Sunteți pe pagina 1din 13

Anexa 2

PLAN DE AFACERI
Sprijinirea fermei apicole de semi- subzistenta apartinand ...................... din CALARASI,
judetul CALARASI, prin cresterea numarului de stupi si achizitionarea de utilaje apicole
A1.

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

 Denumirea/Numele solicitantului/ Date de identificare ale acestuia


............................., cu domiciliul stabil in Calarasi, judetul Calarasi, Carte de Identitate seria KL
numar ................., Cod Numeric Personal ..................................

 Obiectul de activitate*
(Informaţii referitoare la locul desfăşurării activităţii solicitantului. Se va menţiona obiectul de activitate efectiv: cultura
vegetală, creşterea animalelor, etc)
......................... isi desfasoara activitatea de crestere a albinelor in comuna ..................., judetul Calarasi
conform Adeverintei nr ........................... eliberata de Primaria comunei ......................
*în situaţia când solicitantul este deja autorizat, se va completa obiectul de activitate conform Cod CAEN

 Forma juridică a solicitantului (persoană fizică/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al unei întreprinderi
individuale/membru al unei întreprinderi familiale).
- Persoana fizica

 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)

1
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 141, în situaţia în care
solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”
II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

 Istoricul activităţii (Se prezintă pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului)
................ si-a inceputa activitatea in anul ............. ca persoana fizica, cu 10 familii de albine, iar in decursul anilor a
marit numarul acestora, asfel incat in 2008 a ajuns la un numar de 90 de familii. Mentionam ca este membru in cadrul
Asociatiei Crescatorilor de Albine – Filiala Calarasi, comform adeverintei nr. ....................

 Bazele de producţie ale solicitantului

Terenuri agricole (ha) în anul 0


Nr Localitate/ Suprafaţa agricolă totală Din care:
Crt. Judeţ
în folosinţă proprietate Arabil Păşuni Fâneţe Pomi Vii Alte
categorii
1. Nu este cazul
2.
.....
TOTAL

Animale, păsări şi familii de albine în anul 0


Nr Localitate/ Nr. animale deţinute Păsări Familii de
Crt. Judeţ Nr. albine
Bovine Porcine Caprine Cabaline Ovine Alte Nr.
specii
1. Nu este cazul
2.
.....
TOTAL
Dotările fermei (se vor menţiona cele mai importante clădiri, maşini şi utilaje agricole) în anul 0
Nr Detaliere Valoare
Crt (denumire, caracteristici tehnice, nr.) lei
I. Clădiri pentru producţia vegetală
1. Magazie cereale
2. Remiză utilaje
.....
Total
II. Clădiri pentru producţia zootehnică
1. Grajduri
2. Saivane
3. Padocuri
.....
Total
III. Alte clădiri (cu excepţia celor de locuit)
1. Pensiune agroturistică
.....
Total
IV. Maşini şi utilaje agricole
1. Tractoare
2. Combine
3. Semănătoare
4. Dalta apicola 50
5. Centrifuga 1000
6. Tava descapacit 100
7. Vagon pentru extractie miere 3000
8. Butoaie miere 300
9. Masca apicola 50
10. Afumator 30
11. Furculita descapacit 20
Total 4550
III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA
La acest capitol se vor prezenta, pe scurt, acţiuni legate de efectuarea unor activităţi agricole şi non-agricole. Efectuarea unei
activităţi comerciale agricole şi non-agricole care să aibă ca finalitate cel puţin creşterea cu minim 3 UDE a dimensiunii
exploataţiei agricole faţă de situaţia prezentată în anul 0 şi creşterea cu 20% a producţiei agricole comercializate.

Solicitantul detine in „anul 0” - 90 de familii de albine avand o ferma agricola de semisubzistenta cu o dimensiune de
7,470 UDE. In urmatorii 3 ani, solicitantul urmareste crestera dimensiunii exploatatiei agricole cu 3 UDE prin cresterea
numarului de familii de albine de la 90 cate sunt in prezent la 130 familii in anul 3 ( 10,790 UDE ), indeplinind astfel obiectivul
general al masurii - cresterea competitivitatii exploatatiei agricole sub impactul presiuni concurentei pietii unice. De asemenea
se urmareste realizarea obiectivelor specifice prin cresterea volumului productie destinate comercializarii pentru ca fermele de
semisubzistenta sa devina viabile economic. Acest lucru se realizeaza prin marirea numarului de familii de albine care conduce
la cresterea dimensiunii exploatatiei de la 7,470 UDE in prezent la 10,790 UDE in anul 3 si a volumului productiei de miere
comercializata de la 900 kg in anul 0 la 1200 kg in anul 3 ajungand la 1500 kg in anul 5.

Se va face o descriere a investiţiilor propuse a se realiza la nivelul exploataţiei cu prezentarea, după caz, a
caracteristicilor lor tehnice, a modului de achiziţie şi a modului de finanţare (surse proprii şi surse atrase: sprijin
nerambursabil public şi credite bancare).

Nr. Denumire/Tip Numa Valoare TVA Total cu


Crt. utilaj/echipament r fara TVA -RON- TVA
bucati -RON- -RON-
An 1
1 Stupi etajati 20 2 000 380 2 380
2 nuclee imperecheat 10 400 76 476
3 colector polen 10 200 38 238
4 fumizor inox 1 70 13 83
5 sita inox pentru filtrare miere 1 80 15 95
6 Total - 2750 522 3272
An 2
1 Stupi etajati 20 2 000 380 2 380
2 nuclee imperecheat 10 400 76 476
3 Recipient miere 2 200 38 238
4 banc descapacit din inox 1 1000 190 1190
5 dalta apicola 2 200 38 238
6 topitor solar 1 300 57 357
7 masca apicultor 2 100 19 119
8 Total - 4 200 798 4998
An 3
1 Stupi etajati 5 500 95 595
2 Nuclee imperecheat 5 200 38 238
3 bluza apicultor cu masca 1 150 29 179
4 centrifuga inox 1 2500 475 2975
5 perie indepartat albine din par natural 2 300 57 357
6 cutit descapacit electric 1 60 12 72
7 pinten lipire faguri 1 15 3 18
8 Total - 3725 709 4434
An 4
1 banc descapacit din inox 1 800 152 952
2 topitor solar 1 300 57 357
3 Recipient miere 3 900 171 1 071
4 bluza apicultor cu masca 2 101 19 120
5 perie indepartat albine din par natural 2 27 5 32
6 cutit descapacit electric 1 50 10 60
7 Total - 2178 414 2592
An 5
1 Stupi verticali 20 2 000 380 2 380
2 Masina colectat miere 1 5000 950 5 950
3 Remorca apicola 1 3000 570 3570
4 Total 1 10000 1900 11900
TOTAL 22853 4343 27196

In vederea realizarii obiectivelor propuse este necesar a se cumpara: 65 stupii etajati, masina colectat miere, rame,
nuclee imperecheat, faguri artificiali, topitor solar, banc descapacit din inox, bluza apicultor cu masca, sarma inox, perie
indepartat albine din par natural, cutit descapacit electric, remorca apicola, pinten lipire faguri, centrifuga inox, dalta apicola,
colector polen si fumizor inox, sita inox pentru filtrat mierea, masca apicola si recipiente pentru pastrat mierea.
Utilajele nou achizitonate au o productivitate ridicata, asigurand o scadere a timpului afectat acestei activitati,
micsorandu – se astfel si perioada de disconfort a familiei de albine si valorificandu-se mai bine resursele umane printr-o mai
buna incadrare in epoca optima de executie a lucrarilor.
Finantarea acestor investitii o vom asigura din surse proprii realizate prin comercializarea unei parti din productia de
miere obtinuta precum si din sprijinul nerambursabil obtinut prin accesarea fondurilor structurale FEADR din cadrul acestei
masuri.

Se va face o descriere a impactului investiţiilor asupra parametrilor calitativi ai produselor şi asupra mediului, dacă este cazul.
Beneficiarii din zonele cu importanţă pentru mediu vor putea să-şi dezvolte acele mijloace şi practici agricole care să conducă
la conservarea biodiversităţii şi protejarea ecosistemelor naturale (pajişti, păşuni, etc) accesând în acest sens şi măsura 214
„Plăţi de Agro-mediu”.

Se vor prezenta după caz principalii furnizori de materii prime cu descrierea reţelei de aprovizionare precum şi piaţa de
desfacere pentru produsele comercializate şi preţurile practicate.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat si Valoare aproximativa
materii prime/materiale cantitate aproximativa -RON-
auxiliare/produse/servici An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
i
Asociatia CALARASI zahar 1800 2200 2600 2600 2600
Crescatorilor de rame 400 450 500 100 100
Albine – Filiala
Calarasi faguri artificiali 350 400 550 200 200
sarma inox 18 22 26 10 10
Utilaje 3272 4998 4434 2592 11900
Total 5840 8070 8110 5502 14810
Piata de desfacere este asigurata de urmatoarele firme:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr. Client Valoare Ron Valoare Ron Valoare Ron Valoare Ron Valoare Ron
crt (Denumire si adresa) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

1 Asociatia Crescatorilor de 7240 7971 8702 9433 10830


Albine – Filiala Calarasi
2 TOTAL 7240 7971 8702 9433 10830

Pentru a pune în evidenţă categoria de investiţii care se vor face cu impact asupra exploataţiei agricole se pot folosi tabelele
următoare:

1. Pentru fermele de semi-subzistenţă agricole vegetale


 Planul de cultură
Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
cultură
Suprafaţă* Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie
(ha) (tone)** (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)
Comercializată

Comercializată
Realizata

Realizata
Grâu
….
….
TOTAL

*În funcţie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior şi respectiv anul curent în care se depune
proiectul. În anul 0 vor fi prezentate suprafeţele cultivate, urmând ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate suprafeţele de cultură
previzionate.
**Se va menţiona producţia totală obţinută pentru fiecare cultură, precum şi producţia comercializată obligatoriu pentru anul 0 şi anul 3. În
cazul în care realizează investiţii prin Măsura 121, se vor completa informaţiile pentru întreaga perioadă.
2. Pentru fermele de semi-subzistenţă zootehnice şi mixte:
 Planul de producţie al fermei zootehnice
Specii An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Cap.* Producţie** Cap. Producţie Cap. Producţie Cap. Producţie Cap. Producţie Cap. Producţie
FAMI (hl/tone/buc) FAMIL (tone) FAMIL (tone) FAMIL (tone) FAMI (tone) FAM (tone)
LII II II II LII ILII
Comercializată

Comercializată
Realizata

Realizata
ALBINE 90 - - 110 - 130 - 130 - - 130 - 130 -
miere - 1,500 0,900 - 1,600 - 1,700 - 1,800 1,200 - 2,000 - 2,100
Propolis - 0,005 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,007 0,007 - 0,008 - 0,008
polen - 0,010 0,010 - 0,010 - 0,011 - 0,012 0,012 - 0,013 - 0,013
Total 90 - - 110 - 130 - 130 - -- 130 - 130
* În funcţie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior şi respectiv anul curent în care se depune
proiectul. În anul 0 vor fi prezentate efectivele de animale, pe specii exploatate, urmînd ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate
efectivele de animale previzionate pentru exploatare.
**Se va menţiona producţia totală obţinută pentru fiecare specie, precum şi producţia comercializată obligatoriu pentru anul 0 şi anul 3. În
cazul în care realizează investiţii prin Măsura 121, se vor completa informaţiile pentru întreaga perioadă.

 Planul de cultură pentru suprafeţe cultivate cu furaje


Denumire
An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
cultură
Suprafaţă* Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie
(ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)

Lucernă
….
….
….
….
….
TOTAL
*În funcţie de sesiunea de depunere (semestrul I sau semestrul II) anul 0 este anul anterior şi respectiv anul curent în care se depune
proiectul. În anul 0 vor fi prezentate suprafeţele cultivate, urmând ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate suprafeţele de cultură
previzionate.

IV. MANAGEMENT ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ VIZATĂ. Se va face o caracterizare de ansamblu privind schimbările
vizate ale managementului exploataţiei. Se prezintă relevanţa dacă, activitatea exploataţiei impune şi forţă de muncă atrasă,
după caz. Fermierii care beneficiază de sprijinul acordat prin această măsură,în primii trei ani de la acordarea sprijinului sunt
obligaţi să urmeze un curs de pregătire profesională finanţat prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de
cunoştinţe”. (Se vor indica tipurile de cursuri pe care trebuie să le urmeze solicitantul, funcţie de specificul exploataţiei
deţinute).

Scopul final este de a mari numarul de familii de albine astfel incat exploatatia sa dobandeasca o reputatie pe piata, sa
ajunga a fi recunoscuta de catre clienti ca un producator serios si care respecta normele de calitate ( drept pentru care dotarea
cu utilaje noi va fi in conformitate cu cerintele impuse de normele europene). In conditiile actuale productia de miere
comercializata de exploatatie este de 0,900 t miere, urmand ca in viitor (anul 3 de la accesarea fondurilor FEADR) aceasta sa
ajunga la 1,200 t.
Dupa cum am mentionat mai sus exploatatia este membra si are legaturi de colaborare cu A.C.A. – Filiala Calarasi si
urmareste sa se extinda astfel incat sa aiba asigurata desfacerea marfii in toate zonele. Mentionam ca o parte din productia de
miere o vinde en-detail, la piata.
Are o legatura strategica cu furnizorul de inputuri - A.C.A. – Filiala Calarasi, prin intermediul careia isi asigura mai mult
de 80% din materialele necesare bunei functionarii a exploatatiei.
In conformitate cu declaratia privind formarea profesionala ma angajez sa urmez, in primii 3 ani de la primirea sprijinului, cursul
de „contabilitatea fermei”.
V. DEMONSTRAREA VIITOAREI VIABILITĂŢI ECONOMICE. Se vor menţiona veniturile şi cheltuielile realizate, modalitatea
de asigurare a consumului propriu şi creşterea cantităţii producţiei destinate comercializării.
An 0
Nr. PRODUS Nr. Cantitate realizata Cantitate comercializata Pret (lei) Valoare productie(lei)
crt fam (kg) (kg)
1. Miere 90 1500 900 7 6300
2. Propolis 90 5 5 14 70
3. Polen 90 10 10 17 170
4. Total 90 - - - 6540
An 1
Nr. PRODUS Nr. Cantitate realizata Cantitate comercializata Pret (lei) Valoare productie(lei)
crt fam (kg) (kg)
1. Miere 110 1600 1000 7 7000
2. Propolis 110 5 5 14 70
3. Polen 110 10 10 17 170
4. Total 110 - - - 7240

An 2
Nr. PRODUS Nr. Cantitate realizata Cantitate comercializata Pret (lei) Valoare productie(lei)
crt fam (kg) (kg)
1. Miere 130 1700 1100 7 7700
2. Propolis 130 6 6 14 84
3. Polen 130 11 11 17 187
4. Total 130 - - - 7971

An 3
Nr. PRODUS Nr. Cantitate realizata Cantitate comercializata Pret (lei) Valoare productie(lei)
crt fam (kg) (kg)
1. Miere 130 1800 1200 7 8400
2. Propolis 130 7 7 14 98
3. Polen 130 12 12 17 204
4. Total 130 - - - 8702

An 4
Nr. PRODUS Nr. Cantitate realizata Cantitate comercializata Pret (lei) Valoare productie(lei)
crt fam (kg) (kg)
1. Miere 130 2000 1300 7 9100
2. Propolis 130 8 8 14 112
3. Polen 130 13 13 17 221
4. Total 130 - - - 9433

An 5
Nr. PRODUS Nr. Cantitate realizata Cantitate comercializata Pret (lei) Valoare productie(lei)
crt fam (kg) (kg)
1. Miere 130 2100 1500 7 10500
2. Propolis 130 8 8 14 112
3. Polen 130 13 13 17 221
4. Total 130 - - - 10830

Bugetul de venituri si cheltuieli


Anul Venit realizat (lei) Venit sprijin (lei)* Total venit (lei) Cheltuieli (lei) Profit (lei)
1 7240 6 458 13698 5840 7858
2 7971 6 458 14429 8070 6359
3 8702 6 458 15160 8110 7050
4 9433 6 458 15891 5502 10389
5 10830 6 458 17288 14810 2478
*cursul EURO = 4,305 lei in data de 17.02.2009

Productia medie realizata pe stup este de 15 kg, iar cea comercializata este de 9,72 kg.
Faţă de numărul total de UDE stabilit în anul 0 (situaţia iniţială la momentul depunerii Cererii de finanţare), se previzionează o
creştere cu cel puţin 3 UDE a dimensiunii exploataţiei agricole şi se va demonstra creşterea cu cel puţin 20% a producţiei
destinate comercializării.

Evolutia exploatatiei agricole


Specificatie Anul 0 Anul 3
Numar familii de albine (valoare UDE) 90,00 130,00
Miere (kg) 900 1200
Propolis (kg) 5 7
Polen (kg) 10 12
In anul 0, exploatatia apicola a vandut 900 kg miere, 5 kg propolis, si 10 kg de polen, iar pentru anul 3 previzioneaza
ca productia comercializata sa fie de 1200 kg miere, 7 kg de propolis si 12 kg de polen. Preturile medii estimate la miere sunt
de 7 lei/kg, la propolis de 14 lei/kg, iar la polen de 17 lei/kg.

 Calculul Unităţii de Dimensiune Economică (UDE)


Unitatea de Unitatea de
 Activitate dimensiune dimensiune Unitatea de Dimensiune Economică (UDE)
reprezintă unitatea prin care se exprimă
economică a economică a
dimensiunea economică a unei exploataţii
fermei în anul 0 fermei în anul 3 agricole determinată pe baza marjei brute
Familii de albine 7,470 10,790 standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr.
85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de
TOTAL 7,470 10,790 dimensiune economică este de 1.200 Euro.

 Se va calcula totalul UDE din producţia vegetală şi/sau zootehnică pentru anul 0 şi respectiv pentru anul 3, conform secţiunii
specifice din Cererea de finanţare „Stabilirea dimensiunii economice a fermei”.

VI. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurtă prezentare evidenţiindu-se principalele riscuri care se pot ivi în procesul de aprovizionare, de desfacere şi
în calitatea echipei manageriale.

Trebuie sa mentionam ca realizarea planului de afacere este mult influentat de ritmicitatea procesului de
aprovizionare si de desfacere a productiei. Intrucat exploatatia este inscrisa in cadrul A.C.A. – Filiala Calarasi asigurarea
materialelor necesare bunei desfasurarii a lucrarilor in stupina este buna si nu prezinta riscuri mari. In ceea ce priveste
desfacerea exista avantajul atat datorita asocierii exploatatiei in cadrul Asociatiei cat si existentiei altor beneficiari din tara cu
care se colaboreaza, in acest fel valorificandu-se fara probleme intreaga productie destinata comercializarii.
VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI (se completează numai de PFA)

INDICATORI AN 0* AN 3*

Venituri
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL VENITURI
Cheltuieli
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL CHELTUIELI
REZULTAT BRUT
*/ Pentru anul 0 datele se preiau din Registrul de venituri şi cheltuieli, existent la solicitant (PFA), iar pentru anul 3, indicator