Sunteți pe pagina 1din 1

Dezvoltarea rurală – al doilea pilon al Măsuri de modernizare şi diversificare a Obiectivele noii politici comune:

PAC exploataţiilor agricole • creşterea competitivităţii agriculturii şi


Evoluţia politicii de dezvoltare rurală, în - Sprijin financiar pentru investiţiile în silviculturii prin acordarea de sprijin pentru
perioada 2000-2005 exploataţiile agricole restructurare;
Dezvoltarea rurala a devenit cel de-al doilea Ajutorul financiar (comunitar şi naţional, • îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale
pilon al Politicii Agricole Comune odata cu cumulate) se acorda în limita a 50% din prin acordarea de sprijin pentru
elaborarea documentului strategic Agenda valoarea investiţiei, excepţie făcând zonele managementul terenurilor agricole;
2000, iar ratiunile care au stat la baza acestei defavorizate (60%) şi fermierii tineri care • îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale
decizii sunt: primesc un sprijin de 55%, dacă efectuează şi încurajarea diversificării activităţilor
1. proporţia foarte mare – 80% - pe care o investiţii în orice zonă, cu excepţia zonelor economice prin sprijinirea celor care
deţin suprafeţele agricole relativ la defavorizate (pentru care sprijinul este de 65% activează în mediul rural.
suprafaţa Uniunii Europene. din totalul cheltuielilor eligibile). Principalele modificari:
2. obiectivul primordial de coeziune Sprijinul se acordă numai pentru fermele care • - gruparea tuturor masurilor existente într-un
economică şi socială al Uniunii Europene îndeplinesc standarde minime de mediu, instrument unic de finanţare şi programare;
Obiectivele politicii de dezvoltare rurală: igienă, şi de bunăstare a animalelor. • - necesitatea adoptării unei strategii europene
• ameliorarea exploataţiilor agricole; - Sprijin financiar pentru investiţii în pentru dezvoltarea rurală ce va sta la baza
• garantarea siguranţei şi calităţii ameliorarea procesului de prelucrare şi elaborării strategiilor naţionale;
produselor agricole; comercializare a produselor agricole • - acordarea unei mai mari libertăţi statelor
• asigurarea unor niveluri stabile şi Scop -creşterea competitivităţii şi valorii membre în ceea ce priveşte modalitatea de
echitabile ale veniturilor fermierilor; adăugate a producţiei agricole. implementare a programelor, prin reducerea
• protecţia mediului; Contribuţia Comunităţii este de maximum numărului de reguli detaliate şi a condiţiilor
• dezvoltarea de activităţi complementare 50% din valoarea proiectului. de eligibilitate;
şi alternative generatoare de locuri de - Instalarea fermierilor tineri - Sprijin • - orientarea mai accentuată a programelor de
muncă, pentru a contracara procesul de financiar pentru înfiinţarea de ferme de către dezvoltare rurală către nevoile mediului
depopulare a zonelor agricole şi a întări persoanele în vârstă de cel mult 40 de ani, care rural;
substanţa economică şi socială a zonelor nu au mai condus o fermă agricolă anterior. • - definirea mai clară a responsabilităţilor ce
rurale; Ajutorul - prime de până la 25.000 euro, fie revin statelor membre şi Comisiei.
• îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi prin subvenţionarea dobânzii unui împrumut Definirea zonelor defavorizate - nivelul
viaţă în zonele rurale şi promovarea bancar pentru achiziţionarea de pământ sau compensărilor, acestea din urmă au fost reduse
şanselor egale. utilaje agricole. de la 200 euro/hectar la 150 euro/hectar.
Principiile care stau la baza politicii de Sunt eligibile numai fermele care îndeplinesc Pensionare anticipată, nivelul maxim al
dezvoltare rurală: standarde minime de mediu, igienă, şi de finanţării a crescut de la 15.000 euro/an, la
• principiul multifuncţionalităţii bunăstare a animalelor. 18.000 euro/an pentru fermierii care cedează
agriculturii, în sensul unei interpretări - Activităţi de formare profesională a fermele, iar pentru lucrătorii agricoli din
mai largi acordate activităţilor agricole, producătorilor agricoli, sprijinul fiind acordat ferme, de la 3.500 euro/an la 4.000 euro/an.
în plus faţă de rolul tradiţional de , în special, pentru pregătirea specialiştilor în Sprijinul acordat pentru stabilirea tinerilor
furnizor de produse agricole; domeniile calităţii produselor agroalimentare fermieri în mediul rural, acesta a crescut de la
• principiul abordării multisectoriale şi şi protejării mediului . 25.000 euro la 40.000 euro, urmând a fi
integrate a economiei rurale, în sensul - Conservarea şi protejarea pădurilor acordata ca prima unica. Nu vor mai fi
diversificării activităţilor, creării de Sprijin financiar pentru ocrotirea patrimoniului subvenţionate dobânzile la creditele necesare
surse suplimentare de venit şi ocupare şi forestier. În cazul împăduririlor suprafeţelor cu acoperirii costurilor ocazionate de stabilirea
prezervării patrimoniului rural; destinaţie agricolă, în plus faţă de ajutorul tinerilor fermieri în mediul rural.
• principiul flexibilităţii financiare în propriu-zis pentru împădurire, se acordă şi Fermele de semi-subzistenta, sprijinul acordat
sprijinirea dezvoltării rurale, în sensul compensări anuale de până la 725 Euro/ha a crescut de la 1.000 euro/an/ferma la 1.500
descentralizării deciziei, subsidiarităţii, pentru asociaţii şi autorităţi locale şi de până la euro/an/ferma, în scopul măririi şanselor pe
şi implicării partenerilor locali; 185 Euro/ha pentru persoanele fizice, pentru o care acestea le au de a deveni viabile
• principiul transparenţei în elaborarea perioadă de până la 25 de ani. economic.
programelor de dezvoltare rurală, bazat - Sprijin pentru alte activităţi menite să Măsurile de agro-mediu - se propune
pe simplificarea legislaţiei. contribuie la buna desfăşurare a activităţilor introducerea sprijinului financiar pentru
Măsurile de politică de dezvoltare rurală agricole şi nonagricole din mediul rural, cum protejarea raselor locale pe cale de dispariţie
promovate în prima etapă: 1. Măsurile ar fi : reparcelarea terenurilor, dezvoltarea (200 euro/an/cap de animal) şi pentru
însoţitoare; 2. Măsuri de modernizare şi serviciilor în mediul rural, renovarea satelor, bunăstare animalelor (500 euro/an/cap de
diversificare a exploataţiilor agricole . protejarea patrimoniului, promovarea animal). Aceste sume ar putea creşte în cazuri
Măsurile însoţitoare: turismului şi activităţilor meşteşugăreşti, etc. excepţionale, ţinând cont de situaţiile
a) Pensionarea anticipată- sprijin financiar specifice, ce vor fi argumentate corespunzător
pentru fermierii şi lucrătorii agricoli, în vârstă Noua politica comună de dezvoltare rurală: în programul de dezvoltare rurală.
de peste 55 de ani, care se retrag din Comisia Europeana a adoptat în data de 14 Domeniul forestier devine prioritar prin
activităţile/muncile agricole cu caracter iulie 2005, propunerea de modificare a politicii introducerea mai multor masuri, însă s-a redus
comercial înainte de vârsta legală de de dezvoltare rurală a Uniunii Europene, nivelul de finanţare pentru o serie de masuri
pensionare. vizând consolidarea şi simplificarea actualului existente. De exemplu, în cazul compensaţiilor
Sprijin de până la 150 000 Euro, în tranşe sistem de acordare a fondurilor pentru acordate fermierilor şi asociaţiilor pentru
anuale de cel mult 15 000 Euro până la vârsta perioada 2007-2013, prin crearea Fondului pierderile financiare datorate împăduririi,
de 75 de ani, iar un lucrător agricol, până la 35 European Agricol pentru Dezvoltare Rurală finanţările au scăzut de la 725 euro/hectar la
000 Euro, în tranşe anuale a câte 3500 Euro, (FEADR). Noul fond urmează a înlocui 500 euro/hectar, iar pentru persoanele fizice,
pe perioada rămasă până la vârsta pensionării. Fondul European de Orientare şi Garantare de la 185 euro/hectar la 150 euro/hectar).
b) Agricultura ecologică - sprijin financiar Agricolă (FEOGA).
pentru promovarea metodelor de producţie • Noua politica de dezvoltare rurală a
agricolă care au în vedere protejarea mediului Uniunii Europene reflecta într-o mai mare
înconjurător şi conservarea patrimoniului măsura cerinţele cetăţenilor europeni care
rural. Ajutorul se acordă fermierilor care, timp pun un accent deosebit pe problemele de
de cel puţin 5 ani, au practicat metode agro- mediu, siguranţa alimentaţiei şi pe aspecte
ecologice, în limita a 600 Euro/ha pentru de calitate.
recoltele anuale, 900 Euro/ha pentru recolte • Conform propunerii, finanţarea pentru
perene, şi 450 Euro/ha pentru alte recolte. c) dezvoltarea rurală aferentă perioadei 2007-
Exploatarea zonelor defavorizate - Sprijin 2013 va cunoaşte o creştere de până la 96
financiar pentru fermierii din zonele miliarde Euro, constituite din 56 de
defavorizate sau cele cu probleme specifice de miliarde Euro din FEOGA-Secţiunea
mediu. Garantare, 33 de miliarde Euro din
Plăţile variază între 25 şi 200 Euro/ha şi se FEOGA-Secţiunea Orientare, 7 miliarde
acordă numai în condiţiile respectării stricte a Euro rezultate din ajustarea plaţilor directe.
standardelor de mediu, inclusiv a metodelor de • Din acest total, 31,3 miliarde euro vor fi
producţie ecologice etc. disponibili pentru proiectele din zonele de
convergenţă , considerate ca fiind zonele
acoperite de actualul Obiectiv 1, zone cu
dezvoltare întârziată, în care PIB-ul este
sub 75% din media PIB-lui european.