Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII

EUROPENE DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT

Referat
TEMA: “Controlul vamal”

Specialitatea: drept economic


Obiectul: Dreptul Vamal
Studenta anului IV
G.C.

CHIŞINĂU – 2017
Cuprins:
1. Control vamal și formele lui.
2. Zonele de control vamal.
3. Control vamal al mijloacelor de transport al mărfurilor la birourile
vamale de frontieră.
4. Documentele și informațiile necesare efectuării controlului vamal.
5. Control corporal.
6. Asistarea declarantului și altor persoane la efectuarea controlului
vamal.
Introducere:
În rezultatul obținerii independenței la începutul deceniului 9 al secolului XX
Republica Moldova pentru o perioadă relativ scurtă de timp de trecere generală de
la un regim totalitar la o societate democratică, a obținut succese remarcabile în viața
internă și pe arena internațională. Astfel Republica Moldova printre primele state
din cadrul fostei URSS a fost primită în Uniunea Vamală Mondială în 1995,
actualmente realizîndi-se procedura de încadrare a Moldovei în Organizația
Mondială a Comerțului.
În contextul nominalizat Republica Moldova deține primatul nu numai față
de majoritatea țărilor din cadrul CSI dar și față de unele țări europene centrale și de
est. În această perioadă de timp în țară au avut loc multe transformări democratice
sa creat o societate nouă, bazată pe principiile democratice ale Statului de Drept.
Paralel au început să apară mai multe forme de cooperare ținând la formarea noilor
relații sociale economice și de piață.
Manifestînd interes față de întărirea frontierei de stat, legislatorul paralel a
adoptat un șir de legi ce urmăresc obiectivul de a consolida baza economică a statului
și un șir de modificări în legislație care au scop ocrotirea și dezvoltarea relațiilor
sociale. Pe baza noilor principii democratice legislatorul a introdus un număr imens
de modificări și reglementări din legislația vamală și majoritatea dintre care se referă
la compartimentul ce poartă un caracter economic și de control. Aceste modificări
și regulamente exercită o influență din ce în ce mai eficiente asupra activității
organelor vamale.
Controlul este o activitate specifică umană care constă în verificarea și analiza
permanentă, periodică a rezultatelor muncii dintr-un domeniu sau sector în scopul
preîntîmpinării și lichidării eventualelor neajunsuri. Controlul asigură cunoașterea
tehinică și detaliată a relațiilor economico-sociale, face judecăți de valori sau de
confirmări, interpretînd stările de lucru sau relațiile constatate print-o raportare
continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de
desfășurare prestabilite.
1. Controlul vamal și formele lui.
Controlul vamal are drept scop prevenirea încălcării reglementărilor vamale,
respectarea condițiilor și termeneor legale, precum și descoperirea fraudelor vamale.
Etapele controlului vamal al mărfrilor sunt următoarele:
a) Verificarae existenței documentelor necesare vămuirii în funcție de destinația
vamală solicitată pentru mărfurile ce fac obiectul declarării
b) Controlul documentar
c) Verificarea efectuării plăților sau garantării obligației vamale, după caz
d) Control fizic al mărfurilor
Control vamal se efectuiază obligatoriu, în conformitate cu metodologia de
prelucrare a declarațiilor vamale în detaliu, stabilite de codul vamal și de alte acte
normative aprobate de Serviciul Vamal, constă cel puțin în verificarea existenșei
documentelor necesare vămurii în funcție de destinația vamală solicitată pentru
mărfurile ce fac obiectul declarării, precum și efectuării plății ori garantării obligației
vamale, după caz.
La efectuarea controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control, care nu
prezintă nici un pericol pentru sănătatea și viața oamenilor, animalelor și plantelor
și care nu cauzează prejudicii mărfurilor și mijloacelor de transport.
Regulile de efectuare a controlului vamal, sunt stabilite de Serviciul Vamal.

Controlul Documentar constă în verificarea:


 Corectitudinii completării declarației vamale în detaliu
 Existența documentelor anexate la declarața vamală în detaliu potrvit
destinației vamale solicitate
 Concordanșei dintre datele scrise în declarația vamală și cele din documentele
anexate.
 Formei documentelor anexate.
Controlul vamal fizic al mărfurilor constă în indentificarea acestora pe baza
declarației vamale în detaliu, însoțită de documentele respective.
Controlul vamal fizic se efectuaiază după cum urmează:
 Mărfurile transportate în vrac se controlează prin observare sau prin
sondare pe mij,oacele de transport pe care se află, ăe rampe sau cheiuri
ori pe platforme din terminalele de manipulare a containerilor
 Mărfurile ambalate în colete se controlează prin sondaj pe mijloace de
transport pe care se află. În cazuș în care nu există condiții de control
pe mijlocul de transport, organele vamale sunt în drept să solicite
descărcarea mărfurilor.
 Mărfurile ambalate în colete care se află în magazii, pe rampe sau pe
cheiuri ori pe platforme din terminale de manipulare a containerilor se
controlează prin sondaj pe fiecare partidă de marfă.
 Mărfurile transportate prin conducte, precum și curentul electric se
controlează din punct de vedere al cantității prin citirea contoarelor
instalate.
Organele vamale sunt în drept să efectuieze controlul vamal fizic total în situațiile
în care există indici temeinici privind nerespectarea legislației vamale în vigoare.
Organul vamal înscrie în delegația vamală modalitatea de control, rezultatul acestuia
și menționează numărul și mărcile de indetificare a coetelor deschise pentru control.
În cazul controlului vamal fizic, organul vamal indică mărfurile sau părțile din
acestea pe care declarantul vamal sau reprezentantul lui e obligat să le prezinte.
Declarantul sau reprezentantul acestuia e obligat ca, la cererea organului vamal, să
manipuleze, să dezambaleze și să reambaleze mărfurile, fără sa provoace degradarea
acestora. Cheltuielile legate de acestea operațiuni vor fi acopoerite de declarant.
Controlul vamal fizic se efectuiază în prezența declarantului sau a
reprezentantului acestuia, precum și de transportatorul, cu excepția transportului pe
care maritimă sau fluvială, cînd prezența transportatorului e facultativă.
Controlul mărfurilor aflate în magazii sau pe rampe se face în prezența gestionarului
spațiilor. Atunci cînd declarantul sau transportatorul refuză să asiste la controlul
vamal fizic, organul vamal fixează în scris un temen pentru executarea acestei
obligații. În cazul în care la expirarea termenului fixat declarantul sau reprezentantul
său nu a dat curs somației, organul vamal procedează dn oficiu la controlul vamal
fizic al mărfurilor, pe riscul și cheltuiala declarantului, recurgînd atunci cînd este
cazul, la prestatori de servicii sau la experți, în cazurile în care natura mărfurilor
impune o verificare de specialitate.
Constatările organului vamal în cazul contrlului vamal fizic din ofiiu au
aceeași valoare ca și în cazul în care controlul vamal se efectuiază în prezenșa
declarantulu sau a reprezentantului său.

2. Zonele de control vamal


La frontiera vamală, locul unde se efectuiază operațiunile de vămuire, în locul
amplasării organului vamal, precum și în alte locuri stabilite de serviciul vamal, sînt
create zone de control vamal.
Procedura creării și delimitării zonelor de control vamal este stabiliă de Serviciul
Vamal.
Desfășurarea activității de producție, activității comerciale și de ltă natură,
trecrea mărfurilor, mloacelor de transport, persoanelor, inclusiv a factorilor de
decizie din autoritățile publice, peste frontierea acestor zone și în perimetrul lor sînt
poibile numai cu autorizația organului vamal și se vor efectua sub supravegherea
vanalp, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. Accesul în zona de control
vamal este permis numai cu înștiințarea prealabilă a organului vamal.
3. Controlul vamal al mijloacelor de trasport al mărfurilor la
birourile vamale de frontieră
La trecerea frontiereai de stat, organele vamale efectuaiză identficarea
mijloacelor de transport pe baza de documente de însoțire.
La transportul mărfurilor pe calea rutieră, organul vamal controlează
exteriorul autovehicolului, cabina acestuia și după caz agregatu frigorific. La
mijloacele de transport fără încărcătură se efectuiază și controlul compartimentului
de marfă. Dacă la controlul exterior al autovehicolului se constată sigiliul lipsă sau
în cazul în care sigiile aplicate la expediere au fot violate ori compartimentul de
marfă prezintă irme de violare, se efectuiază și controlul vamal al mărfurilor. În acest
caz organul vamal consemnează rezultatul controlului într-un proces verbal de
constatare, care se semnează și de transportator.
La transportul mărfurilor pe cale ferată, organul vamal verifică:
 Exteriorul vagoanelor acoperite care contin mărfuri, prin controlul
integrității sigiilor, ferestrelor, acoperișurilor, pereților și platformei.
 Interiorul ș exteriorul vagoanelor descoperite care conțin mărfuri
 Exteriorul locomotivei
 Exteriorul și interiorul anexelor tehnice ale locomotivei și cabinei
mecanicului.
Vagoanele cu sigilii lipsă sau violate, precum și vagoanele care nu ot fi igilate se
supun și controlului vamal interior. Organul vamal onsemnează reultatul controlului
într-un proces-verbal de constatare, care se semnează și de organele căilor ferate.
Aceeași procedură e aplică și sacilor poștali și coletelor.
La transportul mărfurilor pe cale maritimă, contrlul vamal la sosirea navei se
efcetuiază în prezența organelor de patrulare, a comandantului ori a armatorului,
precum și a reprezentantului agenției denavigație.
Controlul vamal a navei la sosire constă în nverificarea prin sondaj a cabibelor,
sălilor, cambuzelor, restaurantelor și a sălii mașinelor, pentru a constata dacă există
concordanță între declarația provizorie de bord și bunurile supuse declarării.
Comandantul, armatorul sau agentul navei est eobligat să prezinte organului vamal
originalul manifestului încărcăturii. După efectuarea controlului vamal la sorire, în
folosința comandantului, echipajul și pasagerior se lasă cantități uzuale de produse
din tutun și băuturi alcoolice, în raport cu durata staționării navei de port.
La scoaterea sau introducerea pe navă a aproviziilor de bord, organul vamal face
mențiunea de rigoare în declarația proviziilor de bord.
Pe timpul staționării navei, comandantul sau armatorul este obligat să folosească
proviziile și bunurile înscrise în inventar în exclusivtate șa bord.
Comandanul, armatorul și agentul navei răspund solidar în fața organului vamal
pentru nedeclararea bunurilor și pentru ipsa sau de substtuirea bunurilor înscrise în
declarația proviziilor de bord, precum și pentru cele aflate în inventarul navei.
Comandanul, armatorul și agentul navei este obligat să vomunice organului vamal
plecarea navei cu cel puțin 6 ore înainte în vederea efectuări controlului vamal.
Controlul vamal la plecarea navei constă în verificarea concordanței manifestului
încărcăturii cu declarațiile vamale sau permisele de transbordare eliberate precum și
situația provizorie de bord. În timpul efectuării controlului vamal la plecare e
permisă coborârea sau urcarea la bord numai a comandantului sau secundului navei.
Organele portuare permit plecarea naveor în trafic internațional numai după
autorizarea trecerii frontierei de stat de către organele Serviciului Grăniceri în comun
acord cu organele Serviciului Vamal. Organul serviciului vamal vizează manifestul
încărcăturii și declarația provizor de bord. La transportul mărfurilor cu aeronave
autohtone controlul vamal se efectuează imediat după aterizare precum și înainte de
decolare.
La acest control se urmărește dacă la bord exită și alte bunuri decât cele din dotarea
aeronavelor, pentru a li se aplica regimul vamal corespunzător destinației lor.
Controlul vamal în interiorul aeronavelor străine se efectuează numai în cazul în care
există indicii temeinice pentru nerespectarea reglementărilor vamale sau dacă nava
staționează aeroport mai mult de 6 ore peste ora de decolare prevăzută în orarul de
zbor.
În cazul aeronavelor autohtone de pasageri, controlul vamal în interior se efectuează
la sosire după debarcarea pasagerilor și la plecare înainte de înbarcarea acestara.
Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se
efectuează în conformitate cu normele prevăzute pentru controlul vagoanelor
acoperite.
4. Documentele și informațiile necesare efectuării controlului
vamal.
Persoanele care trec mărfuri și mijloace peste frontieră vamală sau care desfășoară
activități aflate sub supraveghere vamală sunt obligate să prezinte organului vamal
documentele și informațiile necesare efectuării controlului vamal. Lista
documentelor și informațiilor, procedura lor de prezentare sunt stabilite de Serviciul
Vamal în conformitate cu legislația.
Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept în conformitate cu
legislația, să primească de la bănci și de la alte instituții financiare informații și
certificate referitor la operațiunile și conturile persoanelor care trec mărfuri și
mijloace de transport peste frontiera vamală, ale brokerilor vamali și ale altor
persoane care desfășoară activitatea aflate sub supraveghere vamală.
Organele de drept și de control, inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale,
din oficiu sau la solicitarea acestora date necesare efectuării controlului vamal,
documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către
persoane nu mai puțin de 4 ani.

5. Controlul Corporal
Controlul corporal, ca formă excepțională de control vamal, poate fi efectuat cu
permisiunea șefului organului vamal sau a adjunctul acestuia dacă există destule
temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află
în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internațional, are asupra
sa și nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenției sau infracțiunilor
prevăzute de legislația Republicii Moldova sau de acordurile internaționale la care
aceasta este parte.
Pînă la efectuarea controlului corporal, colaboratorul vamal înștiințează persoana
fizică despre decizia șefului organului vamal sau adjunctului acestuia privind
efectuarea controlului corporal, îi lămurește drepturile și obligațiile pe care acesta le
are și îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite.
Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoane supuse
controlului corporal. Controlul corporal se efectuează în încăpere izolată în condiții
sanitare, accesul în aceste încăperi al persoanelor care nu participă la efectuarea
controlului corporal și urmărirea controlului sunt interzise.
Referitor la efectuarea controlului corporal se întocmește proces-verbal de o forma
stabilită de Serviciul Vamal. Procesul-verbal referitor la controlul corporal este
semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal, de persoana supusă
acestui control și de lucrătorul medical care a participat la control. Persoana supusă
controlului corporal este în drept să facă mențiuni în procesul-verbal.

Timpul aflării sub supraveghere vamală


Mărfurile și mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul
și până sfârșitul controlului vamal, în conformitate cu prevederile regimului vamal.
La inducerea mărfurilor și a mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, controlul
va începe în momentul trecerii frontierei vamale.
La scoaterea mărfurilor și a mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlor
vamal incepe în momentul primirii declarației vamale.
Controlul vamal se încheie în momentul punerii în circulație a mărfurilor și
mijloacelor de transport, dacă prezentul cod nu prevede altel. La scoaterea mărfurilor
și a mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlul vamal se încheia în
momentul trecerii frontierei vamale.
Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment indiferent de faptul dacă
mărfurile și mijloacele de transport controlate au fost puse în circulație, în cazul în
care există temeiul de a se considera ca au fost încălcate prevederile legislației
Republicii Moldova sau acordurile internaționale la care aceste parte.

Termenul de verificare a documentelor vamale


Verificarea declarație vamale a documentelor controlului mărfurilor și mijloacelor
de transport le efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din momentul primirii
declarației,a documentelor și informațiilor necesare controlului vamal, iar
verificările privind mărfurile indicate la articolul 138 în cel mult 3 zile.
În cazul în care se cere prezentarea mărfurilor și mijloacelor de transport termenul
de verificare curge din momentul prezentării. Termenul de verificare nu include
timpul necesar efectuării controlului de către alte autorități publice.

6. Asistarea declarantului și altor persoane la efectuarea


controlului vamal
Declarantul și alți titulari de drepturi asupra mărfurilor și mijloacelor de transport,
precum și reprezentanții acestora, sunt obligați să asiste la controlul mărfurilor și a
mijloacelor de transport.
Persoanele indicate, iar în lipsa lor persoana care conduce mijlocul de transport sunt
obligate să acorde asistență organului vamal, la efectuarea controlului mărfurilor și
a mijloacelor de transport.
Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor și a mijloacelor de
transport în lipsa declarantului a altor titulari de drepturi asupra mărfurilor și a
mijloacelor de transport precum și a reprezentanților acestora dacă:
 persoanele indicate nu se prezintă în decurs a 10 zile de la prezentarea
mărfurilor și a mijloacelor de transport
 sunt puse în pericol securitatea statului, ordinea publică, viața și sănătatea
oamenilor, animalelor, plantelor, întregul mediu, precum și alte împrejurări
care nu suferă amânarea
 mărfurile sunt expediate prin poștă internațională
 mărfurile și mijloacele de transport sunt lăsate pe teritoriul vamal cu
încălcarea regimului vamal
Controlul mărfurilor și a mijloacelor de transport în cazurile menționate se
efectuează în prezența unor persoane interesate în rezultatul controlului.

Concluzie:
Controlul vamal reprezintă o metodă de realizare a politicii vamale a statului.
Scopul de bază a controlului vamal este descoperirea prin intermediul diverselor
verificări a efectuării operațiunilor vamale, precum și respectarea de către persoanele
fizice și juridice a regulilor și procedurilor vamale stabilite. Controlul vamal este o
totalitate de măsuri efectuate de organul vamal a unui stat cu scopul asigurării,
respectării reglementărilor vamale în vigoare, a convențiilor internaționale din acest
domeniu la care Republica Moldova face parte și de respectarea cărora sunt
responsabile organele vamale.
Bibliografie:
1. Codul Vamal al Republicii Moldova
2. http://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/068_-
_Dreptul_vamal.pdf
3. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-vamal/
4. https://ru.scribd.com/doc/193059087/Control-vamal
5. http://lex.justice.md/md/349705/