Sunteți pe pagina 1din 128

PARTEA I

Anul 186 (XXX) — Nr. 83 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 29 ianuarie 2018

SUMAR

Pagina

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.... 4–127
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor și al munițiilor*)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 135 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și
al munițiilor, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a (2) Personalul prevăzut la alin. (1) aplică și sancțiuni
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, contravenționale complementare în cazul constatării unor
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din contravenții prevăzute la art. 2, după cum urmează:
10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, a) suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă
denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în de 3 luni, în cazul încălcării prevederilor art. 121 alin. (1), art. 175
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. alin. (1) și art. 178 alin. (2) din normele metodologice;
Art. 2. — Constituie contravenții încălcarea prevederilor b) anularea autorizațiilor de funcționare, în cazul încălcării
normelor metodologice, după cum urmează: prevederilor art. 121 alin. (2), art. 139, art. 146 alin. (3), art. 148
1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 11 alin. (2), alin. (1), art. 171 alin. (2), art. 176 alin. (2) și art. 177 alin. (3) din
art. 14, art. 45 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 65 alin. (3) și (4), normele metodologice;
art. 80 alin. (1) și (2), art. 88, art. 93, art. 99 alin. (1) și (2), c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor, în cazul
art. 100 alin. (3), art. 104 alin. (1) și (2), art. 105, art. 108 alin. (2) încălcării prevederilor art. 87 alin. (2) și art. 92 alin. (1) din
și art. 119 alin. (2); normele metodologice;
2. nerespectarea obligației prevăzute la art. 15, art. 22, d) retragerea definitivă a certificatului de deținător, în cazul
art. 87 alin. (2), art. 100 alin. (1), art. 138 alin. (1), art. 139, încălcărilor prevederilor art. 80 alin. (1) și (2) și art. 92 alin. (1)
art. 178 alin. (2), art. 183 alin. (3) și art. 184 alin. (1) lit. a) și b); din normele metodologice.
Art. 4. — (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în
3. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
să organizeze cursurile de instruire teoretică și practică în
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate
domeniul armelor și munițiilor a unei persoane care nu
din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul
îndeplinește condițiile impuse de art. 25 alin. (2);
constatator făcând mențiune despre această posibilitate în
4. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate
procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
să organizeze cursurile de calificare profesională a instructorilor
(2) Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile
în poligoanele de tragere a unei persoane care nu îndeplinește
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
condițiile impuse de art. 31 alin. (2);
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
5. nerespectarea obligației prevăzute la art. 121 alin. (1),
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
art. 138 alin. (4), art. 146 alin. (3), art. 148 alin. (1) și art. 176 Art. 5. — (1) Deciziile organelor de poliție competente privind
alin. (2); anularea, suspendarea ori retragerea avizelor sau autorizațiilor,
6. nerespectarea obligației prevăzute la art. 92, art. 121 precum și respingerea cererilor formulate de persoanele fizice
alin. (2) și (3), art. 171 alin. (2), art. 175 alin. (1) și art. 177 sau juridice, conform prevederilor normelor metodologice, altele
alin. (3). decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2), se supun controlului
Art. 3. — (1) Contravențiile prevăzute la art. 2 se constată și judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ
se sancționează de către ofițeri și agenți de poliție din cadrul nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Poliției Române, după cum urmează: (2) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției
a) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la Române, directorul general al Direcției Generale de Poliție a
pct. 1, 3 și 4; Municipiului București, inspectorul-șef al inspectoratului
b) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la județean de poliție poate delega competențele prevăzute de
pct. 2; normele metodologice către șefii structurilor specializate aflate
c) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la în subordine.
pct. 5; Art. 6. — Ordinele ministrului afacerilor interne, precum și
d) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la ordinele ministrului muncii și justiției sociale, prevăzute de
pct. 6. normele metodologice, se emit în termen de 6 luni de la data

*) Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 29 ianuarie 2018 și este reprodusă și în
acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 3

intrării în vigoare a prezentului articol și se publică în Monitorul Art. 8. — În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a
Oficial al României, Partea I. normelor tehnice prevăzute la art. 86 alin. (5) din Legea
Art. 7. — (1) Condițiile de autorizare a unităților sanitare, nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările
publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a ulterioare, persoanele care dețin poligoane de tragere sunt
persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și obligate să își adapteze amenajările conform prevederilor
folosirii armelor și munițiilor se aprobă prin ordin al ministrului acestor norme tehnice.
sănătății. Art. 9. — (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile
(2) Afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori excepția prevederilor art. 6 și art. 7 alin. (3), care intră în vigoare
folosi arme letale sau neletale supuse autorizării se stabilesc de la data publicării.
către Ministerul Sănătății și se aprobă prin ordin al ministrului (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea
sănătății. Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor
(3) Ordinele ministrului sănătății prevăzute la alin. (1) și (2) se metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul
emit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României,
alineat și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările și
(4) Până la data intrării în vigoare a ordinelor ministrului completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.914/2006
sănătății prevăzute la alin. (1) și (2), examinarea persoanelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul
și munițiilor se efectuează de unități sanitare, publice sau armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României,
private, înființate conform legislației în vigoare. Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006, se abrogă.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
p. Ministrul apărării naționale,
Nicolae Nasta,
secretar de stat
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul economiei,
Gheorghe Șimon
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul culturii și identității naționale,
Lucian Romașcanu
Ministrul tineretului și sportului,
Marius-Alexandru Dunca
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

București, 17 ianuarie 2018.


Nr. 11.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

$QH[ă


1250(0(72'2/2*,&(
GHDSOLFDUHD/HJLLQUSULYLQGUHJLPXODUPHORUúLDOPXQLĠLLORUUHSXEOLFDWă

&$3,72/8/,
'LVSR]LĠLLJHQHUDOH

$UW ±  3UH]HQWHOH QRUPH PHWRGRORJLFH UHJOHPHQWHD]ă RSHUDĠLXQLOH FX DUPH SLHVH FRPSRQHQWH
HVHQĠLDOHúLPXQLĠLLOHFRUHVSXQ]ăWRDUHSUHYă]XWHvQFDWHJRULLOH%'GLQDQH[DOD/HJHDQUSULYLQG
UHJLPXODUPHORUúLDOPXQLĠLLORUUHSXEOLFDWăGHQXPLWăvQFRQWLQXDUH/HJHGHVWLQDWHH[FOXVLYX]XOXLFLYLO
 7HUPHQLLúLH[SUHVLLOHXWLOL]DWHvQSUH]HQWHOHQRUPHPHWRGRORJLFHDXVHPQLILFDĠLDSUHYă]XWăODDUW
GLQ/HJH
 3ROLĠLD5RPkQăSULQLQWHUPHGLXOVWUXFWXULORUVDOHGHVSHFLDOLWDWHGHODQLYHOFHQWUDOúLWHULWRULDOvQ
FRQGLĠLLOHSUHYă]XWHGH/HJH
D DXWRUL]HD]ăSHUVRDQHOHIL]LFHúLMXULGLFHFDUHVROLFLWăVăSURFXUHVăGHĠLQăúLGXSăFD]VăSRDUWHúLVă
IRORVHDVFăDUPHOHOHWDOHVDXQHOHWDOHSUHFXPúLPXQLĠLDDIHUHQWăRULVăHIHFWXH]HRSHUDĠLXQLFXDFHVWHDVHQV
vQ FDUH HOLEHUHD]ă SHUPLVH GH DUPă úL SDúDSRDUWH HXURSHQH SHQWUX DUPH GH IRF GXSă FD] FHUWLILFDWH GH
GHĠLQăWRUVDXGXSăFD]DXWRUL]DĠLL
E YHULILFăúLDXWRUL]HD]ăFLUFXODĠLDDUPHORU
F DXWRUL]HD]ăFRQVWLWXLUHDDUPXULHULORUúLLQWHUPHGLDULORUSUHFXPúLRSHUDĠLXQLOHGHVIăúXUDWHGHFăWUH
DFHúWLD
G DXWRUL]HD]ăúLDYL]HD]ăIXQFĠLRQDUHDSROLJRDQHORU
H DXWRUL]HD]ă GHVIăúXUDUHD FXUVXULORU GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL
PXQLĠLLORU
I DFRUGăDWHVWDWXOGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHSUHFXPúLFHOGHFROHFĠLRQDUGHDUPH
 ÌQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWF úLG úLDUWDOLQ OLWD úLE GLQ
/HJHVHYHULILFăGHFăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWSHED]DGDWHORUúLLQIRUPDĠLLORUFXSULQVHvQHYLGHQĠHOH
VSHFLILFHSURSULL
 ÌQSURFHVXOGHVROXĠLRQDUHDFHUHULORUFDUHIDFRELHFWXOSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFHRUJDQXOGH
SROLĠLH DFFHSWă FRSLD vQ IRUPDW HOHFWURQLF D FăUĠLL GH LGHQWLWDWH WUDQVPLVă SULQ HPDLO OD DGUHVD RILFLDOă D
LQVWLWXĠLHLSUHFXPúLDOWHGRFXPHQWHFRQVWLWXWLYHDOHGRVDUHORUHOLEHUDWHGHFăWUHSHUVRDQHMXULGLFHGHGUHSW
SXEOLF VDX GH GUHSW SULYDW vQ IRUPDW HOHFWURQLF FX FRQGLĠLD FD DFHVWHD Vă DLEă R VHPQăWXUă HOHFWURQLFă
FDOLILFDWăVDXDYDQVDWă

$UW 3LHVHOHúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDGHVWLQDWHDUPHORUOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVH
DXWRUL]ăULLSRWILSURFXUDWHúLGHĠLQXWHQXPDLGHFăWUHDUPXULHUL
 3ULQ H[FHSĠLH GH OD SUHYHGHULOH DOLQ  SURFXUDUHD úL GHĠLQHUHD FRPSRQHQWHORU HVHQĠLDOH DOH
DUPHORU OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL VH SRW IDFH úL OD FHUHUHD SHUVRDQHORU IL]LFH úL GXSă FD]
MXULGLFH FDUH GHĠLQ DUPH FH SHUPLW GLQ SXQFW GH YHGHUH WHKQLF PRQWDUHD FRPSRQHQWHORU HVHQĠLDOH
UHVSHFWkQGXVHSURFHGXUDDXWRUL]ăULLSHQWUXDUPHOHOHWDOHVDXQHOHWDOHGXSăFD]
 3XOEHUHD úL FDSVHOH GH DSULQGHUH GHVWLQDWH PXQLĠLHL vQ FDOLWDWH GH FRPSRQHQWH VHSDUDWH VXQW
DVLPLODWHPXQLĠLHL


1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 5

$UW   $UPHOH YHFKL IXQFĠLRQDOH FDUH XWLOL]HD]ă PXQLĠLH FRPSXVă GLQ DQVDPEOXO WXE FDUWXú
vQFăUFăWXUăGHD]YkUOLUHFDSVăGHDSULQGHUHúLSURLHFWLOSUHFXPúLUHSURGXFHULOHDFHVWRUDDXDFHODúLUHJLP
MXULGLFFDúLDUPHOHOHWDOH
 $UPHOH SUHYă]XWH OD DOLQ  SRW IL SURFXUDWH QXPDL GH FăWUH DUPXULHUL SUHFXP úL GH FăWUH
FROHFĠLRQDULUHVSHFWkQGXVHSURFHGXUDDXWRUL]ăULLSHQWUXDUPHOHOHWDOH

$UW   6XQW LQWHU]LVH SRUWXO úLIRORVLUHD GH FăWUH SHUVRDQHOH IL]LFHVDX MXULGLFHD DUPHORU GH IRF
OXQJLOHWDOHIăUăSDWVDXFXSDWUDEDWDELORULPRGLILFDUHDvQDFHVWVHQVDRULFăUHLDUPHOHWDOHOXQJLSUHYă]XWH
vQDQH[DOD/HJH
 6XQWLQWHU]LVHGHĠLQHUHDSRUWXOúLIRORVLUHDGHFăWUHSHUVRDQHOHMXULGLFHDDUPHORUXWLOLWDUHFXĠHDYă
OXQJăvQDFWLYLWăĠLGHSD]ăDRELHFWLYHORUEXQXULORUúLYDORULORUFXH[FHSĠLDVRFLHWăĠLORUVSHFLDOL]DWHGHSD]ă
 6XQW LQWHU]LVH SRUWXO úL IRORVLUHD GH FăWUH SHUVRDQHOH IL]LFH VDX MXULGLFH D DUPHORU GH IRF OXQJL
OHWDOHDFăURUPXQLĠLHGH]YROWăRHQHUJLHFLQHWLFăODJXUDĠHYLLFHGHSăúHúWH-RXOL

&$3,72/8/,,
3URFXUDUHDGHĠLQHUHDSRUWXOIRORVLUHDvQVWUăLQDUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUGHFăWUHSHUVRDQHOH
IL]LFH

SECIUNEA 1 - Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deinere, port i
folosire a armelor i muniiilor letale

$UW ÌQYHGHUHDDXWRUL]ăULLSURFXUăULLDUPHORUOHWDOHúLREĠLQHULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSă
FD] GH SRUW úL IRORVLUH D DFHVWRUD FHWăĠHQLL URPkQL UH]LGHQĠLL VWDWHORU PHPEUH VDX VWUăLQLL FX GRPLFLOLXO
UHúHGLQĠDVDXGXSăFD]ORFXOGHUH]LGHQĠăvQ5RPkQLDWUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
GLQFDGUXOLQVSHFWRUDWHORUGHSROLĠLHMXGHĠHQHVDX'LUHFĠLHL*HQHUDOHGH3ROLĠLHD0XQLFLSLXOXL%XFXUHúWLvQ
DFăURUUD]ăWHULWRULDOăGRPLFLOLD]ăVDXvúLDXUHúHGLQĠDRULORFXOGHUH]LGHQĠăGHQXPLWvQFRQWLQXDUHRUJDQXO
GHSROLĠLHFRPSHWHQWXQGRVDUFDUHWUHEXLHVăFXSULQGăXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D FHUHUHWLSDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
E DFWXO GH LGHQWLWDWH DO VROLFLWDQWXOXL vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH GLQ FDUH UH]XOWă Fă DUH GRPLFLOLXO
UHúHGLQĠDSHWHULWRULXO5RPkQLHLúLGXSăFD]GRFXPHQWXOFDUHDWHVWăUH]LGHQĠDSHWHULWRULXO5RPkQLHL
F FHUWLILFDWPHGLFDOvQRULJLQDOúLvQFRSLHHOLEHUDWGHRXQLWDWHVDQLWDUăSXEOLFăVDXSULYDWăDXWRUL]DWă
SHQWUX H[DPLQDUHD DPEXODWRULH D SHUVRDQHORU IL]LFH vQ YHGHUHD SURFXUăULL GHĠLQHULL SRUWXOXL úL IRORVLULL
DUPHORUúLPXQLĠLLORUFXFHOPXOWOXQLvQDLQWHDGHSXQHULLFHUHULLGLQFDUHVăUH]XOWHFăQXVXIHUăGHXQD
GLQWUHDIHFĠLXQLOHPHGLFDOHFDUHIDFLPSRVLELOăDXWRUL]DUHDSHQWUXDGHĠLQHVDXGXSăFD]DSXUWDúLDIRORVL
DUPH úL PXQLĠLL OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL úL Fă HVWH DSW Vă GHĠLQă DVWIHO GH DUPH úL PXQLĠLL DO
FăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
G DYL]SVLKRORJLFvQRULJLQDOúLvQFRSLHGLQFDUHVăUH]XOWHFăVROLFLWDQWXOHVWHDSWVăGHĠLQăVăSRDUWH
úLVăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLHOLEHUDWFXFHOPXOWOXQLvQDLQWHD
GHSXQHULLFHUHULLGHXQSVLKRORJDXWRUL]DWSHQWUXHIHFWXDUHDXQRUDVWIHOGHWHVWHDWHVWDWvQFRQGLĠLLOHOHJLL
H FHUWLILFDWXO GH DEVROYLUH D XQXL FXUV GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL
PXQLĠLLORUvQRULJLQDOúLvQFRSLHHOLEHUDWGHFăWUHSHUVRDQDMXULGLFă DXWRUL]DWăFRQIRUP 6HFĠLXQLL D D D
&DSLWROXOXL ,,, PHWRGRORJLD SULYLQG vQWRFPLUHD úL HOLEHUDUHD FHUWLILFDWXOXL GH DEVROYLUH VH HODERUHD]ă GH
FăWUH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHúLVHSXEOLFăSHSDJLQDZHED3ROLĠLHL5RPkQH
I GXSă FD] XQXO GLQ XUPăWRDUHOH GRFXPHQWHFDUH DWHVWă XQD GLQ FDOLWăĠLOH SUHYă]XWH OD DUW GLQ
/HJH
 L SHUPLVGHYkQăWRDUHvQRULJLQDOúLvQFRSLHvQFD]XODUPHORUFXGHVWLQDĠLDYkQăWRDUHúLDDUPHORU
OXQJLFXGHVWLQDĠLDWLUSHQWUXFDUHSHUVRDQDSRDWHVROLFLWDDFRUGDUHDGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHSUHFXPúLFDUQHW
2
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

GHPHPEUXYkQăWRUvQRULJLQDOúLvQFRSLHvQFD]XOSHUVRDQHORUFDUHVROLFLWăDFRUGDUHDGUHSWXOXLGHGHSRUW
úLIRORVLUHDDUPHORUGHYkQăWRDUH
 LL FDUQHW GH DQWUHQRU GH WLU VDX ELDWORQ HOLEHUDW GH 0LQLVWHUXO 7LQHUHWXOXL úL 6SRUWXOXL VDX
OHJLWLPDĠLHGHVSRUWLYGHWLURULELDWORQYL]DWăSHDQXOvQFXUVGHXQDGLQIHGHUDĠLLOHVSRUWLYHQDĠLRQDOHGH
VSHFLDOLWDWHODFDUHFOXEXODVRFLDĠLDVSRUWLYăHVWHDILOLDWDILOLDWăvQRULJLQDOúLvQFRSLHSHQWUXDUPHGHWLULDU
vQ FD]XO vQ FDUH SHUVRDQD VROLFLWă DXWRUL]DUHD SURFXUăULL DUPHL vQ VFRSXO SRUWXOXL úL IRORVLULL WUHEXLH Vă
SUH]LQWHúLRDGHYHULQĠăGLQSDUWHDFOXEXOXLVSRUWLYODFDUHHVWHOHJLWLPDWăFDUHVăDWHVWHDFRUGXODFHVWXLDFX
SULYLUHODIRORVLUHDDUPHORUDOFăURUSURSULHWDUHVWHVROLFLWDQWXOvQFDGUXODQWUHQDPHQWHORUVDXFRQFXUVXULORU
RILFLDOHODFDUHXUPHD]ăVăSDUWLFLSH
 LLL OHJLWLPDĠLHGHVSRUWLYGHWLUYL]DWăSHDQXOvQFXUVGHXQDGLQIHGHUDĠLLOHVSRUWLYHQDĠLRQDOHGH
VSHFLDOLWDWHODFDUHFOXEXODVRFLDĠLDVSRUWLYăHVWHDILOLDWDILOLDWăvQRULJLQDOúLvQFRSLHRDGHYHULQĠăHOLEHUDWă
GHXQDGLQDFHVWHIHGHUDĠLLFDUHVăDWHVWHFDOLWDWHDGHVSRUWLYGHWLUFDWHJRULD,RULGHPHPEUXDOORWXULORU
QDĠLRQDOHVDXROLPSLFHSUHFXPúLRDGHYHULQĠăGLQSDUWHDFOXEXOXLVSRUWLYODFDUHSHUVRDQDHVWHOHJLWLPDWă
FDUH Vă DWHVWH DFRUGXO DFHVWHLD FX SULYLUH OD IRORVLUHD DUPHL vQ FDGUXO DQWUHQDPHQWHORU VDX FRQFXUVXULORU
RILFLDOH OD FDUH XUPHD]ă Vă SDUWLFLSH vQ FD]XO DUPHORU FX GHVWLQDĠLD WLU GLQ FDWHJRULD FHORU XWLOL]DWH vQ
SUREHOH VSRUWLYH SHQWUX FDUH D REĠLQXW FODVLILFDUHD VDX FDOLILFDUHD SHQWUX FDUH SHUVRDQD SRDWH VROLFLWD
DFRUGDUHDGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHUHVSHFWLYGHSRUWúLIRORVLUH
 LY DGHYHULQĠăFDUHDWHVWăIDSWXOFăWLWXODUXOFHWăĠHDQURPkQVDXUH]LGHQWDOXQXLVWDWPHPEUXDUH
FDOLWDWHDSUHYă]XWăODDUWDOLQ OLWD úLE GLQ/HJHHOLEHUDWăGHLQVWLWXĠLDFRPSHWHQWăvQDFHVWVHQVvQ
FD]XODUPHORUFXGHVWLQDĠLDDSăUDUHúLSD]ăSHQWUXFDUHSHUVRDQDSRDWHVROLFLWDQXPDLDFRUGDUHDGUHSWXOXL
GHSRUWúLIRORVLUH
 Y DWHVWDW GH FROHFĠLRQDU SUHFXP úL GXSă FD] DGHYHULQĠă HOLEHUDWă GH RDVRFLDĠLH GH FROHFĠLRQDUL
FRQVWLWXLWăvQ5RPkQLDSRWULYLWSUHYHGHULORUOHJDOHFDUHVăDWHVWHFDOLWDWHDGHPHPEUXDVROLFLWDQWXOXLVDX
GXSăFD]FDUQHWGHPHPEUXDOXQHLDVWIHOGHDVRFLDĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLHYL]DWSHDQXOvQFXUVvQFD]XO
DUPHORU FXGHVWLQDĠLD FROHFĠLH SHQWUX FDUH SHUVRDQD SRDWHVROLFLWD QXPDL DFRUGDUHD GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH
 YL FRQWUDFW LQGLYLGXDO GH PXQFă vQUHJLVWUDW vQ 5HJLVWUXO GH (YLGHQĠă DO 6DODULDĠLORU FRQWUDFW GH
SUHVWăULVHUYLFLLVDXFRQWUDFWGHYROXQWDULDWvQFKHLDWFXXQFOXEDVRFLDĠLHVSRUWLYăDILOLDWDILOLDWăODIHGHUDĠLLOH
VSRUWLYH QDĠLRQDOH GH VSHFLDOLWDWH VDX FX XQ FOXEDVRFLDĠLH VSRUWLYă SHQWUX UDPXUL GH VSRUW UHFXQRVFXWH
SRWULYLW OHJLL GDU FDUH QX DX vQFă IHGHUDĠLH VSRUWLYă QDĠLRQDOă FDUH Vă DWHVWH vQ FD]XO LQVWUXFWRULORU vQ
SROLJRQXO GH WUDJHUH Fă VXQW vQ DFWLYLWDWH úL GHVIăúRDUă HIHFWLY DFWLYLWăĠL GH LQVWUXLUH vQGUXPDUH úL
VXSUDYHJKHUHDWUDJHULORUHIHFWXDWHvQSROLJRDQHOHDXWRUL]DWH
J GRXăIRWRJUDILLFRORUFXGLPHQVLXQHD[FP
K GXSă FD] GRYDGD GHĠLQHULL OHJDOH D VSDĠLXOXL vQ FDUH XUPHD]ă D IL SăVWUDWH DUPHOH FRQIRUP
SUHYHGHULORUSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFH
L GRYDGDDFKLWăULLWD[HORUSHQWUXDXWRUL]DUHSUHYă]XWHGHOHJLVODĠLDvQYLJRDUH
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWI SFWLY LQVWLWXĠLLOHFRPSHWHQWHSHQWUXHOLEHUDUHDDGHYHULQĠHORU
FDUHDWHVWăFDOLWDWHDGHGHPQLWDUUHVSHFWLYFDOLWDWHDGHSHUVRQDOFDUHRFXSăRIXQFĠLHDVLPLODWăIXQFĠLLORUGH
GHPQLWDWH SXEOLFă PHQĠLRQHD]ă vQ DGHYHULQĠă IXQFĠLD UHVSHFWLYă DVWIHO FXP DFHDVWD HVWH SUHYă]XWă GH
OHJLVODĠLDvQYLJRDUHÌQFD]XOSHUVRDQHORUFDUHvQGHSOLQHVFRIXQFĠLHFHLPSOLFăH[HUFLĠLXODXWRULWăĠLLSXEOLFH
vQ DGHYHULQĠă VH PHQĠLRQHD]ă WHPHLXO OHJDO DO DFWLYLWăĠLL GHVIăúXUDWH GH VROLFLWDQW FDUH FDOLILFă IXQFĠLD
RFXSDWăGHDFHVWDFDILLQGXQDFHLPSOLFăH[HUFLĠLXODXWRULWăĠLLSXEOLFH
 ÌQ YHGHUHD DXWRUL]ăULL SURFXUăULLXQHLDUPHFXDFHHDúLGHVWLQDĠLHSHQWUXFDUHVROLFLWDQWXOHVWHGHMD
WLWXODUDOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUHDFHVWDYDGHSXQHODDXWRULWDWHDFRPSHWHQWă
SHUPLVXOGHDUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLHGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD E L úLGXSăFD]XQXO
GLQGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWI 
 ÌQYHGHUHDDXWRUL]ăULLSURFXUăULLXQHLDUPHFXDOWăGHVWLQDĠLHGHFkWFHDSHQWUXFDUHVROLFLWDQWXOHVWH
WLWXODU DO GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH UHVSHFWLY GH SRUW úL IRORVLUH DFHVWD YD GHSXQH OD DXWRULWDWHD FRPSHWHQWă
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 7

SHUPLVXOGHDUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLHGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD E L úLGXSăFD]XQXO


GLQGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWI 
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWE F G I VHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD

$UW &HUHUHDIRUPXODWăvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ VHVROXĠLRQHD]ăGHFăWUHRUJDQXO
GH SROLĠLH FRPSHWHQW vQ WHUPHQ GH PD[LPXP GH ]LOH WHUPHQ FDUH VH FDOFXOHD]ă GH OD GDWD GHSXQHULL
GRVDUXOXLFRPSOHWGHDXWRUL]DUH
 ÌQ WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH VXQW REOLJDWH Vă YHULILFH
vQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJHSHED]DGRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWOD
GRVDU úL D GDWHORU úL LQIRUPDĠLLORU FXSULQVH vQ HYLGHQĠHOH SURSULL SUHFXP úL D FRQGLĠLLORU GH SăVWUDUH úL
DVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDUPHORUFRQIRUPSUHYHGHULORUSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFH
 &HUHULOHIRUPXODWHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ úL VHVROXĠLRQHD]ăGHFăWUHRUJDQXOGH
SROLĠLH FRPSHWHQW vQ WHUPHQ GH PD[LPXP GH ]LOH WHUPHQ FDUH VH FDOFXOHD]ă GH OD GDWD GHSXQHULL
GRVDUXOXLFRPSOHWGHDXWRUL]DUH
 ÌQWHUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ RUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHVXQWREOLJDWHVăYHULILFHSHED]D
GRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWODGRVDUvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
GDFăVHUHVSHFWăQXPăUXOPD[LPGHDUPHGLQDFHDFDWHJRULHSHFDUHWLWXODUXOOHSRDWHGHĠLQHVDXOHSRDWH
SXUWDúLIRORVLúLGXSăFD]DFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLDVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDUPHORUFRQIRUPSUHYHGHULORU
SUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFH
 ÌQFD]XOvQFDUHvQFDGUXOYHULILFăULORUGHVSHFLDOLWDWHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHFRQVWDWăFă
VXQW QHFHVDUH FRQIRUP SUHYHGHULORU OHJDOH GRFXPHQWH VDX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH vQ YHGHUHD YHULILFăULL
vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU SUHYă]XWH GH /HJH úL SUH]HQWHOH QRUPH PHWRGRORJLFH OH SRW VROLFLWD SHUVRDQHL vQ
FDX]ăSUH]HQWkQGPRWLYHOHFDUHDXLPSXVDFHVWGHPHUV
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ WHUPHQXOGHVROXĠLRQDUHDFHUHULLVHVXVSHQGăGHODGDWDODFDUHLVD
VROLFLWDW SHUVRDQHL vQ FDX]ă SUH]HQWDUHD XQRU GRFXPHQWH RUL LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SkQă OD GDWD OD FDUH
DFHDVWD Gă FXUV VROLFLWăULL 3HULRDGD GH VXVSHQGDUH QX SRDWH GHSăúL GH ]LOH GXSă vPSOLQLUHD DFHVWXL
WHUPHQFHUHUHDXUPkQGDILFODVDWă
  ÌQ YHGHUHD FRQVWDWăULL vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU GH SăVWUDUH úL GH DVLJXUDUH D VHFXULWăĠLL DUPHORU
RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH SRW HIHFWXD YHULILFăUL OD GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH
UH]LGHQĠăDOVROLFLWDQWXOXLQXPDLGXSăLQIRUPDUHDSUHDODELOăúLFXFRQVLPĠăPkQWXODFHVWXLD

$UW   ÌQ FD]XO vQ FDUH GLQ DQDOL]D GRVDUXOXL SUHYă]XW OD DUW DOLQ  SUHFXP úL D FHORUODOWH
YHULILFăULGHVSHFLDOLWDWHHIHFWXDWHVHFRQVWDWăFăVXQWvQGHSOLQLWHWRDWHFULWHULLOHSUHYă]XWHGH/HJHRUJDQXO
GHSROLĠLHFRPSHWHQWHOLEHUHD]ăDXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUSHQWUX
R VLQJXUă DUPă FRPSOHWă VDX GXSă FD] R VLQJXUă ĠHDYă SHQWUX FDUH VD VROLFLWDW DXWRUL]DUHD LDU vQ FD]
FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă
 5HIX]XO SHUVRDQHL GH D SUH]HQWD GRFXPHQWHOH VDX GH D FRPXQLFD LQIRUPDĠLLOH VXSOLPHQWDUH
VROLFLWDWHGHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHRULUHIX]XOGHDSHUPLWHHIHFWXDUHDYHULILFăULORUODGRPLFLOLXO
UHúHGLQĠDVDXGXSăFD]ORFXOGHUH]LGHQĠăDOVROLFLWDQWXOXLvQYHGHUHDFRQVWDWăULLvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUGH
SăVWUDUHúLGHDVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDUPHORUFRQVWLWXLHPRWLYGHUHVSLQJHUHDFHUHULLGHDXWRUL]DUH

$UW $XWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHDDUPHORUSUHYă]XWăODDUWDOLQ DUHRYDODELOLWDWHGHGH
]LOHGHODGDWDHPLWHULL
 'DFăWLWXODUXODXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHDDUPHORUQXDSURFXUDWDUPDvQWHUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ
 DFHVWDSRDWHVROLFLWDRUJDQXOXLGHSROLĠLHHPLWHQWSULQWURFHUHUHPRWLYDWăSUHOXQJLUHDYDODELOLWăĠLLIăUă
DPDLILQHFHVDUăSUH]HQWDUHDDOWRUGRFXPHQWH
4
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 9DODELOLWDWHDDXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHSRDWHILSUHOXQJLWăSHQWUXRQRXăSHULRDGăGHGH]LOHFDUH
VHFDOFXOHD]ăGHODGDWDH[SLUăULLSULPXOXLWHUPHQGHYDODELOLWDWH
 'DFă WLWXODUXO DXWRUL]DĠLHL GH SURFXUDUH QX D SURFXUDW DUPD QLFL GXSă H[SLUDUHD WHUPHQXOXL GH
YDODELOLWDWH SUHYă]XW OD DOLQ  SRDWH VROLFLWD DFRUGDUHD XQHL QRL DXWRUL]DĠLL GH SURFXUDUH D DUPHORU vQ
FRQGLĠLLOH SUH]HQWHORU QRUPH PHWRGRORJLFH IăUă D PDL IL QHFHVDUă SUH]HQWDUHD GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD
DUWDOLQ OLWH J úLK 

$UW ÌQFD]XOvQFDUHVROLFLWDQWXOHVWHUH]LGHQWDOXQXLVWDWPHPEUXúLDUHGRPLFLOLXOUHúHGLQĠD
VDX GXSă FD] ORFXO GH UH]LGHQĠă vQ 5RPkQLD 'LUHFĠLD *HQHUDOă GH 3ROLĠLHD 0XQLFLSLXOXL %XFXUHúWLVDX
GXSăFD]LQVSHFWRUDWXOMXGHĠHDQGHSROLĠLHFRPSHWHQWDUHREOLJDĠLDGHDFRPXQLFDvQVFULV,QVSHFWRUDWXOXL
*HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH vQ WHUPHQ GH FHO PXOW ]LOH OXFUăWRDUH GH OD HOLEHUDUHD DXWRUL]DĠLHL GH
SURFXUDUH FX SULYLUH OD DFRUGDUHD GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL IRORVLUH D DUPHORU SH
WHULWRULXO5RPkQLHL
 ÌQWHUPHQGHFHOPXOW]LOHOXFUăWRDUHGHODGDWDSULPLULLFRPXQLFăULLVFULVHGLQSDUWHDRUJDQXOXLGH
SROLĠLH HPLWHQW D DXWRUL]DĠLHL GH SURFXUDUH ,QVSHFWRUDWXO *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH FRPXQLFă DXWRULWăĠLL
FRPSHWHQWH D VWDWXOXL PHPEUX DO FăUXL UH]LGHQW HVWH VROLFLWDQWXO FX SULYLUH OD DFRUGDUHD GUHSWXOXL GH
GHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUSHWHULWRULXO5RPkQLHL
$UW ÌQVLWXDĠLDvQFDUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWFRQVWDWăFăH[LVWăLQGLFLLFRPSRUWDPHQWDOH
WHPHLQLFH FDUH DU SXWHD UHFODPD QHFHVLWDWHD H[DPLQăULL SVLKRORJLFH úL PHGLFDOH vQ YHGHUHD PHQĠLQHULL
DXWRUL]ăULLSHQWUXDGHĠLQHVDXGXSăFD]DSXUWDúLDIRORVLDUPHúLPXQLĠLLOHWDOHHIHFWXHD]ăYHULILFăULFX
SULYLUHODVWDUHDGHVăQăWDWHDGHĠLQăWRUXOXLGHDUPHOHWDOH
 ÌQ VLWXDĠLD GH OD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HIHFWXHD]ă YHULILFăUL SULYLQG VWDUHD GH
VăQăWDWHPHGLFDOăVDXGXSăFD]SVLKRORJLFăDWkWvQHYLGHQĠHOHPHGLFXOXLGHIDPLOLHvQDFăUXLHYLGHQĠăHVWH
vQVFULVGHĠLQăWRUXOGHDUPHFkWúLvQHYLGHQĠHOHXQLWăĠLORUSVLKRORJLFHGLQUD]DGHFRPSHWHQĠăWHULWRULDOă
 'XSăHIHFWXDUHDFRPSOH[XOXLGHYHULILFăULvQHYLGHQĠHOHPHGLFDOHSVLKRORJLFHSHED]DUH]XOWDWHORU
DFHVWRUD RUL D DOWRU GDWH GLQ FDUH Vă UH]XOWH QHFHVLWDWHD H[DPLQăULL RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HPLWH
GLVSR]LĠLDGHH[DPLQDUHPHGLFDOăúLVDXSVLKRORJLFă
 $WXQFLFkQGYHULILFăULOHHIHFWXDWHvQHYLGHQĠHOHXQLWăĠLORUPHGLFDOHúLVDXSVLKRORJLFHVDXUH]XOWDWHOH
YHULILFăULORUVSHFLILFHHIHFWXDWHGHVWUXFWXUDGHSROLĠLHHYLGHQĠLD]ăH[LVWHQĠDXQRULQGLFLLFRPSRUWDPHQWDOH
FDUHUHFODPăH[DPLQDUHDPHGLFDOăúLVDXSVLKRORJLFăGUHSWXOGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUHVH
VXVSHQGăVDXVHDQXOHD]ăGXSăFD]vQFRQGLĠLLOHDUWDOLQ OLWG DUWDOLQ OLWG VDXDUW
DOLQ OLWL GLQ/HJH
 ÌQ VLWXDĠLD vQ FDUH RUJDQXO GH SROLĠLH VROLFLWă H[DPLQDUHD PHGLFDOă úLVDX SVLKRORJLFă FD XUPDUH D
XQHL UHFRPDQGăUL H[SUHVH GLQ SDUWHD PHGLFXOXL úLVDX SVLKRORJXOXL FDUH vQ XUPD H[DPHQHORU VDX
LQWHUYHQĠLLORUPHGLFDOHSVLKRORJLFHFXUHQWHFRQVWDWăLQGLFLLFRPSRUWDPHQWDOHWHPHLQLFHFHDUSXWHDUHFODPD
QHFHVLWDWHDH[DPLQăULLSVLKRORJLFHúLPHGLFDOHDOLQ ± VHDSOLFăvQPRGFRUHVSXQ]ăWRU

SECIUNEA a 2-a - Procurarea i înstrinarea armelor i muniiilor. Efectuarea meniunilor în
permisul de arm i eliberarea acestuia

$UW   $XWRUL]DĠLD GH SURFXUDUH FRQIHUă WLWXODUXOXL GUHSWXO GH D SURFXUD vQ WHUPHQXO GH
YDODELOLWDWHDDFHVWHLDRDUPăVDXGXSăFD]XQDGLQWUHFRPSRQHQWHOHHVHQĠLDOHGLQFDWHJRULDFHOHLSHQWUX
FDUHDIRVWDXWRUL]DWSUHFXPúLFDUWXúHOHQHFHVDUHHIHFWXăULLWUDJHULLH[SHULPHQWDOHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHOD
VHFĠLXQHDDDD&DSLWROXOXL,9QXPDLGHSHWHULWRULXO5RPkQLHLGHODRULFHDUPXULHUVDXLQWHUPHGLDUOHJDO
FRQVWLWXLW
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ DUPXULHUXOVDXLQWHUPHGLDUXODUHREOLJDĠLDGHDvQVFULHvQDXWRUL]DĠLD
GHSURFXUDUHWRDWHGDWHOHSUHYă]XWHSHYHUVRXODFHVWHLD
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 9


$UW ÌQFD]XOvQFDUHWLWXODUXODXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHLQWHQĠLRQHD]ăVăSURFXUHDUPDĠHDYDVDX
XQD GLQWUH FRPSRQHQWHOH HVHQĠLDOH GLQ FDWHJRULD FHOHL SHQWUX FDUH D IRVW DXWRUL]DW GLQ DIDUD WHULWRULXOXL
5RPkQLHLWUHEXLHVăVROLFLWHRUJDQXOXLGHSROLĠLHFDUHDHPLVDXWRUL]DĠLDHOLEHUDUHDDFRUGXOXLSUHDODELOVDX
GXSăFD]DDXWRUL]DĠLHLGHLPSRUWSRWULYLWGLVSR]LĠLLORUSUHYă]XWHvQ&DSLWROXO9,
 ÌQ VLWXDĠLD HOLEHUăULL XQXLD GLQWUH GRFXPHQWHOH SUHYă]XWHOD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW
UHĠLQHDXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHODGRVDU
 ÌQ FD]XO vQ FDUH vQ WHUPHQXO GH YDODELOLWDWH D DXWRUL]DĠLHL GH SURFXUDUH WLWXODUXO UHYLQH DVXSUD
GHFL]LHLGHSURFXUDUHDDUPHLVDXĠHYLLGLQDIDUDWHULWRULXOXL5RPkQLHLRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWUHVWLWXLH
OD FHUHUH DXWRUL]DĠLD GH SURFXUDUH úL UHĠLQH OD GRVDU DFRUGXOSUHDODELO VDX GXSă FD] DXWRUL]DĠLDGH LPSRUW
SUHYă]XWHODDOLQ 

$UW 3HUVRDQDFDUHDSURFXUDWvQFRQGLĠLLOHOHJLLRDUPăOHWDOăVDXRĠHDYăSHQWUXRDVHPHQHD
DUPă DUH REOLJDĠLD FD vQ WHUPHQ GH ]LOH OXFUăWRDUH GH OD GDWD DFKL]LĠLHL vQ FD]XO DUPHORU SURFXUDWH GLQ
5RPkQLDUHVSHFWLYvQWHUPHQGH]LOHOXFUăWRDUHGHODGDWDDFKL]LĠLHLvQFD]XODUPHORUSURFXUDWHSHUVRQDO
GLQ DIDUD WHULWRULXOXL 5RPkQLHL Vă VH SUH]LQWH OD RUJDQXO GH SROLĠLH FDUH D HPLV DXWRUL]DĠLD vQ YHGHUHD
HOLEHUăULLSHUPLVXOXLGHDUPăVDXGXSăFD]DvQVFULHULLDUPHLRULDĠHYLLvQDFHVWGRFXPHQWDYkQGDVXSUDVD
DUPD VDX GXSă FD] ĠHDYD FDUWXúH FRUHVSXQ]ăWRDUH SUHFXP úL XQ GRVDU FDUH YD FXSULQGH GXSă FD]
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D GRFXPHQWXOFDUHDWHVWăIDSWXOFăDUPDRULĠHDYDDIRVWSURFXUDWăFXUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUOHJDOHvQ
RULJLQDOúLvQFRSLHGRFXPHQWXORULJLQDOVHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLHLFXDFHVWD
E DXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHFRPSOHWDWăSHYHUVRFRQIRUPSUHYHGHULORUDUWDOLQ 
F SHUPLVXO GH WUDQVIHU VDX GXSă FD] DXWRUL]DĠLD GH H[SRUW RUL XQ GRFXPHQW HFKLYDOHQW HPLV GH
DXWRULWăĠLOHFRPSHWHQWHGLQVWDWXOGHH[SHGLĠLHvQFD]XODUPHORUVDXĠHYLORUSURFXUDWHGLQDIDUDWHULWRULXOXL
5RPkQLHL
G FHUWLILFDWHPLVGHSURGXFăWRUVDXGHXQRUJDQLVPLQWHUQDĠLRQDOFDUHVăDWHVWHFăDUPHOHvQGHSOLQHVF
FRQGLĠLLOHGHVLJXUDQĠăvQXWLOL]DUHvQFD]XODUPHORUQRL
H GRYDGDDFKLWăULLWD[HORUYDPDOHvQVLWXDĠLDvQFDUHDUPHOHDXIRVWSURFXUDWHGLQVWDWHWHUĠH
I GXSă FD] XQ GRFXPHQW vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH HPLV GH SURLHFWDQW SURGXFăWRU VDX GH R LQVWLWXĠLH
DELOLWDWă GLQ ĠDUă VDX GLQ DIDUD WHULWRULXOXL 5RPkQLHL FDUH Vă DWHVWH Fă PRGHOXO DUPHL GH IRF VFXUWH GH
FROHFĠLHGLQWUHFHOHFHIDFSDUWHGLQFDWHJRULD%SFWGLQDQH[DOD/HJHDIRVWSURLHFWDWSkQăvQDQXO
LQFOXVLY
J SHUPLVXOGHDUPăDOWLWXODUXOXLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
 'RFXPHQWXO SUHYă]XW OD DOLQ  OLW G QX HVWH QHFHVDU vQ FD]XO DUPHORU SHQWUX FDUH VD DFRUGDW
QXPDLGUHSWXOGHGHĠLQHUHúLFDUHQXVXQWGHVWLQDWHSHQWUXDILIRORVLWHvQFRQGLĠLLOHDUWDOLQ GLQ/HJH
 'RFXPHQWXO SUHYă]XW OD DOLQ  OLW I QX HVWH QHFHVDU vQ FD]XO vQ FDUH PDUFD úL PRGHOXO DUPHL
SURFXUDWHVHUHJăVHúWHvQ/LVWDDUPHORUGHIRFVFXUWHSURLHFWDWHSkQăvQDQXOLQFOXVLYDSUREDWăSULQ
RUGLQDOPLQLVWUXOXLDIDFHULORULQWHUQH
 ÌQ VLWXDĠLD SUHYă]XWă OD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW YHULILFă vQ WHUPHQ GH ]LOH
XUPăWRDUHOH
D DXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHGHWLWXODUXODUPHL
E GDFă DUPD VDX ĠHDYD SURFXUDWă FRUHVSXQGH FDWHJRULHL WLSXOXL úL GHVWLQDĠLHL SHQWUX FDUH VD HPLV
DXWRUL]DĠLD
F GDFăVHULDvQVFULVăSHDUPăVDXSHĠHDYăFRUHVSXQGHFXFHDGLQGRFXPHQWHOHFDUHRvQVRĠHVF
G H[LVWHQĠDvQHYLGHQĠHOHSURSULLDDXWRUL]DĠLHLDUPXULHUXOXLGLQ5RPkQLDGHDFRPHUFLDOL]DDUPH
H GDFăSRWULYLWHYLGHQĠHORUSURSULLvQLQWHUYDOXOGHWLPSGLQWUHHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHúL
GDWD OD FDUH SHUVRDQD VD SUH]HQWDW FX DUPD VDX ĠHDYD SURFXUDWă QX D LQWHUYHQLW YUHXQXO GLQWUH FD]XULOH
6
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

SUHYă]XWHGH/HJHGHVXVSHQGDUHRULGHDQXODUHDGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUHD
DUPHL
 ÌQWHUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ DUPDUăPkQHvQSRVHVLDWLWXODUXOXLDFHVWDDYkQGREOLJDĠLDFDSkQă
OD vQVFULHUHD DUPHL vQ SHUPLVXO GH DUPă Vă R SăVWH]H OD GRPLFLOLX VDX UHúHGLQĠă vQ FRQGLĠLL GH VHFXULWDWH
FRQIRUP SUHYHGHULORU SUH]HQWHORU QRUPH PHWRGRORJLFH RUL Vă R GHSXQă VSUH SăVWUDUH OD XQ DUPXULHU
DXWRUL]DW
 &DXUPDUHDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ GDFăQXDXIRVWFRQVWDWDWHFD]XULGHQHvQGHSOLQLUHD
FRQGLĠLLORUSUHYă]XWHGHOHJHúLDIRVWHIHFWXDWăGXSăFD]WUDJHUHDH[SHULPHQWDOăvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHOD
VHFĠLXQHDDD&DSLWROXOXL,9RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWSURFHGHD]ăGXSăFXPXUPHD]ă
D HPLWHSHUPLVXOGHDUPăWLS$DOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUvQFD]XOvQFDUHSHUVRDQD
HVWHDXWRUL]DWăVăGHĠLQăDUPDSURFXUDWăUHVSHFWLYSHUPLVXOGHDUPăWLS%DOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQ
DQH[D QU GDFă SHUVRDQD HVWH DXWRUL]DWă Vă R SRDUWH úL Vă R IRORVHDVFă vQVFULLQG DUPD vQ GRFXPHQWXO
UHVSHFWLYSUHFXPúLFDQWLWDWHDPD[LPăSUHYă]XWăGH/HJHWLSXOúLFDOLEUXOPXQLĠLHLFDUHSRDWHILGHĠLQXWă
GHVROLFLWDQW
E vQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDHVWHGHMDWLWXODUăDXQXLSHUPLVGHDUPăWLS$VDXGXSăFD]DXQXLSHUPLV
GHDUPăWLS%vQVFULHvQSHUPLVXOUHVSHFWLYDUPDVDXĠHDYDúLGXSăFD]FDQWLWDWHDPD[LPăSUHYă]XWăGH
/HJHWLSXOúLFDOLEUXOPXQLĠLHLFDUHSRDWHILGHĠLQXWăGHVROLFLWDQW
 'DFăvQXUPDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ VDFRQVWDWDWIDSWXOFăQXVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOH
OHJDOHSUHFXPúLvQFD]XOUHIX]XOXLGHSUH]HQWDUHDDUPHLVDXĠHYLLSHQWUXWUDJHUHH[SHULPHQWDOăRUJDQXOGH
SROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHGHPHUVXULOHFRUHVSXQ]ăWRDUHSHQWUXFODULILFDUHDQHFRQFRUGDQĠHORUFRQVWDWDWHVDX
GXSă FD] UHIX]ă vQVFULHUHD DUPHL RUL D ĠHYLL vQ SHUPLVXO GH DUPă UHVSHFWLY HOLEHUDUHD GRFXPHQWHORU
SUHYă]XWH OD DOLQ  úL GLVSXQH SăVWUDUHD DUPHL vQ FXVWRGLH RUL GHSXQHUHD DFHVWHLD VSUH SăVWUDUH OD XQ
DUPXULHUDXWRUL]DWvQFRQGLĠLLOHOHJLLvQIXQFĠLHGHVLWXDĠLDFDUHMXVWLILFăDFHVWUHIX]

$UW ±  3HUVRDQHOH DXWRUL]DWH Vă GHĠLQă úL GXSă FD] Vă SRDUWH úL Vă IRORVHDVFă DUPH OHWDOH DX
REOLJDĠLD FD vQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD vQVWUăLQDUHD DUPHL Vă VH SUH]LQWH OD RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW
SHQWUX D VROLFLWD UDGLHUHD DUPHL GLQ SHUPLVXO GH DUPă SUH]HQWkQG vQ DFHVW VHQV GRFXPHQWXO DXWHQWLF vQ
RULJLQDOúLvQFRSLHFDUHDWHVWăIDSWXOFăDUPDDIRVWvQVWUăLQDWăvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDOLQ WLWXODUXOGUHSWXOXLGHDSXUWDúLIRORVLDUPHGHYkQăWRDUHFDUHD
vQVWUăLQDW WHPSRUDU DUPHOH GHĠLQXWH vQ FRQGLĠLLOH DUW GLQ /HJH DUH REOLJDĠLD FD vQ WHUPHQ GH ]LOH
OXFUăWRDUHGHODvQVWUăLQDUHDWHPSRUDUăDDUPHORUVăQRWLILFHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWSUH]HQWkQGvQ
DFHVWVHQVXQGRFXPHQWGLQFDUHVăUH]XOWHGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSHUVRDQHLFăUHLDLDXIRVWvQFUHGLQĠDWH
DUPHOHGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDOHDUPHORUFDQWLWDWHDGHPXQLĠLHGXSăFD]SUHFXPúLSHULRDGDvQFUHGLQĠăULL

SECIUNEA a 3-a - Condiiile pstrrii i asigurrii securitii armelor letale i a muniiilor

$UW 7LWXODUXOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUHHVWHREOLJDWVăSăVWUH]H
DUPHOHOHWDOHúLPXQLĠLLOHDFHVWRUDODGRPLFLOLXOVDXODUHúHGLQĠDPHQĠLRQDWăvQSHUPLVXOGHDUPăvQGXODSXUL
VDXFDVHWHPHWDOLFHVSHFLDODPHQDMDWHIL[DWHvQSHUHWHVDXvQSDUGRVHDOăvQFXLDWHúLDVLJXUDWHDVWIHOvQFkWVă
QXSHUPLWăDFFHVXOSHUVRDQHORUQHDXWRUL]DWH
 'XODSXULOHVDXGXSăFD]FDVHWHOHSUHYă]XWHODDOLQ WUHEXLHVăILHSUHYă]XWHFXFRPSDUWLPHQWH
GLIHULWH FDUH Vă ILH DVLJXUDWH ILHFDUH FX FkWH XQ VLVWHP GH vQFKLGHUH SHQWUX SăVWUDUHD PXQLĠLHL VHSDUDW GH
DUPH$UPHOHOHWDOHFXH[FHSĠLDFHORUFXGHVWLQDĠLDDSăUDUHúLSD]ăVHSăVWUHD]ăQHvQFăUFDWHFXPXQLĠLH
 ÌQ FD]XO XQXL QXPăU PDL PDUH GH DUPH OHWDOH GHĠLQăWRUXO DUH REOLJDĠLD GH D DVLJXUD OD DGUHVD
SUHYă]XWăvQSHUPLVXOGHDUPăXQVSDĠLXVSHFLDODPHQDMDWSHQWUXGHSR]LWDUHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ
 úL  GRWDW FX VLVWHPH HOHFWURQLFH GH DODUPDUH DYL]DWH GH FăWUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW úL
FRQHFWDWHODXQGLVSHFHUDWGHDODUPDUHúLLQWHUYHQĠLHVSHFLDOL]DW
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 11


$UW0XQLĠLDGHVWLQDWăDUPHORUOHWDOHVHSăVWUHD]ăQXPDLvQGXODSXULPHWDOLFHvQFDVHWHVDXGXSă
FD] vQ FRPSDUWLPHQWH VHSDUDWH IDĠă GH FHOH vQ FDUH VH SăVWUHD]ă DUPHOH SHQWUX FDUH HVWH GHVWLQDWă FX
XUPăWRDUHOHH[FHSĠLL
D vQFD]XODUPHORUGHDSăUDUHúLSD]ăSRDWHILSăVWUDWăvPSUHXQăFXDFHVWHDRFDQWLWDWHGHFHOPXOW
FDUWXúHGHVWLQDWHXQHLVLQJXUHDUPH
E vQFD]XODUPHORUGHYkQăWRDUHVDXGHWLUSHQWUXFDUHWLWXODUXODUHGUHSWGHSRUWúLIRORVLUHSRDWHIL
SăVWUDWăvPSUHXQăFXRVLQJXUăDUPăGLQWUHDFHVWHDRFDQWLWDWHGHFHOPXOWFDUWXúHFXSURLHFWLO

$UW 7LWXODUXOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUOHWDOHSRDWHGHSXQHVSUH
SăVWUDUHFXWLWOXWHPSRUDUVDXSHUPDQHQWDUPHOHSUHFXPúLPXQLĠLDGHĠLQXWăODXQDUPXULHUDXWRUL]DWvQ
DFHVWVHQV
 7LWXODUXO GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH SRDWH WUDQVSRUWD DUPHOH SUHFXP úL PXQLĠLD GHĠLQXWă vQVFULVH vQ
SHUPLVQXPDLFXRFD]LDGHSXQHULLDFHVWRUDODXQDUPXULHUVDXFXRFD]LDVFKLPEăULLORFXOXLXQGHDFHVWHD
VXQWSăVWUDWHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUW
 ÌQ VLWXDĠLLOH SUHYă]XWH OD DOLQ  úL  WLWXODUXO GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GH SRUW úL IRORVLUH D
DUPHORUOHWDOHSRDWHWUDQVSRUWDSHWHULWRULXO5RPkQLHLSULQPLMORDFHSURSULLXQQXPăUGHFHOPXOWDUPH
vQ DFHODúL WLPS 7UDQVSRUWXO XQXL QXPăU PDL PDUH GH DUPH HVWH SHUPLV QXPDL SULQ LQWHUPHGLXO XQXL
DUPXULHUDXWRUL]DWVăGHVIăúRDUHRSHUDĠLXQLGHWUDQVSRUWFXDUPHúLPXQLĠLL

$UW ÌQYHGHUHDDXWRUL]ăULLHIHFWXăULLXQXLWUDQVSRUWGHDUPHúLVDXPXQLĠLLWLWXODUXOGUHSWXOXL
GHGHĠLQHUHDDFHVWRUDWUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHvQDFăUHLUD]ăGHFRPSHWHQĠăWHULWRULDOăVXQW
SăVWUDWHDUPHOHRFHUHUHvQFDUHVHSUHFL]HD]ăGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDVROLFLWDQWXOXLPRWLYXOWUDQVSRUWXOXL
ORFXO XQGH XUPHD]ă Vă ILH WUDQVSRUWDWH DUPHOH úLVDX PXQLĠLD GDWD úL GXUDWD WUDQVSRUWXOXL WUDVHXO GH
GHSODVDUH PLMORFXO GH WUDQVSRUW DUPHOH úL PXQLĠLLOH FH IDF RELHFWXO WUDQVSRUWXOXL vQVRĠLWă GXSă FD] GH
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D GRYDGD DVLJXUăULL WUDQVSRUWXOXL SULQWUXQ DUPXULHU DXWRUL]DW vQ DFHVW VHQV vQ VLWXDĠLD vQ FDUH VH
VROLFLWăDXWRUL]DUHDWUDQVSRUWXOXLXQXLQXPăUPDLPDUHGHDUPHvQWUHDJDFDQWLWDWHGHDUPHXUPkQGDVH
WUDQVSRUWDvQDFHODúLWLPS
E GRYDGDDVLJXUăULLFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLGHDVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDUPHORUvQFD]XOWUDQVSRUWXOXL
DUPHORUODXQQRXGRPLFLOLXVDXODRQRXăUHúHGLQĠă
 &HUHUHDSUHYă]XWăODDOLQ VHVROXĠLRQHD]ăSULQHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHWUDQVSRUWDODUPHORUDO
FăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUGXSăFXPXUPHD]ă
D vQWHUPHQGHFHOPXOWR]LOXFUăWRDUHWLPSvQFDUHvQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWD RUJDQXOGH
SROLĠLHFRPSHWHQWYHULILFăGDFăDUPXULHUXOFDUHXUPHD]ăVăDVLJXUHWUDQVSRUWXOHVWHDXWRUL]DWVăGHVIăúRDUH
RSHUDĠLXQL GH WUDQVSRUW LDU vQ VLWXDĠLD vQ FDUH VROLFLWDQWXO GHFODUă Fă DUPHOH XUPHD]ă Vă ILH GHSXVH OD XQ
DUPXULHUYHULILFăGDFăDFHVWDHVWHDXWRUL]DW
E vQWHUPHQGHFHOPXOW]LOHvQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWE WLPSvQFDUHRUJDQXOGHSROLĠLH
vQDFăUXLUD]ăGHFRPSHWHQĠăWHULWRULDOăXUPHD]ăVăILHWUDQVSRUWDWHDUPHOHYHULILFăvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORU
SUHYă]XWHODDUWFXDSOLFDUHDFRUHVSXQ]ăWRDUHDSUHYHGHULORUDUWDOLQ 
 $XWRUL]DĠLDSUHYă]XWăODDOLQ VHDFRUGăFXRYDODELOLWDWHGHFHOPXOW]LOHvQIXQFĠLHGHGXUDWD
WUDQVSRUWXOXLFDUHSRDWHILSUHOXQJLWăRVLQJXUăGDWăSHQWUXDFHHDúLSHULRDGăODFHUHUHvQFD]XULMXVWLILFDWH
 ÌQ FD]XO vQFDUH GXSă HIHFWXDUHDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
FRQVWDWă Fă QX VH MXVWLILFă DXWRUL]DUHD VROLFLWDWă vQ FRQGLĠLLOH DOLQ  UHVSLQJH FHUHUHD úL FRPXQLFă
VROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DDFHVWHLGHFL]LL


8
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

$UW 7LWXODUXOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHDDUPHORUSRDWHILDXWRUL]DWODFHUHUHVăIRORVHDVFăvQWUXQ
SROLJRQDXWRUL]DWDUPHOHGHĠLQXWHGDFăDFHVWHDDXLQVSHFĠLDWHKQLFăHIHFWXDWăvQXOWLPLLDQL
 &HUHUHD SUHYă]XWă OD DOLQ  YD FXSULQGH GDWHOH GH LGHQWLILFDUH D VROLFLWDQWXOXL SROLJRQXO XQGH
XUPHD]ăVăILHIRORVLWăDUPDVDXGXSăFD]DUPHOHGHĠLQXWHWUDVHXOGHGHSODVDUHúLGXSăFD]PLMORFXOGH
WUDQVSRUWIRORVLW
 &HUHUHD VH VROXĠLRQHD]ă vQ WHUPHQ GH R ]L OXFUăWRDUH SULQ HOLEHUDUHD DXWRUL]DĠLHL WHPSRUDUH GH
WUDQVSRUW úL IRORVLUH D DUPHL DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQDQH[D QU WLPS vQ FDUH RUJDQXO GH SROLĠLH
FRPSHWHQWYHULILFăGDFăSROLJRQXOXQGHXUPHD]ăVăILHIRORVLWăDUPDVDXGXSăFD]DUPHOHHVWHDXWRUL]DWvQ
FRQGLĠLLOHOHJLL
 $XWRUL]DĠLD WHPSRUDUă GH WUDQVSRUW úL IRORVLUH D DUPHORU VH DFRUGă FX R YDODELOLWDWH GH HJDOă FX
GXUDWD GHVIăúXUăULL DFWLYLWăĠLL vQ FDX]ă OD FDUH VH DGDXJă WLPSXO QHFHVDU GHSODVăULL vQ VLWXDĠLD vQ FDUH
DFWLYLWDWHD DUH ORF vQ DOWă ORFDOLWDWH GHFkW FHD vQ FDUH vúL DUH GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH
UH]LGHQĠăVROLFLWDQWXOFDUHSRDWHILSUHOXQJLWăODFHUHUHvQFRQGLĠLLOHDOLQ úL 

$UW   &ROHFĠLRQDULL GH DUPH SRW IL DXWRUL]DĠL OD FHUHUH Vă WUDQVSRUWH úL Vă IRORVHDVFă DUPHOH
GHĠLQXWH vQ FROHFĠLH vQ YHGHUHD SDUWLFLSăULL OD PDQLIHVWăUL FXOWXUDOH DUWLVWLFH VDX LVWRULFH RUJDQL]DWH GH
LQVWLWXĠLLVDXRUJDQL]DĠLLFXDWULEXĠLLvQGRPHQLX
 ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL DXWRUL]DĠLHL SUHYă]XWH OD DOLQ  VROLFLWDQWXO YD GHSXQH R FHUHUH vQ FDUH VH
SUHFL]HD]ăGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDOHDFHVWXLDORFXOGHGHVIăúXUDUHDHYHQLPHQWXOXLDUPHOHGHĠLQXWHWUDVHXO
GHGHSODVDUHúLGXSăFD]PLMORFXOGHWUDQVSRUWIRORVLWORFXOGHSăVWUDUHDODUPHORUSUHFXPúLRLQYLWDĠLH
QRPLQDOăGLQSDUWHDRUJDQL]DWRUXOXL
 &HUHUHD SUHYă]XWă OD DOLQ  VH VROXĠLRQHD]ă vQ WHUPHQ GH ]LOH OXFUăWRDUH SULQ HOLEHUDUHD
DXWRUL]DĠLHLWHPSRUDUHGHWUDQVSRUWúLIRORVLUHDDUPHLDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUWLPSvQ
FDUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW YHULILFă DXWHQWLFLWDWHD LQYLWDĠLHL LDU vQ FD]XO vQ FDUH HYHQLPHQWXO YD IL
RUJDQL]DWSHGRPHQLXOSXEOLFH[LVWHQĠDDFRUGXOXLDXWRULWăĠLLSXEOLFHORFDOH
 $XWRUL]DĠLD SUHYă]XWă OD DOLQ  VH DFRUGă FX R YDODELOLWDWH HJDOă FX GXUDWD GHVIăúXUăULL
HYHQLPHQWXOXLvQFDX]ăODFDUHVHDGDXJăWLPSXOQHFHVDUGHSODVăULLvQVLWXDĠLDvQFDUHHYHQLPHQWXODUHORF
vQDOWăORFDOLWDWHGHFkWFHDvQFDUHvúLDUHGRPLFLOLXOUHúHGLQĠDVDXGXSăFD]ORFXOGHUH]LGHQĠăVROLFLWDQWXO
 ÌQ FD]XO vQFDUH GXSă HIHFWXDUHDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
FRQVWDWă Fă QX VH MXVWLILFă DXWRUL]DUHD SUHYă]XWă OD DOLQ  UHVSLQJH FHUHUHD úL FRPXQLFă VROLFLWDQWXOXL
PRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DDFHVWHLGHFL]LL

$UW $XWRUL]DĠLDHOLEHUDWăvQFRQGLĠLLOHDUWúLFRQIHUăWLWXODUXOXLGUHSWXOGHDWUDQVSRUWD
DUPHOH úL GH D SURFXUD FDQWLWDWHD GH PXQLĠLH vQVFULVH vQ DFHDVWD FX UHVSHFWDUHD vQWRFPDL D WUDVHXOXL GH
GHSODVDUHúLDGHVWLQDĠLHL
 ÌQ VLWXDĠLD FRPHUFLDOL]ăULL PXQLĠLHL vQ ED]D DXWRUL]DĠLHL GH WUDQVSRUW vQ FRQGLĠLLOH DOLQ 
DUPXULHUXO DUH REOLJDĠLD GH D FHUWLILFD YkQ]DUHD PXQLĠLHL SULQ vQVFULHUHD SH YHUVRXO DXWRUL]DĠLHL D GDWHL
HIHFWăULLRSHUDĠLXQLLDFDQWLWăĠLLGHPXQLĠLHúLDSR]LĠLHLvQUHJLVWUXOGHFRPHUFLDOL]DUH
 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDOLQ FROHFĠLRQDULLSRWILDXWRUL]DĠLVăWUDQVSRUWHúLVăIRORVHDVFăúL
PXQLĠLD IăUă SURLHFWLO GHĠLQXWă vQ FRQGLĠLLOH OHJLL vPSUHXQă FX DUPHOH vQ VLWXDĠLD vQ FDUH GLQ FXSULQVXO
GRFXPHQWHORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ UH]XOWăFăDFHDVWDYDILIRORVLWăFXRFD]LDHYHQLPHQWXOXL

$UW  7LWXODUXO GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL IRORVLUH HVWH REOLJDW Vă WUDQVSRUWH
DUPHOH GHĠLQXWH GH OD ORFXO GH SăVWUDUH SkQă OD ORFXO GH GHVIăúXUDUH D DFWLYLWăĠLORU SHQWUX FDUH DX IRVW
DXWRUL]DWHLQWURGXVHvQKXVHQHvQFăUFDWHFXPXQLĠLHúLDVLJXUDWHFXGLVSR]LWLYHGHEORFDUHDWUăJDFLXOXLvQ
FD]XODUPHORUSXUWDWHvQWUHJL

9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 13

SECIUNEA a 4-a - Regimul armelor letale aflate în proprietatea unor persoane fizice care nu sunt
titulare ale dreptului de deinere sau de port i folosire

$UW  3HUVRDQHOH IL]LFH FDUH QX VXQW WLWXODUH DOH GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL
IRORVLUH D DUPHORU OHWDOH RUL FăURUD DFHVW GUHSW OHD vQFHWDW WHPSRUDU VDX GHILQLWLY SRW GHĠLQH DUPH vQ
SURSULHWDWHQXPDLvQXUPăWRDUHOHVLWXDĠLL
D DXGHYHQLWSURSULHWDULvQXUPDvQFKHLHULLXQHLSURFHGXULVXFFHVRUDOHVDXDXQHLGRQDĠLL
E DX GHYHQLW SURSULHWDUL vQ XUPD SULPLULL vQ GDU VDX FD UHFRPSHQVă GH OD LQVWLWXĠLLOH vQ FDUH VXQW
vQFDGUDWH
F HUDXSURSULHWDULODGDWDVXVSHQGăULLRULDQXOăULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORU
vQFRQGLĠLLOHOHJLL

$UW $UPHOHDIODWHvQSURSULHWDWHDSHUVRDQHORUSUHYă]XWHODDUWSRWILvQVWUăLQDWHGHDFHVWHD
vQ FRQGLĠLLOH OHJLL VDX GXSă FD] SRW IL SăVWUDWH QXPDL OD DUPXULHUL DXWRUL]DĠL FX H[FHSĠLD FD]XOXL vQ FDUH
VXQWOXDWHvQFXVWRGLHGHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWH
 3HUVRDQHOHSUHYă]XWHODDUWSRWILDXWRUL]DWHODFHUHUHVăGHĠLQăVDXVăSRDUWHúLVăIRORVHDVFă
DUPHOH DIODWH vQ SURSULHWDWH FRQIRUP UHJOHPHQWăULORU FXSULQVH vQ 6HFĠLXQHD D SUH]HQWXOXL FDSLWRO RUL
GXSăFD]OHSRWWUDQVIRUPDvQDUPHQHOHWDOHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHOD6HFĠLXQHDDDD&DSLWROXOXL,9

SECIUNEA a 5-a - Procedura acordrii certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretic i
practic în domeniul armelor i muniiilor

$UW 3HUVRDQHOHFDUHDXREOLJDĠLDVăXUPH]HFXUVXOGHLQVWUXLUHWHRUHWLFăúLSUDFWLFăSUHYă]XWOD
DUW DOLQ  OLW J GLQ /HJH WUHEXLH Vă SURPRYH]H H[DPHQXO GH DEVROYLUH D FXUVXOXL vQ FRQGLĠLLOH
SUHYă]XWHvQSUH]HQWDVHFĠLXQH
  3RW XUPD FXUVXO SUHYă]XW OD DOLQ  QXPDL SHUVRDQHOH FDUH DX vPSOLQLW YkUVWD GH DQL úL
vQGHSOLQHVF FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  OLW F úL G GLQ /HJH úL VXQW DSWH GLQ SXQFW GH YHGHUH
PHGLFDOúLSVLKRORJLF
 ÌQYHGHUHDYHULILFăULLvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDOLQ VROLFLWDQWXOWUHEXLHVăSUH]LQWH
FX RFD]LD GHSXQHULL FHUHULL GH DGPLWHUH OD FXUV GRFXPHQWHOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  OLW E G 
GRFXPHQWHOHRULJLQDOHVHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORUFXDFHVWHD
 'XUDWDSUHJăWLULLWHRUHWLFHúLSUDFWLFHvQFDGUXOFXUVXOXLSUHYă]XWODDOLQ HVWHGHGHRUH
 3HQWUXDVHSXWHDSUH]HQWDODH[DPHQXOGHDEVROYLUHDFXUVXOXLSHUVRDQDDFFHSWDWăVăXUPH]HFXUVXO
SUHYă]XWODDOLQ DUHREOLJDĠLDGHDSDUFXUJHvQSURSRUĠLHGHFHOSXĠLQSURJUDPXOGHSUHJăWLUHúLGHD
GHVIăúXUDDFWLYLWăĠLOHFRUHVSXQ]ăWRDUHQXPDLvQFRQGLĠLLOHVWDELOLWHSULQSURJUDPă

$UW   /D ILQDOL]DUHD FXUVXOXL GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă FXUVDQĠLL VXVĠLQ XQ H[DPHQ GH
DEVROYLUH vQ IDĠD XQHL FRPLVLL IRUPDWH GLQ GRL SROLĠLúWL GLQ FDGUXO LQVSHFWRUDWXOXL GH SROLĠLH MXGHĠHDQ VDX
'LUHFĠLHL *HQHUDOH GH 3ROLĠLH D 0XQLFLSLXOXL %XFXUHúWL vQ D FăURU UD]ă vúL DUH VHGLXO VDX SXQFWXO GH OXFUX
RUJDQL]DWRUXOúLXQUHSUH]HQWDQWDOSHUVRDQHLMXULGLFHFDUHDRUJDQL]DWFXUVXO
 2UJDQL]DWRUXOFXUVXOXLDUHREOLJDĠLDGHDDVLJXUDFRQGLĠLLOHWHKQLFHúLPDWHULDOHSHQWUXGHVIăúXUDUHD
H[DPHQXOXLSUHYă]XWODDOLQ úLGHDLQIRUPDFXUVDQWXODVXSUDGDWHLRUHLúLORFXOXLVXVĠLQHULLH[DPHQXOXL
FXFHOSXĠLQ]LOHvQDLQWH
 ([DPHQXOSUHYă]XWODDOLQ FRQVWăvQVXVĠLQHUHDDGRXăSUREHGXSăFXPXUPHD]ă
10
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

D SUREDWHRUHWLFăvQFDGUXOFăUHLDVHYHULILFăvQVXúLUHDFXQRúWLQĠHORUvQXUPăWRDUHOHGRPHQLLOHJLVODĠLD
SULYLQG UHJLPXO DUPHORU úL DO PXQLĠLLORU SUHYHGHULOH OHJDOH UHIHULWRDUH OD OHJLWLPD DSăUDUH úL VWDUHD GH
QHFHVLWDWH DFRUGDUHD SULPXOXL DMXWRU DVSHFWH JHQHUDOH SULYLQG EDOLVWLFD UHVSHFWLY SăUĠLOH FRPSRQHQWH úL
PRGXOGHIXQFĠLRQDUHúLIRORVLUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORU
E SURED SUDFWLFă vQ FDGUXO FăUHLD VH YHULILFă GHSULQGHULOH GH ED]ă SULYLQG IRORVLUHD DUPDPHQWXOXL
UHVSHFWLYSUHJăWLUHDDUPHLSHQWUXWUDJHUHUHVSHFWDUHDSR]LĠLLORUGHWUDJHUHUHDFĠLDSHUVRQDOăODGHFODQúDUHD
IRFXOXLSUHFL]LDWUDJHULLúLPRGXOGHDVLJXUDUHDDUPHL

$UW 'XSăSURPRYDUHDH[DPHQXOXLGHDEVROYLUHRUJDQL]DWRUXOFXUVXOXLHOLEHUHD]ăFHUWLILFDWXO
GH DEVROYLUH D FXUVXOXL GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL PXQLĠLLORU DO FăUXL PRGHO
HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU SURFHGXUD SULYLQG vQWRFPLUHD úL HOLEHUDUHD FHUWLILFDWXOXL GH DEVROYLUH VH
HODERUHD]ăGH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH
 3HUVRDQD FDUH QX DSURPRYDW VDX FDUH QX VD SUH]HQWDW OD VXVĠLQHUHD H[DPHQXOXL GH DEVROYLUH DUH
GUHSWXO GH D SDUWLFLSD OD XQ QRX H[DPHQ vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW vQ WHUPHQ GH FHO PXOW OXQL
FRQIRUPSODQLILFăULLVWDELOLWHGHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWIăUăDPDLILQHFHVDUăUHSHWDUHDFXUVXOXLGH
LQVWUXLUHWHRUHWLFăúLSUDFWLFăvQGRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORU
 3HUVRDQD FDUH QX D SURPRYDW VDX FDUH QX VD SUH]HQWDW OD VXVĠLQHUHD H[DPHQXOXL GH DEVROYLUH vQ
WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  SRDWH VXVĠLQH XQ QRX H[DPHQ QXPDL GXSă SDUFXUJHUHD XQXL QRX FXUV GH
LQVWUXLUHWHRUHWLFăúLSUDFWLFăvQGRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORU

$UW &HUWLILFDWXOGHDEVROYLUHSUHYă]XWODDUWDOLQ vúLSLHUGHYDODELOLWDWHDGDFăVHFRQVWDWă
FăSHUVRDQHLLDIRVWDQXODWGUHSWXOGHGHĠLQHUHVDXSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUFXH[FHSĠLDVLWXDĠLLORUvQFDUH
PăVXUDDQXOăULLVDGLVSXVFDXUPDUHDSLHUGHULLFDOLWăĠLLSUHYă]XWHODDUWDOLQ  GLQ/HJH
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ SHUVRDQDFDUHXUPHD]ăVăVROLFLWH DXWRUL]DUHD SURFXUăULL GH DUPH
OHWDOH YD SDUFXUJH XQ QRX FXUV GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL PXQLĠLLORU vQ
FRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWúLYDVXVĠLQHXQQRXH[DPHQGHDEVROYLUH

SECIUNEA a 6-a - Modul de acordare a atestatului de instructor în poligonul de tragere

$UW  3HUVRQDOXO FDUH GHVIăúRDUă DFWLYLWăĠL GH LQVWUXLUH vQGUXPDUH úL VXSUDYHJKHUH D WUDJHULORU
HIHFWXDWHvQSROLJRDQHOHDXWRUL]DWHWUHEXLHVăGHĠLQăDWHVWDWXOGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHDOFăUXL
PRGHO HVWHSUHYă]XW vQ DQH[D QU FDUH VH HOLEHUHD]ă OD FHUHUH GH FăWUH VWUXFWXULOH GH VSHFLDOLWDWH GH OD
QLYHOFHQWUDOúLWHULWRULDODOH3ROLĠLHL5RPkQH
 
 $UW   3RW GREkQGL DWHVWDWXO GH LQVWUXFWRU vQ SROLJRQXO GH WUDJHUH FHWăĠHQLL URPkQL UH]LGHQĠLL
VWDWHORU PHPEUH VDX VWUăLQLL FX GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH UH]LGHQĠă vQ 5RPkQLD GDFă
vQGHSOLQHVFFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWF úLG GLQ/HJHSUHFXPúLFXPXODWLYXUPăWRDUHOH
FRQGLĠLL
D DXvPSOLQLWYkUVWDGHGHDQL
E QX SUH]LQWă SHULFRO SHQWUX RUGLQHD SXEOLFă VLJXUDQĠD QDĠLRQDOă YLDĠD úL LQWHJULWDWHD FRUSRUDOă D
SHUVRDQHORUFRQIRUPGDWHORUúLLQIRUPDĠLLORUGHĠLQXWHGHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
F VXQWDSĠLGLQSXQFWGHYHGHUHPHGLFDOúLSVLKRORJLF
G QX DX SLHUGXW VDX QX OHDX IRVW VXVWUDVH vQ XOWLPLL DQL DUPH OHWDOH VDX DUPH QHOHWDOH VXSXVH
DXWRUL]ăULLGLQPRWLYHLPSXWDELOHORUGHĠLQXWHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHGHOHJH
H VXQW DEVROYHQĠL GH VWXGLL OLFHDOH úL DX REĠLQXW FHUWLILFDWXO GH FDOLILFDUH FX UHFXQRDúWHUHD QDĠLRQDOă
vQVRĠLW GH VXSOLPHQWXO GHVFULSWLY vQ XUPD DEVROYLULL FXUVXOXL GH FDOLILFDUH SURIHVLRQDOă D LQVWUXFWRULORU vQ
SROLJRDQHOH GH WUDJHUH RUJDQL]DW GH XQ IXUQL]RU GH IRUPDUH SURIHVLRQDOă DXWRUL]DW SRWULYLW 2UGRQDQĠHL
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 15

*XYHUQXOXL QU SULYLQG IRUPDUHD SURIHVLRQDOă D DGXOĠLORU UHSXEOLFDWă FX PRGLILFăULOH úL
FRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
 3HUVRDQDFDUHvQGHSOLQHúWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ WUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHvQ
D FăUXL UD]ă GH FRPSHWHQĠă WHULWRULDOă VH DIOă GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH UH]LGHQĠă vQ
5RPkQLDRFHUHUHVFULVăvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
D DFWXOGHLGHQWLWDWHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E FHUWLILFDWXOGHFDOLILFDUHúLVXSOLPHQWXOGHVFULSWLYREĠLQXWHvQXUPDDEVROYLULLFXUVXOXLGHLQVWUXFWRUvQ
SROLJRQXOGHWUDJHUHSUHYă]XWHODDOLQ OLWJ vQRULJLQDOúLvQFRSLH
F DFWXOGHVWXGLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
G FHUWLILFDWXOPHGLFDOSUHYă]XWODDUWDOLQ OLWF vQRULJLQDOúLvQFRSLH
H DYL]SVLKRORJLFvQRULJLQDOúLvQFRSLHGLQFDUHVăUH]XOWHFăVROLFLWDQWXOHVWHDSWVăGHĠLQăVăSRDUWH
úLVăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLHOLEHUDWFXFHOPXOWOXQLvQDLQWHD
GHSXQHULLFHUHULLGHXQSVLKRORJDXWRUL]DWSHQWUXHIHFWXDUHDXQRUDVWIHOGHWHVWHDWHVWDWvQFRQGLĠLLOHOHJLL
I GRYDGD DFKLWăULL WD[HL SUHYă]XWH GH OHJH SHQWUX REĠLQHUHD DWHVWDWXOXL GH LQVWUXFWRU vQ SROLJRQXO GH
WUDJHUH
 'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D  F VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD
 2UJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWYHULILFăGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSHQWUXREĠLQHUHDDWHVWDWXOXLGH
LQVWUXFWRU vQ SROLJRQXO GH WUDJHUH SH ED]D GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DOLQ  SUHFXP úL D YHULILFăULORU
HIHFWXDWH vQ HYLGHQĠHOH SURSULL úL GDFă FRQVWDWă Fă DFHVWHD VXQW vQGHSOLQLWH HOLEHUHD]ă VROLFLWDQWXOXL
DWHVWDWXOLDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVvQWHUPHQGHGH]LOHGHODGDWDGHSXQHULLFHUHULLPRWLYHOH
SHQWUXFDUHQXHOLEHUHD]ăDFHVWGRFXPHQW
 ÌQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D  I GH FăWUH FHWăĠHQLL VWDWHORU PHPEUH DOH
8QLXQLL(XURSHQHDL6SDĠLXOXL(FRQRPLF(XURSHDQVDXDL&RQIHGHUDĠLHL(OYHĠLHQHVHIDFHSULQSUH]HQWDUHD
GRFXPHQWHORU HFKLYDOHQWH HOLEHUDWH GH R DXWRULWDWH FRPSHWHQWă GLQ VWDWXO PHPEUX GH RULJLQH VDX GH
SURYHQLHQĠă
 &RQGLĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWH SRDWHILDWHVWDWăGHFăWUHFHWăĠHQLLVWDWHORUPHPEUHDOH8QLXQLL
(XURSHQH DL 6SDĠLXOXL (FRQRPLF (XURSHDQ VDX DL &RQIHGHUDĠLHL (OYHĠLHQH SULQ GRFXPHQWH HOLEHUDWH vQ
FRQGLĠLLOHOHJLLSHQWUXFHWăĠHQLLURPkQL
 $XWRULWDWHD FRPSHWHQWă OD QLYHO QDĠLRQDO vQ PDWHULD UHFXQRDúWHULL FDOLILFăULORU SURIHVLRQDOH úL D
FRRSHUăULLDGPLQLVWUDWLYHSHQWUXSURIHVLDGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHHVWH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO
3ROLĠLHL5RPkQH
 3UHYHGHULOHDOLQ úL VHDSOLFăFRUHVSXQ]ăWRUvQFD]XOFHWăĠHQLORUVWDWHORUPHPEUHDOH8QLXQLL
(XURSHQHDL6SDĠLXOXL(FRQRPLF(XURSHDQVDXDL&RQIHGHUDĠLHL(OYHĠLHQH
 &HWăĠHQLL VWDWHORU PHPEUH DOH 8QLXQLL (XURSHQH DL 6SDĠLXOXL (FRQRPLF (XURSHDQ VDX DL
&RQIHGHUDĠLHL (OYHĠLHQH FDUH EHQHILFLD]ă GH UHFXQRDúWHUHD FDOLILFăULORU SURIHVLRQDOH WUHEXLH Vă DLEă
FXQRúWLQĠHOHGHOLPEDURPkQăQHFHVDUHH[HUFLWăULLSURIHVLHLGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHvQ5RPkQLD
vQ FRQIRUPLWDWH FX GLVSR]LĠLLOH OHJLL SULYLQG UHFXQRDúWHUHD GLSORPHORU úL FDOLILFăULORU SURIHVLRQDOH SHQWUX
SURIHVLLOHUHJOHPHQWDWHGLQ5RPkQLD

$UW &XUVXOGHFDOLILFDUHSURIHVLRQDOăDLQVWUXFWRULORUvQSROLJRDQHOHGHWUDJHUHVHRUJDQL]HD]ă
GHFăWUHSHUVRDQHMXULGLFHDXWRUL]DWHFRQIRUP6HFĠLXQLLDDD&DSLWROXOXL,,,
 3RWXUPDFXUVXOSUHYă]XWODDOLQ SHUVRDQHOHFDUHDXvPSOLQLWYkUVWDGHDQLVXQWDEVROYHQWHGH
VWXGLLOLFHDOHvQGHSOLQHVFFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLW F úL G GLQ/HJHúLVXQWDSWHGLQSXQFW
GHYHGHUHPHGLFDOúLSVLKRORJLF
 ÌQYHGHUHDYHULILFăULLvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDOLQ VROLFLWDQWXOWUHEXLHVăSUH]LQWH
FX RFD]LD GHSXQHULL FHUHULL GHDGPLWHUH OD FXUVGRFXPHQWXO GH VWXGLLvQ FRSLH úL RULJLQDOúL GRFXPHQWHOH
12
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

SUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD F H vQVRĠLWHGHFHUWLILFDWXOGHFD]LHUMXGLFLDUGRFXPHQWHOHRULJLQDOHFX


H[FHSĠLDFHULILFDWXOXLGHFD]LHUMXGLFLDUVHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORUFXDFHVWHD
 'XUDWDSUHJăWLULLWHRUHWLFHúLSUDFWLFHvQFDGUXOFXUVXOXLSUHYă]XWODDOLQ HVWHGHGHRUH

$UW   3HUVRDQHOH FDUH DX IUHFYHQWDW vQ SURSRUĠLH GH FHO SXĠLQ FXUVXO GH FDOLILFDUH
SURIHVLRQDOăDLQVWUXFWRULORUvQSROLJRDQHOHGHWUDJHUHYRUVXVĠLQHH[DPHQXOGHDEVROYLUHvQIDĠDXQHLFRPLVLL
GLQFDUHIDFHSDUWHúLXQUHSUH]HQWDQWDO'LUHFĠLHL*HQHUDOHGH3ROLĠLHD0XQLFLSLXOXL%XFXUHúWLVDXGXSă
FD] DO LQVSHFWRUDWXOXL GH SROLĠLHMXGHĠHDQvQ UD]D FăUXLD IXUQL]RUXOGHIRUPDUHSURIHVLRQDOăvúLDUHVHGLXO
FRQVWLWXLWH SRWULYLW GLVSR]LĠLLORU DUW DOLQ  GLQ 2UGRQDQĠD *XYHUQXOXL QU UHSXEOLFDWă FX
PRGLILFăULOHúLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
 2UJDQL]DWRUXOFXUVXOXLDUHREOLJDĠLDGHDDVLJXUDFRQGLĠLLOHWHKQLFHúLPDWHULDOHSHQWUXGHVIăúXUDUHD
H[DPHQXOXLSUHYă]XWODDOLQ úLGHDLQIRUPDFXUVDQWXODVXSUDGDWHLRUHLúLORFXOXLVXVĠLQHULLH[DPHQXOXL
FXFHOSXĠLQ]LOHvQDLQWH
 ([DPHQXOSUHYă]XWODDOLQ VHFRQVWLWXLHGLQVXVĠLQHUHDDGRXăSUREHGXSăFXPXUPHD]ă
D SUREDWHRUHWLFăFDUHFRQVWăvQWUXQVHWGHvQWUHEăULSULQFDUHVHYHULILFăvQVXúLUHDFXQRúWLQĠHORUGLQ
WRDWHGRPHQLLOHDERUGDWHvQFDGUXOFXUVXOXL
E SURED SUDFWLFă FDUH FRQVWă vQWUR úHGLQĠă GH WUDJHUH vQ SROLJRQ SULQ FDUH VH YHULILFă GHSULQGHULOH
SULYLQG IRORVLUHD DUPDPHQWXOXL úL D PXQLĠLHL D HFKLSDPHQWHORU GH SURWHFĠLH LQGLYLGXDOă SUHJăWLUHD DUPHL
SHQWUX WUDJHUH UHVSHFWDUHD SR]LĠLLORU SHQWUX WUDJHUH SUHFL]LD WUDJHULL UHDFĠLD SHUVRQDOă OD GHFODQúDUHD
IRFXOXLPRGXOGHDVLJXUDUHDDUPHLSUHFXPúLGHSULQGHULOHSHUVRQDOHúLPRGXOGHDFĠLXQHvQVLWXDĠLLFDUH
QHFHVLWăDFRUGDUHDSULPXOXLDMXWRUúLvQFD]GHLQFHQGLX

$UW 3HUVRDQHLFDUHDSURPRYDWH[DPHQXOGHDEVROYLUHSUHYă]XWODDUWúLvQGHSOLQHúWHWRDWH
FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  L VH HOLEHUHD]ă GH FăWUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW DWHVWDWXO GH
LQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
 3HUVRDQDFDUHQXVDSUH]HQWDWODVXVĠLQHUHDH[DPHQXOXLGHDEVROYLUHDUHGUHSWXOGHDSDUWLFLSDODXQ
QRXH[DPHQvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWvQWHUPHQGHFHOPXOWOXQLIăUăDPDLILQHFHVDUăUHSHWDUHD
FXUVXOXLGHSUHJăWLUH
 3HUVRDQD FDUH QX D SURPRYDW VDX FDUH QX VD SUH]HQWDW OD VXVĠLQHUHD H[DPHQXOXL GH DEVROYLUH vQ
WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  SRDWH VXVĠLQH XQ QRX H[DPHQ QXPDL GXSă SDUFXUJHUHD XQXL QRX FXUV GH
SUHJăWLUHvQFRQGLĠLLOHVWDELOLWHODDUW
 &HWăĠHQLL VWDWHORU PHPEUH DOH 8QLXQLL (XURSHQH DL 6SDĠLXOXL (FRQRPLF (XURSHDQ VDX DL
&RQIHGHUDĠLHL(OYHĠLHQHFDUHGRUHVFVăH[HUFLWHvQ5RPkQLDvQPRGLQGHSHQGHQWVDXFDVDODULDWSURIHVLDGH
LQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHSRWIDFHGRYDGDDEVROYLULLVWXGLLORUúLDGHĠLQHULLFDOLILFăULLSURIHVLRQDOH
SULQ XQXO GLQ GRFXPHQWHOH SUHYă]XWH GH /HJHD QU SULYLQG UHFXQRDúWHUHD GLSORPHORU úL
FDOLILFăULORU SURIHVLRQDOH SHQWUX SURIHVLLOH UHJOHPHQWDWH GLQ 5RPkQLD FX PRGLILFăULOH úL FRPSOHWăULOH
XOWHULRDUH

$UW± $WHVWDWXOGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHFRQIHUăGHĠLQăWRUXOXLGUHSWXOúLvLLQVWLWXLH
REOLJDĠLDGHDIRORVLDUPHOHGLQGRWDUHvQFRQGLĠLLOHOLPLWHOHúLVFRSXOFRQIHULWHGHOHJH
 ÌQ SROLJRDQHOH DXWRUL]DWH FRQIRUP OHJLL LQVWUXFWRUXO SRDWH vQFUHGLQĠD DUPD GH WLU SH FDUH HVWH
DXWRUL]DWVăRGHĠLQăUHVSHFWLYDUPDGHWLUSHQWUXFDUHGHĠLQHGUHSWXOGHSRUWúLIRORVLUHDOWRUSHUVRDQHFDUH
SDUWLFLSă OD DFWLYLWăĠLOH GH LQVWUXLUH vQ FRQGLĠLLOH VWDELOLWH SULQ UHJXODPHQWXO GH RUGLQH LQWHULRDUă DO
SROLJRDQHORU

$UW 7HUPHQXOGHYDODELOLWDWHDDWHVWDWXOXLGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHHVWHGHDQLúL
VHSRDWHSUHOXQJLODFHUHUHDGHĠLQăWRUXOXLODILHFDUHDQLGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUW
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 17

DOLQ OLWE I DWHVWDWHSULQGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD G úLH SUHFXPúLSH


ED]D YHULILFăULORU vQ HYLGHQĠHOH SURSULL DOH RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW 3UHOXQJLUHD WHUPHQXOXL GH
YDODELOLWDWHVHPHQĠLRQHD]ăvQDWHVWDWGHFăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
 $WHVWDWXOGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHVHDQXOHD]ăGDFăVHFRQVWDWăILHFXRFD]LDVROLFLWăULL
SUHOXQJLULL WHUPHQXOXL GH YDODELOLWDWH D DFHVWXLD ILH vQ XUPD XQRU YHULILFăUL GH VSHFLDOLWDWH HIHFWXDWH GH
RUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHFăQXVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ 
 ÌQVLWXDĠLDvQFDUHWLWXODUXOQXVHSUH]LQWăSkQăODvPSOLQLUHDWHUPHQXOXLGHYDODELOLWDWHSUHYă]XWOD
DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW GLVSXQH PăVXUD VXVSHQGăULL GUHSWXOXL GH H[HUFLWDUH D FDOLWăĠLL GH
LQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHSkQăODGDWDUHvQQRLULLDFHVWXLDSUHFXPúLUHWUDJHUHDSHUPLVXOXLVDXGXSă
FD]DSHUPLVHORUGHDUPă
  0ăVXULOH SUHYă]XWH OD DOLQ  VH FRPXQLFă SHUVRDQHL vQ FDX]ă SULQ GLVSR]LĠLD GH VXVSHQGDUH D
GUHSWXOXLGHH[HUFLWDUHDFDOLWăĠLLGHLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUHúLGHUHWUDJHUHDSHUPLVXOXLGHDUPă
VDXGXSăFD]DSHUPLVHORUGHDUPă
SECIUNEA a 7-a - Modul de acordare a atestatului de colecionar

$UW 3HUVRDQHOHIL]LFHFDUHGRUHVFVăGHĠLQăDUPHGHFROHFĠLHSRWVROLFLWDRUJDQHORUGHSROLĠLH
FRPSHWHQWH DFRUGDUHD DWHVWDWXOXL GH FROHFĠLRQDU DO FăUXL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU GDFă
vQGHSOLQHVFFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD úLF L GLQ/HJHSUHFXPúLXQDGLQWUHXUPăWRDUHOH
FRQGLĠLL
D VXQW WLWXODUH DOH GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GH SRUW úL IRORVLUH D PLQLP DUPH OHWDOH VDX QHOHWDOH
VXSXVHDXWRUL]ăULL
E GHĠLQ FDOLWDWHD GH PHPEUL DL XQHL DVRFLDĠLL GH FROHFĠLRQDUL OHJDO FRQVWLWXLWă vQ 5RPkQLD úL DX R
YHFKLPHvQFDGUXODFHVWHLDVRFLDĠLLGHFHOSXĠLQOXQL
F GHĠLQ FDOLWDWHD GH PRúWHQLWRU VDX GRQDWDU DO XQHL DUPH OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL RUL
QRWLILFăULL
 ÌQYHGHUHDREĠLQHULLDWHVWDWXOXLGHFROHFĠLRQDUVROLFLWDQWXOWUHEXLHVăGHSXQăOD'LUHFĠLD*HQHUDOăGH
3ROLĠLH D 0XQLFLSLXOXL %XFXUHúWL VDX OD LQVSHFWRUDWXO MXGHĠHDQ GH SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă WHULWRULDOă vúL DUH
GRPLFLOLXO RUL UHúHGLQĠD R FHUHUH DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU vQVRĠLWă GH XUPăWRDUHOH
GRFXPHQWH
D GRFXPHQWHOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  OLW E  H VDX GXSă FD] SHUPLVXO GH DUPă YDODELO vQ
VLWXDĠLDvQFDUHVROLFLWDQWXOHVWHWLWXODUDOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDXQHLDUPHOHWDOH
E XQXOGLQWUHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWHFDUHVăDWHVWHXQDGLQWUHFDOLWăĠLOHSUHYă]XWHODDOLQ 
 L SHUPLVXOGHDUPăYDODELOSHQWUXVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWD 
 LL DGHYHULQĠă vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH HOLEHUDWă GH DVRFLDĠLD GH FROHFĠLRQDUL DO FăUHL PHPEUX HVWH
VROLFLWDQWXOSHQWUXVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWE 
 LLL FHUWLILFDW GH PRúWHQLWRU VDX GXSă FD] FRQWUDFWXO GH GRQDĠLH vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH SHQWUX
VLWXDĠLLOHSUHYă]XWăODDOLQ OLWF 
F GRYDGDDFKLWăULLWD[HLSUHYă]XWHGHOHJLVODĠLDvQYLJRDUHSHQWUXREĠLQHUHDDWHVWDWXOXLGHFROHFĠLRQDU
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD F FDUHVHGHSXQúLvQFRSLHVHUHVWLWXLHSHORF
GXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORUFXDFHVWHD

$UW   &HUHDUHD IRUPXODWă vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  VH VROXĠLRQHD]ă GH FăWUH
RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW vQ WHUPHQ GH PD[LPXP GH ]LOH WHUPHQ FDUH VH FDOFXOHD]ă GH OD GDWD
GHSXQHULLGRVDUXOXLFRPSOHW

14
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 ÌQ WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH VXQW REOLJDWH Vă YHULILFH
vQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ SHED]DGRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWODGRVDUúLD
GDWHORUúLLQIRUPDĠLLORUFXSULQVHvQHYLGHQĠHOHSURSULL
 ÌQFD]XOvQFDUHvQFDGUXOYHULILFăULORUGHVSHFLDOLWDWHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHFRQVWDWăFă
VXQW QHFHVDUH FRQIRUP SUHYHGHULORU OHJDOH GRFXPHQWH VDX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH vQ YHGHUHD YHULILFăULL
vQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHGH/HJHOHSRWVROLFLWDSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWkQGPRWLYHOHFDUHDX
LPSXVDFHVWGHPHUV
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ WHUPHQXOGHVROXĠLRQDUHDFHUHULLVHVXVSHQGăGHODGDWDODFDUHLVD
VROLFLWDW SHUVRDQHL vQ FDX]ă SUH]HQWDUHD XQRU GRFXPHQWH RUL LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SkQă OD GDWD OD FDUH
DFHDVWDGăFXUVVROLFLWăULL
 'DFă VXQW vQGHSOLQLWH FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH /HJH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă
VROLFLWDQWXOXLDWHVWDWXOGHFROHFĠLRQDULDUvQFD]FRQWUDUvLFRPXQLFăvQVFULVPRWLYXOUHVSLQJHULLVROLFLWăULL

$UW$WHVWDWXOGHFROHFĠLRQDUFRQIHUăWLWXODUXOXLGXSăFD]GUHSWXOGHGHĠLQHUHvQFROHFĠLHDDUPHORU
LQWUDWHvQSURSULHWDWHDDFHVWXLDSULQPRúWHQLUHVDXGRQDĠLHDQWHULRUREĠLQHULLDFHVWXLGUHSWSUHFXPúLGUHSWXO
GHSURFXUDUHúLGHĠLQHUHDDUPHORUFXGHVWLQDĠLDFROHFĠLHFRQIRUPDQH[HLOD/HJH

$UW 7HUPHQXOGHYDODELOLWDWHDDWHVWDWXOXLGHFROHFĠLRQDUHVWHGHDQLúLVHYL]HD]ăGXSăFD]
RGDWăFXSUHOXQJLUHDYDODELOLWăĠLLSHUPLVXOXLGHDUPăvQFDUHVXQWvQVFULVHDUPHOHGHĠLQXWHvQFROHFĠLH
 $WHVWDWXOGHFROHFĠLRQDUVHDQXOHD]ăGDFăVHFRQVWDWăILHFXRFD]LDVROLFLWăULLSUHOXQJLULLWHUPHQXOXL
GH YDODELOLWDWH D DFHVWXLD ILH vQ XUPD XQRU YHULILFăUL GH VSHFLDOLWDWH HIHFWXDWH GH RUJDQHOH GH SROLĠLH
FRPSHWHQWHFăQXVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ 

SECIUNEA a 8-a - Procedura de prelungire a valabilitii permisului de arm

$UW 7LWXODULLSHUPLVHORUGHDUPăWLS$úLWLS%DXREOLJDĠLDFDSkQăODH[SLUDUHDYDODELOLWăĠLL
DFHVWRUGRFXPHQWHVăGHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGLQFDGUXOLQVSHFWRUDWHORUGHSROLĠLHMXGHĠHQH
VDX'LUHFĠLHL*HQHUDOHGH3ROLĠLHD0XQLFLSLXOXL%XFXUHúWLvQDFăURUUD]ăWHULWRULDOăGRPLFLOLD]ăVDXvúLDX
UHúHGLQĠDRULORFXOGHUH]LGHQĠăXQGRVDUFDUHWUHEXLHVăFXSULQGăXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D FHUHUHWLSDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
E DFWXOGHLGHQWLWDWHDOVROLFLWDQWXOXLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F SHUPLVHOHGHDUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLHSUHFXPúLVăSUH]LQWHDUPHOHvQVFULVHvQDFHVWHD
G FHUWLILFDWXOPHGLFDOSUHYă]XWODDUWDOLQ OLWF vQRULJLQDOúLvQFRSLH
H DYL]SVLKRORJLFvQRULJLQDOúLvQFRSLHGLQFDUHVăUH]XOWHFăVROLFLWDQWXOHVWHDSWVăGHĠLQăVăSRDUWH
úLVăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLHOLEHUDWFXFHOPXOWOXQLvQDLQWHD
GHSXQHULLFHUHULLGHXQSVLKRORJDXWRUL]DWSHQWUXHIHFWXDUHDXQRUDVWIHOGHWHVWHDWHVWDWvQFRQGLĠLLOHOHJLL
I GRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWI GXSăFD]FDUHDWHVWăFDOLWDWHDFHLDFRQIHULWGUHSWXO
GHDGHĠLQHVDXGXSăFD]GHDSXUWDúLIRORVLDUPDUHVSHFWLYă
J GRYDGDHIHFWXăULLWUDJHULLH[SHULPHQWDOHGXSăFD]
K GRYDGDHIHFWXăULLWUDJHULLDQXDOHvQSROLJRQGXSăFD]
 ,QVWUXFWRUXOvQSROLJRQXOGHWUDJHUHDUHREOLJDĠLDGHDSUH]HQWDSHOkQJăGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHOD
DOLQ RDGHYHULQĠăHOLEHUDWăGHSHUVRDQDMXULGLFăGHĠLQăWRDUHDSROLJRQXOXLGHWUDJHUHDXWRUL]DWFDUHVă
DWHVWHIDSWXOFăDGHVIăúXUDWHIHFWLYDFWLYLWăĠLGHLQVWUXLUHvQGUXPDUHúLVXSUDYHJKHUHDWUDJHULORUHIHFWXDWH
 ÌQ VLWXDĠLD vQ FDUH OD GDWD H[SLUăULL YDODELOLWăĠLL SHUPLVHORU GH DUPă WLWXODUXO VH DIOă vQ XQD GLQWUH
VLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ UHVSHFWLYODDUWGLQ/HJHDFHVWDHVWHREOLJDWFDvQWHUPHQGH
OXQLGHODGDWDvQFHWăULLPăVXULLGHVXVSHQGDUHDGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUVă
GHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDOLQ 
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 19

 3HULRDGDGHVXVSHQGDUHDGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHUHVSHFWLYGHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORU
QXVHLDvQFRQVLGHUDUHODFDOFXOXOSHULRDGHLGHYDODELOLWDWHDSHUPLVXOXLGHDUPăSHULRDGDGHVXVSHQGDUHVH
FDOFXOHD]ăGHODGDWDOXăULLODFXQRúWLQĠăúLSkQăODGDWDvQFHWăULLPăVXULLGHVXVSHQGDUH
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWE úLF vPSUHXQăFXDUPHOHvQVFULVHvQDFHVWHDVH
UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD FRSLLORU FX DFHVWHD UHVSHFWLY YHULILFDUHD FDUDFWHULVWLFLORU úL VHULLORU
vQVFULVHSHDUPăúLGRFXPHQWH

$UW  ÌQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD GDWD GHSXQHULL GRVDUXOXL FRPSOHW RUJDQHOH GH SROLĠLH
FRPSHWHQWHVXQWREOLJDWHVăYHULILFHvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWE I K úLL 
GLQ/HJHSHED]DGRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWODGRVDUSUHFXPúLDGDWHORUúLLQIRUPDĠLLORUFXSULQVH
vQHYLGHQĠHOHSURSULL
 'DFă vQ XUPD YHULILFăULORU SUHYă]XWH OD DOLQ  D IRVW FRQVWDWDWă vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU OHJDOH
DXWRULWDWHDFRPSHWHQWăSURFHGHD]ăODSUHOXQJLUHDYDODELOLWăĠLLSHUPLVXOXLGHDUPă
 ÌQFD]XOvQFDUHvQFDGUXOYHULILFăULORUGHVSHFLDOLWDWHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHFRQVWDWăFă
VXQW QHFHVDUH GRFXPHQWH VDX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH FRQIRUP SUHYHGHULORU OHJDOH vQ YHGHUHD YHULILFăULL
vQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHGH/HJHOHSRWVROLFLWDSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWkQGPRWLYHOHFDUHDX
LPSXVDFHVWGHPHUV
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ WHUPHQXOGHVROXĠLRQDUHDFHUHULLVHVXVSHQGăGHODGDWDODFDUHLVD
VROLFLWDW SHUVRDQHL vQ FDX]ă SUH]HQWDUHD XQRU GRFXPHQWH RUL LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SkQă OD GDWD OD FDUH
DFHDVWDGăFXUVVROLFLWăULL
 2UJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW UHIX]ă SUHOXQJLUHD YDODELOLWăĠLL SHUPLVXOXL GH DUPă vQ XUPăWRDUHOH
FD]XUL
D VROLFLWDQWXOVHDIOăvQXQDGLQWUHVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWUHVSHFWLYODDUWúLGLQ/HJH
E ODVROLFLWDUHDH[SUHVăDRUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWVROLFLWDQWXOQXHIHFWXHD]ăLQVSHFĠLDWHKQLFăD
DUPHORUFXH[FHSĠLDFHORUSHQWUXFDUHWLWXODUXODUHQXPDLGUHSWGHGHĠLQHUHúLFDUHQXVXQWGHVWLQDWHSHQWUXD
IL IRORVLWH vQ FRQGLĠLLOH DUW DOLQ  GLQ /HJH VDX GXSă FD] QX DX IRVW IRORVLWH vQ FRQGLĠLLOH OHJLL vQ
SROLJRDQHOHGHWUDJHUH
F OD QRWLILFDUHD RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW VROLFLWDQWXO QX D SUH]HQWDW DUPHOH OHWDOH FX ĠHDYă
JKLQWXLWă SHQWUX HIHFWXDUHD WUDJHULLH[SHULPHQWDOH vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD 6HFĠLXQHD D D D&DSLWROXOXL
,9vQYHGHUHDvQUHJLVWUăULLSURLHFWLOXOXLúLDWXEXOXLPDUWRUvQHYLGHQĠHOHRSHUDWLYHDOHSROLĠLHL
G UHIX]XO VROLFLWDQWXOXL GH D SUH]HQWD GRFXPHQWHOH VDX GH D FRPXQLFD LQIRUPDĠLLOH VXSOLPHQWDUH
VROLFLWDWHGHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWH
H VROLFLWDQWXOQXIDFHGRYDGDHIHFWXăULLWUDJHULORUvQSROLJRQ
 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHOLWH DDOLQ vQFD]XODUPHORUGHFROHFLHYHFKLVDXFDUHQXSRW
ILIRORVLWHDYkQGvQYHGHUHFDUDFWHULVWLFLOHVDXVWDUHDGHGHJUDGDUHWLWXODUXOSHUPLVXOXLGHDUPăSUH]LQWăXQ
GRFXPHQWHOLEHUDWGHDUPXULHULLDXWRUL]DLVăHIHFWXH]HRSHUDLXQLGHGH]DFWLYDUHUHSDUDUHVDXHIHFWXDUHD
LQVSHFHLWHKQLFHGLQFDUHVăUH]XOWHLPSRVLELOLWDWHDHIHFWXăULLWUDJHULL
 *HVWLRQDULLIRQGXULORUGHYkQăWRDUHúLUHSUH]HQWDQĠLLSROLJRDQHOHDXWRUL]DWHGHWUDJHUHDXREOLJDĠLD
GH D HOLEHUD GRFXPHQWH FDUH Vă DWHVWH SDUWLFLSDUHD OD DFĠLXQLOH GH YkQăWRDUH VDX GXSă FD] HIHFWXDUHD
WUDJHULL
  &X OXQL vQDLQWH GH H[SLUDUHD YDODELOLWăĠLL SHUPLVXOXL GH DUPă GDU QX PDL WkU]LX GH GH ]LOH
vQDLQWH GH vPSOLQLUHD WHUPHQXOXL RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW QRWLILFă GHĠLQăWRULL DUPHORU vQVFULVH vQ
SHUPLVHOHGHWLS$úLWLS%FXSULYLUHODGDWDGHH[SLUDUHDGRFXPHQWXOXL
 1RWLILFDUHDWLWXODULORUSHUPLVHORUGHDUPăVHSRDWHHIHFWXDSULQXQDGLQWUHXUPăWRDUHOHPRGDOLWăĠL
 D VFULVRDUHFXFRQILUPDUHGHSULPLUH
 E VFULVRDUHUHFRPDQGDWă

16
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 F SRúWăHOHFWURQLFă
 G WHOHIRQLFvQFKHLQGXVHvQDFHVWVHQVXQSURFHVYHUEDO
 H vQFDGUXODFWLYLWăLORUVSHFLILFHGHYHULILFDUHDGHĠLQăWRULORUGHDUPHvQFKHLQGXVHvQDFHVWVHQVXQ
SURFHVYHUEDO 
 
SECIUNEA a 9-a - Procedura autorizrii schimbrilor în situaia armei sau a titularului dreptului
de deinere sau, dup caz, de port i folosire a armei

$UW  3URSULHWDUXO XQHL DUPH OHWDOH SRDWH VROLFLWD XQXL DUPXULHU DXWRUL]DW vQ FRQGLĠLLOH /HJLL
HIHFWXDUHDXQRUPRGLILFăULGHQDWXUăWHKQLFăDOHDUPHLQXPDLFXDFRUGXORUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQW
 $FWXOSULQFDUHVHH[SULPăDFRUGXORUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWVHHOLEHUHD]ăODFHUHUHIăUăDOWH
IRUPDOLWăĠLGDFăSULQPRGLILFDUHDDGXVăDUPHLQXVHVFKLPEăFDUDFWHULVWLFLOHWHKQLFHDOHDFHVWHLDSUHYă]XWH
vQDQH[DOD/HJH
 ÌQFD]XOvQFDUHSULQPRGLILFăULOHDGXVHDUPHLVHVFKLPEăGHVWLQDĠLDDFHVWHLDRULFDWHJRULDGLQFDUH
IDFH SDUWH SRWULYLW FODVLILFăULL SUHYă]XWH vQ DQH[D OD /HJH VDX PRGLILFăULOH VXQW GH QDWXUă Vă GHWHUPLQH
VFKLPEDUHD UHJLPXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL IRORVLUH D DUPHL DFWXO SULQ FDUH VH H[SULPă
DFRUGXORUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWVHHOLEHUHD]ăQXPDLGDFăWLWXODUXOIDFHGRYDGDvQGHSOLQLULLFDOLWăĠLL
SUHYă]XWHGH/HJHSHQWUXGHĠLQHUHDVDXGXSăFD]SRUWXOúLIRORVLUHDDFHVWHLDvQVFRSXOFRUHVSXQ]ăWRUQRLL
GHVWLQDĠLLVDXFDWHJRULLvQFDUHVHvQFDGUHD]ăDUPD

$UW ÌQYHGHUHDREĠLQHULLDFRUGXOXLSUHYă]XWODDUWDOLQ VROLFLWDQWXOWUHEXLHVăGHSXQăOD
RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWvQDFăUXLHYLGHQĠăHVWHvQVFULVăDUPDRFHUHUHvQFDUHVăPHQĠLRQH]HGDWHOHGH
LGHQWLILFDUHDOHDUPHLSUHFXPúLPRGLILFăULOHFDUHXUPHD]ăVăILHHIHFWXDWH
 &X RFD]LD GHSXQHULL FHUHULL VROLFLWDQWXO WUHEXLH Vă SUH]LQWH vQ FRSLH úL vQ RULJLQDO DFWXO GH
LGHQWLWDWHúLSHUPLVXOGHDUPăvQFDUHHVWHvQVFULVăDUPD
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDUWDOLQ FHUHUHDVHGHSXQHRGDWăFXGRFXPHQWHOHFDUHDWHVWăFDOLWDWHD
SUHYă]XWă GH /HJH SHQWUX GHĠLQHUHD VDX GXSă FD] SRUWXO úL IRORVLUHD DUPHL vQ VFRSXO FRUHVSXQ]ăWRU QRLL
GHVWLQDĠLLVDXFDWHJRULLvQFDUHVHvQFDGUHD]ăDFHDVWD
 ÌQVLWXDĠLDvQFDUHSURSULHWDUXODUPHLQXHVWHWLWXODUDOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúL
IRORVLUH DFHVWD YD GHSXQH DOăWXUL GH FHUHUHD SUHYă]XWă OD DOLQ  DFWXO GH LGHQWLWDWH úL GRFXPHQWXO FDUH
DWHVWăGUHSWXOGHSURSULHWDWHDVXSUDDUPHLvQFRSLHúLvQRULJLQDO

$UW± &HUHUHDGHSXVăvQFRQGLĠLLOHDUWVHVROXĠLRQHD]ăvQWHUPHQGHFHOPXOW]LOHGHOD
GDWDGHSXQHULLSHULRDGăvQFDUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWYHULILFăGDFăSULQPRGLILFăULOHDGXVHDUPHLVH
VFKLPEăGHVWLQDĠLDDFHVWHLDRULFDWHJRULDGLQFDUHDFHDVWDIDFHSDUWHSRWULYLWFODVLILFăULLSUHYă]XWHvQDQH[D
OD/HJHúLGXSăFD]GDFăVROLFLWDQWXOvQGHSOLQHúWHFDOLWDWHDSUHYă]XWăGH/HJHSHQWUXGHĠLQHUHDVDXGXSă
FD] SRUWXO úL IRORVLUHD DUPHL vQ VFRSXO FRUHVSXQ]ăWRU QRLL GHVWLQDĠLL VDX FDWHJRULL vQ FDUH VH vQFDGUHD]ă
DFHDVWD
 ÌQ FD]XO vQ FDUH GXSă HIHFWXDUHD YHULILFăULORU SUHYă]XWH ODDOLQ DIRVWFRQVWDWDWăvQGHSOLQLUHD
FRQGLĠLLORUOHJDOHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWHOLEHUHD]ăVROLFLWDQWXOXLDFWXOSULQFDUHVHH[SULPăDFRUGXO
SHQWUX PRGLILFDUHD DUPHL LDU vQ FD] FRQWUDU FRPXQLFă vQ VFULV PRWLYHOH FDUH VWDX OD ED]D UHIX]XOXL GH D
HOLEHUDGRYDGDUHVSHFWLYă

$UW   'XSă HIHFWXDUHD PRGLILFăULL GH FăWUH XQ DUPXULHU DXWRUL]DW WLWXODUXO HVWH REOLJDW FD vQ
WHUPHQGH]LOHVăVHSUH]LQWHODRUJDQXOGHSROLĠLHFDUHLDHOLEHUDWDFWXOSULQFDUHVHH[SULPăDFRUGXO
SHQWUXPRGLILFDUHDDUPHLFXDUPDSUHFXPúLFXXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH

17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 21

D IDFWXUDILVFDOă
E XQGRFXPHQWDXWHQWLFHOLEHUDWGHDUPXULHUFDUHVăFHUWLILFHPRGLILFăULOHFDUHDXIRVWDGXVHDUPHL
SUHFXPúLvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUGHVLJXUDQĠăvQXWLOL]DUH
 'XSă SUH]HQWDUHD GRFXPHQWXOXL SUHYă]XW OD DOLQ  OLW E DUPD SRDWH IL VXSXVă WUDJHULL
H[SHULPHQWDOHFXUHVSHFWDUHUDFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHvQ6HFĠLXQHDDDD&DSLWROXOXL,9
 3H ED]D GRFXPHQWHORU SUH]HQWDWH GH VROLFLWDQW SUHFXP úL GXSă HIHFWXDUHD WUDJHULL H[SHULPHQWDOH
DWXQFLFkQGHVWHFD]XORUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWHIHFWXHD]ăPHQĠLXQLOHFRUHVSXQ]ăWRDUHvQSHUPLVXOGH
DUPă

$UW6FKLPEDUHDGHVWLQDĠLHLDUPHLvQSHUPLVXOGHDUPăIăUăHIHFWXDUHDYUHXQHLPRGLILFăULWHKQLFHD
DFHVWHLDSRDWHILSHUPLVăGHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWODFHUHUHDWLWXODUXOXLQXPDLvQFRQGLĠLLOHvQFDUH
DFHVWDIDFHGRYDGDvQGHSOLQLULLFDOLWăĠLLSUHYă]XWHGH/HJHSHQWUXGHĠLQHUHDVDXGXSăFD]SRUWXOúLIRORVLUHD
DUPHLvQVFRSXOFRUHVSXQ]ăWRUQRLLGHVWLQDĠLLVDXFDWHJRULL

$UW 7LWXODUXOSHUPLVXOXLGHGHĠLQHUHDDUPHLGHWLS$FDUHGRUHúWHVăSRDUWHúLVăIRORVHDVFă
DUPDOHWDOăvQVFULVăvQSHUPLVSRDWHVROLFLWDRUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWHOLEHUDUHDSHUPLVXOXLGHWLS%úL
vQVFULHUHDDUPHLúLPXQLĠLHLDIHUHQWHvQGRFXPHQWXOPHQĠLRQDWFXREOLJDĠLDGHDSUH]HQWDGRFXPHQWXOFDUH
DWHVWăFDOLWDWHDFHvLFRQIHUăGUHSWXOGHDSXUWDúLIRORVLDUPDOHWDOăVROLFLWDWă
 7LWXODUXO SHUPLVXOXL GH WLS % FDUH GRUHúWH Vă GHĠLQă DUPD OHWDOă vQVFULVă vQ SHUPLV UHQXQĠkQG OD
GUHSWXO GH SRUW úL IRORVLUH WUHEXLH Vă VROLFLWH RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUDUHD SHUPLVXOXL GH
GHĠLQHUHDDUPHLGHWLS$úLvQVFULHUHDDUPHLvQDFHVWGRFXPHQW

$UW   ÌQ YHGHUHD VFKLPEăULL GRPLFLOLXOXL VDX UHúHGLQĠHL PHQĠLRQDWH vQ SHUPLVXO GH DUPă
WLWXODUXO GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL IRORVLUH D DUPHORU OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH
DXWRUL]ăULLWUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWvQDFăUXLUD]ăWHULWRULDOăVHDIOăQRXDDGUHVăR
FHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DFWXO GH LGHQWLWDWH DO VROLFLWDQWXOXL vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH GLQ FDUH UH]XOWă QRXO GRPLFLOLX VDX
UHúHGLQĠă
E SHUPLVXOGHDUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F GXSă FD] GRYDGD GHĠLQHULL OHJDOH D VSDĠLXOXL vQ FDUH XUPHD]ă D IL SăVWUDWH DUPHOH FRQIRUP
SUHYHGHULORUSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFH
 &HUHUHD IRUPXODWă vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DOLQ  VH VROXĠLRQHD]ă GH FăWUH RUJDQXO GH SROLĠLH
FRPSHWHQW vQ WHUPHQ GH PD[LPXP GH ]LOH WHUPHQ vQ FDUH DFHVWD HVWH REOLJDW Vă YHULILFH vQGHSOLQLUHD
FRQGLĠLLORU GH SăVWUDUH úL DVLJXUDUH D VHFXULWăĠLL DUPHORU FRQIRUP SUHYHGHULORU SUH]HQWHORU QRUPH
PHWRGRORJLFH
  ÌQ YHGHUHD FRQVWDWăULL vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU GH SăVWUDUH úL GH DVLJXUDUH D VHFXULWăĠLL DUPHORU
RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH SRW HIHFWXD YHULILFăUL OD GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH
UH]LGHQĠăDOVROLFLWDQWXOXLQXPDLGXSăLQIRUPDUHDSUHDODELOăúLFXFRQVLPĠăPkQWXODFHVWXLD
 5HIX]XOSHUVRDQHLGHDSHUPLWHDFHVWRUDHIHFWXDUHDYHULILFăULORU SUHYă]XWHOD DOLQ FRQVWLWXLH
PRWLYGHUHVSLQJHUHDFHUHULL

SECIUNEA a 10-a - Procedura privind suspendarea i anularea dreptului de deinere, respectiv a
dreptului de port i folosire a armelor i muniiilor letale

$UW ÌQVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD F H J M úLODDUWDOLQ OLWE F 
H L GLQ/HJHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHPăVXUDDQXOăULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHúLGXSăFD]D

18
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

FHOXL GH SRUW úL IRORVLUH SHQWUX WRDWH DUPHOH GHĠLQXWH SUHFXP úL UHWUDJHUHD SHUPLVXOXL VDX GXSă FD] D
SHUPLVHORUGHDUPă
 ÌQFD]XOvQFDUHWLWXODUXOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHDDUPHLUHVSHFWLYGHSRUWúLIRORVLUHQXVHSUH]LQWă
SkQă OD vPSOLQLUHD WHUPHQXOXL SUHYă]XW OD DUW DOLQ  GLQ /HJH SHQWUX SUHOXQJLUHD YDODELOLWăĠLL
SHUPLVXOXLGHDUPăRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHPăVXUDDQXOăULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSă
FD]GHSRUWúLIRORVLUHQXPDLSHQWUXDUPHOHvQVFULVHvQDFHVWGRFXPHQWSUHFXPúLUHWUDJHUHDDFHVWXLD
 ÌQVLWXDĠLDSLHUGHULLXQHLDGLQWUHFDOLWăĠLOHSUHYă]XWHODDUW DOLQ   GLQ/HJH RUJDQXO GH
SROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHPăVXUDDQXOăULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUHQXPDLFX
SULYLUH OD DUPHOH SURFXUDWH vQ FRQGLĠLLOH /HJLL vQ ED]D DFHVWRU FDOLWăĠL IăUă D PDL GLVSXQH UHWUDJHUHD
SHUPLVXOXLGHDUPă
  1HH[HFXWDUHD REOLJDĠLHL GH D VH VXSXQH H[DPLQăULL PHGLFDOH úLVDX SVLKRORJLFH vQ FRQGLĠLLOH
SUHYă]XWHODDUWvQWHUPHQGH]LOHGHODSULPLUHDVROLFLWăULLGLQSDUWHDRUJDQXOXLGHSROLĠLHDWUDJH
DQXODUHD GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH GUHSW úL IRORVLUH D DUPHORU OHWDOH UHVSHFWLY D DUPHORU
QHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULL

$UW ÌQVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD úLG úLODDUWDOLQ OLWD úLG GLQ
/HJHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHPăVXUDVXVSHQGăULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHúLGXSăFD]DFHOXLGH
SRUWúLIRORVLUHSHQWUXWRDWHDUPHOHGHĠLQXWHSUHFXPúLUHWUDJHUHDSHUPLVXOXLVDXGXSăFD]DSHUPLVHORUGH
DUPă
 ÌQVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWE SUHFXPúLODDUWDOLQ OLWE GLQ/HJHRUJDQXO
GHSROLĠLHFRPSHWHQWYDGLVSXQHPăVXUDVXVSHQGăULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUH
QXPDL FX SULYLUH OD DUPHOH SURFXUDWH vQ FRQGLĠLLOH OHJLL vQ ED]D DFHVWRU FDOLWăĠL IăUă D PDL GLVSXQH
UHWUDJHUHDSHUPLVXOXLGHDUPă

$UW  0ăVXULOH SUHYă]XWH OD DUW úL VH FRPXQLFă SHUVRDQHL vQ FDX]ă SULQ GLVSR]LĠLD GH
DQXODUHVXVSHQGDUHDDXWRUL]ăULLúLGHUHWUDJHUHDSHUPLVXOXLGHDUPăDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[D
QU
 ÌQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDOXăULLODFXQRúWLQĠăGHĠLQăWRUXOHVWHREOLJDWVăSUH]LQWHODRUJDQXOGH
SROLĠLH FRPSHWHQW SHUPLVXO VDX GXSă FD] SHUPLVHOH GH DUPă vPSUHXQă FX GRFXPHQWXO FDUH IDFH GRYDGD
vQVWUăLQăULL VDX D GHSXQHULL DUPHORU úL GXSă FD] D PXQLĠLLORU FRUHVSX]ăWRDUH OD XQ DUPXULHU DXWRUL]DW FX
H[FHSĠLDVLWXDĠLHLvQFDUHDFHVWHDVXQWOXDWHvQFXVWRGLHGHRUJDQHOHGHSROLĠLH

SECIUNEA a 11-a - Procedura privind eliberarea paaportului european pentru arme de foc

$UW  3HUVRDQHOH FDUH GHĠLQ vQ FRQGLĠLLOH /HJLL DUPH OHWDOH úL FDUH GRUHVF Vă FăOăWRUHDVFă FX
DFHVWHD vQ VWDWHOH PHPEUH WUHEXLH Vă VROLFLWH vQ SUHDODELO RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW FDUH D DFRUGDW
SHUPLVXOGHDUPăHOLEHUDUHDSDúDSRUWXOXLHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFúLYRUGHSXQHvQDFHVWVHQVXQGRVDU
FXSULQ]kQGXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D FHUHUHWLSDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
E GRXăIRWRJUDILLFRORUFXGLPHQVLXQHD[FP
F DFWXOGHLGHQWLWDWHDOVROLFLWDQWXOXLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
G SHUPLVXOGHDUPăDOVROLFLWDQWXOXLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
 'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW F úL G VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD
 ÌQ WHUPHQ GH GH ]LOH GH OD vQUHJLVWUDUHD FHUHULL RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH HOLEHUHD]ă
SDúDSRUWXOHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU

19
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 23

 ÌQSDúDSRUWXOHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFVHvQVFULXQXPDLDUPHOHOHWDOHSHQWUXFDUHWLWXODUXODUH
GUHSWGHGHĠLQHUHVDXSRUWúLIRORVLUH

$UW  3ULQ H[FHSĠLH GH OD SUHYHGHULOH DUW FOXEXULOH VDX DVRFLDĠLLOH VSRUWLYH DILOLDWH OD
IHGHUDĠLLOHVSRUWLYHQDĠLRQDOHGHVSHFLDOLWDWHSRWVROLFLWDSHQWUXVSRUWLYLLOHJLWLPDĠLFDUHXUPHD]ăVăSDUWLFLSH
ODFRQFXUVXULvQDIDUDWHULWRULXOXL5RPkQLHLHOLEHUDUHDSDúDSRUWXOXLHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFvQFDUHVă
ILHvQVFULVHDUPHOHGHWLUFXFDUHDFHúWLDVXQWGRWDĠLFRQIRUP/HJLL
 ÌQ YHGHUHD HOLEHUăULL SDúDSRUWXOXL HXURSHDQ SHQWUX DUPH GH IRF FOXEXO VDX DVRFLDĠLD VSRUWLYă YD
GHSXQHODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWRFHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D FHUWLILFDWXOGHLGHQWLWDWHVSRUWLYăHOLEHUDWGH0LQLVWHUXO7LQHUHWXOXLúL6SRUWXOXLSUHFXPúLDFWXOGH
DILOLHUHODXQDGLQWUHIHGHUDĠLLOHVSRUWLYHQDĠLRQDOHGHVSHFLDOLWDWHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E DXWRUL]DĠLDGHGHĠLQHUHúLIRORVLUHDDUPHORUvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F SHQWUXILHFDUHVSRUWLYFHIDFHRELHFWXOFHUHULLXQGRVDUFXSULQ]kQGXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
 L GRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD F 
 LL OHJLWLPDĠLDGHVSRUWLYGHWLUYL]DWăSHDQXOvQFXUVvQRULJLQDOúLvQFRSLH
 LLL XQGRFXPHQWGLQFDUHUH]XOWăFăDUPDGHWLUFHXUPHD]ăVăILHvQVFULVăvQSDúDSRUWXOHXURSHDQ
SHQWUXDUPHGHIRFHVWHvQGRWDUHDVSRUWLYXOXLFRQIRUP/HJLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
G vPSXWHUQLFLUHGHUHSUH]HQWDUHFXSULYLUHODSHUVRDQDFDUHGHSXQHGRFXPHQWHOH
 ÌQ VLWXDĠLD vQ FDUH VSRUWLYLL VXQW PLQRUL DUPHOH GLQ GRWDUHD DFHVWRUD VH vQVFULX OD FHUHUH vQ
SDúDSRUWXOHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFDSDUĠLQkQGFRQGXFăWRUXOXLGHOHJDĠLHL
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD F FDUHVHGHSXQúLvQFRSLHVHUHVWLWXLHSHORF
GXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORUFXDFHVWHD

$UW ÌQVLWXDĠLDvQFDUHVROLFLWDQWXOúLDVFKLPEDWGRPLFLOLXOUHúHGLQĠDVDXGXSăFD]ORFXOGH
UH]LGHQĠă GH SH UD]D GH FRPSHWHQĠă D RUJDQXOXL GH SROLĠLH FDUH LD DFRUGDW SHUPLVXO GH DUPă DFHVWD VH
SUH]LQWăSHQWUXHOLEHUDUHDSDúDSRUWXOXLHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWSHUD]D
FăUXLDúLDVWDELOLWQRXOGRPLFLOLXVDXUHúHGLQĠDúLvQHYLGHQĠDFăUXLDVHDIOăODGDWDVROLFLWăULL
 ÌQVLWXDĠLDvQFDUHSDúDSRUWXOHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFDIRVWSLHUGXWIXUDWVDXGLVWUXVWLWXODUXO
SRDWHVROLFLWDHOLEHUDUHDXQXLQRXGRFXPHQWVHQVvQFDUHYDGHSXQHSHUVRQDOVDXSULQPDQGDWDUFXSURFXUă
VSHFLDOăGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ úLGXSăFD]
D GRYDGDSXEOLFăULLSLHUGHULLRULIXUWXOXLvQ0RQLWRUXO2ILFLDODO5RPkQLHL
E GRFXPHQWXOGHWHULRUDWVDXGXSăFD]RGHFODUDĠLHQRWDULDOăSHSURSULHUăVSXQGHUHFăGRFXPHQWXOD
IRVWGLVWUXV
F DGHYHULQĠD HOLEHUDWă GH PLVLXQHD GLSORPDWLFă VDX RILFLXO FRQVXODU DO 5RPkQLHL GLQ VWDWXO XQGH VD
SURGXVHYHQLPHQWXO

$UW   ÌQ FD]XO GHFODUăULL vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH /HJH D SLHUGHULL VDX GLVWUXJHULL vQ DIDUD
WHULWRULXOXL 5RPkQLHL D SDúDSRUWXOXL HXURSHDQ SHQWUX DUPH GH IRF PLVLXQHD GLSORPDWLFă VDX RILFLXO
FRQVXODUDO5RPkQLHLGLQVWDWXOXQGHVDSURGXVHYHQLPHQWXOHOLEHUHD]ăWLWXODUXOXLODFHUHUHDDFHVWXLDGXSă
YHULILFDUHD OD ,QVSHFWRUDWXO *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH D VLWXDĠLHL OHJDOH D DUPHL VDX DUPHORU GXSă FD]
vQVFULVH vQ SDúDSRUWXO HXURSHDQ SHQWUX DUPH GH IRF R DGHYHULQĠă DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D
QU
 ÌQ FD]XO IXUWXOXL SDúDSRUWXOXL HXURSHDQ SHQWUX DUPH GH IRF WLWXODUXO WUHEXLH Vă IDFă GRYDGD
vQUHJLVWUăULLGHFODUăULL HYHQLPHQWXOXL SULQWUXQ GRFXPHQW HFKLYDOHQW DGHYHULQĠHL SUHYă]XWH OD DOLQ 
HOLEHUDWGHXQLWDWHDGHSROLĠLHFRPSHWHQWăWHULWRULDO


20
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

SECIUNEA a 12-a - Autorizarea cltoriilor în state tere cu arme i muniii letale$UW  3HUVRDQD FDUH GHĠLQH vQ FRQGLĠLLOH /HJLL DUPH OHWDOH úL FDUH GRUHúWH Vă FăOăWRUHDVFă FX
DFHVWHD vQ VWDWH WHUĠH WUHEXLH Vă VROLFLWH vQ SUHDODELO HOLEHUDUHD GH FăWUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW D
DXWRUL]DĠLHL GH VFRDWHUH WHPSRUDUă GLQ ĠDUă DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU vQ ED]D FăUHLD
VWUXFWXULOHSROLĠLHLGHIURQWLHUăSHUPLWVFRDWHUHDDUPHORUGHSHWHULWRULXO5RPkQLHL
 $XWRUL]DĠLD SUHYă]XWă OD DOLQ  VH HOLEHUHD]ă GDFă VROLFLWDQWXO XUPHD]ă Vă VH GHSODVH]H vQ VWDWH
WHUĠHGXSăFD]ODYkQăWRDUHODXQFRQFXUVGHWLUVDXODRPDQLIHVWDUHFXOWXUDOăDUWLVWLFăVDXLVWRULFă

$UW ÌQYHGHUHDHOLEHUăULLDXWRUL]DĠLHLSUHYă]XWHODDUWDOLQ SHUVRDQDLQWHUHVDWăWUHEXLH
VăGHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWRFHUHUHvQVRĠLWăGHSHUPLVXOGHDUPăSUHFXPúLGHXUPăWRDUHOH
GRFXPHQWHGXSăFD]vQIXQFĠLHGHVFRSXOGHSODVăULL
D SHUPLV GH YkQăWRDUH vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH SUHFXP úL LQYLWDĠLH GLQ SDUWHD XQHL RUJDQL]DĠLL GH
YkQăWRDUH VDX D DOWHL SHUVRDQH GLQ VWDWXO GH GHVWLQDĠLH vQVRĠLWă GH WUDGXFHUHD DXWRUL]DWă QHDXWHQWLILFDWă vQ
OLPEDURPkQă
E LQYLWDĠLHODXQFRQFXUVRILFLDOGHWLURUJDQL]DWvQVWDWXOGHGHVWLQDĠLHRULRLQYLWDĠLHGLQSDUWHDXQXL
FOXE VSRUWLY GH WLU GLQ VWDWXO GH GHVWLQDĠLH vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH vQVRĠLWă GH WUDGXFHUHD DXWRUL]DWă
QHDXWHQWLILFDWăvQOLPEDURPkQă
F LQYLWDĠLHGHSDUWLFLSDUHODRPDQLIHVWDUHFXOWXUDOăDUWLVWLFăVDXLVWRULFăGLQSDUWHDXQHLDVRFLDĠLLGH
FROHFĠLRQDUL RUL D XQHL LQVWLWXĠLL GH FXOWXUă GLQ VWDWXO GH GHVWLQDĠLH vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH vQVRĠLWă GH
WUDGXFHUHDDXWRUL]DWăQHDXWHQWLILFDWăvQOLPEDURPkQă
 'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD FRSLLORU FX
DFHVWHD
 'DFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWHOLEHUHD]ăvQ
WHUPHQ GH ]LOH GH OD GDWD GHSXQHULL FHUHULL DXWRUL]DĠLD GH VFRDWHUH WHPSRUDUă GLQ ĠDUă vQ FDUH VXQW
vQUHJLVWUDWHDUPHOHúLVDXGXSăFD]PXQLĠLD
 7HUPHQXOGHYDODELOLWDWHDDXWRUL]DĠLHLSUHYă]XWHODDUWDOLQ UHSUH]LQWăSHULRDGDSHQWUXFDUH
VH DXWRUL]HD]ă VFRDWHUHD WHPSRUDUă D DUPHORU úL PXQLĠLLORU GH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL úL VH VWDELOHúWH vQ
IXQFĠLHGHSHULRDGDGHYDODELOLWDWHDYL]HLGHLQWUDUHRULDGUHSWXOXLGHúHGHUHvQVWDWXOGHGHVWLQDĠLHSUHFXP
úLGXSăFD]GHGDWHOHFXSULQVHvQGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDOLQ 

$UW ÌQ ED]D DXWRUL]DĠLHL GH VFRDWHUH WHPSRUDUă GLQ ĠDUă VWUXFWXULOH SROLĠLHL GH IURQWLHUă SHUPLW
WUHFHUHD IURQWLHUHL GH VWDW D 5RPkQLHL FX DUPHOH úL PXQLĠLD DIHUHQWă IăFkQG GXSă FD] PHQĠLXQH GHVSUH
DFHVWHDvQGRFXPHQWXOGHWUHFHUHDIURQWLHUHLDWkWODLHúLUHFkWúLODLQWUDUHDvQĠDUă

$UW ÌQ VLWXDĠLD SUHYă]XWă OD DUW DOLQ  GLQ /HJH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW VHVL]DW vQ
OHJăWXUăFXSLHUGHUHDVDXFXIXUWXODUPHLvQVWDWHWHUĠHYDIDFHPHQĠLXQHDvQHYLGHQĠHIăUăDUDGLDDUPDGLQ
SHUPLVXOGHDUPăDOWLWXODUXOXLSkQăODUHFXSHUDUHDDFHVWHLD

SECIUNEA a 13-a - Introducerea temporar în România a armelor letale i a muniiilor de ctre
rezidenii statelor membre care nu au domiciliul, reedina sau locul de reziden în România

$UW5H]LGHQĠLLVWDWHORUPHPEUHFDUHQXDXGRPLFLOLXOUHúHGLQĠDVDXGXSăFD]ORFXOGHUH]LGHQĠă
vQ 5RPkQLD SRW FăOăWRUL WHPSRUDU vQ 5RPkQLD FX DUPHOH OHWDOH GHĠLQXWH SUHFXP úL FX PXQLĠLD
FRUHVSXQ]ăWRDUHvQOLPLWDSHUPLVăGH/HJHSHQWUXFHWăĠHQLLURPkQLQXPDLvQED]DXQXLSDúDSRUWHXURSHDQ
SHQWUXDUPHGHIRFYDODELOSUHFXPúLDXQXLDGLQWUHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DXWRUL]DĠLHGHLQWURGXFHUHDDUPHORUúLDPXQLĠLLORUvQ5RPkQLD
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 25

E LQYLWDĠLH QRPLQDOă GH OD R DVRFLDĠLH GH YkQăWRDUH GLQ 5RPkQLD OHJDO FRQVWLWXLWă LQYLWDĠLH GH
SDUWLFLSDUHODXQFRQFXUVGHWLURUJDQL]DWGHRDVRFLDĠLHVDXXQFOXEGHWLUVSRUWLYDILOLDWăDILOLDWODIHGHUDĠLLOH
VSRUWLYH QDĠLRQDOH GH VSHFLDOLWDWH D FOXEXULORUDVRFLDĠLLORU VSRUWLYH SHQWUX UDPXUL GH VSRUW UHFXQRVFXWH
SRWULYLW OHJLL GDU FDUH vQFă QX DX IHGHUDĠLH VSRUWLYă QDĠLRQDOă VDX GXSă FD] LQYLWDĠLH GH SDUWLFLSDUH OD R
PDQLIHVWDUHFXOWXUDOăDUWLVWLFăVDXLVWRULFăGLQSDUWHDXQHLDVRFLDĠLLGHFROHFĠLRQDULOHJDOFRQVWLWXLWăRULD
XQHLLQVWLWXĠLLPX]HDOHGLQ5RPkQLD

$UW  ÌQYHGHUHDREĠLQHULLDXWRUL]DĠLHLSUHYă]XWHODDUW OLWD VROLFLWDQWXOGHSXQH SHUVRQDO
VDXSULQPDQGDWDUFXSURFXUăVSHFLDOăODVWUXFWXUDGHVSHFLDOLWDWHGLQFDGUXO'LUHFĠLHL*HQHUDOHGH3ROLĠLHD
0XQLFLSLXOXL %XFXUHúWL UHVSHFWLY GLQ FDGUXO RULFăUXL LQVSHFWRUDW MXGHĠHDQ GH SROLĠLH R FHUHUH vQVRĠLWă GH
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D SDúDSRUWXOHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E DFWXOGHLGHQWLWDWHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F GRYDGDvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLVHFXULWDWHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUSHWHULWRULXO5RPkQLHL
G GXSăFD]DOWHGRFXPHQWHFDUHMXVWLIFăPRWLYHOHSHQWUXFDUHVHVROLFLWăHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHL
 'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D úL E VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD

$UW ÌQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDGHSXQHULLFHUHULLSUHYă]XWHODDWDOLQ RUJDQHOHGH
SROLĠLH FRPSHWHQWH VXQW REOLJDWH Vă YHULILFH vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU SUHYă]XWH GH /HJH SH ED]D
GRFXPHQWHORU GHSXVH GH VROLFLWDQW OD GRVDU SUHFXP úL D GDWHORU úL LQIRUPDĠLLORU FXSULQVH vQ HYLGHQĠHOH
SURSULL
 ÌQ FD]XO vQ FDUH GLQ DQDOL]D GRFXPHQWHORU GHSXVH OD GRVDU SUHFXP úL D FHORUODOWH YHULILFăUL GH
VSHFLDOLWDWHHIHFWXDWHGHFăWUHRUJDQHOHGHSROLĠLHVHFRQVWDWăFăVXQWvQGHSOLQLWHWRDWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWH
GH /HJH VWUXFWXUD GH SROLĠLH VHVL]DWă vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  HOLEHUHD]ă DXWRUL]DĠLD GH
LQWURGXFHUHSH WHULWRULXO 5RPkQLHL D DUPHORU OHWDOH úL D PXQLĠLHL DIHUHQWH DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ
DQH[DQULDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă

$UW $XWRUL]DĠLD GH LQWURGXFHUH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL D DUPHORU OHWDOH úL D PXQLĠLHL DIHUHQWH VH
HOLEHUHD]ă FX R YDODELOLWDWH GH SkQă OD XQ DQ SHQWUX XQD VDX PDL PXOWH FăOăWRULL vQ 5RPkQLD úL SRDWH IL
SUHOXQJLWăODFHUHUHGHFăWUHDXWRULWDWHDFDUHDHOLEHUDWRvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUW

$UW 3HUVRDQDGLQ5RPkQLDFDUHDIRUPXODWLQYLWDĠLDGHSDUWLFLSDUHSHQWUXXQXOGLQWUHPRWLYHOH
SUHYă]XWHODDUWOLWE DUHREOLJDĠLDGHDQRWLILFDúLGHDvQDLQWDRFRSLHDLQYLWDĠLHLRUJDQXOXLGHSROLĠLH
FRPSHWHQW SH UD]D FăUXLD VH YD GHVIăúXUD DFWLYLWDWHD úL ,QVSHFWRUDWXOXL *HQHUDO DO 3ROLĠLHL GH )URQWLHUă
vQDLQWH GH VRVLUHD LQYLWDWXOXL úL GH D FRPXQLFD FRQGLĠLLOH GH SăVWUDUH úL VHFXULWDWH D DUPHORU úL PXQLĠLLORU
DSDUĠLQkQGSHUVRDQHLLQYLWDWHSHWRDWăSHULRDGDúHGHULLDFHVWHLDvQĠDUă
 ,QYLWDĠLD SUHYă]XWă OD DOLQ  YD FXSULQGH GDWHOH GH LGHQWLILFDUH D SHUVRDQHL LQYLWDWH D DUPHORU
FDQWLWDWHDGHPXQLĠLHORFXOúLSHULRDGDvQFDUHVHYDGHVIăúXUDDFWLYLWDWHDSHWHULWRULXO5RPkQLHL

SECIUNEA a 14-a - Introducerea temporar în România a armelor letale i a muniiilor de ctre


cetenii români i striniicu domiciliul sau cu reedina în state tere

$UW 6WUăLQLLFXGRPLFLOLXOVDXFXUHúHGLQĠDvQVWDWHWHUĠHSRWFăOăWRULWHPSRUDUvQ5RPkQLDFX
DUPHOH OHWDOH GHĠLQXWH SUHFXP úL FX PXQLĠLD FRUHVSXQ]ăWRDUH vQ OLPLWD SHUPLVă GH /HJH SHQWUX FHWăĠHQLL
URPkQL FX GRPLFLOLXO VDX UHúHGLQĠD vQ 5RPkQLD QXPDL vQ ED]D DYL]XOXL GH LQWURGXFHUH D DUPHORU vQ ĠDUă
HOLEHUDWGHFăWUH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHLGH)URQWLHUă
22
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL DYL]XOXLGHLQWURGXFHUHD DUPHORU úL PXQLĠLLORUvQ ĠDUăVROLFLWDQWXO WUHEXLH Vă
SUH]LQWHVWUXFWXULORUSROLĠLHLGHIURQWLHUăXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D GRFXPHQWXOGHFăOăWRULHFDUHVăDWHVWHREĠLQHUHDXQHLYL]HGHVFXUWăúHGHUHRULIDSWXOFăEHQHILFLD]ă
GHVFXWLUHGHODREOLJDWLYLWDWHDDFHVWHLYL]HSRWULYLWOHJLL
E XQ GRFXPHQW RILFLDO HPLV GH DXWRULWăĠLOH VWDWXOXL GH XQGH SURYLQH SHUVRDQD FDUH DWHVWă GUHSWXO
DFHVWHLD GH D GHĠLQH DUPD úL PXQLĠLD SUH]HQWDWH OD LQWUDUHD vQ ĠDUă FX H[FHSĠLD FD]XOXL vQ FDUH DUPD úL
PXQLĠLDVXQWvQVFULVHvQGRFXPHQWXOGHFăOăWRULHGHFăWUHDXWRULWăĠLOHVWDWXOXLHPLWHQW
F GXSăFD]XQXOGLQXUPăWRDUHOHGRFXPHQWHFDUHDWHVWăVFRSXOFăOăWRULHL
 L LQYLWDĠLHQRPLQDOăGHODRDVRFLDĠLHGHYkQăWRDUHGLQ5RPkQLDOHJDOFRQVWLWXLWă
 LL LQYLWDĠLH GH SDUWLFLSDUH OD XQ FRQFXUV GH WLU RUJDQL]DW GH R IHGHUDĠLH VSRUWLYă QDĠLRQDOă GH
VSHFLDOLWDWHUHVSHFWLYRDVRFLDĠLHVDXXQFOXEGHWLUVSRUWLYDILOLDWăDILOLDWODIHGHUDĠLLOHVSRUWLYHQDĠLRQDOHGH
VSHFLDOLWDWH
 LLL LQYLWDĠLHGHSDUWLFLSDUHODRPDQLIHVWDUHFXOWXUDOăDUWLVWLFăVDXLVWRULFăGLQSDUWHDXQHLDVRFLDĠLL
GHFROHFĠLRQDULOHJDOFRQVWLWXLWăRULDXQHLLQVWLWXĠLLPX]HDOHGLQ5RPkQLD
 3HUVRDQD GLQ 5RPkQLD FDUH IDFH LQYLWDĠLD GH SDUWLFLSDUH SHQWUX XQXO GLQWUH PRWLYHOH SUHYă]XWH OD
DOLQ OLWF DUHREOLJDĠLDGHDQRWLILFDFXGH]LOHvQDLQWHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWSHUD]DFăUXLDVH
YDGHVIăúXUDDFWLYLWDWHDúLGHDvQDLQWDRFRSLHDLQYLWDĠLHL,QVSHFWRUDWXOXL*HQHUDODO3ROLĠLHLGH)URQWLHUă
DQWHULRU VRVLULL LQYLWDWXOXL ,QYLWDĠLD YD FXSULQGH GDWHOH GH LGHQWLWDWH D SHUVRDQHL LQYLWDWH GDWHOH GH
LGHQWLILFDUHDDUPHORUFDQWLWDWHDGHPXQLĠLHORFXOúLSHULRDGDvQFDUHVHYDGHVIăúXUDDFWLYLWDWHDSHWHULWRULXO
5RPkQLHL
 2EOLJDĠLLOH SUHYă]XWH OD DOLQ  UHYLQH SHUVRDQHORU GLQ 5RPkQLD FDUH IDF LQYLWDĠLD GH SDUWLFLSDUH
SHQWUX XQXOGLQWUHPRWLYHOHSUHYă]XWHODDOLQ  OLW F úL vQVLWXDĠLDvQFDUHVWUăLQLLFXGRPLFLOLXOVDXFX
UHúHGLQĠDvQVWDWHWHUĠHFăOăWRUHVFWHPSRUDUvQ5RPkQLDIăUăDUPHOHOHWDOHGHĠLQXWH
$UW$YL]XOGHLQWURGXFHUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUvQĠDUăVHHOLEHUHD]ăFXRYDODELOLWDWHGHPD[LP
GH]LOHGDFăVXQWvQGHSOLQLWHWRDWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWúLFXSULQGHXUPăWRDUHOHPHQĠLXQL
D GDWHOHGHLGHQWLWDWHDOHGHĠLQăWRUXOXLDUPHL
E GDWHOH GH LGHQWLILFDUH D DUPHL úL FDQWLWDWHD GH PXQLĠLH DVWIHO FXP VXQW DFHVWHD vQVFULVH vQ
GRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ 
F VFRSXOFăOăWRULHL
G GDWDúLSXQFWXOGHWUHFHUHDIURQWLHUHLGHVWDWSULQFDUHDUPDDIRVWLQWURGXVăSHWHULWRULXO5RPkQLHL
H SHULRDGDGHYDODELOLWDWHDGRFXPHQWXOXL

$UW ± 2UJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW LQIRUPDW FX SULYLUH OD GDWHOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ 
YHULILFăFXVSULMLQXOFHORUODOWHVWUXFWXULGHSROLĠLHWHULWRULDOHGDFăVWUăLQLLFXGRPLFLOLXOVDXFXUHúHGLQĠDvQ
VWDWHOHWHUĠHFDUHFăOăWRUHVFWHPSRUDUvQ5RPkQLDFXDUPHOHOHWDOHGHĠLQXWHUHVSHFWăVFRSXOSHQWUXFDUHDX
IRVWDYL]DWHVăLQWURGXFăDUPHOHúLPXQLĠLLOHvQĠDUă


$UW'HĠLQăWRUXODUPHLLQWURGXVHvQ5RPkQLDQXDUHGUHSWXOVăRIRORVHDVFăGHFkWvQVFRSXOSHQWUX
FDUH D IRVW DYL]DW Vă LQWURGXFă DUPHOH úL PXQLĠLLOH vQ ĠDUă SXWkQG DFKL]LĠLRQD PXQLĠLD DIHUHQWă DUPHORU
LQWURGXVH vQ 5RPkQLD GH OD DUPXULHUL QXPDL vQ ED]D DYL]XOXL GH LQWURGXFHUH D DUPHORU vQ ĠDUă úL D
GRFXPHQWXOXLGHFăOăWRULHvQFDQWLWăĠLOHSUHYă]XWHODDUWGLQ/HJH


$UW   ÌQ FD]XO vQ FDUH SHUVRDQD LQWUDWă SH WHULWRULXO 5RPkQLHL vQ FRQGLĠLLOH DUW DOLQ 
GRUHúWH FD SH WLPSXO FkW VH DIOă vQ ĠDUă Vă vQVWUăLQH]H XQD GLQWUH DUPHOH LQWURGXVH WUHEXLH Vă VROLFLWH vQ
SUHDODELOHOLEHUDUHDDYL]XOXLGHvQVWUăLQDUHDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUGHFăWUHRUJDQXOGH
SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă WHULWRULDOă GH FRPSHWHQĠă VH DIOă DUPXULHUXO SULQ LQWHUPHGLXO FăUXLD VH YD HIHFWXD
RSHUDĠLXQHD

23
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 27

 3HED]DDYL]XOXLGHvQVWUăLQDUHGHĠLQăWRUXOSRDWHvQVWUăLQDDUPDQXPDLGXSăHIHFWXDUHDvQSUHDODELO
DIRUPDOLWăĠLORUYDPDOHSUHYă]XWHGHOHJH
 3HUVRDQDFDUHDvQVWUăLQDWDUPDSHWHULWRULXO5RPkQLHLSUH]LQWăODLHúLUHDGLQĠDUăRUJDQXOXLSROLĠLHL
GHIURQWLHUăRULJLQDOXODYL]XOXLGHvQVWUăLQDUHúLDOGRFXPHQWXOXLFDUHDWHVWăIDSWXOFăDUPDDIRVWvQVWUăLQDWă
vQFRQGLĠLLOHOHJLL
 ÌQ FD]XO vQ FDUH OD LHúLUHD GH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL SHUVRDQD QX SUH]LQWă DUPD FX FDUH D LQWUDW
SUHFXP úL GRFXPHQWHOH SUHYă]XWH OD DOLQ  RUL GXSă FD] GRYDGD HOLEHUDWă GH SROLĠLH vQ FD]XO vQ FDUH
DFHDVWDDIRVWSLHUGXWăIXUDWăVDXUHĠLQXWăGHDXWRULWăĠLOHFRPSHWHQWHvQFRQGLĠLLOHOHJLLRUJDQXOSROLĠLHLGH
IURQWLHUăDSOLFăPăVXULOHOHJDOHúLLQIRUPHD]ăELURXOYDPDOSHQWUXDGLVSXQHPăVXULSRWULYLWFRPSHWHQĠHORU
OHJDOHDOHDXWRULWăĠLLYDPDOH

SECIUNEA a 15-a - Procurarea i scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale i a muniiilor
de ctre rezidenii statelor membre sau striniicare nu au domiciliul, reedina sau, dup caz, locul de
reziden în România

$UW  5H]LGHQĠLL VWDWHORU PHPEUH VDX VWUăLQLL FDUH QX DX GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD]
ORFXOGHUH]LGHQĠăvQ5RPkQLDFDUHGRUHVFVăSURFXUHSHWLPSXOFăOăWRULHLvQ5RPkQLDDUPHGHYkQăWRDUH
GH WLU VDX GH FROHFĠLH RUL PXQLĠLL WUHEXLH Vă GHSXQă OD RUJDQXO GH SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă WHULWRULDOă GH
FRPSHWHQĠăvúLGHVIăúRDUăDFWLYLWDWHDDUPXULHUXOVDXLQWHUPHGLDUXOGHODFDUHVHSURFXUăDUPDVDXPXQLĠLD
XQGRVDUFXSULQ]kQGXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D FHUHUHWLSDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
E DFWXOGHLGHQWLWDWHDOVROLFLWDQWXOXLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F DXWRUL]DĠLDSUHDODELOăGHSURFXUDUHDDUPHLVDXPXQLĠLHLRULGXSăFD]XQGRFXPHQWGLQFDUHVăUHLDVă
IDSWXO Fă DFHDVWă DXWRUL]DĠLH QX HVWH QHFHVDUă HOLEHUDWH GH DXWRULWăĠLOH FRPSHWHQWH DOH VWDWXOXL GH RULJLQH
vQVRĠLWăGHWUDGXFHUHDDXWRUL]DWăQHDXWHQWLILFDWăvQOLPEDURPkQă
 $FWXOGHLGHQWLWDWHVHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLHLFXDFHVWD
 ÌQ ED]D FHUHULL úL D GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă
DXWRUL]DĠLD GH SURFXUDUH D DUPHL VDX PXQLĠLHL DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU úL DUH R
YDODELOLWDWHGH]LOH


 $UW ÌQ ED]D DXWRUL]DĠLHL SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  DUPXULHUXO VDX LQWHUPHGLDUXO WUDQVIHUă VDX
GXSă FD] H[SRUWă DUPHOH OD GRPLFLOLXO FXPSăUăWRUXOXL vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD 6HFĠLXQHD D D D
&DSLWROXOXL9,

SECIUNEA a 16-a - Regimul procurrii, deinerii i înstrinrii armelor i muniiilor neletale

$UW &HWăĠHQLL URPkQL UH]LGHQĠLL VWDWHORU PHPEUH VDX VWUăLQLL FX GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă
FD]ORFXOGHUH]LGHQĠăvQ5RPkQLDFDUHDXvPSOLQLWYkUVWDGHDQLúLGRUHVFVăSURFXUHDUPHúLPXQLĠLL
QHOHWDOHvQVFRSXOSRUWXOXLúLIRORVLULLGHODXQDUPXULHUVDXLQWHUPHGLDUDXWRUL]DWGHSHWHULWRULXO5RPkQLHL
WUHEXLHGXSăFD]
D Vă VROLFLWH DXWRUL]DUHD SURFXUăULL DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL SUHYă]XWH OD FDWHJRULD & GLQ
DQH[DOD/HJH
E Vă QRWLILFH vQ SUHDODELO RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW WHULWRULDO vQ FD]XO DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH
QRWLILFăULLSUHYă]XWHODFDWHJRULD'GLQDQH[DOD/HJH

$UW ÌQYHGHUHDDXWRUL]ăULLSURFXUăULLDUPHORUQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLVROLFLWDQĠLLYRUGHSXQH
ODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWXQGRVDUFDUHWUHEXLHVăFXSULQGăGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ 
OLWD ±H úLJ L 

24
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 ÌQ YHGHUHD DXWRUL]ăULL SURFXUăULL DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL GH FăWUH SHUVRDQD FDUH HVWH
WLWXODUDOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúLIRORVLUHSHQWUXDUPHQHOHWDOHGLQDFHDVWăFDWHJRULH
VDX SHQWUX DUPH OHWDOH VROLFLWDQWXO YD GHSXQH OD DXWRULWDWHD FRPSHWHQWă R FHUHUH vQVRĠLWă GH SHUPLVXO GH
DUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLHúLGHGRFXPHQWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD E úLL 
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ úL VHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORUFX
DFHVWHD
 6XQWH[FHSWDĠLGHODvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLHLSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWH DQWUHQRULLúLVSRUWLYLLGH
WLUVDXELDWORQFDUHGHĠLQXQFDUQHWHOLEHUDWGH$JHQĠLD1DĠLRQDOăSHQWUX6SRUWVDXOHJLWLPDĠLHGHVSRUWLYGH
WLURULELDWORQYL]DWăOD]LGH)HGHUDĠLD5RPkQăGH7LU6SRUWLYVDXGH)HGHUDĠLD5RPkQăGH6FKLúL%LDWORQ
úLLQVWUXFWRULLvQSROLJRQXOGHWUDJHUH

$UW   &HUHUHD IRUPXODWă vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  VH VROXĠLRQHD]ă GH FăWUH
RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW vQ WHUPHQ GH PD[LPXP GH ]LOH WHUPHQ FDUH VH FDOFXOHD]ă GH OD GDWD
GHSXQHULLGRVDUXOXLFRPSOHWGHDXWRUL]DUH
 ÌQ WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH VXQW REOLJDWH Vă YHULILFH
vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  úL GXSă FD] OD DOLQ  GLQ /HJH SH ED]D
GRFXPHQWHORU GHSXVH GH VROLFLWDQW OD GRVDU úL D GDWHORU úL LQIRUPDĠLLORU FXSULQVH vQ HYLGHQĠHOH SURSULL
SUHFXP úL D FRQGLĠLLORU GH SăVWUDUH úL DVLJXUDUH D VHFXULWăĠLL DUPHORU FRQIRUP SUHYHGHULORU SUH]HQWHORU
QRUPHPHWRGRORJLFH
 &HUHULOH IRUPXODWH vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  VH VROXĠLRQHD]ă GH FăWUH RUJDQXO GH
SROLĠLH FRPSHWHQW vQ WHUPHQ GH PD[LPXP GH ]LOH WHUPHQ FDUH VH FDOFXOHD]ă GH OD GDWD GHSXQHULL
GRVDUXOXLFRPSOHWGHDXWRUL]DUH
 ÌQWHUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ RUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHVXQWREOLJDWHVăYHULILFHSHED]D
GRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWODGRVDUGDFăVHUHVSHFWăQXPăUXOPD[LPGHDUPHGLQDFHDFDWHJRULHSH
FDUHWLWXODUXOOHSRDWHGHĠLQHVDXOHSRDWHSXUWDúLIRORVLúLGXSăFD]DFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLDVLJXUDUHD
VHFXULWăĠLL DUPHORU FRQIRUP SUHYHGHULORU SUH]HQWHORU QRUPH PHWRGRORJLFH úL GXSă FD] vQGHSOLQLUHD
FRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
 ÌQFD]XOvQFDUHvQFDGUXOYHULILFăULORUGHVSHFLDOLWDWHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHDSUHFLD]ăFă
VXQWQHFHVDUHGRFXPHQWHVDXLQIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHvQYHGHUHDYHULILFăULLvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWH
GH/HJHOHSRWVROLFLWDSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWkQGPRWLYHOHFDUHDXLPSXVDFHVWGHPHUV
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ WHUPHQXOGHVROXĠLRQDUHDFHUHULLVHVXVSHQGăGHODGDWDODFDUHLVD
VROLFLWDW SHUVRDQHL vQ FDX]ă SUH]HQWDUHD XQRU GRFXPHQWH RUL LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SkQă OD GDWD OD FDUH
DFHDVWDGăFXUVVROLFLWăULL
 ÌQ YHGHUHD FRQVWDWăULL vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU GH SăVWUDUH úL GH DVLJXUDUH D VHFXULWăĠLL DUPHORU
RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH SRW HIHFWXD YHULILFăUL OD GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH
UH]LGHQĠăVROLFLWDQWXOXLQXPDLGXSăLQIRUPDUHDSUHDODELOăúLFXFRQVLPĠăPkQWXODFHVWXLD


$UW  ÌQ FD]XO vQ FDUH GLQ DQDOL]D GRVDUXOXL SUHYă]XW OD DUW DOLQ  úL  SUHFXP úL D
FHORUODOWH YHULILFăUL GH VSHFLDOLWDWH HIHFWXDWH GH VWUXFWXULOH GH SROLĠLH VH FRQVWDWă Fă VXQW vQGHSOLQLWH WRDWH
FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH /HJH úL SUH]HQWHOH 1RUPH PHWRGRORJLFH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă
DXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUSHQWUXRVLQJXUăDUPăSHQWUXFDUHVD
VROLFLWDWDXWRUL]DUHDLDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVW
UHVSLQVă
 5HIX]XOSHUVRDQHLGHDSUH]HQWDGRFXPHQWHOHVDXGHDFRPXQLFDLQIRUPDĠLLOHSUHYă]XWHODDUW
DOLQ RULGHDSHUPLWHRUJDQHORUGHSROLĠLHHIHFWXDUHDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ FRQVWLWXLH
PRWLYGHUHVSLQJHUHDFHUHULLGHDXWRUL]DUH


$UW $XWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHDDUPHORUSUHYă]XWăODDUWDOLQ DUHRYDODELOLWDWHGHGH


]LOHGHODGDWDHPLWHULL
 'DFăWLWXODUXODXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHDDUPHORUQXDSURFXUDWDUPDvQWHUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ
 DFHVWDSRDWHVROLFLWDDXWRULWăĠLLHPLWHQWHSULQWURFHUHUHPRWLYDWăSUHOXQJLUHDYDODELOLWăĠLLIăUăDPDLIL
QHFHVDUăSUH]HQWDUHDDOWRUGRFXPHQWH
 9DODELOLWDWHDDXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHSRDWHILSUHOXQJLWăSHQWUXRQRXăSHULRDGăGHGH]LOHFDUH
VHFDOFXOHD]ăGHODGDWDH[SLUăULLSULPXOXLWHUPHQGHYDODELOLWDWH

25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 29

 'DFă WLWXODUXO DXWRUL]DĠLHL GH SURFXUDUH QX D SURFXUDW DUPD OD VIkUúLWXO FHORU GRXă SHULRDGH GH
YDODELOLWDWHSUHYă]XWHODDOLQ úL SRDWHVROLFLWDDFRUGDUHDXQHLQRLDXWRUL]DĠLLGHSURFXUDUHDDUPHORU
IăUăDPDLILQHFHVDUăSUH]HQWDUHDGRFXPHQWHORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWJ úLK 


$UW  'LVSR]LĠLLOH UHIHULWRDUH OD SURFXUDUHD úL vQVWUăLQDUHD DUPHORU úL PXQLĠLLORU HIHFWXDUHD
PHQĠLXQLORUvQSHUPLVXOGHDUPăúLHOLEHUDUHDDFHVWXLDODGUHSWXULOHúLREOLJDĠLLOHVROLFLWDQWXOXLDUPHLOHWDOH
FX H[FHSĠLDFHORU UHIHULWRDUHOD REOLJDWLYLWDWHDWUDJHULLH[SHULPHQWDOHSUHYă]XWHODDUWDUWDOLQ
 DUWDOLQ DUWDUWDOLQ úLDUWVHDSOLFăúLvQFHHDFHSULYHúWHDUPHOHQHOHWDOH
VXSXVHDXWRUL]ăULLúLPXQLĠLLOHFRUHVSXQ]ăWRDUHDFHVWRUD
 $UPHOH QHOHWDOH GHVWLQDWH SHQWUX DXWRDSăUDUH SRW IL SXUWDWH úL IRORVLWH vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD
DUWúLDUWDOLQ GLQ/HJH
 'LVSR]LĠLLOH UHIHULWRDUH OD REOLJDĠLLOH GHĠLQăWRULORU GH DUPH OHWDOH GH D VH VXSXQH H[DPHQXOXL
SVLKRORJLF úLVDX PHGLFDO SUHYă]XWH OD DUW VH DSOLFă úL vQ FHHD FH SULYHúWH DUPHOH QHOHWDOH VXSXVH
DXWRUL]ăULLúLPXQLĠLLOHFRUHVSXQ]ăWRDUHDFHVWRUD


$UW  1RWLILFDUHD vQ YHGHUHD SURFXUăULL DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH QRWLILFăULL VH GHSXQH vQ IRUPă
VFULVăODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWúLWUHEXLHVăILHvQVRĠLWăGHDFWXOGHLGHQWLWDWHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
SUHFXP úL GH XUPăWRDUHOH GRFXPHQWH vQ FD]XO DUPHORU SUHYă]XWH vQFDWHJRULD ' SFW  úL GLQ
DQH[DOD/HJH
D DWHVWDWXO GH FROHFĠLRQDU VDX XQ GRFXPHQW FDUH Vă MXVWLILFH QHFHVLWDWHD SURFXUăULL DUPHL FRQIRUP
GHVWLQDĠLLORUSUHYă]XWHvQDQH[DOD/HJH
E GXSăFD]GRYDGDGHĠLQHULLOHJDOHDVSDĠLXOXLvQFDUHXUPHD]ăDILSăVWUDWHDUPHOH
 ÌQED]DQRWLILFăULLGHSXVHvQFRQGLĠLLOHDOLQ vQWHUPHQGH]LOHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWH
VXQWREOLJDWHVăDQDOL]H]HSHED]DGRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWGDFăRFXSDĠLDVDXFDOLWDWHDSHUVRDQHL
MXVWLILFăQHFHVLWDWHDSURFXUăULLDUPHLúLGXSăFD]YHULILFăvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLDVLJXUDUHD
VHFXULWăĠLLDUPHORUFRQIRUPSUHYHGHULORUSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFH
 ÌQFD]XOvQFDUHvQFDGUXOYHULILFăULORUGHVSHFLDOLWDWHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHFRQVWDWăFă
VXQW QHFHVDUH FRQIRUP SUHYHGHULORU OHJDOH GRFXPHQWH VDX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH vQ YHGHUHD YHULILFăULL
vQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHGH/HJHOHSRWVROLFLWDSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWkQGPRWLYHOHFDUHDX
LPSXVDFHVWGHPHUV
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ WHUPHQXOGHVROXĠLRQDUHDFHUHULLVHVXVSHQGăGHODGDWDODFDUHLVD
VROLFLWDW SHUVRDQHL vQ FDX]ă SUH]HQWDUHD XQRU GRFXPHQWH RUL LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SkQă OD GDWD OD FDUH
DFHDVWDGăFXUVVROLFLWăULL
 ÌQ YHGHUHD FRQVWDWăULL vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU GH SăVWUDUH úL GH DVLJXUDUH D VHFXULWăĠLL DUPHORU
RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH SRW HIHFWXD YHULILFăUL OD GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH
UH]LGHQĠăDOVROLFLWDQWXOXLQXPDLGXSăLQIRUPDUHDSUHDODELOăúLFXFRQVLPĠăPkQWXODFHVWXLD
 5HIX]XO SHUVRDQHL GH D SUH]HQWD GRFXPHQWHOH VDX GH D FRPXQLFD LQIRUPDĠLLOH VXSOLPHQWDUH
VROLFLWDWH GH RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH RUL GH D QX SHUPLWH DFHVWRUD HIHFWXDUHD YHULILFăULORU OD
GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD] ORFXO GH UH]LGHQĠă DO VROLFLWDQWXOXL vQ YHGHUHD FRQVWDWăULL vQGHSOLQLULL
FRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLGHDVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDUPHORUFRQVWLWXLHPRWLYGHUHVSLQJHUHDFHUHULL
 ÌQWHUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWHOLEHUHD]ăGRYDGDQRWLILFăULLDOFăUHL
PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU D FăUHL YDODELOLWDWH HVWH GH GH ]LOH VDX FRPXQLFă vQ VFULV
VROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHQXLDIRVWHOLEHUDWăGRYDGDQRWLILFăULL


$UW ÌQED]DGRYH]LLGHQRWLILFDUHVROLFLWDQWXOSRDWHSURFXUDRDUPăQHOHWDOăVXSXVăQRWLILFăULL
GH OD RULFH DUPXULHU DXWRUL]DW úL DUH REOLJDĠLD FD vQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD SURFXUDUH Vă VH SUH]LQWH OD
RUJDQXOGHSROLĠLHFDUHDDFRUGDWGRYDGDQRWLILFăULLvQYHGHUHDHOLEHUăULLFHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRUDOFăUXL
PRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUVDXGXSăFD]DvQVFULHULLDUPHLSURFXUDWHvQDFHVWGRFXPHQWvQFD]XO
vQFDUHSHUVRDQDHVWHGHMDGHĠLQăWRDUHvQFRQGLĠLLOHOHJLLDXQHLDUPHQHOHWDOHGLQDFHVWăFDWHJRULH
 (OLEHUDUHD VDX GXSă FD] vQVFULHUHD PHQĠLXQLORU FRUHVSXQ]ăWRDUH vQ FHUWLILFDWXO GH GHĠLQăWRU VH
HIHFWXHD]ă GH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW QXPDL SH ED]D SUH]HQWăULL GH FăWUH VROLFLWDQW D DUPHL úL D
GRFXPHQWXOXLFDUHDWHVWăIDSWXOFăSURFXUDUHDVDIăFXWvQFRQGLĠLLOHOHJLL


$UW 3RVHVRULLGHDUPHSUHYă]XWHvQFDWHJRULD'SFWúLGLQDQH[DOD/HJHVXQW
REOLJDĠLVăSăVWUH]HDUPHOHúLPXQLĠLLOHODGRPLFLOLXOVDXODUHúHGLQĠDPHQĠLRQDWăvQFHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRU

26
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

vQGXODSXULVDXFDVHWHPHWDOLFHVSHFLDODPHQDMDWHIL[DWHvQSHUHWHVDXvQSDUGRVHDOăvQFXLDWHúLDVLJXUDWH
DVWIHOvQFkWVăQXSHUPLWăDFFHVXOSHUVRDQHORUQHDXWRUL]DWH
 'XODSXULOHVDXGXSăFD]FDVHWHOHSUHYă]XWHODDOLQ WUHEXLHVăILHSUHYă]XWHFXFRPSDUWLPHQWH
GLIHULWH FDUH Vă ILH DVLJXUDWH ILHFDUH FX FkWH XQ VLVWHP GH vQFKLGHUH SHQWUX SăVWUDUHD PXQLĠLHL VHSDUDW GH
DUPH3XOEHUHDQHDJUăúLFDSVHOHGHDSULQGHUHGHVWLQDWHDUPHORUSUHYă]XWHvQFDWHJRULD'SFWGLQDQH[D
OD/HJHDOWHOHGHFkWFHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ VHSăVWUHD]ăvQFRPSDUWLPHQWHVHSDUDWH
 3RVHVRULL GH DUPH VXSXVH QRWLILFăULL SRW GHĠLQH OD GRPLFLOLXO VDX OD UHúHGLQĠD PHQĠLRQDWă vQ
FHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRUFDQWLWDWHDGHPD[LPEXFăĠLPXQLĠLHvQFD]XODUPHORUSUHYă]XWHvQFDWHJRULD'
SFWúL


$UW  3HUVRDQHOH FDUH DX GREkQGLW GUHSWXO GH GHĠLQHUH úL IRORVLUH D DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH
QRWLILFăULLDXREOLJDĠLDFDvQWHUPHQGH]LOHGHODvQVWUăLQDUHDDUPHLVăVHSUH]LQWHODRUJDQXOGHSROLĠLH
FRPSHWHQWvQYHGHUHDDQXOăULLPHQĠLXQLORUVDXGXSăFD]UHWUDJHULLFHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRUSUH]HQWkQGvQ
DFHVWVHQVGRFXPHQWXOFDUHDWHVWăIDSWXOFăDUPDDIRVWvQVWUăLQDWăvQFRQGLĠLLOHOHJLL


$UW ÌQFD]XOvQFDUHSRVHVRULLGHDUPHQHOHWDOHVXSXVHQRWLILFăULLGRUHVFVăVFRDWăGHILQLWLYGH
SH WHULWRULXO 5RPkQLHL R DUPă QHOHWDOă GLQ FDWHJRULD FHORU VXSXVH QRWLILFăULL SURFXUDWă vQ FRQGLĠLLOHOHJLL
DFHúWLD WUHEXLH Vă VROLFLWH vQ SUHDODELO RUJDQXOXL GH SROLĠLH vQ D FăUXL HYLGHQĠă VH DIOă DUPD HOLEHUDUHD
DYL]XOXL GH VFRDWHUH GHILQLWLYă GLQ 5RPkQLD D DUPHL QHOHWDOH úL D PXQLĠLHL DFHVWHLD DO FăUXL PRGHO HVWH
SUHYă]XWvQDQH[DQU
 &HUHUHD SHQWUX HOLEHUDUHD DYL]XOXL SUHYă]XW OD DOLQ  WUHEXLH Vă ILH vQVRĠLWă GH XUPăWRDUHOH
GRFXPHQWH
D FHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRUSHUPLVXOGHDUPăVDXGRFXPHQWXOFDUHDWHVWăIDSWXOFăSURFXUDUHDVDIăFXW
vQFRQGLĠLLOHOHJLLvQFD]XOvQFDUHVROLFLWDUHDVHIDFHvQDLQWHVDXFRQFRPLWHQWFXREĠLQHUHDFHUWLILFDWXOXLGH
GHĠLQăWRURULDSHUPLVXOXLGHDUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E GRFXPHQWXOGHFăOăWRULHYDODELOvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F GRFXPHQWHRILFLDOHHPLVHGHDXWRULWăĠLOHVWDWXOXLvQFDUHSHUVRDQDXUPHD]ăVăVHGHSODVH]HFXDUPD
FDUHVăDWHVWHIDSWXOFăLVHSHUPLWHLQWUDUHDvQDFHOVWDWFXDUPDUHVSHFWLYă
 'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D úL E VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD
 3HED]DGRFXPHQWHORUSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHHOLEHUHD]ăDYL]XOSUHYă]XWODDOLQ
 vQWHUPHQGHR]LOXFUăWRDUH
 &X RFD]LD HOLEHUăULL DYL]XOXL SUHYă]XW OD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW DQXOHD]ă GLQ
GRFXPHQWXO GH GHĠLQHUH PHQĠLXQLOH SULYLQG DUPD FDUH XUPHD]ă Vă ILH VFRDVă GHILQLWLY GH SH WHULWRULXO
5RPkQLHLVDXGXSăFD]UHWUDJHGRFXPHQWXOvQFD]XOvQFDUHVXQWDQXODWHPHQĠLXQLOHSULYLQGWRDWHDUPHOH
GHĠLQXWHGHWLWXODU
 ,HúLUHDGHSHWHULWRULXO5RPkQLHLFXDUPHOHQHOHWDOHSURFXUDWHvQFRQGLĠLLOHOHJLLHVWHSHUPLVăQXPDL
vQFRQGLĠLLOHSUH]HQWăULLGHFăWUHGHĠLQăWRUDDYL]XOXLGHVFRDWHUHGHILQLWLYăDDUPHLGLQ5RPkQLDFXRFD]LD
FRQWUROXOXLHIHFWXDWGHRUJDQHOHSROLĠLHLGHIURQWLHUă

SECIUNEA a 17-a - Procedura de prelungire a valabilitii permisului de arm pentru armele neletale
supuse autorizrii i procedura privind suspendarea i anularea dreptului de deinere, respectiv a
dreptului de port i folosire a armelor i muniiilor neletale

$UW 3UHYHGHULOHDUWúLDOHDUWDOLQ  VHDSOLFăvQPRGFRUHVSXQ]ăWRUvQFHHDFH
SULYHúWHSUHOXQJLUHDYDODELOLWăĠLLSHUPLVXOXLGHDUPăSHQWUXDUPHOHQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULL
 2UJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW UHIX]ă SUHOXQJLUHD YDODELOLWăĠLL SHUPLVXOXL GH DUPă vQ XUPăWRDUHOH
FD]XUL
D VROLFLWDQWXOVHDIOăvQXQDGLQWUHVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWGLQ/HJH
E OD VROLFLWDUHD H[SUHVă D DXWRULWăĠLL FRPSHWHQWH VROLFLWDQWXO QX IDFH GRYDGD HIHFWXăULL LQVSHFĠLHL
WHKQLFHSHULRGLFHDDUPHORUFXH[FHSĠLDDUPHORUSHQWUXFDUHWLWXODUXODUHQXPDLGUHSWGHGHĠLQHUHúLFDUHQX
VXQWGHVWLQDWHSHQWUXDILIRORVLWHvQFRQGLĠLLOHDUWDOLQ GLQ/HJHVDXGXSăFD]QXDXIRVWIRORVLWHvQ
FRQGLĠLLOHOHJLLvQSROLJRDQHOHGHWUDJHUH

27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 31

F VROLFLWDQWXOQXIDFHGRYDGDHIHFWXăULLFkWHXQHLWUDJHULvQSROLJRQSHQWUXILHFDUHDQGHYDODELOLWDWHD
SHUPLVXOXL

$UW ±  ÌQ VLWXDĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW GLQ /HJH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW úL GHĠLQăWRUXO
DUPHLYRUSURFHGDvQPRGFRUHVSXQ]ăWRUSRWULYLWDUWDOLQ VDXGXSăFD]DUWDOLQ SUHFXPúLDUW
GLQFXSULQVXOSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFH
 ÌQFD]XOvQFDUHWLWXODUXOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHUHVSHFWLYGHSRUWúLIRORVLUHQXVHSUH]LQWăSkQăOD
vPSOLQLUHD WHUPHQXOXL SUHYă]XW OD DUW DOLQ  GLQ /HJH SHQWUX SUHOXQJLUHD YDODELOLWăĠLL SHUPLVXOXL GH
DUPăRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHPăVXUDDQXOăULLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHSRUWúL
IRORVLUHDDUPHORUQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULL


SECIUNEA a 18-a - Introducerea, procurarea i înstrinarea armelor i muniiilor neletale pe
teritoriul României de ctre rezidenii statelor membre sau striniicare nu au domiciliul, reedina sau,
dup caz, locul de reziden în România

$UW  3UHYHGHULOH DUW VH DSOLFă vQ PRG FRUHVSXQ]ăWRU vQ FD]XO LQWURGXFHULL SH WHULWRULXO
5RPkQLHLDDUPHORUúLPXQLĠLLORUQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULL

$UW   5H]LGHQĠLL VWDWHORU PHPEUH VDX VWUăLQLL FDUH QX DX GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD]
ORFXOGHUH]LGHQĠăvQ5RPkQLDFDUHGRUHVFVăFăOăWRUHDVFăvQ5RPkQLDFXDUPHQHOHWDOHVXSXVHQRWLILFăULL
LQFOXVLY FX PXQLĠLD DIHUHQWă WUHEXLH Vă VROLFLWH vQ SUHDODELO OD UHSUH]HQWDQĠD GLSORPDWLFă VDX OD RILFLXO
FRQVXODUDO5RPkQLHLGLQVWDWXOvQFDUHVHDIOăREĠLQHUHDDYL]XOXLSHQWUXLQWURGXFHUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORU
QHOHWDOH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL DO FăUXL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU FDUH VH HOLEHUHD]ă GH FăWUH
,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH
 &HUHUHD SULQ FDUH VH VROLFLWă REĠLQHUHD DYL]XOXL SUHYă]XW OD DOLQ  WUHEXLH Vă ILH vQVRĠLWă GH
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D GRFXPHQWXOGHWUHFHUHDIURQWLHUHLYDODELO
E XQ GRFXPHQW DXWHQWLF SULQFDUHVă VH IDFă GRYDGD GHĠLQHULL OHJDOHD DUPHL úL PXQLĠLHL SH WHULWRULXO
VWDWXOXLUHVSHFWLYGDFăDFHVWOXFUXHVWHSRVLELO
F XQ GRFXPHQW GLQ FDUH Vă UH]XOWH FDUDFWHULVWLFLOH WHKQLFH DOH DUPHL úL PXQLĠLHL SH FDUH VROLFLWDQWXO
GRUHúWHVăRLQWURGXFăSHWHULWRULXO5RPkQLHL
G GHFODUDĠLD VFULVă vQ OLPED URPkQă VDX vQVRĠLWă GH WUDGXFHUHD DXWRUL]DWă vQ OLPED URPkQă SULYLQG
QHFHVLWDWHD LQWURGXFHULL DUPHL úL PXQLĠLHL SH WHULWRULXO 5RPkQLHL úL SHULRDGD GH WLPS vQ FDUH VH DIOă SH
WHULWRULXO5RPkQLHLVDXRLQYLWDĠLHGHSDUWLFLSDUHODRPDQLIHVWDUHFXOWXUDOăDUWLVWLFăVDXLVWRULFăGLQSDUWHD
XQHLDVRFLDĠLLGHFROHFĠLRQDULOHJDOFRQVWLWXLWăRULDXQHLLQVWLWXĠLLPX]HDOHGLQ5RPkQLD
H GRYDGDvQGHSOLQLULLvQ5RPkQLDDFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLVHFXULWDWHDDUPHORUúLPXQLĠLLORU
 5HSUH]HQWDQĠD GLSORPDWLFă VDX RILFLXO FRQVXODU YHULILFă GDFă HVWH vQGHSOLQLWă FRQGLĠLD SULYLQG
GHĠLQHUHDOHJDOăDDUPHLúLPXQLĠLHLDIHUHQWHvQVWDWXOGHGRPLFLOLXUHúHGLQĠăVDXGXSăFD]GHUH]LGHQĠăúL
GH YDOLGLWDWH D GRFXPHQWXOXL GH FăOăWRULH HIHFWXkQG PHQĠLXQLOH FRUHVSXQ]ăWRDUH vQ DFHVW VHQV vQ FHUHUHD
FDUHVHWUDQVPLWH,QVSHFWRUDWXOXL*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHvQVRĠLWăGHFRSLLOHFHUWLILFDWHDOHGRFXPHQWHORU
SUHYă]XWHODDOLQ 

$UW 3HED]DGRFXPHQWHORUSULPLWHSRWULYLWDUWDOLQ ,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL
5RPkQHYHULILFăGDFăVXQWvQGHSOLQLWHWRDWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHGHOHJHúLvQFD]XOvQFDUHDIRVWFRQVWDWDWă
vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU OHJDOHFX SULYLUH OD LQWURGXFHUHD DUPHL úL PXQLĠLHL DIHUHQWH vQ 5RPkQLD WUDQVPLWH
UHSUH]HQWDQĠHL GLSORPDWLFH VDX RILFLXOXL FRQVXODU DYL]XO SUHYă]XW OD DUW DOLQ  ÌQ FD] FRQWUDU VH
FRPXQLFăPRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DQHDFRUGăULLDYL]XOXL
 $YL]XO GH LQWURGXFHUH D DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH QRWLILFăULL úL D PXQLĠLHL DIHUHQWH SH WHULWRULXO
5RPkQLHLVHDFRUGăSHQWUXRSHULRDGăGHPD[LPXPGH]LOHIăUăSRVLELOLWDWHDSUHOXQJLULLDFHVWHLD
 ,QWURGXFHUHDSHWHULWRULXO5RPkQLHLDDUPHORUQHOHWDOHVXSXVHQRWLILFăULLúLDPXQLĠLHLDIHUHQWHGH
FăWUHSHUVRDQHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ VHSHUPLWHGHFăWUHVWUXFWXULOHSROLĠLHLGHIURQWLHUăQXPDLvQ
FRQGLĠLLOHSUH]HQWăULLDYL]XOXLSHQWUXLQWURGXFHUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUQHOHWDOHSHWHULWRULXO5RPkQLHL

28
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


$UW  ÌQ FD]XO vQ FDUH DUPHOH QHOHWDOH úL PXQLĠLD DFHVWRUD LQWURGXVH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL vQ
FRQGLĠLLOHSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFHVXQWSLHUGXWHIXUDWHVDXGLVWUXVHSHWHULWRULXO5RPkQLHLWLWXODUXO
DUHREOLJDĠLDVăDQXQĠHvQWHUPHQGHGHRUHRUJDQXOGHSROLĠLHvQDFăUXLUD]ăGHFRPSHWHQĠăVDSURGXV
HYHQLPHQWXODFHVWDHOLEHUkQGXLRGRYDGăFDUHYDILSUH]HQWDWăRUJDQHORUSROLĠLHLGHIURQWLHUăODLHúLUHDGLQ
ĠDUă

$UWÌQFD]XOvQFDUHFHWăĠHQLLURPkQLUH]LGHQĠLLVWDWHORUPHPEUHVDXVWUăLQLLFDUHQXDXGRPLFLOLXO
UHúHGLQĠDVDXGXSăFD]ORFXOGHUH]LGHQĠăvQ5RPkQLDGRUHVFFDSHWLPSXOFkWVHDIOăvQĠDUăVăvQVWUăLQH]H
XQDGLQWUHDUPHOHLQWURGXVHWUHEXLHVăUHVSHFWHSURFHGXUDSUHYă]XWăODDUW

$UW'LVSR]LĠLLOHUHIHULWRDUHODSURFXUDUHDúLVFRDWHUHDGHSHWHULWRULXO5RPkQLHLDDUPHORUOHWDOHúL
DPXQLĠLLORUGHFăWUHUH]LGHQĠLLVWDWHORUPHPEUHVDXVWUăLQLLFDUHQXDXGRPLFLOLXOUHúHGLQĠDVDXGXSăFD]
ORFXO GH UH]LGHQĠă vQ 5RPkQLD SUHYă]XWH OD DUW úL DUW VH DSOLFă úL vQ FHHD FH SULYHúWH DUPHOH úL
PXQLĠLLOHQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLVDXQRWLILFăULL

SECIUNEA a 19-a – Condiii de folosire a unor categorii de arme i muniii

$UW   ÌQ YHGHUHD RUJDQL]ăULL SH GRPHQLXO SXEOLF D XQHL PDQLIHVWăUL FXOWXUDOH DUWLVWLFH VDX
LVWRULFHFDUHLPSOLFăSRUWXOúLIRORVLUHDDUPHORUQHOHWDOHLQVWLWXĠLDVDXRUJDQL]DĠLDLQWHUHVDWăHVWHREOLJDWăVă
REĠLQăvQSUHDODELODYL]XOVWUXFWXULLGHSROLĠLHFRPSHWHQWHSHDFăUHLUD]ăWHULWRULDOăYDDYHDORFHYHQLPHQWXO
 ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL DYL]XOXL SUHYă]XW OD DOLQ  VROLFLWDQWXO WUHEXLH Vă GHSXQă R FHUHUH FDUH Vă
FRQĠLQă LQIRUPDĠLL UHIHULWRDUH OD GDWHOH GH LGHQWLILFDUH DOH RUJDQL]DWRUXOXL GDWD ORFXO úL LQWHUYDOXO RUDU vQ
FDUH YD DYHD ORF HYHQLPHQWXO WLSXULOH GH DUPH úL GDFă DFHVWHD YRU IRORVL PXQLĠLH QXPăUXO HVWLPDWLY DO
SHUVRDQHORUSDUWLFLSDQWHSUHFXPúLXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DFWXOFRQVWLWXWLYúLGXSăFD]VWDWXWXOLQVWLWXĠLHLVDXRUJDQL]DĠLHLVROLFLWDQWHvQFRSLH
E DFRUGXOXLDXWRULWăĠLLSXEOLFHORFDOHFXSULYLUHODGHVIăúXUDUHDHYHQLPHQWXOXL
F GRYDGDDVLJXUăULL DVLVWHQĠHL PHGLFDOH GH XUJHQĠă LQ VLWXDĠLDvQFDUHFXRFD]LDHYHQLPHQWXOXLYDIL
IRORVLWăPXQLĠLH
G vPSXWHUQLFLUHDSHUVRDQHLUHVSRQVDELOHFXRUJDQL]DUHDHYHQLPHQWXOXL
 &HUHUHDGHSXVăvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ VHVROXĠLRQHD]ăvQWHUPHQGH]LOHOXFUăWRDUH
SULQHOLEHUDUHDDYL]XOXLGHGHVIăúXUDUHDHYHQLPHQWXOXLWLPSvQFDUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWYHULILFă
DXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUGHSXVH
 $YL]XOSUHYă]XWODDOLQ VHDFRUGăFXRYDODELOLWDWHHJDOăFXGXUDWDGHVIăúXUăULLHYHQLPHQWXOXLvQ
FDX]ă
 ÌQ FD]XO vQFDUH GXSă HIHFWXDUHDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
FRQVWDWă Fă QX VH MXVWLILFă DYL]DUHD SUHYă]XWă OD DOLQ  UHVSLQJH FHUHUHD úL FRPXQLFă VROLFLWDQWXOXL
PRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DDFHVWHLGHFL]LL

$UW   &ROHFĠLRQDULL FDUH GHĠLQ DUPHSUHYă]XWH vQ FDWHJRULD 'SFW GLQDQH[DOD/HJHDOWHOH
GHFkW FHOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  SRW IRORVL DFHVWH DUPH úL PXQLĠLD DIHUHQWă QXPDL vQ SROLJRDQH
DXWRUL]DWHVDXFXRFD]LDXQRUPDQLIHVWăULFXOWXUDOHDUWLVWLFHVDXLVWRULFHDYL]DWHvQFRQGLĠLLOHDUW
  7LWXODUXO GUHSWXOXL GH SRUW úL IRORVLUH D DUPHL OHWDOH GH YkQăWRDUH SRDWH SDUWLFLSD OD DFĠLXQL GH
YkQăWRDUHDXWRUL]DWăvQFRQGLĠLLOHOHJLLSUHFXPúLODDFWLYLWăĠLGHDQWUHQDPHQWvQSROLJRQXOGHWUDJHUHIăUăD
IL QHFHVDU XQ DFRUG SUHDODELO HOLEHUDW GH VWUXFWXUD DUPH H[SOR]LYL úL VXEVWDQĠH SHULFXORDVH vQ D FăUHL
HYLGHQĠăVHDIOăvQUHJLVWUDW

$UW±'HVIăúXUDUHDXQRUDFWLYLWăĠLVSRUWLYHVDXGHDJUHPHQWSHGRPHQLXOSXEOLFFHLPSOLFăSRUWXO
úLIRORVLUHDUHSOLFLORUGHDUPHWLSDLUVRIWVDXDGLVSR]LWLYHORUSDLQWEDOOHVWHSHUPLVăQXPDLvQXUPăWRDUHOH
FRQGLĠLL
D H[LVWă DFRUGXO DXWRULWăĠLL SXEOLFH ORFDOH FX SULYLUH OD GHVIăúXUDUHD DFWLYLWăĠLL GDFă DFWLYLWDWHD VH
GHVIăúRDUăSHSURSULHWDWHDSXEOLFăVDXSULYDWăDDFHVWHLD
E ORFXOVDXWUDVHXOGHGHVIăúXUDUHDDFWLYLWăĠLLQXHVWHIUHFYHQWFLUFXODWGHSRSXODĠLH

29
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 33

F SHULPHWUXO GH WUDJHUH Vă ILH VHPQDOL]DW FX EDQQHUH VDX SOăFXĠH GH VHPQDOL]DUH DPSODVDWH vQORFXUL
YL]LELOH DYkQG LQVFULSĠLD Ä$7(1ğ,( ± 3(5,&2/ '( $&&,'(17$5( ± $&7,9,7Ăğ, '( 7,3
$,562)73$,17%$//´
G SHUVRDQD UHVSRQVDELOă FX RUJDQL]DUHD DFWLYLWăĠLL Vă QRWLILFH vQ SUHDODELO XQLWDWHD GH SROLĠLH
FRPSHWHQWă WHULWRULDO FX SULYLUH OD GDWD ORFXO úL LQWHUYDOXO RUDU vQ FDUH YD DYHD ORF DFWLYLWDWHD SUHFXP úL
QXPăUXOHVWLPDWLYDOSHUVRDQHORUSDUWLFLSDQWH
H SHUVRDQHOHSDUWLFLSDQWHVXQWGRWDWHFXHFKLSDPHQWHGHSURWHFĠLHLQGLYLGXDOă

SECIUNEA a 20-a - Dispoziii comune$UW ÌQFD]XOvQFDUHSURSULHWDUXOXQRUDUPHúLPXQLĠLLDGHFHGDWRULDIRVWGHFODUDWGLVSăUXWSULQ
KRWăUkUHMXGHFăWRUHDVFăUXGHOHVDXSHUVRDQHOHFDUHORFXLHVFvPSUHXQăFXDFHVWDVXQWREOLJDWHVăDQXQĠHFHO
PDLDSURSLDWRUJDQGHSROLĠLHúLVăGHSXQăDUPHOHúLPXQLĠLLOHDIODWHODGRPLFLOLXORULODUHúHGLQĠDDFHVWXLDOD
FHO PDL DSURSLDW DUPXULHU DXWRUL]DW vQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD GDWD GHFHVXOXL VDX GXSă FD] D UăPkQHULL
GHILQLWLYHDKRWăUkULLMXGHFăWRUHúWLGHGHFODUDUHDGLVSDULĠLHL
 $UPHOHúLGXSăFD]PXQLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ SRWILGHSXVHODDUPXULHUGHFăWUHRSHUVRDQă
WLWXODUDOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDXQRUDUPHGLQDFHHDúLFDWHJRULHVDXSRWILULGLFDWHGH
FăWUHDUPXULHUSHFKHOWXLDODVROLFLWDQWXOXL
 3ULPLUHDDUPHORUúLGXSăFD]DPXQLĠLLORUGHFăWUHDUPXULHUvQFD]XOSUHYă]XWODDOLQ VHIDFH
QXPDLSHED]DSUH]HQWăULLGHFăWUHGHSRQHQWDXQHLGRYH]LHOLEHUDWHGHRUJDQXOGHSROLĠLHvQDFăUXLUD]ă
WHULWRULDOă GH FRPSHWHQĠă GRPLFLOLD]ă SURSULHWDUXO FDUH D GHFHGDW RUL D IRVW GHFODUDW GLVSăUXW FDUH Vă
FHUWLILFHvQGHSOLQLUHDREOLJDĠLHLSUHYă]XWHODDOLQ UHIHULWRDUHODDQXQĠDUHDRUJDQXOXLGHSROLĠLH
  ÌQ FD]XO vQ FDUH OD vQFKLGHUHD SURFHGXULL VXFFHVRUDOH PRúWHQLWRUXO FDUH D GHYHQLW SURSULHWDU DO
DUPHL úL GXSă FD] D PXQLĠLLORU DIHUHQWH GRUHúWH Vă LQWUH vQ SRVHVLD DFHVWRUD HVWH QHFHVDU FD SHQWUX D OH
ULGLFD GH OD DUPXULHU Vă ILH DXWRUL]DW FRQIRUP SURFHGXULL GH DXWRUL]DUH D SHUVRDQHORU IL]LFH SHQWUX
SURFXUDUHGHĠLQHUHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUúL PXQLĠLLORUOHWDOHUHVSHFWLYVăILHDXWRUL]DWRULVăQRWLILFH
RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWFRQIRUPSUHYHGHULORUUHIHULWRDUHODUHJLPXOSURFXUăULLGHĠLQHULLúLvQVWUăLQăULL
DUPHORUQHOHWDOH
 3HUVRDQD FDUH D PRúWHQLW R DUPă OHWDOă VDX QHOHWDOă úL GXSă FD] PXQLĠLD DIHUHQWă GDU FDUH QX
vQGHSOLQHúWHFRQGLĠLLOHSHQWUXGHĠLQHUHVDXSRUWúLIRORVLUHSRDWH
D vQVWUăLQDDUPDúLGXSăFD]PXQLĠLDDIHUHQWăFXUHVSHFWDUHDSUHYHGHULORUOHJDOH
E SăVWUDDUPDúLGXSăFD]PXQLĠLDDIHUHQWăODXQDUPXULHUDXWRUL]DW
F WUDQVIRUPDDUPDOHWDOăvQWUXQDQHOHWDOăvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHGH6HFĠLXQHDDDD&DSLWROXOXL,9
 ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQHOHFDUHDXGHYHQLWSURSULHWDUHDOHXQRUDUPHúLGXSăFD]PXQLĠLDDIHUHQWă
vQ FRQGLĠLLOH SUH]HQWHL VHFĠLXQL VXQW PLQRUH DUPHOH úL PXQLĠLLOH UHVSHFWLYH SRW IL SăVWUDWH OD XQ DUPXULHU
DXWRUL]DWSkQăODPDMRUDWFkQGSRWSURFHGDSRWULYLWSUHYHGHULORUDOLQ 
 ÌQVLWXDĠLDvQFDUHQXSRDWHILLGHQWLILFDWPRúWHQLWRUXODUPHLúLGXSăFD]DPXQLĠLHLDIHUHQWHDOFăUHL
SURSULHWDU D GHFHGDW VDX D IRVW GHFODUDW GLVSăUXW RUJDQHOH GH SROLĠLH SURFHGHD]ă SRWULYLW OHJLVODĠLHL FDUH
UHJOHPHQWHD]ăUHJLPXOEXQXULORUIăUăVWăSkQ


&$3,72/8/,,,
3URFXUDUHDGHĠLQHUHDúLIRORVLUHDDUPHORUúLDPXQLĠLLORUGHFăWUHSHUVRDQHOHMXULGLFH

SECIUNEA 1 - Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deine i, dup caz, a folosi
arme letale i arme neletale supuse autorizrii, precum i muniiile corespunztoare

$UW 3HUVRDQHOHMXULGLFHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJHFDUHGRUHVFVăGHĠLQăúLGXSă
FD] Vă IRORVHDVFă DUPH OHWDOH úL DUPH QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL SUHFXP úL PXQLĠLLOH FRUHVSXQ]ăWRDUH
SHQWUX H[HUFLWDUHD DWULEXĠLLORU VSHFLILFH VWDELOLWH SULQ DFWHOH QRUPDWLYH GH RUJDQL]DUH úL IXQFĠLRQDUH D
DFHVWRUDWUHEXLHVăVROLFLWHRUJDQHORUGHSROLĠLHFRPSHWHQWHSRWULYLW/HJLLDXWRUL]DUHDGHĠLQHULLVDXGXSă
FD]DIRORVLULLDUPHORUOHWDOHDDUPHORUQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLúLDPXQLĠLLORUFRUHVSXQ]ăWRDUH

30
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 ÌQ YHGHUHD DXWRUL]ăULL SHUVRDQD MXULGLFă LQWHUHVDWă WUHEXLH Vă GHSXQă R FHUHUH SHQWUX HOLEHUDUHD
DXWRUL]DĠLHLGH GHĠLQHUHVDX GXSă FD] GH IRORVLUH D DUPHORUúLPXQLĠLLORUDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQ
DQH[D QU OD RUJDQXO GH SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă GH FRPSHWHQĠă WHULWRULDOă VH DIOă VHGLXO VDX GXSă FD]
SXQFWXOGHOXFUXvPSUHXQăFXXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DFWXO FRQVWLWXWLY DO SHUVRDQHL MXULGLFH GLQ FDUH Vă UH]XOWH IDSWXO Fă SRWULYLW DWULEXĠLLORU VSHFLILFH
XUPHD]ăVăGHĠLQăVDXGXSăFD]VăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E DFWXODGPLQLVWUDWLYGHQXPLUHvQIXQFĠLHDFRQGXFăWRULORUSHUVRDQHLMXULGLFHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F DFWXOGHQXPLUHvQIXQFĠLHVDXFRQWUDFWHOHGHPXQFăúLILúHOHSRVWXULORUvQRULJLQDOúLvQFRSLHSHQWUX
SHUVRDQHOHFXDWULEXĠLLGHJHVWLRQDUHDGPLQLVWUDUHúLvQWUHĠLQHUHDDUPHORU
G GRYDGD vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  OLW H úL J GLQ /HJH GXSă FD] SULQ
FHUWLILFDW GH DEVROYLUH D XQXL FXUV GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL PXQLĠLLORU vQ
RULJLQDO úL vQ FRSLH SUHFXP úL FHUWLILFDW PHGLFDO úL ILúă GH H[DPLQDUH SVLKRORJLFă SHQWUX SHUVRDQHOH
SUHYă]XWHODOLWF 
H GRYDGD GHĠLQHULL OHJDOH OD VHGLX VDX GXSă FD] OD SXQFWHOH GH OXFUX GHFODUDWH FRQIRUP OHJLL D
VSDĠLXOXLGHGHSR]LWDUHDDUPHORUúLDPXQLĠLLORUOHWDOHGRWDWFXVLVWHPHGHDVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDFHVWRUD
DYL]DWH vQ FRQGLĠLLOH Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia
persoanelor,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
I GXSă FD] DYL]XO LQVSHFWRUDWXOXL WHULWRULDO GH PXQFă SHQWUX VSDĠLLOH GHVWLQDWH SăVWUăULL PXQLĠLHL
FDSVHORU VDX SXOEHULL SHQWUX PXQLĠLH HOLEHUDW vQ FRQGLĠLLOH VWDELOLWH SULQ RUGLQ DO PLQLVWUXOXL PXQFLL úL
MXVWLĠLHLVRFLDOH
J vPSXWHUQLFLUHGHUHSUH]HQWDUHFXSULYLUHODSHUVRDQDFDUHGHSXQHGRFXPHQWHOHúLVROLFLWăDXWRUL]DĠLD
FXH[FHSĠLDVLWXDĠLHLvQFDUHDFHVWHDVXQWGHSXVHGHFRQGXFăWRUXOSHUVRDQHLMXULGLFH
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD G VHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORU
FXDFHVWHD

$UW 3HUVRDQHOHMXULGLFHSUHYă]XWHODDUWDOLQ úL GLQ/HJHFDUHGRUHVFVăGHĠLQăúL
GXSăFD]VăIRORVHDVFăDUPHOHWDOHúLDUPHQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLSUHFXPúLPXQLĠLLOHFRUHVSXQ]ăWRDUH
GDFă DFHVW IDSW VH MXVWLILFă vQ UDSRUW FX RELHFWXO ORU GH DFWLYLWDWH WUHEXLH Vă VROLFLWH RUJDQHORU GH SROLĠLH
FRPSHWHQWHSRWULYLW/HJLLDXWRUL]DUHDGHĠLQHULLVDXGXSăFD]DIRORVLULLDUPHORUOHWDOHDDUPHORUQHOHWDOH
VXSXVHDXWRUL]ăULLúLDPXQLĠLLORUFRUHVSXQ]ăWRDUH
 ÌQYHGHUHDDXWRUL]ăULLFRUHVSXQ]ăWRDUHSHUVRDQDMXULGLFăLQWHUHVDWăWUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXOGH
SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă GH FRPSHWHQĠă WHULWRULDOă VH DIOă VHGLXO VDX GXSă FD] SXQFWXO GH OXFUX R FHUHUH
SHQWUXHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]GHIRORVLUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUDOFăUHLPRGHO
HVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUvPSUHXQăFXXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D FHUWLILFDWXOGHvQUHJLVWUDUHILVFDOăvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E DFWXOFRQVWLWXWLYGLQFDUHVăUH]XOWHIDSWXOFăSRWULYLWRELHFWXOXLGHDFWLYLWDWHXUPHD]ăVăGHĠLQăVDX
GXSăFD]VăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F FRQWUDFWHOH GH PXQFă úL ILúHOH SRVWXULORU SHUVRDQHORU FX DWULEXĠLL GH JHVWLRQDUH DGPLQLVWUDUH úL
vQWUHĠLQHUH D DUPHORU úL GXSă FD] DOH SHUVRDQHORU FDUH XUPHD]ă Vă ILH GRWDWH FX DUPH úL PXQLĠLL SHQWUX
H[HFXWDUHDDWULEXĠLLORUGHVHUYLFLXvQRULJLQDOúLvQFRSLH
G GRYDGD vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  OLW H úL J GLQ /HJH GXSă FD] SULQ
FHUWLILFDWGHDEVROYLUHDXQXLFXUVGHLQVWUXLUHWHRUHWLFăúLSUDFWLFăvQGRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORUFDUHVH
SUH]LQWăvQRULJLQDOúLvQFRSLHFHUWLILFDWPHGLFDOúLILúăGHH[DPLQDUHSVLKRORJLFăSHQWUXSHUVRDQHOHIL]LFH
SUHYă]XWHODOLWF 
H vQFD]XOXQHLVRFLHWăĠLVSHFLDOL]DWHGHSD]ăFRQWUDFWXOGHSUHVWăULGHVHUYLFLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
vQFKHLDWGHDFHDVWDSRWULYLWLegii nr. 333/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioareGLQ
FDUHVăUH]XOWHIDSWXOFăXUPHD]ăVăGHVIăúRDUHXQDGLQWUHDFWLYLWăĠLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
FDUH QHFHVLWă IRORVLUHD GH DUPH OHWDOH VDX DUPH QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL UHVSHFWLY D PXQLĠLLORU
FRUHVSXQ]ăWRDUHSUHFXPúLSODQXOGHSD]ăvQRULJLQDOúLvQFRSLHDSUREDWGHVWUXFWXUDGHRUGLQHSXEOLFăGLQ
FDGUXO RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW DQH[DW OD ILHFDUH FRQWUDFW GH SUHVWăUL GH VHUYLFLL SHQWUX SD]ă úL
SURWHFĠLHvQFDUHHVWHSUHYă]XWvQPRGREOLJDWRULXQXPăUXOGHSRVWXULSHQWUXFDUHVHVROLFLWăSD]ăvQDUPDWă
I DYL]XO LQVSHFWRUDWXOXL WHULWRULDO GH PXQFă HOLEHUDW vQ FRQGLĠLLOH VWDELOLWH SULQ RUGLQ DO PLQLVWUXOXL
PXQFLLúLMXVWLĠLHLVRFLDOH

31
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 35

J GRYDGDDFKLWăULLWD[HLSUHYă]XWHGHOHJHSHQWUXSUHVWDUHDVHUYLFLXOXLVROLFLWDW
K vPSXWHUQLFLUHGHUHSUH]HQWDUHFXSULYLUHODSHUVRDQDFDUHGHSXQHGRFXPHQWHOHúLVROLFLWăDXWRUL]DĠLD
FXH[FHSĠLDVLWXDĠLHLvQFDUHDFHVWHDVXQWGHSXVHGHFRQGXFăWRUXOSHUVRDQHLMXULGLFH
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD H FDUHVHGHSXQúLvQFRSLHVHUHVWLWXLHSHORF
GXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORUFXDFHVWHD

$UW &HUHUHDIRUPXODWăvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWVDXGXSăFD]ODDUWVHVROXĠLRQHD]ă
GHFăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWvQWHUPHQGHGH]LOHGHODGDWDGHSXQHULLDFHVWHLD
 ÌQ WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH VXQW REOLJDWH Vă YHULILFH
vQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUGHDXWRUL]DUHSHED]DGRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWSUHFXPúLDYHULILFăULORU
SUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
 ÌQFD]XOvQFDUHvQFDGUXOYHULILFăULORUGHVSHFLDOLWDWHRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHFRQVWDWăFă
VXQW QHFHVDUH FRQIRUP SUHYHGHULORU OHJDOH GRFXPHQWH VDX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH vQ YHGHUHD YHULILFăULL
vQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHGH/HJHOHSRWVROLFLWDSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWkQGPRWLYHOHFDUHDX
LPSXVDFHVWGHPHUV
 ÌQVLWXDĠLDvQFDUHVHFRQVWDWăFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHOHJDOHvQYHGHUHDDXWRUL]ăULLRUJDQXOGH
SROLĠLHFRPSHWHQWSRDWHHIHFWXDYHULILFăULODVHGLXOVDXODSXQFWXOGHOXFUXDOVROLFLWDQWXOXLRULGXSăFD]OD
RELHFWLYXO Să]LW vQ VLWXDĠLD vQ FDUH DFHVWD VH DIOă vQ DOWă ORFDOLWDWH GHFkW FHD vQ FDUHHVWH VLWXDW VHGLXO VDX
SXQFWXOGHOXFUXDOVRFLHWăĠLLVSHFLDOL]DWHGHSD]ăSHQWUXDVHFRQVWDWDGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHGH
SăVWUDUHúLGHDVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDUPHORUSUHYă]XWHODDUWQXPDLGXSăLQIRUPDUHDSUHDODELOăúLFX
FRQVLPĠăPkQWXODFHVWXLD
 7HUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ VHVXVSHQGăvQVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ úL GHODGDWDOD
FDUH L VD VROLFLWDW SHUVRDQHL vQ FDX]ă SUH]HQWDUHD XQRU GRFXPHQWH VDX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH VDX GXSă
FD]LVDVROLFLWDWDFRUGXOFXSULYLUHODHIHFWXDUHDYHULILFăULLvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLDVLJXUDUHD
VHFXULWăĠLLDUPHORUSkQăODGDWDODFDUHDFHDVWDGăFXUVVROLFLWăULL
 3HULRDGD GH VXVSHQGDUH SUHYD]XWă ODDOLQ  QX SRDWH GHSăúL GH ]LOH SHQWUX SUH]HQWDUHD XQRU
GRFXPHQWHVDXLQIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHúL]LOHSHQWUXYHULILFDUHDFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLGHDVLJXUDUHD
VHFXULWăĠLLDUPHORU

$UW ÌQFD]XOvQFDUHGLQDQDOL]DGRFXPHQWHORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ VDXGXSăFD]OD
DUW DOLQ  SUHFXP úL D FHORUODOWH YHULILFăUL GH VSHFLDOLWDWH HIHFWXDWH GH VWUXFWXULOH GH SROLĠLH VH
FRQVWDWă Fă VXQW vQGHSOLQLWH WRDWH FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH OHJH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă
DXWRUL]DĠLD GH SURFXUDUH D DUPHORU OHWDOH VDX D DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL UHVSHFWLY D PXQLĠLHL
FRUHVSXQ]ăWRDUH DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU QXPDL SHQWUX DFHOH DUPH úL PXQLĠLL FDUH
QHFHVLWă GHĠLQHUHD úL GXSă FD] IRORVLUHD SHQWUX GHVIăúXUDUHD DFWLYLWăĠLORU VSHFLILFH GRPHQLLORU LQFOXVH vQ
RELHFWXOGHDFWLYLWDWHDOSHUVRDQHLMXULGLFHVROLFLWDQWH
 ÌQ FD]XO vQ FDUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW UHIX]ă DXWRUL]DUHD SURFXUăULL WXWXURU DUPHORU
PHQĠLRQDWHvQFHUHUHHVWHREOLJDWVăFRPXQLFHvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DDFHVWXL
UHIX]
 5HIX]XOSHUVRDQHLGHDFRPXQLFDGRFXPHQWHOHVDXLQIRUPDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GHD
SHUPLWH RUJDQHORU GH SROLĠLH HIHFWXDUHD YHULILFăULORU SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  SUHFXP úL GHSăúLUHD
WHUPHQHORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ FRQVWLWXLHPRWLYGHUHVSLQJHUHDFHUHULLGHDXWRUL]DUHQXPDLGDFă
DXIRVWSXVHvQDFHVWIHOvQLPSRVLELOLWDWHDGHDFRQVWDWDvQGHSOLQLUHDWXWXURUFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHGHOHJH

$UW   'XSă SURFXUDUHD DUPHORU OHWDOH VDX D DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL úL D PXQLĠLHL
SHQWUXFDUHDSULPLWDXWRUL]DĠLHFRQIRUPSUHYHGHULORUDUWDOLQ UHSUH]HQWDQWXOSHUVRDQHLMXULGLFHDUH
REOLJDĠLDVăVHSUH]LQWHvQWHUPHQGH]LOHODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWFXDUPHOHOHWDOHVDXDUPHOH
QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL úL PXQLĠLD DIHUHQWă vPSUHXQă FX GRFXPHQWXO RULJLQDO FDUH DWHVWă SURFXUDUHD
DFHVWRUD vQ FRQGLĠLLOH OHJLL SUHFXP úL FX DXWRUL]DĠLD GH SURFXUDUH vQ YHGHUHD HOLEHUăULL DXWRUL]DĠLHL GH
GHĠLQHUH DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU VDX GXSă FD] D DXWRUL]DĠLHL GH IRORVLUH DO FăUHL
PRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDOLQ vQFD]XOvQFDUHQXPăUXODUPHORUSURFXUDWHHVWHPDLPDUH
GHSHUVRDQDMXULGLFăDUHREOLJDĠLDVăOHGHSR]LWH]HvQVSDĠLLOHDPHQDMDWHvQDFHVWVFRSSHFDUHOHGHĠLQH

32
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

úLVăLQIRUPH]HvQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDSURFXUăULLDUPHORURUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWvQOHJăWXUă
FXSURFXUDUHDDFHVWRUDúLORFXOGHGHSR]LWDUH
 2UJDQXO GH SROLĠLH VHVL]DW vQ FRQGLĠLLOH DOLQ  úL  YHULILFă FRUHVSRQGHQĠD GLQWUH QXPăUXO
FDWHJRULDWLSXOFDUDFWHULVWLFLOHúLGHVWLQDĠLDDUPHORUSHQWUXFDUHVDDFRUGDWDXWRUL]DĠLDFXFHOHvQVFULVHvQ
GRFXPHQWHOHFDUHIDFGRYDGDSURFXUăULLúLFXFHOHH[LVWHQWHODVROLFLWDQWÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ 
DFHDVWăYHULILFDUHVHHIHFWXHD]ăODORFXOGHGHSR]LWDUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORU

$UW 6RFLHWăĠLOHVSHFLDOL]DWHGHSD]ăVXQWREOLJDWHFDvQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDvQFHWăULL
YDODELOLWăĠLLDXWRUL]DĠLHLGHIRORVLUHDDUPHORUOHWDOHVăGHSXQăDUPHOHúLPXQLĠLLOHDIHUHQWHODXQDUPXULHU
DXWRUL]DWúLVăSUH]LQWHRUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWGRYDGDGHSXQHULLDFHVWRUD
 3UHYHGHULOH DOLQ  QX VH DSOLFă vQ FD]XO SHUVRDQHORU MXULGLFH FDUH DX úL FDOLWDWHD GH DUPXULHU
DXWRUL]DW Vă FRPHUFLDOL]H]H DUPH SLHVH FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH úL PXQLĠLL OHWDOH GDFă DUPHOH IRORVLWH VXQW
GLQWUHFHOHDIODWHvQSURSULHWDWHDDFHVWRUDGHVWLQDWHSHQWUXvQFKLULHUHvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 3HUVRDQHOHMXULGLFHDXWRUL]DWHVăGHĠLQăDUPHOHWDOHDXREOLJDĠLDFDvQFD]XOvQFDUHOHvQVWUăLQHD]ă
Vă VH SUH]LQWH vQ WHUPHQ GH ]LOH OD RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW vQ YHGHUHD UDGLHULL DFHVWRUD GLQ
DXWRUL]DĠLDGHGHĠLQHUH
 ÌQ VLWXDĠLLOH SUHYă]XWH OD DOLQ  úL  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW YD YHULILFD HIHFWXDUHD
PHQĠLXQLORU FRUHVSXQ]ăWRDUH vQ HYLGHQĠHOH SHUVRDQHL MXULGLFH FRQFRPLWHQW FX UDGLHUHD DUPHORU GLQ
DXWRUL]DĠLH

$UW  3HUVRDQD MXULGLFă DXWRUL]DWă vQ FRQGLĠLLOH SUH]HQWHL VHFĠLXQLVă GHĠLQă VDX Vă IRORVHDVFă
DUPH OHWDOH VDX DUPH QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL SRDWH GHSXQH VSUH SăVWUDUH FX WLWOX WHPSRUDU VDX
SHUPDQHQWDUPHOHSUHFXPúLPXQLĠLDGHĠLQXWăODXQDUPXULHUDXWRUL]DW
 3HUVRDQDSUHYă]XWăODDOLQ SRDWHWUDQVSRUWDDUPHOHúLPXQLĠLLOHvQVFULVHvQDXWRUL]DĠLHQXPDLFX
RFD]LDGHSXQHULLDFHVWRUDODXQDUPXULHUVDXFXRFD]LDVFKLPEăULLORFXOXLXQGHDFHVWHDVXQWSăVWUDWH
 ÌQVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ úL SHUVRDQDMXULGLFăDXWRUL]DWăSRDWHWUDQVSRUWDSHWHULWRULXO
5RPkQLHL SULQ PLMORDFH SURSULL XQ QXPăU GH FHO PXOW DUPH úL PXQLĠLD DIHUHQWă vQ DFHODúL WLPS
7UDQVSRUWXO XQXL QXPăU PDL PDUH GH DUPH úL PXQLĠLL HVWH SHUPLV QXPDL SULQ LQWHUPHGLXO XQXL DUPXULHU
DXWRUL]DWVăGHVIăúRDUHRSHUDĠLXQLGHWUDQVSRUWGHDUPHúLPXQLĠLL

$UW  ÌQ YHGHUHD DXWRUL]ăULL HIHFWXăULL XQXL WUDQVSRUW GH DUPH úL PXQLĠLL SHUVRDQD MXULGLFă
LQWHUHVDWă WUHEXLH Vă GHSXQă OD RUJDQXO GH SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă GH FRPSHWHQĠă WHULWRULDOă VXQW SăVWUDWH
DUPHOH úL PXQLĠLLOH R FHUHUH vQ FDUH VH SUHFL]HD]ă GDWHOH GH LGHQWLILFDUH DOH VROLFLWDQWXOXL PRWLYXO
WUDQVSRUWXOXLORFXOXQGHXUPHD]ăVăILHWUDQVSRUWDWHDUPHOHúLPXQLĠLLOHGDWDúLGXUDWDWUDQVSRUWXOXLWUDVHXO
GHGHSODVDUHPLMORFXOGHWUDQVSRUWDUPHOHúLPXQLĠLLOHFHIDFRELHFWXOWUDQVSRUWXOXLvQVRĠLWăGXSăFD]GH
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D vQ VLWXDĠLD vQ FDUH VH VROLFLWă DXWRUL]DUHD WUDQVSRUWXOXL XQXL QXPăU PDL PDUH GH DUPH GRYDGD
DVLJXUăULLWUDQVSRUWXOXLSULQWUXQDUPXULHUDXWRUL]DWvQDFHVWVHQV
E GRYDGDDVLJXUăULLFRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLVHFXULWDWHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUvQFD]XOWUDQVSRUWXOXL
DUPHORUODXQQRXVHGLXVDXSXQFWGHOXFUX
 &HUHUHDSUHYă]XWăODDOLQ VHVROXĠLRQHD]ăSULQHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHWUDQVSRUWDODUPHORUúL
PXQLĠLLORUDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUGXSăFXPXUPHD]ă
D vQWHUPHQGHFHOPXOWR]LOXFUăWRDUHWLPSvQFDUHvQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWD RUJDQXOGH
SROLĠLHFRPSHWHQWYHULILFăGDFăDUPXULHUXOFDUHXUPHD]ăVăDVLJXUHWUDQVSRUWXOHVWHDXWRUL]DWVăGHVIăúRDUH
RSHUDĠLXQL GH WUDQVSRUW LDU vQ VLWXDĠLD vQ FDUH VROLFLWDQWXO GHFODUă Fă DUPHOH XUPHD]ă Vă ILH GHSXVH OD XQ
DUPXULHUVHYHULILFăGDFăDFHVWDH[LVWă
E vQWHUPHQGHFHOPXOW]LOHvQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWE WLPSvQFDUHRUJDQXOGHSROLĠLH
vQDFăUXLUD]ăGHFRPSHWHQĠăWHULWRULDOăXUPHD]ăVăILHWUDQVSRUWDWHDUPHOHúLPXQLĠLLOHYHULILFăvQGHSOLQLUHD
FRQGLĠLLORUGHSăVWUDUHúLDVLJXUDUHDVHFXULWăĠLLDFHVWRUDSUHYă]XWHODDUW
 $XWRUL]DĠLDSUHYă]XWăODDOLQ VHDFRUGăFXRYDODELOLWDWHGHFHOPXOW]LOHvQIXQFĠLHGHGXUDWD
WUDQVSRUWXOXLFDUHSRDWHILSUHOXQJLWăRVLQJXUăGDWăSHQWUXDFHHDúLSHULRDGăODFHUHUHvQFD]XULMXVWLILFDWH

33
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 37

 ÌQ FD]XO vQFDUH GXSă HIHFWXDUHDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW


FRQVWDWăFăQXVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ UHVSLQJHFHUHUHDúLFRPXQLFăVROLFLWDQWXOXL
PRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DDFHVWHLGHFL]LL

SECIUNEA a 2-a - Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deine i, dup caz, a
folosi arme i muniii neletale supuse notificrii

$UW 3HUVRDQHOHMXULGLFHSUHYă]XWHODDUWDOLQ  GLQ/HJHFDUHGRUHVFVăGHĠLQăúL
GXSă FD] Vă IRORVHDVFă DUPH úL PXQLĠLL QHOHWDOH VXSXVH QRWLILFăULL GDFă DFHVW IDSW UH]XOWă GLQ DFWHOH
QRUPDWLYH GH RUJDQL]DUH úL IXQFĠLRQDUH VDX GXSă FD] VH MXVWLILFă vQ UDSRUW FX RELHFWXO ORU GH DFWLYLWDWH
WUHEXLH Vă VROLFLWH vQ SUHDODELO RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW SRWULYLW /HJLL HOLEHUDUHD FHUWLILFDWXOXL GH
GHĠLQăWRUSHQWUXDUPHúLPXQLĠLLQHOHWDOHDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
 ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL FHUWLILFDWXOXL SUHYă]XW OD DOLQ  SHUVRDQD MXULGLFă LQWHUHVDWă WUHEXLH Vă
GHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHvQDFăUXLUD]ăGHFRPSHWHQĠăWHULWRULDOăVHDIOăVHGLXORQRWLILFDUHUHIHULWRDUHOD
LQWHQĠLDGHSURFXUDUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUQHOHWDOHVXSXVHQRWLILFăULLvQVRĠLWăGHGRFXPHQWHOHSUHYă]XWH
ODDUWDOLQ VDXGXSăFD]ODDUWDOLQ OLWD G úLI 
 3H ED]D GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DOLQ  SUHFXP úL D YHULILFăULL vQGHSOLQLULL FRQGLĠLLORU GH
SăVWUDUH úL DVLJXUDUH D VHFXULWăĠLL DUPHORU úL D PXQLĠLLORU RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă
VROLFLWDQWXOXL vQ WHUPHQ GH GH ]LOH GRYDGD QRWLILFăULL DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU 
SHQWUXXQQXPăUGHDUPHúLPXQLĠLLFDUHVHMXVWLILFăvQUDSRUWFXVFRSXOGHĠLQHULLVDXGXSăFD]DOIRORVLULL
DFHVWRUD
 ÌQFD]XOvQFDUHvQXUPDYHULILFăULORUHIHFWXDWHGHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWVHFRQVWDWăFăQX
VXQWvQWUXQLWHFRQGLĠLLOHSHQWUXGHĠLQHUHDWXWXURUVDXDXQHLSăUĠLGLQQXPăUXOWRWDOGHDUPHúLPXQLĠLLSHQWUX
FDUHVHVROLFLWăHOLEHUDUHDFHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRUDFHVWDLQIRUPHD]ăvQVFULVVROLFLWDQWXODVXSUDPRWLYHORU
SHQWUXFDUHQXVHHOLEHUHD]ăGRYDGDQRWLILFăULLVDXGXSăFD]DFHDVWDVHDFRUGăSHQWUXXQQXPăUPDLPLFGH
DUPHúLPXQLĠLLGHFkWFHOVROLFLWDW

$UW   3HUVRDQD MXULGLFă WLWXODUă D GRYH]LL GH QRWLILFDUH SRDWH SURFXUD FDQWLWDWHD GH DUPH úL
PXQLĠLLvQVFULVăvQDFHVWGRFXPHQWGHODDUPXULHULLúLLQWHUPHGLDULLDXWRUL]DĠLvQDFHVWVHQVúLHVWHREOLJDWă
FD SULQ UHSUH]HQWDQWXO VăX Vă VH SUH]LQWH OD RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW FX DUPHOH SUHFXP úL FX
GRFXPHQWXOGHSURYHQLHQĠăSHQWUXILHFDUHDUPăúLGXSăFD]DPXQLĠLLORUDIHUHQWHvQWHUPHQGH]LOHGHOD
SURFXUDUHvQYHGHUHDHOLEHUăULLFHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRU
 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDOLQ vQFD]XOvQFDUHQXPăUXODUPHORUSURFXUDWHHVWHPDLPDUH
GHSHUVRDQDMXULGLFăDUHREOLJDĠLDVăOHGHSR]LWH]HvQVSDĠLLOHDPHQDMDWHvQDFHVWVFRSSHFDUHOHGHĠLQH
úLVăLQIRUPH]HRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWvQOHJăWXUăFXSURFXUDUHDDFHVWRUDúLORFXOGHGHSR]LWDUH
 2UJDQXOGHSROLĠLHVHVL]DWvQFRQGLĠLLOHDOLQ úL HOLEHUHD]ăFHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRUQXPDLGXSă
FHvQSUHDODELOYHULILFăFRQFRUGDQĠDGLQWUHQXPăUXOFDWHJRULDWLSXOFDUDFWHULVWLFLOHúLGHVWLQDĠLDDUPHORU
SHQWUXFDUHVDDFRUGDWGRYDGDQRWLILFăULLSUHFXPúLDPXQLĠLLORUDIHUHQWHFXFHOHvQVFULVHvQGRFXPHQWHOH
FDUH IDF GRYDGD SURFXUăULL úL FX FHOH H[LVWHQWH OD VROLFLWDQW ÌQ VLWXDĠLD SUHYă]XWă OD DOLQ  DFHDVWă
YHULILFDUHVHHIHFWXHD]ăODORFXOGHGHSR]LWDUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORU

$UWÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDMXULGLFăvQVWUăLQHD]ăXQDVDXPDLPXOWHGLQWUHDUPHOHúLPXQLĠLLOH
SHFDUHOHGHĠLQHvQED]DFHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRUHVWHREOLJDWăVăLQIRUPH]HvQWHUPHQGH]LOHRUJDQXO
GHSROLĠLHFRPSHWHQWFDUHYDSURFHGDODUDGLHUHDDFHVWRUDGLQFHUWLILFDWúLYDYHULILFDHIHFWXDUHDPHQĠLXQLORU
FRUHVSXQ]ăWRDUHvQHYLGHQĠHOHSHUVRDQHLMXULGLFH

SECIUNEA a 3-a - Evidenele i condiiile de pstrare i asigurare a securitii armelor i
muniiilor deinute de persoanele juridice

$UW 3HUVRDQHOH MXULGLFH DXWRUL]DWH Vă GHĠLQă VDX GXSă FD] Vă IRORVHDVFă DUPH úL PXQLĠLL VXQW
REOLJDWHVăvúLFRQVWLWXLHHYLGHQĠHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJHúLVăDVLJXUHFRQGLĠLLOHGHSăVWUDUH
úLVHFXULWDWHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUUHVSHFWLYH


34
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

$UW $UPHOHúLPXQLĠLLOHFHIDFRELHFWXOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHIRORVLUHVHSăVWUHD]ăOD
VHGLXOVDXGXSăFD]ODSXQFWXOGHOXFUXSUHYă]XWvQDXWRUL]DĠLDGHGHĠLQHUHVDXGHIRORVLUHRULGXSăFD]vQ
FHUWLILFDWXO GH GHĠLQăWRU vQ GXODSXUL VDX FDVHWH PHWDOLFH VSHFLDO DPHQDMDWH IL[DWH vQ SHUHWH VDX vQ SRGHD
vQFXLDWHúLDVLJXUDWHDVWIHOvQFkWVăQXSHUPLWăDFFHVXOSHUVRDQHORUQHDXWRUL]DWH'XODSXULOHWUHEXLHVăILH
SUHYă]XWHFXFRPSDUWLPHQWHGLIHULWHDVLJXUDWHFXVLVWHPHGHvQFKLGHUHFXFKHLHVDXFLIUXSHQWUXSăVWUDUHD
PXQLĠLHLVHSDUDWGHDUPH
 ÌQFD]XOGHĠLQHULLXQXLQXPăUPDLPDUHGHDUPHOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLGHĠLQăWRUXO
DUHREOLJDĠLDGHDDVLJXUDRvQFăSHUHVSHFLDODPHQDMDWăSHQWUXGHSR]LWDUHFXVLVWHPGHVXSUDYHJKHUHYLGHR
úL PLMORDFH GH DODUPDUH DYL]DWH vQ ED]D XQXL SURLHFW GH VHFXULWDWH GH FăWUH VWUXFWXUD GH VSHFLDOLWDWH GLQ
FDGUXORUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWFRQHFWDWHODGLVSHFHUDWHGHDODUPDUHúLLQWHUYHQĠLHDOHXQRUVRFLHWăĠL
VSHFLDOL]DWHGHSD]ăVDXDOHSROLĠLHL
 6SDĠLLOHGHVWLQDWHSăVWUăULLXQHLFDQWLWăĠLGHPXQLĠLLPDLPDULGHGHFDUWXúHSRWILDPSODVDWH
FX DYL]XO LQVSHFWRUDWXOXL WHULWRULDO GH PXQFă QXPDL vQ DIDUD LPRELOHORU FX GHVWLQDĠLH GH ORFXLQĠă VSDĠLL
FRPHUFLDOHVDXVSDĠLLSURGXFWLYH

$UW 3HUVRDQDMXULGLFăDXWRUL]DWăVăGHĠLQăVDXVăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLHVWHREOLJDWăVă
ĠLQăHYLGHQĠDDFHVWRUDUPHúLPXQLĠLLSUHFXPúLDSHUVRQDOXOXLFDUHVHGRWHD]ăFXDUPHúLPXQLĠLLvQWUXQ
UHJLVWUXFXHYLGHQĠHVHSDUDWHQXPHURWDWúLvQUHJLVWUDWODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
 3HUVRDQDMXULGLFăSUHYă]XWăODDOLQ DUHREOLJDĠLDFDvQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDvQILLQĠăULL
VDX GXSă FD] D LQFOXGHULL vQ RELHFWXO GH DFWLYLWDWH D DFWLYLWăĠLORU FDUH MXVWLILFă GHĠLQHUHD RUL IRORVLUHD
DUPHORUúLPXQLĠLLORUvQVăQXPDLWkU]LXGHGDWDSURFXUăULLDUPHORUúLPXQLĠLLORUVăSUH]LQWHODRUJDQXOGH
SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă GH FRPSHWHQĠă WHULWRULDOă VH DIOă VHGLXO VDX SXQFWXO GH OXFUX UHJLVWUXO FX HYLGHQĠD
DUPHORUúLPXQLĠLLORUSUHFXPúLHYLGHQĠDSHUVRQDOXOXLGRWDWFXDUPHúLPXQLĠLLvQYHGHUHDvQUHJLVWUăULLúL
OXăULLvQHYLGHQĠăvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 /DvPSOLQLUHDWHUPHQHORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJHVDXGXSăFD]vQWHUPHQGH]LOHGH
OD GDWD GL]ROYăULL SHUVRDQHL MXULGLFH vQ FRQGLĠLLOH OHJLL UHJLVWUHOH SUHYă]XWH OD DOLQ  VH GHSXQ VSUH
DUKLYDUHODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW

SECIUNEA a 4-a - Condiii privind dotarea personalului cu arme i muniii

$UW   3RW IL GRWDWH FX DUPH úL PXQLĠLL OHWDOH VDX GXSă FD] QHOHWDOH QXPDL SHUVRDQHOH FDUH
vQGHSOLQHVFFRQGLĠLLOH SUHYă]XWHOD DUW DOLQ  GXSă FD] OD DUW DOLQ  GLQ/HJH GXSăREĠLQHUHD
DYL]XOXL SUHDODELO DFRUGDW SHQWUX ILHFDUH SHUVRDQă GH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW SUHFXP úL GXSă
DYL]DUHD GH FăWUH DFHVWD D LQVWUXFWDMXOXL FDUH XUPHD]ă Vă ILH GHVIăúXUDW GH DQJDMDWRU FX SULYLUH OD VFRSXO
SHQWUXFDUHSHUVRDQHOHvQFDX]ăVXQWGRWDWHFXDUPHúLODFRQGLĠLLOHvQFDUHWUHEXLHSXUWDWăúLIRORVLWăDUPD
 ÌQYHGHUHDREĠLQHULLDYL]XOXLSUHODELOSUHYă]XWODDOLQ SHUVRDQDMXULGLFăWUHEXLHVăVHDGUHVH]H
FXRFHUHUHVWUXFWXULLDUPHH[SOR]LYLúLVXEVWDQĠHSHULFXORDVHGLQFDGUXOLQVSHFWRUDWHORUGHSROLĠLHMXGHĠHQH
VDX 'LUHFĠLHL *HQHUDOH GH 3ROLĠLH D 0XQLFLSLXOXL %XFXUHúWL vQVRĠLWă GH FRSLLOH FRQWUDFWHORU GH PXQFă DOH
SHUVRDQHORUDQJDMDWHFDUHXUPHD]ăVăILHGRWDWHFXDUPHúLPXQLĠLLSUHFXPúLGHLQVWUXFWDMXOSUHYă]XWODDUW
DOLQ OLWG GLQ/HJH
 3H ED]D FHUHULL SUHYă]XWH OD DOLQ  SUHFXP úL D GRFXPHQWHORU SUH]HQWDWH GH SHUVRDQD MXULGLFă
VROLFLWDQWăRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWYHULILFăvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ VDXOD
DUW DOLQ  GLQ /HJH GXSă FD] úL GDFă VH LPSXQH GLVSXQH HIHFWXDUHD DOWRU YHULILFăUL QHFHVDUH
VROXĠLRQăULLFHUHULL
 &RQĠLQXWXOLQVWUXFWDMXOXLSUHYă]XWODDOLQ WUHEXLHVăFXSULQGăWHPHUHIHULWRDUHODFRQGLĠLLOHGH
SRUWIRORVLUHúLSăVWUDUHDDUPHORUOHWDOHVDXQHOHWDOHDIODWHvQGRWDUHGDWHOHWHKQLFREDOLVWLFHDOHDFHVWRUD
PRGDOLWăĠL GH LQWHUYHQĠLH vQ GLIHULWH VLWXDĠLL DSăUXWH SH WLPSXO GHVIăúXUăULL DWULEXĠLLORU GH VHUYLFLX X]XO GH
DUPăSUHFXPúLúHGLQĠHGHWUDJHUHFXDUPDPHQWXOGLQGRWDUHvQSROLJRDQHDXWRUL]DWH
 ÌQFD]XOvQFDUHvQXUPDHIHFWXăULLYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ VHFRQVWDWăFăVXQWvQGHSOLQLWH
FRQGLĠLLOHSUHYă]XWHGHOHJHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWDFRUGăDYL]HOHSUHYă]XWHODDOLQ 
 3HQWUXSHUVRDQHOHFDUHXUPHD]ăVăILHGRWDWHFXDUPHGHVHUYLFLXDQJDMDWRUXOWUHEXLHVăSUH]LQWHvQ
YHGHUHD DYL]ăULL GRYDGD HIHFWXăULLFXUVXOXLGHLQVWUXLUHSUHYă]XW OD DUW DOLQ  LDU SHQWUXSHUVRDQHOH
FDUHDXDWULEXĠLLGHSD]ăvQFDGUXOVRFLHWăĠLORUúLDWHVWDWXOSHQWUXRFXSDĠLDDJHQWGHVHFXULWDWH

35
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 39

 6H H[FHSWHD]ă GH OD REOLJDWLYLWDWHD SUH]HQWăULL GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD   SHUVRDQHOH FDUH
VXQWWLWXODUHDOHGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUvQFRQGLĠLLOHOHJLL

$UW±3UHYHGHULOHDUWVHDSOLFăvQPRGFRUHVSXQ]ăWRUúLXUPăWRDUHORUFDWHJRULLGHSHUVRQDO
DQJDMDWGHSHUVRDQDMXULGLFăDXWRUL]DWă
D SHUVRQDOXO GHVHPQDW FX DGPLQLVWUDUHD vQWUHĠLQHUHD úL VXSUDYHJKHUHD SROLJRDQHORU GH WUDJHUH
DSDUĠLQkQGSHUVRDQHORUMXULGLFHUHVSHFWLYH
E SHUVRQDOXO FX DWULEXĠLL GH JHVWLRQDUH DGPLQLVWUDUH úL vQWUHĠLQHUH D DUPHORU GHĠLQXWH GH SHUVRDQD
MXULGLFăUHVSHFWLYă

SECIUNEA a 5-a - Procedura autorizrii poligoanelor de tragere$UW  3HUVRDQHOH FDUH GRUHVF Vă FRQVWUXLDVFă VDX Vă DPHQDMH]H SROLJRDQH GH WUDJHUH SRW
VROLFLWDvQSUHDODELODYL]XOVWUXFWXULLVSHFLDOL]DWHGLQFDGUXO,QVSHFWRUDWXOXL*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH
 ÌQYHGHUHDREĠLQHULLDYL]XOXLSUHYă]XWODDOLQ SHUVRDQHOHLQWHUHVDWHWUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXO
GHSROLĠLHFRPSHWHQWRFHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D VFKLĠDLPRELOXOXLVDXDVSDĠLXOXLXQGHXUPHD]ăVăVHFRQVWUXLDVFăVDXVăVHDPHQDMH]HSROLJRQXOGH
WUDJHUH
E PHPRULX WHKQLF vQ FDUH YRU IL SUH]HQWDWH vQ GHWDOLX DPHQDMăULOH FRQIRUP QRUPHORU WHKQLFH GH
VLJXUDQĠăVWDELOLWHSULQRUGLQDOPLQLVWUXOXLDIDFHULORULQWHUQHFRQIRUPDUWDOLQ GLQ/HJHSUHFXPúL
FDUDFWHULVWLFLOHWHKQLFHDOHPDWHULDOHORUGHFRQVWUXFĠLHFHYRUILXWLOL]DWH

$UW  &HUHUHD SUHYă]XWă OD DUW DOLQ  VH VROXĠLRQHD]ă GH FăWUH RUJDQXO GH SROLĠLH
FRPSHWHQWvQWHUPHQGHPD[LPXPGH]LOHGHODGDWDGHSXQHULL
 ÌQWHUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ VWUXFWXULOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWH YHULILFăvQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU
VWDELOLWHvQQRUPHOHWHKQLFHGHVLJXUDQĠă SULYLQGFRQVWUXFĠLDúLDPHQDMDUHDSROLJRDQHORUGHWUDJHUHDWkWSH
ED]DGRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWODGRVDUFkWúLSULQYHULILFDUHODIDĠDORFXOXL
 ÌQFD]XOvQFDUHvQFDGUXOYHULILFăULORUGHVSHFLDOLWDWHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWFRQVWDWăFăVXQW
QHFHVDUH FRQIRUP SUHYHGHULORU OHJDOH GRFXPHQWH VDX LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH vQ YHGHUHD vQGHSOLQLULL
FRQGLĠLLORU SUHYă]XWH GH QRUPHOH WHKQLFH GH VLJXUDQĠă SULYLQG FRQVWUXFĠLD úL DPHQDMDUHD SROLJRDQHORU GH
WUDJHUHOHSRWVROLFLWDSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWkQGPRWLYHOHFDUHDXLPSXVDFHVWGHPHUV
 7HUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ VHVXVSHQGăvQVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ GHODGDWDODFDUHLVD
VROLFLWDW SHUVRDQHL vQ FDX]ă SUH]HQWDUHD GRFXPHQWHORU RUL LQIRUPDĠLLORU VXSOLPHQWDUH SkQă OD GDWD OD FDUH
DFHDVWDGăFXUVVROLFLWăULL

$UW  ÌQ FD]XO vQ FDUH GLQ DQDOL]D GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  SUHFXP úL D
FHORUODOWH YHULILFăUL GH VSHFLDOLWDWH HIHFWXDWH GH RUJDQHOH GH SROLĠLH VH FRQVWDWă Fă VXQW vQGHSOLQLWH WRDWH
FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH QRUPHOH WHKQLFH GH VLJXUDQĠă SULYLQG FRQVWUXFĠLD úL DPHQDMDUHD SROLJRDQHORU GH
WUDJHUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă DYL]XO GH SULQFLSLX SHQWUX FRQVWUXLUHD VDX DPHQDMDUHD
SROLJRQXOXLGH WUDJHUHDO FăUXLPRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU LDU vQ FD] FRQWUDU FRPXQLFă vQ VFULV
VROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă
 5HIX]XO SHUVRDQHL GH D SUH]HQWD GRFXPHQWHOH VDX LQIRUPDĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ 
FRQVWLWXLHPRWLYGHUHVSLQJHUHDFHUHULLGHDYL]DUH

$UW $YL]XO GH SULQFLSLX SUHYă]XW OD DUW DOLQ  QX H[RQHUHD]m WLWXODUXO GH REOLJDĠLD GH D
REĠLQHvQDLQWHGHvQFHSHUHDFRQVWUXLULLVDXDPHQDMăULLSROLJRQXOXLGHWUDJHUHDDOWRUDXWRUL]DĠLLVDXDYL]H
SUHYă]XWHvQOHJLVSHFLDOH

$UW ÌQYHGHUHDDXWRUL]ăULLSROLJRDQHORUGHWUDJHUHSHUVRDQHOHLQWHUHVDWHWUHEXLHVăVROLFLWHvQ
SUHDODELO VWUXFWXULL VSHFLDOL]DWH GLQ FDGUXO ,QVSHFWRUDWXOXL *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH HOLEHUDUHD
FHULILFDWXOXL GH FRQIRUPLWDWH SULYLQG vQGHSOLQLUHD QRUPHORU WHKQLFH GH VLJXUDQĠă SHQWUX FRQVWUXFĠLD úL
DPHQDMDUHDSROLJRDQHORUGHWUDJHUH

36
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 3HQWUX REĠLQHUHD FHUWLILFDWXOXL SUHYă]XW OD DOLQ  VROLFLWDQWXO WUHEXLH Vă GHSXQă OD RUJDQXO GH
SROLĠLHFRPSHWHQWRFHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D GRYDGD GHĠLQHULL OHJDOH D LPRELOXOXL XQGH HVWH VLWXDW SROLJRQXO GH WUDJHUH SUHFXP úL GRFXPHQWHOH
FDUHDWHVWăIDSWXOFăDFHVWDDIRVWFRQVWUXLWvQFRQGLĠLLOHOHJLLvQRULJLQDOúLvQFRSLHGRFXPHQWXORULJLQDOVH
UHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLHLFXDFHVWD
E VFKLĠDLPRELOXOXLVDXDVSDĠLXOXLXQGHHVWHDPSODVDWSROLJRQXOGHWUDJHUH
F SURLHFWXOvQGHWDOLXDOSROLJRQXOXLGHWUDJHUHvQFDUHYRUILSUH]HQWDWHDPHQDMăULOHVWDELOLWHvQQRUPHOH
WHKQLFH GH VLJXUDQĠă SULYLQG FRQVWUXFĠLD úL DPHQDMDUHD SROLJRDQHORU GH WUDJHUH SUHFXP úL FDUDFWHULVWLFLOH
WHKQLFHDOHPDWHULDOHORUGHFRQVWUXFĠLHFHYRUILXWLOL]DWH
G SURFHVXOYHUEDOGHUHFHSĠLHODWHUPLQDUHDOXFUăULLGHFRQVWUXFĠLH
H GRYDGDDFKLWăULLWD[HLSUHYă]XWHGHOHJHSHQWUXSUHVWDUHDVHUYLFLXOXLVROLFLWDW
  'RFXPHQWHOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW E úL F QX VXQW QHFHVDUH vQ FD]XO SHUVRDQHORU FDUH DX
REĠLQXWDYL]XOGHSULQFLSLXSUHYă]XWODDUWDOLQ 

$UW &HUHUHDIRUPXODWăvQYHGHUHDREĠLQHULLFHULILFDWXOXLGHFRQIRUPLWDWHSULYLQGvQGHSOLQLUHD
QRUPHORUWHKQLFHGHVLJXUDQĠă SHQWUXFRQVWUXFĠLDúLDPHQDMDUHDSROLJRDQHORUGHWUDJHUHVHVROXĠLRQHD]ăGH
FăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWvQWHUPHQGHPD[LPXPGH]LOHGHODGDWDGHSXQHULL
 ÌQ WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH YHULILFă vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU
VWDELOLWHvQQRUPHOHWHKQLFHGHVLJXUDQĠăSULYLQGFRQVWUXFĠLDúLDPHQDMDUHDSROLJRDQHORUGHWUDJHUHVDXGXSă
FD]vQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUFDUHDXVWDWODED]DDFRUGăULLDYL]XOXLGHSULQFLSLXSUHYă]XWODDUWDOLQ 
DWkWSHED]DGRFXPHQWHORUGHSXVHGHVROLFLWDQWODGRVDUFkWúLSULQYHULILFăULODIDĠDORFXOXL
 ÌQ FD]XO vQ FDUH vQ FDGUXO YHULILFăULORU GH VSHFLDOLWDWH RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH FRQVWDWă Fă
VXQW QHFHVDUH FRQIRUP SUHYHGHULORU OHJDOH GRFXPHQWH VXSOLPHQWDUH RUL PRGLILFăUL GH QDWXUă WHKQLFă VDX
VWUXFWXUDOăvQYHGHUHDYHULILFăULLvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHGHQRUPHOHWHKQLFHGHVLJXUDQĠă SULYLQG
FRQVWUXFĠLDúLDPHQDMDUHDSROLJRDQHORUGHWUDJHUHOHSRWVROLFLWDSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWkQG PRWLYHOH
FDUHDXLPSXVDFHVWGHPHUV
 7HUPHQXOSUHYă]XWODDOLQ VHVXVSHQGăvQVLWXDĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ GHODGDWDODFDUHLVD
VROLFLWDWSHUVRDQHLvQFDX]ăSUH]HQWDUHDXQRUGRFXPHQWHRULHIHFWXDUHDPRGLILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ 
SkQăODGDWDODFDUHDFHDVWDGăFXUVVROLFLWăULL

$UW  ÌQFD]XOvQFDUHGLQDQDOL]D GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH ODDUW DOLQ SUHFXPúLD
FHORUODOWH YHULILFăUL GH VSHFLDOLWDWH HIHFWXDWH GH RUJDQHOH GH SROLĠLH VH FRQVWDWă Fă VXQW vQGHSOLQLWH WRDWH
FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH QRUPHOH WHKQLFH GH VLJXUDQĠă SULYLQG FRQVWUXFĠLD úL DPHQDMDUHD SROLJRDQHORU GH
WUDJHUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă FHULILFDWXO GH FRQIRUPLWDWH SULYLQG vQGHSOLQLUHD QRUPHORU
WHKQLFH GH VLJXUDQĠă DO FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU LDU vQ FD] FRQWUDU FRPXQLFă vQ VFULV
VROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă
 5HIX]XODOSHUVRDQHLGHDSUH]HQWDGRFXPHQWHOHVDXGHDHIHFWXDPRGLILFăULOHSUHYă]XWHODDUW
DOLQ FRQVWLWXLHPRWLYGHUHVSLQJHUHDFHUHULLGHFHUWLILFDUH

$UW  3HQWUX DXWRUL]DUHD IXQFĠLRQăULL SROLJRDQHORU GH WUDJHUH SHUVRDQD LQWHUHVDWă WUHEXLH Vă
GHSXQăODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWRFHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DFWXOFRQVWLWXWLYDOSHUVRDQHLMXULGLFHVDXIL]LFHDXWRUL]DWHúLGXSăFD]FHUWLILFDWXOGHvQPDWULFXODUH
vQUHJLVWUXOFRPHUĠXOXLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E GRYDGDGHĠLQHULLOHJDOHDLPRELOXOXLXQGHHVWHVLWXDWSROLJRQXOGHWUDJHUHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F FHULILFDWXOGHFRQIRUPLWDWHSULYLQGvQGHSOLQLUHDQRUPHORUWHKQLFHGHVLJXUDQĠă
G FRSLL DOH DFWHORU GH LGHQWLWDWH DOH FRQWUDFWHORU GH PXQFă úL DOH FHUWLILFDWHORU GH FDOLILFDUH
SURIHVLRQDOă VDX DOH DOWRU GRFXPHQWH DYkQG DFHHDúL YDORDUH MXULGLFă SHQWUX SHUVRQDOXO GHVHPQDW Vă
DGPLQLVWUH]H Vă vQWUHĠLQă úL Vă VXSUDYHJKH]H SROLJRDQHOH GH WUDJHUH SHQWUX SHUVRQDOXO GHVHPQDW Vă
VXSUDYHJKH]H DFWLYLWăĠLOH FDUH VH GHVIăúRDUă vQ LQFLQWD DFHVWRU SROLJRDQH UHVSHFWLY SHQWUX LQVWUXFWRUL vQ
SROLJRDQHOHGHWUDJHUH
H GRYDGDDVLJXUăULLSROLJRQXOXLGHWUDJHUHFXSXQFWGHSULPDMXWRUSUHFXPúLFRSLLDOHFRQWUDFWHORUGH
PXQFăúLDOHFHUWLILFDWHORUGHFDOLILFDUHSURIHVLRQDOăVDXDOHDOWRUGRFXPHQWHDYkQGDFHHDúLYDORDUHMXULGLFă

37
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 41

SHQWUX SHUVRQDOXO VSHFLDOL]DW vQ DFRUGDUHD SULPXOXL DMXWRU úL DVLVWHQĠHL PHGLFDOH GH XUJHQĠă vQ FD]XO
HYHQWXDOHORUDFFLGHQWHVSHFLILFH
I GRYDGD H[LVWHQĠHL vQ FDGUXO SROLJRQXOXL GH WUDJHUH D HFKLSDPHQWHORU LQGLYLGXDOH GH SURWHFĠLH vQ
WLPSXOWUDJHULL
J UHJXODPHQWXO GH RUJDQL]DUH úL IXQFĠLRQDUH D SROLJRQXOXL GH WUDJHUH VHPQDW GH DGPLQLVWUDWRUXO
SROLJRQXOXL
K GRYDGDDFKLWăULLWD[HORUSUHYă]XWHGHOHJHSHQWUXDXWRUL]DUH
L vPSXWHUQLFLUHGHUHSUH]HQWDUHFXSULYLUHODSHUVRDQDFDUHGHSXQHGRFXPHQWHOHúLVROLFLWăDXWRUL]DĠLD
FXH[FHSĠLDVLWXDĠLHLvQFDUHDFHVWHDVXQWGHSXVHGHFRQGXFăWRUXOSHUVRDQHLMXULGLFH
  'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D úL E VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD
 3H ED]D GRFXPHQWHORU SUH]HQWDWH OD DOLQ  SUHFXP úL D YHULILFăULORU HIHFWXDWH OD SROLJRQXO GH
WUDJHUHGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
DYL]HD]ăUHJXODPHQWXOGHRUJDQL]DUHúLIXQFĠLRQDUHDSROLJRQXOXLGHWUDJHUHGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOH
SUHYă]XWHODDUWúLHOLEHUHD]ăDXWRUL]DĠLDGHIXQFĠLRQDUHDSROLJRQXOXLGHWUDJHUHDOFăUHLPRGHOHVWH
SUHYă]XWvQDQH[DQU


$UW  5HJXODPHQWXO GH RUJDQL]DUH úL IXQFĠLRQDUH D SROLJRQXOXL GH WUDJHUH WUHEXLH Vă FXSULQGă
XUPăWRDUHOHPHQĠLXQL
D GDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSHUVRDQHLMXULGLFHFDUHGHĠLQHSROLJRQXO
E GHQXPLUHDúLDGUHVDSROLJRQXOXL
F GHVWLQDĠLDSROLJRQXOXLvQVFRSXOSHQWUXFDUHDIRVWDXWRUL]DWvQFRQIRUPLWDWHFXDUWDOLQ OLWD 
F GLQ/HJH
G FDWHJRULLOHGHDUPHúLPXQLĠLLSHUPLVHvQSROLJRQ
H FRQGLĠLLOH SH FDUH WUHEXLH Vă OH vQGHSOLQHDVFă SHUVRDQHOH IL]LFH SHQWUX D OL VH SHUPLWH DFFHVXO vQ
SROLJRQXOGHWUDJHUHSUHFXPúLDOWHFRQGLĠLLVXSOLPHQWDUHLPSXVHGHDGPLQLVWUDWRUXOSROLJRQXOXL
I REOLJDWLYLWDWHDIRORVLULLHFKLSDPHQWHORULQGLYLGXDOHGHSURWHFĠLHúLUHJXOLSULYLQGPRGXOGHXWLOL]DUHD
DFHVWRUD
J LQWHUGLFĠLLSULYLQGLQWURGXFHUHDvQLQFLQWDSROLJRQXOXLGHWUDJHUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUFDUHQXVXQW
SHUPLVH VDX IăUă vQúWLLQĠDUHD SHUVRQDOXOXL DGPLQLVWUDWLY LQWURGXFHUHD úL FRQVXPXO GH EăXWXUL DOFRROLFH
GURJXULVDXPHGLFDPHQWHDOHFăURUHIHFWHVXQWGHQDWXUăVăDIHFWH]HVHFXULWDWHDWUDJHULLDFFHVXOvQSROLJRQ
DO SHUVRDQHORU DIODWH VXE HIHFWXO DFHVWRU VXEVWDQĠH VDX vQ VWDUH DYDQVDWă GH RERVHDOă RUL FDUH VXIHUă GH R
DIHFĠLXQHWHPSRUDUăFHSRDWHJHQHUDRVWDUHGHSHULFROvQFRQGLĠLLOHIRORVLULLDUPHORUúLPXQLĠLLORU
K QRUPHOHGHFRQGXLWăvQLQFLQWDSROLJRQXOXLGHWUDJHUHSHSHULRDGDHIHFWXăULLWUDJHULL
L DOWHFRQGLĠLLVDXPHQĠLXQLVXSOLPHQWDUHFRQVLGHUDWHQHFHVDUHGHFăWUHDGPLQLVWUDWRUSHQWUXDVLJXUDUHD
VHFXULWăĠLLWUDJHULL
  5HJXODPHQWXO GH RUJDQL]DUH úL IXQFĠLRQDUH D SROLJRQXOXL GH WUDJHUH VH DILúHD]ă OD LQWUDUHD vQ
SROLJRQXO GH WUDJHUH SUHFXP úL vQ LQFLQWD DFHVWXLD vQ ORFXUL YL]LELOH LDU SHUVRQDOXO DGPLQLVWUDWLY DUH
REOLJDĠLDGHDvQGUXPDSHUVRDQHOHFDUHLQWUăvQLQFLQWDSROLJRQXOXLVăFRQVXOWHFRQĠLQXWXODFHVWXLD


$UW  /D LQWUDUHD vQ SROLJRQXO GH WUDJHUH SHUVRDQHOH FDUH XUPHD]ă Vă HIHFWXH]H DFWLYLWăĠL GH
WUDJHUHWUHEXLHVăVHPQH]HvQUHJLVWUXOGHHYLGHQĠăSUHYă]XWODDUWSHQWUXDFHUWLILFDIDSWXOFăDXOXDW
FXQRúWLQĠăGHFRQĠLQXWXOUHJXODPHQWXOXLGHRUJDQL]DUHúLIXQFĠLRQDUHDSROLJRQXOXLGHWUDJHUHúLVHREOLJăVă
UHVSHFWHSUHYHGHULOHDFHVWXLD
 3HUVRDQHOHFDUHXUPHD]ăVăHIHFWXH]HDFWLYLWăĠLGHWUDJHUHFXDOWHWLSXULGHDUPHGHFkWFHOHSHQWUX
FDUHVXQWDXWRUL]DWHVDXSHFDUHOHDXvQGRWDUHWUHEXLHVăXUPH]HXQFXUVGHVLJXUDQĠăvQXWLOL]DUHHIHFWXDW
GHSHUVRQDOXOGHVSHFLDOLWDWHGLQFDGUXOSROLJRQXOXLUHVSHFWLYGHLQVWUXFWRULLvQSROLJRQXOGHWUDJHUH
 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDOLQ FXUVXOGHVLJXUDQĠăQXHVWHQHFHVDUvQFD]XOSHUVRDQHORUFDUH
DXXUPDWDFHVWFXUVúLIDFGRYDGDSULQSUH]HQWDUHDXQXLFHUWLILFDWHOLEHUDWGHXQSROLJRQDXWRUL]DWVDXGHR
SHUVRDQă IL]LFă VDXMXULGLFă DXWRUL]DWă Vă RUJDQL]H]H FXUVXULGH LQVWUXLUHWHRUHWLFă úLSUDFWLFăvQGRPHQLXO
DUPHORUúLPXQLĠLLORU

$UW  3HUVRDQD FDUH GHĠLQH XQ SROLJRQ GH WUDJHUH DXWRUL]DW vQ FRQGLĠLLOH OHJLL DUH REOLJDĠLD Vă
ĠLQăHYLGHQĠDDUPHORUúLPXQLĠLHLIRORVLWHvQWUXQUHJLVWUXQXPHURWDWúLvQUHJLVWUDWODRUJDQXOGHSROLĠLHFDUH

38
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

YD FXSULQGH QXPăUXO FXUHQW GDWD úL LQWHUYDOXO GH WLPS vQ FDUH VD HIHFWXDW WUDJHUHD QXPHOH SUHQXPHOH
VHULD úL QXPăUXO DFWXOXL GH LGHQWLWDWH DSDUĠLQkQG SHUVRDQHL IL]LFH VDX GXSă FD] GHQXPLUHD úL DGUHVD
SHUVRDQHLMXULGLFHFDUHDRUJDQL]DWúLDH[HFXWDWWUDJHUHDPDUFDPRGHOXOúLVHULDDUPHLIRORVLWHODWUDJHUH
FDQWLWDWHDGHPXQLĠLHIRORVLWăúLFDOLEUXOQXPHOHúLSUHQXPHOHLQVWUXFWRUXOXLvQSROLJRQXOGHWUDJHUHUXEULFL
GHVWLQDWHVHPQăULLGHFăWUHSHUVRDQHOHPHQĠLRQDWHDQWHULRUSHQWUXDFHUWLILFDIDSWXOFăDXOXDWFXQRúWLQĠăGH
FRQĠLQXWXO UHJXODPHQWXOXL GH RUJDQL]DUH úL IXQFĠLRQDUH D SROLJRQXOXL GH WUDJHUH úL VH REOLJă Vă UHVSHFWH
SUHYHGHULOHDFHVWXLDDOWHREVHUYDĠLL
 5HJLVWUXO SUHYă]XW OD DOLQ  VH ĠLQH GH FăWUH DGPLQLVWUDWRUXO SROLJRQXOXL GH WUDJHUH FDUH HVWH
REOLJDWVăOSXQăODGLVSR]LĠLHRUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWRULGHFkWHRULLVHVROLFLWăDFHDVWD
 $GPLQLVWUDWRUXOSROLJRQXOXLDUHREOLJDĠLDVăLQIRUPH]H,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHvQ
WHUPHQ GH ]LOH GH OD GDWD OD FDUH DX vQFHWDW UHODĠLLOH GH PXQFă FX SHUVRDQHOH DQJDMDWH vQ FDOLWDWH GH
LQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUH

$UW  3HUVRDQD FDUH GHĠLQH XQ SROLJRQ GH WUDJHUH DXWRUL]DW vQ FRQGLĠLLOH OHJLL DUH REOLJDĠLD Vă
DVLJXUHWRDWHPăVXULOHQHFHVDUHSHQWUXGHVIăúXUDUHDDFWLYLWăĠLORUGHWUDJHUHvQGHSOLQăVLJXUDQĠă
 ÌQ FD]XO SURGXFHULL XQXL LQFLGHQW FH D DYXW FD XUPDUH YăWăPDUHD FRUSRUDOă VDX PRDUWHD XQRU
SHUVRDQH RUL SDJXEH PDWHULDOH WHUĠLORU RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW GLVSXQH VXVSHQGDUHD DXWRUL]DĠLHL GH
IXQFĠLRQDUHDSROLJRQXOXLSkQăODILQDOL]DUHDFHUFHWăULORU
 ÌQVLWXDĠLDvQFDUHvQXUPDFHUFHWăULORUVHFRQVWDWăFăLQFLGHQWXOVDSURGXVGLQFXOSDSHUVRQDOXOXL
SROLJRQXOXLRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHVXVSHQGDUHDDXWRUL]DĠLHLGHIXQFĠLRQDUHSHQWUXRSHULRDGă
GHOXQLWHUPHQFDUHVHFDOFXOHD]ăGHODGDWDGLVSXQHULLPăVXULLSUHYă]XWHODDOLQ 
  ÌQ VLWXDĠLD vQ FDUH vQ XUPD FHUFHWăULORU VH FRQVWDWă Fă LQFLGHQWXO VD SURGXV GLQ FDX]D XQRU
GHILFLHQĠH GH QDWXUă WHKQLFă VDX FRQVWUXFWLYă VH GLVSXQH PăVXUD VXVSHQGăULL DXWRUL]DĠLHL GH IXQFĠLRQDUH
SkQăODGDWDODFDUHVHIDFHGRYDGDUHPHGLHULLDFHVWRUD

SECIUNEA a 6-a - Procedura de viz a autorizaiilor de deinere sau de folosire a armelor letale i
a armelor neletale, respectiv a muniiilor corespunztoare, precum i a autorizaiilor de funcionare a
poligoanelor de tragere precum i a certificatelor de deintor pentru arme neletale supuse notificrii

$UW  $XWRUL]DĠLLOH GH GHĠLQHUH VDX GH IRORVLUH D DUPHORU OHWDOH RUL D DUPHORU QHOHWDOH VXSXVH
DXWRUL]ăULL UHVSHFWLY D PXQLĠLLORU FRUHVSXQ]ăWRDUH SUHFXP úL GH IXQFĠLRQDUH D SROLJRDQHORU GH WUDJHUH
UHVSHFWLYFHUWLILFDWHOHGHGHĠLQăWRUSHQWUXDUPHQHOHWDOHVXSXVHQRWLILFăULLDXRYDODELOLWDWHLQLĠLDOăGHDQL
úLVHYL]HD]ăODILHFDUHDQL
 3HUVRDQHOHMXULGLFHFDUHVXQWDXWRUL]DWHVăGHĠLQăVDXVăIRORVHDVFăDUPH úL PXQLĠLL RUL FDUH GHĠLQ
SROLJRDQHGHWUDJHUHDXWRUL]DWHDXREOLJDĠLDGHDVHSUH]HQWDODYL]ăSkQăODH[SLUDUHDWHUPHQXOXLVWDELOLWOD
DOLQ ODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
 3HQWUXDSOLFDUHDYL]HLSHUVRDQDMXULGLFăWUHEXLHVăSUH]LQWHRUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWRFHUHUH
GHDSOLFDUHDDFHVWHLDSUHFXPúLXUPăWRDUHOHGRFXPHQWHvQRULJLQDOúLvQFRSLHDXWRUL]DĠLDGHGHĠLQHUHVDX
GHIRORVLUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLRULGHIXQFĠLRQDUHDSROLJRQXOXLGH
WUDJHUHUHVSHFWLYFHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRUSHQWUXDUPHQHOHWDOHVXSXVHQRWLILFăULLSODQXOGHSD]ăVDXGXSă
FD]FRQWUDFWXOGHSUHVWăULGHVHUYLFLL

$UW 'XSă SULPLUHD GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW
HIHFWXHD]ăvQWHUPHQGH]LOHYHULILFăULODSXQFWHOHGHOXFUXDOHSHUVRDQHLMXULGLFHXQGHVHGHĠLQDUPHOHúL
PXQLĠLLOHUHVSHFWLYODSROLJRDQHOHGHWUDJHUHúLGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHGHOHJHFDUHDX
VWDWODED]DDXWRUL]ăULLVHDSOLFăYL]DSHDXWRUL]DĠLHUHVSHFWLYSHFHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRU

SECIUNEA a 7-a - Autorizarea organizrii i desfurrii cursurilor de instruire teoretic
i practic în domeniul armelor i muniiilor precum i a cursurilor de calificare
pentru instructor în poligonul de tragere

$UW 3HUVRDQHOHMXULGLFHSRWILDXWRUL]DWHGHVWUXFWXUDGHVSHFLDOLWDWHGLQFDGUXOLQVSHFWRUDWHORU
GHSROLĠLHMXGHĠHQHVDX'LUHFĠLHL*HQHUDOHGH3ROLĠLHD0XQLFLSLXOXL%XFXUHúWLvQDFăUHLUD]ăWHULWRULDOăvúL

39
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 43

DX VHGLXO Vă RUJDQL]H]H FXUVXO GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL PXQLĠLLORU SHQWUX
FXQRDúWHUHD OHJLVODĠLHL úL D PRGXOXL GH IRORVLUH D DUPHORU úL PXQLĠLLORU SUHYă]XWH GH /HJH FRQIRUP XQHL
PHWRGRORJLLHODERUDWHGH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH
 &XUVXOSUHYă]XWODDOLQ HVWHGHVWLQDWSHQWUXSUHJăWLUHDWHRUHWLFăúLSUDFWLFăDSHUVRDQHORUIL]LFH
FDUHGRUHVFVăGHĠLQăVDXVăSRDUWHúLVăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLOHWDOHvQFRQGLĠLLOHOHJLLSUHFXPúLD
SHUVRDQHORUFDUHXUPHD]ăVăILHGRWDWHFXDUPHSHQWUXH[HUFLWDUHDDWULEXĠLLORUGHVHUYLFLXVDXGXSăFD]Vă
GHVIăúRDUHDFWLYLWăĠLFHLPSOLFăDFFHVXOODDUPHúLPXQLĠLLvQFDGUXOSHUVRDQHORUMXULGLFHDXWRUL]DWHVăGHĠLQă
RULVăIRORVHDVFăDUPHúLPXQLĠLLVDXGXSăFD]VăGHVIăúRDUHRSHUDĠLXQLFXDUPHúLPXQLĠLL
 ÌQ YHGHUHD DXWRUL]ăULL SHUVRDQHOH MXULGLFH WUHEXLH Vă SUH]LQWH RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW R
FHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D FHUWLILFDWXO GH vQUHJLVWUDUH OD UHJLVWUXO FRPHUĠXOXL úL DFWXO FRQVWLWXWLY GLQ FDUH Vă UH]XOWH Fă DUH
vQVFULVH vQ RELHFWXO GH DFWLYLWDWH FRQIRUP &ODVLILFăULL DFWLYLWăĠLORU GLQ HFRQRPLD QDĠLRQDOă DFWLYLWăĠLOH GH
LQVWUXLUHvQGRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORUvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E GRYDGDGHĠLQHULLGHVSDĠLLDGHFYDWHDFWLYLWăĠLLGHLQVWUXLUHvQGRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORUúLDED]HL
WHKQLFRPDWHULDOHQHFHVDUHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F DWHVWDWHOHLQVWUXFWRULORUGHVSHFLDOLWDWHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
G FRSLDDXWRUL]DĠLHLGHIXQFĠLRQDUHDSROLJRQXOXLGHWUDJHUHvQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDMXULGLFăGHĠLQH
XQ DVHPHQHD SROLJRQ VDX D FRQWUDFWXOXL GH vQFKLULHUH RUL GH SUHVWăUL GH VHUYLFLL vQFKHLDW FX R SHUVRDQă
MXULGLFăFHGHĠLQHSROLJRQGHWUDJHUH
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD F VHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORU
FXDFHVWHD
 'DFă SHUVRDQD MXULGLFă vQGHSOLQHúWH FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH OHJH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW
HOLEHUHD]ă DXWRUL]DĠLD SHQWUX RUJDQL]DUHD úL GHVIăúXUDUHD FXUVXOXL GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ
GRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORUDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU


$UW'XSăREĠLQHUHDDXWRUL]DĠLHLSUHYă]XWHODDUWDOLQ SHUVRDQDMXULGLFăRUJDQL]HD]ăúL
GHVIăúRDUă FXUVXO GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL PXQLĠLLORU FRQIRUP WHPDWLFLL
FDGUXVWDELOLWHGH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH


$UW±7HPHOHSHQWUXFXUVXULOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ VHFXSULQGvQSURJUDPDGHSUHJăWLUH
vQWRFPLWăFRQIRUPWHPDWLFLLFDGUXSUHYă]XWăODDUW


$UW 3HUVRDQHOHMXULGLFHFDUHGRUHVFVăRUJDQL]H]HSURJUDPHGHIRUPDUHSURIHVLRQDOăSHQWUX
FDOLILFDUHD ÄLQVWUXFWRU vQ SROLJRQXO GH WUDJHUH´ SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  WUHEXLH Vă VH DXWRUL]H]H FD
IXUQL]RUL GH IRUPDUH SURIHVLRQDOă FRQIRUP 2UGRQDQĠHL *XYHUQXOXL QU SULYLQG IRUPDUHD
SURIHVLRQDOăDDGXOĠLORUUHSXEOLFDWăFXPRGLILFăULOHúLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
 ÌQ YHGHUHD DXWRUL]ăULL SHUVRDQHOH MXULGLFH WUHEXLH Vă REĠLQă DYL]XO SUHDODELO DO VWUXFWXULL GH
VSHFLDOLWDWHGLQFDGUXOLQVSHFWRUDWHORUGHSROLĠLHMXGHĠHQHVDX'LUHFĠLHL*HQHUDOHGH3ROLĠLHD0XQLFLSLXOXL
%XFXUHúWLvQDFăUHLUD]ăWHULWRULDOăvúLDXVHGLXO
 $YL]XO SUHDODELO SUHYă]XW OD DOLQ  DO FăUXL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU VH DFRUGă vQ
VLWXDĠLDvQFDUHSHVRDQDMXULGLFăIDFHGRYDGDvQGHSOLQLULLFRQGLĠLLORUSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWE úL
F 
 )XUQL]RUXOGHIRUPDUHSURIHVLRQDOăFDUHVROLFLWăRUJDQL]DUHDGHSURJUDPHGHIRUPDUHSURIHVLRQDOă
SUHYă]XWHODDOLQ HVWHREOLJDWVăHODERUH]HVWDQGDUGXORFXSDĠLRQDO
  6WDQGDUGXO RFXSDĠLRQDO VH VXSXQH VSUH YDOLGDUH FRPLWHWXOXL VHFWRULDO úL VSUH DSUREDUH $XWRULWăĠLL
1DĠLRQDOHSHQWUX&DOLILFăUL


$UW 2UJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWYHULILFăFHOSXĠLQGLQGRLvQGRLDQLvQGHSOLQLUHDWXWXURU
FRQGLĠLLORUDYXWHvQYHGHUHODDXWRUL]DUHDGHVIăúXUăULLFXUVXOXLSUHYă]XWODDUWDOLQ 
 ÌQFD]XOvQFDUHvQXUPDYHULILFăULLSUHYă]XWHODDOLQ VHFRQVWDWăFăQXVXQWUHVSHFWDWHFRQGLĠLLOH
SUHYă]XWHODDUWUHIHULWRDUHODFRQĠLQXWXOSURJUDPHLGHSUHJăWLUHVDXVXVĠLQHUHDFXUVXULORUQXHVWH
UHDOL]DWăGHLQVWUXFWRULGHVSHFLDOLWDWHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGLVSXQHDQXODUHDDXWRUL]DĠLHL


 $UW   3HUVRDQHOH IL]LFH úL MXULGLFH DXWRUL]DWH VWDELOLWH vQWUXQ DOW VWDW PHPEUX DO 8QLXQLL
(XURSHQHVDXDO6SDĠLXOXL(FRQRPLF(XURSHDQFDUHGRUHVFVăRUJDQL]H]HúLVăGHVIăúDUHFXUVXULGHLQVWUXLUH
WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL PXQLĠLLORU SH WHULWRULXO 5RPkQLHL vQ UHJLP WUDQVIURQWDOLHU
40
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

RFD]LRQDO VDX SH R GXUDWă GHWHUPLQDWă SRWULYLW SUHYHGHULORU 2UGRQDQĠHL GH XUJHQĠă D *XYHUQXOXL QU
 SULYLQG OLEHUWDWHD GH VWDELOLUH D SUHVWDWRULORU GH VHUYLFLL úL OLEHUWDWHD GH D IXUQL]D VHUYLFLL vQ
5RPkQLDDSUREDWăFXPRGLILFăULúLFRPSOHWăULSULQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOHXOWHULRDUHWUHEXLHVă
QRWLILFHDFHDVWăLQWHQĠLHOD,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHFXFHOSXĠLQ]LOHOXFUăWRDUHDQWHULRU
vQFHSHULLDFWLYLWăĠLL1RUPHOHWUHEXLHVăFXSULQGăXUPăWRDUHOHLQIRUPDĠLL
 D VWDWXOPHPEUXGHRULJLQH
 E GDWHOHGHLGHQWLILFDUHúLIRWRFRSLDDXWRUL]DĠLHLHPLVăGHVWDWXOPHPEUX
 F ORFXOvQFDUHYDSUHVWDDFWLYLWDWHD
 G WLSXO FXUVXOXL úL UHVSHFWLY SURJUDPD GH SUHJăWLUH vQWRFPLWă FRQIRUP WHPDWLFLLFDGUX SUHYă]XWă OD
DUW
 H LQIRUPDĠLLSULYLQGSROLJRQXOGHWUDJHUHSHFDUHvOGHĠLQHvQFKLULD]ăXWLOL]HD]ăSHWHULWRULXO5RPkQLHL
 I OLVWDLQVWUXFWRULORUGHVSHFLDOLWDWHúLIRWRFRSLLDOHDFWHORUGRYHGLWRDUHDFDOLILFăULLDFHVWRUDHPLVHGH
DXWRULWăĠLOHFRPSHWHQWHGLQVWDWXOPHPEUX
  'RFXPHQWHOH HPLVH GH DXWRULWăĠLOH FRPSHWHQWH GLQ DOWH VWDWH PHPEUH VH GHSXQ vQ IRWRFRSLH GH
FăWUHSUHVWDWRUFDUHDWHVWăFRQIRUPLWDWHDDFHVWRUDFXRULJLQDOXOvQVRĠLWHGHRWUDGXFHUHDXWRUL]DWăQHRILFLDOă
vQOLPEDURPkQă

SECIUNEA a 8-a - Retragerea sau anularea autorizaiilor persoanelor juridice pentru deinerea
sau folosirea armelor i muniiilor, respectiv pentru funcionarea poligoanelor de tragere, precum i a
certificatelor de deintor al armelor i muniiilor neletale

$UW   5HWUDJHUHD VDX GXSă FD] DQXODUHD DXWRUL]DĠLLORU FDUH VH DFRUGă SHUVRDQHORU MXULGLFH
SHQWUXDGHĠLQHVDXDIRORVLDUPHúLPXQLĠLLUHVSHFWLYSHQWUXIXQFĠLRQDUHDSROLJRDQHORUGHWUDJHUHSUHFXP
úLFHUWLILFDWHOHGHGHĠLQăWRUDODUPHORUúLPXQLĠLLORUQHOHWDOHVHUHWUDJVDXGXSăFD]VHDQXOHD]ăvQVLWXDĠLLOH
SUHYă]XWHODDUWGLQ/HJH
 5HWUDJHUHDVDXGXSăFD]DQXODUHDDXWRUL]DĠLLORUUHVSHFWLYDFHUWLILFDWHORUSUHYă]XWHODDOLQ VH
IDFHGHFăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWSULQWURGLVSR]LĠLHDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
FDUHVHFRPXQLFăSHUVRDQHLMXULGLFHvQFDX]ă


&$3,72/8/,9
5HJLPXOFLUFXODĠLHLDUPHORUúLPXQLĠLLORU

SECIUNEA 1 - Marcarea armelor i muniiilor produse în România

$UW 0DUFDMHOHFDUHVHDSOLFăSHDUPHOHFRPSOHWDVDPEODWHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ
/HJHVXQWFRQVWLWXLWHGLQWURvQúLUXLUHGHGRXăJUXSHDOIDQXPHULFHGXSăFXPXUPHD]ă
D SULPDJUXSăUHSUH]LQWkQGFRGXOXQLFGHLGHQWLILFDUHHVWHFRQVWLWXLWăGLQOLWHUHPDMXVFXOHSULPHOH
GRXăILLQGvQWRDWHFD]XULOH52LDUXUPăWRDUHDILLQGXQDGLQOLWHUHOHGLQGHQXPLUHDSURGXFăWRUXOXL
E DGRXDJUXSăHVWHFRQVWLWXLWăGLQFHOSXĠLQFLIUHGLQWUHFDUHSULPHOHGRXăLQGLFăXOWLPHOHGRXăFLIUH
DOHDQXOXLvQFDUHHVWHSURGXVăDUPDLDUXUPăWRDUHOHLQGLFăQXPăUXOGHRUGLQHDODUPHL
 0DUFDMHOH SUHYă]XWH OD DOLQ  VH DSOLFă vQ PRG FRUHVSXQ]ăWRU úL SH FRPSRQHQWHOH HVHQĠLDOH DOH
DUPHORUvQVLWXDĠLDvQFDUHDFHVWHDVXQWIDEULFDWHFXGHVWLQDĠLDSLHVHGHUH]HUYă

$UW 0DUFDMHOHFDUHVHDSOLFăSHSDFKHWHGHPXQLĠLLVXQWFRQVWLWXLWHGLQWURvQúLUXLUHGHWUHL
JUXSHDOIDQXPHULFHGXSăFXPXUPHD]ă
D SULPD JUXSă UHSUH]LQWkQG FRGXO XQLF GH LGHQWLILFDUH HVWH FRQVWLWXLWă GLQ GRXă OLWHUH PDMXVFXOH
SULPDILLQGvQWRWGHDXQD5LDUXUPăWRDUHDILLQGXQDGLQOLWHUHOHGLQGHQXPLUHDSURGXFăWRUXOXL
E D GRXD JUXSă HVWH FRQVWLWXLWă GLQ FHO SXĠLQ GRXă FLIUH FDUH UHSUH]LQWă QXPăUXO GH LGHQWLILFDUH D
ORWXOXL
F DWUHLDJUXSăHVWHFRQVWLWXLWăGXSăFD]GLQOLWHUD*SHQWUXPXQLĠLDOHWDOăFXJORQĠOLWHUD$SHQWUX
PXQLĠLDOHWDOăFXDOLFHVDXOLWHUD1SHQWUXPXQLĠLDQHOHWDOăXUPDWăFHOSXĠLQGHXQQXPăUFDUHUHSUH]LQWă
FDOLEUXOH[SULPDWvQPLOLPHWUL

41
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 45

 0DUFDMXODSOLFDWSHILHFDUHFDUWXúWUHEXLHVăFXSULQGăHOHPHQWHOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD úLF 


 3HQWUX LQGLYLGXDOL]DUHD JUXSHORU GLQ FDUH VXQW FRQVWLWXLWH PDUFDMHOH SUHYă]XWH OD DOLQ  úL 
DFHVWHDWUHEXLHVăILHVHSDUDWHSULQVSDĠLLVXILFLHQWGHYL]LELOH
 3UHYHGHULOH DOLQ   QX VH DSOLFă vQ FD]XO PXQLĠLLORU SURGXVH vQ VFRSXO XWLOL]ăULL H[FOXVLYH vQ
LQFLQWDSROLJRDQHORUGHWUDJHUHDSDUĠLQkQGSURGXFăWRULORU

$UW 3HQWUXREĠLQHUHDFRGXOXLXQLFGHLGHQWLILFDUHSUHYă]XWODDUWDOLQ OLWD VDXGXSă
FD]ODDUWDOLQ OLWD SURGXFăWRUXOWUHEXLHVăVHDGUHVH]HSULQWURFHUHUH,QVSHFWRUDWXOXL*HQHUDODO
3ROLĠLHL5RPkQHúLVăIDFăGRYDGDFăXQLWDWHDGHSURGXFĠLHHVWHDXWRUL]DWăvQFRQGLĠLLOH/HJLL
 3URFHGXUDGHDWULEXLUHDFRGXULORUXQLFHGHLGHQWLILFDUHVHUHJOHPHQWHD]ăSULQRUGLQDOPLQLVWUXOXL
DIDFHULORULQWHUQH

$UW )LHFDUH DUPă FD SURGXV ILQLW WUHEXLH Vă DLEă OD LHúLUHD GLQ PDJD]LD GH SURGXVH ILQLWH XQ
FHUWLILFDWGHJDUDQĠLHGLQSDUWHDSURGXFăWRUXOXLFXSULYLUHODvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUGHVLJXUDQĠăvQXWLOL]DUH


SECIUNEA a 2-a - Procedura efecturii tragerii experimentale

$UW 6XQWVXSXVHWUDJHULLH[SHULPHQWDOHDUPHOHOHWDOHFXĠHDYăJKLQWXLWăSUHFXPúLĠHYLOHGH
UH]HUYăDOHDFHVWRUD
 'HĠLQăWRUXO DUPHL OHWDOH DUH REOLJDĠLD Vă SUH]LQWH SHQWUX WUDJHUH H[SHULPHQWDOă OD VROLFLWDUHD
RUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWDUPDVDXúLĠHDYDGHĠLQXWăvQXUPăWRDUHOHVLWXDĠLL
D FXRFD]LDHOLEHUăULLSHUPLVXOXLGHDUPăvQFD]XOSHUVRDQHORUIL]LFHRULDDXWRUL]DĠLHLGHGHĠLQHUHVDX
GHIRORVLUHvQFD]XOSHUVRDQHORUMXULGLFHRULGXSăFD]DvQVFULHULLDUPHLVDXDĠHYLLvQGRFXPHQW
E RULGHFkWHRULDUPDDVXIHULWPRGLILFăULVDXUHSDUDĠLLDXWRUL]DWHODPHFDQLVPXOGHGDUHDIRFXOXLRULD
IRVWVFKLPEDWăĠHDYD
F vQFD]XULWHPHLQLFMXVWLILFDWHVWDELOLWHGHFăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
 /D VROLFLWDUHD WLWXODUXOXL GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW VDXúL GH IRORVLUH D DUPHL
WUDJHUHD H[SHULPHQWDOă VH SRDWH HIHFWXD vQ SUH]HQĠD VDX GXSă FD] GH FăWUH DFHVWD RUL XQ UHSUH]HQWDQW DO
DFHVWXLD
 ÌQFD]XODUPHORUGHFROHFĠLHFDUHFRQVWLWXLHUDULWăĠLVDXFDUHDXYDORDUHLVWRULFăDUWLVWLFăúWLLQĠLILFă
VDXGRFXPHQWDUăQXPăUXOGHFDUWXúHFDUHXUPHD]ăVăILHWUDVHSUHFXPúLFRQGLĠLLOHvQFDUHVHYDHIHFWXD
WUDJHUHDVHSRWVWDELOLGHFRPXQDFRUGFXWLWXODUXOGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHDWXQFLFkQGH[LVWăVXVSLFLXQLFă
SULQWUDJHUHDH[SHULPHQWDOăSRDWHILDIHFWDWăIXQFĠLRQDOLWDWHDVDXLQWHJULWDWHDDUPHL
 'XSă HIHFWXDUHD WUDJHULL H[SHULPHQWDOH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW HOLEHUHD]ă vQ DFHVW VHQV
WLWXODUXOXLRGRYDGăFHWUHEXLHVăFRQĠLQăLQIRUPDĠLLSULYLQGWLSXOPDUFDVHULDúLFDOLEUXODUPHLSUHFXPúL
GDWDúLORFXOHIHFWXăULLWUDJHULL
 3ULQ H[FHSĠLH GH OD SUHYHGHULOH DOLQ   WUDJHUHD H[SHULPHQWDOă QX VH PDL HIHFWXHD]ă vQ
XUPăWRDUHOHVLWXDĠLL
D vQFD]XODUPHORUSUHYă]XWHODDOLQ H[LVWăFHUWLWXGLQHDFăWUDJHUHDH[SHULPHQWDOăHVWHGHQDWXUăVă
DIHFWH]HIXQFĠLRQDOLWDWHDVDXLQWHJULWDWHDDUPHL
E FXRFD]LDYL]ăULLSHUPLVXOXLGHDUPăWLS$vQFD]XOvQFDUHDUPHOHVDXĠHYLOHvQVFULVHvQDFHVWDDX
IRVWVXSXVHDQWHULRUWUDJHULLH[SHULPHQWDOHúLQXDXIRVWXOWHULRUIRORVLWHRULQXDXVXIHULWPRGLILFăULGDFă
RUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHDSUHFLD]ăFăIXQFĠLRQDOLWDWHDDUPHLQXDIRVWDIHFWDWăGHSHULRDGDGHWLPSFH
DWUHFXWGHODXOWLPDDVWIHOGHWUDJHUH

SECIUNEA a 3-a - Transformarea, dezactivarea, distrugerea i casarea armelor i muniiilor

$UW $UPHOHOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLSRWILWUDQVIRUPDWHvQDUPHGHUHFX]LWăVDX
GH]DFWLYDWHQXPDLGHFăWUHSHUVRDQHOHMXULGLFHSUHYă]XWHODDUWDOLQ DUWDOLQ OLW E úLDOLQ
 GLQ/HJH
 $XWRULWDWHDQDĠLRQDOăFRPSHQWăSHQWUXDYHULILFDGDFăGH]DFWLYDUHDDUPHLGHIRFVDGHVIăúXUDWvQ
FRQIRUPLWDWH FX VSHFLILFDĠLLOH WHKQLFH VWDELOLWH vQ DQH[D D 5HJXODPHQWXOXL GH SXQHUH vQ DSOLFDUH 8( 
DO&RPLVLHLGLQGHFHPEULHGHHODERUDUHDXQRURULHQWăULFRPXQHSULYLQGVWDQGDUGHOHúL
42
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

WHKQLFLOH GH GH]DFWLYDUH SHQWUX D JDUDQWD Fă DUPHOH GH IRF GH]DFWLYDWH VXQW vQ PRG LUHYHUVLELO
QHIXQFĠLRQDOH GHQXPLW vQ FRQWLQXDUH 5HJXODPHQWXO GH SXQHUH vQ DSOLFDUH 8(  úL GH D HPLWH
FHUWLILFDWXO GH GH]DFWLYDUH FRQIRUP PRGHOXOXL SUHYă]XW vQ DQH[D ,,, D DFHOXLDúL DFW QRUPDWLY HVWH
,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH
 &HUWLILFDWHOH GH GH]DFWLYDUH SUHYă]XWH OD DOLQ  YRU FRQĠLQH PLQLP HOHPHQWH GH VLJXUDQĠă
vPSRWULYD IDOVLILFăULL úL YRU IL WLSăULWH SH KkUWLH VHFXUL]DWă GH FăWUH &RPSDQLD 1DĠLRQDOă Ä,PSULPHULD
1DĠLRQDOă´6$
 3URSULHWDUXO XQHL DUPH OHWDOH VDX QHOHWDOH GH DXWRDSăUDUH FDUH GRUHúWH Vă R GH]DFWLYH]H VDX Vă R
WUDQVIRUPHvQWURDUPăGHUHFX]LWăvQFRQGLĠLLOHDOLQ WUHEXLHVăQRWLILFHvQSUHDODELORUJDQXOXLGHSROLĠLH
vQ D FăUXL HYLGHQĠă VH DIOă DUPD UHVSHFWLYă FDUH vL HOLEHUHD]ă R GRYDGă vQ FDUH VH vQVFULX GDWHOH GH
LGHQWLILFDUHDDFHVWHLDSUHFXPúLIDSWXOFăDFHDVWDXUPHD]ăDILGH]DFWLYDWăVDXGXSăFD]WUDQVIRUPDWăvQ
DUPăGHUHFX]LWă

$UW ±  'XSă HIHFWXDUHD RSHUDĠLXQLL GH WUDQVIRUPDUH VDX GXSă FD] GH GH]DFWLYDUH D DUPHL
DUPXULHUXOSURFHGHD]ăGXSăFXPXUPHD]ă
D vQFD]XODUPHORUGH]DFWLYDWH
L DSOLFă SH FDUFDVD DUPHL PDUFDMXO FRPSOHW GH GH]DFWLYDUH PDL SXĠLQ VLPEROXO HQWLWăĠLL FDUH D FHUWLILFDW
GH]DFWLYDUHDFRQIRUP$QH[HL,,D5HJXODPHQWXOXLGHSXQHUHvQDSOLFDUH 8( LDUSHFHOHODOWH
FRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWHLDPDUFDMXOGHGH]DFWLYDUHúLFRGXOLQWHUQDĠLRQDORILFLDODO5RPkQLHL 52 
LL FRPSOHWHD]ă SH YHUVRXO GRYH]LL HOLEHUDWH GH VWUXFWXUD GH SROLĠLH GDWHOH FX SULYLUH OD DUPD GH]DFWLYDWă
SURFHGHXODSOLFDWúLRSHUDĠLXQHDHIHFWXDWăFRQIRUPWLSXOXLDUPHLDúDFXPVXQWVSHFLILFDWHvQWDEHOHOH,,,úL
,,,DOH5HJXODPHQWXOXLGHSXQHUHvQDSOLFDUH 8( 
E vQFD]XODUPHORUWUDQVIRUPDWHvQDUPHGHUHFX]LWă
 LDSOLFăSHFDUFDVDDUPHLPDUFDMXOIRUPDWGLQOLWHUD5XUPDWHGHWUHLFLIUHFDUHUHSUH]LQWăFRGXO
XQLFGHLGHQWLILFDUHDODUPXULHUXOXL
LL FRPSOHWHD]ă SH YHUVRXO GRYH]LL HOLEHUDWH GH VWUXFWXUD GH SROLĠLH GDWHOH FX SULYLUH OD DUPD
WUDQVIRUPDWăQXPăUXOGHvQUHJLVWUDUHWLSXORSHUDĠLXQLLúLGDWDHIHFWXăULLDFHVWHLDGHQXPLUHDDGUHVDúLVHULD
DXWRUL]DĠLHL DUPXULHUXOXL FDUH D HIHFWXDW RSHUDĠLXQHD GDWHOH GH LGHQWLILFDUH DOH DUPHL SUHFXP úL PDUFDMXO
DSOLFDW
   &HUWLILFDWXO GH GH]DFWLYDUH vQ IRUPD SUHYă]XWă vQ $QH[D ,,, D 5HJXODPHQWXOXL GH SXQHUH vQ
DSOLFDUH 8( YDILHOLEHUDWH[FOXVLYGHVWUXFWXULOHDUPHH[SOR]LYLúLVXEVWDQĠHSHULFXORDVHGLQ
FDGUXO3ROLĠLHL5RPkQHGXSăYHULILFDUHDPRGXOXLvQFDUHVDUHDOL]DWRSHUDĠLXQHDGHGH]DFWLYDUH
  'XSă YHULILFDUHD PRGXOXL GH HIHFWXDUH D GH]DFWLYăULL VWUXFWXUD DUPH H[SOR]LYL úL VXEVWDQĠH
SHULFXORDVH vQ FD]XO vQ FDUH RSHUDĠLXQHD HIHFWXDWă HVWH FRQIRUPă HPLWH XQ GRFXPHQW GH DYL]DUH vQ ED]D
FăUXLD DUPXULHUXO FDUH D HIHFWXDW RSHUDĠLXQHD YD FRPSOHWD PDUFDMXO FX VLPEROXO HQWLWăĠLL FDUH D FHUWLILFDW
GH]DFWLYDUHDLDUvQFD]FRQWUDUYDFRPXQLFDPRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DUHIX]XOXLFHUWLILFăULL
 ÌQWHUPHQGH]LOHGXSăvQVFULHUHDPDUFDMXOXLFRPSOHWSHDUPăWLWXODUXOGUHSWXOXLYDSUH]HQWDDUPD
úLGRFXPHQWXOHPLVGHDUPXULHURUJDQXOXLGHSROLĠLHFDUHDHPLVGRYDGDSUHYă]XWăODDUWDOLQ vQ
YHGHUHD HOLEHUăULL FHUWLILFDWXOXL GH GH]DFWLYDUH úL D HIHFWXăULL PHQĠLXQLORU FRUHVSXQ]ăWRDUH vQ DSOLFDĠLD
5HJLVWUXO1DĠLRQDODO$UPHORU
 ÌQFD]XOvQFDUHH[LVWăFHULWXGLQHDFăDSOLFDUHDPDUFDMXOXLHVWHGHQDWXUăVăDIHFWH]HIXQFĠLRQDOLWDWHD
VDXLQWHJULWDWHDDUPHLDUPXULHUXOYDHOLEHUDQXPDLFHUWLILFDWXOFRQVWDWDWRUvQDFHVWVHQV

$UW$UPXULHULLDXWRUL]DĠLVăHIHFWXH]HRSHUDĠLXQLLGHWUDQVIRUPDUHGH]DFWLYDUHUHSDUDUHFDVDUH
VDX GXSă FD] LQVSHFĠLH WHKQLFă D DUPHORU GH IRF VXQW REOLJDĠL Vă SăVWUH]H HYLGHQĠD FHUWLILFDWHORU GH
WUDQVIRUPDUH LQVSHFĠLH WHKQLFă GH]DFWLYDUH VDX GXSă FD] HYLGHQĠD DUPHORU FDVDWH UHSDUDWH VDX
WUDQVIRUPDWHvQUHJLVWUHQXPHURWDWHúLvQUHJLVWUDWHDQXDOODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW

$UW 2SHUDĠLXQLOHGHGLVWUXJHUHVDXGXSăFD]FDVDUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUVHHIHFWXHD]ăGH
FăWUH DUPXULHULL DXWRUL]DĠL QXPDL GXSă QRWLILFDUHD SUHDODELOă D RUJDQXOXL GH SROLĠLH FRPSHWHQW FDUH
GHVHPQHD]ăvQDFHVWVHQVXQUHSUH]HQWDQWvQFRPLVLDGHGLVWUXJHUHDEXQXULORU

  $FRUGXO GH HIHFWXDUH D RSHUDĠLXQLL GH GLVWUXJHUH VDX GXSă FD] GH FDVDUH HOLEHUDW GH RUJDQXO GH
SROLĠLHFRPSHWHQWFRQĠLQHGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDDUPHLDWLWXODUXOXLGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGXSăFD]
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 47

SRUWúLIRORVLUHSUHFXPúLRSHUDĠLXQHDFHXUPHD]ăDILHIHFWXDWăXUPkQGDILFRPSOHWDWSHYHUVRGHFăWUH
DUPXULHUXOFDUHDHIHFWXDWRSHUDĠLXQHDFXGDWHOHGHLGHQWLILFDUHGDWDODFDUHDIRVWHIHFWXDWăRSHUDĠLXQHDúL
QXPăUXOGHvQUHJLVWUDUHDDFHVWHLDvQHYLGHQĠHOHSURSULL

&$3,72/8/9
5HJLPXOHIHFWXăULLRSHUDĠLXQLORUFXDUPHSLHVHFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHúLPXQLĠLL(YLGHQĠHOHĠLQXWH
GHDUPXULHULúLLQWHUPHGLDUL

SECIUNEA 1 - Procedura acordrii avizului pentru includerea în obiectul de activitate al
societilor comerciale a operaiunilor cu arme, piese i componente eseniale ale acestora,
precum i muniii

$UW 3HUVRDQHOHMXULGLFHúLSHUVRDQHOHIL]LFHDXWRUL]DWHFDUHGRUHVFVăLQFOXGăvQRELHFWXOGH
DFWLYLWDWHRULFDUHGLQWUHRSHUDĠLXQLOHFXDUPHSLHVH úLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUD SUHFXPúLPXQLĠLL
SUHYă]XWH OD DUW GLQ /HJH WUHEXLH Vă VROLFLWH vQ SUHDODELO FX RFD]LD FRQVWLWXLULL VDX GXSă FD] D
PRGLILFăULLRULH[WLQGHULLRELHFWXOXLGHDFWLYLWDWHDYL]XORUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWVDXDO,QVSHFWRUDWXO
*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH
 ÌQYHGHUHDREĠLQHULLDYL]XOXLSUHYă]XWODDOLQ SHUVRDQHOHLQWHUHVDWHWUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXO
GH SROLĠLH FRPSHWHQW VDX OD ,QVSHFWRUDWXO *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH R FHUHUH vQVRĠLWă GH XUPăWRDUHOH
GRFXPHQWH
D DFWHOH GH LGHQWLWDWH vQ RULJLQDO úL vQ FRSLH SUHFXP úL FHUWLILFDWXO GH FD]LHU ILVFDO SHQWUX WRDWH
SHUVRDQHOHFDUHDXVDXXUPHD]ăVăDLEăFDOLWDWHDGHDVRFLDWVDXDGPLQLVWUDWRUDOVRFLHWăĠLLFRPHUFLDOH
E SHQWUXSHUVRDQHOHSUHYă]XWHODOLWD FDUHXUPHD]ăVăGHVIăúRDUHDFWLYLWăĠLFHLPSOLFăDFFHVXOHIHFWLY
ODDUPHúLPXQLĠLL
 L DYL] SVLKRORJLF GLQ FDUH Vă UH]XOWH Fă VROLFLWDQWXO HVWH DSW Vă GHĠLQă Vă SRDUWH úL Vă IRORVHDVFă
DUPHúLPXQLĠLLOHWDOHHOLEHUDWFXFHOPXOWOXQLvQDLQWHDGHSXQHULLFHUHULLGHXQSVLKRORJDXWRUL]DWSHQWUX
HIHFWXDUHDXQRUDVWIHOGHWHVWHDWHVWDWvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 LL XQ FHUWLILFDW PHGLFDO HOLEHUDW GH R XQLWDWH VDQLWDUă SXEOLFă VDX SULYDWă DXWRUL]DWă SHQWUX
H[DPLQDUHDDPEXODWRULHDSHUVRDQHORUIL]LFHvQYHGHUHDSURFXUăULLGHĠLQHULLSRUWXOXLúLIRORVLULLDUPHORUúL
PXQLĠLLORUFXFHOPXOWOXQLvQDLQWHDGHSXQHULLFHUHULLGLQFDUHVăUH]XOWHFăVROLFLWDQWXOQXVXIHUăGHXQD
GLQWUHDIHFĠLXQLOHFDUHIDFLPSRVLELOăDXWRUL]DUHDSHQWUXDGHĠLQHVDXGXSăFD]DSXUWDúLDIRORVLDUPHúL
PXQLĠLLOHWDOHúLHVWHDSWVăGHĠLQăDVWIHOGHDUPHúLPXQLĠLL
 LLL FHUWLILFDWXO GH DEVROYLUH D XQXL FXUV GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ GRPHQLXO DUPHORU úL
PXQLĠLLORURUJDQL]DWGHRSHUVRDQăMXULGLFăDXWRUL]DWăvQDFHVWVHQVvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F vPSXWHUQLFLUH GH UHSUH]HQWDUH GLQ SDUWHD VRFLHWăĠLL vQ FDX]ă FX SULYLUH OD SHUVRDQD FDUH GHSXQH
GRFXPHQWHOH
 6HH[FHSWHD]ăGHODREOLJDWLYLWDWHDSUH]HQWăULLGRFXPHQWHORUSUHYă]XWHODDOLQ OLWE SHUVRDQHOH
FDUHVXQWWLWXODUHDOHGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 $FWHOH GH LGHQWLWDWH úL FHUWLILFDWXO GH DEVROYLUH D FXUVXOXL GH LQVWUXLUH WHRUHWLFă úL SUDFWLFă vQ
GRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORUFDUHVHGHSXQvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ VHUHVWLWXLHSHORFGXSă
FRQIUXQWDUHDFRSLLORUFXDFHVWHD
 ÌQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDGHSXQHULLFHUHULLSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
YHULILFăGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD úLF ±J GLQ/HJHúLHOLEHUHD]ă
GDFăDIRVWFRQVWDWDWăvQGHSOLQLUHDDFHVWRUDDYL]XOGHSULQFLSLXDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
vQYHGHUHDLQFOXGHULLvQRELHFWXOGHDFWLYLWDWHDRSHUDĠLXQLORUVROLFLWDWHÌQFD]XOvQFDUHVHFRQVWDWăFăQX
VXQWvQGHSOLQLWHDFHVWHFRQGLĠLLRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWUHIX]ăHOLEHUDUHDDYL]XOXLúLFRPXQLFăvQVFULV
VROLFLWDQĠLORUPRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DDFHVWHLGHFL]LL

$UW  ÌQ ED]D DYL]XOXL REĠLQXW vQ FRQGLĠLLOH DUW SHUVRDQD MXULGLFă VDX SHUVRDQD IL]LFă
DXWRUL]DWăVHFRQVWLWXLHvQDUPXULHUSULQSDUFXUJHUHDSURFHGXULORUOHJDOHSULYLQGvQILLQĠDUHDVDXGXSăFD]D
FHORUSULYLQGH[WLQGHUHDVDXPRGLILFDUHDRELHFWXOXLGHDFWLYLWDWH

SECIUNEA a 2-a - Autorizarea efecturii operaiunilor cu arme, piese, componente eseniale i
muniii de ctre armurieri

44
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


$UW   3HUVRDQHOH FRQVWLWXLWH FD DUPXULHUL SRW GHVIăúXUD RSHUDĠLXQL FX DUPH SLHVH úL
FRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDSUHFXPúLPXQLĠLLQXPDLGXSăREĠLQHUHDDXWRUL]DĠLHLDOFăUHLPRGHOHVWH
SUHYă]XWvQDQH[DQUVDXGXSăFD]GXSăFRPSOHWDUHDFRUHVSXQ]ăWRDUHDDFHVWHLDFDUHVHHIHFWXHD]ăOD
FHUHUHGHVWUXFWXUDGHSROLĠLHvQDFăUXLUD]ăGHFRPSHWHQĠăWHULWRULDOăVHDIOăVHGLXOVDXSXQFWXOGHOXFUX
XQGHXUPHD]ăVăVHGHVIăúRDUHDFHVWHRSHUDĠLXQL
 3HQWUX REĠLQHUHD DXWRUL]DĠLHL SUHYă]XWH OD DOLQ  VDX GXSă FD] SHQWUX FRPSOHWDUHD DFHVWHLD
DUPXULHUXOWUHEXLHVăGHSXQăRFHUHUHvQFDUHVHSUHFL]HD]ăFDWHJRULDGHRSHUDĠLXQLSHFDUHXUPHD]ăVăOH
GHUXOH]HvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
D GRYDGDvQPDWULFXOăULLVRFLHWăĠLLvQUHJLVWUXOFRPHUĠXOXLúLDFWXOFRQVWLWXWLYvQFDUHVăILHSUHYă]XWHOD
RELHFWXOGHDFWLYLWDWHRSHUDĠLXQLOHSHFDUHXUPHD]ăVăOHGHUXOH]HSRWULYLWFHUHULL
E GRYDGD GHĠLQHULL OHJDOHOD VHGLXVDX GXSăFD] OD SXQFWHOHGHOXFUXGHFODUDWHFRQIRUPOHJLLDXQHL
FOăGLULVDXDXQXLVSDĠLXGLVWLQFWGHVWLQDWHIHFWXăULLRSHUDĠLXQLORUGLQFDWHJRULDSUHYă]XWăvQFHUHUHúLGXSă
FD] D XQXL DOW VSDĠLX GHVWLQDW H[FOXVLY GHSR]LWăULL DUPHORU SUHFXP úL D XQXL VSDĠLX VXSOLPHQWDU GHVWLQDW
H[FOXVLYGHSR]LWăULLPXQLĠLLORUFDSVHORUVDXSXOEHULORUSHQWUXPXQLĠLHVSDĠLLGRWDWHFXVLVWHPHGHDVLJXUDUH
DVHFXULWăĠLLDFHVWRUDDYL]DWHGHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
F DYL]XOLQVSHFWRUDWXOXLWHULWRULDOGHPXQFăSHQWUXVSDĠLLOHGHVWLQDWHGHSR]LWăULLPXQLĠLLORUFDSVHORUúL
SXOEHULORUSHQWUXPXQLĠLH
G vQ FD]XO DUPXULHULORU FDUH GRUHVF Vă GHVIăúRDUH RSHUDĠLXQL GH UHSDUDUH YHULILFDUH úL HIHFWXDUH D
LQVSHFĠLLORUWHKQLFHDOHDUPHORUGRYDGDGHĠLQHULLOHJDOHDLQVWUXPHQWHORUGHVWLQDWHUHSDUăULLSUHFXPúLGXSă
FD]GRYDGDGHĠLQHULLOHJDOHGHSROLJRDQHSHQWUXYHULILFDUHDDUPHORUDXWRUL]DWHvQFRQGLĠLLOHOHJLL
H vQ FD]XO DUPXULHULORU FDUH GRUHVF Vă GHVIăúRDUH DFWLYLWăĠL GH WUDQVSRUW GH DUPH SLHVH FRPSRQHQWH
HVHQĠLDOHúLPXQLĠLLGRYDGDGHĠLQHULLOHJDOHDPLMORDFHORUGHWUDQVSRUWDYkQGDFHDVWăGHVWLQDĠLHRPRORJDWHvQ
FRQGLĠLLOHOHJLL
I vQFD]XODUPXULHULORUFDUHGRUHVFVăGHVIăúRDUHDFWLYLWăĠLGHSURGXFHUHDDUPHORUOHWDOHúLQHOHWDOHD
PXQLĠLLORUSUHFXPúLDSLHVHORUúLFRPSRQHQWHORUSHQWUXDFHVWHDGRYDGDGHĠLQHULLOHJDOHDVSDĠLLORU
J GRFXPHQWHOH SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  OLW E SHQWUX SHUVRQDOXO DQJDMDW FDUH YD GHVIăúXUD
DFWLYLWăĠLFHLPSOLFăDFFHVXOHIHFWLYODDUPHúLPXQLĠLL
K vPSXWHUQLFLUH GH UHSUH]HQWDUH GLQ SDUWHD VRFLHWăĠLL vQ FDX]ă FX SULYLUH OD SHUVRDQD FDUH GHSXQH
GRFXPHQWHOH
L GRYDGDDFKLWăULLWD[HORUVWDELOLWHGHOHJHSHQWUXDXWRUL]DUH
 6HH[FHSWHD]ăGHODREOLJDWLYLWDWHDSUH]HQWăULLGRFXPHQWHORUSUHYă]XWHODDOLQ OLWJ SHUVRDQHOH
FDUHVXQWWLWXODUHDOHGUHSWXOXLGHGHĠLQHUHVDXGHSRUWúLIRORVLUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD I SUHFXPúLFHUWLILFDWXOGHDEVROYLUHDFXUVXOXL
GHLQVWUXLUHWHRUHWLFăúLSUDFWLFăvQGRPHQLXODUPHORUúLPXQLĠLLORUGHSXVvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ 
OLWJ VHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORUFHDFHVWHD
 ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDMXULGLFăDUHPDLPXOWHSXQFWHGHOXFUXVLWXDWHSHUD]DWHULWRULDOăDPDL
PXOWRUMXGHĠHXQGHVHYRUGHVIăúXUDRSHUDĠLXQLFXDUPHSLHVHúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDSUHFXP
úL PXQLĠLL WUHEXLH Vă VROLFLWH FkWH R DXWRUL]DĠLH SHQWUX ILHFDUH GLQWUH SXQFWHOH UHVSHFWLYH OD RUJDQHOH GH
SROLĠLHFRPSHWHQWHvQDFăURUUD]ăVHDIOăDFHVWHD
 6XQWH[FHSWDWHGHODDSOLFDUHDSUHYHGHULORUDOLQ  SHUVRDQHOHMXULGLFHSUHYă]XWHODDUW
DOLQ  GLQ /HJH SHQWUX FDWHJRULLOH GH RSHUDĠLXQL FX DUPH SLHVH úL FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD
SUHFXPúLPXQLĠLLSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
 3HUVRDQHOHMXULGLFHFDUHVROLFLWăDXWRUL]DUHDSHQWUXHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLLGHSURGXFHUHDDUPHORUD
PXQLĠLLORUSUHFXPúLDSLHVHORUúLFRPSRQHQWHORUSHQWUXDFHVWHDYRUIDFHGRYDGDDFKL]LĠLRQăULLúLGHĠLQHULL
XWLODMHORUXOWHULRUREĠLQHULLDXWRUL]DĠLHLGHHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLL

$UW   6WUXFWXUD GH SROLĠLH FRPSHWHQWă FDUH D SULPLW FHUHUHD SUHYă]XWă OD DUW DOLQ 
FRQVWDWăGDFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOHSHQWUXDXWRUL]DUHSHED]DGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHSUHFXPúLSH
ED]DYHULILFăULORUSHFDUHOHHIHFWXHD]ăODVHGLXOVRFLDOVDXSXQFWHOHGHOXFUXFXSULYLUHODVSDĠLLOHXQGHVH
YRUGHĠLQHVDXGXSăFD]VHYRUGHVIăúXUDRSHUDĠLXQLOHFXDUPHSLHVHúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUD
SUHFXPúLPXQLĠLL

45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 49

 'DFăvQXUPDHIHFWXăULLYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ VHFRQVWDWăFăVXQWvQGHSOLQLWHFRQGLĠLLOH
SUHYă]XWH GH OHJH RUJDQXO GH SROLĠLH vQ D FăUXL UD]ă GH FRPSHWHQĠă WHULWRULDOă XUPHD]ă Vă VH GHVIăúRDUH
RSHUDĠLXQLOH HOLEHUHD]ă VDX GXSă FD] FRPSOHWHD]ă DXWRUL]DĠLD SHQWUX HIHFWXDUHD RSHUDĠLXQLORU FX DUPH
SLHVH úL FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL PXQLĠLL SULQ PHQĠLRQDUHD FDWHJRULHL GH RSHUDĠLXQL
SHQWUXFDUHVDFRQVWDWDWvQGHSOLQLUHDDFHVWRUFRQGLĠLL
 $XWRUL]DĠLDSUHYă]XWăODDUWDOLQ VHHOLEHUHD]ăSHQWUXILHFDUHSXQFWGHOXFUXDODUPXULHUXOXL
úLVHPHQĠLRQHD]ăvQFRQĠLQXWXODFHVWHLDWRDWHRSHUDĠLXQLOHFDUHVHHIHFWXHD]ăODDFHOSXQFW
 7HUPHQXO GH VROXĠLRQDUH D FHUHULL SUHYă]XWH OD DUW DOLQ  HVWH GH GH ]LOH GH OD GDWD
vQUHJLVWUăULLODRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW

$UW $UPXULHULLDXWRUL]DĠLVăHIHFWXH]HRSHUDĠLXQLGHSURGXFHUHDDUPHORUSRWILDXWRUL]DĠLOD
FHUHUH Vă HIHFWXH]H LQVSHFĠLD WHKQLFă D DUPHORU VDX RSHUDĠLXQL GH WUDQVIRUPDUH GH]DFWLYDUH RUL FDVDUH D
DUPHORUGHIRFLDUFHLDXWRUL]DĠLVăHIHFWXH]HRSHUDĠLXQLGHUHSDUDUHDDUPHORUSRWILDXWRUL]DĠLODFHUHUHVă
HIHFWXH]HLQVSHFĠLDWHKQLFăDDUPHORU
 3ULQ H[FHSĠLH GH OD SUHYHGHULOH DOLQ  SHUVRDQHOH FDUH DX DYXW DWULEXĠLL SH OLQLD vQWUHĠLQHULL úL
UHSDUăULL DUPHORU vQ FDGUXO LQVWLWXĠLLORU SXEOLFH FX DWULEXĠLL vQ GRPHQLXO DSăUăULL VLJXUDQĠHL QDĠLRQDOH úL
RUGLQLL SXEOLFH SRW IDFH GRYDGD GHĠLQHULL FXQRúWLQĠHORU WHRUHWLFH úL SUDFWLFH SHQWUX HIHFWXDUHD LQVSHFĠLHL
WHKQLFHDDUPHORUSULQSUH]HQWDUHDXQHLDGHYHULQĠHHOLEHUDWHGHIRVWXODQJDMDWRU
 ÌQ VLWXDĠLD vQ FDUH VXQW vQGHSOLQLWH FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW
HOLEHUH]ăvQWHUPHQGH]LOHDXWRUL]DĠLDSHQWUXHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUGHLQVSHFĠLHWHKQLFăDDUPHORUDO
FăUHL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU VDX GXSă FD] DYL]XO SHQWUX HIHFWXDUHD RSHUDĠLXQLORU GH
WUDQVIRUPDUHGH]DFWLYDUHRULFDVDUHDDUPHORUGHIRFDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU

$UW ÌQVLWXDĠLDvQFDUHvQXUPDYHULILFăULORUVHFRQVWDWăFăDUPDvQGHSOLQHúWHFRQGLĠLLOHGH
VLJXUDQĠăvQXWLOL]DUHDUPXULHUXODXWRUL]DWvQFRQGLĠLLOHDUWHOLEHUHD]ăFHUWLILFDWXOGHLQVSHFĠLHWHKQLFă
DOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DLDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUX
FDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă
 &HUWLILFDWXO GH LQVSHFĠLH WHKQLFă WUHEXLH Vă FRQĠLQă QXPăUXO GH vQUHJLVWUDUH GHQXPLUHD DGUHVD úL
VHULD DXWRUL]DĠLHL DUPXULHUXOXL FDUH D HIHFWXDW LQVSHFĠLD WHKQLFă GDWHOH GH LGHQWLILFDUH DOH DUPHL GDWD
HIHFWXăULLRSHUDĠLXQLLSUHFXPúLUH]XOWDWXOLQVSHFĠLHLWHKQLFH
 $UPXULHULL DXWRUL]DĠL vQ FRQGLĠLLOH DUW VXQW REOLJDĠL Vă SăVWUH]H HYLGHQĠD FHUWLILFDWHORU GH
LQVSHFĠLH WHKQLFă HOLEHUDWH vQWUXQ UHJLVWUX QXPHURWDW úL vQUHJLVWUDW OD RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW úL Vă
FRPXQLFHVWUXFWXULLGHSROLĠLHFRPSHWHQWHLQWHUPHQGH]LOHOXFUăWRDUHGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSRVHVRULORU
úLFDUDFWHULVWLFLOHDUPHORUFDUHQXvQGHSOLQHVFFRQGLĠLLOHGHVLJXUDQĠăvQXWLOL]DUH


SECIUNEA a 3-a - Regimul constituirii i funcionrii armurierilor

$UW $UPXULHULLSRWSULPLSHQWUXSăVWUDUHVDXFRPHUFLDOL]DUHDUPHVDXPXQLĠLLQXPDLvQED]D
XQXL DFW FDUH FRQILUPă GUHSWXO GH SURSULHWDWH DO GHSRQHQWXOXL DVXSUD DFHVWRUD D DFWXOXL GH LGHQWLWDWH D
SHUPLVXOXLGHDUPăVDXDDXWRUL]DĠLHLRULDFHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRUVDXGXSăFD]vQED]DXQHLGLVSR]LĠLL
H[SUHVHVFULVHGLQSDUWHDRUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQW
 $UPXULHULL FDUH SULPHVF DUPH VDX PXQLĠLL SULQ RULFH PRGDOLWDWH SUHYă]XWă GH /HJH FDUH H[FOXGH
LQWUDUHD vQ SURSULHWDWHD DFHVWRUD VXQW REOLJDĠL Vă QX vQVWUăLQH]H Vă QX IRORVHDVFă DUPHOH VDX PXQLĠLLOH
UHVSHFWLYHvQDOWHFRQGLĠLLGHFkWFHOHVWDELOLWHGHGHSRQHQWVDXIăUăDFRUGXODFHVWXLD
 $UPXULHULLDXWRUL]DĠLSHQWUXHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUGHFRPHUFLDOL]DUHDDUPHORUúLPXQLĠLLORUOHWDOH
SRWvQVWUăLQDWHPSRUDUSULQvQFKLULHUHVDXFRPRGDWDUPHOHGHYkQăWRDUHGHĠLQXWHvQSURSULHWDWHvQFRQGLĠLLOH
DUWDOLQ GLQ/HJHHYLGHQĠLLQGRSHUDĠLXQHDvQUHJLVWUXOVSHFLDOFRQVWLWXLWúLvQUHJLVWUDWODRUJDQXOGH
SROLĠLHFRPSHWHQW

$UW $UPXULHULLFDUHFRPHUFLDOL]HD]ăDUPHOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLRULQRWLILFăULL
FăWUH SHUVRDQHOH IL]LFH FX GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX ORFXO GH UH]LGHQĠă vQ 5RPkQLD SULQ XWLOL]DUHD
PLMORDFHORUGHFRPXQLFDUHODGLVWDQĠăVXQWREOLJDĠLVăREĠLQăDYL]XORUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWvQDLQWH
GHHIHFWXDUHDILHFăUHLRSHUDĠLXQL
46
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 ÌQYHGHUHDREĠLQHULLDYL]XOXLSUHYă]XWODDOLQ DUPXULHUXOWUHEXLHVăGHSXQăRFHUHUHvQVRĠLWăGH
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DFWXOGHLGHQWLWDWHvQFRSLHDOSHUVRDQHLFDUHVROLFLWăSURFXUDUHDDUPHL
E DXWRUL]DĠLDGHHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUFXDUPHúLPXQLĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
F DXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHDDUPHLVDXGRYDGDQRWLILFăULLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
G GXSă FD] FRSLH D DXWRUL]DĠLHL GH HIHFWXDUH D RSHUDĠLXQLORU FX DUPH úL PXQLĠLL D WUDQVSRUWDWRUXOXL
SUHFXPúLFRQWUDFWXOGHSUHVWăULVHUYLFLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
H GRYDGDDVLJXUăULLSD]HLWUDQVSRUWXOXLvQFRQGLĠLLOHOHJLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWE H VHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHDFRSLLORU
FXDFHVWHD
 ÌQ VLWXDĠLD SUHYă]XWă OD DOLQ  vQ WHUPHQ GH ]LOH OXFUăWRDUH RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH
YHULILFăGXSăFD]DXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHúLGDFăDIRVWFRQVWDWDWăvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORU
OHJDOHDYL]HD]ăDXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHDDUPHLVDXGRYDGDQRWLILFăULLLDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULV
DUPXULHUXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă
 ÌQVLWXDĠLDvQFDUHSHUVRDQDFDUHVROLFLWăSURFXUDUHDDUPHLQXDUHGRPLFLOLXOUHúHGLQĠDVDXORFXOGH
UH]LGHQĠă vQ 5RPkQLD VH DSOLFă SURFHGXUD HOLEHUăULL SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU VDX D DXWRUL]DĠLHL GH H[SRUW
SUHYă]XWHODDUWVDXDUW

SECIUNEA a 4-a - Registrele de eviden a operaiunilor cu arme, piesei componente eseniale
ale acestora, precum i muniii efectuate de armurieri

$UW   $UPXULHULL FDUH GHVIăúRDUă RSHUDĠLXQL FX DUPH SLHVH úL FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH DOH
DFHVWRUD SUHFXP úL PXQLĠLL VXQW REOLJDĠL Vă PHQĠLRQH]H vQ UHJLVWUHOH GH HYLGHQĠă FRQVWLWXLWH vQ FRQGLĠLLOH
OHJLLWRDWHRSHUDĠLXQLOHSHFDUHOHGHVIăúRDUă
 ÌQUHJLVWUDUHDRSHUDĠLXQLORUHIHFWXDWHvQUHJLVWUHOHGHHYLGHQĠăHVWHSHUPLVăQXPDLGXSăSUH]HQWDUHD
DFHVWRUGRFXPHQWHODRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHvQYHGHUHDvQUHJLVWUăULLúLOXăULLvQHYLGHQĠă
 $UPXULHULL VXQW REOLJDĠL Vă SXQă OD GLVSR]LĠLD RUJDQHORU FRPSHWHQWH UHJLVWUHOH FRQVWLWXLWH vQ
FRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDOLQ úL RULGHFkWHRULOLVHVROLFLWăDFHDVWD

$UW (YLGHQĠDRSHUDĠLXQLORUGHUHSDUDUHúLYHULILFDUHDDUPHORUVDXDSLHVHORUSULPLWHvQDFHVW
VFRSUHVSHFWLYGHHIHFWXDUHDLQVSHFĠLLORUWHKQLFHWUHEXLHĠLQXWăOD]LvQUHJLVWUXOGHHYLGHQĠăFDUHWUHEXLHVă
FXSULQGăvQPRGREOLJDWRULXXUPăWRDUHOHUXEULFLQXPăUXOFXUHQWGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSHUVRDQHLIL]LFH
VDXMXULGLFHFDUHDGHSXVDUPHSHQWUXUHSDUDUHYHULILFDUHRULSHQWUXHIHFWXDUHDLQVSHFĠLHLWHKQLFHQXPăUXO
úLVHULDSHUPLVXOXLGHDUPăVDXGXSăFD]DOHDXWRUL]DĠLHLGHGHĠLQHUHRULGHIRORVLUHVDXDOHFHUWLILFDWXOXLGH
GHĠLQăWRU DO SHUVRDQHL IL]LFH RUL MXULGLFH GDWD GHSXQHULL DUPHL GDWHOH GH LGHQWLILFDUH D DUPHL GHQXPLUHD
UHSDUDĠLHLHIHFWXDWHGDWDUHVWLWXLULLDUPHLQXPăUXOGRFXPHQWXOXLHOLEHUDWFDXUPDUHDHIHFWXăULLRSHUDĠLXQLL
GHUHSDUDUHYHULILFDUHVDXLQVSHFĠLHWHKQLFăVHPQăWXUDGHUHFHSĠLHDDUPHLREVHUYDĠLL
 (YLGHQĠDDUPHORUSURGXVHDVDPEODWHPRGLILFDWHVDXSUHOXFUDWHGHDUPXULHUVHĠLQHvQWUXQUHJLVWUX
GH HYLGHQĠă D SURGXVHORU ILQLWH QXPHURWDW úL vQUHJLVWUDW OD RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH vQ FDUH VH YRU
PHQĠLRQDQXPăUXOFXUHQWúLIHOXORSHUDĠLXQLLFDWHJRULDGLQFDUHIDFHSDUWHDUPDFRQIRUPDQH[HLOD/HJH
WLSXOPDUFDVHULDúLFDOLEUXODUPHLGDWDLQWUăULLDUPHLvQPDJD]LHQXPHOHSUHQXPHOHúLIXQFĠLDFHOXLFDUHD
SUHGDWRúLVHPQăWXUDDFHVWXLDQXPHOHSUHQXPHOHúLIXQFĠLDFHOXLFDUHDSULPLWDUPDúLVHPQăWXUDDFHVWXLD
 ÌQFD]XORSHUDĠLXQLORUGHGH]DFWLYDUHúLGLVWUXJHUHDDUPHORU VHYRUPHQĠLRQDQXPHOHSHUVRDQHORU
IL]LFH VDX MXULGLFH GH OD FDUH SURYLQ DUPHOH WLSXO PDUFD VHULD úL FDOLEUXO DFHVWRUD SUHFXP úL QXPăUXO
DFRUGXOXLvQED]DFăUXLDVDHIHFWXDWRSHUDĠLXQHD
 (YLGHQĠD RSHUDĠLXQLORU GH SURGXFHUH úL FRPHUFLDOL]DUH D PXQLĠLLORU WUHEXLH ĠLQXWă OD ]L GH FăWUH
DUPXULHULLDXWRUL]DĠLVăOHGHVIăúRDUHvQUHJLVWUXOGHHYLGHQĠăFDUHWUHEXLHVăFXSULQGăSăUĠLDVWIHO
D SULPDSDUWHGHQXPLWă,175Ă5,YDFXSULQGHQXPăUXOFXUHQWGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSHUVRDQHL
MXULGLFHGHODFDUHDXIRVWSURFXUDWHFDSVHOHúLSXOEHUHDQXPăUXODXWRUL]DĠLHLFDQWLWDWHDGHSXOEHUHQXPăUXO
GHFDSVHQXPăUXOIDFWXULLGDWDDFKL]LĠLRQăULLQXPăUXOúLFDOLEUXOFDUWXúHORUFRQIHFĠLRQDWH]LOQLF
E SDUWHDDGRXDGHQXPLWă,(ù,5,YDFXSULQGHQXPăUXOFXUHQWGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSHUVRDQHL
IL]LFH VDX MXULGLFH FDUH D FXPSăUDW PXQLĠLD QXPăUXO úL VHULD SHUPLVXOXL GH DUPă VDX GXSă FD] DOH

47
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 51

DXWRUL]DĠLHL GH GHĠLQHUH D SHUVRDQHL IL]LFH VDX MXULGLFH GDWD FXPSăUăULL PXQLĠLHL FDQWLWDWHD GH PXQLĠLH
FDOLEUXOFDUWXúXOXLVHPQăWXUDFXPSăUăWRUXOXLVDXDSHUVRDQHLvPSXWHUQLFLWHREVHUYDĠLL
F SDUWHD D WUHLD GHQXPLWă &216(01Ă5, 9(5,),&Ă5, YD FXSULQGH QXPăUXO FXUHQW GDWD
YHULILFăULLRUJDQXOGHSROLĠLHFDUHDHIHFWXDWYHULILFDUHDUH]XOWDWXOYHULILFăULLWHUPHQXOGHUHPHGLHUHDOWH
REVHUYDĠLL

$UW (YLGHQĠDRSHUDĠLXQLORUGHFRPHUFLDOL]DUHDDUPHORUSLHVHORUúLPXQLĠLLORUWUHEXLHĠLQXWă
]LOQLF GH FăWUH DUPXULHULL DXWRUL]DĠL Vă OH GHVIăúRDUH vQ UHJLVWUH VHSDUDWH FDUH YRU FXSULQGH vQ PRG
REOLJDWRULX XUPăWRDUHOH UXEULFL QXPăUXO FXUHQW RSHUDĠLXQHD GDWHOH GH LGHQWLILFDUH D SHUVRDQHL IL]LFH VDX
MXULGLFHFDUHGHSXQHDUPDVSUHYkQ]DUHVHULDúLQXPăUXOSHUPLVXOXLGHDUPăDOHFHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRU
VDXGXSăFD]VHULDúLQXPăUXODXWRUL]DĠLHLGHGHĠLQHUHVDXGHIRORVLUHUHVSHFWLYDOHDOWXLGRFXPHQWOHJDOvQ
ED]DFăUXLDVHGHĠLQHDUPDGHSXVăVSUHYkQ]DUHFDWHJRULDGLQFDUHIDFHSDUWHILHFDUHDUPăFRQIRUPDQH[HL
OD/HJHPDUFDVHULDúLFDOLEUXODUPHLGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSHUVRDQHLIL]LFHVDXMXULGLFHFDUHSURFXUă
QXPăUXO úL GDWD DXWRUL]DĠLHL GH SURFXUDUH úL RUJDQXO GH SROLĠLH FDUH D HOLEHUDWR QXPăUXO úL GDWD IDFWXULL
HOLEHUDWHFXRFD]LDFXPSăUăULLDUPHLúLVHPQăWXUDFXPSăUăWRUXOXL
 5HJLVWUXOSHQWUXHYLGHQĠDRSHUDĠLXQLORUFXPXQLĠLLYDFXSULQGHXUPăWRDUHOHUXEULFLQXPăUXOFXUHQW
RSHUDĠLXQHD GHQXPLUHD SHUVRDQHL MXULGLFH úL DGUHVD VDX GXSă FD] QXPHOH SUHQXPHOH DGUHVD úL DFWXO GH
LGHQWLWDWHDOHSHUVRDQHLIL]LFHFDUHGHSXQHPXQLĠLDVSUHYkQ]DUHQXPăUXODXWRUL]DĠLHLGHGHĠLQHUHVDXGXSă
FD]VHULDúLQXPăUXOSHUPLVXOXLRULDOHDOWXLGRFXPHQWOHJDOvQED]DFăUXLDVHGHĠLQHPXQLĠLDGHSXVăVSUH
YkQ]DUH QXPăUXO úL FDOLEUXO FDUWXúXOXL PăULPHD DOLFHL GHQXPLUHD VDX GXSă FD] QXPHOH SUHQXPHOH
DGUHVD úL DFWXO GH LGHQWLWDWH DOH FXPSăUăWRUXOXL QXPăUXO úL GDWD IDFWXULL HOLEHUDWH FX RFD]LD FXPSăUăULL
PXQLĠLHLúLVHPQăWXUDFXPSăUăWRUXOXLVDXDSHUVRDQHLvPSXWHUQLFLWHREVHUYDĠLL

$UW  (YLGHQĠD RSHUDĠLXQLORU GH LPSRUWH[SRUW UHVSHFWLY WUDQVIHU GH DUPH SLHVH úL FRPSRQHQWH
HVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDSUHFXPúLPXQLĠLLWUHEXLHĠLQXWăvQUHJLVWUHFRQVWLWXLWHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUW
 FDUH YRU FXSULQGH XUPăWRDUHOH UXEULFL QXPăUXO FXUHQW RSHUDĠLXQHD QXPăUXO úL GDWD HOLEHUăULL
DXWRUL]DĠLHLGHLPSRUWH[SRUWDSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUVDXGXSăFD]DDFRUGXOXLSUHDODELODFRUGDWGHFăWUH
RUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDOHDUPHORUSLHVHORUVDXPXQLĠLLORUFDUHIDFRELHFWXO
RSHUDĠLXQLLGHLPSRUWH[SRUWRULWUDQVIHUGHQXPLUHDúLDGUHVDSDUWHQHUXOXLH[WHUQGHODFDUHLPSRUWăDUPHOH
SLHVHOHRULPXQLĠLLOHVDXGXSăFD]FăUXLDvLVXQWGHVWLQDWHGDWDHIHFWXăULLRSHUDĠLXQLL

$UW(YLGHQĠDRSHUDĠLXQLORUGHWUDQVSRUWGHDUPHSLHVHFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHúLPXQLĠLLSUHFXP
úLDDUPHORUúLPXQLĠLLORUWUDQVSRUWDWHWUHEXLHĠLQXWăvQUHJLVWUHFRQVWLWXLWHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUW
FDUH YRU FXSULQGH XUPăWRDUHOH UXEULFL QXPăU FXUHQW GHQXPLUHD úL QXPăUXO GRFXPHQWXOXL GH vQVRĠLUH D
PăUILLGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDSHUVRDQHLIL]LFHVDXMXULGLFHSHQWUXFDUHVHHIHFWXHD]ăWUDQVSRUWXOFDQWLWDWHD
FDWHJRULD GLQ FDUH IDFH SDUWH ILHFDUH DUPă FRQIRUP DQH[HL OD /HJH PDUFD VHULD úL FDOLEUXO DUPHORU
FDQWLWDWHD úL GXSă FD] FDOLEUXO PXQLĠLHL PLMORFXO GH WUDQVSRUW DXWRUL]DW úL QXPăUXO GH vQPDWULFXODUH DO
DFHVWXLDGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDFRQGXFăWRUXOXLDXWRúLVDXDUHSUH]HQWDQWXOXLVRFLHWăĠLLGHWUDQVSRUWFDUH
vQVRĠHVFPDUIDGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDGHVWLQDWDUXOXLSHULRDGDvQFDUHVHGHVIăúRDUăWUDQVSRUWXOPHQĠLXQL
SULYLQGHYHQWXDOHOHHYHQLPHQWHSHWUHFXWHvQWLPSXOWUDQVSRUWXOXL


$UW  (YLGHQĠD DUPHORU SLHVHORU FRPSRQHQWHORU HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL D PXQLĠLLORU
SăVWUDWHvQGHSR]LWHOHGHDUPHSLHVHúLPXQLĠLLVHĠLQHvQUHJLVWUHFRQVWLWXLWHvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODDUW
FDUHWUHEXLHVăFXSULQGăWUHLSăUĠLDVWIHO
D SULPD SDUWH GHQXPLWă ,175Ă5, YD FXSULQGH GHQXPLUHD úL VHGLXO SHUVRDQHL MXULGLFH VDX GXSă
FD]QXPHOHSUHQXPHOHDGUHVDúLDFWXOGHLGHQWLWDWHDOHSHUVRDQHLIL]LFHFDUHDLQWURGXVDUPHOHúLPXQLĠLLOH
vQGHSR]LWQXPăUXOúLGDWDDXWRUL]DĠLHLGHGHĠLQHUHRULGHIRORVLUHVDXGXSăFD]VHULDúLQXPăUXOSHUPLVXOXL
GH DUPă RUL DOH FHUWLILFDWXOXL GH GHĠLQăWRU GDWD LQWURGXFHULL DUPHORU úL PXQLĠLLORU vQ GHSR]LW QXPHOH
SUHQXPHOHGRPLFLOLXOVHULDúLQXPăUXODFWXOXLGHLGHQWLWDWHDOSHUVRDQHLGHOHJDWHVăWUDQVSRUWHDUPHOHúL
PXQLĠLLOH OD GHSR]LW QXPăUXO úL GDWD HOLEHUăULL GHOHJDĠLHL QXPăUXO GH vQPDWULFXODUH DO DXWRYHKLFXOXOXL FX
FDUHVDHIHFWXDWWUDQVSRUWXOFDQWLWDWHDGHDUPHSLHVHFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHúLPXQLĠLLFDWHJRULDGLQFDUH
IDFHSDUWHILHFDUHDUPăFRQIRUPDQH[HLOD/HJHPDUFDVHULDúLFDOLEUXOILHFăUHLDUPHFDQWLWDWHDúLFDOLEUXO
PXQLĠLHL

48
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

E SDUWHD D GRXD GHQXPLWă ,(ù,5, YD FXSULQGH GDWD LHúLULLPDWHULDOHORU GLQ GHSR]LW GHQXPLUHD úL
DGUHVD SHUVRDQHL MXULGLFH FDUH OHD ULGLFDW GLQ GHSR]LW QXPăUXO úL GDWD IDFWXULL QXPHOH SUHQXPHOH
GRPLFLOLXO VHULD úL QXPăUXO DFWXOXL GH LGHQWLWDWH DOH SHUVRDQHL GHOHJDWH Vă OH ULGLFH QXPăUXO úL GDWD
HOLEHUăULL QXPăUXO GH vQPDWULFXODUH DO DXWRYHKLFXOXOXL FDUH HIHFWXHD]ă WUDQVSRUWXO FDQWLWDWHD GH DUPH
SLHVHFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHúLPXQLĠLLFDWHJRULDGLQFDUHIDFHSDUWHILHFDUHDUPăFRQIRUPDQH[HLOD/HJH
PDUFDVHULDúLFDOLEUXOILHFăUHLDUPHFDQWLWDWHDúLGXSăFD]FDOLEUXOPXQLĠLHL
F SDUWHD D WUHLD GHQXPLWă &216(01Ă5, 9(5,),&Ă5, YD FXSULQGH QXPăUXO FXUHQW GDWD
YHULILFăULLRUJDQXOFDUHDHIHFWXDWYHULILFDUHDUH]XOWDWXOYHULILFăULLWHUPHQXOGHUHPHGLHUHDOWHREVHUYDĠLL

$UW 5XEULFLOHFXSULQVHvQUHJLVWUHOHGHHYLGHQĠăSUHYă]XWHODDUW±VHSRWFRPSOHWD
VDXPRGLILFDSULQRUGLQDOPLQLVWUXOXLPLQLVWUXOXLDIDFHULORULQWHUQHSULYLQGVWDELOLUHDPRGHOXOXLUHJLVWUHORU
GHHYLGHQĠăFDUHVHHPLWHvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWDOLQ OLWG GLQ/HJH
 0RGHOHOH UHJLVWUHORU SUHYă]XWH OD DOLQ  VH FRPXQLFă GH DXWRULWDWHD GH SROLĠLH FRPSHWHQWă FX
RFD]LDHOLEHUăULLVDXGXSăFD]DFRPSOHWăULLDXWRUL]DĠLHLSHQWUXHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUFXDUPHúLPXQLĠLL

SECIUNEA a 5-a - Autorizarea efecturii operaiunilor cu arme, piesei componente eseniale ale
acestora, precum i muniii de ctre intermediari

$UW  'LVSR]LĠLLOH UHIHULWRDUH OD DFRUGDUHD DYL]XOXL SHQWUX LQFOXGHUHD vQ RELHFWXO GH DFWLYLWDWH DO
VRFLHWăĠLORU FRPHUFLDOH D RSHUDĠLXQLORU FX DUPH SLHVH úL FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL
PXQLĠLLúLDXWRUL]DUHDHIHFWXăULLDFHVWRURSHUDĠLXQLSUHYă]XWHODDUWDUWDUWDOLQ DOLQ 
OLW D E J L úL DOLQ  SUHFXP úL OD DUW VH DSOLFă úL vQ FHHD FH SULYHúWH DXWRUL]DUHD HIHFWXăULL
RSHUDĠLXQLORUFXDUPHSLHVHúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDSUHFXPúLPXQLĠLLGHFăWUHLQWHUPHGLDUL

$UW 2SHUDĠLXQLOHGHLQWHUPHGLHUHDUPHSLHVHúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDSUHFXPúL
PXQLĠLL VH SRW UHDOL]D QXPDL vQ ED]D XQXL FRQWUDFW GH SUHVWăUL VHUYLFLL vQFKHLDW vQWUH LQWHUPHGLDU úL
H[SHGLWRUXO VDX GXSă FD] GHVWLQDWDUXO DFHVWRUD vQ ED]D FăUXLD SRDWH VROLFLWD DXWRULWăĠLORU FRPSHWHQWH
HOLEHUDUHD DXWRUL]DĠLHL GH LPSRUWH[SRUW D SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU VDX GXSă FD] D DFRUGXOXL SUHDODELO vQ
FRQGLĠLLOHSUHYă]XWHODVHFĠLXQHDDDD&DSLWROXOXL9,
 ,QWHUPHGLDULL QX SRW GHĠLQH vQ SURSULHWDWH DUPHOH SLHVHOH úL FRPSRQHQWHOH HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD
SUHFXPúLPXQLĠLLOHFHIDFRELHFWXORSHUDĠLXQLLGHLQWHUPHGLHUH
 7UDQVSRUWXO úL GXSă FD] GHSR]LWDUHD DUPHORU SLHVHORU úL FRPSRQHQWHORU HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD
SUHFXPúLPXQLĠLLORUFHIDFRELHFWXORSHUDĠLXQLLGHLQWHUPHGLHUHSRWILHIHFWXDWHQXPDLGHFăWUHDUPXULHULL
DXWRUL]DĠLvQFRQGLĠLLOHSUH]HQWHORUQRUPHPHWRGRORJLFH

$UW,QWHUPHGLDULLDXREOLJDĠLDGHDPHQĠLQHHYLGHQĠDRSHUDĠLXQLORUGHLQWHUPHGLHUHDUPHSLHVHúL
FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL PXQLĠLL vQ UHJLVWUH FRQVWLWXLWH vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DUW
FDUHYRUFXSULQGHXUPăWRDUHOHUXEULFLQXPăUXOFXUHQWQXPăUXOFRQWUDFWXOXLGHLQWHUPHGLHUHQXPăUXO
úLGDWDHOLEHUăULLDXWRUL]DĠLHLGHLPSRUWH[SRUWDSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUVDXGXSăFD]DDFRUGXOXLSUHDODELO
DFRUGDW GH FăWUH RUJDQHOH GH SROLĠLH FRPSHWHQWH GDWHOH GH LGHQWLILFDUH DOH DUPHORU SLHVHORU úL
FRPSRQHQWHORU HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL PXQLĠLLORU FDUH IDF RELHFWXO RSHUDĠLXQLL GH LQWHUPHGLHUH
SUHFXP úL FDWHJRULD GLQ FDUH IDF SDUWH úL FDUDFWHULVWLFLOH DFHVWRUD FRQIRUP DQH[HL OD /HJH GHQXPLUHD úL
DGUHVDH[SHGLWRUXOXLDGHVWLQDWDUXOXLSUHFXPúLDWUDQVSRUWDWRUXOXLúLGDWDHIHFWXăULLRSHUDĠLXQLL


SECIUNEA a 6-a - Dispoziii comune

$UW ÌQYHGHUHDRUJDQL]ăULLXQHLH[SR]LĠLLIăUăYkQ]DUHGHDUPHúLPXQLĠLLSHUVRDQHOHIL]LFH
VDXMXULGLFHSUHFXPúLLQVWLWXĠLLOHSXEOLFHDOWHOHGHFkWFHOHFDUHDXFRPSHWHQĠHvQGRPHQLXODSăUăULLRUGLQLL
SXEOLFHúLVLJXUDQĠHLQDĠLRQDOHVXQWREOLJDWHVăREĠLQăvQSUHDODELODYL]XOVWUXFWXULLGHSROLĠLHFRPSHWHQWHSH
DFăUHLUD]ăWHULWRULDOăYDDYHDORFHYHQLPHQWXO
 ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL DYL]XOXL SUHYă]XW OD DOLQ  VROLFLWDQWXO WUHEXLH Vă GHSXQă R FHUHUH FDUH Vă
FRQĠLQă LQIRUPDĠLL UHIHULWRDUH OD GDWHOH GH LGHQWLILFDUH DOH RUJDQL]DWRUXOXL GDWD úL ORFXO XQGH YD DYHD ORF

49
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 53

H[SR]LĠLDWLSXULOHGHDUPHúLGDFăDFHVWHDYRUIRORVLPXQLĠLHQXPăUXOHVWLPDWLYDOH[SR]DQĠLORUSUHFXPúL
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DFWXOFRQVWLWXWLYúLGXSăFD]VWDWXWXOLQVWLWXĠLHLVDXRUJDQL]DĠLHLVROLFLWDQWHvQFRSLH
E GRYDGD GHĠLQHULL OHJDOH D LPRELOXOXL vQ FDUH YD IL RUJDQL]DWă H[SR]LĠLD LPRELOXO WUHEXLH Vă ILH
FRPSDUWLPHQWDW FX VSDĠLL GLVWLQFWH SHQWUX ILHFDUH H[SR]DQW úL Vă ILH DVLJXUDW FX DPHQDMăUL WHKQLFH GH
SURWHFĠLH úL VLVWHPH HOHFWURQLFH GH DODUPDUH DYL]DWH GH RUJDQHOH GH SROLĠLH úL FRQHFWDWH OD GLVSHFHUDWH GH
DODUPDUHúLLQWHUYHQĠLHVSHFLDOL]DWHSUHFXPúLFXSHUVRQDOGHSD]ăvQDUPDW
F vPSXWHUQLFLUH GH UHSUH]HQWDUH GLQ SDUWHD RUJDQL]DWRUXOXL FX SULYLUH OD SHUVRDQD FDUH GHSXQH
GRFXPHQWHOH
  &HUHUHD GHSXVă vQ FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DOLQ  VH VROXĠLRQHD]ă vQ WHUPHQ GH ]LOH SULQ
HOLEHUDUHD DYL]XOXL GH GHVIăúXUDUH D H[SR]LĠLHL WLPS vQ FDUH RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW YHULILFă
DXWHQWLFLWDWHD GRFXPHQWHORU GHSXVH SUHFXP úL vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU FRUHVSXQ]ăWRDUH GH DPHQDMDUH D
LPRELOXOXL
 $YL]XOSUHYă]XWODDOLQ VHDFRUGăFXRYDODELOLWDWHHJDOăFXGXUDWDGHVIăúXUăULLHYHQLPHQWXOXLvQ
FDX]ă
 ÌQ FD]XO vQFDUH GXSă HIHFWXDUHDYHULILFăULORUSUHYă]XWHODDOLQ RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQW
FRQVWDWă Fă QX VH MXVWLILFă DYL]DUHD SUHYă]XWă OD DOLQ  UHVSLQJH FHUHUHD úL FRPXQLFă VROLFLWDQWXOXL
PRWLYHOHFDUHDXVWDWODED]DDFHVWHLGHFL]LL

 $UW   $UPHOH H[SXVH vQ FDGUXO XQHL H[SR]LĠLL DYL]DWH vQ FRQGLĠLLOH DUW WUHEXLH Vă
vQGHSOLQHDVFăGXSăFD]XQDGLQXUPăWRDUHOHFRQGLĠLLGHVHFXULWDWHúLVLJXUDQĠă
 D Vă ILH H[SXVH vQWUR YLWULQă Vă ILH IL[DWH GH SHUHWHOH DFHVWHLD LDU WUăJDFLXO Vă ILH DVLJXUDW FX XQ
GLVSR]LWLYVSHFLDOGHEORFDUHvQFD]XOvQFDUHQXVHGRUHúWHDFFHVXOGLUHFWDOYL]LWDWRULORUODDUPH
 E VăILHIL[DWHGHSHUHWHVDXOHJDWHFXXQFDEOXGHVLJXUDQĠăGHVWDQGVDXGHSDUGRVHDOăúLvQIXQFĠLHGH
WLSXODUPHORUVăILHDVLJXUDWHFXXQGLVSR]LWLYVSHFLDOGHEORFDUHDOWUăJDFLXOXLVDXDOFDPHUHLFDUWXúXOXLRUL
VăOHILIRVWHOLPLQDWVDXUHWH]DWvQSUHDODELOFXLXOSHUFXWRUvQVLWXDĠLDvQFDUHVHSHUPLWHDFFHVXOGLUHFWDO
YL]LWDWRULORUODDUPH
 ([SXQHUHDPXQLĠLLORUUHDOHvQFDGUXOH[SR]LĠLLORUHVWHVWULFWLQWHU]LVă
  &RQGLĠLLOH SUHYă]XWH OD DOLQ  VH DSOLFă vQ PRG FRUHVSXQ]ăWRU úL vQ FD]XO DUPHORU H[SXVH VSUH
YkQ]DUHvQVSDĠLLOHGHFRPHUFLDOL]DUHDSDUĠLQkQGDUPXULHULORUDXWRUL]DĠLvQDFHVWVHQV

$UW±$UPXULHULLSRWIRORVLvQVFRSGHSURPRYDUHVDXWHVWDUHDUPHOHúLPXQLĠLLOHGHĠLQXWHQXPDLvQ
FDGUXOXQRUSROLJRDQHGHWUDJHUHDXWRUL]DWH

&$3,72/8/9,
(OLEHUDUHDSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUIăUăDFRUGSUHDODELODFRUGXOXL
SUHDODELODXWRUL]DĠLHLGHLPSRUWH[SRUWúLDYL]XOXLGHWUDQ]LW

SECIUNEA 1- Procurarea i înstrinarea armelor de foc în afara teritoriului României de ctre
persoanele fizice

$UW 7LWXODUXODXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHDXQHLDUPHOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLFDUH
LQWHQĠLRQHD]ăVăSURFXUHDUPDGLQWUXQVWDWPHPEUXDO8QLXQLL(XURSHQHWUHEXLHVăGHSXQăODRUJDQXOGH
SROLĠLH FDUH D HPLV DXWRUL]DĠLD SHUVRQDO VDX SULQ PDQGDWDU FX SURFXUă VSHFLDOă R FHUHUH vQVRĠLWă GH
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DXWRUL]DĠLDVDXGXSăFD]DXWRUL]DĠLLOHGHSURFXUDUHvQRULJLQDO
E IRUPXODUXO DFRUGXOXL SUHDODELO DO FăUXL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU vQ GRXă H[HPSODUH
FRPSOHWDWHFXLQIRUPDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD G GLQ/HJH
F XQGRFXPHQWvQVRĠLWGHRWUDGXFHUHDXWRUL]DWăQHDXWHQWLILFDWăvQOLPEDURPkQăGLQFDUHVăUHLDVăFă
H[SHGLWRUXOHVWHDXWRUL]DWGHDXWRULWăĠLOHFRPSHWHQWHGLQVWDWXOvQFDUHVHDIOă
G IDFWXUDSURIRUPăVDXXQGRFXPHQWHFKLYDOHQWvQFRSLH
  ÌQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD GDWD GHSXQHULL GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH
FRPSHWHQWYHULILFă

50
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

D DXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHGHWLWXODUXODXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHGXSăFD]
E GDFăDUPDVDXĠHDYDFHXUPHD]ăVăILHSURFXUDWăFRUHVSXQGHFDWHJRULHLúLWLSXOXLSHQWUXFDUHVDHPLV
DXWRUL]DĠLD
 'DFă vQ XUPD YHULILFăULORU SUHYă]XWH OD DOLQ  D IRVW FRQVWDWDWă vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU OHJDOH
DXWRULWDWHD FRPSHWHQWă VHPQHD]ă úL VWDPSLOHD]ă IRUPXODUHOH DFRUGXOXL SUHDODELO HOLEHUkQG XQ H[HPSODU
VROLFLWDQWXOXLLDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă

$UW ÌQFD]XOvQFDUHSHUVRDQDSUHYă]XWăODDUWDOLQ GRUHúWHVăSURFXUHDUPDGLQWUXQ
VWDWWHUĠDFHDVWDWUHEXLHVăVROLFLWHRUJDQXOXLGHSROLĠLHFRPSHWHQWHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHLPSRUWDOFăUXL
PRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQU
 3URFHGXUD SUHYă]XWă OD DUW VH DSOLFă vQ PRG FRUHVSXQ]ăWRU úL vQ FD]XO VROXĠLRQăULL FHUHULL GH
HOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHLPSRUW

$UW   3HUVRDQHOH IL]LFH WLWXODUL DL GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL IRORVLUH D
DUPHORU OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL FDUH GRUHVF Vă vQVWUăLQH]H DUPHOH GHĠLQXWH vQWUXQ VWDW
PHPEUX DO 8QLXQLL (XURSHQH WUHEXLH Vă GHSXQă OD RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW VDX OD ,QVSHFWRUDWXO
*HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH R FHUHUH SHQWUX REĠLQHUHD SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU vQVRĠLWă GH XUPăWRDUHOH
GRFXPHQWH
D SHUPLVXOGHDUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLHGRFXPHQWXORULJLQDOVHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHD
FRSLHLFXDFHVWD
E IRUPXODUXOSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUvQGRXăH[HPSODUH
FRPSOHWDWFXLQIRUPDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
F DFRUGXO SUHDODELO HOLEHUDW GH DXWRULWăĠLOH FRPSHWHQWH DOH VWDWXOXL GH GHVWLQDĠLH VDX R FRPXQLFDUH
HPLVăGHDFHVWHDGLQFDUHVăUHLDVăIDSWXOFăDFRUGXOSUHDODELOQXHVWHQHFHVDU
G R FRSLH D DXWRUL]DĠLHL GH HIHFWXDUH D RSHUDĠLXQLORU GH WUDQVSRUW DUPH úL PXQLĠLL D DUPXULHUXOXL FX
H[FHSĠLDVLWXDĠLHLvQFDUHWLWXODUXOUHDOL]HD]ăWUDQVSRUWXOSULQPLMORDFHSURSULL
 ÌQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD GDWD GHSXQHULL GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DOLQ  RUJDQXO GH SROLĠLH
FRPSHWHQW VDX GXSă FD] ,QVSHFWRUDWXO *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH YHULILFă DXWHQWLFLWDWHD GRFXPHQWHORU
SUH]HQWDWH GH WLWXODUXO GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL IRORVLUH D DUPHL úL GDFă D IRVW
FRQVWDWDWă vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU OHJDOH VHPQHD]ă úL VWDPSLOHD]ă IRUPXODUXO SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU
HOLEHUkQGXQH[HPSODUVROLFLWDQWXOXLLDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUH
FHUHUHDDIRVWUHVSLQVă

 $UW ÌQED]DDFRUGXOXLSUHDODELOSUHYă]XWODDUWDOLQ DXWRUL]DĠLHLGHLPSRUWSUHYă]XWH
ODDUWDOLQ VDXSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUSUHYă]XWODDUWDOLQ WLWXODUXOSRDWHSURFXUDVDXGXSă
FD]vQVWUăLQDvQDIDUDWHULWRULXOXL5RPkQLHLSULQPLMORDFHSURSULLXQQXPăUGHFHOPXOWDUPHvQDFHODúL
WLPS
 7UDQVSRUWXOXQXLQXPăUPDLPDUHGHDUPHHVWHSHUPLVQXPDLSULQLQWHUPHGLXOXQXLDUPXULHUVDX
LQWHUPHGLDUDXWRUL]DW

SECIUNEA a 2-a - Efectuarea operiunilor de transfer i import de ctre armurieri i intermediari

$UW   ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU D DUPHORU OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH
DXWRUL]ăULLSUHFXPúLDSLHVHORUúLPXQLĠLLORUFRUHVSXQ]ăWRDUHFăWUHRSHUVRDQăIL]LFăVDXMXULGLFăGLQWUXQ
VWDWPHPEUXDO8QLXQLL(XURSHQHDUPXULHULLVDXLQWHUPHGLDULLFDUHGRUHVFVăWUDQ]DFĠLRQH]HDUPHGHIRF
SLHVHFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDSUHFXPúLPXQLĠLLGHSHWHULWRULXO5RPkQLHLWUHEXLHVăGHSXQăOD
,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHRFHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DXWRUL]DĠLDGHHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUFXDUPHúLPXQLĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E IRUPXODUXOSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUvQGRXăH[HPSODUH
FRPSOHWDWHFXLQIRUPDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
F DFRUGXOSUHDODELOHOLEHUDWGHDXWRULWăĠLOHVWDWXOXLGHGHVWLQDĠLHVDXRFRPXQLFDUHHPLVăGHDXWRULWăĠLOH
FRPSHWHQWHvQRULJLQDOúLvQFRSLHGLQFDUHVăUHLDVăIDSWXOFăDFHVWDQXHVWHQHFHVDUvQVRĠLWHGHWUDGXFHUHD

51
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 55

DXWRUL]DWăQHDXWHQWLILFDWăvQOLPEDURPkQăVDXGXSăFD]DXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHSUHYă]XWăODDUWDOLQ
 
G GXSă FD] FRSLH D SHUPLVXOXL GH DUPă vQ FD]XO GHĠLQăWRUXOXL SHUVRDQă IL]LFă VDX GXSă FD] D
DXWRUL]DĠLHL GH GHĠLQHUH VDX GH IRORVLUH vQ FD]XO GHĠLQăWRUXOXL SHUVRDQă MXULGLFă SUHFXP úL FRQWUDFWXO GH
SUHVWăULVHUYLFLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
H GXSă FD] FRSLH D DXWRUL]DĠLHL GH HIHFWXDUH D RSHUDĠLXQLORU FX DUPH úL PXQLĠLL D WUDQVSRUWDWRUXOXL
SUHFXPúLFRQWUDFWXOGHSUHVWăULVHUYLFLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
I GRYDGDDVLJXUăULLSD]HLWUDQVSRUWXOXLvQFRQGLĠLLOHOHJLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
J vPSXWHUQLFLUHD OHJDOă D SHUVRDQHL FDUH VROLFLWă HOLEHUDUHD SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU DO DUPHORU úL
PXQLĠLLORUOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLGXSăFD]
 'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D F I VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD
 ÌQ VLWXDĠLD SUHYă]XWă OD DOLQ  vQ WHUPHQ GH ]LOH RUJDQHOH FRPSHWHQWH YHULILFă GXSă FD]
DXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHGHWLWXODUXODUPHLúLGDFăDIRVWFRQVWDWDWăvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORU
OHJDOHVHPQHD]ăúLVWDPSLOHD]ăIRUPXODUXOSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUHOLEHUkQGXQH[HPSODUVROLFLWDQWXOXLLDU
vQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă

$UW $UPXULHULLúLLQWHUPHGLDULLFDUHGRUHVFVăWUDQ]DFĠLRQH]HDUPHGHIRFSLHVHFRPSRQHQWH
HVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDSUHFXPúLPXQLĠLLSHWHULWRULXO5RPkQLHL GLQ VWDWHOH PHPEUH DOH 8QLXQLL (XURSHQH
WUHEXLHVăGHSXQăOD,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHRFHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DXWRUL]DĠLDGHHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUFXDUPHúLPXQLĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E IRUPXODUXO DFRUGXOXL SUHDODELO DO FăUXL PRGHO HVWH SUHYă]XW vQ DQH[D QU vQ GRXă H[HPSODUH
FRPSOHWDWHFXLQIRUPDĠLLOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ OLWD G GLQ/HJH
F GXSăFD]DXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHDDUPHORUvQFD]XOGHĠLQăWRULORU SHUVRDQH IL]LFH VDX SHUVRDQHORU
MXULGLFHSUHFXPúLFRQWUDFWXOGHSUHVWăULVHUYLFLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
G vPSXWHUQLFLUHD OHJDOă D SHUVRDQHL FDUH VROLFLWă HOLEHUDUHD SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU DO DUPHORU úL
PXQLĠLLORUOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLGXSăFD]vQRULJLQDOúLvQFRSLH
H IDFWXUDSURIRUPăVDXXQGRFXPHQWHFKLYDOHQWvQFRSLH
 'RFXPHQWHOHRULJLQDOHSUHYă]XWHODDOLQ OLWD F úLG VHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD
 ÌQVLWXDĠLDSUHYă]XWăODDOLQ OLWF RUJDQHOHFRPSHWHQWHYHULILFăXUPăWRDUHOH
D DXWHQWLFLWDWHDGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHGHWLWXODUXODXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHGXSăFD]
E GDFăDUPDVDXĠHDYDFHXUPHD]ăVăILHSURFXUDWăFRUHVSXQGHFDWHJRULHLúLWLSXOXLSHQWUXFDUHVDHPLV
DXWRUL]DĠLDGXSăFD]
 'DFă vQ XUPD YHULILFăULORU SUHYă]XWH OD DOLQ  úL GXSă FD] OD DOLQ  D IRVW FRQVWDWDWă
vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU OHJDOH vQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD GHSXQHUHD GRFXPHQWHORU SUHYă]XWH OD DOLQ 
DXWRULWDWHD FRPSHWHQWă VHPQHD]ă úL VWDPSLOHD]ă IRUPXODUXO DFRUGXOXL SUHDODELO HOLEHUkQG XQ H[HPSODU
VROLFLWDQWXOXLLDUvQFD]FRQWUDUFRPXQLFăvQVFULVVROLFLWDQWXOXLPRWLYHOHSHQWUXFDUHFHUHUHDDIRVWUHVSLQVă
  3ULQ H[FHSĠLH GH OD SUHYHGHULOH DOLQ  UHVSLQJHUHD FHUHULL SHQWUX FRQVLGHUHQWH GH VLJXUDQĠă
QDĠLRQDOăúLRUGLQHSXEOLFăQXVHPRWLYHD]ă

 $UW ÌQFD]XOLPSRUWXULORUGHDUPHGHIRFVXSXVHDXWRUL]ăULLSLHVHúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOH
DOHDFHVWRUDSUHFXPúLPXQLĠLLFRUHVSXQ]ăWRDUHGLQVWDWHOHWHUĠHDUPXULHULLúLLQWHUPHGLDULLGHSHWHULWRULXO
5RPkQLHL WUHEXLH Vă VROLFLWH RUJDQXOXL FRPSHWHQW HOLEHUDUHD DXWRUL]DĠLHL GH LPSRUW DO FăUXL PRGHO HVWH
SUHYă]XWvQDQH[DQU
  3URFHGXUD SUHYă]XWă OD DUW VH DSOLFă vQ PRG FRUHVSXQ]ăWRU úL vQ FD]XO VROXĠLRQăULL FHUHULL GH
HOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHLPSRUW

 $UW3UHYHGHULOHDUWúLDUWVHDSOLFăvQPRGFRUHVSXQ]ăWRUWUDQVIHUXULORUWHPSRUDUHGH
DUPHOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULL

$UW   5H]LGHQĠLL VWDWHORU PHPEUH úL VWUăLQLL FDUH QX DX GRPLFLOLXO UHúHGLQĠD VDX GXSă FD]
ORFXO GH UH]LGHQĠă vQ 5RPkQLD SRW WUDQ]LWD WHULWRULXO 5RPkQLHL FX DUPHOH OHWDOH VDX FX DUPHOH QHOHWDOH

52
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

VXSXVHDXWRUL]ăULLFXGHVWLQDĠLDWLUSUHFXPúLFXPXQLĠLDFRUHVSXQ]ăWRDUHvQOLPLWDSHUPLVăGH/HJHQXPDL
vQED]DDYL]XOXLGHWUDQ]LWHOLEHUDWGHFăWUHVWUXFWXULOHWHULWRULDOHDOH3ROLĠLHLGH)URQWLHUă5RPkQH
 ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL DYL]XOXL SUHYă]XW OD DOLQ  VROLFLWDQWXO WUHEXLH Vă SUH]LQWH SDúDSRUWXO
HXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFYDODELOvQFDUHVXQWvQVFULVHDFHVWHDUPHVDXGXSăFD]XQGRFXPHQWRILFLDO
HPLVGHDXWRULWăĠLOHVWDWXOXLGHRULJLQHFDUHDWHVWăGUHSWXODFHVWHLDGHDGHĠLQHDUPDSUH]HQWDWăODLQWUDUHDvQ
ĠDUăSUHFXPúLXUPăWRDUHOHGRFXPHQWHGXSăFD]
D DXWRUL]DĠLHHOLEHUDWăGHDXWRULWăĠLOHVWDWXOXLGHGHVWLQDĠLH
E LQYLWDĠLHQRPLQDOăODRSDUWLGăGHYkQăWRDUHVDXGXSăFD]LQYLWDĠLHGHSDUWLFLSDUHODXQFRQFXUVGH
WLUHPLVăGHRHQWLWDWHGLQVWDWXOGHGHVWLQDĠLH
F GRFXPHQWXOGHFăOăWRULHFDUHVăDWHVWHREĠLQHUHDXQHLYL]HGHVFXUWăúHGHUHRULIDSWXOFăEHQHILFLD]ă
GHVFXWLUHGHODREOLJDWLYLWDWHDDFHVWHLYL]HSRWULYLWOHJLVODĠLHLVWDWXOXLGHGHVWLQDĠLH
 'DFăvQXUPDYHULILFăULLGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHDIRVWFRQVWDWDWăvQGHSOLQLUHDFRQGLĠLLORUOHJDOH
VWUXFWXUDGHSROLĠLHGHIURQWLHUăHOLEHUHD]ăDYL]XOGHWUDQ]LWDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUúL
VLJLOHD]ăDUPHOH
 /DLHúLUHDGLQĠDUăVHYHULILFăLQWHJULWDWHDúLDXWHQWLFLWDWHDVLJLOLLORUúLGDFăGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDOH
DUPHORUúLPXQLĠLLORUFRUHVSXQGFXFHOHvQVFULVHvQDYL]XOGHWUDQ]LW'DFăVLJLOLLOHQXVXQWLQWDFWHRULGDWHOH
QX FRUHVSXQG FX FHOH vQVFULVH vQ GRFXPHQWHOH GH WUHFHUH D IURQWLHUHL VDX DUPHOH úL PXQLĠLLOH DX IRVW
vQVWUăLQDWHDUPHOHúLPXQLĠLLOHVHLQGLVSRQLELOL]HD]ăvQYHGHUHDFRQWLQXăULLFHUFHWăULORU
 ÌQFD]XOvQFDUHWUDQ]LWXOIDFHRELHFWXOXQHLRSHUDĠLXQLGHWUDQVIHUVDXGHLPSRUWH[SRUWHIHFWXDWăGH
DUPXULHULVROLFLWDQWXODYL]XOXLGHWUDQ]LWWUHEXLHVăSUH]LQWHGRFXPHQWHvQRULJLQDOúLvQFRSLHGLQFDUHVă
UH]XOWH Fă DFFHVXO SH WHULWRULXO VWDWXOXL GH GHVWLQDĠLH HVWH SHUPLV úL Vă IDFă GRYDGD DVLJXUăULL VHFXULWăĠLL
WUDQVSRUWXOXLSHWHULWRULXO5RPkQLHL

$UW 7HUPHQXOGHYDODELOLWDWHDOSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUúLDODFRUGXOXLSUHDODELOHVWHGHOXQL
vQVăQXSRDWHGHSăúLSHULRDGDGHYDODELOLWDWHDDXWRUL]DĠLHLGHSURFXUDUHvQFD]XOSHUVRDQHORUIL]LFH
 ÌQ WHUPHQ GH GH ]LOH GH OD HIHFWXDUHD WUDQVIHUXOXL DUPXULHUXO WUHEXLH Vă GHSXQă OD RUJDQXO GH
SROLĠLHFRPSHWHQWGRFXPHQWHOHvQED]DFăURUDVDHIHFWXDWRSHUDĠLXQHD

$UW± ÌQWHUPHQGH]LOHOXFUăWRDUHGHODGDWDHOLEHUăULLSHUPLVXOXLGHWUDQVIHUSUHYă]XWODDUW
 DOLQ  VWUXFWXUD GH SROLĠLH HPLWHQWă DUH REOLJDĠLD GH D WUDQVPLWH ,QVSHFWRUDWXOXL *HQHUDO DO 3ROLĠLHL
5RPkQHRFRSLHDGRFXPHQWXOXLHOLEHUDW
 ,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHWUDQVPLWHDXWRULWăĠLORUFRPSHWHQWHDOHVWDWXOXLPHPEUXGH
GHVWLQDĠLHGDWHOHvQVFULVHvQSHUPLVXOGHWUDQVIHUDODUPHORUvQWHUPHQGH]LOHOXFUăWRDUHGHODGDWDSULPLULL
DFHVWXLDvQVLWXDĠLDvQFDUHSHUPLVXOGHWUDQVIHUHVWHHOLEHUDWGH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHLWHUPHQXOGH
]LOHOXFUăWRDUHFXUJHGHODGDWDHOLEHUăULLSHUPLVXOXLGHWUDQVIHU

SECIUNEA a 3-a - Autorizaia de transfer fr acord prealabil

$UW   ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL DXWRUL]DĠLHL GH WUDQVIHU IăUă DFRUG SUHDODELO D DUPHORU OHWDOH VDX
QHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLSUHFXPúLDSLHVHORUúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDFăWUHXQDUPXULHUVDX
LQWHUPHGLDU GLQWUXQ VWDW PHPEUX DO 8QLXQLL (XURSHQH vQ FDUH DFHVWH WUDQVIHUXUL QX VXQW FRQGLĠLRQDWH GH
DFRUGDUHD XQHL DXWRUL]ăUL SUHDODELOH DUPXULHULL VDX LQWHUPHGLDULL GH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL GHSXQ OD
RUJDQXO GH SROLĠLH FRPSHWHQW VDX OD ,QVSHFWRUDWXO *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH R FHUHUH vQVRĠLWă GH
XUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D DXWRUL]DĠLDGHHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUFXDUPHúLPXQLĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
E GRFXPHQWHvQVRĠLWHGHWUDGXFHUHDDXWRUL]DWăQHDXWHQWLILFDWăvQOLPEDURPkQăGLQFDUHVăUHLDVăFă
GHVWLQDWDUXOHVWH DXWRUL]DW GH DXWRULWăĠLOHFRPSHWHQWHGLQVWDWXOvQFDUHDUPHOHYRUILWUDQVIHUDWHVDXGXSă
FD]GRFXPHQWHvQVRĠLWHGHWUDGXFHUHDDXWRUL]DWăQHDXWHQWLILFDWăvQOLPEDURPkQăHPLVHGHDFHVWHDXWRULWăĠL
GLQFDUHVăUHLDVăIDSWXOFăDXWRUL]DUHDSUHDODELOăQXHVWHQHFHVDUăvQVWDWXOGHGHVWLQDĠLHVDXFăVWDWXOGH
GHVWLQDĠLHQXFRQGLĠLRQHD]ăDFHVWHWUDQVIHUXULGHDFRUGDUHDXQHLDXWRUL]ăULSUHDODELOH
F FRQWUDFWXOGHSUHVWăULVHUYLFLLFXSHUVRDQDDXWRUL]DWăVăHIHFWXH]HRSHUDĠLXQLGHWUDQVSRUWGHDUPHúL
PXQLĠLLvQRULJLQDOúLvQFRSLHGXSăFD]
G GRYDGDDVLJXUăULLSD]HLWUDQVSRUWXOXLvQFRQGLĠLLOHOHJLVODĠLHLvQYLJRDUHvQRULJLQDOúLvQFRSLH

53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 57

H vPSXWHUQLFLUHD OHJDOă D SHUVRDQHL FDUH VROLFLWă HOLEHUDUHD SHUPLVXOXL GH WUDQVIHU DO DUPHORU úL
PXQLĠLLORUOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLGXSăFD]
 'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D úL G VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD

$UWÌQWHUPHQGH]LOHOXFUăWRDUHGHODGDWDGHSXQHULLFHUHULLRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWH
HOLEHUHD]ă DXWRUL]DĠLD GH WUDQVIHU IăUă DFRUG SUHDODELO D DUPHORU úL PXQLĠLLORU OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH
DXWRUL]ăULLGLQ5RPkQLDFăWUHXQVWDWPHPEUXDO8QLXQLL(XURSHQHDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[D
QU

$UW ÌQDLQWHGHHIHFWXDUHDILHFăUHLRSHUDĠLXQLGHWUDQVIHUvQED]DDXWRUL]DĠLHLGHWUDQVIHUIăUă
DFRUG SUHDODELO DUPXULHUXO úLVDX LQWHUPHGLDUXO GH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL DUH REOLJDĠLD GH D LQIRUPD
,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHFXSULYLUHODGDWHOHSUHYă]XWHODDUWDOLQ GLQ/HJH
 ÌQWHUPHQGH]LOHOXFUăWRDUHGHODSULPLUHDGDWHORUSUHYă]XWHODDOLQ ,QVSHFWRUDWXOXL*HQHUDO
DO3ROLĠLHL5RPkQHOHYDWUDQVPLWHDXWRULWăĠLORUFRPSHWHQWHDOHVWDWXOXLPHPEUXGHGHVWLQDĠLH

$UW ÌQVLWXDĠLDvQFDUHGLQGDWHOHFHUWHH[LVWHQWHODRUJDQHOHGHSROLĠLHFRPSHWHQWHUH]XOWăFă
RSHUDĠLXQLOHGHWUDQVIHUSHQWUXFDUHVDDFRUGDWDXWRUL]DĠLDGHWUDQVIHUIăUăDFRUGSUHDODELOSUH]LQWăSHULFRO
SHQWUXRUGLQHDSXEOLFăVLJXUDQĠDQDĠLRQDOăYLDĠDúLLQWHJULWDWHDFRUSRUDOăDSHUVRDQHORURUJDQXOGHSROLĠLH
FRPSHWHQWGLVSXQHSULQGHFL]LHPRWLYDWăDOFăUHLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUPăVXUDVXVSHQGăULL
DFHVWXLGRFXPHQW
 ÌQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDOXăULLODFXQRúWLQĠăDPăVXULLSUHYă]XWHODDOLQ GHĠLQăWRUXOHVWH
REOLJDWVăGHSXQăODVWUXFWXUDGHSROLĠLHFRPSHWHQWăDXWRUL]DĠLDGHWUDQVIHUIăUăDFRUGSUHDODELO
 6XVSHQGDUHD vQFHWHD]ă GH OD GDWD OD FDUH RUJDQXO GH SROLĠLH FDUH D HPLV GHFL]LD GH VXVSHQGDUH
FRQVWDWăFăDXvQFHWDWFDX]HOHFDUHDXVWDWODED]DOXăULLDFHVWHLPăVXULúLUHVWLWXLHDXWRUL]DĠLDWLWXODUXOXL

$UW   $QXODUHD DXWRUL]DĠLHL GH WUDQVIHU IăUă DFRUG SUHDODELO VH GLVSXQH GH FăWUH RUJDQXO GH
SROLĠLH FDUH D HOLEHUDWR vQ VLWXDĠLD vQ FDUH VH FRQVWDWă Fă PRWLYHOH FDUH DX VWDW OD ED]D OXăULL PăVXULL GH
VXVSHQGDUHSUHYă]XWHODDUWDOLQ QXSRWILvQOăWXUDWH
 $QXODUHD DXWRUL]DĠLHL GH WUDQVIHU IăUă DFRUG SUHDODELO VH GLVSXQH SULQ GHFL]LH PRWLYDWă DO FăUHL
PRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[DQUHPLVăGHFăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFDUHDHOLEHUDWR
 ÌQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDOXăULLODFXQRúWLQĠăGHĠLQăWRUXOHVWHREOLJDWVăGHSXQăODRUJDQXOGH
SROLĠLHFRPSHWHQWDXWRUL]DĠLDGHWUDQVIHUIăUăDFRUGSUHDODELO

$UW $UPXULHULLúLLQWHUPHGLDULLGHSHWHULWRULXO5RPkQLHLSRWHIHFWXDRSHUDĠLXQLGHLPSRUW
H[SRUWVDXWUDQVIHUGHDUPHQHOHWDOHVXSXVHQRWLILFăULLIăUăDILQHFHVDUăREĠLQHUHDXQHLDXWRUL]DĠLLGLQSDUWHD
DXWRULWăĠLORUFRPSHWHQWH
 ÌQWHUPHQGHGH]LOHGHODHIHFWXDUHDXQHLDGLQWUHRSHUDĠLXQLOHSUHYă]XWHODDOLQ DUPXULHUXO
VDX LQWHUPHGLDUXO WUHEXLH Vă FRPXQLFH ,QVSHFWRUDWXOXL *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH GDWHOH UHIHULWRDUH OD
DUPHOHFHDXIăFXWRELHFWXORSHUDĠLXQLLSUHFXPúLGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDOHH[SHGLWRUXOXLVDXGXSăFD]DOH
GHVWLQDWDUXOXL

SECIUNEA a 4-a - Efectuarea operaiunilor de export
$UW± 2SHUDĠLXQLOHGHH[SRUWDDUPHORUGHIRFDSLHVHORUúLFRPSRQHQWHORUHVHQĠLDOHSUHFXP
úL D PXQLĠLLORU FRUHVSXQ]ăWRDUH GH FăWUH SHUVRDQHOH IL]LFH DUPXULHUL úL LQWHUPHGLDUL VH UHDOL]HD]ă vQ
FRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH5HJXODPHQWXOXL 8( QUDO3DUODPHQWXOXL(XURSHDQúLDO&RQVLOLXOXL
GLQPDUWLHSULYLQGSXQHUHDvQDSOLFDUHDDUWLFROXOXLGLQ3URWRFROXO2UJDQL]DĠLHL1DĠLXQLORU8QLWH
vPSRWULYD IDEULFăULL úL WUDILFXOXL LOHJDO GH DUPH GH IRF SLHVH úL FRPSRQHQWH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL GH
PXQLĠLL DGLĠLRQDO OD &RQYHQĠLD 2UJDQL]DĠLHL 1DĠLXQLORU 8QLWH vPSRWULYD FULPLQDOLWăĠLL WUDQVQDĠLRQDOH
RUJDQL]DWH 3URWRFROXO 218 SULYLQG DUPHOH GH IRF úL GH VWDELOLUH D PăVXULORU SULYLQG DXWRUL]DĠLLOH GH
H[SRUW LPSRUWXO úL WUDQ]LWXO SHQWUX DUPH GH IRF SLHVH úL FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL
PXQLĠLLGHQXPLWvQFRQWLQXDUH5HJXODPHQWXO 8( QU

54
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 1X IDF RELHFWXO DXWRUL]DĠLHL GH H[SRUW ILLQG H[FOXVH GLQ DULD GH DSOLFDUH D GLVSR]LĠLLORU FH
UHJOHPHQWHD]ă H[SRUWXO SUHYă]XWHvQSUH]HQWD VHFĠLXQHDUPHOHGH IRF SLHVHOH úL FRPSRQHQWHOHHVHQĠLDOH
SUHFXPúLPXQLĠLLOHFXSULQVHvQFDWHJRULD$GLQDQH[DOHJLLFHOHFDUHIDFRELHFWXOWUDQ]DFĠLLORUvQWUHVWDWHúL
FHOHGHVWLQDWHLQVWLWXĠLLORUFXDWULEXĠLLvQGRPHQLXODSăUăULLRUGLQLLSXEOLFHúLVHFXULWăĠLLQDĠLRQDOH
 ,QVSHFWRUDWXO *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH HVWH DXWRULWDWHD QDĠLRQDOă FRPSHWHQWă SHQWUX SXQHUHD vQ
DSOLFDUH D SUHYHGHULORU 5HJXODPHQWXOXL 8( QU SUHFXP úL SHQWUX UHDOL]DUHD VFKLPEXOXL GH
LQIRUPDĠLLLQVWLWXLWGHDFHVW5HJXODPHQW
 'HVHPQDUHDUHSUH]HQWDQWXOXL5RPkQLHLvQFDGUXO*UXSXOXLGHFRRUGRQDUHDH[SRUWXULORUGHDUPHGH
IRFSUHYă]XWGHDUWDOLQ GLQ5HJXODPHQWXO 8( QUVHUHDOL]HD]ăSULQRUGLQDOPLQLVWUXOXL
DIDFHULORULQWHUQH
 ÌQDSOLFDUHDSUHYHGHULORU5HJXODPHQWXOXL 8( QUDOH3R]LĠLHL&RPXQH3(6&
D&RQVLOLXOXLGLQGHFHPEULHGHGHILQLUHDQRUPHORUFRPXQHFDUHUHJOHPHQWHD]ăFRQWUROXOH[SRUWXOXL
GH WHKQRORJLH úL HFKLSDPHQW PLOLWDU SUHFXP úL D SUHYHGHULORU 3R]LĠLHL &RPXQH 3(6& D
&RQVLOLXOXLGLQLXQLHSULYLQGFRQWUROXOEURNHUDMXOXLFXDUPDPHQW,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL
5RPkQHHOLEHUHD]ăDXWRUL]DĠLDGHH[SRUWDDUPHORUGHIRFDSLHVHORUúLFRPSRQHQWHORUHVHQĠLDOHSUHFXPúL
DPXQLĠLLORUFRUHVSXQ]ăWRDUHDFHVWRUDGHVWLQDWHX]XOXLFLYLODFăUHLYDODELOLWDWHHVWHGHHJDOăFXYDODELOLWDWHD
DXWRUL]DĠLHLGHLPSRUWGDUQXPDLPLFăGHOXQL
 ÌQYHGHUHDHOLEHUăULLDXWRUL]DĠLHLGHH[SRUWSUHYă]XWăODDOLQ ,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL
5RPkQH YD OXD vQ FRQVLGHUDUH WRDWH DVSHFWHOH UHOHYDQWH LQFOXVLY FHOH SULYLQG ULVFXO GH GHWXUQDUH
FRQVLGHUHQWHSULYLQGXWLOL]DUHDILQDOăGHSROLWLFăH[WHUQăúLVHFXULWDWHQDĠLRQDOăSUHYă]XWHvQ5HJXODPHQWXO
8( QUSUHFXPúLUHIX]XULOHDQXOăULOHVXVSHQGăULOHPRGLILFăULOHVDXUHYRFăULOHGHDXWRUL]DĠLL
GHH[SRUWIRUPXODWHGHVWDWHOHPHPEUHvQED]DDFHOXLDúLUHJXODPHQW
 2SHUDĠLXQLOH GH H[SRUW FX DUPH GH IRF SLHVH úL FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH DOH DFHVWRUD SUHFXP úL
PXQLĠLLGHVWLQDWHX]XOXLFLYLOHIHFWXDWHGLQWURĠDUăWHUĠăvQWURDOWăĠDUăWHUĠăFRQIRUPGHILQLĠLHLGLQ3R]LĠLD
&RPXQă3(6&VDXvQFD]XOvQFDUHDFHVWHDVHDIOăSHWHULWRULXODOWXLVWDWPHPEUXVHH[DPLQHD]ă
úLVHDXWRUL]HD]ăGXSăFRQVXOWDUHDVWDWXOXLvQFDUHVXQWGHSR]LWDWHDFHVWHD
  ÌQ DSOLFDUHD 5HJXODPHQWXOXL 8( QU SHQWUX HYDOXDUHD RSRUWXQLWăĠLL GH HOLEHUDUH D
DXWRUL]DĠLHLGHH[SRUWSUHYă]XWăODDOLQ ,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHFRRSHUHD]ăvQYHGHUHD
HIHFWXăULL YHULILFăULORU VSHFLILFH FX LQVWLWXĠLLOH FX DWULEXĠLL vQ GRPHQLXO VLJXUDQĠHL QDĠLRQDOH DIDFHULORU
H[WHUQHDSăUăULLQDĠLRQDOHúLLQIRUPDĠLLORUH[WHUQH
 ,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHQXHOLEHUHD]ăDXWJRUL]DĠLDGHH[SRUWvQVLWXDĠLDvQFDUH
D QXVXQWvQGHSOLQLWHWRDWHFRQVLGHUHQWHOHUHOHYDQWHSUHYă]XWHGH5HJXODPHQWXO 8( QURUL
XQDGLQWUHLQVWLWXĠLLOHFRQVXOWDWHvQFRQGLĠLLOHDOLQ VHVL]HD]ăFăHOLEHUDUHDDXWJRUL]DĠLHLGHH[SRUWHVWHvQ
FRQWUDGLFĠLH FX REOLJDĠLLOH úL DQJDMDPHQWHOH LQWHUQDĠLRQDOH DOH 5RPkQLHL LQFOXVLY GH DSOLFDUH D
HPEDUJRXULORUSULYLQGFRPHUĠXOFXDUPHVDXDGHFL]LLORUDGRSWDWHGH&RQVLOLXOGH6HFXULWDWHDO2UJDQL]DĠLHL
1DĠLXQLORU8QLWH&RQVLOLXO8QLXQLL(XURSHDQHVDXGH2UJDQL]DĠLDSHQWUX6HFXULWDWHúL&RRSHUDUHvQ(XURSD
E VWDWXOGHVWLQDWDUXOXLILQDOVDXGHVWLQDWDUXOILQDOHVWHVXSXVXQXLHPEDUJRXQLODWHUDOSULYLQGFRPHUĠXO
FX DUPH RUL XQRU PăVXUL UHVWULFWLYH GXSă FD] LQVWLWXLWH GH 5RPkQLD RUL DOWH VWDWH PHPEUH DOH 8QLXQLL
(XURSHQHVDXDOH2UJDQL]HĠLHL7UDWDWXOXL$WODQWLFXOXLGH1RUG
F SăUĠLOH LPSOLFDWH vQ WUDQ]DFĠLH SUH]LQWă SHULFRO SHQWUX RUGLQHD SXEOLFă VLJXUDQĠD QDĠLRQDOă YLDĠD úL
LQWHJULWDWHD FRUSRUDOă D SHUVRDQHORU FRQIRUP GDWHORU úL LQIRUPDĠLLORU IXUQL]DWH GH LQVWLWXĠLLOH GH DSOLFDUH D
OHJLLGLQVWDWXOGHH[SHGLĠLHVDXGHVWLQDĠLH
  $XWRUL]DĠLD GH H[SRUW DELOLWHD]ă H[SRUWDWRUXO Vă HIHFWXH]H RSHUDĠLXQHD vQ FDX]ă FX UHVSHFWDUHD
FODX]HORUúLFRQGLĠLLORUFXSULQVHvQDFHDVWD

$UW   3HUVRDQHOH IL]LFH WLWXODUL DL GUHSWXOXL GH GHĠLQHUH VDX GXSă FD] GH SRUW úL IRORVLUH D
DUPHORU OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULL FDUH GRUHVF Vă vQVWUăLQH]H DUPHOH GHĠLQXWH vQWUXQ VWDW WHUĠ
WUHEXLH Vă GHSXQă OD ,QVSHFWRUDWXO *HQHUDO DO 3ROLĠLHL 5RPkQH R FHUHUH SHQWUX REĠLQHUHD DXWRUL]DĠLHL GH
H[SRUWvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
D SHUPLVXOGHDUPăvQRULJLQDOúLvQFRSLHGRFXPHQWXORULJLQDOVHUHVWLWXLHSHORFGXSăFRQIUXQWDUHD
FRSLHLFXDFHVWD
 E IRUPXODUXO DXWRUL]DĠLHL GH H[SRUW vQ GRXă H[HPSODUH FRPSOHWDWH FX LQIRUPDĠLLOH VROLFLWDWH DO FăUXL
PRGHOHVWHSUHYă]XWvQ$QH[D,,OD5HJXODPHQWXO 8( QU

55
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 59

F OLFHQĠDVDXDXWRUL]DĠLDGHLPSRUWHOLEHUDWăGHDXWRULWăĠLOHFRPSHWHQWHDOHVWDWXOXLWHUĠGHGHVWLQDĠLHVDX
RFRPXQLFDUHHPLVăGHDFHVWHDGLQFDUHVăUHLDVăIDSWXOFăDFHVWHDQXVXQWQHFHVDUHvQVRĠLWHGHWUDGXFHUHD
DXWRUL]DWăvQOLPEDURPkQă
G XQ GRFXPHQW DVLJXUDWRULX GLQ SDUWHD XWLOL]DWRUXOXL ILQDO FHUWLILFDWXO LQWHUQDĠLRQDO GH LPSRUW
FHUWLILFDWXO XWLOL]DWRUXOXL ILQDO HPLV VDX FHUWLILFDW GH DXWRULWDWHD FRPSHWHQWă GLQ ĠDUD LPSRUWDWRUXOXL
UHVSHFWLYDGHVWLQDWDUXOXLGXSăFD]±SULQFDUHDFHVWDVHDQJDMHD]ăVăUHVSHFWHGHVWLQDĠLDúLXWLOL]DUHDILQDOă
GHFODUDWHúLGXSăFD]VăQXUHH[SRUWHUHVSHFWLYVăQXWUDQVIHUHSURGXVHOHLPSRUWDWHRULWUDQVIHUDWHGHFkWFX
DSUREDUHD VFULVă D DXWRULWăĠLORU URPkQH DELOLWDWH SRWULYLW OHJLL vQVRĠLW GH WUDGXFHUHD DXWRUL]DWă vQ OLPED
URPkQă
H GXSă FD] DXWRUL]DĠLLOH VWDWHORU WHUĠH GH WUDQ]LW VH FRQVLGHUă Fă ĠDUD WHUĠă GH WUDQ]LW QX DUH QLFLR
RELHFĠLHODWUDQ]LWGDFăvQWHUPHQGHGH]LOHOXFUăWRDUHGHODGDWDFHUHULLVFULVHGHQRWLILFDUHSUH]HQWDWHGH
FăWUHH[SRUWDWRUQXVHSULPHúWHQLFLRRELHFĠLHvQDFHVWVHQV
I R FRSLH D DXWRUL]DĠLHL GH HIHFWXDUH D RSHUDĠLXQLORU GH WUDQVSRUW DUPH úL PXQLĠLL D DUPXULHUXOXL FX
H[FHSĠLDVLWXDĠLHLvQFDUHWLWXODUXOUHDOL]HD]ăWUDQVSRUWXOSULQPLMORDFHSURSULL
J R GHFODUDĠLH VFULVă SULYLQG GHVWLQDWDUXO VDX XWLOL]DWRUXO ILQDO DO SURGXVHORU SUHFXP úL GHVWLQDĠLD úL
XWLOL]DUHDILQDOăDOHDFHVWRUD
 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDOLQ OLWH QXHVWHQHFHVDUăREĠLQHUHDDYL]XOXLGHWUDQ]LWvQFD]XO
WUDQVSRUWXULORUPDULWLPHVDXDHULHQHFDUHWUDQ]LWHD]ăSRUWXULOHVDXDHURSRUWXULOHGLQVWDWHOHWHUĠHvQFDUHQX
DUHORFWUDQVERUGDUHDVDXVFKLPEDUHDPLMORFXOXLGHWUDQVSRUWVDXvQFD]XOH[SRUWXOXLWHPSRUDUFDUHLQFOXGH
YkQăWRDUHDWLUXOVSRUWLYHYDOXDUHDH[SXQHUHDIăUăYkQ]DUHRULUHSDUDUHDDUPHORU
  3UHYHGHULOH DUW VH DSOLFă vQ PRG FRUHVSXQ]ăWRU H[SRUWXULORU GH DUPH HIHFWXDWH GH FăWUH
SHUVRDQHOHIL]LFH

 $UW  ÌQ YHGHUHD REĠLQHULL DXWRUL]DĠLHL GH H[SRUW D DUPHORU GHIRF SLHVHORU úL FRPSRQHQWHORU
HVHQĠLDOH SUHFXP úL D PXQLĠLLORU FRUHVSXQ]ăWRDUH DUPXULHULL VDX LQWHUPHGLDULL GH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL
GHSXQOD,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQHRFHUHUHvQVRĠLWăGHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH
 D DXWRUL]DĠLDGHHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUFXDUPHSLHVHFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHúLPXQLĠLLvQRULJLQDOúL
vQFRSLH
 E IRUPXODUXO DXWRUL]DĠLHL GH H[SRUW vQ GRXă H[HPSODUH FRPSOHWDWH FX LQIRUPDĠLLOH VROLFLWDWH DO FăUXL
PRGHOHVWHSUHYă]XWvQ$QH[D,,OD5HJXODPHQWXO 8( QU
F XQ GRFXPHQW DVLJXUDWRULX GLQ SDUWHD XWLOL]DWRUXOXL ILQDO FHUWLILFDWXO LQWHUQDĠLRQDO GH LPSRUW
FHUWLILFDWXO XWLOL]DWRUXOXL ILQDO HPLV VDX FHUWLILFDW GH DXWRULWDWHD FRPSHWHQWă GLQ ĠDUD LPSRUWDWRUXOXL
UHVSHFWLYDGHVWLQDWDUXOXLGXSăFD]±SULQFDUHDFHVWDVHDQJDMHD]ăVăUHVSHFWHGHVWLQDĠLDúLXWLOL]DUHDILQDOă
GHFODUDWăúLGXSăFD]VăQXUHH[SRUWHUHVSHFWLYVăQXUHWUDQVIHUHSURGXVHOHLPSRUWDWHVDXWUDQVIHUDWHGHFkW
FX DSUREDUHD VFULVă D DXWRULWăĠLORU URPkQH DELOLWDWH SRWULYLW OHJLL vQVRĠLW GH WUDGXFHUHD DXWRUL]DWă vQ OLPED
URPkQă
 G GXSă FD] DXWRUL]DĠLLOH VWDWHORU WHUĠH GH WUDQ]LW VH FRQVLGHUă Fă VWDWXO WHUĠ GH WUDQ]LW QX DUH QLFLR
RELHFĠLHODWUDQ]LWGDFăvQWHUPHQGHGH]LOHOXFUăWRDUHGHODGDWDFHUHULLVFULVHGHQRWLILFDUHSUH]HQWDWHGH
FăWUHH[SRUWDWRUQXVHSULPHúWHQLFLRRELHFĠLHvQDFHVWVHQV
 H OLFHQĠDVDXDXWRUL]DĠLDGHLPSRUWHOLEHUDWăGHDXWRULWăĠLOHFRPSHWHQWHDOHVWDWXOXLWHUĠGHGHVWLQDĠLHVDX
RFRPXQLFDUHHPLVăGHDFHVWHDGLQFDUHVăUHLDVăIDSWXOFăDFHVWHDQXVXQWQHFHVDUHvQRULJLQDOúLvQFRSLH
vQVRĠLWHGHWUDGXFHUHDDXWRUL]DWăvQOLPEDURPkQăVDXGXSăFD]DXWRUL]DĠLDGHSURFXUDUHSUHYă]XWăODDUW
DOLQ 
 I GXSă FD] FRSLH D SHUPLVXOXL GH DUPă vQ FD]XO GHĠLQăWRUXOXL SHUVRDQă IL]LFă VDX D DXWRUL]DĠLHL GH
GHĠLQHUHVDXGHIRORVLUHvQFD]XOGHĠLQăWRUXOXLSHUVRDQăMXULGLFăSUHFXPúLFRQWUDFWXOGHSUHVWăULVHUYLFLLvQ
RULJLQDOúLvQFRSLH
 J GXSă FD] FRSLH D DXWRUL]DĠLHL GH HIHFWXDUH D RSHUDĠLXQLORU FX DUPH SLHVH úL PXQLĠLL D
WUDQVSRUWDWRUXOXLSUHFXPúLFRQWUDFWXOGHSUHVWăULVHUYLFLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
 K GRYDGDDVLJXUăULLSD]HLWUDQVSRUWXOXLvQFRQGLĠLLOHOHJLLvQRULJLQDOúLvQFRSLH
 L vPSXWHUQLFLUHDOHJDOăDSHUVRDQHLFDUHVROLFLWăHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHH[SRUWGXSăFD]
M R GHFODUDĠLH VFULVă SULYLQG GHVWLQDWDUXO VDX XWLOL]DWRUXO ILQDO DO SURGXVHORU SUHFXP úL GHVWLQDĠLD úL
XWLOL]DUHDILQDOăDOHDFHVWRUD
  'RFXPHQWHOH RULJLQDOH SUHYă]XWH OD DOLQ  OLW D H K VH UHVWLWXLH SH ORF GXSă FRQIUXQWDUHD
FRSLLORUFXDFHVWHD
56
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

 3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDOLQ OLWG QXHVWHQHFHVDUăREĠLQHUHDDYL]XOXLGHWUDQ]LWvQFD]XO


WUDQVSRUWXULORUPDULWLPHVDXDHULHQHFDUHWUDQ]LWHD]ăSRUWXULOHVDXDHURSRUWXULOHGLQVWDWHOHWHUĠHvQFDUHQX
DUHORFWUDQVERUGDUHDVDXVFKLPEDUHDPLMORFXOXLGHWUDQVSRUWVDXvQFD]XOH[SRUWXOXLWHPSRUDUFDUHLQFOXGH
YkQăWRDUHDWLUXOVSRUWLYHYDOXDUHDH[SXQHUHDIăUăYkQ]DUHRULUHSDUDUHDDUPHORU

 $UW3ULQH[FHSĠLHGHODSUHYHGHULOHDUWúLDUWFHUWLILFDWXOLQWHUQDĠLRQDOGHLPSRUWRULXQ
GRFXPHQWXOHFKLYDOHQWQXVXQWQHFHVDUHvQXUPăWRDUHOHFD]XUL
 D UHH[SRUWXO GH DUPH OHWDOH VDX QHOHWDOH VXSXVH DXWRUL]ăULLGXSăDGPLWHUHDWHPSRUDUăvQVFRSXULGH
HYDOXDUHVDXH[SR]LĠLHIăUăYkQ]DUHVDXSHUIHFĠLRQDUHDFWLYăSHQWUXUHSDUDĠLLFXFRQGLĠLDFDDUPHOHOHWDOH
VDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLVăUăPkQăSURSULHWDWHDXQHLSHUVRDQHVWDELOLWHvQDIDUDWHULWRULXOXLYDPDODO
8QLXQLLúLFDDFHVWHDVăILHUHH[SRUWDWHUHVSHFWLYHLSHUVRDQH
 E UHH[SRUWXOGHDUPHOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLSLHVHúLFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUD
SUHFXP úL PXQLĠLL vQ FD]XULOH GH GHSR]LWDUH WHPSRUDUă GLQ PRPHQWXO vQ FDUH DFHVWHD LQWUă SH WHULWRULXO
YDPDODO8QLXQLLúLSkQăODSăUăVLUHDDFHVWXLD
 F H[SRUWXOXLWHPSRUDUGHDUPHOHWDOHVDXQHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLFXVFRSXOHYDOXăULLDOUHSDUăULLúL
DOH[SR]LĠLHLIăUăYkQ]DUHFXFRQGLĠLDFDH[SRUWDWRUXOVăMXVWLILFHSRVHVLDOHJDOăDDFHVWRUDUPHOHWDOHVDX
QHOHWDOHVXSXVHDXWRUL]ăULLúLVăOHH[SRUWHSULQSURFHGXULOHGHSHUIHFĠLRQDUHSDVLYăVDXSURFHGXULOHYDPDOH
GHH[SRUWWHPSRUDU

 $UW ±  &HUHULOH GH DXWRUL]DUH SHQWUX HIHFWXDUHD GH RSHUDĠLXQL GH H[SRUW FX DUPH SLHVH úL
FRPSRQHQWH HVHQĠLDOH úL PXQLĠLL VH VROXĠLRQHD]ă vQ WHUPHQ GH PD[LP GH ]LOH OXFUăWRDUH GH OD GDWD
GHSXQHULLGRFXPHQWDĠLHLFRPSOHWHvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 'XSăFHDDYXWORFOLYUDUHDDUPHORUGHIRFDSLHVHORUúLFRPSRQHQWHORUHVHQĠLDOHDOHDFHVWRUDVDXD
PXQLĠLLORUvQWHUPHQGHOXQLGHODDFHVWPRPHQWH[SRUWDWRUXOWUHEXLHVăREĠLQăGHODSDUWHQHUXOH[WHUQ
FHUWLILFDWXOGHFRQWURODOOLYUăULLRULDOWGRFXPHQWHFKLYDOHQWHPLVVDXFHUWLILFDWGHDXWRULWDWHDFRPSHWHQWă
GLQĠDUDLPSRUWDWRDUHDWHVWkQGFăPDUIDDDMXQVODGHVWLQDĠLH
 ÌQ WHUPHQXO SUHYă]XW OD DOLQ  H[SRUWDWRUXO HVWH REOLJDW Vă GHSXQă FHUWLILFDWXO GH FRQWURO DO
OLYUăULLVDXGRFXPHQWXOHFKLYDOHQWvQRULJLQDOOD,QVSHFWRUDWXO*HQHUDODO3ROLĠLHL5RPkQH
 $UPHOHH[SRUWDWHGHSHUVRDQHOHIL]LFHúLMXULGLFHVXQWUDGLDWHGLQGRFXPHQWHOHFDUHDWHVWăGUHSWXOGH
GHĠLQHUH UHVSHFWLY SRUW úL IRORVLUH úL GLQ ED]HOH GH GDWH GXSă SUH]HQWDUHD OD VWUXFWXUD FDUH D HOLEHUDW
DXWRUL]DĠLDGHH[SRUWDFHUWLILFDWXOXLFRQWURODOOLYUăULLRULDGRFXPHQWXOXLHFKLYDOHQWHPLVVDXFHUWLILFDWGH
DXWRULWDWHD FRPSHWHQWă GLQ ĠDUD LPSRUWDWRDUH DWHVWkQG Fă PDUID D DMXQV OD GHVWLQDĠLH
 $XWRUL]DĠLDGHH[SRUWSRDWHILDQXODWăPRGLILFDWăVXVSHQGDWăVDXUHYRFDWăSULQGHFL]LHPRWLYDWăD
DXWRULWăĠLL HPLWHQWH vQ FD]XO vQ FDUH FRQGLĠLLOH SHQWUX DFRUGDUHD DFHVWHLD QX PDL VXQW vQGHSOLQLWH VDX GDFă
GHVWLQDĠLDúLXWLOL]DUHDILQDOăGHFODUDWăvQFRQGLĠLLOHDUWDOLQ QXHVWHUHVSHFWDWă

SECIUNEA a 5-a - Procedura de acordare a avizului pentru operaiuni de transport arme, piese,
componente eseniale i muniii în ar i în afara teritoriului României

$UW (IHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUGHWUDQVSRUWGHDUPHSLHVHFRPSRQHQWHHVHQĠLDOHúLPXQLĠLLvQ
ĠDUă úL GXSă FD] vQ DIDUD WHULWRULXOXL 5RPkQLHL GH FăWUH DUPXULHUXO DXWRUL]DW vQ DFHVW VHQV VH SRDWH IDFH
QXPDLFXPLMORDFHGHWUDQVSRUWDYL]DWHGHFăWUHRUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWGDFă
D vQ FD]XO WUDQVSRUWXULORU GH PXQLĠLL PLMORDFHOH DXWR GHĠLQXWH úL FRQGXFăWRULL DXWR vQGHSOLQHVF
FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH vQ Normele de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in
Romania, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 1175/2007
E PLMORDFHOH DXWR GHĠLQXWH VXQW GRWDWH FX GLVSR]LWLYH WHKQLFH DQWLHIUDFĠLH GH DODUPDUH SUHFXP úL FX
PLMORDFHGHFRPXQLFDĠLL
F IDFGRYDGDDVLJXUăULLVHFXULWăĠLLWUDQVSRUWXOXLvQFRQGLĠLLOHOHJLL
 ÌQ YHGHUHD DYL]ăULL DUPXULHUXO WUHEXLH Vă GHSXQă R FHUHUH vQVRĠLWă GH GRFXPHQWHOH FH DWHVWă
vQGHSOLQLUHD FRQGLĠLLORU GH OD DOLQ  OD VWUXFWXUD GH SROLĠLH FRPSHWHQWă FDUH GDFă vQ XUPD HIHFWXăULL
YHULILFăULORU FRQVWDWă Fă VXQW vQGHSOLQLWH FRQGLĠLLOH SUHYă]XWH GH OHJH SHQWUX HIHFWXDUHD WUDQVSRUWXOXL
HOLEHUHD]ăDYL]XOSHQWUXHIHFWXDUHDWUDQVSRUWXOXLGHDUPHúLPXQLĠLLDOFăUXLPRGHOHVWHSUHYă]XWvQDQH[D
QU
$UW±$QH[HOHQUIDFSDUWHGLQSUH]HQWHOHQRUPHPHWRGRORJLFH
57
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 61

Anexa nr. 1
02'(/ 
)$ğĂ

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

9(562
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 63

Anexa nr. 2
02'(/ 

$17(781,7$7($6$1,7$5Ă


CERTIFICAT MEDICAL

PENTRU ATESTAREA STĂRII DE SĂNĂTATE,


ÎN VEDEREA PROCURĂRII, DEğINERII, PORTULUI ùI FOLOSIRII ARMELOR
ùI MUNIğIILOR
LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZĂRII
ZIUA ________LUNA___________ANUL______

Numele i prenumele ________________________________________ fiul (fiica) lui


___________________
si al (a) _______________________________ nscut la ___________________ în localitatea _______________
domiciliat în ______________________ str. _________________________ nr. _____, bl. _____, sc. ___, etj._____,
apt. _____, sector /jude _________________ posesor CI seria _____ nr. ____________ eliberat de
________________ la data ____________

ANTECEDENTE PERSONALE SE VOR COMPLETA DE MEDICUL DE FAMILIE


_______________________________________________________________

REZULTATUL EXAMENELOR MEDICALE

PSIHIATRIE OFTAMOLOGIE

NR. FI REG. CONS_______________________ NR. FI REG. CONS_______________________


Data______________________________________ Data______________________________________
CONSTATRI_____________________________ CONSTATRI_____________________________
CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARM CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARM
SEMNTURA I PARAFA___________________ SEMNTURA I PARAFA___________________
NR. FI REG. CONS_____________________ NR. FI REG. CONS_____________________

NEUROLOGIE O.R.L.

NR. FI REG. CONS_______________________ NR. FI REG. CONS_______________________


Data______________________________________ Data______________________________________
CONSTATRI_____________________________ CONSTATRI_____________________________
CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARM CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARM
SEMNTURA I PARAFA___________________ SEMNTURA I PARAFA___________________
NR. FI REG. CONS_____________________ NR. FI REG. CONS_____________________

MEDICIN INTERN ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

NR. FI REG. CONS_______________________ NR. FI REG. CONS_______________________


Data______________________________________ Data______________________________________
CONSTATRI_____________________________ CONSTATRI_____________________________
CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARM CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARM
SEMNTURA I PARAFA___________________ SEMNTURA I PARAFA___________________
NR. FI REG. CONS_____________________ NR. FI REG. CONS_____________________

ÎN SITUAIA ÎN CARE VOI FI DIAGNOSTICAT CU O AFECIUNE CUPRINS ÎN LISTA AFECIUNILOR MEDICALE INCOMPATIBILE CU CALITATEA
PERSOANELOR DE A DEINE SAU, DUP CAZ, DE A PURTA I FOLOSI ARME I MUNIII LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZRII, APROBAT PRIN
ORDIN AL MINISTRULUI SNTII, M OBLIG S ANUN DE URGEN ORGANUL DE POLIIE COMPETENT

SEMNATURA TITULARULUI

CONCLUZIILE EXAMINRILOR MEDICALE


APT / INAPT PORT – ARMA
MANAGER/DIRECTOR
L.S.


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 3
02'(/ 


ROMÂNIA ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________ INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________
Nr ________________ data ____________ Nr _____________ data____________

 AUTORIZATIE DE PROCURARE AUTORIZATIE DE PROCURARE


ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE
 ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE
Se autorizeaza domnul ___________________________ Se autorizeaza domnul/doamna ____________________________________,cetatenie

cu domiciliul în localitatea ________________________,
___________ cu domiciliul/resedinta în localitatea _____________________________, str.
 ____________________ , nr. ______ sect ___, cod numeric personal ______________________
act de identitate, ____seria, ____ nr___________ pentru a procura:

str. ___________________________________ nr. _____ 1. Arma letala cu destinatia ______________ si cantitatea de ____cartuse calibrul
cod numeric personal _______________ pentru a
aferent acesteia .
2. O teava de rezerva calibrul________, pentru arma: (denumirea) _________
procura: (categoria)____________ (seria)___________ detinuta în baza permisului de arma tip____,

1. Arma din categoria ______ si cantitatea de
seria____, nr____________
____cartuse calibrul aferent acesteia . * Specificatii suplimentare________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
2. O teava de rezerva calibrul________, pentru
arma: (denumirea) _________ (categoria)____________
(seria)___________ detinuta în baza permisului de arma Termenul de valabilitatea al autorizatie pâna la data de __________
tip____, seria____, nr______
 SEFUL POLITIEI
 L.S.

 Se prelungeste pâna la data de _____________


 LUCRATOR DE POLITIE
SEFUL POLITIEI
 L.S.


 În termen de 3 zile lucratoare posesorul acestei autorizatii are obligatia de a se prezenta la organul de politie care a


eliberat-o, având asupra sa arma procurata si actul de provenienta.
* se vor mentiona date suplimentare despre arma solicitata

 Prezentul document este valabil numai pe teritoriul României
VERSO


D a ta p ro c u ra rii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


S e c e rtific a d e c a tre a rm u rie ru l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


d in lo c a lita te a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c a d o m n u l _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a p ro c u ra t c u fa c tu ra n r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

1 . a rm a d in ca te g o ria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , c u c a ra c te ris tic ile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d e s tin a tia _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m a rc a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _s e ria _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m o d e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c a lib ru l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 . O te a v a d ere z e rv a , c a lib ru _ _ _ _ _

S e ria _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m a rc a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- D e la (n u m e le s i p re n u m e le /d e n u m ire a p e rs o a n e i fiz ic e /ju rid ic e c a re în s tra in e a z a )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ , titu la r a l p e rm is u lu i d e a rm a /a u to riz a tie d e


d e tin e re s i fo lo s ire ,

s e ria _ _ _ _ _ _ n r._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /fa c tu ra n u m a ru l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d in d a ta d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

P o z itia d in re g is tru l d e e v id e n ta a a rm e lo r n r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

s e m n a tu ra g e s tio n a ru lu i

lo c s ta m p ila 

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 65

Anexa nr. 4
02'(/ 
3(50,6'($50$7,3$

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 67

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 69

Anexa nr. 5
02'(/ 


Permis de arma tip B

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 71

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 73
Anexa nr. 6

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 7
02'(/ 

RO M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ____________


Nr__________ data_________

AUTORIZAIE TEMPORAR DE TRANSPORT I FOLOSIRE A ARMEI

( PERSOANE FIZICE )

$XWRUL]ăPHIHFWXDUHDWUDQVSRUWXOXLGHDUPHúLVDXPXQLĠLLGHFăWUHGRPQXO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBVWUDGD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBB&13BBBBBBBBBBBBBBBBB

SRVHVRUXOSHUPLVXOXLGHDUPă7,3$GHGHĠLQHUHVHULDBBBBQUBBBBBBBBBHOLEHUDWGH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBODGDWDBBBBBBBBBBBBYL]DWODGDWDGHBBBBBBBBBBBBBBB


$$XWRUL]DĠLDVHDFRUGăSHQWUXWUDQVSRUWXOúLIRORVLUHDDUPHLFDWHJRULDBBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPDUFD
BBBBBBBVHULDBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBBFDUWHDGHLGHQWLWDWHDDUPHLVHULDBBBBBBBBQUBBBBBBBB

B. Autorizaia se acord pentru transportul muniiei corespunztoare:

1.Cantitatea ___________calibrul ________________

Transportul armei/muniiei va avea loc pe traseul ________________________


_______________________________ ruta
______________________________________
Mijloc de transport _____________

Titularul este autorizat s foloseasc arma i muniia în poligonul aparinând


societii__________________________,
situat la adresa____________________________________________________________

Termenul de valabilitatea al autorizaiei __________,163(&725ù()
/6

În baza cererii numrul______/_______se prelungete valabilitatea autorizaiei pân la


data de ____________

,163(&725ù()
/6

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 75


Anexa nr. 8
02'(/ 

ROMÂNIA

EMITENT _________________ Seria ___nr___________


Nr ______________ data __________

 
DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE PREGTIRE TEORETIC I PRACTIC
ÎN DOMENIUL ARMELOR I MUNIIILOR

 &HUWLILFăPFăGRPQXO GRDPQD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&13


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBILXO ILLFD OXLBBBBBBBBBBBBBBBúLDO D BBBBBBBBBBBBBBBBQăVFXW ă OD
GDWDBBBBBBBBBBBBBvQBBBBBBBBBBBBBBBGRPLFLOLDWvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBBBBBBBBBBBDDEVROYLW
FXUVXOGHSUHJăWLUHWHRUHWLFăúLSUDFWLFăSHOLQLHGHDUPHúLPXQLĠLL
Cursul s-a desfurat în perioada _______________________, la sediul societii
________________________________, din localitatea ________________________, str.
___________________________, nr.________, judeul (sectorul) _________________.
Certificatul poate fi utilizat în condiiile prevzute de Legea 295/2004 i Normele
metodologice de aplicare.

6()6(59,&,8$(63
/6


* ACESTA VA FI ELIBERAT DE CTRE PERSOANA JURIDIC AUTORIZAT

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 9
02'(/ 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI_______ Seria ____nr_______


Nr. ___________ data ______________

$7(67$7
DE INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE

 'RPQXO'RDPQDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGRPLFLOLDW ă vQ
ORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBB
EORFBBBBBVFDUDBBBBBDSWBBBBBBMXGHĠ VHFWRU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&13
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBvQGHSOLQHúWHFRQGLĠLLOHOHJDOHúLDREĠLQXWFDOLWDWHDGHLQVWUXFWRU
vQSROLJRQXOGHWUDJHUHFXDUPHúLPXQLĠLLFDUHvLFRQIHUăGUHSWXULOHFRQH[HSUHYă]XWHvQ
/HJHDQUSULYLQGUHJLPXODUPHORUúLDOPXQLĠLLORU

,163(&725ù()
/69,=('(35(/81*,5($9$/$%,/,7Ăğ,,$7(67$78/8,


NR. Valabil pân
Nr. i data vizei Organul de poliie Semntura i tampila
Crt. la data de :
  

  

  

  

  
3UH]HQWXODWHVWDWVHYL]HD]ăODLQWHUYDOHGHDQL 

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 77

Anexa nr. 10
(MODEL)

Ţ Ţ

ATESTAT DE COLECŢIONAR

ă ă
ă
ţ
ş ţ ţ
ă şi ţ ţ
ţ ă ţ

MENTIUNI PRIVIND VIZA ATESTATULUI DE COLECTIONAR

Nr. de înregistrare………………………….. Nr. de înregistrare………………………….. Nr. de înregistrare…………………………..


Data ------------------------------------------------ Data ------------------------------------------------ Data ------------------------------------------------
ŞEFUL SERVICIULUI ŞEFUL SERVICIULUI ŞEFUL SERVICIULUI
L.S. L.S. L.S.

CONFIDENŢIAL. Date cu caracter personal prelucrate În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001


Bucureşti, sos Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2
Tel./Fax: 021/312.78.20, e-mail arme@politiaromana.ro
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Nr. de înregistrare………………………….. Nr. de înregistrare………………………….. Nr. de înregistrare…………………………..


Data ------------------------------------------------ Data ------------------------------------------------ Data ------------------------------------------------
ŞEFUL SERVICIULUI ŞEFUL SERVICIULUI ŞEFUL SERVICIULUI

L.S. L.S. L.S.

CONFIDENŢIAL. Date cu caracter personal prelucrate În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001


Bucureşti, sos Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2
Tel./Fax: 021/312.78.20, e-mail arme@politiaromana.ro
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 79

Anexa nr. 11

(MODEL)

CONFIDENŢIAL. Date cu caracter personal prelucrate În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001


Bucureşti, sos Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2
Tel./Fax: 021/312.78.20, e-mail arme@politiaromana.ro
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 12
(MODEL)
FAŢĂ

CONFIDENŢIAL. Date cu caracter personal prelucrate În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001


Bucureşti, sos Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2
Tel./Fax: 021/312.78.20, e-mail arme@politiaromana.ro
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 81

VERSO

CONFIDENŢIAL. Date cu caracter personal prelucrate În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001


Bucureşti, sos Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2
Tel./Fax: 021/312.78.20, e-mail arme@politiaromana.ro
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 13
02'(/ 

520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51( 
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB 
Nr_________data_________
',632=,ğ,(

de anulare/suspendare a autorizrii i retragerii permisului de armÌQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQ/HJHD
VD GLVSXV PăVXUD DQXOăULLVXVSHQGDULL DXWRUL]ăULL SHQWUX D GHĠLQH DUPH úL PXQLĠLL IDĠă GH GRPQXO
BBBBBBBBBBBBBBBBBILXOOXLBBBBBBBúLDOBBBBBBBBBQăVFXWODBBBBBBBBvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBB
GRPLFLOLDW vQ BBBBBBBBBBBBVWU BBBBBBBBBBBBBQUBBB EOBBB DSWBBBB VHFWRUMXGHĠ BBBB SRVHVRU DO
DFWXOXL GH LGHQWLWDWHBBBBB VHULDBBBB QUBBBBB úL DO SHUPLVXOXL GH DUPă WLS $ VHULD BBBBBQU
BBBBBBHOLEHUDWODGDWDGHBBBBBBBBBGHFăWUHBBBBBBBBBBBWLS%VHULDBBBBBQUBBBBBBHOLEHUDWODGDWD
GHBBBBBBBBBGHFăWUHBBBBBBBBBBBSHQWUXvQFăOFDUHDSUHYHGHULORUDUWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQVWkQG vQ DFHHD Fă
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,163(&725ù()
/6*Dispoziia de anulare a autorizrii se va anexa la întiinarea adresat persoanei în cauz în care se vor meniona:
armele ce fac obiectul anulrii autorizrii, termenul în care persoana este obligat s înstrineze armele, precum i faptul c
s-a retras permisul de arm în situaiile în care se impune acest lucru.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 83

Anexa nr. 14
02'(/ 


84

Anexa nr. 15
02'(/ 

3$6$32578/(8523($13(1758$50('()2&


 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 85


86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 16
02'(/ 

$'(9(5,17$

'DWHOHGHLGHQWLILFDUHDOHWLWXODUXOXL

180(/(ù,35(180(/(


'$7$ù,/2&8/1$ù7(5,,


1$ğ,21$/,7$7($


$'5(6$
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBB

,GHQWLILFDUHDDUPHORU


 &DWHJRULD
DUPHL $UPD
7LS 0DUFD &DOLEUXO 6HULD
FRQI vQUHJLVWUDWăOD
'LUHFWLYHL
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
3HULRDGDGHYDODELOLWDWHDDGHYHULQĠHLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$XWRULWDWHDHPLWHQWăBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1UGHvQUHJLVWUDUHODDXWRULWDWHDFDUHDHOLEHUDW
DGHYHULQĠDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWDHOLEHUăULLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)XQFĠLDVHPQDWDUXOXL

/6
6HPQăWXUD

9L]H3&7)
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 87

Anexa nr.17
 02'(/ 
520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBB$8725,=$ğ,(
'(6&2$7(5(7(0325$5Ă',1ğ$5Ă$$50(/25081,ğ,,/25
3(562$1(),=,&( 


$XWRUL]ăPVFRDWHUHDWHPSRUDUăGLQ5RPkQLDDDUPHORUúLVDXPXQLĠLLORUDSDUĠLQkQGGRPQXOXL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBVWUDGD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBB&13BBBBBBBBBBBBBBBBB
SRVHVRUXOSHUPLVXOXLGHDUPă7,3$7,3%GHGHĠLQHUHVHULDBBBBQUBBBBBBBBBHOLEHUDWGH
BBBBBBBBBBBBBBBODGDWDBBBBBBBBDVWIHO
$$XWRUL]DĠLDVHDFRUGăSHQWUXVFRDWHUHDWHPSRUDUăDXUPăWRDUHORUDUPH
1.Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______
2. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______
3. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______
4. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______
5. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______
B. Autorizaia se acord pentru scoaterea temporar a urmtoarelor cantiti i
calibre de muniie:
1. Cantitatea ___________calibrul ________________
2. Cantitatea ___________calibrul ________________
3. Cantitatea ___________calibrul ________________
4. Cantitatea ___________calibrul ________________
5. Cantitatea ___________calibrul ________________
Transportul armelor/muniiei va avea loc pe traseul __________________________________
_____________________________ruta_________________________________________________
_______
P.C.T.F. / Ieire ______________________________/ Intrare
_______________________________
Scopul transportului______________
Mijloc de transport _____________
Termenul de valabilitatea al autorizaiei __________


SHQWUXXQQXPăUPDLPDUHGHDUPHVDXRFDQWLWDWHPDLPDUHGHPXQLĠLHGHFDOLEUHGLIHULWHVH

DWDúHD]ăRDQH[ăFXGDWHOHGHLGHQWLILFDUHDOHDUPHORUPXQLĠLLORU


,163(&725ù()
/6


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 18
 02'(/ 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ROMANIA

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI
 ______________ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr._________________din ___________ INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI______________
 Nr.______________din ___________Prin prezenta se autorizeaza domnul
AUTORIZATIE
de introducere pe teritoriul
 Romaniei a armei letale si a
__________________________________
 munitiei
rezident al statului____________, cu
d o m i c i l i u l î n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prin prezenta se autorizeaza domnul_____________________
l o c a l i t a t e a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rezident al statului____________, cu domiciliul în___________

st r ada__________________nr ____ localitatea______________ strada__________________nr____

posesor al doc. de calatorie_________ posesor al doc. de calatorie_________ seria______nr.________
s e r i a _ _ _ _ _ _ n r . _ _ _ _ _ _ _ _
 SDVDSRUWXOHXURSHDQSHQWUXDUPHGHIRFBBBBBBBBBBBBBB

sa introduca pe teritoriul Romaniei sa introduca pe teritoriul Romaniei

 arma letala marca______model ____ seria___________cal.___
arma letala
 marca______________

seria_______model______cal.___ cu respectarea legislatie române în vigoare

munitie :cantitatea _____ buc.,calibrul___ munitie : cantitatea _____ buc., calibrul_____


 SEFUL INSPECTORATULUI

LUCRATOR DE POLITIE
 L.S.


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 89

Anexa nr. 19
02'(/ 

 520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB$9,=
'(Ì1675Ă,1$5($$50(,081,ğ,(,
3(7(5,725,8/520Æ1,(,

 

$YL]ăPvQVWUăLQDUHDSHWHULWRULXO5RPkQLHLGHFăWUHGRPQXO GRDPQD 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGRPLFLOLDWvQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSRVHVRU
DOSDúDSRUWXOXLDFWXOXLGHLGHQWLWDWHVHULDBBBBBQUBBBBBBBBBBBBBHOLEHUDWGHDXWRULWăĠLOHVWDWXOXL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBODGDWDGHBBBBBBBBBBBBBBBBBDXUPăWRDUHORU

$$UPăGLQFDWHJRULDBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBFXGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBBB
marca ______________model______seria ______________________calibrul ______;

%PXQLĠLH
Cantitatea ___________calibrul ___________,

deinute în baza permisului de arm seria ______, nr. ______________, eliberat la data
de ____________ de _____________

Avizul va fi prezentat autoritilor de frontier la ieirea din România pentru justificarea


înstrinrii armei/muniiei

,163(&725ù()

/6%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 20
 ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________
R O M Â NI A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________
Nr _____________ data____________


Nr ________________ data ____________ AUTORIZATIE DE PROCURARE
 AUTORIZATIE DE PROCURARE
ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE
cu domiciliul, resedinta sau locul de rezidenta în afara
 ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE României
 cu domiciliul, resedinta sau locul de
rezidenta în afara României
 Se autorizeaza
____________________________________,cetatenie
domnul/doamna
___________ cu
Se autorizeaza domnul ___________________________ domiciliul/resedinta în localitatea _____________________________, str.

cu domiciliul în localitatea ________________________, ____________________ , nr. ______ tara____, cod numeric personal
______________________ act de identitate, ____seria, ____
 nr___________ pentru a procura:

str. ___________________________________ nr. _____ 1. Arma letala cu destinatia ________________________
Tara_________, cod numeric personal _______________ 2. O teava de rezerva calibrul________, pentru arma: (denumirea)
pentru a procura: _________ (categoria)____________ (seria)___________
 1. Arma din categoria __________
* Specificatii
 suplimentare________________________________________________
 2. O teava de rezerva calibrul________, pentru ______________________________________________________________
arma: (denumirea) _________ (categoria)____________ _______________

(seria)___________
 Termenul de valabilitatea al autorizatie pâna la data de __________

LUCRATOR DE POLITIE
 SEFUL POLITIEI
L.S.


 Prezentul document nu confera titularului dreptul de a intra în posesia
 armei/tevii de rezerva pentru care s-a acordat autorizarea


VERSO


D a ta p ro c u r a r ii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S e c e rtific a d e c a tre a rm u r ie r u l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d in lo c a lita te a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ca dom nul ______________________________________________________

a p r o c u ra t c u fa c tu ra n r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

1 . a rm a d in c a te g o ria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , c u c a ra c te ris tic ile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d e s tin a tia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m a rc a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m o d e l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s e ria _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c a lib r u l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 . O te a v a d e re z e rv a , c a lib ru _ _ _ _ _
S e ria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m a rc a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a )D e la (n u me le s i p re n u m e le /d e n u m ir e a p e rs o a n e i fiz ic e /ju r id ic e c a re în s tr a in e a z a )

___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , titu la r a l p e rm is u lu i d e a rm a /a u to r iz a tie d e


d e tin e re s i fo lo s ir e ,

s e ria _ _ _ _ _ _ n r._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /fa c tu ra n u m a r u l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d in d a ta d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

P o z itia d in reg is tru l d e e v id e n ta a a rm e lo r n r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

s e m n a tu ra g e s tio n a r u lu i
lo c s ta m p ila 
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 91

Anexa nr. 21
02'(/ 

520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB'29$'$127,),&Ă5,,
SHQWUXSURFXUDUHDDUPHLQHOHWDOHGHSHUVRDQHOHIL]LFH

 &DXUPDUHDQRWLILFăULLSUHDODELOHDGRPQXOXLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXGRPLFLOLXOUHúHGLQĠD
vQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBQUBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&13BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGRFXPHQWGHLGHQWLWDWH
VHULDBBBBQUBBBBBBBBBVHHOLEHUHD]ăSUH]HQWDGRYDGăSHQWUXSURFXUDUHDXQHLDUPHQHOHWDOHFX
FDUDFWHULVWLFLOHBBBBB
 ÌQWHUPHQGH]LOHGHODSURFXUDUHDDUPHLQHOHWDOHWLWXODUXODUHREOLJDĠLDGHDVHSUH]HQWDOD
RUJDQXOGHSROLĠLHFRPSHWHQWFXDUPDúLGRFXPHQWXOGHSURYHQLHQĠăvQYHGHUHDHOLEHUăULLFHUWLILFDWXOXL
GHGHĠLQăWRU

,163(&725ù()
/6

VERSO
Data procurrii_______________________
Se certific de ctre armurierul ______________________________________
din localitatea ___________________________________________________
c domnul ______________________________________________________
a cumprat arm neletal din categoria __________, caracteristicile ___________
destinaia________ marca ____________model________seria __________________calibrul ____
cu factura numrul_________________________ din data de ____________________
poziia din registrul de eviden a armelor________

semntura gestionarului
loc tampil
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 22
02'(/ 
)$ğĂ

520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB6HULDBBBQUBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB


&(57,),&$7'('(ğ,1Ă725
3(1758$50(1(/(7$/(
3(562$1(),=,&(

 ÌQWHPHLXO/HJLLSULYLQGUHJLPXODUPHORUúLDOPXQLĠLLORUGRPQXO GRDPQD 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBB
QUBBBBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBBBBBBBBSRVHVRUDOGRFXPHQWXOXLGHLGHQWLWDWHVHULD
BBBBBBBBBQUBBBBBBBBBBBBBB&13BBBBBBBBBBBBBBBBBBHVWHGHĠLQăWRUDODUPHORU
PXQLĠLLORUQHOHWDOHGXSăFXPXUPHD]ă

 

$50(

'HVWLQ &DUDFWHU
0DUFD 6HULD &DOLEUXO
DĠLD LVWLFLOH

 
 
  


9(562
 
081,ğ,(
1UFUW &DQWLWDWHD &DOLEUXO $OWHFDUDFWHULVWLFL
EXF 
  
«  
  

,163(&725ù()
/6


3HQWUXPDLPXOWGHDUPHúLRFDQWLWDWHGHPXQLĠLHPDLPDUHGHFDOLEUHGLIHULWHVDXDYkQGDOWHFDUDFWHULVWLFLYRU
H[LVWDDQH[HODFHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRU

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 93


9(562
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 23

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ____________


Nr___________data_________

AVIZ DE SCOATERE DEFINITIV DIN ROMÂNIA

A ARMEI I MUNIIEI NELETALE

(67($9,=$7GRPQXOGRDPQDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGRPLFLOLDW ă 

vQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDYkQGSDúDSRUWXODFWXO

GHLGHQWLWDWHVHULDBBBBQUBBBBBBBBBBHOLEHUDWGHBBBBBBBBBBBBBBODGDWDBBBBBBBBBBBBSHQWUX

VFRDWHUHDGHILQLWLYăGHSHWHULWRULXO5RPkQLHLDDUPHLúLVDXPXQLĠLHLQHOHWDOH


$$UPDQHOHWDOăFXFDUDFWHULVWLFLOHBBBBBBBBGHVWLQDĠLDBBBBBBBBBBBBBPDUFD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBB

%0XQLĠLD

1. Cantitatea ___________calibrul ________________


2. Cantitatea ___________calibrul ________________
3. Cantitatea ___________calibrul ________________

ara de destinaie________________/ruta_______________________________________________
Mijloc de transport _________________________________________________________
P.C.T.F. - Ieire _________________________________
Termenul de valabilitatea a dovezii : _______________

,163(&725ù()
/6
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 95


Anexa nr. 24
02'(/ 

520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB


$9,=
SHQWUXLQWURGXFHUHDDUPHORUQHOHWDOHSHWHULWRULXO
5RPkQLHL
 &DXUPDUHDQRWLILFăULLSUHDODELOHDGRPQXOXLGRDPQHLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFX
GRPLFLOLXOUHúHGLQĠDvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBQUBBBBB
ĠDUDBBBBBBBBBBBBBGRFXPHQWGHLGHQWLWDWHBBBBBBVHULDBBBBQUBBBBBBDGUHVDWăPLVLXQLLGLSORPDWLFH
URPkQHGLQBBBBBBBBBBVHDFRUGă$9,=8/SHQWUXLQWURGXFHUHDDUPHLQHOHWDOHFX
FDUDFWHULVWLFLOHBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBBBB

$YL]XOHVWHYDODELOGHODGDWDBBBBBBBBSkQăODGDWDBBBBBBBBBBB 


,163(&725ù()
/6


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


Anexa nr. 25
02'(/ 
)$ğĂ

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 97


9(562
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


Anexa nr. 26
02'(/ 

Matca
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ________


Nr____________data_________

$8725,=$ğ,(
'(352&85$5($50(ù,081,ğ,,/(7$/(6$81(/(7$/(68386($8725,=$5,,
3(562$1(-85,',&( 

Se autorizeaz ________________________cu sediul în localitatea __________________, str. ____________________ , nr.


______, Codul Unic de înregistrare nr ________________________________ pentru a procura:

1. Arm cu destinaia _______________i cantitatea de ________cartue calibrul aferent acesteia .

2. O eav de rezerv calibrul________, pentru arma: (denumirea) _________ (categoria)____________ (seria)___________


deinut în baza permisului de arm tip____, seria____, nr______

 ORGAN DE POLIIE

)$ğĂ
520$1,$

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
Nr. _____________ data _____________

$8725,=$ğ,(
'(352&85$5($50(ù,081,ğ,,/(7$/(6$81(/(7$/(68386($8725,=$5,,
3(562$1(-85,',&( 

6HDXWRUL]HD]ăBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBB&RGXO
8QLFGHvQUHJLVWUDUHQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSHQWUXDSURFXUD

1. Arm cu destinaia _______________i cantitatea de ________cartue calibrul aferent acesteia .

2. O eav de rezerv calibrul________, pentru arma: (denumirea) _________ (categoria)____________ (seria)___________


deinut în baza permisului de arm tip____, seria____, nr______

* Specificaii suplimentare___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Termenul de valabilitatea al autorizaie pân la data de __________ù()8/32/,ğ,(,
/6
Se prelungete pân la data de _____________

ù()8/32/,ğ,(,

/6

ÌQWHUPHQGH]LOHSRVHVRUXODFHVWHLDXWRUL]DĠLLDUHREOLJDĠLDGHDVHSUH]HQWDODRUJDQXOGHSROLĠLHFDUHDHOLEHUDWRDYkQG

DVXSUDVDDUPDSURFXUDWăDFWXOGHSURYHQLHQĠăúLFDUWHDGHLGHQWLWDWHDDUPHLvQFD]XOFkQGDFHDVWDH[LVWă

VHYRUPHQĠLRQDGDWHVXSOLPHQWDUHGHVSUHDUPDVROLFLWDWă

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 99

 
9(562

Data procurrii_______________________
Se certific de ctre armurierul/autoritatea vamal ________________________
din localitatea _____________________________________________________
c persoana juridic ______________________________C.U.I____________cu sediul în localitate_________________________
a procurat:

1. arm din categoria __________, cu caracteristicile __________destinaia_____________ marca _______________________seria


__________calibrul _____

2. O eav de rezerv, calibru _____ Seria__________________marca___________________

a) De la (numele i prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care înstrineaz) __________________________________,


titular al permisului de arm/autorizaie de deinere i folosire, seria______nr.__________ /factura numrul__________ din data
de __________.
b) Din strintate conf doc. ---------------------------------------------------------

Poziia din registrul de eviden a armelor/registrul vamal nr________/__________

semntura gestionarului/organul vamal

loc tampil%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


Anexa nr. 27
02'(/ 
)$ğĂ

520$1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBBVHULDBBBQUBBBBBBBB
Nr. _____________ data _____________

$8725,=$ğ,(
'('(ğ,1(5($50(ù,081,ğ,,/(7$/(
3(562$1(-85,',&( ÌQWHPHLXO/HJLLSULYLQGUHJLPXODUPHORUúLDOPXQLĠLLORUDXWRUL]ăP
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBVWUDGD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBB&RGXO8QLFGHÌQUHJLVWUDUHQU
BBBBBBBBBBBBBBBBSHQWUXDGHĠLQHDUPHOHúLPXQLĠLLOHVSHFLILFDWHvQSUH]HQWD
$GUHVDODFDUHYRUILGHĠLQXWHDUPHOH
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««


 $50(

categoria

Nr. $GUHVD Semntura


'HVWLQDĠLD 0DUFă 6HULH Calibrul &DUWHGHLGHQWLWDWH GHĠLQHULL
Crt i tampila
caracteristici

    
«    

,163(&725ù()
/6


3HQWUXPDLPXOWGHDUPHúLRFDQWLWDWHGHPXQLĠLHPDLPDUHGHFDOLEUHGLIHULWHVDXDYkQGDOWHFDUDFWHULVWLFLYRUH[LVWDDQH[HOD
DXWRUL]DĠLDGHGHĠLQHUH

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 101


9(562


 081,ğ,(


1U &DQWLWDWHD &DOLEUXO 2EVHUYDĠLL


FUW 
  
   9,=$$8725,=$ğ,(,

 
9,=$Ì1 9,=$Ì1 9,=$Ì1
$18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB
/81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB
=,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB
 
ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(,
 
9,=$Ì1 9,=$Ì1 9,=$Ì1
$18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB
/81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB
=,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB
 
ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(,

,163(&725ù()
/6

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

)$ğĂ
Anexa nr. 28
02'(/ 

520$1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBBVHULDBBBBQUBBBBBB
Nr. _____________ data _____________

$8725,=$ğ,(
'()2/26,5($50(ù,081,ğ,,/(7$/(
3(562$1(-85,',&( ÌQWHPHLXO/HJLLSULYLQGUHJLPXODUPHORUúLDOPXQLĠLLORUDXWRUL]ăP
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBVWUDGD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBB&RGXO8QLFGHvQUHJLVWUDUHQU
BBBBBBBBBBBBBBBBSHQWUXDIRORVLDUPHOHúLPXQLĠLLOHVSHFLILFDWHvQSUH]HQWD
$GUHVDODFDUHVHSăVWUHD]ăDUPHOHPXQLĠLD
««««««««««««««««««««««««««««««««««««

 $50(

categoria

Nr. &DUWHDGH Semntura


'HVWLQDĠLD 0DUFă 6HULH Calibrul
Crt LGHQWLWDWH i tampila
caracteristici

    
«    
,163(&725ù()
/63HQWUXPDLPXOWGHDUPHúLRFDQWLWDWHGHPXQLĠLHPDLPDUHGHFDOLEUHGLIHULWHVDXDYkQGDOWHFDUDFWHULVWLFLYRUH[LVWDDQH[HOD
DXWRUL]DĠLH
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 1039(562

 081,ğ,(


1U &DQWLWDWHD &DOLEUX 2EVHUYDĠLL


FUW 
  
«  

% 9,=$$8725,=$ğ,(,

 
9,=$Ì1 9,=$Ì1 9,=$Ì1
$18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB
/81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB
=,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB
 
ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(,
 
9,=$Ì1 9,=$Ì1 9,=$Ì1
$18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB
/81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB
=,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB
 
ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(,


,163(&725ù()
/6
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 29
02'(/ 
RO M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ____________


Nr____ ___data_________

AUTORIZAIE DE TRANSPORT A ARMELOR I MUNIIILOR


( PERSOANE JURIDICE )

$XWRUL]ăPHIHFWXDUHDWUDQVSRUWXOXLGHDUPHúLVDXPXQLĠLLGHFăWUH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBBVWUDGD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBB&RGXO8QLFGHÌQUHJLVWUDUHQU
BBBBBBBBBBBBBBBBDXWRUL]DĠLDGHGHĠLQHUHVHULDBBBBQUBBBBBB

$$XWRUL]DĠLDVHDFRUGăSHQWUXWUDQVSRUWXOXUPăWRDUHORUDUPH
1. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______
2. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
3. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
4. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
5. Arm din categoria____caracteristicile armei____destinaia__________________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
B. Autorizaia se acord pentru transportul urmtoarelor cantiti i calibre de muniie:
1. Cantitatea ___________calibrul ________________
2. Cantitatea ___________calibrul ________________
3. Cantitatea ___________calibrul ________________
4. Cantitatea ___________calibrul ________________
5. Cantitatea ___________calibrul ________________
Transportul armelor/muniiei va avea loc pe traseul ________________________
_______________________________ ruta ______________________________________
Scopul transportului______________
Mijloc de transport _____________
Termenul de valabilitatea al autorizaiei __________
,163(&725ù()
/6
În baza cererii numrul______/_______se prelungete valabilitatea autorizaiei pân la data
de ____________

,163(&725ù()
/6

* pentru un numr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniie de calibre diferite se ataeaz o anex cu datele de identificare ale
armelor/muniiilor
*categoria de arme conform Legii 295/2004 poate fi :B,C,D astfel c în cerere se menioneaz în raport de situaie una din categoriile specificate

* caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menionarea în cerere a poziiei (nr. curent) din anexa la lege ,la categoriile B,C,D

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 105

Anexa nr. 30
02'(/ 

520$1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB6HULDBBBQUBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB


&(57,),&$7
'('(ğ,1Ă725$50(1(/(7$/(
3(562$1(-85,',&( 

 
ÌQWHPHLXO/HJLLSULYLQGUHJLPXODUPHORUúLDOPXQLĠLLORU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHDBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBB
QUBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO BBBBBBBBBBBBBBBBFRGXQLFGHvQUHJLVWUDUHQU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHVWHGHĠLQăWRDUHDDUPHORUPXQLĠLLORUQHOHWDOHGXSăFXP
XUPHD]ă

 $50(
&DUDFWHULVWLFLOHDUPHL 'HVWLQDĠLD 0DUFD 6HULD &DOLEUXO
SUHYă]XWHvQ$QH[DOD
/HJHD
1U 3R]LĠLDGLQ  
FUW $QH[DOD
OHJH
 
« 
 

 081,ğ,(
&DQWLWDWHD EXF &DOLEUXO $OWHFDUDFWHULVWLFL
 
« 
 

3HQWUXPDLPXOWGHDUPHúLRFDQWLWDWHGHPXQLĠLHPDLPDUHGHFDOLEUHGLIHULWHVDXDYkQGDOWHFDUDFWHULVWLFLYRUH[LVWD
DQH[HODFHUWLILFDWXOGHGHĠLQăWRU
** caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menionarea în cerere a poziiei (nr. curent) din
anexa la lege ,la categoriile B,C,D


,163(&725ù()
/6
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

9(562

9,=$&(57,),&$78/8,

 
9,=$7Ì1 9,=$7Ì1 9,=$7Ì1
$18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB
/81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB
=,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB
 
ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(,
 
9,=$7Ì1 9,=$7Ì1 9,=$7Ì1
$18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB
/81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB
=,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB
 
ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(,
 
9,=$7Ì1 9,=$7Ì1 9,=$7Ì1
$18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB $18/BBBBBBBBB
/81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB /81$BBBBBBBBBB
=,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB =,8$BBBBBBBBBB
 
ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(, ù()8/32/,ğ,(,MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 107

Anexa nr. 31
02'(/ 

520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB

'29$'$127,),&Ă5,,
$50Ă1(/(7$/Ă
3(562$1(-85,',&(  &DXUPDUHDQRWLILFăULLSUHDODELOHD6&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBBBBBBFRGXQLFGHvQUHJLVWUDUHQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUHSUH]HQWDWăSULQ
GRPQXO GRDPQD BBBBBBBBBBBBBBBBB
&13BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHHOLEHUHD]ăSUH]HQWDGRYDGăSHQWUXSURFXUDUHDGHDUPHQHOHWDOH
vQFDQWLWDWHGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDYkQGGHVWLQDĠLDBBBBBBBBBBBBBB
 ÌQWHUPHQGH]LOHGHODSURFXUDUHDDUPHLQHOHWDOHDYHĠLREOLJDĠLDGHDYăSUH]HQWDODRUJDQXO
GHSROLĠLHFRPSHWHQWFXDUPD DUPHOH úLGRFXPHQWXOGHSURYHQLHQĠăvQYHGHUHDHOLEHUăULL
FHUWLILFDWXOXLGHGHĠLQăWRU


,163(&725ù()
/6
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


9(562

Data procurrii_______________________
Se certific de ctre armurierul/autoritatea vamal ________________________
din localitatea _____________________________________________________
c persoana juridic ______________________________C.U.I____________cu sediul în localitate_________________________
a procurat:

1. arm din categoria __________, cu caracteristicile __________destinaia_____________ marca _______________________seria


__________calibrul _____

a) De la (numele i prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care înstrineaz) __________________________________,


titular al permisului de arm/autorizaie de deinere i folosire, seria______nr.__________ /factura numrul__________ din
data de __________.
b) Din strintate conf doc. ---------------------------------------------------------

Poziia din registrul de eviden a armelor/registrul vamal nr________/__________

semntura gestionarului/organul vamal

loc tampilMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 109

Anexa nr. 32
02'(/ 


520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB


$9,=
GHSULQFLSLXSHQWUXFRQVWUXLUHDVDXDPHQDMDUHDSROLJRQXOXLGHWUDJHUH


 8UPDUHDVROLFLWăULLGRPQXOXLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDGUHVDWăvQFDOLWDWH
GHBBBBBBBBBBBBBBBBBBDO6&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBBBBBBFRGXQLFGHvQUHJLVWUDUHQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHDFRUGă$9,=8/
GHSULQFLSLXSHQWUXFRQVWUXLUHDVDXDPHQDMDUHDSROLJRQXOXLGHWUDJHUH3UH]HQWXODYL]DUHRYDODELOLWDWHGHGH]LOH
,163(&725ù()
/6110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


Anexa nr. 33
02'(/ 


520Æ1,$
0,1,67(58/$)$&(5,/25,17(51(
,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB
&(57,),&$7'(&21)250,7$7(
SULYLQGvQGHSOLQLUHDQRUPHORUWHKQLFHGHVLJXUDQĠă


 8UPDUHDVROLFLWăULLGRPQXOXLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDGUHVDWăvQFDOLWDWH
GHBBBBBBBBBBBBBBBBBBDO6&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBBBBBBFRGXQLFGHvQUHJLVWUDUHQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHDFRUGă
FHULILFDWXOGHFRQIRUPLWDWHSULYLQGvQGHSOLQLUHDQRUPHORUWHKQLFHGHVLJXUDQĠă


,163(&725ù()
/6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 111
Anexa nr. 34
02'(/ 

112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


Anexa nr. 35
02'(/ 


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 113

Anexa nr. 36

(MODEL)$9,=35($/$%,/
vQYHGHUHDDXWRUL]ăULLFDIXUQL]RUGHIRUPDUHSURIHVLRQDOă
SHQWUXFDOLILFDUHDÄLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUH´

 &HUWLILFăPFă6&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOSXQFWGHOXFUXvQORFDOLWDWHD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBBBBBBFRGXQLFGHvQUHJLVWUDUHQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBUHSUH]HQWDWăSULQ
GRPQXO GRDPQD BBBBBBBBBBBBBBBBB&13BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBvQFDOLWDWHGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBvQGHSOLQH‫܈‬WHFRQGL‫܊‬LLOHSUHDODELOHSHQWUXDXWRUL]DUHDFDIXUQL]RUGHIRUPDUH
SURIHVLRQDOăSHQWUXFDOLILFDUHDÄLQVWUXFWRUvQSROLJRQXOGHWUDJHUH´

6HHOLEHUHD]ăSUH]HQWXODYL]vQYHGHUHDDXWRUL]ăULLFDIXUQL]RUGHIRUPDUHSURIHVLRQDOă
FRQIRUP 2UGRQDQ‫܊‬HL *XYHUQXOXL QU SULYLQG IRUPDUHD SURIHVLRQDOă D DGXO‫܊‬LORU
UHSXEOLFDWă

$YL]XOSRDWHILXWLOL]DWvQFRQGLĠLLOHSUHYă]XWHGH/HJHDQUúLD1RUPHORU
PHWRGRORJLFHGHDSOLFDUH
,QVSHFWRUDWXOGHSROLWLHDOMXGHĠXOXLBBBBBB 
)XQFĠLD
6HPQăWXUăVWDPSLOă
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 37
02'(/ 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI ____________


Nr____ ___data_________',632=,ğ,(
de anulare a autorizrii i retragerea autorizaiei
persoanelor juridiceÌQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB vQFHSkQG FX GDWD GH
BBBBBBBBBBBBBBB VD GLVSXV DQXODUHD DXWRUL]ăULL úL UHWUDJHUHD DXWRUL]DĠLHL GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QUBBBBBBBBBBBBBBB GLQ BBBBBBBBB HPLVă GH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6& BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FX VHGLXO vQ ORFDOLWDWHD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VWU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QUBBBBB MXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBBBBBBFRGXQLFGHvQUHJLVWUDUHQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSHQWUXvQFăOFDUHDSUHYHGHULORU
DUW BBBBBGLQ BBBBBBBBBBBBBB FRQVWkQG vQ DFHHD Fă

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,163(&725ù()
/6


GLVSR]LĠLDGHDQXODUHDDXWRUL]ăULLVHYDDQH[DODvQúWLLQĠDUHDDGUHVDWăSHUVRDQHLvQFDX]ă
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 115


Anexa nr. 38
02'(/ 
520Æ1,$

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBBB


$9,=
GHSULQFLSLXSHQWUXLQFOXGHUHDvQRELHFWXOGHDFWLYLWDWH
DRSHUDĠLXQLORUFXDUPHúLPXQLĠLL
 8UPDUHDVROLFLWăULLGRPQXOXLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDGUHVDWăvQFDOLWDWHGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBDO6&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQORFDOLWDWHD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVWUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQUBBBBBMXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBBBBBBFRGXQLFGHvQUHJLVWUDUHQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHDFRUGă$9,=8/GH
SULQFLSLXvQYHGHUHDLQFOXGHULLvQRELHFWXOGHDFWLYLWDWHDOVRFLHWăĠLLDXUPăWRDUHORUGRPHQLL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2'&$(1BBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2'&$(1BBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2'&$(1BBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2'&$(1BBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2'&$(1BBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&2'&$(1BBBBBBBBBBB

3UH]HQWXODYL]DUHRYDODELOLWDWHGHGH]LOH
,163(&725ù()
/6%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018Anexa nr. 39

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 117


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


Anexa nr. 40
02'(/ 

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 119


Anexa nr. 41
02'(/ 

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018
Anexa nr. 42
02'(/ 


6&««««««««««««««««««««««««««
&8,««««««««««««««««««««««««««
6HGLXO3XQFWXOGHOXFUX«««««««««««««««««««
6HULD1U$XWRUL]D‫܊‬LHLGHHIHFWXDUHRSHUD‫܊‬LXQLFXDUPH‫܈‬LPXQL‫܊‬LL
««««««««««««««««««««««««««««
1U«««««««««GLQ«««««««««««««««««

&(57,),&$7'(,163(&‫܉‬,(7(+1,&Ă
6H FHUWLILFă Fă DUPDDUPHOH vQVFULVH OD SR]L‫܊‬LLOH ««««GLQ SHUPLVXOFHUWLILFDWXODXWRUL]D‫܊‬LD
VHULD««««««QU«««GLQ«««««««HOLEHUDW GH FăWUH««««««««DSDU‫܊‬LQkQG
SHUVRDQHLIL]LFHSHUVRDQHLMXULGLFH««««««««FXGRPLFLOLXOVHGLXO««««««««««

««««««««««««««««&13&8, ««««««DX IRVW LQVSHFWDWH WHKQLF GLQ SXQFW


GHYHGHUHDOVLJXUDQ‫܊‬HLvQIRORVLUH

6($7(67Ă&Ă

$$50$$50(/(
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB
$UPăGLQFDWHJRULDBBBBBBFDUDFWHULVWLFLOHDUPHLBBBBGHVWLQDĠLHBBBBBBBBBBBBBPDUFDBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBB

 %&20321(17((6(1‫܉‬,$/(
'HQXPLUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBBBBBBBBB
'HQXPLUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBBBBBBBBB
'HQXPLUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBBBBBBBBB
'HQXPLUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBBBBBBBBB
'HQXPLUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVHULDBBBBBBBBBFDOLEUXOBBBBBBBBBBBBB

 ÌQGHSOLQH‫܈‬WHvQGHSOLQHVFFRQGL‫܊‬LLOHGHVLJXUDQ‫܊‬ăvQXWLOL]DUH

 ,QVSHF‫܊‬LD WHKQLFă D DUPHLFRPSRQHQWHL D IRVW HIHFWXDWă GH FăWUH«««««««««««««vQ FDOLWDWH GH ««««««««««« vQ FDGUXO
«««««««

',5(&725$'0,1,675$725

/6
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 121Anexa nr. 43
02'(/ 
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018


Anexa nr. 44
02'(/ 
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 123

Anexa nr. 45
02'(/ 


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 46
02'(/ 
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
PUNCTUL DE TRECERE AL FRONTIEREI________________
Nr_________________din_________________

AVIZUL DE TRANZIT AL TERITORIUL ROMÂNIEI

CU ARMELE I MUNIIILE i COMPONENTE ESENIALE

Se acord avizul pentru tranzitarea teritoriului României persoanei fizice pe persoanei juridice

domiciliat()/ cu sediul în localitatea ___________________________________________ având pa aportul

actul de identitate autoriza


ia seria/ ____ nr_________ eliberat/ de_________ _______________ la

data ___________ pa aport european pentru arme de foc seria ___ nr.______:

A. ARME
1. Arm din categoria ______, caracteristicile armei____ destinaie _____________ marca____________seria______________calibrul ____,
2. Arm din categoria ______, caracteristicile armei____ destinaie _____________ marca____________seria______________calibrul ____,

B. COMPONENTE ESENIALE : Denumire______________________nr. buc


i_____________________ seria _________ calibrul_____________;
Denumire______________________nr. buc
i_____________________ seria _________ calibrul_____________;
C. MUNIIE:
Cantitatea ___________calibrul ________________
Cantitatea ___________calibrul ________________

ara de destinaie________________/ruta________________________________
Mijloc de transport ____________________________________________________
P.C.T.F. – INTRARE _________________________________
P.C.T.F. – IEIRE _________________________________
Termenul de valabilitatea a autorizaiei: _______________
Avizul Statului de Destina
ie: Da ; NU

1.Arma (armele) a fost sigilat la data de _________de ctre __________________ cu sigilul Ministerului
Afacerilor Interne, numrul ________________;
Sigiliul aplicat la expediere nr. ________________Intact deteriorat

SEF P.C.T.F
L.S.

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 125

Anexa nr. 47
02'(/ 
%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018

Anexa nr. 48
02'(/ 

520$1,$     

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


,163(&725$78/'(32/,7,($/-8'(78/8,BBBBBBBBBBBBBB
1UBBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB'(&,=,( 

de suspendare/anulare a autorizaiei de transfer fr acord prealabil 

 ÌQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBB vQFHSkQG FX GDWD GH BBBBBBBBBBBBBBBB VD GLVSXV VXVSHQGDUHDDQXODUHD úL
UHWUDJHUHD DXWRUL]DĠLHL GH WUDQVIHU IăUă DFRUG SUHDODELO QU BBBBBBBBBBBBBBBBBB  GLQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBHOLEHUDWăGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DUPXULHUXOXL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FX VHGLXO vQ
ORFDOLWDWHD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VWU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QU BBBBBBBBBBBBB MXGHĠXO VHFWRUXO 
BBBBBBBBBBBB FRG XQLF GH vQUHJLVWUDUH QU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SHQWUX vQFăOFDUHD
SUHYHGHULORU DUW BBBBBBBBBBBBBBB GLQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQVWkQG vQ DFHHD Fă BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB,163(&725ù()

/6


GLVSR]LĠLDGHVXVSHQGDUHDQXODUHDDXWRUL]DĠLHLGHWUDQVIHUIăUăDFRUGSUHDODELOVHYDDQH[DODvQúWLLQĠDUHDDGUHVDWăDUPXULHUXOXL
vQFDX]ă


%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 127

Anexa nr. 49
02'(/ 

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


,163(&725$78/'(32/,ğ,($/-8'(ğ8/8,BBBBBBBBBBBB
Nr. _____________ data _____________

$9,=
3(1758()(&78$5($75$1632578/8,'($50(ù,081,ğ,,


 ÌQED]DDXWRUL]DĠLHLGHHIHFWXDUHDRSHUDĠLXQLORUFXDUPHúLPXQLĠLLVHULDBBBBBBBBQUBBBBBBBBBBVRFLHWDWHD
FRPHUFLDOăBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFXVHGLXOvQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RGXO8QLFGHÌQUHJLVWUDUHQU
BBBBBBBBBBBBBBBBHVWHDYL]DWăVăHIHFWXH]HWUDQVSRUWXOGHDUPHúLPXQLĠLLFXXUPăWRDUHOHPLMORDFHGHWUDQVSRUW

1. Auto tip _________________ marca _____________, nr. înmatriculare _____________, omologare


R.A.R nr. _____________ din _________, licen de execuie pentru transport de materiale periculoase
A.R.R. nr._________/________,

2. Auto tip _________________ marca _____________, nr. înmatriculare _____________,


omologare R.A.R. nr. _____________ din _________,licen de execuie pentru transport de materiale
periculoase A.R.R. nr._________/________,

3. Auto tip _________________ marca _____________, nr. înmatriculare _____________,


omologare R.A.R. nr. _____________ din _________,licen de execuie pentru transport de materiale
periculoase A.R.R. nr._________/________,

Conductori auto autorizai ADR:


1. _________________________________;
2. _________________________________;
3. _________________________________.

Paza transportului este asigurat de _______________________________ în baza contractului


nr. ________________/_______________.

Termenul de valabilitate al avizului este pân la data de _________.


,163(&725ù()
/6

* adresa complet
ÌQFD]XOvQFDUHFDUDFWHULVWLFLOHHQXQĠDWHYR

%XFXUHúWLúRVùWHIDQFHO0DUHQUVHFWRUWHOID[HPDLO±DUPH#SROLWLDURPDQDUR
EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYEJT|083481]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis/29.I.2018 conține 128 pagini. Prețul: 64,00 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.