Sunteți pe pagina 1din 6

Olaru Constantin

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rom0niei


OLARU, CONSTANTIN
Gramatica limbii spaniole: teorie gi exercifii /
GRAMATICA
Olaru Constantin. - Ed. a2-a,rev. - Bucuregti: My Ebook,
2012
ISBN 978-606-93t62-t -4
LIMBII SPANIOLE
811.134.2 TEORIE $I EXERCITII

@ Copyright Edifura My Ebook, 2012

Editura My Ebook
Bucuregtir 2012
CUPRINS

I. SUBSTANTIVUL 7

2. DIMINUTIVUL 32

3. ADJECTIVUL 34

4, ADVERBUL .. 49

DETERMINANTII 60

6' COMPARATIVUL :...... 72

. PRONUMELE .. 85

, NUMERALUL . 108

....
PREPOZTTTT 111

VERBUL 128

Verbul - prezentul ..... 130

Verbul - viitorul 133

orbul - gerunziul 147

-imperativul ..... 151


Verbul a avea 155
11. TNTERTECTTT 239
1. SUBSTANTTVUL (SUSTANTTVO)

GENUL SUBSTANTIVELOR
DE LOS SUSTANTTVOS)

Masculin Feminin

fiachg b6rbat hembrg femeie


$uchachg b[iat muchachq fatd
ohicg bIiefel chic4 fetif6

zil
hartl I trnt masculine
-
h -tamvai )

i suntfeminine
Substantivele care au sufixele -dn, -itin, -d, -tad, -tud
suntfeminine:
Existd Si multe substantive core se termind tn alte vocale
decdt o sou a, sol,t in consoane. Eremple:
Substantivele care au terminaliile -i Si -u sunt tn general razdn - motiv
masculine. pared - perete
libertad - libertate
) Exemple: magnitud - magnitudine
colibri - pis6ricd
espiritu - spirit Ercepfii

) Exceplii importante ale regulilor de mai sus sunt:


Substantivele care se termind tn -1, -n, -r sau -s sunt in
majoritate masculine. avi6n - avion
cami6n - camion
) Exemple: basti6n - cetate

rirbol - copac -
abad staref
rinc6n - coll cdsped -
peluzd
pan - pdine hu6sped - musafir
color - culoare sud - sud
mes - gurd
Substantivele care se termind tn -z sunt.ferninine.
Substantivele care au sufixele -miento, -dor / -or,
sunt into t de auna mas cul ine.

F Exemple: - cruce
- fatd
aborrecimiento - supdrare - lumin6
imperador - imp6rat - pace
temporal - furtund

9
I Excepfii
(lncle substantive au formele de masculin sau .feminin
atroz - orez lin rdddcini diferite.
haz - snop
lirpiz - creion l,lrcmple:
matiz- nuanfd
pez - peqte Masculin Feminin
cl hombre - bdrbat la mujer - femeie
cl padre -tatd la madre - mama
tr FEMININUL SUBSTATIVELOR
(FEMENINO DE LOS SUSTANTIVOS) cl caballo - cal la - mare
yegua
el toro -taur la - vacd
vacca
Modificarea cl carnero - berbec la oveja - oaie
terminatiei
) Exemple:
Masculin Feminin Masculin Fenrinin
-o -a chico - b6iat chica - fatd Unele substantive au sensuri diferite infunclie de gen.
lobo - luo loba - luooaicd
-o -rna gallo - cocos sallina - sdind l,lxcmple:
+ -ina rev - rege retna - reslna
-ente -enta sirviente - servitor siruienta - menaieri cl c'upital - capitalul la capital - capitala
-e -a sastre - croitor sastra - croitoreasd al cilera - holera la cdlera - mdnia
-or -ora seflor - domn seflora - doamni cl t'ura - preotul la cura - cura
-tor -tora corector correctora cl ./'re nte - frontul la frente - fruntea
- corector
-dor -dora aviador -
aviator aviadora rl gtfa - ghidul (persoana) la gu[a - ghidul (cartea)
-tor -triz actor - actor actriz - actritd tl orden - ordinea la orden - ordinul
-ton -rona soffi6n - vrabie gofflona rl purte - inqtiinfarea la parte - partea
-al -ala seneral - seneral generala tl lama - tema la tema - capriciul
+ -esa alcalde - primar alcaldesa cl vi,slct - vame$ul la vista - vederea
consul - consul consulesa
-ta -tisa ooeta - noet poetisa
- noetl
+ -isa pit6n * piton pitonisa

l0 ll
0 Genul substantivelor cu origine greceascE
(G6nero de los sustantivos de origen griego) tubilrntive cu genuri comune
(turtantivos del g6nero comfn)
Substantivele cu origine greceoscd au tendinla de a pdstra genul
pe care tl au tn limba greacd (cele care sunt in greacd la neutru unele substantive care au o singurd foimd pentru ambgle
trec la masculin). In aceastd categorie sunt incluse;

Substantivele cu sufixele -ma qi -ta sunt masculine.


l,Toate care ou sufixul'ista.
) Exemple:
idioma- Iimb6
telegrama - telegramd artista artist
-
clima- climd capitalista - capitalist
deportista - sportiv / sportiv6
poeta - poet pianista - pianist
profeta - profet
turista - turist
cometa - cometd

Cuvintele de origine spaniold care au termina{iile -ma Si Alte substantive, precum:


-ta suntfeminine.
Eremple:
) Exemple:
llama -flacdrd eamarada camarad
- idiota - idiot
comerciante - comerciant int6rprete - interpret
casta - cast6
tama- creangd 0ompahiota - compatriot mSrtir - rhartir
o6nyuge - so1 patriota - patriot
Substantivele cu sufixele -sis sunt feminine. lltudiante - student rival - rival
ie - eretic suicida - sinucigag
F Exemple: ladigena - indigen testigo - martor
crisis - crizd
hip6tesis - ipotezd
sintesis - sintezd
tesis - tezd
13
l2