Sunteți pe pagina 1din 35

T iI(I(L OP E DI I I LUS TR AT I

t t"' ,,
it
- -{, -; -};, . " .ii

,i: i.,.

ri
lii
ril
fi
l -;i
Corpul
uman

Wls
ffiKEN
uplEadnd
by&f#{:il,'

,,u)lsc"overy
,rl
$r.cit
'rr 3j

Drsc"o,very O.P5J;C.P212,sector4,Bucureiti,Romania
t o. 02 13 r 9 6 1 9 0 ;0 3 14 2 51 61 9 t0 7 t 2 \ 4 4 3 7 2
e mail:.omenz!@lilera.ro

(..yr'sht O 2011WeldofOw€nPtyLtd
4....p!l5iprodus d€Wedon owen Ptyltd
a 2-ill Dis.ovefyConmuncalions, LLC CopyrishlO 20r2 EdiluraL tera
r : . . ! a,r' E C!.a ton " t o so ulDs . ov er yEdu. at on Penlr u v e E u e a i n l m b ar o m a n ;
: r^: T ; riinreg istra te y m ! nc at ions ,
a e Discov erCom Toatedrepturierezeruat.
Traducere
din imbaengl€25:
ElenaStan
:::: i-:p:ur e f€zoruate
Reda . t o . l i € :C a m p e a n u
E! iror' , ' : . ae ie len nln qi
coreclof: C€orgiana Enache
R-3do.i 3r.br6 BronwynSweency
^t.r:enahan, Tehnoreda.rare tiprepre$: arn Popa
'
t : :iqn man ag er l.he leCu ter Kat hr v Mn of qai
a . siE ner: : :.1ir ? Tri! aorp! !n.i,r ftc:,rtenast:n
8u. ur e nr r . - d c m : l i o n r , 2 0 1 2

a : ' :jlrant a.:'q :,1.(rf


tF .

l 'j ,

Corpul
uman
(oupe
Robert
, , lt ' . .

: ::t
'
(uprins
C a r imizile
cor pu1ui............,............

Oa sesiar ticuIa|ii............................

P u ter ea
mutchi1or ..........................

C i rc ulalia
.......................................

R e s piria......................................
af

HranipenLru
energie5icrestere.........16

A rmede apir ar e.....,...................,....

C e ntr u
de comand5......................,...

Sisfemuf
nervos...............,,,,,,...........

5 i miur i........................................

N a sLertiecr ester e...........................

pr insecole............................
C o rpul

T e st............................................

G 1o s a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l ndic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.''

C ORP I ] LU [T]AN

<orpului
Cidmizile ADII

T viisunlal(etuite
oatefiinlele suntpbr!ile
dinceluleCelulele
9i5e:te ih centrulriecirei
I celemaimicialetuturorplantelor. sioamenilor'
dnimalelor .e ule ti determin5modu!
I Coroul umancontine circa100de milioanedeceluleseparate
caresuntca nistemicifabrici continuu.ln
carelucreazi corpexislS
circa200defeluridecelule. Fiecare sa,darLoate
aresar(ina
impreunicas; menlin;s;nitaLea
lucreaz5 corpului
9ivigoarea

- DIFERITE
CEtUtE
t ipur idec eule. ! fo rme :im i rl m i
Dl re ri tele
variate.Fiecafetip de ce !E controeaza
unei. num it p
fu n c!i o n ir ea e d rl ia c o rc u l u i
,t

W3
CrchozomX i giY
Cromozomii racpaftadln ADN-ur unei
.elu e tl det€rmif5s-"x!lunulorqani5m.
Celueleorqanismelor d€ sexfetrlninau
do cromozoniin f o r m Sd e X .C e U e e
ofqanrsm€ or de sexmascuIn
auun.romozomin fom; dex
iiunulin fom; d€Y
.o n r .b !ie L a co m b a te r e a

i'\.1i: r,
X
Conkoeazt modu in care
Uimitor! \
C eu l e l eb t t r ; n em . r t i l n t t o l :
t m p u i n o c u t e d e . e ue n o i .:
In fe.arc minut,pe5te50de miioane !
d e ( e ue d n . o f p m o r ! s u n t )
iio.ute doatcLeno
i
....'.'..'.''.',.''..f
ci RAIv]]z
ILE cORPUL!7

Membrani pla5n.ti.i
Aicis€depozteazi ADN-ul Esteinveliiul€xrerior

s
,

in interiorul unei celule


O celul;arenrultep5f!i.invelisul
exteriorsenumettemembrani
plasmatici,iarcentrulsenumette
nucleu.In nucleusegisegteADN-ul,
r...i
-*,r"t*m - -i"-* *.

. .,-'
r';ii
8

giartitulafii
Oase
aselesunltariti puternice.
Toateoaseledin
corpulunuiomsaual unuianimal formealS
scheletul
acestuia.FErSoasecares6-lsuslinS,
corpul ar fi moale fi omulnuarputea
ii tlasc sEstea
in picioare sauin ;ezut,nicis6semi5te.Mdrimea
ti poziFia oaseii dau unuicorpForma
diferilelor
caracterislica.

ARTTCUTAITI I
0aseienuseindoaie, darartculaliiledintre elele
pennt s; semlrtein sustiin iosti dintr-opanelna tE
Diferite
tipurdearti(ulalilsemiid in mod!ridiferite

*EelW
li
ti
ir u:=&a
fil;

"J# i
ArriculalieinF(numa a
deqetllmarede a min;)
0 A s Es l ARTTCULAII
9

$"g,,
i

S.helet

dar,p€ m;su|i (€ cre:te,


10

mugchilot
Puterea
dat6cando partpa corpului
e fiecare ,e mis(;.
eafoloseFtemutchi.Muichiinepermits6ale196m,
U ni i ml i .hi aretetraqnrsus.
s; s6rim, s5vorbimti s6c6ntbm.
sdclipim, Eine Eisen!mescm!:.h ridc;tori.
A l fivagi n i os:i senumes.
ajut:,deasemenea, sbm6nc;mtisb digerSm hrana.
MullimutchiFunclioneaz;autonom ginu-iputem
controla.lMu;chii suntprin$i
pecareii putemconLrola
deoasele noastre.
5enumesc mu;chischelelici.

urmlcArnctnli
r -ilt ror, tLn r,trc p r(f 50 dc nr ! ( lr i
A. qtir , t r i rLf(l !r! r..o flr n. h . f I nr l( '
b cf z c f!1.. (,lfd lin rbln r , r c i' ( r u r
' L.
tr! nr rh ml,fh n i,,lt fclcr Pn\ i, n ! ( 1.

t,

i.j
P!TtREA !!!:- -:

M u s <h i 6 i 3 c h e l e r u l u i
M a j o r i t a t e..e l o r 6 0 CC . *, : : _
o r nc o r p u n o s ( u e u n i r _ : : _ : - : :
fixa! pe schelet.Alt
nu rpltem conrro.de::-- -:
m i : c : r i l eo r g a n eo r i . i e r .

M u : c hu l c o n t i n en ; n u n . h i u n C e
c e u l e u n g l ,n u m i t ef i b r e .F e . z r e
fibr:5:re m oribrllein formi de
filamentecarestrangfibree aoia€

( m u( hialf ! ndului)

als am b€D
,..',ir,
12

Circulatia I
Tubur e maricare transportdsangele
de a nim; a toate pirlilecorp! ui
se numascarrere.Ee a! perctigroti
tragem
6ndinspirdm, in plSm6ni
un
gaznumitoxigen.
Deacolo elajunqe
il
apoiinima
in s6nge, pompeazSprin
in loaLe
nisLeLuburinumitevasesangvine
pSrfile
corpului Celulele
nostru. noastre
au nevoiede oxigenca sEtunclioneze
ti sarbmani$nitoase.Sangele
lamenlinerea
contribuie
carecircu15
normale
Lemperalurii a aorpului.
ti globule
Eltransporti albecareajuLi
corpulsdlupteimpotrivabolilor.

IT{IMACA O POMPA
S enqelientr;:i i es€di ni ni mapri n
n 9tecavlt:!i nLrmlte ventricul;iatrii.
5angeledin corpintriin akii, apol
ll
coboar;in ventricul,car€i
pompeaza din nouin corp-

:!

!'l

Ji:
c rRc u L A lA
13
i

'lTa

I : ..,.

'
,t j

ArtereletraniportS5angelede la inimS
n c o r p ,i a r n i s l et u b u r i s u b ! l r ,r u m l t €
vene,il aducinapo din corp la inih;.
Vasel€de 5inge din.orpul umar
au o rurgime rorai de 100000 km.
14

Respirafia
esteat.t defireasc; pentru
m espiralia C uri
o Facem
fu/ noiincAt t;ra s6neg;ndim.
[\Trebuie s5respi16m lol timpulca
sd116im.Inspir;m(a si primimoxigenul
decareorganismul noslruarenevoie.
Expir:mcas; elimin;mdioxidul decarbon.
CandinspirEm,tragemaerinplbm6ni.
0xigenuldinaefajunge in sange. Apoi,
inimapompeazd s6ngele in tol corpul.

RESPTRATOR
MUtCHT
D.frfq n!l .nc m!:.h ! r oif iu r c jpr at or
Cand intp rin d .h'Dgm! s. .oftr.ctii :i irlgc
p dmin ii. lo s:iin tulii C, nr dc r pir im , dir r r . ghul
5c chx.rz; 1 lmp nqc rcrul rfri.i din plimini

i,.

i"a

Expiralie

'' :
RE5P]RAT
A 15

1 F e c . r ap E m a nc o n t n e . n a 3 0 0d e m i l i o a n e
d e s i c u l e l i . u : e f n u m t i a l v e o l e0. x q e n u l
din.lvao e esteinlocuitd€ diox d de carbon

.. ..:

,j
.,,':.!'4,,;;:
t.'
,l' :i:t:" Pldn5ni
Plamenii suntorgane
canl;tebure!i,situare
in piept.Fecarep6man.reun t!b marepfin
c.recirculiaerui,
numitbronhie,
si millo.ne
.t de luburimalmlci,numte brorhiole.

:::'
:' .. :,t::l '.'1,.
:.. t::' ":!:,,

":,
.l
,, :.i|).
'.
: , 1, . , ,. , '
Fi e carp;e m ; n conf necn.1|ir
' ,'
des; c! ef icuaernw ! inr vcolrox,
di nalveole dcdiox( 1, 1, , ,1, , ,
est einlo( uit

PlElr|ani
P l im 6niisuntor ganc. af r : 1. br r ', lr I '
"r
i n p iept .Fiecarpl;
e m if nr o ! r r r , , r ) , r ti r i
ca r ecir culS aer ul.num il br onh. , i, L,
dc t ubur im aim ici,num l. b,( t r r ln(" )
. ,r,.ii;il"tiXffi
1 5 CORPU L

pentru L1,rrr*f
Hrand r.-"t [4ancarea din stomacajunge

gicregtere
i n i ntesti nul subliiir€
de a.ol o

energie in intestinulgros.Primulestemult
mai subl i re d€.6tal doi l ea,
de patruori mai l un9.
dareste

vemnevoiede hrani caorganismul


nostru
sapoatSfunciiona
ti si avemehergie.
Mancareaajungemaiinteiinslomac,
unde
eslelransFormat6intr-unlichidcremos,
Apoicirculd
prinnittetuburilunginumile intestine,
undeapa
f i substanfele
hrinitoare suntabsorbite
{nutrienli)
in sAnge.Restul
ajunge in rect,deundeesteeliminat
subtorm6deFecale.

Stomaculeltecao pung5aicirei
perelisepotstrange
; extinde,
Elm;runle+em€ncarea
fr;ment6nd-oputemk.
H R A N AP E N IR UE N E R C If5I C R I5TTR €
'7
O cilStorie lungd
GlStoriaaiim€ntelordela gur;
prinsistemuJ
digestivp6nEla ietire
poateduramaimulte zile.

l_ngur; men.areaest. m5runliL;Fri.


mestecare qi am€stecara
cu salv5

M6ncar€a t salivatrecpfn
esofag9 ajunsin stomac,

C € m a i m u l l l n u t f i a h l iat p as u n l
absorbililnsangein nt€stin!lsubtire

l 0ore pen,l . c6tev6ri l e


Apat nutrienlir;hai suntabsorbI
', lip:h;
lntestnulgros.
Restul
esredepozirat
I cand csre eliminaL.
'iii:liii:$'
18

Armede
aPatate 'l
ieleati p;rul reprezintbbariereimpotriva
microbilor carear puLea
si bacleriilor ajunge :
in organism ti provoca boli.Dac:totuti
microbiiajung
in sange,
corpulare
ti
allemijloace Clobulele
de apSrare. albesunt
. IL+ i i 4r' ri :.1i 1.1::i j
niltearmepulerniceimpotrivamicrobilor Gl obul €al be
ti bacteriilor Elesunto parle
d6un;loare, '' Maiorit.tea.elulelors6ngeluisuntro9i.
' t a i p l l i n e , c e l e a l b en, u m i t e
D e g i s u nm
important6 imunitaralorganismului.:
a sistemului globulea1be,neapera de boli.

',14-o
/ ..r.,,,.
Uindecarea rinilor
Piel€aesteprimaliniede ap;rare
a corpului.Da(5aceasta estet:iat;
saulovii6,sisternulimunitaraI
orsanismului inv6 rapidin acfiune
pentrua vindecarana.Vasele de sanse
aducglobulealbeinzonaaiectatA,
prindsidistrugmicrobii-
iaf acestea

i r,lui.u1i
--.r'i

Un .iob strApunge
pi€lea,

:::.
20 a 0R P U L I lMAN

(enttudecomandd
-.rfe'reierul
estecenLrul
decomandialinlreguluiorganisn'r. A .ean; zon; l eag;..1c douj

Elconiroleazi gustul,
vizul,auzul, mirosul si pipSitLrl.
I
1,,. NespunecAndneestefoamesausete,c6ndsuntem
obosifi sauc6ndnedoareceva.Nepermite si 96ndim,
sdvisam, li si muncim.
sdneamintim
Nerviilransportbmesajede la creier
la loatepdrlilecorpului.

. conrf bue a menfn,4eJ


a .hi l nr ui : a.ontroi u
m s.i ri Lormur.hl l ol

i,,1,,
"lt.
' lr ' t
Creierulesteformal din do!ij tpur 5eaf liin it er or u c olodne
de 5ubtbnfa nlm re subsranld
.€ n usiesisubsta nt;a b :
5!brtif !a.enu5 € este parte.
e x t e roar: . . r eie rul!i Eac5 re
moale cuieqrcas€.
Silorm€ad
C E N IR UD E C O]\l A N D A
21
PSrti ale creierului
Creierularetreip;rli principate.
Creierulmare esteceamaimare dlntre
ele.Elest€formatdindo!; p6rti-
emisfera dreapt;si emisfera stanq;.
Cerebelul controleazS miScarea,
iar trunchiulcerebralcontroleaz;
respir.fiasi alteactivirbrl
automate.

Llia:Le crelo.u cu hiduva


jp n;f , fi.;nd l€qrturaintrc
. re er!lronulco rp!lu r.:
22 C0 RPU LUr " lA N

CABTURI
DETRAI{SMISIE
Liniile9€lbenereprezindfibrel€subliri
aseman;toare unorf re, numte nervi,
d e a !n 9u dr or . c ir . ul;n e ta i e l e .l e
i; iinap o . U n i l n c rv i
d rn i d u v i5pinar
acfioneazain grupur p€ntrua lrirnile
t d pr mi me5 .le a lid e la anum it c

neryos
Sistemul (.
nlrecreierti corpcircul:permanenl mesaje.
Acestea ajung

B de lalrunchiulcerebral

siinapoi-Impreun5,
lamaduvaspinbrii.
Deaici,relele
laallep;rfialecorpului
de nervi,canitLetire,le transport;
nerviisi miduvaspinSrii
creierul,
Uimitor!
Neufonipot lfanspotamciio
de a unqu ncry orin inlrcaul
organsm.u o vitezide90m/5

lormeaz6sistemulnervos.
', r l !,
7"t.'

Un nelron rlimiincnr rep.!5


pani cjnd arun9.a€lun n.s.j
1l: , . d. n.re€r Atun., lhee p;r!
'':.
:.:;..; neurotran!mtitori nrr:iin 3rt!ne
E l ct r a n ! m i tm p *j u l p r i n c s l u l : i t
pcsl.s n.ps; l: n.uronul!rm;ro.

:.' ::.' .I
orpulnoslruare(incisimiuri
lf
E lunddmentale. Folosim organeledesimt
L ra si vcdem. si mirosim,s; auzim,
si pipaimsi s;9ust;mlucrurilecucare
venimin (onlact.Nebazimpe toaLe cele
cincisim!uriinfiecarezi.V6zul
si auzulsunL
probabilsim!urileoecarenebalamcelmai
multpenlrua inlelege lumeadinjurulnostru.

P€ rmbi exist:pesteI000 dep.p e


qustatve. patrugusl uri
C reer!dl sl i rqe
prlnclpale:3drat,
amar,acruf d! ce.

Pip6it
Unde€ sonor€din aer ri.ogcaz;din C 6 n da u n g e m! n o b i e c t t, e r m l n a l i i e
t hpan.0a se edin spa tel euiv ibr eaz r i nervoasedin pie e .omun .; .r€ieru L
li transmiturdein cohl€e,unde nerv dac; e5teca d sau rece,asprus:u neted,
t ransmt mesajeau ditvec r . c r uLui.
; ",

peret ni, careseaf; nr

optictransportamesajee
a s del a.reei A cestea

ir parteadin falEa n!sului


exist; doui zone,numite
zone olfactve, foloste pentru
a mirosi.M€sajeleschimbete
intrc zonee ofactiv€ s crel€r
ne spundac; ceeace mirosim
c no p. . ut s aunu t.l-

.1;'":

.,rf.t
25 COR P U LUMAN

,i

Nagtere ,,{r.
gicregtere
ebelu;ii,caal;ipuidemamifere,
crescs' sedezvollSin uterulmamei
lortimpdecircanou6luniinainte
de a se naste.Un nou-n6scut inva!5
incet,lncetsd meargide-abu;ilea,
s: m€rg6 in picioarefi s; vorbeasc:.
Apoiisi
€ontinud prinvia!6.
cS16toria
L.6ptsiptim6ni
5edezvoltiprincip.ele
o. q a n € . C o r d o noum b i l . a i
.one.teazaembronu la
fluxuisanqvin a namei.

Dezvoltarein uter
copilcregt€dintr-unmi. embrion-
^Un
Innou:lunisedezvolta organele
$i m€mbrele :i copilulpe deplin
form.t estepreg:titsi senas.5.
ASlERE
! CRtfTERE 27

ti.{ .

jffi t&t

P 6nEa20deai coryul

La 80 dG ahi
Pem6suriceomulimbEkaneste,
pielea5erldeazS. Deasemehe..
+ 6p u te re
elar em ai p u n p e n tru
ca pierdecelulem!sculare.
,,;:11ti

(orpul
prinse(ole
h e a l u n g utli m p u l uoia me n i i a u
desconerit tot maimultedespre
| !
l/ corpulomenesc ;i despre cum
funcfioneaz6 el.Eiauaflattidespre
bolitiauinventat metode maibune
dea lepreveni side a letrala.

{ . v.1',

ih Ahtl.hitate ln epo.a gre.o-romari lh Evul Mediu


ln urm6c! peste5 000de In Cr€cia
antici,Hipocr.t Acum.irca 1 000 de ani 5e fo oseau ipitorica
an i sefoo s eau. t e pef t r u a fostunuldntreprlh sEs!q: boliledin corp,
a tratafracturlle.in Chna ii fLorica medicamente.
sefolos€a acupun.t!E A! inceputsEefe.tueze asemeneacd maqiaave€
:,.^i';;,.;,tt ". t )
h , n\ , 1t 4 , \ ^ 1 . . , '

;:;h'ffi
:iiiir[d
' ":i
i,;i."11
'l
" [6

lh se.ol€l€Xvlll fiXlX In sc.olul XX ln s€.olulXXI


Auinceputsi sefolosea(5 CercetEtorlicaut; c€lule
multedesprecorp.ltalian! vaccrnunpenlruprevenirea
L€onardoda Vincia realizat unorboi. 5-adescoperir lnfec!ioase.
AufosrrE.liz.re
prirnele
transfuzli
de*nqe
sipnmeLe transplantun. c . n c e r ! u i s l a a l t o .b o l i .
Test
Polist potrivetti dincoloana
cuvinLele B
A?
dincoloana
cude5crierile

,).

3 P54ile
unui !
sch€rer .
i t:
4 Pi4llest6nsi l
:idreapd al€crei€rului :l l
j'
t;
5 Altclvant
pentruroturi
:l !
i;

i
:i

OVaseaes:ngecare t
lainim; i
aducaans€le .

7 Corpula.e
nevoie ;1
?
,]

':: '
s Zonele
dinpartea i:
dinfal6a nasului il
senumesc a;a r-
,
tin eleajuieed6ncarea!
dinstomac I
il
10 Douidintreslmluri i

.| :.-:-'- 5.'..r'..|.'''.'.,.....
i
!/.1
6t0sA R t1

(losar
ADN (romozom dincorp.Plasma
esteforr.at;
substanl:(himic;din fiecare particulacareexist:lnfiecare maialesdinap6.
celul;a corpuluidin
caresunt celul;a uneiplantesaua unui
forma!icromozomiicelulei animal.Tipulde cromozomi din pupili
fiecarecelul;determin;sexul deschiz6turSa ochiuluiprincare
alveole lumina inki siformeaz:imagini
s:cvleficuaerdinplSmeni. p€ retinE
Oxigen!linspirattrecedin dioxid de carbon
alveole
in sange. gazpe careil elimindm
dincorp retini
parteadin spat€a globului
altere ocular.Lumlnaiiimaginilecare
vasedes6ngemaricare embrion trecprlnpupilicadpe retinS.
transport6
sangele
de la inimS o|ganismaflatlnprimafazi
laaltepS4lale
corpului de dezvoltare
in urerulmamet sinapsi
iniervalTntredol6 celule
arti.slafie fEt (fetus)
legEt!15lntredoui saumai organlsm €aresedezvoltS
multeoase.Artl{!lafiilele permit ln uterulmameiti a depStlt timpan
oaselorsA semqt€insusliin jos stadlulde embrion buca6de pielesublireintins;
ii dintr-oparteinalta. ln !reche,carevibfeazicand
Intertine esteatinside undesonore
atriu (auricul) tuburilungiti lntorto.heat€
din
unuldintre celedou5 corpprincaretrecemencarea vene
compariiment€ superioare
ale dup6ceiesedlnstoma( vasede senq€caretransport:
inimii,in (areintf6s6ns€le
care s6ngeledintoatep;4llecorpului
mugchiai scheletului ia inimi
muSch
i striaflcaresuntprinti
bacterii ventricul
grupde microorganisme formate unuldintreceledouS
dintr-osingurSc€lul;.lJnele
bacteriisuntfolositoare
oxigen compartimenie inferioare
ale
gazpecareilinspir;m inimii.
Inimapompea?; s6ngele
organismu ui,alt€le
sunt ti dlnventri<!lidtr€toatep54ilc
diun;toar€ti pot provocaboli. careestetransponat de sange

dtr
in fiecarepartea corpului
cohlee(melc)
plasmE
p artea L rre c hiiint er ne.
Ner v i i
transmiisemnal€auditivede la substan16
careconslituie
pLJlin
maimultdejumdtate
d n s:ng€l€

uploaded
HKEN
by$tef30
.t.
(a
12 RPUL

I
ADN
adulli27
arlere12,13
8

B
bacterii18
ball 78,29

(
18,19,
celule6;7,11,'12,
29
copii 27
(ran u 9, 20
cromozomi7

D mlros25
dlafragm14 rnulchi10,11,17,20
digesue10,17 mugchi ai scheletulu
i 10,11
U
N veche 24,26
E net\!120,22,23,24,25
embrion26 neurcni 22, 23 v
vitz 25
F 0 vene 13
fetus 26 oase8,9,10,24
achi 25,26
oxiqen12,14,15

Creditefoto ti mullumiri
LEGEr|Disdr=5!;dreapta,.=(entruisl=iosst6nsa,r=funda

C!= C €ttyma qe s;lS=sto c I phot.oom ; TF= Topf ot oiTPL=


pho t o l i b r a r v . c o m

aoper ti 1 f is;1 8 sdr6 l;20 Ft TPL; 28s drG l; 28- 2,f is i ( TF: 3 0 - l 'lf i 5

owenPt yLld
T oat eiun raliie co pyriqhlW edon
EN(I(L OP E DI I I LUS T R AT E

!?
:i :'-
:,,:;:
",til'+*'at"t,i:j'ili;L#

.':,' i
!
- . r 1- - - ' :
:
'i . | , 1, : : :

Scrispein,telesulcopiilor Fi bogat ilustrat, volumul ne vorbeste


despre celule,oasesi articula,tii.puterea mut(hilor, circulalie,
respirafie,hrand, sisteftul nervos,simiuri, nattere ticrettere,
precumsidespreevolu.tia organismuluiuman,

-$ ExploreazS
lumea;i des(iFreazii misterele

'!i Descoper; isloria,oamenii,animaleleti lehnologiile,


lucrurile
neobisnuite si fdpteleuimiLodrecdrene in(onjoar;

$ invafSdesprenoiinvenliiti despreevenimente
globale

{N{qlk ffiKHN
ilplsEdedbv Sle{3{,}