Sunteți pe pagina 1din 6

tt

&

Proba "E" (sigma) r

, probr ..tip baraj, dm care se deosebegte intu-o manierE semnificativr de celelalte Pt"ry {e}araj unor
unor figuri identice, ci analiza perceptivr a
pentru ci realizarcu .J"ioii date implicr nu identificarca dat'
u n iar"tihcatil prczenla sau nu a modelului
figuri complexe cu despompuoerea ror -;;il;;"

Obicctive: - atenlia concentratl perceptivi

- f"#tffiT3ill.o,puneremcntali aunei fi'g,,i date (in planulreprezentirii spafial-


implicind o serie dc
Bt#ffi?"-l nivclul simplu atit de pcrcepfie cit qi de atcnfie-concentrati, dc
stnrcturi opcrafionale dc nivcr superior; rczailticd ci nu "rt"
toi;i"i; formr cchivalcnt'r cu alte probe
tip baraj care solicitL doar atorlia "oo.*t uti gi "up*itut""
J" air"ti*i"are perceptivf folosirca ei alter-
pi"u" *,i nici'o valoare diagnostici la
nativi in raport cu alte probe dc b_araj -constituie asker o "r"*". "" Ia nivclul superior de dezvol-
nivele medii & dcanoitare aptitudioal[;;a"d" 'tilizarc "rt.;;;;i"d""sebiintelpctual detperarc'in cadrul
tare apitudinali- Trebuic s6 se fluncontin spegtJg.
iot"*""1i:u p"1t":.,11,
probei; proba r" po*lio.rd* il r6"d"1p*i;i"ia" """rirr
p;".eti"d. gi reprezcntare spaliali in plan bi-
p;n sistimut.constructivqi mai ales
dimensional dar se deosebire celelalte p;b. din accastr "otJgori",
probelor de baraj'
prin sistemu a" oot-" u rr"p*.*ito., t" apropie de categoria
grafic1
40 de figuri cuprind in structura lor
Construcfic: includc 300 de figuri comp,sc din care doar
posibile alc modelului dat ci doar prc-
modetut..D. in aceeagi pozifre (nu se iau in consideralie rotaliile
zenfa sa exact la fel)
mode-l este cupnns {9ar in partea stinga
-:c^r,r.,i ipotetic al figurii com-
a pltatului
,r

observalial.E..
"u ^posuititatea dc ate piobei cu un grad diferit
ptexe gi niciodati in drcapta; odsln aeci
dt"upta ptrtratului ipotctic a1 figr'ii'
"or*?-rariantc
*.a"i" "liin
sau igi crescut de dificultate prin irt "d;;;;i"
elementul roy"u,'.* dat ca model ;i "I.' si
SarcinL subiectrrr tebuie sr identificc in figurile complexc constructiv al
barezesau si subliniezc figura r"rp*tire; uZ"o.tu "*"
ain"iia" rJizat datoritl sistcmului
n aplicat cu sensibilitate ridicat[ la
fi"eurii; presupunc un nivg! ng""pg, r#ri;rJ"^1ortat.;i "" f."r"
t* -"ai,i de#oltate din punct 9:Y:lo.t. aptitudinal
#;r;; inferior rcdr:s asuPra
de figud id.ntic" (13-14 i" pos-rni) gc un;fect de descurajare
Num6rul "u'modelul modelul dat' astfel incit este ne-
subiecrului, acesta neputind si g[seasci;;";;J.fnl:ii" "eIn"t"ou
l-ipsei de i-pon"oti a mrm[rului
cesari o mobiliz-rre psihicr suplimentari'a u""stoio, #i"te"d;-;;;nt"
flrd a intarziu prea mult atunci cind nu se
,e rispunsuri corectc gdsite gi asupra ,i;";;Ji*i" d" lo"ru
giseqte modelul dat

pregrtitor considerat }r*i- ca suficien!


tohr'?t'
Instructaj: se limiteazi la instnrctajur.scris gi exercigiur oferi
uneori, in funcfic de niverul d" Eool*irrr".'" r"iu io.tr.i,f
i;i"i;";tdublcazi oral, put'lndu-se
exercitriu
dacd ,"_*orili-t"Gi i*l::"r1iza'un -
Ei exemple suplimentare; "a "**r,itd*rry,
acestea se mai poate adiuga' atunci cind
sc
suplimenta, foforira rtti*of rind din
B"fif;tlel} abordirii probei'
considerl *""r-, o *"tifizar" psihice cirespunziioare

Timp: 5-8 minute, vaiiabil ia firncfie [c virstl


corecq se pgat€ realiza 9i o analizi a evoMei
corectarc: se acordi cite un punct Pentru fiecare rispuns a subiec-
paginl-in fi", ii"a'ia cont de viteza de lucru
corectihrdinii, erorilor qi omisiunito, p" n".u.e
in activitatea impusi'
tului in timpul limitn dat, pentru a scsiza randamenrul
,l
!rl
,l
l, ;r) rl
,ii
t : il
I .i
'dl.r.! - :ird:*!--
*:;:.,.r1t.'::.,,,,.;,rr*i:;xlii*frf,jlft#hE;f,1;,*,fimffL,,-----fii-ffi;i.,j:i.j:i;.,+-i;'ii'li]'u'--:'
t.,.:.,.(.. l,j6*J:##l|t&

t.
Z

dat):
Griltr de rispuns (cifrcle indictr pozitra pc rindul respectiv a figurii cc includi modelul

rind I 2 3 4 5 6 7 8 9 to
nasl 2,6 5 4 4 2.9 8 I 2 9 5.8
paez 5.9 6 7 7-9 2.9 3 l0 9 2 3.6
2.6 5 4 2.4 2.9 8 I 2 9 5.8
oae3

corect identificate)
scor: calcul similar altor probe dc baraj (sc calculcozi numrrul total de figuri
oripntativi' cvaluarea
Etalon: nu cxisti la nivel nalional, putindu-se folosi iu interpretarc, doar cu valoare
procenhrall in raport cu maximumtrorctic-
in dura6
Dim doar un exemplu de ctalon orientativ care a fost realizat pe clcviafifoi d" gcoali militart
fimitn de probd de 4 minutc:

Categ. Punctai
v 34
ry 28 -33
trI t6 -27
II 9- 15
I 0-€

II
t.

;..
't
IrE ,o L
-.\L

$'*.I,
co4-cl
a,-
? aN
2 RENEL'
D CPE ET

co/d
^-L
r{um e/e Grupq..
Dala

O esen e

Aceas/d {oaie con/ine o J€rrb de


d;;;;;. ieau Edt?L/mi/a
sa /n.7 7' darc n e /e
lrbum ry -
cqre rony'rh o
#""ifr:*etrx?.#?L"iin'i7,t
5{ia d'reapb ).
"Abs.rv&/r
{re c orq' desen
ia mode/u/se
. dth
,1/ daleo dnd este /a A/
aoce,rb in
a cedtL
esb ardo/ c.zt' laiq tna/ g roosd.'
c/gr c on lu ra/ m o de /u/ur' o at
r4ny'si
orrmu/t
YZ >,XXX
- -d-4 o7
rhgraSaf -

xlx
/n rindu/ o/ /.er'/ea obseryalr'cd
n/c/'An deSen nU Conlrbe rrtode-
/u/ conT/ef'

/n /nio urrnd/oorc ,i-oa lorz-//oo/e desene/e care


E<
conltn rrtode/a/
XX

crce/osr /ucru een/ru u//inu/ rind de desene'

XYffiYXXX,XxN
&,H'r,r#,?:xtr:#:r'?f:'fwffi;i:i{'i"."
cil pufeh' Je repede oeri/r'-vd
'J'/'vcerar/ ot cind se sd tu'
/ucrq/t' '/
'
"fr;;
2

x-rzYxxxxT,x
X77Y,YXY?\X
Z \f X 7"Y XX flY,
YTXXYXLYXf
FfT,YLXi-YYX
T X.Y ZrX ZX X,YL
XT)IXXTXYXE
YYYXX trTYXX
7,XYt XXXFyIY
YT,X7NfXXXY
/ /yfO,4ECff/ pA 6//y/,r/ C ON f/N//,4 f/
3

14ode/

I
T XTTX X\ YX X
.IXZ,XXYXN [T
x)=fFxXXX,lTx
XXTYT,Y,YXXY
7,YYNTYYtr XE
xYFZY-X,}IZXX
nx[trYXZXrx
\YXIXXf.ffix7
IxxxExilxxilr
rE EffVPf PAG/NA AE/V/47O4,8E
YXZXXV-XXY,X
LTfYYXTXXY
7XYYZ,XYXX71
YXZ_XXXXXXX
YXX'X-' 7,X XX Y F
x{xxD{K)4YX,I
YYTEYY,FFTX
f
EfuY-X YY XYY
T,FYXYX\YYf
XY5-, XY,XfYXX
SF//?S/f