Sunteți pe pagina 1din 12

Strategia sectorială de cheltuieli CBTM 2018-2020 în domeniul dezvoltării sectorului privat

A. Contextul de politici și linia de bază a cheltuielilor


I. Sinteza situației curente, concluziile principale ale analizei situației din sector
Sectorul privat are o contribuție esențială la dezvoltarea economică a statului. Conform datelor statistice, în Republica Moldova aportul sectorului privat reprezintă 80,4% din Produsul
Intern Brut (PIB). În acest sens, susținerea dezvoltării sectorului privat este unul din obiectivele fundamentale ale Guvernului, înscrise în principalele documente de dezvoltare strategică
ale ţării. Conform Strategiei Naţionale de Dezvoltare “Moldova 2020”, în vederea asigurării unei creșteri economice durabile, pînă în anul 2020, urmează să fie asigurate schimbări
structurale ale economiei naţionale, prin înlocuirea modelului inerțial de creştere, bazat pe consumul alimentat de remitenţe, în favoarea unui model dinamic, bazat pe atragerea de investiţii,
dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri şi servicii. Pornind de la acest obiectiv, a fost formată viziunea strategică de dezvoltare a sectorului privat, care este reflectată într-un şir de
documente strategice precum: Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii pentru anii 2012-2020, Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”. Prevederile cadrului strategic naţional sunt în strânsă corelare cu angajamentele asumate de către Guvern în cadrul Acordului de
Asociere cu Uniunea Europeană, care pune accentul pe îmbunătăţirea esenţială a climatului de afaceri şi a celui investiţional, pe sporirea competitivităţii ţării pe pieţele externe, pe
promovarea inovării şi transferului tehnologic.

Astfel, întru dezvoltarea sectorului privat, politicile statului țintesc următoarele domenii de intervenţie.
Promovarea exporturilor şi atragerea investițiilor. În anul 2016 exporturile au totalizat 2045,3 mil USD cu 4,0% mai mult față de anul 2015, în timp ce volumul total al importurilor
a însumat 4020,3 mil. USD, fiind cu 0,8 % mai mult faţă de anul 2015. Cu toate că trendul ultimilor 5 ani arată îmbunătăţiri calitative a comerţului exterior în structura PIB (soldul negativ
al exportului net în PIB este în descreştere), totuşi decalajul considerabil în volumul exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în anul 2016 a unui deficit al balanţei comerciale
în valoare de 1975,0 mil. dolari SUA. Totodată, investiţiile, în special cele directe, au un rol major în extinderea capacităţilor de producţie şi a ofertei de export a ţării. Republica Moldova
înregistrează performanţe mai reduse în atragerea investiţiilor străine directe în comparaţie cu alte ţări din regiune. Datele statistice arată un trend volatil referitor la ponderea investițiilor
străine în PIB. În 2016 ponderea investițiilor străine în PIB a constituit doar 2,1%, valoarea maximă fiind atinsă în 2011 de 4,1%. În același timp, numai 30% din investiții sînt alocate în
sectoarele care în mod direct sînt orientate spre exportul de mărfuri. Obiectivul de majorare a exporturilor urmează a fi atins prin efectul cumulat al investiţiilor străine şi al celor locale
integrate în lanțurile tehnologice ale investitorilor străini şi canalizate în sectoarele economice orientate spre export.
Ameliorarea mediului de afaceri. Un mediu de afaceri favorabil este propice atragerii investiţiilor străine şi creării de întreprinderi noi. Clasamentele internaţionale privind mediul de
afaceri relevă poziționarea Republicii Moldova în urma altor ţări din regiune. Astfel, în clasamentul „Doing business 2017”, Moldova s-a clasat pe locul 44 din 190 de ţări. Conform SND
„Moldova 2020”, Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 Republica Moldova îşi propune să îmbunătăţească mediul de afaceri,
astfel încît pînă în anul 2020 riscurile şi costurile asociate fiecărei etape a ciclului de viaţă al afacerii să fie mai mici decît în ţările din regiune. În acest sens, reforma are ca scop reducerea
numărului de autorizații, permise și licențe la deschiderea unei afaceri, schimbarea accentului de pe inspecţii pe consiliere, digitalizarea procesului de prestare a serviciilor publice. În
conformitate cu obiectivele stabilite, în 2016 numărul actelor permisive a fost redus cu 114 poziții din totalul de 416, sau cu peste 27%, proces ce urmează a fi continuat, astfel încît pînă
în 2020 numărul de acte permisive să fie redus cu 40 la sută. De asemenea derulează activităţile de implementare a soluţiilor de ghişeu unic, de eficientizare a controlului de stat asupra
activității de întreprinzător, inclusiv prin reducerea numărului organelor de control de la 58 pînă la 18.
Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. O importanță deosebită pentru dezvoltarea sectorului privat o au Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM-urile). Acestea
contribuie anual cu circa 32,0% la formarea PIB şi dețin circa 97,2% din numărul total al întreprinderilor din țară. Totodată, în cadrul ÎMM-urilor activează circa 55% din salariaţii
angajaţi în economia naţională, preponderent activînd în domeniile comerțului, industriei prelucrătoare și tehnico-ştiinţific. Circa un număr de 14 ÎMM revin în mediu la 1000 locuitori,
în 2016 fiind înregistrate circa 5673 întreprinderi noi (cu 5% mai puţin comparativ cu 2015). În Republica Moldova sectorul ÎMM se află în faza de dezvoltare, dispunând de un potențial

1
înalt de dezvoltare nevalorificat. Cota redusă a activităţilor industriale (circa 12%), contribuţia relativ mică la venitul naţional comparativ cu ţările UE (în UE sectorul ÎMM generează
circa 60 la suta din PIB), productivitatea muncii relativ scăzută demonstrează că sectorul urmează să treacă prin procese organizatorice şi de producţie complexe, care să inducă
infrastructură performantă, personal calificat şi stabilitate pe piaţă. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 îşi propune transformarea
ÎMM într-un factor al creşterii economice sustenabile prin îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, dezvoltarea culturii antreprenoriale, încurajarea spiritului inovator, dezvoltarea
parteneriatelor în afaceri. Strategia se bazează pe valorile şi principiile “Small Business Act” for Europe.
Administrarea eficienta a patrimoniului de stat. Administrarea patrimoniului de stat are obiectivul de a impulsiona procesul de privatizare a patrimoniului statului pe principii de
transparență, legalitate, eficiență și sporirea interesului potenţialilor investitori. Multe dintre investiţiile străine directe orientate spre piaţă au intrat în Republica Moldova în urma
privatizării. Totodată, în perioada viitoare mai multe companii de stat urmează a fi privatizate, fapt ce va stimula creşterea investiţiilor în economia ţării, inclusiv a celor străine directe. Pe
parcursul anului 2016 au fost desfășurate 3 runde de privatizare, în cadrul cărora au fost organizate licitații și concursuri cu expunerea a 68 bunuri proprietate publică de stat. Total, în
bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă 321,43 mil. lei, ceea ce constituie 100,4% din sarcina bugetară. Totodată, în bugetul de stat au fost încasate mijloace financiare
în sumă de 124,4 mil. lei în rezultatul administrării proprietăţii publice (defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile
pe acţiuni), sarcina bugetară fiind realizată în proporţie de 149,16 %.

II. Provocările majore cu care se confruntă sectorul privat


1. Informarea insuficientă a mediului de afaceri străin privind climatul investiţional al ţării, insuficienţa măsurilor de marketing.
2. Gradul redus de competitivitate a produselor/ serviciilor autohtone şi valorificarea redusă a potențialului de export de către producătorii autohtoni;
3. Lipsa forței de muncă calificată în sectoarele productive ale ţării, în special în sectoarele orientate spre export;
4. Existența barierelor administrative în procesul de lansare/derulare/ lichidare a afacerii;
5. Insuficiența instrumentelor de susținere financiară a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM-uri) şi nivel scăzut al culturii antreprenoriale;
6. Management ineficient al întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.

III. Prioritățile de bază ale sectorului privat pentru perioada anilor 2018-2020
Prioritatea 1. Ameliorarea climatului investițional și promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie pentru investițiile străine directe.
Obiectiv 1: Creşterea influxului anual net de ISD pînă la 380 mil USD în 2020;
Obiectiv 2: Creşterea ponderii ISD în PIB de la 2,1% în 2016 pînă la 3,9% în 2020;
Obiectiv 3: Creşterea volumului investiţiilor în active materiale pe termen lung cu min 3% anual, prin atragerea investițiilor în sectoarele competitive ale economiei.
Obiectiv 4: Efectuarea a cel puţin 8 misiuni de promovare a imaginii ţării anual organizate în ţară şi peste hotare (UE; CSI şi alte ţări);
Prioritatea 2. Sporirea capacităţilor de export ale producătorilor autohtoni şi asigurarea valorificării potențialului de export pe piața mondială, în special pe piața Uniunii Europene.
Obiectiv 1: Creșterea volumului exporturilor în medie cu 8%, inclusiv pe piața UE cu 10% anual;
Obiectiv 2: Valorificarea a 100% anual a contigentelor tarifare acordate de UE;
Obiectiv 3: Identificarea a 5 piețe-țintă de export pentru dinamizarea eforturilor de promovare a ţării ca destinaţie pentru investiții;
Obiectiv 4: Susţinerea financiară a cel puţin 100 exportatori pe an prin intermediul Programului de dezvoltare a exportatorilor din Moldova.
Obiectiv 5: Instruirea a cel puţin 100 furnizori autohtoni anual cu privire la obţinerea certificatelor de calitate (ISO, VDA, QS);
Obiectiv 6: Organizarea minim a 4 seminare/trening-uri de instruire/ vizite de studiu anual pentru clusterele orientate spre export.
Obiectiv 7: Oferirea suportului a minim 30 de exportatori anual în vederea participării la expoziții și târguri internaționale pentru explorarea noilor piețe de desfacere și stabilirea
contactelor.
Prioritatea 3. Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forţei de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export
2
Obiectiv 1: Asigurarea pregătirii a minimum 600 de specialiști pentru sectoarele orientate spre export în cadrul sistemului dual de învăţământ pînă în anul 2020;
Obiectiv 2: Sporirea atractivității investiționale prin asigurarea instruirii calificate a 50 de specialiști anual;
Obiectiv 3: Implementarea sistemului de subvenţionare a creării locurilor de muncă în regiunile ţării.
Prioritatea 4. Eliminarea barierelor administrative şi a constrîngerilor în lansarea, derularea şi lichidarea afacerilor
Obiectiv 1: Reducerea cu 40 la sută a numărului actelor permisive pînă în anul 2020;
Obiectiv 2: Reducerea duratei inițierii afacerii pînă la 1 oră către anul 2020;
Obiectiv 3: Crearea platformei ghişeului unic electronic şi eliberarea prin intermediul acestuia a circa 190 de acte permisive, în anul 2018;
Obiectiv 4: Reducerea numărului de rapoarte statistice şi financiare obligatorii ale agenţilor economici de la 5 la 1 în anul 2018.
Obiectiv 5: Reducerea timpului necesar pentru lichidarea unei afaceri pînă la 1,5 ani către anul 2020;
Prioritatea 5. Facilitarea accesului la instrumentele de finanțare a ÎMM-lor şi promovarea culturii antreprenoriale în rîndul populaţiei
Obiectiv 1: Facilitarea accesului la finanțare prin acordarea suportului financiar pentru cel puțin 500 ÎMM anual;
Obiectiv 2: Creșterea numărului de afaceri susținute prin garantarea creditelor cu minim 100 anual, inclusiv pentru femei și tineri;
Obiectiv 3: Crearea și menținerea a cel puțin 900 locuri de muncă anual în cadrul întreprinderilor susținute prin intermediul programelor de finanțare;
Obiectiv 4: Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin instruire a min 2500 persoane anual.
Prioritatea 6. Impulsionarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat din domeniile liberalizate, bazat pe principiile transparenţei, legalităţii şi eficienţei
Obiectiv 1: Reducerea numărului bunurilor proprietate de stat supuse privatizării cu 5% anual;
Obiectiv 2: Organizarea şi desfăşurarea a minim 2 runde de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat supuse privatizării anual;
Obiectiv 3: Creșterea ponderii entităților cu cotă de stat care au înregistrat profit net cu 2% anual.
IV. Impactul priorităților asupra alocării resurselor în sectorul dat
Cheltuielile pentru dezvoltarea sectorului privat sunt finanțate de bugetul de stat, deținând o cotă de circa 0,7% în totalul cheltuielilor prevăzute în buget. În anul 2017, sectorul a avut o
acoperire financiară în valoare de 276,9 mil. lei, inclusiv susţinere financiară din partea partenerilor de dezvoltare în sumă de 53,8 mil lei. Pe termen mediu se înregistrează o tendință de
reducere a resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului privat, cu 15,6% în 2020 față de 2018. Analizând structura bugetului pe priorități, în perioada 2018-2020 circa 77% din
bugetul total au fost planificate pentru implementarea priorității 5 ”Facilitarea accesului la instrumentele de finanțare a IMM-lor şi promovarea culturii antreprenoriale în rîndul populaţiei”.
Resursele financiare repartizate pe priorități sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Repartizarea bugetului pe prioritățile de dezvoltare ale sectorului privat în perioada 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Denumire
mii lei % mii lei % mii lei % mii lei %
Prioritatea 1: Ameliorarea climatului investițional și promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie pentru
12103,6 4,4 12103,6 4,0 12103,6 4,3 12103,6 4,7
investiţiile străine directe.
Prioritatea 2: Sporirea capacităţilor de export ale producătorilor autohtoni şi asigurarea valorificării potențialului de
9853,6 3,6 9853,6 3,2 9853,6 3,5 9853,6 3,8
export pe piața mondială, în special pe piața Uniunii Europene
Prioritatea 3: Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forţei de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export 30000,0 10,8 10000,0 3,3 10000,0 3,5 10000,0 3,9
Prioritatea 4: Eliminarea barierelor administrative şi a constrîngerilor în lansarea, derularea şi lichidarea afacerilor 22211,9 8,0 38401,1 12,6 26746,1 9,4 4531,7 1,8
Prioritatea 5: Facilitarea accesului la instrumentele de finanțare a ÎMM-lor şi promovarea culturii antreprenoriale în
193193,3 69,8 225537,9 73,9 215393,7 76,0 211771,6 82,2
rîndul populaţiei
Prioritatea 6: Impulsionarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat din domeniile liberalizate, bazat pe
9564,7 3,5 9464,7 3,1 9464,7 3,3 9464,7 3,7
principiile transparenţei, legalităţii şi eficienţei
Total 276927,0 100,0 305360,8 100,0 283561,6 100,0 257725,1 100,0

3
Tabelul 1 : Repartizarea liniei de bază de cheltuieli pe programe/sub-programe și pe bugete pe sectorul privat 2018-2020 (mii lei)

Denumirea Cod CBTM 2017-2019 Aprobat buget CBTM 2018-2020


2016 executat
P1P2 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Programul 50 „Servicii generale economice şi comerciale”/
63874,30 186524,20 86458,60 132243,40 105728,70 110812,10 89012,90 32942,70
Sub-programul 5002 „Promovarea exporturilor” 5002
Programul 50 „Servicii generale economice şi comerciale”/
Sub-programul 5004 ”Susținerea întreprinderilor mici și 130401,47 137387,90 141187,90 141187,90 157337,45 181187,9 181187,9 211421,58
mijlocii” 5004
Programul 50 „Servicii generale economice şi comerciale”/
3462,10 4007,10 4007,10 4007,10 4007,10 (-3546,10) (-3546,10) (-3546,10)
Sub-programul 5006 ”Reglementarea prin licențiere” 5006
Programul 50 „Servicii generale economice şi comerciale”/
6599,00 9564,70 9464,70 9464,70 9564,70 9464,70 9464,70 9464,70
Sub-programul 5009 ”Administrarea patrimoniului de stat” 5009
Programul 50 „Servicii generale economice şi comerciale”/
Sub-programul 5014 ”Politici și management în domeniul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00
comerțului, alimentației publică și prestări servicii” 5014
Program 60 „Dezvoltarea industriei”/
Sub-programul 6002 „Dezvoltarea clusterială a sectorului 0,00 289,00 289,00 289,00 289,00 0,00 0,00 0,00
industrial” 6002
Total pe sector 204336,87 337772,90 241407,30 287192,10 276926,95 305360,8 283561,6 257725,08

Finanţat de la:
Bugetul de stat 204336,87 337772,90 241407,30 287192,10 276926,95 305360,8 283561,6 257725,08

Inclusiv : pe APC din cadrul sectorului *


- Ministerul Economiei 168513,8 284817,6 184652 230436,8 204022,1 208605,5 206806,3 150736,1

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 5004 32274,67 32955,30 36755,30 36 755, 3 32904,85 36755,30 36755,30 66988,98

- Ministerul Finanțelor 5004 3548,40 20000,00 20000,00 20000,00 40000,00 60000,00 40000,00 40000,00

4
B. Măsuri de politici din cadrul sectorului
B.1 Măsurile politice în curs de desfășurare care au acoperire financiară
Tabelul 2 : Principalele acțiuni/masuri de politica din sector care au acoperire financiara (incluse in linia de bază) pe programe/sub-programe și pe bugete pe sectorul privat 2018-2020 (mii lei)
CBTM 2017-2019 CBTM 2018-2020
2016 Aprobat
Documentul de referință executat buget 2017
Acțiuni de politici 2017 2018 2019 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Programul 50 „Servicii generale economice şi comerciale” 204 336,87 337 483,90 241 118,30 286 903,10 276 637,95 305 360,80 283 561,60 257 725,08

Sub-programul 5002 „Promovarea exporturilor”


Costul TOTAL 63874,3 186524,2 86458,6 132243,4 105728,7 110812,1 89012,9 32942,7
dintre care:
Acțiunea 1
Promovarea imaginii țării ca destinație pentru Programul de activitate al Guvernului RM
2016-2018, capitolul IV, subcapitolul A
investițiile străine directe, acordarea asistentei pentru
„Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului
promovarea imaginii/mărcilor naționale şi investițional”, acțiunile nr. 31, 33 și 35;
administrarea resurselor informaționale aferente
4540,0 7 550,0 7 563,3 7 576,6 7550,0 7550,0 7550,0 7550,0
(organizarea permanentă a evenimentelor dedicate Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și
investițiilor străine directe; elaborarea de oferte Promovare a Exporturilor pentru anii 2016-
personalizate pentru investitorii străini și autohtoni; 2020, obiectivul D;
efectuarea periodică a sondajelor în rîndul
investitorilor și exportatorilor) (MIEPO)
Acțiunea 2
Susținerea companiilor autohtone în vederea Programul de activitate al Guvernului RM
2016-2018, capitolul IV, subcapitolul A
promovării exporturilor naționale și includerea acestora
„Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului
în lanțul valoric internațional, inclusiv prin investițional”, acțiunile nr. 34 și 41, capitolul II,
valorificarea oportunităților oferite de Acordul DCFTA subcapitolul A „Politică externă”, acțiunile nr.
(organizarea evenimentelor interne și externe pentru 10, 11 și 12) 16043,89 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0
promovarea exportatorilor naționali, printre care Pro Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
Export Forum, Premiul Național în Export, schimb Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
capitolul 10, acțiunea 63 (f)/ I29 (HG nr.
internațional de experiență pentru asociațiile și
1472/30.12.2016);
uniunile industriale, a grupurilor de producători și
exportatori, etc.) (MIEPO)
Acțiunea 3
Dezvoltarea instrumentelor de sprijin informațional Programul de activitate al Guvernului RM
2016-2018, capitolul IV, subcapitolul A
pentru exportatori și investitori prin gestionarea site-
„Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului
ului / elaborarea bazelor de date, etc. (elaborarea unei investițional”, acțiunile nr. 33, 34 și 41;
platforme electronice de suport tehnic (helpdesk) 3033,77 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0
pentru investitori, actualizarea continuă a bazei de date Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și
MIEPO privind terenurile și spațiile industriale Promovare a Exporturilor pentru anii 2016-
disponibile) (MIEPO) 2020, obiectivele C2 și E2;

5
CBTM 2017-2019 CBTM 2018-2020
2016 Aprobat
Documentul de referință executat buget 2017
Acțiuni de politici 2017 2018 2019 2018 2019 2020

Acțiunea 4
Asigurarea implementării Programului ”Promovarea Programul de activitate al Guvernului RM
2016-2018, capitolul IV, subcapitolul A
Exportului” și consolidarea eficientă a capacităților
„Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului
instituționale ale MIEPO în vederea atragerii, investițional”, acțiunile nr. 6, 8, 33.
menținerii, dezvoltării investițiilor și promovării
exporturilor (reformarea organizației în conformitate Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și
cu Strategia de dezvoltare instituțională; extinderea Promovare a Exporturilor pentru anii 2016- 6080,04 5507,1 5507,1 5507,1 5507,1 5507,1 5507,1 5507,1
2020, obiectivele F1 și F2;
statelor de personal; elaborarea și implementarea unui
program de dezvoltare profesională destinat echipei Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
MIEPO; organizarea campaniilor de comunicare Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
pentru sporirea vizibilității MIEPO în calitate de capitolul 10, acțiunea 63 (f)/ I29 (HG nr.
1472/30.12.2016);
agenție națională în domeniul atragerii investițiilor și
promovării exporturilor).
Acțiunea 5 Strategia națională de dezvoltare „Moldova
Asigurarea pregătirii și instruirii cadrelor în Colegiul 2020”, prioritatea ”Studii: Relevante pentru
carieră”;
de Inginerie, aflat pe teritoriul ZEL ”Bălți”, or.
Strășeni, în legătură cu crearea de noi locuri de muncă, Programul de activitate al Guvernului al
Republicii Moldova 2016-2018, Capitolul IV,
în vederea susținerii și asigurării cu forță de muncă subcapitolul A „Dezvoltarea mediului de 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
calificată a investitorilor străini şi locali afaceri și a climatului investițional”, acțiunea
nr. 31, 45;
Hotărîrea Guvernului nr. 989 din 10.12.2014
„Cu privire la înființarea Colegiului de
inginerie”;
Acțiunea 6 Acord de credit dintre RM și Banca
Implementarea componentei „Reforma Regulatorie” Internațională pentru Reconstrucție și
întru îmbunătățirea mediului de afaceri prin reducerea Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
ameliorare a competitivității II (PAC II);
costurilor și barierelor în calea businessului (Proiectul 12539,1 59500,0 20950,0 42950,1 18204,8 34855,0 23200,0 0,0
de Ameliorare a Competitivității (PACII) Strategia reformei cadrului
de reglementare a activităţii de întreprinzător
pentru anii 2013-2020 (HG 1021/16.12.2013);
Acțiunea 7 Acord de credit dintre RM și Banca
Dezvoltarea sectorului ÎMM prin consolidarea Internațională pentru Reconstrucție și
instituțională a ODIMM și MIEPO (Proiectul de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
ameliorare a competitivității II (PAC II); 13028,1 50800,3 14665,8 45966,0 11300,0 28500,0 20835,8 0,0
Ameliorare a Competitivității (PACII)
Strategia reformei cadrului
de reglementare a activităţii de întreprinzător
pentru anii 2013-2020 (HG 1021/16.12.2013);
Acțiunea 8 Acord de credit dintre RM și Banca
Co-finanţarea IMM pentru sporirea competitivității la Internațională pentru Reconstrucție și
export prin intermediului Componentei de granturi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
(Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii (PACII) ameliorare a competitivității II (PAC II); 1862,5 13872,0 10710,0 9222,5 13872,0 15500,0 13020,0 0,0
Strategiei reformei cadrului
de reglementare a activităţii de întreprinzător
pentru anii 2013-2020 (HG 1021/16.12.2013);

6
CBTM 2017-2019 CBTM 2018-2020
2016 Aprobat
Documentul de referință executat buget 2017
Acțiuni de politici 2017 2018 2019 2018 2019 2020

Acțiunea 9 Acord de credit dintre RM și Banca


Acordarea finanțării companiilor orientate spre export Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
prin intermediul Liniei de Credit, pentru investiții si
ameliorare a competitivității II (PAC II); (-44584,1) (-154501,9) (-130448,0) (-39500,2) (-104501,9) (-160918,8) (-150166,2) 0,0
capital circulant (Proiectul de Ameliorare a
Competitivităţii (PACII) Strategia reformei cadrului
de reglementare a activităţii de întreprinzător
pentru anii 2013-2020 (HG 1021/16.12.2013);
Acțiunea 10 Acord de credit dintre RM și Banca
Finanţarea activităților de închidere a proiectului din Internațională pentru Reconstrucție și
contul Contribuției Guvernului RM (Proiectul de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
ameliorare a competitivității II (PAC II);
Ameliorare a Competitivităţii (PACII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 985,6
Strategia reformei cadrului
de reglementare a activităţii de întreprinzător
pentru anii 2013-2020 (HG 1021/16.12.2013);

Sub-programul 5004 ”Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii”


Costul TOTAL 130 401,47 137 387,90 141 187,90 141 187,90 157 337,45 181 187,90 181 187,90 211 421,58

dintre care:
Acțiunea 1 Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
antreprenori prin implementarea Componentei I a capitolul 10, acțiunea 63 (a) /I4 (HG nr.
1472/30.12.2016);
Programului Naţional de Abilitare Economică a
Tinerilor (PNAET) (ODIMM). Programul de activitate al Guvernului RM
2016-2018, capitolul IV, subcapit. A
„Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
investițional”, acțiunea nr. 21;
Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii
2012-2020, prioritatea nr. 3 ”Promovarea
competențelor și culturii antreprenoriale”,
acțiunea 3.1.6;
Acțiunea 2 Strategia națională de dezvoltare ”Moldova
Facilitarea accesului tinerilor antreprenori din zonele 2020”- Prioritatea ”Finanțe: Accesibile și
rurale la resursele financiare prin implementarea ieftine”;
Componentei a II-a a Programului de Abilitare Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
Economică a Tinerilor (Directoratul Liniei de Credit pe Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
lîngă Ministerul Finanțelor) capitolul 10, acțiunea 63 (a) /I4 (HG nr.
1472/30.12.2016);
Programul de activitate al Guvernului RM 3 548,40 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,0 0,0 0,0
2016-2018, Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2016-2018, acțiunea 24.1
Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii
2012-2020, prioritatea nr. 2 ”Îmbunătățirea
accesului IMM-urilor la finanțare”, acțiunea
2.3.1.

7
CBTM 2017-2019 CBTM 2018-2020
2016 Aprobat
Documentul de referință executat buget 2017
Acțiuni de politici 2017 2018 2019 2018 2019 2020

Acțiunea 3 Strategia națională de dezvoltare ”Moldova


Elaborarea și implementarea unui program de stimulare 2020”- Prioritatea ”Finanțe: Accesibile și
a înființării și dezvoltării afacerilor de către tineri, în ieftine”;
special în zonele rurale „Start-up Moldova” (ODIMM). Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
capitolul 10, acțiunea 63 (a) /I3 (HG nr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 500,0 20 000,0 20 000,0
1472/30.12.2016);
Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii
2012-2020, prioritatea nr. 2 ”Îmbunătățirea
accesului IMM-urilor la finanțare”.
Acţiunea 4 Strategia națională de dezvoltare ”Moldova
Stimularea investirii economiilor în dezvoltarea 2020”- Prioritatea ”Finanțe: Accesibile și
afacerilor prin implementarea Programului de atragere ieftine”;
a remitențelor în economie ”PARE 1+1” (ODIMM) Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
capitolul 10, acțiunea 63 (a) /I6 (HG nr.
1472/30.12.2016);
Programul de activitate al Guvernului RM
50000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0
2015-2018, capitolul IV, subcapitolul A
„Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului
investițional, acțiunea nr. 20;
Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii
2012-2020, prioritatea nr. 2 ”Îmbunătățirea
accesului IMM-urilor la finanțare”, acțiunea
2.3.2.
Acțiunea 5 Strategia națională de dezvoltare ”Moldova
Facilitarea accesului femeilor antreprenoare la instruire 2020”- Prioritatea ”Finanțe: Accesibile și
şi resurse informaţionale, promovarea spiritului ieftine”;
antreprenorial în rândul femeilor şi facilitarea accesului Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
femeilor antreprenoare la resurse financiare (Programul Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
”Femei în afaceri”) (ODIMM). capitolul 10, acțiunea 63 (a) /I2 (HG nr.
1472/30.12.2016);
Programul de activitate al Guvernului RM 2016-
10000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0
2018, capitolul IV, subcapitolul A „Dezvoltarea
mediului de afaceri și a climatului investițional”,
acțiunea nr. 21;
Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru 2012-
2020, prioritatea nr. 7 ”Dezvoltarea
antreprenoriatului feminin în Republica
Moldova”, acțiunea 7.3.1.
Acțiunea 6 Strategia națională de dezvoltare ”Moldova
Sporirea accesului micilor antreprenori la credite 2020”- Prioritatea ”Finanțe: Accesibile și
bancare prin gestionarea Fondului de Garantare a ieftine”, 15259,2 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Creditelor pentru IMM şi capitalizarea acestuia Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
(ODIMM) Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,

8
CBTM 2017-2019 CBTM 2018-2020
2016 Aprobat
Documentul de referință executat buget 2017
Acțiuni de politici 2017 2018 2019 2018 2019 2020

capitolul 10, acțiunea 63 (a) /I5 (HG nr.


1472/30.12.2016);
Programul de activitate al Guvernului RM 2016-
2018, capitolul IV, subcapitolul A „Dezvoltarea
mediului de afaceri și a climatului investițional”,
acțiunea nr. 19;
Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-
2020, prioritatea nr. 2 ”Îmbunătățirea accesului
IMM-urilor la finanțare”, acțiunea 2.4.3.
Acțiunea 7 Programul de activitate al Guvernului RM 2016-
Susținerea de stat a dezvoltării sectorului 2018, capitolul IV, subcapitolul A „Dezvoltarea
mediului de afaceri și a climatului investițional”,
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (Programul „Gestiunea
acțiunea nr. 19, 21,28;
eficientă a afacerii”, garantarea de stat a creditelor
solicitate de la instituţiile financiare, Conferința Strategia de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012- 2659,2 2659,2 2659,2 2659,2 2659,2 2659,2 3159,2 3159,2
Internațională a IMM-urilor şi Concursul „Cel mai bun 2020, acțiunile 5.4.1., 3.1.5., 6.2.1
antreprenor din sectorul IMM”, susținerea participării
Planul naţional de acțiuni pentru implementarea
la expoziții şi târguri) (ODIMM) Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019,
capitolul 10, acțiunea 63 (a) /I7 (HG nr.
1472/30.12.2016);
Acțiunea 8 Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea
Plata contribuției de participare a Republicii Moldova Europeană privind participarea Republicii
Moldova la Programul Uniunii Europene
la Programul UE „Competitivitatea întreprinderilor şi a ”Competitivitatea întreprinderilor și a
întreprinderilor mici şi mijlocii” (COSME 2014-2020). întreprinderilor mici și mijlocii (COSME 2014-
2020) (Legea nr. 21 din 27.02.2015); 1160,0 1273,4 1273,4 1273,4 1273,4 1273,4 1273,4 1273,4
Programul de activitate al Guvernului RM 2016-
2018, capitolul IV, subcapitolul A „Dezvoltarea
mediului de afaceri și a climatului investițional”,
acțiunea nr. 18;
Acțiunea 9 Strategia Națională de Dezvoltare Regională
Susținerea dezvoltării infrastructurii de sprijin a 2016-2020 (Legea nr. 239 din 13.10.2016),
afacerilor în regiunile țării (Ministerul Dezvoltării obiectivul specific nr. 2;) 32 274,67 32 955,3 36 755,3 36 755, 3 32 904,85 36 755,30 36 755,30 66 988,98
Regionale și Construcțiilor, Fondul de Dezvoltare Documentul Unic de Program 2017-2020
Regională). (Hotărârea Guvernului nr. 203 din 29.03.2017)
Acțiunea 10 Programul de activitate al Guvernului RM
Subvenționarea creării locurilor de muncă în vederea 2016-2018, capitolul IV, subcapitolul A
„Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului
relansării economiei naționale și dezvoltării regionale 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 40000,0 40000,0 40000,0
investițional”
(Ministerul Finanțelor)
Regulamentul cu privire la subvenționarea
creării locurilor de muncă (proiect)

Sub-programul 5006 ”Reglementarea prin licențiere”


Costul TOTAL 3462,1 4007,1 4007,1 4007,1 4007,1 (-3546,1) (-3546,1) (-3546,1)
dintre care:

9
CBTM 2017-2019 CBTM 2018-2020
2016 Aprobat
Documentul de referință executat buget 2017
Acțiuni de politici 2017 2018 2019 2018 2019 2020

Programul de activitate al Guvernului RM


Acțiunea 1 2016-2018, capitolul IV, subcapitolul A,
Asigurarea activităţii Camerei de Licenţiere în vederea „Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului
3462,1 3507,1 3507,1 3507,1 3507,1 (-3046,1) (-3046,1) (-3046,1)
implementării politicii statului privind reglementarea investițional”;
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător Hotărârea Guvernului nr. 1327 din 03.12.2001
privind instituirea Camerei de Licențiere
Acțiunea 2
Dezvoltarea SI „e-Licenţiere” și SIA „Registru unic de Planul acțiuni privind reforma de modernizare a
serviciilor publice 2017-2021 (HG 966/ 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 (-500,0) (-500,0) (-500,0)
Licenţiere” în vederea extinderii capacităţilor de
09.08.2016);
aplicare a beneficiarilor sistemului informaţional.
Sub-programul 5009 ”Administrarea patrimoniului de stat”
Costul TOTAL 6599,0 9564,7 9464,7 9464,7 9564,7 9464,7 9464,7 9464,7
dintre care:
Acțiunea 1
Asigurarea activităţii Agenției Proprietăţii Publice în Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 6599,0 9564,7 9464,7 9464,7 9564,7 9464,7 9464,7 9464,7
vederea implementării politicii statului privind
administrarea şi deetatizarea patrimoniului public
Sub-programul 5014 ”Politici și management în domeniul comerțului, alimentației
publică și prestări servicii”
Costul TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0
dintre care:
Acțiunea 1
Elaborarea ghidului antreprenorului (conținut - noutățile Strategia de dezvoltare a comerțului interior în
cadrului juridic, în special notificarea în comerț, programele Republica Moldova și a Planului de acțiuni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
pentru anii 2014-2016 privind implementarea
de stat pentru susținerea IMM, partenerii de suport în afaceri,
acesteia (HG 948/ 25.112013)
etc.)
Acțiunea 2
Realizarea unui studiu privind lanțul alimentar al țării și Strategia de dezvoltare a comerțului interior în
existența practicilor comerciale neloiale, în vederea ajustării a Republica Moldova și a Planului de acțiuni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0
pentru anii 2014-2016 privind implementarea
cadrului normativ de funcționare a centrelor alimentare (piețe
acesteia (HG 948/ 25.112013)
agroalimentare de interes național).
Programul 60 „Dezvoltarea industriei” 0,0 289,0 289,0 289,0 289,0 0,0 0,0 0,0
Sub-programul: 6002 „Dezvoltarea clusterială a sectorului industrial”
Costul TOTAL, dintre care: 0,0 289,0 289,0 289,0 289,0 0,0 0,0 0,0
Acțiunea 1 Programul de activitate al Guvernului al
Efectuarea analizei profunde privind dezvoltarea sectorului Republicii Moldova 2016-2018;
industrial în profilul regiunilor de dezvoltare ale ţării în Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 20 august
0,0 289,0 289,0 289,0 289,0 0,0 0,0 0,0
scopul elaborării Foii de parcurs pentru dezvoltarea 2013 cu privire la aprobarea Concepției
clusterială a sectorului industrial al Republicii Moldova. dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al
Republicii Moldova

Total pe sector 204 336,87 337 772,90 241 407,30 287 192,10 276 926,95 305 360,80 283 561,60 257 725,08

10
B.2. Măsurile politice – în curs de desfășurare care nu au fost reflectate in linia de bază de cheltuieli
Tabelul3: Principalele acțiuni/masuri de politica din sector care nu au fost reflectate în limitele de cheltuieli pe programe/sub-programe pe sectorul privat 2018-2020 (mii lei) (enumerate în
ordinea priorității)

N Acțiunile / masurile de politica Codul / Perioada Costul Executat CBTM 2017-2019


denumirea de TOTAL al pînă la Aprobat CBTM 2018-2020
Documentul de
P1P2 impleme acțiunii sfârșitul buget
referința/adoptare
ntare anului 2017 2018 2017
2019 2018 2019 2020
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B.2.1 Masurile/acțiunile din programele /strategiile naționale – aprobate prin actele legislative/normative
Elaborarea și implementarea unui program 5002 Moldova 2020”- Prioritatea
1.
permanent de dezvoltare a exportatorilor din Promovarea ”Finanțe: Accesibile și ieftine”;
Moldova (facilitarea inovațiilor, achiziționarea exporturilor Strategia Națională de Atragere a 2019-
tehnologiei, accesul la serviciile de consultanță Investițiilor și Promovare a 37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0 26 000,0
în afaceri, îmbunătățirea competențelor de Exporturilor pentru anii 2016- 2020
vânzare și marketing, creșterea și asigurarea 2020, Acțiunea 61;
calității produselor) (MIEPO)
Elaborarea și implementarea unui program de 5002 Strategia Națională de Atragere a
2.
suport pentru furnizorii autohtoni privind Promovarea Investițiilor și Promovare a
obținerea certificatelor de calitate (ISO, VDA, exporturilor Exporturilor pentru anii 2016-
QS) (instruirea personalului cu funcții de 2020, Acțiunea 54;
2019-
conducere în atragerea comenzilor din partea 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1000,0
investitorilor străini, obținerea de finanțări cu 2020
costuri reduse pentru achiziționarea de
tehnologii, îmbunătățirea abilităților de vânzări
și marketing) (MIEPO).
3. Elaborarea și implementarea unui program 5004 Strategia națională de dezvoltare
de susținere a afacerilor cu potențial de Susținerea ”Moldova 2020”- Prioritatea
creștere înalt și internaționalizarea acestora
întreprinder ”Finanțe: Accesibile și ieftine”;
ilor mici și Planul naţional de acțiuni pentru 2019-
(ODIMM). mijlocii 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0
implementarea Acordului de
2020
Asociere RM-UE 2017-2019,
capitolul 10, acțiunea 63 (e) / I22
(HG nr. 1472/30.12.2016);
Elaborarea și implementarea unui program de 5004 Strategia națională de dezvoltare
4.
adaptare a IMM-lor la ”economia verde”. Susținerea ”Moldova 2020”- Prioritatea
întreprinder ”Finanțe: Accesibile și ieftine”;
ilor mici și Strategia de dezvoltare a sectorului
mijlocii întreprinderilor mici și mijlocii
pentru anii 2012-2020, prioritatea
nr. 8 ”Dezvoltarea economiei verzi 2018-
30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0
pentru IMM”, acțiunea 8.2.1. 2020
Planul naţional de acțiuni pentru
implementarea Acordului de
Asociere RM-UE 2017-2019,
capitolul 10, acțiunea 63 (b) / I10
(HG nr. 1472/30.12.2016);

11
N Acțiunile / masurile de politica Codul / Perioada Costul Executat CBTM 2017-2019
denumirea de TOTAL al pînă la Aprobat CBTM 2018-2020
Documentul de
P1P2 impleme acțiunii sfârșitul buget
referința/adoptare
ntare anului 2017 2018 2017
2019 2018 2019 2020
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Susţinerea mediului privat prin identificarea și 5004 Legea nr.179/2016 cu privire la
5.
implementarea modelelor de investiții inovative Susținerea întreprinderile mici și mijlocii;
(venture capital, crowdfunding şi întreprinder Strategia de dezvoltare a sectorului 2018-
businessangels) ilor mici și întreprinderilor mici și mijlocii
mijlocii pentru anii 2012-2020, prioritatea 2019 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 0,0
nr. 2 ”Îmbunătățirea accesului
IMM-urilor la finanțare”, acțiunea
2.3.3.

TOTAL 111 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 42 800,00 62 000,00

12