Sunteți pe pagina 1din 7

RRTTLC 2017

Automatizarea sunetelor S şi Z în propoziţii. Studiu de caz


Ana SABOU1

Abstract
The purpose of this article is to underline the main particularities of pronunciation in case of the children with
dyslalia, sigmatism. Thus, in this article is presented a case study, which emphasizes both the assessment
process and the intervention approach focused on the pronunciation of S and Z sounds (Romanian S-Z sounds)
during the sentences level. Results demonstrated that an adequate assessment and intervention can ensure
functional development of S and Z pronunciation. Also, the exercises practiced during intervention are useful
not only for speech and language therapists, but also for parents of children with sigmatism.
Keywords: sigmatism, case study, assessment, intervention, sentences level, dyslalia.

Emilia Boşcaiu evidenţiază frecvenţa


Introducere
ridicată a dislaliei în rândul copiilor.
Sigmatismul este o tulburarea de „Dislalia sau pelticia este una dintre
pronunţie foarte frecvent întâlnită în tulburările de vorbire cele mai răspândite
rândul copiilor ce trec pragul cabinetelor printre copiii de vârstă preşcolară, ce se
logopedice. Dar, prin metode corectiv- caracterizează prin imposibilitatea
terapeutice eficiente şi resurse materiale emiterii corecte a unor sunete” (Boşcaiu,
adecvate vârstei şi interesului copiilor, 1973).
această frecventă tulburare poate fi
corectată. Dislalia este o tulburare de articulare –
pronunţie ce se manifestă prin
În cadrul acestui articol vor fi evidențiate deformarea, omiterea, substituirea,
principalele exerciţii necesare etapei de înlocuirea şi inversarea sunetelor
automatizare a sunetelor S şi Z. Astfel, au (Verza,1977).
fost elaborate trei fişe de lucru pentru
automatizarea sunetului S şi trei fişe de Dacă vocalele sunt lumina şi poezia limbii
lucru pentru automatizarea sunetului Z, române, consoanele sunt sprijinul ei,
acestea cuprinzând exerciţii de citire a elementele ei trainice (Graur, 1965).
propoziţiilor, de completare a Contrastând cu aspectul acustic aerian al
propoziţiilor lacunare şi exerciţii de vocalelor, consoanele au un timbru ferm,
ordonare a cuvintelor pentru a forma dur şi solicită organele de fonaţie un
propoziţii cu sens. travaliu hotărât, variat (Turculeţ, 1999).
Tulburările de pronunţie ale sunetelor s, z,
Sigmatismul ca tulburare de pronunţie
ţ, ş, j, č, ğ se numesc sigmatism, iar
Limbajul este un instrument esenţial înlocuirea lor cu alte sunete,
pentru comunicarea cu ceilalţi oameni parasigmatism (Guţu, 1974). Principalele
(Schaffer, 2007). Un limbaj corect, coerent cauze ale sigmatismului sunt: anomaliile
şi expresiv facilitează comunicarea, iar o maxilo-dentale, tulburările de auz,
formulare defectuoasă poate împiedica întârzierea mintală, întârzierea în
desfăşurarea optimă a actului comunicării. dezvoltarea vorbirii, influenţe ereditare,

86
RRTTLC 2017

bilingvismul, dificultăţi de motricitate a defectuoasă, formată prin frecarea aerului


aparatului fono-articulator, imitarea de între incisivii superiori şi buza inferioară,
către părinţi a vorbirii deficitare a alungită peste dinţii de jos.
copilului, dificultăţi ale auzului fonematic, Sigmatismul labial: curentul de aer se
trăsăturile de personalitate ale copilului strecoară printre buzele proeminate,
(Guţu, 1974). obţinându-se un fel de „f ” sau „ş” în loc de
Formele sigmatismului „s”.
Sigmatismul se prezintă sub diferite Sigmatismul nazal: determinat de
forme: structura sau funcţia anormală a palatului
Sigmatismul interdental: presupune moale. Sigmatismul laringal: se manifestă
pronunţarea sunetelor siflante cu limba printr-un sunet gutural ce se realizează în
între dinţi. La copiii mici această formă de locul sunetelor siflante (Guţu, 1974).
sigmatism e foarte frecventă. După Etapa de automatizare a sunetelor în
creşterea dinţilor, sigmatismul interdental pronunţie
dispare, deseori, de la sine. O pronunţare fermă a fiecărei consoane ne
Sigmatismul addental: rezultă din va forma o dicţie precisă, o vorbire care
sprijinirea vârfului limbii pe dinţi, respectă normele rostirii corecte a
împiedicând ieşirea liberă a aerului la cuvintelor limbii române (Puşcariu, 1944).
pronunţia siflantelor prin spaţiul Stăpânirea unui nou fonem este făcută de-
interdental. a lungul a patru niveluri succesive, care
Sigmatismul lateral: curentul de aer sunt comparate cu o scară pe care
expirator se depărtează în timpul subiectul cu tulburări trebuie să o urce:
pronunţiei de la linia de mijloc, spre nivelul sunetului izolat, nivelul silabei,
dreapta (sigmatism lateral dexter), spre nivelul cuvântului şi cel al frazei. În mod
stânga (sigmatism lateral sinister) sau general terapia debutează la nivelul
lateral. Unda expiratorie este lateralizată sunetului, dar în unele cazuri individuale,
mai frecvent spre canini şi premolari şi mai poate fi mult mai potrivit să se înceapă
rar spre molari. terapia la un alt nivel (Anca, 2007).
Sigmatismul lateral este determinat Principalele etape ale corectării dislaliei
adeseori de pareze unilaterale ale nervului sunt: elaborarea noului sunet,
hipoglos, ce provoacă lateralizarea consolidarea şi diferenţierea sunetului,
mişcărilor limbii în pronunţie. automatizarea sunetului în vorbire (Anca,
Sigmatismul strident: presupune o 2007).
articulare prea puternică, prea sonoră a Etapa automatizării încheie complexul
siflantelor. Sigmatismul palatal: constă în proces de corectare a tulburărilor de
retragerea vârfului limbii mai în spate de limbaj. Perioada de automatizare, care are
la locul de articulare normală spre bolta un rol deosebit de important în terapia
palatină. dislaliei, este etapa în care deprinderile noi
Sigmatismul labio-dental: se de pronunţie se transformă în obişnuinţe.
caracterizează printr-o sonoritate Durata acestei etape depinde de gradul de

87
RRTTLC 2017

înrădăcinare a deprinderilor de pronunţie respingere faţă de ea datorită tulburării


greşită, de vârsta copilului şi de sale de vorbire.
particularităţile individuale. Cu cât se R. beneficiază de un plan de intervenţie
intervine la vârste mai mici, cu atât este personalizat propus de profesorul logoped
mai scurt procesul de corectare în general în colaborare cu cadrul didactic de la clasă.
(Jurcău și Jurcău, 1999). Eleva beneficiază de o oră/săptămână de
Metodele utilizate în această etapă sunt: terapie logopedică. Este cuprinsă în
exerciţiul, compunerea, povestirea, serviciile de terapie logopedică din şcoală,
conversaţia, etc. Automatizarea vizează din clasa I, având ca diagnostic logopedic
atât exprimarea orală, cât şi cea scrisă. dislalie polimorfă.
Exerciţiile verbale şi scrise de analiză şi
Examinarea pronunţiei sunetului S în
sinteză fonematică, compunerile,
propoziţii:
povestirile au un mare rol în această
direcţie. Examinarea pronunției sunetului S în
propoziții s-a axat pe identificarea
Formarea priceperilor şi deprinderilor se numărului de erori de pronunţie a
realizează cu ajutorul metodei exerciţiilor sunetului S în propoziţii: Examinarea a
– executarea conştientă şi repetată a unor constat în citirea de către elevă a unei liste
operaţii în aşa fel încât să se ajungă la un de nouă propoziţii alcătuite din cuvinte ce
anumit grad de automatizare a operaţiilor conţin sunetul S în cele trei poziţii la nivel
respective (Anca şi Haţegan, 2008). de cuvânt: iniţială, mediană, finală.
Studiu de caz Propoziţiile ce alcătuiesc lista sunt de trei
Date anamnestice tipuri: propoziţii enunţiative, propoziţii
Eleva N.R. este în clasa a II-a. R. provine interogative, propoziţii imperative. Lista
dintr-o familie legal constituită, formată de propoziţii pe baza căreia s-a realizat
din patru membri: tata, mama, R. şi sora. examinarea sunetului S: Sergiu studiază
R este al doilea copil, sora ei fiind mai serios. Sigur se serveşte supa? Sorina,
mare decât ea. Condiţiile materiale ale studiază singură! Casa aceasta este a
familiei sunt bune. Locuinţa este bine noastră. Musca este o insectă? Nu folosiţi
dotată şi amenajată, întreţinută igienic castanele acestea! Marius a adus un
corespunzător. Relaţia dintre părinţi este ananas. A mai rămas suc de ananas?
bună. De asemenea, relaţiile dintre părinţi Darius, adu-mi zahărul tos!
şi cele două fete sunt bune, precum şi Examinarea pronunţiei sunetului Z în
relaţia dintre R. şi sora ei. Ambii părinţi propoziţii
prezintă interes pentru educaţia fetei, însă Examinarea pronunției sunetului Z în
mama este cea care acordă mai mult timp propoziții s-a axat pe identificarea
şi atenţie în ceea ce priveşte acest aspect. numărului de erori de pronunţie a
Ambii părinţi manifestă interes faţă de sunetului Z în propoziţii:
defectul de vorbire al fetei, fiind de acord Examinarea a constat în citirea de către
cu participarea ei la şedinţele de terapie elevă a unei liste de nouă propoziţii
logopedică, fără a manifesta o atitudine de alcătuite din cuvinte ce conţin sunetul Z în

88
RRTTLC 2017

cele trei poziţii la nivel de cuvânt: iniţială, Ordonează corect următoarele cuvinte
mediană, finală. pentru a forma propoziţii cu sens:
Propoziţiile ce alcătuiesc lista sunt de trei  silitori. Studenţii sunt
tipuri: propoziţii enunţiative, propoziţii  se singură. Sanda spală
interogative, propoziţii imperative. Lista  supărat. Sergiu s-a
de propoziţii pe baza căreia s-a realizat Fişa de lucru: Automatizarea sunetului S în
examinarea sunetului Z: Zâna Zorilor propoziţii (poziţie mediană)
zâmbeşte. Zebra este un animal? Zi-mi
zece zicători! Vaza verzuie s-a uzat. Citeşte cu voce tare următoarele
Bezelele sunt verzui? Nu rupe frunzele! propoziţii:
Cana roz este pe pervaz. Ai gătit azi orez?  Măslinele sunt sănătoase.
Fă haz de necaz!  Musafirii stau la masă.
Demersul de intervenţie:  Acest costum este albastru?
 Este frumoasă casa aceasta?
Intervenţia s-a bazat pe implicarea elevei
 Nu amesteca vopselele!
în realizarea de exerciţii de automatizare a
 Gustaţi, vă rog, fasolea aceasta!
sunetelor S şi Z în propoziţii, având la bază
şase fişe de lucru. Completează următoarele propoziţii
lacunare, selectând cuvintele potrivite din
Fişa de lucru: Automatizarea sunetului S în
paranteză:
propoziţii (poziţie iniţială)
Citeşte cu voce tare următoarele  Măslinele sunt ...................... .
propoziţii:  Alisa se stresează că şi-a lăsat ................
acasă.
 Sorin s-a sculat supărat.  Mesele ................ sunt ..................... .
 Soarele, stelele sunt sus.
(masca, acestea, sănătoase, instabile)
 S-a spălat salopeta? S-a supărat Sanda?
Subliniază silaba „sa-”! Sara, spală Ordonează corect următoarele cuvinte
sandalele! pentru a forma propoziţii cu sens:
Completează următoarele propoziţii  sunt Piersicile delicioase.
lacunare, selectând cuvintele potrivite din  frumoasă Elisa prietenoasă. este şi
paranteză:
musafirilor periculoase. Pisicile sunt
 Sorina este sora…………
Fişa de lucru: Automatizarea sunetului S în
 Soarele ……………….. superb! propoziţii (poziţie finală)
 Sincer, sunteţi ……………..!
 Sabina se străduieşte să stropească Citeşte cu voce tare următoarele
………………….. propoziţii:
 Sunteţi ………………..?  Flavius a rămas surprins că a nins.
 Stiloul ……………………..subţire.  Elias nu a plâns.
 Stelele sunt................  Ai mers la Marius?
(superbi, Soranei, salata, scrie, sus,  Ai cules merele de pe jos?
străluceşte, studenţi)  Priviţi sus!

89
RRTTLC 2017

 Nu aruncaţi fărâmiturile pe jos! Fişa de lucru: Automatizarea sunetului Z în


Completează următoarele propoziţii propoziţii (poziţie mediană)
lacunare, selectând cuvintele potrivite din Citeşte cu voce tare următoarele
paranteză: propoziţii:
 Mingea sare în …………… .  Azi, la amiază mâncăm mazăre.
 Flavius mi-a spus pe ………că s-a tuns.  Azorel stă în oaza cu flori.
 Nicolas mi-a spus că nu a ......niciun fus.  Mizezi pe lozul acesta?
(sus, adus, autobus)  Muzicuţa este în buzunar? Te rog să
nu-mi mai bruschezi tastatura!
Ordonează corect următoarele cuvinte Ascultaţi zumzetul albinelor!
pentru a forma propoziţii cu sens:
Completează următoarele propoziţii
 prietenos. Nicolas este lacunare, selectând cuvintele potrivite din
 propus un Mi-am să-mi cactus. cumpăr paranteză:
 alunecos pe Este jos.
 ………… este viaţa mea.
Fişa de lucru: Automatizarea sunetului Z în  Azorel a făcut ………………. în autobuzul
propoziţii (poziţie iniţială) rozaliu.
Citeşte cu voce tare următoarele  Mezinul familiei este …………………….
propoziţii:  Muzicianul ……………….. pe un
 Zina ne-a zis zece zicători. buzdugan.
 Zborul zmeului este amuzant. (amuzant, mizerie, muzica, meditează)
 Ai mâncat zmeură la amiază? Ordonează corect următoarele cuvinte
 În ce zodie te-ai născut? pentru a forma propoziţii cu sens:
 Zâmbeşte, Zina!
 rozaliu. Miezul este bezelei
Completează următoarele propoziţii  este Eliza astăzi. amuzantă
lacunare, selectând cuvintele potrivite din  au Frunzele căzut.
paranteză:
Fişa de lucru: Automatizarea sunetului Z în
 Zmeura nu este un ……………………. propoziţii (poziţie finală)
 …………… sunt animale.
Citeşte cu voce tare următoarele
 Zambilele zâmbeau în fiecare zori de...
propoziţii:
 Zugravul care a zugrăvit zidul este din...
 Zina zâmbeşte ………………… .  Te-am văzut în autobuz.
 Ahaz şi Boaz sunt personaje biblice.
(zi, zilnic, zarzavat, Zalău, zebrele)
 Eşti treaz?
Ordonează corect următoarele cuvinte  Nici el nu este mai viteaz?
pentru a forma propoziţii cu sens:  Fi viteaz!
 zise Zina de Zicătorile ziditoare. sunt  Ai grijă să nu cazi!
 zâmbăreţe. Zânele sunt Completează următoarele propoziţii
 ne-a Zacheu zărit. nu lacunare, selectând cuvintele potrivite din
paranteză:

90
RRTTLC 2017

 Trenul a întâlnit un …………….. .


 Bătrânul acela a murit de …………….. . Numărul de erori de pronunţie a sunetului
 Azi am învăţat despre Căile …………… . Z manifestate de către elevă in timpul
 Eliza preferă culoarea ………….. . citirii listei de propoziţii este evidenţiat în
 Bunicii mei cultivă: secară, ………….., tabelul de mai jos:
grâu. Tabel nr. 3. Numărul de erori de pronunţie a
(Bicaz, macaz, orz, roz, necaz) sunetului Z – înainte de intervenţie
Tipurile de Poziţia sunetului Z în
Ordonează corect următoarele cuvinte propoziţii cuvintele care alcătuiesc
pentru a forma propoziţii cu sens: propoziţiile
iniţială mediană finală
 rechizitele. Acum aranjez
Enunţiativă 0 0 0
 dimineaţă mănânc În orez. fiecare Interogativă 0 0 0
 vă vreau deranjez! Nu să Imperativă 2 0 1
 Rezultate obţinute În urma examinării pronunţiei sunetului Z
Numărul de erori de pronunţie a sunetului în propoziţii se constată că eleva a
S manifestate de către elevă în timpul manifestat cele mai multe erori de
citirii listei de propoziţii este evidenţiat în pronunţie în cadrul propoziţiilor
tabelul de mai jos: imperative şi în cele alcătuite din cuvinte
Tabel nr. 1. Numărul de erori de pronunţie a ce conţin sunetul Z în poziţie finală.
sunetului S – înainte de intervenţie În urma intervenţiei numărul de erori de
Tipurile de Poziţia sunetului S în pronunţie scade:
propoziţii cuvintele care alcătuiesc
propoziţiile Tabel nr. 4. Numărul de erori de pronunţie a
iniţială mediană finală sunetului Z – după intervenţie
Enunţiativă 1 2 3 Tipurile de Poziţia sunetului Z în
Interogativă 1 1 2 propoziţii cuvintele care alcătuiesc
Imperativă 3 3 2 propoziţiile
iniţială mediană finală
În urma examinării pronunţiei sunetului S Enunţiativă 0 0 0
în propoziţii se constată că eleva a Interogativă 0 0 0
manifestat cele mai multe erori de Imperativă 2 0 1
pronunţie în cadrul propoziţiilor În urma examinării pronunţiei, se constată
imperative şi în cele alcătuite din cuvinte o diferenţă între numărul de erori de
ce conţin sunetul S în poziţie finală. pronunţie a sunetului S şi numărul de
În urma intervenţiei numărul de erori de erori de pronunţie a sunetului Z. Lista cu
pronunţie scade: propoziţii pentru sunetul S conţine 28 de
Tabel nr. 2. Numărul de erori de pronunţie a sunete S. Înainte de intervenţie eleva
sunetului S – după intervenţie pronunţa eronat sunetul S de 18 ori, iar
Tipurile de Poziţia sunetului S în cuvintele după intervenţie de 5 ori. În schimb, lista
propoziţii care alcătuiesc propoziţiile
de propoziţii pentru sunetul Z conţine 19
iniţială mediană finală
Enunţiativă 0 0 1
sunete Z. Înainte de intervenţie eleva
Interogativă 0 0 1 pronunţa eronat sunetul Z de 8 ori, iar
Imperativă 1 0 2 după intervenţie de 3 ori. Această

91
RRTTLC 2017

diferenţă este evidenţiată în figura de mai Cluj-Napoca: Editura Presa Univeristară


jos: Clujeană..
Boşcaiu, E. (1973). Prevenirea şi corectarea
tulburărilor de vorbire în gradiniţele de
copii. București: Editura Didactică și
Pedagogică.
Graur, A. (1965). Introducere în lingvistică.
București: Editura Ştiinţifică.
Guţu, M., (1974). Curs de logopedie. Cluj-
Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.
Jurcău, E., Jurcău, N. (1999). Învăţăm să
vorbim corect. Cluj-Napoca: Editura
Printek.

Fig. 1. Comparaţie între numărul total de erori Puşcariu, S. (1994). Limba română, vol. II,
de pronunţie a sunetului S şi a sunetului Z Rostirea, ed. a II-a, București: Editura
Academiei.
Concluzii
Schaffer, R. (2007). Introducere în
În cele din urmă, se poate spune că prin
psihologia copilului. Cluj-Napoca:
realizarea exerciţiilor adecvate pentru
Editura ASCR.
etapa de automatizare a sunetelor în
propoziţii, se pot obţine progrese în ceea Turculeţ, A. (1999). Introducere în
ce priveşte pronunţia. De asemenea, prin fonetica generală şi românească. Editura
studiul de caz prezentat s-a încercat Ştiinţifică, Iaşi.
evidenţierea faptului că tipurile de Verza, E. (1977). Dislalia şi terapia ei.
propoziţii şi poziţia sunetului în cuvânt București: Editura Didactică şi
influenţează numărul de erori de Pedagogică, Bucureşti.
pronunţie. Astfel, fişele de lucru
www.home-speech-home.com
prezentate mai sus pot fi utilizate de către
profesorii logopezi în cadrul şedinţelor de _______________________________________
terapie logopedică, sau acasă, de către ¹Profesor logoped, CJRAE, Sãlaj.
părinţi pentru o cât mai bună
E-mail: anna_but89@yahoo.com
automatizare a pronunţiei copiilor.
Bibliografie
Anca, M. (2007). Logopedie. Cluj-Napoca:
Editura Presa Universitară Clujeană.
Anca, M., Haţegan, C. (2008). Terapia
limbajului: o abordare interdisciplinară.

92