Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea


ofertelor de prețuri
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul,,VasileAlecsandri”Scumpia r-l


Făleşti
IDNO: 1012620011712

3.Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4.Obiectul achiziției: Achiziţionarea cărbunelui AM

Cod CPV: 09111100-1


Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Achiziţionarea
cărbunelui
conform necesităţilor Gimnaziului ,,Vasile Alecsandri”Scumpia r-l Făleşti

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018,este alocată suma


necesară din: bugetul raional

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile,


să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri
/servicii:

Specificarea
Nr
Unitate tehnică deplină
. Cod Denumirea bunurilor/serviciilor Cantitate
a de solicitată,
d/ CPV solicitate a
măsură Standarde de
o
referinţă
091111
Fracţia, mm 13-25
1 00-1 Cărbune marca AM Tone 40 mm.Puterea de
ardere-6570

1. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:


Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”Scumpia r-l Făleşti
2. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ
următoarele:

Nr. Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de Obligativitatea


d/o document

1 Oferta Original. Confirmata prin Da


1 aplicarea semnaturii si stampilei
participantului.
2 Certificat/Decizie de inregistrare Copie. Confirmata prin Da

1
2 a intreprinderii/Extras din Registrul de aplicarea semnaturii si stampilei
Stat al persoanelor juridice participantului.
3 Licenţa Copie. Confirmata prin Da
3 aplicarea semnaturii si stampilei
participantului.
4 Autorizaţie de funcţionare Copie. Confirmata prin Da
4 aplicarea semnaturii si stampilei
participantului.
5 Informatii generale despre Original. Confirmata prin Da
5 ofertant aplicarea semnaturii si stampilei
participantului.
4 Ultimul raport financiar Copie. Confirmata prin Da
6 aplicarea semnaturii si stampilei
participantului.
7 Certificat eliberat de Copie. Confirmata prin Da
7 cătreInspectoratul Fiscal de Stat despre aplicarea semnaturii si stampilei
lipsa sau existenţa datoriilor participantului.
8 Certificate de calitate Copie. Confirmata prin Da
8 aplicarea semnaturii si stampilei
participantului.

3. Operatorii economici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară sau pot


solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”Scumpia r-
l Făleşti
b) Adresa:s.Scumpia,r-n Falesti
c) Tel: 025963395
d) Fax: ______________
e) E-mail: larisalucic@gmail.com
f) Numele şifuncţia persoanei responsabile: Lucic Larisa,

4. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi


întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: ora 14:00
- pe: 06.03.2018
- pe adresa: s.Scumpia,r-n Falesti,anticamera institutiei
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

5. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut .

6. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

7. Garanția pentru ofertă: Nu se cere

8. Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de


____%. în formă de:
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.
2
Plata prin transfer se va efectua în adresa, cu nota “Garanția pentru ofertă la
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform
următoarelor detalii:
(a) beneficiarul plăţii[indicaţi];
(b) datele bancare [indicaţi];
(c) codul fiscal [indicaţi];
(d) contul de decontare [indicaţi];
(e) contul trezorerial[indicaţi];
(f) contul bancar [indicaţi];
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

9. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri


se depun la sediul AgenţiaNaţională pentru SoluţionareaContestaţiilor la
adresa :Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

10.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 148700 lei.

Conducătorul grupului de lucru: Lucic Larisa L.Ș.


Ex. Lucic Larisa Tel.025963395

S-ar putea să vă placă și