Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Transilvania din Brașov

Școala doctorală interdisciplinară


Domeniul de doctorat: Muzică

ADMITERE DOCTORAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


TEMATICA PROBELOR SCRISE

I. ISTORIA MUZICII ȘI A STILURILOR1

 Trăsături ale stilului baroc – compozitori reprezentativi


 Coordonate ale clasicismului muzical – compozitori reprezentativi
 Dimensiuni ale stilului muzical romantic – compozitori reprezentativi
 Școli muzicale naționale
 Postromantismul german
 Stilul muzical impresionist cultivat de compozitorii francezi
 Expresionismul muzical și reprezentanții noii școli vieneze
 Coordonate stilistice și reprezentanți ai neoclasicismului muzical
 Curente și tendințe în muzica secolului XX

II. ANALIZĂ LA PRIMA VEDERE A UNEI PARTITURI 2

 Aspecte morfologice, armonico-polifonice, estetice ale unui fragment muzical circumscris


ariei stilistice a temei alese

1
Pentru doctoratul profesional, circumscris ariei stilistice a repertoriului prezentat in microrecital.
2
Doar pentru doctoratul științific.
Transilvania University of Brasov
Interdisciplinary Doctoral School
Doctoral Domain: Music

DOCTORAL ADMISSION – SESSION SEPTEMBER 2017


SUBJECTS FOR WRITTEN EXAMINATION

I. THE HISTORY OF MUSIC AND STYLES3

 Baroque Style Features - Representative Composers


 Coordinates of Musical Classicism - Representative Composers
 Dimensions of the Romantic Musical Style - Representative Composers
 National Musical Schools
 German Post Romanticism
 Impressionist Musical Style Cultivated by French Composers
 Musical Expressionism and the Representatives of the New Viennese School
 Stylistic Co-ordinates and Representatives of Musical Neoclassicism
 Directions and Trends in 20th Century Music

II. PRIMA VISTA ANALYSIS OF A MUSICAL SCORE 4

 Morphological, harmonic-polyphonic, aesthetic aspects of a musical fragment restricted to


the stylistic area of the chosen theme

3
For the professional doctorate, restricted to the stylistic area of the repertoire presented in the microrecital.
4
Just for the scientific doctorate.

S-ar putea să vă placă și