni şi fâneţe
 Culturi permanente

 Heleştee, iazuri, bălţi

 Alte suprafeţe

 Suprafaţă agricolă neutilizată


 Suprafaţă împădurită
 Suprafaţă ocupată cu clădiri, curţi, drumuri, cariere etc.
 Suprafaţa totală a exploataţiei agricole
 Ciupercării
 Culturi energetice
 Practici de gestionare a solului şi a gunoiului de grajd
 Practici de gestionare a solului
 Tehnici de aplicare a gunoiului de grajd
 Suprafaţa amenajată pentru irigat
 Suprafaţa efectiv irigată, cel puţin o dată în anul agricol 2015 – 2016
 Metode de irigare utilizate

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXIII
 Sursa apei pentru irigare
 Efective de animale, pe specii
 Suprafaţa agricolă utilizată certificată ecologic sau în conversie
 Efective de animale crescute ecologic, pe specii
 Sprijin pentru dezvoltare rurală
 Persoane care au lucrat în agricultură
 Număr de zile lucrate în agricultură
 Alte activităţi aducătoare de venituri

Diseminarea rezultatelor ASA 2016


Rezultatele validate ale ASA 2016 au fost disponibile şi transmise la Eurostat
sub forma fişierului Eurofarm, însoţite de un raport metodologic naţional.

Rezultatele finale ale ASA 2016 au fost editate şi publicate în luna decembrie
2017, în 2 volume, fiecare volum având ataşat un CD:

Volumul I – „Ancheta Structurală în Agricultură 2016


Date generale la nivel naţional”

Volumul II – „Ancheta Structurală în Agricultură 2016


Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe”

De asemenea, s-a dat publicităţii un comunicat de presă privind rezultatele


cercetării statistice, iar indicatorii din ASA 2016 sunt disponibili pe site-ul Institutului
Naţional de Statistică www.insse.ro .

***

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXIV
Explicaţii privind tabelele cu rezultate la nivel naţional

Tabelele cu rezultatele finale din acest volum prezintă caracteristicile


structurale ale exploataţiilor agricole la nivel naţional, obţinute pe baza prelucrării
datelor din formularele ASA 2016.

În funcţie de indicatorii conţinuţi, tabelele sunt grupate pe următoarele


capitole:
 Suprafeţe
 Irigaţii
 Efective de animale
 Agricultură ecologică şi dezvoltare rurală
 Persoane care au lucrat în agricultură
 Alte activităţi aducătoare de venituri
Indicatorii statistici din tabele sunt detaliaţi în funcţie de statutul juridic al
exploataţiilor agricole, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, clase de
mărime a efectivelor de animale, clase de mărime a numărului de zile lucrate etc.

Referitor la clasele de mărime, în cazurile în care limitele de intervale se


repetă, se consideră închise la stânga.

Regii autonome – se referă la structuri (filiale/ sucursale) ale acestora.

Simboluri utilizate în tabele

- nu este cazul

... lipsă date

date neînsumabile
~

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXV
SPECIFICATIONS

REGARDING FARM STRUCTURE SURVEY 2016

The European Legislation on agricultural structure statistics foresees


organization and carrying out of statistical surveys regarding the structure of
agricultural holdings, respectively general agricultural censuses, carried out once
every 10 years and farm structure surveys done during the period between two
censuses (sample based surveys).
Considering the EU membership and the European Acquis in agricultural
statistics, Romania carried out the Farm Structure Survey with 2016 as the reference
year.

Legal Frame
The legal frame for the Farm Structure Survey 2016 (FSS 2016) in Romania
was the following:

 Regulation (EC) no.1166/ 2008 of the European Parliament and of the


Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production
methods
 Regulation (EC) no.1200/ 2009 of the Commission for implementing
Regulation (EC) n.1166/ 2008 of the European Parliament and of the Council on farm
structure surveys and the survey on agricultural production methods concerning
livestock unit coefficients and definitions of the characteristics
 Commission Regulation (EU) no. 715/ 2014 amending Annex III to
Regulation (EC) No 1166/ 2008 of the European Parliament and of the Council on
farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards
the list of characteristics to be collected in the farm structure survey 2016
 Order no.1192/ 2015 of the President of the National Institute of
Statistics, regarding the setting up of the coordination and implementation team for
the “Farm Structure Survey 2016” project
 Order no. 446/ 2016 of the President of the National Institute of
Statistics, regarding the approval of the statistical tools for 2016 Farm Structure
Survey

Objective
 Obtaining information regarding the structure of agricultural holdings: number of
agricultural holdings, the average size of an agricultural holding, utilized
agricultural area, soil and manure management practices, livestock, irrigations,
organic farming, labor force, rural development etc.

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXVII
Purposes
 Providing data, comparable at international level, for supporting national
agricultural policies, in accordance with the statistical European acquis, needed
for Romania’s participation process to Common Agricultural Policy (CAP).

 Establishing the typology and economic size of the agricultural holdings, based
on the data from FSS 2016 and Standard Output coefficients 2013.

 Updating the Farm Register (FR), which represents the sampling frame for all
the agricultural surveys.

 Obtaining statistics for the improvement of the agro-environment indicators


quality and for the drafting of the agricultural and rural development policies.

Observation Unit
According to Regulation (EC) No.1166/ 2008 of the European Parliament and
of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production
methods, the observation unit for FSS 2016 was the agricultural holding defined as a
single unit, both technically and economically, who has single management and
performs agricultural activities through utilizing agricultural area or/ and livestock
breeding, or maintains the agricultural areas in good agricultural and environmental
conditions, either as its primary or secondary activity.

The agricultural holding defined as a single unit, both economically and


technically, implies jointly using the labour force and the production means (lands,
agricultural machinery etc).

The unique administration of the agricultural holding implies the existence of a


person, or a group of persons, that has the economical and legal responsibility for it.

The agricultural activities that are being mentioned are:

 Cultivating non-permanent plants

 Cultivating permanent plants

 Plant breeding

 Cultivating mushrooms

 Animal breeding

 Cultivating plants combined with animal breeding

 Keeping agricultural areas in good agricultural and environmental conditions.

The following categories of economical units were not included in the survey
and were not considered agricultural holdings:

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXVIII
 Stables for racehorses, for riding horses, for gallop horses (the area used for
training racehorses)

 Fairs, slaughterhouses (without animal breeding)

 Units developing hunting, sylviculture and forestry

 Units developing pisciculture, except the units that developed also agricultural
activities.

Based on their legal status, the agricultural holdings were classified in:

a) Agricultural holdings without legal personality

- individual agricultural holding

- authorized natural person, individual company, family company

b) Agricultural holdings with legal personality

- autonomous administration – structures of autonomous


administrations

- agricultural company/ association

- commercial company with majority private capital

- commercial company with majority state capital

- institute/ research station, school unit with agricultural profile (high


school)

- town hall

- other public institutions

- co-operative unit

- other types (foundation, religious settlement, school, etc)

Coverage
Farm Structure Survey 2016 covered the agricultural holdings without legal
personality in the sample, as well as all the agricultural holdings with legal
personality, that have carried out agricultural activities, either as primary or
secondary activity, no matter the size and contribution to the agricultural production,
situated on the country territory, in rural and urban environment.

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXIX
Sample frame
The survey FSS 2016 was based on a representative sample of about 303
thousand agricultural holdings without legal personality, out of a total of 3.828
thousand agricultural holdings without legal personality, registered in the General
Agricultural Census 2010 and included in the Farm Register, updated with FSS 2013
records, and all of the agricultural holdings with legal personality (around 28
thousand.)

The confidence interval was of 95%, with a +/- 5% standard relative error.

Data collection method


The data were collected on the questionnaires as follows:

 By statistical interview operators, through face-to-face interview, for the


agricultural holdings without legal personality within the sample

 By a person designated by the manager of the agricultural holding with legal


personality, through self registration.

The localization of the agricultural holding was done where the agricultural
holding had the most important agricultural activity.

Registration period
The field data collection for the Farm Structure Survey 2016 was carried out
during the period January 10th – February 10th 2017.
Reference moment and periods
31st of December 2016 for:

 Livestock

 Organic farming – animal sector

Crop year 2015 – 2016 (October 1st 2015 – September 30th 2016), for:

 Land use

 Soil and manure management practices

 Irrigations

 Organic farming – vegetal sector

 Labor force

 Other gainful activities

Last 3 years, for:


 Support for rural development

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXX
Personnel recruitment

For agricultural holdings without legal personality data collection, about 3000
interview operators participated, selected from specialists from agriculture,
economics, IT and other fields, with at least medium education. At the statistical
county offices level, 42 coordinators (one coordinator per county) and 126 computer
operators were employed for a determined period of time and allocated to counties,
according to the number of agricultural holdings within the sample.

The main researched variables


 Utilized agricultural area by type of tenure
- Owner farming
- Tenant farming
- Common land
- Share farming or other types of tenure
 Utilized agricultural area (UAA)
- Arable land
- Kitchen gardens
- Pastures and meadows
- Permanent crops
 Lakes, ponds, swamps
 Other areas
- Unutilized agricultural area
- Wooded area
- Land occupied by buildings, farmyards, tracks, quarries etc.
 Total area of the agricultural holding
 Mushrooms
 Energy crops
 Soil and manure management practices
- Soil management practices
- Manure application techniques
 Irrigable area
 Irrigated area at least once in the 2015 – 2016 crop year
 Irrigation methods applied
 Source of irrigation water
 Livestock, by species
 Utilized agricultural area organically certified or in conversion

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXXI
 Organic-breeding livestock
 Support for rural development
 Labor force
 Number of worked days in agriculture
 Other gainful activities

Dissemination of the FSS 2016 results


The FSS 2016 validated results were made available and were sent to Eurostat
in the form of the Eurofarm file, accompanied by a national methodological report.

The FSS 2016 final results were edited and published in December 2017, in
two volumes, each volume with a CD attached to it:

Volume I – “Farm Structure Survey 2016 – General data at national level”

Volume II - “Farm Structure Survey 2016 – Data by macroregions,


development regions and counties level”

Moreover, a press release was delivered to the public about the results of the
survey, and the FSS 2016 indicators are available on the National Institute of
Statistics website www.insse.ro

***

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXXII
Explanatory notes on the final results at national level
The tables with the final results from this volume provide the structural
characteristics of the agricultural holdings at national level, based on the processing
of the FSS 2016 data from the questionnaires.

Depending on the indicators within, the tables are grouped by the following
chapters:

 Areas

 Irrigations

 Livestock

 Organic farming and rural development

 Labor force

 Other gainful activities

The statistical indicators within the tables are detailed depending on the legal
status of the agricultural holdings, size classes of utilized agricultural areas, size
classes of livestock, size classes of number of worked days, etc.

Referring to the size classes, in the cases where the limits of the intervals
repeat, they are considered as closed to the left side.

Autonomous administrations – refers to their structures (component units).

Symbols used in the tables

- data not applicable

... data not available

~ nontotalized data

ASA 2016 – Date generale la nivel naţional


FSS 2016 – General data at national level
XXXIII
TABELE
TABLES
TABEL
GENERAL
CU DATE
LA NIVEL
NAŢIONAL
GENERAL
TABLE
WITH DATA
AT NATIONAL LEVEL
1 - Exploataţii agricole care au utilizat suprafeţe agricole şi/ sau care au deţinut efective de animale,
după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings that utilised agricultural areas and/ or owned livestock,
by legal status of agricultural holdings
număr
number

TOTAL Exploataţii agricole


Exploataţii agricole
exploataţii cu suprafaţă agricolă Exploataţii agricole
numai cu suprafaţă
utilizată numai cu
Statutul juridic al exploataţiilor agricole agricole*) agricolă utilizată
şi efective de animale efective de animale
Legal status of agricultural holdings TOTAL Agricultural holdings
Agricultural holdings Agricultural holdings
agricultural only with utilised
with utilised agricultural only with livestock
holdings *) area and livestock
agricultural area

EXPLOATAŢII AGRICOLE
AGRICULTURAL HOLDINGS

Exploataţii agricole fără personalitate juridică


3395925 2486736 829799 79389
Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale


3379883 2474040 826632 79210
Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
16042 12696 3167 179
Authorised natural persons,
individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică


26101 2723 22927 429
Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome
60 15 43 2
Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole


1147 163 963 21
Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat


13308 1511 11431 344
Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat


50 5 45 -
Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
163 54 108 1
Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools)

Primării
2854 101 2752 1
Townhalls

Alte instituţii publice


166 33 131 2
Other public institutions

Unităţi cooperatiste
50 6 41 3
Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)


8303 835 7413 55
Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 3422026 2489459 852726 79818

*)
Sunt incluse şi exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată şi fără efective de animale (exemplu: ciupercăriile).
Agricultural holdings without utilised agricultural area and without livestock are also included (eg: mushrooms areas).

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


5 FSS 2016 - General data at national level
TABELE
CU DATE
GENERALE
LA NIVEL
NAŢIONAL
TABLES
WITH
GENERAL
DATA
AT NATIONAL
LEVEL
SUPRAFEŢE
AREAS
2 - Exploataţii agricole, suprafaţa agricolă utilizată şi suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie
pe o exploataţie agricolă, după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings, utilised agricultural area and the average of the utilised agricultural area by an agricultural holding,
by legal status of the agricultural holdings

Suprafaţa agricolă utilizată,


ce a revenit în medie
(hectare)
Exploataţii Average of the
utilised agricultural area
agricole
TOTAL (hectares)
care au utilizat Suprafaţa
exploataţii suprafaţă agricolă
agricole*) agricolă utilizată pe
Statutul juridic al exploataţiilor agricole (număr) (număr) (hectare) o exploataţie
Legal status of agricultural holdings TOTAL Agricultural Utilised agricolă
pe
agricultural holdings agricultural care a utilizat
o exploataţie
holdings *) that utilised area suprafaţă agricolă
agricolă
(number) agricultural (hectares) by
by
area an agricultural
an agricultural
(number) holding
holding
that utilised
agricultural
area

Exploataţii agricole fără personalitate juridică


3395925 3316535 6926256,09 2,04 2,09
Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale


3379883 3300672 6338678,60 1,88 1,92
Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
16042 15863 587577,49 36,63 37,04
Authorised natural persons,
individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică


26101 25650 5576279,40 213,64 217,40
Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome
60 58 15728,42 262,14 271,18
Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole


1147 1126 403596,84 351,87 358,43
Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat


13308 12942 3291011,70 247,30 254,29
Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat


50 50 3219,38 64,39 64,39
Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
163 162 39463,69 242,11 243,60
Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools)

Primării
2854 2853 1489876,60 522,03 522,21
Townhalls

Alte instituţii publice


166 164 14729,60 88,73 89,81
Other public institutions

Unităţi cooperatiste
50 47 4659,71 93,19 99,14
Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)


8303 8248 313993,46 37,82 38,07
Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 3422026 3342185 12502535,49 3,65 3,74

*)
Sunt incluse şi exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată şi fără efective de animale (exemplu: ciupercăriile).
Agricultural holdings without utilised agricultural area and without livestock are also included (eg: mushrooms areas).

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


11 FSS 2016 - General data at national level
3 - Exploataţii agricole şi suprafaţa agricolă utilizată, după destinaţia producţiei agricole,
pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings and the utilised agricultural area, by destination of agricultural production,
by size classes of utilised agricultural area

Destinaţia producţiei agricole


Destination of agricultural production

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate


Size classes of utilised agricultural area Pentru consum propriu, Vânzare directă,
mai mult de 50%*) mai mult de 50%
For own consumption, Direct sale,
more than 50% *) more than 50%

EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)


AGRICULTURAL HOLDINGS (number)

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)

Sub 0,1**)
409342 11666
Under 0.1 **)

0,1 - 0,3 515226 25536

0,3 - 0,5 272081 15836

0,5 - 1 519827 34635

1-2 560145 51422

2-5 539531 93419

5 - 10 123460 53718

10 - 20 15157 21230

20 - 30 1154 6012

30 - 50 353 4481

50 - 100 101 3277

100 şi peste
6 4280
100 and over

TOTAL 2956383 325512

*)
Datele se referă numai la exploataţiile agricole fără personalitate juridică.
Data refers only to agricultural holdings without legal personality.
**)
Sunt incluse şi exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată.
Agricultural holdings without utilised agricultural area are included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


FSS 2016 - General data at national level 12
3 - Exploataţii agricole şi suprafaţa agricolă utilizată, după destinaţia producţiei agricole,
pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings and the utilised agricultural area, by destination of agricultural production,
by size classes of utilised agricultural area - continuation

Destinaţia producţiei agricole


Destination of agricultural production

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate


Size classes of utilised agricultural area Pentru consum propriu, Vânzare directă,
mai mult de 50%*) mai mult de 50%
For own consumption, Direct sale,
more than 50% *) more than 50%

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ UTILIZATĂ (hectare)


UTILISED AGRICULTURAL AREA (hectares)

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)

Sub 0,1
17417,43 545,21
Under 0.1

0,1 - 0,3 92270,68 4765,40

0,3 - 0,5 105445,66 6137,44

0,5 - 1 372427,47 24998,15

1-2 797964,33 75622,66

2-5 1652845,71 307654,78

5 - 10 816376,20 370268,06

10 - 20 191587,75 288228,21

20 - 30 26734,11 144326,21

30 - 50 12866,88 172651,28

50 - 100 6646,54 226941,93

100 şi peste
1005,50 1692671,75
100 and over

TOTAL 4093588,26 3314811,08

*)
Datele se referă numai la exploataţiile agricole fără personalitate juridică.
Data refers only to agricultural holdings without legal personality.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


13 FSS 2016 - General data at national level
4 - Exploataţii agricole şi suprafaţa agricolă utilizată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings and the utilised agricultural area, by size classes of utilised agricultural area, by legal status of agricultural holdings

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)
Statutul juridic al exploataţiilor agricole Statutul juridic al exploataţiilor agricole
TOTAL
Legal status of agricultural holdings 100 Legal status of agricultural holdings
*)
Sub 0,1 şi peste
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 *) 100
and over

EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)


AGRICULTURAL HOLDINGS (number)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
351529 554218 295078 566307 628781 657175 191606 48265 10137 6384 4134 2921 3316535
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


351274 553746 294802 565945 628166 653806 187448 45854 9451 5616 3123 1441 3300672
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
255 472 276 362 615 3369 4158 2411 686 768 1011 1480 15863
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


365 1178 687 1207 1580 2822 2594 1947 855 1147 1879 9389 25650
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


- 1 2 4 2 9 4 4 2 3 7 20 58
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


1 9 - 14 11 23 26 37 40 82 144 739 1126
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
167 608 384 693 822 996 684 751 457 707 1198 5475 12942
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- 4 3 6 1 10 3 3 3 8 3 6 50
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
2 2 1 4 8 11 19 17 9 15 17 57 162
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
4 8 9 9 17 35 28 47 42 78 208 2368 2853
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


12 16 7 17 17 21 15 16 6 11 7 19 164
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


1 2 5 3 2 1 - 8 1 4 4 16 47
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
178 528 276 457 700 1716 1815 1064 295 239 291 689 8248
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 351894 555396 295765 567514 630361 659997 194200 50212 10992 7531 6013 12310 3342185 TOTAL

*)
Nu sunt incluse exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată.
Agricultural holdings without utilised agricultural area are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 14 15 FSS 2016 - General data at national level
4 - Exploataţii agricole şi suprafaţa agricolă utilizată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole - continuare
Agricultural holdings and the utilised agricultural area, by size classes of utilised agricultural area, by legal status of agricultural holdings - continuation

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)
Statutul juridic al exploataţiilor agricole Statutul juridic al exploataţiilor agricole
TOTAL
Legal status of agricultural holdings 100 Legal status of agricultural holdings
Sub 0,1 şi peste
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 100
and over

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ UTILIZATĂ (hectare)


UTILISED AGRICULTURAL AREA (hectares)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
18337,46 99508,36 114334,32 405657,78 898411,03 2039257,14 1286788,23 639605,41 242172,40 243266,61 281939,80 656977,55 6926256,09
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


18319,89 99436,84 114226,39 405406,97 897521,62 2027208,76 1257371,85 605859,42 225782,26 212657,29 209754,59 265132,72 6338678,60
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
17,57 71,52 107,93 250,81 889,41 12048,38 29416,38 33745,99 16390,14 30609,32 72185,21 391844,83 587577,49
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


20,72 219,14 265,34 837,03 2195,81 9362,64 17568,87 26656,49 20795,53 45372,06 136509,61 5316476,16 5576279,40
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


- 0,22 0,64 3,41 2,24 28,88 26,81 57,65 57,87 138,03 513,39 14899,28 15728,42
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


0,02 1,61 - 9,64 16,35 72,83 185,14 533,87 973,53 3331,95 10593,09 387878,81 403596,84
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
9,96 115,62 149,31 485,89 1149,46 3166,15 4852,71 10792,91 11252,81 28170,12 87378,37 3143488,39 3291011,70
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- 0,82 1,13 4,03 1,00 33,54 24,38 47,77 71,60 283,86 226,68 2524,57 3219,38
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
0,09 0,25 0,48 3,39 10,02 37,32 131,13 238,45 203,13 608,96 1160,41 37070,06 39463,69
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
0,19 1,69 3,65 6,09 23,25 121,37 184,75 701,75 1026,88 3155,80 15283,38 1469367,80 1489876,60
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


0,62 2,97 2,51 11,78 24,17 69,22 101,26 221,09 157,01 412,08 494,18 13232,71 14729,60
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


0,08 0,34 2,17 1,65 2,86 3,40 - 105,75 22,82 150,85 290,10 4079,69 4659,71
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
9,76 95,62 105,45 311,15 966,46 5829,93 12062,69 13957,25 7029,88 9120,41 20570,01 243934,85 313993,46
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 18358,18 99727,50 114599,66 406494,81 900606,84 2048619,78 1304357,10 666261,90 262967,93 288638,67 418449,41 5973453,71 12502535,49 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 16 17 FSS 2016 - General data at national level
5 - Exploataţii agricole şi suprafaţa agricolă utilizată, după modul de deţinere a terenului, după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings and the utilised agricultural area, by type of land tenure, by legal status of agricultural holdings

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings with legal personality
Institute/
Persoane
staţiuni
fizice
Societăţi Societăţi de cercetare,
autorizate, Alte tipuri
comerciale comerciale unităţi
întreprinderi (fundaţii,
Modul de deţinere Exploataţii Societăţi/ cu capital cu capital şcolare Alte Modul de deţinere
individuale, aşezăminte
a terenului agricole Regii asociaţii majoritar majoritar cu profil instituţii Unităţi TOTAL a terenului
întreprinderi religioase,
Type of land tenure individuale autonome agricole privat de stat agricol (licee) Primării publice cooperatiste Type of land tenure
familiale TOTAL şcoli etc.) TOTAL
Individual Autonomous Companies/ Commercial Commercial Institutes/ Townhalls Other Co-operative
Authorised Other types
agricultural administrations agricultural companies companies research public units
natural persons, (foundations,
holdings associations with private with state stations, institutions
individual religious units,
majority majority agricultural
companies, schools etc.)
capital capital school units
family
(high
companies
schools)

EXPLOATAŢII AGRICOLE*) (număr)


AGRICULTURAL HOLDINGS *) (number)

În proprietate În proprietate
3256441 15310 3271751 49 527 8568 39 105 157 149 37 8066 17697 3289448
In property In property

În arendă În arendă
83063 6916 89979 20 661 7943 12 82 292 45 14 2017 11086 101065
On lease On lease

Teren comun Teren comun


- - - - - - - - 2795 - - - 2795 2795
Common land Common land

În parte sau
În parte sau
alte moduri de
alte moduri de deţinere
deţinere 325333 2102 327435 10 493 1247 7 56 7 24 8 305 2157 329592
In share or
In share or
other types of tenure
other types of tenure

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ UTILIZATĂ (hectare)


UTILISED AGRICULTURAL AREA (hectares)

În proprietate În proprietate
5187414,55 131234,60 5318649,15 11688,26 56268,13 537493,87 2031,96 21719,94 3776,99 11578,10 2552,41 236993,68 884103,34 6202752,49
In property In property

În arendă În arendă
495310,67 413556,32 908866,99 1820,77 152598,84 2464978,52 1023,72 7051,65 10676,71 1047,23 1396,33 32537,99 2673131,76 3581998,75
On lease On lease

Teren comun Teren comun


- - - - - - - - 1475359,99 - - - 1475359,99 1475359,99
Common land Common land

În parte sau
În parte sau
alte moduri de
alte moduri de deţinere
deţinere 655953,38 42786,57 698739,95 2219,39 194729,87 288539,31 163,70 10692,10 62,91 2104,27 710,97 44461,79 543684,31 1242424,26
In share or
In share or
other types of tenure
other types of tenure

TOTAL 6338678,60 587577,49 6926256,09 15728,42 403596,84 3291011,70 3219,38 39463,69 1489876,60 14729,60 4659,71 313993,46 5576279,40 12502535,49 TOTAL

*)
Nu sunt incluse exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată.
Agricultural holdings without utilised agricultural area are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 18 19 FSS 2016 - General data at national level
6 - Exploataţii agricole, suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe, pe categorii de folosinţă, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings, utilised agricultural area, unutilised agricultural area and other areas, by categories of use, by size classes of utilised agricultural area

Suprafaţa agricolă utilizată Suprafaţa împădurită Suprafeţe


Utilised agricultural area Wooded area ocupate
din care: cu clădiri, Suprafaţa totală
Suprafaţa Heleştee,
of which: curţi, a exploataţiei
Clase de mărime agricolă iazuri, Clase de mărime
Crânguri drumuri, agricole
a suprafeţei agricole utilizate Teren Grădini Păşuni Culturi neutilizată bălţi a suprafeţei agricole utilizate
în sistem cariere etc. Total area
Size classes arabil familiale şi fâneţe permanente Unutilised Ponds, Size classes
Areas with of the
of utilised agricultural area TOTAL*) agricultural TOTAL de rotaţie lakes, of utilised agricultural area
Arable Kitchen Pastures Permanent buildings, agricultural
area pe termen scurt swamps
land gardens and meadows crops farmyards, holding
Short
rotation tracks,
coppices ponds etc.
EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS (number)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate a suprafeţei agricole utilizate
(hectare) (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
37991 281189 27205 50826 351894 7561 5452 107 402104 123 431735
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 227720 361980 95584 182069 555396 9106 11600 362 475863 500 555396 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 221595 160875 84018 81487 295765 6625 11706 332 246506 402 295765 0,3 - 0,5

0,5 - 1 479973 306663 196727 149089 567514 14556 29563 729 472685 760 567514 0,5 - 1

1-2 557936 349774 284827 197000 630361 20195 51670 1146 541768 1134 630361 1-2

2-5 599253 380178 372269 229735 659997 28736 84056 1285 590116 1383 659997 2-5

5 - 10 176104 110320 128190 64157 194200 10759 34451 454 172657 389 194200 5 - 10

10 - 20 44792 26670 32735 14025 50212 2171 8839 129 42415 122 50212 10 - 20

20 - 30 9639 5302 6489 2561 10992 351 1125 18 8498 28 10992 20 - 30

30 - 50 6495 2984 4057 1461 7531 160 464 11 5265 28 7531 30 - 50

50 - 100 5099 1744 3010 953 6013 231 339 13 3241 25 6013 50 - 100
100 şi peste 100 şi peste
9060 771 5223 945 12310 381 806 26 5233 129 12310
100 and over 100 and over
SUPRAFAŢA (hectare)
AREA (hectares)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate a suprafeţei agricole utilizate
(hectare) (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
1988,64 12661,33 1466,62 2241,59 18358,18 5551,34 6609,86 32,85 22444,63 175,07 53139,08
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 34789,69 30889,67 14890,20 19157,94 99727,50 5337,10 14309,82 60,04 27348,19 119,35 146841,96 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 67106,23 11652,95 23418,63 12421,85 114599,66 3510,71 7311,56 63,18 14084,21 38,96 139545,10 0,3 - 0,5

0,5 - 1 269634,38 21465,89 90239,16 25155,38 406494,81 8480,89 19195,42 168,54 27294,34 492,47 461957,93 0,5 - 1

1-2 592849,71 24967,39 237943,91 44845,83 900606,84 10924,91 42713,26 391,81 33794,67 291,62 988331,30 1-2

2-5 1270707,91 28556,38 671638,45 77717,04 2048619,78 18912,25 78844,45 521,60 41160,72 751,02 2188288,22 2-5

5 - 10 711923,02 8890,97 547008,14 36534,97 1304357,10 9933,10 46647,42 456,93 14515,19 636,39 1376089,20 5 - 10

10 - 20 347568,61 2264,17 299891,14 16537,98 666261,90 3034,72 31688,61 222,19 5723,01 2089,27 708797,51 10 - 20

20 - 30 148124,86 470,30 109277,68 5095,09 262967,93 914,03 35271,53 45,61 1410,12 396,76 300960,37 20 - 30

30 - 50 171304,41 271,88 111083,45 5978,93 288638,67 1112,04 18032,04 639,51 1987,76 2006,95 311777,46 30 - 50

50 - 100 262750,45 167,57 147550,82 7980,57 418449,41 3851,02 176101,98 678,43 2123,50 1004,48 601530,39 50 - 100

100 şi peste 100 şi peste


3934685,31 74,45 1991013,00 47680,95 5973453,71 32607,55 550524,93 29152,09 38669,81 6126,68 6601382,68
100 and over 100 and over
TOTAL 7813433,22 142332,95 4245421,20 301348,12 12502535,49 104169,66 1027250,88 32432,78 230556,15 14129,02 13878641,20 TOTAL
*)
Nu sunt incluse exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată.
Agricultural holdings without utilised agricultural area are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 20 21 FSS 2016 - General data at national level
6.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică, suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe, pe categorii de folosinţă, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings without legal personality, utilised agricultural area, unutilised agricultural area and other areas, by categories of use, by size classes of utilised agricultural area

Suprafaţa agricolă utilizată Suprafaţa împădurită Suprafeţe


Utilised agricultural area Wooded area ocupate
din care: cu clădiri, Suprafaţa totală
Suprafaţa Heleştee,
of which: curţi, a exploataţiei
Clase de mărime agricolă iazuri, Clase de mărime
Crânguri drumuri, agricole
a suprafeţei agricole utilizate Teren Grădini Păşuni Culturi neutilizată bălţi a suprafeţei agricole utilizate
în sistem cariere etc. Total area
Size classes arabil familiale şi fâneţe permanente Unutilised Ponds, Size classes
Areas with of the
of utilised agricultural area TOTAL*) agricultural TOTAL de rotaţie lakes, of utilised agricultural area
Arable Kitchen Pastures Permanent buildings, agricultural
area pe termen scurt swamps
land gardens and meadows crops farmyards, holding
Short
rotation tracks,
coppices ponds etc.
EXPLOATAŢII AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT LEGAL PERSONALITY (number)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate a suprafeţei agricole utilizate
(hectare) (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
37802 281189 27067 50783 351529 7528 5430 107 401389 120 430919
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 227069 361980 95111 181927 554218 9059 11560 361 475143 498 554218 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 221182 160875 83730 81401 295078 6587 11677 332 246111 398 295078 0,3 - 0,5

0,5 - 1 479212 306663 196228 148970 566307 14494 29507 729 472072 752 566307 0,5 - 1

1-2 556868 349774 284181 196819 628781 20118 51593 1145 540976 1123 628781 1-2

2-5 597194 380178 370997 229381 657175 28559 83833 1281 588595 1361 657175 2-5

5 - 10 174130 110320 126938 63816 191606 10621 34232 450 171279 379 191606 5 - 10

10 - 20 43297 26670 31753 13726 48265 2052 8679 127 41527 104 48265 10 - 20

20 - 30 9029 5302 6069 2426 10137 306 1042 16 8197 19 10137 20 - 30

30 - 50 5655 2984 3580 1305 6384 118 392 8 4902 13 6384 30 - 50

50 - 100 3796 1744 2234 759 4134 156 203 9 2708 8 4134 50 - 100
100 şi peste 100 şi peste
2713 771 1060 349 2921 31 56 3 1612 5 2921
100 and over 100 and over
SUPRAFAŢA (hectare)
AREA (hectares)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate a suprafeţei agricole utilizate
(hectare) (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
1978,18 12661,33 1458,83 2239,12 18337,46 5449,77 3546,64 32,85 21508,99 39,24 48882,10
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 34673,91 30889,67 14807,56 19137,22 99508,36 5243,81 9752,75 59,66 27127,85 100,95 141733,72 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 66959,80 11652,95 23320,84 12400,73 114334,32 3427,05 6849,52 63,18 13918,75 28,57 138558,21 0,3 - 0,5

0,5 - 1 269156,11 21465,89 89935,62 25100,16 405657,78 7681,31 16271,52 168,54 26925,35 53,09 456589,05 0,5 - 1

1-2 591548,13 24967,39 237188,84 44706,67 898411,03 10707,48 30926,56 384,81 33228,16 208,79 973482,02 1-2

2-5 1264994,62 28556,38 668452,42 77253,72 2039257,14 17872,32 68928,03 514,45 40099,64 414,78 2166571,91 2-5

5 - 10 701278,29 8890,97 541070,81 35548,16 1286788,23 9294,63 42030,85 431,49 13737,22 159,42 1352010,35 5 - 10

10 - 20 332116,91 2264,17 290643,83 14580,50 639605,41 2377,48 18182,80 219,51 4269,77 48,48 664483,94 10 - 20

20 - 30 136407,96 470,30 101881,99 3412,15 242172,40 647,90 3811,80 20,54 874,24 98,46 247604,80 20 - 30

30 - 50 143277,09 271,88 96961,19 2756,45 243266,61 323,25 1951,15 1,10 604,83 67,67 246213,51 30 - 50

50 - 100 177453,68 167,57 102356,82 1961,73 281939,80 553,18 2710,81 34,88 352,75 0,80 285557,34 50 - 100

100 şi peste 100 şi peste


533592,26 74,45 122195,39 1115,45 656977,55 606,65 6403,39 2,93 315,16 3,33 664306,08
100 and over 100 and over
TOTAL 4253436,94 142332,95 2290274,14 240212,06 6926256,09 64184,83 211365,82 1933,94 182962,71 1223,58 7385993,03 TOTAL
*)
Nu sunt incluse exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată.
Agricultural holdings without utilised agricultural area are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 22 23 FSS 2016 - General data at national level
6.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică, suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe, pe categorii de folosinţă, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings with legal personality, utilised agricultural area, unutilised agricultural area and other areas, by categories of use, by size classes of utilised agricultural area

Suprafaţa agricolă utilizată Suprafaţa împădurită Suprafeţe


Utilised agricultural area Wooded area ocupate
din care: cu clădiri, Suprafaţa totală
Suprafaţa Heleştee,
of which: curţi, a exploataţiei
Clase de mărime agricolă iazuri, Clase de mărime
Crânguri drumuri, agricole
a suprafeţei agricole utilizate Teren Grădini Păşuni Culturi neutilizată bălţi a suprafeţei agricole utilizate
în sistem cariere etc. Total area
Size classes arabil familiale şi fâneţe permanente Unutilised Ponds, Size classes
Areas with of the
of utilised agricultural area TOTAL*) agricultural TOTAL de rotaţie lakes, of utilised agricultural area
Arable Kitchen Pastures Permanent buildings, agricultural
area pe termen scurt swamps
land gardens and meadows crops farmyards, holding
Short
rotation tracks,
coppices ponds etc.
EXPLOATAŢII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITH LEGAL PERSONALITY (number)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate a suprafeţei agricole utilizate
(hectare) (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
189 138 43 365 33 22 - 715 3 816
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 651 473 142 1178 47 40 1 720 2 1178 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 413 288 86 687 38 29 - 395 4 687 0,3 - 0,5

0,5 - 1 761 499 119 1207 62 56 - 613 8 1207 0,5 - 1

1-2 1068 646 181 1580 77 77 1 792 11 1580 1-2

2-5 2059 1272 354 2822 177 223 4 1521 22 2822 2-5

5 - 10 1974 1252 341 2594 138 219 4 1378 10 2594 5 - 10

10 - 20 1495 982 299 1947 119 160 2 888 18 1947 10 - 20

20 - 30 610 420 135 855 45 83 2 301 9 855 20 - 30

30 - 50 840 477 156 1147 42 72 3 363 15 1147 30 - 50

50 - 100 1303 776 194 1879 75 136 4 533 17 1879 50 - 100


100 şi peste 100 şi peste
6347 4163 596 9389 350 750 23 3621 124 9389
100 and over 100 and over
SUPRAFAŢA (hectare)
AREA (hectares)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate a suprafeţei agricole utilizate
(hectare) (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
10,46 7,79 2,47 20,72 101,57 3063,22 - 935,64 135,83 4256,98
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 115,78 82,64 20,72 219,14 93,29 4557,07 0,38 220,34 18,40 5108,24 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 146,43 97,79 21,12 265,34 83,66 462,04 - 165,46 10,39 986,89 0,3 - 0,5

0,5 - 1 478,27 303,54 55,22 837,03 799,58 2923,90 - 368,99 439,38 5368,88 0,5 - 1

1-2 1301,58 755,07 139,16 2195,81 217,43 11786,70 7,00 566,51 82,83 14849,28 1-2

2-5 5713,29 3186,03 463,32 9362,64 1039,93 9916,42 7,15 1061,08 336,24 21716,31 2-5

5 - 10 10644,73 5937,33 986,81 17568,87 638,47 4616,57 25,44 777,97 476,97 24078,85 5 - 10

10 - 20 15451,70 9247,31 1957,48 26656,49 657,24 13505,81 2,68 1453,24 2040,79 44313,57 10 - 20

20 - 30 11716,90 7395,69 1682,94 20795,53 266,13 31459,73 25,07 535,88 298,30 53355,57 20 - 30

30 - 50 28027,32 14122,26 3222,48 45372,06 788,79 16080,89 638,41 1382,93 1939,28 65563,95 30 - 50

50 - 100 85296,77 45194,00 6018,84 136509,61 3297,84 173391,17 643,55 1770,75 1003,68 315973,05 50 - 100

100 şi peste 100 şi peste


3401093,05 1868817,61 46565,50 5316476,16 32000,90 544121,54 29149,16 38354,65 6123,35 5937076,60
100 and over 100 and over
TOTAL 3559996,28 1955147,06 61136,06 5576279,40 39984,83 815885,06 30498,84 47593,44 12905,44 6492648,17 TOTAL
*)
Nu sunt incluse exploataţiile agricole fără suprafaţă agricolă utilizată.
Agricultural holdings without utilised agricultural area are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 24 25 FSS 2016 - General data at national level
7 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS (number)
TEREN ARABIL TEREN ARABIL
ARABLE LAND ARABLE LAND
Cereale pentru boabe*) Cereale pentru boabe*)
Cereals for grains *) Cereals for grains *)
a) Grâu comun şi grâu spelt a) Grâu comun şi grâu spelt
665 10911 15084 59349 155093 246539 79933 21899 5519 4036 3547 7718 610293
Common wheat and spelt Common wheat and spelt
b) Grâu dur b) Grâu dur
- - - 66 45 141 116 18 5 2 11 49 453
Durum wheat Durum wheat
c) Secară c) Secară
- 167 231 965 2330 7152 3232 960 234 174 86 168 15699
Rye Rye
d) Orz şi orzoaică d) Orz şi orzoaică
59 991 1045 3550 15930 52526 27199 8059 2098 1811 1505 4240 119013
Barley and two-row barley Barley and two-row barley
e) Ovăz e) Ovăz
67 991 1141 6132 23982 60171 26716 7315 1703 1149 798 1174 131339
Oats Oats
f) Porumb f) Porumb
5245 97726 141959 355426 406176 448521 126849 30805 6871 4866 3744 7175 1635363
Maize Maize
g) Orez g) Orez
- - - - - 1 - 1 - 1 1 17 21
Rice Rice
h) Alte cereale pentru boabe h) Alte cereale pentru boabe
57 480 747 2110 5845 16219 8001 2620 722 538 492 879 38710
Other cereals for grains Other cereals for grains
Plante leguminoase pentru boabe*) Plante leguminoase pentru boabe*)
Pulses *) Pulses *)
a) Mazăre boabe a) Mazăre boabe
183 1591 1489 1889 2280 5122 3552 1189 457 371 352 1469 19944
Peas Peas
b) Fasole boabe b) Fasole boabe
950 6183 5424 11442 12628 13137 4318 1122 226 168 100 179 55877
Beans Beans
c) Lupin dulce c) Lupin dulce
- - - - - 24 4 2 3 6 1 5 45
Sweet lupines Sweet lupines
d) Alte leguminoase pentru boabe d) Alte leguminoase pentru boabe
27 62 93 134 92 121 114 21 6 19 6 62 757
Other pulses Other pulses
Plante industriale Plante industriale
Industrial plants Industrial plants
a) In pentru fibră**) a) In pentru fibră**)
- - - - - - - - 2 - - 2 4
Flax **) Flax **)
b) Cânepă pentru fibră**) b) Cânepă pentru fibră**)
- - - - - - - - - - 1 7 8
Hamp **) Hamp **)
c) Hamei**) c) Hamei**)
- - - - - 14 1 1 1 - - 5 22
Hops **) Hops **)
d) Tutun**) d) Tutun**)
- - - - 59 134 125 20 1 4 1 5 349
Tobacco **) Tobacco **)
e) Plante oleaginoase*) e) Plante oleaginoase*)
Oil seed crops *) Oil seed crops *)
• Floarea soarelui • Floarea soarelui
1 384 1051 4809 19243 57477 31374 10587 3018 2507 2301 6350 139102
Sunflower Sunflower
• Rapiţă • Rapiţă
- 30 61 156 764 2121 2296 1278 457 582 772 4183 12700
Rape Rape
• Soia boabe • Soia boabe
- - 33 206 1156 4275 2426 916 437 438 393 1852 12132
Soya beans Soya beans
• In pentru ulei • In pentru ulei
- - - 9 - - 10 2 - 2 6 42 71
Linseed Linseed
• Alte culturi oleaginoase • Alte culturi oleaginoase
- 25 28 9 - 39 29 49 14 37 12 83 325
Other oilseed crops Other oilseed crops
f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *) f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *)
- 34 37 104 125 81 69 34 28 21 13 117 663
Medicinal, aromatic and culinary plants *) Medicinal, aromatic and culinary plants *)
g) Alte plante industriale**) g) Alte plante industriale**)
11 33 30 395 563 930 370 121 13 50 9 48 2573
Other industrial plants **) Other industrial plants **)
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 26 27 FSS 2016 - General data at national level
7 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS (number)
Cartofi*) Cartofi*)
15941 60898 45607 96823 130147 171772 63960 16031 2341 1092 660 416 605688
Potatoes *) Potatoes *)
Sfeclă de zahăr**) Sfeclă de zahăr**)
72 314 373 1346 2696 3317 849 310 81 50 60 288 9756
Sugar beet **) Sugar beet **)
Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**) Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**)
65 392 529 1352 2242 4182 1568 376 93 83 32 43 10957
Fodder roots and brasicas **) Fodder roots and brasicas **)
Legume, pepeni şi căpşuni*) Legume, pepeni şi căpşuni*)
Fresh vegetables, melons and strawberries *) Fresh vegetables, melons and strawberries *)
a) În câmp a) În câmp
Outdoor Outdoor
• Legume • Legume
4016 18506 14429 27069 32541 42036 15345 3543 661 444 234 260 159084
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
26 371 171 429 1152 2756 1927 848 102 128 56 186 8152
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
51 319 439 534 921 1324 463 182 20 24 7 18 4302
Strawberries Strawberries
b) În grădini pentru comercializare b) În grădini pentru comercializare
Market gardening Market gardening
• Legume • Legume
1401 6177 4324 5074 5855 8389 2238 582 124 86 56 30 34336
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- 77 42 164 223 534 301 137 34 46 12 22 1592
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
28 293 232 160 170 407 203 48 3 3 - 2 1549
Strawberries Strawberries
c) În sere şi solarii c) În sere şi solarii
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
• Legume • Legume
1690 4223 1764 3030 3671 5037 1291 348 57 52 50 19 21232
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
8 8 1 32 80 80 80 18 - 2 4 4 317
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
36 47 27 46 36 58 56 1 4 1 1 4 317
Strawberries Strawberries
Flori şi plante ornamentale**) Flori şi plante ornamentale**)
Flowers and ornamental plants **) Flowers and ornamental plants **)
a) În câmp a) În câmp
58 334 224 308 230 491 171 76 21 21 6 15 1955
Outdoor Outdoor
b) În sere şi solarii b) În sere şi solarii
142 187 179 257 203 274 31 40 6 2 5 6 1332
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
Plante de nutreţ recoltate verzi**) Plante de nutreţ recoltate verzi**)
Green fodder **) Green fodder **)
a) Anuale pentru fân şi masă verde a) Anuale pentru fân şi masă verde
561 4828 2904 7622 15191 30899 14240 4267 1011 717 578 856 83674
Annual for hay and green weight Annual for hay and green weight
b) Porumb verde b) Porumb verde
13 429 197 577 1352 3292 1808 951 398 336 271 396 10020
Green maize Green maize
c) Leguminoase pentru nutreţ c) Leguminoase pentru nutreţ
2879 26247 23070 44833 87590 160829 65422 19841 4911 3518 2694 4115 445949
Leguminous plants for fodder Leguminous plants for fodder
d) Alte plante pentru nutreţ d) Alte plante pentru nutreţ
768 6008 4503 7722 14124 26672 13163 4049 1088 724 551 738 80110
Other forage plants Other forage plants
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri,
pentru comercializare 8 193 77 264 431 593 388 141 21 17 7 75 2215 pentru comercializare
Seeds and seedlings Seeds and seedlings
Alte culturi în teren arabil Alte culturi în teren arabil
1524 3641 1307 1196 2019 4059 1502 430 73 67 88 138 16044
Other crops Other crops
Teren arabil în repaus Teren arabil în repaus
5432 21707 14608 32120 47976 74107 28960 6707 897 598 489 1290 234891
Fallow land Fallow land
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 28 29 FSS 2016 - General data at national level
7 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS (number)
GRĂDINI FAMILIALE GRĂDINI FAMILIALE
281189 361980 160875 306663 349774 380178 110320 26670 5302 2984 1744 771 1988450
KITCHEN GARDENS KITCHEN GARDENS
PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE
PASTURES AND MEADOWS PASTURES AND MEADOWS
Păşuni şi fâneţe Păşuni şi fâneţe
26556 92171 79780 186241 266544 345810 119091 30725 5923 3645 2721 4703 1163910
Pastures and meadows Pastures and meadows
Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate
475 2714 3619 9209 14873 21625 8874 2850 637 278 215 282 65651
Rough grazings Rough grazings
Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie, Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie,
eligibile pentru subvenţii eligibile pentru subvenţii
199 815 909 2741 7862 19241 9314 2660 671 448 345 516 45721
Pastures and meadows no longer used Pastures and meadows no longer used
for production and eligible for subsidies for production and eligible for subsidies

CULTURI PERMANENTE CULTURI PERMANENTE


PERMANENT CROPS PERMANENT CROPS
Plantaţii pomicole (livezi) Plantaţii pomicole
Fruit plantations (orchards) Fruit plantations
Pomi fructiferi Pomi fructiferi
Fruit trees Fruit trees
a) Meri a) Meri
3814 13806 9036 18829 27668 37829 13493 3463 582 365 249 298 129432
Apple trees Apple trees
b) Peri b) Peri
951 3208 1639 3929 6113 8078 2888 763 181 79 58 80 27967
Pear trees Pear trees
c) Pruni c) Pruni
6288 19146 13632 33782 51037 69203 23681 5141 852 421 249 292 223724
Plum trees Plum trees
d) Caişi şi zarzări d) Caişi şi zarzări
1051 2699 774 1544 1600 2480 778 252 59 53 31 86 11407
Apricot trees Apricot trees
e) Piersici şi nectarini e) Piersici şi nectarini
145 818 246 572 756 789 582 152 49 47 19 46 4221
Peach and nectarine trees Peach and nectarine trees
f) Cireşi şi vişini f) Cireşi şi vişini
1022 3212 1662 2942 4107 5894 2105 521 131 73 70 124 21863
Cherry and sour cherry trees Cherry and sour cherry trees
g) Gutui g) Gutui
205 474 219 590 467 660 197 55 6 10 7 18 2908
Quince trees Quince trees
h) Alţi pomi fructiferi h) Alţi pomi fructiferi
1043 1950 877 2504 4101 6233 1966 576 101 58 36 77 19522
Other fruit trees Other fruit trees
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
Chestnut, nut, hazelnut trees and Chestnut, nut, hazelnut trees
other related species and other related species
a) Castani a) Castani
9 26 - 2 36 8 15 10 2 1 - 2 111
Chestnut trees Chestnut trees
b) Nuci şi aluni b) Nuci şi aluni
298 874 492 1057 1667 2954 1215 409 61 93 41 65 9226
Nut and hazelnut trees Nut and hazelnut trees
c) Alte specii de nucifere c) Alte specii de nucifere
52 28 14 21 62 41 47 10 1 - 1 1 278
Other nut tree species Other nut tree species
Alţi pomi Alţi pomi
37 206 140 179 84 326 115 27 1 3 3 13 1134
Other fruit trees Other fruit trees
Arbuşti fructiferi Arbuşti fructiferi
28 240 63 215 332 445 170 85 29 8 13 19 1647
Berry plantations Berry plantations
Plantaţii viticole pentru: Plantaţii viticole pentru:
Vineyards for: Vineyards for:
a) Struguri de vin a) Struguri de vin
Wine grapes Wine grapes
• vin de calitate • vin de calitate
1375 9591 5802 9621 11375 12553 3196 934 181 124 145 181 55078
quality wine quality wine
• alte tipuri de vin • alte tipuri de vin
39380 146563 57987 100319 132256 148957 36109 7048 1317 776 457 291 671460
other wines other wines
b) Struguri de masă b) Struguri de masă
776 1750 1342 3009 3401 3802 1043 219 49 37 34 60 15522
Table grapes Table grapes
Pepiniere Pepiniere
25 28 52 11 41 170 129 45 12 20 10 39 582
Nurseries Nurseries
Alte culturi permanente Alte culturi permanente
265 751 387 711 721 977 291 110 10 11 25 50 4309
Other permanent crops Other permanent crops
ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 30 31 FSS 2016 - General data at national level
7 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
TEREN ARABIL TEREN ARABIL
1988,64 34789,69 67106,23 269634,38 592849,71 1270707,91 711923,02 347568,61 148124,86 171304,41 262750,45 3934685,31 7813433,22
ARABLE LAND ARABLE LAND
Cereale pentru boabe*) Cereale pentru boabe*)
Cereals for grains *) Cereals for grains *)
a) Grâu comun şi grâu spelt a) Grâu comun şi grâu spelt
37,78 2058,86 4344,29 27134,71 119950,60 289570,66 146814,78 73817,57 36233,84 42412,56 75671,24 1276263,41 2094310,30
Common wheat and spelt Common wheat and spelt
b) Grâu dur b) Grâu dur
- - - 30,50 15,45 111,11 157,98 43,45 34,99 10,74 107,48 4578,08 5089,78
Durum wheat Durum wheat
c) Secară c) Secară
- 20,59 63,06 380,62 860,40 3595,07 2189,42 1106,56 321,58 413,75 440,46 3182,90 12574,41
Rye Rye
d) Orz şi orzoaică d) Orz şi orzoaică
2,94 169,81 254,62 1143,84 9877,74 46960,21 31392,02 14976,40 6161,11 8571,44 13084,53 271279,43 403874,09
Barley and two-row barley Barley and two-row barley
e) Ovăz e) Ovăz
3,07 137,40 284,73 2383,18 13120,02 44226,57 25861,31 8839,72 3263,29 2700,16 3267,37 17671,69 121758,51
Oats Oats
f) Porumb f) Porumb
257,90 15161,54 41144,85 181228,23 304703,94 470982,87 199925,78 87353,26 36680,81 41710,90 58182,50 743995,83 2181328,41
Maize Maize
g) Orez g) Orez
- - - - - 0,86 - 3,00 - 24,71 9,50 11523,64 11561,71
Rice Rice
h) Alte cereale pentru boabe h) Alte cereale pentru boabe
2,49 63,89 185,78 699,17 2912,93 10053,71 7521,29 4360,22 1833,61 1833,77 3143,99 31321,72 63932,57
Other cereals for grains Other cereals for grains
Plante leguminoase pentru boabe*) Plante leguminoase pentru boabe*)
Pulses *) Pulses *)
a) Mazăre boabe a) Mazăre boabe
4,86 91,55 92,46 275,98 676,68 2802,39 2636,73 1276,83 789,16 850,28 1396,47 34015,89 44909,28
Peas Peas
b) Fasole boabe b) Fasole boabe
20,45 305,50 326,48 778,04 903,67 1537,68 895,77 781,10 191,18 203,31 207,67 1734,87 7885,72
Beans Beans
c) Lupin dulce c) Lupin dulce
- - - - - 14,88 2,46 1,00 5,25 71,94 19,43 88,27 203,23
Sweet lupines Sweet lupines
d) Alte leguminoase pentru boabe d) Alte leguminoase pentru boabe
0,54 1,94 3,21 11,90 5,10 22,06 222,57 82,24 6,54 61,07 29,30 1977,45 2423,92
Other pulses Other pulses
Plante industriale Plante industriale
Industrial plants Industrial plants
a) In pentru fibră**) a) In pentru fibră**)
- - - - - - - - 8,00 - - 23,50 31,50
Flax **) Flax **)
b) Cânepă pentru fibră**) b) Cânepă pentru fibră**)
- - - - - - - - - - 40,59 621,42 662,01
Hamp **) Hamp **)
c) Hamei**) c) Hamei**)
- - - - - 20,37 2,50 0,90 4,50 - - 239,79 268,06
Hops **) Hops **)
d) Tutun**) d) Tutun**)
- - - - 46,58 114,97 231,08 43,67 4,00 34,97 1,20 445,69 922,16
Tobacco **) Tobacco **)
e) Plante oleaginoase*) e) Plante oleaginoase*)
Oil seed crops *) Oil seed crops *)
• Floarea soarelui • Floarea soarelui
0,06 65,43 286,38 1542,87 10483,86 58916,25 65421,70 39339,84 18337,61 24659,58 38711,60 622078,49 879843,67
Sunflower Sunflower
• Rapiţă • Rapiţă
- 4,99 6,89 62,93 552,50 2410,40 4167,11 4444,42 2413,10 3915,27 10950,31 436581,22 465509,14
Rape Rape
• Soia boabe • Soia boabe
- - 9,48 110,92 753,87 3796,28 3538,05 2353,63 1750,05 2561,40 3486,78 117955,72 136316,18
Soya beans Soya beans
• In pentru ulei • In pentru ulei
- - - 1,80 - - 8,00 2,00 - 40,00 42,11 2276,94 2370,85
Linseed Linseed
• Alte culturi oleaginoase • Alte culturi oleaginoase
- 1,75 0,28 1,85 - 19,16 26,80 38,31 23,45 26,29 82,42 3464,49 3684,80
Other oilseed crops Other oilseed crops
f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *) f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *)
- 3,20 1,12 10,41 104,18 42,76 58,48 51,28 117,21 120,50 155,51 5216,28 5880,93
Medicinal, aromatic and culinary plants *) Medicinal, aromatic and culinary plants *)
g) Alte plante industriale**) g) Alte plante industriale**)
0,11 1,42 1,52 143,84 200,82 745,86 366,33 333,24 10,90 209,13 98,08 1708,85 3820,10
Other industrial plants **) Other industrial plants **)
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 32 33 FSS 2016 - General data at national level
7 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
Cartofi*) Cartofi*)
744,25 4997,57 4657,41 10878,94 18139,99 31620,84 16186,41 6102,79 1598,24 1200,38 1600,78 5072,80 102800,40
Potatoes *) Potatoes *)
Sfeclă de zahăr**) Sfeclă de zahăr**)
1,52 12,97 18,94 128,28 432,92 1374,28 605,06 840,20 302,39 327,84 818,79 18818,70 23681,89
Sugar beet **) Sugar beet **)
Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**) Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**)
1,56 18,96 21,38 112,09 146,94 592,44 408,25 194,06 51,16 149,94 36,61 370,83 2104,22
Fodder roots and brasicas **) Fodder roots and brasicas **)
Legume, pepeni şi căpşuni*) Legume, pepeni şi căpşuni*)
Fresh vegetables, melons and strawberries *) Fresh vegetables, melons and strawberries *)
a) În câmp a) În câmp
Outdoor Outdoor
• Legume • Legume
164,87 1600,57 2315,44 4518,53 6464,65 12359,36 7137,78 3548,60 1150,24 1009,45 931,37 4568,93 45769,79
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
1,04 25,99 23,03 81,47 513,88 2131,51 2441,52 2174,42 363,30 457,84 371,06 2489,85 11074,91
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
2,48 28,30 60,07 81,90 183,15 360,88 238,22 107,88 16,81 36,81 7,08 27,69 1151,27
Strawberries Strawberries
b) În grădini pentru comercializare b) În grădini pentru comercializare
Market gardening Market gardening
• Legume • Legume
75,31 755,62 842,43 1074,17 1397,85 2695,35 816,26 454,15 124,01 143,11 32,14 299,57 8709,97
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- 7,95 2,38 72,72 82,30 492,06 410,98 174,59 164,53 106,34 34,51 227,16 1775,52
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
0,28 12,27 35,00 15,00 12,91 67,24 52,98 31,35 0,70 6,42 - 2,82 236,97
Strawberries Strawberries
c) În sere şi solarii c) În sere şi solarii
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
• Legume • Legume
79,25 447,71 254,50 399,86 580,81 862,17 248,77 109,13 60,18 17,60 104,87 16,30 3181,15
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
0,24 0,80 0,19 5,15 16,65 57,06 45,08 11,58 - 7,00 3,78 80,88 228,41
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
1,12 4,12 2,70 17,95 10,52 29,40 12,77 0,30 1,26 0,74 0,06 49,10 130,04
Strawberries Strawberries
Flori şi plante ornamentale**) Flori şi plante ornamentale**)
Flowers and ornamental plants **) Flowers and ornamental plants **)
a) În câmp a) În câmp
2,97 22,86 38,54 49,79 39,64 212,02 94,75 34,53 61,36 43,42 13,82 187,22 800,92
Outdoor Outdoor
b) În sere şi solarii b) În sere şi solarii
6,21 20,23 19,35 36,69 79,31 99,06 10,81 29,33 3,98 20,47 4,40 16,04 345,88
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
Plante de nutreţ recoltate verzi**) Plante de nutreţ recoltate verzi**)
Green fodder **) Green fodder **)
a) Anuale pentru fân şi masă verde a) Anuale pentru fân şi masă verde
32,47 684,83 780,79 3016,61 9047,67 28947,99 20047,81 11075,66 4715,03 5218,13 6459,65 30926,97 120953,61
Annual for hay and green weight Annual for hay and green weight
b) Porumb verde b) Porumb verde
0,60 44,78 49,59 197,82 611,16 2157,75 2256,33 2318,58 1989,88 2451,61 3036,83 21706,94 36821,87
Green maize Green maize
c) Leguminoase pentru nutreţ c) Leguminoase pentru nutreţ
151,04 3599,10 5507,64 15453,26 46513,32 135393,87 92227,53 48147,74 19404,33 19531,15 23942,65 102122,99 511994,62
Leguminous plants for fodder Leguminous plants for fodder
d) Alte plante pentru nutreţ d) Alte plante pentru nutreţ
43,38 852,49 1083,75 2740,26 7439,85 20748,00 15360,88 7406,48 3794,31 3338,81 4346,41 16144,22 83298,84
Other forage plants Other forage plants
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri,
pentru comercializare 0,48 18,78 16,76 58,69 136,30 327,14 247,71 202,58 137,55 107,65 140,12 6121,72 7515,48 pentru comercializare
Seeds and seedlings Seeds and seedlings
Alte culturi în teren arabil Alte culturi în teren arabil
70,30 308,72 183,78 244,66 653,20 2118,68 1211,19 675,55 200,54 205,72 523,81 6741,40 13137,55
Other crops Other crops
Teren arabil în repaus Teren arabil în repaus
279,07 3237,20 4187,41 14509,75 35178,35 92116,69 60421,77 24680,47 5794,88 6492,21 11213,17 130447,61 388558,58
Fallow land Fallow land
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 34 35 FSS 2016 - General data at national level
7 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
GRĂDINI FAMILIALE GRĂDINI FAMILIALE
12661,33 30889,67 11652,95 21465,89 24967,39 28556,38 8890,97 2264,17 470,30 271,88 167,57 74,45 142332,95
KITCHEN GARDENS KITCHEN GARDENS
PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE
1466,62 14890,20 23418,63 90239,16 237943,91 671638,45 547008,14 299891,14 109277,68 111083,45 147550,82 1991013,00 4245421,20
PASTURES AND MEADOWS PASTURES AND MEADOWS
Păşuni şi fâneţe Păşuni şi fâneţe
1428,62 14358,50 22105,41 85152,13 220147,10 608560,92 490128,93 265739,13 92318,28 94559,62 124680,70 1705883,83 3725063,17
Pastures and meadows Pastures and meadows
Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate
27,58 402,06 1013,48 3853,70 11260,96 31517,66 25694,42 17077,08 8010,44 5968,70 8960,88 151050,82 264837,78
Rough grazings Rough grazings
Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie, Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie,
eligibile pentru subvenţii eligibile pentru subvenţii
10,42 129,64 299,74 1233,33 6535,85 31559,87 31184,79 17074,93 8948,96 10555,13 13909,24 134078,35 255520,25
Pastures and meadows no longer used Pastures and meadows no longer used
for production and eligible for subsidies for production and eligible for subsidies

CULTURI PERMANENTE CULTURI PERMANENTE


2241,59 19157,94 12421,85 25155,38 44845,83 77717,04 36534,97 16537,98 5095,09 5978,93 7980,57 47680,95 301348,12
PERMANENT CROPS PERMANENT CROPS
Plantaţii pomicole Plantaţii pomicole
Fruit plantations Fruit plantations
Pomi fructiferi Pomi fructiferi
Fruit trees Fruit trees
a) Meri a) Meri
116,93 1194,42 1394,25 3914,59 8270,95 16895,96 8938,25 3751,31 1300,18 1546,59 1611,05 6153,80 55088,28
Apple trees Apple trees
b) Peri b) Peri
11,19 83,36 80,70 303,05 596,89 1127,46 611,64 275,04 159,72 41,50 112,15 183,76 3586,46
Pear trees Pear trees
c) Pruni c) Pruni
215,55 1585,76 1801,55 5794,55 13218,38 24921,91 13100,88 3830,61 856,13 810,35 1103,31 3236,32 70475,30
Plum trees Plum trees
d) Caişi şi zarzări d) Caişi şi zarzări
14,97 96,27 39,06 91,93 169,95 319,07 212,97 160,66 29,61 92,37 132,38 1465,16 2824,40
Apricot trees Apricot trees
e) Piersici şi nectarini e) Piersici şi nectarini
3,17 24,73 30,31 76,70 82,37 219,82 208,02 173,84 61,53 127,16 85,07 957,86 2050,58
Peach and nectarine trees Peach and nectarine trees
f) Cireşi şi vişini f) Cireşi şi vişini
15,69 104,36 130,87 270,13 495,06 1297,22 804,60 412,22 173,58 213,62 480,82 2233,23 6631,40
Cherry and sour cherry trees Cherry and sour cherry trees
g) Gutui g) Gutui
2,08 7,74 3,85 25,76 32,66 37,15 5,69 5,31 0,12 0,99 2,34 77,98 201,67
Quince trees Quince trees
h) Alţi pomi fructiferi h) Alţi pomi fructiferi
24,72 88,97 43,99 237,23 430,61 1107,91 444,83 166,12 94,65 26,19 148,96 946,66 3760,84
Other fruit trees Other fruit trees
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
Chestnut, nut, hazelnut trees and Chestnut, nut, hazelnut trees
other related species and other related species
a) Castani a) Castani
0,09 0,78 - 0,06 3,12 1,60 6,71 2,36 1,70 1,07 - 1,60 19,09
Chestnut trees Chestnut trees
b) Nuci şi aluni b) Nuci şi aluni
4,31 22,57 24,15 137,56 258,30 762,63 500,05 451,78 162,80 217,34 171,73 1577,28 4290,50
Nut and hazelnut trees Nut and hazelnut trees
c) Alte specii de nucifere c) Alte specii de nucifere
2,01 0,28 1,92 3,34 9,96 7,50 20,69 16,36 0,10 - 0,76 31,63 94,55
Other nut tree species Other nut tree species
Alţi pomi Alţi pomi
1,00 12,25 20,90 19,94 11,10 85,35 20,14 23,23 0,10 34,25 25,65 108,25 362,16
Other fruit trees Other fruit trees
Arbuşti fructiferi Arbuşti fructiferi
0,84 9,31 4,47 24,01 121,51 194,73 134,33 283,12 160,14 62,41 35,51 96,62 1127,00
Berry plantations Berry plantations
Plantaţii viticole pentru: Plantaţii viticole pentru:
Vineyards for: Vineyards for:
a) Struguri de vin a) Struguri de vin
Wine grapes Wine grapes
• vin de calitate • vin de calitate
71,42 1264,93 1320,98 2543,21 4038,84 5853,53 3338,80 3364,10 1280,70 1622,23 2808,54 21620,62 49127,90
quality wine quality wine
• alte tipuri de vin • alte tipuri de vin
1726,52 14434,75 7281,74 11042,32 16201,21 23132,91 7294,97 2921,99 532,12 681,29 757,05 3104,26 89111,13
other wines other wines
b) Struguri de masă b) Struguri de masă
24,93 163,73 171,10 522,38 717,76 1295,27 554,93 314,58 123,51 192,24 221,32 784,43 5086,18
Table grapes Table grapes
Pepiniere Pepiniere
1,02 2,53 8,74 4,30 17,84 95,58 125,45 135,71 62,83 136,55 92,51 1218,84 1901,90
Nurseries Nurseries
Alte culturi permanente Alte culturi permanente
5,15 61,20 63,27 144,32 169,32 361,44 212,02 249,64 95,57 172,78 191,42 3882,65 5608,78
Other permanent crops Other permanent crops
ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 36 37 FSS 2016 - General data at national level
7.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings without legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT LEGAL PERSONALITY (number)
TEREN ARABIL TEREN ARABIL
ARABLE LAND ARABLE LAND
Cereale pentru boabe*) Cereale pentru boabe*)
Cereals for grains *) Cereals for grains *)
a) Grâu comun şi grâu spelt a) Grâu comun şi grâu spelt
664 10895 15056 59274 154933 246074 79323 21374 5262 3593 2659 2281 601388
Common wheat and spelt Common wheat and spelt
b) Grâu dur b) Grâu dur
- - - 66 45 141 115 15 4 - 7 4 397
Durum wheat Durum wheat
c) Secară c) Secară
- 167 231 964 2329 7144 3224 941 229 159 73 46 15507
Rye Rye
d) Orz şi orzoaică d) Orz şi orzoaică
59 988 1042 3545 15911 52476 27092 7933 2030 1638 1147 1291 115152
Barley and two-row barley Barley and two-row barley
e) Ovăz e) Ovăz
66 989 1139 6127 23965 60131 26643 7221 1658 1081 684 466 130170
Oats Oats
f) Porumb f) Porumb
5225 97557 141851 355239 405863 447748 125987 30076 6564 4405 2908 2245 1625668
Maize Maize
g) Orez g) Orez
- - - - - - - - - - - - -
Rice Rice
h) Alte cereale pentru boabe h) Alte cereale pentru boabe
57 478 747 2104 5838 16202 7963 2570 696 483 401 192 37731
Other cereals for grains Other cereals for grains
Plante leguminoase pentru boabe*) Plante leguminoase pentru boabe*)
Pulses *) Pulses *)
a) Mazăre boabe a) Mazăre boabe
183 1588 1489 1888 2278 5118 3542 1177 446 331 255 418 18713
Peas Peas
b) Fasole boabe b) Fasole boabe
949 6180 5422 11439 12627 13126 4310 1106 221 159 81 46 55666
Beans Beans
c) Lupin dulce c) Lupin dulce
- - - - - 24 4 2 2 6 - - 38
Sweet lupines Sweet lupines
d) Alte leguminoase pentru boabe d) Alte leguminoase pentru boabe
27 62 93 134 92 120 114 20 6 15 1 8 692
Other pulses Other pulses
Plante industriale Plante industriale
Industrial plants Industrial plants
a) In pentru fibră**) a) In pentru fibră**)
- - - - - - - - 2 - - 2 4
Flax **) Flax **)
b) Cânepă pentru fibră**) b) Cânepă pentru fibră**)
- - - - - - - - - - - 2 2
Hamp **) Hamp **)
c) Hamei**) c) Hamei**)
- - - - - 14 - 1 1 - - - 16
Hops **) Hops **)
d) Tutun**) d) Tutun**)
- - - - 59 134 124 18 1 3 1 - 340
Tobacco **) Tobacco **)
e) Plante oleaginoase*) e) Plante oleaginoase*)
Oil seed crops *) Oil seed crops *)
• Floarea soarelui • Floarea soarelui
- 378 1049 4800 19228 57397 31262 10421 2915 2263 1710 1795 133218
Sunflower Sunflower
• Rapiţă • Rapiţă
- 28 60 154 762 2109 2272 1234 429 507 539 1006 9100
Rape Rape
• Soia boabe • Soia boabe
- - 33 206 1154 4260 2405 894 408 381 279 367 10387
Soya beans Soya beans
• In pentru ulei • In pentru ulei
- - - 9 - - 10 2 - 2 4 4 31
Linseed Linseed
• Alte culturi oleaginoase • Alte culturi oleaginoase
- 25 28 8 - 39 28 48 13 36 9 6 240
Other oilseed crops Other oilseed crops
f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *) f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *)
- 34 36 100 123 79 66 27 23 16 5 22 531
Medicinal, aromatic and culinary plants *) Medicinal, aromatic and culinary plants *)
g) Alte plante industriale**) g) Alte plante industriale**)
11 31 30 395 563 929 370 119 13 44 6 6 2517
Other industrial plants **) Other industrial plants **)
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 38 39 FSS 2016 - General data at national level
7.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings without legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT LEGAL PERSONALITY (number)
Cartofi*) Cartofi*)
15902 60814 45563 96771 130069 171602 63782 15864 2290 1040 596 195 604488
Potatoes *) Potatoes *)
Sfeclă de zahăr**) Sfeclă de zahăr**)
71 314 372 1346 2694 3315 845 303 77 47 44 51 9479
Sugar beet **) Sugar beet **)
Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**) Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**)
65 391 529 1352 2241 4174 1563 373 93 80 28 17 10906
Fodder roots and brasicas **) Fodder roots and brasicas **)
Legume, pepeni şi căpşuni*) Legume, pepeni şi căpşuni*)
Fresh vegetables, melons and strawberries *) Fresh vegetables, melons and strawberries *)
a) În câmp a) În câmp
Outdoor Outdoor
• Legume • Legume
3979 18441 14406 27036 32498 41940 15233 3443 629 381 178 68 158232
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
26 371 170 428 1151 2747 1909 832 94 116 36 46 7926
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
50 319 439 533 921 1321 457 177 20 20 5 5 4267
Strawberries Strawberries
b) În grădini pentru comercializare b) În grădini pentru comercializare
Market gardening Market gardening
• Legume • Legume
1398 6166 4317 5063 5849 8380 2218 574 118 85 52 12 34232
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- 77 42 164 223 533 297 137 33 44 10 7 1567
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
28 292 232 160 169 407 201 46 2 2 - - 1539
Strawberries Strawberries
c) În sere şi solarii c) În sere şi solarii
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
• Legume • Legume
1687 4217 1756 3021 3650 5011 1273 326 45 44 41 2 21073
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
8 8 1 32 79 80 77 17 - 1 3 1 307
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
35 47 27 46 36 58 56 1 4 1 1 1 313
Strawberries Strawberries
Flori şi plante ornamentale**) Flori şi plante ornamentale**)
Flowers and ornamental plants **) Flowers and ornamental plants **)
a) În câmp a) În câmp
55 330 218 301 225 483 161 73 17 17 3 4 1887
Outdoor Outdoor
b) În sere şi solarii b) În sere şi solarii
141 183 173 253 199 265 26 35 4 1 3 - 1283
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
Plante de nutreţ recoltate verzi**) Plante de nutreţ recoltate verzi**)
Green fodder **) Green fodder **)
a) Anuale pentru fân şi masă verde a) Anuale pentru fân şi masă verde
554 4799 2887 7594 15146 30809 14131 4161 961 648 496 288 82474
Annual for hay and green weight Annual for hay and green weight
b) Porumb verde b) Porumb verde
13 428 196 574 1349 3287 1791 928 378 300 217 119 9580
Green maize Green maize
c) Leguminoase pentru nutreţ c) Leguminoase pentru nutreţ
2869 26171 23005 44738 87448 160482 65020 19437 4747 3263 2218 1518 440916
Leguminous plants for fodder Leguminous plants for fodder
d) Alte plante pentru nutreţ d) Alte plante pentru nutreţ
765 5989 4485 7705 14105 26610 13080 3965 1055 678 465 246 79148
Other forage plants Other forage plants
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri,
pentru comercializare 8 193 77 264 431 592 387 140 20 14 3 6 2135 pentru comercializare
Seeds and seedlings Seeds and seedlings
Alte culturi în teren arabil Alte culturi în teren arabil
1517 3632 1303 1191 2012 4045 1481 413 65 59 74 46 15838
Other crops Other crops
Teren arabil în repaus Teren arabil în repaus
5372 21494 14482 31827 47591 73445 28392 6279 741 408 280 247 230558
Fallow land Fallow land
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 40 41 FSS 2016 - General data at national level
7.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings without legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT LEGAL PERSONALITY (number)
GRĂDINI FAMILIALE GRĂDINI FAMILIALE
281189 361980 160875 306663 349774 380178 110320 26670 5302 2984 1744 771 1988450
KITCHEN GARDENS KITCHEN GARDENS
PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE
PASTURES AND MEADOWS PASTURES AND MEADOWS
Păşuni şi fâneţe Păşuni şi fâneţe
26420 91707 79506 185774 265932 344617 117930 29831 5560 3222 2034 961 1153494
Pastures and meadows Pastures and meadows
Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate
474 2710 3610 9192 14856 21596 8827 2799 607 256 170 49 65146
Rough grazings Rough grazings
Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie, Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie,
eligibile pentru subvenţii eligibile pentru subvenţii
198 810 903 2726 7840 19172 9248 2585 627 400 267 115 44891
Pastures and meadows no longer used Pastures and meadows no longer used
for production and eligible for subsidies for production and eligible for subsidies

CULTURI PERMANENTE CULTURI PERMANENTE


PERMANENT CROPS PERMANENT CROPS
Plantaţii pomicole (livezi) Plantaţii pomicole
Fruit plantations (orchards) Fruit plantations
Pomi fructiferi Pomi fructiferi
Fruit trees Fruit trees
a) Meri a) Meri
3794 13743 8998 18781 27594 37690 13368 3343 532 296 168 72 128379
Apple trees Apple trees
b) Peri b) Peri
946 3195 1636 3917 6102 8054 2859 739 173 66 46 26 27759
Pear trees Pear trees
c) Pruni c) Pruni
6273 19106 13610 33742 50983 69079 23557 5035 817 371 187 99 222859
Plum trees Plum trees
d) Caişi şi zarzări d) Caişi şi zarzări
1051 2694 770 1539 1594 2472 766 238 55 43 19 14 11255
Apricot trees Apricot trees
e) Piersici şi nectarini e) Piersici şi nectarini
145 817 244 567 755 781 569 139 44 40 13 5 4119
Peach and nectarine trees Peach and nectarine trees
f) Cireşi şi vişini f) Cireşi şi vişini
1018 3205 1654 2931 4094 5873 2072 486 120 51 45 12 21561
Cherry and sour cherry trees Cherry and sour cherry trees
g) Gutui g) Gutui
204 474 219 590 466 657 192 50 6 8 5 7 2878
Quince trees Quince trees
h) Alţi pomi fructiferi h) Alţi pomi fructiferi
1041 1943 871 2492 4095 6214 1949 561 97 51 27 21 19362
Other fruit trees Other fruit trees
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
Chestnut, nut, hazelnut trees and Chestnut, nut, hazelnut trees
other related species and other related species
a) Castani a) Castani
9 26 - 2 36 8 15 10 1 1 - 1 109
Chestnut trees Chestnut trees
b) Nuci şi aluni b) Nuci şi aluni
297 870 489 1050 1661 2944 1200 393 51 82 25 4 9066
Nut and hazelnut trees Nut and hazelnut trees
c) Alte specii de nucifere c) Alte specii de nucifere
52 28 14 21 62 41 47 8 1 - 1 - 275
Other nut tree species Other nut tree species
Alţi pomi Alţi pomi
37 205 140 177 83 325 113 23 1 1 1 - 1106
Other fruit trees Other fruit trees
Arbuşti fructiferi Arbuşti fructiferi
28 240 63 212 329 434 153 68 22 3 5 2 1559
Berry plantations Berry plantations
Plantaţii viticole pentru: Plantaţii viticole pentru:
Vineyards for: Vineyards for:
a) Struguri de vin a) Struguri de vin
Wine grapes Wine grapes
• vin de calitate • vin de calitate
1375 9587 5795 9614 11359 12521 3155 893 144 83 92 34 54652
quality wine quality wine
• alte tipuri de vin • alte tipuri de vin
39370 146521 57962 100295 132212 148882 36031 6989 1299 759 425 190 670935
other wines other wines
b) Struguri de masă b) Struguri de masă
776 1747 1341 3005 3399 3799 1034 206 45 29 20 11 15412
Table grapes Table grapes
Pepiniere Pepiniere
25 26 49 8 36 158 116 33 7 11 6 2 477
Nurseries Nurseries
Alte culturi permanente Alte culturi permanente
265 749 387 708 719 973 284 97 7 4 11 3 4207
Other permanent crops Other permanent crops
ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 42 43 FSS 2016 - General data at national level
7.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings without legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
TEREN ARABIL TEREN ARABIL
1978,18 34673,91 66959,80 269156,11 591548,13 1264994,62 701278,29 332116,91 136407,96 143277,09 177453,68 533592,26 4253436,94
ARABLE LAND ARABLE LAND
Cereale pentru boabe*) Cereale pentru boabe*)
Cereals for grains *) Cereals for grains *)
a) Grâu comun şi grâu spelt a) Grâu comun şi grâu spelt
37,72 2055,91 4332,67 27088,69 119783,14 288527,26 144627,08 70910,68 33558,49 35702,37 51794,05 174245,29 952663,35
Common wheat and spelt Common wheat and spelt
b) Grâu dur b) Grâu dur
- - - 30,50 15,45 111,11 154,98 31,72 9,70 - 56,50 180,49 590,45
Durum wheat Durum wheat
c) Secară c) Secară
- 20,59 63,06 379,97 859,10 3581,21 2179,62 1029,04 312,47 367,70 356,41 697,05 9846,22
Rye Rye
d) Orz şi orzoaică d) Orz şi orzoaică
2,94 169,20 253,29 1140,92 9863,68 46885,47 31166,08 14566,67 5867,57 7332,82 8613,61 39861,26 165723,51
Barley and two-row barley Barley and two-row barley
e) Ovăz e) Ovăz
3,01 137,12 284,05 2380,81 13103,97 44184,77 25756,84 8691,39 3145,32 2429,49 2673,23 3794,42 106584,42
Oats Oats
f) Porumb f) Porumb
256,70 15133,93 41111,90 181127,03 304411,90 469598,51 197334,80 83725,65 34059,74 35822,05 40015,10 98552,59 1501149,90
Maize Maize
g) Orez g) Orez
- - - - - - - - - - - - -
Rice Rice
h) Alte cereale pentru boabe h) Alte cereale pentru boabe
2,49 63,57 185,78 696,37 2907,63 10032,44 7454,19 4201,37 1682,86 1480,40 2162,96 2509,99 33380,05
Other cereals for grains Other cereals for grains
Plante leguminoase pentru boabe*) Plante leguminoase pentru boabe*)
Pulses *) Pulses *)
a) Mazăre boabe a) Mazăre boabe
4,86 91,08 92,46 275,88 674,68 2801,86 2618,65 1243,25 765,54 643,86 904,61 5942,01 16058,74
Peas Peas
b) Fasole boabe b) Fasole boabe
20,44 305,36 326,28 777,49 903,62 1531,37 891,62 765,02 186,00 180,41 144,49 288,24 6320,34
Beans Beans
c) Lupin dulce c) Lupin dulce
- - - - - 14,88 2,46 1,00 4,00 71,94 - - 94,28
Sweet lupines Sweet lupines
d) Alte leguminoase pentru boabe d) Alte leguminoase pentru boabe
0,54 1,94 3,21 11,90 5,10 21,62 222,57 67,08 6,54 32,53 8,00 167,89 548,92
Other pulses Other pulses
Plante industriale Plante industriale
Industrial plants Industrial plants
a) In pentru fibră**) a) In pentru fibră**)
- - - - - - - - 8,00 - - 23,50 31,50
Flax **) Flax **)
b) Cânepă pentru fibră**) b) Cânepă pentru fibră**)
- - - - - - - - - - - 49,36 49,36
Hamp **) Hamp **)
c) Hamei**) c) Hamei**)
- - - - - 20,37 - 0,90 4,50 - - - 25,77
Hops **) Hops **)
d) Tutun**) d) Tutun**)
- - - - 46,58 114,97 230,08 31,75 4,00 6,79 1,20 - 435,37
Tobacco **) Tobacco **)
e) Plante oleaginoase*) e) Plante oleaginoase*)
Oil seed crops *) Oil seed crops *)
• Floarea soarelui • Floarea soarelui
- 64,51 285,59 1538,25 10470,75 58744,79 65036,65 38615,39 17540,35 21753,31 26729,74 101264,17 342043,50
Sunflower Sunflower
• Rapiţă • Rapiţă
- 4,48 6,44 61,51 549,36 2385,80 4071,77 4219,31 2135,53 3043,60 6683,45 53158,30 76319,55
Rape Rape
• Soia boabe • Soia boabe
- - 9,48 110,92 751,14 3774,51 3481,71 2216,09 1552,97 2068,74 2276,84 8099,42 24341,82
Soya beans Soya beans
• In pentru ulei • In pentru ulei
- - - 1,80 - - 8,00 2,00 - 40,00 24,66 278,43 354,89
Linseed Linseed
• Alte culturi oleaginoase • Alte culturi oleaginoase
- 1,75 0,28 1,60 - 19,16 26,35 37,81 21,83 21,29 34,31 23,99 188,37
Other oilseed crops Other oilseed crops
f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *) f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *)
- 3,20 0,82 7,97 102,68 37,50 49,68 40,97 88,70 51,58 40,29 340,29 763,68
Medicinal, aromatic and culinary plants *) Medicinal, aromatic and culinary plants *)
g) Alte plante industriale**) g) Alte plante industriale**)
0,11 0,97 1,52 143,84 200,82 743,22 366,33 315,06 10,90 135,20 63,64 16,36 1997,97
Other industrial plants **) Other industrial plants **)
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 44 45 FSS 2016 - General data at national level
7.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings without legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
Cartofi*) Cartofi*)
742,49 4989,57 4649,97 10866,50 18118,00 31534,98 16063,60 5924,25 1508,66 1005,30 1013,22 782,57 97199,11
Potatoes *) Potatoes *)
Sfeclă de zahăr**) Sfeclă de zahăr**)
1,47 12,97 18,91 128,28 431,04 1371,35 602,40 796,06 289,68 308,40 616,54 1156,52 5733,62
Sugar beet **) Sugar beet **)
Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**) Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**)
1,56 18,91 21,38 112,09 146,74 590,21 400,25 173,07 51,16 136,44 30,79 144,27 1826,87
Fodder roots and brasicas **) Fodder roots and brasicas **)
Legume, pepeni şi căpşuni*) Legume, pepeni şi căpşuni*)
Fresh vegetables, melons and strawberries *) Fresh vegetables, melons and strawberries *)
a) În câmp a) În câmp
Outdoor Outdoor
• Legume • Legume
163,18 1594,41 2312,49 4510,06 6447,97 12289,79 7001,71 3342,80 1062,30 596,75 521,13 420,20 40262,79
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
1,04 25,99 22,93 81,45 512,77 2117,52 2415,70 2129,67 346,88 432,04 233,80 473,83 8793,62
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
2,42 28,30 60,07 81,20 183,15 359,95 229,27 104,40 16,81 28,07 2,73 9,09 1105,46
Strawberries Strawberries
b) În grădini pentru comercializare b) În grădini pentru comercializare
Market gardening Market gardening
• Legume • Legume
75,12 754,31 840,80 1070,83 1394,96 2691,49 778,57 435,68 63,87 140,38 30,24 13,37 8289,62
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- 7,95 2,38 72,72 82,30 491,81 404,89 174,59 162,03 91,96 27,88 28,41 1546,92
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
0,28 12,25 35,00 15,00 12,71 67,24 47,95 29,45 0,40 2,42 - - 222,70
Strawberries Strawberries
c) În sere şi solarii c) În sere şi solarii
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
• Legume • Legume
79,09 447,11 251,80 396,67 564,50 833,27 226,40 62,59 10,77 12,76 7,43 0,72 2893,11
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
0,24 0,80 0,19 5,15 16,15 57,06 41,25 10,58 - 5,00 2,78 1,50 140,70
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
1,06 4,12 2,70 17,95 10,52 29,40 12,77 0,30 1,26 0,74 0,06 48,00 128,88
Strawberries Strawberries
Flori şi plante ornamentale**) Flori şi plante ornamentale**)
Flowers and ornamental plants **) Flowers and ornamental plants **)
a) În câmp a) În câmp
2,85 22,25 37,28 47,00 35,74 202,73 68,52 23,40 7,63 29,44 8,03 31,98 516,85
Outdoor Outdoor
b) În sere şi solarii b) În sere şi solarii
6,14 19,56 17,62 35,54 75,78 83,43 4,09 4,54 1,10 0,04 1,23 - 249,07
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
Plante de nutreţ recoltate verzi**) Plante de nutreţ recoltate verzi**)
Green fodder **) Green fodder **)
a) Anuale pentru fân şi masă verde a) Anuale pentru fân şi masă verde
32,02 680,10 774,62 2999,22 9003,65 28764,27 19724,37 10546,23 4336,53 4630,71 5554,58 8389,14 95435,44
Annual for hay and green weight Annual for hay and green weight
b) Porumb verde b) Porumb verde
0,60 44,68 49,28 196,58 609,54 2144,11 2203,19 2182,45 1835,40 2077,45 2010,76 1805,03 15159,07
Green maize Green maize
c) Leguminoase pentru nutreţ c) Leguminoase pentru nutreţ
150,58 3584,66 5485,39 15399,49 46365,64 134821,02 91149,04 46622,81 18390,08 17253,03 17889,76 23183,80 420295,30
Leguminous plants for fodder Leguminous plants for fodder
d) Alte plante pentru nutreţ d) Alte plante pentru nutreţ
43,28 848,48 1077,32 2731,59 7419,46 20625,00 15138,19 7094,36 3648,30 2978,22 3514,10 3230,17 68348,47
Other forage plants Other forage plants
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri,
pentru comercializare 0,48 18,78 16,76 58,69 136,30 326,04 244,71 201,53 119,64 32,95 12,78 128,56 1297,22 pentru comercializare
Seeds and seedlings Seeds and seedlings
Alte culturi în teren arabil Alte culturi în teren arabil
69,96 307,78 182,27 243,10 646,27 2110,60 1145,55 641,17 160,10 123,17 315,04 1094,24 7039,25
Other crops Other crops
Teren arabil în repaus Teren arabil în repaus
275,51 3197,32 4143,81 14311,55 34685,34 90352,53 57696,41 20904,83 3430,35 2207,74 3077,71 3157,81 237440,91
Fallow land Fallow land
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 46 47 FSS 2016 - General data at national level
7.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings without legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
GRĂDINI FAMILIALE GRĂDINI FAMILIALE
12661,33 30889,67 11652,95 21465,89 24967,39 28556,38 8890,97 2264,17 470,30 271,88 167,57 74,45 142332,95
KITCHEN GARDENS KITCHEN GARDENS
PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE
1458,83 14807,56 23320,84 89935,62 237188,84 668452,42 541070,81 290643,83 101881,99 96961,19 102356,82 122195,39 2290274,14
PASTURES AND MEADOWS PASTURES AND MEADOWS
Păşuni şi fâneţe Păşuni şi fâneţe
1420,98 14277,51 22013,43 84868,13 219438,60 605582,66 484709,04 257520,88 86076,62 82154,70 85334,76 103099,28 2046496,59
Pastures and meadows Pastures and meadows
Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate
27,50 401,28 1010,20 3843,16 11240,26 31457,20 25463,12 16624,82 7590,24 5437,46 6974,10 6060,16 116129,50
Rough grazings Rough grazings
Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie, Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie,
eligibile pentru subvenţii eligibile pentru subvenţii
10,35 128,77 297,21 1224,33 6509,98 31412,56 30898,65 16498,13 8215,13 9369,03 10047,96 13035,95 127648,05
Pastures and meadows no longer used Pastures and meadows no longer used
for production and eligible for subsidies for production and eligible for subsidies

CULTURI PERMANENTE CULTURI PERMANENTE


2239,12 19137,22 12400,73 25100,16 44706,67 77253,72 35548,16 14580,50 3412,15 2756,45 1961,73 1115,45 240212,06
PERMANENT CROPS PERMANENT CROPS
Plantaţii pomicole Plantaţii pomicole
Fruit plantations Fruit plantations
Pomi fructiferi Pomi fructiferi
Fruit trees Fruit trees
a) Meri a) Meri
115,97 1187,33 1386,49 3897,37 8228,50 16734,83 8677,98 3271,74 920,57 721,48 422,32 202,02 45766,60
Apple trees Apple trees
b) Peri b) Peri
11,08 82,60 80,46 301,51 596,02 1121,63 596,79 252,95 148,79 17,43 82,48 16,87 3308,61
Pear trees Pear trees
c) Pruni c) Pruni
215,07 1581,45 1798,21 5782,78 13186,83 24824,26 12943,17 3568,40 750,01 461,87 260,53 177,48 65550,06
Plum trees Plum trees
d) Caişi şi zarzări d) Caişi şi zarzări
14,97 96,12 38,47 91,65 167,39 317,36 203,40 131,44 21,60 32,86 68,53 21,38 1205,17
Apricot trees Apricot trees
e) Piersici şi nectarini e) Piersici şi nectarini
3,17 24,65 29,80 75,15 81,06 217,79 185,17 116,06 30,93 48,59 22,48 5,33 840,18
Peach and nectarine trees Peach and nectarine trees
f) Cireşi şi vişini f) Cireşi şi vişini
15,51 104,11 129,20 269,04 491,09 1293,33 754,14 318,75 113,24 32,94 83,59 48,01 3652,95
Cherry and sour cherry trees Cherry and sour cherry trees
g) Gutui g) Gutui
2,04 7,74 3,85 25,76 32,65 34,01 5,49 4,39 0,12 0,69 0,09 20,89 137,72
Quince trees Quince trees
h) Alţi pomi fructiferi h) Alţi pomi fructiferi
24,58 87,99 43,50 234,08 428,32 1099,85 428,09 153,92 84,47 20,69 15,88 76,74 2698,11
Other fruit trees Other fruit trees
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
Chestnut, nut, hazelnut trees and Chestnut, nut, hazelnut trees
other related species and other related species
a) Castani a) Castani
0,09 0,78 - 0,06 3,12 1,60 6,71 2,36 0,20 1,07 - 1,30 17,29
Chestnut trees Chestnut trees
b) Nuci şi aluni b) Nuci şi aluni
4,30 22,31 24,02 135,83 254,60 751,11 466,36 409,54 115,92 156,10 44,02 8,25 2392,36
Nut and hazelnut trees Nut and hazelnut trees
c) Alte specii de nucifere c) Alte specii de nucifere
2,01 0,28 1,92 3,34 9,96 7,50 20,69 1,12 0,10 - 0,76 - 47,68
Other nut tree species Other nut tree species
Alţi pomi Alţi pomi
1,00 12,15 20,90 19,06 10,98 82,35 18,99 11,17 0,10 0,01 9,12 - 185,83
Other fruit trees Other fruit trees
Arbuşti fructiferi Arbuşti fructiferi
0,84 9,31 4,47 22,84 119,86 164,95 62,07 183,15 51,00 3,25 0,90 9,74 632,38
Berry plantations Berry plantations
Plantaţii viticole pentru: Plantaţii viticole pentru:
Vineyards for: Vineyards for:
a) Struguri de vin a) Struguri de vin
Wine grapes Wine grapes
• vin de calitate • vin de calitate
71,42 1264,38 1318,88 2539,30 4021,47 5801,41 3153,33 2959,63 544,25 575,96 444,32 169,88 22864,23
quality wine quality wine
• alte tipuri de vin • alte tipuri de vin
1725,97 14429,60 7278,71 11035,17 16177,43 23087,13 7221,58 2741,68 458,01 547,90 414,64 183,75 85301,57
other wines other wines
b) Struguri de masă b) Struguri de masă
24,93 163,20 170,91 521,37 715,99 1294,13 547,61 265,74 112,48 93,55 63,03 39,89 4012,83
Table grapes Table grapes
Pepiniere Pepiniere
1,02 2,08 7,67 2,16 12,46 65,12 67,07 24,74 26,78 3,22 10,16 0,20 222,68
Nurseries Nurseries
Alte culturi permanente Alte culturi permanente
5,15 61,14 63,27 143,69 168,94 355,36 189,52 163,72 33,58 38,84 18,88 133,72 1375,81
Other permanent crops Other permanent crops
ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 48 49 FSS 2016 - General data at national level
7.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings with legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITH LEGAL PERSONALITY (number)
TEREN ARABIL TEREN ARABIL
ARABLE LAND ARABLE LAND
Cereale pentru boabe*) Cereale pentru boabe*)
Cereals for grains *) Cereals for grains *)
a) Grâu comun şi grâu spelt a) Grâu comun şi grâu spelt
1 16 28 75 160 465 610 525 257 443 888 5437 8905
Common wheat and spelt Common wheat and spelt
b) Grâu dur b) Grâu dur
- - - - - - 1 3 1 2 4 45 56
Durum wheat Durum wheat
c) Secară c) Secară
- - - 1 1 8 8 19 5 15 13 122 192
Rye Rye
d) Orz şi orzoaică d) Orz şi orzoaică
- 3 3 5 19 50 107 126 68 173 358 2949 3861
Barley and two-row barley Barley and two-row barley
e) Ovăz e) Ovăz
1 2 2 5 17 40 73 94 45 68 114 708 1169
Oats Oats
f) Porumb f) Porumb
20 169 108 187 313 773 862 729 307 461 836 4930 9695
Maize Maize
g) Orez g) Orez
- - - - - 1 - 1 - 1 1 17 21
Rice Rice
h) Alte cereale pentru boabe h) Alte cereale pentru boabe
- 2 - 6 7 17 38 50 26 55 91 687 979
Other cereals for grains Other cereals for grains
Plante leguminoase pentru boabe*) Plante leguminoase pentru boabe*)
Pulses *) Pulses *)
a) Mazăre boabe a) Mazăre boabe
- 3 - 1 2 4 10 12 11 40 97 1051 1231
Peas Peas
b) Fasole boabe b) Fasole boabe
1 3 2 3 1 11 8 16 5 9 19 133 211
Beans Beans
c) Lupin dulce c) Lupin dulce
- - - - - - - - 1 - 1 5 7
Sweet lupines Sweet lupines
d) Alte leguminoase pentru boabe d) Alte leguminoase pentru boabe
- - - - - 1 - 1 - 4 5 54 65
Other pulses Other pulses
Plante industriale Plante industriale
Industrial plants Industrial plants
a) In pentru fibră**) a) In pentru fibră**)
- - - - - - - - - - - - -
Flax **) Flax **)
b) Cânepă pentru fibră**) b) Cânepă pentru fibră**)
- - - - - - - - - - 1 5 6
Hamp **) Hamp **)
c) Hamei**) c) Hamei**)
- - - - - - 1 - - - - 5 6
Hops **) Hops **)
d) Tutun**) d) Tutun**)
- - - - - - 1 2 - 1 - 5 9
Tobacco **) Tobacco **)
e) Plante oleaginoase*) e) Plante oleaginoase*)
Oil seed crops *) Oil seed crops *)
• Floarea soarelui • Floarea soarelui
1 6 2 9 15 80 112 166 103 244 591 4555 5884
Sunflower Sunflower
• Rapiţă • Rapiţă
- 2 1 2 2 12 24 44 28 75 233 3177 3600
Rape Rape
• Soia boabe • Soia boabe
- - - - 2 15 21 22 29 57 114 1485 1745
Soya beans Soya beans
• In pentru ulei • In pentru ulei
- - - - - - - - - - 2 38 40
Linseed Linseed
• Alte culturi oleaginoase • Alte culturi oleaginoase
- - - 1 - - 1 1 1 1 3 77 85
Other oilseed crops Other oilseed crops
f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *) f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *)
- - 1 4 2 2 3 7 5 5 8 95 132
Medicinal, aromatic and culinary plants *) Medicinal, aromatic and culinary plants *)
g) Alte plante industriale**) g) Alte plante industriale**)
- 2 - - - 1 - 2 - 6 3 42 56
Other industrial plants **) Other industrial plants **)
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 50 51 FSS 2016 - General data at national level
7.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings with legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITH LEGAL PERSONALITY (number)
Cartofi*) Cartofi*)
39 84 44 52 78 170 178 167 51 52 64 221 1200
Potatoes *) Potatoes *)
Sfeclă de zahăr**) Sfeclă de zahăr**)
1 - 1 - 2 2 4 7 4 3 16 237 277
Sugar beet **) Sugar beet **)
Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**) Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**)
- 1 - - 1 8 5 3 - 3 4 26 51
Fodder roots and brasicas **) Fodder roots and brasicas **)
Legume, pepeni şi căpşuni*) Legume, pepeni şi căpşuni*)
Fresh vegetables, melons and strawberries *) Fresh vegetables, melons and strawberries *)
a) În câmp a) În câmp
Outdoor Outdoor
• Legume • Legume
37 65 23 33 43 96 112 100 32 63 56 192 852
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- - 1 1 1 9 18 16 8 12 20 140 226
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
1 - - 1 - 3 6 5 - 4 2 13 35
Strawberries Strawberries
b) În grădini pentru comercializare b) În grădini pentru comercializare
Market gardening Market gardening
• Legume • Legume
3 11 7 11 6 9 20 8 6 1 4 18 104
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- - - - - 1 4 - 1 2 2 15 25
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
- 1 - - 1 - 2 2 1 1 - 2 10
Strawberries Strawberries
c) În sere şi solarii c) În sere şi solarii
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
• Legume • Legume
3 6 8 9 21 26 18 22 12 8 9 17 159
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- - - - 1 - 3 1 - 1 1 3 10
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
1 - - - - - - - - - - 3 4
Strawberries Strawberries
Flori şi plante ornamentale**) Flori şi plante ornamentale**)
3 4 6 7 5 8 10 3 4 4 3 11 68
Flowers and ornamental plants **) Flowers and ornamental plants **)
a) În câmp a) În câmp
1 4 6 4 4 9 5 5 2 1 2 6 49
Outdoor Outdoor
b) În sere şi solarii b) În sere şi solarii
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
Plante de nutreţ recoltate verzi**) Plante de nutreţ recoltate verzi**)
Green fodder **) Green fodder **)
a) Anuale pentru fân şi masă verde a) Anuale pentru fân şi masă verde
7 29 17 28 45 90 109 106 50 69 82 568 1200
Annual for hay and green weight Annual for hay and green weight
b) Porumb verde b) Porumb verde
- 1 1 3 3 5 17 23 20 36 54 277 440
Green maize Green maize
c) Leguminoase pentru nutreţ c) Leguminoase pentru nutreţ
10 76 65 95 142 347 402 404 164 255 476 2597 5033
Leguminous plants for fodder Leguminous plants for fodder
d) Alte plante pentru nutreţ d) Alte plante pentru nutreţ
3 19 18 17 19 62 83 84 33 46 86 492 962
Other forage plants Other forage plants
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri,
pentru comercializare - - - - - 1 1 1 1 3 4 69 80 pentru comercializare
Seeds and seedlings Seeds and seedlings
Alte culturi în teren arabil Alte culturi în teren arabil
7 9 4 5 7 14 21 17 8 8 14 92 206
Other crops Other crops
Teren arabil în repaus Teren arabil în repaus
60 213 126 293 385 662 568 428 156 190 209 1043 4333
Fallow land Fallow land
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 52 53 FSS 2016 - General data at national level
7.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings with legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
EXPLOATAŢII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICĂ (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITH LEGAL PERSONALITY (number)
GRĂDINI FAMILIALE GRĂDINI FAMILIALE
- - - - - - - - - - - - -
KITCHEN GARDENS KITCHEN GARDENS
PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE
PASTURES AND MEADOWS PASTURES AND MEADOWS
Păşuni şi fâneţe Păşuni şi fâneţe
136 464 274 467 612 1193 1161 894 363 423 687 3742 10416
Pastures and meadows Pastures and meadows
Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate
1 4 9 17 17 29 47 51 30 22 45 233 505
Rough grazings Rough grazings
Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie, Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie,
eligibile pentru subvenţii eligibile pentru subvenţii
1 5 6 15 22 69 66 75 44 48 78 401 830
Pastures and meadows no longer used Pastures and meadows no longer used
for production and eligible for subsidies for production and eligible for subsidies

CULTURI PERMANENTE CULTURI PERMANENTE


PERMANENT CROPS PERMANENT CROPS
Plantaţii pomicole (livezi) Plantaţii pomicole
Fruit plantations (orchards) Fruit plantations
Pomi fructiferi Pomi fructiferi
Fruit trees Fruit trees
a) Meri a) Meri
20 63 38 48 74 139 125 120 50 69 81 226 1053
Apple trees Apple trees
b) Peri b) Peri
5 13 3 12 11 24 29 24 8 13 12 54 208
Pear trees Pear trees
c) Pruni c) Pruni
15 40 22 40 54 124 124 106 35 50 62 193 865
Plum trees Plum trees
d) Caişi şi zarzări d) Caişi şi zarzări
- 5 4 5 6 8 12 14 4 10 12 72 152
Apricot trees Apricot trees
e) Piersici şi nectarini e) Piersici şi nectarini
- 1 2 5 1 8 13 13 5 7 6 41 102
Peach and nectarine trees Peach and nectarine trees
f) Cireşi şi vişini f) Cireşi şi vişini
4 7 8 11 13 21 33 35 11 22 25 112 302
Cherry and sour cherry trees Cherry and sour cherry trees
g) Gutui g) Gutui
1 - - - 1 3 5 5 - 2 2 11 30
Quince trees Quince trees
h) Alţi pomi fructiferi h) Alţi pomi fructiferi
2 7 6 12 6 19 17 15 4 7 9 56 160
Other fruit trees Other fruit trees
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
Chestnut, nut, hazelnut trees and Chestnut, nut, hazelnut trees
other related species and other related species
a) Castani a) Castani
- - - - - - - - 1 - - 1 2
Chestnut trees Chestnut trees
b) Nuci şi aluni b) Nuci şi aluni
1 4 3 7 6 10 15 16 10 11 16 61 160
Nut and hazelnut trees Nut and hazelnut trees
c) Alte specii de nucifere c) Alte specii de nucifere
- - - - - - - 2 - - - 1 3
Other nut tree species Other nut tree species
Alţi pomi Alţi pomi
- 1 - 2 1 1 2 4 - 2 2 13 28
Other fruit trees Other fruit trees
Arbuşti fructiferi Arbuşti fructiferi
- - - 3 3 11 17 17 7 5 8 17 88
Berry plantations Berry plantations
Plantaţii viticole pentru: Plantaţii viticole pentru:
Vineyards for: Vineyards for:
a) Struguri de vin a) Struguri de vin
Wine grapes Wine grapes
• vin de calitate • vin de calitate
- 4 7 7 16 32 41 41 37 41 53 147 426
quality wine quality wine
• alte tipuri de vin • alte tipuri de vin
10 42 25 24 44 75 78 59 18 17 32 101 525
other wines other wines
b) Struguri de masă b) Struguri de masă
- 3 1 4 2 3 9 13 4 8 14 49 110
Table grapes Table grapes
Pepiniere Pepiniere
- 2 3 3 5 12 13 12 5 9 4 37 105
Nurseries Nurseries
Alte culturi permanente Alte culturi permanente
- 2 - 3 2 4 7 13 3 7 14 47 102
Other permanent crops Other permanent crops
ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 54 55 FSS 2016 - General data at national level
7.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings with legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
TEREN ARABIL TEREN ARABIL
10,46 115,78 146,43 478,27 1301,58 5713,29 10644,73 15451,70 11716,90 28027,32 85296,77 3401093,05 3559996,28
ARABLE LAND ARABLE LAND
Cereale pentru boabe*) Cereale pentru boabe*)
Cereals for grains *) Cereals for grains *)
a) Grâu comun şi grâu spelt a) Grâu comun şi grâu spelt
0,06 2,95 11,62 46,02 167,46 1043,40 2187,70 2906,89 2675,35 6710,19 23877,19 1102018,12 1141646,95
Common wheat and spelt Common wheat and spelt
b) Grâu dur b) Grâu dur
- - - - - - 3,00 11,73 25,29 10,74 50,98 4397,59 4499,33
Durum wheat Durum wheat
c) Secară c) Secară
- - - 0,65 1,30 13,86 9,80 77,52 9,11 46,05 84,05 2485,85 2728,19
Rye Rye
d) Orz şi orzoaică d) Orz şi orzoaică
- 0,61 1,33 2,92 14,06 74,74 225,94 409,73 293,54 1238,62 4470,92 231418,17 238150,58
Barley and two-row barley Barley and two-row barley
e) Ovăz e) Ovăz
0,06 0,28 0,68 2,37 16,05 41,80 104,47 148,33 117,97 270,67 594,14 13877,27 15174,09
Oats Oats
f) Porumb f) Porumb
1,20 27,61 32,95 101,20 292,04 1384,36 2590,98 3627,61 2621,07 5888,85 18167,40 645443,24 680178,51
Maize Maize
g) Orez g) Orez
- - - - - 0,86 - 3,00 - 24,71 9,50 11523,64 11561,71
Rice Rice
h) Alte cereale pentru boabe h) Alte cereale pentru boabe
- 0,32 - 2,80 5,30 21,27 67,10 158,85 150,75 353,37 981,03 28811,73 30552,52
Other cereals for grains Other cereals for grains
Plante leguminoase pentru boabe*) Plante leguminoase pentru boabe*)
Pulses *) Pulses *)
a) Mazăre boabe a) Mazăre boabe
- 0,47 - 0,10 2,00 0,53 18,08 33,58 23,62 206,42 491,86 28073,88 28850,54
Peas Peas
b) Fasole boabe b) Fasole boabe
0,01 0,14 0,20 0,55 0,05 6,31 4,15 16,08 5,18 22,90 63,18 1446,63 1565,38
Beans Beans
c) Lupin dulce c) Lupin dulce
- - - - - - - - 1,25 - 19,43 88,27 108,95
Sweet lupines Sweet lupines
d) Alte leguminoase pentru boabe d) Alte leguminoase pentru boabe
- - - - - 0,44 - 15,16 - 28,54 21,30 1809,56 1875,00
Other pulses Other pulses
Plante industriale Plante industriale
Industrial plants Industrial plants
a) In pentru fibră**) a) In pentru fibră**)
- - - - - - - - - - - - -
Flax **) Flax **)
b) Cânepă pentru fibră**) b) Cânepă pentru fibră**)
- - - - - - - - - - 40,59 572,06 612,65
Hamp **) Hamp **)
c) Hamei**) c) Hamei**)
- - - - - - 2,50 - - - - 239,79 242,29
Hops **) Hops **)
d) Tutun**) d) Tutun**)
- - - - - - 1,00 11,92 - 28,18 - 445,69 486,79
Tobacco **) Tobacco **)
e) Plante oleaginoase*) e) Plante oleaginoase*)
Oil seed crops *) Oil seed crops *)
• Floarea soarelui • Floarea soarelui
0,06 0,92 0,79 4,62 13,11 171,46 385,05 724,45 797,26 2906,27 11981,86 520814,32 537800,17
Sunflower Sunflower
• Rapiţă • Rapiţă
- 0,51 0,45 1,42 3,14 24,60 95,34 225,11 277,57 871,67 4266,86 383422,92 389189,59
Rape Rape
• Soia boabe • Soia boabe
- - - - 2,73 21,77 56,34 137,54 197,08 492,66 1209,94 109856,30 111974,36
Soya beans Soya beans
• In pentru ulei • In pentru ulei
- - - - - - - - - - 17,45 1998,51 2015,96
Linseed Linseed
• Alte culturi oleaginoase • Alte culturi oleaginoase
- - - 0,25 - - 0,45 0,50 1,62 5,00 48,11 3440,50 3496,43
Other oilseed crops Other oilseed crops
f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *) f) Plante medicinale, aromatice şi condimente *)
- - 0,30 2,44 1,50 5,26 8,80 10,31 28,51 68,92 115,22 4875,99 5117,25
Medicinal, aromatic and culinary plants *) Medicinal, aromatic and culinary plants *)
g) Alte plante industriale**) g) Alte plante industriale**)
- 0,45 - - - 2,64 - 18,18 - 73,93 34,44 1692,49 1822,13
Other industrial plants **) Other industrial plants **)
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 56 57 FSS 2016 - General data at national level
7.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings with legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
Cartofi*) Cartofi*)
1,76 8,00 7,44 12,44 21,99 85,86 122,81 178,54 89,58 195,08 587,56 4290,23 5601,29
Potatoes *) Potatoes *)
Sfeclă de zahăr**) Sfeclă de zahăr**)
0,05 - 0,03 - 1,88 2,93 2,66 44,14 12,71 19,44 202,25 17662,18 17948,27
Sugar beet **) Sugar beet **)
Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**) Rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ**)
- 0,05 - - 0,20 2,23 8,00 20,99 - 13,50 5,82 226,56 277,35
Fodder roots and brasicas **) Fodder roots and brasicas **)
Legume, pepeni şi căpşuni*) Legume, pepeni şi căpşuni*)
Fresh vegetables, melons and strawberries *) Fresh vegetables, melons and strawberries *)
a) În câmp a) În câmp
Outdoor Outdoor
• Legume • Legume
1,69 6,16 2,95 8,47 16,68 69,57 136,07 205,80 87,94 412,70 410,24 4148,73 5507,00
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- - 0,10 0,02 1,11 13,99 25,82 44,75 16,42 25,80 137,26 2016,02 2281,29
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
0,06 - - 0,70 - 0,93 8,95 3,48 - 8,74 4,35 18,60 45,81
Strawberries Strawberries
b) În grădini pentru comercializare b) În grădini pentru comercializare
Market gardening Market gardening
• Legume • Legume
0,19 1,31 1,63 3,34 2,89 3,86 37,69 18,47 60,14 2,73 1,90 286,20 420,35
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- - - - - 0,25 6,09 - 2,50 14,38 6,63 198,75 228,60
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
- 0,02 - - 0,20 - 5,03 1,90 0,30 4,00 - 2,82 14,27
Strawberries Strawberries
c) În sere şi solarii c) În sere şi solarii
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
• Legume • Legume
0,16 0,60 2,70 3,19 16,31 28,90 22,37 46,54 49,41 4,84 97,44 15,58 288,04
Vegetables Vegetables
• Pepeni verzi şi galbeni • Pepeni verzi şi galbeni
- - - - 0,50 - 3,83 1,00 - 2,00 1,00 79,38 87,71
Melons and watermelons Melons and watermelons
• Căpşuni • Căpşuni
0,06 - - - - - - - - - - 1,10 1,16
Strawberries Strawberries
Flori şi plante ornamentale**) Flori şi plante ornamentale**)
Flowers and ornamental plants **) Flowers and ornamental plants **)
a) În câmp a) În câmp
0,12 0,61 1,26 2,79 3,90 9,29 26,23 11,13 53,73 13,98 5,79 155,24 284,07
Outdoor Outdoor
b) În sere şi solarii b) În sere şi solarii
0,07 0,67 1,73 1,15 3,53 15,63 6,72 24,79 2,88 20,43 3,17 16,04 96,81
Under glass or protective cover Under glass or protective cover
Plante de nutreţ recoltate verzi**) Plante de nutreţ recoltate verzi**)
Green fodder **) Green fodder **)
a) Anuale pentru fân şi masă verde a) Anuale pentru fân şi masă verde
0,45 4,73 6,17 17,39 44,02 183,72 323,44 529,43 378,50 587,42 905,07 22537,83 25518,17
Annual for hay and green weight Annual for hay and green weight
b) Porumb verde b) Porumb verde
- 0,10 0,31 1,24 1,62 13,64 53,14 136,13 154,48 374,16 1026,07 19901,91 21662,80
Green maize Green maize
c) Leguminoase pentru nutreţ c) Leguminoase pentru nutreţ
0,46 14,44 22,25 53,77 147,68 572,85 1078,49 1524,93 1014,25 2278,12 6052,89 78939,19 91699,32
Leguminous plants for fodder Leguminous plants for fodder
d) Alte plante pentru nutreţ d) Alte plante pentru nutreţ
0,10 4,01 6,43 8,67 20,39 123,00 222,69 312,12 146,01 360,59 832,31 12914,05 14950,37
Other forage plants Other forage plants
Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri,
pentru comercializare - - - - - 1,10 3,00 1,05 17,91 74,70 127,34 5993,16 6218,26 pentru comercializare
Seeds and seedlings Seeds and seedlings
Alte culturi în teren arabil Alte culturi în teren arabil
0,34 0,94 1,51 1,56 6,93 8,08 65,64 34,38 40,44 82,55 208,77 5647,16 6098,30
Other crops Other crops
Teren arabil în repaus Teren arabil în repaus
3,56 39,88 43,60 198,20 493,01 1764,16 2725,36 3775,64 2364,53 4284,47 8135,46 127289,80 151117,67
Fallow land Fallow land
*)
Sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are included.
**)
Nu sunt incluse şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă.
Areas for seeds production are not included.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 58 59 FSS 2016 - General data at national level
7.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings with legal personality and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area, by categories of use of utilised agricultural area - continuation

Categorii de folosinţă Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare) Categorii de folosinţă
a suprafeţei agricole utilizate Size classes of utilised agricultural area (hectares) a suprafeţei agricole utilizate
TOTAL
Categories of use Sub 0,1 100 şi peste Categories of use
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
of utilised agricultural area Under 0.1 100 and over of utilised agricultural area
SUPRAFAŢA CULTIVATĂ (hectare)
CULTIVATED AREA (hectares)
GRĂDINI FAMILIALE GRĂDINI FAMILIALE
- - - - - - - - - - - - -
KITCHEN GARDENS KITCHEN GARDENS
PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE
7,79 82,64 97,79 303,54 755,07 3186,03 5937,33 9247,31 7395,69 14122,26 45194,00 1868817,61 1955147,06
PASTURES AND MEADOWS PASTURES AND MEADOWS
Păşuni şi fâneţe Păşuni şi fâneţe
7,64 80,99 91,98 284,00 708,50 2978,26 5419,89 8218,25 6241,66 12404,92 39345,94 1602784,55 1678566,58
Pastures and meadows Pastures and meadows
Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate
0,08 0,78 3,28 10,54 20,70 60,46 231,30 452,26 420,20 531,24 1986,78 144990,66 148708,28
Rough grazings Rough grazings
Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie, Păşuni şi fâneţe neutilizate pentru producţie,
eligibile pentru subvenţii eligibile pentru subvenţii
0,07 0,87 2,53 9,00 25,87 147,31 286,14 576,80 733,83 1186,10 3861,28 121042,40 127872,20
Pastures and meadows no longer used Pastures and meadows no longer used
for production and eligible for subsidies for production and eligible for subsidies

CULTURI PERMANENTE CULTURI PERMANENTE


2,47 20,72 21,12 55,22 139,16 463,32 986,81 1957,48 1682,94 3222,48 6018,84 46565,50 61136,06
PERMANENT CROPS PERMANENT CROPS
Plantaţii pomicole Plantaţii pomicole
Fruit plantations Fruit plantations
Pomi fructiferi Pomi fructiferi
Fruit trees Fruit trees
a) Meri a) Meri
0,96 7,09 7,76 17,22 42,45 161,13 260,27 479,57 379,61 825,11 1188,73 5951,78 9321,68
Apple trees Apple trees
b) Peri b) Peri
0,11 0,76 0,24 1,54 0,87 5,83 14,85 22,09 10,93 24,07 29,67 166,89 277,85
Pear trees Pear trees
c) Pruni c) Pruni
0,48 4,31 3,34 11,77 31,55 97,65 157,71 262,21 106,12 348,48 842,78 3058,84 4925,24
Plum trees Plum trees
d) Caişi şi zarzări d) Caişi şi zarzări
- 0,15 0,59 0,28 2,56 1,71 9,57 29,22 8,01 59,51 63,85 1443,78 1619,23
Apricot trees Apricot trees
e) Piersici şi nectarini e) Piersici şi nectarini
- 0,08 0,51 1,55 1,31 2,03 22,85 57,78 30,60 78,57 62,59 952,53 1210,40
Peach and nectarine trees Peach and nectarine trees
f) Cireşi şi vişini f) Cireşi şi vişini
0,18 0,25 1,67 1,09 3,97 3,89 50,46 93,47 60,34 180,68 397,23 2185,22 2978,45
Cherry and sour cherry trees Cherry and sour cherry trees
g) Gutui g) Gutui
0,04 - - - 0,01 3,14 0,20 0,92 - 0,30 2,25 57,09 63,95
Quince trees Quince trees
h) Alţi pomi fructiferi h) Alţi pomi fructiferi
0,14 0,98 0,49 3,15 2,29 8,06 16,74 12,20 10,18 5,50 133,08 869,92 1062,73
Other fruit trees Other fruit trees
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite
Chestnut, nut, hazelnut trees and Chestnut, nut, hazelnut trees
other related species and other related species
a) Castani a) Castani
- - - - - - - - 1,50 - - 0,30 1,80
Chestnut trees Chestnut trees
b) Nuci şi aluni b) Nuci şi aluni
0,01 0,26 0,13 1,73 3,70 11,52 33,69 42,24 46,88 61,24 127,71 1569,03 1898,14
Nut and hazelnut trees Nut and hazelnut trees
c) Alte specii de nucifere c) Alte specii de nucifere
- - - - - - - 15,24 - - - 31,63 46,87
Other nut tree species Other nut tree species
Alţi pomi Alţi pomi
- 0,10 - 0,88 0,12 3,00 1,15 12,06 - 34,24 16,53 108,25 176,33
Other fruit trees Other fruit trees
Arbuşti fructiferi Arbuşti fructiferi
- - - 1,17 1,65 29,78 72,26 99,97 109,14 59,16 34,61 86,88 494,62
Berry plantations Berry plantations
Plantaţii viticole pentru: Plantaţii viticole pentru:
Vineyards for: Vineyards for:
a) Struguri de vin a) Struguri de vin
Wine grapes Wine grapes
• vin de calitate • vin de calitate
- 0,55 2,10 3,91 17,37 52,12 185,47 404,47 736,45 1046,27 2364,22 21450,74 26263,67
quality wine quality wine
• alte tipuri de vin • alte tipuri de vin
0,55 5,15 3,03 7,15 23,78 45,78 73,39 180,31 74,11 133,39 342,41 2920,51 3809,56
other wines other wines
b) Struguri de masă b) Struguri de masă
- 0,53 0,19 1,01 1,77 1,14 7,32 48,84 11,03 98,69 158,29 744,54 1073,35
Table grapes Table grapes
Pepiniere Pepiniere
- 0,45 1,07 2,14 5,38 30,46 58,38 110,97 36,05 133,33 82,35 1218,64 1679,22
Nurseries Nurseries
Alte culturi permanente Alte culturi permanente
- 0,06 - 0,63 0,38 6,08 22,50 85,92 61,99 133,94 172,54 3748,93 4232,97
Other permanent crops Other permanent crops
ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 60 61 FSS 2016 - General data at national level
8 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cu ciupercării şi culturi energetice,
după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings and area with mushrooms and energy crops,
by legal status of agricultural holdings
număr
number

Statutul juridic al exploataţiilor agricole Ciupercării Culturi energetice


Legal status of agricultural holdings Mushrooms Energy crops

EXPLOATAŢII AGRICOLE
AGRICULTURAL HOLDINGS

Exploataţii agricole fără personalitate juridică


37 801
Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale


37 797
Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale


- 4
Authorised natural persons, individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică


36 22
Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome
- -
Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole


- 3
Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat


35 17
Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat


- -
Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, unităţi şcolare cu profil agricol (licee)


- 1
Institutes/ research stations, agricultural school units (high schools)

Primării
- -
Townhalls

Alte instituţii publice


1 -
Other public institutions

Unităţi cooperatiste
- -
Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)


- 1
Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 73 823

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


FSS 2016 - General data at national level 62
8 - Exploataţii agricole şi suprafaţa cu ciupercării şi culturi energetice,
după statutul juridic al exploataţiilor agricole - continuare
Agricultural holdings and area with mushrooms and energy crops,
by legal status of agricultural holdings - continuation

Ciupercării Culturi energetice


Statutul juridic al exploataţiilor agricole (metri pătraţi) (hectare)
Legal status of agricultural holdings Mushrooms Energy crops
(square meters) (hectares)

SUPRAFAŢĂ
AREA

Exploataţii agricole fără personalitate juridică


1204 740,73
Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale


1204 729,27
Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale


- 11,46
Authorised natural persons, individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică


104383 2963,41
Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome
- -
Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole


- 148,79
Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat


104338 2810,12
Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat


- -
Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, unităţi şcolare cu profil agricol (licee)


- 2,00
Institutes/ research stations, agricultural school units (high schools)

Primării
- -
Townhalls

Alte instituţii publice


45 -
Other public institutions

Unităţi cooperatiste
- -
Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)


- 2,50
Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 105587 3704,14

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


63 FSS 2016 - General data at national level
GESTIONAREA
SOLULUI
ŞI A
GUNOIULUI
DE GRAJD
SOIL
AND
MANURE
MANAGEMENT
9 - Exploataţii agricole cu teren arabil şi suprafaţa de teren arabil pe care au fost aplicate practici de gestionare a solului, după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings with arable land and the area of arable land on which were applied soil practices, by legal status of agricultural holdings

Metode de cultivare a terenului arabil Acoperirea terenului arabil


Tillage methods on outdoor arable land Soil cover on outdoor arable land
Teren Zone
Cultură arabil de interes
Cultură
Statutul juridic al exploataţiilor agricole protectoare/ Resturi cu plante ecologic Statutul juridic al exploataţiilor agricole
Arătură Arătură Fără normală Teren
Legal status of agricultural holdings Cultură de plante perene Ecological Legal status of agricultural holdings
convenţională de conservare arătură de iarnă neacoperit
intermediară de cultură Arable focus
Conventional Conservation No Normal Bare
Cover crop/ Plant land areas
tillage tillage tillage winter soil
Intermediate residues covered
crop
crop by perennial
plants
EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS (number)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
2130026 44615 525052 621542 53741 474713 1483451 484917 97
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


2116990 44082 520070 615976 53542 471254 1473935 478356 62
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
13036 533 4982 5566 199 3459 9516 6561 35
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


11344 825 4974 6604 572 2670 8331 4378 239
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


21 1 12 10 1 2 18 12 -
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


690 42 261 511 31 138 496 289 23
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
7209 634 3060 4992 381 1546 5386 2869 213
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
11 2 6 7 1 2 8 3 -
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
115 7 50 69 12 28 72 43 3
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
141 10 181 31 10 63 152 84 -
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


46 4 19 10 5 4 41 20 -
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


9 - 5 3 - 2 8 3 -
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
3102 125 1380 971 131 885 2150 1055 -
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 2141370 45440 530026 628146 54313 477383 1491782 489295 336 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 66 67 FSS 2016 - General data at national level
9 - Exploataţii agricole cu teren arabil şi suprafaţa de teren arabil pe care au fost aplicate practici de gestionare a solului, după statutul juridic al exploataţiilor agricole - continuare
Agricultural holdings with arable land and the area of arable land on which were applied soil practices, by legal status of agricultural holdings - continuation

Metode de cultivare a terenului arabil Acoperirea terenului arabil


Tillage methods on outdoor arable land Soil cover on outdoor arable land
Teren Zone
Cultură arabil de interes
Cultură
Statutul juridic al exploataţiilor agricole protectoare/ Resturi cu plante ecologic Statutul juridic al exploataţiilor agricole
Arătură Arătură Fără normală Teren
Legal status of agricultural holdings Cultură de plante perene Ecological Legal status of agricultural holdings
convenţională de conservare arătură de iarnă neacoperit
intermediară de cultură Arable focus
Conventional Conservation No Normal Bare
Cover crop/ Plant land areas
tillage tillage tillage winter soil
Intermediate residues covered
crop
crop by perennial
plants
SUPRAFAŢA DE TEREN ARABIL (hectare)
AREA OF ARABLE LAND (hectares)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
3055062,31 74217,78 535359,83 1026942,38 61764,55 488906,22 1512059,55 442518,26 1618,50
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


2606623,43 56243,78 504402,80 825389,32 58047,68 450572,88 1324516,63 416460,15 279,20
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
448438,88 17974,00 30957,03 201553,06 3716,87 38333,34 187542,92 26058,11 1339,30
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


2851123,37 143120,37 202622,92 1380318,12 52740,78 321576,61 1081443,13 88875,43 32388,89
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


5270,63 14,81 710,82 1076,64 14,81 186,15 3152,60 861,90 -
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


282205,17 5462,33 18692,84 134512,43 6348,76 26948,77 108860,06 9583,79 3119,79
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
2512320,19 136434,41 168888,64 1223312,04 43440,09 285822,30 945084,22 70886,16 29159,34
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
1010,43 22,30 37,61 538,10 17,22 338,00 147,84 24,36 -
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
29434,48 418,00 1765,62 14852,86 1931,29 3363,49 7246,87 2237,74 109,76
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
3974,26 156,90 6272,40 816,18 429,34 1757,15 5883,79 1907,93 -
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


1243,77 33,07 213,90 350,44 34,49 51,76 873,91 195,46 -
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


511,46 - 879,73 44,04 - 21,21 1244,56 81,38 -
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
15152,98 578,55 5161,36 4815,39 524,78 3087,78 8949,28 3096,71 -
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 5906185,68 217338,15 737982,75 2407260,50 114505,33 810482,83 2593502,68 531393,69 34007,39 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 68 69 FSS 2016 - General data at national level
10 - Exploataţii agricole cu teren arabil inclus în rotaţia culturilor, după ponderea acestuia în rotaţia culturilor,
după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings with arable land included in crop rotation, by its share in crop rotation,
by legal status of agricultural holdings
număr
number
TOTAL Pondere din teren arabil inclusă în rotaţia culturilor (%)
exploataţii agricole Share of arable land included in crop rotation (%)
cu teren arabil
Statutul juridic al exploataţiilor agricole
inclus în rotaţia culturilor
Legal status of agricultural holdings
TOTAL agricultural holdings Sub 25
with arable land 25 - 50 50 - 75 75 - 100*)
Under 25
included in crop rotation

EXPLOATAŢII AGRICOLE
AGRICULTURAL HOLDINGS

Exploataţii agricole fără personalitate juridică


2357947 67252 1386376 428342 475977
Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale


2344348 66834 1379157 426211 472146
Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale
13599 418 7219 2131 3831
Authorised natural persons,
individual companies,
family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică


17710 213 837 11674 4986
Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome
33 1 1 24 7
Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole


839 9 52 437 341
Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale
cu capital majoritar privat
10852 128 492 6427 3805
Commercial companies
with private majority capital

Societăţi comerciale
cu capital majoritar de stat
30 - 1 25 4
Commercial companies
with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
143 1 7 81 54
Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools)

Primării
373 4 7 337 25
Townhalls

Alte instituţii publice


105 1 3 85 16
Other public institutions

Unităţi cooperatiste
15 - 2 11 2
Co-operative units

Alte tipuri
(fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
5320 69 272 4247 732
Other types
(foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 2375657 67465 1387213 440016 480963

*)
Intervalul este închis şi la dreapta (inclusiv egal cu 100).
Interval also closed at the right of the range (included equal to 100).

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


FSS 2016 - General data at national level 70
11 - Exploataţii agricole cu suprafaţă agricolă utilizată, după ponderea tehnicilor de aplicare a gunoiului de grajd
Agricultural holdings with utilised agricultural area, by weight of manure application techniques
număr
number

Gunoi de grajd aplicat (%)


Manure application (%)
Tehnici de aplicare a gunoiului de grajd
Manure application techniques
Sub 25
25 - 50 50 - 75 75 - 100 100 TOTAL
Under 25

EXPLOATAŢII AGRICOLE
AGRICULTURAL HOLDINGS

Împrăştiere
45118 42694 71914 55293 444054 659073
Spread

Fără încorporare
28018 28906 52056 45063 364330 518373
No incorporation

Încorporare în termen de 4 ore


6843 4678 6360 2839 19962 40682
Incorporation within 4 hours

Încorporare după 4 ore


10257 9110 13498 7391 59762 100018
Incorporation after 4 hours

Împrăştiere în fâşii
221 25 105 14 626 991
Brandspread

Rampă orizontală cu furtunuri


131 14 67 5 476 693
Trailing hose

Rampă orizontală
cu duze de stropire la înălţime mică 90 11 38 9 150 298
Trailing shoe

Injectare
1012 364 374 189 1431 3370
Injection

De suprafaţă/ brazdă deschisă


710 119 227 101 684 1841
Shallow/ open slot

De adâncime/ brazdă închisă


302 245 147 88 747 1529
Deep/ closed slot

TOTAL 46351 43083 72393 55496 446111 663434

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


71 FSS 2016 - General data at national level
12 - Exploataţii agricole care au avut intrări/ ieşiri de gunoi de grajd în/ din exploataţia agricolă,
după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings that developed manure input/ output inside/ outside the agricultural holding,
by legal status of agricultural holdings
număr
number

Gunoi de grajd intrat Gunoi de grajd produs şi ieşit


Statutul juridic al exploataţiilor agricole în exploataţia agricolă din exploataţia agricolă
Legal status of agricultural holdings Input manure Manure produced and exported
outside the agricultural holding from the agricultural holding

EXPLOATAŢII AGRICOLE
AGRICULTURAL HOLDINGS

Exploataţii agricole fără personalitate juridică


71230 76444
Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale


69908 75756
Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale
1322 688
Authorised natural persons,
individual companies,
family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică


187 342
Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome
1 -
Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole


12 19
Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale
cu capital majoritar privat
135 182
Commercial companies
with private majority capital

Societăţi comerciale
cu capital majoritar de stat
- 1
Commercial companies
with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
5 -
Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools)

Primării
1 6
Townhalls

Alte instituţii publice


2 -
Other public institutions

Unităţi cooperatiste
- -
Co-operative units

Alte tipuri
(fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
31 134
Other types
(foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 71417 76786

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


FSS 2016 - General data at national level 72
IRIGAŢII
IRRIGATIONS
13 - Exploataţii agricole şi suprafaţa amenajată pentru irigat, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings and irrigable area, by size classes of utilised agricultural area, by legal status of agricultural holdings

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)
Statutul juridic al exploataţiilor agricole Statutul juridic al exploataţiilor agricole
TOTAL
Legal status of agricultural holdings Legal status of agricultural holdings
Sub 0,1 100 şi peste
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 100 and over

EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)


AGRICULTURAL HOLDINGS (number)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
255432 81799 7091 6443 4907 3543 782 257 57 68 40 37 360456
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


255035 81573 7055 6362 4872 3469 752 239 48 49 28 8 359490
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
397 226 36 81 35 74 30 18 9 19 12 29 966
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


15 21 23 26 49 56 35 41 23 33 80 401 803
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


- - - - - - 1 - - - - 2 3
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


- - - 1 3 3 4 - - 1 2 19 33
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
7 7 11 15 37 42 26 38 21 30 77 375 686
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- - - - 1 1 - - - - - - 2
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
- - - 1 - - 1 2 1 2 1 4 12
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
- - - 1 1 1 - - - - - - 3
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


- 2 - 1 2 - 1 1 - - - - 7
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


- - 1 - - - - - - - - - 1
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
8 12 11 7 5 9 2 - 1 - - 1 56
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 255447 81820 7114 6469 4956 3599 817 298 80 101 120 438 361259 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 74 75 FSS 2016 - General data at national level
13 - Exploataţii agricole şi suprafaţa amenajată pentru irigat, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole - continuare
Agricultural holdings and irrigable area, by size classes of utilised agricultural area, by legal status of agricultural holdings - continuation

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)
Statutul juridic al exploataţiilor agricole Statutul juridic al exploataţiilor agricole
TOTAL
Legal status of agricultural holdings Legal status of agricultural holdings
Sub 0,1 100 şi peste
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 100 and over

SUPRAFAŢA AMENAJATĂ PENTRU IRIGAT (hectare)


IRRIGABLE AREA (hectares)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
11098,46 10871,73 2648,92 4203,71 6470,41 10244,01 5000,54 3414,78 1350,87 2334,17 2882,02 10051,17 70570,79
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


11079,18 10838,32 2635,74 4137,96 6426,30 10007,32 4755,61 3196,68 1151,70 1662,77 2014,35 1728,16 59634,09
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
19,28 33,41 13,18 65,75 44,11 236,69 244,93 218,10 199,17 671,40 867,67 8323,01 10936,70
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


0,78 3,23 8,37 16,27 61,44 179,36 247,42 574,58 566,84 1285,75 5665,24 255489,22 264098,50
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


- - - - - - 6,30 - - - - 610,00 616,30
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


- - - 0,86 3,15 11,70 32,30 - - 37,70 111,95 9794,63 9992,29
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
0,36 1,36 4,33 9,25 47,40 129,43 186,03 535,45 512,20 1164,70 5503,29 239733,11 247826,91
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- - - - 1,00 2,76 - - - - - - 3,76
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
- - - 0,60 - - 6,33 29,13 29,64 83,35 50,00 5029,48 5228,53
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
- - - 0,50 1,50 4,62 - - - - - - 6,62
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


- 0,30 - 0,54 2,04 - 5,46 10,00 - - - - 18,34
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


- - 0,45 - - - - - - - - - 0,45
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
0,42 1,57 3,59 4,52 6,35 30,85 11,00 - 25,00 - - 322,00 405,30
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 11099,24 10874,96 2657,29 4219,98 6531,85 10423,37 5247,96 3989,36 1917,71 3619,92 8547,26 265540,39 334669,29 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 76 77 FSS 2016 - General data at national level
14 - Exploataţii agricole şi suprafaţa efectiv irigată cel puţin o dată în anul agricol 2015 - 2016, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Agricultural holdings and irrigated area at least once in crop year 2015 - 2016, by size classes of utilised agricultural area, by legal status of agricultural holdings

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)
Statutul juridic al exploataţiilor agricole Statutul juridic al exploataţiilor agricole
TOTAL
Legal status of agricultural holdings Legal status of agricultural holdings
Sub 0,1 100 şi peste
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 100 and over

EXPLOATAŢII AGRICOLE (număr)


AGRICULTURAL HOLDINGS (number)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
255358 81717 7049 5536 4197 2899 544 159 37 65 33 34 357628
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


254961 81491 7013 5455 4162 2825 514 147 29 46 26 7 356676
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
397 226 36 81 35 74 30 12 8 19 7 27 952
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual company, family company

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


15 21 23 26 49 50 34 41 21 32 78 375 765
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


- - - - - - 1 - - - - 1 2
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


- - - 1 3 3 4 - - 1 2 16 30
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
7 7 11 15 37 40 25 38 19 30 75 353 657
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- - - - 1 1 - - - - - - 2
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
- - - 1 - - 1 2 1 1 1 4 11
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
- - - 1 1 1 - - - - - - 3
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


- 2 - 1 2 - 1 1 - - - - 7
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


- - 1 - - - - - - - - - 1
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
8 12 11 7 5 5 2 - 1 - - 1 52
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 255373 81738 7072 5562 4246 2949 578 200 58 97 111 409 358393 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 78 79 FSS 2016 - General data at national level
14 - Exploataţii agricole şi suprafaţa efectiv irigată cel puţin o dată în anul agricol 2015 - 2016, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole - continuare
Agricultural holdings and irrigated area at least once in crop year 2015 - 2016, by size classes of utilised agricultural area, by legal status of agricultural holdings - continuation

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Size classes of utilised agricultural area (hectares)
Statutul juridic al exploataţiilor agricole Statutul juridic al exploataţiilor agricole
TOTAL
Legal status of agricultural holdings Legal status of agricultural holdings
Sub 0,1 100 şi peste
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 100 and over

SUPRAFAŢA IRIGATĂ CEL PUŢIN O DATĂ ÎN ANUL AGRICOL 2015 - 2016 (hectare)
IRRIGATED AREA AT LEAST ONCE IN AGRARIAN YEAR 2015 - 2016 (hectares)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
11057,10 10800,66 2573,29 3477,71 5084,27 7669,38 2658,35 1632,25 638,33 2053,30 1823,60 6617,32 56085,56
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


11037,82 10767,91 2560,74 3415,44 5041,76 7435,54 2428,54 1477,15 485,16 1493,76 1601,51 873,20 48618,53
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi familiale întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
19,28 32,75 12,55 62,27 42,51 233,84 229,81 155,10 153,17 559,54 222,09 5744,12 7467,03
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, family companies individual companies, family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


0,78 3,18 8,37 15,75 61,44 155,00 235,92 539,40 450,74 1081,44 4061,25 177289,93 183903,20
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


- - - - - - 6,30 - - - - 50,00 56,30
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


- - - 0,86 3,15 11,70 32,30 - - 37,70 54,50 5052,13 5192,34
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale cu capital majoritar privat Societăţi comerciale cu capital majoritar privat
0,36 1,36 4,33 8,73 47,40 121,33 179,86 500,27 399,40 1028,74 4000,75 168707,78 175000,31
Commercial companies with private majority capital Commercial companies with private majority capital

Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat Societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- - - - 1,00 2,76 - - - - - - 3,76
Commercial companies with state majority capital Commercial companies with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
- - - 0,60 - - 1,00 29,13 26,34 15,00 6,00 3158,02 3236,09
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
- - - 0,50 1,50 4,62 - - - - - - 6,62
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


- 0,30 - 0,54 2,04 - 5,46 10,00 - - - - 18,34
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


- - 0,45 - - - - - - - - - 0,45
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
0,42 1,52 3,59 4,52 6,35 14,59 11,00 - 25,00 - - 322,00 388,99
Other types (foundations, religious units, schools etc.) Other types (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 11057,88 10803,84 2581,66 3493,46 5145,71 7824,38 2894,27 2171,65 1089,07 3134,74 5884,85 183907,25 239988,76 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 80 81 FSS 2016 - General data at national level
15 - Exploataţii agricole care au aplicat diferite metode de irigare, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings which employed different irrigation methods, by size classes of utilised agricultural area
număr
number

Metode de irigare utilizate


Irrigation methods employed
Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Size classes of utilised agricultural area
Irigare de suprafaţă Irigare prin aspersiune Irigare prin picurare
Surface irrigation Sprinkler irrigation Drop irrigation

EXPLOATAŢII AGRICOLE
AGRICULTURAL HOLDINGS

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate


(hectare)
Size classes of utilised agricultural area
(hectares)

Sub 0,1
58633 6495 8328
Under 0.1

0,1 - 0,3 48919 7911 10845

0,3 - 0,5 17339 4545 4233

0,5 - 1 33299 6844 8435

1-2 39564 11246 10116

2-5 52047 12246 13423

5 - 10 12521 3494 3403

10 - 20 2164 914 927

20 - 30 508 186 167

30 - 50 230 186 134

50 - 100 132 127 81

100 şi peste
114 487 73
100 and over

TOTAL 265470 54681 60165

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


FSS 2016 - General data at national level 82
16 - Exploataţii agricole cu suprafaţă agricolă irigată, după sursa de apă utilizată,
pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings with irrigated agricultural area, by source of irrigation water used,
by size classes of utilised agricultural area
număr
number

Sursa apei pentru irigare utilizată în exploataţia agricolă


Source of irrigation water used on the agricultural holding

Ape
de suprafaţă Ape
din afara din afara
Ape exploataţiei exploataţiei
Ape de suprafaţă agricole, agricole,
Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate subterane ale din lacuri, din reţele
Size classes of utilised agricultural area Alte surse
ale exploataţiei râuri comune
de apă
exploataţiei agricole sau cursuri de
Other
agricole Surface water de apă aprovizionare
water sources
On-farm of the Off-farm cu apă
ground water agricultural surface Off-farm water
holding water from commun
from lakes, water supply
rivers and networks
watercourses

EXPLOATAŢII AGRICOLE
AGRICULTURAL HOLDINGS

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate


(hectare)
Size classes of utilised agricultural area
(hectares)

Sub 0,1
54546 832 2073 13060 991
Under 0.1

0,1 - 0,3 52268 681 1129 9958 1049

0,3 - 0,5 19009 355 1073 3897 911

0,5 - 1 36161 792 2022 6973 1744

1-2 44251 1114 2620 8963 2301

2-5 60254 1166 2679 8225 2504

5 - 10 14718 414 929 2093 592

10 - 20 2669 105 304 733 102

20 - 30 578 10 63 171 19

30 - 50 295 22 49 104 56

50 - 100 132 5 13 81 70

100 şi peste
168 31 124 309 22
100 and over

TOTAL 285049 5527 13078 54567 10361

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional


83 FSS 2016 - General data at national level
EFECTIVE
DE
ANIMALE
LIVESTOCK
17 - Efective de animale pe principalele specii, exprimate în unitate vită mare, după statutul juridic al exploataţiilor agricole
Livestock by main species, expressed in livestock units, by legal status of agricultural holdings
UVM
LSU

Efective de animale, pe principalele specii


Livestock, by main species

Cabaline Iepuri
Statutul juridic al exploataţiilor agricole (inclusiv măgari, de casă Statutul juridic al exploataţiilor agricole
Legal status of agricultural holdings asini şi catâri) (femele pentru Legal status of agricultural holdings
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări
Equidae reproducere) TOTAL
Bovines Sheep Goats Pigs Poultry
(mules Rabbits
and donkeys (breeding
included) females)

Exploataţii agricole fără personalitate juridică Exploataţii agricole fără personalitate juridică
1450006,800 885781,900 135275,500 537083,994 616810,913 286979,200 4859,300 3916797,607
Agricultural holdings without legal personality Agricultural holdings without legal personality

Exploataţii agricole individuale Exploataţii agricole individuale


1378693,600 849685,300 130572,300 526301,837 612453,260 282928,800 4808,620 3785443,717
Individual agricultural holdings Individual agricultural holdings

Persoane fizice autorizate, Persoane fizice autorizate,


întreprinderi individuale, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale întreprinderi familiale
71313,200 36096,600 4703,200 10782,157 4357,653 4050,400 50,680 131353,890
Authorised natural persons, Authorised natural persons,
individual companies, individual companies,
family companies family companies

Exploataţii agricole cu personalitate juridică Exploataţii agricole cu personalitate juridică


134783,200 24871,700 2003,700 454622,212 292028,689 3669,600 4,900 911984,001
Agricultural holdings with legal personality Agricultural holdings with legal personality

Regii autonome Regii autonome


90,600 - - - 338,000 2169,600 - 2598,200
Autonomous administrations Autonomous administrations

Societăţi/ asociaţii agricole Societăţi/ asociaţii agricole


9074,500 3025,700 274,300 12670,234 2079,992 277,600 0,800 27403,126
Companies/ agricultural associations Companies/ agricultural associations

Societăţi comerciale Societăţi comerciale


cu capital majoritar privat cu capital majoritar privat
117289,700 19041,700 1381,000 440442,870 288949,349 960,000 1,180 868065,799
Commercial companies Commercial companies
with private majority capital with private majority capital

Societăţi comerciale Societăţi comerciale


cu capital majoritar de stat cu capital majoritar de stat
3,000 11,400 3,900 - - 0,800 - 19,100
Commercial companies Commercial companies
with state majority capital with state majority capital

Institute/ staţiuni de cercetare, Institute/ staţiuni de cercetare,


unităţi şcolare cu profil agricol (licee) unităţi şcolare cu profil agricol (licee)
2457,000 1076,800 98,700 376,146 193,316 28,000 0,200 4230,162
Institutes/ research stations, Institutes/ research stations,
agricultural school units (high schools) agricultural school units (high schools)

Primării Primării
751,200 18,000 18,900 6,543 - 37,600 - 832,243
Townhalls Townhalls

Alte instituţii publice Alte instituţii publice


785,200 57,800 - 526,939 5,047 79,200 0,200 1454,386
Other public institutions Other public institutions

Unităţi cooperatiste Unităţi cooperatiste


148,700 86,500 54,400 - 0,140 - - 289,740
Co-operative units Co-operative units

Alte tipuri Alte tipuri


(fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.) (fundaţii, aşezăminte religioase, şcoli etc.)
4183,300 1553,800 172,500 599,480 462,845 116,800 2,520 7091,245
Other types Other types
(foundations, religious units, schools etc.) (foundations, religious units, schools etc.)

TOTAL 1584790,000 910653,600 137279,200 991706,206 908839,602 290648,800 4864,200 4828781,608 TOTAL

UVM (Unitatea Vită Mare) - unitate de măsură standard care permite agregarea diferitelor specii şi categorii de efective de animale în scopul comparării lor.
Coeficienţii UVM se definesc pe baza cerinţelor de hrană ale fiecărei specii şi categorii de animale.
LSU (Livestock Unit) - standard unit of measure which allows the aggregation of different animal species and categories for the purpose of their comparing. LSU is defined on the
basis of food needs of each animal species and categories.

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 86 87 FSS 2016 - General data at national level
18 - Exploataţii agricole cu efective de animale şi efectivele de animale pe specii, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings with livestock and the livestock by species, by size classes of utilised agricultural area

Specii de animale
Livestock species
Clase de mărime Iepuri Clase de mărime
Cabaline
a suprafeţei agricole utilizate de casă a suprafeţei agricole utilizate
(inclusiv măgari,
Size classes (femele pentru Size classes
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări asini şi catâri) Familii de albine
of utilised agricultural area reproducere) of utilised agricultural area
Bovines Sheep Goats Pigs Poultry Equidae Bee families
Rabbits
(mules and donkeys
(breeding
included)
females)
EXPLOATAŢII AGRICOLE CU EFECTIVE DE ANIMALE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITH LIVESTOCK (number)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate (hectare) a suprafeţei agricole utilizate (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
22282 10643 11582 166418 358566 27394 5396 4118
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 27828 13163 14987 153738 372429 28447 5931 3969 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 18334 7895 8537 82605 190046 13516 2729 1947 0,3 - 0,5

0,5 - 1 52533 19006 17477 180147 382708 31102 5588 3269 0,5 - 1

1-2 106091 34273 23671 247657 451172 51551 8490 4556 1-2

2-5 193775 67423 35398 315453 497322 85146 11471 6832 2-5

5 - 10 84236 34274 11767 100169 144848 34525 3839 3231 5 - 10

10 - 20 25294 13141 3944 26349 34914 11336 976 1053 10 - 20

20 - 30 4773 3378 1046 5082 6506 2758 182 177 20 - 30

30 - 50 2908 2469 763 3232 4009 2004 128 153 30 - 50

50 - 100 1855 1653 491 1869 2065 1591 47 58 50 - 100


100 şi peste 100 şi peste
1228 1045 253 865 970 1484 22 35
100 and over 100 and over
TOTAL 541137 208363 129916 1283584 2445555 290854 44799 29398 TOTAL

EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (număr)


LIVESTOCK (heads)/ BEE FAMILIES (number)

Clase de mărime Clase de mărime


a suprafeţei agricole utilizate (hectare) a suprafeţei agricole utilizate (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
85671 505907 108711 915873 26978542 33528 23708 263082
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 67845 396608 113162 246938 6683283 34668 29507 218721 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 39869 137497 54110 118029 3209745 15443 13911 87190 0,3 - 0,5

0,5 - 1 100187 329098 100544 258469 6616522 36270 31911 137266 0,5 - 1

1-2 216236 658770 158010 407618 9337507 61315 43161 192220 1-2

2-5 500206 1764106 338203 646570 11316963 105677 64772 259992 2-5

5 - 10 344611 1653961 207066 283922 3947907 46065 24805 123822 5 - 10

10 - 20 177719 1221592 122882 767586 1494381 15639 7959 44166 10 - 20

20 - 30 58348 564602 50097 58658 443080 3870 1865 7126 20 - 30

30 - 50 47885 630695 43943 45109 1756136 2887 871 5589 30 - 50

50 - 100 51262 593707 42043 65046 766864 2385 522 2870 50 - 100
100 şi peste 100 şi peste
159440 649993 34021 328967 4644249 5564 218 1655
100 and over 100 and over
TOTAL 1849279 9106536 1372792 4142785 77195179 363311 243210 1343699 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 88 89 FSS 2016 - General data at national level
18.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică, cu efective de animale şi efectivele de animale pe specii, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings without legal personality, with livestock and the livestock by species, by size classes of utilised agricultural area

Specii de animale
Livestock species
Clase de mărime Iepuri Clase de mărime
Cabaline
a suprafeţei agricole utilizate de casă a suprafeţei agricole utilizate
(inclusiv măgari,
Size classes (femele pentru Size classes
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări asini şi catâri) Familii de albine
of utilised agricultural area reproducere) of utilised agricultural area
Bovines Sheep Goats Pigs Poultry Equidae Bee families
Rabbits
(mules and donkeys
(breeding
included)
females)
EXPLOATAŢII AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, CU EFECTIVE DE ANIMALE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT LEGAL PERSONALITY, WITH LIVESTOCK (number)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate (hectare) a suprafeţei agricole utilizate (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
22174 10606 11565 166315 358351 27371 5396 4088
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 27822 13162 14986 153729 372397 28444 5931 3962 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 18326 7893 8537 82601 190026 13515 2729 1946 0,3 - 0,5

0,5 - 1 52525 19002 17477 180138 382679 31094 5587 3265 0,5 - 1

1-2 106072 34269 23669 247635 451131 51542 8490 4553 1-2

2-5 193690 67404 35393 315396 497217 85123 11469 6812 2-5

5 - 10 84163 34257 11759 100120 144749 34505 3836 3215 5 - 10

10 - 20 25181 13102 3929 26286 34809 11299 973 1030 10 - 20

20 - 30 4705 3367 1041 5055 6467 2744 181 171 20 - 30

30 - 50 2812 2443 748 3204 3984 1982 127 149 30 - 50

50 - 100 1717 1607 475 1833 2040 1567 46 50 50 - 100


100 şi peste 100 şi peste
727 863 206 771 901 1384 21 24
100 and over 100 and over
TOTAL 539914 207975 129785 1283083 2444751 290570 44786 29265 TOTAL

EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (număr)


LIVESTOCK (heads)/ BEE FAMILIES (number)

Clase de mărime Clase de mărime


a suprafeţei agricole utilizate (hectare) a suprafeţei agricole utilizate (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
67580 466888 105736 229679 6348242 33238 23708 260257
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 67702 396600 113132 224824 6596760 34665 29507 218277 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 39137 137023 54110 118008 3209368 15442 13911 87160 0,3 - 0,5

0,5 - 1 100143 328989 100544 251859 6537843 36257 31891 136714 0,5 - 1

1-2 215313 646304 157816 394118 8304832 61294 43161 192025 1-2

2-5 498299 1762320 338015 614032 9941094 105624 64737 259064 2-5

5 - 10 342436 1653383 206879 279663 3285385 46003 24730 122332 5 - 10

10 - 20 176022 1214573 121796 100646 904742 15471 7917 43385 10 - 20

20 - 30 56143 563119 49565 24207 199828 3822 1853 6933 20 - 30

30 - 50 43276 612416 41908 17252 122847 2796 861 5498 30 - 50

50 - 100 38967 567850 38818 15528 65711 2300 511 2058 50 - 100
100 şi peste 100 şi peste
25882 508354 24436 7744 78621 1812 178 749
100 and over 100 and over
TOTAL 1670900 8857819 1352755 2277560 45595273 358724 242965 1334452 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 90 91 FSS 2016 - General data at national level
18.2 - Exploataţii agricole cu personalitate juridică, cu efective de animale şi efectivele de animale pe specii, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate
Agricultural holdings with legal personality, with livestock and the livestock by species, by size classes of utilised agricultural area

Specii de animale
Livestock species
Clase de mărime Iepuri Clase de mărime
Cabaline
a suprafeţei agricole utilizate de casă a suprafeţei agricole utilizate
(inclusiv măgari,
Size classes (femele pentru Size classes
Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări asini şi catâri) Familii de albine
of utilised agricultural area reproducere) of utilised agricultural area
Bovines Sheep Goats Pigs Poultry Equidae Bee families
Rabbits
(mules and donkeys
(breeding
included)
females)
EXPLOATAŢII AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CU EFECTIVE DE ANIMALE (număr)
AGRICULTURAL HOLDINGS WITH LEGAL PERSONALITY, WITH LIVESTOCK (number)
Clase de mărime Clase de mărime
a suprafeţei agricole utilizate (hectare) a suprafeţei agricole utilizate (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
108 37 17 103 215 23 - 30
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 6 1 1 9 32 3 - 7 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 8 2 - 4 20 1 - 1 0,3 - 0,5

0,5 - 1 8 4 - 9 29 8 1 4 0,5 - 1

1-2 19 4 2 22 41 9 - 3 1-2

2-5 85 19 5 57 105 23 2 20 2-5

5 - 10 73 17 8 49 99 20 3 16 5 - 10

10 - 20 113 39 15 63 105 37 3 23 10 - 20

20 - 30 68 11 5 27 39 14 1 6 20 - 30

30 - 50 96 26 15 28 25 22 1 4 30 - 50

50 - 100 138 46 16 36 25 24 1 8 50 - 100


100 şi peste 100 şi peste
501 182 47 94 69 100 1 11
100 and over 100 and over
TOTAL 1223 388 131 501 804 284 13 133 TOTAL

EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (număr)


LIVESTOCK (heads)/ BEE FAMILIES (number)

Clase de mărime Clase de mărime


a suprafeţei agricole utilizate (hectare) a suprafeţei agricole utilizate (hectare)
Size classes of utilised agricultural area Size classes of utilised agricultural area
(hectares) (hectares)
Sub 0,1 Sub 0,1
18091 39019 2975 686194 20630300 290 - 2825
Under 0.1 Under 0.1
0,1 - 0,3 143 8 30 22114 86523 3 - 444 0,1 - 0,3

0,3 - 0,5 732 474 - 21 377 1 - 30 0,3 - 0,5

0,5 - 1 44 109 - 6610 78679 13 20 552 0,5 - 1

1-2 923 12466 194 13500 1032675 21 - 195 1-2

2-5 1907 1786 188 32538 1375869 53 35 928 2-5

5 - 10 2175 578 187 4259 662522 62 75 1490 5 - 10

10 - 20 1697 7019 1086 666940 589639 168 42 781 10 - 20

20 - 30 2205 1483 532 34451 243252 48 12 193 20 - 30

30 - 50 4609 18279 2035 27857 1633289 91 10 91 30 - 50

50 - 100 12295 25857 3225 49518 701153 85 11 812 50 - 100


100 şi peste 100 şi peste
133558 141639 9585 321223 4565628 3752 40 906
100 and over 100 and over
TOTAL 178379 248717 20037 1865225 31599906 4587 245 9247 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 92 93 FSS 2016 - General data at national level
19 - Exploataţii agricole cu efective de bovine şi efectivele de bovine, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de bovine
Agricultural holdings with bovines and livestock of bovines, by size classes of utilised agricultural area, by categories of bovines

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Categorii de bovine Size classes of utilised agricultural area (hectares) Categorii de bovine
TOTAL
Categories of bovines Sub 0,1 100 şi peste Categories of bovines
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 100 and over

EXPLOATAŢII AGRICOLE CU EFECTIVE DE BOVINE (număr)


AGRICULTURAL HOLDINGS WITH BOVINES (number)

Bovine sub 1 an Bovine sub 1 an


Bovines under 1 year old Bovines under 1 year old
a) Masculi a) Masculi
1902 2476 1613 4362 9971 23421 14119 5404 1384 804 572 547 66575
Males Males
b) Femele b) Femele
2222 2552 1682 4021 10046 26629 17021 7345 1739 1046 804 643 75750
Females Females
Bovine între 1 şi 2 ani Bovine între 1 şi 2 ani
Bovines between 1 and 2 years old Bovines between 1 and 2 years old
a) Masculi a) Masculi
837 860 509 1693 3594 9713 6996 2952 786 601 426 364 29331
Males Males
b) Femele b) Femele
1297 1687 982 2367 6022 15646 12313 5411 1276 934 740 581 49256
Females Females
Bovine de 2 ani şi peste Bovine de 2 ani şi peste
Bovines of 2 years old and over Bovines of 2 years old and over
a) Masculi a) Masculi
847 671 459 1140 2185 5285 3470 1473 323 239 177 238 16507
Males Males
b) Femele b) Femele
Females Females
• vaci pentru lapte • vaci pentru lapte
18505 23639 15658 44445 92445 170732 75137 22858 4231 2504 1593 1031 472778
dairy cows dairy cows
• juninci • juninci
3716 3882 2380 7317 15141 32443 16687 6750 1405 940 634 584 91879
heifers heifers
• altele • altele
671 706 456 911 2067 4507 2999 1460 294 313 170 198 14752
others others

EFECTIVE DE BOVINE (capete)


LIVESTOCK OF BOVINES (heads)

Bovine sub 1 an Bovine sub 1 an


Bovines under 1 year old Bovines under 1 year old
a) Masculi a) Masculi
12446 4516 2998 6827 13769 34961 25469 13002 5012 3051 4481 13167 139699
Males Males
b) Femele b) Femele
6649 3814 2631 5034 12025 34498 25365 14628 4971 4247 5298 21757 140917
Females Females
Bovine între 1 şi 2 ani Bovine între 1 şi 2 ani
Bovines between 1 and 2 years old Bovines between 1 and 2 years old
a) Masculi a) Masculi
4369 2033 867 2376 4934 14701 12798 6339 2281 2109 2375 10350 65532
Males Males
b) Femele b) Femele
3982 2939 1477 2940 7418 21310 20455 12410 4698 4118 5966 19451 107164
Females Females
Bovine de 2 ani şi peste Bovine de 2 ani şi peste
Bovines of 2 years old and over Bovines of 2 years old and over
a) Masculi a) Masculi
2327 1059 782 1650 3235 9133 7074 3794 1247 1084 1002 4142 36529
Males Males
b) Femele b) Femele
Females Females
• vaci pentru lapte • vaci pentru lapte
45993 46209 26859 70035 151241 327581 211959 105066 32796 26318 25401 68427 1137885
dairy cows dairy cows
• juninci • juninci
7715 6134 3544 10045 20684 51046 35746 18097 6032 5629 5317 14949 184938
heifers heifers
• altele • altele
2190 1141 711 1280 2930 6976 5745 4383 1311 1329 1422 7197 36615
others others

TOTAL 85671 67845 39869 100187 216236 500206 344611 177719 58348 47885 51262 159440 1849279 TOTAL

ASA 2016 - Date generale la nivel naţional ASA 2016 - Date generale la nivel naţional
FSS 2016 - General data at national level 94 95 FSS 2016 - General data at national level
19.1 - Exploataţii agricole fără personalitate juridică, cu efective de bovine şi efectivele de bovine, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de bovine
Agricultural holdings without legal personality, with bovines and livestock of bovines, by size classes of utilised agricultural area, by categories of bovines

Clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate (hectare)


Categorii de bovine Size classes of utilised agricultural area (hectares) Categorii de bovine
TOTAL
Categories of bovines Sub 0,1 100 şi peste Categories of bovines
0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2-5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100
Under 0.1 100 and over

EXPLOATAŢII AGRICOLE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, CU EFECTIVE DE BOVINE (număr)


AGRICULTURAL HOLDINGS WITHOUT LEGAL PERSONALITY, WITH BOVINES (number)

Bovine sub 1 an Bovine sub 1 an


Bovines under 1 year old Bovines under 1 year old
a) Masculi a) Masculi
1859 2474 1611 4362 9963 23399 14095 5361 1361 757 497 231 65970
Males Males
b) Femele b) Femele
2170 2549 1680 4020 10041 26602 16992 7296 1705 985 718 291 75049
Females Females
Bovine între 1 şi 2 ani Bovine între 1 şi 2 ani
Bovines between 1 and 2 years old Bovines between 1 and 2 years old
a) Masculi a) Masculi
800 860 507 1693 3592 9698 6983 2927 769 568 374 134 28905
Males Males
b) Femele b) Femele
1246 1686 979 2367 6016 15626 12295 5375 1244 879 657 238 48608
Females Females
Bovine de 2 ani şi peste Bovine de 2 ani şi peste
Bovines of 2 years old and over Bovines of 2 years old and over
a) Masculi a) Masculi
825 670 458 1139 2184 5278 3464 1459 311 220 144 77 16229
Males Males
b) Femele b) Femele
Females Females
• vaci pentru lapte • vaci pentru lapte
18427 23634 15654 44438 92433 170657 75077 22759 4174 2421 1481 641 471796
dairy cows dairy cows
• juninci • juninci
3680 3880 2378 7317 15137 32415 16665 6717 1382 902 562 295 91330
heifers heifers
• altele • altele
654 706 455 911 2066 4501 2993 1451 289 301 145 80 14552
others others

EFECTIVE DE BOVINE (capete)


LIVESTOCK OF BOVINES (heads)

Bovine sub 1 an Bovine sub 1 an


Bovines under 1 year old Bovines under 1 year old
a) Masculi a) Masculi
6244 4513 2346 6827 13226 34242 24434 12886 4914 2720 2568 1563 116483
Males Males
b) Femele b) Femele
4019 3793 2629 5032 11839 34410 25129 14443 4571 3685 3727 2255 115532
Females Females
Bovine între 1 şi 2 ani Bovine între 1 şi 2 ani
Bovines between 1 and 2 years old