Sunteți pe pagina 1din 18

ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 14, nr. 1, martie 2018

Istoria este a cărţilor, dar şi a oamenilor


Primăria Galaţi nevoită să funcţioneze în clădiri
a reuşit, în închiriate”. Momentul solemn al
sfârşit, în anul tăierii panglicii inaugurale s-a
de graţie 2017 înscris printre acele acte istorice
(luna august), ce au marcat de-a lungul timpului
să se mute întreaga istorie urbană a Galaţilor,
într-un sediu de la primele colibe pescăreşti la
al ei, înălţat de ea, chiar dacă pe mal de Dunăre şi de Siret până la
temelii gândite pentru alte ziduri şi fastuoasele palate ale începutului
pentru alte încăperi. La urma urmei, de modernitate, Palatul Comisiei
nu e nimic rău în această înnodare Europene a Dunării (azi Biblioteca
de istorii, o construcţie, oricare ar Județeană), Palatul de Navigaţie,
fi ea, nu poate avea culoare politică, Palatul de Justiţie, Palatul
la fel cum o instituţie, la fel, oricare Administrativ, Teatrul Dramatic şi
Sumar ar fi ea, nu este în sine decât o mai apoi la palatele contemporane,
Editorial pură abstracţie, căci sufletul ei, ale băncilor, al Tribunalului, noile
• Istoria este a cărţilor, dar şi a manifestarea ei în toată concreteţea hoteluri, Vega şi Mercur, cu mult
oamenilor / 1 şi suprema sa funcţionalitate nu mai îndrăzneţe şi mai temeinice
Evenimente le pot asigura decât oamenii, cei decât vechiul „Grand Hotel” şi,
• Eminescu în veşnicia timpului / 3 chemaţi s-o reprezinte în faţa şi în în plus, dispuse la Dunăre, cu
• Centenarul României Mari - proiect interesul cetăţenilor. încântătoare vederi spre marele
educaţional pentru copii / 4 Prin darea în folosinţă fluviu şi spre tărâmul dobrogean,
• Ecouri eminesciene la Biblioteca
„V.A. Urechia” / 5 a sediului de lângă Prefectură, până spre bătrânii munţi
ziua de miercuri, 30 august 2017, Hercinici...
Profesional
avea să devină istorică. N-a avut Este o deosebire fundamentală
• Bibliotecile publice din judeţul
Galaţi în anul 2017 / 6 clădirea în acea zi la temelie şi nici între concepţia şi structura de
• Semnal: în altă parte acel tub de sticlă de ansamblu ale vechilor palate
BiblioMagazin nr. 4 din 2017 / 8 sub Palatul Administrativ în care înscrise în liniile clasice şi
• Ştiri despre profesie / 14 să se îngroape un mesaj pentru neoclasice ale arhitecturii
Memorie locală viitor, dar primarul care a săvârşit româneşti de la încrengătura
• Aniversarea unei personalităţi a această mult-aşteptată îndatorire veacurilor XIX şi XX şi alura
culturii gălăţene: Academician de mutare a Primăriei la ea acasă, ultramodernă a celor mai recente
Constantin Gh. Marinescu / 12
• Aniversările anului 2018 în județul Ionuţ Pucheanu, avea să glăsuiască, clădiri, printre care, cea a Primăriei
Galați : apr. - iun. 2018 / 9 cu aceeaşi emoţie pe care ar fi Galaţi vine cu o personalitate
avut-o prefectul Ion C. Atanasiu, în
Din judeţ
• Biblioteca Comunală Griviţa/ 15 mai 1904: „Este un moment istoric
• Biblioteca Comunală pentru oraş, căci avem în sfârşit o
Vânători / 16 proprie casă care să corespundă
• Biblioteca Comunală lumii moderne. Era şi păcat, căci
Independenţa / 17
Galaţiul ajunsese singurul oraş din
Semnal editorial topul celor mai locuite 100 de aşezări
• Ştefan Petică - 140 : restituiri, din România care nu avea un sediu
Craiova: Universitaria, 2017 / 18
propriu, activitatea publică fiind
2
de birouri, cu aproximativ 300 de salariaţi,
dispuşi pe trei nivele. Nu mai puţin de 3086
mp de sticlă, în care intră şi impresionanta
cupolă de la întâlnirea cu cerul, conferă
edificiului o luminozitate aparte, precum şi o
înfăţişare exterioară impresionantă, urmare
a unui design ultramodernist, chiar futurist,
şi a unei investiţii totale de 29.402.020,80 lei,
consumate în cei trei ani de construcţie, din
2014 până în 2017. Funcţionalitatea clădirii
este completată şi cu nivelele subterane de
parcare, cu aproape 100 locuri, spaţii absolut
aparte, de mulţi admirată, dar şi la fel de mulţi necesare prezentului, dar mai ales viitorului,
contestată. Ce i se reproşează în primul rând noului precum şi cu dispunerea birourilor salariaţilor pe
sediu administrativ este tocmai modernitatea nivele ierarhice, în celebrul stil american, în care
de ultimă oră, total nepotrivită, zic unii, cu şefii, primarul şi subalternii lui direcţi (adică), sunt
arhitectura de ansamblu a zonei, iar în al doilea conduși cu liftul ultramodern la ultimul etaj, iar
rând o anumită senzaţie de înghesuială urbană, de cei aflaţi la începutul carierei rămaşi la parter... Şi,
asfixiere reciprocă a unor construcţii care vin din pentru ca modernitatea să fie desăvârşită, pentru
veacuri şi din concepţii absolut diferite, pentru a decorarea spaţiilor largi din interior, s-a recurs la
se întâlni artificial într-un spaţiu redus, total privat munca de migală şi de mare inspiraţie și har a doi
de perspectiva largă a unei necesare deschideri pe dintre cei mai valoroşi artişti plastici ai Galaţiului,
care ar conferi-o generozitatea unei pieţe civice David Sava şi Gheorghe Miron, autorii unor picturi
sau măcar prospeţimea şi liniştea pe care le-ar alipi murale ce înnobilează interiorul, betonul şi sticla,
ansamblului respiraţia unui parc plin de verdeaţă. cu arderea vie a artei vizuale eterne.
Dacă acestea ar fi dezavantajele, s-ar Cu intrarea noului sediu al Primăriei în
cuveni de îndată să se aducă în faţă şi avantajele, circuitul arhitectonic al Galaţilor se împlineşte o
care sunt, şi ele, destul de consistente şi de mare doleanţă a oraşului de la Dunăre, privat de o
convingătoare, şi este suficient în acest sens să ne casă proprie atâta amar de vreme, dar având astăzi,
gândim la funcţionala apropiere de celălalt sediu într-o necesară recompensă, a se lăuda cu cel mai
al administraţiei locale. În felul acesta, Prefectura nou şi mai proaspăt edificiu, ctitorit, după multe
şi Primăria se întâlnesc într-o fericită vecinătate la strădanii şi sacrificii, pe temelia unei construcţii
fel de folos funcţionării lor, dar şi cetăţenilor din refuzate de mersul implacabil al istoriei. Să fie acest
judeţ şi municipiu, adevăraţii beneficiari ai acestor mod de a recupera trecutul în folosul viitorului
importante instituţii, care le găsesc în acelaşi loc pe un semn distinct în zodia Galaţilor? Căci, dacă
amândouă. S-ar impune, de asemenea, ca avantaj ne amintim bine, şi când a fost înălţată biserica
şi posibilitatea unei viziuni cu mult mai îndrăzneţe fortificată Precista de pe dealul Falezei, temelia ei
decât ar permite-o şabloanele gândirii colective, s-a încropit din piatra adusă de la ruinele Castrului
aceea care ar accepta cu destul entuziasm o îmbinare Roman de la Tirighina, înnodându-se istorie cu
anume a clasicului cu ultramodernul, a cărămizii istorie într-un fel de perpetuă renaştere, aidoma
cu plăcile de beton şi suprafeţele dominante de tinereţii fără bătrâneţe şi vieţii fără de moarte din
sticlă, într-o convieţuire care ar simboliza, în fond, frumoasele basme ale românilor. La fel, şi Casa
coexistenţa armonioasă a trecutului cu prezentul şi Primăriei Galaţi s-a născut din altă casă pentru un
mai ales cu viitorul, căci este lesne de presupus că viitor în care gălățenii ce vor veni vor privi în urmă
anume arhitectura îndrăzneaţă a noii Primării va fi cu evlavie, cu prețuire şi se vor gândi la alte planuri,
cea care va domina în anii ce vor veni. la alte palate şi la alte ctitorii...
Primăria pe care edilul şef, Ionuţ Pucheanu,
a pus-o pe harta administrativă a municipiului Zanfir Ilie
Galaţi într-o casă nouă este o bijuterie de beton şi Director/Manager
sticlă, înălţată pe o suprafaţă la sol de 2412 mp şi al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
cu 5874 mp de spaţii funcţionale, secţionate în 70

Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


3
Eminescu în veşnicia timpului
,,Ce a fost și ce a devenit Eminescu este
rezultatul geniului său înnăscut, care era prea puternic
în a sa proprie ființă încât să-l fi abătut vreun contact cu
lumea de la drumul său firesc. Eminescu este un om al
timpului modern, cultura lui individuală stă la nivelul
culturii europene de astăzi”.
(Titu Maiorescu)

Cum epitetele, cuvintele, metaforele nu-și


găsesc locul lângă numele său, timpul rămâne cel mai
bun sfetnic, peste a cărui nemărginire, din cumpăna
gândirii, se ivește înălțător poetul, prozatorul și
publicistul Mihai Eminescu. Noi, bibliotecarii,
suntem martorii unui eveniment cultural național de izvor, farmecul naturii şi măreţia trecutului. De
în care ne ancorăm, an de an, lăsându-ne purtați pe aceea, elevii clasei a VI-a de la Liceul Teoretic „Emil
valurile vremii de versul eminescian. Racoviţă”, coordonaţi de doamna profesor Ștefania
Regalul de activităţi găzduite de Filiala Nr. 1 Sandu și de doamna bibliotecar Gina Mocanu,
„Costache Negri” - Bibliotecă Municipală pentru au realizat în cadrul activităţii ,,Omagiu Marelui
Copii a Bibliotecii Judeţene ,,V.A. Urechia” - a avut Poet’’, un popas spiritual prin decodarea unui text
ca scop manifestarea sentimentului de dragoste poetic eminescian, din perspectiva inteligenţelor
faţă de valorile noastre naţionale, dezvoltarea multiple. Apoi, au recitat poezii eminesciene, pe un
expresivităţii şi a simţului artistic, prin abordarea fundal sonor sugestiv. La finalul activității, elevii
frumoaselor creaţii ale Marelui Poet. ne-au încântat cu poeziile ,,Trebuiau să poarte un
Sub denumirea Eminescu în veșnicia nume’’ de Marin Sorescu și ,,Lui Mihai Eminescu’’
Timpului, elevii clasei a a IX-a A de la Liceul de de Grigore Vieru, care sintetizează tezaurul lăsat de
Artă ,,Dimitrie Cuclin”, coordonaţi cu multă dăruire marele poet urmașilor săi.
de doamna profesor Aura Căşuneanu au prezentat Evenimentul ,,Eminescu şi copiii” l-am trăit
un material de tip slideshow cu datele biografice ale cu intensitate alături de prichindeii clasei a III-a de la
poetului și cu etapele constituirii personalității sale Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” din localitatea I.C.
creatoare. Astfel, tinerii au pregătit un spectacol Brătianu, coordonaţi cu blândeţe de doamna profesor
în care au susținut un moment dramatic, având ca Iuliana Vasilescu. Elevii au recitat cu sensibilitate
suport două dintre scrisorile din corespondența versuri din lirica eminesciană, au interpretat cântece,
privată Veronica Micle - Mihai Eminescu. iar sufletele ne-au vibrat de emoție.
Activitatea s-a încheiat cu un recital liric, ,,Pe lângă În săptămâna dedicată Luceafărului literaturii
plopii fără soț” şi ,,Sara pe deal”, iar atmosfera a românești, cititorii noştri au putut admira expoziţia
fost una plină de emoţie, bucurie şi sensibilitate. de carte ,,Dor de Eminescu”, în holul bibliotecii,
Cu Eminescu reuşim să spunem lumii întărind mesajul că Eminescu este poetul nepereche
povestea unui neam, căci opera lui cântă vraja apei a cărui operă învinge Timpul, ,,omul deplin al
culturii româneşti” (Constantin Noica).
Filiala Nr. 1 „Costache Negri” - Bibliotecă
Municipală pentru Copii a Bibliotecii Judeţene ,,V.A.
Urechia” le mulţumeşte cadrelor didactice şi elevilor
care l-au omagiat pe Marele Poet Mihai Eminescu, în
universul nelimitat al cărţilor, prin poezie şi muzică. A
fost o atmosferă de sărbătoare, iar sufletele ne-au fost
inundate de vers, cântec, bucurie, emoţie şi frumos…
Într-un cuvânt, EMINESCU!
Cecilia Manolescu,
Bibliotecar, Filiala Nr. 1 „Costache Negri”
- Bibliotecă Municipală pentru Copii

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018


4
Centenarul României Mari
Proiect educaţional pentru copii
Anul 2018 marchează 100 de ani de existență „Dan Barbilian”, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Şcoala
a României Mari. În acest context, am gândit Gimnazială Nr. 16, Şcoala Gimnazială Nr. 28, Şcoala
un proiect educațional pe temă istorică intitulat: Gimnazială Nr. 25 din Galați și școlile din județul
„CENTENARUL ROMÂNIEI MARI - viziune, Galați: Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești,
cunoaștere și promovare a istoriei de acum 100 de ani”. Școala Gimnazială Sfânta „Cuvioasa Parascheva”
Acesta se va derula în perioada ianuarie – Smârdan, Școala Gimnazială Nr. 1 Tulucești, Şcoala
decembrie 2018 și va consta în desfășurarea unei Gimnazială. „Lascăr Catargiu” Schela și Biblioteca
ore de istorie cu elevii școlilor partenere, lunar, în Orășenească „Grigore Hagiu” din Tg. Bujor.
cadrul Secției pentru Copii a Bibliotecii Județene Pe parcursul întregului an vom avea ca invitați
„V.A. Urechia”. Ne propunem să promovăm colecțiile profesori de istorie, scriitori și personalități locale.
bibliotecii prin organizarea unor expoziții tematice, Proiectul se va încheia pe data de 10 decembrie 2018
să încurajăm copiii să descopere trecutul istoric al cu un concurs, ce va consta în prezentări power-
poporului român prin lectură și cercetare. Proiectul se point ale personalităților istorice alese.
adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 10 – 14 ani. Pe data de 25 ianuarie 2018, la sediul central
al Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”, în cadrul
Secției pentru Copii a avut loc lansarea proiectului
educațional: „Centenarul României Mari - viziune,
cunoaștere și promovare a istoriei de acum 100 de
ani”. La prima acțiune, au participat elevii Școlii
Gimnaziale „Sfinții Împărați”, coordonați de director
prof. Elena-Laura Cristea, prof. Ramona Livan și
bibliotecar Mariana Patron, iar invitați speciali au fost
managerul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, prof.

Personalitățile marcante ale istoriei noastre,


care au contribuit la îndeplinirea visului tuturor
românilor, Marea Unire, merită să fie cunoscute și
elogiate. La orele de istorie propuse a se desfășura
lunar, pe parcursul întregului an calendaristic, vom
vorbi despre: Iuliu Maniu, Pantelimon Halippa,
Ferdinand I și Regina Maria, Al. Averescu, Vasile
Goldiș, Episcopul Iuliu Hossu, I. C. Brătianu, Al.
Vaida Voievod, Tache Ionescu, Gh. Duca, Nicolae
Filipescu, Ecaterina Teodoroiu, Eremia Grigorescu, Dr. Zanfir Ilie și prof. dr. Sorin Langu de la Colegiul
Episcopul Melchisedec Ștefănescu, Iancu Flondor, Național „Vasile Alecsandri”, care le-au povestit
Moise Pacu și Octavian Goga. copiilor despre însemnătatea zilei de 24 Ianuarie
Cadrele didactice din școlile partenere au 1859 – Unirea Principatelor Române, precum și de
răspuns afirmativ la propunerea noastră și s-au arătat însemnătatea Zilei de 1 Decembrie 1918.
entuziasmate să participe la acțiunile Bibliotecii. Prin acest proiect dorim să aducem un
Vom colabora cu 50 de profesori și elevii din 16 omagiu celor care au luptat pentru unirea neamului
unități de învățământ din Galați și din județul Galați. românesc și totodată să dezvoltăm copiilor
Redăm unitățile de învățământ: Colegiul Național dragostea pentru lectură și interesul permanent
„Vasile Alecsandri”, Liceul Teoretic „Dunărea”, Liceul pentru cunoașterea istoriei României.
de Arte „Dimitrie Cuclin”, Şcoala Gimnazială „Sf. Responsabili proiect,
Împărați”, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Maricica Târâlă-Sava/ Florica Șerban
Şcoala Gimnazială „Iulia Hașdeu”, Şcoala Gimnazială Compartiment „Împrumut pentru copii”

Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


5
Ecouri eminesciene la Biblioteca „V.A. Urechia”
Îl ştim drept „Luceafărul poeziei româneşti“, „Mihai Eminescu” a Bibliotecii V.A. Urechia,
un artist de neegalat, o prezenţă nobilă în spirit unde, sub egida „Eminescu să ne judece” a
şi în purtare, iar pentru aceasta, la Biblioteca avut loc un moment literar artistic în aceeași
V.A.Urechia, în zilele dedicate nașterii marelui poet, atmosferă de sărbătoare și emoție. Adolescenții
elevi, profesori, bibliotecari sau simpli iubitori de au fost întâmpinați cu căldură de managerul
poezie au sărbătorit opera eminesciană. Bibliotecii Județene V.A.Urechia, domnul prof. dr.
Zanfir Ilie, un iubitor de poezie, care le-a vorbit
despre sensibilitatea poeziei eminesciene, despre
Eminescu, ca fiind cea mai importantă voce poetică
din literatura română, îndemnându-i să citească
câte o poezie a nemuritorului poet în fiecare seară,
pentru a fi mai buni, mai sensibili, mai iubitori.
Tinerii de la Liceul Teoretic Dunărea, sub
îndrumarea doamnei bibliotecar Lica Ariton și
a doamnei profesor de limba și literatura română
Mihaela Epure, au recitat poezii din creația
eminesciană, iar elevele
Adriana Radu și Paula
Marți, 16 ianuarie Gheorghiță, alături de
2018, la ora 15.00, copiii din tânărul Iulian Bereş
cadrul Compartimentului ne-au încântat cu versuri
Case Nr. 1 din cadrul Direcției transpuse pe acorduri de
Generale de Asistență Socială orgă şi chitară, demonstrând
și Protecția Copilului Galați, că iubirea pentru opera
coordonați de responsabilul poetului naţional nu se va
Didina Borteș și instructorul stinge niciodată.
Daniela Cracea au participat Atmosfera a fost una
la acțiunea „Pe lângă plopii fără soț”, un recital de plină de poezie și metaforă, dar și de competiție
poezie plin de emoție. între elevi, care s-au întrecut să își arate cunoştinţele
Alături de bibliotecarii din cadrul secției în opera eminesciană. Elevii au primit bilețele pe
Împrumut la Domiciliu pentru Adulți, copiii au care era notat câte un vers dintr-o poezie a lui Mihai
sărbătorit 168 de ani de la naşterea marelui poet Eminescu, aceștia trebuind să continue cu versul
printr-un recital de poezie din opera eminesciană următor. Concursul organizat de bibiotecarii din
și au aflat informaţii mai puțin cunoscute din viața cadrul Compartimentului Împrumut la Domiciliu
lui Mihai Eminescu. La final, copiii, împreună cu pentru Adulţi a demonstrat că tinerii cunosc foarte
bibliotecarii, au recitat Scrisoarea a III-a, poezie bine opera poetului, fiind răsplătiți cu surprize
publicată pentru prima oară pe 1 mai 1881 în dulci şi cărţi din partea bibliotecii.
Convorbiri literare. Deşi se spune că nimeni si nimic nu este
Incursiunea în lumea eminesciană a perfect, opera eminesciană face excepţie de la această
continuat miercuri, 17 ianuarie 2018, în Sala regulă. Acest dar de a găsi mereu cuvântul potrivit
la locul potrivit, de a da versului o luminozitate şi
o claritate neasemuită, de a-l face melodios şi uşor
înţeles de fiecare cititor, este un talent desăvârşit
al unui poet adevărat şi deosebit de înzestrat.
Eminescu este, poate, cel mai de preţ dar pe care ni
l-a dat vreodată literatura românească, o adevărată
minune care nu durează „trei zile”, ci va dura veşnic,
va rămâne mereu viu în sufletele noastre.
Andreea Iorga, responsabil
Compartiment „Împrumut la Domiciliu pentru adulţi”

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018


6
Bibliotecile publice din judeţul Galaţi în anul 2017

Gradul de cultură și civilizație al unei Subliniem faptul că toate bibliotecile publice


comunități este dat, printre altele, de funcționarea din județul Galați au accesat proiectul/programul
și evoluția instituțiilor culturale, în cazul nostru a Biblionet-lumea în biblioteca mea, și, ca urmare,
bibliotecilor publice, adevărate centre de informare au fost dotate fiecare cu minim 4 calculatoare,
și documentare. o imprimantă, un scanner, un
Biblioteca publică de la video proiector și ecran. În
nivelul comunităților mici și comunele mari au fost înființate
medii, alături de biserică, școală, și 10 filiale care, la rândul lor,
case de cultură/cămine culturale, au fost dotate cu aparatura IT
are o contribuție determinantă menționată. Consiliile Locale,
la dezvoltarea intelectuală apreciind că biblioteca publică
armonioasă a cetățenilor, are rol de centru de informare,
influențând formarea caracterelor documentare și educație, au
și a gradului de civilizație din hotărât suplimentarea dotării
spațiul existențial. Pentru a reliefa cu aparatură IT a bibliotecilor,
locul și rolul Bibliotecii publice în ținând cont de uzura tehnologică
cadrul comunităților, vom sublinia a acesteia.
câteva aspecte cu privire la activitatea bibliotecilor Colecțiile. Colecțiile bibliotecilor publice din
publice din județul Galați. județul Galați au caracter enciclopedic, achizițiile
Baza materială. În principiu, toate de documente făcându-se prin cumpărare, dar
bibliotecile publice dispun de baza materială și prin donații din partea Ministerului Culturii, a
minimă necesară desfășurării activităților specifice: Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, cât și din partea
local, mobilier adecvat (rafturi, birouri, scaune) și personalităților locale.
aparatură audio-video și IT. În anul 2017, colecțiile bibliotecilor publice
Spațiile unde își desfășoară activitatea numărau 685328 titluri/volume, asigurând un
bibliotecile publice au primit în 2017 următoarele indice de dotare de peste 2,5 vol/capita, peste media
calificative: pe țară și conform recomandărilor instituțiilor
• Foarte bine (38 biblioteci): Tecuci, Tg. europene abilitate.
Bujor, Liești, Ivești, Șendreni, Braniștea,
Independența, Movileni, Barcea, Vânători, Colecții
C. Negri, Matca, Băleni, Cosmești, Valea Biblioteca
titluri Volume
Mărului, Scânteiești, Drăgănești, Piscu,
Corod, Slobozia Conachi, Ghidigeni, Biblioteca Municipală
72638 113044
Fundeni, Negrilești, Schela, Cuza Vodă, „Ștefan Petică” Tecuci
Munteni, Țepu, Brăhășești, Gohor, Smulți, Biblioteca Orășenească
Jorăști, Vlădești, Oancea, Măstăcani, „Grigore Hagiu” Tg. 23215 25121
Pechea, Rediu, Cuca, Tudor Vladimirescu; Bujor
• Bine (20 biblioteci); Biblioteca Orășenească
• Satisfăcător (6 biblioteci). 20560 24635
Berești
Precizăm că în ultimii ani spațiile în care
funcționează bibliotecile au fost modernizate, Biblioteci comunale 568915 718493
acestea beneficiind de o dotare materială foarte bună, TOTAL 685.328 881.293
apă curentă, grupuri sanitare, precum și de achiziții
de documente de bibliotecă corespunzătoare. Achizițiile. Completarea colecțiilor reprezintă
Putem exemplifica, la bibliotecile comunale: Liești, obiectivul fundamental pentru conducerile
Ivești, Independența, Movileni, Vânători, C. Negri, bibliotecilor, numai așa bibliotecile putând să
Băleni, Cosmești, Drăgănești, Corod, Slobozia satisfacă cererile utilizatorilor, tot mai diverse și în
Conachi, Umbrărești, Schela, Munteni, Brăhășești, continuă creștere, pentru informare, documentare,
Smulți, Vlădești, Oancea, Măstăcani. studiu și loisir.

Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


7

Biblioteca Achiziții publice au înregistrat o frecvență de 414.585 vizite,


conform tabelului de mai jos:
titluri Volume
Biblioteca Municipală Frecvența/
1552 1778 Biblioteca
„Ștefan Petică” Tecuci Vizite
Biblioteca Orășenească Biblioteca Municipală „Ștefan
„Grigore Hagiu” Tg. 0 0 50311
Petică” Tecuci
Bujor
Biblioteca Orășenească
Biblioteca Orășenească 36518
114 114 „Grigore Hagiu” Tg. Bujor
Berești
Biblioteca Orășenească
Biblioteci comunale 7125 10250 6237
Berești
TOTAL 8.791 12.142
Biblioteci comunale 321519

În anul 2017, au fost achiziționate un număr TOTAL 414.585


de 12.142 volume/8.791 titluri,
Din situația prezentată, rezultă
cu o medie de 40,47 volume/1000
că în fiecare zi intră în bibliotecile
locuitori, norma recomandată de
publice din județ peste 1700 utilizatori
Legea Bibliotecilor nr. 334/2002 fiind
care beneficiază de oferta serviciilor
de 50 volume/1000 locuitori.
culturale.
Utilizatori. Organizarea și
Documente eliberate spre lectură.
diversificarea serviciilor culturale
În cursul anului 2017, în bibliotecile
specifice de către biblioteci a avut
publice din județ au fost eliberate
drept consecință atragerea unui
spre lectură un număr de 483.505
număr mare de utilizatori. În anul
documente, dintre care peste 60%
2017, au beneficiat de serviciile
reprezentând literatura română și
bibliotecilor publice un număr de
universală, literatura școlară și de loisir.
18.819 utilizatori, elevii și studenții
reprezentând aproximativ 75%,
conform tabelului de mai jos: Documente
Biblioteca eliberate spre
lectură
Utilizatori
Biblioteca Biblioteca Municipală
Activi Înscriși 127353
„Ștefan Petică” Tecuci
Biblioteca Biblioteca Orășenească
Municipală „Ștefan 2937 2887 32743
„Grigore Hagiu” Tg. Bujor
Petică” Tecuci
Biblioteca Orășenească
Biblioteca 11364
Berești
Orășenească
1855 1796 Biblioteci comunale 312045
„Grigore Hagiu” Tg.
Bujor TOTAL 483.505
Biblioteca
535 535 Având în vedere informațiile prezentate putem
Orășenească Berești
concluziona că activitatea bibliotecilor publice din
Biblioteci comunale 13492 3260 județul Galați este corespunzătoare, cu o singură
TOTAL 18.819 8.478 observație: dotarea materială și profesionalismul
bibliotecarilor ne îndreptățesc la rezultate și mai
bune în următorii ani.
Frecvența. Acest indicator arată, împreună
Spiridon Dafinoiu,
cu numărul utilizatorilor, gradul de solicitare a
Șef Serviciu Resurse Umane
instituției bibliotecare. În anul 2017, bibliotecile

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018


8

BiblioMagazin nr. 4/2017


Vă semnalăm apariția - Code Kids răspunde la întrebarea:
numărului 4/2017 al Buletinului Poate fi programarea o joacă de
informativ al ANBPR - copii?;
BiblioMagazin, corespunzător - O nouă provocare pentru
trimestrului al IV-lea. Ca și până biblioteci: Generaţia digitală.
acum, semnalarea apariției acestuia Buletinul se încheie cu
s-a făcut și prin intermediul poştei articolul semnat de Ioana Crihană,
electronice, pentru acei membri ai dedicat evenimentului European
asociaţiei abonaţi la newsletter. Digital Skills Award 2017 şi
Ca de obicei, sumarul câştigătorului categoriei „Digital
este unul bogat, cu referiri la Skills in Education”: programul
evenimente din sfera profesională, Opening Opportunities, iniţiativă
atât de la nivelul ANBPR, a TechSoup România în parteneriat
respectiv relatarea despre cu ANBPR şi Microsoft România.
Conferința Națională ANBPR Acestea sunt câteva din
BiblioNEXT. Inovație. Creativitate. temele abordate în acest număr
Leadership. 2 - 4 octombrie 2017 din revista BiblioMagazin, pe care
de la Cluj, o sinteză a ședinței Biroului Executiv vă invităm să o parcurgeţi în detaliu.
al ANBPR din 27.11.2017, cât și prezentarea unor Ioana Chicu
evenimente importante de la nivelul comunității Serviciul Referinţe
biblioteconomice românești - masa rotundă
Rolul bibliotecilor în transformarea digitală, Zilele
Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman,
din perioada 15-16 noiembrie 2017, Strategii de
promovare a lecturii, din 6-7 noiembrie 2017, de la
Institutul Goethe, cu bibliotecari români, dar şi din
Republica Moldova.

O primăvară
Secţiunea Profil de bibliotecar este dedicată
colegilor noştri Avram Iancu, de la Biblioteca
Municipală Petroşani, cel care promovează profesia

frumoasă
de bibliotecar prin metode inedite, şi Alina
Valentina Ocheană, de la Biblioteca Municipală
Medgidia, Filiala Nord, coordonatoarea grupului
BiblioVoluntarii, care activează la nivelul instituţiei.
O problemă stringentă pentru comunitatea şi plină de
bucurii!
biblioteconomică este Achiziţia de documente de
bibliotecă: Semnal de alarmă, în contextul realizării
acesteia prin sistemul SEAP, subiect abordat de
Titina Dediu, şef al Biroului Completare, achiziţii
din cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din
Galaţi.
Tehnologiile IT&C şi utilizarea lor în cadrul
bibliotecilor, dar şi a profesiei constituie subiectul
următoarelor articole, aflate în cuprinsul acestui
număr al buletinului, respectiv:
- Microsoft România caută parteneri pentru
proiecte educaţionale pentru tineri;
- Profil ebibliotecar. Beneficiile competenţelor
informatice pentru bibliotecile publice;

Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


9

Aniversările anului 2018 în județul Galați:


aprilie - iunie 2018

Bereşti Cavadineşti
7 aprilie - 90 de ani de la naşterea, în com. Bereşti, 24 mai - 25 de ani de la moartea, în Iași, a profesorului
jud. Galaţi, a compozitorului universitar Gheorghe E. BOURCEANU, doctor
Costică ANDREI, absolvent în filosofie, cadru didactic la
al Seminarului Teologic „Sf. Facultatea de Istorie – Filosofie
Andrei” din Galaţi (1940- a Universităţii din Iaşi, membru
1948), redactor muzical şi şef fondator al Universităţii „Petre
de redacţie muzicală la Editura Andrei” și al ziarului „Neamul
Didactică şi Pedagogică din Românesc” din Iași, autor de
Ministerul Învăţământului, cursuri, studii şi articole în
profesor de teorie şi solfegiu la Liceul de Muzică domeniul filosofiei (n. 13 iun. 1941, sat Comănești,
nr. 2 „Dinu Lipatti” din Bucureşti, cu o prodigioasă com. Cavadinești, jud. Galaţi)
creaţie muzicală corală (cântece pentru copii, 19 iunie - 75 de ani de la nașterea, în com.
cantate, madrigale, prelucrări folclorice, Cavadinești, jud. Galaţi, a profesorului universitar
muzică religioasă, colinde), membru al Uniunii Victor FELEA, doctor în științe matematice,
Compozitorilor şi Muzicologilor din România (d. absolvent al Liceului „Vasile
2 febr. 2016) Alecsandri” din Galaţi, cadru
1 mai - 60 de ani de la nașterea, în com. Berești, didactic al Universităţii
jud. Galați, a publicistului Valeriu MARDARE, „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
absolvent al Liceului „Emil membru al Asociației Naționale a
Racoviță” Galați şi al Facultății Informaticienilor din România şi
de Litere din cadrul Universității al Association of Computing Machine (ACM)
„Alexandru I. Cuza” din Iaşi,
doctor în filologie din 2005, Cerţeşti
profesor de greacă modernă 21 iunie - 30 de ani de la moartea, în București, a
la Liceul „Alexandru I. Cuza” profesorului universitar George IVAȘCU, scriitor,
din Iaşi, membru al Uniunii critic și istoric literar, jurnalist
Scriitorilor din România, autor a numeroase prolific, membru al Consiliului
dicţionare şi ghiduri de conversaţie pentru limba Ziariștilor din România și al
greacă Academiei de Științe Sociale și
Politice, redactor șef al revistei
Buciumeni „Contemporanul”, director al
24 mai - 105 ani de la nașterea, în satul Vizurești, revistei „România literară” (n.
com. Buciumeni, jud. Galaţi, a profesorului 22 iul. 1911, com. Cerțești, jud.
Anghel RUGINĂ, absolvent al Școlii Comerciale Galați)
Superioare din Galați şi al Academiei de Înalte
Studii Comerciale și Industriale Costache Negri
din București (unde i-a avut ca 6 iunie - 75 de ani de la nașterea, în com.
profesori pe Virgil Madgearu, Costache Negri, jud. Galaţi, a
Victor Slăvescu și Nicolae Iorga), conferenţiarului universitar Ion
membru de onoare al Academiei Lucian MEHEDINŢI, doctor
Române, membru a numeroase în economie, autor a numeroase
societăţi internaţionale cu profil cărţi de specialitate în domeniul
economic, recunoscută autoritate marketingului și managementului
în domeniul economiei mondiale (d. 15 dec. 2008, agricol și al monografiei comunei
Boston, Massachusetts, S.U.A.) natale

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018


10
Drăguşeni săteanului” (Iveşti), colaborator
17 aprilie - 65 de ani de la nașterea, în satul Căuiești, la „Cooperatorul” (Rm. Sărat),
com. Drăgușeni, jud. Galaţi, a „Vestitorul satelor” (Tescani),
profesorului și pictorului Aurel „Furnica” (Chişinău), „Câmpul”
MANOLE, doctor în arte vizuale, (Bucureşti), „Păstorul Tutovei”
președinte al Uniunii Artiștilor (Tutova) (d. 1995)
Plastici - Filiala Galaţi, inventator
al pictografiei, tehnică de pictură Lieşti
brevetată de OSIM (d. 8 nov. 3 aprilie - 165 de ani de la nașterea, în satul
2015, Galaţi) Șerbănești, com. Liești, jud. Galaţi, a inginerului
12 mai - 30 de ani de la moartea, în Focşani, jud. chimist Alfons Oscar SALIGNY,
Vrancea, a profesorului, poetului și publicistului primul român doctor în chimie,
Ion OPREA, absolvent al Facultății de Limba și creatorul primului laborator de
Literatura Română și al Facultății de Filosofie din încercări pentru materiale de
Iași, profesor la Liceul Industrial Nr. 1 din Focșani, construcţii din România, care
autor de articole şi studii de istorie literară în diverse a publicat numeroase articole
reviste culturale, autorul volumului de versuri „Ca în periodicele „Anuarul Şcoalei
o primejdie” apărut la Editura „Litera” în anul 1984 de poduri şi şosele”, „Buletinul
(n. 18 iul. 1951, com. Drăgușeni, jud. Galați ) Societăţii de Ştiinţe” şi „Anuarul Muzeului de
zoologie şi paleontologie”, membru fondator al
Frumuşiţa Societăţii de Ştiinţe, membru corespondent al
27 aprilie - 110 ani de la nașterea, în satul Tămăoani, Academiei Române (d. 4 mai 1903, București)
com. Frumușiţa, jud. Galaţi, a 7 iunie - 80 de ani de la nașterea, în com. Lieşti,
actorului Toma DIMITRIU, cu jud. Galaţi, a coregrafului Fănică LUPU, absolvent
o prestigioasă activitate pe scena al Şcolii de Balet din cadrul
Teatrului Naţional din București, Ministerului Culturii, solist
profesor la Institutul de Teatru din balerin la Teatrul de Stat din
Cluj, Artist Emerit al R.P.R. „pentru Deva, prim balerin al Operei
merite deosebite, pentru realizări din Constanţa, coregraf şi
valoroase în artă şi pentru activitate şeful secţiei de balet la Teatrul
merituoasă” (d. 19 sept. 1984, București) Muzical „Nae Leonard” din
Galaţi, deţinător a trei premii naţionale pentru
Independenţa coregrafie, cu numeroase spectacole montate,
14 mai - 95 de ani de la naşterea, în com. Cetăţean de Onoare al comunei Lieşti
Independenţa, jud. Galaţi, a soldatului Gheorghe
CRĂCIUN, participant la cel de-Al Doilea Război Smulţi
Mondial, decorat cu Medalia „Virtutea militară” 22 mai - 70 de ani de la nașterea, în com. Smulţi, jud.
clasa a II-a şi „Bărbăţie şi credinţă” clasa a III-a (d. Galaţi, a poetului şi publicistului Tănase DĂNĂILĂ,
16 apr. 1945, Dobra, Cehoslovacia) colaborator la publicaţiile „Cronica”, „Viaţa nouă”,
„Viaţa liberă”, „Viaţa Buzăului”,
Iveşti „Observator T”, „Tecuciul
17 aprilie - 140 de ani de la cultural”, membru încă din 1980
nașterea, în satul Bucești, com. al Cenaclului Literar „Calistrat
Ivești, jud. Galaţi, a chimistului Hogaş”, distins cu Diploma de
și profesorului universitar Onoare din partea Casei de
Negoiţă DĂNĂILĂ, creatorul Cultură din Tecuci (2015)
primului institut de specialitate
din ţara noastră (d. 5 febr. 1953, Bucureşti) Suceveni
22 iunie - 115 ani de la nașterea, în satul Buceşti, 24 aprilie - 90 de ani de la nașterea, în satul Rogojeni,
com. Iveşti, jud. Galați, a poetului Petrache POPA, com. Suceveni, jud. Galați, a profesorului Nicușor
absolvent al Academiei de Studii Economice CONSTANTINESCU, poet, epigramist, textier al unor
din Bucureşti, redactor la revista „Biruinţa melodii pentru copii, tineret şi armată, colaborator la

Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


11
publicaţii precum „Haz de necaz”, a numeroase societăţi medicale din
„Urzica”, „Cacialmaua”, „România ţară și străinătate, membru al Uniunii
Mare”, „Tribuna şcolii”, „Epigrama”, Scriitorilor din România și membru
„Dimineaţa”, prezent în numeroase fondator al Societăţii Medicilor
antologii de epigramă, membru al Scriitori și Publiciști din România
Clubului epigramiştilor „Cincinat 7 mai - 35 de ani de la moartea,
Pavelescu” din Bucureşti în București, a matematicianului
8 mai - 85 de ani de la moartea, în Eugen RUSU, redactor șef al
București, a profesorului de matematică Spiridon revistei „Gazeta matematică”, profesor și șef de
POPESCU, scriitor poporanist și catedră la Institutul Pedagogic din București, autor
publicist, care a înfiinţat, împreună de numeroase manuale și lucrări de metodică a
cu Mihai Pastia, prima școală matematicii (n. 15 dec. 1910, Tecuci, jud. Galaţi)
de adulţi din Galaţi, membru al 17 mai - 135 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi,
Societăţii Scriitorilor Români (n. a inginerului agronom Gheorghe D. GHEORGHIU,
13 aug. 1864, sat Rogojeni, com. director al Școlii de Viticultură din Huși (1907-
Suceveni, jud. Galaţi) 1916), director al Școlii de Agricultură din Țigănești,
Tecuci (1916-1923), director al celei mai mari și vechi
Târgu Bujor școli agricole românești (gradul II) de la Armășești,
7 aprilie - 5 ani de la moartea, în Ialomița (1923-1925), membru fondator al Societăţii
Galați, a scriitorului și jurnalistului Agronomilor din România (d. 3 apr. 1927, com.
Mircea IONESCU, absolvent al Bălțătești, jud. Neamț)
Liceului „Vasile Alecsandri” şi 2 iunie - 60 de ani de la nașterea, în Tecuci,
al Institutului Pedagogic Galaţi, jud. Galaţi, a inginerului aviator Viorel Vasile
redactor la numeroase cotidiene SĂLIȘTEAN, redactor al revistei „Aeromodelism”,
gălățene, director al Editurii „Pax membru al Federaţiei Române de Modelism
Aura Mundi”, consilier editorial, autor de scenarii 18 iunie - 120 de ani de la moartea, în Tecuci, jud. Galaţi,
radiofonice, membru al Societății Scriitorilor a istoricului Alexandru PAPADOPOL-CALIMAH,
„Costache Negri” din Galați, al Uniunii Scriitorilor om politic, publicist, primul editor al operei lui Costache
din România şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti Negri (n. 15 ian. 1833, Tecuci, jud. Galaţi)
din România (n. 20 dec. 1938, Tg. Bujor, jud. Galaţi)
28 iunie - 5 ani de la moartea antrenorului Tuluceşti
Dumitru BERBECI, fost sportiv de lupte la Clubul 2 mai - 75 de ani de la nașterea,
Sportiv Municipal „Dunărea” Galaţi, care şi-a în com. Tulucești, jud. Galaţi, a
dedicat o bună parte din viaţă pregătirii copiilor profesorului de matematică Ioan
şi juniorilor, înfiinţând şi conducând cu rezultate TODERIŢĂ, scriitor și publicist,
sportive remarcabile Centrul de Antrenament de profesor de matematică şi director
Lupte Libere Târgu Bujor (n. 1951) la şcoli din Galaţi, inspector de
specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean, autor
Tecuci de cărţi de specialitate şi literatură, colaborator la
8 aprilie - 75 de ani de la numeroase publicaţii literare, membru al Uniunii
nașterea, în Moinești, jud. Scriitorilor din România
Bacău, a sculptorului Dan
MATEESCU, muzeograf la Ţepu
Muzeul Mixt din Tecuci, cu 11 iunie - 135 de ani de la nașterea, în
numeroase expoziţii personale com. Ţepu, jud. Galaţi, a etnografului
şi participări la expoziţii de grup, membru al și folcloristului Tudor PAMFILE,
Uniunii Artiştilor Plastici din România unul dintre primii culegători de folclor
1 mai - 85 de ani de la nașterea, în satul Ploscuţeni, ai secolului XX, al cărui nume îl poartă
com. Homoncea, jud. Vrancea, a profesorului Festivalul de Datini și Obiceiuri de
universitar doctor Ion (Jan) HURJUI, medic și Crăciun și de Anul Nou, organizat în Galaţi în preajma
scriitor, unul dintre fondatorii școlii de geriatrie ieșene, sărbătorilor de iarnă (d. 17 oct. 1921, Chișinău)
fost elev al Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci și Rubrică realizată de
Cetăţean de Onoare al municipiului Tecuci, membru Tena Bezman și Bianca Mărgărit, Serviciul Referințe
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018
12
Aniversarea unei personalităţi a culturii gălăţene
Academicianul Constantin Gheorghe Marinescu
Onorat de şansa de a împărtăşi, laolaltă
cu cei ce vă preţuiesc şi respectă, bucuria de a vă
fi alături la ceas de sărbătoare, îngăduiţi-mi câteva
reflecţii de emoționante sentimente de mândrie, ca
aparţinător al aceleiaşi cetăţi de la Dunăre care v-a
consacrat drept „cetăţean de onoare”.
Personalitatea Dumneavoastră covârșitoare
și plurivalentă şi-a dobândit un incontestabil
prestigiu ştiinţific atât în ţară, cât şi în străinătate.
Sunteți OMUL, PATRIOTUL și CTITORUL
neobosit să slujească interesul naţional şi să pună în
valoare, spre cunoaștere și recunoaştere universală,
creaţia românească în variile sale domenii: istorie,
sociologie, politologie, drept, pedagogie etc.
Admir și sunt copleșit de spiritul militant
pentru unitatea românilor de pretutindeni, rolului neamului românesc în istoria universală,
pentru păstrarea unui echilibru just între importanţa sa în spaţiul central-balcanic al
naţional şi internaţional, pe cel ce prin prezenţa Europei, în arealul Pontului Euxin, caracteristicile
şi opera sa se dovedeşte un demn continuator al extraordinare ale mărturiilor lui milenare între
demersurilor pe care patronul spiritual şi cultural popoarele Europei şi Asiei.
al instituţiei noastre, Vasile Alexandrescu Urechia, Asemenea profesorului Urechia,
le-a întreprins spre înălţarea spirituală a naţiei academician, deputat şi senator, scriitor, istoric,
române prin activitatea sa susţinută în cadrul pedagog şi publicist, v-aţi legat viaţa şi activitatea de
„Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de mari centre economice şi de cultură ale Moldovei
Pretutindeni”, pe care dumneavoastră o continuați lui Ştefan cel Mare şi Sfânt: Iaşi, Galaţi, Chișinău și
la nivelul exigențelor și pe coordonatele tradiţiei nu numai. Sunteţi atașat prin obârşie de Galaţi, dar
stabilite de înaintașul Dumneavoastră spiritual. datoraţi împlinirea personalităţii mediului ştiinţific
România are nevoie mai mult ca oricând şi cultural ieşean.
de un istoric valoros ca Dumneavoastră, a cărui Dacă Urechia a ales Galaţiul pentru
operă are un profund caracter naţional, care fondarea Bibliotecii ce-i poartă numele, animat
realizează la cele mai înalte standarde aşa-zisa linie de dorinţa de a pune la dispoziţia românilor
Kogălniceanu - Urechia - Xenopol - Iorga – Pârvan - din arealul de sud-est un inestimabil tezaur de
Giurescu, scrierile, de fapt operele dumneavoastră, cunoaştere care a devenit nucleu de bază pentru
fiind de referinţă în demonstraţia perenității şi a dezvoltarea ulterioară a fondului de carte, iată că

Sala de lectură „Academician Constantin Gh. Marinescu” din cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi

Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


13
Dumneavoastră ați ales să donați întreaga bibliotecă Multă, multă sănătate!
personală instituției noastre. Nobilul și generosul Să ne trăiţi întru mulţi şi rodnici ani,
gest de donație ne onorează și ne obligă în același DOMNULE ACADEMICIAN
timp pentru că denotă o deosebită apreciere a CONSTANTIN GH. MARINESCU!
activității Bibliotecii noastre și a rolului acestei Așa să ne ajute și să vă ajute Bunul Dumnezeu!
instituții în dezvoltarea personalităţii umane şi în
munca de cercetare, dar este și un semn că rămâneți Cu cea mai aleasă prețuire,
legat de meleagurile copilăriei, de oraşul Galaţi, Dr. prof. Zanfir Ilie
prin încăperea ce vă va purta numele peste timp, Director al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați
Sala de lectură ACADEMICIAN „CONSTANTIN Președintele Filialei Galați a Ligii Culturale pentru
GH. MARINESCU”. Unitatea Românilor de Pretutindeni
Activitatea Domniei Voastre constituie o
pildă pentru generațiile
gălățene de tineri, un
model de conduită
umană și profesională
demn pentru crearea
oricărei identități a unei
persoane și ne facem o
datorie de onoare în a vă
transmite gratitudinea
şi recunoştinţa noastră
pentru exemplul de
cetăţean model al cărui
nume se va înscrie în
Cartea de Onoare a
Bibliotecii.
Se cuvine să
subliniez faptul că,
însuși eu, autorul
acestor gânduri, sunt
creația și produsul
Dumneavoastră, iar,
drept consecință, vă
apreciez enorm și vă
asigur că sunteți și veți
rămâne cel mai strălucit
mentor!
Omagiul pe care
vi-l aduc în semn de
recunoaștere a valorii
științifice și academice,
sper să se constituie într-
un îndemn de a continua
să sprijiniți știința și
cultura cu aceeași putere
de muncă și cu același
devotament și în deplină
sănătate să vă bucuraţi
de răsplata meritelor
și strădaniilor ce le-ați
depus în slujba acestora!

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018


14
Ştiri despre profesie
Un nou manager la Biblioteca din Tecuci Etiopia, Indonezia, Jamaica și Kenya, aceştia urmând
să beneficieze de noile experienţe şi să acumuleze noi
În urma concursului
idei pe care să le implementeze apoi în bibliotecile
de proiecte de management
din ţările din care provin.
organizat pentru Biblioteca
Municipală „Ştefan Petică” Echipa „Wikimedia România” - câştigătoare a
din Tecuci, a fost desemnată competiţiei Wikimedia 1914-1918
în data de 12 ianuarie 2018,
ca manager al bibliotecii, Prilejuită de aniversarea
doamna Ionica Nasie, centenarului Primului Război
anterior bibliotecară în Mondial, competiţia „Wikimedia
comuna Matca. 1914-18 Europeana”, lansată
în ultimul trimestru al anului
Lansarea platformei Culturadata/Interactiv 2017, a fost câştigată de echipa
română a Wikimedia căreia i-a
Cu prilejul Zilei
fost atribuit premiul pentru cel
Naționale a Culturii,
mai bun portofoliu şi cel mai bun parteneriat cu
Institutul Național
Europeana, în urma redactării a mai mult de 800 de
pentru Cercetare și
articole şi a postării a mai mult de 1200 de imagini. La
Formare Culturală
competiţie au participat 13 filiale din Europa, care au
(INCFC) a lansat o
creat un portofoliu dedicat perioadei Primului Război
platformă accesibilă online care oferă o imagine
Mondial, portofoliu ce reflectă bogăţia patrimoniului
de ansamblu asupra rețelei de instituții publice de
cultural digital european. Au mai fost decernate premii
cultură din România. Platforma furnizează date
pentru: cel mai inovativ proiect (Wikimedia Austria),
statistice, grafice, tabele, cifre, hărți, care reflectă
cel mai diversificat portofoliu de proiecte (Wikimedia
distribuția acestor instituţii la nivel național, regional
UK), cea mai bună calitate a imaginilor (Wikimedia
și județean, pe baza datelor furnizate de Institutul
Norvegia). Echipa României a fost alcătuită din şase
Național de Statistică, coroborate cu datele INCFC.
voluntari, fiind condusă de Iulian Măcreanu
Platforma mai oferă și date preluate din Barometrele  
de Consum Cultural realizate anual de INCFC. Adunarea Generală 2017 a Europeana Network
În acest moment sunt disponibile trei secţiuni: Association - ENA
„Cartografierea sectorului cultural” (distribuţia
instituţiilor de cultură), „Vitalitatea culturală a Desfăşurată la  Muzeul de Ştiinţă şi
oraşelor” (potenţialul cultural al comunităţilor Tehnologie  din Milano, adunarea asociaţiei, ce
locale) şi respectiv „Patrimoniul cultural naţional al numără peste 1500 de membri, a fost prezidată de
României” (lista monumentelor istorice publicată de Merete Sanderhoff, preşedinta asociaţiei.
Institutul Național al Patrimoniului în 2015). Europeana Network Association are ca
obiectiv sprijinirea Fundaţiei Europeana, iniţierea
Un bibliotecar român participă la Jay Jordan şi participarea la grupuri de lucru pe diferite teme şi
IFLA/OCLC Fellowship idei de business precum şi dezvoltarea portalului
Europeana www.europeana.eu, care conţine în
Irina Livia Nițu,
prezent 51.472.309 de descrieri de obiecte digitale.
coordonator al American
În cadrul întâlnirii au fost propuse ca obiective:
Corner din cadrul Bibliotecii
continuarea campaniei  #AllezCulture; propunerea
Naționale a României, este
de colecţii tematice şi campanii de popularizare ale
unul dintre bibliotecarii care
acestora; susţinerea proiectului privind migrarea;
va participa la Jay Jordan
participarea la proiectul 2018 EYCH - Anul European
IFLA/OCLC Fellowship,
al Patrimoniului Cultural. De asemenea, va continua
un program de dezvoltare
promovarea colecţiei privind Primul Război
profesională ce se va desfăşura în perioada 17
mondial http://www.europeana1914-1918.eu/ro şi va fi
martie-13 aprilie 2018 în Ohio, Statele Unite ale
reluată campania de transcriere online a documentelor
Americii. Pe lista celor cinci candidaţi selectaţi
scrise de mână http://transcribathon.com/en/
de OCLC şi IFLA se mai află alți patru tineri din
Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
15
Biblioteca Comunală Griviţa
Eminescu de-a pururi în inima noastră!

A devenit o tradiție în fiecare an, ca pe 15 Poznele copilăriei au rămas de pomină în


Ianuarie să avem o zi dedicată lui Eminescu, în care amintirile de familie: zburdalnicii încălecau pe
să aducem un omagiu celui ce a fost ,,Luceafărul câini și se războiau cu gândacii, se bălăceau toată
poeziei românești.’’ ziua în iaz, prinzând broaște. Mihai întârzia în
câte un bordei de țăran, ascultând cu
încântare povești, snoave, ghicitori, care
l-au urmărit toată viața pe poet și de
care își va aduce aminte cu mare drag
și nostalgie.
Încă de pe băncile școlii primare
de la Cernăuți, Eminescu dă dovadă
de o sensibilitate deosebită. Aici, el
stă în gazdă la profesorul de limba
română, Aron Pumnul. Acesta îi insuflă

Programul artistic dedicat marelui poet


național a stat sub semnele: LUMINA,
SUNET, CULOARE, CUVÂNT. Elevii şcolii
gimnaziale in localitate, conduși de d-na
profesoară Constanța Mihalache au pregătit
poezii, cântece, note biografice, audiții și un
concurs pe această temă.

viitorului poet dragostea față de țară și


de popor, față de frumusețile patriei. De
altfel, multe din poeziile poetului fără
pereche își au inspirația din frumusețile
naturii patriei.
Rădăcinile viziunii lirice, adânc
înfipte în spiritualitatea poporului din
care s-a născut, sunt mărturisite chiar
de Eminescu într-o însemnare făcută pe
marginea unui manuscris: ,,Dumnezeul
Pe lângă cunoașterea biografiei și operei marelui geniului m-a sorbit din popor cum soarbe soarele
poet, cultivarea dragostei și respectului pentru un nour de aur din marea de amar’’.
Mihai Eminescu și opera sa, precum și pentru Prin ceea ce-a scris Mihai Eminescu de-a lungul
limba română, elevii au trăit sentimentul patriotic scurtei sale existențe, a făcut să fie cunoscut în toată
transmis de mesajul creațiilor poetului. lumea, devenind simbolul nostru național. Poeziile
Mihai Eminescu, cel mai mare poet al neamului lui au fost traduse în multe limbi ale lumii, făcând
românesc, s-a născut pe 15 ianuarie 1850, in să se știe în toată lumea despre România:
Botoșani. Încă de copil a cunoscut farmecul
,,Și pentru că toate acestea
pădurilor și al izvoarelor de pe moșia părintească
Trebuiau să poarte un nume,
de la Ipotești. Tot acolo, a cunoscut vraja folclorului
Un singur nume/Li s-a spus Eminescu!”
și sufletul curat și duios al românului. Copilăria și-a
petrecut-o în mijlocul locurilor natale, marcându-l Bibliotecar
pentru tot restul vieții. Georgeta Marus

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018


16
Biblioteca Comunală Vânători
Pasul spre Marea Unire
„Și mic și mare,/Azi în zi de sărbătoare,
Toți cu inima română/Am dat iar mână cu mână”.

La 24 Ianuarie 2018, gătiți de sărbătoare,


ne-am unit într-un „cuget și într-o gândire”, la
Monumentul Eroilor din localitate, pentru a
sărbători împlinirea a 159 ani de la înfăptuirea
Micii Uniri - temelia Marii Uniri, ce urma să fie
săvârșită la 1 Decembrie 1918.
Încărcați de emoție, dar cu zâmbetul pe
buze, am cântat și am jucat Hora Unirii (cântec
scris de marele poet Vasile Alecsandri, în 1856, un semn de binecuvântare, ni s-a alăturat și soarele,
și cântat frecvent la diferitele serbări și întruniri trimițându-ne raze calde și strălucitoare în mijlocul
publice, în anul în care s-a efectuat Mica Unire). unei zile geroase de ianuarie.
Apoi, grupul folcloric „Glasul Odăieșilor” ne-a Cu entuziasm am cântat și am jucat
oferit un spectacol de cântece patriotice și de veselie. Hora Unirii, asemenea bucureștenilor, care la 24
Nu ne-a împiedicat frigul sau faptul că era zi liberă, Ianuarie 1859 strigau de bucurie uralele: „Trăiască
pentru că nici urmașilor noștri nu le-a fost ușor să Unirea!”, „Trăiască Cuza-Vodă, alesul Moldovei și al
înfăptuiască Mica Unire, „mulți unioniști au fost Munteniei!”, Trăiască România, una și nedespărțită!”.
arestați și maltratați, ziarele lor au fost interzise,
cârmuitorii de județe și funcționarii care sprijineau
cauza Unirii au fost destituiți, lăutarilor li s-a interzis Eminescu şi copiii
de a mai cânta „Hora Unirii”, partizanii unioniști Prima zi de școală a anului calendaristic
au fost șterși din listele electorale…”. Marele patriot 2018 a coincis cu ziua de naștere a marelui nostru
Mihail Kogălniceanu spunea că Unirea este firească, poet Mihai Eminescu.
pentru că vorbim aceeași limbă, avem aceeași religie, Grație colaborării dintre bibliotecă și
istorie, legi și obiceiuri. Clăcașul Ion Roată din Putna, școală, dar mai ales dintre bibliotecar și doamna
deputat în Divanul ad-hoc și susținător înflăcărat al învățătoare Feraru Lenuța, elevii clasei a II-A au
Unirii Principatelor - Moldova și Țara Românească – dedicat ora de limba română marelui nostru poet,
sub domnia lui A. I. Cuza, spunea că: Mihai Eminescu.
„ Unde-s doi puterea crește/Și dușmanul nu sporește” Am stat de vorbă, fără catalog, despre
Și dacă pictorii Gheorghe Tattarescu, Theodor bibliografia poetului, am recitat poezii și am audiat
Aman, Nicolae Grigorescu și Carol Popp au reflectat cântece compuse pe versurile poetului și cântece
în operele lor de artă momentele înălțătoare și figurile dedicate acestuia, cu ocazia împlinirii a 168 ani de
progresiste legate de Unirea Principatelor Române, la nașterea marelui poet, Mihai Eminescu.
noi am simțit să facem din zi o mare sărbătoare și, ca Bibliotecar, Cornelia Munteanu

Martie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


17
S-a întâmplat la Biblioteca Comunală Independenţa

15 Ianuarie 2018 - Porni Luceafărul Dragostea de lectură și de cărți este unul


dintre cele mai mari daruri pe care orice adult le
În fiecare an, Biblioteca Comunală poate oferi unui copil și de aceea participanții la
Independenţa organizează un eveniment dedicat ZICI 2018 au hotărât să citească împreună cu cât
lui Eminescu. Anul acesta, invitaţi au fost elevii mai mulți copii cărți frumoase în moduri atractive.
claselor I-a şi a II-a, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Credem că atunci când citim împreună cu copiii,
Independenţa, p.î.p. Elena Costin şi p.î.p. Maricela schimbăm lumea!
Paraschiv.
Au recitat din poezia lui Eminescu şi apoi
au vizitat expoziția de carte şi poezii ilustrate de
mari graficieni din alte ţări. De asemenea, au avut
loc activităţi practice reprezentând scene din creaţia
poetului şi regăsite în poeziile sale: lacul cu nuferi,
lebăda, cerul cu stele, codrul.

Activităţi:
 Sesiuni de lectură – care au cuprins : Zâna
Căpşunica de Stefanie Dahle, Bucle-Aurii şi cei
trei ursuleţi, în lectura Elenei Costin şi Mirelei
Cozloschi;

1 Februarie 2018 - Ziua Internaţională a


Cititului Împreună
Citim împreună! Schimbăm lumea!

În data de 1 februarie 2018, Biblioteca


Comunală a celebrat, împreună cu elevii claselor I
și a II-a, p.î.p. Elena Costin şi Maricela Paraschiv,
pasionați de lectură, Ziua Internaţională a Cititului
Împreună (ZICI). Aflată la a doua ediție națională,  s-au realizat desene având ca temă ZICI
ZICI România este parte a unui eveniment global S-au oferit participanţilor: ecusoane, semne de
organizat de către  LitWorld  și marcat anual de carte, diplome, materiale ce au fost oferite de
milioane de oameni în peste 100 de țări. Brandi Anderson Bates.
Bibliotecar, Mirela Cozloschi

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Martie 2018


18
Ştefan Petică - 140 : restituiri, Craiova: Universitaria, 2017
Volumul Ștefan engleză, italiană, spaniolă, germană și portugheză
Petică - 140 : restituiri, și repere critice ale unor nume cu rezonanță în
Editura Universitaria, critica literară românească printre care George
Craiova, 2017 îngrijit Călinescu, Zoe Dumitrescu-Bișulenga, Tudor
de profesorul universitar Vianu, Perpessicius, Vladimir Streinu, Alexandru
Nicoleta Cătălina Presură Piru, Constantin Trandafir, Micu Dumitru,
de la Facultatea de Litere a Nicolae Manolescu, C.D. Zeletin.
Universității din Craiova, este Spre finalul lucrării, descoperim evocări în
o lucrare omagială dedicată versuri închinate poetului dispărut mult prea timpuriu
scriitorului tecucean la de către prieteni ce l-au iubit, la rândul lor nume
împlinirea a 140 de ani de sonore ale liricii românești: Ion Minulescu, George
la nașterea acestuia, lucrare ce reunește în prima Bacovia, George Tutoveanu, versurile apărute în presa
parte a cuprinsul ei comunicări susținute în cadrul de la 1912, anul trecerii în neființă, precum și evocări
manifestărilor culturale dedicate evenimentului, care gazetărești ale unor ziariști și scriitori la moartea lui
s-au succedat în lunile ianuarie - februarie 2017, în Ștefan Petică sau la diferite comemorări de-a lungul
cadrul proiectului „Ștefan Petică - 140 : restituiri”: timpului în periodicele literare românești, revistele
Simpozionul organizat la Biblioteca Municipală Freamătul, Cuget Clar, Cele trei Crișuri, Adevărul,
„Ştefan Petică” din Tecuci – 21-22 ianuarie 2017, Universul literar, Scrisul Nostru, Preocupări literare,
unde au fost invitați: academicianul Nicolae Dabija, Revista Fundaţiilor Regale, Luceafărul sau în diverse
profesorii universitari Doru Scărlătescu, Mihaela lucrări de critică literară.
Albu, Nicoleta Presură Cătălina, Ilona Druță și Bogatul capitol iconografic care îmbogăţește
scriitorii Constantin Trandafir, Nicolae Scurtu lucrarea cuprinde imagini de la diverse manifestări
și Theodor Codreanu; Conferinţa organizată la culturale desfăşurate de-a lungul timpului şi
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere - 27 prilejuite de omagierea lui Ştefan Petică, documente
ianuarie 2017; Masa rotundă organizată de Muzeul şi imagini din viaţa şi activitatea poetului, scrisori,
Naţional al Literaturii Române la Biblioteca Centrală cărţi poştale, pagini de manuscris şi fotografii
Universitară „Carol I” - 21 februarie 2017 la care au ale obiectelor ce i-au aparţinut, ale busturilor,
participat scriitorii Ana Blandiana, Marco Lucchesi, portretelor şi monumentelor omagiale.
C.D. Zeletin și Mihai Zamfir. Lucrarea este întregită de o listă bibliografică
În continuare, îngrijitoarea ediției, Nicoleta selectivă a operei lui Ştefan Petică şi o listă de
Cătălina Presură, nu doar om de litere, ci și rudă referinţe critice a cărei întindere cronologică amplă,
a lui Ștefan Petică, a inserat ecouri din presă ale din 1903 până în zilele noastre, îi conferă calitatea
manifestărilor, studii și articole ale scriitorilor și de a fi un instrument deosebit de util pentru cei
criticilor literari care s-au aplecat asupra operei care doresc să se aplece în profunzime asupra
poetului simbolist, printre care Mihai Cimpoi, biografiei şi operei scriitorului, poetului, ziaristului
Iulian Boldea, Nina Bălan, precum și pagini ale și dramaturgului tecucean Ştefan Petică.
scriitorilor tecuceni care i-au cunoscut viața și Cele prezentate mai sus argumentează în
opera, Ștefan Andronache, Dionisie Duma și Ionel plus ceea ce Basarab Nicolescu a interogat și tot el
Necula fiind unii dintre aceștia, și reconstituirile a răspuns în prefața lucrării: „Este Ștefan Petică o
unor consăteni în ceea ce privește istoria familiei figură importantă a culturii române?... Volumul de
poetului, Mihaela Bulai și Gheorghe Frătiță. față contribuie cu prisosință la această elucidare.”
Volumul cuprinde, de asemenea, traduceri Otilia Badea
din opera scriitorului, în limbile franceză, Biroul Informare bibliografică, Serviciul Referinţe

Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com Director: Zanfir ILIE
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Redactor şef: Camelia Toporaş
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com Machetare: Camelia Toporaş
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Georgeta Marus (Grivița) Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060