Sunteți pe pagina 1din 110

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică

Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA "REGELE MIHAI


I AL ROMANIEI" A BANATULUI, TIMISOARA

FACULTATEA DE AGRICULTURA

MASTERAT: MANAGEMENTUL INREGISTRARII SISTEMATICE A TERENURILOR


AGRICOLE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE

DEAZVOLTARE RURALA DURABILA IN


COMUNA DUMBRĂVIŢA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

Coordonator: prof. dr. Tiberiu IANCU


Student: Alina Maria STANCESCU
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL

1.1 Prezentare generala


Maramureşul te aşteaptă să descoperi tradiţiile comunitaţilor umane, armonios îndrăgite de
spectaculozitatea naturii. Vârfuri montane alb-înzăpezite, păduri întinse, cascade şi cursuri naturale
de apă, diversitatea plantelor şi animalelor dispărute în alte zone ale Europei, oameni având un port
popular viu colorat şi trăind o viaţă ce păstrează multe elemente ale trecutului. Fiind înconjurat de
munţi, Maramureşul a rămas relativ izolat, permiţând păstrarea unui stil de existenţă care în alte
locuri a căzut demult pradă uitării.

Fig. 1. Localizarea judeţului Maramureş


Comuna Dumbrăviţa este situată în partea central-vestică a judeţului Maramureş, în nord-
vestul României. Limitele judeţului Maramureş au luat fiinţă în anul 1.968, ca urmare a împărţirii
administrativ-teritoriale din timpul socialismului, păstrându-se şi astăzi.
Comuna aparţine din punct de vedere administrativ-teritorial judeţului Maramureş, dar fiind
încadrată Depresiunii Baia Mare, nu face parte din “Cara Maramureşului”, întrucât caracteristicile
acesteia se pierd la bariera montană Oaş – Gutâi – Cibleş.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Se păstrează şi aici, totuşi, câteva din trăsăturile ţinutului cu istorie străveche, legat
dintotdeauna, prin creaţia sa materială şi spirituală, de glia şi fiinţa neamului românesc, cu oamenii
care şi-au făcut o mândrie din a păstra datinile strămoşeşti.
Coordonatele geografice ale comunei sunt de 47° 39` - 47° 48` latitudine N şi 21° 10` - 21°
30` long E.
Din punct de vedere al încadrării în reţeaua de localităţi, comuna Dumbrăviţa este localizată
în depresiunea Baia Mare, şi se întinde pe o suprafaţă de 5.167 ha, ceea ce reprezintă 1,33 % din
suprafaţa judeţului, având o populaţie de aproximativ 4.378 de locuitori.
Cel mai apropiat centru urban este municipiul Baia Mare, aflat la 12 km distanţă.
Comuna Dumbrăviţa se învecinează la nord cu teritoriul administrative al municipiului Baia
Sprie, la nord-vest cu teritoriul municipiului Baia Mare, la vest cu teritoriul comunei Groşi, la sud-
vest cu teritoriul comunei Săcălăşeni, la sud cu teritoriul comunei Copalnic Mănăştur, iar la nord-
est şi est cu teritoriul comunei Iişeşti prin localităţile Iişeşti, Bontăieni şi Cetăţele.
Principala cale de acces, ce leagă comuna de restul teritoriului ţării este drumul naţional
DN 18 B, traversează localitatea Cărbunar, şi face legătura directă cu municipiul reşedinţă de judeţ,
Baia Mare.

Fig. 2. Localizarea comunei Dumbrăviţa în cadrul judeţului Maramureş


Relieful comunei are forme specifice regiunii de contact a dealurilor din depresiunea Baia
Mare cu zona montană, specific zonelor de deal cu mari denivelări de teren alternate cu mici
depresiuni plane. Dumbrăviţa face patre din zona morfologică şi climatică de tranziţie dintre şes
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

şi premontană, cu terenuri plane, terase favorabile cerealelor şi terenuri situate pe versanţii


dealurilor, favorabile dezvoltării pomiculturii.
Reşedinţa comunei este localitatea Dumbrăviţa, în componenţa comunei intrând încă cinci
sate: Cărbunari, Chechiş, Rus, Iindreşti şi Unguraş.

Fig. 3 Localităţile comunei Dumbrăviţa

Localitatea Dumbrăviţa, este situată în partea de sud-est a municipiului Baia Mare, în


depresiunea pe care o străbate râul Chechişel, şi care deschide în faţa ochilor o panoramă
fermecătoare de la poalele Mogoşei la malul Lăpuşului.
Activitatea economică în comuna Dumbrăviţa este reprezentată de activităţi industriale
(prelucrarea marmurei, fabricarea brichetelor din rumeguş, fabricarea profilelor de avioane, ş.a.)
servicii, comerţ, construcţii şi agricultură. Din suprafaţa totală de 5.167 ha a teritoriului
administrativ al comunei, terenul arabil ocupă 1.620 ha, adică 31,35 % din total.
Terenul arabil (1.620 ha), împreună cu păşunile (580 ha), fâneţele (1.790 ha) şi livezile şi
viile (313 ha) însumează 4.303 ha, adică 83,27 % din totalul teritoriului administrativ al comunei.
Suprafaţa pădurilor comunei Dumbrăviţa este de 588 ha, adică 11,38 % din suprafaţă totală.
Pădurile din comună au un rol de protecţie ecologică, de a împiedica eroziunea solului, precum şi
de a satisface necesităţile de lemne de foc şi lucru în construcţii.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Agricultura, dar şi alte activităţi neagricole sunt favorizate de cadrul natural valoros,
caracterizat prin diversitatea formelor de relief, cursuri de apa, climat blând, grad mare de
împădurire. Comuna Dumbrăviţa ofera condiţii favorabile desfăşurării turismului de agrement,
pescuitului, vânătorii, drumeţiilor, turismului cultural şi agroturismului.

1.1.1 Cadrul fizico-geografic

Comuna Dumbrăviţa este situată în nord-vestul ţării, în partea central-vestică a judeţului


Maramureş.
Din punct de vedere al reliefului teritoriul comunei Dumbrăviţa se interferează unităţii
depresionare Baia Mare. Relieful este specific zonelor de depresiuni colinare cu mari denivelări de
teren alternate cu mici depresiuni plane. Formele de relief sunt specifice regiunii de contact a
Depresiunii Baia Mare cu zona montană. Depresiunea Baia Mare reprezintă ea însăşi zona de
contact dintre Platforma Someşeană şi Carpaţii Orientali, pe latura sudică a munţilor vulcanici
Gutâi şi Cibleş.
Depresiunea Baia Mare este un golf cu câmpie joasă, de terase şi piemonturi de acumulare.
Actuala regiune făcea parte, până la sfârşitul pliocenului, dintr-un bazin marin intens, devenind mai
târziu lacustru. O intensă activitate vulcanică s-a produs în timpul neogenului, care a alcătuit un
lanţ muntos vulcanic, dezvoltat în nord pe o lungime de 50 de km: Oaş – Gutâi – Cibleş. Lanţul
munţilor Gutâi formează o unitate geomorfologică mai aparte, cu roci eruptive, care pun în evidenţă
piscurile Mogoşa (1.246m), Gutâi (1.443m) şi Creasta Cocoşului (1.428m). Aceasta din urma este
o rămăşiţă dintr-un vechi crater vulcanic, cu stânci golaşe, dispuse sub forma de falii verticale ca o
fortareaţă ciudată, cu pereţi prăpăstioşi, fapt ce constituie un obiectiv de mare interes pentru turişti.

Scoarţa terestră din această zonă cuprinde o structură pedogenetică variată, căci alături de
solurile podzolice predominante se găsesc soluri pseudogleice şi aluviale specifice zonei
depresionare, precum şi soluri brune de pădure, soluri montane acide, etc.
Depozitele miocene sunt prezente pe versanţi şi reprezentate prin nisip, pietrişuri, argile şi
grohotiş. Dealurile Chechişelului sunt rezultatul fragmentării platformelor de eroziuni
policentcuaternare din care au rămas creste de circa 150 - 200 m, atitudine relativă care dă aspectul
unui relief accidentat. Formele de relief întâlnite sunt: suprafeţe structurale şi versanţi. Acestea sunt
în general afectate de alunecări de teren. De asemenea, sunt întâlnite lunci şi terase de-a lungul
râului Chechişel şi văii Lăpuşului; în general acestea sunt plane, cu denivelări foarte mici.
Solurile sunt brune, scheletice, podzolice, acide şi grele în cea mai mare parte a teritoriului,
argile marnoase cu intensităţi de gresii.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

CAPITOLUL II
ANALIZA SWOT A LOCALITATII DUMBRAVITA,
JUDETUL MARAMURES

2.1 Necesitatea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Socio-Economica


Implementarea unor măsuri de dezvoltare socio-economică presupune existenţa unei
Strategii de Dezvoltare Socio-Economică, elaborată în mod participativ, care să reflecte cât mai
fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor. Trebuie să reflecte, de asemenea, şi disponibilitatea
acestora de a se implica în problemele comunităţii şi să fixeze direcţiile strategice de dezvoltare,
identificând totodată sursele de finanţare sau modalitatea de finanţare a respectivelor măsuri.
Strategia reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea zonelor de interes, modul de
implicare şi rezultatul implicării tuturor factorilor interesaţi, responsabili şi relevanţi la nivelul
comunei.
O asemenea Strategie presupune lărgirea perspectivei cunoaşterii zonei comunităţii, prin
precizările şi clarificările aduse, astfel încât toate oportunităţile de dezvoltare, precum şi de
finanţare a proiectelor propuse să poată utiliza Strategia ca document de referinţă în planificarea,
metodologia folosită, implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate şi a rezultatelor
acestora.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică trebuie să reprezinte cel mai important ghid în
procesul de creştere a capacităţii autorităţilor locale de a planifica şi elabora proiectele, a identifica
şi gestiona sursele de finanţare în conformitate cu voinţa comunităţii, normele şi exigenţele Uniunii
Europene.
Întregul orizont de dezvoltare locală a comunei Dumbrăviţa trebuie să se raporteze la
această Strategie, ce urmează a fi permanent actualizată, în funcţie de oportunităţi şi de resurse. De
asemenea, Strategia ţine cont de suportul legislativ al politicilor de dezvoltare locală, judeţeană şi
regională.

2.2 Metodologia de lucru


Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Dumbrăviţa a fost elaborată în mod
participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social-demografice din comunitate.

Participarea populaţiei la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a contribuit la


creşterea spiritului de iniţiativă a cetăţenilor din comunitate, la implicarea categoriilor
vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunităţii pentru deciziile
luate şi pentru întreg procesul de dezvoltare.
Totodată, implicarea actorilor din comunitate creează premisele creşterii gradului de
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş
dezvoltare a parteneriatelor dintre administraţia publică locală, organizaţiile comunitare şi
sectorul privat, în vederea soluţionării problemelor comunitare.
Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Dumbrăviţa s-a
pornit de la identificarea nevoilor locale, repartizate pe domenii de interes, de la resursele locale
şi cele potenţiale, de la priorităţile stabilite, urmându-se cadrul strategic de dezvoltare naţional,
regional şi judeţean.
Administraţia Publică Locală a comunei Dumbrăviţa a înţeles necesitatea elaborării unei
asemenea Strategii în mod participativ, în vederea dezvoltării durabile a localităţii.
De asemenea, atât programele derulate de Guvernul României cât şi programele de
finanţare de la Uniunea Europeană ce se derulează prin „Fondurile Structurale”, componenta
regională, reclamă o asemenea exigenţă şi anume, existenţa unei Strategii de Dezvoltare Socio-
Economică, a unei planificări a investiţiilor şi proiectelor de dezvoltare, precum şi a consultării
populaţiei privind proiectele ce urmează a fi elaborate, finanţate şi implementate.
Accesarea unor fonduri cu finanţare nerambursabilă nu poate fi făcută în absenţa unei asemenea
Strategii de Dezvoltare Socio-Economică, în care trebuie să se regăsească toate etapele pregătirii
unui proiect depus pentru finanţare.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

3.2 Analiza S.W.O.T.


Analiza SWOT – Cadrul general
Puncte tari Puncte slabe

- potenţial agricol, pomicol şi zootehnic - lipsa reţelei de canalizare în localităţile


- existenţa resurselor de ape sulfuroase în Cărbunar, Rus, Iindreşti şi Unguraş
Cărbunari - necesitatea extinderii reţelei de
- existenţa reţelei de alimentare cu apă în toate alimenatre cu apă
satele comunei Dumbrăviţa - căminele culturale slab dotate
- existenţa reţelelor de canalizare şi staţie de - spaţiiverzi amenajate pentru recreere
epurare în Dumbrăviţa şi Chechiş insuficiente
- existenţa reţelei de alimentare cu gaze naturale - infrastructură slab dezvoltată pentru
în fiecare dintre localităţile comunei practicarea activităţilor sportive (săli şi
- accesibilitate facilă în comună, datorită terenuri de sport)
tranzitării de către drumul naţional DN 18 B şi - starea precară a drumurilor de interes local
drumul judeţean DJ 184 A - drumuri vicinale, străzi şi uliţe
- existenţa grădiniţelor şi şcolilor
- ecumenismul local, existenţa lăcaşelor pentru
fiecare cult, în fiecare localitate din comună
- apropierea de Municipiul Baia Mare
- apropierea de Aeroportul Internaţional Tăuţii
Măgherăuş
-existenţa infrastructurii de comunicaţii de
voce şi date, fixe şi mobile
-atractivitatea comunei din perspectiva
dezvoltării imobiliare
-stare bună a infrastructurii principale de
transport
-existenţa mediului de afaceri cu perspective
promiţătoare de dezvoltare
-existenţa serviciului de salubritate
-spirit antreprenorial dezvoltat al cetăţenilor
-transport local asigurat de către Urbis SA
-Festivalul “Ficulaşul” – festival de tradiţii şi
obiceiuri populare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş
-
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

-
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Oportunitati Amenintari
- valorificarea potenţialului agricol, pomicol şi - îmbătrânirea populaţiei
zootehnic al comunei, prin înfiinţarea de - rata scăzută a natalităţii în comună
microferme şi exploataţii agricole cu produse - migraţia populaţiei tinere în străinătate sau
ecologice către oraşe
- existenţa fondurilor structurale ale UE, - birocratia excesivă privind accesarea unor
fondurilor guvernamentale şi posibilitatea programe şi fonduri de finanţare
accesării lor - resurse financiare limitate a membrilor
- existenţa studiilor de fezabilitate pentru comunităţii
proiecte de reabilitare a infrastructurilor şi - creşterea suprafeţei de teren rămas
reţelelor edilitare necultivat.
- alocări bugetare pentru reabilitarea căminelor
culturale
- acordarea de facilităţi investitorilor din partea
CL
- relaţia bună cu administraţia judeţeană în
vederea finanţării proiectelor de investiţii
- perspectivele de schimbare şi îmbunătăţire a
mentalităţii cetăţenilor, datorită numărului
mare de tineri plecaţi în statele UE
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Analiza SWOT – Infrastructura, utilitati publice, comunicatii, dotari edilitare


Puncte tari Puncte slabe
- situarea comunei pe drumul naţional - lipsa reţelei de canalizare în localităţile
DN 18 B Cărbunar, Rus, Iindreşti şi Unguraş
- apropierea de municipiul Baia Mare - lipsa capelelor mortuare
- reţea de transport de înaltă tensiune - lipsa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din
- reţea de transport de joasă tensiune perspectiva alunecărilor de teren
- reţea de iluminat public - starea precară a străzilor, drumurilor
- existenţa reţelei de comunicaţii de voce şi date, vicinale şi a drumurilor agricole din
fixe şi mobile, în toate localităţile comunei localităţile comunei;
- existenţa reţelei de alimentare cu apă în toate - podeţe ce necesită reabilitare;
satele comunei - dotări insuficiente cu logistică şi mobilier a
- existenţa reţelei de canaliazare în Dumbrăviţa şcolilor, bibliotecilor, căminelor culturale;
şi Chechiş
- râul Chechişel nu este regularizat
- existenţa unui proiect pentru construirea unei
- şcoli şi grădiniţe parţial reabilitate;
baze sportive în localitatea Dumbrăviţa
- existenţa unui sistem de transport în comun
operat de Urbis SA
- existenţa reţelei de alimentare cu
gaze naturale

Oportunitati
Amenintari
- perspectivele finalizării extinderilor de
- migraţia populaţiei;
alimentare cu apă în toate satele comunei
- bugetul local insuficient susţinerii
- perspectivele de înfiinţare a reţelei de
investiţiilor în infrastructură
canalizare în în toate satele comunei
- costurile mari pentru realizarea integrală
- existenţa posibilităţilor de finanţare a
a reţelelor de alimentare cu apă,
proiectelor de infrastructură din canalizare, modernizare reţea alimentare
fondurile structurale ale UE şi fondurile
energie electrică şi iluminat public în
guvernamentale comună
- relaţia bună cu administraţia judeţeană, care
costuri mari cu reabilitarea şi modernizarea
poate sprijini proiectele de dezvoltare locală infrastructurii de transport rutier la nivelul
- perspectiva concesionării unor terenuri comunei
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

- -
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Analiza SWOT – Mediul de afaceri

Puncte tari Puncte slabe


- apropierea de municipiul Baia Mare - investitori insuficienţi
- existenţa fermelor de creştere a puilor de - infrastructura parţial dezvoltată
carne şi a porcilor de carne, în comună - forţa de muncă insuficientă şi
- existenţa reţelei de magazine de desfacere a necorespunzător calificată
produselor alimentare - lipsa unităţilor de procesare a produselor
- existenţa unor firme de construcţii agricole: moară, brutărie, unităţi de
- existenţa unei depozit de materiale de procesare a laptelui şi a cărnii;
construcţii - lipsa posibilităţilor de desfacere şi
- existenţa unei distilerii valorificare a produselor agricole din
- existenţa unei inteprinderi de prelucrare a producţia locală
marmurei - lipsa unui târg de animale
- existenţa inteprinderii Universal Alloy - lipsa infrastructurii de producţie
Corporation Europe – ce realizează profile - lipsa diseminării informaţiei în rândul
exudate de fuselare a aluminiului populaţiei
- drumuri agricole şi forestiere de proastă
- spirit antreprenorial dezvoltat al locuitorilor
comunei calitate
- căi de acces nereabilitate

Oportunitati Amenintari

- înfiinţarea unităţilor de procesare a - îmbătrânirea populaţiei

produselor agricole - birocraţia administrativă excesivă privind


accesarea unor programe şi fonduri
- concesionarea terenurilor pentru investiţii
comunitare
private (fabrici şi depozite de materiale de
construcţii, depozite de produse metalice, - legislaţie incoerentă şi instabilă

staţie de betoane, ateliere de tâmplărie - absenţa unui menegement al informaţiei în

PVC) procesul diseminării către cetăţeni

- includerea Băilor Cărbunari în strategia de reducerea tot mai drastică a persoanelor ce


practică meşteşugurile tradiţionale
dezvoltare judeţeană a zonelor turistice
- existenţa programelor de finanţare ale UE
- deschiderea administraţiei locale către
oferirea de facilităţi investitorilor
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Puncte tari Puncte slabe


- existenţa grădiniţelor şi şcolilor - cămine culturale nereabilitate şi slab dotate
- dotarea bună a şcolilor din localităţile - lipsa locuinţelor sociale
comunei - cabinet medical există numai în localitatea
- mijloace de transport pentru şcolari reşedinţă de comună
- existenţa căminelor culturale în toate - lipsa facilităţilor de divertisment şi relaxare
localităţile comunei - lipsa unei săli de sport
- existenţa fondurilor pentru susţinerea - lipsa unor terenuri de sport
venitului minim garantat şi pentru ajutorul - educaţia civică privind protecţia mediului
de încălzire insuficientă
- existenţa serviciilor de sănătate publică - lipsa bazei de date informatizate cu cazurile
- existenţa bisericilor pentru toate sociale;
confesiunile existente - resurse financiare insuficiente pentru
alocarea ajutorului social;
- existenţa unui centru social destinat tinerilor,
în localitatea Cărbunari

Amenintari
Oportunitati
- migraţia populatiei tinere
- înfiinţarea unor spaţii verzi amenjate pentru
incoerenta şi inconsecventa legislaţiei în
joacă şi recreere domeniu
- existenţa fondurilor structurale ale UE
pentru dezvoltarea resurselor umane
- valorificarea potenţialului cultural artistic
dotarea căminelor culturale cu instalaţii audio
performante
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Analiza SWOT – Servicii sociale, educatie, sanatate, sport, divertisment


Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

- -

- -
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Analiza SWOT – Cadrul institutional administrativ

Puncte tari Puncte slabe


- colaborare buna între instituţii - lipsa unor infochioşcuri
- spaţii publice de informare suficiente - dotare necorspunzătoare a instituţiilor
- colaborare eficientă cu instituţiile judeţene publice cu mijloace de informare şi
comunicare bună a autorităţii locale cu
echipamente logistice
cetăţenii
- personal didactic calificat - personal insuficient în cadrul
- transparenţa la nivel decizional existenţa primăriei
site-ului comunei

Amenintari
Oportunitati
- tendinţa de scădere a numărului de elevi
- actualizarea site-ului comunei
- remunerarea necorespunzătoare a
- angajarea de personal calificat în
personalului angajat în sectorul bugetar
administraţia publică
instabilitatea cadrului legislativ
- perspective de creştere a
veniturilor bugetului local
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

3.1.1 Planificarea dezvoltarii prin metoda fundamentala de seminar

Procesul planificării dezvoltării comunei Dumbrăviţa pe termen scurt şi mediu, surprins în


prezenta Strategicâe, a presupus parcurgerea a patru seminarii, după cum urmează:
- Seminarul Viziunilor – etapa în care au fost identificate realizările realiste în viziunea
comunităţii la un moment dat, şi anume finalul perioadei pentru care s-a elaborat
Strategia, respectiv anul 2013;
- Seminarul Contradic6iilor – etapa în procesul dezbaterii comunitare, cu ocazia căreia
au fost identificate obstacolele care stau în calea realizării obiectivelor propuse de
comunitate;
- Seminarul direc6iilor strategice – etapa în care au fost identificate soluţiile pentru
depăşirea obstacolelor identificate cu ocazia seminarului anterior, cât şi activităţile care
vor fi întreprinse;
- Seminarul implementarii – cel al planurilor de acţiune, prin care s-au concretizat paşii
care vor întreprinşi pentru realizarea fiecărei activităţi. Tot aici sunt stabilite termene de
implementare şi responsabilităţi. S-a elaborat planul de activităţi pe termen lung 2009
– 2013, care are în vedere toate oportunităţile de dezvoltare şi sursele de finanţare
identificate. Din acesta a fost extras planul de acţiuni pentru anul 2009 –

- 2010, bazat pe resurse doar din interiorul comunităţii sau fonduri atrase pana la
momentul respectiv.
- Rezultatele fiecărui seminar au fost diseminate în comunităţi, trecându-se apoi la pasul
următor, după ce membrii comunităţii au fost de acord cu cele stabilite.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş
Seminarul viziunilor

Obiectivul seminarului: Identificarea realizarilor comunei Dumbravita pâna în anul 2013. Întrebare:
Cum aţi vrea să arate comuna dumneavoastră în anul 2013?
Infrastructura de Utilitati publice Educatie si Mediul de afaceri Turism Servicii sociale
transport divertisment
Drumuri asfaltate Reţea alimentare cu Icoli şi grădiniţe Atragere investitori Reabilitare Băilor Serviciu voluntar
apă în toată comuna modernizate Cărbunari şi pentru situaţii de
introducerea în urgenţă dotat conform
circuitul staţiunilor standardelor europene
turistice din România
Drumuri laterale şi Canalizare menajeră în Parcuri şi spaţii de Centru de informare şi Pensiuni înfiinţate Capele mortuare şi
poduri reabilitate şi toată comuna recreere consultanţă cimitire amenajate
modernizate
Drumuri laterale Iluminat public Sală de sport Ferme zootehnice Promovarea Biserici renovate
pentru utilaje agricole modernizat înfiinţate obiectivelor turistice
de interes local
Drumuri de interes Extinderea reţelei de Teren de fotbal Înfiinţarea unei pieţe Promovarea Cabinete medicale
local modernizate alimentare cu energie de desfacere a festivalului local modernizate, dotate şi
electrică produselor locale “Fisculaşul” funcţionale în fiecare
agricole localitate
Semnalizare rutieră Management integrat Centru de Centru de zi pentru
conform standardelor şi colectare selectivă a documentare şi bătrâni
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

europene deşeurilor informare (bibliotecă


comunală, sală acces
internet)
Cursuri de apă Cămine culturale Puncte farmaceutice în
regularizate modernizate şi dotate fiecare localitate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Seminarul contradictiilor

Obiectivul seminarului: Identificarea obstacolelor care ar putea împiedica realizarea viziunilor.


Întrebarea seminarului: Care sunt obstacolele ce ne împiedică să realizăm viziunile identificate?
Finante si Cadrul legislativ Mentalitatea Cadrul Geo- Resurse umane Conditii nefavorabile
management colectiva deficitara Strategic mediului de afaceri
Surse de finanţare Instabilitate legislativă Neimplicarea Resurse naturale Personal calificat Capacitate scăzută de
neidentificate pentru populaţiei în viaţa insuficiente sau insuficient în unele atragere a fondurilor
toate proiectele comunităţii inexistente domenii
Venituri scăzute ale Capacitate scăzută a Informaţia insuficient Riscul alunecărilor de Natalitate în scădere Terenuri din domeniul
populaţiei populaţiei de atragere diseminată în rândul teren Îmbătrânirea public insuficiente
a fondurilor populaţiei si reticenta populaţiei
la schimbare
Buget local insuficient Statut juridic al Neconservarea Migrarea popualţiei Lipsa locurilor de
terenurilor corespunzătoare a către alte zone ale muncă
nereglementat din valorilor locale ţării, sau către ţările
punct de vedere al vest europene
proprietăţii
Birocraţia excesivă în Atitudine civică
unele domenii necorespunzătoare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Seminarul directiilor strategice

1. Directia strategica: Construirea si sustinerea mecanismului de atragere de fonduri


Obiective Activitati
- Amenajare şi dotare birou gestionare fonduri interne şi externe
Înfiinţare birou accesare fonduri interne şi externe
- Angajare de specialişti în domeniu
- Identificarea fondurilor pentru proiecte
Obţinerea fondurilor pentru finanţări proiecte
- Identificarea tuturor resurselor materiale
Accesarea fondurilor - Identificarea de metode de accesare a fondurilor

2. Directia strategica: Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor


Obiective Activitati
- Identificarea tronsoanelor pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă
- Realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic
Extinderea reţelei existente de alimentare cu apă
- Obţinerea finanţării
- Realizarea lucrărilor de extindere
- Identificarea tronsoanelor pentru realizarea reţelei de canalizare la nivel
de comună
Extinderea reţelei de canalizare menajera în comună - Realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice
- Obţinerea finanţării
- Realizarea lucrărilor de execuţie
Reabilitarea drumurilor, podurilor şi podeţelor din comună - Identificarea drumurilor din cadrul comunei şi evaluarea stării acestora
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

- Plan de reabilitare – studii de fezabilitate şi proiecte tehnice


- Obţinerea finanţării
- Realizare lucrări de reabilitare
- Evaluarea stării reţelelor electrice existente
- Proiecte de extindere a reţelei de alimentare cu energie electrică
Modernizarea şi extinderea reţelei electrice existente şi a iluminatului - Modernizare şi extindere reţea de iluminat public
public în comună - Realizare studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
- Obţinere finanţare pentru proiectele propuse
- Realizare lucrări de modernizare şi extindere
- Identificare zone cu alunecări de teren şi inundaţii
- Plan de stabilizare a terenurilor
- Plan de regularizare a apelor
Realizare lucrări de îmbunătăţiri funciare
- Studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
- Obţinere finanţări pentru lucrările propuse
- Realizare lucrări de execuţie
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

3. Directia strategica: Dezvoltarea mediului de afaceri


Obiective Activitati
- Identificarea facilităţilor pentru înfiinţarea de I.M.M.-uri
- Demersuri pentru obţinere de facilităţi din partea APL
Dezvoltare sector I.M.M care să valorifice resursele locale - Identificarea şi sprijinirea potenţialilor antreprenori
- Organizarea de sesiuni de instruire şi consilierea celor interesaţi
- Facilitarea creării de locuri de muncă
- Identificarea persoanelor interesate să investească în turism
- Identificarea zonelor din comună cu potenţial turistic
- Identificarea gospodăriilor care pot practica agroturism
- Instruirea întreprinzătorilor şi a personalului
Încurajarea şi atragerea întreprinzătorilor în turism şi agroturism - Identificarea facilităţilor pentru investitori şi întreprinzător
- Realizarea unui centru de consultanţă
- Atragerea turiştilor străini
- Dezvoltarea zonei de agrement
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

4. Directia strategica: Construirea, modernizarea si dotarea cladirilor publice


Obiective Activitati
- Finalizare cămin cultural Cărbunar şi Iindreşti
- Extindere cămin cultural Dumbrăviţa
- Dotare cămine culturale din comună
- Construire sediu nou primărie
- Construire biserică catolică Rus
- Finalizare sală de sport Dumbrăviţa
- Infiinţare centru de zi pentru bătrâni în localitatea Dumbrăviţa
Construire şi reabilitare obiective de interes public - Reabilitare şi extindere dispensar medical Dumbrăviţa
- Înfiinţare de parcuri pentru recreere
- Reabilitare şcoli şi grădiniţe existente
- Construire şcoală corp B în localiatea Rus
- Înfiinţare After School Dumbrăviţa
- Înfiinţare spaţii de joacă în toate şcolile din comună
- Renovarea şi dotarea cu utilităţi a bisericilor
- Construirea unor capele mortuare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

5. Directia strategica: Stabilirea si realizarea obiectivelor sociale la nivelul comunitatii


Obiective Activitati
- Identificarea cazurilor sociale şi posibilitatea de sprijinire a acestora
Identificarea problemelor sociale
- Actualizarea bazei de date cu toate cazurile sociale
- Crearea unui centru de ocrotire a persoanelor defavorizate
Crearea unui sistem administrativ pentru sprijinul persoanelor
- Crearea unui centru de Consiliere Familială
defavorizate
- Construirea unui azil pentru bătrâni

6. Directia strategica: Cultivarea spiritului civic si implicarea cetatenilor


Obiective Activitati
- Realizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii şi convocarea cetăţenilor
în şedinţe, pentru informarea lor
Informarea şi comunicarea permanentă cu cetăţenii
- Informarea cetăţenilor prin anunţuri, panouri publicitare, fluturaşi şi
prin intermediul postului local de televiziune
- Stimularea şi găsirea de modalităţilor pentru implicarea cetăţenilor
- Conştientizarea cetăţenilor în gestionarea problemelor comunităţii
Implicarea comunităţii în activităţile comunei
- Identificarea acelor persoane care se oferă pentru a face voluntariat
- Sprijinirea şi mobilizarea cetăţenilor privind disciplina financiară
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

7. Directia strategica: Mediatizarea si promovarea comunei Dumbravita


Obiective Activitati
- Mediatizarea prin mijloace moderne (internet, actualizare pagina web a
comunei Dumbrăviţa)
- Promovarea comunei prin intermediul pliantelor si a unor broşuri de
Mediatizarea Comunei Dumbrăviţa
prezentare şi Foaia Satului.
- Panouri de informare
- Promovarea valorilor cultural-artistice ale comunei Dumbrăviţa

8. Directia strategica: Protectia mediului


Obiective Activitati
- Elaborarea proiectului pentru reducerea poluării
Reducerea poluării - Identificare sursă de finanţare
- Curăţarea râului Chechişel
- Achiziţionare de coşuri stradale şi tomberoane
Păstrarea curăţeniei şi întreţinera spaţiilor verzi - Colectarea şi sortarea deşeurilor
- Amenajarea şi crearea unor spaţii verzi în comună
- Educaţie ecologică
Conştientizarea populaţiei asupra imporatanţei mediului în care trăiesc - Informarea cetăţenilor prin pliante şi broşuri asupra problemelor de
mediu
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Seminarul implementarii 2009 – 2013

1. Directia strategica: Construirea si sustinerea mecanismului de atragere de fonduri


Costuri (RON)
Nr. Pasi de întreprins pentru Termene de
Obiective Activitati Surse Alte Total
crt. realizarea activitatilor implementare
Locale Surse
Amenajare şi dotare birou Identificare spaţiu pentru birou 2009 25.000 0 25.000
Înfiinţare birou
gestionare fonduri interne Amenajare spaţiu şi dotare cu
1. accesare fonduri
şi externe mobilier şi echipamente IT&C
interne şi externe
Asigurare acces la Internet
Identificarea fondurilor Informarea instituţiilor şi 2009 4.000 0 4.000
pentru proiecte persoanelor interesate
Obţinerea Inventarierea surselor de
2. fondurilor pentru finanţare realizată
finanţări proiecte Identificarea tuturor Realizare bază de date electronică
resurselor materiale cu surse de finanţare
Actualizare bază de date
Identificarea obiectivelor Realizare sistem prioritar de 2009 100.000 0 100.000
Accesarea de dezvoltare cu surse de investiţii
3.
fondurilor finanţare pe baza
Strategiei de Dezvoltare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Realizarea studiilor de Analiza obiectivelor


fezabilitate pe baza Organizare licitaţii de atribuire
analizei obiectivelor lucrări de proiectare şi
propuse şi a surselor de consultanţă
finanţare disponibile

2. Directia strategica: Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor


Termene de Costuri (RON)
Nr. Obiective Denumirea Pa7i de întreprins pentru
implementare Surse Surse Externe Total
crt. specifice activita6ilor realizarea activita6ilor
Proprii
Identificarea Analiza proiectelor existente 2009 - 2013 200.000 500.000 700.000
Extinderea reţelei
tronsoanelor pentru şi a documentaţiilor
existente de
extinderea reţelei de Stabilirea tronsoanelor
1. alimentare cu apă
alimentare cu apă în prioritare care vor fi incluse
în toate satele
localitatea în proiecte
comunei
Dumbrăviţa
Realizarea studiului Realizare licitaţie achiziţii
de fezabilitate publice şi realizare SF
Contractare consultant
Depunere dosar de
Realizare documentaţii de
finanţare
finanţare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Realizarea Organizare licitaţie


proiectului tehnic proiectare şi realizare PT
Realizare lucrări Organizare licitaţie de
extindere reţea de execuţie
alimentare cu apă Execuţie lucrări extindere
Identificarea Analiza proiectelor existente 2009 - 2013 200.000 500.000 700.000
tronsoanelor pentru şi a documentaţiilor
extinderea reţelei de Stabilirea tronsoanelor
alimentare cu apă în prioritare care vor fi incluse
localitatea Chechiş în proiecte
Realizarea studiului Realizare licitaţie achiziţii
de fezabilitate publice şi realizare SF
Contractare consultant
Depunere dosar de
Realizare documentaţii de
finanţare
finanţare
Realizarea Organizare licitaţie
proiectului tehnic proiectare şi realizare PT
Realizare lucrări Organizare licitaţie de
extindere reţea de execuţie
alimentare cu apă Execuţie lucrări extindere
Identificarea Analiza proiectelor existente 2009 - 2013 200.000 500.000 700.000
şi a documentaţiilor
tronsoanelor pentru
80
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

extinderea reţelei de Stabilirea tronsoanelor


alimentare cu apă în prioritare care vor fi incluse
localitatea Cărbunar în proiecte
Realizarea studiului Realizare licitaţie achiziţii
de fezabilitate publice şi realizare SF
Contractare consultant
Depunere dosar de
Realizare documentaţii de
finanţare
finanţare
Realizarea Organizare licitaţie
proiectului tehnic proiectare şi realizare PT
Realizare lucrări Organizare licitaţie de
extindere reţea de execuţie
alimentare cu apă Execuţie lucrări extindere
Identificarea Analiza proiectelor existente 2009 - 2013 200.000 500.000 700.000
tronsoanelor pentru şi a documentaţiilor
extinderea reţelei de Stabilirea tronsoanelor
alimentare cu apă în prioritare care vor fi incluse
localitatea Iindreşti în proiecte
Realizarea studiului Realizare licitaţie achiziţii
de fezabilitate publice şi realizare SF
Contractare consultant
Depunere dosar de Realizare documentaţii de
finanţare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

finanţare
Realizarea Organizare licitaţie
proiectului tehnic proiectare şi realizare PT
Realizare lucrări Organizare licitaţie de
extindere reţea de execuţie
alimentare cu apă Execuţie lucrări extindere
Identificarea Analiza proiectelor existente 2009 - 2013 200.000 500.000 700.000
tronsoanelor pentru şi a documentaţiilor
extinderea reţelei de Stabilirea tronsoanelor
alimentare cu apă în prioritare care vor fi incluse
localitatea Rus în proiecte
Realizarea studiului Realizare licitaţie achiziţii
de fezabilitate publice şi realizare SF
Contractare consultant
Depunere dosar de
Realizare documentaţii de
finanţare
finanţare
Realizarea Organizare licitaţie
proiectului tehnic proiectare şi realizare PT
Realizare lucrări Organizare licitaţie de
extindere reţea de execuţie
alimentare cu apă Execuţie lucrări extindere
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificarea Analiza proiectelor existente 2009 - 2013 200.000 500.000 700.000


tronsoanelor pentru şi a documentaţiilor
extinderea reţelei de Stabilirea tronsoanelor
alimentare cu apă în prioritare care vor fi incluse
localitatea Unguraş în proiecte
Realizarea studiului Realizare licitaţie achiziţii
de fezabilitate publice şi realizare SF
Contractare consultant
Depunere dosar de
Realizare documentaţii de
finanţare
finanţare
Realizarea Organizare licitaţie
proiectului tehnic proiectare şi realizare PT
Realizare lucrări Organizare licitaţie de
extindere reţea de execuţie
alimentare cu apă Execuţie lucrări extindere
Înfiinţarea reţelei Întocmire studiu Documentaţie realizată 2013 300.000 2.500.000 2.800.000
de canalizare în fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
2. Cărbunar, Rus, înfiinţare reţea de Proiect (cu avize şi
Iindreşti şi canalizare în acorduri) realizat
Unguraş Cărbunar
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare înfiinţare completată
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

reţea de canalizare în Cerere de finanţare depusă


Cărbunar
Lucrări de înfiinţare Licitaţie publică
reţea de canalizare în Lucrări efectuate în teren
Cărbunar
Întocmire studiu Documentaţie realizată 2009 - 2013 250.000 2.500.000 2.750.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
înfiinţare reţea de Proiect (cu avize şi
canalizare Rus acorduri) realizat
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare înfiinţare completată
reţea de canalizare în Cerere de finanţare depusă
Rus
Lucrări de înfiinţare Licitaţie publică
reţea de canalizare în Lucrări efectuate în teren
Rus
Întocmire studiu Documentaţie realizată 2009 - 2013 250.000 2.500.000 2.750.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
înfiinţare reţea de Proiect (cu avize şi
canalizare în acorduri) realizat
Iindreşti
Depunere proiect de Cerere de finanţare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

finanţare înfiinţare completată


reţea de canalizare în Cerere de finanţare depusă
Iindreşti
Lucrări de înfiinţare Licitaţie publică
reţea de canalizare în Lucrări efectuate în teren
Iindreşti
Întocmire studiu Documentaţie realizată 2009 - 2013 250.000 2.500.000 2.750.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
înfiinţare reţea de Proiect (cu avize şi
canalizare în Unguraş acorduri) realizat
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare înfiinţare completată
reţea de canalizare în Cerere de finanţare depusă
Unguraş
Lucrări de înfiinţare Licitaţie publică
reţea de canalizare în Lucrări efectuate în teren
Unguraş
Finalizare Elaborare proiect Tronsoane identificate 2010 150.000 1.000.000 1.150.000
extindere reţea de ethnic extindere reţea Măsurători efectuate
3. canalizare pe o de canalizare Proiect elaborat
parte din străzi - Dumbrăviţa şi Avize şi acorduri obţinute
Dumbrăviţa şi Chechiş
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Chechiş Realizare lucrare Licitaţie publică


Lucrări efectuate în teren

Extindere reţea de Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 100.000 500.000 600.000
canalizare fezabilitate extindere Caiet de sarcini realizat
4. existentă pe reţea de canalizare pe SF elaborat
străzile secundare străzile secundare -
în Dumbrăviţa şi Dumbrăviţa
Chechiş Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut

Depunere proiect de Cerere de finanţare


finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsurători efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Licitaţie publică
Lucrări efectuate în teren
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 100.000 500.000 600.000
fezabilitate extindere Caiet de sarcini realizat
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

reţea de canalizare pe SF elaborat


străzile secundare -
Chechiş
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut

Depunere proiect de Cerere de finanţare


finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsurători efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Licitaţie publică
Lucrări efectuate în teren
Asfaltare DC 23, Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 – 2013 500.000 2.000.000 2.500.000
6. DC 24, DC 25 şi fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
DC 27 asfaltare DC 23 SF elaborat
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare pentru completată
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

asfaltare DC 23 Dosar de finanţare depus


Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC 23
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2010 – 2013 500.000 2.000.000 2.500.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfalatre DC 24 SF elaborat
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare pentru completată
asfaltare DC 24 Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Podeţe, rigole aşezate


Fundaţie realizată
Asfaltare DC 24
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2010 – 2013 500.000 2.000.000 2.500.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfaltare DC 25 SF elaborat
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare pentru completată
asfaltare DC 25 Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC 25
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2010 – 2013 500.000 2.000.000 2.500.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfaltare DC 27 SF elaborat
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificare surse de Bănci contactate pentru


finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare pentru completată
asfaltare DC 27 Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC 27
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2010 – 2013 200.000 2.000.000 2.200.000
Reabilitare drum
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
comunal DC 26
reabilitare DC 26 SF elaborat
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare pentru completată
reabilitare DC 26 Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

tehnic Măsuratori efectuate


Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC 26
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 150.000 700.000 850.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
Asfaltare străzi şi
asfaltare străzi şi SF elaborat
7. drumuri vicinale în
drumuri vicinale în
satele din comună
localitatea
Dumbrăviţa
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Realizare lucrare Ianturi realizate


Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare străzi
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 150.000 700.000 850.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfaltare străzi şi SF elaborat
drumuri vicinale în
localitatea Chechiş
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare străzi
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 150.000 700.000 850.000


fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfaltare străzi şi SF elaborat
drumuri vicinale în
localitatea Cărbunar
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare străzi
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 150.000 600.000 750.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfaltare străzi şi SF elaborat
drumuri vicinale în
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

localitatea Unguraş
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare străzi
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 150.000 700.000 850.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfaltare străzi şi SF elaborat
drumuri vicinale în
localitatea Iindreşti
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare străzi
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2009 - 2013 150.000 600.000 750.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
asfaltare străzi şi SF elaborat
drumuri vicinale în
localitatea Rus
Identificare surse de Bănci contactate pentru
finanţare împrumut
Depunere proiect de Cerere de finanţare
finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsuratori efectuate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare Ianturi realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare străzi
Întocmire studiu de Documentaţie depusă 2013 600.000 3.000.000 3.600.000
fezabilitate pentru Caiet de sarcini realizat
modernizare SF elaborat
drumurilor agricole şi
forestiere
Identificare surse de Bănci contactate pentru
Modernizare finanţare împrumut
drumuri agricole şi
8.
forestiere în satele Depunere proiect de Cerere de finanţare
din comună finanţare completată
Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect Tronsoane identificate
tehnic Măsurători efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrări de Ianturi realizate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

modernizare Podeţe, rigole aşezate


Fundaţie realizată
Reabilitare poduri şi Elaborare studiu de 2013 50.000 950.000 1.000.000
podeţe din localităţile fezabilitate
Reabilitare poduri comunei Identificare sursă de
şi podeţe din finanţare
9.
localităţile Elaborare PT
comunei Organizare licitaţii de
execuţie
Realizare lucrări execuţie
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 50.000 150.000 200.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
Realizare trotuare
tehnic pentru Proiect (cu avize şi
10. în satele din
realizare trotuare în acorduri) realizat
comună
localitatea
Dumbrăviţa
Obţinerea finanţării Depunere proiect pentru
finanţare
Lucrări efectuate Trotuare realizate în
localitatea Dumbrăviţa
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 50.000 150.000 200.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

tehnic pentru Proiect (cu avize şi


realizare trotuare în acorduri) realizat
localitatea Chechiş
Obţinerea finanţării Depunere proiect pentru
finanţare
Lucrări efectuate Trotuare realizate în
localitatea Chechiş
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 50.000 150.000 200.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru Proiect (cu avize şi
realizare trotuare în acorduri) realizat
localitatea Cărbunar
Obţinerea finanţării Depunere proiect pentru
finanţare
Lucrări efectuate Trotuare realizate în
localitatea Cărbunar
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 50.000 150.000 200.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru Proiect (cu avize şi
realizare trotuare în acorduri) realizat
localitatea Iindreşti
Obţinerea finanţării Depunere proiect pentru
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

finanţare
Lucrări efectuate Trotuare realizate în
localitatea Iindreşti
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 50.000 100.000 150.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru Proiect (cu avize şi
realizare trotuare în acorduri) realizat
localitatea Unguraş
Obţinerea finanţării Depunere proiect pentru
finanţare
Lucrări efectuate Trotuare realizate în
localitatea Unguraş
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 50.000 100.000 150.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru Proiect (cu avize şi
realizare trotuare în acorduri) realizat
localitatea Rus
Obţinerea finanţării Depunere proiect pentru
finanţare
Lucrări efectuate Trotuare realizate în
localitatea Rus
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Evaluarea stării Analiza proiectelor existente 2009 500 0 500


reţelelor electrice şi a documentaţiilor
existente Stabilirea tronsoanelor
prioritare care vor fi incluse
în proiecte
Proiecte de extindere 2011 60.000 0 60.000
a reţelei de Organizare licitaţii pentru
alimentare cu energie proiectare SF şi PT
Modernizarea şi
electrică
extinderea reţelei
Realizare studii de Organizare licitaţii pentru 2011 40.000 0 40.000
11. electrice existente
fezabilitate şi proiectare SF şi PT
şi a iluminatului
proiecte tehnice
public în comună
extindere iluminat
Modernizare şi 2012 500.000 500.000 1.000.000
extindere reţea de Organizare licitaţii execuţie
alimentare cu energie Realizare lucrări
electrică
Modernizare şi 2013 400.000 400.000 800.000
Organizare licitaţii execuţie
extindere reţea de
Realizare lucrări
iluminat public
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

3. Directia strategica: Dezvoltarea mediului de afaceri

Costuri (RON)
Nr. Pasi de întreprins pentru Termene de
Obiective Activitati Surse Alte Total
crt. realizarea activitatilor implementare
Locale Surse
Dezvoltare sector Organizare de întâlniri 2009 - 2010 2.000 0 2.000
Identificarea facilităţilor
I.M.M care să trimestiriale cu potenţialii
1. pentru înfiinţarea de
valorifice resursele investitori sau întreprinzători
I.M.M.-uri
locale din comună
Seminarii de lucru cu 2009 3.000 0 3.000
reprezentanţii mediului de
Demersuri pentru afaceri
obţinere de facilităţi din Analiza tipurilor de facilităţi
partea APL care pot fi acordate
întreprinzătorilor de către
Administraţia Locală
Realizara unei baze de date cu 2009 4.000 0 4.000
Identificarea şi sprijinirea agenţii economici locali
potenţialilor antreprenori Organizarea de seminarii şi
programe de instruire
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Organizarea de sesiuni de Realizare bază de date cu 2009 2.000 0 2.000


instruire şi consilierea potenţiali investitori
celor interesaţi Organizare seminarii de lucru
Identificarea de posibilităţi de 2009 1.000 0 1.000
Facilitarea creării de
subvenţii la nivel local pentru
locuri de muncă
stimulara angajării
Realizarea unei baze de date 2009 - 2010 2.000 0 2.000
Încurajarea şi cu potenţialii investitori în
Identificarea persoanelor
atragerea turism
2. interesate să investească
întreprinzătorilor în Concesionarea de terenuri
în turism
turism şi agroturism pentru investiţii majore în
turism
Realizarea unei baze de date 2009 - 2010 1.000 0 1.000
Identificarea zonelor din
cu zonele cu potenţial turistic
comună cu potenţial
şi identificarea de măsuri de
turistic
promovare
Identificarea Realizarea bazei de date cu 2009 1.500 0 1.500
gospodăriilor care pot gospodăriile care pot practica
practica agroturism agroturism
Încurajarea cetăţenilor în
scopul dezvoltării de activităţi
turistice, prin sesiuni de
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

informare
Organizarea de sesiuni de 2010 2.000 0 2.000
Instruirea
informare şi de traininguri în
întreprinzătorilor şi a
scopul creşterii calităţii
personalului
serviciilor oferite
Organizarea de întălniri de 2009 -2010 2.500 0 2.500
discuţii între reprezentanţii
Identificarea facilităţilor mediului de afaceri şi
pentru investitori şi Administraţia Locală
întreprinzători stabilirea de soluţii de
promovare şi facilităţi de
dezvoltare a afacerilor
Identificare spaţiu pentru 2010 50.000 50.000 100.000
Realizarea unui centru de centru de consultanţă
consultanţă Realizare SF şi PT
Realizare lucrări de execuţie
Realizarea de materiale de 2009 - 2010 5.000 0 5.000
promovare
Atragerea turiştilor străini Înscrierea comunei în
cataloage internaţionale cu
destinaţii turistice consacrate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificarea perspectivelor 2010 5.000 0 5.000


pentru realizara unui
Dezvoltarea zonei de parteneriat public privat
agrement pentru promovarea şi
dezvoltarea zonei de
agrement
Înfiinţarea unei Identificare spaţiu pentru Spaţiu Identificat 2009 - 2010 5.000 25.000 30.000
pieţe de desfacere a înfiinţare piaţă Demersuri pe lângă Consiliul
produselor agroalimenatară Judeţean
3.
agroalimentare Identificare fonduri Licitaţie realizată
Realizare studiu de Realizare lucrări de execuţie
fezabilitate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

4. Directia strategica: Construirea, modernizarea si dotarea cladirilor publice

Costuri (RON)
Nr. Pasi de întreprins pentru Termene de
Obiective Activitati Surse Alte Total
crt. realizarea activitatilor implementare
Locale Surse
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 160.000 640.000 800.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru extindere, Proiect (cu avize şi acorduri)
reabilitare şi dotare cămin realizat
cultural în Dumbrăviţa
Extindere,
reabilitare şi dotare
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
1. cămin cultural în
finanţare realizată
localitatea
Cereri de finanţare – depuse
Dumbrăviţa
Lucrări efectuate în Extindere realizată
vederea extinderii, Geamuri şi uşi înlocuite
reabilitării şi dotării Acoperiş refăcut
căminului cultural din Grupuri sanitare renovate
Dumbrăviţa Încăperi zugrăvite
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Modernizare şi Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 100.000 350.000 450.000


dotare cămin fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
2.
cultural din tehnic pentru Proiect (cu avize şi acorduri)
localităţile Cărbunar modernizare şi dotare realizat
şi Iindreşti cămin cultural Cărbuanr
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare realizată
Cereri de finanţare – depuse
Efectuare lucrări în Licitaţie publică
vederea modernizării Lucrări efectuate la obiectivul
căminului cultural cămin cultural Cărbunar
Dotări realizate
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 100.000 250.000 350.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru Proiect (cu avize şi acorduri)
modernizare şi dotare realizat
cămin cultural Iindreşti
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare realizată
Cereri de finanţare – depuse
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Efectuare lucrări în Licitaţie publică


vederea modernizării Lucrări efectuate la obiectivul
căminului cultural cămin cultural Iindreşti
Dotări realizate
Identificare surse de Obţinere finanţare 2009 - 2013 50.000 150.000 200.000
finnaţare pentru dotare Dotări realizate
cămin cultural din
localitatea Chechişel
Realizare documentaţie
de finanţare
Identificare surse de Obţinere finanţare 2009 - 2013 50.000 150.000 200.000
finnaţare pentru dotare Dotări realizate
Dotare cămin
cămin cultural din
3. cultural Chechişel,
localitatea Rus
Rus, Unguraş
Realizare documentaţie
de finanţare
Identificare surse de Obţinere finanţare 2009 - 2013 50.000 150.000 200.000
finnaţare pentru dotare Dotări realizate
cămin cultural din
localitatea Unguraş
Realizare documentaţie
de finanţare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificare locaţie şi Analizarea terenurilor propuse 2009 - 2013 450.000 750.000 1.200.000
fonduri necesare ce pot fi şi alegerea soluţiei optime
atrase pentru construire Alegerea soluţiei optime de
sediu nou primărie finanţare

Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare


Construire sediu finanţare realizată
4.
nou primărie Realizare expertize Cereri de finanţare – depuse
tehnice Obţinere finanţare
Realizare SF şi PT
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea construirii Realizare lucrări de execuţie
obiectivului clădire
primărie
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificare surse de Cerere de finanţare realizată şi 2009 - 2013 150.000 350.000 500.000
finanţare pentru depusă
modernizarea şi dotarea Obţinere finanţare
punctelor sanitare din Licitaţie publică
Modernizare şi
comună Realizare lucrări de execuţie
5. doatare puncte
Depunere dosar de
sanitare din comună
finanţare
Realizare studiu de
fezabilitate şi proiect
tehnic
Identificare surse de Alegerea soluţiei optime de 2009 - 2013 160.000 840.000 1.000.000
finanţare pentru finanţare
construire şcoală corp B
în localitatea Rus
Construire şcoală Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
6. corp B în localitatea finanţare realizată
Rus Realizare expertize Cereri de finanţare – depuse
tehnice Obţinere finanţare
Realizare SF şi PT
Lucrări efectuate Licitaţie publică
Realizare lucrări de execuţie
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificare locaţie şi Analizarea terenurilor propuse 2009 - 2013 160.000 640.000 800.000
fonduri necesare ce pot fi şi alegerea soluţiei optime
atrase pentru construire şi Alegerea soluţiei optime de
dotare grădiniţă cu finanţare
program prelungit Întocmirea documentaţiilor
Construire şi dotare necesare finaţării
grădiniţă cu Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
7. program prelungit în finanţare realizată
localitatea Realizare expertize Cereri de finanţare – depuse
Dumbrăviţa tehnice Obţinere finanţare
Realizare SF şi PT
Realizare lucrări de Licitaţie publică
construcţie şi dotare a Realizare lucrări de execuţie
obiectivului grădiniţă cu
program prelungit
Identificare locaţie şi Analizarea terenurilor propuse 2009 - 2013 100.000 350.000 450.000
Înfiinţare şi dotare
fonduri necesare ce pot fi şi alegerea soluţiei optime
asistenţă după
atrase pentru construire şi Alegerea soluţiei optime de
8. programul şcolar în
dotare centru de asistenţă finanţare
localitatea
de după programul şcolar Întocmirea documentaţiilor
Dumbrăviţa
în Dumbrăviţa necesare finaţării
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare


finanţare realizată
Realizare expertize Cereri de finanţare – depuse
tehnice Obţinere finanţare
Realizare SF şi PT
Realizare lucrări de Licitaţie publică
construcţie şi dotare a Realizare lucrări de execuţie
clădirii
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 80.000 420.000 500.000
Reabilitare şi
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
extindere şcoală
9. tehnic pentru reabilitare Proiect (cu avize şi acorduri)
Dumbrăviţa şi
şi extindere şcoală din realizat
Unguraş
localitatea Dumbrăviţa
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare prin Ministerul realizată
Învăţământului Cereri de finanţare – depuse
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea reabilitării şi Lucrări de execuţie realizate la
extinderii obiectivului obiectivul şcoală Dumbrăviţa
şcoală Dumbrăviţa
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 - 2013 80.000 420.000 500.000


fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru reabilitare Proiect (cu avize şi acorduri)
şi extindere şcoală din realizat
localitatea Unguraş
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare prin Ministerul realizată
Învăţământului Cereri de finanţare – depuse
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea reabilitării şi Lucrări efectuate la obiectivul
extinderii obiectivului şcoală Unguraş
şcoală Unguraş
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2011 50.000 200.000 250.000
Reabiliatre şcoală
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
10. Cărbunar, Chechiş
tehnic pentru reabilitare Proiect (cu avize şi acorduri)
şi Unguraş
şcoală Cărbunar realizat
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare prin Ministerul realizată
Învăţământului Cereri de finanţare – depuse
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Lucrări efectuate în Licitaţie publică


vederea reabilitării Lucrări de reabilitare realizate
obiectivului şcoală
Cărbunar
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 - 2013 50.000 150.000 200.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru reabilitare Proiect (cu avize şi acorduri)
şcoală Chechiş realizat
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare prin Ministerul realizată
Învăţământului Cereri de finanţare – depuse
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea reabilitării Lucrări de reabilitare realizate
obiectivului şcoală
Chechiş
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 - 2013 50.000 150.000 200.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru reabilitare Proiect (cu avize şi acorduri)
şcoală Unguraş realizat
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare prin Ministerul realizată
Învăţământului Cereri de finanţare – depuse
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Lucrări efectuate în Licitaţie publică


vederea reabilitării Lucrări de reabilitare realizate
obiectivului şcoală
Unguraş
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 250.000 750.000 1.000.000
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
tehnic pentru înfiinţare şi Proiect (cu avize şi acorduri)
dtare bază sportivă în realizat
Dumbrăviţa
Înfiinţare şi doatre
Depunere proiect de Completare cerere de finanţare
11. bază sportivă
finanţare prin programme realizată;
Dumbrăviţa
guvernamentale Cereri de finanţare depuse
Realizare lucrări de Licitaţie publică
construcţie bază sportivă Lucrări de construire a bazei
în Dumbrăviţa sportive efectuate
Dotări realizate
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2012 150.000 450.000 600.000
Înfiinţare sală de fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
12.
sport în Cărbunar tehnic pentru înfiinţare Proiect (cu avize şi acorduri)
sală de sport în Cărbunar realizat
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Depunere proiect de Completare cerere de finanţare


finanţare prin programme realizată;
guvernamentale Cereri de finanţare depuse
Realizare lucrări de Licitaţie publică
construcţie sală de sport Lucrări efectuate în teren
în Cărbunar
Identificare terenuri Locaţii identificate 2009 - 2010 50.000 450.000 500.000
pentru realizare parcuri Cereri de finanţare depuse
de recreere în localităţile Fonduri obţinute
Înfiinţare de parcuri comunei Realizare lucrări de execuţie
13. pentru recreere în Identificare surse de
localităţile comunei finanţare
Realizare studiu de
fezabilitate şi proiect
tehnic
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2011 200.000 500.000 700.000
Înfiinţare spaţii de
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
joacă în satele
14. tehnic pentru înfiinţare Proiect (cu avize şi acorduri)
comunei, în curtea
loc de joacă în satele realizat
şcolii
comunei, în curtea şcolii
Depunere proiecte de Completare cerere de finanţare
finanţare realizată
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Cereri de finanţare – depuse

Lucrări efectuate în Dotare joc de joacă cu leagăne,


vederea înfiinţării unui tobogane, groapă de nisip, etc.
loc de joacă în satele
comunei în curtea şcolii
Identificare locaţie pentru Documentaţie realizată 2013 70.000 180.000 250.000
Înfiinţare teren de înfiinţare teren de fotbal Caiet de sarcini, SF realizat
15. fotbal în Chechiş, Întocmire documentaţie Proiect (cu avize şi acorduri)
Iindreşti şi Rus pentru înfiinţare teren de realizat
fotbal în Chehciş
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea înfiinţării unui Terenul nivelat
teren de fotbal în Chechiş Gazon realizat
Echipamentul instalat
Identificare locaţie pentru Documentaţie realizată 2013 70.000 180.000 250.000
înfiinţare teren de fotbal Caiet de sarcini, SF realizat
Întocmire documentaţie Proiect (cu avize şi acorduri)
pentru înfiinţare teren de realizat
fotbal în Iindreşti
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea înfiinţării unui Terenul nivelat
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

teren de fotbal în Gazon realizat


Iindreşti Echipamentul instalat
Identificare locaţie pentru Documentaţie realizată 2013 70.000 130.000 200.000
înfiinţare teren de fotbal Caiet de sarcini, SF realizat
Întocmire documentaţie Proiect (cu avize şi acorduri)
pentru înfiinţare teren de realizat
fotbal în Rus
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea înfiinţării unui Terenul nivelat
teren de fotbal în Rus Gazon realizat
Echipamentul instalat
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2011 - 2013 400.000 600.000 1.000.000
Reabilitarea şi fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
16. dotarea cu utilităţi a tehnic reabilitare şi Proiect (cu avize şi acorduri)
bisericilor dotarea cu utilităţi a realizat
bisericilor din comună
Identificare surse de Demersuri pentru obţinere
finaţare şi alocari fonduri la episcopie
suplimentare de la Alocări prin HCL de la bugetul
bugetul local local
Donaţii şi colecte publice
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Lucrări efectuate în Licitaţie publică


vederea reabilitării şi Lucrări de reabilitare efectuate
dotării bisericilor din
comună
Identificare teren pentru Locaţie identificată 2009 - 2013 100.000 600.000 700.000
construire biserică Documentaţie realizată
Întocmire studiu de Caiet de sarcini, SF realizat
fezabilitate şi proiect Proiect (cu avize şi acorduri)
tehnic realizat
Identificare surse de Demersuri pentru obţinere
Construire biserică
finaţare şi alocari fonduri la episcopie
17. catolică în
suplimentare de la Alocări prin HCL de la bugetul
localitatea Rus
bugetul local local
Donaţii şi colecte publice
Lucrări efectuate în Licitaţie publică
vederea construirii Lucrări de construcţii efectuate
biserici din localitatea
Rus
Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2009 -2013 1.000.000 800.000 1.800.000
Construirea capele
fezabilitate şi proiect Caiet de sarcini, SF realizat
18. mortuare în toate
tehnic pentru înfiinţare Proiect (cu avize şi acorduri)
satele comunei
capele mortuare realizat
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Depunere proiect de Completare cerere de finanţare


finanţare prin programe realizată
guvernamentale Cereri de finanţare – depuse
Realizare lucrări de Licitaţie publică
construcţie a capelelor Lucrări de construcţii efectuate

5. Directia strategica: Stabilirea si realizarea obiectivelor sociale la nivelul comunitatii


Costuri (RON)
Nr. Obiective Pasi de întreprins pentru Termene de
Denumirea activitatilor Surse Surse Total
Crt. specifice realizarea activitatii implementare
locale atrase
1. Identificarea Bază de date realizată cu Anchete sociale realizate 2009 - 2010 2.000 0 2.000
problemelor toate cazurile sociale pe Cazuri sociale identificate pe
sociale categorii de populaţie şi categorii
vârstă Bază tehnică realizată
Posibilităţi de sprijin pentru Grup de iniţiere alcătuit pentru
categoriile defavorizate analizarea cazurilor
identificate Analizare posibilităţi de sprijin
Cereri de finanţare pentru grupuri
vulnerabile
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

2. Înfiinţare şi dotare Identificare locaţie şi fonduri Analizarea terenurilor propuse şi 2009 - 2013 50.000 450.000 500.000
centru de zi pentru necesare ce pot fi atrase alegerea soluţiei optime
bătrâni Alegerea soluţiei optime de
finanţare
Întocmirea documentaţiilor
necesare finaţării
Realizare lucrări de Licitaţie publică
construcţie şi dotare a clădirii Lucrări efectuate în teren
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

6. Directia strategica: Cultivarea spiritul civic si implicarea cetatenilor


Costuri (RON)
Nr. Pasi de întreprins pentru Termene de
Obiective Activitasi Surse Alte Total
crt. realizarea activitatilor implementare
Locale Surse
Realizarea de întâlniri Organizarea de întălniri 2009 - 2013 500/an 0 2.500
periodice cu cetăţenii şi trimestriale cu cetăţenii pentru
convocarea cetăţenilor în Identificarea necesităţilor şi
Informarea şi şedinţe, pentru prezentarea acţiunilor
comunicarea informarea lor Administraţiei Locale
1.
permanentă cu Informarea cetăţenilor 2009 - 2013 1.000/an 0 5.000
cetăţenii prin anunţuri, panouri Realizare de materiale
publicitare, fluturaşi şi promoţionale pentru
prin intermediul postului comunicarea cu cetăţenii
local de televiziune
Identificarea activităţilor în care 2009 - 2013 1.000/an 0 5.000
Implicarea Stimularea şi găsirea de pot fi cooptaţi cetăţenii
2. comunităţii în modalităţilor pentru Identificarea de soluţii de
activităţile comunei implicarea cetăţenilor recompensare a celor implicaţi
în viaţa comunităţii
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Organizarea de şedinţe de lucru 2009 - 2013 1.500/an 0 7.500


Conştientizarea
şi de informare cu privire la
cetăţenilor în gestionarea
importanţa implicării active a
problemelor comunităţii
cetăţenilor în viaţa comunităţii
Realizarea unui sondaj la nivleul 2009 - 2013 2.000/an 0 10.000
comunei pentru identificare
Identificarea acelor persoanelor disponibile a face
persoane care se oferă voluntariat
pentru a face voluntariat Realizarea unei baze de date cu
persoanele disponibile pentru a
face voluntariat
Organizarea de întâlniri 2009 - 2013 1.000/an 0 5.000
perioadice cu cetăţenii privind
Sprijinirea şi mobilizarea
asimiliarea importanţei asumării
cetăţenilor privind
unei conduite civice
disciplina financiară
corespunzăroare şi a respectării
disciplinei financiare
3. Amplasarea unui Montarea panoului in Montarea panoului si dotarea sa 2009 - 2013 12.000 12.000
panou electronic de curtea primăriei cu un ghid de utilizare a.î. sa fie
informare la accesibil tuturor.
primărie
4. Înfiinţare ONG Demarare proceduri de Identificare spaţiu pentru sediu 2009 - 2011 15.000 15.000
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

înregistrare ONG
Depunere dosar înfiinţare ONG
la Ministerul Justiţiei

7. Directia strategica: Mediatizarea si promovarea comunei Dumbravita


Costuri (RON)
Nr. Obiective Pasi de întreprins pentru Termene de
Denumirea activitatilor Surse Surse Total
Crt. specifice realizarea activitatii implementare
locale atrase
1. Mediatizarea Mediatizarea prin mijloace Pagina WEB promovată 2010 20.000 80.000 100.000
comunei prin moderne (internet, Infochioşcuri înfiinţate
mijloace promovare activă a paginii
moderne web a comunei Dumbrăviţa);
Înfiinţarea de infochioşcuri
Promovarea potenţialului Contractare serviciu specializat 2009 - 2013 2.000/an 12.000
turistic prin intermediul
pliantelor şi a unor broşuri
de prezentare;
Promovare în mass-media a Interviuri publicitare în presa 2009 - 2013 2.000/an 12.000
comunei Dumbrăviţa locală şi naţională
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

2. Sprijinirea si Sprijinirea funcţionării Identificare locaţie pentru 2009 35.000 35.000


revitalizarea corului şi a trupelor de desfăşurarea activităţilor
activităţilor dansuri populare Organizare turneu de promovare
culturale Sprijinrea festivalului Mediatizarea festivalului şi a
“Ficulaşul” tradiţiilor locale
Reînvierea practicării
obiceiului “Danţul la şură” şi
introducerea în cadrul
festivalului
3. Promovarea Realizare pliante şi broşuri Format pliante alcătuit 2009 - 2013 5.000/an 30.000
potenţialului de promovare, panouri de Contactare serviciu tipografic
turistic informare a zonelor cu Pliante realizate
potenţial turistic Pliante distribuite
Panouri de informare amplasate în
zonele strategice.
4. Înfiinţarea unui Identificare locaţie şi fonduri Analizarea terenurilor propuse şi 2009 - 2013 40.000 160.000 200.000
centru de necesare ce pot fi atrase alegerea soluţiei optime
informare şi Alegerea soluţiei optime de
promovare finanţare
turistică Întocmirea documentaţiilor
necesare finaţării
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Realizare lucrări de Licitaţie publică


construcţie şi dotare a Lucrări efectuate în teren
clădirii

8. Directia strategica: Protectia mediului


Nr. Costuri (RON)
Obiective Pasi de întreprins pentru Termene de
Denumirea activitatilor Surse Surse Total
Crt.
specifice realizarea activitatii implementare
locale atrase
1. Ecologizare şi Elaborarea proiectului Identificarea gradului de poluare 2009 - 2013 135.000 515.000 650.000
îndiguire rău pentru reducerea poluării şi a râului de către localnici şi agenţi
Chechişel îndiguirea râului Chechişel economici
Măsurători efectuate şi rezultate
obţinute
Dezbateri cu participarea
membrilor comunităţii realizate
Măsuri de reducere a gradului de
poluare elaborate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificare sursă de Primăria comunei contactată


cofinanţare P Demersuri pe lângă Agenţia de
Protecţia Mediului
Parteneriat cu alte firme încheiat
Sponsorizări atrase

Curăţirea malurilor şi Zone ce necesită curăţire


îndiguirea râului Chechişel identificate
Firmă de specialitate contactată
Locuitori mobilizaţi
2. Stabilizare teren Elaborarea proiectului Aprobări de la Consiliul Local 2009 - 2013 1000.000 2.000.000 3.000.000
cu risc de pentru stabilizarea terenului obţinute
alunecări de Firme specializate contactate
teren – Identificare sursă de Primăria comunei contactată
Dumbrăviţa şi cofinanţare Demersuri pe lângă Agenţia de
Rus Realizare lucrări de Protecţia Mediului
stabilizare teren Sponsorizări atrase
Lucrări de stabilizare a terenului
realizate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

3. Păstrarea Achiziţionare de coşuri Numărul de coşuri şi tomberoane 2009 - 2010 100.000 300.000 400.000
curăţeniei şi a stradale şi tomberoane necesar identificat
spaţiilor verzi Echipament de protecţie pentru
acţiuni de ecologizare achiziţionat
(mănuşi, saci menajeri, unelte)
Coşuri şi tomberoane montate

Colectarea şi sortarea Firme de salubrizare contactate


deşeurilor Strategie stabilită
Deşeuri sortate
Măsuri de intervenţie pentru Întruniri cetăţeneşti realizate
educarea populaţiei privind Afişe, pliante, fluturaşi întocmiţi
protecţia mediului
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Reamenajarea şi crearea Locuri unde se pot amenaja spaţii


unor spaţii verzi în comună verzi identificate
Material floricol săditor produs
Pomi ornamentali şi flori
achiziţionate
Pomi şi flori plantate
Acţiuni de ecologizare şi
întreţinere de spaţii vezi prin
organizarea de concursuri în şcoli
realizate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

4. Conştientizarea Educaţie ecologică Instruiri şi dezbateri realizate 2009 - 2013 2.500/an 0 15.000
populaţiei despre Oameni direct implicaţi
importanţa Sesiuni de promovare a educaţiei
protecţiei ecologice cu invitaţi de la Clubul
mediului în care Ecologic Transilvania, Protecţia
trăiesc Mediului, realizate
Concursuri de ecologizare
realizate în şcoli
Acţiuni popularizate prin: pliante,
afişe, albume foto,
videoconferinţe
Persoane dornice sa se implice in
acţiuni de protecţie a mediului
atrase
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Seminarul implementarii 2009 – 2010

1. Directia strategica: Construirea si sustinerea mecanismului de atragere de fonduri


Costuri (RON)
Nr. Pasi de întreprins pentru Termene de
Obiective Activitasi Surse Alte Total
crt. realizarea activitatilor implementare
Locale Surse
Amenajare şi dotare birou Identificare spaţiu pentru birou 2009 25.000 0 25.000
Înfiinţare birou
gestionare fonduri interne Amenajare spaţiu şi dotare cu
1. accesare fonduri
şi externe mobilier şi echipamente IT&C
interne şi externe
Asigurare acces la Internet
Identificarea fondurilor Informarea instituţiilor şi 2009 4.000 0 4.000
pentru proiecte persoanelor interesate
Obţinerea Inventarierea surselor de
2. fondurilor pentru finanţare realizată
finanţări proiecte Identificarea tuturor Realizare bază de date electronică
resurselor materiale cu surse de finanţare
Actualizare bază de date
Identificarea obiectivelor Realizare sistem prioritar de 2009 100.000 0 100.000
Accesarea de dezvoltare cu surse de investiţii
3.
fondurilor finanţare pe baza
Strategiei de Dezvoltare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Realizarea studiilor de Analiza obiectivelor


fezabilitate pe baza Organizare licitaţii de atribuire
analizei obiectivelor lucrări de proiectare şi
propuse şi a surselor de consultanţă
finanţare disponibile

2. Directia strategica: Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor


Termene de Costuri (RON)
Nr. Obiective Denumirea Pasi de întreprins pentru
implementare Surse Surse Externe Total
crt. specifice activitatilor realizarea activitatilor
Proprii
Elaborare proiect Tronsoane identificate 2010 150.000 1.000.000 1.150.000
ethnic extindere reţea Măsurători efectuate

Finalizare de canalizare Proiect elaborat

extindere reţea de Dumbrăviţa şi Avize şi acorduri obţinute

canalizare pe o Chechiş
1.
parte din străzi - Realizare lucrare Licitaţie publică

Dumbrăviţa şi Lucrări efectuate în teren

Chechiş Identificare surse de Bănci contactate pentru


finanţare împrumut
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Elaborare proiect Tronsoane identificate 2010 150.000 1.000.000 1.150.000


Finalizare ethnic extindere reţea Măsurători efectuate
extindere reţea de de canalizare Proiect elaborat
canalizare pe o Dumbrăviţa şi Avize şi acorduri obţinute
2.
parte din străzi - Chechiş
Dumbrăviţa şi Realizare lucrare Licitaţie realizată
Chechiş Lucrări efectuate în teren

Identificarea Analiza proiectelor existente 2.010 800.000 800.000


tronsoanelor pentru şi a documentaţiilor
extinderea reţelei de Stabilirea tronsoanelor
alimentare cu apă în prioritare care vor fi incluse
Extindere reţea de satele comunei în proiecte
alimenatare cu apă Realizarea studiului Realizare licitaţie achiziţii
3.
potabilă în satele de fezabilitate publice şi realizare SF
comunei Contractare consultant
Depunere dosar de
Realizare documentaţii de
finanţare
finanţare
Realizarea Organizare licitaţie
proiectului tehnic proiectare şi realizare PT
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

3. Directia strategica: Dezvoltarea mediului de afaceri

Costuri (RON)
Nr. Pasi de întreprins pentru Termene de
Obiective Activitati Surse Alte Total
crt. realizarea activitatilor implementare
Locale Surse
Dezvoltare sector Organizare de întâlniri 2009 - 2010 2.000 0 2.000
Identificarea facilităţilor
I.M.M care să trimestiriale cu potenţialii
1. pentru înfiinţarea de
valorifice resursele investitori sau întreprinzători
I.M.M.-uri
locale din comună
Seminarii de lucru cu 2009 3.000 0 3.000
reprezentanţii mediului de
Demersuri pentru afaceri
obţinere de facilităţi din Analiza tipurilor de facilităţi
partea APL care pot fi acordate
întreprinzătorilor de către
Administraţia Locală
Realizara unei baze de date cu 2009 4.000 0 4.000
Identificarea şi sprijinirea agenţii economici locali
potenţialilor antreprenori Organizarea de seminarii şi
programe de instruire
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Organizarea de sesiuni de Realizare bază de date cu 2009 2.000 0 2.000


instruire şi consilierea potenţiali investitori
celor interesaţi Organizare seminarii de lucru
Identificarea de posibilităţi de 2009 1.000 0 1.000
Facilitarea creării de
subvenţii la nivel local pentru
locuri de muncă
stimulara angajării
Realizarea unei baze de date 2009 - 2010 2.000 0 2.000
Încurajarea şi cu potenţialii investitori în
Identificarea persoanelor
atragerea turism
2. interesate să investească
întreprinzătorilor în Concesionarea de terenuri
în turism
turism şi agroturism pentru investiţii majore în
turism
Realizarea unei baze de date 2009 - 2010 1.000 0 1.000
Identificarea zonelor din
cu zonele cu potenţial turistic
comună cu potenţial
şi identificarea de măsuri de
turistic
promovare
Identificarea Realizarea bazei de date cu 2009 1.500 0 1.500
gospodăriilor care pot gospodăriile care pot practica
practica agroturism agroturism
Încurajarea cetăţenilor în
scopul dezvoltării de activităţi
turistice, prin sesiuni de
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

informare
Organizarea de sesiuni de 2010 2.000 0 2.000
Instruirea
informare şi de traininguri în
întreprinzătorilor şi a
scopul creşterii calităţii
personalului
serviciilor oferite
Organizarea de întălniri de 2009 -2010 2.500 0 2.500
discuţii între reprezentanţii
Identificarea facilităţilor mediului de afaceri şi
pentru investitori şi Administraţia Locală
întreprinzători stabilirea de soluţii de
promovare şi facilităţi de
dezvoltare a afacerilor
Identificare spaţiu pentru 2010 50.000 50.000 100.000
Realizarea unui centru de centru de consultanţă
consultanţă Realizare SF şi PT
Realizare lucrări de execuţie
Realizarea de materiale de 2009 - 2010 5.000 0 5.000
promovare
Atragerea turiştilor străini Înscrierea comunei în
cataloage internaţionale cu
destinaţii turistice consacrate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Identificarea perspectivelor 2010 5.000 0 5.000


pentru realizara unui
Dezvoltarea zonei de parteneriat public privat
agrement pentru promovarea şi
dezvoltarea zonei de
agrement
Înfiinţarea unei Identificare spaţiu pentru Spaţiu Identificat 2009 - 2010 5.000 25.000 30.000
pieţe de desfacere a înfiinţare piaţă Demersuri pe lângă Consiliul
produselor agroalimenatară Judeţean
3.
agroalimentare Identificare fonduri Licitaţie realizată
Realizare studiu de Realizare lucrări de execuţie
fezabilitate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

4. Directia strategica: Construirea, modernizarea si dotarea cladirilor publice

Costuri (RON)
Nr. Pa7i de întreprins pentru Termene de
Obiective Activita6i Surse Alte Total
crt. realizarea activita6ilor implementare
Locale Surse
Construire şi Extindere, reabilitare şi Realizare SF şi PT 2010 160.000 640.000 800.000
1. reabilitare obiective dotare cămin cultural în Obţinere finanţare
de interes public localitatea Dumbrăviţa Realizare lucrări de execuţie
Modernizare şi dotare Realizare SF şi PT 2010 100.000 350.000 450.000
cămin cultural în Obţinere finanţare
localitatea Cărbunar Realizare lucrări de execuţie
Modernizare şi dotare Realizare SF şi PT 2010 100.000 250.000 350.000
cămin cultural în Obţinere finanţare
localitatea Iindreşti Realizare lucrări de execuţie
Identificare locaţie 2009 - 2013 100.000 350.000 450.000
Înfiinţare şi dotare Identificare surse de finanţare
asistenţă după programul Realizare expertize tehnice
şcolar în localitatea Realizare SF şi PT
Dumbrăviţa Obţinere finanţare
Realizare lucrări de execuţie
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Realizare expertize tehnice 2010 80.000 420.000 500.000


Reabilitare şi extindere Realizare SF şi PT
şcoală Dumbrăviţa Obţinere finanţare
Realizare lucrări de execuţie
Identificare spaţiu pentru 2010 250.000 750.000 1.000.000
construcţie
Înfiinţare bază sportivă
Realizare SF şi PT
Dumbrăviţa
Obţinere finanţare
Realizare lucrări de execuţie
Identificare terenuri pentru 2009 - 2010 50.000 450.000 500.000
realizare parcuri
Înfiinţare de parcuri
Realizare SF şi PT
pentru recreere
Obţinere finanţare
Realizare lucrări de execuţie
Înfiinţare teren de fotbal Identificare terenuri pentru teren 2010 200.000 500.000 700.000
în Chechiş, Iindreşti şi de fotbal
Rus Realizare SF şi PT
Obţinere finanţare
Realizare lucrări de execuţie
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

5. Directia strategica: Stabilirea si realizarea obiectivelor sociale la nivelul comunitatii


Costuri (RON)
Nr. Obiective Pasi de întreprins pentru Termene de
Denumirea activitatilor Surse Surse Total
Crt. specifice realizarea activitatii implementare
locale atrase
1. Identificarea Bază de date realizată cu Anchete sociale realizate 2009 - 2010 2.000 2.000
problemelor toate cazurile sociale pe Cazuri sociale identificate pe
sociale categorii de populaţie şi categorii
vârstă Bază tehnică realizată
Posibilităţi de sprijin pentru Grup de iniţiere alcătuit pentru
categoriile defavorizate analizarea cazurilor
identificate Analizare posibilităţi de sprijin
Cereri de finanţare pentru grupuri
vulnerabile
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

6. Directia strategica: Cultivarea spiritul civic si implicarea cetatenilor


Costuri (RON)
Nr. Pasi de întreprins pentru Termene de
Obiective Activitati Surse Alte Total
crt. realizarea activitatilor implementare
Locale Surse
Realizarea de întâlniri Organizarea de întălniri 2009 500 0 500
periodice cu cetăţenii şi trimestriale cu cetăţenii pentru
convocarea cetăţenilor în Identificarea necesităţilor şi
Informarea şi şedinţe, pentru prezentarea acţiunilor
comunicarea informarea lor Administraţiei Locale
1.
permanentă cu Informarea cetăţenilor 2009 1.000 0 1.000
cetăţenii prin anunţuri, panouri Realizare de materiale
publicitare, fluturaşi şi promoţionale pentru
prin intermediul postului comunicarea cu cetăţenii
local de televiziune
Identificarea activităţilor în care 2009 1.000 0 1.000
Implicarea Stimularea şi găsirea de pot fi cooptaţi cetăţenii
2. comunităţii în modalităţilor pentru Identificarea de soluţii de
activităţile comunei implicarea cetăţenilor recompensare a celor implicaţi
în viaţa comunităţii
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Organizarea de şedinţe de lucru 2009 1.500 0 1.500


Conştientizarea
şi de informare cu privire la
cetăţenilor în gestionarea
importanţa implicării active a
problemelor comunităţii
cetăţenilor în viaţa comunităţii
Realizarea unui sondaj la nivleul 2009 2.000 0 2.000
comunei pentru identificare
Identificarea acelor persoanelor disponibile a face
persoane care se oferă voluntariat
pentru a face voluntariat Realizarea unei baze de date cu
persoanele disponibile pentru a
face voluntariat
Organizarea de întâlniri 2009 1.000 0 1.000
perioadice cu cetăţenii privind
Sprijinirea şi mobilizarea
asimiliarea importanţei asumării
cetăţenilor privind
unei conduite civice
disciplina financiară
corespunzăroare şi a respectării
disciplinei financiare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

7. Directia strategica: Mediatizarea si promovarea comunei Dumbravita


Costuri (RON)
Nr. Obiective Pasi de întreprins pentru Termene de
Denumirea activitatilor Surse Surse Total
Crt. specifice realizarea activitatii implementare
locale atrase
1. Mediatizarea Mediatizarea prin mijloace Pagina WEB promovată 2010 20.000 80.000 100.000
comunei prin moderne (internet, Infochioşcuri înfiinţate
mijloace promovare activă a paginii
moderne web a comunei Dumbrăviţa);
Înfiinţarea de infochioşcuri
Promovarea potenţialului Contractare serviciu specializat 2009 - 2010 7.000 7.000
turistic prin intermediul
pliantelor şi a unor broşuri
de prezentare;
Promovare în mass-media a Interviuri publicitare în presa 2009 7.000 7.000
comunei Dumbrăviţa locală şi naţională
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

2. Sprijinirea si Sprijinirea funcţionării Identificare locaţie pentru 2009 35.000 35.000


revitalizarea corului şi a trupelor de desfăşurarea activităţilor
activităţilor dansuri populare Organizare turneu de promovare
culturale Sprijinrea festivalului Mediatizarea festivalului şi a
“Ficulaşul” tradiţiilor locale
Reînvierea practicării
obiceiului “Danţul la şură” şi
introducerea în cadrul
festivalului
3. Promovarea Realizare pliante şi broşuri Format pliante alcătuit 2009 5.000 5.000
potenţialului de promovare, panouri de Contactare serviciu tipografic
turistic informare a zonelor cu Pliante realizate
potenţial turistic Pliante distribuite
Panouri de informare amplasate în
zonele strategice.
4. Înfiinţarea unui Identificare locaţie şi fonduri Analizarea terenurilor propuse şi 2009 - 2010 40.000 160.000 200.000
centru de necesare ce pot fi atrase alegerea soluţiei optime
informare şi Alegerea soluţiei optime de
promovare finanţare
turistică Întocmirea documentaţiilor
necesare finaţării
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Realizare lucrări de Licitaţie publică


construcţie şi dotare a Lucrări efectuate în teren
clădirii

8. Directia strategica: Protectia mediului


Nr. Costuri (RON)
Obiective Pasi de întreprins pentru Termene de
Denumirea activitatilor Surse Surse Total
Crt.
specifice realizarea activitatii implementare
locale atrase
1. Păstrarea Achiziţionare de coşuri Numărul de coşuri şi tomberoane 2009 - 2010 100.000 300.000 400.000
curăţeniei şi a stradale şi tomberoane necesar identificat
spaţiilor verzi Echipament de protecţie pentru
acţiuni de ecologizare achiziţionat
(mănuşi, saci menajeri, unelte)
Coşuri şi tomberoane montate

Colectarea şi sortarea Firme de salubrizare contactate


deşeurilor Strategie stabilită
Deşeuri sortate
Măsuri de intervenţie pentru Întruniri cetăţeneşti realizate
educarea populaţiei privind Afişe, pliante, fluturaşi întocmiţi
protecţia mediului
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Reamenajarea şi crearea Locuri unde se pot amenaja spaţii


unor spaţii verzi în comună verzi identificate
Material floricol săditor produs
Pomi ornamentali şi flori
achiziţionate
Pomi şi flori plantate
Acţiuni de ecologizare şi
întreţinere de spaţii vezi prin
organizarea de concursuri în şcoli
realizate
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

2. Conştientizarea Educaţie ecologică Instruiri şi dezbateri realizate 2009 - 2010 5.000 5.000
populaţiei despre Oameni direct implicaţi
importanţa Sesiuni de promovare a educaţiei
protecţiei ecologice cu invitaţi de la Clubul
mediului în care Ecologic Transilvania, Protecţia
trăiesc Mediului, realizate
Concursuri de ecologizare
realizate în şcoli
Acţiuni popularizate prin: pliante,
afişe, albume foto,
videoconferinţe
Persoane dornice sa se implice in
acţiuni de protecţie a mediului
atrase
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

3.3.6.1 Analiza factorilor de decizie


Importanta lui
Care sunt pentru
Care sunt Ce facem pentru a Ce se va întâmpla daca În ce mod ne asteptarile succesul
Factorul de asteptarile îndeplinii asteptarile asteptarile acestuia nu influenteaza noastre fata de proiectului
decizie factorului de factorului de decizie? sunt îndeplinite? factorul de factorul de 1 - putin
decizie? decizie? decizie important
analizat? 2 - important
3 - foarte
important
Solicitarea revizuirii
Respectarea strategiei
Realizarea strategiei elaborate
elaborate În mod esenţial Transparenţă
Planului Strategic
fără contribuţia
Administraţia de Dezvoltare Intervenţie/ participare
Oferirea de informaţii financiară a Susţinere
Publică Locală la revizuirea strategiei 3
periodice despre stadiul acesteia nu se pot financiară
APL Dezvoltarea
acţiunii îndeplini
durabilă a Suspendarea sprijinului
obiectivele Cooperare
localităţii financiar până la
Implicare activă
soluţionarea problemei
Promovarea Informări despre Nu va participa din Contribuţia Cooperare
Agenţi
imaginii firmei proiecte, programe de punct de vedere financiară a 3
Economici
finanţare financiar acestora Să îşi folosească
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Accesarea de influenţează resursele în


fonduri, finanţări Cooperare în realizarea Nu se va implica amploarea sprijinul
proiectelor acţiunilor realizării
O mai bună Va pune în pericol obiectivelor
colaborare cu realizarea unuia/mai Neimplicarea
autorităţile multor proiecte acestui factor de
decizie poate duce
la pierderea mai
multor proiecte
O bună
O bună Solicitarea sprijinului Nu ne va ajuta în La nivelul
implicare în
Biserica convieţuire a ori de câte ori e necesar dezvoltarea spiritului mentalităţi 3
viaţa
oamenilor Implicare activă civic al cetăţeanului grupului ţintă
comunităţii
Implicare activă
Să promoveze şi în dezvoltarea
să educe tinerii în În mod esenţial imaginii
spiritul comunei
Comunicare şi Generaţia tânără
competiţiei şi al Implicarea acestui Conştientizarea
informare permanentă neimplicată
Instituţii de implicării în viaţa factor conduce la şi implicarea
învăţământ societăţii civile reuşită directă a 3
tinerilor,
beneficiari
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

direcţi ai
dezvoltării
durabile

Ne îndeplinim strategia
Să se realizeze o Riscul unei imagini În mod esenţial
mediatizând fiecare
campanie deformate a procesului deoarece el este
acţiune pe care o
transparentă, de dezvoltare durabilă cel care
desfăşuram O colaborare
Mass Media amplă şi realistă, influenţează în 3
fructuoasă
pe termen lung cu Neimplicare activă a modul cel mai
Facem publice
rezultate grupurilor ţintă, datorată sigur şi amplu
planurile strategice
cuantificabile lipsei comunicării. grupul ţintă
Dovedim transparenţă

Implicare
Acordare de
avize, aprobări
Informare Întârzieri în realizarea
unor proiecte
Consiliul Implicare
Dezvoltarea Consultare permanentă
Judeţean Direct financiară 3
durabilă a zonei Depăşirea termenului
Maramureş
Solicitarea sprijinului propus în realizarea
Lobby pe lângă
pentru proiecte locale obiectivelor
celelalte
Cerere permanentă în
instituţii
mediatizarea zonei
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Instituţia Susţinerea şi
Dezvoltarea Consultare si informare
Prefectului Susţinere insuficientă Indirect promovarea 2
durabilă a zonei permanentă
Maramureş zonei
Agenţia
Informare
Naţională
Îngreunarea procesului Transparenţă;
pentru Ocuparea forţei
Consultare de ocupare a forţei de Indirect Furnizare de 2
Ocuparea de muncă
muncă disponibile informaţii
Forţei de
Accesare fonduri
Muncă
Direcţia de
Extinderea şi
Muncă şi Sprijin
susţinerea Promovare proiecte de
Solidaritate Neimplicare Direct 2
permanentă a interes social
Socială şi a Cooperare
serviciilor sociale
Familiei
Organizarea Respectarea planului
Direcţia Sprijin
manifestărilor şi strategic elaborat
Judeţeană de Neimplicare Indirect
evenimentelor 2
Cultură Colaborare
culturale Implicare activă
Colaborare
Îndeplinirea Colaborare
Apele Va pune în pericol Implicare in
standardelor de Indirect 2
Romane realizarea unor proiecte . rezolvarea
mediu Implicare
problemelor
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

Colaborare
Sprijin în
Colaborare
implementarea
Eon Gaz Neimplicare Direct Implicare in 2
programelor
Implicare rezolvarea
finanţate
problemelor
Monitorizarea şi
Informare
susţinerea
Sprijin
OJPDRP proiectelor Nefinanţarea proiectelor
Colaborare Direct 3
Maramureş promovate de înaintate spre finanţare
Cooperare
către APL
Implicare
Dumbrăviţa
Monitorizarea şi Informare
susţinerea
Sprijin
ADR Nord proiectelor Colaborare Nefinanţarea proiectelor
Direct 3
Vest promovate de înaintate spre finanţare
Cooperare
către APL Implicare
Dumbrăviţa Finanţare
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

CAPITOLUL III

CONCLUZII

În procesul de elaborare al planurilor de dezvoltare naţională, regională şi judeţeană pentru


2.007 – 2.013 s-a preferat o abordare bazată pe 5 domenii prioritare: Competitivitate, Transporturi,
Resurse Umane, Dezvoltare Rurală şi Mediu.
Principalul motiv, în acest sens, a fost de a fundamenta accesul la Fondurile Structurale şi de
Coeziune ale Uniunii Europene, astfel încât aceste priorităţi să fie compatibile cu domeniile de
intervenţie ale acestor instrumente, conform reglementărilor comunitare.

Stadiul actual de realizare a utilităţilor publice şi starea precară a infrastructurii de transport


constituie o piedică în calea investitorilor, fapt care afectează întreaga dezvoltare a comunei. Cu
toate acestea, în comună se poate valorifica potenţialul agricol şi cel al resurselor naturale existente.
Se remarcă disponibilitatea administraţiei locale în sprijinirea şi atragerea investitorilor prin
acordarea de facilităţi.

Pentru sprijinirea dezvoltării agriculturii se propune înfiinţarea în cadrul Primăriei a unui


compartiment de asistenţă în dezvoltarea infrastructurii, în special pentru accesarea fondurilor în
cadrul măsurii 121 – modernizarea exploataţilor agricole. De altfel trebuie susţinute înfiinţarea de
composesorate, oferirea de facilităţi pentru constituirea unor asociaţii de proprietari de terenuri
agricole şi a unor microferme pişcicole, de creştere a animalelor (în special ovine şi caprine) şi a
păsărilor, înfiinţarea unor centre de colectare şi prelucrare a ciupercilor şi fructelor de pădure,
înfiinţarea unui microabator şi a unei carmangerii, construcţia unor mori de cereale care să satisfacă
nevoile locuitorilor, dezvoltarea producerii şi valorificării mierei de albine, înfiinţarea unei unităţi
de producere, colectare şi valorificare a plantelor medicinale, înfiinţarea unei pepiniere de arbuşti
fructiferi şi ornamentali, înfiinţarea unor exploataţii agricole în regim ecologic, înfiinţarea unei
cuturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare, modernizarea distilăriilor de
alcool de pe raza comunei, ş.a. Pentru acesta este foarte importantă construirea şi modernizarea
infrastructurii de de acces din domeniul forestier şi agricol.
Pentru creşterea economiei comunei, se doreşte atragerea de investitori şi oferirea unor
condiţii atractive desfăşurării activităţilor economice, de către autorităţile locale, dezvoltarea
prestărilor de servicii la nivel local, dezvoltarea activităţilor comerciale şi dezvoltarea potenţialului
turistic al comunei.
Dezvoltarea potenţialului economic al comunei presupune de altfel explotarea raţională a
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş

resurselor, regenerarea lor şi protecţia mediului. Pentru exploatarea resurselor se doreşte


explotarea pădurilor comunale, asigurând regenerarea progresivă prin reîmpăduriri, explotarea
balastului şi a pietrei şi reintroducerea terenului în circuitul agricol, sau amenajarea în alte scopuri,
după finalizarea procesului de explotare.
Este foarte importantă, de asemenea, o strategie de mediatizare a oportunităţilor de
dezvoltare ale zonei, cu accent pronunţat pe dezvoltarea turistică şi de informare a populaţiei
privind sursele de finanţare existente, precum şi cele potenţiale, prin care să-şi poată implementa
proiectele propuse.

Infrastructura de transport degradată precum şi stadiul actual al reţelelor de utilităţi publice,


constituie o piedică în calea potenţialilor investitori, afectând astfel procesul de dezvoltare a vieţii
economice a comunei Dumbrăviţa.
Atât fructificarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor pentru reţelele existente prin
accesarea de fonduri europene, cât şi elaborarea de studii pentru restul utilităţilor necesare în toate
comună şi finanţarea lor prin fonduri structurale va duce la o dezvoltare durabilă şi la creşterea
calităţii vieţii în comuna Dumbrăviţa.

Se constată necesitatea îmbunătăţirii sau înfiinţării serviciilor de asistenţă socială,


construirea sau reabilitarea, modernizarea, şi extinderea clădirilor de interes public, precum şi
dezvoltarea serviciilor în domeniul educaţiei şi sănătăţii.
Administraţia locală, prin Serviciul Social, va putea să rezolve o parte din problemele
sociale ale comunei prin accesarea de fonduri structurale privind infrastructura şi protecţia din acest
domeniu atât de sensibil şi important.
La nivelul comunei se remarcă un potenţial bogat din punct de vedere cultural, astfel că prin
dezvoltara şi promovararea acestuia, comuna va devenii unul dintre reperele culturale la nivel
judeţean şi naţional.

Administraţia locală este receptivă şi deschisă dezvoltării relaţiei cu cetăţenii, promovării


unor decizii ca urmare a unor consultări comunitare, promovării unor proiecte ca urmare a unei
planificări participative. Colaborarea bună pe care autorităţile locale o au cu cele judeţene va creşte
şansele comunei Dumbrăviţa de a accesa atât fonduri de la Uniunea Europeana cât şi de la Guvernul
României.
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Dumbrăviţa – Judeţul Maramureş