Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ___________________________________ S.R.L./S.A.

Str. _________________, nr. ___, Jud. ____________


CUI – ________________
Nr. ___/ ______________

se aproba,
Administratorul semneaza

DECIZIE INTERNA NR. ……./2018 – CU PRIVIRE LA NUMEROTAREA FORMULARELOR


FINANCIAR CONTABILE

Subsemnatul _________________________ in calitate de Administrator/Contabil la S.C.


______________________ S.R.L./S.A. prin prezenta hotarasc:

Administrator/Angajat ____________________________ in calitate de Administrator/Economist/Contabil la


firma S.C. ____________________ S.R.L./S.A., aloca si gestioneaza seriile si numerele aferente facturilor,
avizelor de insotire a marfii, precum si a chitantierelor.

IN CONFORMITATE CU:

- OMFP 2634/2015 – privind documentele financiar-contabile (aplicare din 01.01.2017 – MO 910/2015)


- Legea 227/2015 - privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare
Codul Fiscal

- OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata conform art. 321 alin. (1)-(3)
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordin 3420/21.12.2009 - pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
- OMFP 1802/2014 (cu modificarea OMFP 1198/2017)
- ALTE ACTE NORMATIVE INCIDENTE

operatorul emite;
1. Facturi,
2. Avize de insotire a marfii,
3. Chitantiere,
4. Facturi proforme,

precum urmeaza, in anul 2018 – documentele financiar contabile vor avea o singura serie si numarul de ordine alocat
pentru fiecare serie, astfel :

Nr.crt Tip document: Seria: Numerele:


De la : Observatii:
1. Facturile
2. Avizele de insotire a marfii
3. Chitantierele
4. Facturile proforme

Aceaste plaje de numere au fost definite netinand cont de numarul mediu de facturi emise in exercitiile anterioare
(fiind primele serii emise). Fiecare document se intocmeste , in trei exemplare, pentru livrari de bunuri si prestari de
servicii. Fiecare document se arhiveaza la compartimentul de resort, in baza procedurii interne privind arhivarea.
Semnarea si stampilarea documentelor emise este obligatorie.

SEMNATURA
_______________