Sunteți pe pagina 1din 13

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE

ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului ..............


Numele şi prenumele cadrului didactic .............................................................................................
Specialitatea .............................................................................
Perioada evaluării..........................................
Calificativul acordat......................................

Punctaj
Punctaj Validarea
Domenii Criterii de Indicatori maxim
acordat C.P.
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Evaluare Evaluare
evaluare comisie C.A
1. Proiectarea 1.1. Respectarea programei 1.1.a. Existenţa 1
activităţii. şcolare, a normelor de programelor şcolare în
elaborare a documentelor de vigoare la portofoliul
proiectare, precum şi cadrului didactic.
adaptarea acesteia la 1.1.b. Întocmirea 2
particularităţile grupei/clasei. planificărilor
calendaristice conform
legislaţiei în vigoare până
la termenul stabilit.
1.1.c. Întocmirea 1
planurilor unităţilor de
învăţare conform
legislaţiei în vigoare până
la termenul stabilit.
1.1.d. Proiectarea 1
didactică întocmită pe
baza evaluării iniţiale şi
particularităţilor de
vârstă/nevoi ale elevilor.
1.1.e. Personalizarea 1
documentelor prin
elemente de originalitatea
(concepte de atins,
termeni-cheie etc.).
1.2. Implicarea în activităţile 1.1.a. Întocmirea 0,5
de proiectare a ofertei proiectării ofertei
educaţionale la nivelul educaţionale (C.D.Ş.-
unităţii. programă şcolară,
planificare calendaristică
etc.)
1.1.b. Prezentarea ofertei 0,5
educaţionale şi includerea
acesteia în oferta
educaţională la nivelul
unităţii.
1.3. Folosirea TIC în 1.3.a. Realizarea 1
activitatea de proiectare. proiectării activităţii în
format electronic.
1.3.b. Introducerea 1
antetului specific
ministerului şi unităţii
şcolare în realizarea
proiectării activităţii.
1.4. Proiectarea unor 1.4.a. Proiectarea unor 2
activităţi extracurriculare întâlniri cu părinţii/elevii în
corelate cu obiectivele conformitate cu
curriculare, nevoile şi documentele unităţii (plan
interesele educabililor, planul managerial, strategii,
managerial al unităţii. proceduri etc.).
1.4.b. Proiectarea 2
activităţilor comisiilor în
conformitate cu
documentele unităţii
(plan managerial,
strategii, proceduri etc.).
1.4.c. Proiectarea 2
activităţilor educative
extraşcolare şi
extracurriculare în
conformitate cu
documentele unităţii
(plan managerial,
strategii, proceduri,
planificări etc.).
TOTAL 15 p.
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor strategii 2.1.a. Întocmirea unei 1
activităţilor didactice care asigură liste bibliografice cu
didactice. caracterul aplicativ al învăţării lucrări de pedagogie şi
şi formarea competenţelor metodica predării
specifice. disciplinei.
2.1.b. Prognozele 1
didactice şi schiţele de
lecţie sunt în concordanţă
cu documentele care
concretizează
conţinuturile procesului
de învăţământ (planul de
învăţământ, programa
şcolară etc.).
2.1.c. Există concordanţă 2
între competenţele
specifice-obiectivele
operaţionale-conţinuturi-
activităţi de învăţare-
metode didactice-mijloace
didactice.
2.1.d. Prognozele 2
didactice şi schiţele de
lecţie ţin cont de
instruirea
diferenţiată/centrată pe
elev/elevii cu
C.E.S/particularităţile de
vârstă ale elevilor.
2.1.e. Aplicarea 2
metodelor contemporane
activ-participative.
2.1.f. Realizarea unor 1
lecţii din perspectiva
transdisciplinară.
2.2. Utilizarea eficientă a 2.2.a. Utilizarea în cadrul 1
resurselor materiale din fiecărei ore de curs a
unitatea de învăţământ în manualului şcolar.
vederea optimizării 2.2.b. Utilizarea în cadrul 1
activităţilor didactice inclusiv orelor de curs a
TIC. materialelor auxiliare
existente în dotarea
cabinetelor/bibliotecii
şcolare/manualul
profesorului.

2.2.c. Realizarea şi 1
utilizarea unor mijloace
didactice, originale,
specifice disciplinei.
2.2.d. Utilizarea 2
mijloacelor TIC în cadrul
orelor de curs.
2.3. Diseminarea, evaluarea 2.3.a. Prezentarea 1
şi valorizarea activităţilor rezultatelor în cadrul unor
realizate. întâlniri cu părinţii/la
nivelul comisiei metodice.
2.3.b. Feed-back-ul primit 1
de la elevi şi părinţi prin
aplicarea unor
fişe/chestionare.
2.3.c. Valorizarea 1
activităţilor prin realizarea
unor portofolii/expoziţii/
exemple de bună
practică.
2.4. Organizarea şi 2.4.a. Organizarea unor 1
desfăşurarea activităţilor activităţi extracurriculare
extracurriculare, participarea la nivelul şcolii.
la acţiuni de voluntariat. 2.4.b. Participarea la 0,5
unele activităţi
extracurriculare la nivelul
şcolii.
2.4.c. Redactarea/ 2
coodonarea realizării
revistei şcolii.
2.4.d. Organizarea unor 1
activităţi de voluntariat.
2.4.e. Participarea la 0,5
activităţi de voluntariat.
2.4.f. Întocmirea 1
documentaţiei specifice
organizării şi desfăşurării
unor activităţi
extracurriculare/de
voluntariat (procese
verbale, rapoarte,
analize etc.)
2.5. Formarea deprinderilor 2.5.a. Promovarea 1
de studiu individual şi în studiului individual în
echipă în vederea formării rezolvarea unor sarcini de
/dezvoltării competenţei de lucru creative.
,,a învăţa să înveţi‘’. 2.5.b. Promovarea 1
studiului în echipă în
rezolvarea unor sarcini de
lucru.
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparenţei 3.1.a. Prezentarea 0,5
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de obiectivelor şi criteriilor
învăţării. evaluare. evaluării elevilor.
3.1.b. Prezentarea 0,5
planului evaluării elevilor
şi planificării activităţilor
de evaluare.
3.1.c. Asigurarea 1
permanentă a
feed-back-ului.
3.1.d. Anunţarea 0,5
procedurii şi metodologiei
de evaluare.
3.1.e. Aplicarea celor trei 1
forme a evaluării: iniţială,
continuă şi sumativă.
3.1.f. Notarea ritmică. 1
3.2. Aplicarea testelor 3.2.a. Formularea itemilor 1
predictive, interpretarea şi în concordanţă cu
comunicarea rezultatelor. obiectivele evaluării,
conţinuturile evaluării şi
standardelor de
performanţă.
3.2.b. Utilizarea itemilor 1
obiectivi, semi-obiectivi şi
subiectivi.
3.2.c. Prezentarea 0,5
baremelor de corectare şi
notare.
3.2.d. Analiza 1
administrării testului şi
întocmirea matricei de
specificaţie.
3.2.e. Consemnarea 0,5
progresului/regresului
şcolar.
3.2.f.Afişarea 0,5
rezultatelor/comunicarea
individuală a rezultatelor
evaluării.
3.3. Utilizarea diverselor 3.3.a. Folosirea unor fişe 1
instrumente de evaluare, de lucru/chestionare.
inclusiv a celor din banca de 3.3.b. Utilizarea unor 1
instrumente de evaluare instrumente diverse de
unică. evaluare
(portofolii/referate/
proiecte).
3.3.c. Folosirea unor 1
modele de teste folosite
la nivel naţional (exemplu
modelele de teste de la
evaluarea iniţială).
3.3.d. Folosirea unor 1
instrumente care să
permită şi o evaluare
orală/practică.
3.4. Promovarea 3.4.a. Includerea 1
autoevaluării şi interevaluării. autoevaluării ca etapă în
demersul didactic în
proiectarea activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor 1
fişe/chestionare de
autoevaluare.
3.4.c. Realizarea 1
autoevaluării
individuale/în cadrul
grupelor de lucru.
3.4.d. Realizarea 1
interevaluării la nivelul
clasei/grupelor de lucru.
3.5 Evaluarea satisfacţiei 3.5.a. Aplicarea de 0,5
beneficiarilor educaţionali. chestionare
părinţilor/elevilor.
3.5.b. Implicarea 0,5
beneficiarilor educaţionali
în alegerea ofertei
educaţionale ce urmează
a fi parcursă.
3.5.c. Întâlniri periodice 0,5
cu părinţii/elevii.
3.6. Coordonarea elaborării 3.6.a. Prezentarea 0,5
portofoliului educaţional ca conţinutului portofoliului
element central al evaluării educaţional.
rezulatelor învăţării. 3.6.b. Întocmirea criteriilor 0,5
de evaluare a portofoliilor
educaţionale.
3.6.c. Monitorizarea şi 0,5
intervenţia pentru
realizarea
corespunzătoare a
portofoliilor.
TOTAL 20 p.
4.Managementul 4.1. Stabilirea unui cadru 4.1.a. Prezentarea 2
clasei de elevi. adecvat (reguli de conduită, normelor care trebuie
atitudini , ambient ) pentru respectate în timpul orelor
desfăşurarea activităţilor în de curs.
conformitate cu 4.1.b. Întocmirea 1
particularităţile clasei de documentelor care
elevi. justifică prezentarea
normelor.
4.2. Monitorizarea 4.2.a. Completarea unor 1
comportamentului elevilor şi fişe de observaţie a
gestionarea situaţiei comportamentului
conflictuale. elevilor.
4.2.b. Intervenţia pentru 2
ameliorarea unor situaţii
conflictuale.
4.2.c. Completarea unei 2
strategii de gestionare a
situaţiei conflictuale.
4.3. Cunoaşterea, consilierea 4.3.a. Completarea unor 1
şi tratarea diferenţiată a fişe de observaţie a
elevilor. elevilor.
4.3.b. Consilierea 2
permanentă a elevilor.
4.3.c. Tratarea 1
diferenţiată a elevilor.
4.4. Motivarea elevilor prin 4.4.a. Implicarea elevilor 2
valorizarea exemplelor de în activităţi de bună
bună practică. practică.
4.4.b. Responsabilizarea 1
elevilor.
TOTAL 15 p.
5.Managementul 5.1. Valorificarea 5.1.a. Valorificarea 0,5
carierei şi a al competenţelor ştiinţifice, competenţelor dobândite
dezvoltării didactice şi metodice la cursurile de formare
profesionale. dobândite prin participarea (prin redactarea
la programele de formare documentelor,
continuă/perfecţionare. desfăşurarea demersului
didactic etc.).
5.1.b. Prezentarea de 0,5
exemple de bună-
practică utilizate în
activitatea didactică
(prin mese rotunde sau
lecţii demostrative).
5.1.c. Diseminarea 0,5
informaţiilor de înscriere
la unele cursuri de
formare continuă
colegilor.
5.1.d. Redactarea unor 1
articole metodico-
ştiinţifice în reviste/lucrări
de specialitate.
5.2. Implicarea în 5.2.a. Participarea cu 0,5
organizarea activităţilor lucrări metodico-ştiinţifice/
metodice la nivelul organizarea unor activităţi
comisiei/catedrei/responsabil. metodice la nivelul
catedrei/comisiei.
5.2.b. Participarea cu 0,5
lucrări metodico-ştiinţifice/
organizarea unor activităţi
metodice la nivelul unităţii
şcolare.
5.2.c. Participarea la 0,5
activităţi metodice
organizate la nivel de
I.Ş.J. şi C.C.D.
5.2.d. Organizarea de 1
activităţi metodice
conform programului
C.C.D. organizate în
şcoală/centru metodic.
5.3. Realizarea/Actualizarea 5.3.a. Cunoaşterea 0,5
portofiului profesional şi conţinutului portofoliului
dosarului personal. profesional şi dosarului
personal.
5.3.b. Realizarea şi 0,5
actualizarea permanentă
a portofoliului profesional
şi dosarului personal.
5.4. Dezvoltarea capacităţii 5.4.a. Comunicare 0,5
de comunicare şi relaţionare permanentă cu celelalte
în interiorul şi în afara unităţii cadre didactice,
cu elevii, personalul şcolii, responsabilii comisiilor şi
echipa managerială şi cu conducerea şcolii.
beneficiarii din cadrul 5.4.b. Realizarea 0,5
comunităţii –familiile elevilor. integrală a atribuţiilor la
timp.
5.4.c. Respectarea 0,5
regulamentului intern şi
normelor de organizare şi
funcţionare a instituţiei
şcolare.
5.4.d. Prezenţa spiritului 0,5
de echipă în realizarea
unor sarcini la nivelul
şcolii.
5.4.e. Disponibilitate la 0,5
cerinţele şcolii.
5.4.f. Colaborare strânsă 0,5
cu elevii/părinţii în
realizarea
corespunzătoare a
demersului didactic şi
activităţilor
extracurriculare.
5.5. Manifestarea atitudinii 5.5.a. Atitudini morale şi 0,5
morale şi civice (limbaj, civice conforme cu
ţinută, respect, statutul de cadru didactic.
comportament), respectarea 5.5.b. Promovarea 0,5
şi promovarea deontologiei deontologiei profesionale
profesionale. şi a respectul faţă de
ceilalţi.
TOTAL 10 p.
6. Contribuţia la 6.1. Dezvoltarea de 6.1.a. Atragerea de 1
dezvoltarea parteneriate şi proiecte parteneriate educaţionale.
instituţională şi educaţionale în vederea 6.1.b. Redactarea unor 1
la promovarea dezvoltării instituţionale. proiecte educaţionale
imaginii unităţii 6.1.c. Valorificarea 1
şcolare. implicării în parteneriate
şi proiecte educaţionale
în vederea dezvoltării
instituţionale.
6.2. Promovarea ofertei 6.2.a. Promovarea ofertei 1
educaţionale. educaţionale la nivelul
instituţiei/local.
6.2.b. Promovarea ofertei 1
educaţionale la nivelul
judeţean/naţional.
6.3. Promovarea imaginii 6.3.a. Participarea la 0,5
şcolii în comunitate prin olimpiadele şcolare.
participare şi rezultatele 6.3.b. Participarea la 1
elevilor la olimpiade, concursuri/competiţii
concursuri, competiţii, locale/judeţene/naţionale.
activităţi extracurriculare şi 6.3.c. Participarea la 1
extraşcolare. simpozioane şi sesiuni de
comunicări.
6.3.d. Popularizarea 1
activităţilor
extracurriculare şi
extraşcolare prin mijloace
mass-media, site-uri
educaţionale sau la nivel
de I.Ş.J./C.C.D.
6.4. Realizarea/pariciparea la 6.4.a. Participarea la 0,5
programe/activităţi de programe/activităţi în
Prevenire şi combatere a domeniul educaţiei pentru
violenţei şi comportamentelor cetăţenie democratică.
nesănătoase în mediul 6.4.b. Implicarea în 1
şcolar, familie şi societate. activităţi de prevenire şi
combatere a violenţei şi
de prevenire şi combatere
a comportamentelor
nesănătoase.
6.4.c. Implicarea în 1
acţiuni realizate în
colaborare cu Poliţia de
Proximitate/O.N.G-uri etc.
6.5. Respectarea normelor, 6.5.a. Cunoaşterea şi 1
procedurilor de sănătate şi aplicarea procedurilor de
securitatea muncii şi de PSI sănătate şi securitate a
şi ISUJ pentru toate tipurile muncii şi de PSI
de activităţi desfăşurate în prevăzute de legislaţia în
cadrul unităţii de învăţământ vigoare.
precum şi a sarcinilor 6.5.b. Implicarea în 0,5
suplimentare. acţiuni comune cu unele
instituţii abilitate.
6.5.c. Diseminarea 0,5
normelor şi procedurilor
elevilor şi întocmirea
documentaţiei specifice.

6.6. Implicarea activă în 6.6.a. Disponibilitate la 1


crearea unei culturi a calităţii responsabilizare.
în nivelul organizaţiei. 6.6.b. Autoperfecţionarea 1
pentru realizarea
sarcinilor în mod
corespunzător şi
exemplar.
TOTAL 15 p.
TOTAL 100 p.

Data: Nume şi prenume: Semnături:


..........................

Cadrul didactic
evaluat: ................................................................. ......................

Responsabil comisie: ............................................ ......................

Director: ................................................................. ......................

Membrii C. A. ........................................................ ......................


........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................
........................................................ ......................

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE


ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

1. Proiectarea activităţii
1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum
şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.
1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic.
1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul
stabilit.
1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la
termenul stabilit.
1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi particularităţilor de
vârstă/nevoi ale elevilor.
1.1.e. Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins,
termeni-cheie etc.).
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii.
1.1.a. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.-programă şcolară, planificare
calendaristică etc.)
1.1.b. Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la nivelul
unităţii.
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare.
1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în format electronic.
1.3.b. Introducerea antetului specific ministerului şi unităţii şcolare în realizarea proiectării
activităţii.
1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, planul managerial al unităţii.
1.4.a. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii
(plan managerial, strategii, proceduri etc.).
1.4.b. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele unităţii
(plan managerial, strategii, proceduri etc.).
1.4.c. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu
documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.).

2. Realizarea activităţilor didactice


2.1.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice.
2.1.a. Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi metodica predării
disciplinei.
2.1.b. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele care
concretizează conţinuturile procesului de învăţământ (planul de învăţământ, programa şcolară etc.).
2.1.c. Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturi-
activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace didactice.
2.1.d. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată pe
elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor.
2.1.e. Aplicarea metodelor contemporane activ-participative.
2.1.f. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţilor didactice inclusiv TIC.
2.2.a. Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar.
2.2.b. Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente în dotarea
cabinetelor/bibliotecii şcolare/manualul profesorului.
2.2.c. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei.
2.2.d. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs.

2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.


2.3.a. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice.
2.3.b. Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare.
2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/
exemple de bună practică.

2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de


voluntariat.
2.4.a. Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii.
2.4.b. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii.
2.4.c. Redactarea/coodonarea realizării revistei şcolii.
2.4.d. Organizarea unor activităţi de voluntariat.
2.4.e. Participarea la activităţi de voluntariat.
2.4.f. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor activităţi
extracurriculare/de voluntariat(procese verbale, rapoarte, analize etc.)

2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării /dezvoltării


competenţei de ,,a învăţa să înveţi‘’.
2.5.a. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative.
2.5.b. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru.

3. Evaluarea rezultatelor învăţării


3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare.
3.1.a. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor.
3.1.b. Prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare.
3.1.c. Asigurarea permanentă a feed-back-ului.
3.1.d. Anunţarea procedurii şi metodologiei de evaluare.
3.1.e. Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi sumativă.
3.1.f. Notarea ritmică.

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor.


3.2.a. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
standardelor de performanţă.
3.2.b. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi.
3.2.c. Prezentarea baremelor de corectare şi notare.
3.2.d. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie.
3.2.e. Consemnarea progresului/regresului şcolar.
3.2.f.Afişarea rezultatelor/comunicarea individuală a rezultatelor evaluării.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare unică.
3.3.a. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare.
3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/referate/proiecte).
3.3.c. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu modelele de teste de
la evaluarea iniţială).
3.3.d. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică.

3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării.


3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare.
3.4.c. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru.
3.4.d. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru

3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali.


3.5.a. Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor.
3.5.b. Implicarea beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi
parcursă.
3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii/elevii.

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezulatelor


învăţării.
3.6.a. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional.
3.6.b. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale.
3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor.

4.Managementul clasei de elevi


4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini , ambient ) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi.
4.1.a. Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs.
4.1.b. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor.

4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale.


4.2.a. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor.
4.2.b. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale.
4.2.c. Completarea unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale.

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.


4.3.a. Completarea unor fişe de observaţie a elevilor.
4.3.b. Consilierea permanentă a elevilor.
4.3.c. Tratarea diferenţiată a elevilor.

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.


4.4.a. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică.
4.4.b. Responsabilizarea elevilor.
5.Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale
5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la
programele de formare continuă/perfecţionare.
5.1.a. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea
documentelor, desfăşurarea demersului didactic etc.).
5.1.b. Prezentarea de exemple de bună- practică utilizate în activitatea didactică (prin mese
rotunde sau lecţii demostrative).
5.1.c. Diseminarea informaţiilor de înscriere la unele cursuri de formare continuă colegilor.
5.1.d. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate.

5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil.


5.2.a. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice la
nivelul catedrei/comisiei.
5.2.b. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice la
nivelul unităţii şcolare.
5.2.c. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de I.Ş.J. şi C.C.D.
5.2.d. Organizarea de activităţi metodice conform programului C.C.D. organizate în
şcoală/centru metodic.

5.3. Realizarea/Actualizarea portofiului profesional şi dosarului personal.


5.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului personal.
5.3.b. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului personal.

5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii,


personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –familiile elevilor
5.4.a. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi
conducerea şcolii.
5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilor la timp.
5.4.c. Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi funcţionare a instituţiei
şcolare.
5.4.d. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii.
5.4.e. Disponibilitate la cerinţele şcolii.
5.4.f. Colaborare strânsă cu elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare a demersului didactic
şi activităţilor extracurriculare.

5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi
promovarea deontologiei profesionale.
5.5.a. Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic.
5.5.b. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectul faţă de ceilalţi.

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii


şcolare
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale
6.1.a. Atragerea de parteneriate educaţionale.
6.1.b. Redactarea unor proiecte educaţionale.
6.1.c. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării
instituţionale.

6.2. Promovarea ofertei educaţionale.


6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local.
6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţean/naţional.

6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
6.3.a. Participarea la olimpiadele şcolare.
6.3.b. Participarea la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale.
6.3.c. Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări.
6.3.d. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass-media,
site-uri educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D.

6.4. Realizarea/pariciparea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei şi


comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate.
6.4.a. Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică.
6.4.b. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi
combatere a comportamentelor nesănătoase.
6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu Poliţia de Proximitate/O.N.G-uri etc.

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare.
6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaţia în vigoare.
6.5.b. Implicarea în acţiuni comune cu unele instituţii abilitate.
6.5.c. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice.

6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei.


6.6.a. Disponibilitate la responsabilizare.
6.6.b. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar.