Sunteți pe pagina 1din 4

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

PLAN MANAGERIAL
ANUL SCOLAR 2012-2013

Nr. Instrumente / Respon


Activitati Obiective specifice Termene Indicatori de realizare
crt. Resurse sabili
Se va amenaja un nou site al ▪Accesul on-line al tuturor
liceului, cuprinzand informatii celor interesati la intreaga
actualizate privind: oferta informatie privind activitatea
▪Existenta site-ului.
educationala, baza materiala, liceului. Laboratorul de Decembrie
2 CEAC ▪Gradul de accesare al
activitatea didactica si stiintifica a ▪Existenta si difuzarea informatica. 2012
forumului de discutii.
profesorilor, rezultate scolare si informatiilor privind
extrascolare ale elevilor, evolutia posibilitatile de continuare a
absolventilor, etc. studiilor.
▪Desfasurarea cel putin a 50%
dintre orele de curs de alte ▪Existenta laboratorului.
specializari decat informatica ▪Existenta dotarilor TIC
Se vor completa dotarile TIC ale Fonduri ale
utilizand TIC. CA ale laboratoarelor si
3 unor laboratoare si cabinete din primariei. Mai 2013
▪Realizarea unei permanente cabinetelor, conform cu
scoala Fonduri proprii.
informari a profesorilor solicitarile facute de sefii
utilizand conexiunea la de catedra.
internet.

1
Nr. Instrumente / Respon
Activitati Obiective specifice Termene Indicatori de realizare
crt. Resurse sabili
▪Evaluarea gradului de
satisfactie a elevilor si
parintilor privind calitatea ▪Existenta chestionarelor
educatiei furnizata de liceu. si a calendarului de
Se vor elabora si aplica chestionare ▪Evaluarea gradului de aplicare a acestora.
Conform
4 adresate elevilor, parintilor si satisfactie a profesorilor Chestionare. CEAC ▪Documente de analiza
calendarului
profesorilor. privind climatul de munca din si interpretare a
liceu. rezultatelor
▪Obtinera de informatii/dovezi chestionarelor.
privind nivelul de realizare a
indicatorilor standardelor.
▪Calculatoare
(laboratorul SEI).
▪Stabilirea nivelului de ▪Fonduri proprii. ▪Existenta bazei de date.
realizare a indicatorilor ▪Informatiile CEAC ▪Accesul usor si rapid la
Se va actualiza baza de date Februarie
5 standardelor (de acreditare si furnizate de toate informatii al tuturor
informatizata a liceului. 2013
de referinta). grupurile tematice CEAC celor interesati.
▪Gestionarea dovezilor. de asigurare si
imbunatatire a
calitatii.
Cunoasterea de catre toti cei
▪Existenta procedurilor.
implicati a pasilor/etapelor Baza de date a
6 Se vor elabora proceduri. CEAC Martie 2013 ▪Publicarea lor pe site-ul
ce trebuie parcursi pentru a liceului.
liceului.
realiza o anumita activitate.
▪Imbunatatirea activitatii
didactice a profesorilor. Echipa
Noiembrie
Se vor verifica portofoliile ▪Evidentierea activitatii Fisa de verificare manage
7 2012 Existenta portofoliilor.
profesorilor si ale elevilor. profesorilor. a documentelor. riala.
Iunie 2013
▪Indrumarea activitatii
individuale a elevilor.

2
Nr. Instrumente / Respon
Activitati Obiective specifice Termene Indicatori de realizare
crt. Resurse sabili
▪Existenta fiselor de
Fisa de observare
observare completate.
▪Ridicarea nivelului de a lectiei.
▪Existenta formularelor
pregatire a elevilor (elevi Formular de
de monitorizare
competitivi!). monitorizare
completate.
▪Obtinerea de rezultate bune si interna.
▪Rapoarte de analiza a
foarte bune la examene si Fisa de CEAC
Februarie aspectelor constatate si
Se va monitoriza activitatea concursuri. monitorizare a Echipa
8 2013 de urmarire a punctelor
profesorilor. ▪Imbunatatirea imaginii progresului manage
Iunie 2013 slabe.
liceului. scolar. riala
▪Existenta fiselor de
▪ Cuantificarea activitatii Procedura de
monitorizare a
profesorilor pe baza procedurii evaluare a
progresului scolar
de evaluare prin intermediul activitatii
completate.
fisei de evaluare profesorilor
▪ Existenta fiselor de
Fisa de evaluare
evaluare completate
Procedura de
▪ Existenta fiselor de
evaluare a CEAC
▪Cresterea gradului de evaluare completate
Se va monitoriza activitatea activitatii Echipa
9 satisfactie a beneficiarilor Iunie 2013 ▪Existenta procedurii de
personalului didactic auxiliar personalului manage
procesului de invatamant elaborare si evaluare pe
didactic auxiliar riala
baza fiselor postului
Fisa de evaluare
Procedura de
▪ Existenta fiselor de
evaluare a CEAC
▪ Cresterea securitatii evaluare completate
Se va monitoriza activitatea activitatii Echipa
10 personale si a igienei in spatiile Iunie 2013 ▪Existenta procedurii de
personalului nedidactic personalului manage
de invatamant elaborare si evaluare pe
nedidactic riala
baza fiselor postului
Fisa de evaluare
11 Se va elabora un document de Posibilitatea de a intocmi un Toate CEAC Mai 2013 ▪Existenta acestui
corelare a descriptorilor (standardele raport de evaluare interna a materialele/dove document completat,
de acreditare si evaluare periodica si calitatii bazat pe realitate. zile existente. cuprinzand
standardele de referinta) cu dovezile argumentele/dovezile
gestionate. pentru toti descriptorii
3
realizati.
Cunoasterea, de catre toti cei
interesati (personalul liceului, ▪Existenta raportului
Se va elabora raportul anual de
elevii, parintii, comunitatea completat.
evaluare interna a calitatii pentru
locala, etc.) a nivelului de Documentul ▪Publicarea raportului pe
anul scolar 2009-2010, care va
12 realizare a standardelor de completat anterior CEAC Iunie 2010 site-ul liceului.
cuprinde si planul imbunatatire a
catre liceu in anul scolar 2007- (punctul 9) ▪Trimiterea raportului
calitatii educatiei oferite pentru anul
2010 si a masurilor de catre inspectoratul
scolar 2010-2011.
imbunatatire ce se vor aplica in scolar.
anul scolar 2010-2009.